Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) KS40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-15 TR (12/04) KS40"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) KS40

2 2

3 3

4 4

5 Daire Testere Kullanma Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz. AT Uygunluk Bildirisi KS40 ürünlerinin 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN50144, EN55014, EN61000 ile uygunluk taþýdýðýný beyan ederiz. EN50144 e göre; Ölçülmüþ ses basýncý db(a) 97 Ölçülmüþ ses gücü db (A) 110 Ses basýncý 85dB(A) yý geçerse kulaklýk takýnýz. EN50144 e göre; El/kol titreþimi <2.5 m/sn 2 Brian Cooke Mühendislik Bölümü Müdürü Spennymoor, County Durham DL 16 6JG, Ýngiltere KULLANMA AMACI Black&Decker KS40 daire testere, ahþap, ahþap ürünleri ve plastik kesmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. GÜVENLÝK TALÝMATLARI Uyarý Ýþaretleri Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr: Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý taktirde; yaralanma, ölüm veya alete zarar verme riskini belirtir. Elektrik çarpma riskini belirtir. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. 5 KS40 Makinenizi Tanýyýn Uyarý! Elektrikli ürünler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpma riski, mal ve kiþisel zararý önlemek için aþaðýdakiler dahil gerekli güvenlik tedbirleri alýnmalýdýr. Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aleti kullanmadan önce, tehlike anýnda nasýl kapatacaðýnýzý bildiðinize emin olunuz. Bu kýlavuzu saklayýnýz. Genel Çalýþma alanýný temiz tutun. Daðýnýk alanlar ve tezgahlar kazalara davetiye çýkarýrlar. Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat edin. Elektrikli el aletinizi yaðmura maruz býrakmayýn. Elektrikli el aletini nemli ve ýslak ortamda kullanmayýn. Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýn. Elektrikli el aletini yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýn. Çocuklarý uzak tutun. Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn; çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve alete veya uzatma kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin. Uygun giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik eldivenler ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir. Kiþisel güvenlik. Emniyet gözlükleri kullanýn. Ýþlem toz çýkarýyorsa veya kapalý mekanda çalýþýyorsanýz bir yüz veya toz maskesi kullanýn. Ses þiddeti rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk kullanýn. Elektrik çarpmasýna karþý tedbir. Topraklý yüzeylerle (örneðin, borular, radyatörler, mutfak ocaklarý ve buzdolaplarý) vücut temasýndan mümkün olduðunca kaçýnýn. Gereðinden fazla uzanmayýn. Dengenizi koruyun. Dikkatli olun. Ne yaptýðýnýza dikkat edin. Çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn. Yorgun olduðunuzda aleti kullanmayýn. Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi emniyete alýn. Üzerinde çalýþýlan

6 malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar veya bir mengene kullanýn. Bu daha emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar. Toz atma baðlantýsý kullanýn. Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði varsa bunlarýn gerekli aletlere baðlanmasýný saðlayýn. Ayarlama anahtarlarýný ve vida anahtarlarýný çýkarýn. Aleti çalýþtýrmadan önce anahtarlarýn ve vida anahtarlarýnýn sökülmüþ olup olmadýðýný kontrol etme alýþkanlýðýný geliþtirin. Uzatma kablolarý. Kullanýmdan önce uzatma kablosunu kontrol edin. Hasar varsa deðiþtirin. Ürünü açýk mekanda kullanacaksanýz, açýk alanda kullanýma uygun uzatma kablosu kullanýn. Doðru aleti kullanýn. Kullanma amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn. Alet kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Dikkat! Herhangi bir aksesuarýn yada baðlantýnýn yada iþlemin, bu kitapçýkla tavsiye edilen þekilden baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir. Hasar görmüþ parçalarý kontrol edin. Kullanmadan önce, aleti ve kablosunu dikkatlice hasar olup olmadýðý yönünde kontrol edin. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný ve yapýþýp yapýþmadýklarýný, herhangi bir kýrýlma olup olmadýðýný, koruma ve tetikte hasar olup olmadýðýný veya aletin iþleyiþini etkileyebilecek herhangi bir baþka nedenin olup olmadýðýný kontrol edin. Ürünün doðru bir þekilde çalýþacaðýndan ve tasarlandýðý uygulamayý yapabileceðinden emin olun. Herhangi bir parçasý hasar görmüþ veya hatalýysa ürünü kullanmayýn Eðer açma kapama düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn. Arýzalanmýþ veya hatalý parçalar yetkili servis tarafýndan uygun þekilde deðiþtirilmeli ya da tamir edilmelidir. Kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn. Aleti fiþten çekin. Alet kullanýlmadýðýnda, herhangi bir parçasý, aksesuarý ya da ataþmaný deðiþtirilmeden önce ve bakýmdan önce aletin fiþini prizden çekin. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin. Parmaðýnýz tetik üzerinde 6 bulunacak þekilde aleti taþýmayýn. Çalýþtýrmadan önce aletin kapalý olduðundan emin olun. Kabloya zarar vermeyin. Aleti kablosundan tutarak taþýmayýn ve fiþi kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu sýcak, yað ve keskin eþyalardan koruyun. Kullanýlmayan aleti kaldýrýn. Kullanmadýðýnýz zamanlar, aletler kuru, yüksek ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ olarak saklayýnýz. Aletlerin bakýmýný özenle yapýn. Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza ediniz. Yaðlama ve aksesuar deðiþtirme konusundaki talimatlara uyun. Tutamaklarý, kuru, temiz, ve yað ve gresten arýndýrýlmýþ bir þekilde muhafaza edin. Aletinizi yetkili kiþilere tamir ettirin. Bu elektrikli el aleti ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri sadece orjinal yedek parçalar kullanýlarak yetkili servislerce yapýlmalý; aksi taktirde kullanýcý için ciddi riskler oluþabilir. Daire Testereler Ýçin Ýlave Emniyet Talimatlarý Aleti kullanýrken koruma gözlüðü takýn. Aleti kullanýrken kulaklýk takýn. Kesme Aleti kullaným amacý dýþýnda kullanmayýn; örnek olarak daire testere ile aðaç dalý veya kütük kesmeyin. Kesilen malzemenin altýnda yeterli boþluk olduðundan emin olun. Zeminde kesme yaparken saklý boru ve kablolara dikkat edin. Kesme iþleminden önce kesilecek malzemeden çivi ve metal parçalarý çýkartýn. Çok ufak malzemeyi kesmeye çalýþmayýn. Aleti herzaman iki elinizle saplarýndan tutun. Aleti hiçbir zaman býçak yukarý veya yana bakacak þekilde kullanmayýn. Alet kapatýlmadan evvel masa veya çalýþma tezgahýnýn üzerine koymayýn. Alet kapatýldýktan sonra býçaðý durdurmak için yanýna bastýrmayýn. Kablo hasarlý ise veya kesilmiþse hemen fiþten çekin.

7 Ýþlevsel Güvenlik Cihazlarý Býçaðý çevreleyen tüm cihazlarýn doðru þekilde çalýþtýðýna emin olun. Býçak muhafazasýný açýk konumda kitlemeyin. Býçak muhafazasý kapanmýyorsa aleti kullanmayýn. Eðer býçak muhafazasýný manuel olarak açmak istiyorsanýz üzerindeki kolu kullanýn. Býçak kamasýnýn doðru þekilde ayarlandýðýndan emin olun. Hiçbir zaman býçak kamasýný çýkartmayýn. Testere Býçaðý Kullanma kýlavuzunda belirtilen özelliklere uymayan býçaklarý kullanmayýn. Sadece bu ürün ile kullanýlmak üzere üretilmiþ ve çapý, kalýnlýðý, býçak hýzý uygun olan Black&Decker testere býçaklarýný kullanýn. Gövde kalýnlýðý býçak kamasýndan daha kalýn olan testere býçaklarýný veya kesim kalýnlýðý býçak kamasýndan daha ince olan testere býçaklarýný kullanmayýn. Yüksek hýz çeliði (HSS) metal alaþýmýndan yapýlmýþ býçaklarý kullanmayýn. Metal veya taþ-mermer kesme disklerini daire testere ile kullanmayýn. Keskin ve mükemmel çalýþma koþulunda olan býçaklarý kullanýn. Çatlamýþ veya yamulmuþ testere býçaklarý yenileri ile deðiþtirilmelidir. Testere býçaðýnýn tam yerine oturup sýkýþtýrýldýðýndan ve doðru yönde döndüðünden emin olun. Geri Tepme Geri tepme testere malzemede sýkýþtýðýnda meydana gelir. Testere sýkýþýrsa hemen durdurun. Kesim hattýný geniþ paneller ile destekleyin. ELEKTRÝK EMNÝYETÝ Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmýþtýr. Her zaman için güç kaynaðýný, aletinizin deðer plakasý üzerindeki deðerle ayný olup olmadýðýný kontrol edin. Aletiniz EN e uygun bir biçimde çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle topraklanmaya ihtiyaç duymaz. Uzatma kablosu kullanýmý Her zaman aletin giriþ gücüne uygun uzatma kablosu kullanýn (teknik özelliklere bakýnýz). Kullanmadan önce uzatma kablosunu hasar, aþýnma yönünden kontrol edin. Hatalý veya hasarlýysa uzatma kablosunu deðiþtirin. Aletin giriþ gücüne uygun olmayan, hasarlý veya hatalý uzatma kablosu kullanýmý yangýn ve elektrik þoku riski doðurur. Ambalaj Ýçeriði Kutunun içindekiler: 1 adet daire testere ve býçaðý 1 adet alyan anahtarý 1 adet paralel korkuluk 1 adet kullanma kýlavuzu Bütün parçalarý kutudan dikkatlice çýkartýn. Genel Bir Bakýþ (Þekil A) 1. Açma kapama düðmesi 2. Güvenlik tetiði 3. Ana sap 4. Yan sap 5. Kesim derinliði ayar manivelasý 6. Kesim derinliði ölçeði 7. Açýlý kesim ayarý kilitleme kolu 8. Açýlý kesim açý ölçeði 9. Býçak muhafazasý 10. Býçak muhafaza kolu 11. Testere tabaný 12. Paralel korkuluk 13. Býçak kamasý Montaj Aþaðýdaki iþlemlerden herhangi birini yapmadan önce, aletin kapalý olduðu, fiþinin çekili olduðu ve býçaðýn dönmeyi durdurmuþ olduðundan emin olun. Testere býçaðýnýn çýkartýlmasý ve takýlmasý (Þekil B) Çýkartýlmasý Býçaðýn dönmesini engellemek için deliðe (14) tornavida sýkýþtýrýn veya dýþ contayý (15) 18 mm lik anahtar kullanarak tutun. Býçak tutma vidasýný (16), alyan anahtarýný (17) kullanarak ve saatin ters yönünde döndürerek gevþetin ve çýkartýn. Dýþ contayý (15) çýkartýn. Testere býçaðýný (18) çýkartýn. Takýlmasý Testere býçaðýný iç contanýn (19) üzerine takýn. Býçak üzerindeki ok ile alet üzerindeki okun yönünün ayný olmasýna dikkat edin. 7

8 Dýþ contayý (15), çýkýk tarafý býçaktan ters tarafa bakacak þekilde milin üzerine yerleþtirin. Býçak tutma vidasýný (16) deliðe yerleþtirin. Testere býçaðýnýn dönmesini önlemek için deliðe (14) tornavida yerleþtirin ya da dýþ contayý (15) 18 mm lik anahtar kullanarak tutun. Býçak tutma vidasýný alyan anahtarý (17) ile saat yönünde döndürerek sýkýn. Aþaðýda anlatýldýðý þekilde býçak kamasýný ayarlayýn. Býçak kamasýnýn ayarlanmasý (Þekil C ve D) Býçak kamasý kesme sýrasýnda býçaðýn sýkýþmasýný önler. Býçak kamasý testere býçaðý deðiþtirildikten sonra ayarlanmalýdýr. Vidayý (20) (Þekil C) gevþetiniz. Þekil D de gösterildiði þekilde býçak kamasýný (13) hizalayýnýz. - Býçak diþi ile býçak kamasýnýn arasýndaki mesafe 2-3 mm olmalýdýr. - Býçaðýn en uç noktadaki diþi býçak kamasýnýn ucundan 2-3 mm daha aþaðýda olmalýdýr. Vidayý (20) sýkýn. Paralel korkuluðun takýlýp çýkartýlmasý (Þekil E) Paralel korkuluk kesilen parça üzerinde paralel, düz bir hatta kesim yapýlmasýný saðlar. Takýlmasý Kilitleme düðmesini (21) gevþetin. Aralýktan (22) paralel korkuluðu (12) geçirin. Ýstenilen konumda ayarlayýn. Kilitleme düðmesini sýkýn. Çýkartýlmasý Kilitleme düðmesini (21) gevþetin. Paralel korkuluðu çýkartýn. KULLANIM Aletin kendi devrinde çalýþmasýný saðlayýn. Aþýrý yüklenmeyin. Kaza ile kablonun kesilmesini önlemek için çalýþýrken kabloya dikkat edin. Kesim yükseklik ayarýnýn ayarlanmasý (Þekil F) Kesim yükseklik ayarý kesilen malzemenin kalýnlýðýna göre ayarlanmalýdýr. Malzeme kalýnlýðýný 2 mm geçmelidir. Kesim derinliði ayar manivelasýný (5) gevþeterek testere tabanýný gevþetiniz. Testere tabanýný (11) istenilen konumda ayarlayýnýz. Denk gelen kesim derinliði ölçeðinden (6) görülebilir. Manivelayý sýkarak testere tabanýný kilitleyiniz. Açýlý kesim ayarý (Þekil G) Bu ürün 0-45 derece arasýnda açýlý kesim için ayarlanabilir. Kilitleme kolunu (7) gevþeterek testere tabanýný gevþetiniz. Testere tabanýný (11) istenilen konumda ayarlayýnýz. Denk gelen kesim açýsý ölçeðinden (6) görülebilir. Kilitleme kolunu sýkarak testere tabanýný kilitleyiniz. Açma kapama (Þekil H) Aleti çalýþtýrmadan önce alyan anahtarýnýn býçak tutma vidasýndan çýkartýlmýþ olduðundan emin olunuz. Açma Güvenlik tetiðine (2) basýlý tutarak açmakapama düðmesine (1) basýnýz. Güvenlik tetiðini býrakýn. Kapama Açma-kapama düðmesini býrakýn. Kesim hattý ile testereyi hizalamak (Þekil I) Testere düz kesmek (23) için 2 ve açýlý kesmek (24) için 2 kýlavuza sahiptir. Kýlavuzlarýn (23) ve (24) sol kenarlarýný kesim hattý (25) ile ayný hizaya getirin. Çok hassas kesimler için: Bir tahta parçasý üzerine kesim hattýný çizin. Kýlavuzlarýn (23) ve (24) sol kenarlarýný kesim hattý (25) ile ayný hizaya getirin. Deneme kesimi yapýn. Sonuçlara göre kýlavuzlarý kesim hattýna göre ayarlayýn. Toz atma (Þekil A) Daire testereyi elektrik süpürgesi veya toz emiciye baðlamak için bir adaptör gereklidir. Bu adaptör satýþ noktalarýndan temin edilebilir. Toz atma baðlantý adaptörünü toz çýkýþýna (26) yerleþtirin. Süpürge hortumunu adaptöre baðlayýn. 8

9 Yararlý tavsiyeler Kesim hattý boyunca kesim yüzeyinde pürüz meydana gelebileceðinden, malzemeyi pürüzün sorun yaratmayacaðý taraftan kesin. Pürüzün an aza indirilebileceði durumlarda örnek: laminat kesimi, kesilen malzemenin üzerine bir parça kontraplaðý mengene ile sýkýþtýrýn. BAKIM Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sürekli þekilde tatmin edici bir performans elde etmek için aletin bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir ayar, tamir veya bakým yapmadan önce aleti kapalý konuma getirin, býçaðýn dönmesinin durmasýný bekleyin ve fiþini prizden çekin. Düzenli olarak havalandýrma deliklerini yumuþak bir fýrça veya kuru bir bezle silin. Düzenli olarak motor gövdesini nemli bir bezle silin. Çözücü veya deterjan kullanmayýn. ÇEVRENÝN KORUNMASI Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý konusunu düþününüz. Black&Decker servisleri eski Black&Decker aletlerinizi alacak ve çevreye herhangi bir zarar vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. Teknik Bilgi KS40 Voltaj Vac 230 Giriþ gücü W 710 Yüksüz hýzý dak Maks. Kesim derinliði mm 40 Býçak çapý mm 140 Göbek çapý mm 12,7 Býçak diþi geniþliði mm 2,4 Aðýrlýðý kg 2,7 GARANTÝ Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti belgesi, hiçbir þekilde kanuni haklarýnýzýn olmasýný gerektirmez. Eðer bir Black & Decker ürünü, hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, satýn alma tarihinden 24 ay içinde müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatabilmek için Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, belirgin bir þekilde yýpranmýþ veya hasar görmüþ kýsýmlarý onarmayý veya deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: - Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; - Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; - Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; - Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir yapýlmaya kalkýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet te Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: adresindedir. DÝÐER HOBÝ ÜRÜNLERÝ Black&Decker, çalýþmalarýnýzý kolaylaþtýran hobi aletleri konusunda oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Eðer diðer ürünler hakkýnda daha fazla bilgi almak isterseniz, bu kitapçýðýn arkasýnda adresi belirtilen Black&Decker Ofisi ile temas 9

10 kurabilir veya Black&Decker satýcýnýz ile görüþebilirsiniz. Diðer ürünler arasýnda þunlar bulunmaktadýr: Darbeli matkaplar Þarjlý matkaplar Þarjlý tornavidalar Zýmparalar Dekupaj testereler Daire testereler Gönye testereler Taþlamalar Planyalar El frezeleri Elektrikli ve þarjlý çok amaçlý aletler Çalýþma tezgahlarý Ayrýca yukarýdaki ürünler ile beraber kullanýlabilecek çok çeþitli aksesuar çeþidi mevcuttur. Tüm ürünler her ülkede bulunmayabilir. 10

11 Ýl Servis Adý Adres Telefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

12 12

13 13

14 14

15 15

16 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05)

www.blackanddecker.com KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) www.blackanddecker.com BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM IÇIN TASARLANMAMISTIR. 559000-77Cz 559722-28 TR - (05/05) KR500CRE KR500RE KR510XC CD501CRE 2 Kullanma Amacý Black & Decker elektrikli matkaplarý, vidalama,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-85 TR - (10/04) CS143(K) 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve metalleri kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS999 559722-50 TR (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-50 TR (10/04) KS999 2 TÜRKIYE Ürünün kullanýmý Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve metal plakalar kesmek

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KR70LSR 559722-49 TR (04/05) www.blackanddecker.com 6 5 4 7 8 3 2 1 9 10 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-49 TR (04/05) KR70LSR 14 13 12 11 5 A B 15 C 2 Kullanma amacý Black&Decker matkabýnýz tahta, metal,

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS888 559722-46 TR (09/04) 2 1 www.blackanddecker.com 3 7 8 6 4 5 9 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-46 TR (09/04) KS888 5 7 10 3 A B 5 4 7 14 14 9 12 13 12 14 11 9 C D 15 16 7 6 7 E F 2 TÜRKIYE Ürünün

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-78 TR - (11/04) KS480PE 2 Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik, seramik ve sac kesimi için tasarlanmýþtýr.

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA511E 559722-83 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-83 TR - (10/04) KA511E 2 LIETOÐANAS TÜRKIYE PAMÂCÎBA Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik

Detaylı

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR.

BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM GL20. 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM 559000-77Cz IÇIN TASARLANMAMISTIR. GL20 2 3 TEBRIKLER! Black&Decker dekupaj testereyi tercih ettiðiniz için sizi tebrik ederiz! Dekupaj testerenizden en iyi sonuçlarý elde

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! KD960 559722-63 TR - (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr! 559722-63 TR - (09/04) KD960 2 3 Kullaným TÜRKIYE Black&Decker pnömatik matkabýnýz tahta, metal, plastik ve betonda delik delme

Detaylı

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04)

www.blackanddecker.com CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-35 TR (09/04) CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 2 Kullanma Amacý Black & Decker þarjlý matkap / tornavidalar vidalama,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559130-09 TR - (03/05) KS890E SCORPION ÇOK AMAÇLI TESTERE Tebrikler! Bir Black&Decker ürünü seçmiþ bulunuyorsunuz. Amacýmýz, kaliteli aletleri uygun

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS2005E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-79 TR - (10/04) KS2005E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA198GT TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-81 TR - (10/04) KA198GT 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA191E TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-80 TR - (10/04) KA191E 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmpara makineniz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeylerin

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KC2000 KC2002FK TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-25 TR (11/04) KC2000 KC2002FK 2 3 TÜRKIYE Amaçlanan Kullaným Þekli Black & Decker çok amaçlý þarjlý hobi aleti çok çeþitli

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (09/04) KC9036 KC9039 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-20 TR (09/04) KC9036 KC9039 2 3 4 Þarjlý Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Amacýmýz

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05)

GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (03/05) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 506555-81 TR - (03/05) GR369 LM382 GR383 GR384 GR389 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çim biçme makineniz çim biçme uygulamalarý

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-16 TR (12/04) HP126F2K HP146F2K HP148F2K HP188F2K 2 3 4 5 Þarjlý Matkap / Tornavida Kullaným Kýlavuzu Tebrikler Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04)

Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KA165GT KA165GTK TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-84 TR - (10/04) KA165GT KA165GTK 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker zýmparanýz ahþap, metal, plastik ve boyalý yüzeyleri

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E 2 3 4 5 TÜRKÇE Güvenlik talimatları Uyarı! Elektrikli araçları kullanırken alev alması, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıda

Detaylı

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr 518707-98 TR BDSL10 www.blackanddecker.com.tr 2 Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay, dikey ve 45 açılarda hizalama ve ölçü transferinde kullanıcıya yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafi

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý

`foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk. Montaj talimatlarý `foqokk `fpmokk cfnukkk cfoqkkk cfoqakk `foqtkk tr Montaj talimatlarý = Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 3 Kurulum olanaklarý... 4 Tekil cihaz... 4 Yan yana kurulum... 4 Ayýrma duvarlý tekil cihazlar...

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR KS500 KS501 KS502 AST7XC 2 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı