Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti."

Transkript

1 Gazeteci özgür olursa toplum da özgür olur orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniye üyelerine yemek verecek. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda tüm gazetecilerin gününü kutladý. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 15 DE 10 OCAK 2014 CUMA Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkanlýðý'na AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý seçildi. * HABERÝ 2 DE Yardým çeki çocuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere destek Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 10 DA Fiyatý : 40 Kuruþ 112 ye 360 bin ihbar orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldýðý, ihbar edilen 26 bin 992 vakaya müdahale * HABERÝ 5 DE edildiði bildirildi. Naci Bostancý (.HAK:30) Cemiyet üyelerine yemek Naci Bostancý Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný seçildi Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Ýsmail ve Ahmet Erdemli, Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi verdiler. Binevler e dev Kampüsler için özel protokol konut yatýrýmý Hitit Üniversitesi Orman Genel Müdürlüðü ile protokol imzaladý. * HABERÝ 3 DE AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. BÝDERGÝ okuyucuyla buluþtu Bir Medya Reklam Ajansý'nýn sahibi olduðu BÝDERGÝ'nin ilk sayýsý okuyucusuyla buluþtu. * HABERÝ 6 DA 400 anne eðitim aldý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Anne Oluyorum' eðitim semineri düzen- Haydi komþuya yardýma Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. * HABERÝ 7 DE * SAYFA 12 DE Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde normal doðumun özendirilmesi ve anne adaylarýnýn doðum öncesi ve sonrasý yaþanan komplikasyonlar a karþý bilgilendirilmesi amacýyla 'Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. * HABERÝ 4 DE Aqua Vadi Evleri gün sayýyor * HABERÝ 11 DE Mehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce Otomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. Evlüce, otomotiv sektöründe iddialý * HABERÝ 5 DE Emekliye bankacý darbesi orum da bir emeklinin hesabýndaki 77 bin TL sini zimmetine geçiren banka çalýþaný kayýplara karýþtý. * HABERÝ 16 DA Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 6 adet araç dün düzenlenen programla teslim Serkan Oto nun tercihi Peugeot * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 10 OCAK 2014 Yeni havaalaný ve akla yatmayan gerekçe G eçtiðimiz gün ÝHA kaynaklý bir haber dikkat çekiciydi. Türkiye'nin deniz doldurularak yapýlan ilk havaalaný olma özelliðini taþýyan, Ordu ve Giresun illerinin ortak hayali olan Ordu-Giresun Havalimaný inþaatýnda çalýþmalar son aþamaya doðru gelmiþ. Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanacaðý, Ordu'nun Gülyalý ilçesinde yapýmý süren, dünyanýn 3'üncü, Avrupa'nýn tek deniz doldurularak yapýlan havalimaný olan Ordu-Giresun Havalimaný inþaatýnda pistin asfalt çalýþmasý bitiyormuþ. Muhtemelen haziran ayýnda uçuþlar yapýlacakmýþ. Ordu-Giresun Havaalaný hizmete girdiðinde Trabzon Havaalaný bakýma alýnacakmýþ. Gülyalý Kaymakamý Cuma Emeç, "Ordu'nun yaklaþýk nüfusu 770 bin, Giresun'un yaklaþýk nüfusu 450 bin civarýndadýr. Bu nüfusunu çok daha fazlasý il dýþýndadýr. Havalimanýnýn önemini daha da artýracaktýr. Havalimaný rum'da bazý siyasetçile- hedeflenirken, o- ilçemiz içinde çok rin havaalaný yatýrýmlarýnýn önemlidir." diye konuþmuþ. tümünün siyasi deðil, teknik bir mesele Denizi doldurup olduðunu savunmasý Avrupa'nýn üçüncü büyük havaalanýný memle- akla pek yatkýn gelmiyor. kete yapmak hepimizi çok mutlu ediyor, gururlandýrýyor elbette. Lâkin uzun yýllar düðün salonu olarak kullanýlan Kastamonu havaalaný Baþbakan'ýn talimatýyla yeniden uçuþa açýlýrken, Yozgat'a uluslararasý havaalaný sözü verilip çalýþmalar baþlatýlýrken, Doðu Anadolu da tüm illere havaalaný yatýrýmý Adana Devlet Tiyatrosu, öplük adlý oyunla orumlu sanatseverlerle buluþacak. öplük perde açýyor dana Devlet Tiyatrosu, öplük adlý oyunla o- sanatseverlerle buluþacak. Arumlu Turgay Nar ýn yazdýðý, Edip Tümerkan ýn yönettiði öplük, bugün saat 20.00'de; yarýn da ve de orum Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde perde açacak. Büyük bir hýzla çöplüðe dönüþen dünyanýn sabýrla bir parçasý olmaya çalýþan, düþle gerçeðin birbirine geçtiði üç farklý insanýn hayatýný anlatan oyunun dekor tasarýmý Seyhan Kýrca ya, kostüm tasarýmý Duygu Ergüven e, ýþýk tasarýmý ise Özer Kuþkaya ya ait. Oyunda Mazlum Taþkýran, Yeliz Tekman ve Barýþ Özkan, Arif Cem etin, Oðuz Ýnce, Ayhan Burçin Sezen, Didem Alesoy, Sevda Karabulut, Ercan Uslu, Vahit Öney ve Serkan il rol alýyor. Ordu-Giresun a denizi doldurup Avrupa'nýn üçüncü büyük havaalaný yapýmýnda son aþamaya gelindi. Haziran da uçuþlar baþlýyor. Bostancý Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný seçildi illi Eðitim, Kül- Gençlik ve Mtür, Spor Komisyonu Baþkanlýðý'na AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý seçildi. Komisyonda, Baþkan Fikri Iþýk'ýn Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakaný olmasý nedeniyle seçim yapýldý. Baþkanlýða, kullanýlan 16 oyun tamamýný alan Mehmet Naci Bostancý seçildi. Bostancý, komisyon baþkaný olduktan sonra yaptýðý konuþmada, üyelere teþekkür ederek, "Beraber güzel çalýþmalar yapacaðýz. Güveniniz için AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý. çok teþekkür ediyorum" dedi. Siyaset bilimci ve iletiþimci Mehmet Naci Bostancý hakkýnda ekþi sözlükte, 'ýlýmlý, liberal' bir çizgide olduðuna dair yorumlar yapýlýyor. Mehmet Naci Bostancý kimdir? Anne-babasý Ýskilipli olan Mehmet Naci Bostancý, babasýnýn memuriyeti nedeniyle 2 Aðustos 1957'de Amasya'da doðdu. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bostancý; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Ýdare Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasýný Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Sosyal Yapý ve Sosyal Deðiþme Bölümü'nde tamamladý. Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nde siyaset bilimi ve iletiþim bilimleri alanýnda dersler verdi. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ayný fakültenin Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Baþkanlýðý görevini yürüttü ve Dekanlýk görevinde bulundu. Zaman gazetesi baþta olmak üzere, deðiþik gazete ve dergilerde çok sayýda makalesi yayýnlandý. 17 kitabý ve çok sayýda makalesi bulunuyor. Bostancý, 24'üncü Dönemde Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý Parlamenter Asamblesi (AGÝTPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Ýyi derecede Ýngilizce bilen Bostancý, evli ve 2 çocuk babasý.(aa) Yýldýrým Fransa da Parti Teþkilat Baþkan Yardým- ve orum Milletvekili AKcýsý Murat Yýldýrým ýn, bugün Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýlmak üzere Fransa'ya gideceði belirtildi. Milletvekili Murat Yýldýrým, iki günlük çalýþma kapsamýnda Franza Lorrainne bölgesinde çok sayýda programa katýlarak Avrupa'daki Türklerle Türkiye'de yaþanan geliþmeleri paylaþacak ve onlarýn dertlerini ve beklentilerini dinleyecek. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen program kapsamýnda Yýldýrým, Metz Camisi'nde kýlýnacak Cuma Namazýnýn ardýndan çeþitli STK'larý ziyaret edecek. Boulay Kütüphanesi'nde bulunan Pierre Loti Türk Kitaplarý Bölümü'nde Boulay Belediye Baþkaný ve Boulay Meclis Üyelerinden Turgay Kaya ile bir araya gelecek. Akþam yaklaþýk 200 kiþi ve Türk ve Fransýz bölgesel medya temsilcilerinin de bulunacaðý programda Strazburg Baþkonsolosu Serdar Cengiz Bey ile bir konuþma yapacak. Program sonrasýnda Sarreguemines STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek olan Yýldýrým, cumartesi günü sabah UETD Ýcra Kurulu ile kahvaltýda buluþacak. Metz bölgesinde gerçekleþtirilecek esnaf ziyaretinin ardýndan Fameck bölgesinde Strazburg Baþkonsolosumuz Serdar Cengiz'in katýlýmý ile vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým Sosyalist Partisi Miletvekili ve Belediye Baþkaný Michel Liebgott ile bir araya gelecek. Bouzonville de vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým, STK ziyaretleri de yapacak. Murat Yýldýrým 12 Ocak Pazar günü Maizieres Les Metz'de 50 kadar iþ adamý ile kahvaltýda bir araya gelecek olan Yýldýrým, öðleden sonra yurda dönecek. Ziyareti süresince Yýldýrým'a UETD Lorraine Temsilcisi Ziya Bayýndýr eþlik edecek. (.HAK:145)

3 CUMA 10 OCAK Ýþte TOKÝ nin yeni orum projeleri Mustafa Demirer etmektedir. Ayrýca Alaca 2. Etap, Bayat Tepebayat MahalParti orum Milletvekili lesi, Dodurga, Laçin, Ortaköy ve TBMM Ýdare Amiri ve Osmancýk 2. ve 3.Etap topsalim Uslu, 700 yeni konut ile lam 700 konut için proje ve 300 kiþilik öðrenci yurdu proje ihale çalýþmalarý devam etçalýþmalarýnýn devam ettiðini mektedir. açýkladý. Sungurlu ilçemizde yapýtoplu Konut Ýdaresi Baþkanmý planlanan 300 kiþilik Yüklýðý'nýn orum'a yaptýðý uygulasek Öðrenim Öðrenci Yurmalar hakkýnda bilgiler veren Usdu'nun proje çalýþmalarýný da lu "TOKÝ ilimizde toplam 19 ÞanToplu Konut Ýdaremiz yaptiyede Konut, Lise,2 Ýlköðmaktadýr. Proje ve ihale çalýþretim, 4 Cami, 4 Spor Salonu, 3 malarý devam eden 700 konut Ticaret Merkezi, 2 Kütüphane, 2 ile birlikte orum'da TOKÝ tasaðlýk Ocaðý, Sosyal Tesis, Enrafýndan yapýlan konut sayýsý gelsiz Yaþam Merkezi, 2 Sevgi 4188'e ulaþacaktýr. Evi, 7 Bekçi kulübesi, SGK Ýl AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Müdürlüðü binasý ve 2 Hastane Ýlimizde; inþaatý tamamçalýþmasý yapmýþtýr. Yeni çalýþmalanan, devam eden, proje ve lar da hýzla devam etmektedir. Geçtiðimiz ay orum TSE ihale aþamasýndaki TOKÝ uygulamalarýnýn toplam yatýrým Araç Kontrol Merkez Binasý ihalesi yapýlmýþ süreç devam bedeli yaklaþýk 245 milyon TL'dir dedi. AK Kampüsler için özel protokol ladý. Üniversiteninyerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla yapýlan protokole Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imza attý. Ýmza töreninde Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkan Vekili Öðr. Gör. Hasan Baylavlý, Aðaçlandýrma Þube Müdürü M. Mustafa Tuncer, orum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve orum Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat da hazýr bulundular. Protokol kapsamýnda aðaçlandýrma yapýlacak olan alanlarýn sýnýrlarýnýn aplikasyonunun yapýlmasý, sahanýn yangýn ve diðer zararlýlara karþý korunmasý, toprak analizlerinin yapýlmasý, aðaçlandýrma/toprak muhafaza uygulama projesinin hazýrlanmasý, dikilen fidanlarýn sulanmasý, ot alma-çapa tamamlama iþlemleri yer alýyor. CHP adaylarýnýn tamamýný açýklýyor C Tersine beyin göçü T Mustafa Demirer ÜBÝTAK tersine beyin göçü programýnda yenilikler yaptý. Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi nden yapýlan duyuruda þu bilgiler yer aldý; TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB) nca yurt dýþýndaki Türk bilim insanlarýnýn/araþtýrmacýlarýn ülkemizde Bilim ve Teknoloji alanýnda yapýlan çalýþmalara katkýlarýný desteklemek, tersine beyin göçünü saðlayarak ülkemizin nitelikli Ar-Ge personeli sayýsýný artýrmak amacýyla yürütülen 2232 Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Programý na 2014 yýlýndan itibaren bir takým yenilikler getirilmiþtir Yýlýnda Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Program kapsamýnda yapýlan revizyonlar; Program kapsamýnda hak kazandýrma sistemi getirilmiþ olup, programa baþvuru yapabilmek için Türkiye de ArGe faaliyeti yürüten kurum/kuruluþlardan kabul alma þartý kaldýrýlmýþtýr. Baþvurusu desteklenen adaylar 12 ay içerisinde Türkiye de Üniversiteler, Araþtýrma Enstitüleri ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluþlarýnýn herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarýný baþlatabilecekler. Yurt dýþýnda ikamet etme süre þartý deðiþtirilmiþtir. Programa baþvuru yapabilmek için baþvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dýþýnda ikamet edenler programa baþvuru yapabilecekler. (Türkiye de zorunlu geçirilen uzun süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katýlým, tatil vb. için geçirilen kýsa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alýnmaz.) Program kapsamýnda sunulan araþtýrma destek miktarý artýrýlmýþtýr. Araþtýrmalarýný Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araþtýrmacýlara TL ye kadar araþtýrma desteði verilecektir. Araþtýrmacýlarýn bilim ve teknoloji alanýndaki katkýlarýný artýrmak adýna program kapsamýnda desteklenen araþtýrmacýlarýn TÜBÝTAK ýn diðer destek programlarýna baþvuru yapabilmesine imkân tanýnmýþtýr. (.HAK:49) 19:00 HP'de 3 Kasým ve 22 Aralýk'ta gerçekleþtirilen Parti Meclislerinde (PM) 746 belediye baþkan adayý belirlenirken, bu ay içinde yapýlacak PM'lerle de adaylarýn tamamý kamuoyuna açýklanacak. Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 5 kiþiden oluþan seçim hazýrlýk komisyonunun çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Þu ana kadar Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'in de aralarýnda bulunduðu 61 ildeki adaylarýný belirleyerek, kamuoyuyla paylaþtýklarýný anlatan Tezcan, "alýþmalarýmýz sürüyor, önümüzdeki haftadan sonra gerçekleþtirilecek bir veya bir kaç PM ile adaylarýmýzýn tamamý belirlenecek" dedi. Kesinleþen belediye baþkanlýklarýndan 30'unu kadýn adaylarýn oluþturduðunu da hatýrlatan Tezcan, yeni açýklanacaklarla bu sayýnýn daha da artacaðýný söyledi. Tezcan, yüzde 33'lük kadýn kotasý kapsamýnda belediye meclis üyeliklerine ise þu ana kadar çok sayýda kadýn adayýn gösterildiðini de bildirdi. Tezcan, aralarýnda bazý büyükþehirlerin de bulunduðu ve halen adaylarýn açýklanmadýðý kentleri ise Adana, Bingöl, orum, Denizli, Edirne, Hakkari, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Mardin, Sakarya, Tekirdað, Tun- YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Geri Dönüþ Bursuna Kimler Baþvurabilir? Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Programýna doktora dereceli yurt dýþý Ar-ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlarýn yaný sýra, lisans mezunu en az 6 yýl yurt dýþý Ar-Ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlar ile yüksek lisans mezunu en az 4 yýl yurt dýþý Ar-Ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlar baþvuru yapabilmektedir. Programa her ay online baþvuru alýnmaktadýr. celi, Þanlýurfa, Uþak, Van, Zonguldak ve Þýrnak olarak sýraladý -4 milletvekili aday gösterildi Öte yandan CHP'de belirlenen adaylardan dördü ise halen milletvekilliði görevini yürüten isimler oldu. Parti Eskiþehir'in merkez ilçesi Odunpazarý'nda milletvekili Kazým Kurt'u aday gösterirken, Manisa'da ise yine milletvekili olan Özgür Özel aday oldu. Trabzon'da Volkan Canalioðlu, Bartýn'da ise Rýza Yalçýnkaya aday gösterilen diðer milletvekilleri. -8 belediye baþkaný yeniden aday CHP 8 belediye baþkanlýðýnda ise mevcut isimlerle seçimlere katýlma kararý aldý. Parti için önemli kentlerden biri olan Ýzmir'de Aziz Kocaoðlu ile "yola devam" kararý alan CHP'de, halen büyükþehir baþkanlýðý görevinde bulunan Eskiþehir'de Yýlmaz Büyükerþen, Antalya'da Mustafa Akaydýn, Mersin'de Macit Özcan yeniden aday gösterildi. Mevcut belediye baþkanlarýndan Artvin'de Emin Özgün, Aydýn'da Özlem erçioðlu, anakkale'de Ülgür Gökhan, Muðla'da Osman Gürün de yeniden aday gösterilen isimlerden. (Milliyet) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV (.HAK:3370) H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Orman Genel Müdürlüðü ile protokol imza- Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel:

