Belediye Su Zammýndan sonra,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Su Zammýndan sonra,"

Transkript

1 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. SAYFA 5 TE Belediyenin borcu 27 milyon lira Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenlediði toplantýda 5 yýlda yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen toplantýda sözlerine "5 yýllýk emanetin dönem sonuna yaklaþtýðýmýz þu günlerde güzel bir 'hasat günü ya da hesap günü' anlayýþýyla huzurlarýnýzda olmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyerek baþladý. SAYFA 6-7 DE 40 KURUÞ Belediye Su Zammýndan sonra, 'Emlak deðerlerine yüzde 300 zam yaptý!' Nadir Yücel - 1 Ocak 2014 Tarihinden geçerli olmak üzere 2014 yýlý için sözde yüzde 7 zam yapýlmýþtý. Ancak tonlar oranýnda yapýlan azaltma ile zammýn vatandaþa yansýmasýnýn daha fazla olacaðý birçoðunun gözünden kaçmýþtý. Yani daha önce Tarifeler 0-20 ila Ton arasý iken 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak su tarifesine göre 20 yerine 15 er Ton artýþ bazý alýndý. Buna göre 0-10 ton arasý 1,62 liradan 1,73 liraya, ton arasý 2,07 lirada 2,21 liraya, 31 ton üzeri ise 3 liradan 3,21 liraya yükselmiþti. Zam oraný düþük gibi gösterilirken 20 yerine 15' er ton artýþýn baz alýnmasý bir anlamda yüzde 40 lara varan zam oranýný da beraberinde getirmiþti. Çorum belediyesi benzer uygulamayý Emlak deðerlerine yaptýðý anlaþýlmaz deðer artýþý ilehayata geçirdi. Daha önce ayný arsaya 900 TL Emlak vergisi ödeyen þahýs bugün TL. Ödemek zorunda kaldýðýný iddia ediyor. Ayný yüksek yansýmalar Tapu harç masraflarýna da 3 katý oranýnda yansýyýnca Emlak piyasasýnda þaþkýnlýk baþladý. Vatandaþa yansýmalarý ise ilk taksitlerin tahsilatý ile birlikte baþlayacak. Konu ile ilgili olarak konuþan Emlakçýlar," Ýzah etmeden oldubitti ye getirilerek anlaþýlmaz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Ankara da bile bu þekilde bir uygulama yapýlmaz iken Çorumda hangi gerekçeler ile bu uygulamaya geçildiðinin izahatýný istiyoruz. Nerden bakarsanýz bakýnýz vatandaþýn emlak vergilerine alým satým harçlarýna yüzde 3 Yüz zam yapýlmýþ durumdadýr. Þu an yapýlan satýþlarda biz bunu görüyor ve yaþýyoruz. Vatandaþlarýmýz da Ýlk taksitlerini ödeyecekleri Nisan Mayýs dan itibaren yüzde 3 Yüzlük farký görecekler. Bu korkunç bir zam oranýdýr. Belediyenin bu yanlýþ uygulamasýndan bir an önce dönmesi gerekir. Dün 50 Bin TL deðerinde gördüðün yeri bugün 150 bin kabul edersen Emlak vergisi Tapu masraflarýnýn 3 e katlanmasý ile kalmaz yarýn bir gün Maliye de bu yüzde 3 Yüzlük deðer artýþýnýn gelir vergisi nerde diye gelirse kimse þaþýrmasýn" þeklinde konuþtular. Çorum 'bütünþehir' olmalý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni bir kent kültürünün oluþtuðunu ifade ederek, bu kültürün içinde sadece temizlik veya kanalizasyon gibi projelerinin olmadýðýný modern bir kent oluþturmak için gereken herþeyin bulunduðunu söyledi. SAYFA 6-7 DE Hedef "2014'te 14'te 14" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜlcü ve ekibine yaptýklarý çalýþmalardasn dolayý teþekkür etti.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan AK Parti Ýl Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin... SAYFA 4 TE ANALÝZ Türkiye Suikastlara mý gebe? Melih Gökçek'in Düþündürücü Vasiyeti Nadir YÜCEL Melih Gökçek tarafýndan açýklanan ve dün basýnda yer alan Suikast uyarýlý vasiyet düþündürücüdür.geçmiþte Sað - Sol, Alevi - Sünni gibi gerginlikler ve çatýþmalar çýkartýlmasý adýna veya bazý belge ve bilgilerin deþifrelerini önleme adýna ( Uður Mumcu )ya yapýldýðý gibi deðiþik suikastlar yapýlmýþtý.rahmetli Turgut Özal ve Muhsin Yazýcýoðlu suikastlarýnýn failleri ise hala ortaya çýkarýlamamýþtýr.mevcut Konjonktürde daha önce de yazdýðýmýz gibi 1 taþla 2 hatta 3 kuþ hedefleyen güçler þu ana kadar Deðiþik zamanlarda zaten ' Kansýz Suikastlar' yapmýþlardýr. Bu suikastlarý Baþbakanýn çok yakýnýna yerleþtirdikleri 'Baþ Yüce' nin adamlarý ile gerçekleþtirmiþlerdir. Ýrancýlarýn elinde sadece 5-12 yýllýk deðil, '20 yýllýk!' Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimden sonrada daha iyi hizmet verebilmek, daha yaþanabilir bir kent oluþturmak çalýþmalara devam edeceklerini dile getirerek... Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. SAYFA 3 TE SAYFA 6-7 DE Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. SAYFA 5 TE 'Muta Nikah' sonrasýný..kasete aldýklarý isimler olduðundan kuþkunuz olmasýn.( Bazý eski bakanlarda dahil ) Bu aþaðýlýk ve alçakça kaset kozlarý ile yapýlan Tehdit ve Þantajlar da bir gün Suikastlarýn deðiþik türü olarak kabul edilecektir. Mevcut Konjonktür BDP, MHP, AKP ve CHP olmak üzere tüm siyasi partiler adýna Suikastlara müsait ortamdýr. Neden mi Çünkü Türkiye seçimlerin Arifesinde dir. AKP ya da Hizmet hareketine yönelik suikastlarise ihtimalin önceliðini oluþturmaktadýr.bir oradan bir buradan düþüncesi ile ayný silahtan atýlacak mermilerin esas hedefi Ýnsanlarý sokaða dökmek, Türkiye yi, Mýsýr ve Suriye karesine dahil etmek amacýnda olanlar ardýr. Bu olanlarýgöz ardý edenler ve bunlara fýrsat verenler ise Gaflet içerisindedirler.melih Gökçek'in Vasiyeti ise düþündürücü ve Manidardýr. Diyor ki 5 ayrý yere mektup býraktým. Öldürülmem durumumda benden 100 kat daha beni öldürenler zarar görecek! V.S. Kardeþim elinde belge ya da bilgi varsa mektup ile yakýnlarýna bilgi verirken neden savcýlara vermiyorsun! Bildiklerin varsa hatta çýk Kamuoyuna açýkla. Diðer yandan akýllara þu gelmez mi 'Ey suikast yapacaklar, ben sizi tahmin ediyorum bana iliþmeyin, beni öldürürseniz yakalanmanýz kolay olur. Ben sizi sezinledim Þimdiden sizin hakkýnýzda yakýnlarýma da bilgi býraktým! Olasý yapýlabilecek bir Suikast ihtimalinde Melih Gökçek'in kendi ismini sildirmesi adýna bence dâhice bir açýklama! Baþkalarýna suikast yapýlýrsa da 'Ben demiþtim' diyecek. Peki baþkasýna suikast yapýlýr ise ve bildiðin bir þeyler varsa vebal altýnda kalmayacakmýsýn! Bildiklerini Adalet ile neden paylaþmýyorsun Melih Bey diye sormak gerekmez mi! Diðer bir ayrýntý ise suikast senaryosu ile oy artýþýnýnda hedeflendiði düþüncesini de normal karþýlamak gerekir. Ýstikbalde Türkiye yi sokaða dökecek esas olaylar ise Güney Doðu da yaþanmaktadýr.bdp liler bizzat Baþbakan Erdoðan'a diyor ki,' Paralel Devlet arýyorsan Güney Doðu da ara Paralel Devlet burada ne yapacaksan buyur gel yap diyorlar. Halkýn dikkatini de Cemaat Hükümet çekiþmesi ne çekerek Güney Doðu da Derinden 'ParelelYapýlandýrmaya' hýz veriyorlar. Üzeri Kamufle edilmek istenen esas sorun Türkiyenin parçalanmasýný ve bölünmesini arzu eden alçak dýþ nifaklar ile diðer taraftan bu bölünmeden Pay sahibi olacak içteki Alçak hainlerdir. Baðcý'dan Külcü'ye Güney Kampüsü teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, partililere seslenerek belediyenin her alanda yaptýðý çalýþmalarýn kapý kapý gezerek anlatýlmasýný istedi. SAYFA 6-7 DE "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. SAYFA 3 TE Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý SAYFA 2 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:18 Güneþ : 06:47 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:35 Akþam : 17:01 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 5. Hafta ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin'e AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý veda ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette konuþan Milletvekili Salim Uslu "Çorum'da birlik ve beraberlik içerisinde görev yapan Aytekin beye yeni görevinde baþarýlar diliyorum. Çorum'dan daha büyük bir yer olan Samsun'a atanmasýna da ayrý bir sevinç içerisindeyiz" dedi. "Bizler devlet iþlerine karýþmamayý kendimize prensip edindik. Kendi görevlerimiz neyse onu yerine getirdik bundan sonrada bu þekilde hareket edeceðiz" diyen Uslu, "Çorum'da iktidara geldiðimizden beri eðitim için 203 milyon TL'lik yatýrým gerçekleþtirdik bilgisayar 206 biliþim sýnýfý 4412 derslik kattýk.13 milyon 600 bin ücretsiz kitap daðýtýrken bunun maliyeti ise 22.3 milyon TL oldu. Biz bunlarý çalmadan çýrpmadan gerçekleþtirdik. Bu rakamlara baktýðýnýz zaman da güçlü bir ülke olduðumuzu görmekteyiz" dedi.uslu bunlarýn yeterli olmadýðýný daha çok gayret göstereceklerini dile getirerek, "Bizler bugün günü birlik tartýþmalarýn içerisine girmemeliyiz. Bugün bir iletiþim mezunu birey bir otelde bellboyluk yapýyorsa iþte orada bir sýkýntý vardýr. Ýstihdam kurumlarý ve okul arasýndaki iþ birliðini sistemin yanlýþlarýný tartýþarak geçici deðil kalýcý çözümler üretmemiz lazým" þeklinde kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý da Çorum'da yaklaþýk 5 sene görevini sürdüren son derece uyumlu ve baþarýlý bir performans sergileyen Aytekin Girgin'e yeni görevinde baþarýlar diledi.aytekin Girgin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum'u unutmam mümkün deðil çok güzel anýlarýmýz oldu. Herkesle iþ birliði içerisinden elimizden gelen baþarý ve Çorum'a katkýyý saðladýk" þeklinde konuþtu. Girgin, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin ihalesinin tamamlandýðýný hatýrlatarak, il genelinde liselerin ihalesi ve ortaokullarýn ihalerinin tamamlanýrken sadece ilköðretim okullarýnýn kaldýðýný söyledi. Milli Eðitim açýsýndan Çorum'da altyapý sorununun kalmadýðýný kaydeden Girgin, "4+4+4 sistemine baþarýyla geçtik" dedi. Ziyarete Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer de katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BAK Þükran Yargý NÜRNBERG Bir kilit ki anahtarý bendedir. Bir kilit ki her bir gizi sendedir. Bir kilit ki yerden ayrý yerdedir. Aç deyince açýlýr mý sanýrsýn? Dön kendine içindeki sana bak Ok gerilir kollarýnda yaylarýn. Hesap bilmez deli akan çaylarýn. Hýrçýnlaþýp þaha kalkan taylarýn, Gem vurunca duracak mý sanýrsýn? Yelelerde alev almýþ þala bak! Çekirdeðe koca dünya sýðdýran, Gece gündüz yeri göðü döndüren, Sen uyurken âlemleri yürüten, "Hu" deyince yetecek mi sanýrsýn? Dön içine, içindeki cana bak! Kimsede yok bu dünyanýn tapusu. Bil ki ecri taþýr Allah korkusu. Ateþtendir inan benlik duygusu. Gök kubbeyi saf örtü mü sanýrsýn? Çýk dýþýna, dýþýndaki hâle bak! Baþýmýzda altýndan taç olsa da, Yataðýmýz gümüþten taht olsa da, Dünya malý yeri göðü tutsa da, Sen topraðý çaðýrmaz mý sanýrsýn? El üstünde giden batýk sala bak! HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Girgin'den Vali Baþköy'e veda ziyareti Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken, 24 Ocak Cuma günü Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin kentten ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ýl Milli Müdürü olarak beþ buçuk yýl görev yaptýðý Çorum'dan ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýðýný ifade eden Aytekin Girgin, bu süre içerisinde kendisine desteklerini esirgemeyen baþta Vali Sabri Baþköy olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Milli Eðitim alanýnda Çorum adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yapacaðý çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar diledi. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2691 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,224 0,225 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - METROPOL YANI DERMAN ECZANESÝ TEL: FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar Oda seçimleri sonucunda Baþkan seçilen Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, baþarýlý çalýþmalar dilerim. Ömsan Karoser Ömer Uzun Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete Gümrük Þefi Niyazi Þengül ile gümrük memurlarý Murat Torun ve Emine Þahin de katýldý. 1 Ekim 1994 tarihinde adýný Dünya Gümrük Örgütü olarak deðiþtiren Gümrük Ýþbirliði Konseyi'nin ilk toplantýsýný yaptýðý 26 Ocak (1953) günü, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanýyor. Ülkemizde ise 26 Ocak 1994 tarihinden itibaren Gümrük Günü kutlanýyor. Dünya Gümrük Günü'nün ülkemizde duyarlýlýk oluþturmak için her yýl farklý bir tema belirlenerek kutlandýðýný dile getiren Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, bu yýl temanýn "Ýletiþim: Daha Ýyi Ýþbirliði Ýçin Bilgi Paylaþýmý" olarak belirlendiðini ifade ederek, Vali Baþköy'e Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý ile ihracat sýrasýndaki iþ ve iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Gümrük iþlemlerinin elektronik ortama aktarýlmasýyla hýz kazandýðýna, bu durumdan sanayicilerin de memnun olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, " 2012 yýlýnda 166 milyon 339 bin Dolar olan ilimiz ihracatýmýz, 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin Dolar'a yükselmiþtir. Dünyanýn ekonomik daralmayla mücadele ettiði bir dönemde bu veriler ilimiz için sevindiricidir. Ancak ilimiz sanayisi ve tarýmý bu rakamlarý fazlasýyla aþabilecek potansiyele sahiptir. Gümrük Müdürü Eraslan'ýn da ifade ettiði gibi Çorum Gümrük Müdürlüðü'nden yapýlan ihracatýmýz 48 milyon 207 bin 684 Dolar'dýr. Ýlimiz toplam ihracat rakamlarý ile Ýl müdürlüðünden yapýlan ihracat rakamlarýnýn farklý olmasýnýn ana sebebi ilimizdeki firmalardan bazýlarýnýn diðer gümrükler vasýtasýyla ihracat yapmasýdýr" dedi ve baþta ziyaret eden heyet olmak üzere tüm gümrük çalýþanlarýnýn 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladý. Yasin YÜCEL "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. Bu saldýrýnýn sonucunda Yusufiyeli Cengiz olarak bilinen Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý basýn danýþmaný Cengiz Akyýldýz'ýn Hak'ka yürüdüðünü kaydeden Lek, "Üzüntümüz çok büyük, acýmýz tarifsiz ve kelimelere sýðmamaktadýr. Hükümetin "terör bitti, analar aðlamayacak, barýþ geldi" propagandasýný fýrsat bilerek daðdan þehirlere inen, caddeleri ve sokaklarý mesken tutan teröristler toplumsal dokuya ve toplumsal huzura daha fazla zarar vermeden etkisizleþtirilmelidir. Þu günlerde kendi derdine düþen Baþbakan, dirliðimize ve birliðimize yönelik tertip ve suikastlarýn de yegane hazýrlayýcýsý ve hýzlandýrýcýsý olarak milli vicdanlarda mahkum olmuþtur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr. Efendilerinden ihale ve emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini de çok iyi görmekte ve anlamaktadýr. Teessürümüz ne kadar fazla olsa da, kayýplarýmýz ne denli ciðerimizi daðlasa da, tahriklere aldanmayacak, kýþkýrtmalara kapýlmayacaðýz. Yer altý örgütlerinin, iktidar takviyeli suç ve cinayet çetelerinin önümüze taþ koymasýna izin vermeyecek, gerekirse her mihnet ve külfeti göðüsleyerek millet davamýzý can pahasýna savunacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle, aziz dava arkadaþým "Yusufiyeli Cengiz"imize Cenab-ý Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Saldýrýdan yaralý kurtulan deðerli dava arkadaþlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Merhum þehidimizin en baþta ailesi olmak üzere, hepimizin baþý sað olsun. Ruhu þad, mekâný cennet olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatý MHP Esenyurt ilçe seçim koordinasyon merkezine yönelik yapýlan saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldý. Ulu Camiide dün ikindi namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazýna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, partililer ve vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneðinden Vali Baþköy'e teþekkür Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yönetiminden oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürü Cevdet Patlak, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, Mevlüt Özçiftçi, Sadýk Demirkol ve Nurettin Kaya yer aldý.þehit yakýnlarý ve Gaziler için yaptýðý çalýþmalardan ve kendilerine gösterdiði yakýn ilgiden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür eden Baþkan Cafer Eker, dernek faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek kendilerine teþekkür eden Vali Baþköy, "Devletimiz, yapmýþ olduðu yeni yasa çalýþmalarý ve maaþlara yapýlan %25'lik zam ile bir kez daha sizlerin yanýnda olduðu gösterdi ve göstermeye de devam edecektir.valiliðimiz bünyesinde bulunan Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü'nün kapýsýný istediðiz zaman çalabilir, yeni yasa düzenlemeleri hakkýnda bilgi alarak iþ ve iþlemlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bir kez daha belirtmeliyim ki þehit ailelerine ve gazilerimize kapýmýz her zaman açýktýr. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada devlet olarak, millet olarak her zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz" dedi. Haber Servisi

4 4 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM BAL ÞÝFA DEPOSUDUR Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ Bal : Bal üzerinde üzer yapýlan inde bilimsel araþtýrmalar her geçen gün artarak devam ediyor ve bilim insanlarý her seferinde balýn yeni bir özelliðini keþfediyorlar.balýn tam bir þifa kaynaðý olduðunda bilim insanlarý hem fikirler. Yeni çalýþmalar bulguyu daha da güçlendirmektedir. Bunlardan bazýlarýný özetleyerek kamu oyu ile paylaþmak isteriz.bu arada balýn bir ilaç olmadýðýný,ciddi bir gýda takviyesi olduðunu yine konu üzerinde çalýþan uzmanlarýmýz ifade etmektedirler. Bal, arýlar tarafýndan çiçeklerden ve meyve tomurcuklarýndan alýnan özlerden imal edilen çok faydalý bir besindir. Balýn rengi, þeker dengesi ve tadýndaki farklýlýk, boðazý yakýp yakmamasý, kývamý, akýcýlýðý kýritalize olarak þekelrlenmesi tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadýr. Bal üretimi çok büyük bir çaba gerektirir. 450 gramlýk saf balý elde edebilmek için yaklaþýk olarak balarýsýnýn 10 milyon çiçeði ziyaret etmesi gereklidir.on milyon çiçekten gelen doðal zenginliðin sofralarda bulundurulmasý baþlý baþýna vücut saðlýðý için iyi bir kazanýmdýr. Balýn Faydalarý: Bal çok iyi bir Matematik Olimpiyatlarý'nda bölge derecesi 2013 yýlý TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý Karadeniz bölge üçüncüsü Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulundan çýktý yýlý sonunda yapýlan TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarý sonuçlandý. Bahçelievler Salim Akaydýn öðrencisi Ozan Erkoçak Karadeniz bölge üçüncüsü oldu. TÜBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen Ulusal Matematik Olimpiyatlarý sýnavýna 78 ilden 939 ortaokul baþvurdu. Türkiye'de 7 bölgede yapýlan birinci aþama sýnavda çoktan seçmeli 30 soru soruldu. 2,5 saat süre verildi. Haber Servisi Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin, "15 Haziran 2008'den beri yürütmekte olduðum Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevinden bugün itibariyle ayrýlýyorum. enerji kaynaðýdýr. Besleyici deðeri çok yüksek olan Bal, baðýþýklýðý güçlendirir ve anti oksidan özellik taþýr. Kansýzlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boðaz aðrýlarýna ve iltihaplara þifadýr. Ýdrar söktürücüdür. Mide ve baðýrsaklardaki yaralara ve karýn aðrýsýna iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve rahatlatýr. Kalp çarpýntýsý ve yüksek tansiyona karþý faydalýdýr. Kaný temizler, kan dolaþýmýný düzenler. Damar sertliðine karþý faydalý olur. Soðuk algýnlýðýna þifadýr. Özellikle bir tatlý kaþýðý zencefil, bir tatlý kaþýðý balla bir su bardaðý ýlýk suyla yapýlan bal þerbeti gribal rahatsýzlýklarda ciddi rahatlama saðlamaktadýr.ballý süt baðýrsak parazitlerini düþürmekte yararlýdýr. Bala tuz katýlýp yenirse balgam söktürür. Bal, Sarýlýða iyi gelir. Yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrýr. Cildi besler, nemlendirir ve yumuþatýr. On günde bir maskesi yaparak cildinize saðladýðý katkýyý özellikle bizzat görmenizi tavsiye ederim Bal Nasýl Tüketilir ve Kullanýlýr? Sindirime gerek kalmadan direk kana karýþýr. Özellikle ýlýk su ile þerbet yapýlýp içilirse birkaç dakikada kana karýþýp vücuda enerji verir. Bal yenebileceði gibi cilde ve yaralara da sürülebilir. Þerbeti ile gargara yapýlýrsa boðazlarý rahatlatýr. Çay ve süt gibi içeceklerde þifalý bir tatlandýrýcý olarak kullanýlabilir. Uyarý: Bebeklere 1 yaþýna kadar bal yedirilmemesi tavsiye edilmektedir. Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Bakanlýðýmýzca Samsun Ýline görevlendirildim. Bu görevlendirmeyle birlikte derhal göreve baþlama hususu da tarafýma iletildi. Dolayýsýyla ilçe, okul ve kurum ziyaretleri yapacak zamaný bulamadým. Ancak ailem yýl sonuna kadar Çorum'da kalacaðýndan bu ziyaretlerin bir kýsmýný yapabileceðimi düþünüyorum. Deðerli arkadaþlar birlikte bir çok önemli iþe imza attýk. Bunlardan en önemlisi olarak bilinen zorunlu 12 yýllýk eðitimin ilimizde uygulanmasý idi. Büyük bir baþarý ile çözümledik. Bakanlýðýmýzýn yapýlanmasý, il teþkilatlarýnýn yeniden organize edilmesi, projeler, faaliyetler derken dolu dolu güzel günler geçirdik. Bu çalýþmalarýmýzda en büyük güvencemiz Milli Eðitimin temeli olan fedakar öðretmenlerimiz oldu. Tüm yönetici ve öðretmenlerimize, çalýþanlarýmýza tek tek teþekkür ediyorum. Çorum ilinin eðitimine hizmet ederken Valilerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye ve kamu kurumlarýnýn tüm yöneticilerinden her düþünceden siyasetçiden, STK'larda, Muhtarlarýmýzdan, yerel basýnýmýzdan destek ve ilgi gördüm. Her birine müteþekkirim. Deðerli mesai arkadaþlarým bana destek olduðunuz gibi yeni atanan Müdür kardeþimize de destek olacaðýnýzdan eminim. Hepinizi Allah'a emanet ediyor haklarýnýzý helal etmenizi istirham ediyorum" dedi. Haber Servisi ATTDER'den yardýmlara devam Alaca Engelliler Derneði engelli veya yaþlý vatandaþlara yardýmlarýna devam ediyor. Dernek Baþkaný Ahmet Görür yaptýðý açýklamada, "Hizmetlerimiz aralýksýz devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ü geçkin tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðimiz Denizhan Mahallesinde oturan hasta ve yaþlý olup son zamanlarda yürüyemez hale gelen Bade Aygün adlý bayana manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri(Paramedik) Derneði Genel Merkezince baþlatýlan "Çocuklar Üþümesin" yardým kampanyasýnda ATTDER Çorum yönetimi daha önce Siirt'in Eruh ilçesine 33 çift ayakkabý göndermiþti. Dernek yönetimi þimdi de 30 çocuk için ayakkabý, mont ve kýrtasiye malzemelerini kargoyla gönderdi. Malzemelerin Urfa'da daha önceden belirlenmiþ ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildiði açýklandý. Yönetimde bu kampanya ile ilgilenen Baþkan Yardýmcýsý Esra Karakuþ yaptýðý açýklamada, "Ýkinci teslimatýmýzý gerçekleþtirdik. Oradaki çocuklarýmýzýn gülümsemesi yüzümüzü güldürüyor. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Kendi ilimizde de çalýþmalarýmýz devam ediyor.çorum da ihtiyacý olan çocuklarýmýza ne gerekiyorsa teminini saðlýyor bunu paylaþmýyoruz. Gurur kýrýcý olmadan sessiz bir þekilde çalýþmak için çaba harcýyoruz. ATTDER sadece saðlýk alanýnda deðil toplumun her kesiminde bulunmaya devam edecektir'' dedi. Baþkan yardýmcýlarýndan Fatma Alaçam ise, ''Bu kampanyayý ben çok önemsiyordum daha önceki ve bu teslimatla yaklaþýk 65 çocuðumuza ayakkabý ve mont temini yaptýk. Onlarýn ýsýnmasý bizlerin içini ýsýtýyor. Benimde çocuðum var bizler evlerde ýsý derecelerimizi yükselttiðimiz halde çocuðumuz üþür diye korkuyoruz. Kendi çocuklarýmýzý koruyup kollar iken diðer çocuklarý es geçmemiz beklenemezdi. Ýnþallah saðlýk alanýnda yaptýðýmýz, eðitimler, sempozyumlar, kongreler dýþýnda sosyal hayat ile alakalý toplumun her kesiminden taktir toplayan projelerimiz devam edecektir. Allah herkesten razý olsun. Emeði geçen herkese teþekkürler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Yaþlý teyzeye tekerlekli sandalye yardýmý Seyit Ali Büyük göreve baþladý Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Seyit Ali Büyük dün yeni görevine baþladý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük makamýnda Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Haber Servisi

