Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010

2 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : Bas m - Mart Bas m - Nisan 2010 ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. T aksim Cad. Yo urtcu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) Tel.: (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ Organizasyonlarda, gelecekteki kazanc n tahmin edilerek kaynaklar n buna göre tahsis edilmesi sürecine yat r m karar denir. Bu kararlar, rakamlar n n yüksekli i ve hata bedelinin a rl sebebiyle al nan kararlar içinde en kritik olanlar d r. Bu yüzden, bu kararlar n nas l verildi ini ve sürecin hangi araçlarla daha etkili hale getirilebilece ini anlamak için bu süreci ö renmek önemlidir. Bu kitab n as l odak noktas budur. Sermaye yat r mlar n çevreleyen karmafl kl k bu projeleri de erlendirmekle görevli yöneticilere bir tak m zorluklar ç karmaktad r. Özellikle finansal birtak m de er biçme araçlar na fazla bel ba lan lmas, karar verenlerde, ifl kabiliyeti ve yarat c l k alanlar ndaki geliflmeler aç s ndan çok önemli baz stratejik projelerden uzaklaflt rmaya neden olan bir önyarg oluflturmaktad r. Bu çal flmam z hayati önemde olan yat r m kararlar n n nas l bir süreç izleyerek de erlendirilmesi gerekti i konusunda yol göstermektedir. Ayr ca hem geleneksel analiz araçlar hem de yeni gelifltirilen analiz araçlar hakk nda bilgi vermektedir. Bu çal flma, sermaye yat r m kararlar ve stratejik yat r mlar ile ilgili daha önceki çal flmalar üzerine bina edilmifltir. Bu sebeple, çal flmada yararlan lan araflt rmalar n de erli yazarlar n emeklerinden dolay kutlar ve teflekkür ederim. Akademik yaflam m boyunca ve bu kitab n haz rl k sürecinde büyük fedakârl k ve sab r gösteren eflim ve k zlar ma sonsuz flükranlar m sunar m. Ayr ca elefltiri, düzeltme ve motive edici katk lar yla destek veren de erli dostlar m Yrd. Doç. Dr. Arzum ÇEL K ve Yrd. Doç. Dr. S tk ÇORBACIO LU na teflekkür ederim. Kitab n bas m nda önemli katk lar olan, baflta Prof. Dr. Ömer TORLAK olmak üzere Beta Yay nevi sahibi Seyhan Satar ve tüm çal flanlar na da flükranlar m sunar m. Nurullah UÇKUN Eskiflehir, Mart 2009

4

5 Ç NDEK LER G R fi Bölüm 1 STRATEJ K YÖNET M 1.1. Strateji Nedir? Stratejinin Oluflma Sürecine Yönelik Yaklafl mlar Strateji Seçme Basamaklar Ekonomik Strateji Geliflme Stratejileri Büyüme Stratejileri Çeflitlendirme Stratejileri En yi Strateji Hangisi? Rekabet Rekabet Faktörleri Stratejik Yönetim Durum Analizi Örgütün ç Analizi: De er Zinciri Analizi, Güçlü ve Zay f Yönler D fl Çevrenin Analizi: F rsatlar ve Tehditler Örgütsel Yönün Belirlenmesi Vizyon Misyon Bildirimi lkeler Bildirimi Stratejik Amaçlar Hedefler Stratejik Planlama Stratejik Planlama süreci Stratejik Finansal Planlama

6 VI Ç NDEK LER Bölüm 2 YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR SÜREC 2.1. Sermaye Yat r m Kararlar Karar Verme Karar Modelleri Rasyonel Model S n rl Rasyonel Model Politik Model Geri Dönüflüm Modeli Karar Vermenin Dinamikleri Yat r mlar n Stratejik Yönetimi Prensipleri Yat r mlarda Stratejik Karar Süreci Ad mlar Bölüm 3 YATIRIMLARIN STRATEJ K PLANLARA UYGUNLU U 3.1. Stratejik Seçenekler Stratejik Uygunluk Yat r m Kararlar çin Gerekli Veriler Yat r m Harcamalar n n Hesaplanmas Sabit Sermaye Yat r m flletme Sermayesinin Hesaplanmas Bölüm 4 YATIRIMLARIN DE ERLEND R LMES 4.1. Projenin Tan m Nakit Ak fl Tan m Proforma Gelir ve Nakit Ak mlar Tablosu Finansal Tahminler Geleneksel De erlendirme Teknikleri Net Bugünkü De er Yöntemi Geleneksel Net Bugünkü De erden Stratejik Net Bugünkü De ere ç Karl l k Oran Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Geleneksel Yat r m De erlendirme Metotlar n n Eksiklikleri Stratejik ve Finansal Analizi Birlefltiren De erlendirme Metotlar Dengeli Performans Karnesi (Balanced Scorecard)

7 Ç NDEK LER VII Dengeli Performans Karnesi Sistemini Oluflturmak çin Tipik Proje Örne i Dengeli Performans Karnesi Sisteminin Bir Yat r m Projesine Uygulanmas Analitik Hiyerarfli Süreci (AHS) Analitik Hiyerarfli Süreci le Karar Vermede zlenen Aflamalar Maliyet Fayda Analizleri Maliyet ve Faydan n Kapsam Maliyet ve Faydalar n Ölçülmesi Faydan n De erlendirilmesi Finansal ve Fayda De erlendirme Verilerinin Birleflmesi Tüp Bebek Servisi Projesi Örne i Reel Opsiyonlar le Yat r mlar n De erlendirilmesi Opsiyon Kavram Reel Opsiyonlar Opsiyon De erleme Yöntemleri Reel Opsiyon Fiyatlama Modelinin Bir Yat r m Projesine Uygulanmas Bölüm 5 R SK ANAL Z 5.1. Risk ve Belirsizli i Tan mlama Riskin Çeflitleri Risk Analizi Süreçleri Gelece i Tahmin Etmek çin Geçmifle Bakmak Riskin Ölçümü Risk Analiz Teknikleri Duyarl l k Analizleri Olas l k Da l m Yöntemi Karar A ac Yöntemi Yat r m n skonto Oran n Farkl laflt rma Yöntemi Belirlilik Efliti Yaklafl m Simülasyon Yaklafl m Monte Carlo Similasyonu Risk Yönetimi Yat r m Karar Analizi Ve Karar Etkinli i

8 VIII Ç NDEK LER Bölüm 6 UYGULAMA VE DENET M 6.1. Stratejik Yat r m Karar n n Uygulanmas ve zlenmesi Sürekli De erlendirme Denetim Stratejik Yat r m Kararlar n n De erlendirilmesinin Uygunlu u Bölüm 7 TÜRK YE DEK BÜYÜK ÜRET M filetmeler N N STRATEJ K YATIRIM KARAR VERME SÜREÇLER N N NCELENMES 7.1. Araflt rman n amac Araflt rman n Yöntemi Analiz ve Bulgular Sonuç EKLER EK EK KAYNAKÇA

9 fiek LLER fiekil 1. D fl Çevre Faktörleri fiekil 2. Stratejik Planlama Süreci fiekil 3. Problemlerin Analiz ve Sentezi fiekil 4. Karar Yap s fiekil 5. Yat r mlarda Stratejik Karar Sürecinde Ana fllemler ve Ad mlar fiekil 6. AHS de Karar Probleminin Hiyerarflik Yap s fiekil 7. Reel Büyüme Opsiyonlar çin Bir S n fland rma fiekil 8. Tahmin Süreci

10 TABLOLAR Tablo 1. Etkili Bir Karar Verme Yaklafl m Tablo 2. Yat r m Harcamalar Tablosu Tablo 3. Proforma Gelir ve Nakit Ak m Tablosu Tablo 4. AHS De erlendirme Ölçe i Tablo 5. Fayda-A rl k liflki Tablosu Tablo 6. O.G.Ü. E itim Uygulama ve Araflt rma Hastanesi Fayda-A rl k liflki Tablosu Tablo 7. Y llar tibariyle Tüp Bebek Servisinin Net Nakit Giriflleri Tablo 8. O.G.Ü. E itim Uygulama Ve Araflt rma Hastanesi Tüp Bebek Servisi Fayda A rl k liflki Tablosu Tablo 9. Yat r m Projesine Ait Nakit Ak mlar Tablo 10. Tam Kapasite flletme Giderleri Tablo 11. Tam kapasite flletme Gelirleri Tablo 12. Ankete Kat lan fiirketlerin Sektörel Da l m Tablo 13. Stratejik Yat r m Proje Türleri Tablo 14. Geleneksel Finansal Analiz Tekniklerini Uygulama Oranlar Tablo 15. Risk Analiz Tekniklerini Uygulama Oranlar Tablo 16. Stratejik Yat r m Karar Sürecine Etki Eden Faktörler Tablo 17. Finansal Olmayan Faktörlerin Önemi Tablo 18. Stratejik De erlendirme Yöntemleri Önem Seviyeleri

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI

SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI 1 SU KAYNAKLARI MÜHEND SL UYGULAMALARI ÇÖZÜLMÜfi 200 PROBLEM Prof. Dr. Cevat Erkek Prof. Dr. Necati A ralio lu 6. Bask 2 Yay n No : 2969 Teknik Dizisi : 161 6. Bask - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan s t a n b u l M e n k u l K y m e t l e r ISSN 1301-1650 B o r s a s Y l: 4 Say : 15 Temmuz/A ustos/eylül 2000 Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi Muhammet

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı