A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER N L DERL K ANLAYI LARI ÜZER NE B R ALAN ARA TIRMASI: ZM R, AYDIN, DEN ZL ÖRNE A FIELD RESEARCH ON LEADERSHIP UNDERSTANDINGS OF AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: EXAMPLE OF IZMIR, AYDIN, DENIZLI PROVINCES enol OKAY a* a Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, E-posta: Özet Ülke sanayisinde önemli bir yere sahip otomotiv sektörünün mü teriye aç lan kap lar ndan olan yetkili servislerin, mü teri memnuniyetini sa layarak, markan n pazar pay n artmas nda ya da azalmas nda büyük etkisi olmaktad r. Servislerdeki memnuniyetin sa lanmas n yolu da al nan hizmetlerin memnuniyet art ekilde verilmesinden ve yönetilmesinden geçmektedir. Günümüzde insan odakl yönetim alg lar n yayg nla arak, i letmelerde tak m ruhu olu turup, sinerji meydana getirerek, motivasyonu yükseltme amaç edinen liderlik davran n uyguland görülmektedir. Bununla beraber çal anlar n aidiyet duygular art rarak çal ma ortam nda mutlu olmalar sa lamay hedefleyen yönetici anlay yayg nla maktad r. Yap lan bu çal malar sonucunda iyi yönetilen bir servisten hizmet alanlar n memnuniyet düzeyleri de yükselmektedir. Bu çal mada, otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar ve davran lar na etki eden faktörler tespit edilerek, liderlik davran lar ile kar la lmas yap lmaktad r. Ara rma örneklemini, zmir, Ayd n ve Denizli illerindeki yetkili servislerde yöneticilik yapan 92 ki i olu turmu tur. Yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yap lan ara rmada elde edilen bulgular SPSS 12 paket program nda analiz edilerek yorumlanm r. Anahtar kelimeler: Yönetici, Lider, Otomotiv Yetkili Servisi, Çal an Memnuniyeti, Aidiyet Bilinci. Abstract Authorized services of automotive sector which has an important position in country economy are one of the opening doors to customer. The authorized services have a big effect the increasing or decreasing to market share of mark by customer satisfaction. The way of supplying satisfaction at services passes from gave and managed as increasing satisfaction of the received services. Nowadays, it has been aimed to increase of motivation as develop the synergy and to form team spirit at enterprises as become widespread of management system based on human. In addition, it become widespread manager understanding which aims to supply being happy of them on work field as increasing to loyalty feeling of works. At the result of these studies, it increases satisfaction levels of anybody received service from a service which is managed well. In this study, it has been performed a comparison with leadership behaviors by determined the factors which effect of management understanding and behaviors at automotive authorized services. The research range forms from 92 persons which are manager at authorized services in zmir, Ayd n and Denizli provinces. The results of the obtained data from researches which were made with face to face questionnaire method were commented by analyzing at SPSS 12 computer program. Keywords: Manager, Leader, Automotive Authorized Service, Satisfaction of Worker, Loyalty 1. Giri Küreselle en dünyada, teknolojinin ve bilimin h zla ilerlemesi, rekabetin uluslar aras hale gelmesi, letmelerde de imlere ve dönü ümlere neden olmaktad r. De im ça olarak da adland lan günümüzde, i letmelerin sahip olduklar kaynaklar etkin kullanmalar önemini giderek art rmaktad r. Kaynaklar n verimli kullan lmas nda yönetimin rolü oldukça yüksektir. Bu ortamda gerek çal anlar n gerekse mü teri ihtiyaçlar n ön plana ç kmas insan faktörünün önemini yükseltmektedir. letmelerde çal anlar n iyi yönetilmesi, letmenin verimini, kalitesini ve mü teri memnuniyetini art sonuçlar vermektedir. Bu durum yönetici kavram çok daha önemli hale getirmektedir. Bu çal mada, otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar ve davran lar na etki eden faktörler tespit edilerek, liderlik davran lar ile kar la lmas yap lmaktad r. 2. Liderlik Kavram Tan ve Özellikleri Yöneticilik ve liderlik olgular y llard r sorgulanan, de ik öneri ve yakla mlarla ortaya konulan iki kavramd r. lk dönemlerde yönetim kavram, uygulamalar ve yönetici özellikleri irdelenirken, daha sonra liderlik kavram ve liderlik özellikleri belirlenmeye ba lanm r. lk dönemlerde sadece dini, politik ve askeri konular çerçevesinde ele al nan liderlik kavram, h zl sanayile me ve i gücünün farkl la mas ile beraber bu alanda da tart ma konular na dahil edilmi tir. Yönetici ve lider birbirinden farkl iki kavramd r [1]. Son y llarda i letmelerde liderli in ön plana geçmesi ile ara rmalar artm, vas flar ve faaliyetleri de daha iyi tan mlanmaya ba lam r. Bu tan mlar neticesinde, lider ve yönetici aras nda ay m oldu u iddias ortaya at lm ve yöneticinin, karma a ile ba ederken liderin de im ile ba eden ki i oldu unu belirtilmi tir. Ça z büyük IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 de imlerin ya and ça oldu u için, art k örgütlerde yöneticilere de il, daha çok lidere ihtiyaç oldu u iddia edilmektedir [2]. Yönetim biliminin öncülerinden P. Drucker liderli i; Japonlar liderli in sadece iki art n oldu unu kabul eder. Birincisi, rütbenin insana ayr cal k vermeyip sorumluluklar yükledi ini kabul etmektir. Di eri ise, bir kurulu taki liderlerin, yapt klar ile söylediklerini, davran lar ile beyan ettikleri inançlar ve de erler aras ndaki tutarl yani namus dedi imiz eyi önce bizzat kendilerinin ya amay kabul etmesidir eklinde tan mlamaktad r [3]. Di er bir tan ma göre; liderlik, belirli artlar alt nda belirli ki isel ve grup amaçlar gerçekle tirmek üzere bir kimsenin, ba kalar n faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir. Lider ise; ba kalar belirli amaç do rultusunda davranmaya sevk eden ki idir [4]. Liderlik, bir vizyon olu turma ve ilham verme sürecidir. Oysa yöneticilik, ya anan güne ili kin sorunlar n çözülmesiyle ilgili bir i levdir [5]. Arkas nda izleyici kitlesi bulunan, vizyonunu bu izleyici kitleye enjekte edip payla an, tasar üzerine plan yap p yapt plan çerçevesinde çal anlar seferber eden, do ru ve etkin standartlara imzas atarak k lavuzluk misyonuna soyunan ve dü ünceleriyle heyecan yaratan lider profili, enformasyon ça nda geçerli prototipini çizmektedir [6]. Özellikle enformasyon devriminden sonra bir dönü üm ya an yor olmas ndan dolay da, bu büyük dönü ümleri gerçekle tirecek, karizma sahibi dönü ümcü lider lere ihtiyaç vard r. Dönü ümcü lider, vizyon sahibi, bir misyonu olan, olumlu örgüt kültürü olu turup yenilik ve yarat a önem vererek tak m çal mas ile güçlendirme yap p, örnek bir model olu turan, çal anlarda entellektüel istek olu turan, çal anlar motive eden ve çal anlarla teker teker ilgilenen ki idir. Dönü ümcü liderin özellik ve davran lar u ekilde s ralanabilir [2]: Takipçileri üzerinde, daha önce yapt klar i lerini yeni bir perspektiften görecek ekilde yeni ilgiler uyand rmak, Örgütün ve örgüt içinde olu turulan tak mlar n vizyonu veya misyonu hakk nda bilinç uyand rmak, Takipçilerinin, içlerinde var olan yetenekleri fark etmelerini sa layarak, bu yeteneklerden daha yüksek seviyeli yetenek potansiyelleri geli tirmek, Takipçileri s rf kendi menfaatlerini dü ünmekten kurtar p, ki isel menfaatlerin üzerinde grup menfaatlerini gözetecek bir bak aç geli tirmeye motive etmek. yi liderler, mü terileri memnun etmeye odaklanmak için insanlar güdüleyerek ve serbest hareket etmelerini sa layarak uzun dönemde sonuçlar al rlar [7]. Mü teri odakl liderli in özellikleri unlard r [8]: Bir vizyonu benimsemek ve bunu da çal anlar yla payla mak, De ikli e aç k olmak ve yeni projeleri yönetebilmek, Mü teri ihtiyaçlar na yönelik çal mak, nsanlarla bireysel olarak ilgilenmek, Ekipleri ve gruplar desteklemek, Bilgiyi payla mak, Sorun çözmek ve karar vermek, lerin ak yönetmek, Projeleri yönetmek, Teknik beceri sergilemek, Zaman ve kaynaklar do ru yönetmek, Sorumluluk alabilmek, Beklenenin üstünde inisiyatif kul anmak, Duygular na hakim olabilmek, Profesyonel ahlaka sahip olmak, Merhametli olmak, Güvenilir olmak. Gerek imalat gerekse hizmet üretimi olsun her hangi bir kurulu ta kalitenin geli tirilebilmesi üst yönetimden ba lar. Bu nedenle üst yönetime büyük bir sorumluluk dü mektedir. Yönetim kademesi artt kça sistem geli tirme yetki ve sorumlulu u da artmaktad r [9]. Warren Bennis de lider ve yönetici aras ndaki ayr Tablo 1 de fland rm r [10]. Tablo 1. Bennis e Göre Lider Ve Yönetici Özellikleri YÖNET Yönetir Bir kopyad r Muhafaza eder Sistem ve yap ya odaklanm r Kontrole güvenir sa görü lüdür Nas l ve ne zaman olaca sorar Gözü alt çizgidedir. Taklit eder Statükoyu kabul eder Klasik iyi askerdir lerin do ru gitmesini sa lar DER Yenilik yapar Orijinaldir Geli tirir nsanlara odaklanm r Güven a lar Uzun görü lüdür Ne ve neden oldu unu sorar Gözü ufuktad r Orijinalle tirir Statükoya meydan okur ahsiyetli, kendi kendisidir Do ru i leri yapar Gelecekte kar la lacak zorluklarla ba edebilmek için, izole edilmi cesur liderler art k yeterli olmayacakt r; günümüz normlar, yeni ve farkl yönetim yöntemleri ile donanm liderli i üstlenecek bir grup insana, gereksinim duymaktad r [11]. Liderlik kavram n belirgin özellikleri u ekilde tan mlanabilmektedir [12]: 1. Yönlendirme: Liderler, ileriye götüren yollar bulmakta, kararl bir yönelme ve yön aray yarat lmas yla ilgilenirler. Bu, yeni hedeflerin, yeni hizmetlerin ve yap lar n tan mlanmas içerebilir. 2. Esin Kayna Olma: Liderler çal ma tak mlar için güçlü güdüleyici i levi gören dü üncelerini, yönlendirici bir enerji yaratarak aç kça ortaya koyarlar. 3. Tak mlar Olu turma: Liderler, tak mlar en do al ve etkili yönetim biçimi olarak görürler, zamanlar tak m olu turma ve çal malar te vik etme; onlara koçluk yapma ile geçirirler. 4. Örnek Olma: Liderlik bir örnek olu turmakt r; kurumlarda di erlerini etkileyen, liderlerin yaln zca ne yapt klar de il, nas l yapt klar r. 5. Kabul Edilme: Yöneticilerin resmile tirilmesi tayinler ve unvanlarla gerçekle ir; ancak bu yöneticilerin liderliklerinin onay yeri ise, çal ma arkada lar n kalpleri ve beyinleridir. 3. Ara rman n Amac, Modeli, Alan ve Yöntemi Bu çal man n amac, otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar ve davran lar na etki eden faktörler tespit edilerek, liderlik davran lar ile uyumunu belirlemeye çal makt r. Ara rma örneklemini, zmir, Ayd n ve Denizli illerindeki yetkili servislerde yöneticilik yapan 92 ki i olu turmu tur. Çal mada tarama modeli

3 yöntem olarak kullan lm r. Ara rmada kullan lan ölçme arac 92 yönetici tam ve eksiksiz bir ekilde cevap vermi tir. Ölçek otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar tespite yönelik maddelerden olu mu tur. Ölçe in ön uygulanmas 40 yönetici üzerinden gerçekle tirilmi tir. Ölçe in güvenilirlik çal mas için Cronbach Alfa katsay hesaplanm r. Yap lan güvenilirlik çal mas nda, motivasyon faktörüne yönelik Cronbach Alfa katsay.80 olarak bulunmu ve madde toplam korelasyonlar.32 ile.68 aras nda gerçekle mi tir. kinci faktöre (yönetim) ili kin Cronbach Alfa katsay.74 iken, madde toplam korelasyonlar.44 ile.76 aras nda ç km r. Üçüncü faktöre (ki isel geli im) ili kin Cronbach Alfa katsay.76 iken, madde toplam korelasyonlar.42 ile.78 aras nda ç km r. Buna göre, ön uygulama sonucu ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenilir sonuçlar verdi i söylenebilir. Ara rmada kullan lan Likert ölçe inde aral klar n geni li i dizi geni li i/yap lacak grup say say formülü ile hesaplanm r. Buna göre aral klar olu mu tur ve s flama bu ölçe e göre yap lm r. 1,00-1,80 hiç kat lm yorum, 1,81-2,60 kat lm yorum, 2,61-3,40 karars m, 3,41-4,20 kat yorum, 4,21-5,00 tamamen kat yorum eklinde de erlendirmeler yap lm r [13]. Çal mada elde edilen veriler SPSS for Windows 12.0 istatistik program nda analiz edilmi tir. Otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar analiz etmek için yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma kullan lm r. 4. Bulgular Bu bölümde ara rma bulgular tablolar yard yla aç klanmaya çal lacakt r Ara rmaya Kat lanlar Hakk nda Genel Bilgiler Ankete cevap verenlerin cinsiyet da incelendi inde, % 81.5 nin erkek ve % 18.5 nin kad n oldu u 4.2. Ara rmaya Kat lanlar n Liderlik Özelliklerine li kin Görü ler Bu bölümde otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar ile ilgili de erlendirmeleri incelenmektedir. görülmektedir. Yöneticilerin e itim durumu da incelendi inde, % 54.3 nün üniversite, % 25 nin lise ve % 14.1 nin ön lisans mezunudur. Yöneticilerin e itim seviyelerinin yüksek olmas, servislerde yeniliklere, de ime uyum konusunda daha süratli bir sürecin ya anmas na neden olabilir. Ankete cevap verenlerin ya da incelendi inde, % 45.7 sinin 26-35, %35.9 nun ya aral nda olduklar görülmektedir. Servislerde hizmet süreleri incelendi inde % 34.8 nin 2-4 y l, % 25 nin 5-7 y l ve % 26.1 ise 8 y l ve üstü servislerde yönetici olarak görev yapmaktad rlar. Yöneticilerin büyük ço unlu unun orta ya aral nda olduklar ve servislerde belli bir yöneticilik tecrübesine sahip olduklar ifade edilebilir. Tablo 2. Demografik Bulgular De kenler f % Cinsiyet Bayan Da Erkek TOPLAM itim Durumu Da Ya Da Hizmet Süresi Da lkö retim Lise Önlisans Üniversite Lisansüstü TOPLAM ve alt ve üstü - - TOPLAM y ldan az y l y l y l ve üstü TOPLAM Tablo 3 de ara rmaya kat lan servis yöneticilerinin letmelerde çal anlar n motivasyonunu art rmaya yönelik yarg lara ili kin de erlendirmeleri incelenmektedir. Tablo 3. Servis Yöneticilerinin Motivasyonla lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar Birlikte çal m ki iler aras nda i birli ine dayal ili kiler geli tiririm. Yetkili serviste bir çal an i ini iyi yapt nda onu överim. Yetkili serviste ortak de erlere ba k gösteren ki ileri, topluluk önünde takdir ederim. Yetkili serviste grup halinde ba ar için çal anlar te vik ederim. Yetkili serviste çal anlar n i le ilgili çabalar artt rmak için onlar motive ederim. Yetkili serviste her zaman çal anlarla yöneticiler aras nda kar kl sevgi ve sayg ili kisi vard r. Yetkili serviste çal anlar n ki isel istek ve ihtiyaçlar göz önüne al m. Yetkili serviste çal anlarla yöneticiler aram zdaki statü fark en aza indirerek çal anlar n rahatça kendilerini ifade etmelerini sa lar m. Fikrim Yok f % f % f % f % f %

4 Tablo 3 incelendi inde yöneticiler, Birlikte çal m ki iler aras nda i birli ine dayal ili kiler geli tiririm. % 70.7, Yetkili serviste grup halinde ba ar için çal anlar te vik ederim. % 70.7, Yetkili serviste çal anlar n i le ilgili çabalar artt rmak için onlar motive ederim. % 66.3 ve Yetkili serviste her zaman çal anlarla yöneticiler aras nda kar kl sevgi ve sayg ili kisi vard r. % 56.5 yarg lar kesinlikle kat yorum düzeyinde görü bildirmi lerdir. De erlendirmeler incelendi inde, otomotiv yetkili servis yöneticilerinin tamam na yak n liderlik davran lar n bilincinde ve fark nda olduklar görülmektedir. letmelerinde bireysel ba ar dan ziyade, tak m halinde ba ar te vik eden, tak m çal mas yoluyla da bireysel performanstan daha fazla performans sergilemelerini te vik ettikleri ifade edilebilir. Çal anlar n istek ve beklentilerini kolayl kla aktarabilmeler için sürekli ileti im yollar yöneticiler taraf ndan aç k tutulmakta, çal anlarda böylelikle kendilerini ifade etme imkân bulmalar sa lanmaktad r. Bu durum çal anlar n aidiyet bilinicinin yükselmesinde etki etti i dü ünülmektedir. Tablo 4. Servis Yöneticilerinin Motivasyonla lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar N X S Birlikte çal m ki iler aras nda i birli ine dayal ili kiler geli tiririm Yetkili serviste bir çal an i ini iyi yapt nda onu överim Yetkili serviste ortak de erlere ba k gösteren ki ileri, topluluk önünde takdir ederim Yetkili serviste grup halinde ba ar için çal anlar te vik ederim Yetkili serviste çal anlar n i le ilgili çabalar artt rmak için onlar motive ederim Yetkili serviste her zaman çal anlarla yöneticiler aras nda kar kl sevgi ve sayg ili kisi vard r Yetkili serviste çal anlar n ki isel istek ve ihtiyaçlar göz önüne al m Yetkili serviste çal anlarla yöneticiler aram zdaki statü fark en aza indirerek çal anlar n rahatça kendilerini ifade etmelerini sa lar m Tablo 4 deki bulgular incelendi inde, bütün yarg lar n ortalamalar de erlendirildi inde tamamen kat yorum düzeyinde cevaplar vermi lerdir. Ortalamalar içerisinde en yüksek yarg lar =4.68 ile Yetkili serviste grup halinde ba ar için çal anlar te vik ederim., =4.65 ortalama ile Birlikte çal m ki iler aras nda i birli ine dayal ili kiler geli tiririm. ve =4.63 ortalama ile Yetkili serviste çal anlar n i le ilgili çabalar artt rmak için onlar motive ederim. Yarg lar oldu u görülmektedir. Yöneticinin servislerde i birli ine dayal bir çal ma ortam n olu mas na çok önem verdikleri görülmekle beraber ba ar lar n bireysel ve tak m olarak ödüllendirildi i de ifade edilebilir. Tablo 5 de, otomotiv yetkili servis yöneticilerinin, yönetim anlay lar tespite yönelik yarg lara ili kin de erlendirmeleri incelenmektedir. Tablo 5. Servis Yöneticilerinin Yönetim Anlay lar le lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar Fikrim Yok Yetkili serviste belirlenmi prosedürlerin kullan lmas te vik ederim. Yetkili serviste, i lerdeki gecikmelere ve belirsizliklere kar toleransl davran m. Yetkili serviste i lerin h zl bir tempoda yap lmas sa lar m. Yetkili servisteki i ler ile ilgili neyin-nas l yap laca na ben karar veririm. Yetkili serviste yapt m i ler ile ilgili aç klama yapmay reddederim. Yetkili serviste yap lan i ler hakk nda kesinlikle bana bilgi verilmesini isterim. Yetkili serviste kararlar n tüm personelin kat yla al nmas na özen gösteririm. Yetkili serviste söz verdi im eyleri kesinlikle yerine getiririm. f % f % f % f % f % Tablo 5 incelendi inde, Yetkili serviste belirlenmi prosedürlerin kullan lmas te vik ederim. % 75, Yetkili serviste yap lan i ler hakk nda kesinlikle bana bilgi verilmesini isterim. % 69.6 ve Yetkili serviste söz verdi im eyleri kesinlikle yerine getiririm. % 56.5 yarg lar na kesinlikle kat yorum düzeyinde görü bildirmi lerdir. Di er taraftan Yetkili serviste yapt m i ler ile ilgili aç klama yapmay reddederim. %76.1 ve Yetkili serviste, i lerdeki gecikmelere ve belirsizliklere kar toleransl davran m. % 58.7 ve Yetkili servisteki i ler ile

5 ilgili neyin-nas l yap laca na ben karar veririm. % 43.5 ile kat lm yorum ve kesinlikle kat lm yorum seviyesinde cevaplar vermi lerdir. De erlendirmeler incelendi inde; yöneticilerin serviste belirli bir çal ma kültürünün olu mas için prensipler ve kurallar çerçevesinde hareket etmeye çal klar görülmektedir. Serviste belirlenmi prosedürlerin kullan lmas n te viki bu aç dan dikkat çekmektedir. letmede al nan kararlar n tüm personelin kat ile al nmas na önem verilmekle beraber, yap lan ler hakk nda yöneticiler kesinlikle kendilerine bilgi verilmesini istemektedirler. Serviste neyin-nas l yap laca na % 50 oran nda kendilerinin karar verdi ini, di er taraftan % 44 oran nda çal anlarla beraber karar verdikleri görülmektedir. Bu durum yöneticilerin personele daha çok sorumluluk da tt klar, yaln z yetkiyi ise ellerinden b rakmad klar göstermektedir. Yöneticilerin büyük ço unlu unun verdikleri sözleri kesinlikle yerine getirdikleri, bu durum çal anlar n da yöneticilerine olan güven ve itimad güçlendirici etki olu turdu u belirtilebilir. Tablo 6. Servis Yöneticilerinin Yönetim Anlay lar le lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar N X S Yetkili serviste belirlenmi prosedürlerin kullan lmas te vik ederim Yetkili serviste, i lerdeki gecikmelere ve belirsizliklere kar toleransl davran m Yetkili serviste i lerin h zl bir tempoda yap lmas sa lar m Yetkili servisteki i ler ile ilgili neyin-nas l yap laca na ben karar veririm Yetkili serviste yapt m i ler ile ilgili aç klama yapmay reddederim Yetkili serviste yap lan i ler hakk nda kesinlikle bana bilgi verilmesini isterim Yetkili serviste kararlar n tüm personelin kat yla al nmas na özen gösteririm Yetkili serviste söz verdi im eyleri kesinlikle yerine getiririm Tablo 6 daki bulgular incelendi inde, servis yöneticilerinin yönetim anlay lar tespite yönelik yarg lara ili kin en yüksek ortalama ile =4.69 ortalama ile Yetkili serviste belirlenmi prosedürlerin kullan lmas te vik ederim., =4.65 ortalama ile Yetkili serviste yap lan i ler hakk nda kesinlikle bana bilgi verilmesini isterim. ve =4.50 ortalama ile Yetkili serviste söz verdi im eyleri kesinlikle yerine getiririm. yarg lar olduklar görülmektedir. Her üç yarg da tamamen kat yorum düzeyinde gerçekle mi tir. En az kat m ise =2.14 ortalama ile Yetkili serviste yapt m i ler ile ilgili aç klama yapmay reddederim. ve =2.58 ortalama ile Yetkili serviste, i lerdeki gecikmelere ve belirsizliklere kar toleransl davran m. yarg lar nda geldi i görülmektedir. Her iki yarg da kat lm yorum seviyesinde gerçekle mi tir. Yöneticilerin genellikle çal anlara de er verdikleri görülmekle beraber, serviste belirli bir disiplin içerisinde ve kendilerinin merkezde oldu u çal ma ortam olu turduklar ifade edilebilir. Tablo 7 de servis yöneticilerinin ki isel geli imleri ile ilgili yarg lara ili kin de erlendirmeleri incelenmektedir. Tablo 7. Servis Yöneticilerinin Ki isel Geli imleri le lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar Fikrim Yok Ya am mda bana yeni eyler ö retecek de ikliklere aç m. Yetkili serviste olu an hatalar de erlendiririm, nedenlerini ortaya ç kar m ve ayn hatalar bir daha yapmamay kendime bir hedef olarak koyar m. Ya am mda de eri olmayan faaliyetleri s k s k elemeye çal m ve sadece ya am zenginle tirecek, geli tireceklere odaklan m. Hatalar kabul ederim sonra ayn hatalar tekrar yapmamak için amac de tiririm. Yetkili serviste farkl görü leri dikkatle dinlerim. ler beklendi i gibi gitmedi inde "Bu deneyimden ne ö renebiliriz?" diye sorar m. Tablo 7 incelendi inde, Yetkili serviste olu an hatalar de erlendiririm, nedenlerini ortaya ç kar m ve ayn hatalar bir daha yapmamay kendime bir hedef olarak koyar m. % 78.3, Ya am mda bana yeni eyler ö retecek de ikliklere aç m. % 77.2, Yetkili serviste farkl görü leri dikkatle dinlerim. %60.9 ve Hatalar kabul ederim sonra ayn hatalar tekrar yapmamak için amac f % f % f % f % f % de tiririm. % 58.7 ile kesinlikle kat yorum düzeyinde görü bildirmi lerdir. De erlendirmeler incelendi inde, yöneticilerin hayatlar nda sürekli olarak yeniliklere aç k olduklar ve ki isel geli imlerini sürdürmeye yönelik çal malar içerisinde olduklar görülmektedir. Ayn zamanda dinamik bir servis ortaya koymak ç kan hatalar, sorunlar çözmek ad na çal malar içerisinde olan ve o

6 hatalar tekrarlamamay kendilerine hedef olarak belitledikler ifade edilebilir. Rekabettin artt günümüzde, letme verimini ve karl art etki ortaya kabilecektir. Yap lan hatalar n bir daha tekrar etmemesi için, bu deneyimden neler ö renilebilece i analiz edilerek, hatadan dahi yarar sa lanmaya çal lmas i letmenin verimini art etki olu turabilece i belirtilebilir. Tablo 8. Servis Yöneticilerinin Ki isel Geli imleri le lgili Yarg lara li kin Görü lerin Da Yarg lar N X S Ya am mda bana yeni eyler ö retecek de ikliklere aç m Yetkili serviste olu an hatalar de erlendiririm, nedenlerini ortaya ç kar m ve ayn hatalar bir daha yapmamay kendime bir hedef olarak koyar m. Ya am mda de eri olmayan faaliyetleri s k s k elemeye çal m ve sadece ya am zenginle tirecek, geli tireceklere odaklan m Hatalar kabul ederim sonra ayn hatalar tekrar yapmamak için amac de tiririm Yetkili serviste farkl görü leri dikkatle dinlerim ler beklendi i gibi gitmedi inde "Bu deneyimden ne ö renebiliriz?" diye sorar m Tablo 8 incelendi inde, ara rmaya kat lan yetkili servis yöneticilerinin ki isel geli melerine ili kin yarg larla ilgili de erlendirmelerinin tamam kesinlikle kat yorum düzeyinde de erlendirdikler ifade edilebilir. Ortalamalar içerisinde en yüksek yarg lar =4.78 ortalama ile Yetkili serviste olu an hatalar de erlendiririm, nedenlerini ortaya kar m ve ayn hatalar bir daha yapmamay kendime bir hedef olarak koyar m., =4.67 ortalama ile Ya am mda bana yeni eyler ö retecek de ikliklere aç m. ve =4.61 ortalama ile Hatalar kabul ederim sonra ayn hatalar tekrar yapmamak için amac de tiririm. Yarg lar oldu u görülmektedir. Servis yöneticilerinin e itim seviyelerinin yüksekli i ya ortalamalar na paralel olarak ki isel geli im ve de ime aç k olmalar, servislerinde ba ar ve kaliteyi art etki olu turaca dü ünülmektedir. 5. Sonuçlar Otomotiv yetkili servis yöneticilerinin yönetim anlay lar tespit amac ile yap lan alan ara rmas nda a daki sonuçlara var lm r: Yetkili servislerde çal an yöneticilerin e itim seviyelerinin yüksek olmas, de ime ve dönü üme aç k olmalar na neden olabilmektedir. Ayn zamanda bu sürecin h da art etki olu turabilmektedir. Servis yöneticileri i letmelerinde, çal anlar n i birli i içerisinde, tak m ruhu ile hareket etmelerine yönelik çal malar içerisinde olduklar görülmektedir. Çal anlar n ba ar lar yöneticiler taraf ndan takdir edilerek, motivasyonlar n art lmas na yönelik çal malar yap lmaktad r. Yöneticiler çal anlarla olan ileti im yollar sürekli aç k tutarak, personelin istek ve beklentilerini ifade etmelerine imkan sa lamaktad r. Yöneticiler servislerde belirli bir i letme kültürünün olu mas ad na belirli prosedürlerin kullan lmas te vik etmektedirler. Yap lan i lerin h zl bir tempoda yap lmas na dikkat eden yöneticiler, i lerdeki gecikmelere ve belirsizliklere kar ise toleransl davranmad klar ifade etmektedirler. Çal anlar n serviste al nan kararlarda kat mlar n sa lanmas na önem veren yöneticiler, ayn zamanda verdikleri sözleri de yerine getirmeye özen göstermektedirler. Yetkili servis yöneticilerinin hayatlar nda ve yönetim ya amlar nda sürekli olarak yeniliklere ve de ime aç k olduklar görülmektedir. letmelerde meydana gelen hatalar n de erlendirilmesi yap larak, bir daha tekrar etmesini engellemeye çal klar, bunu yaparken de hatan n neden kaynakland sorgulayarak çözmeyi yöneticilerin kendilerine hedef olarak belirledikleri görülmektedir. Serviste farkl görü te olanlar da yöneticilerin dinledikleri belirtilmektedir. Kaynaklar [1] Kon, B., Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlay, (Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi S.B.E., Sakarya, [2] Brestrich, T. E., Modernizmden Postmodernizme Dönü ümcü Liderlik, Seba Yay nc k, Ankara, [3] Demirkan, M.,TKY ve Türk Endüstri li kileri Sistemine Etkileri, De im Yay nlar, Sakarya, [4] Ard ç, K. ve Yenigün, M. C., Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik Anlay, 21. Yüzy lda Liderlik Sempozyumu, [5] Batla, A., De imin çinden Gelece e Do ru Ekip Çal mas Ve Liderlik, 5. Bas m, Remzi Kitapevi, stanbul, [6] Akdemir, A., Vizyon Yönetimi, Avrupa nsan Kaynaklar Merkezi Ya., stanbul, [7] Olson, J., Etkili Sunu : Atak Yöneticinin Liderlik Rehberi, (Çev.: E. Sabri YAMALI), Hayat Yay nlar, stanbul, [8] Hamzah, A. Ve Zairi, M., People Management: Where is the evidence of best practice. Part III, Training for Quality, Vol:4 Issue 4, [9] Kavrako lu,., Kalite Cep Kitab, Kalder Yay nlar, No:3, stanbul, [10] Warren, B., Managing the Dream: Leadership in the 21st Century, Journal of Organization Change Management, 2 (1) :7,1987. [11] Senge, P., E itime Aç k Kurumlarda Liderlik, Executive Excellence, S.10, Nisan, [12] Ensari, H., 21. Yüzy l Okullar çin Toplam Kalite Yönetimi, Sistem Yay nc k, stanbul, [13] Tekin, H., E itimde Ölçme ve De erlendirme, Yarg Yay nlar, Ankara, 1993.

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Copyright 2004 by Pirelli &C. S.p.A. Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili yasal düzenlemeler uyarınca tüm yasal hakları Pirelli & C. S.p.A ya aittir. İşbu eserin tamamen

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite nedir? Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Müşteri tatminidir: Ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüler Derneği

Özel Sektör Gönüllüler Derneği TÜRKİYE DE VE ÖZEL SEKTÖR DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI KASIM 05 1 PROJE EKİBİ Danışman Dr. Halil İ. ZEYTİN....Genel Müdür Doç. Dr. İzzet BOZKURT Araştırma Yöntemleri Uzmanı Proje Ekibi Fatma KAMİLOĞLU.......Proje

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Örgüt Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yönetimin kullandığı bir araçtır (Başaran, 2000, 28). Örgüt Toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

INFORMATION TECHNOLOGY USING IN AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: A FIELD RESEARCH

INFORMATION TECHNOLOGY USING IN AUTOMOTIVE AUTHORIZED SERVICE MANAGERS: A FIELD RESEARCH . Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-1 May s 9, Karabük, Türkiye OTOMOT V YETK SERV S YÖNET LER NDE B LG TEKNOLOJ KULLANIMI: B R ALAN ARA TIRMASI INFORMATION TECHNOLOGY USING IN AUTOMOTIVE

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır.

Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 10 puan cezai eksik puanlama yapılır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Televizyonda Yapım ve Yönetim II 21300000000130 8 Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 9, ss.8-27 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Pelin TOKTAŞ Başkent

Detaylı

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi

Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi 1 Pazar Çevresi ve Pazar Fırsatlarının İzlenmesi PAZAR Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kâr amaçlı ya da kâr amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı