bir belge Bir Osmanlı Sosyal Kalkınma Projesi Olarak Islahhaneler Ercan Uyanık '"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir belge Bir Osmanlı Sosyal Kalkınma Projesi Olarak Islahhaneler Ercan Uyanık '""

Transkript

1 bir belge Bir Osmanlı Sosyal Kalkınma Projesi Olarak Islahhaneler Ercan Uyanık '" 19. yüzyılda siyasal sistemlerin merkezileşmesine paralelolarak devletin denetimine giren geleneksel eğitim; ilerleme, ekonomik kalkınma ve topluma nüfuz etmenin en etkili bir ideolojik aracına dönüşmüştür. Devlet, giderek artıp karmaşıklaşan işlevlerinde üstlenmek zorunda kaldığı yeni hizmetleri yürütmek için eğitimli bireylerden oluşan bürokrasiye ihtiyaç duyarken sanayileşme de uzmanlaşma ve iş bölümünü zorunlu hale getirmiştir. Modernleşme yolundaki diğer devletler gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da e ğitim, bir kamu hizmeti olarak 19. yüzyılda gündeme gelmiş ve eğitim işlerine bakacak bir dairenin kurulması çağdaşlarına nispetle pek de geç sayılmayan bir tarihte sağlanmıştır. ı 19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu'nun ordu, bürokrasi, eğitim, hukuk ve ekonomi a lanlarında reformlar yaparak ayakta kalma mücadelesi verdiği bir süreçtir. Ekonomik açıdan dünya kapitalist düzeniyle bütünleşmenin hızlandığı bu süreçte, Sanayi Devrimi'nin yol açtığı sonuçların yoğun etkisine 1830'lardan başlayarak maruz kalan Osmanlı İmparatorluğu, bir yandan geleneksel yapısındaki çözülmelere karşı koymak, öte yandan değişime ayak uydurmak çabaları içindeydi. Öyle ki, 1838 ve 186 ı ticaret sözleşmelerinin yıkıcı etkileri; ulaşım, haberleşme, ticaret ve sanayi alanlarında gerçekleşen yabancı sermaye yatırımları ile dış borçlanma gibi uygulamalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanh İmparatorluğu'nu dünya kapitalist düzeninin uydusu durumuna getirdi. Bu süreçte, yılları arasında uygulanmak istenen devlet ağırlıklı sanayileşme hareketi başarısızlıkla sonuçlandığından, devlet, büyük sermaye gerektiren yatırımlar Araş. GÖL, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi. "Yazıyı okuyarak degerli eleştirilerde bulunan Erkan Tural'a teşekkürlerimi sunuyorum." ı imparatorluk genelinde egitim işlerini yürütmek için i 857'de Maarif-i Umumiye Nezareti kurulmuş ve 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesiyle egitim bir bütün olarak ele alınıp düzenlenmiştir. Mehmet Ö. Alkan; "Osmanlı İmparatorlugu'nda Egitim ve Egitim İstatistikleri, ", Osmanlı Devleti'nde Bilgi ve İstatistik içinde (Der. Halil İnalcık ve Şevket Pamuk), Ankara. 2000, s Çağdaş Yerel Yönetimler, Cüt 13 Sayı 4 Ekim 2004, s. 59..&3.

2 60 Çağdaş Yerel Yönetimler, 13 (4) Ekim 2004 dan kaçınınaya, tanrn, ticaret ve sanayide daha çok düzenleyici bir rolle yetinmeye başladı. Uluslararası sergilere katılımın saglanması, Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kurulması, esnafı şirketleştirme girişimleri ve sanayi okullannın açılması gibi girişimler söz konusu düzenleyici rol izleme politikasımn benimsenmesinden sonra atılan adımlardır. l Bu çalışma, sanayi okullanmn ve çocuk IsHihevlerinirı ilk nüvesi sayılan ıslahhanelerin kurulması üzerinedir. Egitim tarihi çalışmalannda, ıslahhanelere daha çok mesleki ve teknik egitim kapsamında deginilmiş, bu kurumun aynı zamanda yetim çocuklara yönelik bir tür ıslahevi olma özelligi genellikle göz ardı edilmiştir. Oysa, ıslahhaneler ve ıshihhanelerden yola çıkılarak geliştirilen sanayi mekteplerinin, bir tür yetimhane işlevi görmekte oldugunu vurgulamak gereklidir. Bu nedenle bu çalışmada, ıslahhanelerin mesleki ve teknik egitim boyutu göz ardı edilmeksizin, kurumun, yetim çocuklara pratik meslekler kazandırarak toplumsallaştırma politikalan öne çıkanlacaktır. J Osmanlı İmparatorlugu'nda vakıflar ve imarethanelerin faaliyetleri çerçevesinde işleyen sosyal yardım sistemi, 19. yüzyıla gelindiginde, işlevini önemli ölçüde kaybetmiş oldugundan yoksullann korunması meselesi de yavaş yavaş merkezi devletin ilgi ve yetki alamna girmeye başlamıştır. 4 Tanzimaftan itibaren modern sosyal devletin bir geregi olarak, sosyal yardım uygulamalanmn yam sıra, nüfusun sosyal ve ahlaki açıdan kontrol edilmesi gündeme gelmiştir. Toplumun marjinal kesimlerini oluşturanlara (fakirler, dilenciler, serseriler ve korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar)' dair kamusal söylemler ve politikalar önem kazanmaya ve degişmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin, modernleşme çabası içinde oldugu bu süreçte, bireylerin üretme kapasiteleri önemsenmeye başladıgı için çalışabilecekler ıslah ve terbiye edilerek topluma kazandınlmaya çahşılırken gerçekten yardıma muhtaç olanlar da devletin sosyal politikalanna dogrndan muhatap olmaya başlamışlardır (Özbek, 2002: 65-70). Nitekim, 1845'ten itibaren kendi başlanna ihtiyaçlanm karşılayamayan fakir, aciz, yetim ve dullara, 'muhtacin maaşı' fonundan maaş baglanması uygulamasına geçilmiştir. Böylece, merkezi devletle ahali arasında bürokratik ve semler bir düzlemde ilişki kurulmaya başlanmıştır. 5 İşte, Osmanlı İmparatorlugu'nda, 19. yüzyıl boyunca merkezi devletin nüfuzunun, bir zamanlar devletin faaliyet alam dışında bulunan kamu sagııgı, sosyal yardım ve çocuk refahı gibi alanlar üzerinde artmış oldugu görülür. Konumuz bakımından, kamu egitiminirı de yukanda sayılan alanlarla aym süreçte devletin ilgi alanına girdigi hatırlanmahdır.' 1 Tanzimat Dönemi sanayileşme hareketinin sonuçlan ve Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun faaliyetleri hakkında daha aynntıh bilgi için bkz. Abdullah Martal, Değişim Sürecinde İzmir'de Sanayileşme (/9. Yüzyıl), İzmir, Islahhanelerin mesleki ve teknik egitim boyutu için bkz. Cemi! Öztürk, "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Egi timin Doguşu I: Islahhaneler", Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara 1995, ss Nadir Özbek, "Osmanlı İmparatorlugu'nda Sosyal Devlet Siyaset, İktidar ve Meşruiyet ", İstan bul, 2002, s. 53. Vakıtlann kontrol edilmesi amacıyla Tanzimat döneminde yapılan uygulamalar için bkz. Bahaeddin Yediyıldız ve Nazif Öztürk, "Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamalan", /50. Yılında Tanzimat için de, (Haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara, 1992, ss Osmanlı İmparatorlugu'nda sosyal güvenlik kurumlannın başlangıcı için bkz. Abdullah Martal, "Osmanlı İrnparatorlugu'nda Erneklilik ve Buna İlişkin İlk Düzenlemeler", Kebikeç, Yıl 5, Sayı 9, 2000, ss , Özbek, a.g.e., s. 196.

3 Bir Belge 61 Tanzimada beraber Osmanlı siyasi iktidarı, memleketin kalkınması ve farklı unsurlann bir arada tutulması konusunda, Osmanlılık ortak paydasında verilecek egitimi bir çare olarak görmekteydi. Osmanlılık ideolojisi çerçevesinde verilecek egitimin, imparatorlugu meydana getiren farklı dini ve etnik gruplar arasındaki düşmanlıkları azaltacagı, dolayısıyla aynlıkçı egilimleri ortadan kaldıracagına olan inanç, dönemin hakim görüşüydü. Küçük yaştaki fertlerini belli degerler etrafında toplumsallaştırma gayreti içinde olan Osmanlı Devleti, gelecegin vatandaşlarını kültürel ve ahlaki açıdan biçimlendirmek için modem okulları yaygınlaştırmaya çalışıyordu. Artık egitim, siyasal birligin, toplumsal refahın ve devlete sadık insanların yetiştirilmesine yarayan ideolojik bir aygıt olarak görülmekteydi. 7 Bilim, toplumsal ilerlemenin yegane kaynagı olarak görülmeye başlandıgı için halkı egitime yöneltmek, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak devletin göreviydi. Bilim ve egitimin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişme açısından taşıdıgı önem göz önüne alınarak mesleki egitimin toplumun ilerlemesine katkı yapacagı düşünülmüştür. Osmanlı kamuoyu Tanzimat'tan itibaren, kalkınmak için küçük yaştaki çocuklann, bilim, sanat ve egitime yönlendirilmeleri gerektigine inanmaktaydı. 8 Sa'y (çalışma), üretken bir faaliyete dayandıgı için toplumsal görev ve toplumsal refahın kaynagı olarak algılanmaktaydı. Dolayısıyla toplumun çalışmayan fertlerinin, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmedikleri düşünülüyordu. Dilencilik, tembellik ve serserilik artık sadece asayiş ve kamu güvenligini tehdit eden bir sorun degil, aynı zamanda toplumun ahlaki ilkelerinin ihlali olarak kavranıyordu. Bu düşünceler dogruıtusunda, çalışmanın terbiye ve disipline edici niteliginden yararlanılmaya çalışılacaktır (Özbek, 2002: 85).9 Osmanlı devlet adamları, yetim ve öksüz çocukların yarın büyüdüklerinde onları hayata baglayacak bir bagları olmazsa suça yöneleceklerini ve potansiyel suçlular olarak toplumun başına bela olacaklarını düşünüyorlardı. Osmanlı Devleti, başlangıçta çok sis 7 Eğitim aracılığıyla toplumsal ilerlemenin sağlanabileceği, Tanzimat Dönemi eğitim yazışmalanna hakim bir argümandır. Örneğin, 1863 tarihinde Sadaret'ten yazılan bir belgede İşkodra'nın dağlık bölgelerinde yaşayan müslim ve gayrimüslim ahali için cami ve mektep hocalan gönderilerek mektep ve mescitlerin açılmasıyla halkın medenileşeceği düşünülüyordu. (B.O.A) A.MKT.MHM. 269/5. ve (B.O.A) A.MKT.MHM Nitekim, Tasvir-i Ejkôr'ın i Şaban 1280 (ll Ocak 1~64) tarihli nüshasında; "Müslüman halkın cehaletini önlemek için Bab-ı Ali tarafından gelen irade üzerine Işkodra'nın kuzeyinde 22 okul, 18 cami ve 5 mescit inşası ve dersleri ve imamatı icra etmek üzere 2S0'şer kuruş maaşla hocalar" seçildi ği ifade ediliyordu. Necdet Hayta, Tarih Araştımıalarma Kaynak Olarak Tasvir-i Ejkar Gazetesi (1278/ /1869), Ankara, 2002, s Münif, "Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan", Mecmua-i Fünun, Sayı 5, İstanbul, 1279, ss Tanzimat'tan sonra kurulan modem okullarda verilen eğitimin karakteri konusunda bkz. Benjamin Carr Fortna, "Islamic Morality in Late Otornan 'Secular' Schools", International Journal ofmiddle East Studies, 32, ss , 2000 ve Selim Deringil, İktidann Sembolleri ve İdeoloji, İstanbul, Osmanlı 'da 19. yüzyılın sonlannda billurlaşan 'kamu düzeni polisliği ve suçun tanımı' çerçevesinde, kamu oyunda serserilerin "potansiyel suçlu" olarak algılandığı için 1890'de çıkanlan Serseriler Nizamnamesi'nde, aylak kişilerin her an suç işleme eğilimine sahip olduklan düşünüldüğünden, serseri olmakla suçlananlar, ser seri olmadıklannı ispatlayabilmek için bir işte çalıştıklanna zabıtayı ikna etmek zorundaydılar. Ferdan Ergut, Modem Devlet ve Polis: Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Toplumsal Denetimin Diyalektiği, İstanbul, 2004, ss

4 62 Çağdaş Yerel Yönetimler, 13 (4) Ekim 2004 tematik olmasa bile, terkedilmiş ve kimsesiz çocuklar sorununu, 19. yüzyıl başlarından itibaren gündemine almış ve bu soruna bir çözüm bulmak doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Lonca adı verilen üretim birimlerinin ortadan kalkmasıyla oluşan boşluğu doldurmak ve kurulması düşünülen fabrikaların teknik eleman ihtiyacım da karşılamak gerekliydi. Osmanlı Devleti'nin, birbiriyle örtüşen bu zorunluluklardan yola çıkarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren söz konusu çocuklara pratik meslekler e dindirerek topluma kazandırmak amacıyla ıslahhaneler adı altında yetim ve yoksul çocuklar için daha kurumsal ve yaygın bir uygulamaya yöneldiği görülmektedir. Daha önceleri suçlular bir yere kapatılarak bedeni cezalar verilirken, 18. yüzyılın sonunda ceza anlayışı dönüşüme uğramış, bir gözetim ve denetim mekanizması olarak işlev görmeye başlamıştır. Bu anlayış değişikliğiyle, "yarı cezasal nitelikte" bir dizi kurum kurulup geliştirilerek merkezileşmiş bir devlet aygıtı ile bütünleştirilmişlerdir. ıo 13 yaşından küçük olup hapsedilmeleri mümkün olmayan suçlu çocukları da barındıran ıs Hihhanelere dair nizamnameye sinmiş olan cezayla disipline etme anlayışı yukarıda söylenenleri destekler mahiyettedir. Örneğin, ıslahhanedeki çocuklardan, görevlerini yerine getirmeyenler ve disiplini bozucu davramşlarda bulunanlar, okuldan dışarı salınmayarak ve aç bırakılarak caydırılmaya çalışılıyordu. Suçun tekrarı ise cezanın artmasına neden oluyordu. 11 Modem iktidarların, 18. yüzyılın sonundan başlayarak toplumun başıboş kesimlerinin mekansal dağılımına müdahale ederek, Foucoult'un "yardımcı ceza denetimi" olarak nitelediği mercilere başvurdukları görülmektedir. Bu noktada, toplumun marjinal gruplarından birini oluşturan korunmasız çocuklara yönelik olarak devreye sokulan Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ıslahhanelerin 'aslında ne oldukları ve nasıl bir işlev gördükleri' önemli bir konudur. Foucault'dan yola çıkarak ifade edersek, bu tür kurumlar nihayetinde mikro iktidar odaklarıydı. Başka bir ifadeyle ıslahhaneler, sistemin dışına itilmiş arızalı bireyleri sistem karşıtı hareketlere girmeden hemen orada yani taşrada sistem i çinde eritme / kaynaştırma / prototipleştirmeyi hedef alan kurumlar olarak görülebilirler. Merkez, taşrayı, bu kişilerin yaşadığı ve her an için İstanbul'a gelip güvenliği tehdit e decek unsurlar yumağı olarak gördüğünden; İstanbul'u bu kişilerin olumsuz istilalarından korumak ve bu kişileri yaşadıkları yerde ıslah ederek o bölgenin ekonomisini canlandırmak istemekteydi (Foucault, 2001: 57-70).11 ıo "Böylece, Panopticon modeline göre inşa edilmiş büyük hapishanelerden, yalnızca suçlularla degil, terk e dilmiş çocuklarla, öksüzlerle, çıraklarla,!iselilerle, işçiler ve benzerleriyle ug;raşan koruma derneklerine kadar çeşitli biçimler alan genel bir gözetim-kapatma sistemi, toplumun baştan aşagı içine girmiştir." Michel Foucault, Ders Özetleri (Çev. Selahattin Hilav), İstanbul, 2001, s. 66. ii Islahhane nizamnamesinin üçüncü babının "Islahhane Şakirdanının Suret-i Tahsiliyesiyle Her Hususda Fiil ve Amel ve Hareketlerini ve Nizam ve Usule Mugayir Cinahe ve Kabahat Ashabından Olanlann Te'dibat-ı Cezaiyelerini Muarrefdir" başlıgı altındaki bölüm, sorumluluklannı yerine getirmeyenlerin nasıl bir cezayla karşılaşacaklannı beyan etmekteydi. Dayak atılmanın yasak oldugu belirtilen nizarımamede daha çok oda hapsi ve aç bırakılma gibi cezalar öngörülüyordu. Özellikle arasındaki maddeler için bkz. "Islahhanelere Dair Nizamnamedir", Düstur, Tertip I, Cilt Il, ss II Foucault'ya göre; Kamuya açık cezalandırmadan, gizli bir cezalandırmaya dogru giden dönüşümde iktidann halkı kontrol etme yolu, insanlan bireyselleştirmekten geçmekteydi. Bireyselleştirmek, gözetim altında tutmak ve cezalandırmak, yani egemen olmak demektir. Böylece modern iktidar çocugu okulla, hastayı hastaneyle, deliyi tımarhaneyle, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş, kaydetmiş, sayısal hale getirmiş, egemen olmuştur. Her kişi bir yerde kayıtlı hale gelince, herkes denetim altında olacak, gö

5 Bir Belge 63 Nitekim, 19. yüzyılın ikinciyarısından itibaren belediye teşkilatının şekillenmeye başlamasıyla, yoksullann korunması meselesi, yukanda zikredilen düşünceler doğrultusunda yerel yönetimlerin gorevieri arasına girmiştir tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi'nin 4. maddesiyle; kör ve dilsiz, yetim ve mahrum çocuklann terbiyesi, fukara ve muhtaçlara hastanelerin açılması ile çalışamayacak durumda olan muhtaçlara iaşe sağlanması için; hastane, gurebahane ve sanayi mektepleri kurmak belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır. u Osmanlı / Rus Savaşı'nı takip eden çeyrek yüzyılda Müslüman yetimleri ve daha sonraları Enneni yetimleri, Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir sorun <?lmuştur. Birbirini takip eden savaşların yol açtığı yıkımlardan dolayı, 'kimsesiz çocuklar' meselesi, ilerde Osmanlı elitinin gündemini daha çok meşgul edecekti. Osmanlı Devleti 'nin zaman içinde bu konuda geliştirdiği çözüm; ıslahhanelerin diğer vilayetlerde de yaygınlaştınlması, Darülhayr-ı Ali ve Darüleytamların kurulması gibi uygulamalar olmuştur. i" Mithat Paşa'nın geniş yetkilerle görev yaptığı, özellikle Niş ve Tuna valilikleri sırasında ( ) yukarıda bahsedilen kaygılardan yola çıkarak açılmasına ön ayak olduğu ıslahhaneler bu teşebbüslerin ilki sayılır. Daha sonra sanayi mekteplerine dönüşerek, bugünkü mesleki ve teknik okullann yanı sıra çocuk ıslahevlerinin çekirdeğini o luşturacak olan ıslahhaneler, yerel inisiyatifle kurulup gelişen kurumlardır. u 1859 Niş isyanından sonra bu vilayetin ıslahı için 1861 'de vezir rütbesiyle Niş Valiliğine atanan Mithat Paşa, başarılı reformlanndan doiayı, Vilayet Nizamnamesi'ni hazırlayan heyetin içinde yer almış ve uygulamaları doğrultusunda genel bir refonn programı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Pan-osmanist bürokrat tipinin başarılı bir örneği olan Mithat Paşa, 1864'te Silistre, Vidin ve Niş'in birleştirilmesiyle oluşturulan ve Vilayet Nizamnamesi'nin uygulandığı pilot bölge olan Tuna Vilayeti'nin başına getirilmiştir. Mithat Paşa, valiliğe atanır atanmaz, Osmanlı idari düzenini yeniden belirleyen Vilayet Nizamnamesi'nin uygulanmasına ( ) öncülük ederek, bayındırlık, yerel yönetim, güvenlik, eğitim ve kültür alanlarında başarılı çalışmalara imza atmıştır sonrası Osmanhcı Aslında Mithat Paşa'nın Tuna vilayetindeki uygulamalarına, ğının "laboratuvarı" gözüyle bakılabilir. Çünkü, Müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada eğitim gönnesi ilk olarak ıslahhanelerde uygulanmıştır. İmparatorluğun farklı unsurları arasında birliktelik duygu ve kültürünün oluşturulmasına ancak eğitim aracılığıyzetim altında tutulacaktır. Modem iktidar büyük gözaltıdır. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Ankara, tarihli Dersaadet Belediye Kanunu'nda da aynen tekrarlanan, maddenin tamamı için bkz. Erkan Tural, "Osmanlı Kenti, Romanov-Osmanlı Belediyeciligi ve 1868 Nizamnamesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, Ekim Ekim 1890'da Belçika'da toplanan 'Terkediimiş Çocuklar ve Mahkumlar Uluslararası Konferansı'na, Brüksel elçisinin Osmanlı temsilcisi olarak katılması, bu ilgi artışının bir göstergesidir. Daha geniş bilgi için bkz. Özbek, 2002: Mithat Paşa'nın kariyeri ve düşüncelerinin kısa bir özeti için bkz. Gökhan Çetinsaya, "Mithat Paşa", Modern Türkiye 'de Siyasi Düşünce (Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Biriki mi), Cilt I, İstanbul, 2001, ss İlk olarak 1854 'te Rumeli'de yaygınlaşan isyan ve eşkıyalık olaylannı bastınnak görevi sırasında bölgeyi tanıyan Mithat Paşa'nın, Niş ve Tuna Valilikleri döneminde bölgedeki icraatlan için bkz. M. Tayyip Gökbilgin, "Mithat Paşa", ls/am Ansik/opedisi, cilt VIII, ss

6 64 Çağdaş Yerel Yönetimler, /3 (4) Ekim 2004 la ulaşabileceklerine inanan Osmanlı bürokratlan, bu pratikten yola çıkarak farklı cemaatlerden gelen çocuklan bir arada eğitmek amacıyla 1868'de Me1cteb-i Su1tani'yi açmışlar ve bu hedefi 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin maddeleri arasına koymuşlardır. 7 Aynlıkçı eğilimlerin güçlenmeye başladığı bir zamanda eğitimden güvenliğe bir dizi ağır sorunları olan bu bölgede; Mithat Paşa, 1 - Çetelerin faaliyetlerine karşı sert hukuki tedbirler uygulamak, 2- Yerel halkın yönetime katılımını sağlamak, 3- Bulgar dilinde basın ve eğitime el atarak Osmanlı vatanseverliğini yerleştirmek gibi politikalar yürütmüştür. Buna ek olarak, Tuna Vilayetine Kınm'dan gelen göçmenleri yerleştirerek bu üç nokta üzerinde yoğunlaşan politikasını tamamlamaya çalışmıştır. iii Mithat Paşa, söz konusu vilayetteki başanlı çalışmalannda, 1849 devriminden sonra Osmanlı'ya sığınmış Polonyalı ve Macar uzmanlann yanında maiyetinde bulunan Osmanlıcı ideolojiyi benimsemiş yetenekli sekreterya kadrosundan faydalanmıştır. 19 Mithat Paşa 'nın ıslahhane uygulaması konusunda nereden ilham aldığını bilmiyoruz. Muhtemelen 1856 yılında Avrupa'nın başlıca kentlerini kapsayan altı aylık bir inceleme gezisine çıktığı Avrupa seyahati esnasında görüp etkilenmişti. Avrupa'da kimsesiz çocuklar için yetimhane i ıslahhane tarzı kurumlann 19. yüzyılın başından itibaren var olduğu bilinmektedir.10 Halktan topladığı iane paralannı 'ıslahhane sandığı'nda biriktirerek ilk ıslahhaneyi 1863 yılında Niş'te açan Mithat Paşa, Rusçuk lsiahhanesi kurulurken kendisi de kampanyaya kuruşluk yardımda bulunmuştu. Mithat Paşa, kampanyaya katılan hayırseverlerin isimlerini 'vilayet gazetesi'nde yayınlayarak halkın katılımını artırmaya çalışmıştır. ll Mithat Paşa, Müslüman ve Hıristiyan ahalinin hayırsever duygulannı harekete geçirerek Niş, Rusçuk ve Sofya'da kurduğu ıslahhanelerde eğittiği kimsesiz çocuklann birer sanat dalında uzmanlaşmalarını sağlamıştır. Korunmaya muhtaç çocuklar yetiştirilip topluma kazandırıldıkça yöre halkı hoşnut olarak daha fazla yardım yapmakta, böylece burada bannan çocuklann sayısı gün geçtikçe artrnaktaydı. u 17 Selçuk Akşin Somel, "Osmanlı Refonn Ça~ında Osmanhcıhk Düşüncesi ( )", Modern Türki ye'de Siyasi Düşünce (Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi), Cilt I, İstanbul, 2001, ss tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 33. maddesinde; İdadi mekteple rinin, ruştiye e~itimini tamamlamış olan MUslim ve gayr-i MUslim çocuklannın karma şekilde e~itim gönne leri amacıyla kuruldu~u belirtiliyordu. İ. MEC. MAH. i 54 i iii ilber Ortaylı, "Midhat Paşa'nın Vilayet Yönetimindeki Kadrolan ve Politikası", Uluslararası Midhat Paşa Semineri, Bi/diriler ve Tartışmalar, Edirne, 8-ıo Mayıs 1984, Ankara, 1986, ss ı!i Mithat Paşa'nın bu görevinde başanh olmasında büyük pay sahibi olan yakın çalışma arkadaşlan, aslen Ar navut olan İsmail Kemal Bey, Enneni Odian Efendi, Hırvat asıllı Kılıç Vasıf Efendi ve Ahmet Midhat Efendi gibi isimlerden oluşuyordu. Kozmopolit Osmanlı'nın küçük bir numunesi olan bu kadrodakilerin bir kısmı 1869 yılında başlayan Ba~dat Valili~i sırasında da Mithat Paşa'nın yanında yer aldılar. İlber Ortaylı, "Tanzi mat Devrinde Mahalli İdareler", Ankara, 2000, s Avrupa'da ıslahhanelerin gelişimi konusunda bkz. Mary Carpenter; Reformatory Schoolsfor the Chi/dren of the Perishing and Dangerous Classes, and for Juvenile Ojfenders, London, ıı Cemi! Öztürk, "Türkiye'de Mesleki ve Teknik E~itimin Do~uşu I: Islahhaneler", Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara, 1995, ss u Ali Haydar Midhat, Midhat Paşa, Hayat-ı Siyasiyesi, Hidematı, Menfa Hayatı, İstanbul, Hilal Matbaası, 1325, s. 34.

7 Bir Belge 65 Mithat Paşa'nın Tuna Vilayeti 'nde açmış olduğu ıslahhanelerin başarıya ulaşması, diğer vilayetlerde de ıslahhanelerin açılmasım teşvik etmiştir. Nitekim, 21 Haziran 1867 tarihinde alınan karar üzerine Mithat Paşa'mn hazırladığı Islahhanelere Dair Nizamname, 25 Temmuz 1867'de tüm vilayetlere gönderilmiştir.ii Mithat Paşa, Tanzimat Dönemi eğitim politikası doğrultusunda, müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada bulunduğu karma eğitimi, Bulgarların Rusya'daki okullara gitmelerini ve Bulgarlar arasında artan mil1iyetçiliği engellemek için bir önlem olarak kullanmıştır. Böylece, Osmanlıcı eğitimin bir örneğini oluşturan ıslahhanelerde Türk ve Bulgarları bir arada eğitmeyi başarmıştır. Mithat Paşa'mn yerel finansal kaynakları kullanma konusundaki başarısı 1869'daki Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'ne örnek olduğu gibi Tuna Vilayetinde modem okulların yaygınlaşmasını sağlayan karma eğitimdeki başarısı da, diğer vilayetlerdeki devlet okullarının geliştirilmesi için bir modelolmuştur. Böylece, hem eğitim ideolojisi açısından hem de okulların fınansmanına ilişkin yenilikler açısından merkezi eğitim politikalarım derinden etkilemiştir. ı4 Diğer alanlardaki reform çabalarında gözlendiği gibi, "yukarıdan aşağıya ve merkezden taşraya" doğru yaygınlaştırılan reformlar, Osmanlı modernleşmesinin en önemli a yağım oluşturan eğitime yönelik girişimlerin de ayırt edici bir özelliğidir. Meselelere taşradan bakan bir Osmanlı bürokratı olan Mithat Paşa, görev yaptığı vilayederde yerel inisiyatifi harekete geçirerek merkezi bütçeden mali yardım almaksızın ısldhhanelerin kurulup geliştirilmesinde ve daha sonra da imparatorluğun diğer vilayetlerine yaygınlaştınlmasında öncü olmuştur. ıs İlk olarak Tuna Vilayeti'ndeki ıslahhaneler için kaleme alınıp daha sonra diğer vilayetlere de teşmil edilen "Islahhanelere Dair Nizamname"sİ elli iki maddeden oluşmaktadır. Aşağıda çevrim yazısı sunulan ıslahhanelere dair nizamname üç. kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda; ıslahhanelere alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, okutulacak dersler ve öğretilecek sanatlar, ikinci kısımda; ıslahhanelerde görev yapacak memurlann vazifeleri, ısldhhanelerin gelir-giderleri ve imalat konuları, üçüncü kısımda da; öğrencilere uygulanacak cezalar ile başarılı olanlara verilecek ödüller ele alınmıştır. Isldhhanelere, 5-13 yaşları arasındaki kimsesiz yetimler, anne ve babası olup da onlara bakamayacak kadar fakir olan ailelerin çocukları ve işledikleri çeşitli suçlardan dolayı kanunen bir seneden fazla hapsedilmesi gerekirken hapishanelerde kalmaları uygun olmayan 13 yaşından küçük çocuklar kabul edilmekteydiler. Bu üç grup çocuk haricinde eğitilmeleri için çoculdarım bu kuruma vermek isteyen varlıklı ailelerden senelik 500' er kuruş alınarak okulun gelirine ilave edilmekteydi. ıli II Sadiye Tutsak, ızmir'de Eğitim ve Eğitimciler ( ), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ya yınlanmamış Doktora Tezi, İzmir ı4 Selçuk Akşin Somel, The Modernizalion of Public Education in the Ottoman Empire , Brill, 2001, ss ıs 1869 MaarifNizamnamesi'nde ıslahhanelerle ilgili herhangi bir hokmün olmaması, bu kurumlann yerel yö netimler tarafından yönetileceginin merkezce de kabul edildigini düşündürmektedir. Aynca, merkezi yöneti min, okullann inşa, tamir ve kırtasiye giderleriyle hocalann maaşlannın getirdigi mali külfetin bir miktanm iane olarak halka yüklemesi, devletin egitime kaynak saglayamadıgını, bunun da pratikte reform girişimlerini olumsuz yönde etkiledigi düşünüldügünde vilayetlerdeki ıslahhane uygulamalannın önemi daha iyi anlaşılır. ıli "ashab-ı töhmet ve cinayetten sin-i temyize varmış olan ve kanun-u cezaiye müstahak bulunan sıbyan ve rahik takımı dahi işbu ıslahhanede tayin olunan mahal-i mahsusuna konulup ikmal-i müddetlerine değin onlar

8 66 Çağdaş Yerel Yönetimler, J3 (4) Ekim 2004 Eğitim süresi beş yılolan ıshihhanelerde, her çocuğa birer sanat öğretmek amacı güdü1düğü için daha ziyade günlük hayatta gerekli olan bilgiyi aşmayan bir teorik eğitim veriliyordu. Nizamnamede, ıslahhanelerde okutulan dersler; elifba, amme ve tebareke cüzleri, Mushaf-ı şerif, ilmihal, risale-i ahlak, edebiyat, yazı, sülüs hattıyla rik'a alıştırmalan, dört işlem, defter tutma ve Bulgarca olarak belirlenmişti. Sabahlan iki saatlik ilköğretim seviyesindeki teorik dersler işlendikten sonra, öğrenciler atölyelere geçerek yeteneklerine göre belirlenen pratik sanatlan öğrenmekteydiler. Bölgede yaygın olan dericilik ve dokumacılık dallarında çalışacak elemanlar, ilk vilayet gazetesi olan 'Tuna Vilayeti Gazetesi'ni çıkaran vilayet matbaasında çalışacak dizgici, ciltçi ve basımcı ihtiyacı ile Tuna ordusunun elbise ve kundura ihtiyacını karşılayacak kalifiye eleman gereksinimi bu ıslahhanelerden karşılanmaktaydı. z7 Merkezi hükümetten herhangi bir ödenek almayan ıslahhanelerin giderleri, yöre halkının gönüllü bağışlan, okullara ait gayri menkullerden elde edilen kiralar ile öğrencilerin ürettiği eşyalann hasılatından karşılaruyordu. 12 Haziran 1864 tarihli Takvim-i Vekayi'de 6-7 ay gibi kısa bir sürede, yaş ve durumlarına uygun ahlaki bir eğitim alan çocuklann sayısı 50'yi geçtiğinden, kuruş iane toplanarak 150 öğrenci kapasiteli yeni bir ıslahhanenin bitirilrnek üzere olduğu belirtiliyordu. Öğrenciler, mezun olduktan sonra kendi işlerini kurma ve iş bulma konusunda desteklendikleri için zamanla bu ıslahhanelerdeki öğrenci sayısında artış olmuştur. Nitekim Niş ve Sofya'dan sonra 1864 yılında Rusçuk'ta da bir ıslahhane açılmış ve öğrenci sayısı, 85 'i Müslüman, 51 'i Bulgar ve 1 'i Yahudi olmak üzere 137'ye ulaşmıştır. ıs 1865 yılında Rusçuk'ta açılan kız ıslahhanesi de Mithat Paşa'mn öncülüğünde kurulmuştur. Ordunun Rusçuk'ta kurduğu kumaş fabrikasında çalışmaya hazırlamak için öksüz ve yoksulkız çocuklanm toplayarak kurduğu alışılmışın dışındaki bu eğitim merkezinde, dikiş ve nakışa yönlendirilen kızlar, erkek ıslahhanesinin Türk ve Bulgar hocalan tarafından eğiti1iyorlardı. Burada, 30'u Müslüman ve 21 'i Bulgar olmak üzere toplam 51 kız öğrenci bulunmaktaydı. z9 dahi sı/atlarına göre sanayi ile iştigal etmek... H, Takvim-i Vekayi, 7 Muharrem 1281 (12 Haziran 1864),752 Defa. Z7 "Islahhanelere Dair Nizamnamedir", Düstur, Tertip I, Cilt II, ss Osmanlı İmparatorlugu'nda he nüz ıslahhanelerin kurulmadıgı bir tarihte, Takvim-; Vekayi'nin 28 Aralık 1847 tarihli nüshasında, Almanya ve Fransa'daki Islahhanelerde egitim gören kimsesiz çocuklann sonuçta sanatlanyla geçinecekleri için uzun uza dıya teorik egitim almalannın kendileri açısından dezavantajlı olacagı düşünülerek ''mertebe-i evvel mekatipten ilerisine seyretmeyip zarurat-ı muamelatına medar olacak mukaddemat-ı kütüb ve kıraatı mekatib i mezkurede ögrettikten sonra" ömür boyu meşgulolacaklan sanatlarda uzmanlaştıklan ifade ediliyordu. Takvim-i Vekayi, 20 Muharrem Defa. 18 Takvim-i Vekayi, 7 Muharrem 1281, 752 Defa, (12 Haziran i 864). Osman Nuri Ergin, Türk Maari/Tarihi, C. I-II, İstanbul, 1977, ss Yahya Akyüz; "Osmanlı Son Döneminde Kızlann Egitimi ve Ögretmen Faika Ünlüer'in Yetişmesi ve Mes lek Hayatı", Milli Eğitim, Temmuz- AgtJstos-Eylül, i 999, Sayı 143, ss Ergin, a.g.e., s yılında yine orduya sargı bezi hazırlamak ve çamaşır diktirmek amacıyla İstanbul Yedikule'de ikinci bir Kız Islahhanesi açılmıştır. Asıl amaçlan mesleki egitimden ziyade yetimleri korumak olan bu okullardan son ra, Maarif Nezareti'nin kadınlann mesleki egitimlerine ancak 1879 yılında, İstanbUl'da bazı okullar kurarak başladıgı görülüyor. Daha sonra "Kız Sanayi Mektebi" adını alacak bu kurumlann ögretim süreleri beş yıl idi. İptidai ve rüştiye ögretim kademelerini içeren okul bir yandan normalokul programlannı uyguluyor; diger yandan da atölyelere dikiş, örgü, dokuma, işleme, resim, çiçek vs. gibi uygulamalar yapıyorlardı. II. Meşruti yet sırasında bazı düzeltme çalışmalan dolayısıyla kapatılan bu okullar daha sonra yeniden kuruldu ve 9 yıl

9 Bir Belge 67 Vilayetıerde açılan ıslahbaneler, yerli sanayinin gelişmesini sağlayacak sanat erbabının çoğalmasına katkıda bulunabileceğinin işaretlerini vermişti. İstanbul'da da ıslahbane benzeri bir okul kurmak isteyen hükümet, Sultanahmet semtindeki eski Kılıçhane binasını bu işe tahsis etmişti yılında Zeytinburnu'nda Mekteb-i Sanayi adında Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk sanayi okulunu açma girişimi; gerekli para, öğrenci, kadro ve donamm olmadığı için başarısız olmuştu. Söz konusu başarısız teşebbüsten yaklaşık 20 yıl sonra İstanbul'da bu kez Islah-ı Sanayi Mektebi adında bir okul açılmıştır. 3o Islah-ı Sanayi Mektebi'nin kurulması konusu, bir yıldan fazla komisyonlarda müzakere edildiği halde hiçbir sonuç alınamamıştı. Nihayet Şura-yı Devlet'in kuruluşu esnasında bu okulun kurulması görevi de Ali ve Fuat Paşalar tarafından Mithat Paşa 'nın şahsına tevdi edilmişti. Kimsenin işine karışmaması şartıyla taşrada edindiği deneyimlerden yola çıkarak 500 öğrenciye hizmet verecek ıslahbane tarzında yatılı bir sanayi mektebi yapacağım taahbüt eden Mithat Paşa,' üç ay gibi kısa bir süre içinde okulun yapımım tamamlayarak yetimlerden oluşan 200 öğrenciyle eğitime başlamış ve kısa süre içinde okuldaki öğrenci sayısı 500'ü geçmiştir. Aynca, okulun iç idaresi için de ayrı bir nizamname hazırlanmıştır (Midhat, 1325: 81-82) yılına ait Meclis-i Mahsus mazbatasında belirtildiği gibi, "beyana hacet olmadığı vecihle esbab-} servet ve refah-ı tebamn başlıcası dahi terakki-i hiref ve sanay'i madde-i hayriyesi olarak bunun memalik-i ıruıhruse-i hazret-i mülükanede husulu ise,öyle bir mektep yapılıp tahsil ve kesb-i meleke için halka teshilat ve teşvikat icrasına" bağlı olduğu düşünülerek, kurulacak okulun yaptığı üretimle bir nebze olsun, halkın en basit ihtiyaçlarımn bile yabancılardan temin edilmesinin önüne geçilmek isteniyordu. Başta İstanbulolmak üzere, bütün Osmanlı memleketinde bulunan "hiref ve sanayi ashabı malumat ve ameliyatea mükemmelolmadığından" epey zamandan beri birçok sanat dalımn yabancıların eline geçtiği belirtilerek, ahali tarafından kullamlan pek çok şeyin ya Avrupa'dan geldiğine veya Avrupa'dan gelen adamlar tarafından karşılandığına dikkat çekilmekteydi. "Mebde-i ümran ve saadet-i millet olan" bu zamanda memleketin imarına gerekli vesilelere başlangıç olmak üzere "hirefve sanayiin cüz-ü ilmiyle ameliyatı tahsil olunmak ve bazı eşya için hem fabrika ve hem de mahal-i tahsil ve talim olmak üzere bir mekteb-i hirefve sanayi teşkili" gerekli olduğu ifade ediliyordu. 31 Islah-ı Sanayi Mektebi'nde, dokuzu demir ve madeni eşya, dördü ahşap ve altısı diğer imalat dalları olmak üzere 19 sanat dalı, işinin ehli ustalar tarafından, okulda öğrethme imkam olmayan sanat dalları da, bizzat mevcut fabrikalarda öğretiliyordu. Örneğin, tuğla ve kiremit imalatı Karaağaç civarındaki fabrikalarda, boya ve dericilik de Kazlıçeşme üzerinden ögretim programı düzenlendi. Ama savaş yıilan nda verimli bir çalışma yapılamadı. 30 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara, ı 988, s. 1 ı memleketde esbab-ı servet ve mamuriyetin başlıcası hirefve sanayi olduğu halde mema/ik-i mahruse-i cenab-ı şahanede ve hususuyla makar-ı saltanat-ı seniye olan Dersaadetde bulunan hiref ve sanayi ashabı malumat ve ame/iyatca mükemmelolmadığından bir hayli zamandan beri ekseri yed-i ahere geçen ve müstamelolan bir çok şey Avrupa 'dan gelmekte veya oradan gelmekte adem işlemekte bulunmuş olmasıyla mebde-i ümran ve saadet-i millet olan asr-ı mehasinneşr-i hazret-i padişahide bu makule vesail-i lazıme-i mamuriyetin mukaddematı olmak ve hiref ve sanayiin cüz-ü ilmiyle ameliyatı tahsil olunmak ve bazı eşya için hem fabrika ve hem de mahal-i tahsil ve talim olmak üzere bir mekteb-i hiref ve sanayi teşkiji muktezi görünerek icra-yı icabı hususuna... Hİ. MEC. MAH. 141 ı.

10 68 Çağdaş Yerel Yönetimler, J3 (4) E/cim 2004 ve Beykoz'daki debbağhanelerde öğretiliyordu. Okula her yıl her bir sanat dalı için seksen sekiz öğrencinin kaydedilmesi hedefleniyordu. Mezun olanlar, kalfa diploması alarak tersane ve tophane gibi askeri tesislerde tercihen işe alınırken, doğrudan esnaf olmak isteyenlere de 10 yıl süreyle vergi muafiyeti tanınıyordu (BOA., A. MKT. MHM. 382/80). Mektebe gelir olarak ayrılan Unkapanı köprüsünün hasılatı o zamanın Bahriye Nazırı olan Mahmut Nedim Paşa tarafından Tersane masraflarına tahsis edildiği için, onun yerine gelen Ali Paşa'nın yardımıyla devlet emlakinden olup Galata'da yılda kuruş kadar geliri olan Komisyon Hanı verilmiş ve bu han bina ve mevki itibariyle değerli olduğu için Mithat Paşa lira borç alarak binaya bir kat daha ilave ettirmiştir. Daha sonra bu bina, borsa kurumuna kiraya verilerek yıllık geliri 4.000'den bin liraya çıkarılarak okul için gereken para sağlanmıştır (Midhat, 1325: 82). Okula devam eden öğrenciler, okuma yazma ve hesap konularında (alfabe, yazı, Kuran, ilmihal, basit hesap ve defter tutma gibi bilgiler) kendilerini ge1iştirdikçe matematik ve kimya gibi derslerin öğretimi için yeni öğretmenler tayin edilmiş ve sanayinin çeşitli dallarından demircilik, dökümcülük, marangozluk, dizgicilik, ciltçilik, basımcılık, harf dökümcülüğü, kibrit imali, terzilik, saraçlık, oymacılık, modeleilik ve kurşun boru imali gibi en fazla ihtiyaç duyulan meslek dalları kurulmuştur (Midhat, 1325: 82-83). Mithat Paşa'nın öncülüğünü yaptığı bu girişimin, kısa sürede etkisini göstermesi üzerine 1867'den itibaren diğer vilayetlerde de ıslahhanelerin yaygınlaştırılmasına hız verilmiştir. 1868'de İzmir ve Edirne, 1869'da Bursa, Bosna, Trabzon, İşkodra, Kastamonu, Erzurum, 1870'de de Diyarbakır ıslahhaneleri açılmıştır. Bazı vilayetlerde 'Sanayihane', 'Mekteb-İ Ulum-u Sanayi' ve 'Islahhane Dairesi' olarak da anılan bu kurumların adı, II. Abdülhamit Dönemi'nde 'Hamidiye Mektebi-i Sanayii Alisi' şekline dönüştürülmüştür. Açıldığı 1868 yılında 200'e yakın öğrencinin eğitim gördüğü ve yılları arasında İzmir Islahhanesi adıyla faaliyetini sürdüren kurumun adı, 1881 yılından itibaren 'İzmir Sanayi Mektebi' olarak değiştirilmiştir. 31 Korunmaya muhtaç çocukların barındığı ıslahhanede, ilk yıllarda kunduracılık, marangozluk, demircilik, terzilik, dokumacılık, çorapçılık ve mürettiplik gibi sanat dalları öğretilmekteydi ve kurumun yönetimi vilayetçe oluşturulan bir komisyona verilmişti. 33 Mithat Paşa, 1869'da geniş yetkilerle vali olarak bulunduğu Bağdat'ta da başarılı reformlar yaparak bu vilayette de bir ıslahhane kurulmasına önayak olmuştur yılında Adliye Nezareti'nden azledilerek Selanik Va1iliğine gönderilen Mithat Paşa, toplam üç ay sürecek olan görev süresi içinde Selanik Vilayetinin zabıta ve mülkiye işlerinde 310kulunadı ilk kuruldugıjnda 'İzmir Islahhanesi' olmasına karşın daha sonraki )'lllarda 'İzmir Mektebi Sanayi ','İzmir Hamidiye Mektebi Sanayi','Osmanlı Sanayi Mektebi', 'İzmir Sanatlar Mektebi' ve 'Mithatpaşa Sana t Enstitüsü' gibi isimlerle anılmıştır. 33 İzmir Islahhanesi, İzmir Vilayet bütçesinden ve hayırseverlerden sağlanan kuruşluk bütçe ile ya pılmış daha sonra Tire'deki Kadife-i Kebir Çiftliği, İzmir Mubayaa Mağazası, Balçova Kaplıcalan, Karanti na Hamamı, Seferihisar Galinoz Çiftliği ve bazı irili ufaklı binalann kiraları okula gelir sağlamıştır. Ayrı ca Hamidiye Vapur Şirketi ortaklığından Sanayi Mektebi Piyangosu adıyla düzenlenen çekilişierden öğren ci ürünlerinden ve Vilayet Matbaası'ndan da önemli gelirler sağlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Gülnaz Yakın (Koyuncu); İzmir Sanayi Mektebi (Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi 1868-i 923), İzmir, 1997.

11 Bir Belge 69 bazı ıslahatlar yapmanın yanı sıra Selanik merkezinde bir ıslahhane kurarak idaresi için yıllık kuruş kadar gelir tedarik etmiştir. Çarşının ortasında bulunan harap bir bedesteni sahiplerinden satın alıp lira harcayarak yeni bir kargir bedesten inşa ettirmiştir. Bedestenin kiraya verilmesinden ilk yıl 800 lira gelir elde edilerek ıslahhane'ye tahsis edilmiştir yılında başlayıp 6 Ağustos 1880"e kadar süren Suriye valiliği sırasında da diğer vilayetlerdekine benzer başarılar elde eden Midhat Paşa, "Cemiyet-i Hayriye" adında ulema ve hayırseverlerden oluşan bir demek kurdurarak Müslüman ahalinin çocuklannı çağın gereklerine göre eğitmek için kolları sıvamıştır. Halktan iane toplayarak harap haldeki bazı cami ve medreseleri onartıp iptidaiye okulu haline getirmiştir. 6 yaşına gelen çocukların okumasını zorunlu kılan bir yönetmelik hazırlatarak okuhara kadrolu öğretmenler atamıştır. Diğer vilayetlerdeki gibi kimsesiz çocuklar için Şam'da bir ıslahhane yaptırmıştır. Bu Islahhane, yeterli gelir sağlanamadığı için kapanmışsa da daha sonra halktan ve vakıf gelirlerinden elde edilen paralarla tekrar açılan kurum, müslim ve gayrimüslimlerden oluşan bakıma muhtaç 200 kadar çocuğa hizmet vermiştir. 3S Taşradaki ıslahhaneler 188S'ten itibaren "Mekteb-i Sanayi" adını almaya başlamıştır tarihli Maarif Salnamesine göre; İstanbul, Edirne, İzmir, Adana, Bağdat, Halep Hüdavendigar, Selanik, Şam, Kastamonu, Kosova, Manastır, Trablusgarb ve Yemen'de olmak üzere toplam 14 sanayi mektebi bulunmaktaydı ve bu sanayi okullarında çoğunluğu Müslüman erkek yetimlerden oluşan 1406 öğrenci eğitim görmekteydi.36 Islahhanelerin yerine geçen Sanayi Mektepleri, rüştiye mezunlarını kabul eden, orta dereceli meslek okulları oldukları için bu kurumların fonksiyonlarını yerine getiremiyorlardl. Kimsesiz çocuklar sorununun büyümesi ve halkın bu konudaki girişimlerinin yetersiz kalması üzerine Devlet kanalıyla çözümler aranmıştır. İstanbul'da bile pek çoğu suça itilen çok miktarda çocuğun olması, kamuoyunu ziyadesiyle rahatsız ediyor; bu durum ıslahhane tarzında yeni bir kurumun açılmasını zorunlu hale getiriyordu. Islahhanelerin bıraktığı boşluğu doldurmak için 1903 yılında II. Abdülhamid'in tahta çıkışının yıldönümümde açılan Darülhayr-ı Ali'de bakılan çocuk sayısı 400'e ulaşmıştır. Kurum, 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır yılında kapatılan Darülhayr-ı Ali, ülkenin teknik eleman açığını kapatmada ö nemli bir etkiye sahip olmasa da, korunmaya muhtaç çocukları koruma altına alma düşüncesiyle 6 yıl hizmet vermiş bir kurumdur. Bu bağlamda, Darülhayr-ı Ali, aynı amaçla Tanzimat'ın son yıllarında açılıp Sanayi Mektepleri'ne dönüşen Islahhaneler ile II. Meşrutiyet Dönemi 'nde açılan Darüleytamlar arasında bir köprü olarak nitelendirilebilir (qztürk, 1999: 83).. 34 Midhat, a.g.e., s Aynca, mahalle mektepleri yeni usul üzere düzenlenerek maaşlar mahalle halkı tara fından karşılanmak üzere ö~etmenler tayin olunmuştur. Mithat Paşa'nın; Türkçe ve Fransızca e~itim verecek 80 kişilik karma bir İdadi kurma girişimi, göreve gelişinden 3 ay sonra azledildi~i için akim kalmıştır. 3S Musa Çadırcı, "Mithat Paşa'nın Suriye Layihası", Prof Dr. Jsmail Ercüment Kuran 'a Armağan, Ankara, 1989, ss Mithat Paşa bu layihasında, vilayet işlerinin çoklu~ndan, yeterli ve nitelikli eleman bulun mayışından yakınmaktadır. 36 Salname-i Nezaret-; Maarif-; Umumiye, 6. Sene, 1321 Sene-i Hicriyye'sine Mahsustur (1903), İstanbuL. 37 Darulhayr-ı Ali' konusunda daha geniş bilgi için bkz. Cemi! Öztürk, "Osmanlı'da Bir Mesleki E~itim ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Darülhayr-ı Ali ", Milli Eğitim, Sayı: 143, Temmuz-A~ustos-Eylül 1999, ss ve Özbek, 2002:

12 70 Çağdaş Yerel Yönetimler, 13 (4) Ekim 2004 II. Meşrutiyet Dönemi'nde, İttihat ve Terakki'nin destekleriyle kimsesiz çocuklar sorununa çözüm amacıyla Dar'ül-eytamlar açılmıştır. Binlerce çocuğun yetim kaldığı Balkan ve i. Dünya Savaşı yıllarında, kimsesiz çocukların korunması, en önemli sosyal sorunlardan birisi haline gelmiştir. Savaş nedeniyle yetim kalan çocukların, doğrudan devletin koruması altına alınması amacıyla açılan Dar'ül-eytamlar (bugünkü yetiştirme yurtlarıyla aynı işlevi gören yetim yurtları), Maarif Nezareti'ne bağlı olarak kurulan 'Dar'ül-eytam Müdüriyet-i Umumiyesi' bünyesinde toplanmışlardır. li Yine, II. Meşrutiyet Dönemi 'nde kurulan, Osmanlı Fukaraperver Cemiyeti ve Topkapı Fukara Cemiyeti, yoksul çocukların sokaklara düşmelerini engellemek için onlara uygun eğitim verip korunmaları kaygısıyla hareket eden sosyal yardım kuruluşları olarak nitelendirilebilirler. Her iki cemiyet için de, söz konusu çocukların ahlaki bir eğitim aracılığıyla geleceğe hazırlanması önemlidir (Özbek, 2002: ). Dört bir cephede verilen savaşlar sonrası (Balkan Savaşları ve i. Dünya Savaşı), ülke kaynak ve üretim bakımdan perişan olmuş, erkek nüfusu hızla azalmış, aileler parçalanmış, göçler nedeniyle işsizlik had safhaya varmış ve korunmaya muhtaç çocuklar sorunu büyük boyutlara ulaşmıştır. Darülhayr-ı Ali ve Dar'ül-eytamlar'ın yetersizlikler sonucu kapanmasıyla kimsesiz çocuklara bakım için yeni arayışlara girilmiş ve soruna çözüm amacıyla 1917 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur. i. Dünya Savaşı sırasında çoğu kapanan Sanayi Mekteplerinden, sadece Edirne, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Sivas, Kastamonu, Konya ve Bolu illerindekiler Cumhuriyet Dönemi'ne kadar güçbela varlıklarım sürdürebilmişlerdir. Cumhuriyet'ten sonra ise sanayi mektepleri sanat okulları haline getirilmişlerdir. Suça karışan çocuklar için Çocuk Islahevleri kurulurken yetim ve öksüz çocuklar için de yetiştirme yurtları açılmıştır. Islahhanelere Dair Nizamnamedir 24 Şaban T. Sani Aralık 1868 Mukaddime Islahhanelerin nizamatı esasen üç baba münkasım olup birincisi Islahhanelere alınacak etfal ve eytamın şeraitini ve infak ve iksasım ve tahsil edeceği ulum ve fiinunun derecatım muarref olmağla üç fasılda zikr olunur. Ve ikincisi Islahhane memurlarının suret-i tertibine ve varidat ve masarifat ve imalatın keyfiyet-i m'yet ve cereyanına ve şakirdamn talim ve terbiye si hakkında olan hareket ve vazife-i memuriyetlerine dair olduğundan bu da üç!asla taksim edilir. Ve üçüncü bab şakirdanın suver-i tahsiliyesiyle her hususda fii! ve amel ve hareketlerinin ve nizam-ı usule mugayir caniha ve kabahat ashabından olanların tedibat-ı cezaiyelerini ve ilim ve san'atca tahsilat ve terakkiyatına göre haklarında lazım gelen mükafatın derecelerini mutazammın bulunmağla bu bab dahi kezalik iki fasla münkasım bulunur. LI İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde çocuk sorunlanyla ilgili olarak bkz. Cüneyd Okay, Belgelerle Himaye-i Etfal Cemiyeti, , İstanbul, 1999, Cüneyd Okay, Meşrutiyet Çocukları, İstanbul, 2000, Hasan Albayrak, "Himaye-i Etfal Cemiyeti", Tarih ve Toplum, C. 9, s. 52 (Nisan 1988). İşbu nizamrıame Tuna Vilayetine mahsus olmak üzere mevzu' iken muaharren kaffe-i vilayet ıslahhanelerine tamim kılınmış olduğundan münderecatında Tuna Vilayetine mahsus olan bazı fıkranın bittabi vilayet-i saireye şümulü yoktur.

13 Bir Belge 71 (Bab-ı Evvel) (Birinci Fasıl) (Islahhaneye Alınacak ve KabulOlunacak Eytam ve Etfalin Şerait-i Lazımesi) Birinci Madde: Islahhaneye alınacak çocuklar yerli ve yabancı ve İslam ve Hnstiyan her ne olur ise müsavaten kabul olunup fakat sinn ve san'atlarınca şurut-u atiyenin bulunması elzemdir. Şurut-u mezkurenin birincisi alınacak çocukon iki on üç yaşından yukan olmamaktır. İkincisi babası ve anası olmayıp öksüz ve yetim olmak veyahud bunlann yalnız birisi olsa da amelmande ve fakir ve zaruret ashabından olması cihetiyle çocuğunu idareye muktedir olamamak hususudur. Üçüncüsü ıslalıhanece müddet-i muayyenesi gelmeksizin çocuğun ihracı hakkında veli ve akrabası tarafından bir güna istida vuku bulur ise havale-i sem' itibar olunmamak ve bu makule istida üzerine çıkanlacak olur ise ıslahhanede bulunduklan müddetde vuku bulan me'kulat ve elbise ve ihtiyac at-ı sairelerinin masarifi veli ve akrabalan tarafından ödenilrnek üzere sened ve kefile rabt edilmektir. İşte bu şerait-i salise mevcud olmadıkça ıslahhaneye hiçbir çocuk kabulolunmayacaktır. İkinci Madde: Bend-i sabinde beyan olunan şeraitiiı haricinde olarak peder ve mader ve akrabası olan ve on üç yaşından aşağı bulunan bir çocuğun li'ecl'it-terbiye ıslahhaneye konulması talep olunur ise ıslahhanede bulunacağı müddetin beher sene masarif-i içün sene ibtidasında beşer yüz kuruş alımp kabulolunacak ve alınacak akçe ıslahhaneye varidat kayd olunup müdür ve muavini mührüyle ilmühaberi verilecektir. Üçüncü Madde: Alel-ıtlak on üç yaşından aşağı olan çocuklardan irtikab-ı töhmet ve cinayetle kanunen bir sene ve daha ziyade hapsi lazım gelen etfal dahi hükümetin emr-i resmiyesiyle ıslahhaneye konulup müddet-i tevkifatda kırk dördüncü maddede muharrer şurut üzere hakkında muamele olunacaktır. (İkinci Fasıl) (Şakirdanın Suret-i İnfak ve İksasına Dair Usuldür) Dördüncü Madde: Islahhanede mevcud olan etfalin her birine beher gün üçer yüz dirhem ekmek ve on çocuğa sabahlan bir karavana şorba ve akşamlan icabına göre lahm ve haftada ve haftada bir kere aşura veya sair tatlu verilecektir. Ve mevsimine göre bazı meyve dahi ita' kılınacaktır. Beşinci Madde: Şakirdanın beherine bir kerevet ve üzerine otdan dolmuş bir minder ve bir yastık ve bir adet kil im ve bir senelik miad ile bir yağmurluk ve bir setri ve bir potur veya pantolon ve iki çift çorap ve iki çift kundura ve bir fes ve bir bel kayışı ve iki kat çamaşuru ve iki yelek veya mintan verilir setri ve potur veya pantolon şakirdanın harice çıktıklannda telebbüse mahsus olduğundan ıslahhanede bulunduklan vakitde giymek ve iş elbisesi olarak kullamlmak üzere her bir çocuğa balada muharrer elbiseden başka senede bir veya iki defa olarak bir kat elbise ve başlanna birer serpuş ita' kılınır. Ve icabında telebbüs olunmak üzere birer kat yazlık elbise dahi bulunur.

14 72 Çağdaş Yerel Yönetimler, 13 (4) Ekim 2004 Altıncı Madde: Islahhanelerin timurbaş olarak kazgan ve tencere ve karavana ve şamdan ve kandil gibi eşyasından maa da hasır ve süpürge ve kağıt ve kalem ve mürekkep ve mum ve yağ ve desti ve sabun ve odun ve kömür ve sair bu misunu masrafları dahi olduğundan icabına ve lüzumuna göre bu masraflar dahi beher koğuş ve odaya tahsis olunup miktar-ı mukarreri dairesinde sarf olunur (Üçüncü Fasıl) (Şakirdanın Tahsil Edecekleri Ulum ve Fünun ve Sanayiin Derecatıdır) Yedinci Madde: Her kangı sınıfve mezhepde olur ise olsun ıslahhaneye alınan çocuk ibtida vusulünde defter-i mahsusuna kayd olunarak ıslahhanenin bidayet-i küşadından itibaren kaçıncı adet ise 01 numeroya yazılarak elbisesine dahi 01 numero konulur. Yeni alınan çocuk birdenbire mevcud şakirdanın yanına konmayıp hamamda tathir edildikden sonra tahsis olunan odada eski elbisesi çıkarılarak mücedded elbise verilir ve bir hafta kadar okuyup yazmakda ve san'atda istidat ve kabiliyeti bi't-tecrübe ne okuması ve nasıl san'ata sülük etmesi lazım gelir ise o yola sevk ve tayin kılınacakdır. Ve çocuğun veli ve akrabası var ise atik elbisesi onlara teslim olunup yok ise ıslahhane depoyunda hıfz edilmek lazım gelir. Sekizinci Madde: Islahhanede olunan dersler elifba ve amme ve tebareke cüzleri ve icabına göre Mushaf-ı şerif ve ilmihal ve risale-i ahlak ve sair edebiyat ve yazı bir miktar selis hattıyla rika meşkleri ve ilm-i hesapdan darb ve kara cümle ve tenzil ve taksim gibi bazı erkam ve defter usulü ve Bulgarca dahi bu nev' şeyler olduğundan ıslahhaneye dahil olacak çocuk İslam ise İslam hocasından Hrıstiyan ise Hrıstiyan hocasından derslerini talim eyleyeceklerdir. Dokuzuncu Madde: Çocuklar sabahleyin kalktıkları anda bab-ı salisin Iasl-ı evvelinde beyan olunacak işleri gördükten ve şorbalarını yedikten sonra İslam ve Hrıstiyan çocukları tahsis olunan mektep odalarına girip orada tamam iki saat derslerine ve yazılarına çalışacaklardır. Onuncu Madde: Islahhanelerde şimdilik cari olan sanayi terzilik ve kunduracılık ve debbağlık ve matba-i" vilayetde mürettiplik ve çuka ve ve bez dokumak ve iplik yapmak gibi ameliyatdan ibaret olduğundan çocuklar sabahları derslerini okuyup bitirdikden sonra çavuşları veya çavuş vekilleri marifetleriyle mensup oldukları san'atlarına sevk olunarak akşamları saat on buçuk veya on bire kadar orada işlettirilir ve çan vurulduğu gibi cümlesi tatil ettirilir. On birinci Madde: Kırk altıncı maddede muayyen olan beş sınıfdan her birinin san'atda ve derslerinde ilerlemiş olanlardan ve hüsn-ü adab ve ahlak sahibi bulunanlardan on neferde birisi çavuş ve biri dahi çavuş vekili tayin olunup bunlar ıslahhane müdürleri marifetiyle intihap edilir ve sekiz neferin kumandası çavuş vekilinde ve çavuş vekili ile beraber dokuz neferin kumandası çavuşda olduğundan çocukların yatıp kalkması ve derslerine ve san'atlarına devam etmesi ve elbiselerinin muhafazası ve taharet ve nezafeti çavuşlar ile çavuş vekillerinden sual olunur ve yevmiye jurnalleri ibtida çavuş vekilleri tarafından temhir kılınır ve bir senede beş defadan ziyade hapse girmiş çocuklar o sene çavuş ve çavuş vekili olamaz. Ve bir de bir sınıfın şakirdanı içinde çavuş

15 Bir Belge 73 luga ve çavuş vekaletine müstahak ve erbabı olmadıgı halde çavuşlar ve çavuş vekilleri sair sınıflardan intihap ve tayin kılınınak caizdir. (Bab-ı Sani) (Birinci FasII) (Islahhane Memurlarının Suret-i Tertibine Dairdir) On ikinci Madde: Isl3hhanelerin idare-i dahiliyesi tabii ikiye münkasım olup birisi etial ve şakirdanın idare-i zabıta ve terbiyesi ve suret-i infakı ve iksası ve bunlara müteallik masarifatm tesviyesi ve digeri imalatm icrasına ve ona dair muhasebatm rü'yeti hususlarıdır. İşte bu iki idarenin umumuna bizzat nezaret etmek üzere her ıslahhanede bir umum müdürü olup maiyetinde ıslahhanenin umur-u zabıtasına. bakmak için bir zabıta müdürü ve sanayi cihetini idare etmek ve hesap ve kitabetten mesul olmak üzere bir de imalat müdürü ve iki idarenin her biri için muavin makamında bir baş katip ile bir maiyet katibi vardır. Ve bunlardan başka bir vekilharç ve çocuklara ders okutmak üzere biri Türkçe ve digeri Bulgarca olarak iki lisan hocası ve terzı ve kunduracı olarak birer usta ve bir aşçı ve nisadan olarak iki veya üç nefer çamaşurcu ve Niş'de bir de debag ustası olup muhafaza-i inzibat için çend nefer zaptiye dahi tayin kılınmıştır. On üçüncü Madde: Bu memurlardan zabıta müdürü ve katibi ve vekilharç ıslahhanenin me 'kulat ve meşrubat ve idare lerinde n ve şakirdanın nizamat-ı dahiliye ve tedib ve terbiyelerinden ve hocalar talim ve taallümlerinden ve ustalar san'at tahsil eyleme1erinden ve imalat müdür ve katibi mamulat-ı vakıanın muhasebatmdan ve ıslahhanenin umum müdürü ve katibi dahi bunların cümlesinden başka başka mesul ise de cümlesi yekdigerine muavin addolunup memurin-i mevcude müdür ile birlikte ve bir meclis heyetinden olmasıyla icab eden ahvalde cümlesi dahi mesuliyet-i müştereke tahtında bulunur ve aşçı ve çamaşurcu ve zaptiyeler daima ıslahhane ve zabıta müdürlerinin enrri tahtında hareket etmeye mecburdurlar. On dördüncü Madde: Islahhane memurlannın cümlesi ale'd-devam işleri başında bulunmaya borçlu olup müdürün bulunmadıgı zamanlarda katipler vekalet edecek ve her idare memurlan geceleri münavebe ile ıslahhanede kalacaktır. On beşinci Madde: Islahhanelerin heyet-i müctemiasıyla kaffe-i umuru merkez-i vilayetde bir nazır ile muavininden ve katip ve sandık emininden mürekkep olan ve şirket ve matbaa-i idaresine memur bulunan heyetin nezareti tahtında oldugundan ve ıslahbane memurları işbu nezaret tarafından intihap ve tayin kılınacagı gibi kaffe-i hususat ve muhasebatı dahi nezaret-i mezkureye malıve1 bulundugundan gerek zabıta ve gerek imalat idarelerine müteal1ik her ne olur ise umum müdürleri marifetiyle nezaretden istizan olunup oradan alınacak rey'e göre hareket edilecektir. Aşçı ve vekilha~ç gibi hademenin lede 'l-iktiza tebdiline ıslahhane umum müdürü mezun ise de kusur ve töhmeti veya işinde tekasülü sabit olmadıkça hiçbir memur ve hizmetçi degiştirilmeyecektir.

16 74 Çağdaş Yerel Yönetimler, 13 (4) Ekim 2004 (İkinci FasII) (Varidat ve Masarifat ve İmalatın Sôret-i Rü 'yetine ve Muhasebatın Cereyanına Dairdir) On altıncı Madde: IsHihhanelerin idaresi ve memurlan gibi umur-u hesabiyesi dahi iki kısım olup birisi ıslahhane memurlarının ve şakirdanın idaresine ait masarifat ve onlara mahsus varidat hesabıandır ki bunlar ıslahhanenin umur-u asliye-i hesabiyesi 01 mağın suret-i zabt ve rü'yeti umum müdürünün nezaret ve idaresi tahtında olarak zabıta müdürü ve katipleri marifetiyle rü'yet olunur ve ikincisi imalat hesaplandır ki kezalik umum müdürünün nezaret ve idaresi tahtında olarak imalat müdürü ve katipler marifetiyle idare kılınır. On yedinci Madde: Islahhanenin umur-u asliye-i hesabiyesine mahsus müteaddit defterler olup bunun birisi ketebe ve esas defteridir ki. ıslahhaneye dahilolan etfalin isim ve sin ve şeklini ve tarih-i duhulünü muarref olmak üzere işbu defterin her sahifesi bir çocuğun hesabına tahsis olunarak beher sene kaç adet ve ne miktar elbise ve eşya verilir velhasıl ol çocuğun her sene masarifi neye baliğ olur ise numunesine tatbikan ismi altına sırasıyla yazılır ve mal-ı mevrusu var ise mahkeme-i şer'iye marifetiyle adına alınarak kassamı hıfz ile miktan ve nerede olduğu gösterilir ve istihsal edilen faiz ol sahifede hane-i mahsusuna geçirilir ve imtihanlarda şakirdin rütbesi ve derecesi terakki ettikçe keyfiyeti işaret kılınır. On sekizinci Madde: Islahhanenin umur-u asliye-i hesabiyesi defatirinden biri de yevmiye masarifat defteri olup her gün ne kadar masarif vuku bulur ise deftere yazılır. Şöyle ki şakirdandan beher nüfusun nan-ı aziz tayinatı ve sair me'kulatı mukarrer olduğundan beher gün akşam yoklamasında çavuşlar tarafından verilecek ve tasdik olunacak jumalleri katibe ita ile bi'l-hesab ol jumal hıfz olunarak ne miktar ekmek ve erzak lazım gelir ise akşamdan bir kıt'a memhur pusulası vekilharca verilir vekilharç dahi ol pusula mucibince iktiza eden erzakı sarf ederek zabıta müdürü ve katipler tarafından sıhhati o lunduktan sonra miktanyla bahası mahfiız jumale tahrir ve müdür ve katipler tarafından zeyli her gün temhir ile zikr olunan masraf defterlerine geçirilir ve hattab ve kömür ve hasır ve süpürge gibi şeyler dahi miktar-ı mukarrerini geçmemek şartıyla ve müdür ve katibin rü 'yetle lüzumuna göre bi 'l-mubayaa kezalik günü gününe masraf yazılır ve beher ay ne miktar masarifvuku bulmuş ise jumalleri ile bi't-tatbik tetkik olunduktan sonra bilcümle memur maaşlan dahilolarak bir icmali yapılıp ve zeyli umum ve zabıta müdürü ve katipler tarafından tembir edilip nezarete gönderilir. On dokuzuncu Madde: Defatir-i mezkurenin biri dahi ıslahhanenin varidatına mahsus olduğundan ihzariye tezakirinden ve ıslahhaneye merbut emlak varidatından ve imalat ve temettüatından ve sair taraftan ıslahhaneye her kaç kuruş teslim olunur ise umum müdürü ve zabıta müdürünün ve katiplerin mühür ve imzalanyla ilmühaberi verilerek az ve çok günü gününe deftere yazılacak ve bu defterden başka ıslahhanenin irad ve akara müteallik emlak ve sairesinin dahi bir defteri olup ıslahhanenin muhasassatından olan kaffe-i emlak ve akar vesaire isim ve resmiyle ve miktar-ı hasılatıyla bu deftere yazılacak ve şehriye veya saliye varidatı alındıkça varidat defterine yazılacağı gibi işbu defterde muharrer ismi altına dahi kayd ve tahrir kılınacaktır ve ıslahhanenin timurbaş eşyası dahi işbu defterde gösterilecektir.

17 Bir Belge 75 Yirminci Madde: İmalat idaresinin dahi ıslahhane umur-u hesabiyesi gibi defatir-i müteaddidesi olup bunun birisi imalat idaresine teslim olunan çuka ve astar ve iplik ve yapağı ve deri ve yün ve kösele velhasıl işlenmek için her ne teslim olunur ise onların kaydına mahsus olduğundan kaffe-i eşya cins cins ve nev' nev' işbu deftere yazılıp sarf olundukça miktarı bu defterdeki nev' ve cinslerinden tenzil ile mamulat defterine geçirilir. Yirmi birinci Madde: Mamulat için bir defter-i mahsus olup elbise ve ayakkabı ve yün ve kösele ve iplik gibi ne kadar eşya işlenip meydana gelir ise bu defterde gösterilir ve bundan başka sarfiyat için diğer bir defter daha olup eşya-yı mamule füruht olunduk. ça mamul at defterinden bi't-tenzil işbu sarfiyat defterine yazılarak nereye satıldığı ve bahası kaç kuruş olduğu ve akçenin nereye teslim kılındığı işaret kılınır. İmalat idaresinin esas defterleri işbu üç kıt'a defterden ibaret ise de işler parça parça ustalara ve şakirdana teslim olundukça miktarı yazılmak ve her kime ne miktar şey verilip ne kadarı alındığı bilinrnek ve usta yevmiyeleri ve memur maaşları kayd olunmak için bir takım el defterleri dahi tutulmak lazım gelir. Yirmi ikinci Madde: Islahhanelerin her üç ayda bir kere hesapları görülüp umum defterleri yapılmak ve nezarete gönderilmek kaide-i cariyeden olmağla her üç ayda bir kere her ıslahhanenin umum müdürüyle zabıta ve imalat idarelerinin memur ve katipleri bir yere toplanıp ibtida ıslahhanenin üç aylık me'kulat ve melbusat ve maaşat ve saire olarak kaffe-i masarifatı ne miktara baliğ olur ise jumalleriyle ba'de't-tatbik defatir-i asliyesinden kayıtları çıkarılıp bir icmali tanzim ve üç ayda varidatı ne olmuş ise o dahi terkim olunarak ba'del-muvazene zeyilleri memurin-i mevcude tarafından temhir kı1ınacak ve kezalik imalat idaresine dahi üç ayda ne miktar şey teslim olunmuş ondan ne miktarı imal edilmiş ve mamulat-ı vakıadan dahi ne kadarı satılmış ise numunesi vecihle kuyuduna ve mevcud ilmühaberlerine tatbikken onun da icmali yapılarak ve memur maaşlarıyla usta ve şakird yevmiyeıeri ve masarif-i sairesi gösterilerek zeyilleri umum müdürüyle imalat müdür ve katipleri tarafından temhir ve tasdik edilecek ve bu vecihle yapılan icmal1er balada beyan olunduğu üzere hemen nezarete gönderilecektir. Yirmi üçüncü Madde: Islahhanelerin gerek mesalih-i dahi1iyeye ve gerek İmalata müteal1ik İdarelerinin beher sene Şubat nihayetinde dahi umum muhasebeleri görülerek bu vecihle sene muhasebeleri tasdik olunup kapanmasıyla beraber evvelden mevcud 0, lan ve nezaretle idareler beyninde teati edilen ilmühaber ve senedatı istirdad kılınarak bir sureti muhasibe verilecektir. (Üçünü FasII) (Islahhane Şakirdanının Talim ve Tedrisi ve Emr-i Terbiyesi Hakkında Islahhane İdarelerinin Harekat ve Vezaif-i Mukteziyeleridir) Yirmi dördüncü Madde: Islahhanelerin umum müdürüyle zabıta müdürü ve muavinleri makamında olan birinci ve ikinci katipleri on üçüncü maddede muhaiter olduğu vecihle şakirdanın talim ve terbiyesinden ve inf ak ve idaresinden ve kaffe-i ahvalinden derece derece mesul oldukları cihetle bu vazifeyi hakkıyla ve tamamıyla ifa etmek için memurın-ı muma-ileyhumdan her biri ıslahhanede mevcud İslam ve Hrıstiyan etfalinden her ferdini bilaistisna kendi evladı hükmünde tutarak ve bu kadar

18 76 Çağdaş Yerel Yönetimler, J3 (4) Ekim 2004 tekalüfatdan murad-ı mücerred bunlann ikmal-i hasais-i insaniyeleri niyetinden ibaret oldugunu her bar piş-i nazar-ı mütalaadan ayırmayarak kaffe-i hal ve hareketlerinde etflilin hayr ve selametini mevcud işlere çalışmak en büyük ve birinci vazifeleridir. Yirmi beşinci Madde: Çocuklardan her birinin yanında bir aylık vukuatı yazılmak i çin birer jurnal olup sabah ve akşam yoklamaları işbu jurnaller üzerine icra olunmakta oldugundan ve her şakirdin ilim ve san 'at ve edebiyatda derecesi ne ise işbu jurnallerde gösterilmek lazım idügünden her sabah bir vakt-i muayyende çan vuruldugu gibi çocuklar kalkıp babı-ı salisin birinci faslında muayyen olan hizmetlerini gördükten ve sabah şorbalannı yedikten sonra umum müdürü ve zabıta müdürü ve katipler ve hocalar ve imalat ustalan mevcud oldugu halde bir divan tertip olunup ve şakirdan numerosuyla ayrılıp yoklamalan bi'l-icra her çocugun yirmi dört saat zarfında okumakda ve san'atda ve edebiyatda derecesi ne ise hocalanndan ve ustalanndan ve çavuşlanndan bi'l-sual jurnaline işaret olunarak ve kabahat ve cinahesi olanlar var ise o dahi yazılarak ol çocuk yine sırasında yoklama hitamına kadar bekleyecek yoklama hitamında kabahatli ve cinaheli olanlar ayrılıp maadası ders odalarına taksim olunacaktır. Ve tam iki saat kadar müddet içinde çocuklar derslerini okuyup takım takım çavuşlanyla veya çavuş vekilleriyle iş mahallerine taksim kılınacaktır. Yirmi altlocı Madde: Yoklama hitamında umum müdürü ve zabıta müdürü ve katiplerden mürekkep bir meclis yapılıp ve iktiza eder ise imalat müdürü ile katipleri dahi celb edilip yoklamada cinahe ve kabahatli olanlar birer birer o meclise celb ile muhakerneleri bi'l-rü'ye bab-ı salisde beyan olunan derecata göre cezalan tahdid ve jurnallerine işaret ve tahrir kılınarak icrası nöbetçi zaptiyeye havale kılınacaktır. Yirmi yedinci Madde: Bab-ı salisde tafsil olundugu vecihle ıslahhane şakirdanından kabahatli olanlar hakkında mukarrer olan muamelat-ı cezaiye üç nev'dir. Birisi ıslahhane hapsinde müddet-i muayyene ile hapis edilmek ve digeri riyazet cezasıyla yani yemegi kesilip taamdan men' ile mücazat olunmak ve öbürüsü tahdid olunacak müddetde ıslahhaneden taşra sahverilmemektir. Ve hapis cezası riyazet ve memnu 'iyet cezalannı müstelzim olup yani mahpus olan çocuk bi't-tabii müddet-i hapsinde hem riyazet cezasıyla mahkum ve hem de harice çıkmak salahiyetinden mahrum olur ve riyazet cezası dahi mahkumun müddet-i riyazetinde harice çıkmak memnu'iyetini mutazammın bulunur ve hapis ve riyazet cezalan olmayarak bir çocuk yalnız harice çıkmaktan memnu' olsa bile bunun için yemegi kesilmek lazım gelmez hapis ile hü.km olunanlar mahpusa konulup müddet-i mahbusiyetinde yalnız ekmek ve su verilecek ve kimesne ile ihtilat ettirilmeyecek ise de sıcaktan ve soguktan muhafazasına ve hiçbir suretle tazyikat görmemesine ve aç kalmamasına dikkat etmek ve kezalik taamdan men' olunanlar yalnız yemek vakti taam odasına ugratılmayıp ve hiç kimesne tarafından yiyecek verilmeyip yalnız nan-ı aziz tayinatı verilecek ise de bunlann ve harice çıkmaktan memnu' bulunanlann dersleri ve san'atlan tatil edilmeyip devam ettirilrnek lazımdır. Ve bu cümle ile beraber çocuklardan birini degnek ile dögmek veya tokat ile vurmak veyahud fena söz ile sövmek memnu'iyet-i kaviye ile memnu oldugundan buna mücaseret eden memurlar mes'ul tutulur ve icabına göre te'dib olunur. Yirmi sekizinci Madde: San'at işleyen çocuklar mevsim-i sayfede saat on buçukta ve mevsim-i şitada on birde ve on bir buçukda çan çalınrnasıyla tatil edilerek eyyam ve hava müsaid ise akşam taamından ve akşam yoklamasından sonra çavuşlara ve nöbetçi

19 Bir Be/ge 77 zaptiyelerinden birine terfikan teneffus için münasip mahallere çıkarılıp gezdirilir ve her halde serpuş ve iş elbisesiyle şak.irdamn sokaga çıkması yasak oldugundan fes ve setri ve potur veya pantolonlan giydirilir ve Cuma geceleri İslam'dan ve Pazar geceleri Hnstiyan akrabası malum olanlar istedikleri halde bir gece için akrabası yanına salıverilir. Yirmi dokuzuncu Madde: Yaz ve kış geceleri çocukların yatması için birer vakt-i muayyen tahsis olunarak o saatde cümlesi yatmaya mecbur oldugundan ve her koguşun nöbetçileri kimler ise akşam nöbetinde tayin kılınacagından nöbetçi şakirdan sabaha kadar münavebe ile gezip dolaşır. Otuzuncu Madde: Islahlıane şak.irdam haftada bir defa hamama gönderilip tathir ettirilmek ve dahili ve harici elbiselerinde hiçbir güna yırtık ve leke olmamak ve üzerlerinde kat'a kehle bulunmamak pek gözetilecek şeyoldugundan bunlara ıslahhane memurlarının umumu tarafından daima dikkat vacibe-i zimmettir. Otuz birinci Madde: Zabıta müdürü veya katibi her gün koguşlan dolaşıp taharete münafi bir şey var ise temizletmek ve soba ve manga i ve desti ve bardak ve süpürge ve hasır gibi şeylere bakmak ve çocuklann harekat ve muamelatında noksan şeyler var ise düzeltmek ve sabah ve akşam yemek ve ekmek taksiminde hazır bulunmak lazım oldugundan bu hizmetler dahi bi la-kusur ifa olunacak ve şak.irdamn her birine aralıkta tenbih ve ihtan lazım gelen işler oldukça çavuşlan veya vekilleri çagrılıp tenbih edilecektir. Ve şurası dahi bilinmelidir ki ıshihhanede bulunan şakirdan nöbetle koğuşlan süpürmek ve elbiselerini düşürmek ve mahpus olanlar beher gün helalan yıkamak misullu hizmetleri görecekleri gibi ısıa.hhanenin umumuna müteallik olarak mesela bir yerden diğer yere eşya taşımak ve su getirmek gibi hizmetleri dahi onlar rü'yet ederler ise de hiçbirinin az ve çok hizmet-i zatiyede istihdamı caiz olmadığından memurlardan birinin ıslahhane şakirdanından birini hizmet-i zatiyesinde kullanması veya odasına çağınp lakırdı etmesi memnudur. (Bab-ı Salis) (Fasl-ı Evvel) (Islahhane Şakirdanının Suret-i Tahsiliyesiyle Her Hususda Fül ve Amel ve Hareketlerini ve Nizam ve Usule Mugayir Cinahe ve Kabahat Ashabından Olanların Te'dibat-ı Cezaiyelerini Muarrefdir) Otuz ikinci Madde: Islahhanede mevcud şakirdanın her on neferde birisi çavuş ve birisi çavuş vekili ve sekiz i onlann neferi olup neferler çavuşlann ve çavuş vekillerinin ve çavuşlar ile çavuş vekilleri zabıta müdürüyle muavinieri olan katiplerin emri altında bulunacaktır. Ve herkes üst tarafında bulunan amirinin emrini dinlemeye ve onun mucibince hareket etmeye mecbur oldugundan böyle hareket etmeyenler kabahatine göre yirmi dört saatden üç güne kadar hapis olunacak veyahud bir günden bir haftaya kadar yemeği kesilerek riyazet cezası görecektir. Otuz üçüncü Madde: Islahhanede her sabah çan çalındığı anda çocuklann kaffesi uykudan kalkarak ve yataklarını düzelterek İslam çocuklan derhal abdest alıp sabah namazını kılacak ve Hrıstiyan çocuklan dahi ayin ve mezhepleri üzere ibadet edecektir.

20 78 Çağdaş Yerp/ Yönetim/er, 13 (4) Ekim 2004 Ve onun akabinde her koğuşdan nöbetçi olan çocuklardan birisi veya ikisi koğuşun pencerelerini ve kapılarını açıp koğuşu güzelce süpürerek ve destileri doldurup hazırlayarak mevsim-i şita ise sobasını dahi emr olunduğu halde yakacaktır. Bu işleri görmeyen yani sabahleyin çan çalındığı ve uykudan uyandırıldığı halde kalkmayan ve ibadetde gevşek davranıp söz dinlemeyen ve nöbetçi iken koğuşu süpfumekten ve ona mütea11ik işleri görmekten imtina ve istinkaf eyleyen çocuğun ilk defaki kusuru kendisine bağışlanıp i kinci defasında yine vuku bulur ise hakkında bir günlük ve üçüncü defasında iki günlük ve dördüncü defasında üç günlük riyazet cezasıyla hükm olunacak ve tekrar ettikçe ol çocuk ilanihaye bu vecihle ceza görecektir. Otuz dördüncü Madde: Çocuklar sabahleyin kalkıp işlerini gördükten sonra şorba vakti geleceğinden çan çalındıkta riyazet cezasıyla mahkum olmayan yani yemeği kesilmiş bulunmayan çocuklar çavuşlarıyla veya çavuş vekilleriyle takım takım yemek odasına gidip ve ekmeklerini alıp şorbalarını yiyecekdir. Ve ba'de't-taam yoklama vakti olduğundan şakirdan numeroları sırasıyla saf saf dizilir ve jumallerini beraber alıp sual olundukça jumallerini göstereceklerdir. Ve yoklama alınır iken çocuklar birbirine lakırdı söylemek ve gürültü etmek misullu hareketlerde bulunmayacaklardır. Ve yoklamada gürültü ve şematet edenler ve tenbih olunduğu halde söz dinlemeyenler icabına göre hapis ve riyazet ile ceza olunurlar. Otuz beşinci Madde: Yoklamadan ders odasına gittikleri vakitde İslam ve Hrıstiyan çocukları başka başka mahallerde ve Hrıstiyan çocuklarından Türkçe okuyanlar İslam ile birlikte derslerini alıp ve yazılarını yazıp bitirdikçe çavuşlarıyla veya çavuş vekilleriyle birlikte san'atlarına giderler. Ders okumaktan veya yazı yazmaktan imtina eden yani okuyup yazmasını istemeyen çocuklar iktizasına göre hapis ve riyazet cezalarıyla te'dib kılınırlar. Otuz altıncı Madde: Ders ve talim yerlerinde çocuklar derslerini ses çıkarmayarak gayet sükunetle okuyacaklarından ve sekizer onar çocuğa bir kalfa tayin kılınacağından hocalar ibtida kalfaların dersini okutup bitirdikçe onlar dahi şakirdleri toplayıp bir taraftan ders vereceklerdir ve her gün çocukların dersleri bittikçe kendileri bir taraftan yazıya çalışacaklardır ve ders de bulunan şakirdan her halde hocaların emrine itaat edeceklerdir. Ders mahallinde gürültü eden ve hocaların emrini dinlemeyen çocuklar kabahatlerinin derecesine göre hapis ve riyazet ile mücazat olunurlar. Otuz yedinci Madde: Çocuklar derslerini okuduktan ve yazılarını yazdıktan sonra her biri mensup olduğu san'atın odasına gidip orada ustalar tarafından tayin olunacak işleri işleyecektir. Şakirdandan biri kendüye gösterilen işi tarif olunduğu vecihle işlemeye muktedir iken ankasd fena işlemiş olur veyahud ıslahhanenin usul ve kaidesine mugayir olarak mesela vakitli vakitsiz işini terk ile koğuşa gitmek ve harice çıkmak ve öteki ve beriki ile oynamaya kalkış ıp çavuşlar ve ustalar tarafından edilen tenbihata muhalefet etmek sadedinde bulunur ise ertesi gün yoklamada jumaline işaretle bir günden bir haftaya kadar riyazet cezasıyla te'dib edilir. Otuz sekizinci Madde: Islahhanede ale'l-umum memnu olan maddelerin birincisi çocukların sigara ve çubuk içmesi olduğundan çubuk ve sigara içen bir çocuk görüldüğü halde ilk defasında iki gün ve ikinci defasında dört gün riyazet cezasına düçar olacak ve üçüncü defasında bir gün ve dördüncü de~asında iki gün ve beşinci defasında üç gün

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI SOSYAL HİZMET TARİHİ: OSMANLI DEVLETİ NDE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Zeki Karataş, Öğr. Gör. / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ENSTĐTÜSÜ ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ ANABĐLĐM DALI TEVHĐD-Đ TEDRĐSAT TAN HARF ĐNKILÂBINA ĐLKÖĞRETĐM (1924 1928) DOKTORA TEZĐ Hayrünisa

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU Nuran KOYUNCU * ÖZET Osmanlı Devleti nin klasik döneminde hukuk eğitimi medreselerde yapıldı. Medreselerin hukukçu yetiştirmede yetersiz kalması ve Tanzimat sonrasında hukuk alanında

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI. Cumhuriyet Öncesinde TÜRK KADINI (1839-1923) Şefika KURNAZ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI. Cumhuriyet Öncesinde TÜRK KADINI (1839-1923) Şefika KURNAZ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI Cumhuriyet Öncesinde TÜRK KADINI (1839-1923) İKİNCİ BASKI Şefika KURNAZ Ankara 1991 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER. Okt. Yücel Çil

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER. Okt. Yücel Çil HEDEFLER İÇİNDEKİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER Mustafa Kemal Atatürk ün Eğitim ve Kültür Anlayışı Osmanlı dan Cumhuriyet e Eğitim Alanındaki Gelişmeler Cumhuriyet Dönemi nde Eğitim Alanında

Detaylı

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI Doç. Dr. Selçuk UYGUN Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını 2015 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 GİRİŞ... 11 Kavramsal Çerçeve... 11 Amaç ve Önem... 14 I. BÖLÜM: ÇANAKKALE DE TANZİMAT

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi Kurtuluş ÖZTÜRK Öteki Çocukların Okul

Detaylı

Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre

Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn 2013 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

í*- s-r sí * V ttâi Okulda Depremin Neden Olduğu Krizin Yönetimi (Bir Ön Araştırma Muhasebe Denetiminde Doğrulama Tekniği ile İlgili Gelişmeler

í*- s-r sí * V ttâi Okulda Depremin Neden Olduğu Krizin Yönetimi (Bir Ön Araştırma Muhasebe Denetiminde Doğrulama Tekniği ile İlgili Gelişmeler -» V V Æ :, v r «-» * " v ' - M P " * t ' f., ^. j - v. = % i. : * ; r T ' ' * 4*f',l r* '" i. t,l v r~ '^ - \ v;;*v/-.* %' * rj* a. vit '* 3 " 1 r * j*4t Ï 8 5 í*- s-r sí * V ttâi w t. m p.--* A 5fi»VV

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI

EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt XXX. Sayı 1-2,1979-1982. s.7-36. EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI Dr. Mustafa ERGÜN Yakın geçmiş Türk eğitim hayatının en

Detaylı

OSMANLI TAŞRASINDA BELEDİYE İDARESİ: ALANYA BELEDİYESİ (1914-1915)

OSMANLI TAŞRASINDA BELEDİYE İDARESİ: ALANYA BELEDİYESİ (1914-1915) , s.s.165-185 OSMANLI TAŞRASINDA BELEDİYE İDARESİ: ALANYA BELEDİYESİ (1914-1915) Nurşen GÜRBOĞA* Özet Bu çalışmada Tanzimat döneminden itibaren çeşitli kentsel hizmetleri üstlenen belediye idaresinin küçük

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yıl 7. Sayı 14. Güz 2011 Hacettepe University The Atatürk Institute for Modern Turkish History

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4

İÇİNDEKİLER. Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4 İÇİNDEKİLER Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4 Prof. Mustafa CEZAR Güzel Sanatlar Akademisinden 100. Yılda Mimar Sinan Üniversitesi'ne... 5-84 Prof. Dr. Safa ERKÜN Bir Kurumlaşma Süreci

Detaylı

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Kesintisiz Eğitimin Okul Yönetimi, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme Yrd.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Beşinci Milli Eğitim Şûrası Türkiye nin yeni bir döneme girdiği,

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ Nejla GÜNAY* ÖZET XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti nde bazı askerî okullarla Galatasaray Sultanisi nde

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı

The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı Elementary Education Online, 10(2), 717-734, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 717-734, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk

Detaylı