4 4 CUMA 10 OCAK 2014 'Anne Oluyorum' semineri H Emre Kut itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde normal doðumun özendirilmesi ve anne adaylarýnýn doðum öncesi ve sonrasý yaþanan komplikasyonlara karþý bilgilendirilmesi amacýyla 'Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen seminere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu, Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, hekimler, personel ve vatandaþlar katýldý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu yaptý. Zorlu, bugüne kadar 8 eðitim programýnda toplam 400 anne ve anne adayýna ulaþarak katýlým belgelerini takdim ettiklerini söyledi. Zorlu, "Bu eðitime katýlan anne adaylarýmýzýn saðlýk personellerimizle daha uyumlu, iþbirliði içerisinde ve daha mutlu bir þekilde hastanemizden ayrýldýklarýný gördük. Halkýmýzý bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacýyla sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda yer alan bu tür programlarý yapmayý kendimize bir görev olarak görüyoruz. Sizlerin de desteði olduðu sürece bu tür programlar devam edecektir. Ayrýca iki yeni projemiz daha baþlayacak. 'Diyabetle Yaþamayý Öðreniyorum', 'Saðlýklý Yaþamýn Okulu (obezite ile ilgili) projelerimizde baþlamak üzere." dedi. Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ise, saðlýklý nesiller ve saðlýklý toplumlar yetiþtirmeyi hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýn üstelendiðini söyledi. Yýlmaz, yapýlan eðitim sonunda bilinçli hareket edileceðini belirterek, "Kafanýzdaki bir çok soruyu çözmüþ olacaksýnýz. Kulaktan dolma, saðdan soldan iþittiðiniz þeylerden de kurtulmuþ olacaksýnýz." Diye konuþtu. Daha sonra eðitime geçildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým, gebelik oluþumu ve kadýn üreme sistemi hakkýnda bilgi verdi. Eðitimin sonunda ise kura çekilerek anne ve anne adaylarýna çeþitli hediyeler verilerek katýlýmcýlara ikramda bulunuldu. Ýsteyen anne adaylarýna görevli ebe eþliðinde doðum salonu gezdirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. Hayýrseverlere çaðrý Mustafa Demirer de ulaþtýrýlmaktadýr. orum'da Nisan 2013 tarihinden buyana Þubat ayýndan itibaren önceden befaaliyette bulunan Yaðmur Damlasý lirlediðimiz il dýþýnda öðrenim gören öðyardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, öprencilerimize öðrenim bursu vermek üzelü Mahallesi'nde açtýðý Hayýr arþýsý ve re çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Bu Öðrenci Misafirhanesi ile hizmetlerine deamaçla arzu eden hemþerilerimiz isterlervam ediyor. se bir öðrencinin bursunu karþýlayabilecekleri gibi, aylýk tl küçük küçük Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derbaðýþlarla gelecek nesillerimiz olan milli neði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, hasletlere sahip inançlý gençlerimizin eðiözellikle hayýrseverlerin giyim, ev eþyasý timlerine katkýda bulunabilirler.bir öðrenve gýda yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine ci için aylýk burs hedefimiz 100 liradýr. ulaþtýrmaya çalýþan hayýr çarþýsýnýn kayýtlý bulunan 400 civarý ihtiyaç sahibi hemþeribizler öncelikle yakýn çevremizden mizin taleplerine yetiþmeye çalýþtýðýný bilsorumluyuz. Yardýmlarýmýzý Kapý komþuahmet Sözüdoðru dirdi. larýmýzdan baþlayarak mahallemiz,ilimiz,ülkemiz ve tüm dünyaya ulaþtýrmakla mükellefiz.yaðkadirþinas, yardýmsever orumlu hemþerilerimimur Damlasý olarak biz yardým halkasýnýn yakýndan zin katkýlarý ile ayakta durmaya çalýþan hayýr çarþýsýnýn uzaða ulaþmasýný amaç edinerek öncelikle ilimizdeki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav.) in yerli ve yabancý mülteci kardeþlerimize yardýmcý ol'komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir' hadisi þemanýn mutluðunu ve gülen gözlerin ýþýðýný yakalamayý rifini düstur edinerek,þanlý Türk tarih ve töresine yakýarzu ediyoruz. þýr þekilde 'sað elin verdiðini sol el görmemeli' sözünü muhatap alarak hareket ettiðini belirten Sözüdoðru, Derneðimize her türlü insani yardýmda bulunmak þöyle dedi; "Hayýrseverlerin evlerinde bulunan kullanýisteyen hemþerilerimiz yardýmlarýný öplü Mahallesi labilir durumdaki giysi ve artýk kullanmadýklarý ev eþfaik Tonguç ocuk kütüphanesi civarýnda ki hayýr çaryalarýný hayýr çarþýmýza teslim etmekte ve ihtiyaç sahiþýmýza gelerek yapabilecekleri gibi ev eþyasý gibi bübi kardeþlerimizde çarþýmýzda sergilenen ürünlerden yük parçalar için derneðimizin numaihtiyacý olanlarý seçip alarak kullanmaktadýrlar. ralý telefonuna ulaþarak adreslerinden alýnmasýný isteyebilirler. Bu güne kadar bizlere destek olan yardýmda Dernek temsilciliðimizde isteyen hemþerilerimibulunan, gönül dostlarýmýza ve hayýrseverlerimize þükzin adak kurbaný gibi baðýþlarý da kabul edilmekte ve ranlarýmýzý sunar. Desteklerinin artarak devamýný dilekurban etleri ihtiyaç sahibi komþularýmýza ve öðrenci riz." evlerimizde barýnan öðrencilerimize program dahilin- Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu Dr. Ali Yýlmaz. Dr. Pýnar Yýldýrým Seminer hastane konferans salonunda düzenlendi. ocuklar bu oyun sizin için 13 Eðitimi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým verdi. Eðitimin sonunda ise kura çekilerek anne ve anne adaylarýna çeþitli hediyeler verildi. yýldýr Türkiye'nin 81 ilini bir çok kez dolaþarak 1,5 milyona yakýn çocuða tiyatro sevgisi aþýlayan ETÝ ocuk Tiyatrosu, sezonunda Kral ýplak oyunu ile orumlu izleyicileriyle buluþuyor. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) orum Öðrenim Birimi nin daveti üzerine orum'a gelecek olan ETÝ ocuk Tiyatrosu, orum Devlet Tiyatrosu nda perde açarak çocuklarý tiyatro sanatý ile ücretsiz buluþturacak. Oyun, Ocak tarihlerinde ve olmak üzere iki seans halinde perde açacak. ETÝ'nin çocuklarýn sosyal ve kültürel geliþimlerine katký saðlamak, onlarý tiyatro sa- Kral ýplak oyunu ile orumlu izleyicileriyle buluþuyor. natý ile buluþturmak amacýyla 2001 yýlýnda hayata geçirdiði, Türkiye'nin 81 ilini ve KKTC'yi bir çok kez dolaþarak 1,5 milyona yakýn çocuða ücretsiz olarak tiyatro sergile- yen ETÝ ocuk Tiyatrosu, 14. sezonunda yeni oyunu Kral ýplak ý orum'da sergileyecek. Ýlk kez tiyatroya gidecek on binlerce çocuðun hayal dünyalarýný geniþletmeyi hedefleyen ETÝ ocuk Tiyatrosu, bugüne kadar Bisküvi Adam, Kakaolu Olsun, Alaaddin'in Sihirli Lambasý, Alice Harikalar Diyarýnda, Pinokyo ve izmeli Kedi olmak üzere 6 farklý oyun sergiledi. Oyun, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim 100 Temel Eser listesinde yer alan Andersen Masallarý'nýn ülkemizde ve tüm dünyada en beðenilenlerinden Ýmparatorun Yeni Giysileri'nden uyarlandý. Hans Christian Andersen'in yazdýðý eser, orijinal isminden çok Kral ýplak olarak bilinir. Dernekte hesap kavgasý Bugüne kadar yapýlan eðitimlerden 400 anne ve anne adayý faydalandý. Mahallesi Emek Caddesi ndeki Kbirale dernekte hesap kavgasý yaþandý. C.B. ile E.Ö. isimli vatandaþlar der- nekte hesap yüzünden tartýþtý. Taraflar kavga sýrasýnda birbirlerini tehdit edip þikâyetçi oldular. Hayrettin Karaman Hakimler ve savcýlar masum mu? Devamlý 'laik' olduðu hatýrlatýlan bir ülkede, her þeye raðmen halkýn hayatýnda iyi kötü devam eden Ýslam saða sola çekilerek kullanýlýyor. Son günlerde bazý çevrelerde birden bire 'yolsuzluk hassasiyeti' depreþti, onunla yatýp onunla kalkýyorlar, Ýslam'ý da 'yolsuzluða karþý çýkmanýn ve yolsuzlarý cezalandýrmanýn farz, örtmenin haram olduðu' noktasýnda kullanýyorlar (Ýlahiyat cephesinden kullananlar var). Ýþte bu yaklaþýma karþý benim de bazý diyeceklerim var: 1. Ýslam bir bütündür, onu hayatn rehberi edinecek olanlar parçalayamazlar; iþine geldiði yerde Müslüman, iþine gelmediði yerde laik olunamaz. 2. Evet, Ýslam'a göre yolsuzluk, kamu hukukuna tecavüz, kul hakkýna el uzatmak büyük günahtýr; engellemek için baþta din ve ahlak eðitimi olmak üzere- her türlü tedbir alýnmalýdýr. Ama Ýslam'ýn baþka kurallarý da vardýr: a) Berâet-i zimmet asýldýr: Suçu usulüne göre ispat edilmeyen kimse masumdur, suçsuzdur, sicili temizdir, þeref ve haysiyeti dokunulamazdýr. b) Kötü zan, iftira, gýybet, itham haramdýr. c) Ceza yalnýzca suçu iþleyene; doðrudan veya dolaylý olarak suçlu olana verilir; suçluyu aþan ve taþan ceza zulümdür. d) Hikmet, 'bilgiyi ve kurallarý yerinde kullanmayý, dengeleri gözetmeyi, pire için yorgan yakmamayý, iki kötüden birine mecburiyet varsa az zararlý olanýn tercihini, özel menfaatin kamu menfaati için terk edilmesini ' gerektirir. Mesela bir hastayý ameliyat edip vücudundan habis olmayan bir uru çýkarmak istendiðinde bakýlýr; 'hasta bu ameliyatý kaldýrmaz, kalbi durabilir' denirse ameliyat ya terk veya tehir edilir; hikmet bunu gerekli kýlar. 3. Aðzýný açan 'yargýnýn baðýmsýz olmasý'ndan, 'yargýya müdahale edilmemesi'nden söz ediyor. Öyle þeyler söylüyor, öyle tedbirler ve teklifler ileri sürüyorlar ki, insan þöyle düþünmeden edemiyor: Bu ülkede güvenlik güçleri, valiler, diðer bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar, baþbakan ve cumhurbaþkaný ahlaktan ve adaletten sapabilir, kendi menfaatlerini ülkenin menfaatine tercih edebilirler, yolsuzluk yapabilirler ancak bir sýnýf müstesnadýr: Savcýlar ve hakimler; bunlar gökten yeni inmiþlerdir, tamamý masumdur (günahsýz ve hatasýzdýr), ancak bunlara güvenilebilir ve ülke yönetimi (sözde denetim, ama aslýnda yönetimi) bunlara býrakýlmalýdýr Allah aþkýna, böyle bir gerçeklik tarihte ve günümüzde, bizde ve dünyada nerede ve ne zaman görülmüþtür, var mý böyle bir þey!? Tarih boyunca, hak edenler yanýnda masumlarý ve mazlumlarý da idama, zindana, sürgüne, aðýr tazminata mahkum edenler yargý mensuplarý deðil mi? Bazen 'Vicdan ile cüzdan arasýnda sýkýþtýklarýný' kendi mensuplarý içinden 'dürüst' olanlarýn da itiraf ettiði yargý mensuplarý herkesi denetleyecek, peki onlarý kim denetleyecek? Kendileri mi? Bu ne demektir? Demokrasilerde son söz milletindir. Doðrudan veya dolaylý olarak milletin denetimi söz konusu deðilse demokrasi de yoktur. Ýslam'a gelince, hakimlerin cahil, hain ve hatalý da olabileceklerini bizzat Peygamberimiz (s.a.) açýklamýþlardýr: 'Hakimler üçe ayrýlýr: Ýkisi cehennemde, biri cennettedir. Hakký bilen ve onunla hükmeden hakim cennettedir. Bilgi eksikliðine raðmen halkýn davalarýný hükme baðlayan kimse cehennemdedir. Hükmünde bilerek haksýzlýk eden kimse (hakim) de cehennemdedir'. Bu hadis, tecrübe ve akýl bize, bütün 'hakimlerin ve savcýlarýn masum olmadýklarýný' bildiriyor. Merkezde enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yatýrým ve þebeke yenileme çalýþmalarý kapsamýnda þehir merkezinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Bu kapsamda, Ocak 2014 tarihleri, saatleri arasýnda orum il merkezinde yatýrým iþleri kapsamýnda Kale Mahallesi þebeke yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Eti ve 9. sokaklar, Karanfil, Lale, Rüya, Yiðit, Erdem, Nergis, iðdem ve Gelincik sokaklarýn bir kýsmýnda; 12 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasýnda il merkezinde yatýrým iþleri kapsamýnda Osmancýk Caddesindeki DM-6/23 nolu trafonun öteleme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar ve Selimiye Sokaklara programlý olarak elektrik verilemeyecek.

5 Mehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce Otomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. Evlüce, otomotiv sektöründe iddialý Recep Mebet ehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce MOtomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. orum Oto Galericiler Sitesi nde faaliyetlerini sürdüren Evlüce Otomotiv dün düzenlenen basýn toplantýsýyla hizmetlerini tanýttý. Toplantýda konuþan Mehmet Evlüce, düzenledikleri kampanyalarla otomotiv sektöründe iddialý olduklarýný söyledi. Her marka sýfýr kilometre binek ve ticari araç çeþitlerinde 2013 fiyatlarýyla satýþ yaptýklarýný anlatan Evlüce, ikinci el araç alým-satýmý da yaptýklarýný hatýrlattý. Basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Evlüce, diðer sektörlerdeki yatýrýmlarý ve kariyerine iliþkin açýklamalarda da bulundu. Evlüce, þöyle konuþtu: OTOMOTÝV SEKTÖRÜNDE ÝDDÝALIYIZ 1957 yýlýnda orum un Ýskilip ilçesinde doðdum. Ýlk ve ortaöðrenimimi memleketimde tamamladýktan sonra 1976 yýlýnda Zonguldak Teknik Lisesi nden mezun oldum. Ýþ hayatýna 1978 yýlýnda gýda ve turizm sektörüyle adým attým yýlýnda ise otomotiv sektörüne geçiþ yaptým. Bir süre Sungurlu da Renault ve Dacia bayii olarak faaliyet gösterdim yýlýndan bu yana ise orum Oto Galericiler Sitesi ndeki yeni yerimizde hizmet vermeye devam ediyorum. Otomotiv sektöründe Blok Muafiyeti olarak bilinen düzenlemenin yürürlüðe girmesiyle birlikte sýfýr kilometre her marka binek ve ticari aracý müþterilerimizin beðenisine sunmaya baþladýk. Ayrýca ikinci el otomobil alým-satým hizmeti de veriyoruz. KÂMÝL KO LA SAMSUN A AILDIK Geçtiðimiz dönemde bir süre Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ. orum Þubesi yöneticiliði görevinde bulundum. 14 aylýk yöneticilik vazifemi ve ticari iliþkilerimi, Assam Turizm ortaklarý ile karþýlýklý olarak sonlandýrma kararý aldým. Ardýndan Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ. nin Samsun acenteliðini üstlenerek bu alandaki çalýþmalarýmý sürdürdüm. orum da yapýmý süren Yeni Otobüs Terminali nde de yer almayý planlýyorum. Bazý firmalarla acentelik görüþmelerimiz sürüyor. Halen oðlum Ýsmet Evlüce tarafýndan yürütülen bu hizmetlere Lokman Aktar Evlüce adlý bitkisel ürünler satýþ maðazasýný da ekledik yýlýnda yeni yatýrýmlar için kollarý sývadýk. Müþterilerimizden aldýðýmýz güç ve güvenle büyümeye devam edeceðiz. ÞOK...ÞOK...ÞOK DEÐERLÝ HEMÞEHRÝLERÝMÝZ VE MÜÞTERÝLERÝMÝZ; RENAULT - DACIA BAÞTA OLMAK ÜZERE HER MARKA SIFIR BÝNEK VE HAFÝF TÝCARÝ ARALARDA 2013 FÝYATLARI VE KAMPANYALARI ÝLE 31 OCAK 2014 TARÝHÝNE KADAR HÝZMET VERÝYORUZ. AYRICA 2. EL ARALARINIZI EN ÝYÝ FÝATLARLA DEÐERLENDÝRMEK ÜZERE SÝZLERÝ ORUM OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ NDE HÝZMET VEREN ÝÞYERÝMÝZE DAVET EDÝYORUZ. BU FIRSATLARI KAIRMAMANIZI DÝLÝYOR, SAYGILAR SUNUYORUZ. EVLÜCE OTOMOTÝV MEHMET-ÝSMET EVLÜCE TEL: ADRES: ORUM OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ NO: Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldýðý, ihbar edilen 26 bin 992 vakaya müdahale edildiði bildirildi. orum 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, il genelinde 112 Acil Servis e günlük ortalama bin 500 civarýnda çaðrý yapýldýðýný belirterek, bunun yüzde 10 nun gerçek vaka olarak deðerlendirilip, ambulans çýkýþý yapýldýðýný söyledi. Vatandaþlardan 112 Acil Servisi ne gereksiz yere meþgul etmemeleri için çaðrýda bulunan Dr. Ýlker Uzeli, Her türlü sabit hatlardan ve sim kartý takýlý olsun yada olmasýn tüm cep telefonlarýndan ücretsiz bir þekilde aranabilen 112 Acil Servis yardým telefonunu özellikle telefon sapýklarý, cep telefonu tamircileri, çocuklar, telefon arýzaelektrik arýza gibi diðer 3 haneli telefon numaralarýný bilmeyenler, PÝN kodunu unutanlar aramaktadýrlar. Bu türlü gereksiz aramalar gerçekten o an trafik kazasý, kalp krizi, düþme, yaralanma gibi saniyeler içinde acil yardýma ihtiyacý olan insanlarýn 112 ye ulaþýmýný engelleyebilmektedir dedi. 112 Komuta Kontrol Merkezine yapýlan tüm çaðrýlar dijital olarak deðerlendirilip, tüm konuþmalar, arayan numara bilgisi veya sim kartsýz telefon ise telefonun IP numarasý sistemde kayýt altýna alýndýðýný dile getiren Uzeli, Sürekli bir þekilde gereksiz yere 112 telefonunu meþgul eden numaralar hakkýnda da savcýlýða suç duyurusunda bulunulmaktadýr diye konuþtu. orum 112, il genelinde þuan için, 3 ü kar paletli, 1 i yoðun bakým-obez, 1 i 4 sedyeli olmak üzere 51 Ambulans filosu ve 1 Komuta Kontrol Merkezi, 5 i il merkezinde olan 22 Acil Yardým Ýs- 10 OCAK MART 2014 ARASINDA CUMA 10 OCAK ye 360 bin ihbar tasyonu ile 7 gün 24 saat kesintisiz bir þekilde tüm acil yardým çaðrýlarý için hazýr beklediðini dile getiren Uzeli, Saðlýk Bakanlýðýmýzýn yakýn bir tarihte daðýtýmýný yapacaðý yeni ambulanslarýmýz ile filomuzun hem sayýsýný artýrýp, gençleþtirerek hem de 112 Ambulanslarýmýzda görevli Doktor-Paramedik-Acil Týp Teknisyenleri için belli periyotlarda yeni ve güncel tedavi ve müdahale metotlarýný içeren hizmet içi eðitimler düzenleyerek vatandaþlarýmýzýn acil yardýma ihtiyaçlarý olduðunda gerekli olan en kýsa sürede, en etkin müdahale ve tedavi ile gerekli ise de hastaneye naklini saðlamaktayýz (ÝHA) Ýhbarlardan yüzde 10 unun gerçek vaka olduðu belirlendi. orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldý. MAÐAZANIZ NET %40 - %50 BÜYÜK ÝNDÝRÝM BAYRAMI BAÞLATIYOR Tel:

6 6 CUMA 10 OCAK 2014 Saðlýkta büyük deðiþime imza atýldý AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti orum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Parti iktida- rýyla saðlýkta büyük bir deðiþime imza atýldýðýný vurgulayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Saðlýktaki bu deðiþim ve dönüþüm sürecinde çeþitli sorunlar yaþanabileceðine dikkat çeken Ceylan, bunlarýn zamanla aþýlacaðýný vurguladý. Ceylan, saðlýkta devrim niteliðindeki bu deðiþim ve dönüþümün Avrupa ol- mak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olduðunun altýný çizdi. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ile el ele vererek orum'u daha ileriye taþýyacaklarýný belirten Ceylan, "Tüm sivil toplum kuruluþlarýmýza eþit mesafedeyiz. Kimseyi ötekileþtirmeden toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ortak aklý ön plana çýkararak þehri- AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. mize hizmet edeceðiz. Hepimizin amacý bu þehre hizmet etmek. Hep beraber daha bir çok çalýþmaya imza atacaðýz" dedi. Eczacýlar Odasý yeni yönetimine yeni görevlerinde baþarýlar dileyen Ceylan, eski baþkan Þefkat Güler'e de bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca ise, eczacýlar saðlýkta dönüþümün gülen yüzü olduklarýný belirtti. Eczacýlar Odasý'nýn bir meslek kuruluþu olduðunu dile getiren Koca, tüm siyasi partilere eþit mesafede olduklarýný açýkladý. SGK'da eczacý sayýsýndaki yetersizlik nedeniyle reçetelerin Samsun'da incelendiðini dile getirken Okumuþ, "Þuanda SGK'da 3 eczacmýz var. Bu sayý 4'e yükseldiðinde reçetelerimiz orum'da incelenecek. Hizmet yerinde verilecek. Bu konuda sizden destek bekliyoruz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bu konuyla yakýndan ilgileneceðini belirtti. Ziyarette AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il yönetim kurulu üyeleri Haþim Cýbýr, Kasým Aksoy, Serap Yýldýrým, Tuba Tuna hazýr bulundu.(ýha) Tarým ve sanayiyi buluþturmalýyýz orum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ a bilgi verdi. Proje çaðrý sürecinin devam ettiðini dile getiren Ermiþ, baþvurularýn 27 Ocak 2014 tarihinde baþvurularýn sona erdiðine dikkat çekti. Ermiþ, baþvurularda tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrýmlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, alternatif enerji kaynaklý seralarýn yapýmý, koyun keçi ve manda konularýnda sabit yatýrýmlar, çelik silo ve soðuk hava deposu yatýrýmlarý, teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya ya- pýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve hayvansal orijinli gübrelerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlarýn hibe kapsamýnda deðerlendirileceðini açýkladý. Yatýrým tutarý ve destekleme oranlarýnda ekonomik yatýrýmlar için proje baþvurularýnda hibeye esas proje tutarýnýn gerçek kiþi baþvurularýnda 300 bin TL, tüzel kiþi baþvurularý için ise 800 bin TL yi geçemeyeceðini dile getiren Ermiþ, Hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 50 sine hibe yoluyla destek verilecektir. Yatýrým uygulamalarýna ait inþaat iþleri alým giderleri ve makine, ekipman ve malzeme alým giderleri hibe desteði kapsamýndadýr dedi. Yatýrýmcýlarýn hazýrladýklarý projeleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ne getirerek kontrol ettirmelerini isteyen Ermiþ, bu sayede proje dosyalarýndaki eksiklerin önceden giderilebileceðini ve orum un daha fazla proje ile sürece katýlabileceðini dile getirdi. Proje baþvurularýnýn son güne býrakýlmamasý gerektiðini özellikle vurgulayan Ermiþ, Proje dosyasý içerisinde eksikler olabiliyor. Baþvuru eðer son gün yapýlýrsa, eksikleri gidermek için yeterli zaman bulunamýyor ve baþvuran dosya sayýsý neredeyse yarý yarýya azalýyor. Bu nedenle yatýrýmcýlarýmýz baþvuru dosyalarýný bir an evvel hazýrlamalý ve 20 Ocak ý takip eden hafta içerisinde kurumumuza getirmelidirler. Bu sayede uzman arkadaþlarýmýz dosyalarý inceler ve varsa eksiklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparlar. orum olarak diðer bütün illerle rekabet halindeyiz. Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma deðer saðlar, hem de diðer illerin bir adým önüne geçmiþ oluruz diye konuþtu. Ermiþ, orum un orum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. BÝDERGÝ okuyucuyla buluþtu proje pastasýndan daha fazla pay alabilmesi için kurum olarak gerekli adýmlarý attýklarýný vurguladý.borsadan da destek ve üyelerine gereken bilgilendirmeyi yapmalarýný rica etmiþtir. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu baþkaný Ali Bektaþ ise, hem orum hemde ülke ekonomisine daha fazla katma deðer saðlanmasý için tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini söyledi. Tarýma dayalý sanayinin orum un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný belirten Bektaþ, Ticaret Borsasý olarak bu alandaki geliþmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. orum da ayçiçek üretiminin yaygýnlaþmasýyla birlikte yað fabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný kaydeden Bektaþ, sanayinin tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. Bektaþ, üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkum olduðunu belirterek, Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme öz sermaye ile olmalý ve milli ekonomi geliþmeli. Parçalanmýþ tarým arazileri bütünleþtirilmeli. Tarýmýn geleceði açýsýndan bu konu çok önemli diye konuþtu. Borsa üyelerine ilgili sektörlerde proje hazýrlamaya davet eden Bektaþ, ne kadar çok proje hazýrlanýrsa orum un pastadan daha çok pay alacaðýný ifade etti. Bektaþ, çaðrý süreci ile ilgili borsanýn resmi sitesinde bilgi notunun yer aldýðýný sözlerine ekledi.(ýha) ir Medya Reklam Ajansý'nýn sahibi olduðu ilk sayýsý okuyucusuyla buluþtu. BBÝDERGÝ'nin Baþarýlý ve heyecanlý bir ekip tarafýndan titizlikle hazýrlanan BÝDERGÝ'nin merakla beklenen ilk sayýsýný okuyan orumlular, derginin baský kalitesi, tasarýmý ve içerik zenginliðine tam not verdi. Uzun soluklu yayýn yapma azmiyle yola çýkan BÝDERGÝ, ilk sayýsýnda reklam deðeri yüksek olmasýna karþýn, son kapak sayfasýný toplumsal bir konuya ayýrarak, "Kamu Sporu" yayýnlama özverisiyle de takdir topladý. BÝDERGÝ Editörü Sefa Köylü'nün imzasýyla yayýnlanan giriþ yazýsýnda, "Ýz býrakmak adýna" baþlýðýyla verilen sunumdan sonra, çeþitli röportaj ve analizlerin yer aldýðý dergide, ilçelerden de haber ve izler yer alýyor. orum basýn dünyasýna farklý bir nefes ve renk katacaðýna inanýlan BÝDERGÝ'nin ilk sayýsýnýn daðýtým çalýþmalarý dün itibariyle baþlarken, dergi ekibi olumlu tepkiler almaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný, aldýklarý olumlu tepkilerin kendileri için motive edici bir güç haline geldiðini aktararak, orum kamuoyuna teþekkür etti. BÝDERGÝ sahibi Atakan Akman, orum kamuoyuna ettiði teþekkürün yanýsýra, ilk sayýya röportaj, analiz ve haber konusu olarak katký veren isim ve kuruluþlara da ayrýca teþekkür borçlarýnýn olduðunu ifade etti. Ortak payda orum orum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne iade-i ziyarette bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ortak paydalarýnýn orum olduðunu dile getiren Bektaþ, borsa olarak orum adýna tüm sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný söyledi. Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek borsa yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, yönetim kurulu üyesi Reha Kip, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Ali Rýza Ünal, Mustafa Þükrü Abraþ hazýr bulundu.(ýha) orum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne iade-i ziyarette bulundu. HÝTÝTSÝAD'ýn dergi hazýrlýðý H Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði dergisinin ikinci sayýsýný hazýrlýyor. HÝTÝTSÝAD ikinci dergi için kollarý sývadý. Mustafa Demirer itit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nin (HÝTÝTSÝAD), okuyucular tarafýndan ilgiyle karþýlanan ve zevkle okunan ilk sayýsýnýn ardýndan derginin ikinci sayýsý için çalýþmalara baþlandýðýbildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, HÝTÝTSÝAD, orum ekonomisinin yapý taþlarýndan olan 'Birliktelik Kültürü'nü yayýnladýðý derginin birinci sayýsýnda ele alarak, deðiþen ve geliþen orum'un ekonomik nabzýný tuttu. Genel Yayýn Yönetmenliðini HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü'nün yaptýðý, grafik ve tasarýmýný Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketi'nin üstlendiði dergi için toplantý yapýldý ve çalýþmalar baþladý. Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketinde yapýlan toplantýya þirket sahibi Özer Özsaray, Hititsiad Genel Sekreteri Hamza Kömürcü ve Görsel Yönetmen Burak Þakacý katýldý. Toplantýda derginin yeni sayýsýnda iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda ele alýnacak konular deðerlendirildi. Hititsiad dergisinin birinci sayýsýnda orum'un ekonomisine ivme kazandýracak konularýn iþlenmesinin ardýndan ikinci sayýda orum'un vizyonunu geniþletecek konulara da yer verilecek. alýþmalarýna baþlanan HÝTÝTSÝAD dergisinin ikinci sayýsýnýn en kýsa zaman da tamamlanarak, okuyucularýna sunulacak.

7 Haydi komþuya yardýma Mustafa Demirer uriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 mil- çocuk 15 milyon Suriyeli mültecinin, ölümcül boyut- Syonu lara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, Þartlarýn iyice zorlaþtýðý ülkede mültecilerin dertlerine çare olmak için yeni bir yardým seferberliði baþlatan Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), Suriye'nin komþusu Türkiye halkýný ve orumlularý harekete geçmeye çaðýrýyor. Her geçen gün artan sivillere yönelik saldýrýlar ülkede kitlesel hareketliliðe sebep oluyor. Yaþadýðý yerleri býrakýp can güvenliðinin biraz daha fazla olduðu çevre þehirlere ve ülkelere sýðýnan Suriye halký, göç ettikleri bölgelerde türlü sýkýntýlarla karþýlaþýyor. Soðuk kýþ þartlarýnýn etkisiyle bebek ölümleri artýyor, yiyecek bulamayan insanlar açlýktan dolayý hayatýný kaybediyor. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, "Dar zamanlarýnda komþu bildikleri Türkiye'ye sýðýnan komþu Suriye halký için yapýlan her iyilik komþuluk hakkýnýn bir gereðidir. Ailemizden sonra en yakýn sosyal çevremizi oluþturan komþularýmýzýn iyi veya kötü gününde yanlarýnda bulunmak insani ve ahlaki bir görevdir. Ýnsanlar açlýktan dolayý veya soðuktan donarak ölmeden önce yapýlan her türlü insani yardým, birçok hayatýn kurtulmasýna vesile oluyor. Efendimiz 'in (sav) "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" hadis-i þerifini rehber edinerek, Suriye halkýnýn komþu bildikleri bizlerin yardýmýna muhtaç olduðunu düþünüyoruz. Ýnsanlýk vicdaný, komþuluk hakký adýna, dünyanýn seyrettiði bu yýkýma seyirci kalmamak ve Suriye halkýna çare olmak için siz orumlu kardeþlerimizi kampanyamýza destek olmaya davet ediyoruz." Dedi. Kampanyaya nasýl katkýda bulunabilirsiniz? ÝHH orum Temsilciliði ile temasa geçerek, numaralý telefonu arayarak çaðrý merkezinden, Banka hesap numaralarýný kullanarak posta çeki, havale ile, Online baðýþ sistemi ile, Veya kýsa mesaj yoluyla, SURÝYE yazýp 3072'ye göndererek 5 TLbaðýþta bulunarak kampanyaya katkýda bulunabilirsiniz. CUMA 10 OCAK Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Herkes kaza adayý ýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta- öðrencileri, okulda ve günlük Yokulu yaþantýda çevrede karþýlaþabilecekleri kazalar ve korunma yollarý hakkýnda bilgilendirildi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerineseminer düzenlendi. Seminere çok sayýda öðrenci ilgi gösterdi. Seminerin konuþmacýsý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, okul ve sokaklarda meydana gelebilecek telafisi mümkün olmayan can ve mal kaybýna sebep olabilecek kazalara karþý duyarlý olunmasý noktasýnda öðrencilere uyarýlarda bulundu. Odabaþý, Ülkemizde hergün üzücü olaylarýn eksik olmadýðýný televizyonlardan izliyoruz. Kimi çukurlara düþüyor, kiminin baþýna buz sarkýtý, kimine reklam panolarý düþüyor. Sonuç ölümle bitiyor. Analar babalar aðlýyor. Diðer taraftan özellikle güvenlik kapýsý olmayan asansörler tehlike saçýyor. ocuklarýn kolu kýsalabiliyor. Hatta büyükler zarar görüyor. Bunun için küçük yaþlardan itibaren bilinçli olmak zorundayýz. Asansörlerdeki aynalar süslenmek için deðil, öncelikle kendimizi aynada görünce kabinin geldiðini anlamak içindir. Bazen 5. katta asansör kapýsý açýk olduðu halde, kabin zeminde olabiliyor. Kapýyý bilinçsizce açýp içeriye dalýnca kendimizi yerde buluyoruz ve tabiki ölüm ya da yaralanma ile bitiyor. Depremlerde ölme ihtimali yýlda % 60 iken, bu rakam kazalarda günde 60 týr. Evinin camýný silen bayandan, caddede telefonla konuþarak yoluna devam eden yetiþkinlere kadar herkes kazaya adaydýr. diye konuþtu. Öðrencilerin seminerde öðrendiði bilgileri evde aileleriyle paylaþmalarýný isteyen Odabaþý, olasý kazalara karþý apartmanlarda yangýn merdiveni varsa mutlaka ailece bir kez inerek kontrol etmeleri gerektiðini söyledi. Ýnilmeyecek konumda olan yangýn merdivenlerinin mutlaka gözden geçirilerek yangýna karþý her an hazýr tutulmasý tavsiyesinde bulundu. Mahir Odabaþý, son olarak öðrencileri saçaklarda buz olduðunda altýnda durmamalarý konusunda uyardý. Okul Müdürü Hulusi Ayaröz, önemli bir konuda öðrencileri bilgilendirdiði için Mahir Odabaþý ya teþekkür etti. Özel eðitimi yerinde inceleyecekler ülkelerinden Almanya ve Ýspanya'da Özel Eðitim alanýnda tanýlama çalýþmalarýný yerinde görmek için Rehberlik Araþtýrma Merke- ðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, orum Rehberlik ve EAraþtýrma Merkezi (RAM) tarafýndan hazýrlanan ve yerel ortaklarýndan olduklarý Avrupa Ülkele- kabul edildiðini söyledi. zi ve diðer yerel ortaklarla proje hazýrladýklarýný ve rinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi adlý projenin sözleþme aþamasýnýn tamamlandýðýný ve imzalandýðýný açýkladý. Özel eðitimde eðitsel tanýlama ve deðerlendirmenin büyük önem arz etiðini belirten Eþkil, orum da Eðitsel Deðerlendirme ve Tanýlama alanýnda hizmet veren orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi nin yýllýk ortalama 2 bin inceleme yaptýðýný ve eðitsel tanýlama ve rehberlik faaliyetlerini organize ettiðini, bu kapsamda hizmet çýtasýný bir adým daha ileriye taþýmak ve geliþerek yenilenmek için Avrupa Tahir Eþkil Eþkil, proje kapsamýnda Eðitim Bir Sen'in yaný sýra orum RAM, orum Bilim ve Sanat Merkezi, orum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý nda faaliyetlerde bulunan 34 kiþiden oluþan eðitimci, öðretmen ve idari personelin Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama sürecindeki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý noktasýnda inceleme ve araþtýrmalarda bulunacaklarýný söyledi. ÝHH nýn deðirmenleri Suriye ye ekmek oluyor Mustafa Demirer HH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan ÝSuriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, Suriye'ye un üreten deðirmenler saatte 1.3 ton un üretme kapasitesine sahip. Buralardaki unlar bölgelerde bulunan fýrýnlara daðýtýlarak mazlum Suriye halkýna ekmek oluyor. Rakka, Ýdlip, Halep, Hama gibi bölgelere kurulan 9 adet deðirmen bu bölgelerde bulunan buðdaylarý iþliyor. Maliyetinin düþük olmasý ise deðirmenleri cazip kýlýyor. Ýdlib; Maart Nouman'da 120 bin kiþiye hizmet vermek de olan deðirmenler Keferruma, Kefrenbil, Has ve civarýndaki köylere un temin ediyor. Halep'te Kurulu olan deðirmen ise; Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un (.HAK:3458) ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Suriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. Halep'te Kurulu olan deðirmen ise; Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un ulaþtýrýyor. ulaþtýrýyor. Özellikle fýrýn ve deðirmenlerin hedef alýndýðý Suriye'de, ÝHH tarafýndan hayata geçirilen bu çalýþma, insanlara temel besin maddesi olan ekmek üretiminde önemli rol oynuyor.

8 8 CUMA 10 OCAK 2014 Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý umut verici AK Parti'de 30 Mart 2014 yapýlacak yerel seçimleri için aday belirleme çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken AK Partinin baþörtülü aday gösterip göstermeyeceði merakla bekleniyor. orum Alaca Ýlçesinde AK Partiden Belediye Baþkanlýðýna aday adayý olan Zeynep Karaca'nýn baþörtülü kadýnlarýn mecliste ve kamuda görev yapmalarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý sonrasý aday gösterilmesi konusunda ümitleri arttý. orum'un Alaca ilçesinde belediye baþkanlýðý için AK Parti aday adayý olan Zeynep Karaca, "Alaca'da 18 yýl gazetecilik yaptým. Birçok ortama baþörtüsü ile girdim. alýþtýðým gazete kamu kurumuna baðlý olduðu için kurumda çalýþýrken baþým açýktý. 7 yýl kaymakamlýkta, 11 yýlda belediyede baþý açýk olarak çalýþtým. Ama dýþarý çýktýðýmda baþýmý örtüyordum. Alaca'nýn baþörtülü kadýn belediye baþkanýna sýcak yaklaþacaðýný düþünüyorum. Önemli olan baþörtü deðil, kafa- konuþtu. ZEYNEP KARACA KÝMDÝR Zeynep Karaca nýn içindekilerdir. Alaca'ya artýk bir kadýn eli deðmesi gerekiyordu. Þimdiki belediye baþkaný da çok çalýþkan Ama artýk Alaca'ya bir vizyon katmak gerekiyor' diye Zeynep Karaca 1974 yýlýnda Alaca ilçesi Gazipaþa köyünde doðdu. Ýlkokulu Gazipaþa köyünde, ortaokulu ve liseyi Alaca Þehit Nedim Tugaltay Lisesinde okudu. Ardýndan Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü kazandý. Üniversite eðitimi devam ederken Ýstanbul'da özel bir kursta bilgisayar, daktilo, Ýngilizce ve muhasebe dersleri aldý yýlýnda Alaca Kaymakamlýðý bünyesinde yayýn yapan Alaca Birlik Gazetesinde çalýþmaya baþladý yýlýnda ayný gazetenin yazý iþleri müdürü oldu yýlýnda gazetenin belediyeye devredilmesiyle birlikte 2011 yýlýna kadar Alaca Belediyesi bünyesinde gazeteciliðe devam etti yýlýnda çýkan torba yasa ile Alaca Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Þuanda Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü personeli olarak Alaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðünde geçici görevle büro iþçisi olarak çalýþmakta. Evli ve bir (1) çocuk annesi. (ÝHA) O öðretmenlere ek ücret müjdesi! orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü ünlü þair Cemal Süreya'yý andý. Cemal Süreya'yý andýlar M illi Eðitim Bakanlýðý, Personel sayýsýnýn yetersizsorumluluk sýnavlaliði nedeniyle zaman zarýnda görev alan öðretmenman bazý okullarda hizmet lere 5 saat ek ders ücreti beklenen seviyede yerine ödeneceðini açýkladý. getirilemiyor. Bakanlýk, sorumluluk Pansiyonlu okullarda sýnavlarýnda görev alan öðihtiyaç duyulan tüm giderretmenlere ücret ödenip leri genel bütçeden, pansiödenmeyeceðine iliþkin il yonlarýn personel ihtiyacý milli eðitim müdürlüklerine da pansiyon bütçesinin yayazý gönderdi. kýt, su ve elektrik giderlerinden kesinti yapýlarak, Yazýda, Bakanlýða ulahizmet satýn alým yönteþan yazýlý, sözlü ve elektromiyle karþýlanýyor. nik ortamdaki baþvurularda sorumluluk sýnavlarýnda Temizlik hizmetleriöðretmenlere ödenecek ücnin amacýna uygun ve istemilli Eðitim Bakanlýðý, sorumluluk sýnavlarýnda görev retlere iliþkin tereddütlere nilen þekilde yapýlmasý eðidüþüldüðü belirtildi. tim öðretimin etkin, verimalan öðretmenlere 5 saat ek ders ücreti ödeneceðini açýkladý. li, saðlýklý ve temiz bir ormeb Ortaöðretim Kutamda sürdürülmesi için personel temin edilemeyen pansiyonlu okulrumlarý Yönetmeliði'ne göre, sorumluluk sýnavlarýnda görevlendirilen lar dýþýndaki liselerde de hizmet satýn alýnmasý yoluyla personel ihtiöðretmenlere Yönetici ve Öðretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine yacý karþýlanmaya çalýþýlýyor. iliþkin kararýn 12. maddesi kapsamýnda, sýnavýn ders saatleri içinde veya dýþýnda yapýldýðýna bakýlmaksýzýn, fiilen yerine getirilen her bir sý2013 mali yýlýnda Orta Öðretim Genel Müdürlüðüne baðlý hiznav görevi için 5 saat ek ders ücreti ödeneceði ifade edildi. met satýn alan okullar, 2014 mali yýlýnda da hizmet satýn almaya devam edecek. Ocak-Haziran asgari ücet tutarý TL, TemmuzLiselerde hizmet satýn alýmý devam edecek Aralýk asgari ücret tutarý ise 1.773,68 TL olarak belirlendi. Hizmet alýbakanlýk, illere okullarýn temizlik ve güvenlik hizmetlerine iliþmý 9 ay üzerinden belirtilen asgari ücret tutarýnýn geçmeyecek þekilde kin de yazý gönderdi. Yazýya göre, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin hesaplanacak.(aa) mevcut yardýmcý hizmetler sýnýfý personeliyle yürütülmeye çalýþýlýyor. Sýnavsýz veteriner alýnabilecek G ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, veteriner hekim istihdam ederken, adayýn tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. Bakanlýkça hazýrlanan Hayvansal Gýdalarýn Resmi Kontrollerine Ýliþkin Özel Kurallarý Belirleyen Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazetede yayýmlandý. Deðiþiklikle Bakanlýk, veteriner hekimleri, belirtilen konularý kapsayan sýnavda baþarýlý olmasý durumunda resmi veya yetkilendirilmiþ veteriner hekim olarak atayabilecek. Gerekli bilgiyi temel veteriner eðitiminin bir parçasý olarak veya alýnan eðitim yoluyla veya kazanýlmýþ mesleki tecrübeyle edinen adaylarýn, durumlarýný sertifika ve benzeri belgelerle belgelemeleri halinde farklý sýnavlar düzenlenebilecek. Bununla beraber Bakanlýk, adayýn üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eðitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. Öte yandan, yatýrma ve üretim alanlarýnýn izlenmesine ek olarak üretim, iþleme ve daðýtýmýn her aþamasýnda son ürün için belirlenen gerekliliklere gýda iþletmecisinin uyum saðladýðýný doðrulamak için laboratuvar testlerinden oluþan bir kontrol sistemi oluþturulacak. Bu kontrol sistemi özellikle deniz biyotoksinlerinin ve bulaþanlarýn yasal limitleri aþmadýðýný ve yumuþakçalarýn mikrobiyolojik kalitesinin insan saðlýðý için tehlike oluþturmadýðýný doðrulamak amacýyla oluþturulacak. Yürürlüðe giriþ süresi uzatýlan maddeler Deðiþiklikle bazý maddelerin yürürlüðe giriþ süresi, 31 Aralýk 2013'ten 31 Aralýk 2015'e kadar uzatýldý. Yürürlüðe giriþ süresi uzatýlan maddeler þöyle: - Hayvanýn kesimhaneye varýþýndan 24 saat sonra ilgili gýda zinciri bilgisi ulaþmaz ise hayvandan elde edilen tüm etin insan tüketimine uygun olmadýðýna karar verilecek ve eðer hayvan henüz kesilme- Veteriner hekim istihdamý ile ilgili yönetmelik yayýnlandý. miþse, kesime gelen diðer hayvanlardan ayrý bir yerde itlaf edilecek. - Resmi veya yetkilendirilmiþ veteriner hekim, insan tüketimine yönelik olarak kesimhaneye kabul edilen hayvanlarýn uygun bir þekilde tanýmlanmasýný saðlamak için gýda iþletmecisinin görevlerini ilgili düzenlemeye göre yerine getirdiðini doðrulayacak, hekim kimlikleri doðrulanamayan hayvanlarýn ayrý bir þekilde itlaf edilmesini saðlayacak ve insan tüketimine uygun olmadýðýnýn bildirimini yapacak. - Bakanlýk, adayýn üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eðitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. - Bakanlýk, sadece eðitim alan ve belirtilen þartlara uygun olarak hazýrlanan sýnavý geçen kiþileri resmi yardýmcý olarak atayabilecek. Ancak Bakanlýk adayýn, üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak gerekli olan bilgiye sahip olduðunu belgelemesi halinde sýnav þartýndan vazgeçebilecek.(aa) ünyada yaklaþýk bir milyar kiþi sigara içiyor. ABD'de çýkan JAMA adlý týp dergisinde yayýmlanan araþtýrma, dünya genelinde sigara içenlerin artmaya devam ettiðini gösterdi. 187 ülkeyi kapsayan araþtýrmada, 30 yýlda nüfus artýþý nedeniyle dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayýsýnýn 721 milyondan 967 milyona çýktýðý belirlendi. Buna örnek olarak in, Endonezya, Bangladeþ ve Rusya gibi kalabalýk ülkelerde sigara tiryakilerinin sayýsýnýn artmasý verildi. En fazla tiryaki hangi ülkede 1980'de 10 erkekten Dünyada yaklaþýk bir milyar kiþi sigara içiyor. orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, ölümünün 23. yýldönümünde edebiyatýn deðerli ismi þair ve yazar Cemal Süreya'yý andý. Kültür Edebiyat Kulübü Üyesi öðrencileri, dün saat 10.00'da okul konferans salonunda gerçekleþtirdikleri programda, þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunum yaptý. Anadolu Lisesi sergi salonunda Türk karikatür sanatýnýn usta isimlerinin, orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlikleri için çizdikleri Cemal Süreya Portre Karikatür Sergisi açýldý. Okul Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sundu. Etkinlið eçok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sundu. TÜBÝTAK liseli araþtýrmacýlardan proje bekliyor P 4'ünün, 10 kadýndan 1'inin, 2012'de ise 10 erkekten 3'ünün, 20 kadýndan 1'inin sigara içtiði açýklandý. Nüfusunun yüzde 61'i sigara içen Doðu Timor, tütün kullanýmýnýn en fazla olduðu ülke konumunda. Bu ülkeyi Endonezya, Kiribati, Ermenistan, Papua Yeni Gine izliyor. rojede baþarýlý olan öðrenciler YGS'de ek katsayýdan yararlanacak.türkiye'nin lise seviyesindeki en büyük ve en geniþ katýlýmlý proje yarýþmasý olan TÜBÝTAK Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý'na baþvurular baþladý. Yarýþmada derece alan öðrenciler, para ödülünün yaný sýra Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nda (YGS) ek katsayý uygulamasýndan yararlanacak. TÜBÝTAK'tan yapýlan yazýlý açýklamada, ortaöðretim öðrencilerini temel, sosyal ve beþeri bilim alanlarýnda çalýþmalar yapmaya teþvik etmek, araþtýrma ve geliþtirme odaklý bilgi ve becerilerini geliþtirmelerine katkýda bulunmak amacýyla TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB) tarafýndan 45 yýldýr "Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý"nýn düzenlendiði belirtildi. Karayipler'e baðlý Antigua ve Barbuda Adalarý ise tiryakilerin en az bulunduðu ülke. Bu ülkede sigara içenlerin nüfusa oraný yüzde 5. En az tütün mamülü kullanan ülkeler arasýnda Sao Tome ve Principe, Nijerya, Etiyopya ve Gana bulunuyor.(aa) Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik, coðrafya, sosyoloji, psikoloji ve tarih olmak üzere 9 dalda düzenlenecek yarýþmanýn, bölgesel ve final olmak üzere iki aþamada yapýlacaðýnýn ifade edildiði açýklamada, bölgesel yarýþmada baþarýlý olan projelerin, mayýs ayýnda Ankara'da düzenlenecek final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanacaðý kaydedildi. 1 milyar kiþi sigara tiryakisi D Programda þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunum yapýldý. Emre Kut Derece alan öðrenciler YGS'de ek katsayýdan yararlanacak Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý finalinde derece alan öðrenci ve danýþmanlara baþarý belgesi ile para ödülü verileceðinin bildirildiði açýklamada, öðrencilerin YGS'ye girdikleri yýl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldýklarý alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarýþmada aldýklarý dereceyle orantýlý ek katsayý uygulamasýndan yararlanacaðý belirtildi. Açýklamada, uluslararasý proje yarýþmalarýna TÜBÝTAK tarafýndan gönderilecek projelerin de final yarýþmasýnda belirleneceði ifade edildi. Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) öðrenim gören tüm ortaöðretim öðrencilerinin katýlabildiði yarýþma için baþvurular 22 Ocak'a kadar e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapýlacak. Geçen yýl 7 bin 400 proje yarýþtý Geçen yýl 44. düzenlenen yarýþmaya 81 ilden 12 bin 580 öðrenci 7 bin 400 projeyle katýldý. 12 merkezde düzenlenen bölgesel yarýþmada dereceye giren 202 proje mayýs ayýnda Ankara'da gerçekleþtirilen finallere katýldý. Yarýþmayla ilgili detaylý bilgi için adresinden alýnabilecek.(yaygýn basýn)

9 CUMA 10 OCAK 2014 DES eðitimde deðiþimin destekçisi D yolunun iyi bir eðitim ve diploma olduðu algýsýný gerçekçi bulmadýðýný söyleyen Kenan Taþkýn, þunlarý söyledi; Türkiye'nin istihdamsýz büyüme çaðýna girdiði bu dönemde eðitim ve istihdam arasýndaki bað gittikçe zayýflamýþtýr. Ýstihdam ve iyi iþ bulmak için kültürel çevre, referans birikimi ve güçlü iliþkiler gerekiyor. Sýradan vatandaþlarýn çocuklarý kýsa süreli, güvencesiz, düþük ücretli, vasýfsýz ve esnek istihdamlý iþlere ancak girebiliyor. Terfi ve yönetici olma süreçlerinde de durum böyle. emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, tüm eðitim sisteminin dersaneleþme riski bulunduðunu belirterek, Türk eðitim sisteminin parasý olanlarý, en çok para harcayanlarý kazandýran eþitsizlikçi rolü her geçen gün artmaktadýr. Eðitim alaný canlý küresel-ulusal bir pazar haline gelmektedir" dedi. Taþkýn, eðitimde deðiþim için Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'yý desteklediklerini belirterek, eðitim sisteminin bugünü ve geleceðine yönelik þu deðerlendirmelerde bulundu: fet Tüm okullarý dershane gibi iþletmek Tersini söylemeyi maharet zanneden bir muhale- Türkiye'nin neresinde doðarsa doðsun her çocuða eþit kalite ve fýrsatta eðitim hakký sunmak gerekiyor. Türk eðitim sisteminin sýnavcý, ezberci, dershaneher gencimize iyi iþlerde çalýþma ve yükselme hakkýný Kenan Taþkýn ci, kopyacý bir niteliðe sahip olmasý yaný sýra kural ve güvence altýna almamýz gerekiyor. Eðitim sisteminin ve uygulamalarýnýn yeni bakan ve bürokratlara göre sýk sýk eðitim bileþenlerinin sorunlarýnýn çözümü ile alakalý ciddi bir projesi deðiþmesinin baþarýsýzlýðýn altýnda yatan temel nedenleri oluþturduolmayan, hükümetin her söylediðinin tersini söylemeyi muhalefet etðunu söyleyen DES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, "Eðitimde fýrmek zanneden muhalefet partilerinin de titreyip kendilerine gelmesi sat eþitsizliði, eðitimde kalite standardýnýn olmamasý, eðitim sistemigerekiyor. nin neoliberal piyasacý bir anlayýþla tanzim ediliyor olmasý da ayrý bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Bu problemler çözülmeden dershanelerin kapatýlmasý durumunda tüm özel ve kamu okullarýný 'dershane gibi iþletmek' süreç ve anlayýþý baþlayacaktýr. Yani üniversiteler dâhil tüm eðitim sistemi dershaneleþecektir" uyarýsýnda bulundu. Eðitimde gelecek belirsizleþiyor Öðretmen, öðrenci ve velilerin eðitim sistemine dönük güven zafiyeti yaþadýklarýný ve eðitim bileþenlerine danýþýlmadan yapýlan her reformla birlikte sistem anarþisinin arttýðýný kaydeden Kenan Taþkýn, "Etik olmayan rekabetçi eðitim sistemimiz, öðrencileri geleceðin belirsiz iþlerine hazýrlayan, eþitsizlikleri derinleþtiren ideolojik ve rantçý bir anlayýþýn aracý haline gelmiþtir. Bu nedenle biran önce, halkçý ve eþitlikçi projelerle eðitim sisteminde reformlara gidilmesi gerekiyor. Aksi halde, koþullarý, sýnýfsal, etnik, kültürel, cinsiyet ve sistemleri eþit olmayan öðrencileri onursuz bir yarýþa sürükleyen sýnavcý eðitim sistemi, çocuklarýmýzýn geleceðini çalan bir canavar olmaya devam eder. Dershaneler kaldýrýlsa dahi özü itibariyle varlýðýný sürdürür" dedi. Eðitim ile istihdam arasýndaki bað zayýflýyor Vatandaþa göre sýnýf atlamanýn yahut iþ bulmanýn en kestirme 9 Eðitimde deðiþim için Bakan Nabi Avcý yý destekleriz Bu doðrultuda eðitimde köklü ve ciddi bir deðiþimin baþlamasý, sonuçlanmasý ve sürdürülebilir olmasý için hepimize sorumluluklar düþmektedir. Demokratik tavýrlarý, vizyonu ve diyaloga açýk kiþiliði nedeniyle Sayýn Bakan eðitim çalýþanlarýnýn sesine kulak verecek bir yapýya sahip. Gereksiz polemiklere girmeden, ideolojik tartýþmalara bulaþmadan, eðitimin acil çözüm bekleyen temel sorunlarý gündemin arasýnda kaybolmadan; Milli eðitimde paradigmal bir deðiþikliðin baþlamasý için Sayýn bakan desteklenmelidir ki kendisini bu yönde destekleriz de. Eðitim düzelmeden Türkiye büyük olamaz Türkiye nin küreselleþen dünyada iþ, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerinde, ülkemize ve dünya uygarlýðýna katkýda bulunabilecek gençler yetiþtirmesi tamamen eðitim sisteminin yeniden inþasýyla ilgilidir. ocuklarýmýzýn ve gençlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlayan, çaðdaþ bir eðitim modelini tekrar oluþturmalýyýz. ocuklarýmýzýn yaratýcýlýklarýný ve yeteneklerini destekleyici, geliþime, deðiþime ve özgür düþünceye açýk eðitim sistemine ihtiyaç vardýr. Ülkemizi en ileri uluslar arasý platformlara taþýyacak, yeniden büyük Türkiye'yi kurarak yeryüzünün geleceðini barýþ, huzur, refah ve adaletten yana belirleyecek yeni nesiller için daha birçok reforma gerek vardýr. Turkuaz Tur Sahibi Salim Koldaþ, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Salim Koldaþ adaylýðýný açýkladý sorunlarý çok iyi biliyoruz. ünkü, bu iþin içeurkuaz Tur Sahibi risinde yýllarýmýzý versalim Koldaþ, Taksidik. Esnafýmýzýn en ciler, Minibüsçüler ve önemli derdinin de yeteservisçiler Odasý baþrince kazanç elde edekanlýðýna adaylýðýný memek olduðunu da yaaçýkladý. þýyor ve biliyoruz. Bu Uzun yýllardýr onoktadan hareketle biz rum'da taþýmacýlýk sektöde içinde bizzat yaþadýrünün içerisinde yer alaðýmýz sorunlarýn, sýkýnrak orum halkýna hiztýlarýn giderilmesi ve met verdiðini belirten hizmet kalitesiyle birlikkoldaþ, Meslektaþlarýte esnafýmýzýn refah semýzdan gelen talep, odaviyesini yükseltecek mýza, sektörümüze ve esprojeleri hayata geçirnaf arkadaþlarýmýza yamek için bu göreve talipacaðýmýz hizmetler olbiz. Salim Koldaþ duðu düþüncesiyle oda Biz hizmet için debaþkanlýðýna aday olmaðerli esnafýmýzýn hizmetkarý olmaya hazýrýz. Genç, ya karar verdim. dedi. dinamik, tecrübeli, giriþimci, üreten bir ekiple siz de Oluþturduðum ekibimle birlikte, taksici, miniðerli esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek, istek ve büsçü, servisçi ayýrt etmeden bütün esnafa eþit bir projelerinizi deðerlendirip hayata geçirmek bizim duruþ sergilemek adýna çýktýðýmýz yolda, Allah izin görevimiz olacaktýr. verir de muvaffak olur ve oda yönetimine seçilirsek, Bu duygu ve düþüncelerle, tüm esnaf arkadaþbirlik beraberlik içerisinde ve ötekileþtirmeden, tüm larýmýzýn desteðini bekler, genel kurulumuzun hayýresnaflarýmýzý kucaklayarak hizmet etmenin gayreti lara vesile olmasýný temenni ederim. içerisinde olacaðýmýzýn sözünü þimdiden veriyorum. diyen Koldaþ, þu açýklamalarda bulundu; Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Genel Kurul Toplantýsý, 18 Ocak Cumartesi günü Biz, esnafýmýzýn içinde bulunduðu sýkýntýlarý, gerçekleþecek. T CHP nin adayýna nazar deðdi Osmancýk ta Film Okuma Programý'nýn bu haftaki filmi "Ölü Ozanlar Derneði" oldu. Ölü Ozanlar Derneði ni okudular T Mustafa Demirer ürkiyetürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi ile Osmancýk Belediyesi'nin birlikte organize ettiði Film Okuma Programý'nýn bu haftaki filmi "Ölü Ozanlar Derneði" oldu. Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi'nde gerçekleþen programýn moderatörlüðünü Anadolu Lisesi Ýngilizce Öðretmeni Miray INAR yaptý. Ölü Ozanlar Derneði adlý filmin hayatý daha bilinçli yaþamanýn anahtarýný veren bir film olduðunu belirten E ðitim Sen orum Þubesi, KESK, DÝSK, TMMOB ve TBB nin yarýn Ankara da düzenleyeceði Özgürlük, Barýþ, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi ne katýlacak. Mitinge katýlmak isteyen herkesi davet eden Eðitim Sen Yürütme Kurulu üyeleri, miting için yarýn saat de Özdoðanlar Sinemasý önünden araç kaldýrýlacaðýný belirterek, eylemle ilgili þu açýklamalarda bulundular; Türkiye toplumunda yaþayan çalýþanlarýn iþsizlerin, kadýnlarýn, gençlerin her geçin gün artan sýkýntýlarýna sorunlarýna yeni sorunlar eklenerek emekçilerin yaþamý cehenneme çevrilmiþtir. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi rüþvet ve yolsuzluk olaylarý ile ülkemiz derinden sarsýlmýþtýr. Rüþvet ve yolsuzluklara itiraz etmek, barýþ, demokrasi, adalet talepleri ile ilgili olarak KESK, DÝSK, TMMOB ve TBB ile birlikte Özgürlük, Barýþ, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi, Bozuk düzende saðlam çark olmaz! Bu pisliði halk temizler þiarýyla düzenlenecektir. 11 Ocak 2014 tarihinde Ankara da düzenlenecek mitingimiz yolsuzluk ve yoksulluk düzeninden hesap sorma günü olacaktýr. Emeðin haklarý, özgürlük, barýþ, adalet demokrasi taleplerimize gündemdeki rüþvet, yolsuzluk konularýnýn þeffaf bir þekilde, hukukun üstünlüðünde, açýklýða kavuþmasýný beklemek de eklenmiþtir. Yolsuzluklara itirazýmýzý gerçekleþtireceðiz yolsuzluk, yoksulluk ve baskýlara emekçilerin dur diyeceði bu mitinge bütün halkýmýzýz davet ediyoruz. (.HAK:146) 11 Ocak ta hesap soralým Miray ýnar, eðitim konusunu iþleyen böyle güzel bir filmi ailelerin, öðretmenlerin mutlaka izlemesi gerektiðini ifade etti. ýnar, daha sonra filmde iþlenen meteforlar ve replikler üzerinde durdu. C HP'nin Bayýndýr Belediye Baþkan adayý emekli vali yardýmcýsý Ardahan Totuk, ayaðýný incitti. Doktorlarýn en az 15 gün istirahat verdiði Totuk, Ýzmir'deki evinde dinlenmeye çekildi. Bilindiði gibi, Ýzmir Vali Yardýmcýlýðý'ndan orum'a tayin edilen Totuk, bu göreve gitmeyerek emekliliðini istemiþ, ardýndan da CHP'den memleketi Bayýndýr için belediye baþkan adayý olarak ilan edilmiþti. Bayýndýr'da seçim çalýþmalarýna start veren Totuk'a adeta nazar deðdi. Ýlçedeki seçim turlarý sýrasýnda kaza geçirip düþen Totuk, dizinden sakatlandý. Ardahan Totuk. Baþýndan geçen olayý anlatan Ardahan Totuk, "Yürürken ayaðým bir tel'e takýldý ve düþtüm. Bu sýrada dizimden büyük bir acý hissettim. Beni hemen doktora götürdüler. Doktorumun verdiði bilgiye göre dizimin lifleri atmýþ. Bu nedenle tedaviye baþladým. Ayaðým alçýya alýndý ve iki hafta istirahat etmem gerektiði ifade edildi. Þanssýzlýk. Bu nedenle iyileþene kadar seçim çalýþmalarýma ara vermek zorundayým. Geçecek inþallah ve biz yine Bayýndýr'lý hemþehrilerimizle buluþacaðýz. Beni rahatsýzlýðým konusunda arayýp geçmiþ olsun dileklerini iletenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu.(ýha)

10 10 CUMA 10 OCAK 2014 Öksüzlere nakdi yardým 10 bin TL tutarýndaki yardým çeki BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ve Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen tarafýndan takdim Recep Mebet edildi. orum Gazeteciler CeBÝK Genel Kurumiyeti ve Basýn Ýlan lu nda yaptýðý giriþimler Kurumu (BÝK), geçen yýl neticesinde öksüzlerin bayaþamýný yitiren Sevtap kýmýný üstlenen acýlý aileelmas ýn çocuklarýna yarye 6 bin TL ölüm yardýmý dým eli uzattý. Yardým çeki çocuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. kararý çýktýðýný belirten Ýskilip'te çalýþtýðý gaerzen, orum Gazeteciler zetenin bürosunda uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cemiyeti nin 500, kendisinin de 3 bin 500 TL katkýda bulunarak Sevtap Elmas'ýn çocuklarýnýn bakým ve ihtiyaçlarýnda kullanýlmak toplamda 10 bin TL lik nakdi yardým saðlandýðýný hatýrlattý. üzere 10 bin TL nakdi yardýmda bulunuldu. Büyükbabasýyla birlikte kalan öksüzlerin diðer ihtiyaçlarýnýn BAÐIÞ EKÝ DEDEYE TESLÝM karþýlanmasý için de destek sözü veren Erzen, nakdi yardýmýn teslimindeki gecikmenin vasi tayini konusunda mahkeme kararýnýn beküzücü hadisenin ardýndan Sevtap Elmas ýn acýlý ailesini yalnýz lenmesinden kaynaklandýðýný sözlerine ekledi. býrakmayan BÝK orum Þubesi ve Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, nakdi yardým sözünü yerine getirdi. Gözyaþlarýna hakim olmakta güçlük çeken acýlý dede ise torunlarý için gösterilen yakýn ilgi ve alakadan duyduðu memnuniyeti ifahazýrlanan nakdi yardým çeki dün BÝK orum Þubesi nde çode ederek yardýmlarýndan dolayý BÝK ve Cemiyet yöneticilerine tecuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. þekkür etti. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Serkan Oto Kiralama sahibi Serkan Kýlýçoðlu ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 6 adet araç dün düzenlenen programla teslim edildi. Serkan Oto nun tercihi Peugeot S Gazeteciler Cemiyeti ve BÝK orum Þubesi, üzücü hadisenin ardýndan Sevtap Elmas ýn acýlý ailesini yalnýz býrakmadý. Akþemsettin Camii ne teknik ziyaret Recep Mebet orum Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir öncülüðündeki teknik heyet önceki gün Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Akþemsettin Camii nin devam eden inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileriyle görüþen heyet, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin orum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattýlar. minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz. Akþemsettin Camii inþaasýnýn devam ettiði belirtildi. HAYIRSEVERLERE AÐRI Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz dedi. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve Son model Peugeot marka araçlarýn anahtarlarý Serkan Kýlýçoðlu na teslim edildi. Serkan Oto Kiralama, araç filosunu Peugeot marka otomobillerle güçlendirdi. yaþadýklarýný açýkladý. Programda konuþan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir ise sýnýfýnýn gözdesi olan Peugeot otomobillerin, bireysel ve ticari müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Cazip fiyat avantajlarý içeren filo kampanyasýnýn sürdüðünü hatýrlatan Ufuk Özdemir, Peugeot un binek ve ticari modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz dedi. Araç filosu için Peugeot u tercih eden Serkan Oto Kiralama yý kutlayan Özdemir, yeni araçlarýn firmaya hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Gençlerin sosyal medya aþký G Turhan Candan ve Alper Zahir öncülüðündeki teknik heyet, Akþemsettin Camii inþaatýnda inceleme yaptý. Recep Mebet erkan Oto Kiralama, araç filosunu Peugeot marka son model otomobillerle güçlendirdi. Daha önce alýþkan Oto Kiralama adýyla faaliyet gösteren Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 4 adet Peugeot 301, 1 adet 208 ve 1 adet Partner Tepee model araç dün düzenlenen programla teslim edildi. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Serkan Oto Kiralama sahibi Serkan Kýlýçoðlu ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk ve Ýlker Aksungur un da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Serkan Kýlýçoðlu, Müþterilerimize en iyi hizmeti vermek için kalite ve konforu bir arada sunan Peugeot u tercih ettik dedi. Peugeot u tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Kýlýçoðlu, filolarýna 6 yeni araç daha eklemenin mutluluðunu ençlik ve Spor Bakanlýðý, gençlerin sosyal medyayý kullanýmýna yönelik kapsamlý bir araþtýrma gerçekleþtirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye'deki gençleri daha yakýndan tanýmayý ve anlamayý amaçlayan araþtýrma 26 ilden, yaþ arasý 2 bin 57 gencin katýlýmýyla yapýldý. Araþtýrmada yer alan örneklemin yüzde 77'sini bekar, 14'ünü çocuk sahibi, yüzde 40'ýný çalýþan, yüzde 14'ünü lise öðrencisi ve yüzde 7'sini de ev hanýmý oluþturdu. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 96'sý sosyal medyayý kullandýðý saptanýrken, katýlýmcý gençlerden yüzde 40'nýn annesi, yüzde 47'sinin ise babasý sos- yal medyayý kullandýðý belirlendi. Günde en az bir ziyaret Yeniþafak'ta yer alan habere göre gençlerin yüzde 86'sý sosyal medyaya günde en az bir kere, yüzde 72'si ise her gün birkaç kere baðlanýyor. Her üç gençten biri sosyal medyada en az üç saat geçiriyor. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 13'ü sosyal medyada 6 saat ve üzeri zaman geçiriyor. Online olarak gerçekleþtirilen araþtýrmada gençlerin sosyal medya kullaným þekilleri de incelendi. Buna göre, gençlerin yüzde 89'u sosyal medyada listelerindeki kiþi ve kurumlarýn paylaþtýklarýný takip ederken, yüzde 88'i de arkadaþlarýnýn paylaþ- týklarýna yorum yapýyor. Gençlerin yarýsý sosyal medyada tartýþmaya/polemiðe en az bir kere giriyor. gündem yaratma, eðitim anlamýna da geliyor. baþý Yapýlan araþtýrma ile gençlerin sosyal medyayý çeþitli açýlardan politik, toplumsal bir platform olarak gördüðü gözlemlendi. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 56'sý 'sosyal medyanýn kitleleri harekete geçirme gücü olduðu'nu düþünüyor. Sosyal medyanýn bir medya kanalý olmasýna iliþkin irdelenen 'sosyal medyanýn geleneksel medyanýn alternatifi olduðu' ve 'ana akým medyada yer verilmeyen haberlere ulaþmayý saðladýðý' ifadelerine ise gençlerin yarýsýndan fazlasý katýlýyor.(yaygýn basýn) Facebook liste Facebook, gençlerin en çok kullandýðý sosyal að konumunda. Gençlerin yüzde 60'ý sosyal medyayý en çok eðlence amacýyla kullanýyor, yüzde 59'u ise bilgi alma amacýyla tercih ediyor. Bu veriler, gençlerin sosyal medyaya sadece eðlenmek amacýyla baðlanmadýðý, geleneksel medyaya alternatif olarak da gördüðünü gösteriyor. Sosyal medya, gençlerin yaklaþýk yarýsý için ayný zamanda serbest zaman geçirme, iletiþim kurma, gündem, takip etme, Bu da bir medya kanalý

11 CUMA 10 OCAK Binevler mevkiinde yapýmý planlanan Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi veren Ýsmail Erdemli, Sosyal donatýlarýyla birlikte orum da özel sektör tarafýndan hayata geçirilen ilk ve en büyük konut projesine imza atýyoruz dedi. Binevler e dev konut yatýrýmý Aqua Vadi Evleri gün sayýyor Ý Recep Mebet smail Erdemli Ýnþaat tarafýndan hazýrlanan 100 dairelik konut projesi orum da hayata geçiyor. Binevler mevkiinde yapýmý planlanan Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi veren Ýsmail Erdemli, Sosyal donatýlarýyla birlikte orum da özel sektör tarafýndan hayata geçirilen ilk ve en büyük konut projesine imza atýyoruz dedi. 200 ARALIK YERALTI OTOPARKI Mart ayýnda temeli atýlmasý planlanan dev konut projesinin detaylarýndan bahseden þirket yetkilisi Ahmet Erdemli ise Aqua Vadi Evleri nin 200 araçlýk yeraltý otoparkýyla da dikkat çekeceðini söyledi. Yaklaþýk 13 dönüm arazi üzerine kurulacak Aqua Vadi Evleri nin 5 bloktan oluþacaðýný anlatan Ahmet Erdemli, orum halkýnýn beklentileri doðrultusunda 3 ayrý tip daire seçeneceði hazýrladýklarýný kaydetti. Ýsmail ve Ahmet Erdemli, Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi verdiler. SÝTEYE ÖZEL KAPALI YÜZME HAVUZU Projede yer alan kat bahçelerine dairelerden geçilebiliyor. ÖDÜLLÜ MÝMARIN TASARIMI Yüzme havuzu, fitness salonu ve kafe gibi sosyal donatýlarý da bünyesinde toplayan mimari projenin dünya çapýnda ödüle sahip Mimar Aliþan ýrakoðlu tarafýndan hazýrlandýðýný vurgulayan Erdemli, Daireleri 2016 yýlýnda teslim etmeyi planlýyoruz diye konuþtu. Erdemli, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 1989 yýlýndan bu yana inþaat sektöründe faaliyet gösteren þirketimiz bugüne kadar konut, iþ merkezi ve fabrika projelerini baþarýyla hayata geçirdi. Özgün bir mimari tasarýma sahip olan yeni projemiz Aqua Vadi Evleri ile Binevler de 100 daire inþaa etmeyi planlýyoruz. 10 BÝN METREKARELÝK YEÞÝL ALAN orum un seçkin bölgesi Binevler de þehir manzarasýna hakim konumda bulunan bölgede hayat bulacak projemizde yaklaþýk 10 bin metrekarelik yeþil alan yer alýyor. 13 dönüm arazi üzerine kurulacak bu sitenin mimari projesi, hemþehrimiz Aliþan ýrakoðlu nun sahibi olduðu ýrakoðlu Mimarlýk tarafýndan hazýrlandý. Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü projesiyle Dünya Mimarlýk Festivali Ödülleri nde finale kalan ýrakoðlu Mimarlýk, Aqua Vadi Evleri projesiyle özgün bir çalýþmaya daha imza attý. Beklentiler doðrultusunda 3 ayrý tip daire seçeneceði hazýrlandýðý belirtildi. 5 blok olarak inþaa edilecek projede 100 dairenin yer aldýðý açýklandý. Daha önce orum'da hiç uygulanmamýþ özellikleriyle dikkat çeken Aqua Vadi Evleri, sakinlerinin yaþam kalitesini arttýracak güvenli ve modern bir yaþam merkezi olacak. Aqua Vadi Evleri nde her daire için 2 araçlýk kapalý yer altý otoparký ve kapalý otoparktan katlara asansör veya merdiven ile direk ulaþým saðlanacak. 180 metrekare kapalý yüzme havuzunun yaný sýra fitness center, site sakinlerine özel 132 metrekare büyüklüðünde kafe, mini golf sahasý gibi sosyal donatýlar yer alacak. Kat bahçeleri, bahçe satrancý, 24 saat kameralý ve fiziksel güvenlik, süs havuzlarý, çocuk oyun parký, yürüyüþ parkuru gibi ayrýntýlar içeren projemiz doðal peyzaj, kaliteli ýsý yalýtýmý ve þehir manzarasýyla da iddialý. Konut projemiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler Binevler giriþindeki tanýtým ofisimizi ya da adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler. 200 araçlýk yeraltý otoparký ve kapalý yüzme havuzu, Aqua Vadi Evleri nin en dikkat çeken ayrýntýlarý. Milyonlar torba yasayý bekliyor M ilyonlar torba yasa tasarýsýna kilitlendi. 4C'lilerin kadrosunun yanýnda 3 milyon Bað-Kur'luya prim, 4 milyon vatandaþa da GSS borcu affý geliyor Milyonlarca kiþinin heyecanla beklediði torba yasa tasarýsý için geri sayým baþladý. Bu ay Meclis'te ele alýnmasý beklenen tasarýda, 4C'lilere, Bað-Kur ve GSS borçlularýna da müjde var. Sayýlarý 23 bin dolaylarýnda olan 4C'lileri ilgilendiren kadro çalýþmasýnda sona gelindi. Geçtiðimiz günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da görüþülen sorunun çözümü için deðiþik formüller üzerinde duruluyor. Öncelikle bu çalýþanlarýn statüleriyle ilgili deðiþiklik ele alýnacak. Bu ay içerisinde TBMM'ye sunulmasý beklenen çalýþmada, söz konusu statüdeki çalýþanlara kadro müjdesinin de yer aldýðý ifade ediliyor. Bunun yanýnda geçtiðimiz aylarda Kamu Personel Danýþma Kurulu'nda mutabakata varýlan birçok konu da torba yasaya eklenecek. Faizler silinecek Üzerinde çalýþýlan ve torba tasarýya eklenmesi planlanan bir düzenlemeye göre de yaklaþýk 4 milyon kiþinin Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borcuna af gelecek. Faizin silinip kalan miktarlar için yapýlandýrma yoluna gidilebileceði konuþuluyor. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüðe giren GSS ile 18 yaþýný dolduran, öðrenci olmayan ve sosyal güvence kapsamýna girmeyen herkese, gelir durumuna göre prim ödeyerek, saðlýk hizmetinden yararlanma þartý getirilmiþti. Yaklaþýk 4 milyon kiþinin GSS borcu olduðu ifade ediliyor. 36 ay taksit imkâný geliyor Tasarý ile 3 milyona yakýn BaðKur'lunun da af kapsamýna alýnmasý bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; yeni düzenleme ile BaðKur'a 24 aydan çok prim borcu olanlar, ana para borcu sabit kalmak kaydýyla, gecikme zamlarýnýn yüzde 50'si silinerek 36 taksitle borcu ödeme imkanýna sahip olacak. Doðum borçlan- masý yapýlacak Torba tasarýya eklenmesi planlanan doðum teþviði paketiyle doðum borçlanmasý düzenlemesinde deðiþikliðe gidiliyor. Mevcut durumda, sadece SSK'lý kadýnlar, SSK çalýþmasý baþladýktan sonra yaptýklarý doðumlarý borçlanabiliyor ve en çok 2 doðum için 1440 günlük süre kazanabiliyor. Torba kanunda yapýlacak düzenleme ile doðum borçlanmasý sayýsý 3 çocuða çýkarýlacak. Sigortalý olmadan önce yapýlan doðumlar da borçlanýlabilecek. BaðKur'lu kadýnlar da doðum borçlanmasý ya- Torba yasa tasarýsýnýn bu ay içerisinde TBMM'ye sunulmasý bekleniyor.

12 12 CUMA 10 OCAK 2014 PENGUEN Ýki Karadenizli, bulduklarý bir penguenin boynuna tasma takmýþ, gezdiriyorlarmýþ. Bunu gören adamýn biri: - Zavallý hayvaný tasma ile gezdireceðinize, onu bir hayvanat bahçesine götürsenize, demiþ. Ayný adam bir saat sonra onlarý yeniden penguenle görünce sormuþ: - Hani hayvanat bahçesine götürecektiniz? - Götürdük, þimdi da sinemaya götürüyoruz.

13 CUMA 10 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:28 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: OCAK Cuma günü geldiði için sevinen bir mümine, kýyâmete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1-Türkler Köyü' nden gelme, Selahattin UNCU' nun aðabeyi, Hasan ve Fevzi UNCU' nun amcasý, Meryem UNCU' nun eþi; Ýhsan UNCU. 2-Koparan Elektrik sahibi Ekrem ÜMÜT' in babasý, Zülfikar KÖSE' nin kayýnpederi, Kapýcýlýktan emekli; Kemal ÜMÜT. 3-Mecitözü Geykoca Köyü' nden gelme, Hitit Dersanesi Öðretmeni Ýlker ve Caner ÞAHÝN' in babasý, Köfteci Esnafýndan elebi ÞAHÝN' in kardeþi, Tedaþ' dan emekli; Nizamettin ÞAHÝN 4-orum Belediyesi' nden emekli Selahattin YOLCU. 5-Mecitözü Sorkoðlan Köyü' nden; Mustafa YURTTAÞ. 6-Kasap Esnafýndan Mustafa ALACALI' nýn babasý, Sorgun Kaymakamý Levent KILI' ýn kayýnpederi, Eski Kasaplar Derneði Baþkaný; Lütfü ALACALI 7-Yeþildere Köyü' nden gelme, Kanan ve Sadet ÜLGÜR ile Fadime GÖKE' nin annesi, Þükrü ÜLGÜR' ün eþi; Elif ÜLGÜR. 8-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Kahveci Esnafýndan; Celal BAÞAR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kutlu bir doðum haftasý içerisinde daha bulunmaktayýz... Deðerli dostlar!... Yüce Rabbimiz insanlýða Ýlâhî bir Rahmet olarak, ezelden seçip gönderdiði ve ayný zamanda, tüm yaratýlmýþlarýn yaratýlýþýna vesile kýldýðý, Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz; Hz. Muhammed (A.S.)'in dünyaya teþriflerinin doðum haftasýndayýz. Ne mutlu bizlere ki; güzel vatanýmýzda Peygamberimizin dünyâya teþriflerini büyük bir coþku ile anmaya hazýrlanmaktayýz. O'na Ümmet olma bahtiyarlýðý içerisinde gücümüz yettiði, dilimiz döndüðü kadar, O büyük Peygamberimiz'e Salât ve Selâm ediyor; hoþ geldin Allah'ýn sevgilisi, cihanýn güneþi; Yâ Muhammed diyoruz... Sevgili okuyucular!... Bu yazýma Peygamber âþýký Remzi Bey'in þu duyarlý mýsraý ile son veriyorum demekle beraber, son olmayacak. Devamý çeþitli baþlýklarla birkaç gün sürecek inþâallah... Karýnca kararýnca, gücümüz yettiði kadar Efendimizi anlamaya, anlatmaya az da olsa gayret göstereceðiz inþâallah... Deðerli Dostlar!... Âþýk Remzi kardeþimiz Efendimiz'e þöyle sesleniyor: Müjde mü'minler size ihsân-ý Rahmanadýr gelen (Müjde mü'minler, bu dünyâya teþrif eden; Rahman olan Allah'ýn sizlere ikramýdýr.) Þânýna tâzîm edin bu mâh-ý gufrândýr gelen (Bu dünyâya teþrif edenin sânýna hürmet edin, teþrifi münâsebetiyle bu ay baðýþlanma ayýdýr.) Andadýr feyz-u hidâyet andadýr afv-ü kerem Hafýz Recep CAMCI (Bu aydadýr hidâyete ermenin bereketli yollan, bu aydadýr cömertçe affolunmak.) Kadrini bil bu mevsim inzâl-i Kur'an ayýdýr gelen (Kýymetini çok iyi bil, bu dünyâya teþrif eden; kendisine Kur'ân-ý Kerîm inendir.) Îd-i Ekber her günü Kadr-i Mübarek her gece (Her günü büyük bayram günü gibi, her gecesi de mübarek Kadir gecesi gibi deðerli.) Ehl-i îmân'a ne mutlu lütf-u ihsândýr gelen (Bu dünyâya teþrif eden Peygamber'e imân edenlere ne mutlu, çünkü O Peygamber, o îmân edenlere Cenâb-ý Hak'kýn bir ihsan ve ikramýdýr.) Zulmet-i gasvetten âzâd etmeye Sâimleri (Bu dünyâya teþrif eden Peygamber; Oruçlu olan mü'minleri duyarsýzlýk karanlýðýndan uzaklaþtýrmayý arzu etmektedir.) Nûr-i Ýslâm Nûr-i îmân Nûr-i Ýrfandýr gelen (Gelen bu Mübarek Peygamber; islâm'ýn güneþi, îmânýn aydýnlýðý, irfanýn ýþýðýdýr.) Hâne-i kalbi temizle hoþça istikbâl için (Bu dünyâya teþrif eden Mübarek Peygamber'i hoþça karþýlamak için kalp evini kötülüklerden temizle.) Nîmet-i mebzul bir mihmân-ý zîþândýr gelen (Gelen bu Mübarek Peygamber; Ümmetine bol nimet ve ihramlarla gelen þeref sahibi bir önderdir.) El hazâr senden þikâyet etmesin yârýn emân (Dikkat et kýyamet günü senden þikâyet etmesin.) Rûz-i Mahþerde þefi eshâb-ý isyandýr gelen (Mahþer günü günahkârlara þefaat edicidir.) Mâsivâdan salim ol Remzi dilersen vasl-ý Hak (Ey Remzi Hak'ka vâsýl olmayý dilersen dünyâ sevdasýndan uzak ol) Râh-i Aþký kullara tâlîm-i Yezdan'dýr gelen (Ýlâhî aþka ulaþmanýn yollarýný öðretendir gelen) Efendim!... Âþýk Remzi'de yukarýdaki mýsralarý ile derûnîden (gönlünden) geldiði gibi dünyâya teþriflerini ifâde etmektedir. Mühim olan bu gelenin kim olduðunu, Allah katýndaki deðerini anlamak, bu gelene Ümmet olduðumuz için Yüce Rabbimiz'e þükrümüzü arzetmek lâzýmdýr Azîz Kardeþlerim... Bu münâsebetle, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yazýmýz inþâallah devam edecek. Hepinizi muhabbetle selâmlýyorum. Hoþçakalýn... Bir Peygamber Aþýðý ABDULLAH ÝBN-Ý ÖMER (r.a) Saadet Asrýndan Simalar Dilaver EVÝK Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iz sürücüsü diye tanýnan bir peygamber aþýðý Onun izini takip hususunda tavizsiz bir yiðit Abdullah Ýbn-i Ömer,Hz.Ömer (r.a)'in oðludur.nübüvvetin üçüncü yýlýnda Mekke'de doðdu.babasýyla birlikte çocuk yaþta Müslüman oldu. Ýbn-i Ömer namýyla meþhurdur. Ýslam'a girdiði günden itibaren ömrünün sonuna kadar sünnete tabii olup ona sýmsýký tutunmuþtur.bu hassasiyetiyle tanýnan Ýbn-i Ömer (r.a) sevgili peygamberimizin yolundan, izinden kýl kadar sapmadýðýný yaptýðý biattan dönmediðini þu ifadeyle anlatýr: " Rasulullah (s.a.v) 'e biat ettim Bu biatýmý ne bozdum ne de deðiþtirdim Hiçbir fitneciye biat etmedim.hiçbir mümini de yattýðý yerden kaldýrmadým." Fahri kainat (s.a.v) Efendimizin kayýnbiraderi olmasý sebebiyle daima yakýnýnda bulunmuþ ve hadislerin müslümanlara intikalinde büyük yardýmý olmuþtur.ebu Hureyre (r.a)'dan sonra en çok hadis rivayet edenlerdendir.2630 hadis rivayet ettiði nakledilir. Sahabenin yaþlýlarý vefat ettikten sonra insanlar fetva için Ýbn-i Ömer ve Ýbn-i Abbas'a gelirlerdi.o önce Kitaba sonra Sünnete müracaat eder,aradýðý hükmü bulamazsa sahabenin ileri gelenlerinin ittifak ettikleri içtihatlara göre hareket ederdi.kendisinde kesin kanaat olmadan fetva vermezdi.ok defa bu konuda bilgim yok diye cevap verirdi. Birgün bir adam Ýbn-i Ömer (r.a) ' e gelir bir soru sorar, o da : "Bu konuda bilgim yok" der.adam oradan ayrýlýnca kendi kendine : "Ýbn-i Ömer'e bir þey soruldu o da bilmiyorum dedi,diye onun dürüst hareketine bilmediði konuda bilmiyorum demesine hayran kaldý. Bir defasýnda da kendisinden ýsrarla fetva almak isteyen birine " Ýbn-i Ömer böyle fetva verdi diyerek sýrtýmýzýn cehennem köprüsü haline getirilmesinimi istiyorsun?" diye çýkýþmýþtýr.o fetva vermede böylesine titizdi. Onun cömertliði,zühdü ve takvasý kendisini devlet vazifesi almaktan uzak tutmuþtur. Birgün Hz. Osman (r.a) Ýbn-i Ömer'i çaðýrýp ondan hakimlik yapmasýný istedi.o özür diledi Hz.Osman ýsrar etti ve "Bana karþý mý geliyorsun?" demesi üzerine Ýbn-i Ömer: "Asla Fakat bana ulaþtý ki hakimler birkaç sýnýftýr.bilmeyerek hükmeden hakim ki, o cehennemdedir.bir de ictihad edip isabet eden veya etmeyen hakim vardýr.ben Allah için beni bu görevden affetmeni istiyorum" diyerek özür beyan etti.rasulullah (s.a.v) 'in ashabýndan ileri gelenler varken Abdullah Ýbn-i Ömer (r.a) bu vazifeye kendini layýk görmedi. Müslümanlar arasýnda fitne çýkmasýndan da son derece uzak dururdu.bunun için..halifelik tekliflerini reddemiþtir. Devlet adamlarý bir hataya düþtüklerinde hemen onlarý uyarýrdý.bir defasýnda uzun bir konuþmasýyla ikindi namazýný geciktiren Haccac'ý "Güneþ seni beklemez" diye uyarmýþtý. Eyyüb Ýbn-i Vail er-rasibi onun cömertliðini þöyle anlatýr.ýbn-i Ömer (r.a) bana dört bin dirhem ve kadife kumaþ göndermiþti.ertesi gün onu bineði için veresiye yem satýn alýrken gördüm.ailesine gidip gördüklerimi anlattýðýmda hepsinin doðru olduðunu bizzat öðrendim.onun bu hali bana o kadar tesir etti ki, dýþarý çýkýp þöyle seslendim: "Ey Tacirler! Siz dünya da ne yapýyorsunuz? Ýbn-i Ömer'e binlerce dirhem geliyor,hemen daðýtýyor.ama sabah olunca o,bindiði hayvanýna borçla yem alýyor! Abdullah Ýbn-i Ömer,Rasul-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin vefatýndan sonra ona olan sevginin bir tezahürü olarak nerede namaz kýlmýþsa orada namaz kýlardý.yürüdüðü yollarda yürür,gölgelendiði aðaçlarýn altýnda otururdu.birgün Sevgili Peygamberimizi bir yerde devesiyle dururken görmüþse, o da devesini orada durdururdu.bir yola girip tekrar geri döndüðünü görmüþse o da oraya varýr geri dönerdi.onun Rasulullah (s.a.v)'a bu derece ittibasýný gören Hz.Aiþe (r.anha) validemiz: "Ýbn-i Ömer'in takip ettiði gibi Rasulullah (s.a.v)'ýn odalarýndaki izlerini takip eden hiç kimse yoktur." diyerek onun Rasulullah'ýn izini takipteki titizliðini ve sünnetine teslimiyetini beyan etmiþtir. O seherlerin dostuydu.gece kalkar namaz kýlar, seherleri istiðfarlara geçirir ve göz yaþlarý akýtýrdý.yanýnda bir ayet okuduðunda kendini tutamaz aðlardý. Birgün yanýnda birisi ona: "Her ümmete bir þahid getirdiðimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara þahid getirdiðimiz zaman durumlarý nasýl olacak " (Nisa 41) ayetini okudu. Ýbn-i Ömer aðlamaya baþladý.öyle ki göz yaþlarýndan sakalý ýslandý.bu derece ince kalpli ve Kur'an aþýðýydý. "Vakkafun ala isr-i Rasulillah"Rasulullahýn izini adým adým takip eden ünvanýyla meþhur olan Ýbn-i Ömer (r.a) Fahri Kainat (s.a.v)efendimizin selamlaþma konusundaki tavsiyelerini yerine getirmek için, hiç iþi olmadýðý halde sadece Müslümanlarla selamlaþmak için sokaða çýkar,büyük küçük herkese selam verirdi. O küçük olduðu için Bedir ve Uhud'da bulunamamýþ Hendek,Hayber ve Huneyn'de bulunmuþtur.hatta Ebu Eyyüb el-ensari (r.a) ile birlikte Ýstanbul'un fethinede katýlmýþtýr.hicretin 73.yýlýnda Mekke'de vefat etmiþtir.rabbimizden onun sünneti takipteki titizliðini ve aþkýný bizlere de vermesini ve o Peygamber aþýðýnýn þefaatlerini niyaz ederiz. AMÝN Kadir Yüktaþýr com Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Yaprak Dökümü 5 Bu sayede hayatýn her safhasý zayi olmayan meyvelere benzer. Aþký mutlak, Þevki mutlak, Þükrü mutlak, Fakru mutlak yapraklarý o zaman dökülmeðe baþlarlar. Bu haller insana pozitif enerji vermeðe baþlar. Bunun kaynaðý nurlar ile okuyarak, anlatarak, dinleyerek, yaþayarak hayat corumhakimiyet. net bulur. Her enerjinin bir kaynaðý olduðu gibi, bu enerjinin kaynaðý imandýr. Bu iman insaný insan eder. Belki insaný sultan eder. Uhrevi alemlerin kapýlarý açýlýr. Bu manada her namaz bir yapraktýr, Her ezan bir yapraktýr, Her Kur'an harfi bir yapraktýr, Her ders bir yapraktýr, Her yapýlan Salih amel bir yapraktýr, Sýdk, sebat, metanet, sabýr, uhuvvet, ihlas, ittihat, ittifak, azimet birer yapraktýr. Bu yapraklar zahiren düþer ama alemi ahirette saadet çiçekleri açarlar. Bu yapraklar saymak ile bitmez (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 86,311 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel NÖBETÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 86,326 (Posta Kodu )

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde

Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi

(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Þevket Erzen * HABERÝ 11 DE 13 OCAK 2014 PAZARTESÝ orum Gazeteciler Cemiyeti nin programýna çok sayýda meslek mensubu

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı