Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor"

Transkript

1

2

3 ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen iþsizlik ve yoksulluktur. Kapitalistlerin ellerindeki maddi zenginlik, her gün biraz daha artarken, buna karþýlýk bu zenginliði üreten emekçi sýnýfýn içinde yaþadýðý sefalet, biraz daha derinleþiyor. Ýþçiler, kapitalistler için servet, kendileri için sefalet biriktiriyorlar. Þimdi burjuva toplum daha bir zengin, halk ise daha bir yoksul. Kapitalist ü- retimin önkoþulu ve sonucu olan emekçi halkýn yoksulluðu, bu toplum tarafýndan her gün yeniden ve yeniden üretiliyor. Bu iliþkiler öyle bir noktaya gidiyor ki, iþçilerle kapitalistlerin arasýndaki karþýtlýk ve uzlaþmaz çeliþki, en sonunda, ücretli emek sömürüsüne dayanan burjuva toplumun yýkýlmasýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Ýþçileri yaþam boyu ücretli-emekçi, kapitalistleri ise yaþam boyu asalak yapan þey, üretim araçlarýnýn ve geçim araçlarýnýn özel mülkiyetidir. Mülkiyet kapitalistlerin elinde toplanmýþtýr. Ýþçilerin ise emeklerinden baþka hiçbir þeyleri yoktur. Emekçiler ancak, emek-gücünü her þeyi ellerinde bulunduranlara, kapitalistlere satarak yaþayabilirler. Bu koþullarda, emeðin sermayeye baðýmlýlýðý kaçýnýlmazdýr. Çok açýktýr ki, iþçilerin sömürülmelerinin, ezilmelerinin ve sefaletinin temelinde, emeðin sermayeye baðýmlýlýðý var. Böyle bir toplumda, emeðin ürünü olan her þey, emeðe yabancýlaþýr, emeðin karþýsýna geçer ve emek üzerinde egemen olur. Bir kutupta üretim ve geçim araçlarýnýn özel mülkiyetinin, karþý kutupta ise emek-gücünden baþka hiçbir þeyleri olmayanlarýn toplandýðý bir toplumda, sýnýf ayrýmý ve sýnýf ayrýcalýklarýnýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Emeksermaye çeliþkisine dayanan kapitalist toplumda, emek ile sermaye arasýnda sýnýf savaþýmý da kaçýnýlmazdýr. Ýþçiler ücretleri yükseltmek ve yaþam koþullarýný i- yileþtirmek için uzun bir mücadele sürecinden geçtiler. Açýk ya da örtülü iç savaþ biçimini alan sýnýf savaþýmý sonucunda çalýþma saatleri düþürüldü, çalýþma koþullarý biraz olsun düzeltildi. Fakat, emekçilerin zorlu savaþýmlarla elde ettiði ne varsa, her þey, sermayenin tehdit ve saldýrýlarýna uðradý. Ücret artýþlarý ya devlet müdahaleleriyle düþürüldü ya da fiyat artýþlarýyla aþaðýya çekildi. Böyle olsa da, iþçiler ücretleri yükseltme mücadelesinden bir an bile geri duramazlar. Ve þunu da a- kýldan bir an olsun çýkarmazlar: Aldýklarý ücret ne o- lursa olsun, yarýnki toplumsal durumlarý daha kötü olacaktýr. Bu durum karþýsýnda iþçilerin istemleri ne olmalýdýr? Bu istem, sýk sýk söylendiði gibi emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz biçiminde olabilir mi? Ýstemin bu þekilde ortaya konmasý yanlýþtýr. Kapitalist bir toplumda bulunuyoruz; iþçiler kapitalizmde emeðinin karþýlýðýný alamazlar. Emekçiler eðer emeðinin tüm karþýlýðýný alsaydý, bu durumda kapitalist sýnýf olmazdý. Çünkü kapitalistlerin varlýk nedeni, iþçilerin hiçbir karþýlýðý ödenmeden, kapitalistlerce el konulan artý-emeðidir. Kapitalistlerin karlarýnýn kaynaðý, iþte iþçilerin bu karþýlýðý ödenmemiþ; el konmuþ (gaspedilmiþ) artý-emeðidir. Emeðinin karþýlýðýný istemek baþka açýdan da yanlýþ olurdu. Emeðin karþýlýðýný istemek, yalnýzca þu aný ve bundan sonraki süreci kapsar. Peki, kapitalistlerin hiçbir eþdeðer ödemeksizin el koyduðu iþçilerin geçmiþ emekleri ne olacak. Ýþçilerin geçmiþ emeðinin ürünü, kapitalistlerin mülkiyetini oluþturuyor. Kapitalistler, ücretli emekçilerin canlý emeðini sömürürken, iþçilerin bu geçmiþ emeðinin ürünlerine dayanýyor. Bu nedenle, emekçiler, geçmiþ emeðinin ürünlerini kapitalistlerin mülkiyetinde býrakarak, ücretli-emek sömürüsünü ortadan kaldýramazlar. Ücretli-emek sistemi devam eder. Doðru olan yalnýzca emeðin karþýlýðýný istemek deðil, toplumsal emeðin tüm ürünlerine el koymaktýr. Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, toplumsal mülkiyete dönüþtürülmelidir. Esas olan iþçilerin ekonomik kurtuluþudur. Bu amaca ulaþmak için yalnýzca sendikalarda örgütlenmek yeterli deðildir. Mücadele, ayaklanma ve iktidar organlarý olan komite ve konseylerde örgütlenen iþçi sýnýfýnýn kendisinin e- gemen sýnýf haline gelmesi gerekiyor. Ýþçi sýnýfý, kendi egemenliðine dayanarak, ücretli-emek sistemini kaldýracak ve emeði yeniden örgütleyecektir. Emek, saðlýklý ve çalýþabilir durumda olan herkese daðýtýlarak, her bireyin, kendisini fiziki, zihinsel olarak çok yönlü geliþtirebileceði özgür ve mutlu olacaðý koþullar yaratýlacaktýr. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçilerin kendi eseri olmalýdýr. Bunun için, iþçilerin bütün burjuva partilerinden ayrý ve onlara karþý olan, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlen- 63. Sayý / Mart

4 meleri gerekir. Emekçiler, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenirse kendilerini güçlü hisseder, kendilerine güvenenleri artar ve dünyayý deðiþtirecek gücün kendileri olduðunu kavrarlar. Sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde, iþçilerin dayanacaklarý ve kendilerine önderlik yapacak biricik güç, devrimci nitelikleri olan bir sýnýf partisidir. Ancak Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçilerin kendi eseri olmalýdýr. Bunun için, iþçilerin bütün burjuva partilerinden ayrý ve onlara karþý olan, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenmeleri gerekir. Emekçiler, kendi devrimci sýnýf partisinde örgütlenirse kendilerini güçlü hisseder, kendilerine güvenenleri artar ve dünyayý deðiþtirecek gücün kendileri olduðunu kavrarlar. Sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde, iþçilerin dayanacaklarý ve kendilerine önderlik yapacak biricik güç, devrimci nitelikleri olan bir sýnýf partisidir. Ancak devrimci bir sýnýf örgütü, emekçi sýnýflarý kurtuluþa götürebilir. Bunun dýþýnda, sýnýf uzlaþmacý örgütler, emekçileri yalnýzca devrimci bir sýnýf örgütü, emekçi sýnýflarý kurtuluþa götürebilir. Bunun dýþýnda, sýnýf uzlaþmacý örgütler, emekçileri yalnýzca amacýndan uzaklaþtýrýr, mücadelesini saptýrýrlar. Sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya kurmak gibi çok köklü bir deðiþim, bu deðiþimi gerçekleþtirme yeteneðinde olan devrimci bir sýnýf örgütünü gerektirir. Emekçi sýnýf kapitalizme karþý mücadele verirken kapitalizmin bir dünya sistemi olduðu gerçeðinden hareket e- der. Kapitalizmin dünya sistemine karþý mücadele, tüm dünya proletaryasýnýn birlikte katýlacaðý enternasyonal bir mücadeledir. Bütün dünya proletaryasýnýn amacý ortaktýr: Sýnýflarý kaldýrmak. Ortak a- maca ulaþmak için, her ülkenin iþçi sýnýfý, dünya proletaryasýnýn bir bölüðü olarak, dünya emek ordusunun bir müfrezesi olarak davranmalýdýr. Emperyalist-kapitalist sistemin, iþçilerin haklarýna, mevzilerine ve örgütlülüðüne karþý genel bir saldýrý baþlattýðý bir dönemde, dünya proletaryasýnýn ortak hareketi yaþamsaldýr. Ortak mücadele, sýçramalý bir çöküþ içinde olan kapitalist sistemin, çöküþünü hýzlandýrmak, sonucuna götürmek için de zorunludur. Her ülkenin iþçi sýnýfý, dünya proletaryasýnýn bir gücü olarak hareket etmeli ve proletarya enternasyonalizmi görevlerini etkin olarak yerine getirmelidir. Kapitalizm tarihsel geliþmesi boyunca, kendi sonunu hazýrladý. Burjuva toplum, kendi sorunlarý, çeliþkileri ve krizlerinin etkisiyle çözülüp-daðýlýyor. Burjuva ideolojisi yaþanan nesnel geliþmeler karþýsýnda iflas etti. Burjuvazinin amacýndan uzaklaþtýrýr, mücadelesini saptýrýrlar. Sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya kurmak gibi çok köklü bir deðiþim, bu deðiþimi gerçekleþtirme yeteneðinde olan devrimci bir sýnýf örgütünü gerektirir Sayý / Mart 2006 ideolojik-politik hegemonyasý çöktü. Kapitalistler toplumu artýk yönetemiyorlar: topluma karþý savaþýyorlar. Emekçi halklara karþý bir dünya savaþý baþlattýlar, küresel bir iç savaþ yürütüyorlar. Emekçi kitleler de, kapitalizmi yýkmak için, bu yüzyýlý ayaklanmalar ve devrimler yüzyýlýna çeviriyorlar. Ýki sýnýf birbirinin üstüne doðru ilerliyor, iki sýnýf kýyasýya ve belirleyici bir savaþa giriþiyor. Her yerde devrimci durum ortaya çýkýyor. Dünya Devrimi olgunlaþýyor. Her yerde, burjuvaziye karþý mücadele yükseliyor, emekçi örgütlenmeleri ortaya çýkýyor. Bu örgütlerden biri de iþçi komite ve konseyleridir. Ýþçi komite ve konseyleri mesleki bir örgütlenme deðil, fakat her meslekten emekçiyi ve gündelikli çalýþanlarý dahil her emekçiyi kapsayan tarihin en yýðýnsal kitle örgütleridir. Bu yetenekleriyle, en geniþ emekçi kitleyi kapitalizme karþý birleþtirir ve harekete geçirirler. Devrimci durumun olduðu her yerde kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkarlar. Emekçi sýnýfýn, mücadele, ayaklanma ve iktidar organlarý olan iþçi komite ve konseyleri, gelecek toplumun da sosyal örgütleridir ayný zamanda. Sýnýf savaþýmýndaki yerleri bu denli belirleyici olan iþçi komite ve konseyleri bugünden örgütlenmelidir; önemi ve yeri her iþçiye anlatýlmalýdýr. Türk, Kürt ve tüm halklardan iþçilerden oluþan iþçi sýnýfýmýz, hem enternasyonal görevlerini; hem de bu topraklarda devrimci görevlerini yerine getirmek için, tüm sýnýf örgütlerinde en sýký birliðini gerçekleþtirmelidir. Kendi i- çinde en sýký birliðini gerçekleþtirmiþ bir iþçi sýnýfý, tüm e- mekçi halk kitlelerine öncülük edebilir; onlarý kapitalizmin baskýsýndan ve sömürüsünden kurtarabilir. Ýþçi sýnýfý, sýnýfsal konumu gereði, tüm emekçilere önderlik edebilecek ve devrimi tutarlýca sonuna kadar götürebilecek tek devrimci sýnýftýr. Her þey, iþçi sýnýfýnýn devrimci görevlerini yerine getirmesine baðlýdýr. YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ C. DAÐLI

5 MART: ÝSYAN, AYAKLANMA, DEVRÝM 63. Sayý / Mart 2006 bir Ayaklanmalar Yüzyýlý olacaðýna 21.yüzyýlýn dair öngörü, daha yüzyýlýn baþýnda yaþanan geliþmelerle doðrulanmýþtýr. Fransa dan Latinler e, Ortadoðu dan Türkiye ve Kürdistan a tüm dünya ayaklanmalarla sarsýlýyor. Bereketli topraklar ü- zerinde devrim güçlü filizleriyle boyveriyor. Ýsyan, Ayaklanma ve Devrim ayý olan Mart ayýna bu koþullarda giriyoruz. Kulaklarýmýza diri diri yakýlan NewYorklu dokuma iþçisi kadýnlarýn çýðlýklarý yankýlanýyor. Yüzyýllar öncesinden çýkýp gelen, kapitalizmin vahþetini derimizin altýnda hissetmemize neden olan kadýn dokuma iþçilerinin yanmýþ gözlerini görüyoruz dört bir yanýmýzda. Bursa da elyaf fabrikasýnda yanan kadýn tekstil iþçileri oluyor herbiri. 8 Mart ta Beyazýt Meydaný nda saldýrýya uðrayan emekçi kadýnlar oluyorlar. Ve en güzel elbiseleriyle / iþçi tulumlarýyla isyana duruyorlar Mart ta Gazi de patlayan a- yaklanmanýn sesleri yankýlanýyor bulvarlarda. Yanan ayaklanma ateþlerinin yalýmlarý sarýyor gecekondularý. Baharýn coþkusuyla, sýcaklýðýyla selamlýyorlar bizleri. Devrim Biziz Biz Devrimiz diyenleri coþkuyla baðýrlarýna basýyorlar. Mart ýn isyanýný yaþýyor, yoksulluða ve iþsizliðe duyduklarý öfkeyi taþýyorlar bakýþlarýnda. Ve 13 Mart ta daraðaçlarýnda proletaryanýn yiðit, komünist savaþçýlarýnýn sloganlarý daðýtýyor geceyi. Seyit KO- NUK, Ýbrahim Ethem COÞKUN ve Necati VARDAR yoldaþlarýn 12 Eylül faþizmine meydan okuyan Ýdamlar Bizi Yýldýramaz, Bir Gider Bin Geliriz sloganlarý dolaþýyor omuzbaþýmýzda. F tipi zindanlarýn duvarlarýný yýkýyor; Ölüm Orucu Savaþçýlarýmýza ulaþýyor sesleri. 16 Mart ta Halepçe de katledilen yoksul Kürt halkýnýn kaný damlýyor tarihin sayfalarýndan. Bebeðinin üzerine kapaklanmýþ, onu korurken ölmüþ yaþlý bir Kürt ün feryadý yükseliyor Mezopotamya dan. Ve bir bebeðin kimyasal silahlarla kavrulmuþ bedeninde boðulmuþ çýðlýðý... Beyazýt ta katledilen üniversite öðrencileri, yine kitaplarý ve türküleriyle geliyorlar. Yine Denizlerden, Mahirlerden aldýklarý bayraðý büyük bir gururla dalgalandýrýyorlar. Yine faþist saldýrýlar karþýsýnda bir bilinç ve yürekle dimdik duruyor, faþizmi döktüðü kanda boðmak için yürüyorlar. Faþistlere anladýklarý dilden cevap veriyorlar. Her 18 Mart ta Paris te top sesleri yankýlanmaya devam ediyor. Komüncülerin kanýyla kýzýllaþan bulvarlar, günümüzün komünarlarýyla canlanýyor yeniden. Paris Komünü nün anýlarý tüm tazeliðiyle duruyor proletaryanýn hafýzasýnda. Paris ve tüm dünya komüncülerin ayak sesleriyle yeniden sarsýlýyor. Makineli tüfeklerle biçilen komüncüler, bir kez daha ayaða kalkýyor. Yoksul Kürt halký Dehaqlara karþý ayaklanýyor. Serhýldanlarla Newroz ateþini yakýyor. Kürt halký özgürlük hakkýndan asla vazgeçmiyor. Katliam ve zulme raðmen ayaklanmacý ruh halini korumaya devam ediyor. Her saldýrý, her katliam Kürt halkýný devrim ve özgürlük için daha kararlý hale getiriyor. Yüzyýllardýr katliam ve kýrýmlardan geçirilen Kürt halký, tarih bilincine sahip çýkýyor. Newroz ateþini Türkiye ve Kürdistan ýn dört bir yanýna yaymak için tüm gücüyle savaþýyor. Newroz, gün gün devrimi hazýrlýyor. Serhýldanlar bir devrime dönüþmek, Kürt halký özgürleþmek i- çin sabýrsýzlanýyor. Mart, Türkiye ve K.Kürdistan birleþik devrimini, ateþten geçitlerden geçerek hazýrlýyor. Kürt halkýnýn yüzlerce yýllýk esaret zincirlerini kýrmak için sokaklarý tutuþturuyor. Kýzýldere de katledilen THKP-C ve THKO nun yiðit önder ve savaþçýlarý, yarattýklarý büyük geleneðin yoldaþlarýnda nasýl ete kemiðe büründüðünü görüyorlar. Devrim için ölmeyi bilen önder ve savaþçýlar oldukça, bir devrimin asla yenilmeyeceðini bilerek bakýyorlar ardýmýzdan. Devrim için siper yoldaþlýðýnýn ne kadar önemli olduðunu gösteriyorlar korkusuz yürekleriyle. Her 30 Mart ta burjuvazinin yüreklerine korku düþürmeye devam ediyorlar. Ýþçiler, Emekçiler, Yoksul Kürt Halký, isyan, ayaklanma ve devrim ayý olan Mart ta, Türkiye ve Kürdistan ýn her tarafýnda devrim ateþlerini yükseltelim. Mart ý devrimci eylemlerle karþýlayalým. Baharýn sevincini ve coþkusunu, devrim sevinci ve coþkusuna dönüþtürelim. Umudun anasý olan eylemlerimiz, Mart ayýný baþtan ayaða kaplasýn. Hep birlikte Mart ý, iþçi sýnýfý ve e- mekçi halklarýmýz için yeni bir gündoðumuna çevirelim. 5

6 GÖLGE ETMEYÝN BAÞKA ÝHSAN Latin Amerika, bir anda ayaklanma ve devrimler kýtasý olmadý. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda geliþen devrimler ve karþý-devrimler öncesinde de burada mücadele sürüyordu. 19. yüzyýl boyunca, neredeyse bir yüzyýl süresince Ýspanya ve Portekiz e karþý baðýmsýzlýk savaþlarý verilmiþti. Bunun yanýsýra Latin Amerika ülkeleri, özellikle Küba Devrimi nden sonra bütün dünyanýn gözlerini üzerine çevirdiði yerler oldu. Devrim bütün kýtayý kapladý. Latin Amerika, özellikle silahlý mücadele konusunda hem teorik hem pratik olarak dünya devrim deneyimlerine büyük katkýlarda bulundu. Küba Devrimi nin yaný sýra El Salvador ve Nikaragua Devrimleri de dünyanýn birçok yerinde devrim ve sosyalizm mücadelesi verenler için eþsiz bir laboratuvar oldu. Bunlarýn yanýsýra Allende nin Þili örneði ÝSTEMEZ de üzerinde önemle durulan ve dersler çýkarýlan bir deneyim oldu. Çok ayýrýcý bir örnek olarak tarihteki yerini aldý. Bugün gelinen aþamada Latin Amerika, dünyanýn her tarafýnda devrim mücadelesi verenler için esin kaynaðý olmaya devam ediyor. Latin Amerika daki geliþmelerden heyecan duymamak için insanýn ya devrimci olmamasý gerekiyor ya da kafasýnýn anti-marksist düþüncelerle sakatlanmýþ olmasý. Ve elbette bunun tersi doðru deðildir. Yani Latin A- merika daki geliþmelerden heyecan duyan herkes devrimci deðildir. Örnek vermek gerekirse ÖDP çevresi ve onlarýn görüþlerini yansýtan Birgün gazetesi, Venezuela da Chavez, Bolivya da Morales önderliðinde, yaþanan geliþmelerden coþkuya kapýlmýþ görünüyor! Bu tamamen Latin Amerika da yaþanan geliþmelerin reformistlerin çarpýk prizmasýnda kýrýlarak yansýmasýndan kaynaklanýyor. Onlar, Venezuela ve Bolivya örneklerinden (bu örneklere Brezilya, Uruguay, Ekvador, Arjantin ve Þili yi de eklemek gerekiyor) kendi reformist düþüncelerine destek bulma arayýþýndalar. Bizde neden olmasýn? sorusunu sorarak, yasal ve parlamentarist yollardan iktidara gelme olasýlýðýný iþçi sýnýfý ve emekçilerin önüne koyuyorlar. Devrimci dönemlerde temcit pilavý yer gibi reformist sorular sormak, devrimden kaçan herkesin ortak özelliðidir. Bu ayný zamanda reformistlerin olaylarýn geliþiminden hiçbirþey anlamadýklarýný, sadece yüzeysel bir karþýlaþtýrma ile derin tahliller yaptýklarýný gösteriyor. Oysa Marksizmin daha yeni baþlayanlara bile ilk öðrettiði þey, bütün olay ve olgularý kendi somut geliþim süreci içinde deðerlendirmektir. Latin Amerika ya özgü bir geliþmeyi Türkiye ve Kürdistan i- çin kopya etmeye çalýþmak, olsa olsa kendini kandýrmaktýr. Üstelik reformist hareket, artýk tamamen iddiasýzlaþmýþ, basireti baðlanmýþtýr. Ne ÖDP nin ne de diðerlerinin iktidara gelmek, yasal yoldan bile olsa sosyalizmi kurmak gibi bir iddiasý kalmamýþtýr. Tamamen AB sürecine angaje olmuþlar ve Avrupa dan gelecek bir demokrasi beklentisi içine girmiþlerdir. Bir de eleþtiri adý altýnda Venezuela ve Bolivya daki geliþmeleri mahkum eden anlayýþlar var. Küba sosyalizmine karþý da her zaman hasmane bir tutum sergileyen bu anlayýþlar, Latin Amerika daki geliþmelerden hiçbir heyecan duymuyorlar. Onlar olaylara her zaman maocu pencereden baktýklarý, herþeyi ak-kara mantýðý içinde deðerlendirdikleri için, iþi gücü býrakýp Chavez i, Morales i, Castro yu eleþtirmekle uðraþýyorlar. Ýþçi-Köylü gazetesi, Morales in iktidara gelmesini Latin Amerika halklarýnýn boyunlarýna geçirilen zincir olarak deðerlendiriyor. MAS (Sosyalizme Doðru Hareket) in iþçi-köylü hareketinin daha fazla ileri gitmesinin önünde dalgakýran rolü oynadýðýný ileri sürüyor. Ýþçi Köylü ye bakacak olursanýz, Morales in rengi belirsizmiþ; ama kesinlikle kýrmýzý deðil miþ. Chavez in de anti-emperyalist ya da sosyalist yakýþtýrmalarýný Sayý / Mart 2006

7 63. Sayý / Mart 2006 haketmediðini vurgulamak zorunda hissediyor kendini Ýþçi-Köylü yazarý. Küba ve Castro þahsýnda sosyalizmi savunma çizgisine düþmemek ten dem vuruyor. Ve geliþmeler karþýsýnda hiçbir heyecan duymadýðýný, tam tersine kaygýlandýðýný þu sözlerle ifade ediyor: Latin Amerika daki bu sözde sol-sosyalist rüzgarla, sadece Latin Amerika halkýnýn deðil, dünya halklarýnýn bilinçleri bulandýrýlmaya, devrimci sosyalist alternatiften uzaklaþtýrýlmaya çalýþýyorlar (Ýþçi- Köylü, 38. sayý Evrensel Bakýþ - Sosyalizme Doðru Deðilse, Nereye? ) Yazarýn öne sürdüðü argümanlarý elbette tartýþacaðýz, ancak herþeyden önce belirtmek gerekiyor ki, bugün her kim ki Küba yý savunmadan sosyalizmi savunmaya kalkar, o iflah olmaz bir oportünist, bilinç bulandýrýcý dýr. Latin Amerika da yaþanan geliþmelerden coþku duymak bir yana, onu mahkum etmeye kalkanlar, sosyalizmin teori ve pratiðinden hiçbir þey anlamadýklarýný bir kez daha gösteriyorlar. Ancak sosyalizme karþý tarihsel düþmanlýk besleyenlerin hýþmýyla Chavez e ve Morales e, Castro ya saldýranlar, baþta Latin Amerika olmak üzere tüm dünya üzerinde yeniden ataða kalkmýþ olan sosyalizm karþýsýndaki tutumlarýný da belirlemiþ oluyorlar. Onlar geliþmenin diyalektiðinden hiçbir þey anlamadýklarý için, doðada ve toplumda hep saf biçimler peþinde koþuyorlar ve elbette bu arayýþ sonucunda sürekli karamsarlýða düþüp ya umutsuz kalýyorlar ya da dünyanýn bir köþesine sýkýþmýþ, dünyadaki geliþmeler üzerinde hiçbir etkisi bulunmayan yerlerde ortaya çýkan olgularý olduðundan abartýlý göstererek kendi anlayýþlarýna tutamak bulmaya çalýþýyorlar. Latin Amerika daki geliþmeleri, baþka yerler için de yaptýklarý gibi, kiþilere baðlý açýklamak maoculuðun alamet-i farikasýdýr. Kitlelerin yöneliminin ne olduðuna bakmadan Brezilya daki geliþmeleri Lula ile, Venezuela yý Chavez le, Bolivya yý Morales le açýklamaya kalkmak, olsa olsa maocularýn iþi olabilir. Elbette bu isimler belirli bir anlayýþý temsil ediyorlar, edeceklerdir ama Latin Amerika yý deðerlendirirken kitlelerin yönelimini gözardý ederek, sadece bu kiþilerin kafalarýnýn içindeki diyalektik devran ile ilgilenenler her zaman yanlýþ sonuçlara ulaþmýþlardýr. Latin Amerika daki seçimler bu seçimlerde sosyalist adaylarýn oylarýn çoðunu alarak iktidara gelmeleri neyi gösteriyor? Halkýn bu adaylar aracýlýðýyla bilincinin bulandýrýldýðýný mý yoksa adaylarýn kiþiliklerinden baðýmsýz sosyalizme olan özlemini mi? Lula ya oy verenler, iþçi partisinin yapmayý vaadettiði þeylere, sosyalizm söylemine mi oy verdi yoksa onun kiþiliðine mi? Ya da soruyu þöyle soralým. Bunlardan hangisi belirleyici oldu? Venezuela da, Bolivya da ve diger Latin Amerika ülkelerinde kitlelerin yönelimi ne? Eðilim hangi yönde? Venezuela da kamulaþtýrmalar yapýlýyor; büyük þirketlere Bolivarcý Cumhuriyet adýna el konuluyor. Ayný þey Bolivya da da yaþanýyor. Bunlar henüz daha çok cýlýz geliþmelerdir ama bir yönelimi ifade ediyor. Emperyalizme karþý açýktan bir meydan okuma söz konusu. Ö- zellikle Venezuela bunu herkesin gözünün içine batýrýrcasýna açýktan yapýyor; ama anlaþýlan o ki, bizim sürekli karamsarlarýmýzýn gözlerinin önündeki merteði görmeye niyetleri yok! Venezuela, ABD nin tehditlerine karþý 2 milyon kiþilik silahlý halk milisi oluþturmuþ durumda. Ve bu milisler, 4 Mart tarihinde 500 bin gönüllü sivil askerlerin katýlýmýyla bir tatbikat baþlattý. Tatbikat, sýnýr güvenliðinin saðlanmasý ve ABD iþgaline karþý prova niteliðindeydi. Tatbikat öncesi bir konuþma yapan Venezuela ordusu komutanlarýndan Alberto M.Rojas, eðer bir gün ABD, Venezuela yý iþgal etmeye kalkarsa, buna karþý direnmenin en güçlü yolu, halk gerilla savaþý ile mümkün olur. Bizim normalde 80 bin kiþilik bir ordumuz var. yankilere karþý, týpký Irak ta olduðu gibi halk savaþçýlarý direnecek diyor. Bir çok yeri ve kendi evlerini koruyan silahlý halk milislerine, 18 yaþýndan büyük kadýn-erkek her vatandaþ katýlabiliyor. Bu milisler, sabah 7 akþam 17 arasý günlük iþlerini yapýyorlar. Hafta sonlarý halk milislerine katýlýyorlar. Mesai saatlerinde normal yaþantýmýza devam ediyoruz diyor bir milis, fakat bu saatin dýþýnda askeri toplantýlar yapýyor ve olasý bir saldýrý durumunda merkezi nasýl koruyacaðýmýzý konuþuyoruz ve ekliyor: bütün zorluklara raðmen vatan ve sosyalizm savunusu için tatbikata çýkmak bugün bir onur. Ýþte Chavez in eðer ABD, Venezualaya saldýrýrsa onlara toz yedirtecekler dediði halk bu. Þimdi kim kalkýp da Chavez in anti-emperyalist olmadýðýný, Venezuela nýn yönünün sosyalizme doðru olmadýðýný söyleyebilir. Morales, iktidara geldiðinde ilk ziyaretlerini Küba ve Venezuela ya yaptý. Bu üç ülke, yeni bir Latin Amerika birliði oluþturmak için çalýþmalar yapýyor. Morales ülkenin en büyük yeraltý zenginliði olan gaz yataklarýnýn ulusallaþtýrýlacaðýný söylüyor. Emperyalist ülkelerle kendisinden önce yapýlan anlaþmalarý gözden geçireceklerinin altýný çiziyor den bu yana Venezuela devlet Baþkaný Chavez, ALBA (Amerikalýlarýn Bolivarcý Alternatifi) yý oluþturmaya çalýþýyor. Chavez ALBA için yeni çaðýn þafaðý diyor. ALBA, her ülkenin geliþimlik durumuna göre koþullar içeriyor. Her ülkenin bütünleþmesinin yararlarýndan, kendine düþen adil payý almasý garanti e- diyor Bu Küba nýn anayasasýnda yer a- lan Baðýmsýzlýktan ve iç baskýlardan özgürlüðe kavuþmuþ bütün Latin Amerika ve Karayip Devletleri, sömürgeciliðe ve yeni sömürgeciliðe ve emperyalizme karþý mücadele geçmiþleri olan kardeþ ülkeler topluluðudur tanýmlamasýna tam bir uygunluk gösteriyor. Latin Amerika ve Karayiplerdeki geliþmeler emperyalist-kapitalist sisteme karþý yeni bir direniþ odaðýnýn resmi anlamda da kurulacaðýný gösteriyor. Venezuela ve Bolivya da yaþananlar, saf biçim arayanlar için belki bir deðer ifade etmiyor, ama dünya halklarýnýn moralini yükseltiyor. Devrim ve sosyalizm mücadelesi verenlerin umutlarýný tazeliyor. Küba, sadece varlýðýyla bile moral kaynaðý olmaya devam ediyor. Emperyalizme karþý bayraklarý asla indirmediklerini ve indirmeyeceklerini a- çýklayan Küba, sosyalizmin kýzýl bayraðýný dalgalandýrmaya devam ediyor. Ve þimdi onun yanýnda emperyalist-kapitalist sisteme kafa tutan Venezuela ve Bolivya halklarýnýn, onlara eklenebilecek diðer Latin Amerika halklarýnýn geliþmeler karþýsýnda heyecan duymayanlara söyleyebilecekleri tek þey kalýyor: Gölge etmeyin baþka ihsan istemez.r 7

8 YAÞASIN DÜNYA EMEKÇÝ KADINLARININ KAPÝTALÝZME KARÞI SAVAÞ GÜNÜ! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, 5 Mart ta geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da Beyazýt Meydaný nda büyük bir coþku içinde mitingle kutlandý. Mitingin örgütleyici kurumlarý; EKA (Emekçi Kadýnlar), Alýnteri, Baðýmsýz Devrimci Sýnýf Platformu, BES 1 No lu Þb., Belediye-Ýþ 2 No lu Þb., Bilinç ve Eylem, Demokratik Kadýn Hareketi, Deri-Ýþ Sen. Tuzla Þb., Devrimci Hareket, Emekçi Hareket Partili Kadýnlar, Emekli Sen 2 No lu Þb., Genel-Ýþ 2 No lu Böl. 3 No lu Þb., Genel-Ýþ 2 No lu Böl. 7 No lu Þb., Haber-Sen 9 No lu Þb., HÖC lü Kadýnlar, Halk Kültür Merkezleri, Halkýn Kurtuluþ Partisi, Kaldýraç, Köz, Odak, Partizan, PSAKD (Eþgüdüm), Proleter Devrimci Duruþ, Tunceli Dernekleri Federasyonu da alandaki yerlerini almýþlardý. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü geçen yýl da Beyazýt Meydaný nda yapýlmak istenmiþ, ama toplanma yeri olan Saraçhane de polis kitleye gaz bombalarý ve joplarla saldýrmýþ, onlarca kiþiyi yaralayarak gözaltýna almýþtý. Bu saldýrýdan sonra Beyazýt Meydaný ablukaya alýnmýþ, fakat buna raðmen Saraçhane den çýkabilen kitleler Beyazýt Meydaný na girmiþ ve miting gerçekleþtirmiþlerdi. Devrimcilerin 8 Mart ý özüne uygun bir þekilde kutlamasýný ve yaþanýlan tüm saldýrýlara raðmen mitingi gerçekleþtirmelerini içine sindiremeyen devlet, polislerini kitlenin üzerine salmýþ, miting bitiminde daðýlan kitleye hiç bir uyarý yapmaksýzýn saldýrtmýþ ve bir çok insanýn yaralanmasýna neden olmuþtu. Geçen yýlýn ardýndan, devrimci kadýnlar yine kavga alanýnda Beyazýt taydý. Kazanýlan bu alaný boþ býrakmaya niyetleri yoktu. Bu yýl da büyük bir kararlýlýkla, Emperyalist Saldýrganlýða, Devlet Terörüne, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye ve Ezilmeye Karþý Emekçi Kadýnlar Mücadeleye!... sloganýyla 8 Mart alanýna çýktýlar. Saatler 13:00 i gösterdiðinde kýzýl bayraklar ve dövizlerle Saraçhane de Büyükþehir Belediyesi önünde toplanarak düzenli kortejler oluþturuldu. En önde ortak olarak temsil edilen, üzerinde Emperyalist Saldýrganlýða, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye ve Ezilmeye Karþý Kadýnlar Mücadeleye, Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlar Günü yazýlý pankartlar açýldý. Daha sonra Beyazýt Meydaný na kadar, atýlan sloganlarla yüründü. Yolda polis bir çok kez zorluk çýkarmaya çalýþsa da, kitlenin kararlýlýðý karþýsýnda çaresiz boyun eðmek zorunda kaldý. Bizler de EKA (Emekçi Kadýnlar) ve Mücadele Birliði olarak orada hazýr bulunduk. Üzerinde Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlarýn Kapitalizme Karþý Savaþ Günü / EKA (Emekçi Kadýnlar), 1 Mayýs a Taksim e / Mücadele Birliði yazýlý pankartlarýmýzý ve kýzýl bayraklar açýp, Ölüm Orucu Sürüyor / DETAK yazýlý önlüklerimizi giyip, yerimizi aldýk. Yürünen yol boyunca, Ölüm Orucu Eylemini zindanlarda devam ettiren Serpil CABADAN ve Fatma KO- YUPINAR þahsýnda tüm devrim savaþçýlarýný selamlayarak, tüm kararlýlýðýmýz ve devrime olan inancýmýzla sloganlarýmýzý bir kez daha haykýrdýk; Yaþýsýn Emekçi Kadýnlarýn Kapitalizme Karþý Savaþ Günü, Kadýnlar Kurtuluþunuz Proletaryanýn Özgürlük Mücadelesinde, Emekçi Kadýnlar Zindanda Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Kürt-Türk Kadýnlarýn Özgürlük Mücadelesi, Hepimiz Birer Sevdayýz, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Serpil CABADAN Onurumuzdur, Fatma KOYUPINAR Onurumuzdur, 1 Mayýs ta Taksime Devrime Özgürleþmeye sloganlarýmýzla insanlara seslendik. Beyazýt Meydaný na kadar yüründükten sonra meydanda, izin verilmemesine raðmen kürsü kuruldu. Yoðun güvenlik önlemlerinin olduðu alanda birçok zorluk çýkarýlmaya çalýþýlmasýna karþýn miting boyunca polis herhangi bir müdahaleye cesaret edemedi. Devrimci dayanýþma ruhunun yaratýldýðý Dünya Emekçi Kadýnlar Günü mitinginde, kurulan kürsüden içlerinde sivil polisler tarafýndan kaçýrýlarak tecavüz iþkencesine maruz kalan Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi çalýþaný Sevda AYDIN ýn da olduðu çeþitli alanlarý temsil eden birçok kadýn konuþma yaptý. Geçen yýlki saldýrýya raðmen yanýmýzda yer alan ve bu yýl da bizi yalnýz býrakmayan þair Ruhan MAVRUK bir þiir okudu. Kürsüden yapýlan konuþmalarda emperyalist saldýrganlýða, devlet terörüne, cinsel, sýnýfsal sömürüye karþý emekçi kadýnlar mücadeleye çaðrýlarak Egemen sýnýf 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nün içini boþaltmaya çalýþýyor. 8 Mart emekçi kadýnlarýn mücadele günüdür dendi. Konuþma yapan Sevda Aydýn ise, kadýnlarýn devrimci mücadeledeki yerinden bahsederek Politik kadýnlara daha önce de bu tür saldýrýlar gerçekleþti. Bu saldýrý ile devrimci mücadele içindeki kadýnlara gözdaðý verilmek isteniyor. Ama her zamanki gibi yanýldýlar. Çünkü bizim namus anlayýþýmýz iki bacak arasýnda deðildir, bizim namusumuz, onurumuz beynimizdedir, beynimizi hiç bir zaman e- le geçiremezler dedi. Daha sonra sýrayla Grup Yorum, Gece Tutuþtu Müzik Grubu, Grup Yel sahne alarak varolan coþkuyu artýrdýlar. Düzenlenen miting boyunca ortak olarak Yaþasýn Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Katil Devlet Hesap Verecek, Kahrolsun Emperyalizm Yaþasýn Mücadelemiz, Kadýn Olmadan Devrim Olmaz Devrim Olmadan Kadýn Kurtulmaz, Iraklý Kadýnlar Yanlýz Deðildir, Filistinli Kadýnlar Yanlýz Deðildir, Yaþasýn Emekçi Kadýnlarýn Örgütlü Mücadelesi sloganlarý atýldý. Müzik gruplarýnýn sahne almasýndan sonra miting sonlandýrýldý Sayý / Mart 2006

9 DEVRÝMCÝ 8 MART ve NETLEÞEN ÇÝZGÝLER Bu yýl 8 Mart toplantýlarý erkenden baþladý. Kimin nerede, kimlerle, nasýl bir 8 Mart kutlamayý düþündüðü, toplantýlarýn baþýndan itibaren üzerinde tartýþýlan konular oldu. Aslýnda ayný tartýþmalar geçen yýl da yaþanmýþ ve belli bir ayrýþma gerçekleþmiþti. Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü Beyazýt Meydaný nda kutlamak için Saraçhane de toplanan kitleye polis vahþice saldýrmýþ ve bir çok insaný yaralamýþtý. Daha sonra Beyazýt ta toplanan ve mitingi herþeye raðmen gerçekleþtiren kitleye de polis miting bitmeye yakýn saldýrmýþ ve onlarca insaný yaralamýþtý. Beyazýt ta bunlar olurken Kadýköy e giden ve aðýrlýklý olarak feministlerle birlikte çevreler, güle oynaya bir 8 Mart kutlamasý yapmýþlardý. EKB, geçen yýl 8 Mart için oluþturulan platformdan habersiz Kadýköy için baþvuru yapmýþ ve sonra büyük bir piþkinlikle bu tamamen teknik bir sorun demiþti. Bu tutumlarý platform tarafýndan eleþtirilince de ayrýlmýþ ve kendi baþlarýna Kadýköy e gitmiþlerdi. Bu yýl, ESP nin platform toplantýlarýna çaðrýlmasýnda ýsrarlý o- lan siyasi çevreler, ciddi bir ilkesizlik örneði sergilemiþlerdir. Bu, ne olursan ol yine gel anlayýþýdýr. Platformun herhangi bir özeleþtiri istemeden ESP yi -ve dolayýsýyla EKB yi- toplantýlara çaðýrmasý, Emekçi Kadýnlar (EKA) nýn uyarýsýna raðmen olmuþtur. EKA, geçen yýlýn muhasebesinin yapýlmasýnýn altýný önemle çizmiþ; EKB nin özeleþtiri vermesi gerektiðini; ancak ciddi bir özeleþtiriden sonra birlikte hareket edilebileceðini vurgulamýþtýr. EKA, ayrýca sorunun sadece kendilerinin deðil, bütün bir platformun olduðunun altýný çizmiþtir. Ancak platform, özeleþtiri vermeden EKB yi çaðýrmakta sakýnca görmemiþtir. Ve hatta platforma ESP ile birlikte gelen EKB (acaba isimlerini EKD olarak deðiþtirdikleri için mi platform onlarýn geçen sene yaptýklarýný görmezden geldi? Ýnsan, düþünmeden edemiyor!), bu yýl 8 Mart ý örgütleyecek olan platformun yürütmesine dahi girebilmiþtir! Tam platformdaki, ESP yi vazgeçilmez gören anlayýþlar, rahat bir nefes almýþlarken bu kez ESP, Beyazýt ta izinli bir miting yapýlamayacaðýný hissettiði için, gönlünde yataný dillendirmekten çekinmemiþtir. Beyazýt a izin verilmezse 4 ünde Kadýköy e gidelim diyen ESP nin ve dolayýsýyla EKB nin, 63. Sayý / Mart 2006 bunu bir anda dillendirmediði açýktýr. Þu sözleriyle kendilerini ele veriyorlar. Neden Beyazýt deðil? çünkü biz yasal miting yapmak istiyoruz... Beyazýt yasal olursa biz orada oluruz Böylece ESP nin genel politik söylemlerinden baðýmsýz olmayan bu söylem daha iyi anlaþýlabiliyor. ESP nin yasalcýlýk yönelimine uygun olarak ancak yasal bir miting e katýlabileceði anlaþýlýyor. Bunun dýþýndakilere kapýlarýný baþtan kapattýklarý için yürütmeden de çekiliyorlar. Daha sonra da ýsrarla çaðrýldýklarý platformu terk edip Kadýköy için baþvuruyorlar. Ve belki de kim bilir bu yýl da teknik bir sorun çýkmasýn diye zaten önceden baþvurduklarý Kadýköy e gidiyorlar. ESP ve EKB için bu eþyanýn doðasýna gayet uygun. Onlar zaten geçen yýl buna karar vermiþlerdi. Þimdi esas olarak platform oturup, EKA nýn uyarýsýna raðmen neden ESP nin özeleþtiri vermeksizin çaðrýldýðýný deðerlendirmek durumundadýr. Bir baþka ayrýlýk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü kadýnlarla erkeklerin birlikte kutlayýp kutlamayacaklarý üzerine oldu. Bu konu, feminist hareketin Türkiye deki sol siyasi yapýlar üzerindeki etkisinin ne kadar fazla olduðunu gösterdi. Bir burjuva ideolojisi olan feminizmin hangi boþluklardan sýzabildiðinin görülmesi a- çýsýndan, bu seneki 8 Mart tartýþmalarý öðretici oldu. Ýstisnasýz herkesin devrimci özüne uygun bir 8 Mart kutlamasý istemine raðmen, en çok tartýþýlan konu mitingin erkeklerle birlikte yapýlýp yapýlmayacaðýydý. Üstelik herkesin kendi kortejini istediði gibi düzenleme hakký varken, böyle bir tartýþmaya girmek baþka siyasi yapýlarýn politikasý üzerinde tasarruf hakký istemektir. Ortak, ama erkeklerin olmadýðý bir miting istemek kendi içinde çeliþkili bir anlayýþtýr ve feministlerin dayatmasýna boyun eðmektir. Nihayetinde böyle düþünenler, erkeklerin olmadýðý ama ayrý bir 8 Mart kutlamasý i- çin Kadýköy e gitmiþlerdir. Kimisi ise kadýn-erkek tartýþmasý biçimseldir diyerek bu 8 Mart ta ayrým noktalarýnýn nerede derinleþtiðini anlamamakta ayak diretmiþlerdir. Devrimci özüne uygun bir 8 Mart, kadýnlarla erkeklerin ayrýþtýðý deðil, kadýnlarýn erkek yoldaþlarýyla, kadýn ve erkek iþçi ve emekçilerin birlikte örgütledikleri, kapitalizme karþý birlikte savaþtýklarý bir gün olmalýdýr. Elbette bu günde en önde kadýnlar yürüyecektir kapitalizmin üzerine; elbette bu günde ilk onlar haykýracaklardýr sloganlarýný. Claralarýn, Rosalarýn bayraklarýný e- mekçi kadýnlar dalgalandýracaktýr. Bu yýl 8 Mart ta devrimci yapýlar arasýnda olumlu bir birliktelik yakalanmýþtýr. Beyazýt ta ve dolayýsýyla devrimci bir 8 Mart ta ýsrar edilmesi devrimci yapýlarýn bugüne damgasýný vurmalarýný saðlamýþtýr. E- mekçi Kadýnlar, hiçbir burjuva ideolojisine prim vermeden cinsel, ulusal ve sýnýfsal sömürüye karþý, emperyalizmin saldýrýlarý ve devlet terörü karþýsýnda nasýl dimdik ayakta durduklarýný ve Rosa nýn deyiþiyle vardýk, varýz, varolacaðýz dediklerini göstermiþlerdir. Kapitalizme karþý proletaryanýn özgürlük mücadelesinde, emekçi kadýnlarýn ne kadar önemli bir yer tuttuklarý bir kez daha görülmüþtür. r 9

10 12 Mart 1995 te devlet, iþçi ve emekçilerin yoðun olarak yaþadýðý devrimin kalelerinden biri olan Gazi Mahallesi nde halký sindirmek i- çin bir katliam gerçekleþtirmiþti. Fakat beklediðinin tersine bir sonuçla karþýlaþmýþtý. Gazi halký bu saldýrýlara karþý ayaklanmýþ 3 gün boyunca savaþarak bu saldýrýya karþý koymuþtu. Eylemlerde çýkan çatýþmada ise 17 kiþi katledilmiþti. Gazi katliamýný protesto etmek için kurulan ortak platformun içinde yer alan Mücadele Birliði, BDSP, DHP, ESP, Partizan sabah saat 10:00 da eski karakol un önünde toplandý. DTP, Proleter Devrimci Duruþ, ÖDP, SDP, EMEP, TKP ve Kaldýraç ta bu ortak platformla beraber yürüdü. Daha önceki senelere göre katýlýmýn çok yüksek olduðu eylem, üzerinde Yaþasýn Devrimci Dayanýþma / 12 Mart Platformu yazýlý ortak pankartýn açýlmasýyla baþladý. Eski karakol dan mezarlýða kadar sloganlarla yüründü. Ortak olarak Gazi Faþizme Mezar Olacak, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Gazi Þehitleri Ölümsüzdür sloganlarý atýldý. Kitlenin coþkusundan korkan faþist devlet güçleri sokaða çýkamazken Þair Abay Lisesi nden gizli bir þekilde çekim yapmakla yetindi. Eylem boyunca hiç bir müdahale yaþanmazken sabah saatlerinde tüm Gazi sokaklarýnda çöp konteynýrlarýnýn kaldýrýldýðý görüldü. Bizler de üzerinde Yaþasýn Gazi Ayaklanmasý / Mücadele Birliði Platformu, 13 Mart tan Gazi ye Gazi den Zafere / Ýdamlar Bizi Yýldýramaz yazýlý iki pankartýmýzý açarak yerimizi aldýk. Devrimci dayanýþma coþkusunun yaþandýðý GAZÝ FAÞÝZME eylem boyunca halk sokaklara inerek adeta bir ayaklanma provasý içerisinde olduðunu gösterdi. Yol boyunca Ölüm Orucu Sürüyor, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Serpil Cabadan Ölüm Orucunun 200 lü Günlerinde kuþlamalarýný yaparken 13 Mart tan Gazi ye Gazi den Zafere, Savaþan Halklar Kazanacak, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Yaþasýn Gazi Ayaklanmasý, Faþist Devleti Yýkacaðýz Halk Ýktidarýný Kuracaðýz, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Faþizme Karþý Silah Baþýna, Ýdamlar Bizi Yýldýramaz sloganlarýmýzý gür bir þekilde attýk. Gazi nin tarihine yakýþýr bir tavýr sergileyen Gazi halký, adeta sokaða dökülerek faþist devlete bir gözdaðý verdi. Leninist militanlarýn yol boyunca Faþizme Karþý Silah Baþýna / TKEP/L yazýlamalarý yapýldýðý görüldü. Mezarlýða kadar kortej þeklinde yürünürken her siyasi yapý, sýra sýra anma yaptý. Yapýlan anma dönüþü gelirken Leninist militanlarýn, üzerinde 13 Mart Savaþçýlarý Ö- lümsüzdür yazýlý pankart açarak Yaþasýn Partimiz TKEP/Leninist, Yaþasýn 13 Mart Genç Komünistler Birliði, Faþizme Karþý Silah Baþýna sloganlarýyla yürüdükleri ve pankartý halkýn yoðun olduðu bir yere astýklarý görüldü. Daha sonra Gazi Cemevinin önüne gelindiðinde eylem sona erdirildi. YAÞASIN GAZÝ AYAKLANMASI! MEZAR OLACAK! Sayý / Mart 2006

11 EMEKÇÝ KADINLAR HAYATI DOKUMAYA DEVAM EDÝYORLAR Amerikalý dokuma iþçilerinin mücadelesiyle baþlayan bir süreç... Katledilen 129 kadýn iþçi Bu yýlki 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar gününe yine sistemin, bu günü kavga günü olmaktan çýkarmak için oynadýðý Dünya Kadýnlar Günü oyunu damgasýný vurdu. 8 Mart tartýþmalarý Kadýnlar Günü mü, Emekçi Kadýnlar Günü mü tartýþmalarýyla baþladý. Çeþitli Feminist ve reformist gruplarýn Biz 8 Mart ý Kadýnlar Günü olarak kutlayacaðýz söyleminde ýsrarý üzerine Ýzmir de de 2 ayrý eylem gerçekleþtirildi. Birisi feminist ve reformistlerin sadece kadýn katýlýmlý düzenlediði miting, diðeri ise çeþitli dergi çevrelerinin ve partilerin düzenlediði karma miting oldu. Bizler de Ayýþýðý Sanat Merkezi olarak Emekçi Kadýnlar Günü olarak kutlanan eyleme katýldýk. Üzerinde Sevdamýzýn resmi olan ve Hepimiz Birer Sevdayýz yazan pankartýmýz ve kýzýl bayraklarýmýzla 5 Mart Pazar günü toplanma yeri olan Konak Pier ö- nünde yerimizi aldýk. Bir süre bekledikten sonra sloganlarýmýzý atmaya baþladýk. Yürüyüþ boyunca Sevda Aydýn Yalnýz Deðildir, Tecavüzcü Polis Hesap Verecek, Umudumuz Kavgada Kavgamýz Sanatýmýzla, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey E- meðin Olacak, Emekçi Kadýnlar Devrimle Özgürleþecek, Ya Devrim Ya Ölüm Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Serpil Cabadan Yalnýz Deðildir, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tutsaklar Özgürleþtirilmeden Emekçi Kadýnlar Özgürleþemez sloganlarýmýzý attýk. Alana geldiðimizde katýlanlarýn pankartlarýyla bir çember oluþturuldu ve konuþma yapýldý. Konuþmanýn ardýndan þiirler okundu, tutsak yakýnlarý konuþma yaptý ve en son da müzik grubu çýktý. Kitle halaylar çekmeye baþladýktan sonra biraz daha bekleyip pankartýmýzý toplayýp alandan ayrýldýk. SEVDA AYDIN YALNIZ DEÐÝLDÝR! EMEKÇÝ KADINLAR DEVRÝMLE ÖZGÜRLEÞECEK! Ýzmir Ayýþýðý Sanat Merkezi KARS TA 8 MART... 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü, Kars ta da coþkuyla karþýladýk. Mücadele Birliði, YDG, DGH ve HÖC olarak, Kars Devrimci 8 Mart Platformu nu oluþturduk. Amacýmýz 8 Mart ý devrimci bir þekilde karþýlamaktý... Platform olarak, Eðitim-Sen le ve Kafkas Üniversitesi Öðrenci Derneði yle görüþmelerimiz oldu; fakat sonuçsuz kaldý. Ýki kurum da eylemi baðýmsýz yapacaðýný bildirdi. Bizim amacýmýz 8 Mart ý kitlesel bir þekilde kutlamak; onun tarihsel önemini anlatmak ve Kars halkýnýn gündemine sokmaktý. 8 Mart günü yaklaþýk 35 kiþiyle eylem alanýnda buluþtuk. Polisler alaný abluka altýna almýþlardý. Dövizlerimizde Sevda Aydýn ýn fotoðraflarý vardý ve Sevda Aydýn ýn Polislerce Tecavüze Uðradýðýný Duydunuz mu?, Sevda Yoldaþ Yalnýz Deðildir yazýyordu. Eylemde; kadýnlarýn iþyerinde ve evde sömürüye uðradýðýnýn altýný çizdik. Tüm bunlarýn çözümünü, mücadele edilmesine baðlayarak eylemi, sloganlarýmýzla renklendirdik. Ayrýca Sevda Aydýn ýn, polislerce tecavüz iþkencesine uðradýðýný ve Serpil Cabadan ile Fatma Koyupýnar ýn Ölüm Orucunu kararlýlýkla sürdürdüðüne dikkat çektik. Oradan çocuðuyla birlikte geçen yaþlý bir ananýn eylemi görünce gelip bize katýlmasý eylemin en anlamlý anlarýndan biriydi. Kadýnýn Kurtuþu Sosyalizmde, Jin Jiyan Azadi, Sevda Aydýn Yalnýz Deðildir sloganlarýyla eylemi bitirdik. 63. Sayý / Mart 2006 Kars tan Mücadele Birliði Okurlarý 11

12 NEWROZ SERHILDANLARA GEBE Ýsyanlar, ayaklanmalar ayý Mart ýn en önemli kavþaklarýndan biri, hatta en önemli günü diyebileceðimiz Newroz, daha gelmeden etkisini hissettirmeye baþladý. Faþist devletin zirvesi Newroz u toplantýlarda ayrý bir gündem maddesi yapýyor ve bu önemli günde a- lacaðý önlemleri görüþüyor. Faþist devletin bütün güçleri uyarýldý ve özel önlemler alýndý. Newroz Uyarýsý devletin tepesinden artýk yýllardýr duymaya a- lýþtýðýmýz bir alarm iþareti oldu. Newroz, nasýl Kürt Halký için bir bayramdan çok, özgürlük tutkusunun bir sembolü olduysa, faþist devlet için de devrim heyulasýnýn canlý bir ifadesi olmuþtur. Geçmiþ yýllarda ulusal diriliþin, bir ulus olarak ayaða kalkýþýn ateþleyicisi olan Newroz artýk, Kürt Halký i- çin kölelikten, ulusal baskýdan kurtuluþun, devrimci baþkaldýrýnýn bir aracý haline gelmiþtir. Burjuva sýnýfýn uykularýný kaçýran, onu çaresiz ve bitkin düþüren geliþmelerin baþýnda iþte bu deðiþim geliyor. Burjuvazi engin sýnýf birikimine ve zengin devlet yönetme geleneðine raðmen Newroz un içini boþaltmayý, onu devrimci eylem dalgasýnýn yükseldiði bir gün olmaktan çýkarmayý baþaramadý. Ne devlet kutlamalarý komedisi, ne de diðer manevralar bir iþe yaradý. Kürt Halký, her seferinde Newroz u özgürlük için devrimci eylem dalgasýnýn, ayaklanmalarýn yükseldiði bir güne çevirmeyi bildi. Yaklaþýk onbeþ-onaltý yýldýr Newroz, iþte bu içerikle ele alýnýyor. Faþist devlet bu yýl iþi erkenden sýkýya aldý. Daha Mart ayýna girmeden önce ordu komutanlarý Diyarbakýr da toplandýlar. Burjuva gerici iç savaþýn kurmay heyetinin toplantý yeri olarak Diyarbakýr ý seçmesi bile, savaþýn sertliðini göstermesi bakýmýndan ayrý bir anlama sahip.verilmek istenen mesaj oldukça açýktý. UKH de mesajý doðru o- kuduðunu, bu toplantýnýn topyekün savaþ konseptinin onayý anlamýna geldiðini açýklayarak ortaya koydu. Toplantý yerinin Diyarbakýr olarak seçilmesi ayný zamanda bir meydan okumaydý. Bunun sonuçlarý ortaya çýkmada gecikmedi. Gerillaya yönelik yoðunlaþan operasyonlar, kimyasal silah kullanýmý, þehirlerde artan polis-özel tim-jandarma terörü, gözaltýlar, tutuklamalar bunlardan sadece bazýlarýdýr. Kürdistan da devletin estirdiði terör hakkýnda biraz olsun bilgi sahibi olmak için Batman da, Batman Diken Üstünde baþlýðýyla çýkan þu gazete haberi bile yeterlidir: Özel tim, polisler, kentin tüm giriþ çýkýþlarýný tutarak sýký kontroller yaptý. Araçlarý durdurarak arama yapan ekipler, vatandaþlarý da üst aramasýndan geçirerek kimlik kontrolü gerçekleþtirdi. Sýký güvenlik önlemleri ve þehre giriþçýkýþlarý tuttu. Türk bayraklarýnýn asýlý olduðu panzer ve Çevik Kuvvet araçlarýnýn da içinde bulunduðu araç konvoyunun kent merkezinde tur atmasý dikkat çekti. Batman da polis eþleri de, ellerindeki bayraklarla yürüyüþ yaptý. Batman da bayraklý panzer gösterisi olurken, Cizre ve baþka yerlerde de tanklar caddelerde dolaþýyordu.tanklarla, panzerlerle, zýrhlý araçlarla estirilen bu terör, bir korkunun ifadesi ve sonucuydu. Burjuva sýnýf ve onun faþist devleti böyle bir korkuya kapýlmakta kesinlikle haksýz deðildi. Kürt halkýnýn özgürlük savaþýndan duyulan bu korku yerinde bir korkuydu. Zira Kürt halký devletin her saldýrýsýný bir karþý saldýrýyla karþýlýyor; estirilen teröre devrimci eylemler ve ayaklanmalarla yanýt veriyordu. Devletin kimyasal silahlarla gerçekleþtirdiði Dargeçit katliamýna Diyarbakýr halkýnýn verdiði yanýt buna örnektir. Hatýrlanacaktýr, Dargeçit kýrsalýnda katledilen gerillanýn cenazesine sahip çýkan Kürt halký, Diyarbakýr ý saatler süren bir çatýþma alanýna çevirmiþtir. Hemen arkasýndan Nusaybin de onbinlerce kiþi, yine gerilla cenazesine sahip çýkarak devlete meydan okudu. Diyarbakýr çatýþmasý, çatýþmayý haber alanlarýn bir futbol maçýný seyrederken bile nasýl harekete geçtiklerini, polisle nasýl çatýþmaya girdiklerini göstermesi bakýmýndan ayrýca ele alýnmaya deðer. Orada da görüldü ki, geniþ bir halk kesimi disiplinli bir ordu gibi hareket ediyor; bir iþaret ya da haberle ayaða kalkabiliyor. Bu örnek, bütün bir ulus halkýnýn nasýl bir devrimci ruh hali, özgürlük tutkusu ve savaþ kararlýlýðý içinde olduðunu anlatmaya yeter de artar bile. Þüphesiz anlamak isteyene.. Devrim Kendi Yolunu Açýyor Kürdistan Devrimi ve dahasý Türkiye ve K.Kürdistan ýn birleþik devrimi lehine olan bütün bu olumlu koþullara raðmen devrimin yolunun düz ve sorunsuz olduðunu söylemek doðru olmaz. Herþeyden önce, Kürdistan Devrimi ni dýþtan ve içten bir kuþatma altýna almak Sayý / Mart 2006

13 için çok yoðun bir çaba var. ABD ve Avrupalý emperyalistlerin bu yöndeki çabalarý biliniyor. Onlar bir yandan silahlý devrimi ezmesi için TC ye her türlü desteði verirlerken, öte yandan uzlaþmacýlarý, sosyal reformistleri öne çýkarmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Arkasýnda Kürdistan burjuvalarýndan oluþan bir orduyla emperyalist kapýlarý aþýndýran Diyarbakýr Belediye Baþkaný nýn çabalarýný böyle anlamak ve böyle ele almak gerekir. Elbette bu çabalar çift yönlüdür. Bir yandan emperyalistler Kürdistan burjuvazisini öne çýkarmaya çalýþýrlarken, öte yandan Kürdistan burjuvazisi özgürlük savaþýnýn gücünü pazarlýk kozu olarak kullanmaya çalýþýyor. Özgürlük savaþý olmadan bir hiç olan Kürdistan burjuvazisi ve küçük burjuva politikacýlarý devrimi burjuva sularda boðmak; Türk burjuvazisiyle uzlaþma aracýna dönüþtürmek i- çin bütün hünerlerini sergiliyorlar. Uzlaþma ve barýþ çaðrýlarý, Kürt Halkýný kýrýntýlara razý etme çabalarý; her ayaklanma giriþimini saðduyu çaðrýlarýyla söndürme gayreti böyle anlaþýlmalýdýr. Ne var ki, iþler her zaman burjuvalarýn, sosyal reformistlerin, uzlaþmacýlarýn istediði gibi gitmiyor. Her an gelebilen bir çatýþma haberi, bir gerilla eylemi bu kesimlerin arzuladýðý huzur ve sükunet ortamýný bozuyor. Çünkü, çatýþma ya da gerilla eylemleri, önceden öngörülemeyen bir dizi geliþmeye, zincirleme reaksiyona yol açýyor. Onlarýn binbir güçlükle söndürmeye çalýþtýklarý devrim yangýný en ufak bir kývýlcýmla tekrar alevleniyor. Ýþte bunu kanýtlayan bir baþka gazete haberi: Baharla birlikte baþlayan operasyon ve çatýþmalar, bölgede gerginliði týrmandýrýyor. Mardin de 7 HPG linin öldürülmesi, Batman da çýkan çatýþmada 4 polisin hayatýný kaybetmesi, önceki gün Van da meydana gelen patlamanýn ardýndan su sefer de Þýrnak da silahlar patladý. Bu anlamda devrimi burjuva sularda boðmak isteyenlerin çabalarýnýn u- mutsuz olduðunu söylemek mümkün. Uzun yýllardýr süren iç savaþ ve bunun bir parçasý olarak özgürlük savaþý nesnel bir durum yaratmýþtýr. Olgularla kanýtlanan bu nesnel durum, devrimimizin en 63. Sayý / Mart 2006 büyük ve en önemli müttefikidir. Faþist devletin deðiþeceðine, demokratikleþebileceðine, burjuva demokrasisinin günün birinde bu topraklara uðrayacaðýna dair umut besleyenlerin umudu git gide tükenmektedir. Devletle uzlaþma umudu ile gerilla savaþýný sürdürme zorunluluðu arasýnda gidip-gelen UKH de sözünü ettiðimiz umutlarý tüketenler arasýnda. Ýþte UKH nin yöneticilerinden Karayýlan ýn bu durumu ifade eden sözleri: Bu iddianamenin ortaya çýkmasý ve üç günden bu yana gösterilen tepkiler Türkiye nin deðiþeceðinin deðil, deðiþmeyeceðinin göstergesidir. Deðiþmeyeceði gerçeðini bir kez daha görüyoruz. Yýllardýr faþist devletin deðiþeceði, barýþçýl çözüm e yanaþacaðý umuduyla hareket edenlere bu sözleri söyleten, sýnýf savaþýnýn yasalarýdýr. Bunun anlamý açýktýr: Devrim her türlü uzlaþma, düzen içi çözüm hayalini yýkarak kendine yol açýyor. Mart 2006, bu yolun daha bir saðlamlaþtýðý, daha bir geri dönülemez noktaya geldiði bir tarih olacaktýr. Yine de devrimi bekleyen tehlikeleri görmek, güncel görev ve taktikleri bu tehlikeleri bertaraf edecek þekilde belirlemek gerekiyor. Herþeyden önce, Kürt halkýnýn özgürlük savaþýný kendilerine pazarlýk gücü olarak kullanma ve onu düzen sýnýrlarý içinde tutma çabasý içinde olanlarýn umutlarý azalýyor olsa da tümüyle tükenmiþ deðil. Onlarýn bu çabalarý daha uzun süre devam edecektir. Ýkincisi, gerilla savaþýný yürüten UKH, yukarda aktardýðýmýz deðerlendirmeye raðmen uzlaþma umudunu yitirmiþ, reformist hayallerden vazgeçmiþ deðil. Kürt halkýnýn her ayaklanma giriþimini geri çekmeye yönelik saðduyu çaðrýlarýnýn en çok da bu kesimden gelmesi boþuna deðil. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bir halkýn savaþý, uzun süre daha, somut hedef olmadan sürmez. Bir ulusun özgürlük savaþýný zafere kadar uzun denebilecek bir süre sürdürebilmesi için, önüne özgürlük gibi genel hedeflerin yanýsýra bu hedeflere varýþ yollarýný, yöntemlerini de koymak lazým. Baþka bir ifadeyle, Kürt halkýna, uðruna savaþtýðý özgürlüðü, faþist devleti yýkýp iktidarý ele geçirmeden elde e- demeyeceðini, bunun ancak bir devrimle mümkün olacaðýný iki anlama gelmeyecek bir açýklýkla anlatmalý. Önce bir devrimle iktidarýn ele geçirilip devrimci demokrasinin kurulmasý, arkasýndan kendi kaderini tayin hakkýnýn, özgürlüðün elde edilmesi.. Sorun, savaþan Kürt Halkýnýn önüne bu þekilde konulmalý. UKH,sorunu þu þekilde koyuyor. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye de demokrasiden bahsetmek, demokrasi gelir demek sadece bir hikayedir. Oysa sorunu bu þekilde koymak onu baþaþaðý tutmaktýr. Doðrusu þöyledir: Kürt sorunu nu çözmek için önce Türkiye de bir halk demokrasisi, devrimci demokrasi kurmak gerekir. Bu olmadan ulusal sorunun çözülebileceðini söylemek sadece bir hikayedir. Yapýlmasý gereken, bütün güçlerin faþist devleti yýkmak ve iktidarý ele geçirmek için seferber edilmesidir. Bu gerçekleþtirilmeden ulusal sorunun çözümü sadece bir hayal olarak kalmaya mahkumdur. Savaþýn yükseliþe geçtiði ve devrimci dalganýn uzlaþma hayallerini parçaladýðý bu süreçte Kürt Halkýnýn önüne bu hedeflerin konmasý yaþamsal önemdedir. Kürt Halký bunlarý anlamaz, bunlar için savaþmaz demek onu hiç tanýmamak demektir. Onun büyük acýlar pahasýna yürüttüðü uzun ve sert savaþta öðrendiklerini anlamamak demektir. Gerçekte bugün iktidarýn ele geçirilmesini istemeyecek bir tek yoksul Kürt, bir tek Kürt emekçisi bulunamaz. Bunu sadece Türk burjuvazisiyle bozuþmak istemeyen ve istemeyecek olan küçük burjuva politikacýlar ve Kürt burjuvazisi istemez. Onlar zaten bir devrim istemediklerine, iktidarý istemediklerine dair emperyalistleri ve Türk burjuvazisini i- nandýrmaya çalýþýyorlar. Bütün bunlardan devrimci proletaryanýn ve proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin güncel görevleri ve sloganlarý açýklýkla ortaya çýkýyor. Bir devrimin kaçýnýlmazlýðýný ve zorunluluðunu iki ülkenin emekçi halklarýna tekrar tekrar anlatmak, yaþamsal sorunlarýn kalýcý çözümünün ve kazanýmlarýn güvence altýna alýnmasýnýn iktidarýn ele geçirilmesinden geçtiðini göstermek. Kürt Halkýna uðruna savaþacaðý hedefleri iþte bu somutlukta göstermek, günümüzün temel görevidir. 13

14 Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Serpil Cabadan Ölüm Orucu Eylemi nin 263. Gününde Ölüm Orucu Savaþçýsý Fatma Koyupýnar Tahliye Oldu Bulunduðu Gebze M Tipi Zindanýndan zorla Gebze Devlet Hastanesi ne kaçýrýlan ve zorla müdahale iþkencesiyle karþý karþýya olan Fatma Koyupýnar, 10 Mart tarihinde Ölüm O- rucu eyleminin 303. gününde Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi kararýyla tahliye edildi. Fatma Koyupýnar ýn Gebze Devlet Hastanesi nde tutulduðu süre boyunca TAYAD lý aileler her hafta basýn açýklamasý yaptýlar. Devlet, sivil faþistleri TAYAD lý ailelere saldýrtarak, ailelerin Ölüm Orucu savaþçýlarýna sahip çýkmasýný engellemeye çalýþtý. Bu saldýrýlarda TAYAD lý ailelerden iki kiþi aldýklarý býçak darbesi ile yaralandýlar. Saldýrýlar bununla da bitmedi. Gebze Devlet Hastanesi önünde oturma eylemi yapan TAYAD lý ailelere polis tarafýndan 9 Mart günü saldýrý oldu. TAYAD lý ailelerden 2 kiþiyi gözaltýna alan polis, ayný akþam 2 kiþiyi daha gözaltýna aldý. Fatma Koyupýnar ýn tahliyesiyle, þu anda F tipi zindanlarda Ölüm Orucunu sürdüren 2 devrimci tutsak kaldý. Zindanlardan Kýrýklar F Tipinde Ölüm Orucu Eylemi! Kýrýklar F tipi zindanýnda bulunan Þeyhmus Poyraz 9 Aralýk 2005 günü Ölüm Orucu Eylemine baþladý. Þehhmus Gebze M Tipi Cezaevi nde bulunan Ölüm Orucu savaþçýsý Serpil Cabadan, büyük bir kararlýlýkla eylemini sürdürüyor. F tipi zindanlarýn kapatýlmasý amacýyla baþladýðý eylemi, Zafere Kadar Daima, dimdik ayakta sürdürme kararlýlýðýnda olan Serpilimiz, eylemiyle, yüreklerinin kulaklarý saðýr olmamýþ herkese sesleniyor. Zindanlarý yýkacak ve tutsaklarý özgürleþtirecek olan devrimin ete kemiðe bürünmesi için, o içeride hücre hücre eriyor. Ölüm Orucu savaþçýlarý, eriyen bedenlerinde devrimi büyütüyorlar. Devrim ve sosyalizm için, yeni bir dünya kurabilmek için, gelecek kuþaklar geceye demir parmaklýklar arkasýndan deðil, asma bahçelerinden bakabilsinler diye ö- lümün üzerine yürüyorlar. Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar! Poyraz yaptýðý açýklamada F Tiplerinde ve Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldýrýlmasý için özgür irademle 9 Aralýk 2005 tarihinde Ölüm Orucu na baþladým. Ya F tiplerinde ve diðer cezaevlerinde uygulanan tecrit kaldýrýlacak ya da buradan tabutum çýkacak dedi. Antakya da Gözaltý Ve Tutuklama Edindiðimiz bilgiye göre, Serpil Kaplan adlý okurumuz, Antakya da Terörle Mücadele Þubesi polisleri tarafýndan gözaltýna alýnmýþ ve çýkarýldýðý savcýlýk tarafýndan, sahte kimlik taþýdýðý gerekçesiyle tutuklanarak Antakya Cezaevi ne konmuþtur. Devlet, devrime karþý saldýrýlarýný yoðunlaþtýrmaktadýr. Bir çok devrimci kuruma baskýnlar düzenlemekte, evleri basmakta, insanlarý sokak ortasýnda kafasýna silah dayayarak gözaltýna almaktadýr. Bu, burjuvazi ile proletarya arasýnda süren iç savaþýn yeni bir aþamaya geldiðini gösteriyor. Biliyoruz ki, bu tür saldýrýlar, bundan sonra da artarak devam edecektir. Ekonomik ve siyasi kriz içinde bulunan Türkiye tekelci kapitalizmi, bu tür saldýrýlarla ömrünü uzatmaya çalýþacaktýr. Ancak, iþçi sýnýfý ve emekçilere, devrimci ve komünistlere yapýlan hiçbir saldýrý sonuç vermeyecek. Ne gözaltýlar, ne tutuklamalar, devrimin geliþimini engellemeyecektir. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! Y.E. Mücadele Birliði 14 DETAK a ulaþmak için adresi: 63. Sayý / Mart 2006

15 ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR 63. Sayý / Mart 2006 Ölüm Orucu Savaþçýsý Serpil CA- BADAN ve ayný davadan yargýlanan Hüseyin DURMAZ, Hasan ÖKSÜZ ve Remzi AYDIN ýn duruþmalarý 2 Mart ta Aðýr Ceza Mahkemesi nde yapýldý. Bizler de Ölüm Orucu nun 250. gününde olan Serpilimize ve diðer yoldaþlarýmýza destek vermek için sabahýn erken saatlerinde Aðýr Ceza Mahkemesinin önüne gittik. Duruþma saat 13:00 da yapýlacaktý. Yoldaþlarýmýzý görecek olmanýn verdiði mutluluk ve heyecanla, dakikalar bizim için geçmek bilmiyordu. Daha sonra ring araçlarý geldi ve ortalýk birden canlandý, sanki bahar gelmiþti. Herkesin yüzünde bir gülümseme. Tüm dünyada her geçen gün güçlenerek gezen komünizm hayaletinden korkan resmi faþistler, yoðun güvenlik önlemi almýþlardý. Duruþma saatine kadar Serpilimiz ve diðer yoldaþlarýmýzla uzaktan uzaða parmaklarýmýzla havaya sevgi sözcükleri yazarak konuþtuk. Bu, duruþma sonunda ring araçlarýnýn gitmesini beklerken de sürdü. Bazen de bir kaðýda büyük harflerle yazý yazýp göstererek ilettik duygularýmýzý yoldaþlarýmýza. Artýk saat 12:00 olmuþtu. Üzerinde Serpilimizin resminin de olduðu Ölüm Orucu Sürüyor/Mücadele Birliði Platformu yazýlý pankartýmýzý ve yanýmýzda getirdiðimiz kýzýl bayraklarý açarak, Ölüm Orucu Sürüyor, Serpil CABADAN Ö- lüm Orucunun 200 lü Günlerinde, Zindanlarý Yýkacaz Zaferi Biz Kazanacaz, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar kuþlamalarýmýzý yaptýk. Tekelci kapitalistlerin ve onun uþaklarýnýn uykularýný kaçýran, her geçen gün daha da çok korkmalarýna sebep olan, devrimimizi anlatan sloganlarýmýzla haykýrdýk tek bir aðýzdan: Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak, Serpil CABADAN Yalnýz Deðildir, Fatma KOYUPINAR Yalnýz Deðildir. Daha sonra basýn açýklamamýzý gerçekleþtirdik. O- kunan metinde: Emperyalist-kapitalist sistem, 19 Aralýk 2000 tarihinde 20 zindanda birden bir katliama giriþti. Giriþmiþ olduðu bu katliamý hayata dönüþ olarak nitelendiren faþizm, F Tipi zindanlarý faaliyete geçirmek için, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarý kan gölüne çevirmekten kaçýnmadý. Bu kan gölü i- çerisinde devrimci tutsaklar, bedenlerini siper ettiler birbirlerine. Saldýrýyý durdurmak ve F Tipi zindanlarý kapatmak a- macýyla Ölüm Orucu Eylemine yattýlar. Ve Ölüm Orucu Eylemi 6 yýldýr devam e- diyor. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda sürmekte olan Ölüm Orucu Eylemi, dünyada eþi görülmemiþ bir deneyim yaratmanýn gücüyle önemli bir noktaya ulaþtý.... Þu an Ölüm Orucu eylemini büyük bir kararlýlýkla sürdüren Serpilimiz bugün eyleminin 250. gününde. Gebze Devlet Hastanesine kaçýrýlan Fatma Koyupýnar ise 297. gününde. Onlar zafere kadar, baðlýlýkla, daima diyerek düþmanýn tüm saldýrýlarýný boþa çýkarýyor ve bayraðý onurla taþýyorlar. Devrim, Ölüm Orucu Savaþçýlarý nýn bedenlerinde ete kemiðe bürünüyor.... Bizler Mücadele Birliði Platformu olarak üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda yaþanmakta olan her þeyden, hepimiz sorumluyuz diyoruz. Birlikte olalým diyoruz. Þu an zindanlara atýlýp katledilmeye çalýþýlan bütün insanlýðýn geleceðidir. Bu geleceðin en aydýnlýk yüzü olan Ölüm O- rucu Savaþçýlarýmýz, zindanlar cephesinde mücadeleyi büyütüyor... Bütün dünyayý kaplayan devrim dalgasý, bir gün F Tipi zindanlarýn kapýlarýný da dövecek. Komünist ve devrimci tutsaklarýn özgürleþtirilecekleri günler u- zak deðil.... Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda özgürlükten söz eden herkes, Afrikalý bir devrimci önderin sözü olan þu cümleyi aklýndan çýkarmamalýdýr: gerçek özgürlük, en son tutsak özgür olduðunda baþlayacak.... Þimdi yapýlmasý gereken, zindanlardaki devrimci tutsaklarýn sessiz çýðlýðýna yüreklerimizin kapýsýný açmaktýr. Onlarýn sesini tüm dünyaya duyurmak, kafamýzý onlarýn kafasýnýn yanýna, yüreðimizi onlarýn yüreklerinin yanýna koyabilmektir. Tam da bu nedenle, bugün buraya mahkemesi nedeniyle getirilmiþ olan Ö- lüm Orucu Savayçýsý Serpil CABADAN ý selamlýyor, mücadelen mücadelemizdir diyoruz denildi. Attýðýmýz Ölüm Orucu sloganlarýmýzla basýn açýklamamýzý sonlandýrdýk. Daha sonra hep beraber duruþma salonuna girdik. Mahkeme 20 Nisan saat 11:45 e ertelendi. Sonradan yaðan yaðmura raðmen yoldaþlarýmýzý taþýyan en son ring aracý gidene kadar orada bekleyip yoldaþlarýmýza destek olduk. Ýstanbul dan Leninistler 15

16 KOMPLO TEÞHÝR EDÝLDÝ Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi, Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi sahibi ve çalýþanlarýnýn evleri eþ zamanlý olarak 21 Þubat 2006 tarihinde basýlmýþtý. Gözaltýna alýnan 6 kiþiden Alev O- RAL ve Sevgi KIRCA tutuksuz yargýlanmak üzere sebest býrakýldý. Sanat merkezi sahibi Feyzullah ERARSLAN, sanat merkezi çalýþanlarý Ferhat ÇETÝNER, Fýrat SÖZERÝ, Barýþ CENGÝZ ise tutuklanarak Bayrampaþa Özel Tip Cezaevine gönderildi. Çýkarýldýklarý savcýlýktan serbest býrakýlan Alev ORAL ve Sevgi KIRCA, konuyla ilgili olarak, 3 Mart ta ÝHD Ýstanbul Þubesi nde saat 12:00 de bir basýn açýklamasý düzenledi. Basýn açýklamasýna tutuklu yargýlanan Barýþ CENGÝZ in annesi de katýldý. Yapýlan basýn açýklamasýnda; Sanat Merkezi nde füze kullanýmý üzerine e- ðitim verildiði þeklinde akýl almaz iddialarla oluþturulan bu komplo, Sarýgazi de Ekin-Sanat çalýþanlarýný durdurmaya yöneliktir. Ýþçi sýnýfý ve emekçilere, mücadeleyi sanatýyla sürdürenlere bir gözdaðý anlamý taþýyor. Daha önce Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi çalýþaný Sevda AYDIN a tecavüz iþkencesi uygulayarak devrimci sanatý susturmak isteyenler þimdi de Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi ne saldýrýp komplo kurarak iþçi sýnýfý ve e- mekçilerin kendi sanatýna ve kültürüne sahip çýkmasýný engellemeye çalýþýyorlar. Dinci-gerici biri olan Sarýgazi Belediye Baþkaný, jandarma ve kaymakamlýk, Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi ni bölgeden söküp atmak için yoðun mesai içerisindedir. Bunu sanata komplo kurmak derekesine kadar düþürdüler, ama ne yaparlarsa yapsýnlar Sarýgazi halkýnýn kendi kültürüyle buluþmasýný engelleyemeyeceklerdir. Umudumuz Kavgada, Kavgamýz Sanatýmýzla diyen biz Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi emekçileri, tüm komplolarý boþa çýkaracak ve sanat cephesinden mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz dendi. Basýndan birinin bir sorusu üzerine Sevgi KIRCA gözaltýnda kaldýklarý 2 gün boyunca bodrum katta beton zemin üzerinde yatmak zorunda kaldýklarýný belirterek, talep ettikleri su ve þeker ihtiyaçlarýnýn karþýlanmadýðýný ve avukatlarýyla ilk gün dýþýnda görüþtürülmediklerini ifade etti. Kýrca, ayrýca 2.ve 3. gün akþamý jandarma tarfýndan gözleri baðlanarak bilinmeyen bir yere götürülmek istendiðini, ancak tepkiyle karþýlaþýnca bundan vazgeçtiklerini ve yeterince su alamadýðý için 3. gün midesinden rahatsýzlandýðýný söyledi. Alev ORAL ise olayla ilgili olarak yalan haber yaptýðý gerekçesiyle Güneþ ve Gözcü gazetesinde yazýlan haberi göstererek gazeteleri yýrttý. Barýþ CENGÝZ in annesi ise gözgöre göre yalan söylendiðini ve iftira atýldýðýný belirtti LAHEY HÜCRELERÝNDE NELER OLUYOR? 11 Mart günü Dünya televizyonlarý normal akýþýný keserek, eski Yugoslavya devlet baþkaný Slobodan Miloseviç in hücresinde öldüðünü duyurdular. Miloseviç, Lahey de kurulan BM Savaþ Suçlarý Mahkemesi nde asýlsýz iddialarla yargýlanýyordu. Sosyalist Parti baþkaný da olan Miloseviç, emperyalizmin kendisine yönelttiði tüm suçlamalarý reddetmiþ ve asýl suçlunun Yugoslavya yý parçalayan emperyalistler ve ülkeyi bombalayarak yerle bir eden NATO olduðunu söylemiþtir. Miloseviç, bulunduðu cezaevinde Savunma, Tarih ve Gelecek adlý bir kitap hazýrlýyordu ve bu kitabýnda baþta ABD olmak üzere emperyalist ülkeleri, Yugoslavya yý küçük, sömürge devletçiklere bölmekle suçluyordu. Miloseviç, tutulduðu hücrede saðlýk durumu bozulduðu için Rusya da tedavi görmek istediðini belirtmiþ, bunun için mahkemenin kendisine izin vermesini talep etmiþti. Mahkeme bu isteði reddetmekle, Miloseviç in hücrede ölümünün yolunu açmýþ oldu. Ve elbette, eðer Miloseviç, tutulduðu hücrede emperyalist katillerce katledilmediyse Bu da ihtimal dahilinde, çünkü 6 Mart tarihinde de yine Lahey Savaþ Suçlularý Mahkemesi nde yargýlanan ve 13 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan, Miloseviç in sað kolu olarak adlandýrýlan Milan Babiç in hücresinde intihar ettiði bildirilmiþti. Emperyalizmin dünyaya yeni bir saldýrý hazýrlýðý içinde olduðu bugünlerde, zindanlarda bulunan muhalif, sosyalist kiþileri öldürme ihtimali yüksek. Bu süreçte emperyalist ülkelerin gerçek yüzlerini ortaya serecek kiþilerin ortadan kaldýrýlmasý ve bunlara intihar ya da doðal ölüm süsü vermesi kuvvetle ihtimal. Slobodan Miloseviç, hiçbir þeyle deðilse bile, Lahey de emperyalizmi mahkeme kürsüsünden yargýlamasýyla hatýrlanacaktýr.r Sayý / Mart 2006

17 Yeþerip Ballanan Umutlarýn Ülkesi nden KÜBA DAN ÝZLENÝMLER Merhaba arkadaþlar, Yaklaþýk bir ay kadar önce Ayýþýðý Sanat Merkezi çalýþaný olarak Küba da düzenlenen 15. Uluslararasý Kitap Fuarýndaydým. Sizlere yaþadýklarýmý özetlemek ve edindiðim izlenimleri aktarmak istiyorum. Uçaktan inerken baþlayan heyecan duygusu 10 gün boyunca peþimi býrakmadý. Zaten olumlu yönde belli bir yargýyla gittiðimden havaalaný çalýþanlarýnýn sýcak, samimi tavýrlarý karþýsýnda iþte bizi doðrulayan ilk örnekler diye düþünmeye baþladým. Sonra bir taksiye binip kalacaðým pansiyona gittim. (bu arada Küba da Ýspanyolca konuþuluyor, ben Ýngilizce bildiðim için halkla iletiþim kurmak kolay olmadý. Sadece bazý kurumlarda çalýþanlar ve az sayýda Kübalý Ýngilizce biliyor...) Pansiyondaki arkadaþça yaklaþýmý da örneklerime eklemeliyim. Kaldýðým süre boyunca çok þey paylaþtýðým bu insanlar daha ilk gün bana kardeþ gibi davrandýlar. Sonradan anladým ki Küba insanýnýn genel bir ö- zelliði bu, sadece yabancýlara deðil, birbirlerine de çok yakýn davranýyorlar. Havana caddelerine ve sokaklarýna büyük bir düzenlilik hakim. Yollar cetvelle çizilmiþ gibi uzayýp gidiyor ve birbirini kesiyor. Köþe baþlarýnda karpuz büyüklüðündeki taþlarýn üzerinde bulunulan sokaðýn harfi ve numarasý yazýyor. Bunu bildikten sonra kaybolmak veya adres bulamamak mümkün deðil. Bazý sokaklarda küçük polis kulübeleri var. Öðrendiðim kadarýyla son 10 yýlda Küba da faili meçhul bir tek cinayet iþlenmemiþ. Son yýllarda tek tük beliren hýrsýzlýk olaylarý bile Küba insanýnýn canýný sýkmaya yetiyor. Bunun geliþen turizmle ilgisi olduðunu düþünüyorlar. Eðitim ve saðlýk tamamen ücretsiz, ulaþým ise çok çok ucuz. 7 yaþýna kadar ülkedeki bütün çocuklarýn süt ihtiyacý da devlet tarafýndan karþýlanýyor. Ayrýca evlere düzenli olarak her hafta bakliyat ve pirinç yardýmý yapýlýyor. Küba da kimi sýkýntýlar yok deðil, var; ama Küba halký, gerçeklerin gözünün içine doðrudan bakmayý biliyor. Fidel in dediði gibi, onlar, zorluklarý da eþit paylaþýyorlar. Týpký insaný deðerleri eþit bir þekilde paylaþtýklarý gibi. Kaldýðým 10 gün boyunca yediðimiz akþam yemekleri oldukça zengin protein içeriyordu. Hatta bir keresinde onlara bu kadar et yemeye alýþýk olmadýðýmý bugün sadece pilav ve salata yemek istediðimi söylediðimde bana þu yanýtý verdiler proteine de ihtiyaç var. Ayrýca dondurmayý çok seviyorlar. Ve tabi tropikal meyveler... Bunlar öyle ucuz ki... Ýnsanlar yiyecek bir þeyler alýrken inceden inceye hesap yapmak zorunda kalmýyorlar. Ama þu bir gerçek: bilgisayar, cep telefonu, araba, yeni bir koltuk takýmý, yeni bir buzdolabý... gibi þeyler lükse giriyor bunlarý edinmek çok çok zor. Nedeni de insanlarýn para biriktirmeye ihtiyaç duymuyor olmalarý. Para artýrma þeklinde bir kültürleri yok. Televizyon haberleri önce Küba da o gün olan önemli þeyleri (kaldýðým süre boyunca en önemli olay kitap fuarýydý), Küba Devleti nin yaptýðý yurtdýþý yardýmlarý, Castro nun o günkü mesaisini gösteriyor; nerede ne tür çalýþmalar yaptýðýný anlatýyor. Sonra Latin Amerika nýn diðer ülkeleri ve dünya geneli olmak üzere devam ediyor. Diziler, filmler, saðlýk programlarý, çocuk programlarý ve söyleþiler de var. Ama Ýspanyolca bilmediðim halde görüntülere dayanarak þunu söyleyebilirim, hepsi de oldukça mütevazý ve sakin geçen, eðitici programlardý. Tabi ayný zamanda eðlenceli. Küba da kaldýðým süre boyunca çok kýsýtlý zamanlarda gidebildiðim Kitap Fuarý ise çok güzeldi. Deðiþik ülkelerden yüzlerce insanýn katýldýðý ve stand açtýðý fuara katýlým çok yüksekti. Okumak Büyümektir sloganýyla yapýlan fuara halkýn ilgisi çok yoðundu. Biz fuara davet edildiðimizde stand vb baþvurular için tarih geçtiðinden dolayý stand açamadýk ama yayýnlarýmýzý, Küba ile ilgili yaptýðýmýz etkinliklerin vcd lerini yetkililere ulaþtýrdýk. Küba dan güzel izlenimlerle döndüm. Yalansýz hürriyetin e- li yle iþlenen bir ülke ve bu ülkenin hiçbir þeyin mutluluklarýna engel olamadýðý sevecen insanlarýný görmenin mutluluðuyla dolu ayrýldým oradan. Bir gün bizde de insanlarýn öyle aðýz dolusu, kýrmýzý elmelar gibi gülecekleri günlerin gerçek olmasý umuduyla r 63. Sayý / Mart

18 DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR Bush Hindistan ve Pakistan da Eylemlerle Karþýlandý Afganistan, Hindistan ve Pakistan ý kapsayan Asya gezisini sürdüren Bush, Hindistan da protestolarla karþýlandý. 2 Mart günü Yeni Delhi de onbinlerce kiþinin katýldýðý mitingle protesto edilen Bush, 3 Mart ta da gittiði Haydarabad kentinde protestolarla karþýlandý. Ellerini Hindistan ýn üzerinden çek, Bush Defol sloganlarýyla 3 kilometre yürüyen Hindistanlýlar, Bush un kuklasýný yaktýktan sonra temsili cenaze töreni düzenledi. Kentteki dükkanlar ve iþ yerleri, Bush un ziyaretini protesto etmek için kepenk kapattý. ABD Baþkaný George W. Bush, ziyaret için gittiði Pakistan da ise, ülke çapýnda genel grevle karþýlandý. Grev nedeniyle þehirlerin neredeyse tamamýnda bütün ticaret durdu ve birçok þehirde de toplu ulaþým felç oldu. 3 Mart günü binlerce kiþinin katýldýðý eylemlerde, ABD Baþkaný Bush ve Danimarka Baþbakaný protesto edilirken, iki ülkenin bayraklarý yakýldý. Karaçi de de düzenlenen gösteride, polis Amerikan Konsolosluðuna yürüyen yaklaþýk 1000 göstericiyi daðýtmak için göz yaþartýcý gaz ve cop kullandý. Baþkent Ýslamabad da da, yaklaþýk 300 ü- niversite öðrencisinin düzenlediði eylemde, Danimarka ve ABD bayraklarý yakýldý. Pakistan ýn yönetimindeki Keþmir in baþkenti Muzafferabad da ise, 600 den fazla kiþi, Bush u ve karikatürleri protesto etmek için yürüdü. Lahor ve Ketta da da küçük çaplý gösteriler düzenlendi. Deri Ýþçileri Ýþbýraktý Tuzla Kaymakamý nýn 1 Mart ta, Cevahir Deri ve Dünya Deri deki sorunlarý çözmek için verdiði sözü yerine getirmemesi, deri iþçileri tarafýndan protesto edildi. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi ndeki deri iþçileri, 2 Mart ta bir saat iþ býrakarak Dünya Deri Fabrikasý önünde eylem yaptýlar. Fabrikalardan kortejler oluþturarak Dünya Deri önüne gelen 600 iþçi sýk sýk Sendika Yoksa Üretim Yok sloganý attý. Gine de Beþ Günlük Genel Grev Gine de 27 Þubat günü genel grev baþladý. Sendikalar, kamu sektöründe ücret zammý ve enflasyonun dizginlenmesi talepleriyle baþlattýklarý eylemi beþ gün boyunca sürdürmeyi planlýyorlar. Okullar, bankalar ve dükkanlarýn kapalý kaldýðý grev boyunca baþkent Conakry sokaklarýnda askerler devriye gezdi ve hükümet, güvenlik gerekçesiyle okullarý kapattý. Sendikacýlar, ortalama bir memurun ayda 34 dolar kazandýðýný, bir çuval pirincin fiyatýnýn i- se 30 dolara yakýn olduðunu belirttiler. Batý Afrika da eski bir Fransýz sömürgesi olan Gine de geçen Kasým ayýnda düzenlenen grev sýrasýnda devlet üç kiþiyi öldürmüþtü. 28 Þubat günü de Muktangan kentinde sendikanýn çaðrýsýyla bir protesto eylemi düzenlendi. Sokaklara dökülen yüzlerce iþçi, geçen hafta 73 iþçinin ölümüyle sonuçlanan iþ kazalarýný protesto etti. Dakka da Ýþ Felaketine Öfke Bangladeþ in baþkenti Dakka da binlerce iþçi sokaklara döküldü. Çittagong bölgesinde bulunan KTS Tekstil þirketine ait fabrikalar ile maðazalarýn bulunduðu binanýn çökmesi sonucu, 54 iþçi hayatýný kaybetmiþ, 100 ü aþkýn iþçi de yaralanmýþtý. Kazadan dolayý hükümeti sorumlu tutan ve yetkilileri kayýtsýzlýkla suçlayan iþçiler, kazada hayatýný kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar için tazminat talep ediyorlar. Eyleme, The Karmojibi Nari adlý iþçi haklarý kuruluþu, Tekstil Ýþçileri Forumu, Jatiya Ýþçileri Komitesi, Samajtantrik Cephesi ve Bangladeþ Öðrenci Birliði de destek verdi. Binler Kýþkýrtmayý Protesto Etti Irak iþgali öncesinde en kitlesel savaþ karþýtý gösterilere ev sahipliði yapan Ýngiltere nin baþkenti Londra da þimdi de binlerce kiþi, Irak ýn Samarra kentindeki Askeriye türbesine düzenlenen bombalý saldýrýyý protesto etmek amacýyla eylem yaptý. Yaklaþýk 10 bin kiþi, baþkentin merkezindeki Marble Arch da toplanarak Trafalgar Square Meydanýna doðru yürüdüler. Fransa da Genel Grev Fransa da hükümetin iþten atýlmalarý kolaylaþtýrma giriþimlerine karþý genel grev gerçekleþtirildi. Hükümet tarafýndan hazýrlanan CPE yasasýnda, özellikle 25 yaþýndan küçük gençlerin kolay bir þekilde iþten atýlmasý öngörülüyor. 7 Mart günü yapýlan grev dolayýsýyla, büyük kentlerde özellikle demiryolu ve havayolu ulaþýmý felç oldu. Marsilya ve Lyon havaalanlarýndan ancak birkaç uçak kalkabilirken, Fransa nýn en büyük havaalanlarýndan biri olan Paris-Roissy de uçaklarýn büyük bir kýsmý rötarlý kalkabildi. Grev dolayýsýyla devlet demiryollarý SNCF ye baðlý trenler de çalýþmadý. Baþkent Paris te çok sayýda insan taksiyle ya da yürüyerek iþe gitmeyi tercih etti. Sendikalarýn çaðrýsýyla gerçekleþen; sol partiler, gençlik örgütleri ve üniversite öðrencilerinin de boykotlarla destek verdiði genel grev, okullar ve kamu dairelerinde de etkili oldu. Grev dolayýsýyla ülke genelinde 500 bini aþkýn iþçi sokaklara döküldü ve ayrý ayrý þehirlerde 160 civarýnda eylem gerçekleþtirilirken, en büyük miting, baþkent Paris te gerçekleþtirildi Sayý / Mart 2006

19 Fransýz Öðrencilerden Ýþgal Eylemleri Haftalardýr CPE yasa tasarýsýný protesto için aralýksýz eylem yapan öðrenciler, CPE nin kabul edilmesi üzerine daha radikal eylemler yapmaya yöneldi. Fransýz öðrenciler, 10 Mart günü iþgal ve grev eylemleri yaptý. Fransa genelinde ü- niversitelerin 45 inde gün boyunca grev ve eylemler vardý. Akþam saatlerinde Paris te CPE karþýtý öðrenciler ile jandarmalar arasýnda çatýþmalar yaþandý. Yaklaþýk öðrenci, Saint-Michel ve Saint-Germain bulvarlarýnda eylem yaparak Sorbonne u özgürleþtirin! sloganlarýyla Sorbonne Üniversitesine doðru yürüyüþe geçti. Eylemciler üniversitede grevde olan 200 öðrenciye destek vermeye gitti. Üniversite kapýlarýnýn kapatýlmasýna raðmen 600 öðrenci pencerelerden içeri girdi. Üniversite bahçesinde de barikat kuran öðrenciler, üniversitenin tüm alanlarýný iþgal etti. Fransýz Özel Polisi, ertesi sabah, saat te Sorbonne Üniversitesine baskýn yaptý. Baskýn sýrasýnda 25 kiþi gözaltýna alýndý ve 31 polis yaralandý. Daha sonra üniversitenin yakýnýndaki Saint-Michel Bulvarý üzerinde 250 kadar öðrenci aðaç ve þantiye bariyerleri ile barikat kurdu. Paris Üniversite Öðrencileri Grev Koordisansyonu da 18 Mart ta yapýlacak genel grev ve eylemlere güçlü katýlým çaðrýsý yaptý. Kore de Demiryollarý Ýþçileri nin Grevine Yasaklama Devlet iþletmesinde olan Kore Demiryollarýnýn 16 binden fazla sendikalý iþçisi hükümetin yasadýþý ilan etmesine karþýn iþ býraktýlar. Grevle dayanýþma eylemlerinde polisle çatýþmalar yaþandý. Grevciler daha yüksek maaþ, daha iyi iþ koþullarý ve hak gasplarý yaratacak olan yeni bir kanun tasarýsýnýn geçirilmesinin kaldýrýlmasýný talep ettiler. Grevi yasadýþý ilan eden hükümetin giriþimiyle, polis sendika binalarýný bastý, sendikanýn bilgisayar ve dokümanlarýna el konuldu. 231 iþçi de tutuklandý. Kore Sendikalar Konfederasyonu na baðlý iþçiler, yaþanan saldýrýlarý protesto etti. Seul de Ulusal Kongre nin dýþýnda eylem yapan KCTU üyesi iþçiler polisle çatýþtýlar. Hyundai Motor un 62 bin iþçisi ve Kia Motor un 38 bin iþçisi de 75 iþyerinden iþçilerin katýldýðý iþ býrakma ve dayanýþma yürüyüþleri gerçekleþtirdi. Ekvador da Petrol Ýþçilerine Karþý Olaðanüstü Hal Yýllýk bütçesinin yaklaþýk yarýsý petrol üretiminden oluþan Ekvador da, hükümet tarafýndan iþletilen Retroecuador isimli petrol þirketinde iþçilerin ücretler ve çalýþma koþullarýný iyileþtirmek için baþlattýklarý grevde, petrol üretim tesislerinden birisini iþgal ettikleri ileri sürülüyor. Hükümetin þirket iþlemlerinin þeffaflýðýný artýrma dayatmasýyla ödemeleri durdurmasý üzerinde yaþanan gerginlikte, iþçilerle yapýlan müzakereler devam ederken, ormanlýk bölgelerde isyan patlak vermesi olasýlýðýna karþý ordu birlikleri yerleþtiriliyor. Ekvador da petrol iþçilerinin ücretler ve çalýþma koþullarý ile ilgili olarak yürüttükleri grevde üç önemli petrol bölgesinde 15 gün önce ilan edilen olaðanüstü halden sonra ülkenin Napo, Orellana ve Sucumbios bölgeleri askeri denetim altýna alýnmýþtý. Ekvador da hükümet, son haftalarda ikinci kez olaðanüstü hal ilan etti. Ýzmirli Saðlýk Emekçileri Saðlýk Hakký Ýçin Yürüdü Saðlýk çalýþanlarý AKP Hükümeti nin saðlýkta dönüþüm adý 63. Sayý / Mart 2006 altýnda yürüttüðü politikalara karþý yürümeye devam ediyor. Ýzmir Tabip Odasý, SES, Pratisyen Hekimler Derneði ve Türk Hemþireler Derneði üyesi yaklaþýk bin kiþi, 8 Mart günü yoðun yaðmura raðmen Konak Pier önünde toplanarak yürüyüþe geçti. Aile Hekimliði Ticarethanesine Hayýr pankartý ile Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü önüne yürüyen saðlýk çalýþanlarý sýk sýk Saðlýkta Ticaret Ölüm Demektir, Ocaklar Sönmesin, Çocuklar Ölmesin Ve AKP Saðlýða Zararlýdýr sloganlarýný attýlar. Burada açýklama yapan Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný, saðlýk hakkýnýn gaspýný önlemek için mücadele ettiklerini söyledi ve Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn saðlýksýz olduðunu belirterek, Saðlýk ocaklarýnýn kapatýlmasýna, saðlýk hizmetinin alýnýp-satýlan bir mala dönüþmesine, hekim emeðinin deðersizleþtirilmesine ve hekimlere yapýlan hakaretlere karþý buradayýz dedi. Eskiþehir de Ortak Eylem Eskiþehir ve Bilecik Tabip Odasý, SES, Türk Saðlýk-Sen ve Týp Öðrencileri Kurulu 5 Mart günü yaptýklarý bir eylemle GSS ye hayýr dediler. Sahte Yasalar Geri Çekilsin, Parasýz E- ðitim Parasýz Saðlýk sloganlarýnýn atýldýðý eylemde, Örgütlü E- mek, Saðlýklý Toplum, Aile Hekimliði Fos Çýktý, AKP Hekim Ýthal Ediyor yazýlý dövizler taþýndý. Türk Tabipler Birliði 2. Baþkaný, Saðlýkta Dönüþüm Projesi ve onun bileþenleri olan aile hekimliði ve Genel Saðlýk Sigortasý uygulamalarý ile saðlýðýn tümüyle özelleþtirilmek istendiðini söyledi. SES de yaptýðý konuþmada, GSS ve aile hekimliðinin bir aldatmaca olduðunu belirterek En temel saðlýk hizmetlerinin bile sadece parasý olana verilmesinin, herkesin parasý kadar saðlýk hizmeti almasýnýn bir diðer adýdýr diye konuþtu. Yol Ýþçileri de GSS ye Karþý Ýþ Býraktý Karayollarý 1. Bölge Müdürlüðü nde çalýþan 350 iþçi, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý na (SSGSS) karþý 6 Mart günü, yarým gün iþ býraktý. Yol-Ýþ Ýstanbul 1 No lu Þube nin çaðrýsýyla iþbýrakan iþçiler, sabah de yemekhanede toplandýlar. Burada Ýstanbul Tabip Odasý Basýn Sözcüsü nün de katýldýðý bir toplantý yapan iþçiler, yasa tasarýsý ve buna karþý yapýlmasý gerekenleri tartýþtýlar. Ýþsizliðin arttýðý, esnek çalýþmanýn yaygýnlaþtýðý ve kayýt dýþý çalýþmanýn olduðu bir ortamda iþçilerin zaten emekli olamadýðýný vurgulayan iþçiler, bu tasarýya karþý Ýstanbul iþçisinin yapacaklarýnýn tüm Türkiye yi harekete geçireceðini vurguladýlar. 19

20 TÜMTÝS (Türkiye Motorlu Taþýt Ýþçileri Sendikasý) Gaziantep Þube Baþkaný Kenan Öztürk ile yaptýðýmýz röportajý sizlerle paylaþmak istiyoruz.. Y.E.Mücadele Birliði: Merhaba. Öncelikle bize sendikanýn kuruluþundan kýsaca bahseder misiniz? Baþkan Kenan Öztürk: Ben þubenin kurucu baþkanýyým. Antep te TÜM- TÝS 1997 de kuruldu genel olarak ise kuruluþ tarihi 1949 lara dayanýr. Y.E.Mücadele Birliði: Son günlerde Antep sokaklarýný hareketlendiren birileri var. Belediye otobüsü þoförleri her köþe baþýnda bizleri özelleþtirmelerle ilgili bilgilendiren bildiriler daðýtýyorlar. Yeþilsu ve Balýklý parkýnda standlar açýp imza topluyorlar. Belediye otobüslerinin özelleþmesiyle ilgili son durumu sizden öðrenebilir miyiz? Baþkan Kenan Öztürk: Yeni seçilen Belediye, seçimlerden hemen 6 ay sonra otobüsler zarar ediyor diyerek özelleþtirmeyi gündeme getirdi. Kýsacasý nabýzlarý yokladý. Ancak bizim verdiðimiz kararlý mücadele buna engel olmuþtu. Bu söylemin önünü almýþtýk. Hatta G.antep belediye baþkaný otobüslerdeki hizmet kalitesini yükselteceðini, otobüs sayýsýný artýracaðýný ve özelleþtirme olmayacaðýný söylemiþti. Fakat geçtiðimiz günlerde yine karar deðiþtirmiþ olacaklar ki 20 gün önce belediye meclisinden þu karar çýktý: belediye o- tobüslerinin 10 yýllýðýna kiraya verilmesi. Biz sendika olarak biliyoruz ki kiraya verilmesiyle, satýþý yani özelleþmesi arasýnda nitelik olarak hiçbir fark yoktur. Toplu taþýmacýlýk belediyelerin temel görevleri arasýndadýr. Dolayýsýyla belediyelerin tüccar mantýðýyla ticaret yapar gibi düþünmemeleri gerekir. Biz de bu bilinçle Antep halkýnýn bu konudaki duyarlýlýðýný saðlamaya çalýþtýk. Çünkü bu sadece 250 iþçinin sorunu deðildi. Bu özelleþtirmenin faturasýný tüm Antep ödeyecek. Hükümetin diðer özelleþtirmelerde olduðu gibi bu konuda da bundan halk zarar görmeyecek þeklindeki propagandasýný boþa çýkarmak için çeþitli eylemler baþlattýk. Y.E.Mücadele Birliði: Biz de tam bu noktada þu soruyu soracaktýk. Bu konuyla ilgili sendika olarak sizler neler yaptýnýz? Önümüzdeki süreçte neler yapacaksýnýz? ÇALIÞILINCA ÖN AÇILINCA BÝLÝNÇ VERÝLÝNCE HERÞEY OLUYOR Sayý / Mart 2006 Baþkan Kenan Öztürk: Bizim için ilk aþama bu konuya halkýn sahip çýkmasýydý. Bunun için öncelikle onlarý bilgilendirmek gerekiyordu. 40 bin el ilanýný daðýtmakla baþladýk iþe. Sonra iki ayrý kitlesel basýn açýklamasý yaptýk. 15 bin bildiri daðýttýk. Son 15 gündür Þehrin 2 ayrý merkezinde standlar açarak imza kampanyasý yaptýk. Antep halký bu konuya oldukça duyarlý yaklaþtý ve 85 bin imza toplandý. Ayrýca mahalle muhtarlarýna yönelik bir çalýþma yürüttük. 100 ü aþkýn muhtar imza ve kaþeleriyle özelleþtirmeye karþý olduklarýný bildiren bir tutum aldýlar. Bu çalýþmalarýmýzda kýsmi olarak baþarýlý olduk. Yani Antep halkýna özelleþtirmenin faturasýný sadece çalýþanlarýn deðil kendilerinin de ödeyeceðini anlamýþ oldular. Ýlk çalýþmalar baþladýðýnda bize þoförler daðýnýk olur; disiplinsizdirler örgütlü davranmazlar, beceremezsiniz diyen çok oldu. Hatta bu tabanla fazla bir þey yapamazsýnýz dediler ama giriþtik ve gördük ki çalýþýnca, ön açýlýnca, bilinç verilince her þey oluyor. Önümüzdeki süreçte ise Antep Emek Platformunu toplantýya çaðýrdýk. Emek Platformu ile birlikte yeni bir eylem takvimi çýkaracaðýz. Bundan sonra da eylemlerimiz bu karar geri çekilinceye kadar sürecek. Bu konuda demokratik ve meþru haklarýmýzý sonuna kadar kullanacaðýz. Y.E.Mücadele Birliði: Bugüne kadar TÜMTÝS olarak sizleri iþçilerin ve emekçilerin eylemlerinde gördük. Her kesime duyarlý davranýyorsunuz. Peki sizin bu son çalýþmalarýnýza, eylemlerinize yeterince destek geliyor mu? Baþkan Kenan Öztürk: Tüm sendikalar, meslek odalarý duyarlý davrandý. Birçoðu sendikamýzý ziyarette bulundu. Kýsacasý çalýþýnca destek geliyor. Ancak en önemlisi baþta da söylediðim gibi halkýn desteðiydi ki o da oldukça olumlu sonuçlar verdi. Y.E.Mücadele Birliði: Verilen sendikal mücadelenin, özelleþtirmelere karþý yapýlan eylemlerin kalýcý sonuçlar vereceðini düþünüyor musuz? Baþkan Kenan Öztürk: Tabi özelleþtirme denince sadece Antep i düþünmek doðru deðil. Tüm bu satýþlara karþý tek bir sendikanýn lokal olarak konuya dair fazla bir þey yapamayacaðý ortada. Tüm sendikalarýn ortak çalýþmasý gerekli. Halk bu konuya duyarlý olmuyor demek doðru deðil. Doðru anlatýnca ve ýsrarcý bir çalýþma yürütünce herkes sahipleniyor. Yani sorun öncülük etme sorunu. Varolan saldýrýlara karþý sýnýfa önderlik etmek gerekir. Sýnýfa yönelik saldýrýlara karþý duramayacak olanlar suçu sýnýfýn üzerine atmaya çalýþýyor, bunlar anlamýyor, bu halk anlamaz veya bu tabanla bu kadar yapýlýr diyorlar. Tüm bunlar bahane; çalýþýnca oluyor. Tabana güven vermek hantal çalýþma temposundan kurtulmak ön açýcý olmak lazým. Halka güvensizliðin temeli kendilerine güvensizliktir. Y.E.Mücadele Birliði: Ýþçi komiteleri ve komiteli çalýþma konusunda ne düþünüyorsunuz? Baþkan Kenan Öztürk: Ýþçilerin çeþitli konularda komiteler kurmasýný çok o- lumlu buluyorum. Tek baþýna sendikalar yeterli olmayabilir. Güncel saldýrýlara karþý iþyerlerindeki iþçilerde zaman zaman komiteler kuruyorlar. Ama bizim kendi iþkolumuz dýþýnda özel bir komite çalýþmamýz yok. Fakat iþçilerin kendilerinin iþyerlerinde fabrikalarda komiteli çalýþmasý bizler içinde olumlu olur. Y.E.Mücadele Birliði: Türkiye nin i- çinde bulunduðu süreç ile özelleþtirmeler arasýnda nasýl bir bað kuruyorsunuz? Baþkan Kenan Öztürk: Þunu söylemek gerekir ki hiçbir þekilde iktidardakilerin propaganda ettiði gibi toz pembe bir tablo mevcut deðildir. Yani demokratikleþiyoruz, Avrupa Birliði ne giriyoruz vb sözler inandýrýcýlýðýný yitiriyor; bu söylemler boþ. Özgürlüklerin geliþmesi e- mekçilerin ortak mücadelesinden geçiyor. Siyasi iktidarýn çizdiði tablodan deðil. Bu tamamen aldatmaca. Çünkü her geçen gün özelleþtirmeler sürüyor. Antidemokratik uygulamalar artarak sürüyor. Sýnýfa yönelik saldýrýlar þiddetleniyor. Buna karþý tek çözüm sýnýfýn örgütlü bir güç olmasýndan geçiyor. Y.E.Mücadele Birliði: Bizimle yaptýðýnýz röportaj için size teþekkür ederiz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Baþkan Kenan Öztürk: Ben teþekkür ederim.r

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür.

DÜNYA PROLETARYASI. kent ve kýr arasýnda bölünmeyi sürdürür. DÜNYA PROLETARYASI Proletarya Kapitalizmin geliþmesi ve sermaye birikiminde artýþ demek, proletaryanýn da büyümesi anlamýna gelmektedir. Bu büyüme, belli alanlardan, dünyaya doðrudur. Kapitalizm görüldüðü

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı