Belediye Su Zammýndan sonra,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Su Zammýndan sonra,"

Transkript

1 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. SAYFA 5 TE Belediyenin borcu 27 milyon lira Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenlediði toplantýda 5 yýlda yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen toplantýda sözlerine "5 yýllýk emanetin dönem sonuna yaklaþtýðýmýz þu günlerde güzel bir 'hasat günü ya da hesap günü' anlayýþýyla huzurlarýnýzda olmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyerek baþladý. SAYFA 6-7 DE 40 KURUÞ Belediye Su Zammýndan sonra, 'Emlak deðerlerine yüzde 300 zam yaptý!' Nadir Yücel - 1 Ocak 2014 Tarihinden geçerli olmak üzere 2014 yýlý için sözde yüzde 7 zam yapýlmýþtý. Ancak tonlar oranýnda yapýlan azaltma ile zammýn vatandaþa yansýmasýnýn daha fazla olacaðý birçoðunun gözünden kaçmýþtý. Yani daha önce Tarifeler 0-20 ila Ton arasý iken 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak su tarifesine göre 20 yerine 15 er Ton artýþ bazý alýndý. Buna göre 0-10 ton arasý 1,62 liradan 1,73 liraya, ton arasý 2,07 lirada 2,21 liraya, 31 ton üzeri ise 3 liradan 3,21 liraya yükselmiþti. Zam oraný düþük gibi gösterilirken 20 yerine 15' er ton artýþýn baz alýnmasý bir anlamda yüzde 40 lara varan zam oranýný da beraberinde getirmiþti. Çorum belediyesi benzer uygulamayý Emlak deðerlerine yaptýðý anlaþýlmaz deðer artýþý ilehayata geçirdi. Daha önce ayný arsaya 900 TL Emlak vergisi ödeyen þahýs bugün TL. Ödemek zorunda kaldýðýný iddia ediyor. Ayný yüksek yansýmalar Tapu harç masraflarýna da 3 katý oranýnda yansýyýnca Emlak piyasasýnda þaþkýnlýk baþladý. Vatandaþa yansýmalarý ise ilk taksitlerin tahsilatý ile birlikte baþlayacak. Konu ile ilgili olarak konuþan Emlakçýlar," Ýzah etmeden oldubitti ye getirilerek anlaþýlmaz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Ankara da bile bu þekilde bir uygulama yapýlmaz iken Çorumda hangi gerekçeler ile bu uygulamaya geçildiðinin izahatýný istiyoruz. Nerden bakarsanýz bakýnýz vatandaþýn emlak vergilerine alým satým harçlarýna yüzde 3 Yüz zam yapýlmýþ durumdadýr. Þu an yapýlan satýþlarda biz bunu görüyor ve yaþýyoruz. Vatandaþlarýmýz da Ýlk taksitlerini ödeyecekleri Nisan Mayýs dan itibaren yüzde 3 Yüzlük farký görecekler. Bu korkunç bir zam oranýdýr. Belediyenin bu yanlýþ uygulamasýndan bir an önce dönmesi gerekir. Dün 50 Bin TL deðerinde gördüðün yeri bugün 150 bin kabul edersen Emlak vergisi Tapu masraflarýnýn 3 e katlanmasý ile kalmaz yarýn bir gün Maliye de bu yüzde 3 Yüzlük deðer artýþýnýn gelir vergisi nerde diye gelirse kimse þaþýrmasýn" þeklinde konuþtular. Çorum 'bütünþehir' olmalý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni bir kent kültürünün oluþtuðunu ifade ederek, bu kültürün içinde sadece temizlik veya kanalizasyon gibi projelerinin olmadýðýný modern bir kent oluþturmak için gereken herþeyin bulunduðunu söyledi. SAYFA 6-7 DE Hedef "2014'te 14'te 14" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜlcü ve ekibine yaptýklarý çalýþmalardasn dolayý teþekkür etti.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan AK Parti Ýl Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin... SAYFA 4 TE ANALÝZ Türkiye Suikastlara mý gebe? Melih Gökçek'in Düþündürücü Vasiyeti Nadir YÜCEL Melih Gökçek tarafýndan açýklanan ve dün basýnda yer alan Suikast uyarýlý vasiyet düþündürücüdür.geçmiþte Sað - Sol, Alevi - Sünni gibi gerginlikler ve çatýþmalar çýkartýlmasý adýna veya bazý belge ve bilgilerin deþifrelerini önleme adýna ( Uður Mumcu )ya yapýldýðý gibi deðiþik suikastlar yapýlmýþtý.rahmetli Turgut Özal ve Muhsin Yazýcýoðlu suikastlarýnýn failleri ise hala ortaya çýkarýlamamýþtýr.mevcut Konjonktürde daha önce de yazdýðýmýz gibi 1 taþla 2 hatta 3 kuþ hedefleyen güçler þu ana kadar Deðiþik zamanlarda zaten ' Kansýz Suikastlar' yapmýþlardýr. Bu suikastlarý Baþbakanýn çok yakýnýna yerleþtirdikleri 'Baþ Yüce' nin adamlarý ile gerçekleþtirmiþlerdir. Ýrancýlarýn elinde sadece 5-12 yýllýk deðil, '20 yýllýk!' Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimden sonrada daha iyi hizmet verebilmek, daha yaþanabilir bir kent oluþturmak çalýþmalara devam edeceklerini dile getirerek... Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. SAYFA 3 TE SAYFA 6-7 DE Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. SAYFA 5 TE 'Muta Nikah' sonrasýný..kasete aldýklarý isimler olduðundan kuþkunuz olmasýn.( Bazý eski bakanlarda dahil ) Bu aþaðýlýk ve alçakça kaset kozlarý ile yapýlan Tehdit ve Þantajlar da bir gün Suikastlarýn deðiþik türü olarak kabul edilecektir. Mevcut Konjonktür BDP, MHP, AKP ve CHP olmak üzere tüm siyasi partiler adýna Suikastlara müsait ortamdýr. Neden mi Çünkü Türkiye seçimlerin Arifesinde dir. AKP ya da Hizmet hareketine yönelik suikastlarise ihtimalin önceliðini oluþturmaktadýr.bir oradan bir buradan düþüncesi ile ayný silahtan atýlacak mermilerin esas hedefi Ýnsanlarý sokaða dökmek, Türkiye yi, Mýsýr ve Suriye karesine dahil etmek amacýnda olanlar ardýr. Bu olanlarýgöz ardý edenler ve bunlara fýrsat verenler ise Gaflet içerisindedirler.melih Gökçek'in Vasiyeti ise düþündürücü ve Manidardýr. Diyor ki 5 ayrý yere mektup býraktým. Öldürülmem durumumda benden 100 kat daha beni öldürenler zarar görecek! V.S. Kardeþim elinde belge ya da bilgi varsa mektup ile yakýnlarýna bilgi verirken neden savcýlara vermiyorsun! Bildiklerin varsa hatta çýk Kamuoyuna açýkla. Diðer yandan akýllara þu gelmez mi 'Ey suikast yapacaklar, ben sizi tahmin ediyorum bana iliþmeyin, beni öldürürseniz yakalanmanýz kolay olur. Ben sizi sezinledim Þimdiden sizin hakkýnýzda yakýnlarýma da bilgi býraktým! Olasý yapýlabilecek bir Suikast ihtimalinde Melih Gökçek'in kendi ismini sildirmesi adýna bence dâhice bir açýklama! Baþkalarýna suikast yapýlýrsa da 'Ben demiþtim' diyecek. Peki baþkasýna suikast yapýlýr ise ve bildiðin bir þeyler varsa vebal altýnda kalmayacakmýsýn! Bildiklerini Adalet ile neden paylaþmýyorsun Melih Bey diye sormak gerekmez mi! Diðer bir ayrýntý ise suikast senaryosu ile oy artýþýnýnda hedeflendiði düþüncesini de normal karþýlamak gerekir. Ýstikbalde Türkiye yi sokaða dökecek esas olaylar ise Güney Doðu da yaþanmaktadýr.bdp liler bizzat Baþbakan Erdoðan'a diyor ki,' Paralel Devlet arýyorsan Güney Doðu da ara Paralel Devlet burada ne yapacaksan buyur gel yap diyorlar. Halkýn dikkatini de Cemaat Hükümet çekiþmesi ne çekerek Güney Doðu da Derinden 'ParelelYapýlandýrmaya' hýz veriyorlar. Üzeri Kamufle edilmek istenen esas sorun Türkiyenin parçalanmasýný ve bölünmesini arzu eden alçak dýþ nifaklar ile diðer taraftan bu bölünmeden Pay sahibi olacak içteki Alçak hainlerdir. Baðcý'dan Külcü'ye Güney Kampüsü teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, partililere seslenerek belediyenin her alanda yaptýðý çalýþmalarýn kapý kapý gezerek anlatýlmasýný istedi. SAYFA 6-7 DE "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. SAYFA 3 TE Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý SAYFA 2 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:18 Güneþ : 06:47 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:35 Akþam : 17:01 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 5. Hafta ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin'e AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý veda ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette konuþan Milletvekili Salim Uslu "Çorum'da birlik ve beraberlik içerisinde görev yapan Aytekin beye yeni görevinde baþarýlar diliyorum. Çorum'dan daha büyük bir yer olan Samsun'a atanmasýna da ayrý bir sevinç içerisindeyiz" dedi. "Bizler devlet iþlerine karýþmamayý kendimize prensip edindik. Kendi görevlerimiz neyse onu yerine getirdik bundan sonrada bu þekilde hareket edeceðiz" diyen Uslu, "Çorum'da iktidara geldiðimizden beri eðitim için 203 milyon TL'lik yatýrým gerçekleþtirdik bilgisayar 206 biliþim sýnýfý 4412 derslik kattýk.13 milyon 600 bin ücretsiz kitap daðýtýrken bunun maliyeti ise 22.3 milyon TL oldu. Biz bunlarý çalmadan çýrpmadan gerçekleþtirdik. Bu rakamlara baktýðýnýz zaman da güçlü bir ülke olduðumuzu görmekteyiz" dedi.uslu bunlarýn yeterli olmadýðýný daha çok gayret göstereceklerini dile getirerek, "Bizler bugün günü birlik tartýþmalarýn içerisine girmemeliyiz. Bugün bir iletiþim mezunu birey bir otelde bellboyluk yapýyorsa iþte orada bir sýkýntý vardýr. Ýstihdam kurumlarý ve okul arasýndaki iþ birliðini sistemin yanlýþlarýný tartýþarak geçici deðil kalýcý çözümler üretmemiz lazým" þeklinde kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý da Çorum'da yaklaþýk 5 sene görevini sürdüren son derece uyumlu ve baþarýlý bir performans sergileyen Aytekin Girgin'e yeni görevinde baþarýlar diledi.aytekin Girgin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum'u unutmam mümkün deðil çok güzel anýlarýmýz oldu. Herkesle iþ birliði içerisinden elimizden gelen baþarý ve Çorum'a katkýyý saðladýk" þeklinde konuþtu. Girgin, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin ihalesinin tamamlandýðýný hatýrlatarak, il genelinde liselerin ihalesi ve ortaokullarýn ihalerinin tamamlanýrken sadece ilköðretim okullarýnýn kaldýðýný söyledi. Milli Eðitim açýsýndan Çorum'da altyapý sorununun kalmadýðýný kaydeden Girgin, "4+4+4 sistemine baþarýyla geçtik" dedi. Ziyarete Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer de katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BAK Þükran Yargý NÜRNBERG Bir kilit ki anahtarý bendedir. Bir kilit ki her bir gizi sendedir. Bir kilit ki yerden ayrý yerdedir. Aç deyince açýlýr mý sanýrsýn? Dön kendine içindeki sana bak Ok gerilir kollarýnda yaylarýn. Hesap bilmez deli akan çaylarýn. Hýrçýnlaþýp þaha kalkan taylarýn, Gem vurunca duracak mý sanýrsýn? Yelelerde alev almýþ þala bak! Çekirdeðe koca dünya sýðdýran, Gece gündüz yeri göðü döndüren, Sen uyurken âlemleri yürüten, "Hu" deyince yetecek mi sanýrsýn? Dön içine, içindeki cana bak! Kimsede yok bu dünyanýn tapusu. Bil ki ecri taþýr Allah korkusu. Ateþtendir inan benlik duygusu. Gök kubbeyi saf örtü mü sanýrsýn? Çýk dýþýna, dýþýndaki hâle bak! Baþýmýzda altýndan taç olsa da, Yataðýmýz gümüþten taht olsa da, Dünya malý yeri göðü tutsa da, Sen topraðý çaðýrmaz mý sanýrsýn? El üstünde giden batýk sala bak! HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Girgin'den Vali Baþköy'e veda ziyareti Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken, 24 Ocak Cuma günü Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin kentten ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ýl Milli Müdürü olarak beþ buçuk yýl görev yaptýðý Çorum'dan ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýðýný ifade eden Aytekin Girgin, bu süre içerisinde kendisine desteklerini esirgemeyen baþta Vali Sabri Baþköy olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Milli Eðitim alanýnda Çorum adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yapacaðý çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar diledi. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2691 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,224 0,225 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - METROPOL YANI DERMAN ECZANESÝ TEL: FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar Oda seçimleri sonucunda Baþkan seçilen Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, baþarýlý çalýþmalar dilerim. Ömsan Karoser Ömer Uzun Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete Gümrük Þefi Niyazi Þengül ile gümrük memurlarý Murat Torun ve Emine Þahin de katýldý. 