5 5 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar odasý seçimlerini kazanan Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Ýbrahim Koyuncu-Osman Ýzgi 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. Yaklaþýk olarak 150 milyon TL'ye mal olmasý planlanan iþin yapým süresi ise 730 gün olarak bildirildi. Çorum Koçhisar Projesinin kilit tesisini oluþturan Koçhisar barajý ile Büyüköz çayý sularýnýn regüle edilerek, Alaca ovasýnýn sað ve sol sahilinde yer alan yaklaþýk 12 km uzunlukta ve 16 km geniþlikte devam eden tarým arazilerinin mümkün olduðunca basýnçlý olarak cazibe ile sulanmasý hedeflenmektedir dekar (cazibe 7567 ha ve pompaj 4268 ha) araziyi borulu sistem ile basýnçlý olarak sulu tarýma kavuþturacak olan proje ayný zamanda da Çorum Merkezine hm3, Alaca ilçesine 2.54 hm3 olmak üzere toplamda hm3 içme ve kullanma suyu da temin edilmesini saðlayacaktýr. Koçhisar barajý ile Çorum il merkezinin 2020 yýlýndan itibaren 2042 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacý ve Alaca ilçe merkezinin 2050 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý hedeflenmektedir. Ýnþaat çalýþmalarý tamamlanan ve su tutulan Koçhisar Barajýnýn talvegden yüksekliði m, temelden yüksekliði ise m olup, gövde dolgu tipi kil çekirdekli zonlu homojen dolgu tipindedir. Alaca ilçesi içme suyu isale hattý tamamlanmýþ olup, arýtma tesisi inþaatý da 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Daire Baþkanlýðýnca yürütülecek olan ihale süreci günü tamamlanmýþ olacaktýr. Milletvekilleri olarak Çorum'un sanayiden sonra en önemli sektörün tarým olduðunu her zaman ifade ettik. Çorum tarýmýna çok ciddi bir katký saðlayacak olan bu projenin ihale edilmesi ve bir an evvel Çorumlu tarýmsal iþletmeler ve geçimini topraktan saðlayan hemþerilerimiz ile çiftçilerimizin hizmetine açýlmasý en büyük emelimizdir. Çorum'da sulanabilir arazilere olan ihtiyaç halkýmýza hizmet edebilmek adýna bizi sulama projelerine ve sulanabilir arazi çabasýna yönlendirmiþtir. Çabalarýmýzý Çorum'un en büyük sulama projesi olan Koçhisar Barajý Sulama Projesine yönlendirdik. Çorum'un Milletvekilleri olarak verdiðimiz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Koçhisar Projesinin ihalesinin tamamlanmasý ile sulanacak olan 118 dekar arazide tarýmsal verimlilik artacak, hayvancýlýðýn alt yapýsý olan yem bitkileri üretimi artacak ve böylece hayvancýlýkta maliyetler de azaltýlmýþ olacaktýr. Üreticimiz ve çiftçimizin kazançlarýnýn artmasý ile Ýlçe ekonomisine ve Çorum ekonomisine katkýsý da büyük olacak, Alaca ilçemizin hayvancýlýk ve tarýmsal geliri 3'e katlanacaktýr. Ayrýca verdiðimiz sözlerden bir diðerini gerçekleþtirmeye yönelik olarak önümüzdeki aylarda da Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'da dekar araziye sulama yapacak Týmarlý 2.Kýsým (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihale edilmesi için çalýþmalara baþlayacaðýz. Hem üreticimiz ve çiftçimizin gelirini artýracaðý gibi Alaca ekonomisine de büyük bir katký saðlayacak Koçhisar Projesinin Öncelikle Merkez ve Alaca bölgelerimiz olmak üzere tüm halkýmýza hayýrlý olmasýný dileriz" dediler. Haber Servisi Çorum, Emitt 2014'e hazýr Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi'nin birlikte katýldýðý Emitt Fuarý, 30 Ocak Perþembe günü baþlayacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da fuarda Çorum'u en iyi þekilde tanýtmak için tüm çalýþmalarýný tamamlayan Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi, fuarda kullanacaðý tanýtým materyallerini Ýstanbul'a ulaþtýrdý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emitt Fuarý'nda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Gül, fuara katýlacak ekibin stant malzemeleri ve tanýtým materyallerini ile birlikte Ýstanbul'a ulaþtýðýný ve hazýrlýklara baþladýklarýný ifade eden Gül, "30 Ocak 02 Þubat 2014 tarihleri arasýnda TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi olarak birlikte katýlacaðýz. Ýlimiz kültür ve turizm deðerlerinin tanýtýmýný en iyi þekilde yapacaðýz" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, fuar boyunca hazýrladýklarý tanýtým materyallerini ve sýcak Çorum leblebisini, Çorum standýný ziyaret eden herkese ikram edeceklerinin altýný çizdi. Fatih AKBAÞ KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Tarýmsal Öðretimin 168. yýlýný kutladýlar Tarýmsal Öðretimin baþlangýcýnýn 168. yýldönümünü nedeniyle Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý kutlama programý düzenledi.çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gül konu hakkýnda verdiði bilgide, "Türkiye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi`nin açýlmasý ile baþlamýþtýr. 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi için çeþitli önlemler alýnýrken, bunlarý uygulayacak ziraatçýlara da ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu amaçla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. Bu vesile ile her yýl bu günün anýsýna geleneksel olarak baþak balosu düzenlenmektedir. Bu yýlda 24 Ocak 2014 tarih saat 19.00'da Anitta Otelde yapýlmýþtýr. Düzenlenen bu baloya, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ ve Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýl Baþkaný ve ayný zamanda Ziraat Mühendisi olan Ahmet Sami Ceylan ile çok sayýda üye ve davetli katýldý. Nezih bir ortamda geçen bu organizasyonda, daha önceki yönetimde il temsilcisi olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ'a Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk tarafýndan plaket, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise diðer yönetim üyeleri Ahmet Kelem, Semai Özkan, Murat Yemenici ve Derya Özücan'a da teþekkür belgesi verdi. Programda Türk Sanat ve Halk Müziði eþliðinde yemek ikram edilip ardýndan eðlence düzenlendi" dedi. Haber Servisi Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. Türkiye Aþçýlar Federasyonu ve Antalya Mutfak Þefleri Birliði Derneði ANFAÞ iþ birliði ile düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý, Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Yurt Dýþýndan gelen Michelin Yýldýzlý Þeflerinin jüri üyeliðini yaptýðý yarýþmada, 10 kategoride yarýþmalar gerçekleþtirilirken, Çorum Kýz Teknik ve Mesleki Lisesi Meslek Liseleri kategorisinde Türkiye 2.si oldu. Geçtiðimiz yýl V. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasýnda yine meslek liseleri kategorisinde hazýrladýðý "Kuzu Eti" ile birincilik almýþtý. Bu yýlda Anadolu mutfaðýnda çok yaygýn olmamasýna karþýn risk alarak yiyecek içecek hizmetleri alanýndaki baþarýlarýný bir kez daha ispatlayarak karides ve "Çipura Balýðýyla" ile 2.lik alan ekipte öðretmenler Asuman Albayrak, Sultan Örten ve öðrenciler Kübra Demirbaþ, Eda Özbey ve Gülizar Aktaþ isimli öðrenciler yer aldý. Antalya'dan bu senede dereceyle dönen ve baþarýlarýný bir kez daha tescilleyen ekibi kutlayan Okul Müdürü Elvan Güneþ, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Bölüm Þefi Nuran Köse Özkurþunlu, baþta olmak üzere Bölüm Öðretmenleri Asuman Albayrak, Sultan Örten ve Sever Serim'e ve yarýþmaya katýlan öðrencilere emeklerinden dolayý teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Haber Servisi

6 Belediyenin borcu 27 milyon lira 6 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenlediði toplantýda 5 yýlda yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen toplantýda sözlerine "5 yýllýk emanetin dönem sonuna yaklaþtýðýmýz þu günlerde güzel bir 'hasat günü ya da hesap günü' anlayýþýyla huzurlarýnýzda olmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyerek baþladý.29 Mart 2009 yýlýnda yapýlan yerel seçimler öncesinde "göç yolda düzülür" anlayýþý ile hareket etmediklerini ve kendilerine hedeflerinin yer aldýðý bir seçim kitapçýðý hazýladýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, çalýþmalarýný da aradan geçen süre içinde bu doðrultuda yaptýklarýný söyledi. Göreve seçildiði zamanda ondan sonra ki süreçte de bazý adaylarýn veya aday adaylarýnýn vaatlerine de tepki gösteren Baþkan Külcü, "Sanki Çorum'a belediye baþkaný deðilde baþbakan seçiyoruz. Demiryolu, raylý sistem getireceðiz diyenlerin yanýnda sanayiyi düzeleceðiz vaadinde bulunanlar dahi var. Belediye bu tür projeleri yapmaz yapamaz. Ancak katký saðlar" dedi. -"400 MÝLYON LÝRA BORÇ TEKNÝK OLARAK OLMAZ"- MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'in de "Belediyenin 400 milyon lira borcu mu var?" diyerek güdeme getirdiði 'belediyenin borçlarý' konusunda açýklamalarda bulunan Baþkan Külcü, "Bugün itibarýyle Türkiye'de günü geçmiþ borcu olmayan 4-5 belediyeden birisiyiz. Yine bugün itibarýyla 27 milyon lira borcumuz var. Terminalin arazisi ve stadýn bulunduðu arazinin fiyatlarý bu rakamdan daha fazladýr. 400 milyon lira bir borcumuz yok. Zaten yasal olarakda buna imkan yok. Çünkü bir belediyenin yasal olarak borçlanabileceði miktar bellidir. Klavuzu karga olanýn baþý dertten kurtulmaz" ifadelerini kullandý. -"14 MAHALLEMÝZÝN 14'ÜNÜ DE BÝR GÖRDÜK"- 5 yýldýr daha yaþanabilir bir kent inþa etmek için koþturduklarýný kaydeden Baþkan Külcü, bunun heyecanýný bütün birimlerde yaþadýklarýný ifade ederek, "5 yýldýr Çorum'un kronik sorunlarýna köklü çözümler buluyoruz. Tüm iþlerimizde pansuman tedbirlerle günü kurtarma arayýþýna girmeden cesur adýmlar attýk. Hiçbir projede risk almaktan korkmadýk, korkmuyoruz. Bunu yapabilir miyiz diye bir tereddüt içine de asla düþmedik. Menzile varamazsak yolunda da ölemez miyiz diyen karýnca gibi koyulduk, yola. Gece demeden gündüz demeden samimiyetle çalýþtýk. Samimiyetle yola çýkýnca da hamdolsun hemen her iþimizde nice kolaylýklar, nice ferahlýklarla karþýlýk gördük ve halkýmýzýn hep hayýr dualarýyla des teklendik. Yaptýðýmýz her iþimizde 14 mahallemizin 14'ünü de bir gördük. 231 bin insanýmýzýn hepsini ayný deðerde sevdik, ayný deðerde saydýk ve hepsine ayný muhabbeti besledik. Her fýrsatta söylediðimiz gibi biz insanýmýzý seçmen olarak deðil, insan olarak görüyoruz ve yaradýlaný yaradandan ötürü seviyoruz. Üzerimizde taþýdýðýmýz emanetin 231 bin insanýmýzýn ortak emaneti olduðunu bilerek hareket ettik ve asla oy hesabý yapmadýk. Þimdiye kadar hiçbir iþimizde, buradan az oy aldýk buradan çok oy aldýk demedik. Burasý küçük mahalle burasý büyük mahalle demedik, demeyiz" þeklinde kaydetti. -"GÖNÜLLERÝ ÂBÂD ETMEK ÝÇÝN KOÞTURDUK"- Bu 5 yýlda sosyal ve kültürel alanda da çok güzel hizmetler ürettiklerini ifade eden Baþkan Külcü sözlerine þöyle devam etti: "Belediyeciliðin yol, asfalt, park, hal ya da terminal binasý yapmak gibi bir þeyden ibaret olmadýðýný da Çorum'a bu dönemde gösterdik. Elbette bunlar bizim temel görevlerimiz. Bunlarý yaptýk, bunlarý asla ötelemedik. Ýyi asfalt dökerek, güzel park yaparak, sokaklarý iyi temizleyerek, suyu saðlýklý akýtarak baþarýlý bir belediyecilik yapýlmýþ olunacaðýný biliyoruz. Ama bu yeterli mi diye sorarsanýz, bu bize göre yeterli deðildir. Þehrin ve ülkenin sosyal barýþýna katký saðlamak istiyorsanýz, þehrin kültürel dokusunu zenginleþtirmek istiyorsanýz, millet olarak sahip olduðumuz deðerlerin yücelmesini, yüceltilmesini, gelecek nesillere saðlýklý bir þekilde aktarýlmasýný istiyorsanýz; yani milletimizin medeniyet tasavvuruna küçük de olsa bir katký saðlamak istiyorsanýz, iþte o zaman önce insan demek zorundasýnýz. Biz de tam böyle yaptýk. Sanatý, sporu, kültürü, sosyal dayanýþmayý, altyapý ve üstyapý hizmetleriyle bir bütün gördük. Biraz sonra kýsa kýsa deðerlendireceðimiz projelerimizle göreceksiniz; özellikle de sosyal belediyecilik konusunda hamdolsun Çorum'da yeni bir çýðýr açtýk. Kadýnlarýmýza, çocuklarýmýza, engellilerimize, yoksullarýmýza, yaþlýlarýmýza, asker ailelerimize belediyeciliðin, þefkat ve merhamet yanýný gösterdik. Kültüre, sanata, spora saðlýklý zeminler oluþturmak arzusuyla çalýþtýk. Hülasa projelerimizle bir yandan þehri imar etmeye çalýþýrken; öbür yandan hemþehrilerimizle gönül köprüleri kurarak "gönülleri âbâd etmek" için koþturduk. -"ALNIMIZ AK GÖNLÜMÜZ HUZURLU"- Bu perspektif ile çýktýðýmýz hizmet yolculuðunda, Allah'a þükürler olsun ki 5 yýlý geride býrakýrken alnýmýzýn aký ve gönül huzuruyla karþýnýzdayýz. Bugün size sunacaðýmýz karnemiz, Çorum için bir "altýn dönem"in deðerlendirmesidir. Bu sunumu Çorum'da bir "hizmet devrimini" gerçekleþtirmiþ olmanýn onuruyla yapýyoruz. Belediyeyi deðiþtirmiþ, belediyeciliði deðiþtirmiþ, þehrin her noktasýna dokunabilmiþ ve bu deðiþimden her noktaya pay ulaþtýrabilmiþ olmanýn huzuruyla karþýnýzdayýz. Elbette her iþi yaptýk, bitirdik gibi bir anlayýþ içinde deðiliz. Yapýlamayanlarý da biliyoruz, her gün yeni eksiklerimizi de görüyor, öðreniyoruz. Ama çok güzel iþler yapmanýn da huzuru içerisindeyiz. Tabii ki bütün bu iþlerimizi gönlü Çorum sevdasýyla dolu bir ekiple yaptýk, yapýyoruz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürürken, Çorum'u da önde giden illerden biri yapmak için bizimle birlikte gece gündüz çalýþan arkadaþlarýmýza huzurlarýnýzda teþekkür etmek istiyorum. En baþta iktidar ve muhalefetiyle Çorum hassasiyetinde birleþen Meclis üyelerimize, baþkan yardýmcýsý arkadaþlarýmýza, belediyemizin teknik ve idari personelimize çok çok teþekkür ediyorum. Bununla birlikte Ankara'da projelerimizin takibi hususunda bizim elimiz, gözümüz, kulaðýmýz olan Sayýn Milletvekillerimize, Sayýn Valimize, AK Parti Ýl Baþkanýmýza, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanýmýza, Kadýn, Gençlik tüm kademelerdeki parti mensuplarýmýza, tüm çalýþmalarýmýzda yardýmlaþtýðýmýz Ýl müdürlerimize, mahallelerimizde muhtarlarýmýza, Ticaret ve Sanayi Odamýza, Ticaret Borsamýza, Esnaf kefalet kooperatifi baþkanýmýza, Esnaf odalarý baþkanlarýmýza ve üyelerine ve tüm STK'larýmýza çok çok teþekkür ediyorum. Ve tabii ki bu süre zarfýnda attýðýmýz her adýmda bizden samimi dualarýný ve desteklerini esirgemeyen, hizmetkarý olmaktan þeref duyduðumuz kadirþinas hemþehrilerimize ben de ayný samimiyetle ve ayný içtenlikle teþekkür ediyorum. Bilesiniz ki yeni bir yolculuða hazýrlandýðýmýz bugünlerde, Allah'ýn izniyle yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatý olacaktýr. Bu duygularla sizlere tekrar teþekkür ediyorum ve kýsa kýsa anlatýmlarla sunumumuza geçiyorum." Baþkan Külcü konuþmasýnda yýkýlan Kültür Sitesi'nin yerine yapýlan parka 'Çorumpark" adýný verdiklerini ve belediye meclisi toplantýsýnda bu yönde karar alacaklarýný belirterek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Baþkan Külcü 5 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'un, geliþen yapýsý ve artan nüfusu ile dinamik bir þehir olduuðunu ifade ederek, "Bu nedenle þehrin giderek artan yorucu temposundan uzaklaþarak hemþehrilerimize rahat bir nefes aldýrmak için park ve yeþil alan yapýmýnda yoðun bir çalýþma temposu içerisine girdik. Çorum'u semt parklarý ve büyük parklarla donattýk. Göreve geldiðimizde her mahalleye, her semte park sözü vermiþtik. Bu hedef doðrultusunda gece gündüz demeden çalýþtýk. 103 tane ismi park olan ancak görüntüsüyle pek de park olmayan alanlarý son derece iç açýcý parklar haline getirdik. Bir yandan mezbelelik görüntüleri ortadan kaldýrarak yenileme yaparken bir yandan da yeni alanlarda çalýþmalar yaptýk. Toplamda 5 yýlýn emeði 110 tane semt parký ve 11 tane büyük park ortaya çýkardý. Parklarýmýzýn peyzajýný, aydýnlatmalarýný son derece modern þekilde dizayn ederek bir yeþillik alan yerine yaþam merkezleri yaptýk. Park bahçe çalýþmalarýmýz sadece kent içinde park alanlarýyla da sýnýrlý kalmadý. Nerede boþ yer bulsak orayý aðaçlandýrmaya çabaladýk. Akkent Mahallesi giriþi inþallah birkaç yýl sonra kocaman bir park olacak. Nerede hafriyat yapýlsa temiz topraðý buraya taþýyoruz. Dere kenarlarý, refüjler nerede yer bulursak aðaç dikiyor, peyzaj çalýþmasý yapýyoruz" dedi. Baþkan Muzaffer Külcü düzenlenen programda göreve geldiði 29 Mart 2009 Mahalli Ýdareler seçimlerinden bugüne kadar aradan geçen 5 yýlda hayata geçirdiði projeleri deðerlendirdi. Anitta Otelde yapýlan deðerlendirme toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, alt yapýdan, üst yapý projelerine ve sosyal-kültürel hizmetlere kadar yaptýklarýný özetledi. -73 BÝN YETÝÞMÝÞ AÐAÇ DÝKÝLDÝ- Sürekli geliþen ve nüfusu artan Çorum'da vatandaþlara nefes aldýrmak için aðaç dikme çalýþmalarýna hýzla devam ettiklerini kaydeden Külcü, "Son 5 yýlda yirmi türden toplam 73 bin yetiþmiþ aðacý ve yüz binlerce fidaný toprakla buluþturduk" dedi. Külcü sözlerine þöyle devam etti: Belediyemiz tarafýndan þehrin dört bir yanýnda yapýlan süs havuzlarý, þehrin güzelliðine güzellik kattý. Kavþaklara ve parklara yaptýðýmýz 32 süs havuzu ile þehir daha güzel hale geldi YENÝ SEMT PARKI- Görevi devraldýðýmýzda kýrýk dökük 103 semt parkýmýz vardý. Her yýl 20 semt parký hedefi ile yola çýktýk. 5 yýlda her biri diðerinden güzel 110 yeni semt parký yaptýk. Mahallelerimize 11 büyük park yaptýk. Eski parklarla yaptýðýmýz parklarý yan yana koyup fotoðraflarýna bakýnca bölgede nasýl bir deðiþim yaþandýðýný çok net þekilde görebiliyoruz. Bu deðiþimi, mahalle sakinlerimiz de görüyorlar. Önceden mecbur kaldýkça gittikleri parklar, þimdi adeta kadýný-erkeði, genci-ihtiyarý, çoluk-çocuðu ile herkesin yeni yaþam alaný haline geldi. -KSS PEYZAJ ÇALIÞMASI- Küçük Sanayi Sitesi'nde 110 dönüm alanýn peyzaj ve yeþil alan düzenleme çalýþmalarýný tamamladýk. KSS'nin çehresini deðiþtiren bu çalýþmamýzla birlikte, sanayi esnafýmýza sitede rahat ve huzurlu bir ortamda çalýþma olanaðý sunduk. -SENTETÝK ÇÝM SAHALARI- Hizmeti mahallelere taþýyan belediyecilik anlayýþýmýz gereði herkesin yaþadýðý yerde spor yapmasýný ve daha saðlýklý yaþamasýný temin etmek için mahallelerimize sentetik çim sahalar yaptýk. Þehrimizde belediyemiz tarafýndan yapýlan 6 sentetik çim sahanýn 5 tanesi bizim dönemimizde yapýldý. -ALTYAPI, ÜSTYAPI, KENTSEL DÜZENLEME VE ÝMAR ÇALIÞMALARI- Þehirlerin geleceðini inþa edebilmenin yegâne yolunun doðru imar planlamasý olduðunu çok iyi biliyoruz. Bu amaçla Belediye Meclisimizde, örnek teþkil edecek bir bütünlük içerisinde Çorum'un deðiþim ve dönüþümüne yön verecek tarihi kararlar aldýk. Çorum'un zaman israfýna, kaynak israfýna ve umut kaybýna tahammülü yoktur. Bütün projelerin gerçekleþebilir olmasý, rantabl olmasý için her adýmýn iyi planlanmasý gerektiði inancýndayýz. Olmayacak iþlerle halkýmýzý avutmadýðýmýz gibi adým attýðýmýz iþlerde de kararlýlýðýmýzý sonuna kadar sürdürdük. Altyapýdan üst yapýya, sosyal ve kültürel projelerden spor yatýrýmlarýna, eðitim faaliyetlerinden þehir içi trafik uygulamalarýna kadar pek çok alanda Çorum'u yeniden imar ettik. Þehre, kimlik kazandýrdýk. 5 yýlda Çorum'un hemen hemen tüm bölgelerinde altyapý ve üstyapý çalýþmalarý gerçekleþtirdik. Asfalt seriminde hedeflerimizin de üzerine çýkarak tarihi rekor kýrdýk. Ýmar konusu ile bir bütün olarak konuþmamýz gereken bir konu da estetik ya da görsel zenginlik kaygýmýzdýr. "Binalarýn içi sahibinin, dýþý toplumun malýdýr" prensibinden hareketle, 2010 yýlýndan itibaren ruhsatlandýrma yaparken dýþ cephe uygulamasýný da belediye onayýna tabi kýldýk. Böylece, daha estetik daha kimlikli binalar ortaya çýkmaya baþladý. -YENÝ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ KAMPÜSÜ- Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin daha modern okullarda okumasý için yeni Ýmam Hatip Lisesi kampüsü inþa ediyoruz. 100 derslikli okul, 4 minareli ve kiþi kapasiteli uygulama camisi ve 300 öðrenci kapasiteli yurt ve spor salonunun olacaðý yeni Ýmam Hatip Lisesi'nin yapýmý tamamen belediyemiz tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. ÝHL Kampüsü, Türkiye'ye örnek bir okul projesidir. -NÝKÂH SARAYI- Sevgili gençlerimizin en mutlu anýna güzel bir mekanda þahitlik etme arzusuyla kentimize modern bir nikah salonu kazandýrdýk. Yapýlan tüm nikahlarýn bir ömür boyu sürmesi dileðiyle. -SEBZE VE MEYVE HALÝ- Kullanmakta olduðumuz mevcut sebze meyve halimizin açýk ve kapalý alanlarýnýn 5 katý büyüklüðünde yeni bir hal yaptýrdýk. Yeni halimiz bölgemizin en modern hali olma özelliðini taþýmaktadýr. -ÞEHÝRLERARASI OTOBÜS TERMÝNALÝ- Þehir içinde kalan ve ihtiyaca cevap vermeyen otobüs terminalinin hizmet kalitesindeki sorunlarý gidermek için yeni bir terminal inþa ediyoruz. Böylece bölgenin önemli kavþak noktalarýndan birisi olan þehrimiz, yeni ve modern bir terminale kavuþmuþ olacak. Yeni terminalde þehirlerarasý peronlar, ilçe peronlarý ve köy minibüsleri için ayrýlmýþ peronlar bulu -TRAKTÖRCÜLER SÝTESÝ- Belediyemiz ve esnafýmýzýn iþbirliði ile gerçekleþe olan traktör galericilerini bir araya topladýk. Yeni Trak lýþmalardan birisi oldu. -OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ- Oto Galerilerini, esnafýmýzla iþbirliði yaparak tek nýk görüntüye son verirken hem de trafik ve otopark zarýný da buraya taþýdýk. -14 MAHALLEMÝZE 38 YENÝ TAKSÝ DURAÐI- Þehrin deðiþik noktalarýnda adeta baraka görün yeni taksi duraðý yaptýrdýk. Bu uygulama, taksici esna manda þehrin kötü görüntüden kurtulmasýný saðlaya duraklarýnýn modernize edilerek yenilenmesi Türkiye Ayrýca, taksici ve servisçi esnafýmýzýn tahsis ve ça sürede uygulamaya geçirdik. Birçok belediyeye örne servisçiliðin çýtasýný yükseltirken Ulaþtýrma Bakanlýðý 5 MAHALLEMÝZE KÜLTÜR MERKEZÝ Beþ mahallemizde Mahalle Kültür Merkezleri ile ve onlarýn kiþisel geliþimlerine yönelik kurslar düze mekânlar oluþturduk. BUHARA KÜLTÜR MERKEZÝ Buhara Mahallemizde çocuklarýmýz, gençlerimiz v dýnlar için meslek kurslarý, hobi salonlarý, gençler iç barýndýrdýðý sinema salonu, konferans salonu, bowl spor salonlarý ve iki yüzme havuzu ile herkesin içeris DEVANE KENTSEL DÖNÜÞÜMÜ Þehrin deðiþen silüetine uygun olarak, yýllarýn ih reve geldiðimiz ilk günlerden itibaren Devane'de yak rüyoruz. Kaderine terk edilmiþ bölgede 440 konut inþ lýþmalarýný yürütüyor. Bölgenin tümüyle planlandýðý Dönüþüm çalýþmasýna baþladýðýmýzda bizim kada ten binalarý görenler, kalaný da "TOKÝ yapmaz mý?" MAHALLE CAMÝLERÝ, KUR'AN KURSU, CEME 2012 yýlýnda Belediye Yasasý'nda yapýlan deðiþik imkânýmýz oluþtu. O tarihten beri þehrimizde yapýlan lerinin beton, demir, hafriyat vb. önemli ödeme kalem ni bizzat yaparak, 1 tanesine de katký saðlayarak þeh sesi Camii'ne yeni bir abdesthane ve Sultan Ana Cem KAMYON GARAJI Þehir içi trafiðin en yoðun þikâyet konularýndan b dönüm büyüklüðünde yeni bir kamyon garajý inþa et SANAYÝ ESNAFIMIZA 600 YENÝ DÜKKÂN Hem yýllarýn sorunu Aþaðý Sanayi bölgesinin taþýn nafla iþbirliði yaptýk. 162 dükkânýn yapýmý tamamlan tamamlandý, inþaat aþamasýna gelindi. 12 CADDE VE BULVAR ÇALIÞMASI "Yol medeniyettir." diye inanýyoruz. Bu inançla ö

7 7 Çorum 'bütünþehir' olmalý yýlýný özetledi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni bir kent kültürünün oluþtuðunu ifade ederek, bu kültürün içinde sadece temizlik veya kanalizasyon gibi projelerinin olmadýðýný modern bir kent oluþturmak için gereken herþeyin bulunduðunu söyledi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan ve Çorum'un bütünþehir olmasý gerektiðini vurgulayan Salim Uslu, "Çorum bütünþehir olmayý hakediyor. Merkezi belediyelerin en ücra köþeye hizmet götürmesinin önünde ki yasal engeller kaldýrýlmalýdýr. Ýl merkezinde vatandaþ hangi hizmeti alýyorsa en ücra köþede ki vatandaþýmýzda ayný hizmet almalýdýr. Bu da yeni bir yasayla bütünþehir olmaktan geçer" dedi. Konuþmasýnda toplumsal barýþýn ve huzurun önemine de dikkat çeken Uslu, "Toplumsal barýþýn ve istikrarýn olmadýðý yerde, dikilen aðaçlarýn, yapýlan kanalizasyon þebekelerinin bir anlamý olmaz. Mutlu kent olmanýn yolu gönüllerden geçer. Belediyenin de bunu yaptýnýzý görüyorum. Çorum halkýnýn aklýna ve vicdanýna güveniyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ nmaktadýr. n bu çalýþmamýzla þehrin deðiþik yerlerine daðýlmýþ törcüler Sitesi, Türkiye'de yapýlan en derli toplu çamerkezde topladýk. Böylece, hem kent içinde daðýkonusunda rahatlama saðladýk. Ayný þekilde oto patüsü veren taksi duraklarýný tamamen kaldýrarak 38 fýna yönelik olarak yapýlmýþ bir hizmet iken, ayný zan bir çalýþma olmuþtur. Belediyemiz tarafýndan taksi 'ye örnek oldu. lýþma standartlarý ile ilgili yönetmelik çýkararak kýsa k olan bu uygulamamýzla þehrimizde taksiciliðin ve 'ndan da takdir ve teþekkür aldýk. çocuklara, gençlere ve kadýnlara yönelik faaliyetler nleyecek, sosyal ve sportif aktiviteler yapýlabilecek e kadýnlarýmýz için bir prestij eser inþa ediyoruz. Kain eðitimlerine destek üniteleri dýþýnda; bünyesinde ing salonu, buz pateni pisti, rehabilitasyon ünitesi, inde huzur bulacaðý bir yaþam merkezi kuruyoruz. mal edilen Devane'sine de kayýtsýz kalamazdýk. Götýðýmýz dönüþüm meþalesinin bugün sonuçlarýný göasý tamamlandý. 240 konut için ise TOKÝ hazýrlýk çaimar çalýþmasýnda da sona geldik. hiç kimse tamamlanacaðýna inanmamýþtý. Þimdi bidiye soruyor. VÝ VE ABDESTHANELER likle cami ve Kur'an Kurslarý için de bütçe ayýrma camilerin arsa bedeli ve isteyen tüm cami dernekleri belediyemizce yapýlmaktadýr. Ayrýca, 3 tanesirimize 4 Kur'an Kursu kazandýrdýk. Ýmam Hatip Lievi'ne ilave birimler yaptýrdýk. irisi olan kamyon parkýnýn önüne geçebilmek için 36 tik. masý hem de esnafýmýzýn iþyeri sahibi olmasý için esarak teslim edildi. 450 dükkânýn arsa ve proje iþleri zellikle þehir giriþlerinde ve trafiðin yoðun yaþandýðý bölgelerde önemli çalýþmalar yaptýk. Bir yandan trafik güvenliði oluþturmayý amaçlarken öbür yandan kent estetiðini de ihmal etmedik. ÝL BELEDÝYELERÝNDE ÝLK AKILLI KAVÞAK UYGULAMASI Türkiye'de sadece Antalya, Ýstanbul, Konya gibi birkaç büyükþehir belediyesinde uygulanmakta olan 'Akýllý Kavþak Sistemi'ni il belediyesi olarak ilk kez biz kullanmaya baþladýk. Belediyemiz tarafýndan þehir içi trafiðinin rahatlatýlmasý amacýyla baþlattýðýmýz sistemle yakýt, zaman ve hava temizliði gibi birçok konuda kazaným saðlýyoruz. GAZÝ VE ÝNÖNÜ CADDELERÝNE NEÞTER Gazi ve Ýnönü Caddelerinin 28 yýl önce tretuarlarý yenilenmiþti. Biz, cesur belediyecilik anlayýþýmýzýn sonucu olarak þehrin trafiði en yoðun iki caddesini 13 ayrý alt ve üst yapý çalýþmasýyla adeta yeniden inþa ettik. YENÝ ÝÇMESUYU KAYNAKLARI ÝÇÝN 20 MÝLYON TL YATIRIM Þehrimizin artan nüfusu ile birlikte ortaya çýkan içme suyu sýkýntýlarýný önlemek, Çorum'a ekonomik ve kaliteli su saðlamak amacýyla yeni içme suyu kaynaklarý oluþturduk. Þehrin yýl sonrasýnýn içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak yatýrýmlar yapýyoruz. ASFALT SERÝMÝNDE TARÝHÝ REKOR: 575 BÝN TON Belediyemizin lastikli, eski bir finisheri vardý. Ýki yeni finisher aldýk. Artýk yaptýðýmýz asfaltta dalgalanma olmuyor. Çorum'da belediyecilik tarihinde bizden önce yalnýzca bir kez ton asfalt serimi gerçekleþmiþtir. Biz, göreve geldiðimiz 2009 yýlýnda 5 yýlda ton asfalt serimi hedefledik. Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalar neticesinde 5 yýlda ton asfalt serimi ile tarihi rekor kýrdýk. -"ARAÇ PARKIMIZI GÜÇLENDÝRDÝK"- Bir yandan belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye çalýþýrken diðer yandan hizmet kalitesini artýrmaya yönelik çalýþmalar yapýyoruz. Bu amaçla özellikle Fen Ýþleri ve Temizlik Ýþleri araç parký baþta olmak üzere belediyemize 150 yeni araç, iþ makinesi ve ekipman kazandýrdýk. Çok sayýda kepçe, greyder, kamyon, çekici, finisher, silindir vb. iþ makinesi kazandýrdýk. Þehrimizde giderek yaygýnlaþan çok katlý yapýlarda meydana gelebilecek olasý yangýnlara müdahale edebilmek amacýyla 42 metrelik tam donanýmlý bir itfaiye aracýný Çorum'a kazandýrdýk. -SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTÝF HÝZMETLER- Þehrimizin kültür zenginliðine katký saðlamak, kültürel ve sosyal alanlarda kalýcý izler býrakmak için 5 yýl boyunca çok çalýþtýk. Her türden sosyal ve kültürel aktiviteyle Çorum halkýný buluþturduk. Millet olarak bizi biz yapan deðerleri zenginleþtirmek ve bizden sonraki kuþaklara da taþýmak hususunda bir sorumluluk sahibi olduðumuzun bilinciyle etkinlikler düzenledik. Panel, konferans, sempozyum, çalýþtay gibi faaliyetlerimiz, Çorum'da kültürel alanda öncü kurum olmamýzýn bir niþanesi olarak durmaktadýr. Sosyal Belediyecilik, faaliyetleri ise yapmýþ olduðumuz belediyecilik hizmetlerinin en önemli ayaklarýndan birisini oluþturdu. Özellikle temel ihtiyaçlarýný temin edemeyen, ekonomik koþullarý buna elvermeyen hemþehrilerimizi korumak, onlara yardýmda bulunmayý sosyal belediyecilik gereði olmazsa olmazlarýndan saydýk. Bu amaçla Çorum Belediyesi olarak gýda yardýmlarý, evde bakým hizmetleri, gönül köprüsü, hoþ geldin bebek projesi, NFK Gençlik Merkezi, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi, Aile Eðitim Merkezi, Kentli Servisi, asker maaþý, odun yardýmý, özürlü vatandaþlarýmýz için akülü araba, tekerlekli sandalye daðýtýmý yaptýk, projeler geliþtirdik. Ayrýca her yýl ortalama 450 evladýmýzý sünnet ettirdik SOSYAL BELEDÝYECÝLÝK ÖDÜLÜ Sosyal Belediyecilik alanýnda yaptýðýmýz çalýþmalarla Türkiye'nin en baþarýlý illerinden birisi olduk. Bu alanda verilen ödülü de AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldýk. Hoþ Geldin Bebek Projesi ile þehrimizdeki ailelerin doðum sevinçlerini paylaþýyoruz. Doðan her bebeðin saðlýklý büyümesi için aileleri bilinçlendirmek amacýyla hayata geçirdiðimiz proje kapsamýnda, hemþehrilerimizin gönül kapýlarýný çalmaya devam ediyoruz. Büyüklerimizin yaþlýlar deðil ulu çýnarlar olduðuna inanýyoruz. Onlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak da bizim en temel vazifemiz. Þu anda 250 büyüðümüzün evini ekiplerimizle temizliyor, yemek ve ütülerini yapýyoruz. Ayrýca, onlarla sohbet edecek aileler planlayarak Gönül Köprüleri kuruyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklerini gerçekleþtirdikleri, serbest zamanlarýný ilgi ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirdikleri NFK Gençlik Merkezimizde, yüzlerce öðrencimiz eðitim desteði almaktadýr. 5 mahallemizdeki kültür merkezlerimizin açýlmasýyla birlikte bu sayý binleri bulacak. Yarýnlarýmýzýn teminatý evlatlarýmýzýn geleceðe daha iyi hazýrlanmalarý, yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacýyla her yýl öðrencilerimize binlerce tatil kitabý hediye ettik. Belediye hizmet binamýzýn giriþ katýný kaliteli ve hýzlý hizmet anlayýþýmýzýn eseri olarak Beyaz Masa'dan Kentli Servisi'ne dönüþtürdük. Þimdi burada hizmetler daha sýcak ortamda ve daha mütebessim yüzlerle yürütülüyor. Engelli hemþehrilerimizin de hayat kalitesini yükseltmek, yaþam sevinçlerini artýrmak için Engelli Eðitim Merkezi'ni kurduk. Belediyemizin gücünü ve imkânlarýný her kesimden hemþehrilerimiz için kullanmaya devam edeceðiz. Þehrimizde tüm kadýnlarýn rahat vakit geçirmeleri, yeteneklerini geliþtirmeleri, daha aktif sosyal rol üstlenmeleri amacýyla kurduðumuz Kadýn Kültür ve Sanat Merkezimizde þu ana kadar kadýn hemþehrimiz çeþitli kurs, kültür gezileri, yarýþmalar vb. etkinliklere katýldý. Aile Eðitim Merkezi'mizde evlilik, aile içi iliþkiler, çocuk eðitimi, beslenme, hukuk ve psikolojik danýþmanlýk gibi birçok konuda seminer ve bireysel destek hizmeti veriyoruz. Þehrimizin modern bir sergi salonu bulunmamaktadýr. Bu eksiðimizi gidermek için eski Kültür Sitesi yerine yaptýðýmýz parkýmýzýn altýnda modern bir Sanat Galerisi yaptýk. Þehrimiz, sanata ve sanatçýya yakýþýr bir galeriye sahip olacak. Gerçekleþtirdikleri akrobatik gösterilerle ülkemizin gururu olan Türk Yýldýzlarý, Çorum tarihinde ilk defa belediyemizin daveti ile þehrimizin semalarýnda gösteri uçuþu gerçekleþtirdi. Bu gösteriyi þehrimizde tam 80 bin kiþi izledi." Fatih AKBAÞ Baðcý'dan Külcü'ye Güney Kampüsü teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, partililere seslenerek belediyenin her alanda yaptýðý çalýþmalarýn kapý kapý gezerek anlatýlmasýný istedi."tüm Çorum halkýnýn kucaklandýðý bir vizyon sunacaðýz" diyen Baðcý, "Performansýmýzý Çorum halký en iyi þekilde karþýlayacaktýr" dedi. Baðcý, Hitit Üniversitesi kampüslerinde bundan sonra hýzlý bir þekilde yapýlaþma olacaðýný ifade ederek, "Özellikle Güney Kampüsünü belediye olmazsa yapamazdýk. Bundan dolayý da teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Hedef "2014'te 14'te 14" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜlcü ve ekibine yaptýklarý çalýþmalardasn dolayý teþekkür etti.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimden sonrada daha iyi hizmet verebilmek, daha yaþanabilir bir kent oluþturmak çalýþmalara devam edeceklerini dile getirerek "Oy sorunumuz yok. Önümüzde ki 5 yýlda Çorum'a daha iyi hizmet edilen bir dönem olacak. Sloganýmýz "2014'te 14'te 14"tür" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

8 Tuvalet muhabbeti Temel otobüs yolculuðu sýrasýnda mola yerinde inerek tuvalete gitmiþ. Tuvalete girdikten kýsa süre sonra, yan tuvaletten bir ses gelmiþ: - Merhaba! Temel bu sesi duyunca önce ne yapacaðýný þaþýrmýþ, sonra gayri ihtiyari "Merhaba" demek zorunda kalmýþ. Hemen ardýndan :- Nasýlsýn? diye ses gelmiþ. Temel yine þaþýrýp muhabbete Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý devam etmiþ.- iyiyim teþekkür ederim siz nasilsinuz? Yan tuvaletten cevap gelmiþ : - Ne yapýyorsun? Bu soruyu duyan Temel, soruyu soranýn o an ne yaptýðýný tahmin edeceðini düþünerek konuyu daðýtmak için :- Trabzon dan izmir e cideyrum demiþ. Ya siz? Yan kabinden sinirli ses tonu ile cevap gelmiþ : - Aþkým þimdi telefonu kapatmak zorundayým. Yan tuvalette adamýn biri var, sana sorduðum sorularý cevaplýyor. Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Sinüzite iyi geldiði düþünülen Bazý bitkiler tehlike oluþturabilir! Memorial Þiþli Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Bölümü'nden Prof. Dr. Sami Katýrcýoðlu, halk arasýnda sinüzite iyi geleceði düþünülüp uygulanan bazý yöntemlerin hayati birtakým sonuçlara neden olduðunu söyledi. Katýrcýoðlu, "Sinüzite iyi geldiði düþünülen birtakým bitkiler buruna sýkýlmamalýdýr. Aksi takdirde kullanýlan bitki, burnun arkasýndan alt solunum yoluna doðru akarsa bir gýrtlak ödemine neden olarak hastanýn hayatýný kaybetmesine sebep olabilmektedir." dedi. Prof. Dr. Sami Katýrcýoðlu, sinüzit ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Sinüslerin, kafa kemikleri içinde yerleþen ve aðýzlarý burun boþluðuna açýlan havalý boþluklarý olduðunu söyleyen Katýrcýoðlu, "Normal bir nefes aldýðýmýzda burnumuzdan giren hava akciðerimize gider, akciðerden dönen hava sinüslerde dolaþýr ve biz ikinci nefesimizi alýrýz. Bu havalanma esnasýnda sinüslerin iki küçük kapýsý týkanýr ve bu kapýlarý herhangi bir sebeple týkayan bir durum sinüzit hastalýðýna sebep olmaktadýr." ifadelerini kullandý.sinüzitin belirtilerinin kiþiden kiþiye göre deðiþtiðini belirten Katýrcýoðlu, "Genelde insanlar baþ veya yüz bölgesi aðrýdýðýnda bu durumun sinüzite iþaret ettiðini düþünmektedirler ancak sinüzit hastalýðýnýn en az rastlanan belirtisi aðrý, hastalar arasýnda yüzde 5 oranýnda görülmektedir. Sinüzitte daha ön planda olan þikayetler ise, burunda týkanýklýk ve akýntý, sesteki bozulma ve yüzde dolgunluk hissidir. Hastalýðýn belirtileri kiþiden kiþiye göre deðiþmektedir." diye konuþtu.kronik sinüzitin cerrahi yöntemle ile tedavi edildiðini aktaran Katýrcýoðlu, þunlarý kaydetti: "Sinüzitin dýþýnda nezle, burun polipleri, burun bölmesi eðrilikleri, burun içinde yer alan bir tümör ve alerjik nezleler de sýk görülen vakalardýr. Bu tip hastalarda burun içi mukozasý sürekli þiþtiðinden hapþýrma ve burun akýntýsý nedeniyle sinüslerden bir ya da ikisinin deliðinin kapanmasý bir sinüzit tablosunun ortaya çýkmasý anlamýna gelmektedir." Islak saç ile dýþarý çýkmanýn ve uyumanýn sinüzite etkilerinin çok fazla olduðunu söyleyen Katýrcýoðlu, "Burnunda alerjisi veya polipleri olan veya alerjiye baðlý burun etleri büyüyen kiþiler ýslak saçla dýþarý çýktýðýnda bu kiþinin burun mukozasý sýcaksoðuk deðiþimi esnasýnda alerjik olarak þiþeceðinden ve sinüslerin delikleri kolayca kapanacaðýndan sinüzit olma riski artmaktadýr. Sinüziti olan kiþinin kýsa saçlý olmasý bu riski ortadan kaldýrmamaktadýr. Bu, sýcak-soðuk deðiþimi ile ilgili bir problemdir ve herkeste görülebilir fakat genel olarak burunda bunu kolaylaþtýrabilecek bir yatkýnlýk veya hastalýk olmasý gerekmektedir." þeklinde konuþtu. Halk arasýnda sinüzite iyi geleceði düþünülüp uygulanan birtakým yöntemlerin hayati birtakým sonuçlara neden olduðunu vurgulayan Katýrcýoðlu, þöyle devam etti: "Sinüzite iyi geldiði düþünülen birtakým bitkiler buruna sýkýlmamalýdýr. Aksi takdirde kullanýlan bitki, burnun arkasýndan alt solunum yoluna doðru akarsa bir gýrtlak ödemine neden olarak hastanýn hayatýný kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bunun dýþýnda burun süratli sümkürülmemelidir. Çok þiddetli sümkürmelerde burundaki enfeksiyon kulaða gidebilmektedir. Bu durum ise orta kulak iltihabý ile sonuçlanabilmektedir." Emzik kullanýmý 2 yaþýna kadar býrakýlmalý Ýzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (ÝKÇÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Küçükyýlmaz, emziðin uzun süreli kullanýmýnýn, aðýz-diþ yapýlarýnda kalýcý zararlara ve konuþma bozukluklarýna neden olabildiðini, emzik kullanýmýnýn 2 yaþýnda kadar býrakýlmasýnýn önemli olduðunu açýkladý. Emziklerin kullaným þekline baðlý olarak aðýz ve diþler üzerinde olumsuz etkileri olabileceðini aktaran Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, bu alýþkanlýðýn üst diþlerin öne, alt diþlerin içeriye doðru konumlanmasýna, damak yapýsýnda daralmaya, alt ve üst çeneler arasýnda kapanýþ bozukluklarýna dolayýsýyla konuþma bozukluklarýna ve estetik problemlere neden olduðunu söyledi. Küçükyýlmaz, "Emzik, bebeðin huzursuz olduðu durumlarda ya da yalnýzca uykusunda verilmelidir. Uzun süreli emzik kullanan çocuklarda parmak-dil emme ve hatalý yutkunma gibi yanlýþ alýþkanlýklar da görülebilmektedir. Diþ yapýsýndaki bozukluklarýn tedavisinde öncelikle bu alýþkanlýðýn terk edilmesi gerekmektedir." dedi. EMZÝÐÝ TEMÝZLEMEK ÝÇÝN KENDÝ AÐZINIZA ALIP DAHA SONRA BEBEÐE VERMEYÝN Emziðin, anne sütünü yeterince alamayan, mamayla beslenen, parmaklarýný ya da giysilerini sürekli emmek isteyen, uyku sorunu yaþayan, huzursuz bebeklerde kullanýlmasý gerektiðini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, þunlarý kaydetti: "Çocuðun anne sütünü emmesini engellememek için emziðin 1. aydan sonra kullanýlmasý önerilir. Emzik genelde uykuya dalmak üzere olan bebeðe verilmeli, uykuya daldýktan sonra aðzýndan çýkartýlmalýdýr. Ayrýca, emziklerin temizlenmesine özen gösterilmelidir. Ebeveynler ya da bebeðin bakýmýndan sorumlu kiþiler, emziði temizlemek için asla kendi aðýzlarýna alýp daha sonra bebeðe vermemelidirler. Çünkü bu durum bebeðe çürük yapýcý mikroorganizmalar dahil birçok mikroorganizmanýn bulaþmasýna neden olabilir." diye konuþtu. ESKÝ EMZÝKLERÝ KULLANMAYIN, SÝLÝKON YA DA KAUÇUKTAN YAPILMIÞ EMZÝK KULLANIN Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, yýpranmýþ ve yarýklar oluþmuþ eski emziklerin kullanýlmamasý, emziklerde "Bisphenol A" gibi zararlý maddelerin bulunmadýðýndan emin olunmasý ve silikon ya da kauçuktan yapýlmýþ emzik kullanýmýnýn tercih edilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Yrd. Doç. Dr. Küçükyýlmaz, "0-6 aylýk bebeklere anne memesine benzer olduklarýndan damaksýz emzikler, 6 ay üzerindeki bebeklere ise damak geliþimini bozmayacak anatomik baþlýklý emzikler verilebilir. Dudak kenarlarýný, çeneyi ve aðýz içerisini tahriþ eden emziklerin kullanýmýndan kaçýnýlmalýdýr." tavsiyelerinde bulundu. Yrd. Doç. Dr Küçükyýlmaz, alýþkanlýðýn devam etmesini önlemek ve oluþan bozukluklarýn düzeltebilmek için 'alýþkanlýk kýrýcý apareyler' ile ortodontik tedavi uygulandýðýný, emziðin 2 yaþ civarýnda býrakýlmasýyla diþlerde oluþan bozukluklarýn büyük kýsmýnýn kendiliðinden düzelebilmekte olduðunu sözlerine ekledi. Yerli Dizi 19:50 20:00 20:00 8 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Yerli Dizi Sinema Seksenler Recep Ývedik 2 Recep Ývedik'in güldüren, tartýþmalarý da düþündüren maceralarý ikinci filmiyle devam ediyor. Bu sefer biricik babaanesi ve bitmeyen arzularý da onunla... Peki, arzularý neler? Torunu Recep'in adam olamasýný istiyor. Bir iþi olsun, maaþý olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor.saat : 20:00-22:15 (135 dakika) Tür : Sinema (Komedi) Oyuncular : Þahan Gökbakar, Efe Babacan, Gülsen Özbakan, Gülþah Þahin Yönetmen : Togan Gökbakar Kaçak Serhat, Dadaylý ve Nazmi, onlardan yardým isteyen Pýnar isimli bir kadýnýn hayatýný kurtarýr. Ertan ýn oðlunun veli toplantýsýna gitmesi Topçuoðlu ailesinde büyük bir depreme yol açar. Gitgide babasýndan uzaklaþan Merve, hayatýna dair yeni bir adým atar. Bu adým yüzünden Ertan ile karþý karþýya kalan ve þiddetli dayak yiyen Merve nin imdadýna Serhat yetiþir ve o anda beklenmeyen bir þey olur.saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Gürkan Uygun, Berk Hakman, Mustafa Avkýran, Özlem Yýlmaz, Begüm BirgörenYönetmen : Volkan Kocatürk Eugène Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (27 January September 1879) was a French architect and theorist, famous for his interpretive "restorations" of medieval buildings. Born in Paris, he was a major Gothic Revival architect.his works were largely restorative and few of his independent building designs were ever realised. Strongly contrary to the prevailing Beaux-Arts architectural trend of his time, much of his design work was largely derided by his contemporaries. He was the architect hired to design the internal structure of the Statue of Liberty, but died before the project was completed.viollet-le-duc's father was a civil servant living in Paris who collected books; his mother's Friday salons were attended by Stendhal and Sainte-Beuve. His mother's brother, Étienne-Jean Delécluze, "a painter in the mornings, a scholar in the evenings",[1] was largely in charge of the young man's education. Viollet-le- Duc was trendy philosophically: republican, anti-clerical, rebellious, he built a barricade in the July Revolution of 1830 and refused to enter the École des Beaux-Arts. Instead he opted in favor of direct practical experience in the architectural offices of Jacques- Marie Huvé and Achille Leclère.During the early 1830s, a popular sentiment for the restoration of medieval buildings developed in France. Viollet-le-Duc, returning during 1835 from study in Italy, was commissioned by Prosper Mérimée to restore the Romanesque abbey of Vézelay. This work was the first of a long series of restorations; Viollet-le- Duc's restorations at Notre Dame de Paris brought him national attention. His other main works include Mont Saint-Michel, Carcassonne, Roquetaillade castle and Pierrefonds.Viollet-le-Duc's "restorations" frequently combined historical fact with creative modification. For example, under his supervision, Notre Dame was not only cleaned and restored but also "updated", gaining its distinctive third tower (a type of flèche) in addition to other smaller changes. Elmalý Pasta Malzemeler 4 yumurta 1 su bardaðý þeker 1 su bardaðý yoðurt 4 su bardaðý un 1 su bardaðý dövülmüþ fýndýk 1 paket kabartma tozu 1 çay bardaðý sývý yað 3 tane dilimlenmiþ elma Tarçýn Sosunun malzemesi 2 su bardaðý süt 1 kaþýk un 2 kaþýk þeker 1 kaþýk niþasta 3 kaþýk kakao 1 kaþýk margarin Yemeðin Tarifi Önce hamur kabýna yumurtalarý kýrýp þeker ilave ederek çýrpýn. Þeker eriyince yoðurt ve yað ilave edip fýndýk, un ve kabartma tozunu içine koyun. Yuvarlak kek kabýný yaðlayýn, dilimlenen elmalarý içine dizerek üzerine tarçýn serpin. Daha sonra kek hamurunu tepsiye dökerek, sýcak fýrýnda 170 derecede piþirin.piþen hamuru 30 dakika soðutup servis tabaðýna ters çevirin. Üzerine sos koyarak servise hazýr hale getirin.sosunun hazýrlanýþý: 2 bardak su veya süte un, þeker, kakao koyup iyice karýþtýrarak ateþe koyun. Sýcakken içine margarini koyup eritin. Ilýk hale gelince kekin üstüne dökerek, üzerine fýndýk ve tarçýn serpin. Karýþtýrarak piþirin. Hayatta bir masal gibidir, ne kadar Uzun olduðu deðil nasýl yaþandýðý önemlidir. (Lucius Annaeus Seneca) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Kaçak 23:15 Charlie nin Melekleri Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 16:50 Gezebilsem 18:00 Hafta Sonu Haberleri 19:40 Ýnek Þaban 21:15 Haber Saati 22:20 Kara Murat Fatih in Fedaisi Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:15 Beverly Hlls Çuvava 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Recep Ývedik 2 22:15 Güldür Güldür 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Küçük Aða 22:00 Çalýkuþu Yerli Dizi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler 22:55 Gurbette Aþk Bir Yastýkta Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Nizama Adanmýþ Ruhlar Yerli Dizi

9 9 CÜZZAMDAN KORKMAYIN, CÜZZAMI TANIYIN! Her yýl Ocak ayýnýn son Pazarý " Dünya Lepra (Cüzzam) Günü " olarak ilan edilmiþtir. Bu günü izleyen hafta boyunca lepralý kiþilerin sorunlarý tartýþýlarak çözümler üretilecektir. Lepra, tanýsý olay, tedavisi kesin, erken taný konulduðunda önlenebilir bir hastalýktýr. Dünyanýn geri kalmýþ ülkelerinde, açlýk, yoksulluk, yaþam ve temizlik koþullarýnýn kötülüðü, saðlýk hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, doðurganlýk hýzlarýnýn yüksek oluþu, iç savaþlar, sürekli göçler gibi nedenlerle kökü kazýnamamaktadýr. Bu günün amacý, toplumun lepra ve lepralýya karþý oluþan yanlýþ inançlardan, bilgisizlikten kaynaklanan korkularýný önleyerek lepra hastalýðýnýn erken teþhis edilmesinin saðlanmasý, uygun tedavisi ve izlenmesiyle hastalarý topluma kazandýrmaktýr. Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yýl yaklaþýk yeni Lepra vakasý tedaviye alýnmaktadýr. Lepraya baðlý olarak çeþitli sekel ve sakatlýklar býrakabilen komplikasyonlar geliþmektedir. Ancak etkin taný ve tedavi yöntemleri sayesinde, günümüzde Lepraya baðlý aðýr sekeller önlenebilmektedir. Ülkemizde kayýtlý Lepralý hasta sayýsý kümülatif olarak yaklaþýk civarýndadýr. Yýllýk olarak yeni tespit edilen hasta sayýsý ortalama 1-5 vakadýr yýlýnda 1 vaka tespit edilmiþtir. Lepra hastalarýnýn ilk tedavileri Eðitim Araþtýrma Hastaneleri ve Üniversite hastanelerinin Deri ve Zührevi Hastalýlar ünitesinde yapýlmaktadýr. Ayrýca Deri ve Tenasül Hastalýklarý Dispanserleri 'de lepra hastalarýnýn takiplerini yapmaktadýr. Lepralý hastalarla ilgili her türlü izleme ve deðerlendirmeler hastalarýn yaþadýklarý ildeki saðlýk kuruluþlarýnca yürütülmektedir. Hastalarýn tedavi giderleri Saðlýk Bakanaðý tarafýndan ücretsiz karþýlanmaktadýr. DSÖ Eliminasyon stratejileri arasýnda en önemli kriter lepra prevalansýnýn 'de 1 vakanýn altýna indirilmesidir. Ülkemizde DSÖ'nün, lepranýn bir toplumda saðlýk problemi olmaktan çýkarýlmasý için öngördüðü þekilde hastalýk prevalansý 10,000'de 1 vakanýn altýna indirilmiþtir. Böylece lepra ülkemiz için bir halk saðlýðý problemi olmaktan çýkmýþtýr. Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyurulur. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar, Kontrol Programlarý Þubesi Türsab BYK seçimlerine Çorum'dan katýlým KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Türsab Kayseri Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) seçimleri yapýldý. Çavuþoðlu Turizm Müdürü Halit Ýnaltekin Kayseri'de yapýlan toplantýda yaptýðý konuþmada acentalarýn sorunlarýna deðindi. Türsab Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu-BYK'nýn Hilton Otelde yapýlan seçimde Fatih Özköse'nin listesi kongreye katýlan 95 üyeden 48'inin oyunu alarak 35 farkla kazandý. Seçimde ilk oyu Çavuþoðlu Turizm sahibi Halit Ýnaltekin kullandý. Türsab Kayseri BYK seçilirken, Halit Ýnaltekin yaptýðý açýklamalarda "Türsab'ta nihayet demokrasi gerçekleþti. Türsab ve hepimiz kazandýk" dedi. Halit Ýnaltekin "Daha önce Türsab Ýata Komitesinde görev yaparken elbette bu görevimde de Acentalarýn sorun ve projelerini diðer görevlerimde olduðu gibi en üst düzeyde görüþülmesi için çalýþmak benim için çok önemli olduðunu belirtmek isterim.yeni kadro turizmin büyümesi ve geliþmesi için direk adres olan seyahat acentalarýnýn sorunlarý taleplerini ve projelerini masaya yatýrarak seyehat acentalarýmýzýn önünü açmak ve turizmin geliþmesine katký saðlamak için vardýr.9 kiþilik yönetim kurulu tüm seyahat acentelerimize hizmet vermektedir. Her üyenin aldýðý görev ve sorumluluklar yönetim kurulu toplantýlarýnda alýnan kararlar çerçevesinde olmaktadýr" dedi. Haber Servisi Yaðmur çiftçiyi sevindirdi Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Alaca'ya beklenen yaðýþlarýn geldiðini belirterek, yaðýþsýz geçen uzun dönemde, sonbaharda ekilen arpa ve buðday gibi birçok ürünün kuraklýkla karþý karþýya kaldýðýný kuraklýk nedeniyle ekilen tohumlarýn çürümeye baþladýðýný ve çimlenme güçlerini kaybettiðini söyledi. Ancak son günlerde gelen yaðýþlarýn kuraklýk nedeni ile endiþeli olan çiftçilerin yüzünü güldürdüðünü kaydeden Ýlhan Yýlmaz, "Türkiye'nin yaðmura çok ihtiyaç vardý. Alaca çiftçilikle geçinen bir bölge, yaðýþlar hem barajlardaki doluluk oranýný artýrdý hem de kuruyan topraða can oldu. Ýnþallah daha çok yaðacaðýna inanýyorum" dedi. Eðer kuraklýk devam etseydi, zaten zor þartlarda üretim yapan çiftçimiz çok zor durumda kalacak borçlarýný dahi ödeyemeyecek duruma gelecekti. Yaðýþlara raðmen Azda olsa bir verim kaybý bekliyoruz ancak bahar yaðýþlarýnýn da güzel olmasý durumda verim kaybýnýn daha az olacaðýný öngörüyoruz" dedi.yýlmaz, "Meteoroloji'den alýnan verilere göre önümüzdeki hafta yaðýþlarýn aralýklarla devam etmesi beklenmektedir. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesi demek ülkemizin yüzünün gülmesi demektir. Üretim olmazsa gýda olmaz. Bütün çiftçilerimize 2014 sezonunda bol verim bol kazanç diliyor saygýlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Yukarýzeytin Medya TV'de Medya TV'de Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) tarafýndan düzenlenen ''Ortak Noktamýz Çorum'' programýnýn bu haftaki konuðu Osmancýk Yukarýzeytin Köyü Yardýmlaþma, Güzelleþtirme, Eðitim Kültür ve Spor Derneði oldu. Programda canlý yayýn konuðu olan Dernek Baþkaný Mustafa Urhan ve Köy Muhtarý Mustafa Uzun, köy hakkýnda detaylý bilgi verdi. Yukarý Zeytinli Sanatçý Rüþtü Þeker'in de kendi eserleri ile katýldýðý programda Köy Muhtarý Mustafa Uzun, Yukarýzeytin'in Osmancýk'ýn en güzel köylerinden birisi olduðunu ve köyde hiçbir sosyal kültürel sorunun bulunmadýðýný söyledi.köyün yalnýzca yerleþim yeri ile ilgili problemlerin olduðunu, köye geri dönüþ yapan köylülerin konut yapmak için arsa bulamadýðýný ifade eden Uzun, Çomaklýk Mevkiinde bulunan geniþ bir alanýn parsellenmesi için giriþimde bulunduklarýný kaydetti. Dernek Baþkaný Mustafa Urhan ise programda dernek çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi. Ayrýca derneðin 15. kuruluþ yýldönümü pasta kesilerek canlý yayýnda kutlandý. Bahadýr YÜCEL Hasanoðlan mezunlarý yemekte buluþtu Çorum'da yaþayan Hasanoðlan mezunlarý, Çorum merkez okullarýna tayin olan idareciler için yemekli "hoþ geldin" etkinliði düzenledi. Aralarýnda Ýskilip Paþaçayýrý Müdürü iken Çorum Merkez Dumlupýnar Ýlkokulu Müdürlüðüne atanan Mehmet Pala'nýn da bulunduðu çok sayýda Hasanaoðlan mezunu yemekte bir araya geldi. Toplantýya katýlan Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Eczacý Süleyman Koca konuþmasýnda " Hasanoðlan Ruhu " nun her zaman canlý tutulacaðýný, dostluk, arkadaþlýk, kardeþlik, saygý, sevgi, hoþgörü duygularýnýn artarak devam edeceðini ifade etti. Kocaoðlu, "Bir araya gelip toplandýðýmýzda Hasanoðlan ruhunun ete kemiðe bürünmüþ halini görüyoruz. Çorum Merkez Dumlupýnar Ýlkokulu Müdürü olarak göreve baþlayan Mehmet Pala ve tüm Hasanoðlan mezunu arkadaþlarýmýz çalýþtýklarý yerlerde baþarýlarýyla kendilerinden söz ettirmiþ iþini çok seven arkadaþlarýmýzdýr. Çorum Merkeze atanan arkadaþýmýza hoþ geldin diyor yeni görev yerlerinde baþarýlar diliyorum. Bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonra da bütün arkadaþlarýmýzýn iyi gününde, kötü gününde, hüznünde, sevincinde birlikte ve beraber olacaðýz" dedi.toplantýda Mehmet Pala'da yaptýðý teþekkür konuþmasýnda Hasanoðlan Mezunlarý ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiðini bütün Hasanoðlan mezunlarý gibi kendisinin de çalýþma anlayýþýný insan sevgisi, saygý ve hoþgörü çerçevesinde oluþturduðunu yeni görev yerinde de bu anlayýþla çalýþmaya devam edeceðini söyledi. Haber Servisi

10 10 Ýskilip'de Gönül Elçileri iþ baþýnda "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi" kapsamýnda düzenlenen "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" için Ýskilip'te ilgili tüm kurumlarýn katýlýmý ile hummalý bir çalýþma yürütülüyor, Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'un baþkanlýðýnda oluþturulan çalýþma ekibi, hazýrladýðý eylem planý çerçevesinde çalýþmalarýna baþladý. Gönül Elçileri Projesinin II. Alt Bileþeni olan "Kadýn ve Güçlenme" baþlýðý altýnda yürütülen "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" ile herhangi bir sebeple eðitimini tamamlayamamýþ bayanlarýn eðitim sistemine tekrar kazandýrýlmasý, onlara ikinci bir þans daha verilmesi amaçlanýyor. Konu ile ilgili bilgi veren Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesine", sosyal sorumluluk duyarlýlýðý ile yaklaþtýklarýný belirterek, gerçekleþtirilen bu çalýþma ile bir þekilde okuyamamýþ, belki imkansýzlýklardan dolayý eðitimi yarým kalmýþ kadýnlarýmýzýn eðitimlerine devam etmeleri hem bireyler açýsýndan hem ülkemiz açýsýndan büyük bir kazaným olduðunu belirtti. Gürsoy yürütülen çalýþma ile deðiþik sebeplerle örgün eðitim dýþýnda kalmýþ kadýnlarýn yeniden eðitime kazandýrýlmasý ve Mesleki Açýk Öðretim Lisesine yönlendirilmesi, Mesleki Açýk Öðretim Lisesinden mezun olanlarýn iþ yaþamýna katýlýmlarýna aracý olunmasý, bu anlamda ilgililere rehberlik yapýlmasý, Ýþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikli insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý, Ýmkansýzlýklar nedeni ile okuyamamýþ kadýnlarýn toplumsal yaþama daha fazla dahil olmasý, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerinin saðlanmasý ve bu sayede iþ piyasasý içersin de istihdam edilmelerinin hedeflendiðini kaydetti. Proje çalýþmasý kapsamýnda Ýlçede gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda bilgi veren Kaymakam Þuayip Gürsoy, "Ýlgili tüm kurumlarýn katýlýmý ile proje çalýþma ekibi oluþturularak, ikincisini düzenlediðimiz proje koordinasyon toplantýmýzla ilçemizin bu anlamdaki potansiyeli masaya yatýrýlmýþ bu çerçevede, ilçemizde "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtýmý, kapsama giren hedef kitlenin bilgi sahibi olmasý için proje çalýþmasýný anlatan afiþler hazýrlanarak tüm kurumlarýmýzýn giriþlerine asýlmasý saðlanmýþ, projeyi anlatan, halkýn ilgisini çekecek þekilde büyük ebatta branda afiþler hazýrlanarak ilçe merkezinde uygun alanlara astýrýlmýþ, proje içerini kapsamlý þekilde anlatan içersin de powerpoint sunum ve kýsa filmin olduðu CD hazýrlanarak ilgili kurumlara daðýtýmý yapýlmýþ. Ýlçemizde faaliyet gösteren resmi kurumlarýmýzýn resmi Web sayfalarýna proje tanýtýmý ile ilgili link açtýrýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, "Ýlçede faaliyet gösteren Mesleki Açýk Lise kayýtlarý alabilecek eðitim kurumlarýmýzýn, gelecek talepleri karþýlamasý için gerekli alt yapý eksikliklerinin tamamlandýðýný, bununla birlikte Ýlçemiz Halk Eðitim Merkezi uhdesinde ilçemizde istihdam durumu olabilen alanlarda üniversitemizin de öðretim elemaný desteði ile Mesleki Kurslar açýlacak" dedi. Kaymakam Gürsoy çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini belirterek, yapýlan bu gayretli çalýþmalarýn amacýna ulaþmasý temennisinde bulundu. Bahadýr YÜCEL Hollande'a "Soykýrýmý inkar yasasý" soruldu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, mevkidaþý François Hollande'ý Çankaya Köþkü'nde kabul etti. Görüþmenin ardýndan her iki cumhurbaþkaný sorularý yanýtladý. Hollande, Türkiye'nin AB'ye üyeliðiyle ilgili bir soru üzerine þunlarý söyledi: "2004 yýlýnda Chirac'ýn kararýný onayladýðýmý hatýrlattýnýz, bu çizgimi deðiþtirmedim. Þu ana kadar 35 fasýldan sadece 14 ü görüþüldü. Bu süreç devam etmelidir. Zaman zaman zor konular da gündeme gelecektir. Tarih konusu gündeme gelmedi. Gereksiz yere bir takým korkular ajite edilmemeli." Cumhurbaþkaný Gül de, "AB bizim için stratejik bir hedeftir. Görüþmeleri baþarýyla bitirseniz bile tam üyelik gerçekleþmeyebilir. Bir tarih sordunuz, tarih konusunda bizim acelemiz yok. Önemli olan müzakere sürecinde bir engel çýkarýlmamasý. Umarýz herkes verdiði söze sadýk kalýr. Bizim için önemli olan ahde vefa. Türkiye de siyasi istikrarýnda tereddüt yok, güçlü bir iktidar var" diye konuþtu. Ýnkar yasasý daha önce gündeme geldiðinde iki ülke arasýndaki iliþkiler kopma noktasýna gelmiþti ancak anayasa konseyinde reddedilince bu yasa düþmüþtü. Sayýn Hollande, bu dosyayý nasýl yönetmeyi düþünüyorsunuz? Ýnkar yasasýný yeniden getirme sözü vermiþtiniz. Sayýn Gül, bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Türkiye'nin bu konudaki görüþü nedir? sorusu üzerine Cumhurbaþkaný Gül, bu konularý da konuþtuklarýný belirterek "Bu, iliþkilerimizi zaman zaman gölgeleyen bir konu olmuþtur. Þunun da bilinmesini isterim 100 yýl önce yaþanan acýlar hepimizin ortak acýlarýdýr. Sadece Türkiye nin Ermeni vatandaþlarýnýn deðil, Müslüman vatandaþlarýn da büyük acýlarý olmuþtur. Balkanlar'dan 3 milyon insan tükene tükene ulaþmýþtýr. O yýllarýn acýlarýný nesilden nesile taþýyacak olursak bu doðru bir hareket deðildir. Bu konuda yapýlacak þey bu konularý tarihçilere býrakmak, travmalarý, acýlarý tekrar gündeme getirmek deðil bunu tarihçilere açmaktýr. Biz tüm arþivlerimizi açmaya hazýrýz. Tek taraflý olarak bu mesele halledilemez. Beraber halletmek gerekir. Ýkinci bir nokta þu, bu konuyla ilgili farklý düþünceler olabilir. Türkiye'de önceki yasalarýmýz bu tür konularýn rahat konuþulmasýna engeldi. Artýk herkes lehine, aleyhine görüþlerini söyleyebilir. Birçok Fransýz dostumuz, hâlâ Türkiye'de birçok þey konuþulamaz diye düþünüyor." Hollande da ayný soru üzerine þunlarý söyledi: "Tarihle ilgili çalýþmalar acýlý olabilir ama yapýlmalýdýr. Yapmamýz gereken, barýþmayý anlaþmayý saðlamaktýr. Daha önce olanlarýn araþtýrýlmasý, tanýnmasý için bir çalýþma yapmalýyýz. Tarihin gündeme geldiði bir döneme giriyoruz. Bu yýl, Birinci Dünya Savaþý'nýn 100. Yýlý. Sonra 2015 olacak. Bu zamaný çalýþmak için kullanmalýyýz. Ne yapacaðýmýzý soruyorsunuz? Doðru olaný, hakký yapacaðýz, hukuku arayacaðýz ve herkesin konuyu anlamasýný saðlayacaðýz. Fransa'da bir kanun oylandý. 2008'de alýnmýþ bir çerçeve karar var. Bunlarýn uygulanmasý gerekiyor. Soykýrýmýn inkarýný cezai müeyyideye tabi tutan bir karar var. Uluslararasý sözleþmeler çerçevesinde bunun uygulanmasý gerekecek." Diyanet iþte bu yüzden siyasetten uzak durmalý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, sekiz yýlda tamamlanan Ýstanbul Kadý Sicilleri, on yýlda bitirilen Hadislerle Ýslam ve otuz yýllýk bir çalýþmayla meydana getirilen Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi nin tanýtýmýný önceki gün yaptý. Ancak, bu üç önemli eser, düzenlenen törende konuþma yapan Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn söylediklerinin gölgesinde kaldý.tanýtým töreninde isimlerinden bile bahsedilmeyen dünya çapýndaki bu üç eserin önemini dünkü köþesinde Taha Akyol kaleme aldý. Akyol, Diyanet'in 'belkide iyi niyetle' eserleri daha iyi tanýtmak için düzenlediði toplantýnýn siyasetin gölgesinde kalmasýndan, ders çýkarmasý gerektiðinin altýný çizdi. "Törene konuþma yapmak ve ödülleri vermek üzere mesela cumhurbaþkaný gibi partisiz ve yüksek bir makam sahibi davet edilseydi, ilim böylesine siyasetin gölgesinde kalmazdý." dedi. Ýþte, Hürriyet'te yayýmlanan Taha Akyol'un 'Üç eser' baþlýklý o makalesi Üç eser DÝYANET neden siyasetten uzak durmalý, bir kere daha görüldü. Diyanet'in dünya çapýnda önemi olan üç büyük eseri tanýtmak ve ilgili bilimadamlarýna ödül vermek için düzenlediði tören, Baþbakan'ýn siyasi konuþmasýnýn gölgesinde kaldý. Medya tabii bu konuþmayý öne çýkardý. Muhafazakâr basýnda bile toplantýnýn akademik amacý çok arka planda kaldý, hatta bazýlarýnda söz konusu eserlerin adlarýndan bile bahsedilmedi! Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Mehmet Görmez'in konuþmasýný ben Diyanet'in internet sitesinden okudum!diyanet belki de eserlerin önemini vurgulamak niyetiyle böyle yaptý ama sonuç aksi oldu iþte. Törene konuþma yapmak ve ödülleri vermek üzere mesela cumhurbaþkaný gibi partisiz ve yüksek bir makam sahibi davet edilseydi, ilim böylesine siyasetin gölgesinde kalmazdý. HANGÝ ESERLER Tanýtýmý yapýlan ve katkýsý bulunanlara ödül verilen üç eserden biri, sekiz yýlda tamamlanan Ýstanbul Kadý Sicilleri dir. Sosyal tarih ve hukuk tarihi çalýþmalarý için deðerli bir kaynaktýr. Ýkincisi, çok sayýda hadis uzmaný bilimadamýnýn çalýþmasýyla on yýlda tamamlanan Hadislerle Ýslam adlý eserdir. Bilgisayar çalýþmasýyla hadisler konulara göre tasnif edilmiþti. Bilhassa çeþitli kaynaklardaki hadis rivayetlerindeki önemli ya da küçük farklýlýklarý görmek bakýmýndan önemlidir. Kapusuz, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, MHP Esenyurt ilçe seçim bürosuna yapýlan saldýrýyý kýnarken vefat eden Cengiz Akyýldýz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabýr diledi. Kapusuz, "Bu saldýrý gösterdi ki; Türkiye'yi karýþtýrmak için her yolu deniyorlar; provokasyonlar, operasyonlar, dosyalar, kriz tellallýðý, fitne, saldýrý" ifadelerini kullanýrken, "Toplumun sinir uçlarýna basarak farklý kesimleri tahrik etmeye çalýþýyorlar. Geçmiþte sokaðý kýþkýrtmak için ne yapýlýyorsa aynýsý yapýlýyor. MHP'li kardeþlerimizin acýsýný paylaþýyorum. Fakat sabýr ve vakar içinde provokasyonlara, tahriklere kapýlmamak lazým. Bu tuzaða düþmemeliyiz. Bu çirkin tezgaha; Gezi'yle baþladýlar, Yargý darbesine kalktýlar sonra ekonomik suikastler düzenlediler þimdi de iþi fiili saldýrýlara döktüler. Hiçbir þey gizli kalmaz. Elbette bu iþleri tezgahlayanlar ortaya çýkacaktýr. Türkiye üzerinde dolaþan kara bulutlar elbette daðýlacaktýr. Herkes müsterih olsun. Türkiye, geçmiþ tecrübeleriyle ve mevcut potansiyeliyle her sorunun üstesinden gelecek kapasiteye sahip bir ülkedir" dedi Bakýn Ekonomide de ayný oyunun oynandýðýný Üçüncüsü ve en önemlisi, otuz yýllýk bir çalýþmayla meydana getirilen Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi dir, kýsaltýlmýþý DÝA... Baþkan Görmez'in belirttiði gibi, Yüzyýlýn Ýslam kültür hizmeti övgüsünü hak eden bir eserdir. ÝSLAM ANSÝKLOPEDÝSÝ' Avrupa'da tanýnmýþ tarihçi ve doðubilimcilerin kaleme aldýðý beþ ciltlik muazzam Ýslam Ansiklopedisi, Hollanda'nýn Leiden þehrinde 1908'de yayýnlanmaya baþlandý, 1938'de tamamlandý. Oryantalist', hatta sömürgeci bakýþ açýsýnýn bazý etkileri olsa da büyük bir ilmi eserdir yýlýnda Milli Eðitim Bakaný Hasan Âli Yücel, bunun tercümesi, önemli maddelerinin geniþletilerek ve düzeltilerek yeniden yazýlarak yayýmlanmasý için Ýstanbul Edebiyat Fakültesi'ni görevlendirdi. Ýlim tarihçimiz Adnan Adývar'ýn baþkanlýðýnda bir ilim heyeti kuruldu... Hepsini saygýyla anýyorum. Ýlk forma 1940'ta yayýnlandý, 14 cilt olarak 1988'de, evet 1988'de tamamlandý! Cumhuriyet'in kültür politikasýndaki deðiþimler bakýmýndan da önemlidir, Reisicumhur Ýnönü de bu yýllarda tarihçi Mükremin Halil Yinanç'tan, Anadolu Selçuklu Tarihi yazmasýný isteyecektir. 1930'lardaki antropoloji den tarih e yöneliþ... DÝYANET'ÝN ANSÝKLOPEDÝSÝ Türkiye Diyanet Vakfý tamamen telif bir Ýslam Ansiklopedisi yayýnlamaya 1980 yýlýnda karar verdi. Zamanlama manidar safsatasýna bakmayýn siz, darbeyle hiç ilgisi yok! 1983 yýlýnda vakýf bünyesinde Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi müessesesi kuruldu. Ýdare Meclisi üyeleri Bekir Topaloðlu, Tayyar Altýkulaç, Ýsmail Erünsal ve Genel Müdürü Halis Ayhan'dýr. Türk-Ýslam medeniyeti ne iliþkin maddelere özel öncelik verilmiþtir. Ýlk cildi 1988'de yayýnlandý. Her bir cildi kabaca 600 sayfadýr. Aralýk 2013'da 44. cildin yayýnýyla tamamlandý. Ansiklopedide 16 bin madde bulunmaktadýr. Keþke siyasetin gölgesinde kalmayýp iyi tanýtýlabilseydi. Tarihimizde tamamen telif bu çapta ilk büyük ansiklopedidir. Ýslam dünyasýnda benzeri var mý, bilmiyorum. Muazzam bir eser, emeði geçen herkesi saygýyla anýyorum. Ýnternette þu adresten istediðiniz maddeye ulaþabilirsiniz: Bu internet hizmeti için Diyanet'e teþekkür ediyorum. AK Parti, MHP'ye yapýlan saldýrýyý kýnadý savunan AK Parti'li Kapusuz, þunlarý kaydetti: "Bazý televizyon kanallarýna ve gazetelere bakýyorum sürekli ekonomik kriz pompalanmaya çalýþýlýyor. Ekonomiyle ilgili bir algý operasyonu var. Sürekli "Kriz Var' denilerek piyasa ürkütülmek isteniyor. Yani algýyý gerçeðe dönüþtürmek istiyorlar. Kemal Kýlýçdaroðlu ve TÜSÝAD bir yandan, malum medya diðer yandan, piyasalarý korkutmak ve "Temeli insan psikolojisine dayanan' ekonomiyi çökertmek istiyorlar. Planlarý þu; kriz tellallýðý yapýlarak ekonomik kriz çýkarýlacak, TÜSÝAD gibi Türkiye'nin "Kaymak tabakasý' faizlerle köþeyi dönecek. Krizin faturasý da halka kesilecek. Milletçe buna müsaade etmeyelim." Kapusuz, bir gazetede Hükümet aleyhine bildiri yayýnlayan solcu akademisyenlerin, nedense devlet içindeki çetelerle ilgili bir þey söyleyemediðini kaydederken, "Devletin içine sýzmýþ çeteleri görmeyip hukuk ve demokrasiden dem vurmak, eksik ve sakat bir anlayýþtýr. Öncelikle yargý eliyle uygulanmak istenen darbeyi kýnamalarý gerekirken sürecin tüm sorumlusu olarak Hükümeti görmeleri tam bir tarafgirlik. Bu solcu akademisyenler, þu süreçte böyle bir bildiriye imza atarak, birilerinin algý operasyonuna alet olmuþlar.

11 SPOR 11 Sandýklýspor baþkaný çok kýzgýn! Sümeyye Erdoðdu Elif Demir Aleyna Yýldýrým Elif Demir, Türkiye birincisi oldu Wushu takýmýmýz Ara transfer döneminde yaptýðý transferlerle adýndan söz ettiren Elibol Sandýklsýpor'un baþkaný Ýsmail Elibol'dan teknik heyete ve futbolculara sitem var. Sosyal paylaþým sitesinde yaptýðý açýklamada baþkan Elibol teknik heyete ve futbolculara yönelik þu sitem dolu sözleri sarf etti " Teknik heyet ve futbolcular 19 maçta aldýðýmýz 31 puaný hesaplýyor olabilir. Ben kaybettiðimiz 26 puaný hesaplýyorum. Fark var. Sizinle benim aramda çok fark var. Bu tür takýmlara deplasmanda galip gelemiyorsan bence hiçbir mazereti olmaz. Anladým ki baþarýnýn sýrrý rekabetten gelmektedir. Bizde de rekabetçi ruh yok. Bu maç umarým son olur. Topçular, teknik heyetle bizleri inandýrýn yoksa alnýmýzda enayi yazmýyor. Karþýlýklý helallik istemek zorunda býrakmayýn. Biz bu takým deðiliz. Bu takýmlarý yenemiyorsan hocalýkta, topçulukta bu kadar yüksek primlerle bu takýmla baþarý zor. Hele ki yanlýþlarda ýsrar eden bu teknik anlayýþ ve topçu anlayýþý bu takýma ve bizlere zarar verir. Hiçbir topçunun vazgeçilmez olmadýðý bu ligde beni denemeyin veya deneyin" SPOR SERVÝSÝ 3 madalya ile döndü Çorum Wushu takýmý Sakarya'da yapýlan þampiyonadan 3 madalya ile döndü Ocak 2014 tarihleri arasýnda Sakarya'da yapýlan Türkiye Gençler Taolu ve Sanda Þampiyonasý'nda Çorum Wushu takýmý, Taolu da 2 madalya, Sanda kategorisinde ise 1 madalya olmak üzere toplam 3 madalya ile kazandý. Taolu dalýnda Minik Bayan Serbest kategorisinde yarýþan Aleyna Yýldýrým Türkiye üçüncüsü olurken, Genç Bayanlar Nanquan kategorisinde Sümeyye Erdoðdu Türkiye ikinciliði elde etti. Sanda dalýnda yapýlan yarýþmalarda ise Alt Genç Bayanlar kategorisinde 52 kg'da Elif Demir Türkiye birincisi olarak altýn madalya kazanýrken, sporcularýmýzdan 52 kg'da yarýþan Hande Nur Gürel, 56 kg'da Seda Nur Cýlýz, 60 kg'da yarýþan Gamze Nur Kýzýlyar ve üst genç bayanlar kategorisinde 52 kg'da Münire Demirci derece maçlarýna kadar yükselirken madalya maçlarýný kaybederek madalya þanslarýný yitirdiler. Müsabakalar sonunda yapýlacak incelemeye göre dereceye giren sporcular ve teknik kurulun beðendiði sporcular kamp çalýþmalarýna davet edilecek. Dereceye giren sporcularýmýz 15 Mart 2014 tarihinde ülkemizde yapýlacak olan Dünya Gençler Sanda Þampiyonasý'nda ülkemizi temsil edecekler. Wushu Ýl temsilcisi Bekir Bolat þampiyona sonunda yaptýðý açýklamada "Müsabakaya katýlýmýmýzda bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz sayýn Haþim Eger baþta olmak üzere tüm kulüp temsilcilerimize þükranlarýmý sunarým" dedi.spor SERVÝSÝ Armutçu: Yenildiðimizde deðil, vazgeçtiðimizde kaybederiz Tosya Belediyespor karþýlaþmasýnda yediði son dakika golünden sonra sahadan 2-3 maðlup ayrýlan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, hak etmedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný belirterek " Dramatik bir yenilgi aldýk. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandý. Armutçu, maçýn analizinde þunlarý söyledi "Galibiyeti kaçýran taraf biz olduk. Maç sonrasýnda rakip oyuncularýn ve teknik heyetinde bize söylemleri bu yönde oldu. Karþýlaþmada kazanmak adýna her þeyi yapan taraf bizdik. Ýnanýlmaz goller kaçýrdýk. Yediðimiz golden önce ise rakip savunmayý eksik adamla yakaladýk ve direkten dönen topumuzun ardýndan yaþanan karambolda üçüncü golü yedik. Bu maðlubiyet bizi fazlasýyla üzdü. Ancak futbolcularýmýn kazanma hýrsý, sahadaki mücadelede birlikteliði, mücadelede kenetlenmesi beni çok sevindirdi. Bu mücadelenin ardýndan tüm futbolcularýmýz, taraftarýmýz, ilçemiz þu sözleri kendimize slogan yaptýk. 'Biz yenildiðimizde deðil, vazgeçtiðimizde kaybederiz' Biz geri kalan her maçýmýzý bu düþünceyle oynayacaðýz ve kümede kalacaðýmýza da kesinlikle inanýyorum. Maça gelip bizleri yalnýz býrakmayan taraftarýmýza ve saha bu mücadeleyi veren futbolcularýma bir kez daha teþekkür ediyorum" dedi. ADNAN YALÇIN Yenilmez 'Darýca' Darýca'nýn yükseliþi devam ediyor. 3.ligin 19.haftasýnda Bursa Nilüfer'i konuk eden Darýca Gençlerbirliði rakibini 77.dakikada Ferhan Çoban'ýn attýðý golle 1-0 yenerek 3 puanýn sahibi oldu. 12 MAÇTIR YENÝLMÝYOR Darýca Gençlerbirliði, sahasýnda Bursa Nilüfer'i genç yýldýzý Ferhat'ýn attýðý golle 1-0 yenerek iki basamak birden yükseldi ve 4.sýraya yerleþti. Lider Düzyurtspor'un kazandýðý haftada kritik bir galibiyet alan Darýca Gençlerbirliði son çýktýðý 12.maçýnda da yenilmeyerek önemli bir baþarýnýn altýna imza attý. Ýkinci devreye deplasmanda aldýðý Ünyespor galibiyetiyle baþlayan Darýca Gençlerbirliði ikinci yarýnýn ikinci haftasýnda konuk ettiði Bursa Nilüfer'i 77.dakikada Ferhat'ýn attýðý golle yenerek 3 puanýn sahibi oldu. SPOR SERVÝSÝ Siirtspor ve Belediye Bingölspor küme düþüyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor ve Belediye Bingölspor, bu sezon ikinci kez maçlarýna çýkmadýklarý için küme düþürülecek. Ligin 19. hafta maçýnda Siirtspor, evindeki Derince Belediyespor maçýna, Belediye Bingölspor ise deplasmandaki Kýzýlcabölükspor karþýlaþmasýna çýkmadý. Geçen haftaki karþýlaþmalarýna da çýkmayan iki ekip, Futbol Müsabaka Talimatý'nýn 24/a maddesi uyarýnca bir alt lige düþürülecek.futbol Müsabaka Talimatý'nýn 24/a maddesinde "Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasýna gelmekle beraber müsabakaya çýkmayan veya müsabakayý terk eden takým hakkýnda hükmen maðlubiyet kararý verilmekle beraber, bu takým ligden çýkarýlarak bir alt lige düþürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takýmla müsabakasý olan diðer takýmlar müsabakalarý oynamaksýzýn hükmen galip gelmiþ sayýlýrlar" ifadeleri yer alýyor.spor SERVÝSÝ

12 TÜFAD heyeti Antalya'da Çorum TÜFAD Þubesi, Ocak tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacak olan TÜFAD Þube Baþkanlarý toplantýsýna katýlacak. TÜFAD Çorum Þubesini temsilen Baþkan Nihat Armutçu, Zafer Kýroðlu ve Hayrettin Karaca'dan oluþan heyet Antalya Spice Otel'de düzenlenecek olan TÜFAD Þube Baþkanlarý toplantýsýnda ilimizi temsil edecek. Oðuzhan büyük kayýp! Sancaktepe Belediyespor maçýnda Çorum Belediyespor, sadece 3 puan kaybetmedi. Orhangazispor maçýnda oynadýðý futbolla ne denli formda olduðunu herkese kanýtlayan Oðuzhan Yalçýn'ý da kaybetti. Sancaktepe Belediyespor maçýnda da penaltýdan takýmý adýna bir gol daha kaydeden Oðuzhan Yalçýn, ikinci yarýnýn iki haftasýnda attýðý 2 golle Belediyespor'un önemli silahlarý arasýnda liste baþýna çýkmýþtý. Formunun zirvesine çýkan Oðuzhan Yalçýn'ýn sarý kart cezasý þimdiden teknik heyeti kara kara düþündürmeye baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað'ýn Hacettepespor maçýnda oynamayacak olan Oðuzhan Yalçýn'ýn yerine kime görev vereceði þimdiden merak edilmeye baþlandý. ADNAN YALÇIN Belediyespor için tehlike çanlarý çalmasýn Çorum Belediyespor için kritik haftalar baþlýyor. Geçtiðimiz hafta yaptýðýmýz 5 haftalýk lig deðerlendirmesinde Çorum Belediyespor'u oldukça zorlu haftalarýn beklediðini belirmiþtik. Sancaktepe Belediyespor maðlubiyetinin ardýndan Belediyespor için daha zorlu haftalara girildi. Þampiyonluk kovalayan Belediyespor bu hafta sonunda sahasýnda Hacettepespor'u konuk edecek. Lider Saha sorunu hortlayacak mý? Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýnda saha sorunu yeniden hortlayacak mý? Hafta sonunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Cumartesi günü Çorumspor'un, Pazar günü ise Çorum Belediyespor'un lig karþýlaþmalarý oynanacak. Ýki kulübün can derdinde olduðu lig mücadelesinde stad sorunu nasýl halledilecek. Çorum Belediyespor cephesi þampiyonluk yolunda saha zeminin bozulmamasýný isterken, Çorumspor'da seyirci avantajýný kaybetmemek adýna Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda maçlarýný oynamak istiyor. Ýki kulüp yönetimi arasýnda son günlerde yaþanan gerginliðin ardýndan bu sorunun nasýl çözüme kavuþturulacaðý þimdiden merak edilmeye baþlandý. ADNAN YALÇIN Düzyurtspor'un yine kendi sahasýnda oynayacaðý hafta liderle puan farkýnýn açýlmamasý için Belediyespor'un Hacettepespor karþýlaþmasýndan mutlak galibiyet çýkarmasý gerekiyor. Lider Düzyurtspor'un olasý galibiyeti Belediyespor'un ise puan kaybý Belediyespor'un geri kalan haftalarda play off potasýndan da uzaklaþmasýna neden olabilir. ADNAN YALÇIN Murat'ta ikide iki yaptý Çorum Belediyespor'un ara transferde kadrosuna dahil ettiði Murat Akgül ikide iki yaptý. Ligin ikinci yarýsýna Orhangazispor galibiyeti ile baþlayan Çorum Belediyespor'un bu maçtaki gollerinden birisine imza atan Murat Akgül, yeni takýmý ile çýktýðý ikinci karþýlaþmada da rakip fileleri bir kez havalandýrdý. Murat Akgül, Sancaktepe Belediyespor aðlarýný bir kez havalandýrmasýna raðmen takýmýnýn sahadan maðlubiyetle ayrýlmasýný önleyemedi. ADNAN YALÇIN Çorumspor eli boþ döndü 2-0 KASTAMONUSPOR: 2 ÇORUMSPOR: 0 SAHA: Hasan Doðan Spor Tesisleri KASTAMONUSPOR: Ahmet, Metin, Abdullah, Tolga, Semih, Ali Oðuz, Hakan, Savaþ, Polat, Levent, Sertaç ÇORUMSPOR: Tekin, Osman Seçgin, Uður (Envercan), Moubarak, M. Ali, Batuhan(Þakir), Arif, Veli, Emre(Avne), Orhan, Yusuf GOLLER: Dk 43 Sertaç, Dk 76 Tolga(Kastamonuspor) Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Çorumspor Kastamonuspor ile deplasmanda oynadýðý maçtan 2-0'lýk yenilgiyle döndü. Kastamonu Hasan Doðan Tesisleri'nde oynanan karþýlaþmanýn ilk yarýsý baþa baþ mücadele þeklinde geçerken ilk yarýnýn son dakikalarýnda ev sahibi Kastamonuspor Sertaç Aydýn ile bulduðu golle soyunma odasýna 1-0 önde gitti. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda Uður-Envercan deðiþikliði ile maça baþlayan kýrmýzý siyahlýlar rakip kaleye gol için yüklense de aradýðý golü bir türlü bulamadý. Çorumspor aradýðý golü bulamazken 76. Dakikada Kastamonuspor ikinci golüne Tolga ile ulaþarak iyice rahatladý. Maçýn geri kalan dakikalarýnda iki takýmýnda ataklarý sonucu deðiþtirmeyince karþýlaþma Kastamonuspor'un 2-0 üstünlüðü ile tamamlandý. ADNAN YALÇIN Adnan Yalçýn 13. Adam Bekliyordum Çorum Belediyespor, Orhangazispor'u 5-0 yendiði maç sonrasýnda yazdýðým köþe yazýmda Belediyespor'un skora aldanmamasýný farklý galibiyete raðmen oynadýðý futbola bakýlmasý gerektiðini ve biraz iddialý bir takýmýn Orhangazispor karþýsýndaki Belediyespor'u rahat yeneceðini yazmýþtým. Belediyespor'un, Sancaktepe Belediyespor'a çok ciddi hazýrlanmasý gerektiðini belirtmiþtim. Orhangazispor maçýnda sahaya çýkan onbirin bana göre doðru onbir olmadýðýný biraz taraftarý biraz yönetimi memnun etmek adýna hazýr olmayan Gökhan Demir'in, verilere göre profesyonel futbol kariyerinde en iyi dönemini yaþayan Emir'i kaybetme riskine bakmadan sahaya sürülmesinin yanlýþ olduðunu yazmýþtým. Mantýðým bu maçta beni yanýltmadý, hemde 10 hafta yenilmeyen bir takýmýn bu futbolla yenileceðini düþünüyordum, düþündüðüm gibi de oldu. Sancaktepe Belediyespor, Çorum Belediyespor'u hemde 3 golle yendi. 3 golü vurgulamamdaki sebep ise en son Batman Petrolspor deplasmanýnda 3 gol yedi Belediyespor. Buda gelecek haftalar için kötü sinyal olabilir. Maçý izlemedim ancak sonuca göre yorum yapabiliyorum. Defans ve kaleci Çaðrý'da muhtemel bir düþüþ varsa ileriki haftalarda bu düþüþ çok þeye mal olabilir. Baþka bir açýdan baktýðýmýzda ise Belediyespor hakikaten çok þanslý bir takým neden mi? ilk yarýnýn son 3 haftasýný hatýrlatmak isterim. 15. Hafta Çýksalýnspor ile 0-0 berabere kalýndý. 16. Hafta Darýca Gençlerbirliði ile yine 0-0 berabere kalýndý. Ýlk yarýnýn son haftasý Erzurum BB ile iç sahada 1-1 berabere kalýndý. Bu haftalarda ise Belediyespor'un rakipleri de sürekli puan kayýplarý yaþadý iþin ilginç tarafý nerdeyse 4-5 rakibi birden puan kaybý yaþadý. SEDAT ÖZBAÐ BAÞARILI MI? Artýk bu soru sorulmalý. Ýlk yarý sonuçlarý geç olmadan masaya yatýrýlmalý. Gerçekler dikkate alýnmalý, rakiplerin hatasýndan kazanýlan lig ikinciliði daha ne kadar korunabilir. Þimdiden düþünülmeli. Bu sorularýn ardýnda ise açýða çýkan soru ise Sedat Özbað bu takýma ne kattý? Geçtiðimiz yýl küme düþmeyelim yeter diyerek, fazla para harcanmadan, borca girilmeden yapýlan takým ilk yarýyý 22 puanla bitirdi. Bu sezon ise þampiyonluk hedefi ile kurulan takým ise ilk yarýyý 30 puanda bitirdi. Hangi takým daha baþarýlý? Sedat Özbað bu takýma ne kattý? Ýlk yarýda 17 maçta kazanýlabilecek 51 puan vardý. Belediyespor ise 30 puan kazanmýþ, kaybedilen 21 puan var. 21 puan kaybý yaþayan þampiyonluk parolasý ile yola çýkan bir takýmýn teknik adamý sizce baþarýlý mý? ÖZBAÐ, DEFANSINA VE RAKÝPLERÝNE DUA ETSÝN Sedat Özbað'ý ve Belediyespor'u bu haftaya kadar taþýyan deðiþmeyen defansý ve rakiplerinin puan kayýplarýydý. Defansýnýn uzun zamandýr sýrtýnda taþýdýðý Özbað, aslýna bakarsanýz sýnýfta kaldý. Özbað'ý ve Belediyespor'u baþarýlýymýþ gibi gösteren rakiplerin istikrar yakalayamayýþýdýr. Ýþte ispatý: Geçtiðimiz sezon Altýnordu takýmý ilk yarýyý 44 puanla kapatýrken, bu sezon BAL liginden gelen mütevazi takým 32 puanlý Düzyurstpor'un ardýnda kalan Sedat Özbað ve Belediyespor nasýl baþarýlý sayýlýyor artýk bunlarý masaya yatýrma zamaný gelmedi mi? Yoksa kafayý kuma sokmaya devam edilecek mi? ÇORUMSPORLUYUM Fanatik deðilim, fakat Çorumsporluyum. Öyle renk deðiþtirenlerden deðilim. Belediyespor BAL Liginde þampiyonluða oynarken Belediyespor'a sempati duyanlara taraftarlarýna saygým sonsuz çünkü onlar renklerini baþtan belli ettiler. Dün Çorumsporlu olan, Belediyespor'un lige çýkmasýndan rahatsýz olanlar, bugün birden bire Belediyesporlu oldular. Ýþte bu insanlara ve Belediyespor yönetimine karþýyým. Geçtiðimiz sezon Halit Kýlýç'ýn Belediyespor'un baþýna gelmesi ile birlikte Belediyespor'a karþý artan bir sempatim vardý. Ne yazýk ki, sezon baþýnda Belediyespor'a verdiðim desteðe raðmen yönetimden beni Belediyespor düþmanýymýþým gibi gösterenler sayesinde bugün Belediyespor'a karþý sempatim kalmadý. Yenilmiþ, yenmiþ hiç umurumda deðil. Bunu da saklamadan söylerim ama Belediyespor'un doðrularýný sayfama taþýrým rahatsýz olmam ancak yanlýþlarýný da aktarmamdan da kimse rahatsýz olmamalý. Hoþ rahatsýz etse de iþimi yapmaya devam ederim. ZEKÝ BAÞKAN BANA KIRGIN VE KIZGINMIÞ! Duyuyorum ki Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bana çok kýrgýn ve kýzgýnmýþ. Ýnanýn benim kýrgýnlýðýmýn, yanýlgýmýn yanýnda onun ki solda sýfýr kalýr. Neymiþ hakem Celal Bayraklý olayýný 5 yýl sonra yazmýþým. Genç hakemimiz iþinde ilerlemiþ, bende Zeki Baþkanýn yanlýþýný yazmýþým. Zeki baþkanýn o günkü açýklamalarý yanlýþtý. Bir sorsun bakalým doðruydu diyen var mý? Zeki baþkan, madem kin tutmayan biriyse haberi yazdýðýmda derdi ki: "Evet bu hakem kardeþim hakkýnda zamanýnda sert açýklamalarým oldu. Bugün ise elde ettiði baþarýdan dolayý kutlarým" derdi. Bunu bir kez daha yazmýþtým ama baþkandan yine ses çýkmamýþtý. Peki, bu genç hakemimiz dýþarýda Çorum'un adýný temsil etmiyor mu? Hani Çorum'un adýný temsil eden herkese destek verecektiniz. Ben hatýrlamýyorum Zeki baþkanýn Celal Bayraklý'yý yetiþtiren hakem hocalarýna ve Celal Bayraklý'ya bir plaket verdiðini. Yanýlýyor muyum? Hoþçakalýn

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı