Belediye Su Zammýndan sonra,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Su Zammýndan sonra,"

Transkript

1 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. SAYFA 5 TE Belediyenin borcu 27 milyon lira Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, düzenlediði toplantýda 5 yýlda yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen toplantýda sözlerine "5 yýllýk emanetin dönem sonuna yaklaþtýðýmýz þu günlerde güzel bir 'hasat günü ya da hesap günü' anlayýþýyla huzurlarýnýzda olmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz" diyerek baþladý. SAYFA 6-7 DE 40 KURUÞ Belediye Su Zammýndan sonra, 'Emlak deðerlerine yüzde 300 zam yaptý!' Nadir Yücel - 1 Ocak 2014 Tarihinden geçerli olmak üzere 2014 yýlý için sözde yüzde 7 zam yapýlmýþtý. Ancak tonlar oranýnda yapýlan azaltma ile zammýn vatandaþa yansýmasýnýn daha fazla olacaðý birçoðunun gözünden kaçmýþtý. Yani daha önce Tarifeler 0-20 ila Ton arasý iken 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak su tarifesine göre 20 yerine 15 er Ton artýþ bazý alýndý. Buna göre 0-10 ton arasý 1,62 liradan 1,73 liraya, ton arasý 2,07 lirada 2,21 liraya, 31 ton üzeri ise 3 liradan 3,21 liraya yükselmiþti. Zam oraný düþük gibi gösterilirken 20 yerine 15' er ton artýþýn baz alýnmasý bir anlamda yüzde 40 lara varan zam oranýný da beraberinde getirmiþti. Çorum belediyesi benzer uygulamayý Emlak deðerlerine yaptýðý anlaþýlmaz deðer artýþý ilehayata geçirdi. Daha önce ayný arsaya 900 TL Emlak vergisi ödeyen þahýs bugün TL. Ödemek zorunda kaldýðýný iddia ediyor. Ayný yüksek yansýmalar Tapu harç masraflarýna da 3 katý oranýnda yansýyýnca Emlak piyasasýnda þaþkýnlýk baþladý. Vatandaþa yansýmalarý ise ilk taksitlerin tahsilatý ile birlikte baþlayacak. Konu ile ilgili olarak konuþan Emlakçýlar," Ýzah etmeden oldubitti ye getirilerek anlaþýlmaz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Ankara da bile bu þekilde bir uygulama yapýlmaz iken Çorumda hangi gerekçeler ile bu uygulamaya geçildiðinin izahatýný istiyoruz. Nerden bakarsanýz bakýnýz vatandaþýn emlak vergilerine alým satým harçlarýna yüzde 3 Yüz zam yapýlmýþ durumdadýr. Þu an yapýlan satýþlarda biz bunu görüyor ve yaþýyoruz. Vatandaþlarýmýz da Ýlk taksitlerini ödeyecekleri Nisan Mayýs dan itibaren yüzde 3 Yüzlük farký görecekler. Bu korkunç bir zam oranýdýr. Belediyenin bu yanlýþ uygulamasýndan bir an önce dönmesi gerekir. Dün 50 Bin TL deðerinde gördüðün yeri bugün 150 bin kabul edersen Emlak vergisi Tapu masraflarýnýn 3 e katlanmasý ile kalmaz yarýn bir gün Maliye de bu yüzde 3 Yüzlük deðer artýþýnýn gelir vergisi nerde diye gelirse kimse þaþýrmasýn" þeklinde konuþtular. Çorum 'bütünþehir' olmalý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yeni bir kent kültürünün oluþtuðunu ifade ederek, bu kültürün içinde sadece temizlik veya kanalizasyon gibi projelerinin olmadýðýný modern bir kent oluþturmak için gereken herþeyin bulunduðunu söyledi. SAYFA 6-7 DE Hedef "2014'te 14'te 14" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜlcü ve ekibine yaptýklarý çalýþmalardasn dolayý teþekkür etti.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan AK Parti Ýl Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin... SAYFA 4 TE ANALÝZ Türkiye Suikastlara mý gebe? Melih Gökçek'in Düþündürücü Vasiyeti Nadir YÜCEL Melih Gökçek tarafýndan açýklanan ve dün basýnda yer alan Suikast uyarýlý vasiyet düþündürücüdür.geçmiþte Sað - Sol, Alevi - Sünni gibi gerginlikler ve çatýþmalar çýkartýlmasý adýna veya bazý belge ve bilgilerin deþifrelerini önleme adýna ( Uður Mumcu )ya yapýldýðý gibi deðiþik suikastlar yapýlmýþtý.rahmetli Turgut Özal ve Muhsin Yazýcýoðlu suikastlarýnýn failleri ise hala ortaya çýkarýlamamýþtýr.mevcut Konjonktürde daha önce de yazdýðýmýz gibi 1 taþla 2 hatta 3 kuþ hedefleyen güçler þu ana kadar Deðiþik zamanlarda zaten ' Kansýz Suikastlar' yapmýþlardýr. Bu suikastlarý Baþbakanýn çok yakýnýna yerleþtirdikleri 'Baþ Yüce' nin adamlarý ile gerçekleþtirmiþlerdir. Ýrancýlarýn elinde sadece 5-12 yýllýk deðil, '20 yýllýk!' Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yerel seçimden sonrada daha iyi hizmet verebilmek, daha yaþanabilir bir kent oluþturmak çalýþmalara devam edeceklerini dile getirerek... Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. SAYFA 3 TE SAYFA 6-7 DE Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. SAYFA 5 TE 'Muta Nikah' sonrasýný..kasete aldýklarý isimler olduðundan kuþkunuz olmasýn.( Bazý eski bakanlarda dahil ) Bu aþaðýlýk ve alçakça kaset kozlarý ile yapýlan Tehdit ve Þantajlar da bir gün Suikastlarýn deðiþik türü olarak kabul edilecektir. Mevcut Konjonktür BDP, MHP, AKP ve CHP olmak üzere tüm siyasi partiler adýna Suikastlara müsait ortamdýr. Neden mi Çünkü Türkiye seçimlerin Arifesinde dir. AKP ya da Hizmet hareketine yönelik suikastlarise ihtimalin önceliðini oluþturmaktadýr.bir oradan bir buradan düþüncesi ile ayný silahtan atýlacak mermilerin esas hedefi Ýnsanlarý sokaða dökmek, Türkiye yi, Mýsýr ve Suriye karesine dahil etmek amacýnda olanlar ardýr. Bu olanlarýgöz ardý edenler ve bunlara fýrsat verenler ise Gaflet içerisindedirler.melih Gökçek'in Vasiyeti ise düþündürücü ve Manidardýr. Diyor ki 5 ayrý yere mektup býraktým. Öldürülmem durumumda benden 100 kat daha beni öldürenler zarar görecek! V.S. Kardeþim elinde belge ya da bilgi varsa mektup ile yakýnlarýna bilgi verirken neden savcýlara vermiyorsun! Bildiklerin varsa hatta çýk Kamuoyuna açýkla. Diðer yandan akýllara þu gelmez mi 'Ey suikast yapacaklar, ben sizi tahmin ediyorum bana iliþmeyin, beni öldürürseniz yakalanmanýz kolay olur. Ben sizi sezinledim Þimdiden sizin hakkýnýzda yakýnlarýma da bilgi býraktým! Olasý yapýlabilecek bir Suikast ihtimalinde Melih Gökçek'in kendi ismini sildirmesi adýna bence dâhice bir açýklama! Baþkalarýna suikast yapýlýrsa da 'Ben demiþtim' diyecek. Peki baþkasýna suikast yapýlýr ise ve bildiðin bir þeyler varsa vebal altýnda kalmayacakmýsýn! Bildiklerini Adalet ile neden paylaþmýyorsun Melih Bey diye sormak gerekmez mi! Diðer bir ayrýntý ise suikast senaryosu ile oy artýþýnýnda hedeflendiði düþüncesini de normal karþýlamak gerekir. Ýstikbalde Türkiye yi sokaða dökecek esas olaylar ise Güney Doðu da yaþanmaktadýr.bdp liler bizzat Baþbakan Erdoðan'a diyor ki,' Paralel Devlet arýyorsan Güney Doðu da ara Paralel Devlet burada ne yapacaksan buyur gel yap diyorlar. Halkýn dikkatini de Cemaat Hükümet çekiþmesi ne çekerek Güney Doðu da Derinden 'ParelelYapýlandýrmaya' hýz veriyorlar. Üzeri Kamufle edilmek istenen esas sorun Türkiyenin parçalanmasýný ve bölünmesini arzu eden alçak dýþ nifaklar ile diðer taraftan bu bölünmeden Pay sahibi olacak içteki Alçak hainlerdir. Baðcý'dan Külcü'ye Güney Kampüsü teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyenin 5 yýlýný deðerlendirdiði toplantýda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý, partililere seslenerek belediyenin her alanda yaptýðý çalýþmalarýn kapý kapý gezerek anlatýlmasýný istedi. SAYFA 6-7 DE "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. SAYFA 3 TE Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý SAYFA 2 DE

2 2 2 AJANDA Ýmsâk : 05:18 Güneþ : 06:47 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:35 Akþam : 17:01 Yatsý : 18: Ay, 31 Gün, 5. Hafta ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Milli Eðitimde alt yapý sorunumuz kalmadý Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin'e AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý veda ziyareti gerçekleþtirdi. Ziyarette konuþan Milletvekili Salim Uslu "Çorum'da birlik ve beraberlik içerisinde görev yapan Aytekin beye yeni görevinde baþarýlar diliyorum. Çorum'dan daha büyük bir yer olan Samsun'a atanmasýna da ayrý bir sevinç içerisindeyiz" dedi. "Bizler devlet iþlerine karýþmamayý kendimize prensip edindik. Kendi görevlerimiz neyse onu yerine getirdik bundan sonrada bu þekilde hareket edeceðiz" diyen Uslu, "Çorum'da iktidara geldiðimizden beri eðitim için 203 milyon TL'lik yatýrým gerçekleþtirdik bilgisayar 206 biliþim sýnýfý 4412 derslik kattýk.13 milyon 600 bin ücretsiz kitap daðýtýrken bunun maliyeti ise 22.3 milyon TL oldu. Biz bunlarý çalmadan çýrpmadan gerçekleþtirdik. Bu rakamlara baktýðýnýz zaman da güçlü bir ülke olduðumuzu görmekteyiz" dedi.uslu bunlarýn yeterli olmadýðýný daha çok gayret göstereceklerini dile getirerek, "Bizler bugün günü birlik tartýþmalarýn içerisine girmemeliyiz. Bugün bir iletiþim mezunu birey bir otelde bellboyluk yapýyorsa iþte orada bir sýkýntý vardýr. Ýstihdam kurumlarý ve okul arasýndaki iþ birliðini sistemin yanlýþlarýný tartýþarak geçici deðil kalýcý çözümler üretmemiz lazým" þeklinde kaydetti. Milletvekili Cahit Baðcý da Çorum'da yaklaþýk 5 sene görevini sürdüren son derece uyumlu ve baþarýlý bir performans sergileyen Aytekin Girgin'e yeni görevinde baþarýlar diledi.aytekin Girgin ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum'u unutmam mümkün deðil çok güzel anýlarýmýz oldu. Herkesle iþ birliði içerisinden elimizden gelen baþarý ve Çorum'a katkýyý saðladýk" þeklinde konuþtu. Girgin, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapýlacak olan Endüstri Meslek Lisesi'nin ihalesinin tamamlandýðýný hatýrlatarak, il genelinde liselerin ihalesi ve ortaokullarýn ihalerinin tamamlanýrken sadece ilköðretim okullarýnýn kaldýðýný söyledi. Milli Eðitim açýsýndan Çorum'da altyapý sorununun kalmadýðýný kaydeden Girgin, "4+4+4 sistemine baþarýyla geçtik" dedi. Ziyarete Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Ýl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer de katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Allah için tevâzû edeni, Allahü teâlâ yükseltir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BAK Þükran Yargý NÜRNBERG Bir kilit ki anahtarý bendedir. Bir kilit ki her bir gizi sendedir. Bir kilit ki yerden ayrý yerdedir. Aç deyince açýlýr mý sanýrsýn? Dön kendine içindeki sana bak Ok gerilir kollarýnda yaylarýn. Hesap bilmez deli akan çaylarýn. Hýrçýnlaþýp þaha kalkan taylarýn, Gem vurunca duracak mý sanýrsýn? Yelelerde alev almýþ þala bak! Çekirdeðe koca dünya sýðdýran, Gece gündüz yeri göðü döndüren, Sen uyurken âlemleri yürüten, "Hu" deyince yetecek mi sanýrsýn? Dön içine, içindeki cana bak! Kimsede yok bu dünyanýn tapusu. Bil ki ecri taþýr Allah korkusu. Ateþtendir inan benlik duygusu. Gök kubbeyi saf örtü mü sanýrsýn? Çýk dýþýna, dýþýndaki hâle bak! Baþýmýzda altýndan taç olsa da, Yataðýmýz gümüþten taht olsa da, Dünya malý yeri göðü tutsa da, Sen topraðý çaðýrmaz mý sanýrsýn? El üstünde giden batýk sala bak! HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Girgin'den Vali Baþköy'e veda ziyareti Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken, 24 Ocak Cuma günü Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne atanan Aytekin Girgin kentten ayrýlýþý öncesinde, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ýl Milli Müdürü olarak beþ buçuk yýl görev yaptýðý Çorum'dan ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýðýný ifade eden Aytekin Girgin, bu süre içerisinde kendisine desteklerini esirgemeyen baþta Vali Sabri Baþköy olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Milli Eðitim alanýnda Çorum adýna yaptýðý çalýþmalardan dolayý Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e teþekkür ederek, yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný dileyen Vali Baþköy, Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yapacaðý çalýþmalarýnda kendisine baþarýlar diledi. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2691 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,224 0,225 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - METROPOL YANI DERMAN ECZANESÝ TEL: FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar Oda seçimleri sonucunda Baþkan seçilen Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, baþarýlý çalýþmalar dilerim. Ömsan Karoser Ömer Uzun Ýhracatýmýz 2013'te 171 milyon liraya yükseldi Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan ve beraberindeki heyet 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete Gümrük Þefi Niyazi Þengül ile gümrük memurlarý Murat Torun ve Emine Þahin de katýldý. 1 Ekim 1994 tarihinde adýný Dünya Gümrük Örgütü olarak deðiþtiren Gümrük Ýþbirliði Konseyi'nin ilk toplantýsýný yaptýðý 26 Ocak (1953) günü, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanýyor. Ülkemizde ise 26 Ocak 1994 tarihinden itibaren Gümrük Günü kutlanýyor. Dünya Gümrük Günü'nün ülkemizde duyarlýlýk oluþturmak için her yýl farklý bir tema belirlenerek kutlandýðýný dile getiren Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, bu yýl temanýn "Ýletiþim: Daha Ýyi Ýþbirliði Ýçin Bilgi Paylaþýmý" olarak belirlendiðini ifade ederek, Vali Baþköy'e Çorum'un ihracat ve ithalat rakamlarý ile ihracat sýrasýndaki iþ ve iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Gümrük iþlemlerinin elektronik ortama aktarýlmasýyla hýz kazandýðýna, bu durumdan sanayicilerin de memnun olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, " 2012 yýlýnda 166 milyon 339 bin Dolar olan ilimiz ihracatýmýz, 2013 yýlýnda 171 milyon 559 bin Dolar'a yükselmiþtir. Dünyanýn ekonomik daralmayla mücadele ettiði bir dönemde bu veriler ilimiz için sevindiricidir. Ancak ilimiz sanayisi ve tarýmý bu rakamlarý fazlasýyla aþabilecek potansiyele sahiptir. Gümrük Müdürü Eraslan'ýn da ifade ettiði gibi Çorum Gümrük Müdürlüðü'nden yapýlan ihracatýmýz 48 milyon 207 bin 684 Dolar'dýr. Ýlimiz toplam ihracat rakamlarý ile Ýl müdürlüðünden yapýlan ihracat rakamlarýnýn farklý olmasýnýn ana sebebi ilimizdeki firmalardan bazýlarýnýn diðer gümrükler vasýtasýyla ihracat yapmasýdýr" dedi ve baþta ziyaret eden heyet olmak üzere tüm gümrük çalýþanlarýnýn 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladý. Yasin YÜCEL "Efendilerinden emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini iyi anlýyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Ýstanbul Esanyurt'ta Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna yapýlan saldýrý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr" dedi. Bu saldýrýnýn sonucunda Yusufiyeli Cengiz olarak bilinen Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý basýn danýþmaný Cengiz Akyýldýz'ýn Hak'ka yürüdüðünü kaydeden Lek, "Üzüntümüz çok büyük, acýmýz tarifsiz ve kelimelere sýðmamaktadýr. Hükümetin "terör bitti, analar aðlamayacak, barýþ geldi" propagandasýný fýrsat bilerek daðdan þehirlere inen, caddeleri ve sokaklarý mesken tutan teröristler toplumsal dokuya ve toplumsal huzura daha fazla zarar vermeden etkisizleþtirilmelidir. Þu günlerde kendi derdine düþen Baþbakan, dirliðimize ve birliðimize yönelik tertip ve suikastlarýn de yegane hazýrlayýcýsý ve hýzlandýrýcýsý olarak milli vicdanlarda mahkum olmuþtur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin düþürülmeye çalýþýldýðý uçurumun farkýnda ve þuurundadýr. Efendilerinden ihale ve emir alan terör maþalarýnýn niyetlerini de çok iyi görmekte ve anlamaktadýr. Teessürümüz ne kadar fazla olsa da, kayýplarýmýz ne denli ciðerimizi daðlasa da, tahriklere aldanmayacak, kýþkýrtmalara kapýlmayacaðýz. Yer altý örgütlerinin, iktidar takviyeli suç ve cinayet çetelerinin önümüze taþ koymasýna izin vermeyecek, gerekirse her mihnet ve külfeti göðüsleyerek millet davamýzý can pahasýna savunacaðýz. Bu duygu ve düþüncelerle, aziz dava arkadaþým "Yusufiyeli Cengiz"imize Cenab-ý Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Saldýrýdan yaralý kurtulan deðerli dava arkadaþlarýmýza da acil þifalar diliyorum. Merhum þehidimizin en baþta ailesi olmak üzere, hepimizin baþý sað olsun. Ruhu þad, mekâný cennet olsun" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Teþkilatý MHP Esenyurt ilçe seçim koordinasyon merkezine yönelik yapýlan saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz için gýyabi cenaze namazý kýldý. Ulu Camiide dün ikindi namazý sonrasýnda kýlýnan gýyabi cenaze namazýna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, partililer ve vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL Þehit Aileleri ve Gaziler Derneðinden Vali Baþköy'e teþekkür Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yönetiminden oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürü Cevdet Patlak, Þehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, Mevlüt Özçiftçi, Sadýk Demirkol ve Nurettin Kaya yer aldý.þehit yakýnlarý ve Gaziler için yaptýðý çalýþmalardan ve kendilerine gösterdiði yakýn ilgiden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür eden Baþkan Cafer Eker, dernek faaliyetleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek kendilerine teþekkür eden Vali Baþköy, "Devletimiz, yapmýþ olduðu yeni yasa çalýþmalarý ve maaþlara yapýlan %25'lik zam ile bir kez daha sizlerin yanýnda olduðu gösterdi ve göstermeye de devam edecektir.valiliðimiz bünyesinde bulunan Þehit ve Gazi Ýþlemleri Þube Müdürlüðü'nün kapýsýný istediðiz zaman çalabilir, yeni yasa düzenlemeleri hakkýnda bilgi alarak iþ ve iþlemlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bir kez daha belirtmeliyim ki þehit ailelerine ve gazilerimize kapýmýz her zaman açýktýr. Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrada devlet olarak, millet olarak her zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz" dedi. Haber Servisi

4 4 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM BAL ÞÝFA DEPOSUDUR Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ Bal : Bal üzerinde üzer yapýlan inde bilimsel araþtýrmalar her geçen gün artarak devam ediyor ve bilim insanlarý her seferinde balýn yeni bir özelliðini keþfediyorlar.balýn tam bir þifa kaynaðý olduðunda bilim insanlarý hem fikirler. Yeni çalýþmalar bulguyu daha da güçlendirmektedir. Bunlardan bazýlarýný özetleyerek kamu oyu ile paylaþmak isteriz.bu arada balýn bir ilaç olmadýðýný,ciddi bir gýda takviyesi olduðunu yine konu üzerinde çalýþan uzmanlarýmýz ifade etmektedirler. Bal, arýlar tarafýndan çiçeklerden ve meyve tomurcuklarýndan alýnan özlerden imal edilen çok faydalý bir besindir. Balýn rengi, þeker dengesi ve tadýndaki farklýlýk, boðazý yakýp yakmamasý, kývamý, akýcýlýðý kýritalize olarak þekelrlenmesi tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadýr. Bal üretimi çok büyük bir çaba gerektirir. 450 gramlýk saf balý elde edebilmek için yaklaþýk olarak balarýsýnýn 10 milyon çiçeði ziyaret etmesi gereklidir.on milyon çiçekten gelen doðal zenginliðin sofralarda bulundurulmasý baþlý baþýna vücut saðlýðý için iyi bir kazanýmdýr. Balýn Faydalarý: Bal çok iyi bir Matematik Olimpiyatlarý'nda bölge derecesi 2013 yýlý TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý Karadeniz bölge üçüncüsü Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulundan çýktý yýlý sonunda yapýlan TÜBÝTAK Matematik Olimpiyatlarý sýnavlarý sonuçlandý. Bahçelievler Salim Akaydýn öðrencisi Ozan Erkoçak Karadeniz bölge üçüncüsü oldu. TÜBÝTAK tarafýndan gerçekleþtirilen Ulusal Matematik Olimpiyatlarý sýnavýna 78 ilden 939 ortaokul baþvurdu. Türkiye'de 7 bölgede yapýlan birinci aþama sýnavda çoktan seçmeli 30 soru soruldu. 2,5 saat süre verildi. Haber Servisi Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini yürütürken Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Aytekin Girgin mesai arkadaþlarýna veda etti.milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý önünde düzenlenen veda programýnda konuþan Girgin, "15 Haziran 2008'den beri yürütmekte olduðum Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevinden bugün itibariyle ayrýlýyorum. enerji kaynaðýdýr. Besleyici deðeri çok yüksek olan Bal, baðýþýklýðý güçlendirir ve anti oksidan özellik taþýr. Kansýzlar için kan deposudur. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Boðaz aðrýlarýna ve iltihaplara þifadýr. Ýdrar söktürücüdür. Mide ve baðýrsaklardaki yaralara ve karýn aðrýsýna iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve rahatlatýr. Kalp çarpýntýsý ve yüksek tansiyona karþý faydalýdýr. Kaný temizler, kan dolaþýmýný düzenler. Damar sertliðine karþý faydalý olur. Soðuk algýnlýðýna þifadýr. Özellikle bir tatlý kaþýðý zencefil, bir tatlý kaþýðý balla bir su bardaðý ýlýk suyla yapýlan bal þerbeti gribal rahatsýzlýklarda ciddi rahatlama saðlamaktadýr.ballý süt baðýrsak parazitlerini düþürmekte yararlýdýr. Bala tuz katýlýp yenirse balgam söktürür. Bal, Sarýlýða iyi gelir. Yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrýr. Cildi besler, nemlendirir ve yumuþatýr. On günde bir maskesi yaparak cildinize saðladýðý katkýyý özellikle bizzat görmenizi tavsiye ederim Bal Nasýl Tüketilir ve Kullanýlýr? Sindirime gerek kalmadan direk kana karýþýr. Özellikle ýlýk su ile þerbet yapýlýp içilirse birkaç dakikada kana karýþýp vücuda enerji verir. Bal yenebileceði gibi cilde ve yaralara da sürülebilir. Þerbeti ile gargara yapýlýrsa boðazlarý rahatlatýr. Çay ve süt gibi içeceklerde þifalý bir tatlandýrýcý olarak kullanýlabilir. Uyarý: Bebeklere 1 yaþýna kadar bal yedirilmemesi tavsiye edilmektedir. Girgin'den mesai arkadaþlarýna veda Bakanlýðýmýzca Samsun Ýline görevlendirildim. Bu görevlendirmeyle birlikte derhal göreve baþlama hususu da tarafýma iletildi. Dolayýsýyla ilçe, okul ve kurum ziyaretleri yapacak zamaný bulamadým. Ancak ailem yýl sonuna kadar Çorum'da kalacaðýndan bu ziyaretlerin bir kýsmýný yapabileceðimi düþünüyorum. Deðerli arkadaþlar birlikte bir çok önemli iþe imza attýk. Bunlardan en önemlisi olarak bilinen zorunlu 12 yýllýk eðitimin ilimizde uygulanmasý idi. Büyük bir baþarý ile çözümledik. Bakanlýðýmýzýn yapýlanmasý, il teþkilatlarýnýn yeniden organize edilmesi, projeler, faaliyetler derken dolu dolu güzel günler geçirdik. Bu çalýþmalarýmýzda en büyük güvencemiz Milli Eðitimin temeli olan fedakar öðretmenlerimiz oldu. Tüm yönetici ve öðretmenlerimize, çalýþanlarýmýza tek tek teþekkür ediyorum. Çorum ilinin eðitimine hizmet ederken Valilerimiz, Milletvekillerimiz, Belediye ve kamu kurumlarýnýn tüm yöneticilerinden her düþünceden siyasetçiden, STK'larda, Muhtarlarýmýzdan, yerel basýnýmýzdan destek ve ilgi gördüm. Her birine müteþekkirim. Deðerli mesai arkadaþlarým bana destek olduðunuz gibi yeni atanan Müdür kardeþimize de destek olacaðýnýzdan eminim. Hepinizi Allah'a emanet ediyor haklarýnýzý helal etmenizi istirham ediyorum" dedi. Haber Servisi ATTDER'den yardýmlara devam Alaca Engelliler Derneði engelli veya yaþlý vatandaþlara yardýmlarýna devam ediyor. Dernek Baþkaný Ahmet Görür yaptýðý açýklamada, "Hizmetlerimiz aralýksýz devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ü geçkin tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðimiz Denizhan Mahallesinde oturan hasta ve yaþlý olup son zamanlarda yürüyemez hale gelen Bade Aygün adlý bayana manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri(Paramedik) Derneði Genel Merkezince baþlatýlan "Çocuklar Üþümesin" yardým kampanyasýnda ATTDER Çorum yönetimi daha önce Siirt'in Eruh ilçesine 33 çift ayakkabý göndermiþti. Dernek yönetimi þimdi de 30 çocuk için ayakkabý, mont ve kýrtasiye malzemelerini kargoyla gönderdi. Malzemelerin Urfa'da daha önceden belirlenmiþ ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildiði açýklandý. Yönetimde bu kampanya ile ilgilenen Baþkan Yardýmcýsý Esra Karakuþ yaptýðý açýklamada, "Ýkinci teslimatýmýzý gerçekleþtirdik. Oradaki çocuklarýmýzýn gülümsemesi yüzümüzü güldürüyor. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Kendi ilimizde de çalýþmalarýmýz devam ediyor.çorum da ihtiyacý olan çocuklarýmýza ne gerekiyorsa teminini saðlýyor bunu paylaþmýyoruz. Gurur kýrýcý olmadan sessiz bir þekilde çalýþmak için çaba harcýyoruz. ATTDER sadece saðlýk alanýnda deðil toplumun her kesiminde bulunmaya devam edecektir'' dedi. Baþkan yardýmcýlarýndan Fatma Alaçam ise, ''Bu kampanyayý ben çok önemsiyordum daha önceki ve bu teslimatla yaklaþýk 65 çocuðumuza ayakkabý ve mont temini yaptýk. Onlarýn ýsýnmasý bizlerin içini ýsýtýyor. Benimde çocuðum var bizler evlerde ýsý derecelerimizi yükselttiðimiz halde çocuðumuz üþür diye korkuyoruz. Kendi çocuklarýmýzý koruyup kollar iken diðer çocuklarý es geçmemiz beklenemezdi. Ýnþallah saðlýk alanýnda yaptýðýmýz, eðitimler, sempozyumlar, kongreler dýþýnda sosyal hayat ile alakalý toplumun her kesiminden taktir toplayan projelerimiz devam edecektir. Allah herkesten razý olsun. Emeði geçen herkese teþekkürler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Yaþlý teyzeye tekerlekli sandalye yardýmý Seyit Ali Büyük göreve baþladý Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atanan Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Seyit Ali Büyük dün yeni görevine baþladý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük makamýnda Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Haber Servisi

5 5 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar odasý seçimlerini kazanan Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Ýbrahim Koyuncu-Osman Ýzgi 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli olduðunu belirttiler. Çorum'un en büyük sulama projesi olan ve 118 bin 220 dekar arazide kapalý sistem sulama yapacak þekilde projelendirilen Koçhisar Barajý Sulama Projesinni ihale edilmek üzere EKAP'a girildiðini kaydeden Milletvekilleri, "Ýhale tarihi ve teklif vermede son gün olarak günü saat 10.00'da tek oturum olarak bildirildi. Yaklaþýk olarak 150 milyon TL'ye mal olmasý planlanan iþin yapým süresi ise 730 gün olarak bildirildi. Çorum Koçhisar Projesinin kilit tesisini oluþturan Koçhisar barajý ile Büyüköz çayý sularýnýn regüle edilerek, Alaca ovasýnýn sað ve sol sahilinde yer alan yaklaþýk 12 km uzunlukta ve 16 km geniþlikte devam eden tarým arazilerinin mümkün olduðunca basýnçlý olarak cazibe ile sulanmasý hedeflenmektedir dekar (cazibe 7567 ha ve pompaj 4268 ha) araziyi borulu sistem ile basýnçlý olarak sulu tarýma kavuþturacak olan proje ayný zamanda da Çorum Merkezine hm3, Alaca ilçesine 2.54 hm3 olmak üzere toplamda hm3 içme ve kullanma suyu da temin edilmesini saðlayacaktýr. Koçhisar barajý ile Çorum il merkezinin 2020 yýlýndan itibaren 2042 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacý ve Alaca ilçe merkezinin 2050 yýlýna kadarki içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý hedeflenmektedir. Ýnþaat çalýþmalarý tamamlanan ve su tutulan Koçhisar Barajýnýn talvegden yüksekliði m, temelden yüksekliði ise m olup, gövde dolgu tipi kil çekirdekli zonlu homojen dolgu tipindedir. Alaca ilçesi içme suyu isale hattý tamamlanmýþ olup, arýtma tesisi inþaatý da 2014 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý hedeflenmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Daire Baþkanlýðýnca yürütülecek olan ihale süreci günü tamamlanmýþ olacaktýr. Milletvekilleri olarak Çorum'un sanayiden sonra en önemli sektörün tarým olduðunu her zaman ifade ettik. Çorum tarýmýna çok ciddi bir katký saðlayacak olan bu projenin ihale edilmesi ve bir an evvel Çorumlu tarýmsal iþletmeler ve geçimini topraktan saðlayan hemþerilerimiz ile çiftçilerimizin hizmetine açýlmasý en büyük emelimizdir. Çorum'da sulanabilir arazilere olan ihtiyaç halkýmýza hizmet edebilmek adýna bizi sulama projelerine ve sulanabilir arazi çabasýna yönlendirmiþtir. Çabalarýmýzý Çorum'un en büyük sulama projesi olan Koçhisar Barajý Sulama Projesine yönlendirdik. Çorum'un Milletvekilleri olarak verdiðimiz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Koçhisar Projesinin ihalesinin tamamlanmasý ile sulanacak olan 118 dekar arazide tarýmsal verimlilik artacak, hayvancýlýðýn alt yapýsý olan yem bitkileri üretimi artacak ve böylece hayvancýlýkta maliyetler de azaltýlmýþ olacaktýr. Üreticimiz ve çiftçimizin kazançlarýnýn artmasý ile Ýlçe ekonomisine ve Çorum ekonomisine katkýsý da büyük olacak, Alaca ilçemizin hayvancýlýk ve tarýmsal geliri 3'e katlanacaktýr. Ayrýca verdiðimiz sözlerden bir diðerini gerçekleþtirmeye yönelik olarak önümüzdeki aylarda da Bayat, Ýskilip ve Uðurludað'da dekar araziye sulama yapacak Týmarlý 2.Kýsým (Kýzýlýrmak) Sulama Projesinin ihale edilmesi için çalýþmalara baþlayacaðýz. Hem üreticimiz ve çiftçimizin gelirini artýracaðý gibi Alaca ekonomisine de büyük bir katký saðlayacak Koçhisar Projesinin Öncelikle Merkez ve Alaca bölgelerimiz olmak üzere tüm halkýmýza hayýrlý olmasýný dileriz" dediler. Haber Servisi Çorum, Emitt 2014'e hazýr Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi'nin birlikte katýldýðý Emitt Fuarý, 30 Ocak Perþembe günü baþlayacak. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da fuarda Çorum'u en iyi þekilde tanýtmak için tüm çalýþmalarýný tamamlayan Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi, fuarda kullanacaðý tanýtým materyallerini Ýstanbul'a ulaþtýrdý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emitt Fuarý'nda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Gül, fuara katýlacak ekibin stant malzemeleri ve tanýtým materyallerini ile birlikte Ýstanbul'a ulaþtýðýný ve hazýrlýklara baþladýklarýný ifade eden Gül, "30 Ocak 02 Þubat 2014 tarihleri arasýnda TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarda Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi olarak birlikte katýlacaðýz. Ýlimiz kültür ve turizm deðerlerinin tanýtýmýný en iyi þekilde yapacaðýz" dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, fuar boyunca hazýrladýklarý tanýtým materyallerini ve sýcak Çorum leblebisini, Çorum standýný ziyaret eden herkese ikram edeceklerinin altýný çizdi. Fatih AKBAÞ KTML öðrencileri Altýn Kep'ten dereceyle döndüler Tarýmsal Öðretimin 168. yýlýný kutladýlar Tarýmsal Öðretimin baþlangýcýnýn 168. yýldönümünü nedeniyle Çorum Ziraat Mühendisleri Odasý kutlama programý düzenledi.çorum Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necati Gül konu hakkýnda verdiði bilgide, "Türkiye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi`nin açýlmasý ile baþlamýþtýr. 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru tarýmýn geliþtirilmesi için çeþitli önlemler alýnýrken, bunlarý uygulayacak ziraatçýlara da ihtiyaç duyulmaya baþlanmýþtýr. Bu amaçla 1891 yýlýnda Halkalý Ziraat Yüksek Okulu açýlmýþtýr. Bu vesile ile her yýl bu günün anýsýna geleneksel olarak baþak balosu düzenlenmektedir. Bu yýlda 24 Ocak 2014 tarih saat 19.00'da Anitta Otelde yapýlmýþtýr. Düzenlenen bu baloya, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ ve Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýl Baþkaný ve ayný zamanda Ziraat Mühendisi olan Ahmet Sami Ceylan ile çok sayýda üye ve davetli katýldý. Nezih bir ortamda geçen bu organizasyonda, daha önceki yönetimde il temsilcisi olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ'a Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk tarafýndan plaket, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise diðer yönetim üyeleri Ahmet Kelem, Semai Özkan, Murat Yemenici ve Derya Özücan'a da teþekkür belgesi verdi. Programda Türk Sanat ve Halk Müziði eþliðinde yemek ikram edilip ardýndan eðlence düzenlendi" dedi. Haber Servisi Antalya'da düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlan Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Kýz Meslek Liseleri kategorilerinde Türkiye 2.si oldular. Türkiye Aþçýlar Federasyonu ve Antalya Mutfak Þefleri Birliði Derneði ANFAÞ iþ birliði ile düzenlenen VI. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý, Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Yurt Dýþýndan gelen Michelin Yýldýzlý Þeflerinin jüri üyeliðini yaptýðý yarýþmada, 10 kategoride yarýþmalar gerçekleþtirilirken, Çorum Kýz Teknik ve Mesleki Lisesi Meslek Liseleri kategorisinde Türkiye 2.si oldu. Geçtiðimiz yýl V. Uluslararasý Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasýnda yine meslek liseleri kategorisinde hazýrladýðý "Kuzu Eti" ile birincilik almýþtý. Bu yýlda Anadolu mutfaðýnda çok yaygýn olmamasýna karþýn risk alarak yiyecek içecek hizmetleri alanýndaki baþarýlarýný bir kez daha ispatlayarak karides ve "Çipura Balýðýyla" ile 2.lik alan ekipte öðretmenler Asuman Albayrak, Sultan Örten ve öðrenciler Kübra Demirbaþ, Eda Özbey ve Gülizar Aktaþ isimli öðrenciler yer aldý. Antalya'dan bu senede dereceyle dönen ve baþarýlarýný bir kez daha tescilleyen ekibi kutlayan Okul Müdürü Elvan Güneþ, Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Bölüm Þefi Nuran Köse Özkurþunlu, baþta olmak üzere Bölüm Öðretmenleri Asuman Albayrak, Sultan Örten ve Sever Serim'e ve yarýþmaya katýlan öðrencilere emeklerinden dolayý teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Haber Servisi

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı