Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor"

Transkript

1

2

3 ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen iþsizlik ve yoksulluktur. Kapitalistlerin ellerindeki maddi zenginlik, her gün biraz daha artarken, buna karþýlýk bu zenginliði üreten emekçi sýnýfýn içinde yaþadýðý sefalet, biraz daha derinleþiyor. Ýþçiler, kapitalistler için servet, kendileri için sefalet biriktiriyorlar. Þimdi burjuva toplum daha bir zengin, halk ise daha bir yoksul. Kapitalist ü- retimin önkoþulu ve sonucu olan emekçi halkýn yoksulluðu, bu toplum tarafýndan her gün yeniden ve yeniden üretiliyor. Bu iliþkiler öyle bir noktaya gidiyor ki, iþçilerle kapitalistlerin arasýndaki karþýtlýk ve uzlaþmaz çeliþki, en sonunda, ücretli emek sömürüsüne dayanan burjuva toplumun yýkýlmasýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Ýþçileri yaþam boyu ücretli-emekçi, kapitalistleri ise yaþam boyu asalak yapan þey, üretim araçlarýnýn ve geçim araçlarýnýn özel mülkiyetidir. Mülkiyet kapitalistlerin elinde toplanmýþtýr. Ýþçilerin ise emeklerinden baþka hiçbir þeyleri yoktur. Emekçiler ancak, emek-gücünü her þeyi ellerinde bulunduranlara, kapitalistlere satarak yaþayabilirler. Bu koþullarda, emeðin sermayeye baðýmlýlýðý kaçýnýlmazdýr. Çok açýktýr ki, iþçilerin sömürülmelerinin, ezilmelerinin ve sefaletinin temelinde, emeðin sermayeye baðýmlýlýðý var. Böyle bir toplumda, emeðin ürünü olan her þey, emeðe yabancýlaþýr, emeðin karþýsýna geçer ve emek üzerinde egemen olur. Bir kutupta üretim ve geçim araçlarýnýn özel mülkiyetinin, karþý kutupta ise emek-gücünden baþka hiçbir þeyleri olmayanlarýn toplandýðý bir toplumda, sýnýf ayrýmý ve sýnýf ayrýcalýklarýnýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Emeksermaye çeliþkisine dayanan kapitalist toplumda, emek ile sermaye arasýnda sýnýf savaþýmý da kaçýnýlmazdýr. Ýþçiler ücretleri yükseltmek ve yaþam koþullarýný i- yileþtirmek için uzun bir mücadele sürecinden geçtiler. Açýk ya da örtülü iç savaþ biçimini alan sýnýf savaþýmý sonucunda çalýþma saatleri düþürüldü, çalýþma koþullarý biraz olsun düzeltildi. Fakat, emekçilerin zorlu savaþýmlarla elde ettiði ne varsa, her þey, sermayenin tehdit ve saldýrýlarýna uðradý. Ücret artýþlarý ya devlet müdahaleleriyle düþürüldü ya da fiyat artýþlarýyla aþaðýya çekildi. Böyle olsa da, iþçiler ücretleri yükseltme mücadelesinden bir an bile geri duramazlar. Ve þunu da a- kýldan bir an olsun çýkarmazlar: Aldýklarý ücret ne o- lursa olsun, yarýnki toplumsal durumlarý daha kötü olacaktýr. Bu durum karþýsýnda iþçilerin istemleri ne olmalýdýr? Bu istem, sýk sýk söylendiði gibi emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz biçiminde olabilir mi? Ýstemin bu þekilde ortaya konmasý yanlýþtýr. Kapitalist bir toplumda bulunuyoruz; iþçiler kapitalizmde emeðinin karþýlýðýný alamazlar. Emekçiler eðer emeðinin tüm karþýlýðýný alsaydý, bu durumda kapitalist sýnýf olmazdý. Çünkü kapitalistlerin varlýk nedeni, iþçilerin hiçbir karþýlýðý ödenmeden, kapitalistlerce el konulan artý-emeðidir. Kapitalistlerin karlarýnýn kaynaðý, iþte iþçilerin bu karþýlýðý ödenmemiþ; el konmuþ (gaspedilmiþ) artý-emeðidir. Emeðinin karþýlýðýný istemek baþka açýdan da yanlýþ olurdu. Emeðin karþýlýðýný istemek, yalnýzca þu aný ve bundan sonraki süreci kapsar. Peki, kapitalistlerin hiçbir eþdeðer ödemeksizin el koyduðu iþçilerin geçmiþ emekleri ne olacak. Ýþçilerin geçmiþ emeðinin ürünü, kapitalistlerin mülkiyetini oluþturuyor. Kapitalistler, ücretli emekçilerin canlý emeðini sömürürken, iþçilerin bu geçmiþ emeðinin ürünlerine dayanýyor. Bu nedenle, emekçiler, geçmiþ emeðinin ürünlerini kapitalistlerin mülkiyetinde býrakarak, ücretli-emek sömürüsünü ortadan kaldýramazlar. Ücretli-emek sistemi devam eder. Doðru olan yalnýzca emeðin karþýlýðýný istemek deðil, toplumsal emeðin tüm ürünlerine el koymaktýr. Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, toplumsal mülkiyete dönüþtürülmelidir. Esas olan iþçilerin ekonomik kurtuluþudur. Bu amaca ulaþmak için yalnýzca sendikalarda örgütlenmek yeterli deðildir. Mücadele, ayaklanma ve iktidar organlarý olan komite ve konseylerde örgütlenen iþçi sýnýfýnýn kendisinin e- gemen sýnýf haline gelmesi gerekiyor. Ýþçi sýnýfý, kendi egemenliðine dayanarak, ücretli-emek sistemini kaldýracak ve emeði yeniden örgütleyecektir. Emek, saðlýklý ve çalýþabilir durumda olan herkese daðýtýlarak, her bireyin, kendisini fiziki, zihinsel olarak çok yönlü geliþtirebileceði özgür ve mutlu olacaðý koþullar yaratýlacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçilerin kendi eseri olmalýdýr. Bunun için, iþçilerin bütün burjuva partilerinden ayrý ve onlara karþý olan, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlen- 63. Sayý / Mart

4 meleri gerekir. Emekçiler, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenirse kendilerini güçlü hisseder, kendilerine güvenenleri artar ve dünyayý deðiþtirecek gücün kendileri olduðunu kavrarlar. Sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde, iþçilerin dayanacaklarý ve kendilerine önderlik yapacak biricik güç, devrimci nitelikleri olan bir sýnýf partisidir. Ancak Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçilerin kendi eseri olmalýdýr. Bunun için, iþçilerin bütün burjuva partilerinden ayrý ve onlara karþý olan, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenmeleri gerekir. Emekçiler, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenirse kendilerini güçlü hisseder, kendilerine güvenenleri artar ve dünyayý deðiþtirecek gücün kendileri olduðunu kavrarlar. Sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde, iþçilerin dayanacaklarý ve kendilerine önderlik yapacak biricik güç, devrimci nitelikleri olan bir sýnýf partisidir. Ancak devrimci bir sýnýf örgütü, emekçi sýnýflarý kurtuluþa götürebilir. Bunun dýþýnda, sýnýf uzlaþmacý örgütler, emekçileri yalnýzca devrimci bir sýnýf örgütü, emekçi sýnýflarý kurtuluþa götürebilir. Bunun dýþýnda, sýnýf uzlaþmacý örgütler, emekçileri yalnýzca amacýndan uzaklaþtýrýr, mücadelesini saptýrýrlar. Sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya kurmak gibi çok köklü bir deðiþim, bu deðiþimi gerçekleþtirme yeteneðinde olan devrimci bir sýnýf örgütünü gerektirir. Emekçi sýnýf kapitalizme karþý mücadele verirken kapitalizmin bir dünya sistemi olduðu gerçeðinden hareket e- der. Kapitalizmin dünya sistemine karþý mücadele, tüm dünya proletaryasýnýn birlikte katýlacaðý enternasyonal bir mücadeledir. Bütün dünya proletaryasýnýn amacý ortaktýr: Sýnýflarý kaldýrmak. Ortak a- maca ulaþmak için, her ülkenin iþçi sýnýfý, dünya proletaryasýnýn bir bölüðü olarak, dünya emek ordusunun bir müfrezesi olarak davranmalýdýr. Emperyalist-kapitalist sistemin, iþçilerin haklarýna, mevzilerine ve örgütlülüðüne karþý genel bir saldýrý baþlattýðý bir dönemde, dünya proletaryasýnýn ortak hareketi yaþamsaldýr. Ortak mücadele, sýçramalý bir çöküþ içinde olan kapitalist sistemin, çöküþünü hýzlandýrmak, sonucuna götürmek için de zorunludur. Her ülkenin iþçi sýnýfý, dünya proletaryasýnýn bir gücü olarak hareket etmeli ve proletarya enternasyonalizmi görevlerini etkin olarak yerine getirmelidir. Kapitalizm tarihsel geliþmesi boyunca, kendi sonunu hazýrladý. Burjuva toplum, kendi sorunlarý, çeliþkileri ve krizlerinin etkisiyle çözülüp-daðýlýyor. Burjuva ideolojisi yaþanan nesnel geliþmeler karþýsýnda iflas etti. Burjuvazinin amacýndan uzaklaþtýrýr, mücadelesini saptýrýrlar. Sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya kurmak gibi çok köklü bir deðiþim, bu deðiþimi gerçekleþtirme yeteneðinde olan devrimci bir sýnýf örgütünü gerektirir Sayý / Mart 2006 ideolojik-politik hegemonyasý çöktü. Kapitalistler toplumu artýk yönetemiyorlar: topluma karþý savaþýyorlar. Emekçi halklara karþý bir dünya savaþý baþlattýlar, küresel bir iç savaþ yürütüyorlar. Emekçi kitleler de, kapitalizmi yýkmak için, bu yüzyýlý ayaklanmalar ve devrimler yüzyýlýna çeviriyorlar. Ýki sýnýf birbirinin üstüne doðru ilerliyor, iki sýnýf kýyasýya ve belirleyici bir savaþa giriþiyor. Her yerde devrimci durum ortaya çýkýyor. Dünya Devrimi olgunlaþýyor. Her yerde, burjuvaziye karþý mücadele yükseliyor, emekçi örgütlenmeleri ortaya çýkýyor. Bu örgütlerden biri de iþçi komite ve konseyleridir. Ýþçi komite ve konseyleri mesleki bir örgütlenme deðil, fakat her meslekten emekçiyi ve gündelikli çalýþanlarý dahil her emekçiyi kapsayan tarihin en yýðýnsal kitle örgütleridir. Bu yetenekleriyle, en geniþ emekçi kitleyi kapitalizme karþý birleþtirir ve harekete geçirirler. Devrimci durumun olduðu her yerde kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkarlar. Emekçi sýnýfýn, mücadele, ayaklanma ve iktidar organlarý olan iþçi komite ve konseyleri, gelecek toplumun da sosyal örgütleridir ayný zamanda. Sýnýf savaþýmýndaki yerleri bu denli belirleyici olan iþçi komite ve konseyleri bugünden örgütlenmelidir; önemi ve yeri her iþçiye anlatýlmalýdýr. Türk, Kürt ve tüm halklardan iþçilerden oluþan iþçi sýnýfýmýz, hem enternasyonal görevlerini; hem de bu topraklarda devrimci görevlerini yerine getirmek için, tüm sýnýf örgütlerinde en sýký birliðini gerçekleþtirmelidir. Kendi i- çinde en sýký birliðini gerçekleþtirmiþ bir iþçi sýnýfý, tüm e- mekçi halk kitlelerine öncülük edebilir; onlarý kapitalizmin baskýsýndan ve sömürüsünden kurtarabilir. Ýþçi sýnýfý, sýnýfsal konumu gereði, tüm emekçilere önderlik edebilecek ve devrimi tutarlýca sonuna kadar götürebilecek tek devrimci sýnýftýr. Her þey, iþçi sýnýfýnýn devrimci görevlerini yerine getirmesine baðlýdýr. YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ C. DAÐLI

5 MART: ÝSYAN, AYAKLANMA, DEVRÝM 63. Sayý / Mart 2006 bir Ayaklanmalar Yüzyýlý olacaðýna 21.yüzyýlýn dair öngörü, daha yüzyýlýn baþýnda yaþanan geliþmelerle doðrulanmýþtýr. Fransa dan Latinler e, Ortadoðu dan Türkiye ve Kürdistan a tüm dünya ayaklanmalarla sarsýlýyor. Bereketli topraklar ü- zerinde devrim güçlü filizleriyle boyveriyor. Ýsyan, Ayaklanma ve Devrim ayý olan Mart ayýna bu koþullarda giriyoruz. Kulaklarýmýza diri diri yakýlan NewYorklu dokuma iþçisi kadýnlarýn çýðlýklarý yankýlanýyor. Yüzyýllar öncesinden çýkýp gelen, kapitalizmin vahþetini derimizin altýnda hissetmemize neden olan kadýn dokuma iþçilerinin yanmýþ gözlerini görüyoruz dört bir yanýmýzda. Bursa da elyaf fabrikasýnda yanan kadýn tekstil iþçileri oluyor herbiri. 8 Mart ta Beyazýt Meydaný nda saldýrýya uðrayan emekçi kadýnlar oluyorlar. Ve en güzel elbiseleriyle / iþçi tulumlarýyla isyana duruyorlar Mart ta Gazi de patlayan a- yaklanmanýn sesleri yankýlanýyor bulvarlarda. Yanan ayaklanma ateþlerinin yalýmlarý sarýyor gecekondularý. Baharýn coþkusuyla, sýcaklýðýyla selamlýyorlar bizleri. Devrim Biziz Biz Devrimiz diyenleri coþkuyla baðýrlarýna basýyorlar. Mart ýn isyanýný yaþýyor, yoksulluða ve iþsizliðe duyduklarý öfkeyi taþýyorlar bakýþlarýnda. Ve 13 Mart ta daraðaçlarýnda proletaryanýn yiðit, komünist savaþçýlarýnýn sloganlarý daðýtýyor geceyi. Seyit KO- NUK, Ýbrahim Ethem COÞKUN ve Necati VARDAR yoldaþlarýn 12 Eylül faþizmine meydan okuyan Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Bir Gider Bin Geliriz sloganlarý dolaþýyor omuzbaþýmýzda. F tipi zindanlarýn duvarlarýný yýkýyor; Ölüm Orucu Savaþçýlarýmýza ulaþýyor sesleri. 16 Mart ta Halepçe de katledilen yoksul Kürt halkýnýn kaný damlýyor tarihin sayfalarýndan. Bebeðinin üzerine kapaklanmýþ, onu korurken ölmüþ yaþlý bir Kürt ün feryadý yükseliyor Mezopotamya dan. Ve bir bebeðin kimyasal silahlarla kavrulmuþ bedeninde boðulmuþ çýðlýðý... Beyazýt ta katledilen üniversite öðrencileri, yine kitaplarý ve türküleriyle geliyorlar. Yine Denizlerden, Mahirlerden aldýklarý bayraðý büyük bir gururla dalgalandýrýyorlar. Yine faþist saldýrýlar karþýsýnda bir bilinç ve yürekle dimdik duruyor, faþizmi döktüðü kanda boðmak için yürüyorlar. Faþistlere anladýklarý dilden cevap veriyorlar. Her 18 Mart ta Paris te top sesleri yankýlanmaya devam ediyor. Komüncülerin kanýyla kýzýllaþan bulvarlar, günümüzün komünarlarýyla canlanýyor yeniden. Paris Komünü nün anýlarý tüm tazeliðiyle duruyor proletaryanýn hafýzasýnda. Paris ve tüm dünya komüncülerin ayak sesleriyle yeniden sarsýlýyor. Makineli tüfeklerle biçilen komüncüler, bir kez daha ayaða kalkýyor. Yoksul Kürt halký Dehaqlara karþý ayaklanýyor. Serhýldanlarla Newroz ateþini yakýyor. Kürt halký özgürlük hakkýndan asla vazgeçmiyor. Katliam ve zulme raðmen ayaklanmacý ruh halini korumaya devam ediyor. Her saldýrý, her katliam Kürt halkýný devrim ve özgürlük için daha kararlý hale getiriyor. Yüzyýllardýr katliam ve kýrýmlardan geçirilen Kürt halký, tarih bilincine sahip çýkýyor. Newroz ateþini Türkiye ve Kürdistan ýn dört bir yanýna yaymak için tüm gücüyle savaþýyor. Newroz, gün gün devrimi hazýrlýyor. Serhýldanlar bir devrime dönüþmek, Kürt halký özgürleþmek i- çin sabýrsýzlanýyor. Mart, Türkiye ve K.Kürdistan birleþik devrimini, ateþten geçitlerden geçerek hazýrlýyor. Kürt halkýnýn yüzlerce yýllýk esaret zincirlerini kýrmak için sokaklarý tutuþturuyor. Kýzýldere de katledilen THKP-C ve THKO nun yiðit önder ve savaþçýlarý, yarattýklarý büyük geleneðin yoldaþlarýnda nasýl ete kemiðe büründüðünü görüyorlar. Devrim için ölmeyi bilen önder ve savaþçýlar oldukça, bir devrimin asla yenilmeyeceðini bilerek bakýyorlar ardýmýzdan. Devrim için siper yoldaþlýðýnýn ne kadar önemli olduðunu gösteriyorlar korkusuz yürekleriyle. Her 30 Mart ta burjuvazinin yüreklerine korku düþürmeye devam ediyorlar. Ýþçiler, Emekçiler, Yoksul Kürt Halký, isyan, ayaklanma ve devrim ayý olan Mart ta, Türkiye ve Kürdistan ýn her tarafýnda devrim ateþlerini yükseltelim. Mart ý devrimci eylemlerle karþýlayalým. Baharýn sevincini ve coþkusunu, devrim sevinci ve coþkusuna dönüþtürelim. Umudun anasý olan eylemlerimiz, Mart ayýný baþtan ayaða kaplasýn. Hep birlikte Mart ý, iþçi sýnýfý ve e- mekçi halklarýmýz için yeni bir gündoðumuna çevirelim. 5

6 GÖLGE ETMEYÝN BAÞKA ÝHSAN Latin Amerika, bir anda ayaklanma ve devrimler kýtasý olmadý. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda geliþen devrimler ve karþý-devrimler öncesinde de burada mücadele sürüyordu. 19. yüzyýl boyunca, neredeyse bir yüzyýl süresince Ýspanya ve Portekiz e karþý baðýmsýzlýk savaþlarý verilmiþti. Bunun yanýsýra Latin Amerika ülkeleri, özellikle Küba Devrimi nden sonra bütün dünyanýn gözlerini üzerine çevirdiði yerler oldu. Devrim bütün kýtayý kapladý. Latin Amerika, özellikle silahlý mücadele konusunda hem teorik hem pratik olarak dünya devrim deneyimlerine büyük katkýlarda bulundu. Küba Devrimi nin yaný sýra El Salvador ve Nikaragua Devrimleri de dünyanýn birçok yerinde devrim ve sosyalizm mücadelesi verenler için eþsiz bir laboratuvar oldu. Bunlarýn yanýsýra Allende nin Þili örneði ÝSTEMEZ de üzerinde önemle durulan ve dersler çýkarýlan bir deneyim oldu. Çok ayýrýcý bir örnek olarak tarihteki yerini aldý. Bugün gelinen aþamada Latin Amerika, dünyanýn her tarafýnda devrim mücadelesi verenler için esin kaynaðý olmaya devam ediyor. Latin Amerika daki geliþmelerden heyecan duymamak için insanýn ya devrimci olmamasý gerekiyor ya da kafasýnýn anti-marksist düþüncelerle sakatlanmýþ olmasý. Ve elbette bunun tersi doðru deðildir. Yani Latin A- merika daki geliþmelerden heyecan duyan herkes devrimci deðildir. Örnek vermek gerekirse ÖDP çevresi ve onlarýn görüþlerini yansýtan Birgün gazetesi, Venezuela da Chavez, Bolivya da Morales önderliðinde, yaþanan geliþmelerden coþkuya kapýlmýþ görünüyor! Bu tamamen Latin Amerika da yaþanan geliþmelerin reformistlerin çarpýk prizmasýnda kýrýlarak yansýmasýndan kaynaklanýyor. Onlar, Venezuela ve Bolivya örneklerinden (bu örneklere Brezilya, Uruguay, Ekvador, Arjantin ve Þili yi de eklemek gerekiyor) kendi reformist düþüncelerine destek bulma arayýþýndalar. Bizde neden olmasýn? sorusunu sorarak, yasal ve parlamentarist yollardan iktidara gelme olasýlýðýný iþçi sýnýfý ve emekçilerin önüne koyuyorlar. Devrimci dönemlerde temcit pilavý yer gibi reformist sorular sormak, devrimden kaçan herkesin ortak özelliðidir. Bu ayný zamanda reformistlerin olaylarýn geliþiminden hiçbirþey anlamadýklarýný, sadece yüzeysel bir karþýlaþtýrma ile derin tahliller yaptýklarýný gösteriyor. Oysa Marksizmin daha yeni baþlayanlara bile ilk öðrettiði þey, bütün olay ve olgularý kendi somut geliþim süreci içinde deðerlendirmektir. Latin Amerika ya özgü bir geliþmeyi Türkiye ve Kürdistan i- çin kopya etmeye çalýþmak, olsa olsa kendini kandýrmaktýr. Üstelik reformist hareket, artýk tamamen iddiasýzlaþmýþ, basireti baðlanmýþtýr. Ne ÖDP nin ne de diðerlerinin iktidara gelmek, yasal yoldan bile olsa sosyalizmi kurmak gibi bir iddiasý kalmamýþtýr. Tamamen AB sürecine angaje olmuþlar ve Avrupa dan gelecek bir demokrasi beklentisi içine girmiþlerdir. Bir de eleþtiri adý altýnda Venezuela ve Bolivya daki geliþmeleri mahkum eden anlayýþlar var. Küba sosyalizmine karþý da her zaman hasmane bir tutum sergileyen bu anlayýþlar, Latin Amerika daki geliþmelerden hiçbir heyecan duymuyorlar. Onlar olaylara her zaman maocu pencereden baktýklarý, herþeyi ak-kara mantýðý içinde deðerlendirdikleri için, iþi gücü býrakýp Chavez i, Morales i, Castro yu eleþtirmekle uðraþýyorlar. Ýþçi-Köylü gazetesi, Morales in iktidara gelmesini Latin Amerika halklarýnýn boyunlarýna geçirilen zincir olarak deðerlendiriyor. MAS (Sosyalizme Doðru Hareket) in iþçi-köylü hareketinin daha fazla ileri gitmesinin önünde dalgakýran rolü oynadýðýný ileri sürüyor. Ýþçi Köylü ye bakacak olursanýz, Morales in rengi belirsizmiþ; ama kesinlikle kýrmýzý deðil miþ. Chavez in de anti-emperyalist ya da sosyalist yakýþtýrmalarýný Sayý / Mart 2006

7 63. Sayý / Mart 2006 haketmediðini vurgulamak zorunda hissediyor kendini Ýþçi-Köylü yazarý. Küba ve Castro þahsýnda sosyalizmi savunma çizgisine düþmemek ten dem vuruyor. Ve geliþmeler karþýsýnda hiçbir heyecan duymadýðýný, tam tersine kaygýlandýðýný þu sözlerle ifade ediyor: Latin Amerika daki bu sözde sol-sosyalist rüzgarla, sadece Latin Amerika halkýnýn deðil, dünya halklarýnýn bilinçleri bulandýrýlmaya, devrimci sosyalist alternatiften uzaklaþtýrýlmaya çalýþýyorlar (Ýþçi- Köylü, 38. sayý Evrensel Bakýþ - Sosyalizme Doðru Deðilse, Nereye? ) Yazarýn öne sürdüðü argümanlarý elbette tartýþacaðýz, ancak herþeyden önce belirtmek gerekiyor ki, bugün her kim ki Küba yý savunmadan sosyalizmi savunmaya kalkar, o iflah olmaz bir oportünist, bilinç bulandýrýcý dýr. Latin Amerika da yaþanan geliþmelerden coþku duymak bir yana, onu mahkum etmeye kalkanlar, sosyalizmin teori ve pratiðinden hiçbir þey anlamadýklarýný bir kez daha gösteriyorlar. Ancak sosyalizme karþý tarihsel düþmanlýk besleyenlerin hýþmýyla Chavez e ve Morales e, Castro ya saldýranlar, baþta Latin Amerika olmak üzere tüm dünya üzerinde yeniden ataða kalkmýþ olan sosyalizm karþýsýndaki tutumlarýný da belirlemiþ oluyorlar. Onlar geliþmenin diyalektiðinden hiçbir þey anlamadýklarý için, doðada ve toplumda hep saf biçimler peþinde koþuyorlar ve elbette bu arayýþ sonucunda sürekli karamsarlýða düþüp ya umutsuz kalýyorlar ya da dünyanýn bir köþesine sýkýþmýþ, dünyadaki geliþmeler üzerinde hiçbir etkisi bulunmayan yerlerde ortaya çýkan olgularý olduðundan abartýlý göstererek kendi anlayýþlarýna tutamak bulmaya çalýþýyorlar. Latin Amerika daki geliþmeleri, baþka yerler için de yaptýklarý gibi, kiþilere baðlý açýklamak maoculuðun alamet-i farikasýdýr. Kitlelerin yöneliminin ne olduðuna bakmadan Brezilya daki geliþmeleri Lula ile, Venezuela yý Chavez le, Bolivya yý Morales le açýklamaya kalkmak, olsa olsa maocularýn iþi olabilir. Elbette bu isimler belirli bir anlayýþý temsil ediyorlar, edeceklerdir ama Latin Amerika yý deðerlendirirken kitlelerin yönelimini gözardý ederek, sadece bu kiþilerin kafalarýnýn içindeki diyalektik devran ile ilgilenenler her zaman yanlýþ sonuçlara ulaþmýþlardýr. Latin Amerika daki seçimler bu seçimlerde sosyalist adaylarýn oylarýn çoðunu alarak iktidara gelmeleri neyi gösteriyor? Halkýn bu adaylar aracýlýðýyla bilincinin bulandýrýldýðýný mý yoksa adaylarýn kiþiliklerinden baðýmsýz sosyalizme olan özlemini mi? Lula ya oy verenler, iþçi partisinin yapmayý vaadettiði þeylere, sosyalizm söylemine mi oy verdi yoksa onun kiþiliðine mi? Ya da soruyu þöyle soralým. Bunlardan hangisi belirleyici oldu? Venezuela da, Bolivya da ve diger Latin Amerika ülkelerinde kitlelerin yönelimi ne? Eðilim hangi yönde? Venezuela da kamulaþtýrmalar yapýlýyor; büyük þirketlere Bolivarcý Cumhuriyet adýna el konuluyor. Ayný þey Bolivya da da yaþanýyor. Bunlar henüz daha çok cýlýz geliþmelerdir ama bir yönelimi ifade ediyor. Emperyalizme karþý açýktan bir meydan okuma söz konusu. Ö- zellikle Venezuela bunu herkesin gözünün içine batýrýrcasýna açýktan yapýyor; ama anlaþýlan o ki, bizim sürekli karamsarlarýmýzýn gözlerinin önündeki merteði görmeye niyetleri yok! Venezuela, ABD nin tehditlerine karþý 2 milyon kiþilik silahlý halk milisi oluþturmuþ durumda. Ve bu milisler, 4 Mart tarihinde 500 bin gönüllü sivil askerlerin katýlýmýyla bir tatbikat baþlattý. Tatbikat, sýnýr güvenliðinin saðlanmasý ve ABD iþgaline karþý prova niteliðindeydi. Tatbikat öncesi bir konuþma yapan Venezuela ordusu komutanlarýndan Alberto M.Rojas, eðer bir gün ABD, Venezuela yý iþgal etmeye kalkarsa, buna karþý direnmenin en güçlü yolu, halk gerilla savaþý ile mümkün olur. Bizim normalde 80 bin kiþilik bir ordumuz var. yankilere karþý, týpký Irak ta olduðu gibi halk savaþçýlarý direnecek diyor. Bir çok yeri ve kendi evlerini koruyan silahlý halk milislerine, 18 yaþýndan büyük kadýn-erkek her vatandaþ katýlabiliyor. Bu milisler, sabah 7 akþam 17 arasý günlük iþlerini yapýyorlar. Hafta sonlarý halk milislerine katýlýyorlar. Mesai saatlerinde normal yaþantýmýza devam ediyoruz diyor bir milis, fakat bu saatin dýþýnda askeri toplantýlar yapýyor ve olasý bir saldýrý durumunda merkezi nasýl koruyacaðýmýzý konuþuyoruz ve ekliyor: bütün zorluklara raðmen vatan ve sosyalizm savunusu için tatbikata çýkmak bugün bir onur. Ýþte Chavez in eðer ABD, Venezualaya saldýrýrsa onlara toz yedirtecekler dediði halk bu. Þimdi kim kalkýp da Chavez in anti-emperyalist olmadýðýný, Venezuela nýn yönünün sosyalizme doðru olmadýðýný söyleyebilir. Morales, iktidara geldiðinde ilk ziyaretlerini Küba ve Venezuela ya yaptý. Bu üç ülke, yeni bir Latin Amerika birliði oluþturmak için çalýþmalar yapýyor. Morales ülkenin en büyük yeraltý zenginliði olan gaz yataklarýnýn ulusallaþtýrýlacaðýný söylüyor. Emperyalist ülkelerle kendisinden önce yapýlan anlaþmalarý gözden geçireceklerinin altýný çiziyor den bu yana Venezuela devlet Baþkaný Chavez, ALBA (Amerikalýlarýn Bolivarcý Alternatifi) yý oluþturmaya çalýþýyor. Chavez ALBA için yeni çaðýn þafaðý diyor. ALBA, her ülkenin geliþimlik durumuna göre koþullar içeriyor. Her ülkenin bütünleþmesinin yararlarýndan, kendine düþen adil payý almasý garanti e- diyor Bu Küba nýn anayasasýnda yer a- lan Baðýmsýzlýktan ve iç baskýlardan özgürlüðe kavuþmuþ bütün Latin Amerika ve Karayip Devletleri, sömürgeciliðe ve yeni sömürgeciliðe ve emperyalizme karþý mücadele geçmiþleri olan kardeþ ülkeler topluluðudur tanýmlamasýna tam bir uygunluk gösteriyor. Latin Amerika ve Karayiplerdeki geliþmeler emperyalist-kapitalist sisteme karþý yeni bir direniþ odaðýnýn resmi anlamda da kurulacaðýný gösteriyor. Venezuela ve Bolivya da yaþananlar, saf biçim arayanlar için belki bir deðer ifade etmiyor, ama dünya halklarýnýn moralini yükseltiyor. Devrim ve sosyalizm mücadelesi verenlerin umutlarýný tazeliyor. Küba, sadece varlýðýyla bile moral kaynaðý olmaya devam ediyor. Emperyalizme karþý bayraklarý asla indirmediklerini ve indirmeyeceklerini a- çýklayan Küba, sosyalizmin kýzýl bayraðýný dalgalandýrmaya devam ediyor. Ve þimdi onun yanýnda emperyalist-kapitalist sisteme kafa tutan Venezuela ve Bolivya halklarýnýn, onlara eklenebilecek diðer Latin Amerika halklarýnýn geliþmeler karþýsýnda heyecan duymayanlara söyleyebilecekleri tek þey kalýyor: Gölge etmeyin baþka ihsan istemez.r 7

8 YAÞASIN DÜNYA EMEKÇÝ KADINLARININ KAPÝTALÝZME KARÞI SAVAÞ GÜNÜ! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, 5 Mart ta geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da Beyazýt Meydaný nda büyük bir coþku içinde mitingle kutlandý. Mitingin örgütleyici kurumlarý; EKA (Emekçi Kadýnlar), Alýnteri, Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu, BES 1 No lu Þb., Belediye-Ýþ 2 No lu Þb., Bilinç ve Eylem, Demokratik Kadýn Hareketi, Deri-Ýþ Sen. Tuzla Þb., Devrimci Hareket, Emekçi Hareket Partili Kadýnlar, Emekli Sen 2 No lu Þb., Genel-Ýþ 2 No lu Böl. 3 No lu Þb., Genel-Ýþ 2 No lu Böl. 7 No lu Þb., Haber-Sen 9 No lu Þb., HÖC lü Kadýnlar, Halk Kültür Merkezleri, Halkýn Kurtuluþ Partisi, Kaldýraç, Köz, Odak, Partizan, PSAKD (Eþgüdüm), Proleter Devrimci Duruþ, Tunceli Dernekleri Federasyonu da alandaki yerlerini almýþlardý. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü geçen yýl da Beyazýt Meydaný nda yapýlmak istenmiþ, ama toplanma yeri olan Saraçhane de polis kitleye gaz bombalarý ve joplarla saldýrmýþ, onlarca kiþiyi yaralayarak gözaltýna almýþtý. Bu saldýrýdan sonra Beyazýt Meydaný ablukaya alýnmýþ, fakat buna raðmen Saraçhane den çýkabilen kitleler Beyazýt Meydaný na girmiþ ve miting gerçekleþtirmiþlerdi. Devrimcilerin 8 Mart ý özüne uygun bir þekilde kutlamasýný ve yaþanýlan tüm saldýrýlara raðmen mitingi gerçekleþtirmelerini içine sindiremeyen devlet, polislerini kitlenin üzerine salmýþ, miting bitiminde daðýlan kitleye hiç bir uyarý yapmaksýzýn saldýrtmýþ ve bir çok insanýn yaralanmasýna neden olmuþtu. Geçen yýlýn ardýndan, devrimci kadýnlar yine kavga alanýnda Beyazýt taydý. Kazanýlan bu alaný boþ býrakmaya niyetleri yoktu. Bu yýl da büyük bir kararlýlýkla, Emperyalist Saldýrganlýða, Devlet Terörüne, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye ve Ezilmeye Karþý Emekçi Kadýnlar Mücadeleye!... sloganýyla 8 Mart alanýna çýktýlar. Saatler 13:00 i gösterdiðinde kýzýl bayraklar ve dövizlerle Saraçhane de Büyükþehir Belediyesi önünde toplanarak düzenli kortejler oluþturuldu. En önde ortak olarak temsil edilen, üzerinde Emperyalist Saldýrganlýða, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye ve Ezilmeye Karþý Kadýnlar Mücadeleye, Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlar Günü yazýlý pankartlar açýldý. Daha sonra Beyazýt Meydaný na kadar, atýlan sloganlarla yüründü. Yolda polis bir çok kez zorluk çýkarmaya çalýþsa da, kitlenin kararlýlýðý karþýsýnda çaresiz boyun eðmek zorunda kaldý. Bizler de EKA (Emekçi Kadýnlar) ve Mücadele Birliði olarak orada hazýr bulunduk. Üzerinde Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlarýn Kapitalizme Karþý Savaþ Günü / EKA (Emekçi Kadýnlar), 1 Mayýs a Taksim e / Mücadele Birliði yazýlý pankartlarýmýzý ve kýzýl bayraklar açýp, Ölüm Orucu Sürüyor / DETAK yazýlý önlüklerimizi giyip, yerimizi aldýk. Yürünen yol boyunca, Ölüm Orucu Eylemini zindanlarda devam ettiren Serpil CABADAN ve Fatma KO- YUPINAR þahsýnda tüm devrim savaþçýlarýný selamlayarak, tüm kararlýlýðýmýz ve devrime olan inancýmýzla sloganlarýmýzý bir kez daha haykýrdýk; Yaþýsýn Emekçi Kadýnlarýn Kapitalizme Karþý Savaþ Günü, Kadýnlar Kurtuluþunuz Proletaryanýn Özgürlük Mücadelesinde, Emekçi Kadýnlar Zindanda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Kürt-Türk Kadýnlarýn Özgürlük Mücadelesi, Hepimiz Birer Sevdayýz, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Serpil CABADAN Onurumuzdur, Fatma KOYUPINAR Onurumuzdur, 1 Mayýs ta Taksime Devrime Özgürleþmeye sloganlarýmýzla insanlara seslendik. Beyazýt Meydaný na kadar yüründükten sonra meydanda, izin verilmemesine raðmen kürsü kuruldu. Yoðun güvenlik önlemlerinin olduðu alanda birçok zorluk çýkarýlmaya çalýþýlmasýna karþýn miting boyunca polis herhangi bir müdahaleye cesaret edemedi. Devrimci dayanýþma ruhunun yaratýldýðý Dünya Emekçi Kadýnlar Günü mitinginde, kurulan kürsüden içlerinde sivil polisler tarafýndan kaçýrýlarak tecavüz iþkencesine maruz kalan Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi çalýþaný Sevda AYDIN ýn da olduðu çeþitli alanlarý temsil eden birçok kadýn konuþma yaptý. Geçen yýlki saldýrýya raðmen yanýmýzda yer alan ve bu yýl da bizi yalnýz býrakmayan þair Ruhan MAVRUK bir þiir okudu. Kürsüden yapýlan konuþmalarda emperyalist saldýrganlýða, devlet terörüne, cinsel, sýnýfsal sömürüye karþý emekçi kadýnlar mücadeleye çaðrýlarak Egemen sýnýf 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nün içini boþaltmaya çalýþýyor. 8 Mart emekçi kadýnlarýn mücadele günüdür dendi. Konuþma yapan Sevda Aydýn ise, kadýnlarýn devrimci mücadeledeki yerinden bahsederek Politik kadýnlara daha önce de bu tür saldýrýlar gerçekleþti. Bu saldýrý ile devrimci mücadele içindeki kadýnlara gözdaðý verilmek isteniyor. Ama her zamanki gibi yanýldýlar. Çünkü bizim namus anlayýþýmýz iki bacak arasýnda deðildir, bizim namusumuz, onurumuz beynimizdedir, beynimizi hiç bir zaman e- le geçiremezler dedi. Daha sonra sýrayla Grup Yorum, Gece Tutuþtu Müzik Grubu, Grup Yel sahne alarak varolan coþkuyu artýrdýlar. Düzenlenen miting boyunca ortak olarak Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Katil Devlet Hesap Verecek, Kahrolsun Emperyalizm Yaþasýn Mücadelemiz, Kadýn Olmadan Devrim Olmaz Devrim Olmadan Kadýn Kurtulmaz, Iraklý Kadýnlar Yanlýz Deðildir, Filistinli Kadýnlar Yanlýz Deðildir, Yaþasýn Emekçi Kadýnlarýn Örgütlü Mücadelesi sloganlarý atýldý. Müzik gruplarýnýn sahne almasýndan sonra miting sonlandýrýldý Sayý / Mart 2006

9 DEVRÝMCÝ 8 MART ve NETLEÞEN ÇÝZGÝLER Bu yýl 8 Mart toplantýlarý erkenden baþladý. Kimin nerede, kimlerle, nasýl bir 8 Mart kutlamayý düþündüðü, toplantýlarýn baþýndan itibaren üzerinde tartýþýlan konular oldu. Aslýnda ayný tartýþmalar geçen yýl da yaþanmýþ ve belli bir ayrýþma gerçekleþmiþti. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü Beyazýt Meydaný nda kutlamak için Saraçhane de toplanan kitleye polis vahþice saldýrmýþ ve bir çok insaný yaralamýþtý. Daha sonra Beyazýt ta toplanan ve mitingi herþeye raðmen gerçekleþtiren kitleye de polis miting bitmeye yakýn saldýrmýþ ve onlarca insaný yaralamýþtý. Beyazýt ta bunlar olurken Kadýköy e giden ve aðýrlýklý olarak feministlerle birlikte çevreler, güle oynaya bir 8 Mart kutlamasý yapmýþlardý. EKB, geçen yýl 8 Mart için oluþturulan platformdan habersiz Kadýköy için baþvuru yapmýþ ve sonra büyük bir piþkinlikle bu tamamen teknik bir sorun demiþti. Bu tutumlarý platform tarafýndan eleþtirilince de ayrýlmýþ ve kendi baþlarýna Kadýköy e gitmiþlerdi. Bu yýl, ESP nin platform toplantýlarýna çaðrýlmasýnda ýsrarlý o- lan siyasi çevreler, ciddi bir ilkesizlik örneði sergilemiþlerdir. Bu, ne olursan ol yine gel anlayýþýdýr. Platformun herhangi bir özeleþtiri istemeden ESP yi -ve dolayýsýyla EKB yi- toplantýlara çaðýrmasý, Emekçi Kadýnlar (EKA) nýn uyarýsýna raðmen olmuþtur. EKA, geçen yýlýn muhasebesinin yapýlmasýnýn altýný önemle çizmiþ; EKB nin özeleþtiri vermesi gerektiðini; ancak ciddi bir özeleþtiriden sonra birlikte hareket edilebileceðini vurgulamýþtýr. EKA, ayrýca sorunun sadece kendilerinin deðil, bütün bir platformun olduðunun altýný çizmiþtir. Ancak platform, özeleþtiri vermeden EKB yi çaðýrmakta sakýnca görmemiþtir. Ve hatta platforma ESP ile birlikte gelen EKB (acaba isimlerini EKD olarak deðiþtirdikleri için mi platform onlarýn geçen sene yaptýklarýný görmezden geldi? Ýnsan, düþünmeden edemiyor!), bu yýl 8 Mart ý örgütleyecek olan platformun yürütmesine dahi girebilmiþtir! Tam platformdaki, ESP yi vazgeçilmez gören anlayýþlar, rahat bir nefes almýþlarken bu kez ESP, Beyazýt ta izinli bir miting yapýlamayacaðýný hissettiði için, gönlünde yataný dillendirmekten çekinmemiþtir. Beyazýt a izin verilmezse 4 ünde Kadýköy e gidelim diyen ESP nin ve dolayýsýyla EKB nin, 63. Sayý / Mart 2006 bunu bir anda dillendirmediði açýktýr. Þu sözleriyle kendilerini ele veriyorlar. Neden Beyazýt deðil? çünkü biz yasal miting yapmak istiyoruz... Beyazýt yasal olursa biz orada oluruz Böylece ESP nin genel politik söylemlerinden baðýmsýz olmayan bu söylem daha iyi anlaþýlabiliyor. ESP nin yasalcýlýk yönelimine uygun olarak ancak yasal bir miting e katýlabileceði anlaþýlýyor. Bunun dýþýndakilere kapýlarýný baþtan kapattýklarý için yürütmeden de çekiliyorlar. Daha sonra da ýsrarla çaðrýldýklarý platformu terk edip Kadýköy için baþvuruyorlar. Ve belki de kim bilir bu yýl da teknik bir sorun çýkmasýn diye zaten önceden baþvurduklarý Kadýköy e gidiyorlar. ESP ve EKB için bu eþyanýn doðasýna gayet uygun. Onlar zaten geçen yýl buna karar vermiþlerdi. Þimdi esas olarak platform oturup, EKA nýn uyarýsýna raðmen neden ESP nin özeleþtiri vermeksizin çaðrýldýðýný deðerlendirmek durumundadýr. Bir baþka ayrýlýk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü kadýnlarla erkeklerin birlikte kutlayýp kutlamayacaklarý üzerine oldu. Bu konu, feminist hareketin Türkiye deki sol siyasi yapýlar üzerindeki etkisinin ne kadar fazla olduðunu gösterdi. Bir burjuva ideolojisi olan feminizmin hangi boþluklardan sýzabildiðinin görülmesi a- çýsýndan, bu seneki 8 Mart tartýþmalarý öðretici oldu. Ýstisnasýz herkesin devrimci özüne uygun bir 8 Mart kutlamasý istemine raðmen, en çok tartýþýlan konu mitingin erkeklerle birlikte yapýlýp yapýlmayacaðýydý. Üstelik herkesin kendi kortejini istediði gibi düzenleme hakký varken, böyle bir tartýþmaya girmek baþka siyasi yapýlarýn politikasý üzerinde tasarruf hakký istemektir. Ortak, ama erkeklerin olmadýðý bir miting istemek kendi içinde çeliþkili bir anlayýþtýr ve feministlerin dayatmasýna boyun eðmektir. Nihayetinde böyle düþünenler, erkeklerin olmadýðý ama ayrý bir 8 Mart kutlamasý i- çin Kadýköy e gitmiþlerdir. Kimisi ise kadýn-erkek tartýþmasý biçimseldir diyerek bu 8 Mart ta ayrým noktalarýnýn nerede derinleþtiðini anlamamakta ayak diretmiþlerdir. Devrimci özüne uygun bir 8 Mart, kadýnlarla erkeklerin ayrýþtýðý deðil, kadýnlarýn erkek yoldaþlarýyla, kadýn ve erkek iþçi ve emekçilerin birlikte örgütledikleri, kapitalizme karþý birlikte savaþtýklarý bir gün olmalýdýr. Elbette bu günde en önde kadýnlar yürüyecektir kapitalizmin üzerine; elbette bu günde ilk onlar haykýracaklardýr sloganlarýný. Claralarýn, Rosalarýn bayraklarýný e- mekçi kadýnlar dalgalandýracaktýr. Bu yýl 8 Mart ta devrimci yapýlar arasýnda olumlu bir birliktelik yakalanmýþtýr. Beyazýt ta ve dolayýsýyla devrimci bir 8 Mart ta ýsrar edilmesi devrimci yapýlarýn bugüne damgasýný vurmalarýný saðlamýþtýr. E- mekçi Kadýnlar, hiçbir burjuva ideolojisine prim vermeden cinsel, ulusal ve sýnýfsal sömürüye karþý, emperyalizmin saldýrýlarý ve devlet terörü karþýsýnda nasýl dimdik ayakta durduklarýný ve Rosa nýn deyiþiyle vardýk, varýz, varolacaðýz dediklerini göstermiþlerdir. Kapitalizme karþý proletaryanýn özgürlük mücadelesinde, emekçi kadýnlarýn ne kadar önemli bir yer tuttuklarý bir kez daha görülmüþtür. r 9

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı