ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ"

Transkript

1 ²¼ ²ÚÆÜ Îº ðàü²î²ü ì²ðä²ð²ü ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ

2 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ ï³ñçý ÏÁ ½áõ ³¹Çå ñ ³ß- ˳ñѳÑéã³Ï ѳۻñáõ` ñáõ àõçéç³ù ê³ñáû»³ýç, ³ëïÕ³ ï, ³Ï³¹»- ÙÇÏáë ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ»õ ì³½ Ý ². ì»ñ³ ³é гÛñ³å»ïÇÝ ÍÝݹ»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ: Ø»ñ ²Ý ÉÇ-»ñ ÝÇ»õ гۻñ ÝÇ áõëáõóçãý»ñáõ ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ ÐáÏï»Ùµ»ñ»õ ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõ Ù ç ÛÇß³ï³- Ï»óÇÝù ê³ñáû»³ýá, Çñ áñíáí áõ ³ÝÓáí: 2009 ï³ñçý Ødzó»³É ²½»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÏáÕÙ Ñéã³Ïáõ»ó³õ ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý î³ñç: λ¹ñáݳϳÝÇ Çï³Ï³Ý ²ÏáõÙµÁ»õ ³ëïÕ³ Çïáõû³Ý áõëáõóçãá ݳËù³Ý гٵ³ñÓáõÙ»³- ÝÇ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ý, 5, 18»õ 19»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ï³½Ù³- Ï»ñå»óÇÝ ÙÇûñ»³Û ³ß˳ï³ÅáÕáíÝ»ñ åáéë³ñ³û ݳ˳ÏñÃ³Ï³Ý í³ñå³ñ³ý- Ý»ñáõ»õ ÉÇë Ý»ñáõ ³ß³Ï»ñïáõû³Ý áõõõ»³é: ²ß³Ï»ñïáõû³Ý µ³åýáõ³í éû½ ÃÝ»ñ... ñáõ³ Ý»ñ»ñ»ù É»½áõáí ϳï³ñáõ³Í ê³ñáû»³ýç ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñ Ý: ²çÇÝ` ê³ñáû»³ýç Ñ»ï ѳñó³½ñáÛó, áñ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»õí ѳݹÇë³ï»ëÝ»ñáõ Ùûï: ²çÇÝ` ¹ñáõ³ ÙÁ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»Ý Ý. í»ñá` λ¹ñáݳϳÝÇ Ýáñ µ³å³ýùáõýùç Ù ç гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ³ÝÏÇõÝÁ»õ ѳݹÇëáõû³Ý Ù³ëݳÏÇó ݳ˳ÏñÃ³Ï³Ý í³ñå³ñ³ýç ³ß³- Ï»ñïÝ»ñ µý³ Çïáõû³Ý áõëáõóçã ºëûñ ¾û½Ù ñçýûõéáõç Ñ»ï:

3 3 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ Ødzó»³É ²½»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý Ñéã³ÏáõÙáí 2009 ï³ñçý Û³ïϳóáõ³Í ݳ»õ î³ñáõçýç»õ µý³ßñçù³ý ï»ëáõ- û³Ý, ÝϳïÇ ³éÝáõ»Éáí Çñ ÍÝݹ»³Ý 200»õ î»ë³ïý»ñáõ ̳ áõùá Ý³Ï³Ý ÀÝïñáõû³Ý ØÇçáó³õ ³ÝáõÝ ÇñùÇÝ 150³Ù»³ÏÁ: ²Ûë ³éÃÇõ λ¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñå³ñ³ýç Çï³Ï³Ý ²ÏáõÙµÁ å³ïñ³ëï»ó Û³Ûï³ Çñ ÙÁ ÛÇßáõ³Í ÝÇõûñáõ ßáõñç, áñáõý Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù»Ý` ï»ë³éëáõ³ï³ý óáõó³¹ñáõãçõýý»ñ, ýçéù»ñç½ý»ñ, ɳåáñ³Ãáõ³éÇ ³ß˳ï³Ýù»õ óáõó³¹ñáõãçõý` í³ñå³ñ³ýçý µáûë»ñáõ, Ï»Ý- ¹³ÝÇÝ»ñáõ»õ ½³Ý³½³Ý ѳÝù³ÛÇÝ ÝÇõûñáõ»õ µñ³íáý»ñáõ ѳõ³ù³ÍáÛÇÝ, Ç ÙÇ µ»ñáõ³í` ï³ñçý»ñáõ ÁÝóóùÇÝ: гÝù³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÛÇÝ ÑÇÙÁ ¹ñáõ³Í í³ñå³ñ³ýçë Ï»Ýë³µ³Ýáõû³Ý áõëáõóçã, Ùï³õáñ³Ï³Ý, ÇõÕ³ïÝï»ë, îûùã. ܳ½³ñ à î³õ³õ³ñ»³ýç ÏáÕÙ, áñ µ³½ù³ãçõ Çñù»ñáõ ÏáÕùÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ Ý³»õ î³ñáõçý³ï³ýáõãçõý ³ÝáõÝ ÇñùÇÝ (1901): ²ß³Ï»ñïáõû³Ý µ³åýáõ³í éû½ ÃÝ»ñ... îûùã. ܳ½³ñ à î³õ³õ³ñ»³ý ì»ñá` î³ñáõçýç ѳݹÇëáõû³Ý ³õ³ñïÇÝ ÑÇõñ í³ñå³ñ³ýý»ñáõ ³- ߳ϻñï»õ áõëáõóçãý»ñ ³é³çÝáñ¹áõ³Í ÆëóÝåáõÉÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³µ³ý³ï³ý ä³ñï ½Á: ì³ñá` ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÏÁ ¹Çï»Ý λ¹ñáݳ- ϳÝÇ µáõë³ï³ý, ϻݹ³Ý³Ï³Ý»õ ѳÝù³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÝ:

4 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... 4 Üàðà àô²ì ²Þʲî²Üàòܺð... Üáñá áõ³í Çïáõû³Ý ½áÛ ³ß˳ï³ÝáóÝ»ñÁ µ³óáõ»ó³ý Ó»é³Ùµ µ³ñ»ñ³ñçý` í³ñå³ñ³ýçë ݳËÏÇÝ ë³ý ìñã³ý ë ê³³ã ÁÇ, Û³ÝáõÝ Çñ Ùûñ` îçï. ì³é³ýãçý ê³³ã ÁÇ (11 ö»ïñ. 2009): ñáõ³ ÙÁ êçñáû ê»õ³ý Ý ( ): ä²ð ºô` κ ðàü²î²üòæ àôêàôòæâüºðàôü... λ¹ñáݳϳÝóÇ»ñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóçãý»ñ 25 ÚáõÝáõ³ñÇ êçñáû ê»õ³ýçý Ù Ï Ù Ï Ý³Ñ³ï³ Çñ ëï³ó³ý í³ñå³ñ³ýç ïýûñ ÝáõÑÇÇÝ Ó»é³Ùµ: λ¹ñáݳϳÝÇ í»ñççý ï³ëá ï³ñçý»ñáõ»ñïë»é ßñç³ÝÇÝ áõëáõóã³ï³ý ³ëå³ñ ½ Ó»éݳñÏ³Í»Ý ßáõñç 40 λ¹ñáݳϳÝóÇÝ»ñ` áñáýóù 24Á ÏÁ å³ßïûý³í³ñ»ý åáéë³ñ³û í³ñå³ñ³ýý»ñáõý Ù ç:

5 êàôð ÐðºÞî²Î²äºî ºÎºÔºòÆ 5 ȳñ³ ³߻³Ý. ²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ãáñë ï³ñçý»ñ... Ðáë Ù»Í á áëáõãçõýý»ñáõ»ýã³ñïáõ»ó³û à ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ»õ à ÏñÃ³Ï³Ý ï»ë³ï ï ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë»õ áõëáõóçãý»ñáõë Ùï»ñÙáõÃ»Ý Ý ß³ï µ³ý ߳ѻó³Û úï à úñ³. λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ»ñÏñáñ¹ ïáõýë»õ³õ Ø»ñ ÙÇç»õ ϳ½Ùáõ³Í Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ¹Åáõ³ñ å³ñ»ñá ÙáéóÝ»É ïáõ³õ ³åÇó Âû ³ñɳù. λ¹ñáݳϳÝÁ ɳõ ¹åñáó àõë- Ù³Ý ï»ë³ï ï Ù»½Ç ß³ï û ï³ï³ñ»õ³õ ³Ûó ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ùýýáõãçõýý»ñáõý ѳٳñ ³õ»ÉÇ Ï³ÝáõË Ñ»é³Ý³É áõ½»óçýù, Ù»½Ç á ã Áëáõ»ó³õ áéáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñë»õ áõëáõóçãý»ñë ß³ï ÏÁ ëçñ»ù, Ï»³ÝùÇë ß³ï ³½¹³Í»Ý ²ÝÇ â³éáß. Þ³ï ³Õáõáñ ãáñë ï³ñçý»ñ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñá- ݳϳÝÁ ëñïçë Ù ç ï³ñµ»ñ ï»õ ÙÁ áõýç, ³Ýáñ ß³ï µ³ý ÏÁ å³ñïçù ³ٳñ ê û½çõïûõñáõ. λ¹ñáݳϳÝóÇ ÁÉÉ³É ï³ñµ»ñ ½ ³óáõÙ ÙÁÝ ²åñ»Éáí Ïñݳù ѳëÏÝ³É ÎÁ Ûáõë³Ù, à ûñ ÙÁ ¹³ñÓ»³É ÏÁ í»ñ³¹³éý³ù ¹åñáóë áñå ë áõëáõóçã ²ñÃáõÝ Î å ÝÉÇûÕÉáõ. ²ÛÉ»õë Ù»ñ ïáõý Ïáã³Í µáûý Ý Ãéã»Éáõ ųٳݳÏÁ ѳë³õ êáñí»ó³ýù ѳëáõÝ ³ÝÓ ÁÉɳ- ÉÁ, å³ï³ëë³ý³ïáõáõãçõý Ïñ»ÉÁ»õ áïùç Ï³Ý ÝÇÉÁ Üáñ³ êçõñ Ý. Þ³ï áõñ³ë»ù Û³ ³Ë»Éáí λ¹ñáݳϳÝ, áõñï ѳë³Í»Ý ϳñ»õáñ ñ³ ïý»ñ, áõëáõóçãý»ñ, ÇïáõÝÝ»ñ... Ðáë ɳõ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇ, óÝϳ ÇÝ áõëáõóçãý»ñ ³Ýãó³Û áõ ɳõ Çï»ÉÇùÝ»ñ ëï³ó³û ܳñûï º³ÝÁùûÕÉáõ. λ¹ñáݳϳÝ, Ù Ï Ñ³ïÇÏ,»ñÏñáñ¹ µáûýë ä³ïù»éçù ß³ï µ³ý Ï³Û ²Ýáñ Ù³ëÇÝ ²é³çÇÝ ûñá ù³ßáõ»éáí, ûï³ñç ÙÁ å ë»é³í Ç ë³ý¹áõëý»ñ Ý à±õñï ÇïݳÛÇ áñ ³ÝáÝù Ï»³ÝùÇ å³ïñ³ëïáõ»éáõ ѳٳñ Ý»ïáõ³Í ù³ûé»ñ ÇÝ àñù³ Ý ßáõï ѳë³Ýù ³õ³ñïÇÝ ê»éíçý ³ßù ûµñçõ. ¼µûë³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ɳõ áñ å³ñï ½ ÙÁ ãáõýçýù»õ»ñ, ³ÛÝ áñ Ù»½ ϳå»ó Çñ³ñáõ ²õ³ Õ Å³- ٳݳÏÁ ѳë³õ ³Ûë å³ïáõ³µ»ñ ¹åñáó Ý Ñ»é³Ý³Éáõ Ä. ²ê²ð²Ü ²Ä²ÜØ²Ü êºøæü... ³ñûÉÇÝ Æõã ñ. àñù³ Ý ßáõï ³Ýó³Ý ûñ»ñá â Ç Ëáñ- Ñ»ñ áñ λ¹ñáݳϳÝÇ Ûáõß»ñë ³Ûëù³Ý ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ åçïç ÁÉɳÛÇÝ äáõñ³ï ÖÇÝÏ û½. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáÝ³Ï³Ý»Ï³Û ã Ç ëçñ³í»õ Ñáë ÁÉÉ³É ã Ç áõ½³í: ÐÇÙ³ ß³ï áõñ³ë»ù λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁ ÁÉɳÉáí: سñ³É ¾ùǽûÕÉáõ. êïç½µ Ý Ç í»ñ ÏÁ ËáñÑ Ç áõë³ýçé ³Ûë í³ñå³ñ³ýçý Ù ç: øáûñë Ñáë ³ß³Ï»ñï ñ»õ Çï Ç áñ ÙÇç³í³ÛñÁ ɳõ ñ: Þ³ï áñ»ù ³Ûë áñáßáõù ë: ػɳÝÇ ê³ñáã³ß. ²é³çÇÝ ³Ý ³Ù»ñµ λ¹ñáÝ³Ï³Ý»Ï³Û ß³ï ÏÁ í³ëý³ûç: ê³ï³ûý ÑÇÙ³ µ³åýáõçéá ß³ï ¹Åáõ³ñ : Ðáë Ù»½Ç ѳٳñ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ»Õ³õ... È»éݳ ÎÇõñÉ ñûõéáõ. Æñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇ ³Ûë ¹åñáóÇÝ Ù ç: Þ³ï µ³ý ëáñí»ó³û áõëáõóçãý»ñ ë: â Ç Ïñݳñ ËáñÑÇÉ Ã ³Ûëù³Ý åçïç Ûáõ½ ñ µ³å³ýáõùá: ܳóÉÇ ø ûßï ñ. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ³ÝóáõóÇ ³Ù»Ý³É³õ ûñ»ñë: åñáóá ÇÝÍÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ëáñí»óáõó: ÞÝáñѳ- ϳÉáõÃÇõÝ µáéáñ áõëáõóçãý»ñáõý: λ¹ñáݳϳÝÁ Ù»½Ç ³å³ ³ÛÇÝ å³ïñ³ëï»ó: ÈÇïdz ²É³ã³Ù. àõñ³ë»ù áñ áõëáõùë λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ëï³ó³û: ²Ûë Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ åçïç ï»õ óﻳýë: ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Ù»ñ ëçñ»éç áõëáõóçãý»ñáõý: ²ñÇ î ÙÇñ É. ì³ñå³ñ³ýë»õ áõëáõóçãý»ñë ÙÇßï åçïç ëçñ»ù. ³ÝáÝù áõõ»óáûó»õ³ý ÇÝÍÇ ÉÇë Ç áõëù³ý»õ ѳ- Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëïáõ㻳ý ßñç³ÝÇÝ: äçïç ç³ý³ù µ³ñóñ å³ñ»é λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁ ÁÉɳÉáõ å³ïçõá: ²Û áõý γݽ. âáñë ï³ñáõ³û ³ß³Ï»ñïáõû³Ýë ÁÝóóùÇÝ ëáñí»ó³û ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ»õ Çï³Ï³Ý ß³ï ÙÁ µ³ý»ñ, áõý»ó³û Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ, ³åñ»ó³Û Ï»³ÝùÇ í»ñ³µ»ñ»³é áñó³éáõãçõýý»ñ: ºñ³Ëï³å³ñï»Ù... ê ñéç úñáõý û½. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ³ÝóáõóÇ Ï»³ÝùÇë ³Ù»Ý³Ñ³»ÉÇ ï³ñçý»ñá: àõý»ó³û ɳõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ: àõñ³ë»ù áñ»ë ³É åçïç ³ÝóÝÇ٠λ¹ñáݳϳÝÇ å³ïùáõ㻳ý:

6 Ä. ²ê²ð²Ü ²Ä²ÜØ²Ü êºøæü... ²ñ ï äû½ã³ß. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç áëáõ»ó³ý, ½³ñ ³ó³Ý Ùï³ÍáõÙÝ»ñë: ÆÝã áñ ½Çë ÏÁ ϳå ñ ³Ûë ¹åñáóÇÝ ï³ñµ»ñ ½ ³óáõÙ ÙÁÝ ñ: ØÇÝã»õ ³Ûë ï³ñç ã Ç Ïñó³Í ³Ýáõ³Ý»É ½³ÛÝ: ÐÇÙ³ Çï»Ù, λ¹ñáݳϳÝÇ á ÇÝ ³Ý..: ¾ÙÇÉ áõãéáõ. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳϳÝÇ ëñ³ñ Ý Ý»ñë Ùï³Û, ß³ï ³½¹áõ»ó³Û: ²Û¹ å³ñáõý ³ñ¹ Ý Î»¹ñá- ݳϳÝÇ á ÇÝ å³ï³í ñ ³ÙµáÕç áõãçõýë: λ¹ñáݳϳÝÇ ßÝáñÑÇõ ëïë³û ùýý³ñï»é, ѳñó³ùÝÝ»É ¹ åù»ñá: ÄåÇï â ÃÇÝù³Û³. λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù³ë ϳ½- Ù»É, ³Ýáñ á ÇÝ ½ ³É, ß ÝùÇÝ Ù ç ³ß³Ï»ñï»É ï³ñµ»ñ å³ï³ëë³ý³ïáõáõãçõý ÙÁ Ïáõ ï³û Ó»½Ç, ÇëÏ` áõñçßý»- ñáõý Áë»É à ` λ¹ñáݳϳÝóÇ»Ù Ù»Í Ñå³ñïáõÃÇõÝ ÙÁ: ê³û³ã î ñï ñ»³ý. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳϳÝÇ ë»ù Ý Ùï³Û, ï³ñµ»ñ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ÏÁ ïçñ ñ í³ñå³ñ³- Ý Ý Ý»ñë: ØÇçáó ÙÁ í»ñç»ë ³É ÇÙ ï»õë ï³û ³Ûë»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï: ²Ûëï»ÕÇ ûñ»ñë ÙÇßï áõñ³ëáõ㻳ùµ åçïç ÛÇß»Ù: ÄåÇï äûû³»³ý. ²Ñ³ ßñç³Ý³õ³ñï Ï ÁÉɳ٠λ¹ñáݳ- Ï³Ý Ý: àõñ³ë»ù, áñáíñ»ï»õ Çß¹ ÁÝïñáõÃÇõÝ ÙÁ Áñ»ñ»Ù: Ðáë ëáñí»ó³û áã ÙdzÛÝ ÇïáõÃÇõÝ, ³ÛÉ Ù³ñ¹³ëÇñáõ- ÃÇõÝ, ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ, ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÇõÝ, ³Õ³ ³ñ³å³ßïáõÃÇõÝ»õÉÝ.: ²ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ ÇÝã áñ ³å³ ³ÛÇÝ å ïù åçïç ÁÉɳñ ÇÝÍÇ: ƽ³å É Ø ñïçñá뻳ý. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ¹³ë»ñ ½³ï ëáñí»ó³û ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, µ³ñ»ï³ùáõãçõýá»õ µ³ñáû³ï³ý ³ñÅ ùý»ñá: êáñí»ó³û ݳ»õ µ³ý ÙÁ, áñ»ñµ»ù åçïç ãùáé- ݳÙ.»Ã ³ß˳ïÇë ÏÁ Û³Õóѳñ»ë ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: È ï³ êçùáý. ²Ý ³Ù ÙÁ áñ ³Ûë ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ý¹³ÙÁ ÁÉɳù, ³É ã ù áõ½»ñ Ñ»é³Ý³É: ø³ýç ûñ»ñá Ï ³ÝóÝÇÝ Ù»Ýù Ù»ñ Ù ç ³õ»ÉÇ ½ûñ³õáñ ÏÁ ½ ³Ýù λ¹ñáݳϳÝÇ»õ λ¹ñáݳϳÝóÇÇ á ÇÝ: ºõ ÑÇÙ³ ³ÛÉ»õë Ñå³ñïáõû³Ùµ ÏñݳÝù Áë»É à ٻÝù κ ðàü²î²üòæ»ýù: È ÃÇëdz ¾û½É ñ. ìëï³ñ»ù à ٻÝù áõñçß ¹åñáóÇ ÙÁ Ù ç»ñµ»ù ã ÇÝù Ïñݳñ ïý»é ³Ûëù³Ý Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ: Çï»Ù ݳ»õ, áñ Ù»ñ ÇÝùÝáõû³Ý ϳ½Ù³õáñÙ³Ý Ï³ñ»õáñ³ áûý ßñç³ÝÝ ñ ³Ýó»³É ãáñë ï³ñçý»ñá. ß³ï áõñ³ë»ù áñ ³ïáÝù ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï: Ä ÝÇ ²ßÁù. λ¹ñáݳϳÝÇ ï³ñçý»ñë Ï»³ÝùÇë ³Ù»Ý³- ³ñÅ ù³õáñ áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ï³ñçý»ñý»ý: λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ Ï»³Ýùë»õ ÇÝùÝáõÃÇõÝë Ó»õ³õáñ»ó: ³ÛÇë ³ßÁ. ³ÅÝáõÇÉÁ ß³ï ¹Åáõ³ñ åçïç ÁÉɳÛ: Þ³ï ɳõ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇÝù Ñáë, áõ ëáñí»ó³ýù, ëáñí»ó³ýù, ëáñí»ó³ýù..: ê ÉÇÝ êçùë³ñ. Þ³ï áõñ³ë»ù, áñ λ¹ñ³Ý³Ï³Ý í³ñå³ñ³ý Ý ßñç³Ý³õ³ñï Ï ÁÉɳÙ: ²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ áõýçù ³Ûë ѳñ³½³ï µáûý Ý ÇÝÍÇ Ùݳó³Í: سñ³É ê³ñ Ç뻳Ý. ì³ë ÙÁ áõý Ç Ù çë: ÐÇÙ³»ñµ ÏÁ ݳÛÇÙ ³Ýó³Í ï³ñçý»ñáõý, ³é³çÇÝ ûñáõ³ý ³Û¹»ñÏãáï ³ÕçÇÏÁ ß³ï áëáõ³í ³É: åñáóë ÇÝÍÇ ß³ï µ³ý ëáñí»óáõó: ºë Ñáë ѳëáõÝó³Û: ²É Ý î ÙÇñ É. λ¹ñáݳϳÝÁ Ï»³ÝùÇë áõõõáõãçõýá á- Ë»ó áõ Ýáñ ³Ùµ³Û ÙÁ µ³ó³õ: ÎÁ Ñå³ñï³Ý³Ù ³Ýáí»õ åçïç ³ß˳ïÇÙ áñ ³Ý ³É ûñ ÙÁ ÇÝÓÙáí Ñå³ñï³Ý³Û: λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ Ï»³ÝùÇë ³ÝÙáé³Ý³ÉÇÝ»ñ Ý : ²éÉÇÝ Âûù³ÃÉÁ. ²ÛÝ ûñá,»ñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳ- ϳݻϳÛ, Ï»³ÝùÇë Ù ç ß³ï µ³ý»ñ áëáõçé ëïë³ý: ²É ÏÁ µ³åýáõçýù Ù»ñ ëçñ»éç µáûý Ý: ÆÝù½ÇÝùë ß³ï µ³ëï³õáñ ÏÁ ½ ³Ù, ù³ýç»ë ³É λ¹ñáݳϳÝóÇ»Ù: γñ Ý Â³¹ áëûõéáõ. Àëï Çë, ÉÇë Ý ³ÝÓÇ ÙÁ ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ ³Ù Ý Ý Ñ³»ÉÇ ßñç³ÝÝ, áõñ ÏÁ Ó»õ³õáñáõÇ Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ: ºë ³Ûë ßñç³ÝÁ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ Ù ç. ³ëÇϳ Ù»Í µ³ëï ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: 6

7 7 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... вÚÎ²Î²Ü ÊàвÜàò öàðâàôî²èòæ ÐÆôðºðàì IJ. Çï³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ³Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ëïç½µá ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ó»éݳñÏ ÙÁ, áñá Ïáãáõ»ó³õ гÛϳ- Ï³Ý ÊáѳÝáó : ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñ Ý ëï³ó³ý ѳÛÏ³Ï³Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõ Ëáѳ Çñ»ñ»õ ³ÝáÝó û Ýáõû³Ùµ å³ïñ³ëï»óçý áõï»éçùý»ñ` ÇÝãå ë Ãû ÇÏÁ, ïáéù³ý (ÉÇóù), ³Ýáõß³åáõñÁ, áëåç ù ûý¹ Ý, ù³ãù ñá, ÇõÕáí ѳóÁ, ã ûñ ÏÁ»õÉÝ.: Ü»ñÏ³Û ÇÝ Ý³»õ Ù»ñ öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñÁ: ²ÝáÝù Ù»Í ³ËáñųÏáí ѳÙï»ë»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ß»ñÁ: ÐáÏï»Ùµ»ñ 2008ÇÝ ÑÇõñ³ëÇñ»óÇÝù Ù»ñ öáñ- ÃáõϳÉÇ Escola Secundária Quinta Do Marquês í³ñå³ñ³ý Ý 10 ³ß³Ï»ñï, ïýûñ Ý»õ»ñÏáõ áõëáõóçãý»ñ: öáë³¹³ñó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ñ ³Ûë Ù ÏÁ, سÛÇë 2008Ç Ù»ñ ³Ûó»Éáõû³Ý, ÝáÛÝå ë, Íñ³ ñáõ³í ÎÇõÉå ÝÏ-»³Ý ÑÇÙݳñÏÇ ÏáÕÙ áñå ë ÏñÃ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ: λ¹ñáݳϳÝÇ»õ öáñãáõï³éç ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ»õ áõëáõóçãý»ñá ³åñ»ó³Ý ˳ݹ³í³é å³ñ»ñ, µ³ñ»- ϳٳó³Ý Çñ³ñáõ ³É ³õ»ÉÇ: öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñáõÝ Ç å³ïçõ ºñóù ³ñáí Ç Ëñ³Ë ³Ýù λ¹ñáÝ³Ï³Ý ê³ýáõó ØÇáõû³Ý Ù ç: ²çÇÝ` öáñãáõï³éóç ³ß³Ï»ñïÝ»ñ Çß»ñÁ ìáë áñç ³ ÇÝ:

8 вֺÈÆ ðàô² ܺð ²Úê î²ðºþðæ²ü¾ü... IJ. ²ê²ð²Ü 8 ܳñûï ø å³å ÁûÕÉáõ. ²Ûë ï³ñç ß³ï ÙÁ å³ñï³ï³- ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõý ÇÝù: ºñµ»ÙÝ ß³ï Ûá Ý»ó³Ýù«µ³Ûó Ù»ñ åïáûïý»ñá ½µûë³Ýù»Õ³Ý: ºë ³Ù Ý Ý ß³ï î³ñáõçý Ç Ù³ëÇÝ Ù»ñ å³ïñ³ëï³í ѳݹ ë Ý Ñ³ áûù ³éÇ: ³Édz áõûáõù»³ý. 23 ²åñÇÉÇÝ, áñ ï³ñ»¹³ñóë ñ«çù ³Ù Ý Ý ß³ï ëçñ³í ÇïݳϳÝë î³ñáõçýç ѳݹÇëáõ- û³Ý óáõó³¹ñ»éáõ ѳٳñ ³ß˳ï³ÝáóÇ Çñ»ñÁ Ù»Í Ñ³ áûùáí ¹åñáóÇÝ í»ñý³û³ñïá Ïñ»óÇÝù: ³ÉÇÝ äûû³ Á. Ø»ñ ³ß˳ï³ÝáóÇÝ Ù ç ïýáõáõ Ï»Ý- ¹³ÝÇ, µáûë»õ ù³ñ»ñáõ ûñçý³ïý»ñá ÙÇõë ¹åñáóÝ»ñáõÝ óáõó³¹ñ»óçýù»õ ³ÝáÝù ³É Ñ»ï³ùñùñáõ»ó³Ý: ÞÇɳ ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Û³ïϳÝß³Ï³Ý ¹³ñÓÝáÕÝ ñ Ù»ñ ¹ åç ²Ý³ïûÉáõ ø³í³õá ϳï³ñ³Í åïáûïá: ²ÙµáÕç ¹åñáóáí ßá»Ý³õ ÙÁ Ýëï³Ýù, åïï»- ó³ýù ìáë áñá: Þ³ï ѳ»ÉÇ ñ: ȳñÇëë³ ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ«³é³ççý ³Ý ³Ù óï»ñ³Ë³ÕÇ ÙÁ Ù ç ¹»ñ áõý»ó³û: ܳïÇÝ ³ëÁÙûÕÉáõ. ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý»õ µý³ßñçáõùç í»ñ³µ»ñ»³é Ù»ñ ËÙµáíÇÝ ï³ñ³í ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: Øáõñ³ï Ö Ù Ù. ºë ³Ûë ï³ñç ß³ï ѳ áûù ³éÇ ³ëïÕ³- Çïáõû³Ý ¹³ë»ñ Ý: Ø»Í ³ ³ùáí ³ß˳ï»ó³Û: γÝã ¾ñù³Ý. ²Ûë ï³ñç ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù Ý Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¹ åùý ñ ê³ñáû»³ýç ³ß˳ï³ÝùÁ: ÈÇïdz ¾ûñë. λ¹ñáݳϳÝÁ ÙdzÛÝ ³ß³Ï»ñï ãç ѳëóÝ»ñ: ²õ³ñïáÕÝ»ñÁ ³Ûë ¹åñáó Ý ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹ ÁÉɳÉáí Ï»ÉÉ»Ý: λ¹ñáݳϳÝÁ ÙdzÛÝ ¹³ë ãç ëáñí»óý»ñ ³ÛÉ ÏÁ ëáñí»óý µ³ñáû³ ÇïáõÃÇõÝ»õ Çñ ³½ ÇÝ Ùß³ÏáÛÃÁ: ê ñ ݳ ö³ýáë. öáñãáõï³éóç Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ù»ñ í³ñå³ñ³ýá«áñá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ Ù»½Ç ѳٳñ: Ø»Ýù ³É ¹³ë³ñ³Ýáí ³ÝáÝó ѳٳñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ß»ñ å³ïñ³ëï»óçýù: Éûïdz ¼ûñå³½. î³ñáõçýç ³ß˳ïáõÃ»Ý Ý í»ñç«îýûñ ÝáõÑÇÇÝ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ Û³ïáõÏ ë»õ³ý å³ïñ³ëï»éáí Ù»½Ç ßÝáñ- ѳõáñ»ÉÁ Û³ïϳÝß³Ï³Ý ñ: ²ñÙ³ï Î û½å ù. ÞÝáñÑÇõ î³ñáõçýç ³ß˳ïáõû³Ý«Çïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ ³ÛÉ»õë ³õ»ÉÇ ß³ï ÏÁ ëçñ»ù: öûéçý ºÏ Ý»³Ý. ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý úñ»ñ áõ ³éÃÇõ TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı) Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ó»éݳñÏÇÝ Ñ³Ù³ñ ¹ åç Î å½ Ï³ï³ñ³Í Ù»ñ åïáûïá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²é Ý êáõ»³ý. ²Ûë ï³ñç ÛÇß³ï³Ï»óÇÝù ê³ñáû»³ýá. ÝáÛÝ Ñ³Ý¹ ëá µ»ù³¹ñ»óçýù ݳ»õ î³ï»³ý ì³ñå³ñ³ýçý Ù ç«áñá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ¼» Çõé î³ù³ñ. λ¹ñáݳϳÝÁ áõýç ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³Ûñ ÙÁ áñ Ïñݳù ѳëÏÝ³É ÙdzÛÝ ÁÉɳÉáí λ¹ñá- ݳϳÝóÇ: Ƶñ IJ. ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ÏÁ Ù³Õû٠áñ µáéáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³åñÇÝ ³Ûë ÙÇç³í³ÛñÁ: ÄåÇï Îáϳݻ³Ý. λ¹ñáݳϳÝÁ ³ÛÝåÇëÇ í³ñå³ñ³ý ÙÁÝ áñ ³Ù Ý ³ß³Ï»ñï, ù³ûé ÏñÝ³Û Û³ñÙ³ñóÝ»É ³Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ: λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁ»õ áõëáõóçãý»ñáõý Ñ»ï»ÕáÕ Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³å»ñÁ ß³ï Ï ³½¹»Ý Ù»ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ: ²ñ»õ øáéáýãéá. λ¹ñáݳϳÝÇ áõëù³ý ßñç³ÝÇë, ß³ï Ù»Í á áëáõãçõýý»ñ»õ³ý íñ³ë. ¹åñáóÇ ÙÇç³í³ÛñÁ, ÁÝ- Ï»ñáõÃÇõÝÁ»õ áõëáõóçãý»ñá ÏÁ ½³ñ ³óÝ»Ý Ù»ñ ÇÝùÝáõ- ÃÇõÝÁ: äïáûïý»ñý ³É ß³ï µ³ý ëáñí»óáõó ÇÝÍÇ: Èdzݳ ¾ñÇßë í ñ. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç»ññáñ¹ ï³ñçë : ²Ù Ý ï³ñç Ù Ï ³éçÇ ï³ñáõ³ý Ýϳïٳٵ ³õ»ÉÇ É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ï áõý»ý³ù áõëáõóçãý»ñáõë Ñ»ï: ²Ûë ï³ñç- Ý»ñÁ ß³ï ɳõ Ñ»ïù»ñ ÃáÕáõóÇÝ ÇÙ íñ³ë: ³ñÇÝ ìáõñ³é. ²ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñáí É»óáõÝ»ñ»ù ï³ñç- Ý»ñ ³ÝóáõóÇ»õ ÑÇÙ³ ÙdzÛÝ Ù Ï ï³ñç Ùݳó λ¹ñáݳ- Ï³Ý Ý ßñç³Ý³õ³ñï ÁÉɳÉáõ: ܳñûï ²í Á. Þ³ï ɳõ ûñ»ñ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ Ù ç: ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï à ½áõ³ñ ³ó³Ýù»õ à ½³Ý³½³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝù: àõëáõóçã- Ý»ñáõÝ Ñ»ï ɳõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõý»ó³û»õ ß³ï û - ÝáõÃÇõÝ ëï³ó³û ³ÝáÝóÙ : سÝáõ É ²ÛïÁÝ. ²é³çÇÝ ûñ Ý ½ ³óÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ ³ß- ËáõÅáõÃÇõÝÁ: ²Ûá ³ß³Ï»ñï ÙÁ ÏñÝ³Û ³É ãáõ½»é, ËáñÑ»- Éáí à å³ñï ½ ãáõýç»õ Ý»Õ å³ûù³ýý»ñáí Ï ³ß˳ïáõÇ: ³Ûó Ñáë ³ëáÝóÙ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ µ³ý»ñ ëáñí»ó³û` µ³ñ»ï³ùáõãçõý»õ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ, ï³û` ë ñ»õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ: è³ýýç ä³éáù Á. Ö³Ýãó³Ýù ³ß˳ñѳÑéã³Ï ѳۻñ àõçéç³ù ê³ñáû»³ýý áõ ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÁ ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáýó Ù ç»ë ³É ¹»ñ áõý Ç. ß³ï ѳ»ÉÇ»õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²ëáÝù ³ëï»ñ»Ý áñ λ¹ñáݳϳÝÁ ¹³ë»ñáõ ã³ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝÇõûñáõ ³É ϳñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³û:

9 9 вֺÈÆ ðàô² ܺð ²Úê î²ðºþðæ²ü¾ü... Ä. ²ê²ð²Ü ²Û áõý ¾û½ÝÇÏáÉ»³Ý. ²Ûë ï³ñç ³Ù Ý Ý Û³ïϳÝß³Ï³Ý ¹ åù»ñ᫳ëïõ³ Çïáõû³Ý»õ µý³ßñçáõùç ÝÇõûñáõÝ ßáõñç å³ïñ³ëïáõ³í ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñÝ ÇÝ: ܳïdz îáõñ³ùûõéáõ. ²Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý Ù»Ýù ³Ûó»Éáõ- ÃÇõÝ ÙÁ ϳï³ñ»óÇÝù ¹ åç äûõ³½çãç гٳÉë³ñ³Ý: гٳÉë³ñ³ÝÇÝ Ñdzó³Í Ç«ß³ï ѳ»ÉÇ åïáûï ÙÁÝ ñ: ²ÛÉÇÝ ä³ñ³ïáñ. ²Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù Ý Ý Û³ïϳÝ߳ϳÝÁ«äûÕ³½ÇãÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åïáûïý ñ«áñáõ ÁÝóóùÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ»ï Ëûë»ó³Ýù»õ ï»õ»- ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³ó³ýù: îç ñ³ý Ö³ÙÏ û½ûõéáõ. Ø»Ýù ³Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ¹åñáóáí Ù³ëݳÏó»ó³Ýù λÝë³µ³Ýáõû³Ý úéçùµç»³¹ý»- ñáõý : Þ³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¹ åù ÙÁÝ ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ÜÇùáÉ ²Û³Ý»³Ý. Ø»ñ Ýáñ ³ß˳ï³ÝáóÝ»ñáõÝ µ³óáõùç ÁÝóóùÇÝ ÑÇõñ»ñÁ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝù«³ÝáÝó áñó»ñ ÁñÇÝù»õÉÝ.: ²Û¹ ûñáõ³ý Ù»ñ ³åñáõÙÝ»ñÁ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÇÝ: ³ñ³ ʳãÇÏûÕÉáõ. ²Ûë ï³ñç Î å½ Ç Ù ç Ù³ëݳÏó»- ó³ýù ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý ö³é³ïûý ÇÝ»õ ÑáÝ Ñ»é³¹Çï³Ïáí ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ ÁñÇ»ñ»ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï: ²ëÇ- ϳ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: Øáõñ³ï Î ûéµáý³ñéá. ²Ûë ï³ñç ³Ûó»É»óÇÝù ÆëóÝåáõÉ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î»Ý¹³Ý³µ³Ýáõû³Ý Â³Ý ³ñ³ÝÁ«áñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ²ùë É Þ³ÑÇÝÏ û½. Ø»Ýù ³Ûë ï³ñç ¹åñáóÇÝ Ù»ç ïûý»- óçýù ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ 100³Ù»³ÏÁ: ºë å³ñï³- ϳÝáõÃÇõÝ áõý Ç ³Ûë ѳݹ ëçý Ù ç»õ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ: ê»éçý ػͳïáõñ. ²Ûë ï³ñçý ß³ï ѳ»ÉÇ ³Ýó³õ: Ø»ñ ¹åñáóÁ ³Ûó»ÉáÕ öáñãáõï³éóçý»ñáõý Ñ»ï ß³ï ɳõ ų- Ù³Ý³Ï ³ÝóáõóÇÝù áõ åïáûïý»ñáõ ³óÇÝù: ܳñûï ²Ã ß. ²Ûë ï³ñáõ³ý ³Ù Ý Ý É³õ ¹ åùá öáñãáõ- ϳÉóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ ñ: ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÁ Ùûï Ý ³ÝãݳÉáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³ýù: Èdzݳ î³ß. Üáñ µ³åçýá ¹åñáóÇÝ»õ ³ß³Ï»ñï- Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ß³ï û ï³ï³ñ»õ³õ: àõëáõóçãý»ñáõý Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ß³ïó³Ý: ȳï Ý ä³õ. Üáñ µ³åçýá ß³ï ϳñ»õáñ, Ù»Ýù ÑáÝÏ ß³ï Ï'û ïáõçýù: àõëáõóçãý»ñáõ Ñ»ï ³õ»ÉÇ Ùï»ñÙÇÏ ÙÇç³í³Ûñ ÙÁ áõý»ó³ýù: ì³ñå³ñ³ýë ³Ûë ï³ñç Çñ Ýáñ Ï»ñå³ñ³Ýùáí ÇÝÍÇ ³õ»ÉÇ Ñ³»Éǻϳõ: ³Ãdzݳ ÂáõÙ³Û»³Ý. ²Ûë ï³ñç ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇݻճõ ³é³çÇÝ ï³ñç Ý, í³ñå Ç ¹åñáóÇë: Ø»ñ åïáûïý»ñá»õ ê³ñáû»³ýç ³Ýáõ³Ý ѳݹ ëý»ñá ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: ²ñdzݳ ܳõ³ñ»³Ý. ²Ûë ï³ñçý ß³ï ɳõ ³Ýó³õ: ³ë»ñ Ý ½³ï ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñë ³É ³õ»ÉÇ Û³é³ç³ó³Ý: ³ÉÇÝ ìáõñ³é. î³ñçý ß³ï ³ñ³ ³Ýó³õ: öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñáí ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý å³ñ»ñ ³ÝóáõóÇÝù: λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç áõëáõù ³éÝ»É ß³ï Ù»Í Ñå³ñïáõÃÇõÝ : ²ñ³ë ºûÉáõë í ñ. øýýáõãçõýý»ñáõý»õ å³ñï³ï³ýáõ- ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹Åáõ³ñáõû³Ý ѳݹ»ñÓ ¹³ë»ñÁ ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: î³ñáõçýç ѳݹÇëáõÃÇõÝÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²é Ý ê³ñ³ûï³ñ. ñ³õáñý»ñ Ý ß³ï Ý»Õáõ»ó³Û µ³ûó ß³ï ѳ»ÉÇ ï³ñç ÙÁÝ ñ µ³½ù³ãçõ ѳݹ ëý»ñáí: Ø»ñ Ýáñ µ³åçý Ý ¹³ë»ñáõÝ Ù ç ß³ï û ïáõ»ó³ýù: äûõáë â³ùù³ùéáûõéáõ. ²Ûë ï³ñçý 9ñ¹ Ý ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇÝ ³Ýó³õ, áñáíñ»ï»õ ³ ³ù³Í ÇõÕë ÁÝïñ»óÇ: ñ³õáñ- Ý»ñÁ ùçã ÙÁ ݻճóáõóÇã ÇÝ µ³ûó ³É í³ñåáõ»ó³û: èáõïç öáé³ï. Ø»ñ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ϳå»ñÁ ûñ ûñ ³õ»ÉÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ¹³ñÓ³Ý: Ø»ñ Ýáñ ¹³ë³ñ³ÝÇ áõëáõóçãý»ñá Ù»½Ç à ÁÝÏ»ñ»õ à áõõ»óáûó»õ³ý: λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç à ÏÁ ëáñíçýù»õ à ÏÁ ½áõ³ñ ³Ý³Ýù: ²Û áõý ²ñßÁù. î³ñçý ¹Åáõ³ñ ëïë³õ µ³ûó í³ñåáõ»ó³û: àõëáõóçãý»ñá ùçã ÙÁ Ûáõ½áõ»ó³Ý Ù»ñ í³ñùáõýù Ý ë³ï³ûý Çï»Ýù áñ Ù»½ ÏÁ ëçñ»ý: ܳñûï ²ß Á. λ¹ñáݳϳÝÇÝ Ù ç Ù»ñ»ñÏñáñ¹ ï³ñçý : ²õ»ÉÇ í³ñåáõ»ó³ýù áõ ϳåáõ»ó³Ýù Ù»ñ í³ñå³ñ³ýçý: ³½ÙáõÃÇõÝ ¹³ë³ñ³Ý ÙÁÝ»Ýù»õ ³Ûë å³ï ³é³õ ï³ñµ»ñ ÝÇõûñáí Ñ»ï³ùñùñáõáÕ ³ÝÓ»ñ áõýçýù Ù»ñ Ù ç: ijÝÇÝ ¾ñÏÇõÝ ß. Ðáë ¹³ë»ñáõÝ ã³ ÁÝÏ»ñáõû³Ý»õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝÇõûñáõ ³É ϳñ»õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ïñáõç: гÝ- ¹ ëý»ñ ÏÁ ϳï³ñ»Ýù, Ñ³Û í³ñå³ñ³ýý»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ»Ýù»õ ÙdzëÇÝ Ýáñ µ³ý»ñ ÏÁ ëáñíçýù: áñ»ù áñ λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁÝ»Ù:

10 Ðܲ Æîàôº²Ü Â²Ü ²ð²Ü вÈÀÖÀúÔÈàôÆ Ð²Úàò ºðº¼Ø²Ü²îàôÜÀ κ ðàü²î²üæ ؾæ غð ²è²æÆÜ î²ðæü... Â. ²ê²ð²Ü 10 GREENPEACE-Ç ²ÚòºÈàôÂÆôÜÀ ܳïÇÝ Çóµ»³Ý. Ü߳ݳõáñ Ñ³Û Ù³ñ¹áó Ù³ëÇÝ å³ïñ³ëïáõ³í ѳݹ ëý»ñá áõñ³ë³óáõóçý ½Çë: àñáíñ»ï»õ å ïù ã ÙáéÝ³É Ñ³Û³½ Ç Ñ³Ùµ³õ³õáñ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê ñï³ñ ³ÙåáõñûÕÉáõ. ºë ³Ûë ï³ñç ëçñ»é ëïë³û Ãáõ³µ³Ýáõû³Ý»õ Ï»Ýë³ Çïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ áñáíñ»ï»õ ³É ³õ»ÉÇ Ñ³»ÉÇ Ï'³ÝóÝÇ ³Ýó»³É ï³ñç Ý: Ø ÉÇë³ ä³é. ²Ûë ï³ñç ɳõ áñ λ¹ñáݳϳݻϻñ»Ù: åñáóçë Ù çç Ùï»ñÙáõÃÇõÝÁ, ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõñçß ï»õ ã»ù Ïñݳñ ïý»é: λóó λ¹ñáݳϳÝ: ê³ñçý ² å³ß. ÆÝÍÇ ³Ù Ý Ý ß³ï»ñ³Åßïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ ³½¹»ó: ²Ýó»³É ï³ñçý»ñáõý»ñ³åßïáõ㻳ý ¹³ë»ñáõÝ Ñ³Û»ñ Ý»ñ»ñ ã ÇÝù ëáñí»ñ: ³Ûó ³Ûë ï³ñç µ³õ³ï³ý ѳۻñ Ý»ñ»ñ ëáñí»ó³ýù»õ»ë ß³ï áñ»ù: È ÃÇ뻳 º³Ý Á. λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝÏ»ñáõû³Ý, Ùï»ñÙáõû³Ý ÏÁ ÑdzݳÙ: ºñµ ¹åñáó Ý Ý»ñë Ùïݻ٠½Çë Ñ³Ý Çëï ÏÁ ½ ³Ù: ê³ñçý ÞÇñÇݵݳñ. Ø»ñ åïáûïý»ñá ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ Ð³Û Ã»ñûñÁ ³Ûó»É»óÇÝù ìáë áñ ³óÇÝù, ½áõ³ñ ³ó³Ýù ê³ñáû»³ýç»õ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ³ß˳ïáõÃÇõÝ- Ý»ñÁ ³½¹»óÇÝ ÇÝÍÇ È»ñ³Ý ÆõÉÏ Ý. ì³ñå³ñ³ýë ß³ï ÏÁ ëçñ»ù ºñµ»ÙÝ Ñ³Û»ñ ÝÇ ¹³ë»ñáõÝ ß³ñųÝϳñÇ ë»ý»³ïá ³óÇÝù  ѳۻñ Ý»ñ»ñ ëáñí»ó³ýù»õ à ñ³ ïý»ñáõ Ï»³ÝùÇÝ Í³Ýûóó³Ýù ³ñ» ÇÝ ² å³ß. λ¹ñáݳϳÝÁ ½Çë ϳÝáݳõáñ Áñ³õ àõëáõóçãý»ñá ß³ï ¹³ë ï³éáí ѳݹ»ñÓ, ³ÝáÝó Ñ»ï ϳï³ñáõ³Í åïáûïý»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ß³ï áõñ³ë Ç ²ñ»õ γñ»³Ý. λ¹ñáݳϳÝÇ ûñ»ñë ѳ»ÉÇ Ïÿ³ÝóÝÇÝ Ð³Ý¹Çë³ëñ³ÑÇ ½µûë³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ½áõ³ñ ³óÝ»Ý Ù»½Ç ²ñÃû ä³õï³ë³ñûõéáõ. гٳϳñ ÇãÇ»õ ß³ñųÝϳñÇ ë»ý»³ïý»ñá ß³ï Ù³ùáõñ»Ý Çï³Ï³Ý ¹³ë»ñÁ áñó»ñáí Ï ÁÝ»Ýù: ¼µûë³ÝùÝ»ñáõÝ ¹³ßݳϻõ ÏÇóé ÏÁ Ýáõ³»Ýù ê³û³ã öáõé³ï»³ý. ²Ý É»ñ ÝÇ ¹³ë»ñáõÝ Ù»ñ ϳñ¹³ó³Í Çñù»ñáõÝ Å³å³õ ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Çï»Ýù ȳñ³ ¼ûñ. àõý»ó³ýù ѳ»ÉÇ ½µûë³ÝùÇ å³ñ»ñ, áñáýù Ù»ñ ë ñá ½³ñ ³óáõó Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ Øáõñ³ï ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñç ÇÙ»ñÏñáñ¹ ï³ñçë ÎñÏÝ»óÇ, Ýáñ Ý ³É Ñáë ³É ³ ³ù»ó³Û, áõëáõùá ɳõ ȳñ³ ³ñ³ù»³Ý. ²é³çÇÝ ï³ñçë ÁÉɳÉáí ѳݹ»ñÓ ÇÝù½ÇÝùë 2-3 ï³ñáõ³ý ³ß³Ï»ñïÇ ÙÁ å ë ½ ³óÇ Üáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ»ï ͳÝûóݳÉáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³û ²ñÃÇÝ Ö³Ý ä³ñ³ñûõéáõ. ²Ù Ý Ý ëçñ³í å³ñ»ñë ³ßÇ å³ñ»ñý»ý ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ß³ï ßáõï ï»õ ÏÁ ïý»ý»õ Çñ»Ýó ³ßÁ ßáõïáí Ïÿ³éÝ»Ý ÄåÇï øçõãçõùëí³½é»³ý. Þ³ï ÙÁ ѳݹ ëý»ñáõ Ý»ñÏ³Û ïýáõ»ó³ýù»õ Ù»ñ Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ½³ñ ³óÝ»Éáõ ѳٳñ åïáûïý»ñáõ Ù³ëݳÏó»ó³Ýù ³É³ñ Þ ù ñ. ²Ûë í³ñå³ñ³ýçý Ù ç ѳëÏó³Û áñ Ñ³Û í³ñå³ñ³ýç Ù ç áõë³ýçé ß³ï Ù»Í ß³Ñ ÙÁÝ Ø ÉÇë³ ²ñëɳݻ³Ý. äïáûïý»ñáõ ßÝáñÑÇõ ß³ï ï»õ»ñ ëáñí»ó³û γñ»õáñ ³ÝÓ»ñÁ, ÇÝãå ëª ê³ñáû»³ýá»õ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÁ ëáñí»ó³û ²ñµáõÝ ³Ý ÐÇõÉ»³ñ. ²Ûë ï³ñçý Ù»Í Ñ»ïù ÙÁ åçïç ÃáÕáõ ÙïùÇë Ù ç, ϳ½Ù³Í ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ëçñáí»õ ½áõ³ñ áõãçõýý»ñáí ÉáïÇÝ î ÛÇñÙ Ý Ç. Þ³ï ßáõï í³ñåáõ»ó³û ¹åñáóÇÝ àñáíñ»ï»õ ³ß³Ï»ñï»õ áõëáõóçãý»ñáõý ϳ½Ù³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ɳõ»Ý ²Û áõý ºáõɳý Á. ²Ûë ï³ñç ã»ù Ïñݳñ ÙáéÝ³É Ý³õáõ åïáûïá ÐáÝ µ»ñ¹»ñáõý Ù³ Éó»ó³Ýù»õ ìáë áñç Ý»ÕáõóÁ ¹Çï»óÇÝù ê»ëçé ÖÁñÁÉ. Þáõïáí í³ñåáõ»ó³û ÙÇç³í³ÛñÇÝ, å³ï ³éÝ»ñݻݪ ѳݹ ëý»ñá, ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í åïáûïý»ñá»õ ѳݹÇë³ëñ³ÑÇ ½µûë³ÝùÝ»ñÁ È»õáÝ î ÙÇñ Ç. Üáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï ͳÝûóó³Û»õ åïáûïý»ñáí Ñ³Ý ã»éáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³û ê ñéç âû áõñûõéáõ. ºÕµûñë Û³çáñ¹»Éáí»ë ³É λ¹ñáݳϳÝóǻճÛ: λ¹ñáݳϳÝÁ ÁÝï³ÝÇù ÙÁÝ»õ»ë ³Ûë ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ù¹³ÙÝ»Ù: Þ³ï áõñ³ë»ù áñ λ¹ñáÝ³Ï³Ý ÏÁ Û³ ³Ë»Ù: ºÃ ³ÝÓ ÙÁ Çñ ³å³ ³Ý ÏÁ ËáñÑÇ, å ïù Û³ ³Ë λ¹ñáݳϳÝ:

11 11 λ¹ñáݳϳÝÁ ǵñ»õ ³ñ¹ÇõÝù ¼³ñ- ÃûÝùÇ 1886ÇÝ ÑÇÙ- Ýáõ»ñ ñ ßñç³ÝÇ ä³ïñç³ñù ʳë- ÇõÕóÇ Ü»ñë ë ²ñù. ì³ñå³å»ï»³ýç ³ ³ùáí»õ Ùï³õáñ³- ϳÝáõû³Ý áõ ³½ ³ÛÇÝ áñíçãý»ñáõ ÙdzѳÙáõé ϳÙùáí, Ýå³ï³Ï áõý»ý³éáí` Ùï³õáñ³- ϳݻõ áõëáõóçã ѳëóÝ»É ³½ ÇÝ µáéáñ ˳õ»ñ Ý: ÎÁ ѳõ³ï³Ýù áñ ³Ûëûñ»õë ²Ý ÏÁ ͳé³Û Çñ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ, ÝϳïÇ áõý»ý³éáí ûñáõ³û å³ûù³ýý»ñá, Áݹ»Éáõ½»Éáí ÑÇÝÝ áõ ÝáñÁ, ³õ³Ý¹³Ï³ÝÝ áõ ųٳݳϳÏÇóÁ, µ³ûó ³é³Ýó ߻ջÉáõ Çñ µáõý ³é³ù»ÉáõÃ»Ý Ý... êçéí³ áõûáõù»³ý îýûñ Ý Ú. γñåÇë ä³éùáõù»³ý ÐÇÙݳ¹ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM... Üàð ÊܲزβÈàôÂÆôÜ Ú³ñáõÃÇõÝ ¾å ûõéáõç ³ï»Ý³å»ïáõû³Ùµ ϳ½Ùáõ³Í λ¹ñáݳ- ϳÝÇ ÝáñÁÝïÇñ Êݳ- ٳϳÉáõû³Ý Ï ³Ý- ¹³Ù³ÏóÇÝ` ì³ñ¹»í³é Ö³í³ù ØÇݳë ø³µáõëáõ½ ²ÝÃûÝÇ ³ñ³ï³ÛÁ ì³õ³ñß³ï ì. äçõûçõùëçùù ß»³Ý ²ñÇë Âáõñ³ã Èûñ³Ý ²ñß³õÇñ Øáõñ³ïûÕÉáõ îûùã. ì³ñ¹ ë ä ÛÉ ñ»³ý ²ñÇ â³ù³ñûõéáõ ä³ñ»ëïçý»ñ` ʳãÇÏ Ö³Ý É, ²ÝÇ ³ñ³ï³ÛÁ, ê³û³ã âáý³ñ, è³ýýç º³½Ù³ Á: YENĠ BÖLÜMÜMÜZLE DAHA AKADEMĠK, DAHA ÇAĞDAġ UFUKLARA DOĞRU Mayısında yeni bir bölümü hizmete sunduk. 250 m 2 lik bu alanda Müdür BaĢyardımcısı, Türkçe-Ermenice, Yabancı Diller, Felsefe-Resim, Matematik, Fotoğraf odaları, Video-Konferans Salonu ve Bilgisayar Laboratuvarı, Teneffüshane-Etüd odası bulunmaktadır. Günün her saati, ders içi ve ders dışı faaliyetlerimizde aktif olan bu birimler öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışma ve iletişim alanlarını genişleterek verimliliğimize katkıda bulundu. Fen Dersleri öğretmenlerimizin sürekli kullandıkları, on yıl önce yenilediğimiz laboratuvarımızı da bu yıl elden geçirerek Biyoloji- Kimya ve Fizik olarak 25 er öğrencilik iki ayrı laboratuvara dönüştürdük, projeksiyon sistemi ve gerekli modern araç-gereç ile donattık. Laboratuvarlara bitişik iki çalıģma odası Fen öğretmenlerimizin kullanımına sunuldu. Bir de revir-bekleme odası amacıyla kullanılabilecek bir birim oluşturuldu. YENĠ PROJEMĠZ Yeni Bölümümüzün Alt Teras olarak adlandırdığımız, yaklaşık 400 m 2 lik çatı katının gerekli bakım-onarım ve ısı yalıtımının yapılarak oyun, sergi, teneffüshane vb. çok amaçlı bir alan olarak kullanılır hale getirilmesi... Sergi amaçlı kullandığımız Alt Terastan bir görünüm...

12 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM SEMĠNER - SEMPOZYUM Cumartesi günleri Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerince öğretmenlere yönelik Çatışma Çözme, Ölçme ve Değerlendirme, Disleksi-Okuma Güçlüğü, Öğrencilerle İletişim, Okulda Demokratik İklim, Davranış Problemleri ve Sınıf Yönetimi konularında seminerler verildi (Eğitim Bilimleri Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Fatma GÖK, Doç. Dr. FatoĢ ERKMAN, Dr. Bengü BORKAN, Yrd. Doç. Dr. Nalan BA- BÜR, Dr. Sibel AKMEHMET, Dr. AyĢe CA- NER, Yrd. Doç. Dr. Hande SART) Cumartesi Ermeni Ġlköğretim Okulları ve Lise Fen Dersleri öğretmenleri Zümre toplantısı okulumuzda yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Fen Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Ebru MUĞA- LOĞLU Fen Eğitiminde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi konulu bir seminer sundu. Toplantının 2. bölümünde öğretmenler Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji Bilgisi olarak branģlarına ayrılıp oluģturdukları gündem maddelerini görüģtüler Salı Feriköy Ermeni Ġlköğretim Okulu tarafından Ġngilizce öğretmenlerine yönelik Longman Yayınevinden Guy ELDERS ın Aktiviteler Yoluyla Öğretme konulu seminerine okulumuz Ġngilizce öğretmenleri de katıldılar PerĢembe Ermeni Liseleri Ġngilizce öğretmenlerimiz için okulumuzda düzenlediğimiz Öğretmen Modelleri ve Okutarak Öğretme konulu seminer Esayan, Pangaltı, Sahakyan-Nunyan ve Getronagan liseleri öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleģti. Semineri Longman Yayınevinden Guy ELDERS verdi. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyeleri seminere katılan öğretmenlerle Pazar Fen Bilimleri Dershanesi nin geleneksel Fen Eğitimi Sempozyumu nun 6.sı Kadir Has Üniversitesi Haliç YerleĢkesi nde yapıldı. Okulumuzun tüm Fen Öğretmenlerinin katıldığı sempozyumun 1. bölümünde çeģitli bildiriler sunuldu (Lise Öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Eğitimine Yaklaşımları, Prof. Dr. Ġsa Eġ- ME; İleri Teknolojik Ürünler ve Nanoteknoloji Uygulamaları, Prof. Dr. Sıddık YARMAN; Üniversite Giriş Sınavları Hakkında Genel Bilgiler, Fen Bilimleri Dershanesi Kurucu-Genel Müdürü Nazmi ARIKAN; Yeni Yazılan Programlar, Kitaplar ve Üniversite Giriş Sınavı, Prof. Dr. Ömür AKYÜZ). Bilim Kurulu BaĢkanlığını ve Oturum Yöneticiliklerini Prof. Dr. Tuncay ALTUĞ un yaptığı Sempozyumun 2. bölümünde; öğretmenler Fizik, Kimya, Biyoloji branģlarına ayrılarak Nano-teknoloji Uygulamaları konusundaki oturumlara katıldılar. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Ohannes KILIÇDAĞI 91 okulumuzda (William Saroyan konulu Ġngilizce konuģması, ) Mezunu 68 Öğrencimizden ÖSS 2008 de BaĢarılı Olanlar Armen YILDIRIM Marmara Üniv. Kimya Anita BAL Marmara Üniv. Kimya Erman DEMĠR Marmara Üniv. Gazetecilik (2. öğretim) Talar AVCI Marmara Üniv. Fransızca Öğretmenliği Sibil CAN Ġstanbul Üniv. Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Dença KARTUN Ġstanbul Üniv. Biyoloji Leda MORĠPEK Ġstanbul Üniv. Arkeoloji Jilda KINDAM Ġstanbul Üniv. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Murat DEMĠR Mimar Sinan G.S.Üniv. Sinema ve Televizyon Meydi VANLIOĞLU Mimar Sinan G.S.Üniv. Ġstatistik Haçadur A. YILDIZ EskiĢehir Üniv. Kimya Jıptun TOROSOĞLU EskiĢehir Anadolu Üniv. Biyoloji Leda BAġGÜL Sakarya Üniv. Müt.-Terc. (Almanca, 2. öğretim) Talin GÜLÜKOĞLU DoğuĢ Üniv. Ekonomi ve Finans (Tam Burs) Sirag KARTUN DoğuĢ Üniv. Uluslarar. Tic. ve ĠĢl. (%50 Burs) Kolet SOLAK Ġstanbul Kültür Üniv. ĠĢletme (%50 Burslu) Sunay ARTAN Beykent Üniv. Müt.-Terc. (İngilizce, %50 Burs) Melani MIĞDIS Beykent Üniv. Ġngiliz Dili ve Ed. (%50 Burs) Saro KEġĠġOĞLU Ġstanbul Aydın Üniv. ĠĢletme (İngilizce, %50 Burs) Narod ZURNACI Yeditepe Üniv. Ġngilizce Öğretmenliği Karin GÜLMEZ BaĢkent Üniv. Sınıf Öğretmenliği Sayat DAMAR Ġstanbul Bilgi Üniv. Ekonomi REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI ÖĞRENCĠYE YÖNELIK ÇALIŞMALAR Öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerle bireysel görüşmeler Rehberlik saatlerinde test ve envanter uygulamaları Sınav kaygısıyla baş etme yolları Başarı durumunu değerlendirme Aylık seminer ve sunumlarla verimli ders çalıģma yöntemleri Veliye yönelik sunumlar Karar verme - Hedef belirleme REHBER DANIġMANLARA YÖNELĠK SEMĠNER VE SEMPOZYUMLAR Sanatla Eğitim BütünleĢiyor Zararlı AlıĢkanlıklardan Korunma Okul - Veli - Öğrenci ĠliĢkisinin Düzenlenmesinde Rehberlik Servisinin Yeri, Çocuk ve Ergende Sınır Kavramı YaĢam Becerileri - ÖSS (Belgesel Film ve TartıĢma) Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi Aile, Rehberlik Servisi ve Okul ĠĢbirliği Okullarda Güvenli Ortam Projesi, Çocuk Polisi Okul Emniyet Temsilcileri ile Rehber Öğretmen ĠletiĢimini GeliĢtirme Semineri

13 13 ÜNĠVERSĠTE BAġARIMIZ... Ġstanbul da türümüzdeki özel liseler sıralamasında ÖSS-1 ve ÖSS-2 de 2. olduk, sınavla öğrenci alan yabancı ve özel liselerin çoğunu geride bıraktık. ÖSS-1 de 2008 BAġARI GRAFĠĞĠMĠZ Türkiye Genelinde Üniversiteye GiriĢ BaĢarı Yüzdeleri (2008) Ġki yıllık MYO ve Açık Öğretim hariç Getronagan 206,1 206,1 Türkiye Geneli %32 Fen Liseleri %73 Anadolu Liseleri %56 Sınavla öğrenci alan özel liseler %66 Türkiye Genelinde Liseler 194,2 191,5 Sınavsız öğrenci alan özel liseler * %48 * Bu gruba dahil olan GETRONAGAN %75 İstanbul da Türümüzdeki Özel Liseler SAYISAL Mezunlarımızın Kazandıkları Bölümler (*) 229,2 229,2 Jilda HACIKASBAROĞLU Yıldız Teknik Üniv. Kimya Onnocan HÜLYAR Ġstanbul Üniv. Biyoloji Maral ġeker Haliç Üniv. ĠĢletme Enformatiği (Burslu) Lia MELĠKYAN Haliç Üniv. ĠĢletme (İngilizce) Sayat ÇAKAR BahçeĢehir Üniv. Sinema-Televizyon (%50 Burslu) Melisa MURATYAN Marmara Üniv. Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Alina PĠLĠBOSYAN Beykent Üniv. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) Sendi BAĞABAN Ġstanbul Bilgi Üniv. Psikoloji Lidya TAVĠT Kadir Has Üniv. ĠĢletme AÖF ve Meslek Yüksek Okulu Aris TERCAN AÖF ĠĢletme Arman EVĠNGÜLÜ Ġstanbul Aydın Üniv. Grafik Tasarım Anadolu Bil. MYO (*) Lise eğitiminin 4 yıla çıkarılması nedeniyle 2008 de sadece hazırlık sınıfı olan, yabancı dille eğitim yapan; Özel, Anadolu, Fen vb. liselerin mezunları ÖSS ye girdiler. Aynı yıl lisemize kayıd olmalarına rağmen hazırlık sınıfı okumayan 68 öğrencimizi 2007 de mezun ettik. Hazırlık sınıfı okuyan 12 öğrencimiz ise 2008 de mezun oldular. 219,2 217,6 SÖZEL 227,0 227,0 213,7 214,5 EġĠT AĞIRLIK

14 OKUL ĠKLĠMĠMĠZ Ġdari kadromuz ve yardımcı personelimiz toplu halde. Zıvart Süren başkanlığındaki Okul-Aile Birliği üyeleri Boğaz turumuzda... NASIL BĠR OKUL... GeniĢ vizyonlu, yaģamı sorgulayan, farklı kültürleri, evrensel değerleri benimseyebilen ve dünya vatandaģı olabilecek sanatçı, bilim ve kültür insanı yetiģtirmeyi hedefleyen, Potansiyellerini yükseltmek için gençlere yardım eden, Öğrencilerin sosyalleģmesinde önemli bir yeri olan kulüp çalıģmalarını onların da fikirleriyle Ģekillendiren, Soluk açıcı bir okul iklimi için yöneticisi, öğretim kadrosu, öğrencisi ve çalıģanı ile ortak bir anlayıģ geliģtirmeye çalıģan, Öğrencinin iç dünyasını zenginleģtiren, düģünce ufkunu geniģleten, Bir kent okulu olma misyonu taģıyan, Felsefesinin odağına öğrenciyi koyan, Gençlere özgüven kazandırmaya çalıģan, Öğrencilerinin fikirlerini önemseyen, onları dinleyen, KiĢiye değil, davranıģa yönelen, Disiplin anlayıģında, öğrenciler arası iç denetim geliģtirici yaklaģımları benimseyen, Kararlara öğrencilerin de katıldığı, Kuralların davranıģ beklentileri olarak nitelendiği Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Alpar 2009 Dünya Astronomi Yılı etkinliğimizde. Sağda karikatürist Behiç Ak öğrencilerimize meslek yaşamını anlatırken. Saroyan etkinliğinde tiyatro sanatçılarımız Boğos Çalgıcoğlu 68 ve Serda Arslan bizlerle... ÖĞRETMENLERĠMĠZĠN BAġARI VE MUTLULUKLARINI PAYLAġIYORUZ... Fizik öğretmenimiz Yester ÖZMERĠNOĞLU DEMĠR Adli Olaylarda Cam Örneklerinin İncelenmesi konulu teziyle Ġ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü nden yüksek lisansını aldı... Ġngilizce öğretmenimiz Nejla OSSERĠAN, Fişek Vakfı-Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen Çalışan Çocuklar fotoğraf sergisinde 1.lik ödülünü kazandı. TMMOB nin Kent ve Çocuk ve Hafriyat Karaköy Sanat Galerisi nde Sulukuleyi Aldılar Darbukamı Kırdılar adlı sergilere katıldı. Müzik öğretmenimiz Hagop MAMĠGONYAN 86 yönetimindeki Lusavoriç Korosu nun ilk konser albümü Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Mantık ve Ermenice öğretmenimiz Diana BULDUK 99 evlendi. Kimya öğretmenimiz Aras DELĠCE askerlik görevini tamamladı.

15 15 SOSYAL ETKĠNLĠKLER... BĠLĠM KULÜBÜ VE ASTRONOMĠ Öğretmen Etkinlikleri 2009 Dünya Astronomi Yılı kapsamında Türk Astronomi Derneği nce Sabancı Üniversitesi Karaköy Ġletişim Merkezi nde düzenlenen çalışma toplantısı ( ): Planetaryumlar ve Programları, Gökyüzü Gözlemleri ve Astronomi Toplulukları Koordinasyonu, Sabancı Üniv. ve TÜBĠTAK Ġşbirliği ile Bilim Eğitiminde Astronomi. Ekim Haziran 2009 arası her ayın üçüncü Cumartesi günü gerçekleştirilen çalıştaylar. Sabancı Üniv. de, Eğitim Platformu Girişimi nce düzenlenen Eğitimde Ġyi Örnekler Konferansı (Fizik öğretmenlerimizin katılımıyla ). Öğrenci Etkinlikleri Viktor Hampartzumyan ın doğumunun 100. yılı anma etkinliği, Dünya Astronomi Yılı Etkinlikleri (Ermeni okulları öğrencilerinin katılımıyla). Türk Eğitim Vakfı Ġnanç Türkeş Özel Lisesi nin düzenlemiş olduğu, TEVĠTÖL Astronomi Günleri. Ġstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi gezisi. Ġstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi gezisi. Evren ve Evrim etkinliği (Darwin in doğumunun 200., Türlerin Kökeni kitabının yayımının 150. yılı dolayısıyla; Ermeni okulları öğrencilerinin katılımıyla) Dünya Astronomi Yılı nedeniyle katıldığımız etkinliklerden kareler Üstte, Ġstanbul Üniversitesi Amatör Gök Bilim etkinliğindeyiz; solda Gebze TEVĠTÖL de gözlem yaparken. Altta solda, Ġlköğretim okullarımızın öğrencileri Getronagan öncülüğünde Erenköy Işık Lisesi Planetariumu nda, sağda Getronaganlılar konuk öğrencilere el planetariumu hazırlarken... PORTEKĠZ DEN ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS OKULU MĠSAFĠRĠMĠZ Mayısındaki ziyaretimize karşılık olarak Ekim ayında ziyaretimize gelen Portekiz Escola Secundária Quinta Do Marquês Okulu öğrencileri ve öğretmenleri bir hafta misafirimiz oldular. Okulumuzun yanısıra Ġstanbul u da geziler ve etkinliklerle tanıtmaya çalıştık (William Saroyan Etkinliği, Kariye Müzesi, Piyer Loti ve çevresi, Beylerbeyi Sarayı ve Surp Garabet Kilisesi, Patrikhane Müzesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Boğaz da tekne turu, Ortaköy ve çevresi, Modern Sanat Müzesi, Sultanahmet Camii ve çevresi, Veda Partisi (okulumuz mezunlar derneğinde).

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6 1 Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6 ø³õ³ù³ûçý ä³ßïå³ýáõ㻳ý úñáõ³ý ³éÃÇõ îçï ºÕÇë³µ à â³ã³ý³ëé³ý»éáûã ÙÁ áõý»ó³õ å³ëï³éç óáõó³ãñáõ㻳ùµ ²Ýï³éÝ»ñáõ ä³ñå³ýù³ý Þ³µÃáõ³Ý í»ñ³µ»ñ»³é

Detaylı

www.bezciyan.k12 12.tr

www.bezciyan.k12 12.tr www.bezciyan.k12 12.tr ä ½»³Ý ê³ýáõó ØÇáõû³Ý»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï ³ÝݳËÁÝóó áõñ³ëáõ㻳ùµ ïûý»óçýù 2008Ç ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ Ø»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáí ³ñųݳó³Ý Ý»ñϳݻñáõÝ ç»ñù ѳٳÏñ³ÝùÇÝ ¾ÙÇÝ ûýçõç ÎñÃ³Ï³Ý îýûñ

Detaylı

Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı

Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı 11 2014 Başkent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşku İle Yapıldı Başkent Üniversitesi, 23 27 Haziran tarihleri arasında arka arkaya düzenlediği Mezuniyet Töreni ile 2013 2014 eğitim öğretim yılı yükseklisans,

Detaylı

OKULUM MARMARA. Marmara Koleji Yaratıcılıkta Sınır Tanımıyor. Yayın İletişim Kulübü. Enka En İyi Film Afişi Ödülü Deja Vu nun.

OKULUM MARMARA. Marmara Koleji Yaratıcılıkta Sınır Tanımıyor. Yayın İletişim Kulübü. Enka En İyi Film Afişi Ödülü Deja Vu nun. Yayın İletişim Kulübü Bülten 2012-5 Marmara Koleji Yaratıcılıkta Sınır Tanımıyor Hıfzı Topuz dan Nazım Hikmet Söyleşisi Fen Lisesi nin LYS Başarısı Buz Pateninde Şampiyon İlayda Bayar Enka En İyi Film

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa Açıklama

İÇİNDEKİLER Sayfa Açıklama 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Açıklama 3. 2014-2015 e Başlarken 4. Özel Ege de Son 365 Gün 24. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 26. Okulun Eğitim Felsefesi 28. Eğitim Sürecinde Okulun Öncelikleri 29. Özel Ege

Detaylı

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası

MünazaraKulübü. eğitim kurumları. YarıẟmadanYarıẟmaya. Yayın İletiẟim Kulübü. burası MünazaraKulübü YarıẟmadanYarıẟmaya Yayın İletiẟim Kulübü İletiẟim: okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr Yayın İletiẟim Kulübü Öğretmeni: İlknur Akgün Kulüp Öğrencileri: Büẟra Genç, Burak Sezer

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23.01.2015 ÖZEL BAŞKENT OKULLARI Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarının Sayın Velileri, Başkent Okulları olarak çalışmalarımız konusunda bilgi sahibi olabilmeniz için hazırladığımız

Detaylı

à Başkent Üniversitesi ne Uluslararası Kalite Zirvesi nde Altın Kategorisinde Ödül

à Başkent Üniversitesi ne Uluslararası Kalite Zirvesi nde Altın Kategorisinde Ödül HAZİRAN 2013 SAYI: 3 à Başkent Üniversitesi ne Uluslararası Kalite Zirvesi nde Altın Kategorisinde Ödül Başkent Üniversitesi ve bütün bağlı kuruluşlarına New York 2013 Uluslararası Kalite Zirvesi nde altın

Detaylı

KENDİNİ VE HAYATI KEŞFET SOSYAL ÜNİVERSİTENİN KEYFİNİ ÇIKAR

KENDİNİ VE HAYATI KEŞFET SOSYAL ÜNİVERSİTENİN KEYFİNİ ÇIKAR KENDİNİ VE HAYATI KEŞFET SOSYAL ÜNİVERSİTENİN KEYFİNİ ÇIKAR SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-2015 FAALİYETLERİMİZ 1 İÇİNDEKİLER 06 08 10 12 14 44 58 60 Takdim Üniversitemiz Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ AR-GE BÜLTENİ - I OCAK HAZİRAN 2014 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ İl Müdürü Dr. Muammer

Detaylı

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha 14 2015 à Türk Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü Türk ve Yunan medya kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde çeşitli konularda medya aracılığı ile sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi

Detaylı

Önce İyi İnsan Yetiştirir.

Önce İyi İnsan Yetiştirir. Önce İyi İnsan Yetiştirir. ŞUBAT 2015 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL OKUL BÜLTENİ FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı I. Yarıyıl Okul Bülteni

Detaylı

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ

Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ Baskandan YENİ YIL, YENİ UMUT, YENİ BAŞLANGIÇ 2012 yılını geride bırakıp yepyeni umutlarla 2013 e giriyoruz. Her yeni yıl yeni bir ümit, yeni bir başlangıçtır. 2013 yılının başta Beyoğlulu hemşehrilerim

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi İYTE den GAP a Jeotermal Projesi Türkiye nin teknoloji üssü olmayı hedefleyen İYTE, GAP bölgesinin kalkınmasında rol oynayacak bir projede kilit rol üstlendi. Bölgenin jeotermal potansiyeli ekonomiye kazandırılacak.

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Yeni Okul Öncesi Yerleşkeleri... 2 Akademik Program... 3 Okul Öncesi... 3 İlkokul... 3 Ortaokul... 4 Lise... 6 Öğretmen Eğitimi... 9 Online Eğitimler... 9 Yardımcı Rehber Öğretmen

Detaylı

Hayrünnisa Gül. Çocuğa yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Çınaraltında Hoş Bir Sada. Niçin Yaşam Becerileri Merkezi? Hakkı Haykırış: Çanakkale

Hayrünnisa Gül. Çocuğa yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Çınaraltında Hoş Bir Sada. Niçin Yaşam Becerileri Merkezi? Hakkı Haykırış: Çanakkale ÇINAR KOLEJİ KÜLTÜR-EDEBİYAT DERGİSİ YIL 18 SAYI 18 HAZİRAN 2013 Çocuğa yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Hayrünnisa Gül Röportaj Bir Dünya Projesi Niçin Yaşam Becerileri Merkezi? Çınaraltında Hoş

Detaylı

2013-2014 E BAġLARKEN

2013-2014 E BAġLARKEN 2013-2014 E BAġLARKEN Özel Ege Lisesi öncü bir kurum olmanın bilinciyle kaliteli bir eğitim- öğretim ortamı oluģturma adına, alanındaki geliģmeleri ve yenilikleri yakından takip etmiģ, yoğun bir çalıģma

Detaylı

BİR IŞIK DA ACIBADEM DEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bilgi Şöleni Yapıldı.

BİR IŞIK DA ACIBADEM DEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bilgi Şöleni Yapıldı. haber Kasım 2010 Sayı 2 Acıbadem Üniversitesi 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bilgi Şöleni Yapıldı. BİR IŞIK DA ACIBADEM DEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BÜYÜK BEĞENİ

Detaylı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 11 Kasım 2012 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 01 EYLÜL 2011 31 AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR

Detaylı

IRMAK LİSESİ 9.DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ

IRMAK LİSESİ 9.DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ IRMAK LİSESİ 9.DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ 26 Haziran Çarşamba günü, Irmak ekolüyle yetişerek hayata değer katacak 37 genci mezun etmenin gururunu yaşadık. Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenimiz; veliler,

Detaylı

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz,

bülten TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI Sayın Velilerimiz, Yıl: 2012 Sayı: 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI bülten Sayın Velilerimiz, TED Ankara Koleji olarak 2011-2012 öğretim yılında 80. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. TED Ankara Koleji ailesinin birer

Detaylı

BURSA KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

BURSA KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. BURSA KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz * Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. 2005 yılında, Bursa

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

01 EKİM 2013-15 HAZİRAN 2014

01 EKİM 2013-15 HAZİRAN 2014 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ EKİM 2013 YIL 2 SAYI 16 www.iszu.edu.tr 01 EKİM 2013-15 HAZİRAN 2014 Küçük Kâşifler, Yaratıcı Hayaller Projesi İSZÜ de Kültürlerarası Yetkinlik Çalıştayı

Detaylı

2013 SAYI: 7. à Türkiye de Karaciğer Naklinin 25. Yılı. Başkent Üniversitesi Bülten

2013 SAYI: 7. à Türkiye de Karaciğer Naklinin 25. Yılı. Başkent Üniversitesi Bülten 2013 SAYI: 7 à Türkiye de Karaciğer Naklinin 25. Yılı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 8 Aralık 1988 tarihinde kadavradan alınan karaciğeri başarılı bir ameliyatla Fuat Koç adlı bir gence naklederken yalnızca

Detaylı

Önce İyi İnsan Yetiştirir. Şubat 2013 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL OKUL BÜLTENİ

Önce İyi İnsan Yetiştirir. Şubat 2013 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL OKUL BÜLTENİ Önce İyi İnsan Yetiştirir. Şubat 2013 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL OKUL BÜLTENİ EDİTÖRDEN Işık Ailesinin Değerli Üyeleri, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi olarak 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın

Detaylı

İYTE ye Altın Madalya

İYTE ye Altın Madalya İYTE ye Altın Madalya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur, geliştirdiği cihazla 43. Cenevre Uluslararası Buluş Fuarı nda altın madalya kazandı. Sayı 22 / Basın ve Halkla

Detaylı

Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ

Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ KASIM 2014 YIL 3 SAYI 25 www.izu.edu.tr Öğrencilerimizin Gözünden İZÜ Rektörümüz MÜSİAD 18. Uluslararası İş Forumu na Katıldı İstanbul Valisi Vasip Şahin

Detaylı