Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu"

Transkript

1 Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu Dr. Özcan Özdemir, Dr. Göksel Ça rc, Dr. Mustafa Soylu, Dr. Hatice fiaflmaz, Dr. Emine Kütük Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, S hhiye-ankara 73 E T M EDUCATION Girifl Üst ekstremitelerin venöz oklüzyonu oldukça nadirdir ve tüm vücut derin ven trombozlar n n yaklafl k %4 ünü oluflturur (1). Üst ekstremite derin ven trombozlar n n (ÜEDVT) en s k nedenleri flu flekilde s ralanmaktad r: travma, vena kava süperiyor sendromu, tümör, yabanc cisim, polisitemi, trombositoz, kor pulmonale, konjestif kalp yetersizli i, torasik ç k fl sendromu ve p ht laflma faktör bozukluklar (2). Günümüzde ÜEDVT görülme s kl kemoterapi, diyaliz, parenteral beslenme gibi nedenlerle santral kateterlerin kullan m na ba l olarak artmaktad r. Son dönemde yap lan bir çal flmada kal c pacemaker tak lan hastalar n alt ayl k takiplerinde hastalar n yaln zca %36 s nda üst ekstremite venografi sonuçlar normal olarak bulunmufltur (3). Sakakibira ve ark. ÜEDVT tespit ettikleri hastalar n %41.3 ünde kanser, %16 s nda transvenöz pacemaker, %8.3 ünde hemodiyaliz kateteri oldu unu bildirmifllerdir (4). Üst ekstremite derin ven trombozlar n n önemi bu hastalar n bir k sm n n asemptomatik olmas ve hastalar n üçte birinde pulmoner emboli görülebilmesidir (5). Ülkemizde de bu konuda oldukça s n rl yay n olmas (6) özellikle primer ÜEDVT nun yeterince tan nmad n düflündürmektedir. Bu yaz da primer ÜEDVT, klinik bulgular, tan ve tedavi yöntemleri üzerinde durulmufltur. Klinikte hepimizin karfl laflabilece i primer ÜEDVT olgular nda daha yo un giriflimsel ve t bbi tedavilerin gereklili ine dikkat çekmek amaçlanm flt r. Üst ekstremite derin ven trombozu genellikle aksiller ve subklavyen ven trombozu için kullan l r ve primer ve sekonder olarak iki grupta incelenir. Primer ÜEDVT çok nadirdir (y lda yüz bin insanda bir oran nda görülür), eforla ortaya ç kan (Paget- Schrotter Sendromu) ve idiyopatik ÜEDVT olarak iki grupta incelenir (7). Paget- Schrotter Sendromu Paget- Schrotter sendromu (efor trombozu veya travmatik aksiller ven trombozu) 1875 y l nda James Paget (8) ve 1884 de Von Schrotter (9) taraf ndan tan mlanm flt r. Paget- Schrotter sendromu ciddi, zorlay c aktivitelerden dolay, genç ve sa l kl insanlarda kendili inden oluflan ÜEDVT dur. Bu sendrom torasik ç k fl sendromunun venöz bulgusudur ve a r efor s - ras nda subklavyen venin geliflmifl bir skalen kas taraf ndan bask lanmas sonucunda, özellikle çok kullan - lan kolda ortaya ç kar. A r efor, damar intimas nda mikrotravmaya yol açarak koagülasyon döngüsünü bafllat r. Özellikle damara mekanik bas varl nda tekrarlayan travmalar ciddi tromboz geliflimi ile sonuçlan r (10). Ayr ca, servikal kostalar, kas bantlar, klavikula veya ilk kostadaki anomaliler, pankoast tümörleri de üst ekstremitelerde venöz tromboza yol açabilir. Paget- Schrotter sendromu genellikle 24 ila 37 yafllar aras ndaki yetiflkinlerde görülür ancak 70 li yafllardaki hastalarda da tan mlanm flt r (11). diyopatik Primer Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu Paget- Schrotter sendromunun aksine idiyopatik ÜEDVT da tromboz oluflumunu tetikleyici bir olay veya altta yatan bariz bir hastal k yoktur. Ancak idiyopatik ÜEDVT okült kanserlerle iliflkili olabilir. Bir çal flmada bu hastalar n dörtte birinde ilk y l içinde bir kanser (s kl kla akci er kanseri veya lenfoma) tan mlanm flt r. Bunlar n ço u ise hastanedeki ilk haftalar nda bulunmufltur (12). Üst ekstremite derin ven trombozunda koagülabilitede art fl prevalans tart flmal d r. Alt ekstremite venöz trombozlar ile karfl laflt r ld nda ÜEDVT da trombofilik bozukluklar n çok daha az oldu u ileri sürülmüfltür (%10.8 ve %43.2) (13). Tablo 1 de üst ekstremite derin ven trombozu için risk faktörleri belirtilmifltir Bu hastalarda risk faktörlerinin araflt r lmas tart flmal d r ve yaln zca derin ven trombozu aile öyküsü, tekrarlayan ve aç klanamayan düflükler, geçirilmifl derin ven trombozu öyküsü olanlarda bu tetkiklerin yap lmas önerilmektedir. Aktive protein C (APC) rezistans en s k görülen kal tsal koagülasyon bozuklu udur ve bunu antikardiyolipin antikorlar n n varl Yaz flma adresi: Dr. Özcan Özdemir, Kardelen Mah Sok. Karme 84 Sitesi, No:45/ Bat kent-ankara E- mail:

2 74 Anadolu Kardiyol Derg takip etmektedir (14). Günümüzde protein C, S, antitrombin eksiklikleri (5), hiperhomosisteinemi (15), protrombin gen mutasyonlar (6) tan mlanm flt r. Baflvuru Semptom ve Bulgular Hastalar n bir k sm tamamen asemptomatik olabilir ancak s kl kla boyun ve omuzlarda a r, s k nt yak nmalar görülür. Baflvuruda görülebilen semptom ve bulgular Tablo 2 de özetlenmifltir. Bu bulgular hastal a özgül de ildir ve lenf ödemi, kas hasar, yüzeysel ven trombozu gibi durumlarda da görülebilir. Üstelik bu bulgularla baflvuran hastalar n yaln zca yar - s nda objektif testlerle tan do rulanmaktad r. Laboratuvar Testleri Tablo 1. Üst ekstremite derin ven trombozu için risk faktörleri Bu hastalarda bafllang çta önerilen tetkikler tam kan say m, protrombin ve aktive parsiyel tromboplastin zaman d r. Tarama testleri yaln zca derin ven trombozu aile öyküsü, tekrarlayan ve aç klanamayan düflükler, derin ven trombozu öyküsü olanlarda yap lmal d r. Bilinmesi gereken bir nokta da, protein C, S ve antitrombin düzeylerinin hem akut tromboz döneminde hem de oral antikoagülan kullan m nda azalaca d r. Bu nedenle herediter trombofililer için tetkikler akut dönem geçtikten ve oral antikoagülan kesildikten iki hafta sonra yap lmal d r. Tan sal Görüntüleme Yöntemleri Semptomatik hastalar n yar s ndan az nda ÜEDVT tespit edildi inden tedavi bafllamadan önce tan n n do rulanmas flartt r. Günümüzde kullan lan tan sal görüntüleme yöntemleri B- mod ultrasonografi, dupleks ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiyografi (MRA), sintigrafik incelemeler ve kontrast venografidir. Gen Mutasyonlar Edinsel Faktörler Di er Faktörler Faktör V (G1691) Kanser Torasik ç k fl sendromu Protrombin (G20210A) Kalp Yetersizli i A r efor Metilen tetrahidrofolat Hamilelik Santral venöz kateterler Redüktaz MTHFR (C677T) Antifosfolipid sendromu Pacemaker Protein C eksikli i Nefrotik sendrom Travma Protein S eksikli i Karaci er hastal Antineoplastik ilaçlar Fibrinojen Dissemine intravasküler koagülasyon Oral kontraseptifler Antitrombin III eksikli i Sepsis Hormon replasman tedavisi Vaskülitler Sigara kullan m Enflamatuvar barsak hastal klar Heparine ba l trombositopeni Yafl Hipertansiyon Geçirilmifl cerrahi giriflimler mmobilizasyon Tablo 2. Üst ekstremite derin venöz trombozlar nda semptom ve bulgular Semptomlar Bulgular Aksiller veya subklavyen ven trombozu Omuz veya boyunda rahats zl k Supraklavikular matite Kol veya el ödemi Palpe edilebilen kord fleklinde venöz yap Kol ve elde ödem Siyanoz Cilt venlerinde dilatasyon Juguler venöz dolgunluk Torasik ç k fl sendromu Kola yay lan a r Brakiyal pleksusda hassasiyet Elde güçsüzlük El veya kolda atrofi Pozitif Adson testi

3 Anadolu Kardiyol Derg 75 Kontrast venografi alt n standart olarak al nd nda B- mod ultrasonografinin duyarl l k ve özgüllü ünün (%96 ve %93.5), renkli Doppler ultrasonografi (%100 ve %93) ile benzer ama Doppler ultrasonografiden (%81 ve %77) üstün oldu u görülmüfltür (5). Klavikuladan kaynaklanan akustik gölgelenme subklavyen venin k sa bir segmentinin görüntülenememesine neden olabilir (16). Yine de ultrasonografi ilk tercih edilecek tetkik olmal d r. Günümüzde B-mod, renkli Doppler ve pulsed Doppler ultrasonografi inceleme s ras nda birlikte ve birbirini tamamlay c nitelikte kullan lmaktad r. Manyetik rezonans anjiyografi santral venlerdeki trombozun tan s nda kesin ve noninvazif bir tan yöntemidir. Ancak internal, eksternal juguler venler ve vena kava süperiyorun aç kl n n gösterilmesinde duyarl l k ve özgüllü ü %100 lere yaklafl rken, bu duyarl l k omuz bölgesinde %83 e düflmektedir. Manyetik rezonans anjiyografi kontralateral damarlar ve ak m n, kollaterallerin de erlendirilmesinde venografiden üstündür (17). Lokalize trombuslerde sefalik ve skapular transvers venler ile servikal juguler venler aras nda geliflen kollateraller, yayg n trombüslerde ise torasik- interkostal- internal mammaryan venler yoluyla geliflen kollateraller dikkat çekmektedir. Kronik olgularda tromboz bazen gösterilemez ve bu geliflmifl venöz kollateraller hastal n tek bulgusu olabilir. Üst ekstremite derin ven trombozu tan s için Teknesyum-99m dietilenetriaminpentaasetat (DTPA) ile yap lan venografi de kullan labilir (18). Hatta Giordano ve ark. üst ekstremite derin ven trombozundan flüphelenildi inde ilk yap lmas gereken tetkikin Tc-99m DTPA ile radyonüklid venografi olmas gerekti i ve ancak cerrahi giriflim düflünülüyorsa kontrast venografi yap lmas gerekti ini ileri sürmüfllerdir (19). Üst ekstremite derin ven trombozu nun rastlant sal olarak sintigrafik yöntemlerle tan mland olgu sunumlar na literatürde rastlamak mümkündür (20). Radyonüklid venografinin yan s - ra trombus- avid sintigrafi de derin ven trombuslerinin tan s nda kullan labilmektedir. Trombüsü hedef alan küçük sentetik peptidlerle iflaretlenmifl gamma radyasyon yayan moleküller akut DVT tan snda yeni noninvazif tan yöntemidir ve Muto ve ark. (21) Tc- 99m ile iflaretlenmifl glikoprotein IIb/IIIa reseptörlerine yüksek affinite ile ba lanan bir peptid olan P280 inin DVT ve pulmoner emboli tan s nda kullan - labilece ini göstermifllerdir. Kontrast venografi venöz anatomiyi oldukça iyi göstermesine karfl n giriflimsel olmas, ödemli kola giriflimin zorlu u, kontrast maddeye ba l reaksiyonlar gibi nedenlerle kullan m s n rl d r. Yine de e er negatif ultrasonografi sonuçlar na karfl n tromboz flüphesi varsa tan n n do rulanmas için venografi flartt r (fiekil 1). Tedavi Üst ekstremite derin ven trombozu tedavi seçenekleri Tablo 3 de özetlenmifl ve Resim 1 de tedavi algoritmik bir flekilde sunulmufltur. Antikoagülasyon Antikoagülasyon tedavinin temel tafl d r. Antikoagülasyon p ht y tamamen eritmese de venöz kollaterallerin aç kl n sa layarak ve trombusun ilerlemesini önleyerek önemli yararlar sa lar (22). Antikoagülasyonun amac trombusun ilerlemesini, embolileri önlemek ve do al trombolitik mekanizmalar n etkili biçimde çal flmas na olanak sa lamakt r. Bu amaçla standart heparin veya düflük moleküler a rl kl heparin ile tedaviye bafllan r ve daha sonra oral warfarin INR düzeyi 2-3 olacak flekilde en az 3 ay kullan l r. Derin venöz trombozlar n ilk ata nda hastalar n ço una 3-6 ay antikoagülan tedavi uygulan r. Cerrahi sonras geliflen derin ven trombozlar nda e er hastan n baflka bir risk faktörü yoksa tedavi daha k sa sürelidir (6 hafta ila 3 ay). Devam eden risk faktörleri, tekrarlay c venöz tromboz ataklar olan hastalarda daha uzun antikoagülasyon önerilir (6-12 ay). Hayat boyu tedavi sadece nadir olgularda gerekmektedir (23). Trombolitik Tedavi Genç ve sa l kl bireylerde primer ÜEDVT tedavisi sadece oral antikoagülan tedavi ile s n rl kal rsa uzun dönemde önemli sorunlar ortaya ç kabilmektedir. Tromboliz venin aç kl n daha erken sa lar, damar endoteline hasar en aza indirir, uzun dönemdeki özellikle post- trombotik sendrom gibi komplikasyonlar n geliflme riskini azalt r (24). Kateter k lavuzlu unda tromboliz, sistemik trombolizle karfl laflt r ld nda daha düflük dozlarla, daha az kanama riskiyle, daha yüksek oranlarda trombuste tam rezolüsyonu sa lar. Tromboliz en geç semptomlar n bafllang c ndan sonraki birkaç hafta içinde uygulanmal d r. Çünkü daha sonra trombus organize olur ve tedavinin etkinli i azal r (25). Bir çok seride, dikkatli seçilmifl hastalarda trombolitik tedavinin sonuçlar n n mükemmel oldu u ve sadece minör kanama komplikasyonlar n n görüldü ü rapor edilmifltir (26,27). Trombolitik tedavi için en uygun adaylar genç primer ÜEDVT olan hastalar, semptomatik vena kava süperiyor sendromlu hastalar ile santral venöz kateterin kalmas n n zorunlu oldu u sekonder ÜEDVT olan hastalard r.

4 76 Anadolu Kardiyol Derg Trombolitik ajanlar aras nda karfl laflt r lmal bir etkinlik çal flmas yoktur. Ürokinaz ve streptokinaz n baflar l olarak kullan ld çal flmalar olsa da (28,29) günümüzde Amerika Birleflik Devletleri nde bu amaçla önerilen trombolitik ajan rekombinant doku plazminojen aktivatörüdür (rtpa) (30,31). AngioJet gibi cihazlarla perkütan mekanik trombektomi cihazlar trombolitik tedavi ile birlikte kullan larak h zl bir flekilde büyük miktarlarda trombus ç kar labilmekte ve böylelikle trombolitik tedavinin dozu ve süresi azalt labilmektedir (32). Perkütan Anjiyoplasti ve Stent Uygulamas Üst ekstremite derin ven trombozlar ve diyaliz flantlar ndaki ven stenozlar nda anjiyoplasti giderek yayg n olarak kullan lmaktad r ve uzun dönemdeki sonuçlar n baflar s için stent implantasyonu s kl kla uygulanmaktad r (33). Ancak Paget-Schrotter sendromlu hastalarda 1. kosta rezeksiyonu yap lmaks z n Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu Kateterle liflkili Eforla liflkili Hiperkoagülabilite Kateterin Kald r lmas ve Kateter K lavuzlu unda Altta Yatan K sa Süreli Antikoagülasyon Tromboliz Nedenin Tedavisi Pozisyonel Venografi Antikoagülasyon Normal Ak m Parsiyel Trombüs Lizisi Ekstrensek Venöz Bask K sa Dönem Trombolitik Tedaviye Antikoagülasyon Antikoagülasyon 24 Saat Devam Edilmesi (3 Hafta) Pozisyonel Venografi Torasik Ç k fl n Dekompresyonu Normal Ak m Anjiyoplasti +/- Stent Ve Torasik Ç k fl n Dekompresyonu stent uygulanan hastalarda stent fraktürü önemli bir sorun olmaktad r (34). Bu konuda daha genifl çal flmalara ihtiyaç vard r. Cerrahi Tedavi Önceki çal flmalarda primer ÜEDVT olan hastalarda vene yap lan bask n n ortadan kald r lmas n n uzun dönem morbidite üzerine olumlu etkileri ve tekrarlay c tromboz riskini azaltaca gösterilmifltir (26). Baflar l tromboliz sonras ultrasonografi ve venografinin kol do al pozisyonunda ve abdüksiyonda iken tekrarlanmas venöz yap lara olan bask y ortaya ç kar r. Cerrahlar n bir ço u bu bask n n erken cerrahi ile ortadan kald r lmas n önermektedirler (35). Cerrahi giriflim genellikle ilk kostan n veya klavikulan n bir bölümünün rezeksiyonunu içerir. Pagett- Schrotter sendromunun tedavisinde Machleder taraf ndan trombolitik tedavi, 3 ayl k antikoagülasyon, ilk kostan n rezeksiyonu ve dekompresyon basamaklar n içefiekil 1. Üst ekstremite derin ven trombozlar n n tedavi algoritmas. K sa Süreli Antikoagülasyon

5 Anadolu Kardiyol Derg 77 ren çok aflamal bir yaklafl m ortaya konulmufltur (26). Üç ayl k antikoagülasyon sonras cerrahinin uygulanmas nda amaç endotel onar m na f rsat vermek ve embolinin tekrarlama riskini azaltmakt r. Cerrahi sonras venografide striktür görülürse balon venoplasti ve stent uygulamas tedaviye eklenir. Cerrahi trombektomi invazif olmas, genel anestezi gerektirmesi ve komplikasyonlar sebebiyle yaln zca dirençli olgulara uygulan r. Antikoagülasyon ve trombolitik tedavinin baflar - s z veya kontraendike oldu u olgularda vena kava süperiyora filtre yerlefltirilmesi pulmoner embolinin önlenmesinde etkili ve güvenilir gibi görünse de (36) filtrenin yer de ifltirmesi, k r lmas, vena kava süperiyor sendromuna yol açabilmesi gibi komplikasyonlar yararlar n gölgelemektedir. Komplikasyonlar Üst ekstremite derin ven trombozu olan hastalar n yaklafl k üçte birinde pulmoner emboli geliflir (5). Ancak ÜEDVT na ba l pulmoner emboliler nadiren tekrarlar veya ölümcül seyreder. Sekonder ÜEDVT geliflen hastalarda önemli bir nokta da kateterin çekilmesidir, çünkü bu s rada fibrin k l f kateterden ayr - larak embolilere neden olabilir. Post-trombotik sendrom, kal c venöz t kan kl a ba l venöz hipertansiyon, venöz kapakç klar n hasar görmesi ve mikro sirkülasyonda bozulmaya ba l olarak ortaya ç kar. Post-trombotik sendromun kesin insidans bilinmemektedir ancak önceki çal flmalarda bu oran n % aras nda de iflti i bildirilmifltir (23). Elastik bas nçl çoraplar n kullan lmas post- trombotik sendrom geliflme olas l n azalt yor gibi görünmektedir. Üst ekstremite derin ven trombozu geliflen hastalarda post- trombotik sendrom s kl bilinmemektedir. Ancak bu hastalar n %50-75 inde uzun dönemde komplikasyonlar geliflebilece i bildirilmifltir (37). Primer ÜEDVT geliflen hastalar genellikle genç ve aktif bireylerdir. Bu nedenle bu hastalarda kronik venöz yetmezlik riskinin azalt labilmesi için trombolitik tedavi, torasik ç k fl n dekompresyonu gibi daha yo un ve giriflimsel tedavi modaliteleri uygulanmal d r. Üst ekstremite derin ven trombozuna ba l geliflebilecek di er komplikasyonlar vena kava süperiyor sendromu, torasik kanalda t kanma ve brakiyal pleksopatidir. Gelecekteki Hedefler Gelecekteki çal flmalar düflük moleküler a rl kl heparinlerin tek bafl na kullan m n n etkinli i ve antikoagülasyonun süresinin belirlenmesine yönelik olmal d r. Primer ÜEDVT olan hastalarda daha giriflimsel ve yo un tedaviler önerilse de bu tedavilerin etkinlik ve güvenilirli i daha genifl prospektif çal flmalarla desteklenmelidir. Yak n dönemdeki çal flmalar ultrasonografik dalgalar n enzimatik fibrinolizisi art rarak ve trombüsü mekanik olarak parçalayarak yararl olabilece ini göstermifltir (38). Ancak bu konuda daha ileri çal flmalara ihtiyaç vard r. Sonuç Üst ekstremite derin ven trombozu, alt ekstremite derin venöz trombusleriyle karfl laflt r ld nda oldukça nadirdir. Bunun bafll ca nedenleri kol venlerinin daha az yerçekimi etkisine maruz kalmas, daha az say da kapakç klara sahip olmas, daha yüksek miktarlarda plazminojen aktivatörü üretilmesi, fibrinolitik aktivitenin daha yüksek olmas d r (39). Buna karfl n ÜEDVT alt ekstremite derin ven trombozlar yla benzer mortalite ve morbiditeye sahip ancak çok daha az tan mlanan bir durumdur. Bu nedenle özellikle kolda a r ve flifllik yak nmalar yla baflvuran genç hastalarda primer ÜEDVT tan s akla gelmeli ve tan do ruland ktan sonra bu hastalara yo un t bbi ve giriflimsel tedavi uygulanmal d r. Tablo 3. Üst ekstremite derin venöz trombozlar nda tedavi yöntemleri Bacak elevasyonu Kola kademeli kompresyon uygulamas Antikoagülasyon Kateter k lavuzlu unda tromboliz Trombektomi (cerrahi veya kateter) Anjiyoplasti ve stent uygulamas Torasik ç k fl n dekompresyonu Vena kava süperiyor filtreleri Resim 1. Primer üst ekstermite derin ven trombozu tan s alm fl 44 yafl ndaki kad n hastan n kontrast venografisinde subklavyen venden brakiyal venin distaline kadar uzanan trombus ve oldukça iyi geliflmifl venöz kollateraller görülmektedir.

6 78 Üst Ekstremite Primer Derin Ven Trombozu Anadolu Kardiyol Derg Kaynaklar 1. Horattas MC, Wright DJ, Fenton AH, et al. Changing concepts of deep vein thrombosis of the upper extremity: report of a series and review of the literature. Surgery 1988; 104: Coon WW, Willis PW. Thrombosis of axillary and subclavian vein. Arch Surg 1967; 94: DaCosta SS, Scalabrini A, Costa R, Caldas JG, Martinelli M. Incidence and risk factors of upper extremity deep vein lesions after permanent transvenous pacemaker implant: a 6 month follow-up prospective study. Pacing Clin Electrophysiol 2002; 25: Sakakibara Y, Shigeta O, Ishikawa S, et al. Upper extremity vein thrombosis; etiologic categories, precipitating causes and management. Angiology 1999; 50: Prandoni P, Polistena P, Bernardi E, et al. Upper- extremity deep vein thrombosis: risk factors, diagnosis and complications. Arch Intern Med 1997; 157: Say nalp N, Özcebe O, Kirazl S, et al. Paget- Schrotter syndrome associated with FV: Q509 and prothrombin G20210A- a case report. Angiology 1999; 50: Lindblad B, Tengborn L, Berqvist D. Deep vein thrombosis of the axillary-subclavian veins: epidemiologic data, effects of different types of treatment and late sequelae. Eur J Vasc Surg 1988;2: Paget J. Clinical Lectures and Essays. London: Longmans; Gren Von Schrotter L: Erkrankunger der Gefasse. In Nothnagels Hanbuch der Pathologie und Therapie. Vienna: Holder; Zell L, Kindermann W, Marschall F, et al. Paget- Schrotter sydrome in sports activities: case study and literature review. Angiology 2001; 52: Hughes E. Venous obstruction of the upper extremity. Int Abstr Surg 1949; 88: Girolami A, Prandoni P, Zanon E, et al. Venous thrombosis of upper limbs are more frequently associated with occult cancer as compared with those of lower limbs. Blood Coag Fibrinol 1999; 10: Martinelli I, Catteno M, Panzeri D, et al. Low prevalence of thrombophilic coagulation defects in patients with deep vein thrombosis of the upper extremities. Ann Intern Med 1997; 126: Provenzale J, Ortel T, Allen N. Systemic thrombosis in patients with antiphospholipid antibodies: lesion distribution and imaging findings. Aur J Rontgenol 1998; 170: Cable GG. Hyperhomocysteinemia and upper extremity deep vein thrombosis: a case report. Aviat Space Environ Med 1999; 70: Mustafa BO, Rathburn SW, Whitsett TL, Raskob GE. Sensitivity and specificity of ultrasonography in the diagnosis of upper extremity vein thrombosis. Arch Intern Med 2002; 162: Kommareddy A, Zaroukian M, Hassouna HI. Upper extremity deep venous thrombosis. Seminars in Thromb and Hemos 2002;28: Silverstein AM, Turbines EH. Technetium- 99m red blood cell venography in upper extremity deep venous thrombosis. Clin Nucl Med 1987; 12: Giordano A, Muzi M, Massaro M, Rulli F. Scintigraphic assessment of effort axillary-subclavian vein thrombosis. Clin Nucl Med 1992; 17: Sinha P, Conrad GR. Incidental finding of upper extremity deep venous thrombosis on skeletal scintigraphy. Clin Nucl Med 2002; 27: Muto P, Lastoria S, Varrella P, et al. Detecting deep vein thrombosis with Technetium-99m labeled synthetic peptide P280. J Nucl Med 1995;36: Swinton N, Edgett J, Hall R. Primary subclavian/axillary vein thrombosis. Circulation 1968; 38: Lensing AWA, Prandoni P, Prins MH, Büller HR. Deep vein thrombosis. Lancet 1999;353: Urschel HC, Razzuk MA. Pagett- Schrotter syndrome: what is the best management? Ann Thorac Surg 2000;69: Chang R, Horne MK, Mayo DJ, et al. Pulse- spray treatment of subclavian and jugular venous thrombi with recombinant tissue plasminogen activator. J Vasc Interv Radiol 1996; 7: Machleder HI. Evaluation of a new treatment strategy for Pagett- Schrotter syndrome: spontaneous thrombosis of the axillary- subclavian vein. J Vasc Surg 1993;17: Beygui RE, Olcott C, Dalman RL. Subclavian vein thrombosis: outcome analysis based on etiology and modality of treatment. Ann Vasc Surg 1997; 11: Fraschini G, Jadeja J, Lawson M, et al. Local infusion of urokinase for the lysis of thrombosis associated with permanent central venous catheters in cancer patients. J Clin Oncol 1987; 5: Seigel EL, Jew AC, Delcore R, et al. Thrombolytic therapy for catheter- related thrombosis. Am J Surg 1993; 166: Joffe HV, Goldhaber SZ. Upper- extremity deep vein thrombosis. Circulation 2002;106: Casteneda F, Li R, Young K, Swischuk JC, Sarouse B, Brody T. Catheter- directed thrombolysis in deep vein thrombosis with use of reteplase; immediate results and complications from a pilot study. J Vasc Interv Radiol 2002; 13: Kasijaran K, Gray B, Ouriel K. Percutaneous AngioJet thrombectomy in the management of extensive deep vein thrombosis. J Vasc Radiol 2001; 12: Bravo SM, Reinhart RD, Meyerovitz MF. Percutaneous venous interventions. Vasc Med 1998;3: Meier GH, Pollak JS, Rosenblatt M, Dickey KW, Gusberg RJ. Initial experience with venous stents in exertional axillary-subclavian vein thrombosis. J Vasc Surg 1996;24: Hicken GJ, Ameli M. Management of subclavian- axillary vein thrombosis: a review. Can J Surg 1998; 41: Spence LD, Gironta MG, Malde HM, et al. Acute upper extremity deep vein thrombosis: safety and effectiveness of superior vena caval filters. Radiology 1999; 210: Heron E, Lozinguez O, Emmerich J, et al. Long term sequela of spontaneous axillary- subclavian venous thrombosis. Ann Intern Med 1999; 131: Francis CW, Suchkova VN. Ultrasound and thrombolysis. Vasc Med 2001;6: Hill SL, Berry RE. Subclavian vein thrombosis: a continuing challenge. Surgery 1990; 108: 1-9.

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

PAGET-SCHROETTER SENDROMU: 14 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ*, Dr. Ömer TANYELİ**, Dr. Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ &

PAGET-SCHROETTER SENDROMU: 14 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ*, Dr. Ömer TANYELİ**, Dr. Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ & PAGET-SCHROETTER SENDROMU: 14 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ PAGET-SCHROETTER SYNDROME: REVIEW OF 14 CASES Dr. Niyazi GÖRMÜŞ*, Dr. Ömer TANYELİ**, Dr. Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ & Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Aksiller ven trombozunda lokal t-pa infüzyon tedavisinin etkinli i

Aksiller ven trombozunda lokal t-pa infüzyon tedavisinin etkinli i Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):34-38 Aksiller ven trombozunda lokal t-pa infüzyon tedavisinin etkinli i The efficacy of local t-pa infusion in the treatment of

Detaylı

Paget-Schroetter Sendromu: Tekrarlayan egzersiz sonrası gelişen üst ekstremite derin ven trombozu

Paget-Schroetter Sendromu: Tekrarlayan egzersiz sonrası gelişen üst ekstremite derin ven trombozu Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(4):847-851 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9527 Olgu Sunumu / Case Report Paget-Schroetter Sendromu: Tekrarlayan egzersiz sonrası gelişen üst ekstremite derin ven trombozu

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

PAGET-SCHROTTER SENDROMU TEDAV S NDE TIBB YAKLAfiIM TEK BAfiINA YETERL M D R? TEK MERKEZL, ON YILLIK, RETROSPEKT F

PAGET-SCHROTTER SENDROMU TEDAV S NDE TIBB YAKLAfiIM TEK BAfiINA YETERL M D R? TEK MERKEZL, ON YILLIK, RETROSPEKT F PAGET-SCHROTTER SENDROMU TEDAV S NDE TIBB YAKLAfiIM TEK BAfiINA YETERL M D R? TEK MERKEZL, ON YILLIK, RETROSPEKT F ÇALIfiMA IS MEDICAL APPROACH ENOUGH FOR MANAGEMENT OF PAGET- SCHROTTER SYNDROME? A TEN-YEAR-

Detaylı

Üst ekstremite derin ven trombozlu hastaların değerlendirilmesi

Üst ekstremite derin ven trombozlu hastaların değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (1): 41-45 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.01.0527 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Üst ekstremite derin ven trombozlu hastaların değerlendirilmesi

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi 74 Venöz Tromboembolizmin Tedavisi Derin ven trombozunun tedavisi Tedavinin amac Derin ven trombozu tedavisinin amac PE ve pulmoner hipertansiyon, periferik venöz hastal klar, VTE nüksü ve posttrombotik

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Kocaeli 2012. Prof Dr Sadettin DERNEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi

Kocaeli 2012. Prof Dr Sadettin DERNEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kocaeli 2012 Prof Dr Sadettin DERNEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Çoğunlukl a alt ekstremitelerdeki derin venlerde tromboz ile seyreden bir patoloji DVT olgularının ancak yarısında

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

RDUS ile hem anatomik detay hem de kan ak m ndaki hemodinamik de ifliklikler de erlendirilir. Safenofemoral bileflke yetersizli i var m d r (Resim 1)

RDUS ile hem anatomik detay hem de kan ak m ndaki hemodinamik de ifliklikler de erlendirilir. Safenofemoral bileflke yetersizli i var m d r (Resim 1) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 47-55 Alt Ekstremite Venöz Sistem Radyolojik De erlendirmesi Doç. Dr. smail

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 17

Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolafl mda oluflan tüm patolojik trombozlar n genel ad d r. En s k olarak alt ekstremite derin venlerinde (derin ven trombozu,

Detaylı

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Baran UĞURLU*, Öztekin OTO*, Hakkı KAZAZ*, Oğuz DİCLE**, Ünal AÇIKEL*, Eyüp HAZAN* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İZMİR *

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Y lmaz, Dr. Arda Özyüksel. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri

Doç. Dr. Mustafa Y lmaz, Dr. Arda Özyüksel. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 107-114 Derin Ven Trombozunda Giriflimsel Tedaviler Doç. Dr. Mustafa Y lmaz,

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti Venöz Tromboembolizm 95 K lavuz genel özeti Bu k lavuzda yer alan leri genel bir çerçeveye oturtmak amac yla bu özet haz rlanm flt r. Ancak hastalarda yap lacak olan bireysel risk de erlendirilmesinin

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT

Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Cinsiyet Değiştirici Cerrahi Sonrası Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER SEX REASSIGNMENT SURGERY: A CASE REPORT Mustafa YILMAZ, Ozan BALIK, Özgür SUNAY, Haluk VAYVADA Dokuz Eylül

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z?

Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z? Venöz Tromboembolizm: Etyolojiyi Nas l Aramal y z? Cengiz BEYAN Gülhane Askeri T p Akademisi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Venöz trombozun (VT) en s k klinik formlar alt ekstremitelerde

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Üst Ekstremite Derin Ven Trombozlar : Risk Faktörleri, Tan ve Komplikasyonlar

Üst Ekstremite Derin Ven Trombozlar : Risk Faktörleri, Tan ve Komplikasyonlar ARAfiTIRMA Üst Ekstremite Derin Ven Trombozlar : Risk Faktörleri, Tan ve Komplikasyonlar F. Sema Oymak 1,. Karahan 2, M. Bilgin 3, L. Kart 4,. Gülmez 1, R. Demir 1, M. Özesmi 1 1 Erciyes Üniversitesi T

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm 65 Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Akut dahili hastal klar nedeniyle hastaneye yatan hastalar VTE aç s ndan önemli bir risk alt ndad rlar. Genel medikal

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner

Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner Derin ven trombozu & Pulmoner emboli İnsidans: 7/10000 1/1000 (Yaşla beraber atış gösterir) %20, 5 yıl içinde tekrar Risk faktörlerine bağlı Pulmoner emboli İnsidans: 2,3/10000 Yaşam süresini olumsuz etkiler

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Kronik Böbrek Yetmezliği nde Damar Erişim Yolları ve AV Fistül. Mustafa Kemal Demirağ

Kronik Böbrek Yetmezliği nde Damar Erişim Yolları ve AV Fistül. Mustafa Kemal Demirağ Kronik Böbrek Yetmezliği nde Damar Erişim Yolları ve AV Fistül Mustafa Kemal Demirağ TÜRKİYE DİYALİZ BİLGİ SİSTEMİ Diyaliz Hasta Sayısı Diyaliz Kurum Sayısı Diyaliz Cihaz Sayısı Sağlık Bakanlıği 15.374

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i

Heterozigot FVL sonucu oluflan APC direnci G20210A protrombin gen mutasyonu Homosistein yüksekli i .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 175-183 Trombofilide Tedavi Uz. Dr. Cem Ar Kanda p ht laflma e iliminin artmas

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Ulusal Vasküler Cerrahi Derne i

Ulusal Vasküler Cerrahi Derne i Cilt/Volume: 15 Say /Number: 3 Eylül/September: 2006 Ulusal Vasküler Cerrahi Derne i www.uvcd.org.tr/dergi ISSN: 1301-1839 ÖN KAPAK ARKASI CMYK Editör/Editor Bülent Kaya, Ankara Yard mc Editörler/Associate

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL Doç. Dr. Özgür Yeniel Hemostaz Kan kaybının önlenmesi Kan ve dokular pıhtılaşma sistemini etkikleyen çok sayıda faktör içermektedir Prokoagülan < Antikoagülan Sınırlandırılmış

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü Dr. Ayhan SUCAK www.tmftpkongre2012 Tekrarlayan gebelik kaybı TANIM European Society for Human Reproduction and Embryology 20 haftalık amenoreden

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Subklavyan ven port kateteri komplikasyonu superior vena kava sendromu. A complication of subclavian port catheter: Superior vena cava syndrome

Subklavyan ven port kateteri komplikasyonu superior vena kava sendromu. A complication of subclavian port catheter: Superior vena cava syndrome J Contemp Med 2016; 6(4): 352-356 DOI: 10.16899/ctd CASE REPORT OLGU SUNUSU Subklavyan ven port kateteri komplikasyonu superior vena kava sendromu A complication of subclavian port catheter: Superior vena

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI. Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD. alev.gurgun@ege.edu.tr PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI Dr. Alev GÜRGÜN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD alev.gurgun@ege.edu.tr HİPERKOAGÜLABİLİTE PRİMER 1. Anormal fibrin oluşumuna neden olanlar: AT III

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi

Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi Color Doppler Ultrasonography in the Diagnosis of Deep Venous Thrombosis of the Lovver Bctremities

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir.

Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 71-80 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? Doç. Dr. Muzaffer

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K

DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K DER N VEN TROMBOZU VE TEDAV UYGULAMALARI (505 OLGULUK B R KL N K ÇALIfiMA) DEEP VENOUS THROMBOSIS AND TREATMENT PROCEDURES (EXPERIENCE WITH 505 PATIENTS) Yusuf VELIO LU, Bilgehan ERKUT, Yahya ÜNLÜ, Necip

Detaylı

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi AV fistüle göre tünelli kateterle 5 kat, tünelsiz kateterle 7 kat artmış enfeksiyon riski! Kateterle diyalize başlanan hastalarda kalıcı damar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU 2010 CEP K TAPÇI I TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 CEP K TAPÇI

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı