ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ"

Transkript

1 ²¼ ²ÚÆÜ Îº ðàü²î²ü ì²ðä²ð²ü ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ

2 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ ï³ñçý ÏÁ ½áõ ³¹Çå ñ ³ß- ˳ñѳÑéã³Ï ѳۻñáõ` ñáõ àõçéç³ù ê³ñáû»³ýç, ³ëïÕ³ ï, ³Ï³¹»- ÙÇÏáë ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ»õ ì³½ Ý ². ì»ñ³ ³é гÛñ³å»ïÇÝ ÍÝݹ»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ: Ø»ñ ²Ý ÉÇ-»ñ ÝÇ»õ гۻñ ÝÇ áõëáõóçãý»ñáõ ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ù³ëݳÏóáõû³Ùµ ÐáÏï»Ùµ»ñ»õ ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõ Ù ç ÛÇß³ï³- Ï»óÇÝù ê³ñáû»³ýá, Çñ áñíáí áõ ³ÝÓáí: 2009 ï³ñçý Ødzó»³É ²½»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý ÏáÕÙ Ñéã³Ïáõ»ó³õ ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý î³ñç: λ¹ñáݳϳÝÇ Çï³Ï³Ý ²ÏáõÙµÁ»õ ³ëïÕ³ Çïáõû³Ý áõëáõóçãá ݳËù³Ý гٵ³ñÓáõÙ»³- ÝÇ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ý, 5, 18»õ 19»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ï³½Ù³- Ï»ñå»óÇÝ ÙÇûñ»³Û ³ß˳ï³ÅáÕáíÝ»ñ åáéë³ñ³û ݳ˳ÏñÃ³Ï³Ý í³ñå³ñ³ý- Ý»ñáõ»õ ÉÇë Ý»ñáõ ³ß³Ï»ñïáõû³Ý áõõõ»³é: ²ß³Ï»ñïáõû³Ý µ³åýáõ³í éû½ ÃÝ»ñ... ñáõ³ Ý»ñ»ñ»ù É»½áõáí ϳï³ñáõ³Í ê³ñáû»³ýç ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñ Ý: ²çÇÝ` ê³ñáû»³ýç Ñ»ï ѳñó³½ñáÛó, áñ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»õí ѳݹÇë³ï»ëÝ»ñáõ Ùûï: ²çÇÝ` ¹ñáõ³ ÙÁ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»Ý Ý. í»ñá` λ¹ñáݳϳÝÇ Ýáñ µ³å³ýùáõýùç Ù ç гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ³ÝÏÇõÝÁ»õ ѳݹÇëáõû³Ý Ù³ëݳÏÇó ݳ˳ÏñÃ³Ï³Ý í³ñå³ñ³ýç ³ß³- Ï»ñïÝ»ñ µý³ Çïáõû³Ý áõëáõóçã ºëûñ ¾û½Ù ñçýûõéáõç Ñ»ï:

3 3 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... ²ð² ²ðÒÆ ÚÆÞ²î²ÎàôØ Ødzó»³É ²½»ñáõ γ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý Ñéã³ÏáõÙáí 2009 ï³ñçý Û³ïϳóáõ³Í ݳ»õ î³ñáõçýç»õ µý³ßñçù³ý ï»ëáõ- û³Ý, ÝϳïÇ ³éÝáõ»Éáí Çñ ÍÝݹ»³Ý 200»õ î»ë³ïý»ñáõ ̳ áõùá Ý³Ï³Ý ÀÝïñáõû³Ý ØÇçáó³õ ³ÝáõÝ ÇñùÇÝ 150³Ù»³ÏÁ: ²Ûë ³éÃÇõ λ¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñå³ñ³ýç Çï³Ï³Ý ²ÏáõÙµÁ å³ïñ³ëï»ó Û³Ûï³ Çñ ÙÁ ÛÇßáõ³Í ÝÇõûñáõ ßáõñç, áñáõý Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù»Ý` ï»ë³éëáõ³ï³ý óáõó³¹ñáõãçõýý»ñ, ýçéù»ñç½ý»ñ, ɳåáñ³Ãáõ³éÇ ³ß˳ï³Ýù»õ óáõó³¹ñáõãçõý` í³ñå³ñ³ýçý µáûë»ñáõ, Ï»Ý- ¹³ÝÇÝ»ñáõ»õ ½³Ý³½³Ý ѳÝù³ÛÇÝ ÝÇõûñáõ»õ µñ³íáý»ñáõ ѳõ³ù³ÍáÛÇÝ, Ç ÙÇ µ»ñáõ³í` ï³ñçý»ñáõ ÁÝóóùÇÝ: гÝù³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÛÇÝ ÑÇÙÁ ¹ñáõ³Í í³ñå³ñ³ýçë Ï»Ýë³µ³Ýáõû³Ý áõëáõóçã, Ùï³õáñ³Ï³Ý, ÇõÕ³ïÝï»ë, îûùã. ܳ½³ñ à î³õ³õ³ñ»³ýç ÏáÕÙ, áñ µ³½ù³ãçõ Çñù»ñáõ ÏáÕùÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ Ý³»õ î³ñáõçý³ï³ýáõãçõý ³ÝáõÝ ÇñùÇÝ (1901): ²ß³Ï»ñïáõû³Ý µ³åýáõ³í éû½ ÃÝ»ñ... îûùã. ܳ½³ñ à î³õ³õ³ñ»³ý ì»ñá` î³ñáõçýç ѳݹÇëáõû³Ý ³õ³ñïÇÝ ÑÇõñ í³ñå³ñ³ýý»ñáõ ³- ߳ϻñï»õ áõëáõóçãý»ñ ³é³çÝáñ¹áõ³Í ÆëóÝåáõÉÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³µ³ý³ï³ý ä³ñï ½Á: ì³ñá` ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÏÁ ¹Çï»Ý λ¹ñáݳ- ϳÝÇ µáõë³ï³ý, ϻݹ³Ý³Ï³Ý»õ ѳÝù³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÝ:

4 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... 4 Üàðà àô²ì ²Þʲî²Üàòܺð... Üáñá áõ³í Çïáõû³Ý ½áÛ ³ß˳ï³ÝáóÝ»ñÁ µ³óáõ»ó³ý Ó»é³Ùµ µ³ñ»ñ³ñçý` í³ñå³ñ³ýçë ݳËÏÇÝ ë³ý ìñã³ý ë ê³³ã ÁÇ, Û³ÝáõÝ Çñ Ùûñ` îçï. ì³é³ýãçý ê³³ã ÁÇ (11 ö»ïñ. 2009): ñáõ³ ÙÁ êçñáû ê»õ³ý Ý ( ): ä²ð ºô` κ ðàü²î²üòæ àôêàôòæâüºðàôü... λ¹ñáݳϳÝóÇ»ñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóçãý»ñ 25 ÚáõÝáõ³ñÇ êçñáû ê»õ³ýçý Ù Ï Ù Ï Ý³Ñ³ï³ Çñ ëï³ó³ý í³ñå³ñ³ýç ïýûñ ÝáõÑÇÇÝ Ó»é³Ùµ: λ¹ñáݳϳÝÇ í»ñççý ï³ëá ï³ñçý»ñáõ»ñïë»é ßñç³ÝÇÝ áõëáõóã³ï³ý ³ëå³ñ ½ Ó»éݳñÏ³Í»Ý ßáõñç 40 λ¹ñáݳϳÝóÇÝ»ñ` áñáýóù 24Á ÏÁ å³ßïûý³í³ñ»ý åáéë³ñ³û í³ñå³ñ³ýý»ñáõý Ù ç:

5 êàôð ÐðºÞî²Î²äºî ºÎºÔºòÆ 5 ȳñ³ ³߻³Ý. ²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ãáñë ï³ñçý»ñ... Ðáë Ù»Í á áëáõãçõýý»ñáõ»ýã³ñïáõ»ó³û à ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ»õ à ÏñÃ³Ï³Ý ï»ë³ï ï ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë»õ áõëáõóçãý»ñáõë Ùï»ñÙáõÃ»Ý Ý ß³ï µ³ý ߳ѻó³Û úï à úñ³. λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ»ñÏñáñ¹ ïáõýë»õ³õ Ø»ñ ÙÇç»õ ϳ½Ùáõ³Í Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ¹Åáõ³ñ å³ñ»ñá ÙáéóÝ»É ïáõ³õ ³åÇó Âû ³ñɳù. λ¹ñáݳϳÝÁ ɳõ ¹åñáó àõë- Ù³Ý ï»ë³ï ï Ù»½Ç ß³ï û ï³ï³ñ»õ³õ ³Ûó ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ùýýáõãçõýý»ñáõý ѳٳñ ³õ»ÉÇ Ï³ÝáõË Ñ»é³Ý³É áõ½»óçýù, Ù»½Ç á ã Áëáõ»ó³õ áéáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñë»õ áõëáõóçãý»ñë ß³ï ÏÁ ëçñ»ù, Ï»³ÝùÇë ß³ï ³½¹³Í»Ý ²ÝÇ â³éáß. Þ³ï ³Õáõáñ ãáñë ï³ñçý»ñ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñá- ݳϳÝÁ ëñïçë Ù ç ï³ñµ»ñ ï»õ ÙÁ áõýç, ³Ýáñ ß³ï µ³ý ÏÁ å³ñïçù ³ٳñ ê û½çõïûõñáõ. λ¹ñáݳϳÝóÇ ÁÉÉ³É ï³ñµ»ñ ½ ³óáõÙ ÙÁÝ ²åñ»Éáí Ïñݳù ѳëÏÝ³É ÎÁ Ûáõë³Ù, à ûñ ÙÁ ¹³ñÓ»³É ÏÁ í»ñ³¹³éý³ù ¹åñáóë áñå ë áõëáõóçã ²ñÃáõÝ Î å ÝÉÇûÕÉáõ. ²ÛÉ»õë Ù»ñ ïáõý Ïáã³Í µáûý Ý Ãéã»Éáõ ųٳݳÏÁ ѳë³õ êáñí»ó³ýù ѳëáõÝ ³ÝÓ ÁÉɳ- ÉÁ, å³ï³ëë³ý³ïáõáõãçõý Ïñ»ÉÁ»õ áïùç Ï³Ý ÝÇÉÁ Üáñ³ êçõñ Ý. Þ³ï áõñ³ë»ù Û³ ³Ë»Éáí λ¹ñáݳϳÝ, áõñï ѳë³Í»Ý ϳñ»õáñ ñ³ ïý»ñ, áõëáõóçãý»ñ, ÇïáõÝÝ»ñ... Ðáë ɳõ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇ, óÝϳ ÇÝ áõëáõóçãý»ñ ³Ýãó³Û áõ ɳõ Çï»ÉÇùÝ»ñ ëï³ó³û ܳñûï º³ÝÁùûÕÉáõ. λ¹ñáݳϳÝ, Ù Ï Ñ³ïÇÏ,»ñÏñáñ¹ µáûýë ä³ïù»éçù ß³ï µ³ý Ï³Û ²Ýáñ Ù³ëÇÝ ²é³çÇÝ ûñá ù³ßáõ»éáí, ûï³ñç ÙÁ å ë»é³í Ç ë³ý¹áõëý»ñ Ý à±õñï ÇïݳÛÇ áñ ³ÝáÝù Ï»³ÝùÇ å³ïñ³ëïáõ»éáõ ѳٳñ Ý»ïáõ³Í ù³ûé»ñ ÇÝ àñù³ Ý ßáõï ѳë³Ýù ³õ³ñïÇÝ ê»éíçý ³ßù ûµñçõ. ¼µûë³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ɳõ áñ å³ñï ½ ÙÁ ãáõýçýù»õ»ñ, ³ÛÝ áñ Ù»½ ϳå»ó Çñ³ñáõ ²õ³ Õ Å³- ٳݳÏÁ ѳë³õ ³Ûë å³ïáõ³µ»ñ ¹åñáó Ý Ñ»é³Ý³Éáõ Ä. ²ê²ð²Ü ²Ä²ÜØ²Ü êºøæü... ³ñûÉÇÝ Æõã ñ. àñù³ Ý ßáõï ³Ýó³Ý ûñ»ñá â Ç Ëáñ- Ñ»ñ áñ λ¹ñáݳϳÝÇ Ûáõß»ñë ³Ûëù³Ý ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ åçïç ÁÉɳÛÇÝ äáõñ³ï ÖÇÝÏ û½. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáÝ³Ï³Ý»Ï³Û ã Ç ëçñ³í»õ Ñáë ÁÉÉ³É ã Ç áõ½³í: ÐÇÙ³ ß³ï áõñ³ë»ù λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁ ÁÉɳÉáí: سñ³É ¾ùǽûÕÉáõ. êïç½µ Ý Ç í»ñ ÏÁ ËáñÑ Ç áõë³ýçé ³Ûë í³ñå³ñ³ýçý Ù ç: øáûñë Ñáë ³ß³Ï»ñï ñ»õ Çï Ç áñ ÙÇç³í³ÛñÁ ɳõ ñ: Þ³ï áñ»ù ³Ûë áñáßáõù ë: ػɳÝÇ ê³ñáã³ß. ²é³çÇÝ ³Ý ³Ù»ñµ λ¹ñáÝ³Ï³Ý»Ï³Û ß³ï ÏÁ í³ëý³ûç: ê³ï³ûý ÑÇÙ³ µ³åýáõçéá ß³ï ¹Åáõ³ñ : Ðáë Ù»½Ç ѳٳñ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ»Õ³õ... È»éݳ ÎÇõñÉ ñûõéáõ. Æñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇ ³Ûë ¹åñáóÇÝ Ù ç: Þ³ï µ³ý ëáñí»ó³û áõëáõóçãý»ñ ë: â Ç Ïñݳñ ËáñÑÇÉ Ã ³Ûëù³Ý åçïç Ûáõ½ ñ µ³å³ýáõùá: ܳóÉÇ ø ûßï ñ. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ³ÝóáõóÇ ³Ù»Ý³É³õ ûñ»ñë: åñáóá ÇÝÍÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ëáñí»óáõó: ÞÝáñѳ- ϳÉáõÃÇõÝ µáéáñ áõëáõóçãý»ñáõý: λ¹ñáݳϳÝÁ Ù»½Ç ³å³ ³ÛÇÝ å³ïñ³ëï»ó: ÈÇïdz ²É³ã³Ù. àõñ³ë»ù áñ áõëáõùë λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ëï³ó³û: ²Ûë Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ åçïç ï»õ óﻳýë: ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Ù»ñ ëçñ»éç áõëáõóçãý»ñáõý: ²ñÇ î ÙÇñ É. ì³ñå³ñ³ýë»õ áõëáõóçãý»ñë ÙÇßï åçïç ëçñ»ù. ³ÝáÝù áõõ»óáûó»õ³ý ÇÝÍÇ ÉÇë Ç áõëù³ý»õ ѳ- Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëïáõ㻳ý ßñç³ÝÇÝ: äçïç ç³ý³ù µ³ñóñ å³ñ»é λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁ ÁÉɳÉáõ å³ïçõá: ²Û áõý γݽ. âáñë ï³ñáõ³û ³ß³Ï»ñïáõû³Ýë ÁÝóóùÇÝ ëáñí»ó³û ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ»õ Çï³Ï³Ý ß³ï ÙÁ µ³ý»ñ, áõý»ó³û Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ, ³åñ»ó³Û Ï»³ÝùÇ í»ñ³µ»ñ»³é áñó³éáõãçõýý»ñ: ºñ³Ëï³å³ñï»Ù... ê ñéç úñáõý û½. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ³ÝóáõóÇ Ï»³ÝùÇë ³Ù»Ý³Ñ³»ÉÇ ï³ñçý»ñá: àõý»ó³û ɳõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ: àõñ³ë»ù áñ»ë ³É åçïç ³ÝóÝÇ٠λ¹ñáݳϳÝÇ å³ïùáõ㻳ý:

6 Ä. ²ê²ð²Ü ²Ä²ÜØ²Ü êºøæü... ²ñ ï äû½ã³ß. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç áëáõ»ó³ý, ½³ñ ³ó³Ý Ùï³ÍáõÙÝ»ñë: ÆÝã áñ ½Çë ÏÁ ϳå ñ ³Ûë ¹åñáóÇÝ ï³ñµ»ñ ½ ³óáõÙ ÙÁÝ ñ: ØÇÝã»õ ³Ûë ï³ñç ã Ç Ïñó³Í ³Ýáõ³Ý»É ½³ÛÝ: ÐÇÙ³ Çï»Ù, λ¹ñáݳϳÝÇ á ÇÝ ³Ý..: ¾ÙÇÉ áõãéáõ. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳϳÝÇ ëñ³ñ Ý Ý»ñë Ùï³Û, ß³ï ³½¹áõ»ó³Û: ²Û¹ å³ñáõý ³ñ¹ Ý Î»¹ñá- ݳϳÝÇ á ÇÝ å³ï³í ñ ³ÙµáÕç áõãçõýë: λ¹ñáݳϳÝÇ ßÝáñÑÇõ ëïë³û ùýý³ñï»é, ѳñó³ùÝÝ»É ¹ åù»ñá: ÄåÇï â ÃÇÝù³Û³. λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù³ë ϳ½- Ù»É, ³Ýáñ á ÇÝ ½ ³É, ß ÝùÇÝ Ù ç ³ß³Ï»ñï»É ï³ñµ»ñ å³ï³ëë³ý³ïáõáõãçõý ÙÁ Ïáõ ï³û Ó»½Ç, ÇëÏ` áõñçßý»- ñáõý Áë»É à ` λ¹ñáݳϳÝóÇ»Ù Ù»Í Ñå³ñïáõÃÇõÝ ÙÁ: ê³û³ã î ñï ñ»³ý. ºñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳϳÝÇ ë»ù Ý Ùï³Û, ï³ñµ»ñ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ÏÁ ïçñ ñ í³ñå³ñ³- Ý Ý Ý»ñë: ØÇçáó ÙÁ í»ñç»ë ³É ÇÙ ï»õë ï³û ³Ûë»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï: ²Ûëï»ÕÇ ûñ»ñë ÙÇßï áõñ³ëáõ㻳ùµ åçïç ÛÇß»Ù: ÄåÇï äûû³»³ý. ²Ñ³ ßñç³Ý³õ³ñï Ï ÁÉɳ٠λ¹ñáݳ- Ï³Ý Ý: àõñ³ë»ù, áñáíñ»ï»õ Çß¹ ÁÝïñáõÃÇõÝ ÙÁ Áñ»ñ»Ù: Ðáë ëáñí»ó³û áã ÙdzÛÝ ÇïáõÃÇõÝ, ³ÛÉ Ù³ñ¹³ëÇñáõ- ÃÇõÝ, ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ, ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÇõÝ, ³Õ³ ³ñ³å³ßïáõÃÇõÝ»õÉÝ.: ²ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ ÇÝã áñ ³å³ ³ÛÇÝ å ïù åçïç ÁÉɳñ ÇÝÍÇ: ƽ³å É Ø ñïçñá뻳ý. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç ¹³ë»ñ ½³ï ëáñí»ó³û ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, µ³ñ»ï³ùáõãçõýá»õ µ³ñáû³ï³ý ³ñÅ ùý»ñá: êáñí»ó³û ݳ»õ µ³ý ÙÁ, áñ»ñµ»ù åçïç ãùáé- ݳÙ.»Ã ³ß˳ïÇë ÏÁ Û³Õóѳñ»ë ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: È ï³ êçùáý. ²Ý ³Ù ÙÁ áñ ³Ûë ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ý¹³ÙÁ ÁÉɳù, ³É ã ù áõ½»ñ Ñ»é³Ý³É: ø³ýç ûñ»ñá Ï ³ÝóÝÇÝ Ù»Ýù Ù»ñ Ù ç ³õ»ÉÇ ½ûñ³õáñ ÏÁ ½ ³Ýù λ¹ñáݳϳÝÇ»õ λ¹ñáݳϳÝóÇÇ á ÇÝ: ºõ ÑÇÙ³ ³ÛÉ»õë Ñå³ñïáõû³Ùµ ÏñݳÝù Áë»É à ٻÝù κ ðàü²î²üòæ»ýù: È ÃÇëdz ¾û½É ñ. ìëï³ñ»ù à ٻÝù áõñçß ¹åñáóÇ ÙÁ Ù ç»ñµ»ù ã ÇÝù Ïñݳñ ïý»é ³Ûëù³Ý Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ: Çï»Ù ݳ»õ, áñ Ù»ñ ÇÝùÝáõû³Ý ϳ½Ù³õáñÙ³Ý Ï³ñ»õáñ³ áûý ßñç³ÝÝ ñ ³Ýó»³É ãáñë ï³ñçý»ñá. ß³ï áõñ³ë»ù áñ ³ïáÝù ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï: Ä ÝÇ ²ßÁù. λ¹ñáݳϳÝÇ ï³ñçý»ñë Ï»³ÝùÇë ³Ù»Ý³- ³ñÅ ù³õáñ áõ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ï³ñçý»ñý»ý: λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ Ï»³Ýùë»õ ÇÝùÝáõÃÇõÝë Ó»õ³õáñ»ó: ³ÛÇë ³ßÁ. ³ÅÝáõÇÉÁ ß³ï ¹Åáõ³ñ åçïç ÁÉɳÛ: Þ³ï ɳõ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù»óÇÝù Ñáë, áõ ëáñí»ó³ýù, ëáñí»ó³ýù, ëáñí»ó³ýù..: ê ÉÇÝ êçùë³ñ. Þ³ï áõñ³ë»ù, áñ λ¹ñ³Ý³Ï³Ý í³ñå³ñ³ý Ý ßñç³Ý³õ³ñï Ï ÁÉɳÙ: ²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ áõýçù ³Ûë ѳñ³½³ï µáûý Ý ÇÝÍÇ Ùݳó³Í: سñ³É ê³ñ Ç뻳Ý. ì³ë ÙÁ áõý Ç Ù çë: ÐÇÙ³»ñµ ÏÁ ݳÛÇÙ ³Ýó³Í ï³ñçý»ñáõý, ³é³çÇÝ ûñáõ³ý ³Û¹»ñÏãáï ³ÕçÇÏÁ ß³ï áëáõ³í ³É: åñáóë ÇÝÍÇ ß³ï µ³ý ëáñí»óáõó: ºë Ñáë ѳëáõÝó³Û: ²É Ý î ÙÇñ É. λ¹ñáݳϳÝÁ Ï»³ÝùÇë áõõõáõãçõýá á- Ë»ó áõ Ýáñ ³Ùµ³Û ÙÁ µ³ó³õ: ÎÁ Ñå³ñï³Ý³Ù ³Ýáí»õ åçïç ³ß˳ïÇÙ áñ ³Ý ³É ûñ ÙÁ ÇÝÓÙáí Ñå³ñï³Ý³Û: λ¹ñáݳϳÝÁ ÇÙ Ï»³ÝùÇë ³ÝÙáé³Ý³ÉÇÝ»ñ Ý : ²éÉÇÝ Âûù³ÃÉÁ. ²ÛÝ ûñá,»ñµ ³é³çÇÝ ³Ý ³Ù λ¹ñáݳ- ϳݻϳÛ, Ï»³ÝùÇë Ù ç ß³ï µ³ý»ñ áëáõçé ëïë³ý: ²É ÏÁ µ³åýáõçýù Ù»ñ ëçñ»éç µáûý Ý: ÆÝù½ÇÝùë ß³ï µ³ëï³õáñ ÏÁ ½ ³Ù, ù³ýç»ë ³É λ¹ñáݳϳÝóÇ»Ù: γñ Ý Â³¹ áëûõéáõ. Àëï Çë, ÉÇë Ý ³ÝÓÇ ÙÁ ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ ³Ù Ý Ý Ñ³»ÉÇ ßñç³ÝÝ, áõñ ÏÁ Ó»õ³õáñáõÇ Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ: ºë ³Ûë ßñç³ÝÁ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ Ù ç. ³ëÇϳ Ù»Í µ³ëï ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: 6

7 7 ØÞ²Îàô²ÚÆÜ... вÚÎ²Î²Ü ÊàвÜàò öàðâàôî²èòæ ÐÆôðºðàì IJ. Çï³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ³Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ëïç½µá ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ó»éݳñÏ ÙÁ, áñá Ïáãáõ»ó³õ гÛϳ- Ï³Ý ÊáѳÝáó : ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñ Ý ëï³ó³ý ѳÛÏ³Ï³Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõ Ëáѳ Çñ»ñ»õ ³ÝáÝó û Ýáõû³Ùµ å³ïñ³ëï»óçý áõï»éçùý»ñ` ÇÝãå ë Ãû ÇÏÁ, ïáéù³ý (ÉÇóù), ³Ýáõß³åáõñÁ, áëåç ù ûý¹ Ý, ù³ãù ñá, ÇõÕáí ѳóÁ, ã ûñ ÏÁ»õÉÝ.: Ü»ñÏ³Û ÇÝ Ý³»õ Ù»ñ öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñÁ: ²ÝáÝù Ù»Í ³ËáñųÏáí ѳÙï»ë»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ß»ñÁ: ÐáÏï»Ùµ»ñ 2008ÇÝ ÑÇõñ³ëÇñ»óÇÝù Ù»ñ öáñ- ÃáõϳÉÇ Escola Secundária Quinta Do Marquês í³ñå³ñ³ý Ý 10 ³ß³Ï»ñï, ïýûñ Ý»õ»ñÏáõ áõëáõóçãý»ñ: öáë³¹³ñó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ñ ³Ûë Ù ÏÁ, سÛÇë 2008Ç Ù»ñ ³Ûó»Éáõû³Ý, ÝáÛÝå ë, Íñ³ ñáõ³í ÎÇõÉå ÝÏ-»³Ý ÑÇÙݳñÏÇ ÏáÕÙ áñå ë ÏñÃ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ: λ¹ñáݳϳÝÇ»õ öáñãáõï³éç ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁ»õ áõëáõóçãý»ñá ³åñ»ó³Ý ˳ݹ³í³é å³ñ»ñ, µ³ñ»- ϳٳó³Ý Çñ³ñáõ ³É ³õ»ÉÇ: öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñáõÝ Ç å³ïçõ ºñóù ³ñáí Ç Ëñ³Ë ³Ýù λ¹ñáÝ³Ï³Ý ê³ýáõó ØÇáõû³Ý Ù ç: ²çÇÝ` öáñãáõï³éóç ³ß³Ï»ñïÝ»ñ Çß»ñÁ ìáë áñç ³ ÇÝ:

8 вֺÈÆ ðàô² ܺð ²Úê î²ðºþðæ²ü¾ü... IJ. ²ê²ð²Ü 8 ܳñûï ø å³å ÁûÕÉáõ. ²Ûë ï³ñç ß³ï ÙÁ å³ñï³ï³- ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõý ÇÝù: ºñµ»ÙÝ ß³ï Ûá Ý»ó³Ýù«µ³Ûó Ù»ñ åïáûïý»ñá ½µûë³Ýù»Õ³Ý: ºë ³Ù Ý Ý ß³ï î³ñáõçý Ç Ù³ëÇÝ Ù»ñ å³ïñ³ëï³í ѳݹ ë Ý Ñ³ áûù ³éÇ: ³Édz áõûáõù»³ý. 23 ²åñÇÉÇÝ, áñ ï³ñ»¹³ñóë ñ«çù ³Ù Ý Ý ß³ï ëçñ³í ÇïݳϳÝë î³ñáõçýç ѳݹÇëáõ- û³Ý óáõó³¹ñ»éáõ ѳٳñ ³ß˳ï³ÝáóÇ Çñ»ñÁ Ù»Í Ñ³ áûùáí ¹åñáóÇÝ í»ñý³û³ñïá Ïñ»óÇÝù: ³ÉÇÝ äûû³ Á. Ø»ñ ³ß˳ï³ÝáóÇÝ Ù ç ïýáõáõ Ï»Ý- ¹³ÝÇ, µáûë»õ ù³ñ»ñáõ ûñçý³ïý»ñá ÙÇõë ¹åñáóÝ»ñáõÝ óáõó³¹ñ»óçýù»õ ³ÝáÝù ³É Ñ»ï³ùñùñáõ»ó³Ý: ÞÇɳ ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Û³ïϳÝß³Ï³Ý ¹³ñÓÝáÕÝ ñ Ù»ñ ¹ åç ²Ý³ïûÉáõ ø³í³õá ϳï³ñ³Í åïáûïá: ²ÙµáÕç ¹åñáóáí ßá»Ý³õ ÙÁ Ýëï³Ýù, åïï»- ó³ýù ìáë áñá: Þ³ï ѳ»ÉÇ ñ: ȳñÇëë³ ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ«³é³ççý ³Ý ³Ù óï»ñ³Ë³ÕÇ ÙÁ Ù ç ¹»ñ áõý»ó³û: ܳïÇÝ ³ëÁÙûÕÉáõ. ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý»õ µý³ßñçáõùç í»ñ³µ»ñ»³é Ù»ñ ËÙµáíÇÝ ï³ñ³í ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: Øáõñ³ï Ö Ù Ù. ºë ³Ûë ï³ñç ß³ï ѳ áûù ³éÇ ³ëïÕ³- Çïáõû³Ý ¹³ë»ñ Ý: Ø»Í ³ ³ùáí ³ß˳ï»ó³Û: γÝã ¾ñù³Ý. ²Ûë ï³ñç ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù Ý Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¹ åùý ñ ê³ñáû»³ýç ³ß˳ï³ÝùÁ: ÈÇïdz ¾ûñë. λ¹ñáݳϳÝÁ ÙdzÛÝ ³ß³Ï»ñï ãç ѳëóÝ»ñ: ²õ³ñïáÕÝ»ñÁ ³Ûë ¹åñáó Ý ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹ ÁÉɳÉáí Ï»ÉÉ»Ý: λ¹ñáݳϳÝÁ ÙdzÛÝ ¹³ë ãç ëáñí»óý»ñ ³ÛÉ ÏÁ ëáñí»óý µ³ñáû³ ÇïáõÃÇõÝ»õ Çñ ³½ ÇÝ Ùß³ÏáÛÃÁ: ê ñ ݳ ö³ýáë. öáñãáõï³éóç Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ù»ñ í³ñå³ñ³ýá«áñá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ Ù»½Ç ѳٳñ: Ø»Ýù ³É ¹³ë³ñ³Ýáí ³ÝáÝó ѳٳñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ß»ñ å³ïñ³ëï»óçýù: Éûïdz ¼ûñå³½. î³ñáõçýç ³ß˳ïáõÃ»Ý Ý í»ñç«îýûñ ÝáõÑÇÇÝ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ Û³ïáõÏ ë»õ³ý å³ïñ³ëï»éáí Ù»½Ç ßÝáñ- ѳõáñ»ÉÁ Û³ïϳÝß³Ï³Ý ñ: ²ñÙ³ï Î û½å ù. ÞÝáñÑÇõ î³ñáõçýç ³ß˳ïáõû³Ý«Çïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ ³ÛÉ»õë ³õ»ÉÇ ß³ï ÏÁ ëçñ»ù: öûéçý ºÏ Ý»³Ý. ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý úñ»ñ áõ ³éÃÇõ TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı) Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ó»éݳñÏÇÝ Ñ³Ù³ñ ¹ åç Î å½ Ï³ï³ñ³Í Ù»ñ åïáûïá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²é Ý êáõ»³ý. ²Ûë ï³ñç ÛÇß³ï³Ï»óÇÝù ê³ñáû»³ýá. ÝáÛÝ Ñ³Ý¹ ëá µ»ù³¹ñ»óçýù ݳ»õ î³ï»³ý ì³ñå³ñ³ýçý Ù ç«áñá ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ¼» Çõé î³ù³ñ. λ¹ñáݳϳÝÁ áõýç ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³Ûñ ÙÁ áñ Ïñݳù ѳëÏÝ³É ÙdzÛÝ ÁÉɳÉáí λ¹ñá- ݳϳÝóÇ: Ƶñ IJ. ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ÏÁ Ù³Õû٠áñ µáéáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³åñÇÝ ³Ûë ÙÇç³í³ÛñÁ: ÄåÇï Îáϳݻ³Ý. λ¹ñáݳϳÝÁ ³ÛÝåÇëÇ í³ñå³ñ³ý ÙÁÝ áñ ³Ù Ý ³ß³Ï»ñï, ù³ûé ÏñÝ³Û Û³ñÙ³ñóÝ»É ³Ýáñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ: λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÁ»õ áõëáõóçãý»ñáõý Ñ»ï»ÕáÕ Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³å»ñÁ ß³ï Ï ³½¹»Ý Ù»ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ: ²ñ»õ øáéáýãéá. λ¹ñáݳϳÝÇ áõëù³ý ßñç³ÝÇë, ß³ï Ù»Í á áëáõãçõýý»ñ»õ³ý íñ³ë. ¹åñáóÇ ÙÇç³í³ÛñÁ, ÁÝ- Ï»ñáõÃÇõÝÁ»õ áõëáõóçãý»ñá ÏÁ ½³ñ ³óÝ»Ý Ù»ñ ÇÝùÝáõ- ÃÇõÝÁ: äïáûïý»ñý ³É ß³ï µ³ý ëáñí»óáõó ÇÝÍÇ: Èdzݳ ¾ñÇßë í ñ. λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç»ññáñ¹ ï³ñçë : ²Ù Ý ï³ñç Ù Ï ³éçÇ ï³ñáõ³ý Ýϳïٳٵ ³õ»ÉÇ É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ï áõý»ý³ù áõëáõóçãý»ñáõë Ñ»ï: ²Ûë ï³ñç- Ý»ñÁ ß³ï ɳõ Ñ»ïù»ñ ÃáÕáõóÇÝ ÇÙ íñ³ë: ³ñÇÝ ìáõñ³é. ²ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñáí É»óáõÝ»ñ»ù ï³ñç- Ý»ñ ³ÝóáõóÇ»õ ÑÇÙ³ ÙdzÛÝ Ù Ï ï³ñç Ùݳó λ¹ñáݳ- Ï³Ý Ý ßñç³Ý³õ³ñï ÁÉɳÉáõ: ܳñûï ²í Á. Þ³ï ɳõ ûñ»ñ ³ÝóáõóÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ Ù ç: ÀÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï à ½áõ³ñ ³ó³Ýù»õ à ½³Ý³½³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝù: àõëáõóçã- Ý»ñáõÝ Ñ»ï ɳõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõý»ó³û»õ ß³ï û - ÝáõÃÇõÝ ëï³ó³û ³ÝáÝóÙ : سÝáõ É ²ÛïÁÝ. ²é³çÇÝ ûñ Ý ½ ³óÇ Î»¹ñáݳϳÝÇ ³ß- ËáõÅáõÃÇõÝÁ: ²Ûá ³ß³Ï»ñï ÙÁ ÏñÝ³Û ³É ãáõ½»é, ËáñÑ»- Éáí à å³ñï ½ ãáõýç»õ Ý»Õ å³ûù³ýý»ñáí Ï ³ß˳ïáõÇ: ³Ûó Ñáë ³ëáÝóÙ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ µ³ý»ñ ëáñí»ó³û` µ³ñ»ï³ùáõãçõý»õ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝ, ï³û` ë ñ»õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ: è³ýýç ä³éáù Á. Ö³Ýãó³Ýù ³ß˳ñѳÑéã³Ï ѳۻñ àõçéç³ù ê³ñáû»³ýý áõ ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÁ ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáýó Ù ç»ë ³É ¹»ñ áõý Ç. ß³ï ѳ»ÉÇ»õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²ëáÝù ³ëï»ñ»Ý áñ λ¹ñáݳϳÝÁ ¹³ë»ñáõ ã³ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝÇõûñáõ ³É ϳñ»õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³û:

9 9 вֺÈÆ ðàô² ܺð ²Úê î²ðºþðæ²ü¾ü... Ä. ²ê²ð²Ü ²Û áõý ¾û½ÝÇÏáÉ»³Ý. ²Ûë ï³ñç ³Ù Ý Ý Û³ïϳÝß³Ï³Ý ¹ åù»ñ᫳ëïõ³ Çïáõû³Ý»õ µý³ßñçáõùç ÝÇõûñáõÝ ßáõñç å³ïñ³ëïáõ³í ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñÝ ÇÝ: ܳïdz îáõñ³ùûõéáõ. ²Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý Ù»Ýù ³Ûó»Éáõ- ÃÇõÝ ÙÁ ϳï³ñ»óÇÝù ¹ åç äûõ³½çãç гٳÉë³ñ³Ý: гٳÉë³ñ³ÝÇÝ Ñdzó³Í Ç«ß³ï ѳ»ÉÇ åïáûï ÙÁÝ ñ: ²ÛÉÇÝ ä³ñ³ïáñ. ²Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù Ý Ý Û³ïϳÝ߳ϳÝÁ«äûÕ³½ÇãÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åïáûïý ñ«áñáõ ÁÝóóùÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ»ï Ëûë»ó³Ýù»õ ï»õ»- ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³ó³ýù: îç ñ³ý Ö³ÙÏ û½ûõéáõ. Ø»Ýù ³Ûë ï³ñ»ßñç³ýçý ¹åñáóáí Ù³ëݳÏó»ó³Ýù λÝë³µ³Ýáõû³Ý úéçùµç»³¹ý»- ñáõý : Þ³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¹ åù ÙÁÝ ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ÜÇùáÉ ²Û³Ý»³Ý. Ø»ñ Ýáñ ³ß˳ï³ÝáóÝ»ñáõÝ µ³óáõùç ÁÝóóùÇÝ ÑÇõñ»ñÁ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝù«³ÝáÝó áñó»ñ ÁñÇÝù»õÉÝ.: ²Û¹ ûñáõ³ý Ù»ñ ³åñáõÙÝ»ñÁ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÇÝ: ³ñ³ ʳãÇÏûÕÉáõ. ²Ûë ï³ñç Î å½ Ç Ù ç Ù³ëݳÏó»- ó³ýù ²ëïÕ³ Çïáõû³Ý ö³é³ïûý ÇÝ»õ ÑáÝ Ñ»é³¹Çï³Ïáí ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ ÁñÇ»ñ»ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï: ²ëÇ- ϳ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: Øáõñ³ï Î ûéµáý³ñéá. ²Ûë ï³ñç ³Ûó»É»óÇÝù ÆëóÝåáõÉ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î»Ý¹³Ý³µ³Ýáõû³Ý Â³Ý ³ñ³ÝÁ«áñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ²ùë É Þ³ÑÇÝÏ û½. Ø»Ýù ³Ûë ï³ñç ¹åñáóÇÝ Ù»ç ïûý»- óçýù ìçùãáñ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ 100³Ù»³ÏÁ: ºë å³ñï³- ϳÝáõÃÇõÝ áõý Ç ³Ûë ѳݹ ëçý Ù ç»õ ß³ï ѳ»ÉÇ ñ: ê»éçý ػͳïáõñ. ²Ûë ï³ñçý ß³ï ѳ»ÉÇ ³Ýó³õ: Ø»ñ ¹åñáóÁ ³Ûó»ÉáÕ öáñãáõï³éóçý»ñáõý Ñ»ï ß³ï ɳõ ų- Ù³Ý³Ï ³ÝóáõóÇÝù áõ åïáûïý»ñáõ ³óÇÝù: ܳñûï ²Ã ß. ²Ûë ï³ñáõ³ý ³Ù Ý Ý É³õ ¹ åùá öáñãáõ- ϳÉóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ ñ: ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÁ Ùûï Ý ³ÝãݳÉáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³ýù: Èdzݳ î³ß. Üáñ µ³åçýá ¹åñáóÇÝ»õ ³ß³Ï»ñï- Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ß³ï û ï³ï³ñ»õ³õ: àõëáõóçãý»ñáõý Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ß³ïó³Ý: ȳï Ý ä³õ. Üáñ µ³åçýá ß³ï ϳñ»õáñ, Ù»Ýù ÑáÝÏ ß³ï Ï'û ïáõçýù: àõëáõóçãý»ñáõ Ñ»ï ³õ»ÉÇ Ùï»ñÙÇÏ ÙÇç³í³Ûñ ÙÁ áõý»ó³ýù: ì³ñå³ñ³ýë ³Ûë ï³ñç Çñ Ýáñ Ï»ñå³ñ³Ýùáí ÇÝÍÇ ³õ»ÉÇ Ñ³»Éǻϳõ: ³Ãdzݳ ÂáõÙ³Û»³Ý. ²Ûë ï³ñç ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇݻճõ ³é³çÇÝ ï³ñç Ý, í³ñå Ç ¹åñáóÇë: Ø»ñ åïáûïý»ñá»õ ê³ñáû»³ýç ³Ýáõ³Ý ѳݹ ëý»ñá ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: ²ñdzݳ ܳõ³ñ»³Ý. ²Ûë ï³ñçý ß³ï ɳõ ³Ýó³õ: ³ë»ñ Ý ½³ï ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñë ³É ³õ»ÉÇ Û³é³ç³ó³Ý: ³ÉÇÝ ìáõñ³é. î³ñçý ß³ï ³ñ³ ³Ýó³õ: öáñãáõï³éóç ÑÇõñ»ñáí ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý å³ñ»ñ ³ÝóáõóÇÝù: λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç áõëáõù ³éÝ»É ß³ï Ù»Í Ñå³ñïáõÃÇõÝ : ²ñ³ë ºûÉáõë í ñ. øýýáõãçõýý»ñáõý»õ å³ñï³ï³ýáõ- ÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹Åáõ³ñáõû³Ý ѳݹ»ñÓ ¹³ë»ñÁ ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ: î³ñáõçýç ѳݹÇëáõÃÇõÝÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ñ: ²é Ý ê³ñ³ûï³ñ. ñ³õáñý»ñ Ý ß³ï Ý»Õáõ»ó³Û µ³ûó ß³ï ѳ»ÉÇ ï³ñç ÙÁÝ ñ µ³½ù³ãçõ ѳݹ ëý»ñáí: Ø»ñ Ýáñ µ³åçý Ý ¹³ë»ñáõÝ Ù ç ß³ï û ïáõ»ó³ýù: äûõáë â³ùù³ùéáûõéáõ. ²Ûë ï³ñçý 9ñ¹ Ý ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇÝ ³Ýó³õ, áñáíñ»ï»õ ³ ³ù³Í ÇõÕë ÁÝïñ»óÇ: ñ³õáñ- Ý»ñÁ ùçã ÙÁ ݻճóáõóÇã ÇÝ µ³ûó ³É í³ñåáõ»ó³û: èáõïç öáé³ï. Ø»ñ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ϳå»ñÁ ûñ ûñ ³õ»ÉÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ¹³ñÓ³Ý: Ø»ñ Ýáñ ¹³ë³ñ³ÝÇ áõëáõóçãý»ñá Ù»½Ç à ÁÝÏ»ñ»õ à áõõ»óáûó»õ³ý: λ¹ñáݳϳÝÇ Ù ç à ÏÁ ëáñíçýù»õ à ÏÁ ½áõ³ñ ³Ý³Ýù: ²Û áõý ²ñßÁù. î³ñçý ¹Åáõ³ñ ëïë³õ µ³ûó í³ñåáõ»ó³û: àõëáõóçãý»ñá ùçã ÙÁ Ûáõ½áõ»ó³Ý Ù»ñ í³ñùáõýù Ý ë³ï³ûý Çï»Ýù áñ Ù»½ ÏÁ ëçñ»ý: ܳñûï ²ß Á. λ¹ñáݳϳÝÇÝ Ù ç Ù»ñ»ñÏñáñ¹ ï³ñçý : ²õ»ÉÇ í³ñåáõ»ó³ýù áõ ϳåáõ»ó³Ýù Ù»ñ í³ñå³ñ³ýçý: ³½ÙáõÃÇõÝ ¹³ë³ñ³Ý ÙÁÝ»Ýù»õ ³Ûë å³ï ³é³õ ï³ñµ»ñ ÝÇõûñáí Ñ»ï³ùñùñáõáÕ ³ÝÓ»ñ áõýçýù Ù»ñ Ù ç: ijÝÇÝ ¾ñÏÇõÝ ß. Ðáë ¹³ë»ñáõÝ ã³ ÁÝÏ»ñáõû³Ý»õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÝÇõûñáõ ³É ϳñ»õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ïñáõç: гÝ- ¹ ëý»ñ ÏÁ ϳï³ñ»Ýù, Ñ³Û í³ñå³ñ³ýý»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ»Ýù»õ ÙdzëÇÝ Ýáñ µ³ý»ñ ÏÁ ëáñíçýù: áñ»ù áñ λ¹ñáݳϳÝóÇ ÙÁÝ»Ù:

10 Ðܲ Æîàôº²Ü Â²Ü ²ð²Ü вÈÀÖÀúÔÈàôÆ Ð²Úàò ºðº¼Ø²Ü²îàôÜÀ κ ðàü²î²üæ ؾæ غð ²è²æÆÜ î²ðæü... Â. ²ê²ð²Ü 10 GREENPEACE-Ç ²ÚòºÈàôÂÆôÜÀ ܳïÇÝ Çóµ»³Ý. Ü߳ݳõáñ Ñ³Û Ù³ñ¹áó Ù³ëÇÝ å³ïñ³ëïáõ³í ѳݹ ëý»ñá áõñ³ë³óáõóçý ½Çë: àñáíñ»ï»õ å ïù ã ÙáéÝ³É Ñ³Û³½ Ç Ñ³Ùµ³õ³õáñ ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê ñï³ñ ³ÙåáõñûÕÉáõ. ºë ³Ûë ï³ñç ëçñ»é ëïë³û Ãáõ³µ³Ýáõû³Ý»õ Ï»Ýë³ Çïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ áñáíñ»ï»õ ³É ³õ»ÉÇ Ñ³»ÉÇ Ï'³ÝóÝÇ ³Ýó»³É ï³ñç Ý: Ø ÉÇë³ ä³é. ²Ûë ï³ñç ɳõ áñ λ¹ñáݳϳݻϻñ»Ù: åñáóçë Ù çç Ùï»ñÙáõÃÇõÝÁ, ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõñçß ï»õ ã»ù Ïñݳñ ïý»é: λóó λ¹ñáݳϳÝ: ê³ñçý ² å³ß. ÆÝÍÇ ³Ù Ý Ý ß³ï»ñ³Åßïáõû³Ý ¹³ë»ñÁ ³½¹»ó: ²Ýó»³É ï³ñçý»ñáõý»ñ³åßïáõ㻳ý ¹³ë»ñáõÝ Ñ³Û»ñ Ý»ñ»ñ ã ÇÝù ëáñí»ñ: ³Ûó ³Ûë ï³ñç µ³õ³ï³ý ѳۻñ Ý»ñ»ñ ëáñí»ó³ýù»õ»ë ß³ï áñ»ù: È ÃÇ뻳 º³Ý Á. λ¹ñáݳϳÝÇ ÁÝÏ»ñáõû³Ý, Ùï»ñÙáõû³Ý ÏÁ ÑdzݳÙ: ºñµ ¹åñáó Ý Ý»ñë Ùïݻ٠½Çë Ñ³Ý Çëï ÏÁ ½ ³Ù: ê³ñçý ÞÇñÇݵݳñ. Ø»ñ åïáûïý»ñá ß³ï ѳ»ÉÇ ÇÝ Ð³Û Ã»ñûñÁ ³Ûó»É»óÇÝù ìáë áñ ³óÇÝù, ½áõ³ñ ³ó³Ýù ê³ñáû»³ýç»õ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ³ß˳ïáõÃÇõÝ- Ý»ñÁ ³½¹»óÇÝ ÇÝÍÇ È»ñ³Ý ÆõÉÏ Ý. ì³ñå³ñ³ýë ß³ï ÏÁ ëçñ»ù ºñµ»ÙÝ Ñ³Û»ñ ÝÇ ¹³ë»ñáõÝ ß³ñųÝϳñÇ ë»ý»³ïá ³óÇÝù  ѳۻñ Ý»ñ»ñ ëáñí»ó³ýù»õ à ñ³ ïý»ñáõ Ï»³ÝùÇÝ Í³Ýûóó³Ýù ³ñ» ÇÝ ² å³ß. λ¹ñáݳϳÝÁ ½Çë ϳÝáݳõáñ Áñ³õ àõëáõóçãý»ñá ß³ï ¹³ë ï³éáí ѳݹ»ñÓ, ³ÝáÝó Ñ»ï ϳï³ñáõ³Í åïáûïý»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ß³ï áõñ³ë Ç ²ñ»õ γñ»³Ý. λ¹ñáݳϳÝÇ ûñ»ñë ѳ»ÉÇ Ïÿ³ÝóÝÇÝ Ð³Ý¹Çë³ëñ³ÑÇ ½µûë³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ½áõ³ñ ³óÝ»Ý Ù»½Ç ²ñÃû ä³õï³ë³ñûõéáõ. гٳϳñ ÇãÇ»õ ß³ñųÝϳñÇ ë»ý»³ïý»ñá ß³ï Ù³ùáõñ»Ý Çï³Ï³Ý ¹³ë»ñÁ áñó»ñáí Ï ÁÝ»Ýù: ¼µûë³ÝùÝ»ñáõÝ ¹³ßݳϻõ ÏÇóé ÏÁ Ýáõ³»Ýù ê³û³ã öáõé³ï»³ý. ²Ý É»ñ ÝÇ ¹³ë»ñáõÝ Ù»ñ ϳñ¹³ó³Í Çñù»ñáõÝ Å³å³õ ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Çï»Ýù ȳñ³ ¼ûñ. àõý»ó³ýù ѳ»ÉÇ ½µûë³ÝùÇ å³ñ»ñ, áñáýù Ù»ñ ë ñá ½³ñ ³óáõó Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ Øáõñ³ï ²ñëɳÝ. ²Ûë ï³ñç ÇÙ»ñÏñáñ¹ ï³ñçë ÎñÏÝ»óÇ, Ýáñ Ý ³É Ñáë ³É ³ ³ù»ó³Û, áõëáõùá ɳõ ȳñ³ ³ñ³ù»³Ý. ²é³çÇÝ ï³ñçë ÁÉɳÉáí ѳݹ»ñÓ ÇÝù½ÇÝùë 2-3 ï³ñáõ³ý ³ß³Ï»ñïÇ ÙÁ å ë ½ ³óÇ Üáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ»ï ͳÝûóݳÉáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³û ²ñÃÇÝ Ö³Ý ä³ñ³ñûõéáõ. ²Ù Ý Ý ëçñ³í å³ñ»ñë ³ßÇ å³ñ»ñý»ý ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ß³ï ßáõï ï»õ ÏÁ ïý»ý»õ Çñ»Ýó ³ßÁ ßáõïáí Ïÿ³éÝ»Ý ÄåÇï øçõãçõùëí³½é»³ý. Þ³ï ÙÁ ѳݹ ëý»ñáõ Ý»ñÏ³Û ïýáõ»ó³ýù»õ Ù»ñ Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ½³ñ ³óÝ»Éáõ ѳٳñ åïáûïý»ñáõ Ù³ëݳÏó»ó³Ýù ³É³ñ Þ ù ñ. ²Ûë í³ñå³ñ³ýçý Ù ç ѳëÏó³Û áñ Ñ³Û í³ñå³ñ³ýç Ù ç áõë³ýçé ß³ï Ù»Í ß³Ñ ÙÁÝ Ø ÉÇë³ ²ñëɳݻ³Ý. äïáûïý»ñáõ ßÝáñÑÇõ ß³ï ï»õ»ñ ëáñí»ó³û γñ»õáñ ³ÝÓ»ñÁ, ÇÝãå ëª ê³ñáû»³ýá»õ гٵ³ñÓáõÙ»³ÝÁ ëáñí»ó³û ²ñµáõÝ ³Ý ÐÇõÉ»³ñ. ²Ûë ï³ñçý Ù»Í Ñ»ïù ÙÁ åçïç ÃáÕáõ ÙïùÇë Ù ç, ϳ½Ù³Í ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ëçñáí»õ ½áõ³ñ áõãçõýý»ñáí ÉáïÇÝ î ÛÇñÙ Ý Ç. Þ³ï ßáõï í³ñåáõ»ó³û ¹åñáóÇÝ àñáíñ»ï»õ ³ß³Ï»ñï»õ áõëáõóçãý»ñáõý ϳ½Ù³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ɳõ»Ý ²Û áõý ºáõɳý Á. ²Ûë ï³ñç ã»ù Ïñݳñ ÙáéÝ³É Ý³õáõ åïáûïá ÐáÝ µ»ñ¹»ñáõý Ù³ Éó»ó³Ýù»õ ìáë áñç Ý»ÕáõóÁ ¹Çï»óÇÝù ê»ëçé ÖÁñÁÉ. Þáõïáí í³ñåáõ»ó³û ÙÇç³í³ÛñÇÝ, å³ï ³éÝ»ñݻݪ ѳݹ ëý»ñá, ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í åïáûïý»ñá»õ ѳݹÇë³ëñ³ÑÇ ½µûë³ÝùÝ»ñÁ È»õáÝ î ÙÇñ Ç. Üáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï ͳÝûóó³Û»õ åïáûïý»ñáí Ñ³Ý ã»éáõ ³éÇÃÁ áõý»ó³û ê ñéç âû áõñûõéáõ. ºÕµûñë Û³çáñ¹»Éáí»ë ³É λ¹ñáݳϳÝóǻճÛ: λ¹ñáݳϳÝÁ ÁÝï³ÝÇù ÙÁÝ»õ»ë ³Ûë ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³Ù¹³ÙÝ»Ù: Þ³ï áõñ³ë»ù áñ λ¹ñáÝ³Ï³Ý ÏÁ Û³ ³Ë»Ù: ºÃ ³ÝÓ ÙÁ Çñ ³å³ ³Ý ÏÁ ËáñÑÇ, å ïù Û³ ³Ë λ¹ñáݳϳÝ:

11 11 λ¹ñáݳϳÝÁ ǵñ»õ ³ñ¹ÇõÝù ¼³ñ- ÃûÝùÇ 1886ÇÝ ÑÇÙ- Ýáõ»ñ ñ ßñç³ÝÇ ä³ïñç³ñù ʳë- ÇõÕóÇ Ü»ñë ë ²ñù. ì³ñå³å»ï»³ýç ³ ³ùáí»õ Ùï³õáñ³- ϳÝáõû³Ý áõ ³½ ³ÛÇÝ áñíçãý»ñáõ ÙdzѳÙáõé ϳÙùáí, Ýå³ï³Ï áõý»ý³éáí` Ùï³õáñ³- ϳݻõ áõëáõóçã ѳëóÝ»É ³½ ÇÝ µáéáñ ˳õ»ñ Ý: ÎÁ ѳõ³ï³Ýù áñ ³Ûëûñ»õë ²Ý ÏÁ ͳé³Û Çñ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ, ÝϳïÇ áõý»ý³éáí ûñáõ³û å³ûù³ýý»ñá, Áݹ»Éáõ½»Éáí ÑÇÝÝ áõ ÝáñÁ, ³õ³Ý¹³Ï³ÝÝ áõ ųٳݳϳÏÇóÁ, µ³ûó ³é³Ýó ߻ջÉáõ Çñ µáõý ³é³ù»ÉáõÃ»Ý Ý... êçéí³ áõûáõù»³ý îýûñ Ý Ú. γñåÇë ä³éùáõù»³ý ÐÇÙݳ¹ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM... Üàð ÊܲزβÈàôÂÆôÜ Ú³ñáõÃÇõÝ ¾å ûõéáõç ³ï»Ý³å»ïáõû³Ùµ ϳ½Ùáõ³Í λ¹ñáݳ- ϳÝÇ ÝáñÁÝïÇñ Êݳ- ٳϳÉáõû³Ý Ï ³Ý- ¹³Ù³ÏóÇÝ` ì³ñ¹»í³é Ö³í³ù ØÇݳë ø³µáõëáõ½ ²ÝÃûÝÇ ³ñ³ï³ÛÁ ì³õ³ñß³ï ì. äçõûçõùëçùù ß»³Ý ²ñÇë Âáõñ³ã Èûñ³Ý ²ñß³õÇñ Øáõñ³ïûÕÉáõ îûùã. ì³ñ¹ ë ä ÛÉ ñ»³ý ²ñÇ â³ù³ñûõéáõ ä³ñ»ëïçý»ñ` ʳãÇÏ Ö³Ý É, ²ÝÇ ³ñ³ï³ÛÁ, ê³û³ã âáý³ñ, è³ýýç º³½Ù³ Á: YENĠ BÖLÜMÜMÜZLE DAHA AKADEMĠK, DAHA ÇAĞDAġ UFUKLARA DOĞRU Mayısında yeni bir bölümü hizmete sunduk. 250 m 2 lik bu alanda Müdür BaĢyardımcısı, Türkçe-Ermenice, Yabancı Diller, Felsefe-Resim, Matematik, Fotoğraf odaları, Video-Konferans Salonu ve Bilgisayar Laboratuvarı, Teneffüshane-Etüd odası bulunmaktadır. Günün her saati, ders içi ve ders dışı faaliyetlerimizde aktif olan bu birimler öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışma ve iletişim alanlarını genişleterek verimliliğimize katkıda bulundu. Fen Dersleri öğretmenlerimizin sürekli kullandıkları, on yıl önce yenilediğimiz laboratuvarımızı da bu yıl elden geçirerek Biyoloji- Kimya ve Fizik olarak 25 er öğrencilik iki ayrı laboratuvara dönüştürdük, projeksiyon sistemi ve gerekli modern araç-gereç ile donattık. Laboratuvarlara bitişik iki çalıģma odası Fen öğretmenlerimizin kullanımına sunuldu. Bir de revir-bekleme odası amacıyla kullanılabilecek bir birim oluşturuldu. YENĠ PROJEMĠZ Yeni Bölümümüzün Alt Teras olarak adlandırdığımız, yaklaşık 400 m 2 lik çatı katının gerekli bakım-onarım ve ısı yalıtımının yapılarak oyun, sergi, teneffüshane vb. çok amaçlı bir alan olarak kullanılır hale getirilmesi... Sergi amaçlı kullandığımız Alt Terastan bir görünüm...

12 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM SEMĠNER - SEMPOZYUM Cumartesi günleri Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerince öğretmenlere yönelik Çatışma Çözme, Ölçme ve Değerlendirme, Disleksi-Okuma Güçlüğü, Öğrencilerle İletişim, Okulda Demokratik İklim, Davranış Problemleri ve Sınıf Yönetimi konularında seminerler verildi (Eğitim Bilimleri Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Fatma GÖK, Doç. Dr. FatoĢ ERKMAN, Dr. Bengü BORKAN, Yrd. Doç. Dr. Nalan BA- BÜR, Dr. Sibel AKMEHMET, Dr. AyĢe CA- NER, Yrd. Doç. Dr. Hande SART) Cumartesi Ermeni Ġlköğretim Okulları ve Lise Fen Dersleri öğretmenleri Zümre toplantısı okulumuzda yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Fen Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Ebru MUĞA- LOĞLU Fen Eğitiminde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi konulu bir seminer sundu. Toplantının 2. bölümünde öğretmenler Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen ve Teknoloji Bilgisi olarak branģlarına ayrılıp oluģturdukları gündem maddelerini görüģtüler Salı Feriköy Ermeni Ġlköğretim Okulu tarafından Ġngilizce öğretmenlerine yönelik Longman Yayınevinden Guy ELDERS ın Aktiviteler Yoluyla Öğretme konulu seminerine okulumuz Ġngilizce öğretmenleri de katıldılar PerĢembe Ermeni Liseleri Ġngilizce öğretmenlerimiz için okulumuzda düzenlediğimiz Öğretmen Modelleri ve Okutarak Öğretme konulu seminer Esayan, Pangaltı, Sahakyan-Nunyan ve Getronagan liseleri öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleģti. Semineri Longman Yayınevinden Guy ELDERS verdi. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyeleri seminere katılan öğretmenlerle Pazar Fen Bilimleri Dershanesi nin geleneksel Fen Eğitimi Sempozyumu nun 6.sı Kadir Has Üniversitesi Haliç YerleĢkesi nde yapıldı. Okulumuzun tüm Fen Öğretmenlerinin katıldığı sempozyumun 1. bölümünde çeģitli bildiriler sunuldu (Lise Öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Eğitimine Yaklaşımları, Prof. Dr. Ġsa Eġ- ME; İleri Teknolojik Ürünler ve Nanoteknoloji Uygulamaları, Prof. Dr. Sıddık YARMAN; Üniversite Giriş Sınavları Hakkında Genel Bilgiler, Fen Bilimleri Dershanesi Kurucu-Genel Müdürü Nazmi ARIKAN; Yeni Yazılan Programlar, Kitaplar ve Üniversite Giriş Sınavı, Prof. Dr. Ömür AKYÜZ). Bilim Kurulu BaĢkanlığını ve Oturum Yöneticiliklerini Prof. Dr. Tuncay ALTUĞ un yaptığı Sempozyumun 2. bölümünde; öğretmenler Fizik, Kimya, Biyoloji branģlarına ayrılarak Nano-teknoloji Uygulamaları konusundaki oturumlara katıldılar. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Ohannes KILIÇDAĞI 91 okulumuzda (William Saroyan konulu Ġngilizce konuģması, ) Mezunu 68 Öğrencimizden ÖSS 2008 de BaĢarılı Olanlar Armen YILDIRIM Marmara Üniv. Kimya Anita BAL Marmara Üniv. Kimya Erman DEMĠR Marmara Üniv. Gazetecilik (2. öğretim) Talar AVCI Marmara Üniv. Fransızca Öğretmenliği Sibil CAN Ġstanbul Üniv. Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Dença KARTUN Ġstanbul Üniv. Biyoloji Leda MORĠPEK Ġstanbul Üniv. Arkeoloji Jilda KINDAM Ġstanbul Üniv. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Murat DEMĠR Mimar Sinan G.S.Üniv. Sinema ve Televizyon Meydi VANLIOĞLU Mimar Sinan G.S.Üniv. Ġstatistik Haçadur A. YILDIZ EskiĢehir Üniv. Kimya Jıptun TOROSOĞLU EskiĢehir Anadolu Üniv. Biyoloji Leda BAġGÜL Sakarya Üniv. Müt.-Terc. (Almanca, 2. öğretim) Talin GÜLÜKOĞLU DoğuĢ Üniv. Ekonomi ve Finans (Tam Burs) Sirag KARTUN DoğuĢ Üniv. Uluslarar. Tic. ve ĠĢl. (%50 Burs) Kolet SOLAK Ġstanbul Kültür Üniv. ĠĢletme (%50 Burslu) Sunay ARTAN Beykent Üniv. Müt.-Terc. (İngilizce, %50 Burs) Melani MIĞDIS Beykent Üniv. Ġngiliz Dili ve Ed. (%50 Burs) Saro KEġĠġOĞLU Ġstanbul Aydın Üniv. ĠĢletme (İngilizce, %50 Burs) Narod ZURNACI Yeditepe Üniv. Ġngilizce Öğretmenliği Karin GÜLMEZ BaĢkent Üniv. Sınıf Öğretmenliği Sayat DAMAR Ġstanbul Bilgi Üniv. Ekonomi REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI ÖĞRENCĠYE YÖNELIK ÇALIŞMALAR Öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerle bireysel görüşmeler Rehberlik saatlerinde test ve envanter uygulamaları Sınav kaygısıyla baş etme yolları Başarı durumunu değerlendirme Aylık seminer ve sunumlarla verimli ders çalıģma yöntemleri Veliye yönelik sunumlar Karar verme - Hedef belirleme REHBER DANIġMANLARA YÖNELĠK SEMĠNER VE SEMPOZYUMLAR Sanatla Eğitim BütünleĢiyor Zararlı AlıĢkanlıklardan Korunma Okul - Veli - Öğrenci ĠliĢkisinin Düzenlenmesinde Rehberlik Servisinin Yeri, Çocuk ve Ergende Sınır Kavramı YaĢam Becerileri - ÖSS (Belgesel Film ve TartıĢma) Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi Aile, Rehberlik Servisi ve Okul ĠĢbirliği Okullarda Güvenli Ortam Projesi, Çocuk Polisi Okul Emniyet Temsilcileri ile Rehber Öğretmen ĠletiĢimini GeliĢtirme Semineri

13 13 ÜNĠVERSĠTE BAġARIMIZ... Ġstanbul da türümüzdeki özel liseler sıralamasında ÖSS-1 ve ÖSS-2 de 2. olduk, sınavla öğrenci alan yabancı ve özel liselerin çoğunu geride bıraktık. ÖSS-1 de 2008 BAġARI GRAFĠĞĠMĠZ Türkiye Genelinde Üniversiteye GiriĢ BaĢarı Yüzdeleri (2008) Ġki yıllık MYO ve Açık Öğretim hariç Getronagan 206,1 206,1 Türkiye Geneli %32 Fen Liseleri %73 Anadolu Liseleri %56 Sınavla öğrenci alan özel liseler %66 Türkiye Genelinde Liseler 194,2 191,5 Sınavsız öğrenci alan özel liseler * %48 * Bu gruba dahil olan GETRONAGAN %75 İstanbul da Türümüzdeki Özel Liseler SAYISAL Mezunlarımızın Kazandıkları Bölümler (*) 229,2 229,2 Jilda HACIKASBAROĞLU Yıldız Teknik Üniv. Kimya Onnocan HÜLYAR Ġstanbul Üniv. Biyoloji Maral ġeker Haliç Üniv. ĠĢletme Enformatiği (Burslu) Lia MELĠKYAN Haliç Üniv. ĠĢletme (İngilizce) Sayat ÇAKAR BahçeĢehir Üniv. Sinema-Televizyon (%50 Burslu) Melisa MURATYAN Marmara Üniv. Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Alina PĠLĠBOSYAN Beykent Üniv. Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) Sendi BAĞABAN Ġstanbul Bilgi Üniv. Psikoloji Lidya TAVĠT Kadir Has Üniv. ĠĢletme AÖF ve Meslek Yüksek Okulu Aris TERCAN AÖF ĠĢletme Arman EVĠNGÜLÜ Ġstanbul Aydın Üniv. Grafik Tasarım Anadolu Bil. MYO (*) Lise eğitiminin 4 yıla çıkarılması nedeniyle 2008 de sadece hazırlık sınıfı olan, yabancı dille eğitim yapan; Özel, Anadolu, Fen vb. liselerin mezunları ÖSS ye girdiler. Aynı yıl lisemize kayıd olmalarına rağmen hazırlık sınıfı okumayan 68 öğrencimizi 2007 de mezun ettik. Hazırlık sınıfı okuyan 12 öğrencimiz ise 2008 de mezun oldular. 219,2 217,6 SÖZEL 227,0 227,0 213,7 214,5 EġĠT AĞIRLIK

14 OKUL ĠKLĠMĠMĠZ Ġdari kadromuz ve yardımcı personelimiz toplu halde. Zıvart Süren başkanlığındaki Okul-Aile Birliği üyeleri Boğaz turumuzda... NASIL BĠR OKUL... GeniĢ vizyonlu, yaģamı sorgulayan, farklı kültürleri, evrensel değerleri benimseyebilen ve dünya vatandaģı olabilecek sanatçı, bilim ve kültür insanı yetiģtirmeyi hedefleyen, Potansiyellerini yükseltmek için gençlere yardım eden, Öğrencilerin sosyalleģmesinde önemli bir yeri olan kulüp çalıģmalarını onların da fikirleriyle Ģekillendiren, Soluk açıcı bir okul iklimi için yöneticisi, öğretim kadrosu, öğrencisi ve çalıģanı ile ortak bir anlayıģ geliģtirmeye çalıģan, Öğrencinin iç dünyasını zenginleģtiren, düģünce ufkunu geniģleten, Bir kent okulu olma misyonu taģıyan, Felsefesinin odağına öğrenciyi koyan, Gençlere özgüven kazandırmaya çalıģan, Öğrencilerinin fikirlerini önemseyen, onları dinleyen, KiĢiye değil, davranıģa yönelen, Disiplin anlayıģında, öğrenciler arası iç denetim geliģtirici yaklaģımları benimseyen, Kararlara öğrencilerin de katıldığı, Kuralların davranıģ beklentileri olarak nitelendiği Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Alpar 2009 Dünya Astronomi Yılı etkinliğimizde. Sağda karikatürist Behiç Ak öğrencilerimize meslek yaşamını anlatırken. Saroyan etkinliğinde tiyatro sanatçılarımız Boğos Çalgıcoğlu 68 ve Serda Arslan bizlerle... ÖĞRETMENLERĠMĠZĠN BAġARI VE MUTLULUKLARINI PAYLAġIYORUZ... Fizik öğretmenimiz Yester ÖZMERĠNOĞLU DEMĠR Adli Olaylarda Cam Örneklerinin İncelenmesi konulu teziyle Ġ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü nden yüksek lisansını aldı... Ġngilizce öğretmenimiz Nejla OSSERĠAN, Fişek Vakfı-Birleşmiş Milletler işbirliğiyle düzenlenen Çalışan Çocuklar fotoğraf sergisinde 1.lik ödülünü kazandı. TMMOB nin Kent ve Çocuk ve Hafriyat Karaköy Sanat Galerisi nde Sulukuleyi Aldılar Darbukamı Kırdılar adlı sergilere katıldı. Müzik öğretmenimiz Hagop MAMĠGONYAN 86 yönetimindeki Lusavoriç Korosu nun ilk konser albümü Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Mantık ve Ermenice öğretmenimiz Diana BULDUK 99 evlendi. Kimya öğretmenimiz Aras DELĠCE askerlik görevini tamamladı.

15 15 SOSYAL ETKĠNLĠKLER... BĠLĠM KULÜBÜ VE ASTRONOMĠ Öğretmen Etkinlikleri 2009 Dünya Astronomi Yılı kapsamında Türk Astronomi Derneği nce Sabancı Üniversitesi Karaköy Ġletişim Merkezi nde düzenlenen çalışma toplantısı ( ): Planetaryumlar ve Programları, Gökyüzü Gözlemleri ve Astronomi Toplulukları Koordinasyonu, Sabancı Üniv. ve TÜBĠTAK Ġşbirliği ile Bilim Eğitiminde Astronomi. Ekim Haziran 2009 arası her ayın üçüncü Cumartesi günü gerçekleştirilen çalıştaylar. Sabancı Üniv. de, Eğitim Platformu Girişimi nce düzenlenen Eğitimde Ġyi Örnekler Konferansı (Fizik öğretmenlerimizin katılımıyla ). Öğrenci Etkinlikleri Viktor Hampartzumyan ın doğumunun 100. yılı anma etkinliği, Dünya Astronomi Yılı Etkinlikleri (Ermeni okulları öğrencilerinin katılımıyla). Türk Eğitim Vakfı Ġnanç Türkeş Özel Lisesi nin düzenlemiş olduğu, TEVĠTÖL Astronomi Günleri. Ġstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi gezisi. Ġstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi gezisi. Evren ve Evrim etkinliği (Darwin in doğumunun 200., Türlerin Kökeni kitabının yayımının 150. yılı dolayısıyla; Ermeni okulları öğrencilerinin katılımıyla) Dünya Astronomi Yılı nedeniyle katıldığımız etkinliklerden kareler Üstte, Ġstanbul Üniversitesi Amatör Gök Bilim etkinliğindeyiz; solda Gebze TEVĠTÖL de gözlem yaparken. Altta solda, Ġlköğretim okullarımızın öğrencileri Getronagan öncülüğünde Erenköy Işık Lisesi Planetariumu nda, sağda Getronaganlılar konuk öğrencilere el planetariumu hazırlarken... PORTEKĠZ DEN ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS OKULU MĠSAFĠRĠMĠZ Mayısındaki ziyaretimize karşılık olarak Ekim ayında ziyaretimize gelen Portekiz Escola Secundária Quinta Do Marquês Okulu öğrencileri ve öğretmenleri bir hafta misafirimiz oldular. Okulumuzun yanısıra Ġstanbul u da geziler ve etkinliklerle tanıtmaya çalıştık (William Saroyan Etkinliği, Kariye Müzesi, Piyer Loti ve çevresi, Beylerbeyi Sarayı ve Surp Garabet Kilisesi, Patrikhane Müzesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Boğaz da tekne turu, Ortaköy ve çevresi, Modern Sanat Müzesi, Sultanahmet Camii ve çevresi, Veda Partisi (okulumuz mezunlar derneğinde).

16 SOSYAL ETKİNLİKLER Spor Kulübü Beyoğlu İlçesi basketbol ve voleybol müsabakaları, İstanbul ili genelinde voleybol müsabakaları, F.M.V. Işık Lisesi 100 Yıllık Okullar Spor Şöleni (basketbol, voleybol, futbol), İl Genelinde Atletizm müsabakaları. Sayat Tuğlacı 93 Satranç Kulübü öğrencileriyle... Satranç Kulübü Alman Lisesi Turnuvası, FMV Işık 100 Yıllık Okullar Turnuvası, Eyüboğlu Koleji Turnuvası. Müzik Kulübü Özel gün, bayram ve törenler için hazırlık ve provalar. İngilizce Kulübü İngilizce şarkı sözleri çalışması, Scrabble oyunları, dönem boyunca İngilizce film izlenmesi, İngilizce bilgi yarışması. Fotoğrafçılık Kulübü Temel fotoğraf teknikleri, çeşitleri ve kullanım özellikleri, dijital fotoğrafçılık, fotoğrafçılık malzemeleri ve aksesuarları. Bilgisayar destekli fotoğrafçılık, fotoğraf programları, Photoshop fotoğraf programının kullanılması. Bilgisayar Kulübü Microsoft Office programları ve masaüstü yayıncılık çalışmaları. WEB sayfası hazırlamada kullanılan HTML dili. Dijital fotoğraf ve animasyon programı Photoshop un kullanımı. İnternet ortamında doğru ve güvenilir bilgiye erişme, bilgileri doğru kullanma ve biçimlendirme yöntemleri. Toros Pilikoğlu (10 TM) Öğrencilerimizin Başarıları Beyoğlu İlçesi nden 28 öğrencinin katıldığı Fizik Olimpiyatında Armad Gözbek (11 FB) Beyoğlu 2.si, Şila Arslan (11 FB) Beyoğlu 5.si oldu. F.M.V. Işık Lisesi 100 Yıllık Okullar Satranç Turnuvası nda Murat Cemcem (11 FB) 50 masada ferdi olarak 3. oldu. Toros Pilikoğlu (10 TM) 100m ve 200m de ferdi İstanbul Birincisi; 2009 Liselerarası Atletizm Müsabakalarında Türkiye Birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi nde BÜFK gösterisini izliyoruz. Önde Doç. Dr. Arzu Öztürkmen ve üniversitenin ABD den konuğu etnomüzikolog Leo Sarkisyan. Hagop Mamigonyan 86 müzik kulübü öğrencileriyle... Mesleki Tanıtımlar Üniversite tercihinde rehberlik amaçlı meslek erbabı kişilerle söyleşiler, Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tanıtım gezileri... Mesleki tanıtım günlerinden kareler; sağda, Nadin Çifçiyan 97. Yeniyıl kutlamalarında Ermeni folkloruna mizahi bir yaklaşım...

17 17 SOSYAL ETKİNLİKLER... Kültür-Edebiyat, Kitaplık, Yayın ve İletişim Kulüpleri Fuar: 27. İstanbul Kitap Fuarı Ziyareti. Tiyatro ve Dans: Semaver Kumpanya nın Murtaza oyunu, Garaj İstanbul - Ashura, BÜFK (Boğaziçi Üniv. Folklor Kulübü) Tersname. Yayınevi Ziyaretleri: Yapı Kredi, Can, Aras Yayıncılık, Ada Kitabevi. Gazete Ziyaretleri: Jamanak, Marmara, Agos. Sergi: Vedat Nedim Tör Müzesi, Afrodisyas ve Nazım Hikmet. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 9. sınıf öğrencileri Jamanak gazetesi önünde toplu halde... Aylık Dergiler: Abone olunan dergilerin içeriği panolarda sergilendi. Söyleşi: Karikatürist Behiç Ak ile meslek yaşamı hakkında. Forum: Boğaziçi Üniversitesi, Trafik Canavarına Öneri ve Çözümler. Gezi - Tanıtma ve Turizm Kulübü Müzeler: Arkeoloji, Rahmi Koç, Kariye, Modern Sanat, Ayasofya, Askeri. Sergiler: Akbank Sanat Galerisi Metamorfoz, Pera Müzesi Suna İnan Kıraç Vakfı Düşlerin Kenti: İstanbul, Sabancı Müzesi Salvador Dali, Rahmi Koç Müzesi Minyatür Odalar. Mezuniyet Gezisi: Lise son sınıf öğrencileri ile Kapadokya. İstanbul Gezileri: Galata, Pera, Beylerbeyi Sarayı, Balat Kilisesi, Bulgar Kilisesi, Haliç, Yıldız Korusu, Şale ve Ihlamur Kasırları, Bağlarbaşı Mezarlığı, Surp Garabet Kilisesi, Karagözyan Okulu, Şişli Mezarlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Yerebatan Sarnıcı, Avrupa Yakası Kiliseleri (Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Rumelihisarı, Boyacıköy, Yeniköy, Büyükdere). Felsefe Kulübü Saint Michel Lisesi, Çağdaş Fransız Filozofları konferansı (Levinas, Deleuze, Barthes, Derrida). Bahçeşehir Üniversitesi, Dünya Felsefe Günü. Galatasaray Üniversitesi, Sinema ve Siyaset konferansı. Bilgi Üniv. öğretim görevlisi, yapımcı Tuğrul Artunkal la film söyleşileri. Hisar Eğitim Vakfı, Felsefe Günleri, 20. Yüzyılın Sanatı; SİNEMA, Nadin Elmasyan ın (10TM) sunumu. Resim Kulübü Doğumunun 100. yılı dolayısıyla okulumuzdaki Saroyan etkinlikleri çerçevesinde Saroyan ı Düşlerken adlı resim/kolaj atölyesi (Esayan, Sahakyan-Nunyan, Mıkhitaryan liseleri öğrencilerinin de katılımıyla), Pera Müzesi İngiliz Oryantalist Ressamlar ve Akira Kurosava resim sergisi, Yapı Kredi Sanat Galerisi sergileri, Karaköy Hafriyat Sanat Galerisi Sulukule yi Aldılar, Darbukamı Kırdılar fotoğraf sergisi. Saroyan ı Düşlerken atölyesine katılanlardan bir grup; arkada Saroyan... Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Huzurevi ziyaretleri. Giymediklerinizi Getirin kampanyası ile toplanan giysilerin Patrikhane fakirler koluna teslim edilmesi, gıda yardımı. Yeniyıl kutlamalarından bir skeç... Sosyal Dayanışma kulübü üyeleri Surp Pırgiç te Huzurevi sakinleriyle...

18 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM KADROMUZ Ermenice ve Din Kültürü Zümresi Silva KUYUMCUYAN Müdür - Zümre Başkanı Esayan Lisesi, İstanbul Üniv. Kimyagerlik mezunu. 30 yıldır okulumuzda Kimya, Ermenice öğretmeni, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görevli. Armine YAZDANOĞLU Esayan Lisesi, İstanbul Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. 28 yıldır okulumuzda İngilizce ve Ermenice öğretmeni. Lerna KARAKÜTÜK Sahakyan-Nunyan Lisesi, İstanbul Üniv. Latin Dili ve Edebiyatı mezunu. 22 yıldır okulumuzda Ermenice ve Din K. öğretmeni. Dadyan İ.Ö.O. nda görevli. Ani BARONYAN Sahakyan Lisesi, İstanbul Üniv. Klasik Diller ve Edebiyatları mezunu. 17 yıldır okulumuzda Ermenice öğretmeni. Natali BAĞDAT Getronagan Lisesi, İstanbul Üniv. Leh Dili ve Edebiyatı mezunu. 8 yıldır okulumuzda Ermenice ve Din K. öğretmeni. Feriköy Merametçiyan İ.Ö.O. nda görevli. Matematik Zümresi Nazlı TEKĠN Zümre Başkanı Esayan Lisesi, İstanbul Üniv. Matematik mezunu. 19 yıldır okulumuzda Matematik öğretmeni. Türk Dili Edebiyatı ve Kültür Dersleri Zümresi M. Cihat KARAKÖY Müdür Başyardımcısı - Zümre Başkanı Aksaray Lisesi, Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü mezunu. 4 yıldır okulumuzda Edebiyat öğretmeni, Müdür Başyardımcısı. Muzaffer GELĠBOLU Edremit Lisesi, Ege Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 3 yıldır okulumuzda Edebiyat öğretmeni. Ġclal YILMAZ Zonguldak Fener Lisesi, İstanbul Üniv. Türk Dili Edebiyatı mezunu. 2 yıldır okulumuzda Edebiyat öğretmeni. Fatma Bersi YETKĠN Adıyaman Anadolu Lisesi, İstanbul Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik mezunu. 1 yıldır okulumuzda Edebiyat öğretmeni. Özer ÖZDOĞAN Sarıkamış Lisesi, Ege Üniv. Tarih mezunu. 4 yıldır okulumuzda Tarih öğretmeni. Vedat KAYA Diyarbakır Lisesi, Dicle Üniv. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu. 2 yıldır okulumuzda Coğrafya öğretmeni. Nazmi Rifat SALTOĞLU Beyoğlu Atatürk Lisesi, İstanbul Üniv. Sosyoloji ve Yüksek Lisans mezunu. 1 yıldır okulumuzda Sosyoloji öğretmeni. Ayşe Ege Kız Meslek Lisesi nde görevli. Astronomi Zarif ĠNCETÜRK Sivas Lisesi, Atatürk Üniv. Matematik Öğretmenliği mezunu. 8 yıldır okulumuzda Matematik öğretmeni. Kabataş Erkek Lisesi nde görevli. Mari SARUHANYAN Kadıköy Kız Lisesi, Yıldız Üniv. Matematik Mühendisliği mezunu. 7 yıldır okulumuzda Matematik öğretmeni. Tarkmançatz İ.Ö.O. nda görevli. Sayat SAMYELĠ Sahakyan Lisesi, İstanbul Üniv. Matematik ve Fen Bil. Ens. Tezsiz Yüksek Lisans mezunu. 1 yıldır okulumuzda Matematik öğretmeni. Yeşilköy İ.Ö.O. nda görevli. Dr. Levent ALTAġ Fener Lisesi, İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enst. Fizik- Astronomi mezunu ve doktoru, Boğaziçi Üniv. Kandilli Rasathanesinden emekli. 2 yıldır okulumuzda Astronomi öğretmeni. Alb. YaĢar Rıza ÇELĠKTEN Çankırı Yıldırım Beyazıt Lisesi, Kara Harp Okulu, Beykent Üniv. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans mezunu. 2 yıldır okulumuzda Milli Güvenlik öğretmeni. Bilgisayar Zümresi Rehberlik Zepür DĠNK Getronagan Lisesi, Bilgi Üniv. Bilgisayar Bilimleri mezunu. 1 yıldır okulumuzda Bilgisayar öğretmeni. Arlet ĠNCĠDÜZEN Getronagan Lisesi, Marmara Üniv. Gazetecilik mezunu. 1 yıldır okulumuzda Bilgisayar Lab. sorumlusu. Esen KESKĠN Yalova Lisesi, İstanbul Üniv. Felsefe mezunu. 1 yıldır okulumuzda Astronomi öğretmeni.

19 19 Fen Zümresi EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM KADROMUZ... Yabancı Dil Zümresi KĠMYA Jüliyet ERKOL Fen Zümresi Başkanı Esayan Lisesi, İstanbul Teknik Üniv. Kimya Mühendisliği mezunu. 22 yıldır okulumuzda Kimya öğretmeni. Nirva ODABAġI Beyoğlu Anadolu Lisesi, Yıldız Teknik Üniv. Kimya Mühendisliği, İstanbul Üniv. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans mezunu. 6 yıldır okulumuzda Kimya öğretmeni. Mıkhitaryan Lisesi nde görevli. Aras DELĠCE Bilge Kağan Lisesi, Boğaziçi Üniv. Eğitim Fak. Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans mezunu. 2 yıldır okulumuzda Kimya öğretmeni. ĠNGĠLĠZCE Dença ÇINAR Zümre Başkanı Esayan Lisesi, İstanbul Üniv. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. 6 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. Arpine KÖROĞLU Pierre Loti Fransız Lisesi, Marmara Üniv. İngilizce Öğretmenliği mezunu. 6 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. Nejla OSSEĠRAN T.E.D. Ankara Koleji, Orta Doğu Teknik Üniv. Psikoloji mezunu. 7 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. Boğaziçi Üniv. Yabancı Diller Yüksek Okulu nda görevli. BĠYOLOJĠ FĠZĠK Resim Müzik Beden Eğitimi Ağavnik TEKĠN Esayan Lisesi, Marmara Üniv. Biyoloji Öğretmenliği mezunu. 24 yıldır okulumuzda Biyoloji öğretmeni, Karagözyan İ.Ö.O. nda görevli. Serda ĠNYAPAN Getronagan Lisesi, Marmara Üniv. Biyoloji Öğretmenliği ve Tezsiz Yüksek Lisans mezunu. 4 yıldır okulumuzda Biyoloji öğretmeni. Yester ÖZMERĠNOĞLU DEMĠR Uğur Koleji, İstanbul Üniv. Fizik ve Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Adli Bilimler Ens. Yüksek Lisans mezunu. 7 yıldır okulumuzda Fizik öğretmeni. Topkapı Levon Vartuhyan İ.Ö.O. nda görevli. Ciran Derya AYGÜL ÖZTÜRK Kadıköy Anadolu Lisesi, Yıldız Teknik Üniv. Fizik, Yıldız Teknik Üniv. Eğitim Bilimleri Öğretmenlik mezunu. 3 yıldır okulumuzda Fizik öğretmeni. Yavuz KILIÇER Adana Erkek Lisesi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim mezunu. 19 yıldır okulumuzda Resim öğretmeni. Yeşilköy İ.Ö.O. nda görevli. Hagop MAMĠGONYAN Getronagan Lisesi, Marmara Üniv. Müzik Öğretmenliği mezunu. 19 yıldır okulumuzda Müzik öğretmeni. Esayan ve Karagözyan İ.Ö.O. nda görevli. Arusyak Aylin MERDĠNYAN Esayan Lisesi, Marmara Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunu. 4 yıldır okulumuzda Beden Eğitimi öğretmeni. Feriköy Merametçiyan İ.Ö.O. nda görevli. Dr. Philip Martin CLARK Hillpark Secondary Glasgow, Strathclyde Üniv. Eczacılık, Marmara Üniv. Eczacılık Yüksek Lisans ve doktora mezunu. 7 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. Yeditepe Üniversitesi nde görevli. Ceyda TOPPARMAK Şişli Terakki Lisesi, İstanbul Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. 5 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. Selin KEġĠġOĞLU Getronagan Lisesi, İstanbul Kültür Üniv. İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) ve İstanbul Üniv. İngilizce Öğretmenliği mezunu. 4 yıldır okulumuzda İngilizce öğretmeni. FRANSIZCA Lena YENĠYORGAN Notre Dame de Sion Lisesi, İstanbul Üniv. Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. 2 yıldır okulumuzda Fransızca öğretmeni. Yedi Tepe Üniv. Öğretim üyesi. ĠSPANYOLCA Renata YAPAÖZ Notre Dame de Sion Lisesi, İstanbul Üniv. İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu. 2 yıldır okulumuzda İspanyolca öğretmeni. Galileo Galilei İtalyan Lisesi nde görevli. Felsefe Grubu Zümresi Ani PAYLAN Zümre Başkanı Çavuşoğlu Lisesi, İstanbul Üniv. Sosyoloji mezunu. 7 yıldır okulumuzda Felsefe grubu dersleri öğretmeni. Armen SARUHANYAN Pangaltı Mıkhitaryan Lisesi, İstanbul Üniv. Felsefe mezunu. 18 yıldır okulumuzda Felsefe grubu dersleri öğretmeni. Diana BULDUK Getronagan Lisesi, İstanbul Üniv. Felsefe, Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans mezunu. Okulumuzda 3 yıldır Felsefe grubu dersleri, 1 yıldır Ermenice öğretmeni.

20 Bu yıl broşürlere yansıttığımız etkinliklerimiz... Getronagan maddi ve manevi desteklerinizle başarılarını sürdürmeye devam edecektir... Özel Getronagan Ermeni Lisesi Yayın ve İletişim Kulübü - Haziran 2009 Sakızcılar Sok. No: 1, Karaköy-İstanbul, Tel: Faks: ,

ì»ñ³ùáõï 2007ª سÛñ ì³ñå³ñ³ý Ü»ñë

ì»ñ³ùáõï 2007ª سÛñ ì³ñå³ñ³ý Ü»ñë ì»ñ³ùáõï 2007ª سÛñ ì³ñå³ñ³ý Ü»ñë ä ½»³Ý سÛñ ì³ñå³ñ³ýç Ù ç 10 ê»åï»ùµ»ñ«ºñïáõß³µãç ûñ»é³ý¹áõý»éáõ½»é ÙÁ ϳñ«áñáõÝ å³ï ³éÝ ñ Ù³Ýϳå³ñï ½Ç»õ ³é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõ ëï½µý³ï³ý ѳݹÇåáõÙÁ ¹åñáóÇÝ Ñ»ï Ø»ñ ë³ý»ñá

Detaylı

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 5

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 5 Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 5 6 ÐáÏﻵ»ñ ÆëóÝåáõÉÇ ²Ã³ÃÇõñùÇ Ù³Ñáõ³Ý 68-ñ¹ ²½³ï³ ñù³ý úñá ï³ñ»éçóá ÛÇß»óÇÝù ½³Ý³½³Ý»ñ³Åßïáõû³Ùµ«áï³Ý³õáñÝ»ñáí Ó»éݳñÏÝ»ñáí»õ ½³Ý³½³Ý ˳ջñáí

Detaylı

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6

Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6 1 Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu Okul Bülteni - Sayı: 6 ø³õ³ù³ûçý ä³ßïå³ýáõ㻳ý úñáõ³ý ³éÃÇõ îçï ºÕÇë³µ à â³ã³ý³ëé³ý»éáûã ÙÁ áõý»ó³õ å³ëï³éç óáõó³ãñáõ㻳ùµ ²Ýï³éÝ»ñáõ ä³ñå³ýù³ý Þ³µÃáõ³Ý í»ñ³µ»ñ»³é

Detaylı

www.bezciyan.k12 12.tr

www.bezciyan.k12 12.tr www.bezciyan.k12 12.tr ä ½»³Ý ê³ýáõó ØÇáõû³Ý»ñ¹ÇùÇÝ ï³ï ³ÝݳËÁÝóó áõñ³ëáõ㻳ùµ ïûý»óçýù 2008Ç ³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ Ø»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáí ³ñųݳó³Ý Ý»ñϳݻñáõÝ ç»ñù ѳٳÏñ³ÝùÇÝ ¾ÙÇÝ ûýçõç ÎñÃ³Ï³Ý îýûñ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 *2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Çalışmalarının Başlangıcı 22 23 24 25 27 28 12.Sınıflar YGS/LYS KURS PROGRAMININ BAŞLAMASI Yabancı

Detaylı

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM

ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM ÖZEL UĞUR ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET TAKVİMİ FAALİYETİN ADI FAALİYETİN TANIMI SORUMLU BÖLÜM EYLÜL 3.HAFTA 4.HAFTA Senebaşı okul açılış töreni Tüm okul Anadil Bölümü

Detaylı

Faaliyet Arama Sonucu

Faaliyet Arama Sonucu Faaliyet Arama Sonucu 1 2 3 4 5 6 Kurum Bilgileri Faaliyetin Bilgileri Faaliyeti Veren : Edebiyat Öğretmeni-Kısa Film Çalışması Katılımcı Sayısı : 7 Kurs-Faaliyet Saati : 8 Ay/Dönem : ARALIK / 2012-2013

Detaylı

ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ. kısa bir bakış

ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ. kısa bir bakış ²¼ ²ÚÆÜ Îº ðàü²î²ü ì²ð_ä²ð²ü ѳٳéûï ³ÏݳñÏ ÙÁ ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ kısa bir bakış 1886 2009 2010 ²Üòº²È¾Ü ¾äÆ ²Úêúð 1391 γéáõóáõ٠ԳɳÃÇáÛ ê. ñç áñ Èáõë³õáñÇ㠺ϻջóõáÛ 1876 ²Ù»Ý³ ñï㻳ý ݳ˳Ïñóñ³ÝÇÝ

Detaylı

1-2-3-4-5-6.Sınıf Velileri Çağdaş Masallar Çocuk Müzikalleri Tanıtım Toplantısı Müzik

1-2-3-4-5-6.Sınıf Velileri Çağdaş Masallar Çocuk Müzikalleri Tanıtım Toplantısı Müzik EKİM EYLÜL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEZİ VE ETKİNLİK TAKVİMİ TARİH SINIF DÜZEYİ GEZİ - ETKİNLİK SORUMLU BÖLÜM 17-21 Eylül 2012

Detaylı

İÜV ADIGÜZEL OKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ

İÜV ADIGÜZEL OKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ İÜV ADIGÜZEL OKULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ YAPILACAK İŞ ve ETKİNLİĞİN AY TARİHİ OKULU ADI / KONUSU SORUMLUSU DESTEK BİRİMLER YERİ 1-12 Eylül 2014 Anaokulu Oryantasyon Programı

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com YGS&LYS SINAV SİSTEMİ Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI LİSE TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SOSYAL FAALİYET VE ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2013 Sene Başı Öğrenci Bilgilendirme Programı YGS - LYS

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR VE ANADOLU BİLİŞİM ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL / SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI HAZIRBULUNUŞLUK SINAVLARI 15 16 17 18 19

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZÜMRE FAALİYETLERİ. YGS-LYS 12.Sınıf 11.Sınıf 10.Sınıf 9.Sınıf 5 Eylül 2011 Pazartesi Öğretmenler Toplantısı 19 Eylül 2011 Pazartesi Okulun Açılışı (Edebiyat Zümresi) 20 Eylül 2011 Salı Kimya panosu(n.ş) AKADEMİK TAKVİM SUNUMU 21 Eylül 2011 Çarşamba 22 Eylül 2011

Detaylı

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m

el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m el-mu'cem el-mufehres li Elfaz el-kur'an el-ker m Kaynak: Kral Fahd Kur'an Kompleksi Sitesi (www.qurancomplex.com) 30.10.2002 Abdullah Ahmetolu abdullahahmetoglu@hotmail.com www.hayran.cjb.net Mu'cemu'l-Mufehres

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ EKİM E Y L Ü L 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S O R U

Detaylı

EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI (ANASINIFI İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI (ANASINIFI İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2017-2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI (ANASINIFI İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ A Y HA F. GÜN 18 EYLÜL 2017 Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Eylül

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı Eylül 2016 YILI ÖSYS İLE ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK ORYANTASYON EĞİTİMİ BİRİM TARİH SAAT YAPILACAK YER CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 19-20-21

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31 EYLÜL 2012 1 2 3 4 5 KAYIT

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLK OKUL - ORTA OKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * MEK Kadrosuna Yeni Katılan Öğretmenler İçin Oryantasyon Programı * MEK GENEL KURULU 21 22 23 24 25 26 27 * ın Okula Başlaması "Uyum Kurslarının

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI 2012-2015 ETKİNLİK TAKVİMİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI 2012-2015 ETKİNLİK TAKVİMİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI 2012-2015 ETKİNLİK TAKVİMİ NO ETKİNLİK ADI TARİHİ KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 1 2 3 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİVİNG AND DOİNG İN SPACE YGS-LYS HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALAR

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

Başlamak için lütfen yukarı sürükleyiniz

Başlamak için lütfen yukarı sürükleyiniz Başlamak için lütfen yukarı sürükleyiniz EĞİTİM GEZİLERİ Tüyap Gezisi 17 Kasım Cumartesi günü öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte Tüyap Kitap Fuarı na katıldık. Çok sayıda yazar ve şairin yer aldığı

Detaylı

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5

AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 5 AĞUSTOS 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ŞEKER 1 ŞEKER 20 ŞEKER 21 ŞEKER 22 23 24 25 26 27 28 Yeni Kayıt Öğrenciler için İngilizce Kursu başlar (1.-6.sınıflar). (:00-12:00) 2 30 ZAFER 31

Detaylı

1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI

1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI 1 ÖZEL AKASYA KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM FAALİYET PLANI Sıra Faaliyetin Adı Amaçlar Süreç Türü Katılacaklar 1 7.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışma Duyurusu Yetenekli öğrencilerimizi yönlendirmek

Detaylı

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU 009-00 Yılı Mezunlarımızın SBS Sonuçlarına Göre Yerleştiği Okullar Okul Öğrenci Sayısı Açı Lisesi Alman Lisesi Amerikan Robert Lisesi Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf 1 Perşembe. Ara sınıf Nakil Velilere yönelik Rehberlik Birimi Sunumu

5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf 1 Perşembe. Ara sınıf Nakil Velilere yönelik Rehberlik Birimi Sunumu EYLÜL 2016 1 Perşembe Ara sınıf Nakil Velilere yönelik Rehberlik Birimi Sunumu 2 Cuma 3 Cumartesi 4 Pazar 5 Pazartesi 2016-2017 Birinci Dönemin Başlaması / Hazırbulunuşluk Sınav Haftası 5-9 Eylül / Rehberlik

Detaylı

AĞUSTOS TARİH YAPILACAK ÇALIŞMALAR, SEMİNERLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER GÖREVLİLER/AÇIKLAMA

AĞUSTOS TARİH YAPILACAK ÇALIŞMALAR, SEMİNERLER VE SOSYAL ETKİNLİKLER GÖREVLİLER/AÇIKLAMA AĞUSTOS 20-29.08.2014 Öğretmenlerimizin Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Tüm Öğretmenler 20-29.08.2014 Okulumuzun 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanması Tüm Öğretmenler 30.08.2014 30 Ağustos Zafer Bayramı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ K A S I M 01 Kasım 2013 Cuma Öğrenci- 12.30-14.30 A/B/C Şube Velileri 3.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI 02 Kasım 2013 Cumartesi 15.30-18.30 Katlar/Sınıflar D/E Şube Velileri 09.30-11.30 4.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI

Detaylı

AĞUSTOS 2013 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4

AĞUSTOS 2013 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 1 2 3 4 AĞUSTOS 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RAMAZAN BAYRAMI I.GÜNÜ RAMAZAN BAYRAMI II.GÜNÜ RAMAZAN BAYRAMI III.GÜNÜ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Teknoloji Gelişim Semineri 26 27 28 29 30 31 Dil A

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (-1): (18 Haziran 2011 Cumartesi, Saat:10:00, Tek Oturum: 120 dakika)

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

20 ler. 20 ܺð. 20 Devrimci Ermeni, 15 Haziran 1915. Քսան հայ յեղափոխականներ, 15 յունիս 1915 թ.

20 ler. 20 ܺð. 20 Devrimci Ermeni, 15 Haziran 1915. Քսան հայ յեղափոխականներ, 15 յունիս 1915 թ. 20 ler 20 Devrimci Ermeni, 15 Haziran 1915 20 ܺð Քսան հայ յեղափոխականներ, 15 յունիս 1915 թ. 1 Giriş 15-16 Haziran 1915 de Beyazıt da asılan Ermeni sosyalisti Paramaz ve 19 yoldaşının trajik hikayeleri,

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2014 ÖSYS ANALİZİ TÜRKİYE GENELİNDE LYS YE GİREN ADAY İSTATİSTİĞİ CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ ÖSYS ANALİZİ ÖSYS YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 160 LYS PUANI HESAPLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 160 YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 152 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI 8 YERLEŞME ORANI %95 TÜRKİYE GENELİNDE

Detaylı

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1): (15 Haziran 2014 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika) Matematik

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Koç Üniversitesi, 1993 yılında İstinye'de bulunan geçici kampusunda vakıf üniversitesi olarak eğitime başlamıştır. Üniversite 2000 yılında Rumeli Feneri'ndeki yeni ve daimi kampusuna taşındıktan

Detaylı

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart)

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart) TED ZONGULDAK KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ĠLKOKULU - ORTAOKULU 2014 2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KUTLANACAK BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇĠZELGESĠ (Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJE YARIŞMALARI (ÖĞRENCİLERE YÖNELİK)

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJE YARIŞMALARI (ÖĞRENCİLERE YÖNELİK) ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJE YARIŞMALARI (ÖĞRENCİLERE YÖNELİK) PROJE YARIŞMASININ ADI KATEGORİ ALANI BAŞLAMA BİTİŞ X. Bu Benim Eserim Proje 5. 6. 7. 8. Sınıf 08.12.2014 09.01. 46. Tübitak Ortaöğretim

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ MESLEK SEÇİMİ ve MESLEKLERİ TANITMA AZDAVAY ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Meslek Seçimi Neden Önemlidir? Mesleğiniz; yaşam biçiminizi toplum içindeki yerinizi arkadaş çevrenizi gelir seviyenizi

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

6.TED Bursa Koleji Forumundaydık(TBUF)

6.TED Bursa Koleji Forumundaydık(TBUF) BİLİM ŞENLİĞİ Bilim meşalesini ellerinden hiç bırakmayan TED Kayseri Koleji Öğrencilerinin bu yıl 13. sü nü gerçekleştirecekleri bilim günlerine katılımlarınızı bekliyoruz. 6.TED Bursa Koleji Forumundaydık(TBUF)

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT İLKOKUL REHBERLİK SERVİSİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HAYAT Eylül Yeni Gelen Veli Ve Öğrencilerle Tanışma Görüşmeleri

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI

TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TED KAYSERİ KOLEJİ 1-5 ŞUBAT 8. SINIF TEOG HAZIRLIK PROGRAMI TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. TEMA il toplantisi okulumuzda yapildi. Toplantiya il milli egitim sube muduru Osman Sekerci, TEMA il baskani E.Ü. ogretim gorevlisi Abdulkadir Dagli ve okullarda

Detaylı

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS 9 AĞUSTOS 10 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS 12 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS 14

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü SAYI : 80909313-774.01-15.06.2016 KONU : Haziran 2016 Mesleki Çalışma Programı ADIYAMAN DUMLUPINAR MTAL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNE

Detaylı

YARIM ELMA ETKİNLİĞİ

YARIM ELMA ETKİNLİĞİ YARIM ELMA ETKİNLİĞİ 13.09.2014 Salı günü Erciyes Üniversitesi nin ev sahipliğinde hazırlanan Yarım Elma etkinliğine 1.sınıf öğrencilerimiz ile biz de katıldık. Sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

AKADEMİK TAKVİMİ ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK TAKVİMİ ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLÜL 2012 ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU LİSELERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ RENKLERİN DİLİ İDARİ İŞLER PDR ÇALIŞMALARI ZÜMRE FAALİYETLERİ HAFTASONU/TATİL KDS-GTS-YAZILI EKDERS-ETÜT REHBERLİK

Detaylı

1. Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Zümresinin Mesleki Gelişim Çalışmalarının Başlaması

1. Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Zümresinin Mesleki Gelişim Çalışmalarının Başlaması 01.Ağustos.2016 ile 31.Temmuz.2017 arasında yer alan etkinlikler. Toplam :187 adet Tarih Başlama Bitiş Okul Etkinlik Adı Etkinlik Yeri 18 Ağustos 2016 Perşembe 09:00 16:00 İlköğretim 22 Ağustos 2016 Pazartesi

Detaylı

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu.

Ağustos 2014. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar. Yeni yabancı öğretmenler için İstanbul oryantasyonu. 15 Ağustos 2014 Ağustos 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İdareciler Göreve Başlar 12 13 14 15 16 17 Yeni Yab. Öğrt. Gelişi 18 Bölüm Başkanları göreve başlar 19 20 Tüm öğretmenler göreve başlar 21 22 23 24

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇİMİ YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ SAYI : MART 2015 Öğrencilerin; seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölümün

Detaylı

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA

T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI. ŞANLIURFA T.C KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ŞANLIURFA 2015 2016 www.sfl.meb.k12.tr I.BÖLÜM a)okulun ADI : ŞANLIURFA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ b)adresi : ATATÜRK ORMANI YOLU KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 21 NİSAN 2017 Değerli Velilerimiz, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenimiz saat 10:30-11:30 arasında çok amaçlı salonda 2.ve 3. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ A-LYS PUAN ANALİZİ SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI 116

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ A-LYS PUAN ANALİZİ SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI 116 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 2012 ÖSYS ANALİZİ ÖSYS YE BAŞVURAN ADAY SAYISI 170 LYS PUANI HESAPLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 167 YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 158 YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI 12 YERLEŞME ORANI % 94 A-LYS

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi

TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sistemi 2017 2018 14 Eylül 2017 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı www.egitimvegelecek.com Terakki de Temel

Detaylı

LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI)

LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) LYS (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI) 1 LYS 1: Matematik (50) ve Geometri (30) derslerinden oluşur. LYS 2: Fizik (30), Kimya (30), Biyoloji (30) derslerinden oluşur. LYS 3: Türk Dili ve Edebiyatı (56), Coğrafya-1

Detaylı

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi 2016-2017 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı TERAKKİ DE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Detaylı

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle

Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle 2006-2007 Eğitim öğretim yılında açılan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi bu yıl 9. mezunlarını verecektir. Okulumuz kurulduğu ilk yılda 48 öğrenciyle başlayan süreç bu gün 300 öğrenciyle eğitim sistemindeki

Detaylı

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sistemi 2016 Hazırlayan: Eğitim Uzmanı Oktay Aydın Terakki Vakfı Okulları Yurtiçi Üniversite Danışmanı TERAKKİ DE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı