KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*)"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*) Z Prof. Dr. BAHA TANMAN stanbul da de do du 1967 de Saint Michel Frans z Ortaokulu ndan, 1970 te Saint Joseph Frans z Lisesi nden, 1975 te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k Yüksek Okulu ndan mezun oldu. Eylül 1975 te doktora yapmaya bafllad stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve slam Sanat Kürsüsü nde (Anabilim Dal nda) 1976 da asistan (araflt rma görevlisi) oldu. Prof. Dr. Oktay Aslanapa n n dan flmanl nda bafllad, Prof. Dr. Semavi Eyice nin dan flmanl nda sürdürdü ü stanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri bafll kl teziyle 1990 da doktor payesini ald, 1991 de doçent, 1996 da profesör oldu. Halen stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve slam Sanat Anabilim Dal nda ö retim üyesi olarak görev yapan M. Baha Tanman ayn üniversitenin Türkiyat Enstitüsü nde Türk ve slam Sanat Anabilim Dal baflkan d r. Birçok uluslararas ve ulusal kongre, sempozyum ve seminere kat lm fl, mimarl k tarihine iliflkin tebli ler sunmufltur. 76

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I Osmanl saltanat gelenekleri içinde, padiflahlar n tahta oturduktan sonra Eyüp Sultan Türbesi nde k l ç kuflanmas ve bu vesileyle düzenlenen k l ç alay önemli bir yer tutar. Osmanl kaynaklar nda taklîd-i seyf olarak an lan k l ç kuflanma uygulamas n n, stanbul un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmed taraf ndan Eyüp Sultan Türbesi nin ve külliyesinin infla ettirilmesiyle ( ) bafllat ld, Fatih e fieyh Akflemseddin (ö.1459) 1 taraf ndan bu türbede k l ç kuflat ld yayg n bir kanaattir. 2 Baz kaynaklar ise k l ç kuflanma adetinin II. Bayezid döneminden ( ) sonra bafllad n ileri sürmektedir. 3 Ne var ki bu törenlerin tam olarak ne zaman resmî bir niteli e büründü ü henüz tesbit edilememifltir. 4 Muhakkak ki Fatih ten itibaren Osmanl padiflahlar çeflitli vesilelerle Eyüp Sultan ziyaret edegelmifllerdir. Özellikle sefere ç kmadan önce Eyüp Sultan n rûh- pür-fütûhlar ndan istimdad eylemek önemli bir vesile oluflturmaktayd. 5 Ancak bu ziyaretlerin, özellikle cülûsu izleyen günlerde yap lmaya bafllamas ve k l ç kuflanma töreniyle birleflerek devlet protokolüne girmesi için kesin bir tarih verilememektedir. 6 Ancak II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerini ( ) yaflam fl olan Selânikî Mustafa Efendi söz konusu padiflahlar n, cülûslar ndan (1566, 1574, 1595) sonra kânûn-i kadîm-i Osmaniyân üzre, Eyüp Sultan dan bafllayarak türbeler ziyaretine ç kt klar n bildirir, ancak üçü için de -bir vak anüvisin aslâ görmezlikten gelemiyece i- k l ç kuflanmadan söz etmez. 7 fiu anda bilebildi imiz kadar yla, kendi dönemlerine ait bir k l ç kuflanma törenini nakleden en eski kaynaklar XVII. yüzy l n bafllar na aittir ve I. Ahmed taklîd-i seyf merasimi tesbit edilmifl ilk Osmanl padiflah d r. 8 Nitekim Zübtetü t-tevârîh te I. Ahmed in cülûsunu (1603) izleyen k l ç kuflanma töreni oldukça ayr nt l biçimde tasvir 77 edilmektedir: Padiflah Eyüpsultan a deniz yoluyla ulaflm fl, o tarihte mam skelesi olarak an lan Bostan skelesi nden karaya ç km fl, muhtemelen, bugünkü ad Bostan skelesi Soka olan soka izleyerek at üzerinde türbeye kadar gitmifl, hüsn-i edeble türbeye ziyaret ettikten sonra türbeyle cami aras ndaki avluya geçerek burada fieyhülislâm Ebû l-meyâmîn Mevlânâ Mustafa Efendi (ö.1606) 9 eliyle k l ç kuflanm flt r. Törenden sonra padiflah ata binerek Edirnekap dan flehre girmifl, ecdâd n n türbelerini ziyaret ettikten sonra saraya dönmüfltür 10. Tarih-i Selânikî ile Zübtetü t-tevârîh teki kay tlar, cülûsu izleyen ve muhakkak Eyüp Sultan Türbesi ile Fatih Sultan Mehmed Türbesi ni kapsayan, türbeler ziyaretinin en az ndan II. Selim e (1566) kadar geriye gitti ini 11, k - l ç kuflanma törenlerinde Topkap Saray -Eyüpsultan güzergâh n n ve Eyüp Sultan Küliyesi içindeki koreografinin de, hiç de ilse I. Ahmed den itibaren belirli bir çerçeveye oturdu unu kan tlar. Osmanl devlet protokolündeki bu de iflimlerin külliyenin yak n çevresiyle (R. 17 V. Mehmed Reflad n k l ç alay Bostan skelesi Soka nda (M.N. Haskan, Eyüpsultan Tarihi, stanbul 1996). (*) Görsel malzeme konusundaki k ymetli katk lar için Yar. Doç. Dr. A. Kâmil Gören e, restitüsyon çizimlerini gerçeklefltiren Yük. Mim. Kayahan Türkantoz a, düzeltmelere yard mc olan Ümit Çelik e teflekkürlerimi sunar m.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A (R. 2) V. Mehmed Reflad n k l ç alay Bostan skelesi Soka nda (P. de Gigord Kolleksiyonu / P. Sar öz, Bir Zamanlar stanbul, stanbul 1996, 101) olan iliflkisine, yerleflim düzenine ve mimari bünyesindeki geliflmelere yans - d görülmektedir. Bu konudaki tesbitlerimizi ve varsay mlar m z, külliyenin d fl ndan içine do ru ilerleyerek gözden geçirelim: Bostan skelesi Soka n n çevresi: K l ç alay s ras nda deniz yoluyla Eyüpsultan a gelen veya buradan ayr - lan padiflahlar n kulland klar Bostan skelesi nden Eyüp Sultan Külliyesi ne uzanan soka n, bafl ndan beri önemli bir ulafl m ekseni oldu u, bu soka n iki yan nda gömülmenin -Hz. Halid bin Zeyd e komflu olmak flerefinden baflkadünyevî aç dan da itibarl telakki edildi i, bir tür prestij göstergesi oldu u söylenebilir (Res. 1, 2, 3). Nitekim günümüzde Bostan skelesi Soka, Haliç k y s ndan itibaren s rayla Âdile Sultan (ö.1899), Sadrazam Koca Hüsrev Pafla (ö.1855), Adliye Naz r Damad Mahmud Celâleddin Pafla (ö.1903), Kaptan- Derya ve Tophane Müfliri Damad Halil R f at Pafla (ö.1856), Mihriflah Valide Sultan (ö.1805) gibi hanedan mensubu veya devlet ricâlinden olan kiflilerin türbeleri ve hay r eserleriyle adeta kuflat lm fl gibidir 12 (Res. 4). Ancak flafl rt c olan söz konusu yap lardan hiçbirisinin XVIII. yüzy l sonlar ndan geriye gitmemesidir. Bunun sebebini topografyada aramak yerine olacakt r. Zemin kotu deniz seviyesinden pek az yüksekte olan bu bölgenin zaman içinde Haliç in doldurulmas sonucunda teflekkül etti i, Haliç k y s n n ve bu arada Bostan skelesi nin oldukça geç bir tarihte bugünkü konumuna kavufltu u düflünülebilir 13. Nitekim buradaki yap lar içinde en eski tarihli olan Mihriflah Valide Sultan Külliyesi Haliç e en uzak olan yap toplulu udur. Ayr ca Mihriflah Valide Sultan n türbesi de, külliyenin bat s n r na, k y ya en uzak yere, arazinin bir miktar yükseldi- i bir noktaya kondurulmufltur. Di er taraftan konumlar Haliç e yak n olan yap larda, ancak dolma arazilerde bulunan yo un nemin yaratt ciddî bir tahribat gözlenmektedir. (R. 3) Halil Pafla n n ( ), VI. Mehmed Vahdeddin in k l ç alay n Bostan skelesi Soka nda gösteren tablosu (A. Cumal Koleksiyonu / S. Tansu, Halil Pafla, stanbul 1993, 116, res. 60). Türbe ile cami aras ndaki avluda girifllerin konumu: Osmanl mimarisinde, ilk revakl flad rvan avlusunun gözlendi i, klasik üslubun kap s n açan Edirne deki Üç fierefeli Cami den (1447) 14 bafllayarak, flad rvan avlusunun yan girifllerini camiyle avlunun birleflme çizgisi üzerine, baflka bir deyimle avlunun güney s n r - na yerlefltirmek bir gelenek halini alm flt r. Hattâ bu husus, Anadolu Türk mimarisinde Edirne Üç fierefeli Cami nin öncüsü olarak kabul edilegelen Selçuk (Ayaslu ) sa Bey Camii nde (1374) 15 bile gözlenmektedir. Durum böyleyken Eyüp Sultan Külliyesi nde, camiyle türbe aras nda bulu- 78

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I nan, bafllang çta flad rvan avlusu iken deki yenilemede bu özelli- ini yitiren avlunun yan giriflleri kuzey s n r ndad r (Çiz. 3; Res. 5) 16. Muhtemelen bu düzenleme, Eyüp Sultan Türbesi nin her dönemde çok kalabal k olan ziyaretçileri, ayr ca padiflahlar n ziyaretleri ve k l ç kuflanma törenlerinden dolay, avlunun kuzey kesimindeki türbenin önünde, güneydeki flad rvan n abdest trafi inden soyutlanm fl bir sirkülasyon alan yaratma amac na yöneliktir. Türbe ile cami aras ndaki avluda bulunan Sinan Pafla Kasr : Bu arada Fatih Sultan Mehmed taraf ndan yapt r lan ilk Eyüp Sultan Külliyesi nde, cami ile türbe aras nda bulunan avlunun merkezinde, II. Bayezid döneminin ( ) bafllar nda Sadrazam Çandarl brahim Pafla n n (ö.1499) 17 yapt rd flad rvan n üzerine, yaklafl k yüz y l sonra Sadrazam Koca Sinan Pafla n n (ö.1596) 18 fevkânî bir kas r infla ettirmesi dikkat çekicidir 19 (Çiz. 2). Kaynaklarda Sinan Pafla Kasr olarak an lan, III. Selim taraf ndan caminin yenilenmesi ) s ras nda ortadan kald r lan bu yap n n benzerine hiçbir Osmanl camiinde rastlamak mümkün de ildir 20. Esasen normal bir caminin fonksiyon flemas aç s ndan flad rvan avlusunda böyle bir kasr n hiçbir gereklili i yoktur 21. Eyüp Sultan Camii nde bu kasr n varl yaln z bu camiye mahsus özel bir fonksiyon olan k l ç kuflanma töreniyle aç klanabilir. Di er taraftan s rf Koca Sinan Pafla n n flahsî arzusu, selâtin camilerinin en önemlilerinden olan bu yap da böyle istisnaî bir kasr n yapt r lmas için yeterli de ildir. Kanaatimizce Sinan Pafla Kasr n n, II. Selim in cülûsundan (1566) sonra gerçeklefltirdi i Eyüp Sultan ziyareti ile, Osmanl kaynaklar nda aç kl kla anlat lan ilk k l ç alay n n (1603) aras ndaki zaman diliminde, muhtemelen Sinan Pafla n n befl sadâret döneminden 79 birisinde ( aras nda) ihdas edilmifl olmas rastlant de ildir. Avlunun merkezinde yer alan ve fevkânî konumuyla çevresine egemen olan -Ayvansarayî nin tabiriyle- Sinan Pafla Kasr- Refî i, XVI. yüzy l n son çeyre- inde resmiyet kazanmaya bafllad tahmin edilebilen Eyüp Sultan ziyaretleri s ras nda padiflah n ve devletlûlar n kullan m için düflünülmüfl olsa gerektir. Bu arada padiflahlar n XVIII. yüzy l ortalar na kadar, k l ç alaylar na hareket veya dönüfllerinde ço u zaman, Topkap Saray n n Marmara sahilinde, yine Koca Sinan Pafla n n ikinci sadareti (R.4) Eski bir kartpostalda Bostan skelesi Soka Solda Mihriflah Valide Sultan mareti ve Sebili, sa da geride Halil R fat Pafla, Mahmud Celâleddin Pafla, Hüsrev Pafla ve Ådile Sultan türbeleri (A. Eken, Kartpostallarda stanbul, stanbul 1992, 108). (R. 5) Eyüp Sultan Külliyesi nde, caminin iç avlusunda, d fl avluya (bat ya) aç lan kap dan Bostan skelesi Soka na (do uya) aç lan kap ya bak fl, solda türbenin ziyaret bölümü ile önündeki sak f (M. B. Tanman).

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A (R. 6) flam Emeviyye Camii nin avlusunda bulunan flad rvan üzerindeki fevkâni mahfil (MMM. B. Tanman) (R. 7) Eyüp Sultan Külliyesi nde, caminin cümle kap s ndan türbeye bak fl: Ön planda ç nar kuflatan parmakl k üzerinde Mevlevî sikkeleri, arka planda ziyaret bölümünün önündeki sak f (M. B. Tanman). (R. 8) Eyüp Sultan Külliyesi nde caminin iç avlusunda, güneydo u köfleden türbeye bak fl: Solda ziyaret bölümünün önündeki sak f, sa da 1. Ahmed Sebili (M. B. Tanman). ( ) s ras nda yapt r p III. Murad a sundu u köflkü (Sinan Pafla Köflkü / ncili Köflk) 22 kullanmalar dikkat çekicidir. 23 Belki de bu iki yap k l ç alay güzergâh n n ayn y llarda, ayn kifli taraf ndan yapt r lm fl bafllang ç ve bitim noktalar n teflkil etmekteydi. Bu arada Eyüpsultan daki kasr n da, Topkap Saray ndaki adafl ve Koca Sinan Pafla n n Çarfl kap daki külliyesi 24 gibi, Mimar Davud A a (ö.1598) 25 taraf ndan tasarlanm fl olmas kuvvetle muhtemeldir. Eyüp Sultan Camii avlusundaki Sinan Pafla Kasr n n ne flekilde kullan ld - hakk nda kesin bir fley söylemek mümkün de ildir. Ancak baz varsay mlar ileri sürülebilir: Camilerdeki hünkâr mahfilleriyle ba lant l hünkâr kas rlar nda oldu u gibi, ziyaretin sonras nda padiflahlar n burada dinlenmeleri, devlet ricâlini ve ulemân n ileri gelenlerini huzurlar na kabul etmeleri akla yak nd r. K l ç kuflanma törenlerinin resmî teflrifatta yerini almas ndan sonra kasr n öneminin daha da artm fl bulunmas, buras n n bir resm-i kabul mekân haline gelmifl olabilece ini düflündürmektedir 26. Di er bir varsay m da, Tanzimat tan önceki k l ç alaylar nda 27, deniz yoluyla gelecek padiflah karfl lamak üzere kara yoluyla Eyüpsultan a gelen devlet ricâli (sadrazam, kubbe vezirleri, reisülküttâb vs.), ileri gelen ulema (fleyhülislâm, kazaskerler, nakibüleflrâf, yüksek pâyeli kad lar vs.) ve meflâyih (tarikatlar temsil eden âsitâne fleyhleri ve di er nüfuzlu fleyhler) için düflünülmüfl olmas d r. Nitekim Vak anüvis Lütfi Efendi, Abdülmecid in k l ç kuflanma törenini (1839) anlat rken cümle vüke-lâ ve ümerâ ve âyan ve bendegân tür-be-i flerife civar nda bittecemmu teflrif-i padiflahîye muntaz r ifadesini kullanm flt r 28. Sinan Pafla Kasr n n y kt r ld 1798 y l na kadar bu zatlar n, halk n h ncah nç doldurdu u cami avlusunda padiflah beklediklerini hayal etmek biraz zordur. Büyük bir ihtimalle söz konusu kas r teflrif-i padiflahîye muntaz r olan ekâbire tahsis edilmekteydi. Bu 80

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I zevât n k l ç kuflanmadan önceki/ sonraki vakit namazlar n kas rda k ld klar da düflünülebilir. Hiçbir iz b rakmadan ortadan kalkan ve flimdiye dek hakk nda herhangi bir görsel belgeye rastlanmayan Sinan Pafla Kasr n n mimari özellikleri karanl kta kalmaktad r. Ancak söz konusu yap n n fevkânî konumunu ve bir flad rvan n üzerinde bulunmas n dikkate alarak, XVI. yüzy l n ikinci yar s na ait sivil mimari eserleri aras nda, havuz içinde yer alan iki köflkü benzer örnekler olarak görebiliriz: Topkap Saray nda, Enderûn Meydan n n ortas nda, günümüzde III. Ahmed Kütüphanesi nin bulundu u yeri iflgal eden Havuzlu Köflk (II. Selim dönemi: ) (Çiz. 4, 5) ile Küçükçekmece yolu üzerindeki Siyavufl Pafla Köflkü (III. Murad dönemi: ) 29 (Çiz. 6, 7, 8). Söz konusu örneklerden birincisi çevreye aç lan kemerleriyle Eyüp Sultan Camii nin avlusu için daha uygun görünmekte ancak bu yap y fevkânî olarak düflünmek gerekmektedir. Ayr ca Sinan Pafla Kasr n n zemin kat n, Edirne Selimiye Camii nin, ortas nda bir havuz bar nd ran müezzin mahfilini (Çiz. 9) and rd n varsaymak, G. Ak n n söz konusu mahfilin gizli anlam na iliflkin gelifltirdi i ilginç yorumlar 30 bu yap ya da yans tmak mümkündür. Bu arada fiam Emeviyye Camii nin avlusunda, flad rvan n üzerinde bulunan geç tarihli fevkânî mahfil, varl k nedeni, dönemi ve üslubu çok farkl olsa da, hiç de ilse konumu aç s ndan benzer bir örnek teflkil eder (Res. 6). Ne var ki Sinan Pafla Kasr na iliflkin tutarl bir restitüsyon teklif edebilmek için elimizde henüz hiçbir somut ipucu bulunmamaktad r. Türbe ile cami aras ndaki avluda infla ettirilen mahfiller: Eski Eyüp Sultan Camii nin flad rvan avlusunda, Dârüssaade A as Hac Beflir A a (ö.1746) 31 taraf ndan 1732/33 te iki mahfil yapt r ld, bunlar n Sinan 81 Pafla Kasr n yanlardan (muhtemelen do u ve bat yönlerinden) kuflatt anlafl lmaktad r 32. T pk Sinan Pafla Kasr gibi, baflka hiçbir Osmanl camiinin flad rvan avlusunda görülmeyen bu mahfillerin de k l ç alaylar s ras nda özel bir kullan ma tahsis edildikleri, geri kalan zamanlarda, hava flartlar müsait oldu unda cemaat taraf ndan kullan ld k- (R. 9) Eyüp Sultan Külliyesi nde, ziyaret bölümünün önündeki sak f n sütun bafll (M. B. Tanman). (R. 10) Eyüp Sultan Külliyesi nde, ziyaret bölümünün güney (avlu) duvar ndaki hâcet penceresi (M. B. Tanman).

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A (R. 11) III. Selim in Topkap Saray ndaki Bâbüssaade önünde muayedesini gösteren anonim tablodan (Topkap Saray Müzesi / N Anafarta, Topkap Saray Padiflah Portreleri, stanbul 1966, res. VIII) ayr nt. Bâbüssade nin solundaki selsebil. (R. 12) Edirne Saray ndaki Bâbüssaade ( stanbul Üniversitesi Kütüphanesi / Y ld z Saray Albümleri). lar tahmin edilebilir. Fevkânî olduklar anlafl lan bu mahfiller güneyde caminin son cemaat revak ndan bafllamakta ve 1732/33 te avlunun yan taraflar nda s - ralanan befler medrese hücresinin kuzey bitimine kadar uzanmaktayd 33 (Çiz. 2). Türbe ile cami aras ndaki avluda, ç narlar n bulundu u kesimi kuflatan korkulu un babalar ndaki Mevlevî sikkeleri: Türbenin önündeki sak fl bölümün k ble taraf nda, içinde külliyeyle yafl t devâsâ bir ç nar n 34 bulundu u, zemini avluya göre yüksekte kalan, çepeçevre tafl duvarlarla tahkim edilmifl olan bir bölüm vard r. Burada Hz. Halid bin Zeyd in gasledildi i, ç narlar n da fieyh Akflemseddin (ö.1459) taraf ndan kabrin keflfedilmesi üzerine dikildi i rivayet olunmaktad r 35. Duvarlar n köflelerinde, III. Selim in tu ras n tafl yan, halk aras nda k smet çeflmeleri veya hacet çeflmeleri olarak an lan birer çeflme bulunur 36. Ancak duvarlar n üzerine yerlefltirilmifl olan demir parmakl klar XIX. yüzy l n son çeyre ine veya XX. yüzy l n bafllar na (muhtemelen II. Abdülhamid dönemine) aittir. Bu parmakl klar n babalar üzerinde görülen dökümden mamul Mevlevî sikkelerini (Res. 7) ise büyük bir ihtimalle, Mevlevî muhibbi olan ve Mevlânâ neslinden Konya Dergâh postniflini Abdülhalim Çelebi (ö.1926) elinden burada k l ç kuflanan 37 V. Mehmed Reflad koydurmufltur 38. Osmanl dünyas nda, Bektaflîler ile Mevlevîler aras nda, birçok hususta gözlenen rekabet, k l ç kuflanma gelene inin kökenine -dolay s yla saltanat makam üzerindeki manevî himayenin öncelikle hangi tarikataait oldu unailiflkin iddialara da yans m flt r: Sultan Alâeddin in Osman Gazi ye gönderdi i rivayet edilen ve bir anlamda Osmanl n n Selçuklu ya yasal varis oldu unu simgeleyen k l ç, Bektaflîlere göre Hac Bektafl- Velî (ö.1271) taraf ndan, Mevlevîlere göre ise Mevlânâ (ö.1273) veya o lu Sultan Veled (ö.1312) taraf ndan taraf ndan Osman Gazi ye (ö.1326) kuflat lm flt r 39. Muhakkak ki V. Mehmed Reflad n Abdülhalim Çelebi yi tercih ediflinde, Mevlevî muhibbi olmas n n yan s ra tarihî gerçekli i çok flüpheli olan bu sözlü geleneklerden ikincisi de rol oynam flt r. Söz konusu sikkeler bir yandan, geç dönem Osmanl mima-risinde ve süsleme sanatlar nda tarikat amblemi (alamet-i farikas ) olarak serpufllar n bolca kullan lmas na ilginç bir örnek teflkil etmekte, di er taraftan Konya Çelebileri elinden k l ç kuflanan ilk ve son padiflah olan V. Mehmed Reflad n hat ras n yaflatmaktad r. 82

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I Türbenin önündeki ziyaret bölümü: Eyüp Sultan Türbesi nin önüne (k ble yönüne) I. Ahmed in 1612 y l nda ekletti i ziyaret bölümünün de k l ç kuflanma törenleriyle iliflkili oldu u tahmin edilebilir (Çiz. 2, 3; Res. 8). Ne var ki bu ba lamda önemli olan, k l ç kuflanma eyleminin tam olarak hangi mahalde (ziyaret bölümünün önündeki sak f / ziyaret bölümü / türbenin içi) gerçekleflti i hususu, ayr ca bu bu hususun -ayn törene iliflkin di er baz ayr nt lar (k l c kuflatan n kimli i ve kuflan lan k l c n aidiyeti) gibi- zaman içinde de iflime u ray p u ramad ayd nlat lamam flt r 40. Yine de ziyaret bölümünün k l ç kuflanmayla ba lant l olmas ihtimalini güçlendiren tesbitler yapmak mümkündür: Bunlar n bafl nda söz konusu mekân n, Osmanl kaynaklar nda, burada k l ç kufland aç kça tarif edilen ilk padiflah (I. Ahmed) taraf ndan eklenmifl olmas d r. Di er bir husus da bu bölümün Osmanl türbe tasar m aç s ndan al fl lmad k bir durum arz etmesidir. Oldukça genifl tutulmufl ve duvarlar bafltan bafla çinilerle bezenmifl olan bu bölümün varl s rf Eyüp Sultan Türbesi nin popülaritesi ve ziyaretçi kitlesinin kalabal yla aç klanamaz. Nitekim -Konya Mevlânâ Türbesi d - fl nda- stanbul da ve di er flehirlerde, hat ras Hz. Halid kadar ya da O na yak n derecede taziz edilen sahabî/velî türbelerinin hiçbirisinde bu de- kuflanmas na tan k olan M. Z. Pakal n Bu arada V. Mehmed Reflad n k l ç recede genifl ve süslü bir ziyaret bölümü bulunmamaktad r. vermekte, tören s ras nda ziyaret bölü- konumuz aç s ndan çok önemli bilgiler Di er taraftan söz konusu bölümünün k ble duvar nda, Hz. Muham- birer taht kuruldu unu, önce ziyaret münde ve türbenin içinde padiflah için med in ayak izinin muhafaza ve ziyaret bölümünde oturan padiflah n Fetih Sûresi nin k raat n dinledikten sonra as l edilmesi için I. Mahmud un 1732 de yapt rd nakfl- kadem-i peygamberî türbeye geçti ini, burada k l ç kufland ktan sonra ziyaret bölümünde iki pîfligâh 41 da bu ba lamda dikkati çekmekte, k l ç kuflanma gelene inin kökeninde yatan, padiflah n-halifenin Hz. Bütün ayr nt lar yla anlat lan bu tertibin rek at namaz k ld n nakletmektedir 42. Muhammed in ve Hulefâ-i Raflidîn in V. Mehmed Reflad döneminde ihdas varisi oldu una yönelik simgeci anlat mla örtüflmektedir. uygulama oldu u kolayca tahmin edileedilmedi i, yüzy llard r süregelen bir 83 (R. 13) Alay Köflkü ve Bâb- Äli (M. B. Tanman). (R. 14) W. H. Bartlett in ( ) gravüründe Bâb- Seraskerî.

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A (R. 15) Merkez Efendi Tekkesi nde cümle kap s ndan Merkez Efendi Türbesi ne bak fl Hâcet penceresi önündeki sak f (M. B. Tanman). (R. 16) Merkez Efendi Türbesi ndeki sak f n n tavan göbe i (M. B. Tanman). bilir. Bu durumda söz konusu bölümün, k l ç kuflanma törenleri, hatta padiflahlar n Eyüp Sultan Türbesi ni ziyaretleri s ras nda da bir tür hünkâr mahfili gibi kullan ld söylenebilir. Bu mekân n zengin süslemesi ve mefruflat da bu flekilde anlam kazanmaktad r. (R. 17) Merkez Efendi Türbesi ndeki sak f n alemi (M. B. Tanman). Ziyaret bölümünün önündeki sak f ve sebil: III. Selim taraf ndan, caminin yeniden infla ettirilmesi ( ) s ras nda ziyaret bölümünün önüne eklenen (veya yenilenen), büyük bir ihtimale üstyap s II. Mahmud un 1819 daki onar m nda yenilenmifl olan 43 sak f n da k l ç kuflanma töreniyle -en az ndan anlam aç s ndan- iliflkili oldu u ileri sürülebilir. Bir kere, volütlü bafll klarla donat lm fl dört adet mermer sütunla tafl nan, genifl saçaklar yla birlikte x 5.00 m. boyutlar nda bir alan örten bu sak f, türbeyi d flar dan (ziyaret bölümünü avludan ay ran duvardaki hacet penceresinden ) ziyaret edenleri ya murdan koruma fonksiyonu için fazla büyük ve gösterifllidir (Çiz. 3; Res. 7, 8, 9,10, 11). Bu arada sak f n çad r biçiminde, kurflun kapl bir ça-t yla örtülü olmas konumuz aç s ndan en önemli mimari ayr nt d r. Büyük bir ihtimalle alt nda k l ç kuflanma eylemi cereyan etmese de, söz konusu törenin gerçekleflti i mekân n önünde ve ona aç lan hacet penceresinin 44 üzerinde bulunan bu iddial sak - f n benzerini hiçbir sahabî/velî türbesinde görmek mümkün de ildir. Buna karfl l k gerek tafl y c sistemi gerekse de ota hat rlatan üstyap s yla daha ziyade Topkap Saray ndaki Bâbüssaade (bugünkü yap : 1774) 46 ile Edirne Saray ndaki Bâbüssaade nin (bugünkü yap : muhtemelen III. Mustafa dönemi[ ]) 47 önlerindeki sak flar hat rlat r (Res. 13, 14). Bu benzerli i ilk bak flta dönem üslubuyla (Osmanl baro u) aç klamak mümkün görünmektedir. Ancak Topkap Saray ile Edirne Saray ndaki Bâbüssaade lerle Eyüp Sultan Türbesi nin, saltanat de iflimlerine iliflkin teflrifatta birbirini izleyen ve tamamlayan iki önemli olay n - resm-i biat ile taklîd-i seyfin - sahnesi olmalar, yukar da de inilen benzerli in 84

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I 85 tesadüfî olam yaca n gösterir. Her üç sak f n da ota - hümâyunlar hat rlatan 48 biçimde tasarlanmas da, kökleri Orta Asya step imparatorluklar na kadar giden bir hükümdarl k simgesinin 49 XVIII. yüzy l sonlar nda, Osmanl baro unun avrupaî görünümü alt nda canl tutuldu unu kan tlar 50. Ayr ca Topkap Saray Müzesi nde bulunan, III. Selim in Bâbüssaade önünde bir muayedesini tasvir eden tabloda 51, kap n n yanlar nda görülen selsebiller (Res. 13, 13a), Eyüp Sultan Türbesi nin önündeki (k ble yönündeki) ziyaret bölümüyle birlikte I. Ahmed taraf ndan 1613/14 te yapt r lan sebilin 52 (Res. 15) de bu aç dan de erlendirilebilece ini düflündürmektedir. Osmanl teflrifat nda çok ciddi bir olay n sahnelendi i Bâbüssaade de, taht n üzerindeki küresel ask gibi, selsebillerin varl n da, boflluk doldurmak veya hofl görüntü yaratmak gibi gayr -ciddi sebeplere ba lamak pek akla yak n de ildir. Bu selsebilleri, tahta oturan yeni padiflaha, saltanat nda kolayl k, bereket ve izzet dileyen cülûs duas n n mimari ifadeleri gibi görmek mümkündür 53. Ayn varsay m, saltanat de ifliminde cülûstan sonraki en önemli olay n sahnelendi i Eyüp Sultan Türbesi ndeki sebil için de düflünmek pek yanl fl olmasa gerek. Kald ki söz konusu sebil, burada k l ç kufland n kesin olarak bildi imiz ilk padiflah (I. Ah-med) taraf ndan, üstelik k l ç kuflanma töreniyle iliflkili oldu una inand m z ziyaret mekân yla birlikte yapt r lm flt r. Di er taraftan stanbul da, Mevlanakap d fl nda Halvetiyye-Sünbüliyye ye ba l Merkez Efendi Tekkesi nde bu ba lamda kayda de er bir sak f bulunmaktad r. XVI. yüzy l n büyük velîlerinden Merkez Efendi lakapl fieyh Musa Musliheddin Efendi nin (ö.1551/52) gömülü oldu u türbe II. Mahmud taraf ndan (muhtemelen 1836 da) yeniden infla ettirilmifltir. Türbenin bat cephesindeki k sa saçak, tekkenin cümle kap s n n karfl s na gelen ve Merkez Efendi nin sandukas na aç lan hacet penceresinin hizas nda geniflleyerek bir sak fa dönüflür (Res. 18). Bu sak f n alt nda 1925 e kadar, Merkez Efendi Tekkesi nin postniflini ve derviflleriyle yak ndaki Yenikap Mevlevîhanesi nin 54, bayram namazlar n burada edâ etmeyi gelenek haline getirmifl olan fleyhi ve dedegân aras nda bir muayede merasiminin icra edildi i bilinmektedir. Tarikatlar aras ndaki yak nl n güzel bir örne ini oluflturan bu gelenek sak f n ayr nt lar na yans m flt r: Tavan n ortas nda, Sünbüliyye yi simgeleyen sünbül çiçekleriyle bezeli bir göbek bulunmakta, bunu Merkez Efendi ye ithaf edilmifl bir beyit 55 kuflatmakta, sak f n tepesinde de Mevlevî tac biçiminde bir alem yükselmektedir 56 (Res. 19, 20). Ola ki Merkez Efendi Tekkesi ndeki bu muayede sak f, saraylarda ve Eyüp Sultan Türbesi nde görülen, dünyevî/zâhirî saltanata iliflkin anlamlarla yüklü sak flar n, bir manevî/bât nî saltanat sahibinin türbesine aksetmifl derviflâne bir yans mas d r. Ya da tam tersi Kim bilir belki de, Manisa da bulundu u gençlik y llar nda Yavuz Sultan Selim in k z fiah Sultan 58 ile evlenerek damad- flehriyârî olan 59, ancak daha sonra eflinden ayr ld anlafl lan ve bugün tekkesinin bulundu u yerde itikâfa çekilen Merkez Efendi ye kaderin bir latifesidir. Ç. 4) Havuzlu Köflk ün cephe restitüsyonu (S. H. Eldem, Köflkler ve Kas rlar, stanbul 1968, I, 105, res.70). Ç. 5) Siyavufl Pafla Köflkü nün kuzey cephesi (S. H. Eldem, Köflkler ve Kas rlar, stanbul 1968, I, 118, res.82). Ç. 6) Edirne Selimiye Camii müezzin mahfilinin cephesi (G. Ak n, "Mimarl k Tarihinde Pozitivizmi Aflma Sorunu ve Osmanl Merkezi Mekan konolojisi Ba lam nda Edirne Selimiye Camisi ndeki Müezzin Mahfili", Türk Kültüründe Sanat ve Mimari / Klasik Dönem Sanat ve Mimarl Üzerine Denemeler, stanbul 1993, 1-39[38], res. 5).

11 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Ç. 1) Eyüp Sultan Külliyesi nde camimedrese-türbe manzumesinin 1459 daki (ilk) halini gösteren plan restitüsyonu (E. H. Ayverdi, Osmanl Mi mârisinde Fatih Devri, III, stanbul 1973, res. 563) 86

12 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I Ç. 2) Eyüp Sultan Külliyesi nde camimedrese-türbe manzumesinin 1723/ aras ndaki halini gösteren restitüsyonu (E. H. Ayverdi, Osmanl Mi mârisinde Fatih Devri, III, stanbul 1973, res. 563 ten Yük. Mim. K. Türkantoz taraf ndan ifllenerek). 87

13 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Ç. 3) Eyüp Sultan Külliyesi nde cami-medrese-türbe manzumesinin 1800 den sonraki (bugünkü) halini gösteren plan restitüsyonu (E.H.Ayverdi, Osmanl Mi mârisinde Fatih Devri, III, stanbul 1973, res. 564). 88

14 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I 1. Bkz. E.Ifl n, "Akflemseddin", Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, I (1993), Bkz.. H. Uzunçarfl l, Osmanl Devletinin Saray Teflkilat, Ankara 1988 (3. bask ), (189) (D Ohsson dan, V. Hasluck/R. Hulusi den ve Enderûn Tarihi nden naklen), M. Z. Pakal n, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ü, stanbul 1971 (2. bask ), II (261) (Uzunçarfl l, age den al nt ), M.Serto lu, Osmanl Tarih Lûgat, stanbul 1986, 185, N. Sakao lu, "K l ç Alaylar ", Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, IV (1994), (555), M. N. Haskan, Eyüpsultan Tarihi, stanbul 1996 (2.bask ), 159, G.Necipo lu, "Dynastic Imprints on the Citycape: The Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in stanbul", Cimetières et Traditions Funèraires dans le Monde Islamique slâm Dünyas nda Mezarl klar ve Defin Gelenekleri, Ankara 1996, II, (25). 3. Bkz. R. Akakufl, Eyyüb Sultan ve Mukaddes Emanetler, stanbul 1973, 95, Hac C. Ö üt, Eyyûb Sultan, Hz. Hâlid Ebû Eyyûb el-ensârî, stanbul 1988, Uzunçarfl l, age, 189: "K l ç kuflanma âdetinin Osmanl larda resmî flekilde olarak baz indî mütelealar sarf- nazar edilecek olursa- hangi tarihde ihdas edilmifl oldu unu sarih surette bilemiyoruz". Ayr ca bkz. Pakal n, age, II, 261 (Uzunçarfl l, age den al nt ), C.Kafadar, "Eyüp te K l ç Kuflanma Törenleri", Eyüp: Dün/Bugün Sempozyum Aral k 1993, stanbul 1994, (54). 5. D. S. Brookes, "Of Swords and Tombs : Symbolism in the Ottoman Accession Ritual", The Turkish Studies Association Bulletin, XVII/2 (1993), 1-22, N. Vatin, "Aux origines du pèlerinage à Eyüp des sultans ottomans", Turcica, XXVII (1995), (95-97), Necipo lu, agm, 34. Her iki kaynakta da aras nda stanbul da bulunan Fas Elçisi Ebü l-hasan Ali bin Muhammed el-tamgrutî nin sefaretnamesine gönderme yap lmaktad r. (Bkz. Abou l-hasan Ali ben Mohammed et-tamgrouti, Ennafbat el-miskiya fi-s sifaret et-tourkiye. Relation d une ambassade marocaine en Turquie ( ), çev. H. De Castries, Paris 1929, 56). 6. Kafadar agm, 57: "...II. Bayezid, I.Selim ve I.Süleyman n cüluslar nda (1481, 1512, 1520), kaynaklar âdet ve merasim olarak oturmufl bir Eyüpsultan ziyaretinden söz etmezler". 7. Vatin, agm, 94, Necipo lu, agm, 30, 32-33, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, haz. M. pflirli, 2 cilt, stanbul 1989, I, 43, , II, 455. Ayr ca Latifî nin (1490/91civ.-1582) 931 (1524/25) de kalema ald, daha sonra 93 NOTLAR 89 (1575/76) te mukaddimesini de ifltirip III. Murad a sundu u Evsâf- stanbul adl eserinde, "Evsâf- Cânib-i Hazret-i Eyyûb-i Ensârî Aleyhi r-rahmetü l- Bârî" bafll kl k sm nda Eyüpsultan semti hakk nda bilgi verilmekte, ancak k l ç kuflanmadan söz edilmemektedir (Latifî, Evsâf- stanbul, haz. N. (Suner) Pekin, stanbul 1977, 61-65). Ayn flekilde XVI. Yüzy l n son çeyre i hakk nda bilgi veren Hasanbeyzade ile Solakzade de bu törene de inmemifllerdir (Bkz. Vatin, agm, 94). 8. I. Ahmed in cülûsunda sultan imam olarak görev yapan Mustafa Sâfi nin Zübtetü t-tevârîh i (TSK, R. 1304) ile G.Sandys in A Relation of a Journey befun An. Dom: 1610 bafll kl seyahatnamesi (Samuel Purchas, Purchas His Pilgrimages, Glasgow 1905). Bu arada N. Vatin, söz konusu kaynaklar zikretmeksizin, I. Ahmed in k l ç kuflanmas na iliflkin bilgi veren iki kayna n [[[B. Mehmed, Nubbetiü-t Tevârîh ve-l-ahbâr, stanbul 1277 (1860), 106, Müneccimbafl, Sahâ ifü-l-ahbâr, stanbul 1285 (1869/70), III, 521] daha sonraki tarihlere ait oldu unu kabul etmekte, Pecevî, Tâ rîh, stanbul 1283 (1866), I, 42 deki kayda dayanarak, tarihi gerçekli i tart fl lamayacak ilk k l ç kuflanman n I. Mustafa n nki (1617) oldu unu ileri sürmektedir. Di er taraftan F. W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, 2 cilt, Oxford 1929, II, 609, J. H. Kramers, "K l dj Alay ", Encyclopèdie de l Islam, II, Leyde-Paris 1927 (1.bask ), , A. Gölp narl, Mevlânâ dan Sonra Mevlevilik, stanbul 1953, 275 te de k l ç kuflanma törenlerinin XVII. Yüzy ldan geriye gitmedi i kabul edilmektedir. 9. Bkz. A. Altunsu, Osmanl fieyhülislamlar, Ankara 1972, Zübtetü t-tevârîh, TSK, R. 1304, 7b/8a, Kafadar, agm, Vatin, agm, de, cülûsu izleyen k l ç kuflanma adetinin, II. Selim in tahta geçtikten hemen sonra, Rumeli serhaddindeki Osmanl ordusuna kat larak sefere ç kmak arzusunda oldu undan babas Kanunî Sultan Süleyman ve dedesi Yavuz Sultan Selim gibi- Eyüp Sultan ziyaret etmesiyle bafllad iddia edilmektedir. 12. Bkz. Y. Demiriz, "dile Sultan Türbesi", Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, I(1993), 84, ay.yaz, "Ayas Mehmed Pafla Türbesi", æ, I, 446, M.B. Tanman, "Hüsrev Pafla Külliyesi", æiv (1994), , ay.yaz, "Mahmud Celaleddin Efendi Türbesi", æ, V(1994), 266, G.Gültekin, "Mihriflah Valide Sultan Külliyesi", age, V, , Haskan, age, , 136, 172, , , , , 400, Eyüp Sultan Külliyesi ni sur içindeki as l stanbul a-osmanl kaynaklar ndaki

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i N A C Y E T U R G U T Araflt rmac - Master Art Kanuni Sultan Süleyman dan, IV Murad a kadar sekiz 1 padiflah devri yaflayan Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628)

Detaylı

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP)

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) Ahmet Bilgin TURNALI stanbul-eyüb de, annesinin babas Zekâi Dede Efendi-zâde Hâf z Ahmed

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K

EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K Semra fi MfiEK 1969 y l nda istanbulda do du. lk orta ve liseyi Boyabat ta tamamlad. 1990 y l nda stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl Bölümü nde

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar E S R A B A L C I Y Mimar, Restoratör Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Tarihçesi: Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi, Celvetî tarikat n n kurucusu olarak

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar D R. F A T H Ö Z K A F A Selçuk Üniversitesi 1. Girifl Üsküdar, stanbul un en çok selâtin camii bulunan ilçelerindendir. Padiflahlar, han m sultanlar veya

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

Saray, Yal ve Di er Yap lar

Saray, Yal ve Di er Yap lar Saray, Yal ve Di er Yap lar EYÜPSULTAN DA SARAY, YALI VE D ER YAPILAR Abdullah Pafla Yal s ahariye sahilinde, fiah Sultan Camiinden sonra gelen B brahim-hân-zâde Halil Bey'in yal s yan nda idi. Daha ileride

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Özet Ali KILCI Arkeolog -Sanat Tarihi Uzman VGM T ürkiye nin Trakya topraklar ile bafllayan Balkan Yar madas, Arnavutluk, Bulgaristan,

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

... USKUDAR SEMPOZYUMU IV. 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II DR. COŞKUN YILMAZ EDİTÖR

... USKUDAR SEMPOZYUMU IV. 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II DR. COŞKUN YILMAZ EDİTÖR ... USKUDAR SEMPOZYUMU IV 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU IV Yayın Kurulu Prof. Dr. Mehmet İpşirli 1 Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 1 Prof.

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU

OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU OSMANLI S YASET GELENE ve AVRUPA DA DO U SORUNU Eylül 2005 Sunum Hüseyin Y lmaz Haz rlayan Zahit Atç l Redaksiyon Serhat Aslaner Seyyid Hüseyin Nasr da Gelenek, Tasavvuf ve Dinî Ço ulculuk 1 Türkiye Araflt

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi

Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Fatih te Bulunan Klasik Bir Osmanl Yap s Medresenin Rehberli inde Haydarpafla Külliyesi Özet lasik dönem Osmanl mimarisinin örne i olan Haydarpafla K Külliyesi cami, çifte hamam ve bir çeflmeden oluflmaktad

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I Selçuk SEÇK N fiükrü SÖNMEZER 1976 Y l nda Yalova da do du. 1998 Y l nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü nü "XIV. Yüzy l Beyliklerinden

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

Celvetî fieyhi Üsküdarl Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-Nâmesi

Celvetî fieyhi Üsküdarl Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-Nâmesi Celvetî fieyhi Üsküdarl Selâmî Ali Efendi ve Tarîkat-Nâmesi D R M U S T A F A T A T C I Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi G R fi Üsküdar, s radan bir semtin ismi de ildir Bu semt, tarihi yaflayan ve

Detaylı

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur.

Velev ki, bu soluklamalar ve bu say klamalar, düflünce ye bir ça r olur. .. Bulten den Türkiye Tanzimat tan bu yana bir yol aray fl nda. Savafllar, d fl sald r lar, iç buhranlar m z bu yol aray fllar n n, iyi veya kötü, bir mecra bulmas na izin vermedi. flte, 93 Harbi, Balkan

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume: 6 Y l/year:

Detaylı

19. Yüzy l kinci Yaras Üsküdar Sosyo Ekonomik Yap s nda Azîz Mahmud Hüdayi Vakf n nyeri

19. Yüzy l kinci Yaras Üsküdar Sosyo Ekonomik Yap s nda Azîz Mahmud Hüdayi Vakf n nyeri 19 Yüzy l kinci Yaras Üsküdar Sosyo Ekonomik Yap s nda Azîz Mahmud Hüdayi Vakf n nyeri D O Ç D R G Ü L F E T T N Ç E L K Marmara Üniversitesi, ktisat ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü Klasik dönem

Detaylı