1 Ekim 1994 tarihinde adýný Dünya Gümrük Örgütü olarak deðiþtiren Gümrük Ýþbirliði Konseyi'nin ilk toplantýsýný yaptýðý 26 Ocak (1953) günü, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanýyor. Ülkemizde ise 26 Ocak 1994 tarihinden itibaren Gümrük Günü kutlanýyor. Dünya Gümrük Günü'nün ülkemizde duyarlýlýk oluþturmak için her yýl farklý bir tema belirlenerek kutlandýðýný dile getiren Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, bu yýl temanýn "Ýletiþim: Daha Ýyi Ýþbirliði Ýçin Bilgi Paylaþýmý" olarak belirlendiðini ifade ederek, Vali Baþköy'e Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý ile ihracat sýrasýndaki iþ ve iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Gümrük iþlemlerinin elektronik ortama aktarýlmasýyla hýz kazandýðýna, bu durumdan sanayicilerin de memnun olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, " 2012 yýlýnda 166 milyon 339 bin Dolar olan ilimiz ihracatýmýz, 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin Dolar'a yükselmiþtir. Dünyanýn ekonomik daralmayla mücadele ettiði bir dönemde bu veriler ilimiz için sevindiricidir. Ancak ilimiz sanayisi ve tarýmý bu rakamlarý fazlasýyla aþabilecek potansiyele sahiptir. Gümrük Müdürü Eraslan'ýn da ifade ettiði gibi Çorum Gümrük Müdürlüðü'nden yapýlan ihracatýmýz 48 milyon 207 bin 684 Dolar'dýr. Ýlimiz toplam ihracat rakamlarý ile Ýl müdürlüðünden yapýlan ihracat rakamlarýnýn farklý olmasýnýn ana sebebi ilimizdeki firmalardan bazýlarýnýn diðer gümrükler vasýtasýyla ihracat yapmasýdýr" dedi ve baþta ziyaret eden heyet olmak üzere tüm gümrük çalýþanlarýnýn 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladý. Yasin YÜCEL "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. Bu saldýrýnýn sonucunda Yusufiyeli Cengiz olarak bilinen Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý basýn danýþmaný Cengiz Akyýldýz'ýn Hak'ka yürüdüðünü kaydeden Lek, "Üzüntümüz çok büyük, acýmýz tarifsiz ve kelimelere sýðmamaktadýr. Hükümetin "terör bitti, analar aðlamayacak, barýþ geldi" propagandasýný fýrsat bilerek daðdan þehirlere inen, caddeleri ve sokaklarý mesken tutan teröristler toplumsal dokuya ve toplumsal huzura daha fazla zarar vermeden etkisizleþtirilmelidir. Þu günlerde kendi derdine düþen Baþbakan, dirliðimize ve birliðimize yönelik tertip ve suikastlarýn de yegane hazýrlayýcýsý ve hýzlandýrýcýsý olarak milli vicdanlarda mahkum olmuþtur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr. Efendilerinden ihale ve emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini de çok iyi görmekte ve anlamaktadýr. Teessürümüz ne kadar fazla olsa da, kayýplarýmýz ne denli ciðerimizi daðlasa da, tahriklere aldanmayacak, kýþkýrtmalara kapýlmayacaðýz. Yer altý örgütlerinin, iktidar takviyeli suç ve cinayet çetelerinin önümüze taþ koymasýna izin vermeyecek, gerekirse her mihnet ve külfeti göðüsleyerek millet davamýzý can pahasýna savunacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle, aziz dava arkadaþým "Yusufiyeli Cengiz"imize Cenab-ý Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Saldýrýdan yaralý kurtulan deðerli dava arkadaþlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Merhum þehidimizin en baþta ailesi olmak üzere, hepimizin baþý sað olsun. Ruhu þad, mekâný cennet olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatý MHP Esenyurt ilçe seçim koordinasyon merkezine yönelik yapýlan saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldý. Ulu Camiide dün ikindi namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazýna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, partililer ve vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneðinden Vali Baþköy'e teþekkür Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yönetiminden oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürü Cevdet Patlak, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, Mevlüt Özçiftçi, Sadýk Demirkol ve Nurettin Kaya yer aldý.þehit yakýnlarý ve Gaziler için yaptýðý çalýþmalardan ve kendilerine gösterdiði yakýn ilgiden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür eden Baþkan Cafer Eker, dernek faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek kendilerine teþekkür eden Vali Baþköy, "Devletimiz, yapmýþ olduðu yeni yasa çalýþmalarý ve maaþlara yapýlan %25'lik zam ile bir kez daha sizlerin yanýnda olduðu gösterdi ve göstermeye de devam edecektir.valiliðimiz bünyesinde bulunan Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü'nün kapýsýný istediðiz zaman çalabilir, yeni yasa düzenlemeleri hakkýnda bilgi alarak iþ ve iþlemlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bir kez daha belirtmeliyim ki þehit ailelerine ve gazilerimize kapýmýz her zaman açýktýr. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada devlet olarak, millet olarak her zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz" dedi. Haber Servisi

4 4 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM BAL ÞÝFA DEPOSUDUR Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ Bal : Bal üzerinde üzer yapýlan inde bilimsel araþtýrmalar her geçen gün artarak devam ediyor ve bilim insanlarý her seferinde balýn yeni bir özelliðini keþfediyorlar.balýn tam bir þifa kaynaðý olduðunda bilim insanlarý hem fikirler. Yeni çalýþmalar bulguyu daha da güçlendirmektedir. Bunlardan bazýlarýný özetleyerek kamu oyu ile paylaþmak isteriz.bu arada balýn bir ilaç olmadýðýný,ciddi bir gýda takviyesi olduðunu yine konu üzerinde çalýþan uzmanlarýmýz ifade etmektedirler. Bal, arýlar tarafýndan çiçeklerden ve meyve tomurcuklarýndan alýnan özlerden imal edilen çok faydalý bir besindir. Balýn rengi, þeker dengesi ve tadýndaki farklýlýk, boðazý yakýp yakmamasý, kývamý, akýcýlýðý kýritalize olarak þekelrlenmesi tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadýr. Bal üretimi çok büyük bir çaba gerektirir. 450 gramlýk saf balý elde edebilmek için yaklaþýk olarak balarýsýnýn 10 milyon çiçeði ziyaret etmesi gereklidir.on milyon çiçekten gelen doðal zenginliðin sofralarda bulundurulmasý baþlý baþýna vücut saðlýðý için iyi bir kazanýmdýr. Balýn Faydalarý: Bal çok iyi bir Matematik Olimpiyatlarý'nda bölge derecesi 2013 yýlý TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý Karadeniz bölge üçüncüsü Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulundan çýktý yýlý sonunda yapýlan TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarý sonuçlandý. Bahçelievler Salim Akaydýn öðrencisi Ozan Erkoçak Karadeniz bölge üçüncüsü oldu. TÜBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen Ulusal Matematik Olimpiyatlarý sýnavýna 78 ilden 939 ortaokul baþvurdu. Türkiye'de 7 bölgede yapýlan birinci aþama sýnavda çoktan seçmeli 30 soru soruldu. 2,5 saat süre verildi. Haber Servisi Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin, "15 Haziran 2008'den beri yürütmekte olduðum Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevinden bugün itibariyle ayrýlýyorum. enerji kaynaðýdýr. Besleyici deðeri çok yüksek olan Bal, baðýþýklýðý güçlendirir ve anti oksidan özellik taþýr. Kansýzlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boðaz aðrýlarýna ve iltihaplara þifadýr. Ýdrar söktürücüdür. Mide ve baðýrsaklardaki yaralara ve karýn aðrýsýna iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve rahatlatýr. Kalp çarpýntýsý ve yüksek tansiyona karþý faydalýdýr. Kaný temizler, kan dolaþýmýný düzenler. Damar sertliðine karþý faydalý olur. Soðuk algýnlýðýna þifadýr. Özellikle bir tatlý kaþýðý zencefil, bir tatlý kaþýðý balla bir su bardaðý ýlýk suyla yapýlan bal þerbeti gribal rahatsýzlýklarda ciddi rahatlama saðlamaktadýr.ballý süt baðýrsak parazitlerini düþürmekte yararlýdýr. Bala tuz katýlýp yenirse balgam söktürür. Bal, Sarýlýða iyi gelir. Yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrýr. Cildi besler, nemlendirir ve yumuþatýr. On günde bir maskesi yaparak cildinize saðladýðý katkýyý özellikle bizzat görmenizi tavsiye ederim Bal Nasýl Tüketilir ve Kullanýlýr? Sindirime gerek kalmadan direk kana karýþýr. Özellikle ýlýk su ile þerbet yapýlýp içilirse birkaç dakikada kana karýþýp vücuda enerji verir. Bal yenebileceði gibi cilde ve yaralara da sürülebilir. Þerbeti ile gargara yapýlýrsa boðazlarý rahatlatýr. Çay ve süt gibi içeceklerde þifalý bir tatlandýrýcý olarak kullanýlabilir. Uyarý: Bebeklere 1 yaþýna kadar bal yedirilmemesi tavsiye edilmektedir. Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Bakanlýðýmýzca Samsun Ýline görevlendirildim. Bu görevlendirmeyle birlikte derhal göreve baþlama hususu da tarafýma iletildi. Dolayýsýyla ilçe, okul ve kurum ziyaretleri yapacak zamaný bulamadým. Ancak ailem yýl sonuna kadar Çorum'da kalacaðýndan bu ziyaretlerin bir kýsmýný yapabileceðimi düþünüyorum. Deðerli arkadaþlar birlikte bir çok önemli iþe imza attýk. Bunlardan en önemlisi olarak bilinen zorunlu 12 yýllýk eðitimin ilimizde uygulanmasý idi. Büyük bir baþarý ile çözümledik. Bakanlýðýmýzýn yapýlanmasý, il teþkilatlarýnýn yeniden organize edilmesi, projeler, faaliyetler derken dolu dolu güzel günler geçirdik. Bu çalýþmalarýmýzda en büyük güvencemiz Milli Eðitimin temeli olan fedakar öðretmenlerimiz oldu. Tüm yönetici ve öðretmenlerimize, çalýþanlarýmýza tek tek teþekkür ediyorum. Çorum ilinin eðitimine hizmet ederken Valilerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye ve kamu kurumlarýnýn tüm yöneticilerinden her düþünceden siyasetçiden, STK'larda, Muhtarlarýmýzdan, yerel basýnýmýzdan destek ve ilgi gördüm. Her birine müteþekkirim. Deðerli mesai arkadaþlarým bana destek olduðunuz gibi yeni atanan Müdür kardeþimize de destek olacaðýnýzdan eminim. Hepinizi Allah'a emanet ediyor haklarýnýzý helal etmenizi istirham ediyorum" dedi. Haber Servisi ATTDER'den yardýmlara devam Alaca Engelliler Derneði engelli veya yaþlý vatandaþlara yardýmlarýna devam ediyor. Dernek Baþkaný Ahmet Görür yaptýðý açýklamada, "Hizmetlerimiz aralýksýz devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ü geçkin tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðimiz Denizhan Mahallesinde oturan hasta ve yaþlý olup son zamanlarda yürüyemez hale gelen Bade Aygün adlý bayana manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri(Paramedik) Derneði Genel Merkezince baþlatýlan "Çocuklar Üþümesin" yardým kampanyasýnda ATTDER Çorum yönetimi daha önce Siirt'in Eruh ilçesine 33 çift ayakkabý göndermiþti. Dernek yönetimi þimdi de 30 çocuk için ayakkabý, mont ve kýrtasiye malzemelerini kargoyla gönderdi. Malzemelerin Urfa'da daha önceden belirlenmiþ ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildiði açýklandý. Yönetimde bu kampanya ile ilgilenen Baþkan Yardýmcýsý Esra Karakuþ yaptýðý açýklamada, "Ýkinci teslimatýmýzý gerçekleþtirdik. Oradaki çocuklarýmýzýn gülümsemesi yüzümüzü güldürüyor. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Kendi ilimizde de çalýþmalarýmýz devam ediyor.çorum da ihtiyacý olan çocuklarýmýza ne gerekiyorsa teminini saðlýyor bunu paylaþmýyoruz. Gurur kýrýcý olmadan sessiz bir þekilde çalýþmak için çaba harcýyoruz. ATTDER sadece saðlýk alanýnda deðil toplumun her kesiminde bulunmaya devam edecektir'' dedi. Baþkan yardýmcýlarýndan Fatma Alaçam ise, ''Bu kampanyayý ben çok önemsiyordum daha önceki ve bu teslimatla yaklaþýk 65 çocuðumuza ayakkabý ve mont temini yaptýk. Onlarýn ýsýnmasý bizlerin içini ýsýtýyor. Benimde çocuðum var bizler evlerde ýsý derecelerimizi yükselttiðimiz halde çocuðumuz üþür diye korkuyoruz. Kendi çocuklarýmýzý koruyup kollar iken diðer çocuklarý es geçmemiz beklenemezdi. Ýnþallah saðlýk alanýnda yaptýðýmýz, eðitimler, sempozyumlar, kongreler dýþýnda sosyal hayat ile alakalý toplumun her kesiminden taktir toplayan projelerimiz devam edecektir. Allah herkesten razý olsun. Emeði geçen herkese teþekkürler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Yaþlý teyzeye tekerlekli sandalye yardýmý Seyit Ali Büyük göreve baþladý Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Seyit Ali Büyük dün yeni görevine baþladý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük makamýnda Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Haber Servisi

5 5 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar odasý seçimlerini kazanan Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Ýbrahim Koyuncu-Osman Ýzgi 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. Yaklaþýk olarak 150 milyon TL'ye mal olmasý planlanan iþin yapým süresi ise 730 gün olarak bildirildi. Çorum Koçhisar Projesinin kilit tesisini oluþturan Koçhisar barajý ile Büyüköz çayý sularýnýn regüle edilerek, Alaca ovasýnýn sað ve sol sahilinde yer alan yaklaþýk 12 km uzunlukta ve 16 km geniþlikte devam eden tarým arazilerinin mümkün olduðunca basýnçlý olarak cazibe ile sulanmasý hedeflenmektedir dekar (cazibe 7567 ha ve pompaj 4268 ha) araziyi borulu sistem ile basýnçlý olarak sulu tarýma kavuþturacak olan proje ayný zamanda da Çorum Merkezine hm3, Alaca ilçesine 2.54 hm3 olmak üzere toplamda hm3 içme ve kullanma suyu da temin edilmesini saðlayacaktýr. Koçhisar barajý ile Çorum il merkezinin 2020 yýlýndan itibaren 2042 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacý ve Alaca ilçe merkezinin 2050 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý hedeflenmektedir. Ýnþaat çalýþmalarý tamamlanan ve su tutulan Koçhisar Barajýnýn talvegden yüksekliði m, temelden yüksekliði ise m olup, gövde dolgu tipi kil çekirdekli zonlu homojen dolgu tipindedir. Alaca ilçesi içme suyu isale hattý tamamlanmýþ olup, arýtma tesisi inþaatý da 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Daire Baþkanlýðýnca yürütülecek olan ihale süreci günü tamamlanmýþ olacaktýr. Milletvekilleri olarak Çorum'un sanayiden sonra en önemli sektörün tarým olduðunu her zaman ifade ettik. Çorum tarýmýna çok ciddi bir katký saðlayacak olan bu projenin ihale edilmesi ve bir an evvel Çorumlu tarýmsal iþletmeler ve geçimini topraktan saðlayan hemþerilerimiz ile çiftçilerimizin hizmetine açýlmasý en büyük emelimizdir. Çorum'da sulanabilir arazilere olan ihtiyaç halkýmýza hizmet edebilmek adýna bizi sulama projelerine ve sulanabilir arazi çabasýna yönlendirmiþtir. Çabalarýmýzý Çorum'un en büyük sulama projesi olan Koçhisar Barajý Sulama Projesine yönlendirdik. Çorum'un Milletvekilleri olarak verdiðimiz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Koçhisar Projesinin ihalesinin tamamlanmasý ile sulanacak olan 118 dekar arazide tarýmsal verimlilik artacak, hayvancýlýðýn alt yapýsý olan yem bitkileri üretimi artacak ve böylece hayvancýlýkta maliyetler de azaltýlmýþ olacaktýr. Üreticimiz ve çiftçimizin kazançlarýnýn artmasý ile Ýlçe ekonomisine ve Çorum ekonomisine katkýsý da büyük olacak, Alaca ilçemizin hayvancýlýk ve tarýmsal geliri 3'e katlanacaktýr. Ayrýca verdiðimiz sözlerden bir diðerini gerçekleþtirmeye yönelik olarak önümüzdeki aylarda da Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'da dekar araziye sulama yapacak Týmarlý 2.Kýsým (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihale edilmesi için çalýþmalara baþlayacaðýz. Hem üreticimiz ve çiftçimizin gelirini artýracaðý gibi Alaca ekonomisine de büyük bir katký saðlayacak Koçhisar Projesinin Öncelikle Merkez ve Alaca bölgelerimiz olmak üzere tüm halkýmýza hayýrlý olmasýný dileriz" dediler. Haber Servisi Çorum, Emitt 2014'e hazýr Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi'nin birlikte katýldýðý Emitt Fuarý, 30 Ocak Perþembe günü baþlayacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da fuarda Çorum'u en iyi þekilde tanýtmak için tüm çalýþmalarýný tamamlayan Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi, fuarda kullanacaðý tanýtým materyallerini Ýstanbul'a ulaþtýrdý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emitt Fuarý'nda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Gül, fuara katýlacak ekibin stant malzemeleri ve tanýtým materyallerini ile birlikte Ýstanbul'a ulaþtýðýný ve hazýrlýklara baþladýklarýný ifade eden Gül, "30 Ocak 02 Þubat 2014 tarihleri arasýnda TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi olarak birlikte katýlacaðýz. Ýlimiz kültür ve turizm deðerlerinin tanýtýmýný en iyi þekilde yapacaðýz" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, fuar boyunca hazýrladýklarý tanýtým materyallerini ve sýcak Çorum leblebisini, Çorum standýný ziyaret eden herkese ikram edeceklerinin altýný çizdi. Fatih AKBAÞ KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Tarýmsal Öðretimin 168. yýlýný kutladýlar Tarýmsal Öðretimin baþlangýcýnýn 168. yýldönümünü nedeniyle Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý kutlama programý düzenledi.çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gül konu hakkýnda verdiði bilgide, "Türkiye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi`nin açýlmasý ile baþlamýþtýr. 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi için çeþitli önlemler alýnýrken, bunlarý uygulayacak ziraatçýlara da ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu amaçla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. Bu vesile ile her yýl bu günün anýsýna geleneksel olarak baþak balosu düzenlenmektedir. Bu yýlda 24 Ocak 2014 tarih saat 19.00'da Anitta Otelde yapýlmýþtýr. Düzenlenen bu baloya, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ ve Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýl Baþkaný ve ayný zamanda Ziraat Mühendisi olan Ahmet Sami Ceylan ile çok sayýda üye ve davetli katýldý. Nezih bir ortamda geçen bu organizasyonda, daha önceki yönetimde il temsilcisi olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ'a Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk tarafýndan plaket, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise diðer yönetim üyeleri Ahmet Kelem, Semai Özkan, Murat Yemenici ve Derya Özücan'a da teþekkür belgesi verdi. Programda Türk Sanat ve Halk Müziði eþliðinde yemek ikram edilip ardýndan eðlence düzenlendi" dedi. Haber Servisi Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. Türkiye Aþçýlar Federasyonu ve Antalya Mutfak Þefleri Birliði Derneði ANFAÞ iþ birliði ile düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý, Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Yurt Dýþýndan gelen Michelin Yýldýzlý Þeflerinin jüri üyeliðini yaptýðý yarýþmada, 10 kategoride yarýþmalar gerçekleþtirilirken, Çorum Kýz Teknik ve Mesleki Lisesi Meslek Liseleri kategorisinde Türkiye 2.si oldu. Geçtiðimiz yýl V. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasýnda yine meslek liseleri kategorisinde hazýrladýðý "Kuzu Eti" ile birincilik almýþtý. Bu yýlda Anadolu mutfaðýnda çok yaygýn olmamasýna karþýn risk alarak yiyecek içecek hizmetleri alanýndaki baþarýlarýný bir kez daha ispatlayarak karides ve "Çipura Balýðýyla" ile 2.lik alan ekipte öðretmenler Asuman Albayrak, Sultan Örten ve öðrenciler Kübra Demirbaþ, Eda Özbey ve Gülizar Aktaþ isimli öðrenciler yer aldý. Antalya'dan bu senede dereceyle dönen ve baþarýlarýný bir kez daha tescilleyen ekibi kutlayan Okul Müdürü Elvan Güneþ, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Bölüm Þefi Nuran Köse Özkurþunlu, baþta olmak üzere Bölüm Öðretmenleri Asuman Albayrak, Sultan Örten ve Sever Serim'e ve yarýþmaya katýlan öðrencilere emeklerinden dolayý teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Haber Servisi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı