Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti."

Transkript

1 Gazeteci özgür olursa toplum da özgür olur orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniye üyelerine yemek verecek. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda tüm gazetecilerin gününü kutladý. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 15 DE 10 OCAK 2014 CUMA Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkanlýðý'na AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý seçildi. * HABERÝ 2 DE Yardým çeki çocuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere destek Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 10 DA Fiyatý : 40 Kuruþ 112 ye 360 bin ihbar orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldýðý, ihbar edilen 26 bin 992 vakaya müdahale * HABERÝ 5 DE edildiði bildirildi. Naci Bostancý (.HAK:30) Cemiyet üyelerine yemek Naci Bostancý Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný seçildi Saðlýkta büyük deðiþim var AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Ýsmail ve Ahmet Erdemli, Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi verdiler. Binevler e dev Kampüsler için özel protokol konut yatýrýmý Hitit Üniversitesi Orman Genel Müdürlüðü ile protokol imzaladý. * HABERÝ 3 DE AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. BÝDERGÝ okuyucuyla buluþtu Bir Medya Reklam Ajansý'nýn sahibi olduðu BÝDERGÝ'nin ilk sayýsý okuyucusuyla buluþtu. * HABERÝ 6 DA 400 anne eðitim aldý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Anne Oluyorum' eðitim semineri düzen- Haydi komþuya yardýma Suriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. * HABERÝ 7 DE * SAYFA 12 DE Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde normal doðumun özendirilmesi ve anne adaylarýnýn doðum öncesi ve sonrasý yaþanan komplikasyonlar a karþý bilgilendirilmesi amacýyla 'Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. * HABERÝ 4 DE Aqua Vadi Evleri gün sayýyor * HABERÝ 11 DE Mehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce Otomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. Evlüce, otomotiv sektöründe iddialý * HABERÝ 5 DE Emekliye bankacý darbesi orum da bir emeklinin hesabýndaki 77 bin TL sini zimmetine geçiren banka çalýþaný kayýplara karýþtý. * HABERÝ 16 DA Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 6 adet araç dün düzenlenen programla teslim Serkan Oto nun tercihi Peugeot * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 10 OCAK 2014 Yeni havaalaný ve akla yatmayan gerekçe G eçtiðimiz gün ÝHA kaynaklý bir haber dikkat çekiciydi. Türkiye'nin deniz doldurularak yapýlan ilk havaalaný olma özelliðini taþýyan, Ordu ve Giresun illerinin ortak hayali olan Ordu-Giresun Havalimaný inþaatýnda çalýþmalar son aþamaya doðru gelmiþ. Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanacaðý, Ordu'nun Gülyalý ilçesinde yapýmý süren, dünyanýn 3'üncü, Avrupa'nýn tek deniz doldurularak yapýlan havalimaný olan Ordu-Giresun Havalimaný inþaatýnda pistin asfalt çalýþmasý bitiyormuþ. Muhtemelen haziran ayýnda uçuþlar yapýlacakmýþ. Ordu-Giresun Havaalaný hizmete girdiðinde Trabzon Havaalaný bakýma alýnacakmýþ. Gülyalý Kaymakamý Cuma Emeç, "Ordu'nun yaklaþýk nüfusu 770 bin, Giresun'un yaklaþýk nüfusu 450 bin civarýndadýr. Bu nüfusunu çok daha fazlasý il dýþýndadýr. Havalimanýnýn önemini daha da artýracaktýr. Havalimaný rum'da bazý siyasetçile- hedeflenirken, o- ilçemiz içinde çok rin havaalaný yatýrýmlarýnýn önemlidir." diye konuþmuþ. tümünün siyasi deðil, teknik bir mesele Denizi doldurup olduðunu savunmasý Avrupa'nýn üçüncü büyük havaalanýný memle- akla pek yatkýn gelmiyor. kete yapmak hepimizi çok mutlu ediyor, gururlandýrýyor elbette. Lâkin uzun yýllar düðün salonu olarak kullanýlan Kastamonu havaalaný Baþbakan'ýn talimatýyla yeniden uçuþa açýlýrken, Yozgat'a uluslararasý havaalaný sözü verilip çalýþmalar baþlatýlýrken, Doðu Anadolu da tüm illere havaalaný yatýrýmý Adana Devlet Tiyatrosu, öplük adlý oyunla orumlu sanatseverlerle buluþacak. öplük perde açýyor dana Devlet Tiyatrosu, öplük adlý oyunla o- sanatseverlerle buluþacak. Arumlu Turgay Nar ýn yazdýðý, Edip Tümerkan ýn yönettiði öplük, bugün saat 20.00'de; yarýn da ve de orum Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde perde açacak. Büyük bir hýzla çöplüðe dönüþen dünyanýn sabýrla bir parçasý olmaya çalýþan, düþle gerçeðin birbirine geçtiði üç farklý insanýn hayatýný anlatan oyunun dekor tasarýmý Seyhan Kýrca ya, kostüm tasarýmý Duygu Ergüven e, ýþýk tasarýmý ise Özer Kuþkaya ya ait. Oyunda Mazlum Taþkýran, Yeliz Tekman ve Barýþ Özkan, Arif Cem etin, Oðuz Ýnce, Ayhan Burçin Sezen, Didem Alesoy, Sevda Karabulut, Ercan Uslu, Vahit Öney ve Serkan il rol alýyor. Ordu-Giresun a denizi doldurup Avrupa'nýn üçüncü büyük havaalaný yapýmýnda son aþamaya gelindi. Haziran da uçuþlar baþlýyor. Bostancý Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný seçildi illi Eðitim, Kül- Gençlik ve Mtür, Spor Komisyonu Baþkanlýðý'na AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý seçildi. Komisyonda, Baþkan Fikri Iþýk'ýn Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakaný olmasý nedeniyle seçim yapýldý. Baþkanlýða, kullanýlan 16 oyun tamamýný alan Mehmet Naci Bostancý seçildi. Bostancý, komisyon baþkaný olduktan sonra yaptýðý konuþmada, üyelere teþekkür ederek, "Beraber güzel çalýþmalar yapacaðýz. Güveniniz için AK Parti Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancý. çok teþekkür ediyorum" dedi. Siyaset bilimci ve iletiþimci Mehmet Naci Bostancý hakkýnda ekþi sözlükte, 'ýlýmlý, liberal' bir çizgide olduðuna dair yorumlar yapýlýyor. Mehmet Naci Bostancý kimdir? Anne-babasý Ýskilipli olan Mehmet Naci Bostancý, babasýnýn memuriyeti nedeniyle 2 Aðustos 1957'de Amasya'da doðdu. Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bostancý; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Ýdare Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasýný Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Sosyal Yapý ve Sosyal Deðiþme Bölümü'nde tamamladý. Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nde siyaset bilimi ve iletiþim bilimleri alanýnda dersler verdi. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ayný fakültenin Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü Baþkanlýðý görevini yürüttü ve Dekanlýk görevinde bulundu. Zaman gazetesi baþta olmak üzere, deðiþik gazete ve dergilerde çok sayýda makalesi yayýnlandý. 17 kitabý ve çok sayýda makalesi bulunuyor. Bostancý, 24'üncü Dönemde Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý Parlamenter Asamblesi (AGÝTPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Ýyi derecede Ýngilizce bilen Bostancý, evli ve 2 çocuk babasý.(aa) Yýldýrým Fransa da Parti Teþkilat Baþkan Yardým- ve orum Milletvekili AKcýsý Murat Yýldýrým ýn, bugün Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýlmak üzere Fransa'ya gideceði belirtildi. Milletvekili Murat Yýldýrým, iki günlük çalýþma kapsamýnda Franza Lorrainne bölgesinde çok sayýda programa katýlarak Avrupa'daki Türklerle Türkiye'de yaþanan geliþmeleri paylaþacak ve onlarýn dertlerini ve beklentilerini dinleyecek. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen program kapsamýnda Yýldýrým, Metz Camisi'nde kýlýnacak Cuma Namazýnýn ardýndan çeþitli STK'larý ziyaret edecek. Boulay Kütüphanesi'nde bulunan Pierre Loti Türk Kitaplarý Bölümü'nde Boulay Belediye Baþkaný ve Boulay Meclis Üyelerinden Turgay Kaya ile bir araya gelecek. Akþam yaklaþýk 200 kiþi ve Türk ve Fransýz bölgesel medya temsilcilerinin de bulunacaðý programda Strazburg Baþkonsolosu Serdar Cengiz Bey ile bir konuþma yapacak. Program sonrasýnda Sarreguemines STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek olan Yýldýrým, cumartesi günü sabah UETD Ýcra Kurulu ile kahvaltýda buluþacak. Metz bölgesinde gerçekleþtirilecek esnaf ziyaretinin ardýndan Fameck bölgesinde Strazburg Baþkonsolosumuz Serdar Cengiz'in katýlýmý ile vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým Sosyalist Partisi Miletvekili ve Belediye Baþkaný Michel Liebgott ile bir araya gelecek. Bouzonville de vatandaþlarýmýzla buluþacak olan Yýldýrým, STK ziyaretleri de yapacak. Murat Yýldýrým 12 Ocak Pazar günü Maizieres Les Metz'de 50 kadar iþ adamý ile kahvaltýda bir araya gelecek olan Yýldýrým, öðleden sonra yurda dönecek. Ziyareti süresince Yýldýrým'a UETD Lorraine Temsilcisi Ziya Bayýndýr eþlik edecek. (.HAK:145)

3 CUMA 10 OCAK Ýþte TOKÝ nin yeni orum projeleri Mustafa Demirer etmektedir. Ayrýca Alaca 2. Etap, Bayat Tepebayat MahalParti orum Milletvekili lesi, Dodurga, Laçin, Ortaköy ve TBMM Ýdare Amiri ve Osmancýk 2. ve 3.Etap topsalim Uslu, 700 yeni konut ile lam 700 konut için proje ve 300 kiþilik öðrenci yurdu proje ihale çalýþmalarý devam etçalýþmalarýnýn devam ettiðini mektedir. açýkladý. Sungurlu ilçemizde yapýtoplu Konut Ýdaresi Baþkanmý planlanan 300 kiþilik Yüklýðý'nýn orum'a yaptýðý uygulasek Öðrenim Öðrenci Yurmalar hakkýnda bilgiler veren Usdu'nun proje çalýþmalarýný da lu "TOKÝ ilimizde toplam 19 ÞanToplu Konut Ýdaremiz yaptiyede Konut, Lise,2 Ýlköðmaktadýr. Proje ve ihale çalýþretim, 4 Cami, 4 Spor Salonu, 3 malarý devam eden 700 konut Ticaret Merkezi, 2 Kütüphane, 2 ile birlikte orum'da TOKÝ tasaðlýk Ocaðý, Sosyal Tesis, Enrafýndan yapýlan konut sayýsý gelsiz Yaþam Merkezi, 2 Sevgi 4188'e ulaþacaktýr. Evi, 7 Bekçi kulübesi, SGK Ýl AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Müdürlüðü binasý ve 2 Hastane Ýlimizde; inþaatý tamamçalýþmasý yapmýþtýr. Yeni çalýþmalanan, devam eden, proje ve lar da hýzla devam etmektedir. Geçtiðimiz ay orum TSE ihale aþamasýndaki TOKÝ uygulamalarýnýn toplam yatýrým Araç Kontrol Merkez Binasý ihalesi yapýlmýþ süreç devam bedeli yaklaþýk 245 milyon TL'dir dedi. AK Kampüsler için özel protokol ladý. Üniversiteninyerleþke alanlarýnýn uygun türlerle aðaçlandýrmasý ve aðaçlandýrma yapýlan alanlarýn bakýmý amacýyla yapýlan protokole Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Orman Genel Müdürlüðü adýna Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý imza attý. Ýmza töreninde Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkan Vekili Öðr. Gör. Hasan Baylavlý, Aðaçlandýrma Þube Müdürü M. Mustafa Tuncer, orum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu ve orum Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat da hazýr bulundular. Protokol kapsamýnda aðaçlandýrma yapýlacak olan alanlarýn sýnýrlarýnýn aplikasyonunun yapýlmasý, sahanýn yangýn ve diðer zararlýlara karþý korunmasý, toprak analizlerinin yapýlmasý, aðaçlandýrma/toprak muhafaza uygulama projesinin hazýrlanmasý, dikilen fidanlarýn sulanmasý, ot alma-çapa tamamlama iþlemleri yer alýyor. CHP adaylarýnýn tamamýný açýklýyor C Tersine beyin göçü T Mustafa Demirer ÜBÝTAK tersine beyin göçü programýnda yenilikler yaptý. Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi nden yapýlan duyuruda þu bilgiler yer aldý; TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB) nca yurt dýþýndaki Türk bilim insanlarýnýn/araþtýrmacýlarýn ülkemizde Bilim ve Teknoloji alanýnda yapýlan çalýþmalara katkýlarýný desteklemek, tersine beyin göçünü saðlayarak ülkemizin nitelikli Ar-Ge personeli sayýsýný artýrmak amacýyla yürütülen 2232 Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Programý na 2014 yýlýndan itibaren bir takým yenilikler getirilmiþtir Yýlýnda Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Program kapsamýnda yapýlan revizyonlar; Program kapsamýnda hak kazandýrma sistemi getirilmiþ olup, programa baþvuru yapabilmek için Türkiye de ArGe faaliyeti yürüten kurum/kuruluþlardan kabul alma þartý kaldýrýlmýþtýr. Baþvurusu desteklenen adaylar 12 ay içerisinde Türkiye de Üniversiteler, Araþtýrma Enstitüleri ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluþlarýnýn herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarýný baþlatabilecekler. Yurt dýþýnda ikamet etme süre þartý deðiþtirilmiþtir. Programa baþvuru yapabilmek için baþvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dýþýnda ikamet edenler programa baþvuru yapabilecekler. (Türkiye de zorunlu geçirilen uzun süreler -askerlik vb. ile bilimsel etkinliklere katýlým, tatil vb. için geçirilen kýsa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alýnmaz.) Program kapsamýnda sunulan araþtýrma destek miktarý artýrýlmýþtýr. Araþtýrmalarýný Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araþtýrmacýlara TL ye kadar araþtýrma desteði verilecektir. Araþtýrmacýlarýn bilim ve teknoloji alanýndaki katkýlarýný artýrmak adýna program kapsamýnda desteklenen araþtýrmacýlarýn TÜBÝTAK ýn diðer destek programlarýna baþvuru yapabilmesine imkân tanýnmýþtýr. (.HAK:49) 19:00 HP'de 3 Kasým ve 22 Aralýk'ta gerçekleþtirilen Parti Meclislerinde (PM) 746 belediye baþkan adayý belirlenirken, bu ay içinde yapýlacak PM'lerle de adaylarýn tamamý kamuoyuna açýklanacak. Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 5 kiþiden oluþan seçim hazýrlýk komisyonunun çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyledi. Þu ana kadar Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'in de aralarýnda bulunduðu 61 ildeki adaylarýný belirleyerek, kamuoyuyla paylaþtýklarýný anlatan Tezcan, "alýþmalarýmýz sürüyor, önümüzdeki haftadan sonra gerçekleþtirilecek bir veya bir kaç PM ile adaylarýmýzýn tamamý belirlenecek" dedi. Kesinleþen belediye baþkanlýklarýndan 30'unu kadýn adaylarýn oluþturduðunu da hatýrlatan Tezcan, yeni açýklanacaklarla bu sayýnýn daha da artacaðýný söyledi. Tezcan, yüzde 33'lük kadýn kotasý kapsamýnda belediye meclis üyeliklerine ise þu ana kadar çok sayýda kadýn adayýn gösterildiðini de bildirdi. Tezcan, aralarýnda bazý büyükþehirlerin de bulunduðu ve halen adaylarýn açýklanmadýðý kentleri ise Adana, Bingöl, orum, Denizli, Edirne, Hakkari, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Mardin, Sakarya, Tekirdað, Tun- YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Geri Dönüþ Bursuna Kimler Baþvurabilir? Yurda Dönüþ Araþtýrma Burs Programýna doktora dereceli yurt dýþý Ar-ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlarýn yaný sýra, lisans mezunu en az 6 yýl yurt dýþý Ar-Ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlar ile yüksek lisans mezunu en az 4 yýl yurt dýþý Ar-Ge çalýþma deneyimine sahip Türk araþtýrmacýlar baþvuru yapabilmektedir. Programa her ay online baþvuru alýnmaktadýr. celi, Þanlýurfa, Uþak, Van, Zonguldak ve Þýrnak olarak sýraladý -4 milletvekili aday gösterildi Öte yandan CHP'de belirlenen adaylardan dördü ise halen milletvekilliði görevini yürüten isimler oldu. Parti Eskiþehir'in merkez ilçesi Odunpazarý'nda milletvekili Kazým Kurt'u aday gösterirken, Manisa'da ise yine milletvekili olan Özgür Özel aday oldu. Trabzon'da Volkan Canalioðlu, Bartýn'da ise Rýza Yalçýnkaya aday gösterilen diðer milletvekilleri. -8 belediye baþkaný yeniden aday CHP 8 belediye baþkanlýðýnda ise mevcut isimlerle seçimlere katýlma kararý aldý. Parti için önemli kentlerden biri olan Ýzmir'de Aziz Kocaoðlu ile "yola devam" kararý alan CHP'de, halen büyükþehir baþkanlýðý görevinde bulunan Eskiþehir'de Yýlmaz Büyükerþen, Antalya'da Mustafa Akaydýn, Mersin'de Macit Özcan yeniden aday gösterildi. Mevcut belediye baþkanlarýndan Artvin'de Emin Özgün, Aydýn'da Özlem erçioðlu, anakkale'de Ülgür Gökhan, Muðla'da Osman Gürün de yeniden aday gösterilen isimlerden. (Milliyet) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV (.HAK:3370) H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Orman Genel Müdürlüðü ile protokol imza- Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel:

4 4 CUMA 10 OCAK 2014 'Anne Oluyorum' semineri H Emre Kut itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde normal doðumun özendirilmesi ve anne adaylarýnýn doðum öncesi ve sonrasý yaþanan komplikasyonlara karþý bilgilendirilmesi amacýyla 'Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen seminere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu, Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, hekimler, personel ve vatandaþlar katýldý. Seminerin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu yaptý. Zorlu, bugüne kadar 8 eðitim programýnda toplam 400 anne ve anne adayýna ulaþarak katýlým belgelerini takdim ettiklerini söyledi. Zorlu, "Bu eðitime katýlan anne adaylarýmýzýn saðlýk personellerimizle daha uyumlu, iþbirliði içerisinde ve daha mutlu bir þekilde hastanemizden ayrýldýklarýný gördük. Halkýmýzý bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacýyla sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda yer alan bu tür programlarý yapmayý kendimize bir görev olarak görüyoruz. Sizlerin de desteði olduðu sürece bu tür programlar devam edecektir. Ayrýca iki yeni projemiz daha baþlayacak. 'Diyabetle Yaþamayý Öðreniyorum', 'Saðlýklý Yaþamýn Okulu (obezite ile ilgili) projelerimizde baþlamak üzere." dedi. Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz ise, saðlýklý nesiller ve saðlýklý toplumlar yetiþtirmeyi hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýn üstelendiðini söyledi. Yýlmaz, yapýlan eðitim sonunda bilinçli hareket edileceðini belirterek, "Kafanýzdaki bir çok soruyu çözmüþ olacaksýnýz. Kulaktan dolma, saðdan soldan iþittiðiniz þeylerden de kurtulmuþ olacaksýnýz." Diye konuþtu. Daha sonra eðitime geçildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým, gebelik oluþumu ve kadýn üreme sistemi hakkýnda bilgi verdi. Eðitimin sonunda ise kura çekilerek anne ve anne adaylarýna çeþitli hediyeler verilerek katýlýmcýlara ikramda bulunuldu. Ýsteyen anne adaylarýna görevli ebe eþliðinde doðum salonu gezdirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Anne Oluyorum' eðitim semineri düzenlendi. Hayýrseverlere çaðrý Mustafa Demirer de ulaþtýrýlmaktadýr. orum'da Nisan 2013 tarihinden buyana Þubat ayýndan itibaren önceden befaaliyette bulunan Yaðmur Damlasý lirlediðimiz il dýþýnda öðrenim gören öðyardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, öprencilerimize öðrenim bursu vermek üzelü Mahallesi'nde açtýðý Hayýr arþýsý ve re çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Bu Öðrenci Misafirhanesi ile hizmetlerine deamaçla arzu eden hemþerilerimiz isterlervam ediyor. se bir öðrencinin bursunu karþýlayabilecekleri gibi, aylýk tl küçük küçük Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derbaðýþlarla gelecek nesillerimiz olan milli neði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, hasletlere sahip inançlý gençlerimizin eðiözellikle hayýrseverlerin giyim, ev eþyasý timlerine katkýda bulunabilirler.bir öðrenve gýda yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine ci için aylýk burs hedefimiz 100 liradýr. ulaþtýrmaya çalýþan hayýr çarþýsýnýn kayýtlý bulunan 400 civarý ihtiyaç sahibi hemþeribizler öncelikle yakýn çevremizden mizin taleplerine yetiþmeye çalýþtýðýný bilsorumluyuz. Yardýmlarýmýzý Kapý komþuahmet Sözüdoðru dirdi. larýmýzdan baþlayarak mahallemiz,ilimiz,ülkemiz ve tüm dünyaya ulaþtýrmakla mükellefiz.yaðkadirþinas, yardýmsever orumlu hemþerilerimimur Damlasý olarak biz yardým halkasýnýn yakýndan zin katkýlarý ile ayakta durmaya çalýþan hayýr çarþýsýnýn uzaða ulaþmasýný amaç edinerek öncelikle ilimizdeki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav.) in yerli ve yabancý mülteci kardeþlerimize yardýmcý ol'komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir' hadisi þemanýn mutluðunu ve gülen gözlerin ýþýðýný yakalamayý rifini düstur edinerek,þanlý Türk tarih ve töresine yakýarzu ediyoruz. þýr þekilde 'sað elin verdiðini sol el görmemeli' sözünü muhatap alarak hareket ettiðini belirten Sözüdoðru, Derneðimize her türlü insani yardýmda bulunmak þöyle dedi; "Hayýrseverlerin evlerinde bulunan kullanýisteyen hemþerilerimiz yardýmlarýný öplü Mahallesi labilir durumdaki giysi ve artýk kullanmadýklarý ev eþfaik Tonguç ocuk kütüphanesi civarýnda ki hayýr çaryalarýný hayýr çarþýmýza teslim etmekte ve ihtiyaç sahiþýmýza gelerek yapabilecekleri gibi ev eþyasý gibi bübi kardeþlerimizde çarþýmýzda sergilenen ürünlerden yük parçalar için derneðimizin numaihtiyacý olanlarý seçip alarak kullanmaktadýrlar. ralý telefonuna ulaþarak adreslerinden alýnmasýný isteyebilirler. Bu güne kadar bizlere destek olan yardýmda Dernek temsilciliðimizde isteyen hemþerilerimibulunan, gönül dostlarýmýza ve hayýrseverlerimize þükzin adak kurbaný gibi baðýþlarý da kabul edilmekte ve ranlarýmýzý sunar. Desteklerinin artarak devamýný dilekurban etleri ihtiyaç sahibi komþularýmýza ve öðrenci riz." evlerimizde barýnan öðrencilerimize program dahilin- Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu Dr. Ali Yýlmaz. Dr. Pýnar Yýldýrým Seminer hastane konferans salonunda düzenlendi. ocuklar bu oyun sizin için 13 Eðitimi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Pýnar Yýldýrým verdi. Eðitimin sonunda ise kura çekilerek anne ve anne adaylarýna çeþitli hediyeler verildi. yýldýr Türkiye'nin 81 ilini bir çok kez dolaþarak 1,5 milyona yakýn çocuða tiyatro sevgisi aþýlayan ETÝ ocuk Tiyatrosu, sezonunda Kral ýplak oyunu ile orumlu izleyicileriyle buluþuyor. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) orum Öðrenim Birimi nin daveti üzerine orum'a gelecek olan ETÝ ocuk Tiyatrosu, orum Devlet Tiyatrosu nda perde açarak çocuklarý tiyatro sanatý ile ücretsiz buluþturacak. Oyun, Ocak tarihlerinde ve olmak üzere iki seans halinde perde açacak. ETÝ'nin çocuklarýn sosyal ve kültürel geliþimlerine katký saðlamak, onlarý tiyatro sa- Kral ýplak oyunu ile orumlu izleyicileriyle buluþuyor. natý ile buluþturmak amacýyla 2001 yýlýnda hayata geçirdiði, Türkiye'nin 81 ilini ve KKTC'yi bir çok kez dolaþarak 1,5 milyona yakýn çocuða ücretsiz olarak tiyatro sergile- yen ETÝ ocuk Tiyatrosu, 14. sezonunda yeni oyunu Kral ýplak ý orum'da sergileyecek. Ýlk kez tiyatroya gidecek on binlerce çocuðun hayal dünyalarýný geniþletmeyi hedefleyen ETÝ ocuk Tiyatrosu, bugüne kadar Bisküvi Adam, Kakaolu Olsun, Alaaddin'in Sihirli Lambasý, Alice Harikalar Diyarýnda, Pinokyo ve izmeli Kedi olmak üzere 6 farklý oyun sergiledi. Oyun, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim 100 Temel Eser listesinde yer alan Andersen Masallarý'nýn ülkemizde ve tüm dünyada en beðenilenlerinden Ýmparatorun Yeni Giysileri'nden uyarlandý. Hans Christian Andersen'in yazdýðý eser, orijinal isminden çok Kral ýplak olarak bilinir. Dernekte hesap kavgasý Bugüne kadar yapýlan eðitimlerden 400 anne ve anne adayý faydalandý. Mahallesi Emek Caddesi ndeki Kbirale dernekte hesap kavgasý yaþandý. C.B. ile E.Ö. isimli vatandaþlar der- nekte hesap yüzünden tartýþtý. Taraflar kavga sýrasýnda birbirlerini tehdit edip þikâyetçi oldular. Hayrettin Karaman Hakimler ve savcýlar masum mu? Devamlý 'laik' olduðu hatýrlatýlan bir ülkede, her þeye raðmen halkýn hayatýnda iyi kötü devam eden Ýslam saða sola çekilerek kullanýlýyor. Son günlerde bazý çevrelerde birden bire 'yolsuzluk hassasiyeti' depreþti, onunla yatýp onunla kalkýyorlar, Ýslam'ý da 'yolsuzluða karþý çýkmanýn ve yolsuzlarý cezalandýrmanýn farz, örtmenin haram olduðu' noktasýnda kullanýyorlar (Ýlahiyat cephesinden kullananlar var). Ýþte bu yaklaþýma karþý benim de bazý diyeceklerim var: 1. Ýslam bir bütündür, onu hayatn rehberi edinecek olanlar parçalayamazlar; iþine geldiði yerde Müslüman, iþine gelmediði yerde laik olunamaz. 2. Evet, Ýslam'a göre yolsuzluk, kamu hukukuna tecavüz, kul hakkýna el uzatmak büyük günahtýr; engellemek için baþta din ve ahlak eðitimi olmak üzere- her türlü tedbir alýnmalýdýr. Ama Ýslam'ýn baþka kurallarý da vardýr: a) Berâet-i zimmet asýldýr: Suçu usulüne göre ispat edilmeyen kimse masumdur, suçsuzdur, sicili temizdir, þeref ve haysiyeti dokunulamazdýr. b) Kötü zan, iftira, gýybet, itham haramdýr. c) Ceza yalnýzca suçu iþleyene; doðrudan veya dolaylý olarak suçlu olana verilir; suçluyu aþan ve taþan ceza zulümdür. d) Hikmet, 'bilgiyi ve kurallarý yerinde kullanmayý, dengeleri gözetmeyi, pire için yorgan yakmamayý, iki kötüden birine mecburiyet varsa az zararlý olanýn tercihini, özel menfaatin kamu menfaati için terk edilmesini ' gerektirir. Mesela bir hastayý ameliyat edip vücudundan habis olmayan bir uru çýkarmak istendiðinde bakýlýr; 'hasta bu ameliyatý kaldýrmaz, kalbi durabilir' denirse ameliyat ya terk veya tehir edilir; hikmet bunu gerekli kýlar. 3. Aðzýný açan 'yargýnýn baðýmsýz olmasý'ndan, 'yargýya müdahale edilmemesi'nden söz ediyor. Öyle þeyler söylüyor, öyle tedbirler ve teklifler ileri sürüyorlar ki, insan þöyle düþünmeden edemiyor: Bu ülkede güvenlik güçleri, valiler, diðer bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar, baþbakan ve cumhurbaþkaný ahlaktan ve adaletten sapabilir, kendi menfaatlerini ülkenin menfaatine tercih edebilirler, yolsuzluk yapabilirler ancak bir sýnýf müstesnadýr: Savcýlar ve hakimler; bunlar gökten yeni inmiþlerdir, tamamý masumdur (günahsýz ve hatasýzdýr), ancak bunlara güvenilebilir ve ülke yönetimi (sözde denetim, ama aslýnda yönetimi) bunlara býrakýlmalýdýr Allah aþkýna, böyle bir gerçeklik tarihte ve günümüzde, bizde ve dünyada nerede ve ne zaman görülmüþtür, var mý böyle bir þey!? Tarih boyunca, hak edenler yanýnda masumlarý ve mazlumlarý da idama, zindana, sürgüne, aðýr tazminata mahkum edenler yargý mensuplarý deðil mi? Bazen 'Vicdan ile cüzdan arasýnda sýkýþtýklarýný' kendi mensuplarý içinden 'dürüst' olanlarýn da itiraf ettiði yargý mensuplarý herkesi denetleyecek, peki onlarý kim denetleyecek? Kendileri mi? Bu ne demektir? Demokrasilerde son söz milletindir. Doðrudan veya dolaylý olarak milletin denetimi söz konusu deðilse demokrasi de yoktur. Ýslam'a gelince, hakimlerin cahil, hain ve hatalý da olabileceklerini bizzat Peygamberimiz (s.a.) açýklamýþlardýr: 'Hakimler üçe ayrýlýr: Ýkisi cehennemde, biri cennettedir. Hakký bilen ve onunla hükmeden hakim cennettedir. Bilgi eksikliðine raðmen halkýn davalarýný hükme baðlayan kimse cehennemdedir. Hükmünde bilerek haksýzlýk eden kimse (hakim) de cehennemdedir'. Bu hadis, tecrübe ve akýl bize, bütün 'hakimlerin ve savcýlarýn masum olmadýklarýný' bildiriyor. Merkezde enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yatýrým ve þebeke yenileme çalýþmalarý kapsamýnda þehir merkezinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Bu kapsamda, Ocak 2014 tarihleri, saatleri arasýnda orum il merkezinde yatýrým iþleri kapsamýnda Kale Mahallesi þebeke yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Eti ve 9. sokaklar, Karanfil, Lale, Rüya, Yiðit, Erdem, Nergis, iðdem ve Gelincik sokaklarýn bir kýsmýnda; 12 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasýnda il merkezinde yatýrým iþleri kapsamýnda Osmancýk Caddesindeki DM-6/23 nolu trafonun öteleme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar ve Selimiye Sokaklara programlý olarak elektrik verilemeyecek.

5 Mehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce Otomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. Evlüce, otomotiv sektöründe iddialý Recep Mebet ehmet Evlüce nin kurucusu olduðu Evlüce MOtomotiv, 2014 yýlýna iddialý girdi. orum Oto Galericiler Sitesi nde faaliyetlerini sürdüren Evlüce Otomotiv dün düzenlenen basýn toplantýsýyla hizmetlerini tanýttý. Toplantýda konuþan Mehmet Evlüce, düzenledikleri kampanyalarla otomotiv sektöründe iddialý olduklarýný söyledi. Her marka sýfýr kilometre binek ve ticari araç çeþitlerinde 2013 fiyatlarýyla satýþ yaptýklarýný anlatan Evlüce, ikinci el araç alým-satýmý da yaptýklarýný hatýrlattý. Basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Evlüce, diðer sektörlerdeki yatýrýmlarý ve kariyerine iliþkin açýklamalarda da bulundu. Evlüce, þöyle konuþtu: OTOMOTÝV SEKTÖRÜNDE ÝDDÝALIYIZ 1957 yýlýnda orum un Ýskilip ilçesinde doðdum. Ýlk ve ortaöðrenimimi memleketimde tamamladýktan sonra 1976 yýlýnda Zonguldak Teknik Lisesi nden mezun oldum. Ýþ hayatýna 1978 yýlýnda gýda ve turizm sektörüyle adým attým yýlýnda ise otomotiv sektörüne geçiþ yaptým. Bir süre Sungurlu da Renault ve Dacia bayii olarak faaliyet gösterdim yýlýndan bu yana ise orum Oto Galericiler Sitesi ndeki yeni yerimizde hizmet vermeye devam ediyorum. Otomotiv sektöründe Blok Muafiyeti olarak bilinen düzenlemenin yürürlüðe girmesiyle birlikte sýfýr kilometre her marka binek ve ticari aracý müþterilerimizin beðenisine sunmaya baþladýk. Ayrýca ikinci el otomobil alým-satým hizmeti de veriyoruz. KÂMÝL KO LA SAMSUN A AILDIK Geçtiðimiz dönemde bir süre Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ. orum Þubesi yöneticiliði görevinde bulundum. 14 aylýk yöneticilik vazifemi ve ticari iliþkilerimi, Assam Turizm ortaklarý ile karþýlýklý olarak sonlandýrma kararý aldým. Ardýndan Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ. nin Samsun acenteliðini üstlenerek bu alandaki çalýþmalarýmý sürdürdüm. orum da yapýmý süren Yeni Otobüs Terminali nde de yer almayý planlýyorum. Bazý firmalarla acentelik görüþmelerimiz sürüyor. Halen oðlum Ýsmet Evlüce tarafýndan yürütülen bu hizmetlere Lokman Aktar Evlüce adlý bitkisel ürünler satýþ maðazasýný da ekledik yýlýnda yeni yatýrýmlar için kollarý sývadýk. Müþterilerimizden aldýðýmýz güç ve güvenle büyümeye devam edeceðiz. ÞOK...ÞOK...ÞOK DEÐERLÝ HEMÞEHRÝLERÝMÝZ VE MÜÞTERÝLERÝMÝZ; RENAULT - DACIA BAÞTA OLMAK ÜZERE HER MARKA SIFIR BÝNEK VE HAFÝF TÝCARÝ ARALARDA 2013 FÝYATLARI VE KAMPANYALARI ÝLE 31 OCAK 2014 TARÝHÝNE KADAR HÝZMET VERÝYORUZ. AYRICA 2. EL ARALARINIZI EN ÝYÝ FÝATLARLA DEÐERLENDÝRMEK ÜZERE SÝZLERÝ ORUM OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ NDE HÝZMET VEREN ÝÞYERÝMÝZE DAVET EDÝYORUZ. BU FIRSATLARI KAIRMAMANIZI DÝLÝYOR, SAYGILAR SUNUYORUZ. EVLÜCE OTOMOTÝV MEHMET-ÝSMET EVLÜCE TEL: ADRES: ORUM OTO GALERÝCÝLER SÝTESÝ NO: Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldýðý, ihbar edilen 26 bin 992 vakaya müdahale edildiði bildirildi. orum 112 Ýl Ambulans Servisi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, il genelinde 112 Acil Servis e günlük ortalama bin 500 civarýnda çaðrý yapýldýðýný belirterek, bunun yüzde 10 nun gerçek vaka olarak deðerlendirilip, ambulans çýkýþý yapýldýðýný söyledi. Vatandaþlardan 112 Acil Servisi ne gereksiz yere meþgul etmemeleri için çaðrýda bulunan Dr. Ýlker Uzeli, Her türlü sabit hatlardan ve sim kartý takýlý olsun yada olmasýn tüm cep telefonlarýndan ücretsiz bir þekilde aranabilen 112 Acil Servis yardým telefonunu özellikle telefon sapýklarý, cep telefonu tamircileri, çocuklar, telefon arýzaelektrik arýza gibi diðer 3 haneli telefon numaralarýný bilmeyenler, PÝN kodunu unutanlar aramaktadýrlar. Bu türlü gereksiz aramalar gerçekten o an trafik kazasý, kalp krizi, düþme, yaralanma gibi saniyeler içinde acil yardýma ihtiyacý olan insanlarýn 112 ye ulaþýmýný engelleyebilmektedir dedi. 112 Komuta Kontrol Merkezine yapýlan tüm çaðrýlar dijital olarak deðerlendirilip, tüm konuþmalar, arayan numara bilgisi veya sim kartsýz telefon ise telefonun IP numarasý sistemde kayýt altýna alýndýðýný dile getiren Uzeli, Sürekli bir þekilde gereksiz yere 112 telefonunu meþgul eden numaralar hakkýnda da savcýlýða suç duyurusunda bulunulmaktadýr diye konuþtu. orum 112, il genelinde þuan için, 3 ü kar paletli, 1 i yoðun bakým-obez, 1 i 4 sedyeli olmak üzere 51 Ambulans filosu ve 1 Komuta Kontrol Merkezi, 5 i il merkezinde olan 22 Acil Yardým Ýs- 10 OCAK MART 2014 ARASINDA CUMA 10 OCAK ye 360 bin ihbar tasyonu ile 7 gün 24 saat kesintisiz bir þekilde tüm acil yardým çaðrýlarý için hazýr beklediðini dile getiren Uzeli, Saðlýk Bakanlýðýmýzýn yakýn bir tarihte daðýtýmýný yapacaðý yeni ambulanslarýmýz ile filomuzun hem sayýsýný artýrýp, gençleþtirerek hem de 112 Ambulanslarýmýzda görevli Doktor-Paramedik-Acil Týp Teknisyenleri için belli periyotlarda yeni ve güncel tedavi ve müdahale metotlarýný içeren hizmet içi eðitimler düzenleyerek vatandaþlarýmýzýn acil yardýma ihtiyaçlarý olduðunda gerekli olan en kýsa sürede, en etkin müdahale ve tedavi ile gerekli ise de hastaneye naklini saðlamaktayýz (ÝHA) Ýhbarlardan yüzde 10 unun gerçek vaka olduðu belirlendi. orum 112 Acil Servisi ne 2013 yýlýnda 360 bin 556 ihbar yapýldý. MAÐAZANIZ NET %40 - %50 BÜYÜK ÝNDÝRÝM BAYRAMI BAÞLATIYOR Tel:

6 6 CUMA 10 OCAK 2014 Saðlýkta büyük deðiþime imza atýldý AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen AK Parti orum il Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarýnda saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Parti iktida- rýyla saðlýkta büyük bir deðiþime imza atýldýðýný vurgulayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, insanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýran çalýþmalar yapýldýðýný söyledi. Saðlýktaki bu deðiþim ve dönüþüm sürecinde çeþitli sorunlar yaþanabileceðine dikkat çeken Ceylan, bunlarýn zamanla aþýlacaðýný vurguladý. Ceylan, saðlýkta devrim niteliðindeki bu deðiþim ve dönüþümün Avrupa ol- mak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olduðunun altýný çizdi. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ile el ele vererek orum'u daha ileriye taþýyacaklarýný belirten Ceylan, "Tüm sivil toplum kuruluþlarýmýza eþit mesafedeyiz. Kimseyi ötekileþtirmeden toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada ortak aklý ön plana çýkararak þehri- AK Parti orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 45. Bölge orum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. mize hizmet edeceðiz. Hepimizin amacý bu þehre hizmet etmek. Hep beraber daha bir çok çalýþmaya imza atacaðýz" dedi. Eczacýlar Odasý yeni yönetimine yeni görevlerinde baþarýlar dileyen Ceylan, eski baþkan Þefkat Güler'e de bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Eczacýlar Odasý orum Þube Baþkaný Süleyman Koca ise, eczacýlar saðlýkta dönüþümün gülen yüzü olduklarýný belirtti. Eczacýlar Odasý'nýn bir meslek kuruluþu olduðunu dile getiren Koca, tüm siyasi partilere eþit mesafede olduklarýný açýkladý. SGK'da eczacý sayýsýndaki yetersizlik nedeniyle reçetelerin Samsun'da incelendiðini dile getirken Okumuþ, "Þuanda SGK'da 3 eczacmýz var. Bu sayý 4'e yükseldiðinde reçetelerimiz orum'da incelenecek. Hizmet yerinde verilecek. Bu konuda sizden destek bekliyoruz" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bu konuyla yakýndan ilgileneceðini belirtti. Ziyarette AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il yönetim kurulu üyeleri Haþim Cýbýr, Kasým Aksoy, Serap Yýldýrým, Tuba Tuna hazýr bulundu.(ýha) Tarým ve sanayiyi buluþturmalýyýz orum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ýl Müdürü Ermiþ, ziyarette Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar 8. Etap proje çaðrý süreci hakkýnda borsa baþkaný Ali Bektaþ a bilgi verdi. Proje çaðrý sürecinin devam ettiðini dile getiren Ermiþ, baþvurularýn 27 Ocak 2014 tarihinde baþvurularýn sona erdiðine dikkat çekti. Ermiþ, baþvurularda tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik yeni yatýrýmlar ile mevcut faal ve faal olmayan tesislere yönelik kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar, alternatif enerji kaynaklý seralarýn yapýmý, koyun keçi ve manda konularýnda sabit yatýrýmlar, çelik silo ve soðuk hava deposu yatýrýmlarý, teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya ya- pýlacak tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve hayvansal orijinli gübrelerin iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasýna yönelik yatýrýmlarýn hibe kapsamýnda deðerlendirileceðini açýkladý. Yatýrým tutarý ve destekleme oranlarýnda ekonomik yatýrýmlar için proje baþvurularýnda hibeye esas proje tutarýnýn gerçek kiþi baþvurularýnda 300 bin TL, tüzel kiþi baþvurularý için ise 800 bin TL yi geçemeyeceðini dile getiren Ermiþ, Hibeye esas proje tutarýnýn yüzde 50 sine hibe yoluyla destek verilecektir. Yatýrým uygulamalarýna ait inþaat iþleri alým giderleri ve makine, ekipman ve malzeme alým giderleri hibe desteði kapsamýndadýr dedi. Yatýrýmcýlarýn hazýrladýklarý projeleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ne getirerek kontrol ettirmelerini isteyen Ermiþ, bu sayede proje dosyalarýndaki eksiklerin önceden giderilebileceðini ve orum un daha fazla proje ile sürece katýlabileceðini dile getirdi. Proje baþvurularýnýn son güne býrakýlmamasý gerektiðini özellikle vurgulayan Ermiþ, Proje dosyasý içerisinde eksikler olabiliyor. Baþvuru eðer son gün yapýlýrsa, eksikleri gidermek için yeterli zaman bulunamýyor ve baþvuran dosya sayýsý neredeyse yarý yarýya azalýyor. Bu nedenle yatýrýmcýlarýmýz baþvuru dosyalarýný bir an evvel hazýrlamalý ve 20 Ocak ý takip eden hafta içerisinde kurumumuza getirmelidirler. Bu sayede uzman arkadaþlarýmýz dosyalarý inceler ve varsa eksiklerin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yaparlar. orum olarak diðer bütün illerle rekabet halindeyiz. Fazladan bir projemiz bile geçse hem ilimize katma deðer saðlar, hem de diðer illerin bir adým önüne geçmiþ oluruz diye konuþtu. Ermiþ, orum un orum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. BÝDERGÝ okuyucuyla buluþtu proje pastasýndan daha fazla pay alabilmesi için kurum olarak gerekli adýmlarý attýklarýný vurguladý.borsadan da destek ve üyelerine gereken bilgilendirmeyi yapmalarýný rica etmiþtir. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu baþkaný Ali Bektaþ ise, hem orum hemde ülke ekonomisine daha fazla katma deðer saðlanmasý için tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini söyledi. Tarýma dayalý sanayinin orum un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný belirten Bektaþ, Ticaret Borsasý olarak bu alandaki geliþmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. orum da ayçiçek üretiminin yaygýnlaþmasýyla birlikte yað fabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný kaydeden Bektaþ, sanayinin tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. Bektaþ, üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkum olduðunu belirterek, Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme öz sermaye ile olmalý ve milli ekonomi geliþmeli. Parçalanmýþ tarým arazileri bütünleþtirilmeli. Tarýmýn geleceði açýsýndan bu konu çok önemli diye konuþtu. Borsa üyelerine ilgili sektörlerde proje hazýrlamaya davet eden Bektaþ, ne kadar çok proje hazýrlanýrsa orum un pastadan daha çok pay alacaðýný ifade etti. Bektaþ, çaðrý süreci ile ilgili borsanýn resmi sitesinde bilgi notunun yer aldýðýný sözlerine ekledi.(ýha) ir Medya Reklam Ajansý'nýn sahibi olduðu ilk sayýsý okuyucusuyla buluþtu. BBÝDERGÝ'nin Baþarýlý ve heyecanlý bir ekip tarafýndan titizlikle hazýrlanan BÝDERGÝ'nin merakla beklenen ilk sayýsýný okuyan orumlular, derginin baský kalitesi, tasarýmý ve içerik zenginliðine tam not verdi. Uzun soluklu yayýn yapma azmiyle yola çýkan BÝDERGÝ, ilk sayýsýnda reklam deðeri yüksek olmasýna karþýn, son kapak sayfasýný toplumsal bir konuya ayýrarak, "Kamu Sporu" yayýnlama özverisiyle de takdir topladý. BÝDERGÝ Editörü Sefa Köylü'nün imzasýyla yayýnlanan giriþ yazýsýnda, "Ýz býrakmak adýna" baþlýðýyla verilen sunumdan sonra, çeþitli röportaj ve analizlerin yer aldýðý dergide, ilçelerden de haber ve izler yer alýyor. orum basýn dünyasýna farklý bir nefes ve renk katacaðýna inanýlan BÝDERGÝ'nin ilk sayýsýnýn daðýtým çalýþmalarý dün itibariyle baþlarken, dergi ekibi olumlu tepkiler almaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný, aldýklarý olumlu tepkilerin kendileri için motive edici bir güç haline geldiðini aktararak, orum kamuoyuna teþekkür etti. BÝDERGÝ sahibi Atakan Akman, orum kamuoyuna ettiði teþekkürün yanýsýra, ilk sayýya röportaj, analiz ve haber konusu olarak katký veren isim ve kuruluþlara da ayrýca teþekkür borçlarýnýn olduðunu ifade etti. Ortak payda orum orum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne iade-i ziyarette bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ortak paydalarýnýn orum olduðunu dile getiren Bektaþ, borsa olarak orum adýna tüm sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný söyledi. Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli ise, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek borsa yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, yönetim kurulu üyesi Reha Kip, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Ali Rýza Ünal, Mustafa Þükrü Abraþ hazýr bulundu.(ýha) orum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Hitit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne iade-i ziyarette bulundu. HÝTÝTSÝAD'ýn dergi hazýrlýðý H Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði dergisinin ikinci sayýsýný hazýrlýyor. HÝTÝTSÝAD ikinci dergi için kollarý sývadý. Mustafa Demirer itit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði'nin (HÝTÝTSÝAD), okuyucular tarafýndan ilgiyle karþýlanan ve zevkle okunan ilk sayýsýnýn ardýndan derginin ikinci sayýsý için çalýþmalara baþlandýðýbildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, HÝTÝTSÝAD, orum ekonomisinin yapý taþlarýndan olan 'Birliktelik Kültürü'nü yayýnladýðý derginin birinci sayýsýnda ele alarak, deðiþen ve geliþen orum'un ekonomik nabzýný tuttu. Genel Yayýn Yönetmenliðini HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hamza Kömürcü'nün yaptýðý, grafik ve tasarýmýný Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketi'nin üstlendiði dergi için toplantý yapýldý ve çalýþmalar baþladý. Yön Medya Reklam ve Tanýtým Þirketinde yapýlan toplantýya þirket sahibi Özer Özsaray, Hititsiad Genel Sekreteri Hamza Kömürcü ve Görsel Yönetmen Burak Þakacý katýldý. Toplantýda derginin yeni sayýsýnda iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda ele alýnacak konular deðerlendirildi. Hititsiad dergisinin birinci sayýsýnda orum'un ekonomisine ivme kazandýracak konularýn iþlenmesinin ardýndan ikinci sayýda orum'un vizyonunu geniþletecek konulara da yer verilecek. alýþmalarýna baþlanan HÝTÝTSÝAD dergisinin ikinci sayýsýnýn en kýsa zaman da tamamlanarak, okuyucularýna sunulacak.

7 Haydi komþuya yardýma Mustafa Demirer uriye'deki iç savaþ dördüncü yýlýna girerken, ülkede 5 mil- çocuk 15 milyon Suriyeli mültecinin, ölümcül boyut- Syonu lara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, Þartlarýn iyice zorlaþtýðý ülkede mültecilerin dertlerine çare olmak için yeni bir yardým seferberliði baþlatan Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), Suriye'nin komþusu Türkiye halkýný ve orumlularý harekete geçmeye çaðýrýyor. Her geçen gün artan sivillere yönelik saldýrýlar ülkede kitlesel hareketliliðe sebep oluyor. Yaþadýðý yerleri býrakýp can güvenliðinin biraz daha fazla olduðu çevre þehirlere ve ülkelere sýðýnan Suriye halký, göç ettikleri bölgelerde türlü sýkýntýlarla karþýlaþýyor. Soðuk kýþ þartlarýnýn etkisiyle bebek ölümleri artýyor, yiyecek bulamayan insanlar açlýktan dolayý hayatýný kaybediyor. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, "Dar zamanlarýnda komþu bildikleri Türkiye'ye sýðýnan komþu Suriye halký için yapýlan her iyilik komþuluk hakkýnýn bir gereðidir. Ailemizden sonra en yakýn sosyal çevremizi oluþturan komþularýmýzýn iyi veya kötü gününde yanlarýnda bulunmak insani ve ahlaki bir görevdir. Ýnsanlar açlýktan dolayý veya soðuktan donarak ölmeden önce yapýlan her türlü insani yardým, birçok hayatýn kurtulmasýna vesile oluyor. Efendimiz 'in (sav) "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir" hadis-i þerifini rehber edinerek, Suriye halkýnýn komþu bildikleri bizlerin yardýmýna muhtaç olduðunu düþünüyoruz. Ýnsanlýk vicdaný, komþuluk hakký adýna, dünyanýn seyrettiði bu yýkýma seyirci kalmamak ve Suriye halkýna çare olmak için siz orumlu kardeþlerimizi kampanyamýza destek olmaya davet ediyoruz." Dedi. Kampanyaya nasýl katkýda bulunabilirsiniz? ÝHH orum Temsilciliði ile temasa geçerek, numaralý telefonu arayarak çaðrý merkezinden, Banka hesap numaralarýný kullanarak posta çeki, havale ile, Online baðýþ sistemi ile, Veya kýsa mesaj yoluyla, SURÝYE yazýp 3072'ye göndererek 5 TLbaðýþta bulunarak kampanyaya katkýda bulunabilirsiniz. CUMA 10 OCAK Suriyeli mültecinin, ölümcül boyutlara ulaþan kýþ þartlarý ile birlikte açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Herkes kaza adayý ýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta- öðrencileri, okulda ve günlük Yokulu yaþantýda çevrede karþýlaþabilecekleri kazalar ve korunma yollarý hakkýnda bilgilendirildi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerineseminer düzenlendi. Seminere çok sayýda öðrenci ilgi gösterdi. Seminerin konuþmacýsý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, okul ve sokaklarda meydana gelebilecek telafisi mümkün olmayan can ve mal kaybýna sebep olabilecek kazalara karþý duyarlý olunmasý noktasýnda öðrencilere uyarýlarda bulundu. Odabaþý, Ülkemizde hergün üzücü olaylarýn eksik olmadýðýný televizyonlardan izliyoruz. Kimi çukurlara düþüyor, kiminin baþýna buz sarkýtý, kimine reklam panolarý düþüyor. Sonuç ölümle bitiyor. Analar babalar aðlýyor. Diðer taraftan özellikle güvenlik kapýsý olmayan asansörler tehlike saçýyor. ocuklarýn kolu kýsalabiliyor. Hatta büyükler zarar görüyor. Bunun için küçük yaþlardan itibaren bilinçli olmak zorundayýz. Asansörlerdeki aynalar süslenmek için deðil, öncelikle kendimizi aynada görünce kabinin geldiðini anlamak içindir. Bazen 5. katta asansör kapýsý açýk olduðu halde, kabin zeminde olabiliyor. Kapýyý bilinçsizce açýp içeriye dalýnca kendimizi yerde buluyoruz ve tabiki ölüm ya da yaralanma ile bitiyor. Depremlerde ölme ihtimali yýlda % 60 iken, bu rakam kazalarda günde 60 týr. Evinin camýný silen bayandan, caddede telefonla konuþarak yoluna devam eden yetiþkinlere kadar herkes kazaya adaydýr. diye konuþtu. Öðrencilerin seminerde öðrendiði bilgileri evde aileleriyle paylaþmalarýný isteyen Odabaþý, olasý kazalara karþý apartmanlarda yangýn merdiveni varsa mutlaka ailece bir kez inerek kontrol etmeleri gerektiðini söyledi. Ýnilmeyecek konumda olan yangýn merdivenlerinin mutlaka gözden geçirilerek yangýna karþý her an hazýr tutulmasý tavsiyesinde bulundu. Mahir Odabaþý, son olarak öðrencileri saçaklarda buz olduðunda altýnda durmamalarý konusunda uyardý. Okul Müdürü Hulusi Ayaröz, önemli bir konuda öðrencileri bilgilendirdiði için Mahir Odabaþý ya teþekkür etti. Özel eðitimi yerinde inceleyecekler ülkelerinden Almanya ve Ýspanya'da Özel Eðitim alanýnda tanýlama çalýþmalarýný yerinde görmek için Rehberlik Araþtýrma Merke- ðitim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, orum Rehberlik ve EAraþtýrma Merkezi (RAM) tarafýndan hazýrlanan ve yerel ortaklarýndan olduklarý Avrupa Ülkele- kabul edildiðini söyledi. zi ve diðer yerel ortaklarla proje hazýrladýklarýný ve rinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi adlý projenin sözleþme aþamasýnýn tamamlandýðýný ve imzalandýðýný açýkladý. Özel eðitimde eðitsel tanýlama ve deðerlendirmenin büyük önem arz etiðini belirten Eþkil, orum da Eðitsel Deðerlendirme ve Tanýlama alanýnda hizmet veren orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi nin yýllýk ortalama 2 bin inceleme yaptýðýný ve eðitsel tanýlama ve rehberlik faaliyetlerini organize ettiðini, bu kapsamda hizmet çýtasýný bir adým daha ileriye taþýmak ve geliþerek yenilenmek için Avrupa Tahir Eþkil Eþkil, proje kapsamýnda Eðitim Bir Sen'in yaný sýra orum RAM, orum Bilim ve Sanat Merkezi, orum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý nda faaliyetlerde bulunan 34 kiþiden oluþan eðitimci, öðretmen ve idari personelin Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama sürecindeki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý noktasýnda inceleme ve araþtýrmalarda bulunacaklarýný söyledi. ÝHH nýn deðirmenleri Suriye ye ekmek oluyor Mustafa Demirer HH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan ÝSuriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, Suriye'ye un üreten deðirmenler saatte 1.3 ton un üretme kapasitesine sahip. Buralardaki unlar bölgelerde bulunan fýrýnlara daðýtýlarak mazlum Suriye halkýna ekmek oluyor. Rakka, Ýdlip, Halep, Hama gibi bölgelere kurulan 9 adet deðirmen bu bölgelerde bulunan buðdaylarý iþliyor. Maliyetinin düþük olmasý ise deðirmenleri cazip kýlýyor. Ýdlib; Maart Nouman'da 120 bin kiþiye hizmet vermek de olan deðirmenler Keferruma, Kefrenbil, Has ve civarýndaki köylere un temin ediyor. Halep'te Kurulu olan deðirmen ise; Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un (.HAK:3458) ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Suriye'de kurulan 9 deðirmen savaþ maðduru halka un üretmeyi sürdürüyor. Halep'te Kurulu olan deðirmen ise; Hulluk, Haydariye, Merce ve Salihin bölgelerinde 280 bin kiþiye un ulaþtýrýyor. ulaþtýrýyor. Özellikle fýrýn ve deðirmenlerin hedef alýndýðý Suriye'de, ÝHH tarafýndan hayata geçirilen bu çalýþma, insanlara temel besin maddesi olan ekmek üretiminde önemli rol oynuyor.

8 8 CUMA 10 OCAK 2014 Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý umut verici AK Parti'de 30 Mart 2014 yapýlacak yerel seçimleri için aday belirleme çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken AK Partinin baþörtülü aday gösterip göstermeyeceði merakla bekleniyor. orum Alaca Ýlçesinde AK Partiden Belediye Baþkanlýðýna aday adayý olan Zeynep Karaca'nýn baþörtülü kadýnlarýn mecliste ve kamuda görev yapmalarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý sonrasý aday gösterilmesi konusunda ümitleri arttý. orum'un Alaca ilçesinde belediye baþkanlýðý için AK Parti aday adayý olan Zeynep Karaca, "Alaca'da 18 yýl gazetecilik yaptým. Birçok ortama baþörtüsü ile girdim. alýþtýðým gazete kamu kurumuna baðlý olduðu için kurumda çalýþýrken baþým açýktý. 7 yýl kaymakamlýkta, 11 yýlda belediyede baþý açýk olarak çalýþtým. Ama dýþarý çýktýðýmda baþýmý örtüyordum. Alaca'nýn baþörtülü kadýn belediye baþkanýna sýcak yaklaþacaðýný düþünüyorum. Önemli olan baþörtü deðil, kafa- konuþtu. ZEYNEP KARACA KÝMDÝR Zeynep Karaca nýn içindekilerdir. Alaca'ya artýk bir kadýn eli deðmesi gerekiyordu. Þimdiki belediye baþkaný da çok çalýþkan Ama artýk Alaca'ya bir vizyon katmak gerekiyor' diye Zeynep Karaca 1974 yýlýnda Alaca ilçesi Gazipaþa köyünde doðdu. Ýlkokulu Gazipaþa köyünde, ortaokulu ve liseyi Alaca Þehit Nedim Tugaltay Lisesinde okudu. Ardýndan Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü kazandý. Üniversite eðitimi devam ederken Ýstanbul'da özel bir kursta bilgisayar, daktilo, Ýngilizce ve muhasebe dersleri aldý yýlýnda Alaca Kaymakamlýðý bünyesinde yayýn yapan Alaca Birlik Gazetesinde çalýþmaya baþladý yýlýnda ayný gazetenin yazý iþleri müdürü oldu yýlýnda gazetenin belediyeye devredilmesiyle birlikte 2011 yýlýna kadar Alaca Belediyesi bünyesinde gazeteciliðe devam etti yýlýnda çýkan torba yasa ile Alaca Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Þuanda Alaca Milli Eðitim Müdürlüðü personeli olarak Alaca Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðünde geçici görevle büro iþçisi olarak çalýþmakta. Evli ve bir (1) çocuk annesi. (ÝHA) O öðretmenlere ek ücret müjdesi! orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü ünlü þair Cemal Süreya'yý andý. Cemal Süreya'yý andýlar M illi Eðitim Bakanlýðý, Personel sayýsýnýn yetersizsorumluluk sýnavlaliði nedeniyle zaman zarýnda görev alan öðretmenman bazý okullarda hizmet lere 5 saat ek ders ücreti beklenen seviyede yerine ödeneceðini açýkladý. getirilemiyor. Bakanlýk, sorumluluk Pansiyonlu okullarda sýnavlarýnda görev alan öðihtiyaç duyulan tüm giderretmenlere ücret ödenip leri genel bütçeden, pansiödenmeyeceðine iliþkin il yonlarýn personel ihtiyacý milli eðitim müdürlüklerine da pansiyon bütçesinin yayazý gönderdi. kýt, su ve elektrik giderlerinden kesinti yapýlarak, Yazýda, Bakanlýða ulahizmet satýn alým yönteþan yazýlý, sözlü ve elektromiyle karþýlanýyor. nik ortamdaki baþvurularda sorumluluk sýnavlarýnda Temizlik hizmetleriöðretmenlere ödenecek ücnin amacýna uygun ve istemilli Eðitim Bakanlýðý, sorumluluk sýnavlarýnda görev retlere iliþkin tereddütlere nilen þekilde yapýlmasý eðidüþüldüðü belirtildi. tim öðretimin etkin, verimalan öðretmenlere 5 saat ek ders ücreti ödeneceðini açýkladý. li, saðlýklý ve temiz bir ormeb Ortaöðretim Kutamda sürdürülmesi için personel temin edilemeyen pansiyonlu okulrumlarý Yönetmeliði'ne göre, sorumluluk sýnavlarýnda görevlendirilen lar dýþýndaki liselerde de hizmet satýn alýnmasý yoluyla personel ihtiöðretmenlere Yönetici ve Öðretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine yacý karþýlanmaya çalýþýlýyor. iliþkin kararýn 12. maddesi kapsamýnda, sýnavýn ders saatleri içinde veya dýþýnda yapýldýðýna bakýlmaksýzýn, fiilen yerine getirilen her bir sý2013 mali yýlýnda Orta Öðretim Genel Müdürlüðüne baðlý hiznav görevi için 5 saat ek ders ücreti ödeneceði ifade edildi. met satýn alan okullar, 2014 mali yýlýnda da hizmet satýn almaya devam edecek. Ocak-Haziran asgari ücet tutarý TL, TemmuzLiselerde hizmet satýn alýmý devam edecek Aralýk asgari ücret tutarý ise 1.773,68 TL olarak belirlendi. Hizmet alýbakanlýk, illere okullarýn temizlik ve güvenlik hizmetlerine iliþmý 9 ay üzerinden belirtilen asgari ücret tutarýnýn geçmeyecek þekilde kin de yazý gönderdi. Yazýya göre, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin hesaplanacak.(aa) mevcut yardýmcý hizmetler sýnýfý personeliyle yürütülmeye çalýþýlýyor. Sýnavsýz veteriner alýnabilecek G ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, veteriner hekim istihdam ederken, adayýn tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. Bakanlýkça hazýrlanan Hayvansal Gýdalarýn Resmi Kontrollerine Ýliþkin Özel Kurallarý Belirleyen Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik, Resmi Gazetede yayýmlandý. Deðiþiklikle Bakanlýk, veteriner hekimleri, belirtilen konularý kapsayan sýnavda baþarýlý olmasý durumunda resmi veya yetkilendirilmiþ veteriner hekim olarak atayabilecek. Gerekli bilgiyi temel veteriner eðitiminin bir parçasý olarak veya alýnan eðitim yoluyla veya kazanýlmýþ mesleki tecrübeyle edinen adaylarýn, durumlarýný sertifika ve benzeri belgelerle belgelemeleri halinde farklý sýnavlar düzenlenebilecek. Bununla beraber Bakanlýk, adayýn üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eðitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. Öte yandan, yatýrma ve üretim alanlarýnýn izlenmesine ek olarak üretim, iþleme ve daðýtýmýn her aþamasýnda son ürün için belirlenen gerekliliklere gýda iþletmecisinin uyum saðladýðýný doðrulamak için laboratuvar testlerinden oluþan bir kontrol sistemi oluþturulacak. Bu kontrol sistemi özellikle deniz biyotoksinlerinin ve bulaþanlarýn yasal limitleri aþmadýðýný ve yumuþakçalarýn mikrobiyolojik kalitesinin insan saðlýðý için tehlike oluþturmadýðýný doðrulamak amacýyla oluþturulacak. Yürürlüðe giriþ süresi uzatýlan maddeler Deðiþiklikle bazý maddelerin yürürlüðe giriþ süresi, 31 Aralýk 2013'ten 31 Aralýk 2015'e kadar uzatýldý. Yürürlüðe giriþ süresi uzatýlan maddeler þöyle: - Hayvanýn kesimhaneye varýþýndan 24 saat sonra ilgili gýda zinciri bilgisi ulaþmaz ise hayvandan elde edilen tüm etin insan tüketimine uygun olmadýðýna karar verilecek ve eðer hayvan henüz kesilme- Veteriner hekim istihdamý ile ilgili yönetmelik yayýnlandý. miþse, kesime gelen diðer hayvanlardan ayrý bir yerde itlaf edilecek. - Resmi veya yetkilendirilmiþ veteriner hekim, insan tüketimine yönelik olarak kesimhaneye kabul edilen hayvanlarýn uygun bir þekilde tanýmlanmasýný saðlamak için gýda iþletmecisinin görevlerini ilgili düzenlemeye göre yerine getirdiðini doðrulayacak, hekim kimlikleri doðrulanamayan hayvanlarýn ayrý bir þekilde itlaf edilmesini saðlayacak ve insan tüketimine uygun olmadýðýnýn bildirimini yapacak. - Bakanlýk, adayýn üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eðitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiðini belgelemesi durumunda sýnav gerekliliðinden vazgeçebilecek. - Bakanlýk, sadece eðitim alan ve belirtilen þartlara uygun olarak hazýrlanan sýnavý geçen kiþileri resmi yardýmcý olarak atayabilecek. Ancak Bakanlýk adayýn, üniversite mezuniyetinin bir parçasý olarak gerekli olan bilgiye sahip olduðunu belgelemesi halinde sýnav þartýndan vazgeçebilecek.(aa) ünyada yaklaþýk bir milyar kiþi sigara içiyor. ABD'de çýkan JAMA adlý týp dergisinde yayýmlanan araþtýrma, dünya genelinde sigara içenlerin artmaya devam ettiðini gösterdi. 187 ülkeyi kapsayan araþtýrmada, 30 yýlda nüfus artýþý nedeniyle dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayýsýnýn 721 milyondan 967 milyona çýktýðý belirlendi. Buna örnek olarak in, Endonezya, Bangladeþ ve Rusya gibi kalabalýk ülkelerde sigara tiryakilerinin sayýsýnýn artmasý verildi. En fazla tiryaki hangi ülkede 1980'de 10 erkekten Dünyada yaklaþýk bir milyar kiþi sigara içiyor. orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, ölümünün 23. yýldönümünde edebiyatýn deðerli ismi þair ve yazar Cemal Süreya'yý andý. Kültür Edebiyat Kulübü Üyesi öðrencileri, dün saat 10.00'da okul konferans salonunda gerçekleþtirdikleri programda, þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunum yaptý. Anadolu Lisesi sergi salonunda Türk karikatür sanatýnýn usta isimlerinin, orum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlikleri için çizdikleri Cemal Süreya Portre Karikatür Sergisi açýldý. Okul Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sundu. Etkinlið eçok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müzik Kulübü öðrencileri keman ve gitar dinletisi sundu. TÜBÝTAK liseli araþtýrmacýlardan proje bekliyor P 4'ünün, 10 kadýndan 1'inin, 2012'de ise 10 erkekten 3'ünün, 20 kadýndan 1'inin sigara içtiði açýklandý. Nüfusunun yüzde 61'i sigara içen Doðu Timor, tütün kullanýmýnýn en fazla olduðu ülke konumunda. Bu ülkeyi Endonezya, Kiribati, Ermenistan, Papua Yeni Gine izliyor. rojede baþarýlý olan öðrenciler YGS'de ek katsayýdan yararlanacak.türkiye'nin lise seviyesindeki en büyük ve en geniþ katýlýmlý proje yarýþmasý olan TÜBÝTAK Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý'na baþvurular baþladý. Yarýþmada derece alan öðrenciler, para ödülünün yaný sýra Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'nda (YGS) ek katsayý uygulamasýndan yararlanacak. TÜBÝTAK'tan yapýlan yazýlý açýklamada, ortaöðretim öðrencilerini temel, sosyal ve beþeri bilim alanlarýnda çalýþmalar yapmaya teþvik etmek, araþtýrma ve geliþtirme odaklý bilgi ve becerilerini geliþtirmelerine katkýda bulunmak amacýyla TÜBÝTAK Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB) tarafýndan 45 yýldýr "Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý"nýn düzenlendiði belirtildi. Karayipler'e baðlý Antigua ve Barbuda Adalarý ise tiryakilerin en az bulunduðu ülke. Bu ülkede sigara içenlerin nüfusa oraný yüzde 5. En az tütün mamülü kullanan ülkeler arasýnda Sao Tome ve Principe, Nijerya, Etiyopya ve Gana bulunuyor.(aa) Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik, coðrafya, sosyoloji, psikoloji ve tarih olmak üzere 9 dalda düzenlenecek yarýþmanýn, bölgesel ve final olmak üzere iki aþamada yapýlacaðýnýn ifade edildiði açýklamada, bölgesel yarýþmada baþarýlý olan projelerin, mayýs ayýnda Ankara'da düzenlenecek final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanacaðý kaydedildi. 1 milyar kiþi sigara tiryakisi D Programda þairin hayatý, edebi kiþiliði ve eserleri konulu sunum yapýldý. Emre Kut Derece alan öðrenciler YGS'de ek katsayýdan yararlanacak Ortaöðretim Öðrencileri Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý finalinde derece alan öðrenci ve danýþmanlara baþarý belgesi ile para ödülü verileceðinin bildirildiði açýklamada, öðrencilerin YGS'ye girdikleri yýl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldýklarý alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarýþmada aldýklarý dereceyle orantýlý ek katsayý uygulamasýndan yararlanacaðý belirtildi. Açýklamada, uluslararasý proje yarýþmalarýna TÜBÝTAK tarafýndan gönderilecek projelerin de final yarýþmasýnda belirleneceði ifade edildi. Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) öðrenim gören tüm ortaöðretim öðrencilerinin katýlabildiði yarýþma için baþvurular 22 Ocak'a kadar e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapýlacak. Geçen yýl 7 bin 400 proje yarýþtý Geçen yýl 44. düzenlenen yarýþmaya 81 ilden 12 bin 580 öðrenci 7 bin 400 projeyle katýldý. 12 merkezde düzenlenen bölgesel yarýþmada dereceye giren 202 proje mayýs ayýnda Ankara'da gerçekleþtirilen finallere katýldý. Yarýþmayla ilgili detaylý bilgi için adresinden alýnabilecek.(yaygýn basýn)

9 CUMA 10 OCAK 2014 DES eðitimde deðiþimin destekçisi D yolunun iyi bir eðitim ve diploma olduðu algýsýný gerçekçi bulmadýðýný söyleyen Kenan Taþkýn, þunlarý söyledi; Türkiye'nin istihdamsýz büyüme çaðýna girdiði bu dönemde eðitim ve istihdam arasýndaki bað gittikçe zayýflamýþtýr. Ýstihdam ve iyi iþ bulmak için kültürel çevre, referans birikimi ve güçlü iliþkiler gerekiyor. Sýradan vatandaþlarýn çocuklarý kýsa süreli, güvencesiz, düþük ücretli, vasýfsýz ve esnek istihdamlý iþlere ancak girebiliyor. Terfi ve yönetici olma süreçlerinde de durum böyle. emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, tüm eðitim sisteminin dersaneleþme riski bulunduðunu belirterek, Türk eðitim sisteminin parasý olanlarý, en çok para harcayanlarý kazandýran eþitsizlikçi rolü her geçen gün artmaktadýr. Eðitim alaný canlý küresel-ulusal bir pazar haline gelmektedir" dedi. Taþkýn, eðitimde deðiþim için Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'yý desteklediklerini belirterek, eðitim sisteminin bugünü ve geleceðine yönelik þu deðerlendirmelerde bulundu: fet Tüm okullarý dershane gibi iþletmek Tersini söylemeyi maharet zanneden bir muhale- Türkiye'nin neresinde doðarsa doðsun her çocuða eþit kalite ve fýrsatta eðitim hakký sunmak gerekiyor. Türk eðitim sisteminin sýnavcý, ezberci, dershaneher gencimize iyi iþlerde çalýþma ve yükselme hakkýný Kenan Taþkýn ci, kopyacý bir niteliðe sahip olmasý yaný sýra kural ve güvence altýna almamýz gerekiyor. Eðitim sisteminin ve uygulamalarýnýn yeni bakan ve bürokratlara göre sýk sýk eðitim bileþenlerinin sorunlarýnýn çözümü ile alakalý ciddi bir projesi deðiþmesinin baþarýsýzlýðýn altýnda yatan temel nedenleri oluþturduolmayan, hükümetin her söylediðinin tersini söylemeyi muhalefet etðunu söyleyen DES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, "Eðitimde fýrmek zanneden muhalefet partilerinin de titreyip kendilerine gelmesi sat eþitsizliði, eðitimde kalite standardýnýn olmamasý, eðitim sistemigerekiyor. nin neoliberal piyasacý bir anlayýþla tanzim ediliyor olmasý da ayrý bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Bu problemler çözülmeden dershanelerin kapatýlmasý durumunda tüm özel ve kamu okullarýný 'dershane gibi iþletmek' süreç ve anlayýþý baþlayacaktýr. Yani üniversiteler dâhil tüm eðitim sistemi dershaneleþecektir" uyarýsýnda bulundu. Eðitimde gelecek belirsizleþiyor Öðretmen, öðrenci ve velilerin eðitim sistemine dönük güven zafiyeti yaþadýklarýný ve eðitim bileþenlerine danýþýlmadan yapýlan her reformla birlikte sistem anarþisinin arttýðýný kaydeden Kenan Taþkýn, "Etik olmayan rekabetçi eðitim sistemimiz, öðrencileri geleceðin belirsiz iþlerine hazýrlayan, eþitsizlikleri derinleþtiren ideolojik ve rantçý bir anlayýþýn aracý haline gelmiþtir. Bu nedenle biran önce, halkçý ve eþitlikçi projelerle eðitim sisteminde reformlara gidilmesi gerekiyor. Aksi halde, koþullarý, sýnýfsal, etnik, kültürel, cinsiyet ve sistemleri eþit olmayan öðrencileri onursuz bir yarýþa sürükleyen sýnavcý eðitim sistemi, çocuklarýmýzýn geleceðini çalan bir canavar olmaya devam eder. Dershaneler kaldýrýlsa dahi özü itibariyle varlýðýný sürdürür" dedi. Eðitim ile istihdam arasýndaki bað zayýflýyor Vatandaþa göre sýnýf atlamanýn yahut iþ bulmanýn en kestirme 9 Eðitimde deðiþim için Bakan Nabi Avcý yý destekleriz Bu doðrultuda eðitimde köklü ve ciddi bir deðiþimin baþlamasý, sonuçlanmasý ve sürdürülebilir olmasý için hepimize sorumluluklar düþmektedir. Demokratik tavýrlarý, vizyonu ve diyaloga açýk kiþiliði nedeniyle Sayýn Bakan eðitim çalýþanlarýnýn sesine kulak verecek bir yapýya sahip. Gereksiz polemiklere girmeden, ideolojik tartýþmalara bulaþmadan, eðitimin acil çözüm bekleyen temel sorunlarý gündemin arasýnda kaybolmadan; Milli eðitimde paradigmal bir deðiþikliðin baþlamasý için Sayýn bakan desteklenmelidir ki kendisini bu yönde destekleriz de. Eðitim düzelmeden Türkiye büyük olamaz Türkiye nin küreselleþen dünyada iþ, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerinde, ülkemize ve dünya uygarlýðýna katkýda bulunabilecek gençler yetiþtirmesi tamamen eðitim sisteminin yeniden inþasýyla ilgilidir. ocuklarýmýzýn ve gençlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlayan, çaðdaþ bir eðitim modelini tekrar oluþturmalýyýz. ocuklarýmýzýn yaratýcýlýklarýný ve yeteneklerini destekleyici, geliþime, deðiþime ve özgür düþünceye açýk eðitim sistemine ihtiyaç vardýr. Ülkemizi en ileri uluslar arasý platformlara taþýyacak, yeniden büyük Türkiye'yi kurarak yeryüzünün geleceðini barýþ, huzur, refah ve adaletten yana belirleyecek yeni nesiller için daha birçok reforma gerek vardýr. Turkuaz Tur Sahibi Salim Koldaþ, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Salim Koldaþ adaylýðýný açýkladý sorunlarý çok iyi biliyoruz. ünkü, bu iþin içeurkuaz Tur Sahibi risinde yýllarýmýzý versalim Koldaþ, Taksidik. Esnafýmýzýn en ciler, Minibüsçüler ve önemli derdinin de yeteservisçiler Odasý baþrince kazanç elde edekanlýðýna adaylýðýný memek olduðunu da yaaçýkladý. þýyor ve biliyoruz. Bu Uzun yýllardýr onoktadan hareketle biz rum'da taþýmacýlýk sektöde içinde bizzat yaþadýrünün içerisinde yer alaðýmýz sorunlarýn, sýkýnrak orum halkýna hiztýlarýn giderilmesi ve met verdiðini belirten hizmet kalitesiyle birlikkoldaþ, Meslektaþlarýte esnafýmýzýn refah semýzdan gelen talep, odaviyesini yükseltecek mýza, sektörümüze ve esprojeleri hayata geçirnaf arkadaþlarýmýza yamek için bu göreve talipacaðýmýz hizmetler olbiz. Salim Koldaþ duðu düþüncesiyle oda Biz hizmet için debaþkanlýðýna aday olmaðerli esnafýmýzýn hizmetkarý olmaya hazýrýz. Genç, ya karar verdim. dedi. dinamik, tecrübeli, giriþimci, üreten bir ekiple siz de Oluþturduðum ekibimle birlikte, taksici, miniðerli esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek, istek ve büsçü, servisçi ayýrt etmeden bütün esnafa eþit bir projelerinizi deðerlendirip hayata geçirmek bizim duruþ sergilemek adýna çýktýðýmýz yolda, Allah izin görevimiz olacaktýr. verir de muvaffak olur ve oda yönetimine seçilirsek, Bu duygu ve düþüncelerle, tüm esnaf arkadaþbirlik beraberlik içerisinde ve ötekileþtirmeden, tüm larýmýzýn desteðini bekler, genel kurulumuzun hayýresnaflarýmýzý kucaklayarak hizmet etmenin gayreti lara vesile olmasýný temenni ederim. içerisinde olacaðýmýzýn sözünü þimdiden veriyorum. diyen Koldaþ, þu açýklamalarda bulundu; Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Genel Kurul Toplantýsý, 18 Ocak Cumartesi günü Biz, esnafýmýzýn içinde bulunduðu sýkýntýlarý, gerçekleþecek. T CHP nin adayýna nazar deðdi Osmancýk ta Film Okuma Programý'nýn bu haftaki filmi "Ölü Ozanlar Derneði" oldu. Ölü Ozanlar Derneði ni okudular T Mustafa Demirer ürkiyetürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi ile Osmancýk Belediyesi'nin birlikte organize ettiði Film Okuma Programý'nýn bu haftaki filmi "Ölü Ozanlar Derneði" oldu. Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesi'nde gerçekleþen programýn moderatörlüðünü Anadolu Lisesi Ýngilizce Öðretmeni Miray INAR yaptý. Ölü Ozanlar Derneði adlý filmin hayatý daha bilinçli yaþamanýn anahtarýný veren bir film olduðunu belirten E ðitim Sen orum Þubesi, KESK, DÝSK, TMMOB ve TBB nin yarýn Ankara da düzenleyeceði Özgürlük, Barýþ, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi ne katýlacak. Mitinge katýlmak isteyen herkesi davet eden Eðitim Sen Yürütme Kurulu üyeleri, miting için yarýn saat de Özdoðanlar Sinemasý önünden araç kaldýrýlacaðýný belirterek, eylemle ilgili þu açýklamalarda bulundular; Türkiye toplumunda yaþayan çalýþanlarýn iþsizlerin, kadýnlarýn, gençlerin her geçin gün artan sýkýntýlarýna sorunlarýna yeni sorunlar eklenerek emekçilerin yaþamý cehenneme çevrilmiþtir. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi rüþvet ve yolsuzluk olaylarý ile ülkemiz derinden sarsýlmýþtýr. Rüþvet ve yolsuzluklara itiraz etmek, barýþ, demokrasi, adalet talepleri ile ilgili olarak KESK, DÝSK, TMMOB ve TBB ile birlikte Özgürlük, Barýþ, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi, Bozuk düzende saðlam çark olmaz! Bu pisliði halk temizler þiarýyla düzenlenecektir. 11 Ocak 2014 tarihinde Ankara da düzenlenecek mitingimiz yolsuzluk ve yoksulluk düzeninden hesap sorma günü olacaktýr. Emeðin haklarý, özgürlük, barýþ, adalet demokrasi taleplerimize gündemdeki rüþvet, yolsuzluk konularýnýn þeffaf bir þekilde, hukukun üstünlüðünde, açýklýða kavuþmasýný beklemek de eklenmiþtir. Yolsuzluklara itirazýmýzý gerçekleþtireceðiz yolsuzluk, yoksulluk ve baskýlara emekçilerin dur diyeceði bu mitinge bütün halkýmýzýz davet ediyoruz. (.HAK:146) 11 Ocak ta hesap soralým Miray ýnar, eðitim konusunu iþleyen böyle güzel bir filmi ailelerin, öðretmenlerin mutlaka izlemesi gerektiðini ifade etti. ýnar, daha sonra filmde iþlenen meteforlar ve replikler üzerinde durdu. C HP'nin Bayýndýr Belediye Baþkan adayý emekli vali yardýmcýsý Ardahan Totuk, ayaðýný incitti. Doktorlarýn en az 15 gün istirahat verdiði Totuk, Ýzmir'deki evinde dinlenmeye çekildi. Bilindiði gibi, Ýzmir Vali Yardýmcýlýðý'ndan orum'a tayin edilen Totuk, bu göreve gitmeyerek emekliliðini istemiþ, ardýndan da CHP'den memleketi Bayýndýr için belediye baþkan adayý olarak ilan edilmiþti. Bayýndýr'da seçim çalýþmalarýna start veren Totuk'a adeta nazar deðdi. Ýlçedeki seçim turlarý sýrasýnda kaza geçirip düþen Totuk, dizinden sakatlandý. Ardahan Totuk. Baþýndan geçen olayý anlatan Ardahan Totuk, "Yürürken ayaðým bir tel'e takýldý ve düþtüm. Bu sýrada dizimden büyük bir acý hissettim. Beni hemen doktora götürdüler. Doktorumun verdiði bilgiye göre dizimin lifleri atmýþ. Bu nedenle tedaviye baþladým. Ayaðým alçýya alýndý ve iki hafta istirahat etmem gerektiði ifade edildi. Þanssýzlýk. Bu nedenle iyileþene kadar seçim çalýþmalarýma ara vermek zorundayým. Geçecek inþallah ve biz yine Bayýndýr'lý hemþehrilerimizle buluþacaðýz. Beni rahatsýzlýðým konusunda arayýp geçmiþ olsun dileklerini iletenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu.(ýha)

10 10 CUMA 10 OCAK 2014 Öksüzlere nakdi yardým 10 bin TL tutarýndaki yardým çeki BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ve Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen tarafýndan takdim Recep Mebet edildi. orum Gazeteciler CeBÝK Genel Kurumiyeti ve Basýn Ýlan lu nda yaptýðý giriþimler Kurumu (BÝK), geçen yýl neticesinde öksüzlerin bayaþamýný yitiren Sevtap kýmýný üstlenen acýlý aileelmas ýn çocuklarýna yarye 6 bin TL ölüm yardýmý dým eli uzattý. Yardým çeki çocuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. kararý çýktýðýný belirten Ýskilip'te çalýþtýðý gaerzen, orum Gazeteciler zetenin bürosunda uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cemiyeti nin 500, kendisinin de 3 bin 500 TL katkýda bulunarak Sevtap Elmas'ýn çocuklarýnýn bakým ve ihtiyaçlarýnda kullanýlmak toplamda 10 bin TL lik nakdi yardým saðlandýðýný hatýrlattý. üzere 10 bin TL nakdi yardýmda bulunuldu. Büyükbabasýyla birlikte kalan öksüzlerin diðer ihtiyaçlarýnýn BAÐIÞ EKÝ DEDEYE TESLÝM karþýlanmasý için de destek sözü veren Erzen, nakdi yardýmýn teslimindeki gecikmenin vasi tayini konusunda mahkeme kararýnýn beküzücü hadisenin ardýndan Sevtap Elmas ýn acýlý ailesini yalnýz lenmesinden kaynaklandýðýný sözlerine ekledi. býrakmayan BÝK orum Þubesi ve Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, nakdi yardým sözünü yerine getirdi. Gözyaþlarýna hakim olmakta güçlük çeken acýlý dede ise torunlarý için gösterilen yakýn ilgi ve alakadan duyduðu memnuniyeti ifahazýrlanan nakdi yardým çeki dün BÝK orum Þubesi nde çode ederek yardýmlarýndan dolayý BÝK ve Cemiyet yöneticilerine tecuklarýn verasetini üstlenen dede Hüseyin Ýrtük e teslim edildi. þekkür etti. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Serkan Oto Kiralama sahibi Serkan Kýlýçoðlu ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 6 adet araç dün düzenlenen programla teslim edildi. Serkan Oto nun tercihi Peugeot S Gazeteciler Cemiyeti ve BÝK orum Þubesi, üzücü hadisenin ardýndan Sevtap Elmas ýn acýlý ailesini yalnýz býrakmadý. Akþemsettin Camii ne teknik ziyaret Recep Mebet orum Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir öncülüðündeki teknik heyet önceki gün Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Akþemsettin Camii nin devam eden inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkilileriyle görüþen heyet, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin orum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattýlar. minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz. Akþemsettin Camii inþaasýnýn devam ettiði belirtildi. HAYIRSEVERLERE AÐRI Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz dedi. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve Son model Peugeot marka araçlarýn anahtarlarý Serkan Kýlýçoðlu na teslim edildi. Serkan Oto Kiralama, araç filosunu Peugeot marka otomobillerle güçlendirdi. yaþadýklarýný açýkladý. Programda konuþan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir ise sýnýfýnýn gözdesi olan Peugeot otomobillerin, bireysel ve ticari müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Cazip fiyat avantajlarý içeren filo kampanyasýnýn sürdüðünü hatýrlatan Ufuk Özdemir, Peugeot un binek ve ticari modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz dedi. Araç filosu için Peugeot u tercih eden Serkan Oto Kiralama yý kutlayan Özdemir, yeni araçlarýn firmaya hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Gençlerin sosyal medya aþký G Turhan Candan ve Alper Zahir öncülüðündeki teknik heyet, Akþemsettin Camii inþaatýnda inceleme yaptý. Recep Mebet erkan Oto Kiralama, araç filosunu Peugeot marka son model otomobillerle güçlendirdi. Daha önce alýþkan Oto Kiralama adýyla faaliyet gösteren Serkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 4 adet Peugeot 301, 1 adet 208 ve 1 adet Partner Tepee model araç dün düzenlenen programla teslim edildi. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Serkan Oto Kiralama sahibi Serkan Kýlýçoðlu ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk ve Ýlker Aksungur un da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Serkan Kýlýçoðlu, Müþterilerimize en iyi hizmeti vermek için kalite ve konforu bir arada sunan Peugeot u tercih ettik dedi. Peugeot u tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Kýlýçoðlu, filolarýna 6 yeni araç daha eklemenin mutluluðunu ençlik ve Spor Bakanlýðý, gençlerin sosyal medyayý kullanýmýna yönelik kapsamlý bir araþtýrma gerçekleþtirdi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye'deki gençleri daha yakýndan tanýmayý ve anlamayý amaçlayan araþtýrma 26 ilden, yaþ arasý 2 bin 57 gencin katýlýmýyla yapýldý. Araþtýrmada yer alan örneklemin yüzde 77'sini bekar, 14'ünü çocuk sahibi, yüzde 40'ýný çalýþan, yüzde 14'ünü lise öðrencisi ve yüzde 7'sini de ev hanýmý oluþturdu. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 96'sý sosyal medyayý kullandýðý saptanýrken, katýlýmcý gençlerden yüzde 40'nýn annesi, yüzde 47'sinin ise babasý sos- yal medyayý kullandýðý belirlendi. Günde en az bir ziyaret Yeniþafak'ta yer alan habere göre gençlerin yüzde 86'sý sosyal medyaya günde en az bir kere, yüzde 72'si ise her gün birkaç kere baðlanýyor. Her üç gençten biri sosyal medyada en az üç saat geçiriyor. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 13'ü sosyal medyada 6 saat ve üzeri zaman geçiriyor. Online olarak gerçekleþtirilen araþtýrmada gençlerin sosyal medya kullaným þekilleri de incelendi. Buna göre, gençlerin yüzde 89'u sosyal medyada listelerindeki kiþi ve kurumlarýn paylaþtýklarýný takip ederken, yüzde 88'i de arkadaþlarýnýn paylaþ- týklarýna yorum yapýyor. Gençlerin yarýsý sosyal medyada tartýþmaya/polemiðe en az bir kere giriyor. gündem yaratma, eðitim anlamýna da geliyor. baþý Yapýlan araþtýrma ile gençlerin sosyal medyayý çeþitli açýlardan politik, toplumsal bir platform olarak gördüðü gözlemlendi. Araþtýrmaya katýlan gençlerin yüzde 56'sý 'sosyal medyanýn kitleleri harekete geçirme gücü olduðu'nu düþünüyor. Sosyal medyanýn bir medya kanalý olmasýna iliþkin irdelenen 'sosyal medyanýn geleneksel medyanýn alternatifi olduðu' ve 'ana akým medyada yer verilmeyen haberlere ulaþmayý saðladýðý' ifadelerine ise gençlerin yarýsýndan fazlasý katýlýyor.(yaygýn basýn) Facebook liste Facebook, gençlerin en çok kullandýðý sosyal að konumunda. Gençlerin yüzde 60'ý sosyal medyayý en çok eðlence amacýyla kullanýyor, yüzde 59'u ise bilgi alma amacýyla tercih ediyor. Bu veriler, gençlerin sosyal medyaya sadece eðlenmek amacýyla baðlanmadýðý, geleneksel medyaya alternatif olarak da gördüðünü gösteriyor. Sosyal medya, gençlerin yaklaþýk yarýsý için ayný zamanda serbest zaman geçirme, iletiþim kurma, gündem, takip etme, Bu da bir medya kanalý

11 CUMA 10 OCAK Binevler mevkiinde yapýmý planlanan Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi veren Ýsmail Erdemli, Sosyal donatýlarýyla birlikte orum da özel sektör tarafýndan hayata geçirilen ilk ve en büyük konut projesine imza atýyoruz dedi. Binevler e dev konut yatýrýmý Aqua Vadi Evleri gün sayýyor Ý Recep Mebet smail Erdemli Ýnþaat tarafýndan hazýrlanan 100 dairelik konut projesi orum da hayata geçiyor. Binevler mevkiinde yapýmý planlanan Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi veren Ýsmail Erdemli, Sosyal donatýlarýyla birlikte orum da özel sektör tarafýndan hayata geçirilen ilk ve en büyük konut projesine imza atýyoruz dedi. 200 ARALIK YERALTI OTOPARKI Mart ayýnda temeli atýlmasý planlanan dev konut projesinin detaylarýndan bahseden þirket yetkilisi Ahmet Erdemli ise Aqua Vadi Evleri nin 200 araçlýk yeraltý otoparkýyla da dikkat çekeceðini söyledi. Yaklaþýk 13 dönüm arazi üzerine kurulacak Aqua Vadi Evleri nin 5 bloktan oluþacaðýný anlatan Ahmet Erdemli, orum halkýnýn beklentileri doðrultusunda 3 ayrý tip daire seçeneceði hazýrladýklarýný kaydetti. Ýsmail ve Ahmet Erdemli, Aqua Vadi Evleri projesi hakkýnda bilgi verdiler. SÝTEYE ÖZEL KAPALI YÜZME HAVUZU Projede yer alan kat bahçelerine dairelerden geçilebiliyor. ÖDÜLLÜ MÝMARIN TASARIMI Yüzme havuzu, fitness salonu ve kafe gibi sosyal donatýlarý da bünyesinde toplayan mimari projenin dünya çapýnda ödüle sahip Mimar Aliþan ýrakoðlu tarafýndan hazýrlandýðýný vurgulayan Erdemli, Daireleri 2016 yýlýnda teslim etmeyi planlýyoruz diye konuþtu. Erdemli, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 1989 yýlýndan bu yana inþaat sektöründe faaliyet gösteren þirketimiz bugüne kadar konut, iþ merkezi ve fabrika projelerini baþarýyla hayata geçirdi. Özgün bir mimari tasarýma sahip olan yeni projemiz Aqua Vadi Evleri ile Binevler de 100 daire inþaa etmeyi planlýyoruz. 10 BÝN METREKARELÝK YEÞÝL ALAN orum un seçkin bölgesi Binevler de þehir manzarasýna hakim konumda bulunan bölgede hayat bulacak projemizde yaklaþýk 10 bin metrekarelik yeþil alan yer alýyor. 13 dönüm arazi üzerine kurulacak bu sitenin mimari projesi, hemþehrimiz Aliþan ýrakoðlu nun sahibi olduðu ýrakoðlu Mimarlýk tarafýndan hazýrlandý. Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü projesiyle Dünya Mimarlýk Festivali Ödülleri nde finale kalan ýrakoðlu Mimarlýk, Aqua Vadi Evleri projesiyle özgün bir çalýþmaya daha imza attý. Beklentiler doðrultusunda 3 ayrý tip daire seçeneceði hazýrlandýðý belirtildi. 5 blok olarak inþaa edilecek projede 100 dairenin yer aldýðý açýklandý. Daha önce orum'da hiç uygulanmamýþ özellikleriyle dikkat çeken Aqua Vadi Evleri, sakinlerinin yaþam kalitesini arttýracak güvenli ve modern bir yaþam merkezi olacak. Aqua Vadi Evleri nde her daire için 2 araçlýk kapalý yer altý otoparký ve kapalý otoparktan katlara asansör veya merdiven ile direk ulaþým saðlanacak. 180 metrekare kapalý yüzme havuzunun yaný sýra fitness center, site sakinlerine özel 132 metrekare büyüklüðünde kafe, mini golf sahasý gibi sosyal donatýlar yer alacak. Kat bahçeleri, bahçe satrancý, 24 saat kameralý ve fiziksel güvenlik, süs havuzlarý, çocuk oyun parký, yürüyüþ parkuru gibi ayrýntýlar içeren projemiz doðal peyzaj, kaliteli ýsý yalýtýmý ve þehir manzarasýyla da iddialý. Konut projemiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler Binevler giriþindeki tanýtým ofisimizi ya da adlý internet sitemizi ziyaret edebilirler. 200 araçlýk yeraltý otoparký ve kapalý yüzme havuzu, Aqua Vadi Evleri nin en dikkat çeken ayrýntýlarý. Milyonlar torba yasayý bekliyor M ilyonlar torba yasa tasarýsýna kilitlendi. 4C'lilerin kadrosunun yanýnda 3 milyon Bað-Kur'luya prim, 4 milyon vatandaþa da GSS borcu affý geliyor Milyonlarca kiþinin heyecanla beklediði torba yasa tasarýsý için geri sayým baþladý. Bu ay Meclis'te ele alýnmasý beklenen tasarýda, 4C'lilere, Bað-Kur ve GSS borçlularýna da müjde var. Sayýlarý 23 bin dolaylarýnda olan 4C'lileri ilgilendiren kadro çalýþmasýnda sona gelindi. Geçtiðimiz günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da görüþülen sorunun çözümü için deðiþik formüller üzerinde duruluyor. Öncelikle bu çalýþanlarýn statüleriyle ilgili deðiþiklik ele alýnacak. Bu ay içerisinde TBMM'ye sunulmasý beklenen çalýþmada, söz konusu statüdeki çalýþanlara kadro müjdesinin de yer aldýðý ifade ediliyor. Bunun yanýnda geçtiðimiz aylarda Kamu Personel Danýþma Kurulu'nda mutabakata varýlan birçok konu da torba yasaya eklenecek. Faizler silinecek Üzerinde çalýþýlan ve torba tasarýya eklenmesi planlanan bir düzenlemeye göre de yaklaþýk 4 milyon kiþinin Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) borcuna af gelecek. Faizin silinip kalan miktarlar için yapýlandýrma yoluna gidilebileceði konuþuluyor. 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüðe giren GSS ile 18 yaþýný dolduran, öðrenci olmayan ve sosyal güvence kapsamýna girmeyen herkese, gelir durumuna göre prim ödeyerek, saðlýk hizmetinden yararlanma þartý getirilmiþti. Yaklaþýk 4 milyon kiþinin GSS borcu olduðu ifade ediliyor. 36 ay taksit imkâný geliyor Tasarý ile 3 milyona yakýn BaðKur'lunun da af kapsamýna alýnmasý bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; yeni düzenleme ile BaðKur'a 24 aydan çok prim borcu olanlar, ana para borcu sabit kalmak kaydýyla, gecikme zamlarýnýn yüzde 50'si silinerek 36 taksitle borcu ödeme imkanýna sahip olacak. Doðum borçlan- masý yapýlacak Torba tasarýya eklenmesi planlanan doðum teþviði paketiyle doðum borçlanmasý düzenlemesinde deðiþikliðe gidiliyor. Mevcut durumda, sadece SSK'lý kadýnlar, SSK çalýþmasý baþladýktan sonra yaptýklarý doðumlarý borçlanabiliyor ve en çok 2 doðum için 1440 günlük süre kazanabiliyor. Torba kanunda yapýlacak düzenleme ile doðum borçlanmasý sayýsý 3 çocuða çýkarýlacak. Sigortalý olmadan önce yapýlan doðumlar da borçlanýlabilecek. BaðKur'lu kadýnlar da doðum borçlanmasý ya- Torba yasa tasarýsýnýn bu ay içerisinde TBMM'ye sunulmasý bekleniyor.

12 12 CUMA 10 OCAK 2014 PENGUEN Ýki Karadenizli, bulduklarý bir penguenin boynuna tasma takmýþ, gezdiriyorlarmýþ. Bunu gören adamýn biri: - Zavallý hayvaný tasma ile gezdireceðinize, onu bir hayvanat bahçesine götürsenize, demiþ. Ayný adam bir saat sonra onlarý yeniden penguenle görünce sormuþ: - Hani hayvanat bahçesine götürecektiniz? - Götürdük, þimdi da sinemaya götürüyoruz.

13 CUMA 10 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:28 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: OCAK Cuma günü geldiði için sevinen bir mümine, kýyâmete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1-Türkler Köyü' nden gelme, Selahattin UNCU' nun aðabeyi, Hasan ve Fevzi UNCU' nun amcasý, Meryem UNCU' nun eþi; Ýhsan UNCU. 2-Koparan Elektrik sahibi Ekrem ÜMÜT' in babasý, Zülfikar KÖSE' nin kayýnpederi, Kapýcýlýktan emekli; Kemal ÜMÜT. 3-Mecitözü Geykoca Köyü' nden gelme, Hitit Dersanesi Öðretmeni Ýlker ve Caner ÞAHÝN' in babasý, Köfteci Esnafýndan elebi ÞAHÝN' in kardeþi, Tedaþ' dan emekli; Nizamettin ÞAHÝN 4-orum Belediyesi' nden emekli Selahattin YOLCU. 5-Mecitözü Sorkoðlan Köyü' nden; Mustafa YURTTAÞ. 6-Kasap Esnafýndan Mustafa ALACALI' nýn babasý, Sorgun Kaymakamý Levent KILI' ýn kayýnpederi, Eski Kasaplar Derneði Baþkaný; Lütfü ALACALI 7-Yeþildere Köyü' nden gelme, Kanan ve Sadet ÜLGÜR ile Fadime GÖKE' nin annesi, Þükrü ÜLGÜR' ün eþi; Elif ÜLGÜR. 8-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Kahveci Esnafýndan; Celal BAÞAR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kutlu bir doðum haftasý içerisinde daha bulunmaktayýz... Deðerli dostlar!... Yüce Rabbimiz insanlýða Ýlâhî bir Rahmet olarak, ezelden seçip gönderdiði ve ayný zamanda, tüm yaratýlmýþlarýn yaratýlýþýna vesile kýldýðý, Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz; Hz. Muhammed (A.S.)'in dünyaya teþriflerinin doðum haftasýndayýz. Ne mutlu bizlere ki; güzel vatanýmýzda Peygamberimizin dünyâya teþriflerini büyük bir coþku ile anmaya hazýrlanmaktayýz. O'na Ümmet olma bahtiyarlýðý içerisinde gücümüz yettiði, dilimiz döndüðü kadar, O büyük Peygamberimiz'e Salât ve Selâm ediyor; hoþ geldin Allah'ýn sevgilisi, cihanýn güneþi; Yâ Muhammed diyoruz... Sevgili okuyucular!... Bu yazýma Peygamber âþýký Remzi Bey'in þu duyarlý mýsraý ile son veriyorum demekle beraber, son olmayacak. Devamý çeþitli baþlýklarla birkaç gün sürecek inþâallah... Karýnca kararýnca, gücümüz yettiði kadar Efendimizi anlamaya, anlatmaya az da olsa gayret göstereceðiz inþâallah... Deðerli Dostlar!... Âþýk Remzi kardeþimiz Efendimiz'e þöyle sesleniyor: Müjde mü'minler size ihsân-ý Rahmanadýr gelen (Müjde mü'minler, bu dünyâya teþrif eden; Rahman olan Allah'ýn sizlere ikramýdýr.) Þânýna tâzîm edin bu mâh-ý gufrândýr gelen (Bu dünyâya teþrif edenin sânýna hürmet edin, teþrifi münâsebetiyle bu ay baðýþlanma ayýdýr.) Andadýr feyz-u hidâyet andadýr afv-ü kerem Hafýz Recep CAMCI (Bu aydadýr hidâyete ermenin bereketli yollan, bu aydadýr cömertçe affolunmak.) Kadrini bil bu mevsim inzâl-i Kur'an ayýdýr gelen (Kýymetini çok iyi bil, bu dünyâya teþrif eden; kendisine Kur'ân-ý Kerîm inendir.) Îd-i Ekber her günü Kadr-i Mübarek her gece (Her günü büyük bayram günü gibi, her gecesi de mübarek Kadir gecesi gibi deðerli.) Ehl-i îmân'a ne mutlu lütf-u ihsândýr gelen (Bu dünyâya teþrif eden Peygamber'e imân edenlere ne mutlu, çünkü O Peygamber, o îmân edenlere Cenâb-ý Hak'kýn bir ihsan ve ikramýdýr.) Zulmet-i gasvetten âzâd etmeye Sâimleri (Bu dünyâya teþrif eden Peygamber; Oruçlu olan mü'minleri duyarsýzlýk karanlýðýndan uzaklaþtýrmayý arzu etmektedir.) Nûr-i Ýslâm Nûr-i îmân Nûr-i Ýrfandýr gelen (Gelen bu Mübarek Peygamber; islâm'ýn güneþi, îmânýn aydýnlýðý, irfanýn ýþýðýdýr.) Hâne-i kalbi temizle hoþça istikbâl için (Bu dünyâya teþrif eden Mübarek Peygamber'i hoþça karþýlamak için kalp evini kötülüklerden temizle.) Nîmet-i mebzul bir mihmân-ý zîþândýr gelen (Gelen bu Mübarek Peygamber; Ümmetine bol nimet ve ihramlarla gelen þeref sahibi bir önderdir.) El hazâr senden þikâyet etmesin yârýn emân (Dikkat et kýyamet günü senden þikâyet etmesin.) Rûz-i Mahþerde þefi eshâb-ý isyandýr gelen (Mahþer günü günahkârlara þefaat edicidir.) Mâsivâdan salim ol Remzi dilersen vasl-ý Hak (Ey Remzi Hak'ka vâsýl olmayý dilersen dünyâ sevdasýndan uzak ol) Râh-i Aþký kullara tâlîm-i Yezdan'dýr gelen (Ýlâhî aþka ulaþmanýn yollarýný öðretendir gelen) Efendim!... Âþýk Remzi'de yukarýdaki mýsralarý ile derûnîden (gönlünden) geldiði gibi dünyâya teþriflerini ifâde etmektedir. Mühim olan bu gelenin kim olduðunu, Allah katýndaki deðerini anlamak, bu gelene Ümmet olduðumuz için Yüce Rabbimiz'e þükrümüzü arzetmek lâzýmdýr Azîz Kardeþlerim... Bu münâsebetle, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yazýmýz inþâallah devam edecek. Hepinizi muhabbetle selâmlýyorum. Hoþçakalýn... Bir Peygamber Aþýðý ABDULLAH ÝBN-Ý ÖMER (r.a) Saadet Asrýndan Simalar Dilaver EVÝK Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iz sürücüsü diye tanýnan bir peygamber aþýðý Onun izini takip hususunda tavizsiz bir yiðit Abdullah Ýbn-i Ömer,Hz.Ömer (r.a)'in oðludur.nübüvvetin üçüncü yýlýnda Mekke'de doðdu.babasýyla birlikte çocuk yaþta Müslüman oldu. Ýbn-i Ömer namýyla meþhurdur. Ýslam'a girdiði günden itibaren ömrünün sonuna kadar sünnete tabii olup ona sýmsýký tutunmuþtur.bu hassasiyetiyle tanýnan Ýbn-i Ömer (r.a) sevgili peygamberimizin yolundan, izinden kýl kadar sapmadýðýný yaptýðý biattan dönmediðini þu ifadeyle anlatýr: " Rasulullah (s.a.v) 'e biat ettim Bu biatýmý ne bozdum ne de deðiþtirdim Hiçbir fitneciye biat etmedim.hiçbir mümini de yattýðý yerden kaldýrmadým." Fahri kainat (s.a.v) Efendimizin kayýnbiraderi olmasý sebebiyle daima yakýnýnda bulunmuþ ve hadislerin müslümanlara intikalinde büyük yardýmý olmuþtur.ebu Hureyre (r.a)'dan sonra en çok hadis rivayet edenlerdendir.2630 hadis rivayet ettiði nakledilir. Sahabenin yaþlýlarý vefat ettikten sonra insanlar fetva için Ýbn-i Ömer ve Ýbn-i Abbas'a gelirlerdi.o önce Kitaba sonra Sünnete müracaat eder,aradýðý hükmü bulamazsa sahabenin ileri gelenlerinin ittifak ettikleri içtihatlara göre hareket ederdi.kendisinde kesin kanaat olmadan fetva vermezdi.ok defa bu konuda bilgim yok diye cevap verirdi. Birgün bir adam Ýbn-i Ömer (r.a) ' e gelir bir soru sorar, o da : "Bu konuda bilgim yok" der.adam oradan ayrýlýnca kendi kendine : "Ýbn-i Ömer'e bir þey soruldu o da bilmiyorum dedi,diye onun dürüst hareketine bilmediði konuda bilmiyorum demesine hayran kaldý. Bir defasýnda da kendisinden ýsrarla fetva almak isteyen birine " Ýbn-i Ömer böyle fetva verdi diyerek sýrtýmýzýn cehennem köprüsü haline getirilmesinimi istiyorsun?" diye çýkýþmýþtýr.o fetva vermede böylesine titizdi. Onun cömertliði,zühdü ve takvasý kendisini devlet vazifesi almaktan uzak tutmuþtur. Birgün Hz. Osman (r.a) Ýbn-i Ömer'i çaðýrýp ondan hakimlik yapmasýný istedi.o özür diledi Hz.Osman ýsrar etti ve "Bana karþý mý geliyorsun?" demesi üzerine Ýbn-i Ömer: "Asla Fakat bana ulaþtý ki hakimler birkaç sýnýftýr.bilmeyerek hükmeden hakim ki, o cehennemdedir.bir de ictihad edip isabet eden veya etmeyen hakim vardýr.ben Allah için beni bu görevden affetmeni istiyorum" diyerek özür beyan etti.rasulullah (s.a.v) 'in ashabýndan ileri gelenler varken Abdullah Ýbn-i Ömer (r.a) bu vazifeye kendini layýk görmedi. Müslümanlar arasýnda fitne çýkmasýndan da son derece uzak dururdu.bunun için..halifelik tekliflerini reddemiþtir. Devlet adamlarý bir hataya düþtüklerinde hemen onlarý uyarýrdý.bir defasýnda uzun bir konuþmasýyla ikindi namazýný geciktiren Haccac'ý "Güneþ seni beklemez" diye uyarmýþtý. Eyyüb Ýbn-i Vail er-rasibi onun cömertliðini þöyle anlatýr.ýbn-i Ömer (r.a) bana dört bin dirhem ve kadife kumaþ göndermiþti.ertesi gün onu bineði için veresiye yem satýn alýrken gördüm.ailesine gidip gördüklerimi anlattýðýmda hepsinin doðru olduðunu bizzat öðrendim.onun bu hali bana o kadar tesir etti ki, dýþarý çýkýp þöyle seslendim: "Ey Tacirler! Siz dünya da ne yapýyorsunuz? Ýbn-i Ömer'e binlerce dirhem geliyor,hemen daðýtýyor.ama sabah olunca o,bindiði hayvanýna borçla yem alýyor! Abdullah Ýbn-i Ömer,Rasul-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin vefatýndan sonra ona olan sevginin bir tezahürü olarak nerede namaz kýlmýþsa orada namaz kýlardý.yürüdüðü yollarda yürür,gölgelendiði aðaçlarýn altýnda otururdu.birgün Sevgili Peygamberimizi bir yerde devesiyle dururken görmüþse, o da devesini orada durdururdu.bir yola girip tekrar geri döndüðünü görmüþse o da oraya varýr geri dönerdi.onun Rasulullah (s.a.v)'a bu derece ittibasýný gören Hz.Aiþe (r.anha) validemiz: "Ýbn-i Ömer'in takip ettiði gibi Rasulullah (s.a.v)'ýn odalarýndaki izlerini takip eden hiç kimse yoktur." diyerek onun Rasulullah'ýn izini takipteki titizliðini ve sünnetine teslimiyetini beyan etmiþtir. O seherlerin dostuydu.gece kalkar namaz kýlar, seherleri istiðfarlara geçirir ve göz yaþlarý akýtýrdý.yanýnda bir ayet okuduðunda kendini tutamaz aðlardý. Birgün yanýnda birisi ona: "Her ümmete bir þahid getirdiðimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara þahid getirdiðimiz zaman durumlarý nasýl olacak " (Nisa 41) ayetini okudu. Ýbn-i Ömer aðlamaya baþladý.öyle ki göz yaþlarýndan sakalý ýslandý.bu derece ince kalpli ve Kur'an aþýðýydý. "Vakkafun ala isr-i Rasulillah"Rasulullahýn izini adým adým takip eden ünvanýyla meþhur olan Ýbn-i Ömer (r.a) Fahri Kainat (s.a.v)efendimizin selamlaþma konusundaki tavsiyelerini yerine getirmek için, hiç iþi olmadýðý halde sadece Müslümanlarla selamlaþmak için sokaða çýkar,büyük küçük herkese selam verirdi. O küçük olduðu için Bedir ve Uhud'da bulunamamýþ Hendek,Hayber ve Huneyn'de bulunmuþtur.hatta Ebu Eyyüb el-ensari (r.a) ile birlikte Ýstanbul'un fethinede katýlmýþtýr.hicretin 73.yýlýnda Mekke'de vefat etmiþtir.rabbimizden onun sünneti takipteki titizliðini ve aþkýný bizlere de vermesini ve o Peygamber aþýðýnýn þefaatlerini niyaz ederiz. AMÝN Kadir Yüktaþýr com Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Yaprak Dökümü 5 Bu sayede hayatýn her safhasý zayi olmayan meyvelere benzer. Aþký mutlak, Þevki mutlak, Þükrü mutlak, Fakru mutlak yapraklarý o zaman dökülmeðe baþlarlar. Bu haller insana pozitif enerji vermeðe baþlar. Bunun kaynaðý nurlar ile okuyarak, anlatarak, dinleyerek, yaþayarak hayat corumhakimiyet. net bulur. Her enerjinin bir kaynaðý olduðu gibi, bu enerjinin kaynaðý imandýr. Bu iman insaný insan eder. Belki insaný sultan eder. Uhrevi alemlerin kapýlarý açýlýr. Bu manada her namaz bir yapraktýr, Her ezan bir yapraktýr, Her Kur'an harfi bir yapraktýr, Her ders bir yapraktýr, Her yapýlan Salih amel bir yapraktýr, Sýdk, sebat, metanet, sabýr, uhuvvet, ihlas, ittihat, ittifak, azimet birer yapraktýr. Bu yapraklar zahiren düþer ama alemi ahirette saadet çiçekleri açarlar. Bu yapraklar saymak ile bitmez (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 86,311 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel NÖBETÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 86,326 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 10 OCAK 2014 Gazeteciler Günü nü kutladýlar Mustafa Demirer ali Sabri Baþköy, AK VParti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, BASK Ýl Temsilcisi Hayati am, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajlarý yayýnladý. Vali Sabri Baþköy, Basýn önemli "Tarafsýz, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyarak görevlerini ifa eden basýn mensuplarýnýn toplumun saðlýklý Vali Sabri Baþköy Ahmet Sami Ceylan Hayati am bilgi almasýnda önemli bir yeri vardýr. Basýn ve gazetecilik, haber vermenin, haberi duyurmanýn ötesinde toplumsal bilicin oluþmasýnda günlük hayatýmýzýn vazgeçilmez bir ögesidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adýna doðru haber verme, tarafsýzlýk, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleði icra eden gazeteci arkadaþlarýmýz, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýyla olaylarý tarafsýz bir þekilde halka aktararak vatandaþýn en doðal hakký olan zamanýnda doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný saðlayarak milletin vicdanýna ses olmaktadýrlar. Demokrasinin temel taþlarýndan olan basýn, düþünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasýnda veri akýþýný saðlayarak demokrasinin korunmasý için önemli bir görev üstlenmektedir. orum'da bu önemli görevi üstlenen deðerli basýn mensuplarýmýz; vatandaþlarýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunarak, görevlerini ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydýnlatmak için sorumluluk duygusu içinde görevlerini yerine getiren basýn çalýþanlarýmýzýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte daha nice senelere saðlýk, mutluluk ve özverili çalýþmalarla saðladýklarý baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Ceylan, Toplumu bilgilendiriyor "Toplumlarýn doðru bilgiye ulaþma ihtiyaçlarý ve haklarý vardýr. Demokratik toplumlarda topluma bu hakký kullanmasý yönünde en büyük katkýyý basýn mensuplarý saðlamaktadýr. Bu baðlamda basýn demokratik toplumun kaçýnýlmaz bir gereðidir. Toplumu önemli konularda aydýnlatarak kamuoyu oluþturan basýn sosyal anlayýþ açýsýndan hayatý bir öneme sahiptir. Doðasý gereði yerine göre zor þartlar altýnda da görev yapan basýn mensuplarý aracýlýðýyla þehrimiz ülkemiz ve dünyada olup bitenler hakkýnda çok kýsa bir süre sonra haberdar olabilmekteyiz. Özveri ve fedakârlýk isteyen bu meslek zor olduðu kadarda onurlu bir meslektir. Basýn mensuplarý,haber ve görüþlerin yaygýnlaþtýrýlmasýnda ve kanaatlerin oluþturulmasýnda önemli paya sahiptirler basýn üstlendiði görev itibarýyla toplumun en önemli kurumlarýndan bir tanesidir. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýn ve çalýþanlarýnýn önemi daha da artmýþtýr. Ýlimizin kalkýnmasýnda sosyal,kültürel ve ekonomik anlamda geliþmesine önemli katkýlar saðlayan yerel basýnýmýzýn da özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerinden dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle önemli görevlerini gerçekleþtirmek için büyük bir özveri ile fedakârlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzýn basýn çalýþanlarýnýn haklarýný düzenleyen yasanýn yürürlüðe girmesinin dönümü olan 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerinde baþarýlar diliyorum." BASK Ýl Temsilcisi Hayati am, Basýn STK'larýn sözcüsü Anayasamýzýn Basýn Hürriyeti baþlýklý 28. maddesinde "Basýn hürdür, sansür edilemez. Basýmevi kurmak izin alma ve malî teminat yatýrma þartýna baðlanamaz. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr." hükmü bulunmaktadýr. Gazetecileri Koruma Komitesi, 2013'te dünyanýn çeþitli bölgelerinde görev yapan en az 70 gazetecinin yaþamýný yitirdiðini açýklamýþtýr. CPJ'nin raporunda, Türkiye'de hapiste bulunan gazeteci sayýsýnýn 49'dan 40'a düþtüðü, serbest býrakýlan gazeteciler hakkýnda yargýlama davalarýnýn sürdüðü, bu gazetecilerin yeniden cezaevine atýlmakla yüz yüze olduðu vurgulanmýþtýr. Gazetecilik görevini yapan gazeteciler bu görevi yaparken fiili saldýrýlara uðramaktadýr. Gazeteciler yazýlarýndan dolayý iþlerinden çýkarýlmakta, her geçen gün bu sayý artmaktadýr. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn dili ve sözcüsü olan, zor þartlarda görevini sürdüren cefakar gazetecilerin Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan 10 Ocak Gazeteciler gününü kutlar, gazetecilerin yaþadýklarý tüm sorun ve saldýrýlarýn son bulmasýný temenni ediyoruz. orum basýnýna kutlama Ocak alýþan Gazete- Günü nü kutla- 10ciler mak amacýyla haber servisimize ulaþan kutlama mesajlarý þöyle; Halk Saðlýðý Müdür V. Dr. H. Engin Deðirmenci; Gazetecilik kutsal görev 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü, kamuoyunun aydýnlatýlmasý gibi kutsal bir görevi yapmakta olan basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn hatýrlanmasý gereken bir gündür. Demokrasinin ve insan haklarýnýn teminatý olan basýnýmýz, son yýllarda gösterdiði geliþmelerle bu konuda çok önemli mesafeler almýþtýr. Deðerli basýn çalýþanlarýmýz, toplumun doðru ve hýzlý bilgilendirilmesi yolunda ülke yararýna çok önemli görevler üstlenmiþler ve üstlenmeye de devam etmektedirler. Basýnýmýz, millet olarak birlik ve beraberliðimizin korunmasýnda birleþtirici bir unsur Dr. H. Engin Deðirmenci Yusuf Þahinbaþ Eyüp Biçer Mustafa Arýkoðlu Sakin Karakaþ Bülent Karadayý olmuþ ve bu konuda görevlerini layýkýyla yerine getirmiþlerdir. Deðerli gazeteci kardeþlerimin, vatan ve millet sevgisiyle, þimdiye kadar baþarýyla yerine getirdikleri bu onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyor, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularýmla kutluyorum. Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Sekreteri Eyüp Biçer; Denge unsuru Gazeteciler toplumun doðru bilgiye ulaþmasý anlamýnda kutsal bir görev yapmaktadýrlar. Gerek ulusal gerekse yerel anlamda olup biten olaylarýn gündemi belirlemesinde gazetelerin payý büyük. Dolayýsýyla demokratik kültürün yerleþmesinde bir denge ve demokrasi unsuru. Gazeteciler yerelde yaptýklarý haberlerle yöneten ve yönetilen arasýndaki otokontrölü saðladýklarý gibi iletiþimin kurulmasýnda da büyük emek harcamaktadýrlar. STK'larýn sesinin duyurulmasýnda en baþta gelmekteler. Halkýn sorunlarýnýn dile getirilmesinde, güzel yapýlan iþlerin örnek teþkil etmesinde gazeteciler taktir edilecek iþlere imza atarak toplumun nefesi olmaktadýrlar. Bu anlamda basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak Gazeteciler günümüzü kutladýlar osyal Güvenlik Ýl SMüdürü Duran Cesur ve orumlu iþ adamý Mustafa Yaðlý, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajlarý yayýmladýlar. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur; Haberciliðin vazgeçilmezi Sorunlarý gündeme taþýyarak kamu görevlilerine çalýþmalarýnda yardýmcý olan. bilgi ve haber akýþýný saðlayarak toplumun bilgilenme ve aydýnlanmasý konusunda önemli bir görevi yerine getiren basýn, haberciliðin vazgeçilmez unsurlarýndan biridir. Önemli bir kamu görevinin yerine getirilmesi olduðunu düþündüðümüz gazetecilik mesleðini, büyük özveri göstererek, mesleðin gerektirdiði bilinç ve sorumlulukla yerine getiren, tarafsýz ve güvenilir habercilik anlayýþýyla alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saðlýklý ve baþarýlý günler diliyoruz. Osmancýk Kültür ve Turizm Derneði (OK- TUD) Baþkaný Sakin Karakaþ; Meþakkatli meslek Bugün 10 Ocak. 212 sayýlý yasanýn, yani basýn sektöründe çalýþanlarýn haklarýnýn yasallaþtýrýldýðý kanunun kabul edildiði tarihin yýl dönümü yýlýndan bu yana alýþan Gazeteciler Günü olarak kutlanan bu önemli günde habercilik sektörü ile birlikte kültürel dünyamýza ýþýk tutan ve son derece meþakkatli olan bu güzide mesleði yaz, kýþ, gece, gündüz ve kar kýþ demeden icra eden siz deðerli basýn çalýþanlarýný kutlar, mesleki etkinliklerinde baþarýlar dilerim. TO BÝR-SEN 19 Nolu orum-yozgat Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ; 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygýlar sunarým. Senarist-Yazar Mustafa Arýkoðlu; Sorumlu gazetecilik Tarihin her döneminde halkýmýzýn gözü, kulaðý, sesi olma özelliklerine sahip olan; kamuoyunun haber alma hakkýna bulunduðu katkýyla, halkýmýzýn ve devletimizin çýkarlarýný savunan; ilkeli, tarafsýz, sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde görevini sürdüren; sanata, sanatçýya verdiði deðer ve gösterdiði hassasiyetle toplumumuzun kültürel geliþiminde de önemli rol oynayan tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. orum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (OSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý; Zor ama onurlu bir meslek olan gazeteciliði, özveri ve fedakarlýkla icra eden sizlerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü kutlar, aydýnlýk geleceðe doðru, ilkeli yayýncýlýk anlayýþý ile çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. Saygýlarýmýzla. Duran Cesur görevlerini sürdüren basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Ýþ adamý Mustafa Yaðlý dan baþarý temennisi Yerelde ve genelde kamuoyunu aydýnlatmak için her ortamda ve þartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüðü adýna görevlerini yerine getiren basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutluyor, özverili çalýþmalarla saðladýklarý baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Mustafa Yaðlý Yerel basýna övgü jektif görev anlayýþýyla, kamuoyunu aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, ülke ve dünya gerçekleriyle buluþturan S10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü basýnýn, farklý görüþlerin seslendirilmesine de imkan saðlayarak, toplumu nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. düþünmeye, araþtýrmaya ve doðru sonuçlara ulaþmaya yönlendirdiðini söy- Kitle iletiþim araçlarýnýn temel amacýnýn toplumsal olaylara ayna tutarak, insanlar arasýnda bilgi alýþveriþini saðlamak leyerek, Ýnsanlarýn bilgi alma ve haberdar olma haklarý basýn aracýlýðýyla olduðunu söyleyen Bakan Yardýmcýsý gerçekleþtirilir. Bu demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasýdýr. Türkiye'nin Kafkas, iletiþimin en temel taþlarýndan biri olan basýnýn, toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve sesini duyurmasýnda geliþen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli basýnýn katkýsý yadsýnamaz. orumlular ýn önemli rol oynayan, bireyin haber alma hakkýný saðlayan ve toplumdan gelen istekleri yansýtarak, kamuoyu oluþturulma- Agah Kafkas sesi olan ve orum'un tanýtýmýnda, her türlü zorlu koþullarda görevini icra sýna aracýlýk yapan düþünce ve ifade özgürlüðünün de en etkili araçlarýndan biri olduðunu eden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gazeteci hemþerilerimin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutlar, kaydetti. Günümüzde teknolojik geliþmeler sonucu ulaþmýþ olduðumuz bilgi çaðýnda basýnýn öneminin daha lerine yer verdi. baþarýlarýnýn artarak devam etmesini dilerim." ifade- da arttýðýný vurgulayan Kafkas, doðru, ilkeli ve ob- Gazeteci, özgürlükten yoksun HP orum Millet- Tufan Köse, Cvekili 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Gazetecilere önemli haklar saðlayan 212 sayýlý Yasa'nýn 53 yýl önce 10 Ocak'ta kabul edildiðini ve bu tarihin alýþan Gazeteciler Günü olarak kutlandýðýný hatýrlatan Milletvekili Köse, 12 yýllýk AKP iktidarý döneminde gazetecilerinde aðýr baskýlar altýna alýndýðýný savundu. Milletvekili Köse, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bir süre, alýþan Tarafsýz ve objektif HP Belediye Baþkan Adayý Er- Daþdan, 10 Ocak alýþan Mcan Gazeteciler Günü nedeniyle gönderdiði kutlama mesajýnda, Toplumun tarafsýz ve objektif bir þekilde bilgilendirilmesi ve aydýnlatýlmasý için gecesini gündüzüne katarak, çok zor þartlar altýnda mesleklerini icra etmeye çalýþan gazetecilerimizin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü tebrik ediyorum. dedi. Ercan Daþdan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak, ne yazýk ki ara dönemlerde, kara dönemlerde olduðu gibi AKPiktidarýnda da kutlanmak yerine gazetecilerin sorunlarýyla birlikte anýlmaya baþlandý. ünkü günümüzde çok sayýda gazeteci özgürlüklerinden yoksun, birçok gazeteci iþsizdir. Bazýlarýnýn köþesi, bazýlarýnýn ekraný elinden alýnmýþ, hatta bazý medya kuruluþlarýnýn künyesine bile müdahale edilmiþ, gazetecilerin yasal haklarý kýsýtlanmýþ, iþ güvencesi, sendikal haklarý kullanýlamaz hale gelmiþtir. 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nde, haksýz, hukuksuz tutuklanmýþ gazetecilerin özgürlüklerine, iþsiz býrakýlan gazetecilerin iþlerine, özgürce örgütlenebilecekleri sendikalarýna kavuþmalarýný diliyorum. Ýfade özgürlüðünün büyük baskýlar altýnda olduðu, bu nedenle halkýn haber almaya ve gerçekleri öðrenmeye çok ihtiyaç duyduðu günümüzde, sorumlu- Tufan Köse luklarý gittikçe aðýrlaþan çalýþan gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günlerini kutluyorum" Daþdan, mesajýnýn devamýnda, Bu zor þartlar altýnda mesleklerini icra ederken karþýlaþtýklarý sýkýntýlardan kurtulmasý ve her türlü konuda kolaylýk saðlanmasý gerekliliðini de buradan belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte daha rahat þartlar altýnda, daha iyi koþullarda ve imkânlarda mesleklerini icra etmelerini temenni ediyor, çalýþan gazetecilerimizin her zaman yanlarýnda olduðumu buradan belirtmek istiyor saygýlarýmý sunuyorum. þeklinde konuþtu. Basýna sansür kabul edilemez rýnýn iyileþtirilmesi için, gerekli giriþimlerde bulunulmalýdýr. Haber alanýnda ürk Eðitim-Sen Basýn ve Dýþ Ýliþki- Sekreteri Serkan Kaymaz, 10 zor þartlarda çalýþan gazetecilerimizin, Tler Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. haklarýný korunmasý özellikle devlet bü- yaþam kalitelerinin artýrýlmasý, sosyal yüklerinin görevidir. Ülkemizin demokratik anlamda geliþmesinde ciddi görev- Kaymaz, yayýmladýðý kutlama mesajýnda þunlarý söyledi; ler ifa eden basýn yayýn kuruluþlarýnýn Basýn, iletiþimin en önemli organlarýndan birisidir. Basýn yayýn men- açýsýndan ciddi önem arz etmektedir. doðru haber yapmasý, demokrasimiz suplarý toplumun haber alma ihtiyacýný Basýn milletin ortak sesidir karþýlamak için her türlü fedakarlýðý sergilerler. Halkýn haber alma ihtiyacýný Özgür, ilkeli, tarafsýz bir basýn ancak iyi eðitim almýþ, meslek ahlakýna karþýlayýp, vatandaþý bilinçlendirme görevini de üstlenen basýn mensuplarý kamuoyu oluþturmanýn yanýnda, halkýn Serkan Kaymaz basýn çalýþanlarý ile mümkündür. Türk önem veren, kendi çýkarýný yok sayan anlatým özgürlüðünün de güvencesidir. Eðitim-Sen olarak her zaman toplum vicdanýnýn sesi olarak, Basýn milletin ortak sesidir il- Ancak son zamanlarda basýna sansür uygulanmasý, halkýn haber alma özgürlüðü için mücadele veren ve kesinden ayrýlmadan, milletin deðerlerini ön planda iþini yapan basýn mensuplarýna yasakçý zihniyetin tutan,ilkeli ve dürüst yayýncýlýðý prensip edinerek,kamuoyunu aydýnlatmak için her ortam ve koþulda,so- müdahalesi kabul edilemez. Siyasi iktidarýn kamu kurumlarýna olan baskýsý ile bu kararý aldýrmýþ olmasýnýn rumluluk duygusu içinde, büyük bir özveri ile çalýþan demokraside yeri yoktur. ünkü bu uygulama basýn tüm gazeteci dostlarýn,bu anlamlý günlerini tebrik ediyor,deðerli gazetecilerimize aileleri ve sevdikleri ile özgürlüðünü kýsýtlamak anlamýna gelmektedir. ünkü basýnýn görevleri arasýnda; devlet yöneticileri ile vatandaþ arasýnda köprü görevi görerek bilgi akýþýný Yetkililerin Türk basýn tarihine kara bir leke ola- beraber saðlýklý ve baþarýlý bir yaþam diliyoruz. saðlamak da vardýr. Herkes sizin gibi düþünmek zorunda deðil. Halkýn doðrularý gizleyen deðil doðrula- yine iktidar mensuplarýnýn bütün basýn mensuplarýna rak kalacak olan uygulamalarýný tekrarlamamalarýný, rý aktaran basýna ihtiyacý vardýr. ünkü toplumun eþit davranmasýný umuyoruz. Basýnýn karþýsýna çýkarak özgürlükten bahsedenler 10 Ocak alýþan Gazete- doðrularý öðrenmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu sayede basýn, vatandaþýn bilinçlenmesine de vesile olarak,kamu yararý vazifesi de görmektedir. si gibi düþünmeyene yaþama þansý vermeyen bu ilkel ciler Günü ne tür açýklama yapacaklar acaba? Kendi- Böyle önemli günler bir iki kutlama mesajý ile davranýþlarýn bir daha yaþanmamasý dileðiyle. Nice dile getirilmemelidir.cefakar arkadaþlarýmýzýn hakla- yýllara

15 Basýn kuruluþlarý doðruluk ve tarafsýzlýktan ödün vermemeli Erol Taþkan AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, basýn çalýþanlarýnýn gününü kutladý. Basýn kuruluþlarýnýn ve basýn mensuplarýnýn demokrasi kültürünün yerleþmesinde önemli bir rol oynadýðýna iþaret eden Uslu, "Basýn kuruluþlarý, doð- Gazeteci özgür olursa toplum da özgür olur orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda Cemiyet üyelerine yemek orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniye üyelerine yemek verecek. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde birlik ve beraberliði pekiþtirmek amacýyla tüm Cemiyet üyelerini 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü yemeðine davet etti. Erzen in verdiði bilgiye göre Cemiyet üyelerinin katýlabileceði yemek 11 Ocak Cumartesi günü saat de Ýkinci Bahar Lokantasý nda gerçekleþtirilecek. Erol Taþkan ýnar Koleji Genel Koordi- ve Tüm Eðitim Yö- Pnatörü neticileri Derneði Baþkaný Kazým Alpoðlu, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Basýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalý asýn Konseyi Yüksek Kurulu, 10 Ocak alý- Gazeteciler Günü dolayýsýyla yaptýðý Bþan açýklamada, "Özgür bir basýn için haber alma ve ifade özgürlüðünün önündeki engellerin kaldýrýlmasýný bekliyoruz" denildi. Açýklamada ayrýca, "53 yýl önce basýn dünyasýnýn bayramý olan ve yýllar içinde ''10 Ocak çalýþan gazeteciler günü'' olarak yaþanan bugün, ne yazýk ki haklarýn ve özgürlüklerin kaybedildiði "gün" olmuþtur" ifadelerine yer verildi. Basýn Konseyi Baþkaný Pýnar Türenç tarafýndan yapýlan yazýlý açýklama þöyle: * Türk Basýný maalesef 2013 yýlýný da Basýn Özgürlüðü Mücadelesiyle geçirdi. Yýl sonuna geldiðimizde, tutuklu gazetecilerin sayýsý 40'a düþmesine karþýn, tutuklu gazeteciler listesinde Dünya çapýnda ilk sýradaki ''ÞAMPÝYON''yerimizin deðiþmemiþ olmasý, ülkemiz adýna utanýlacak bir durumdur. * Meslektaþlarýmýzýn uluslararasý alanda aldýklarý ödüllerin ne yazýk ki, ' gazetecilik baþarý ödülleri'' yerine ''basýn özgürlüðü'' için verilen ödüller olmasý, basýn ve fikir özgürlüðü açýsýndan, evrensel standartlarýn çok gerisinde olduðumuzun açýk bir kanýtý olmaktadýr. * Yüzlerce gazeteci siyasi baskýlar yüzünden iþten çýkartýlmýþ, siyasi ya da ekonomik nedenler yüzünden gazete, dergi ve televizyonlarýn haber merkezleri kapatýlmýþ, genel iþsizlik oraný % 9 iken, gazetecilerde bu oran %20'leri aþmýþtýr. Gazeteciler tehdit edildi "alýþan Gazeteciler Günü"nde gazetecilerin iþsiz kalmalarý elbette iç açýcý bir tablo deðildir ve üzerinde ciddiyetle durulmasý gereken çok önemli bir sorundur. * Son dönemde basýndaki en önemli sorunlardan biri de, basýnýn siyasallaþmasý ve de kutuplaþmasýdýr. Siyasi parti yayýn organý gibi çýkan ya da bir görüþü kayýtsýz þartsýz savunan gruplaþmalar, baðýmsýz yayýncýlýk adýna tehlike sinyalleri vermektedir. * Basýnýn haber almasýný engellemek için pek çok müdahale yapýlmýþ, özellikle Gezi olaylarýnda gazeteciler, polis þiddeti yüzünden yaralanmýþ, gözaltýna alýnmýþ, fotoðraf çekmeleri engellenmiþ, kameralarý kýrýlmýþ, iþten atýlmýþtýr. Dahasý, "Ekmeðinizle oynarým" diyen polis müdürlerince tehdit edilmiþlerdir. * Son olarak yolsuzluk soruþturmalarýyla ilgili gazetecilerin yýllardýr görev yaptýklarý Emniyet Müdürlüklerine giriþleri Emniyet Genel Müdürlüðü'nün genelgesiyle yurt çapýnda engellenmiþtir. Basýn Konseyi bu hukuk dýþý uygulamanýn iptali için diðer basýn kuruluþlarý gibi Bölge Ýdare Mahkemesine baþvurmuþtur. Bu konuda basýn kuruluþlarýnýn çabalarý sonucunda yürütmeyi durdurma kararý verilmiþtir. En fazla gazetecinin tutuklandýðý ülke * IPI Uluslararasý Basýn Enstitüsünün 2013 Basýn Özgürlüðü Raporunda; Türkiye'nin dünya çapýnda en fazla gazetecinin tutuklandýðý ülke olduðu belirtildi. Yüksek Kurul Üyemiz, Yurt Gazetesi Genel yayýn Yönetmeni Merdan Yanardað'ýn tutuklanmasýnýn, 2013'te en þok edici beþ dava arasýnda gösterilmesi, ülkemizdeki basýn özgürlüðünün Salim Uslu tüm gazetecilerin gününü kutladý. orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erzen, 1961 Anayasasý nda gazeteciler lehine yer alan hükümlerden sonra "alýþan Gazeteciler Bayramý" olarak kabul edilen, fakat 12 Mart 1971 Alpoðlu undan kutlama Gönderdiði mesajýnda, habercilik ve kamuoyu oluþturmada iþin yükünü çektiðini ifade ettiði basýn mensuplarýnýn gününü tebrik eden Kazým Alpoðlu, açýklamasýnda, orum ilinin habercilik ve kamuoyu oluþturmada yükünü çeken siz deðerli basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler gününüzü kutlar, baþarýlarla dolu saðlýklý ve mutlu çalýþma yýllarý dilerim. dedi. ruluk ve tarafsýzlýk ilkesinden ödün vermemelidir." dedi. "Toplumun, gözü, kulaðý, sesi olma görevini üstlenen, demokrasi kültürünün yerleþmesi ve demokrasinin saðlýklý iþlemesinde büyük rolü bulunan baðýmsýz ve özgür bir basýn þeffaf ve açýk bir toplum olma yönündeki çabalara da bu iþleviyle destek olmaktadýr." diyen Salim Uslu, yayýnladýðý kutlama mesajýnda þu görüþlere yer verdi; "Basýnýmýz görevini yerine getirirken, tarafsýz, toplumsal ve milli duyarlýlýðý ön planda tutmalarý, kiþi haklarýna ve özel hayata saygý, doðru ve tarafsýz haber verme ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Bu vesile ile basýn mensuplarýna 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle basýn kartý sahibi gazetecilere yýpranma hakký geri verildiði gibi telif, sigorta ve sendikal haklarýnýn da kýsa sürede geliþmesi sosyal hukuk devleti olmanýn sorumluluðudur. Bu anlamda, alýþan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn çalýþanlarýna selam ve sevgilerimi iletiyorum." askeri darbesinden sonra bu haklarýn bir kýsmýnýn geri alýnmasý üzerine "10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü" olarak deðiþtirilen günün, bugün de tüm gazeteciler için önem taþýdýðýný söyledi. Gazetecilerin halkýn ve demokrasinin sözcüsü konumunda olduklarýný, bu nedenle toplumda çok önemli bir görevi üstlendiklerini dile getiren Erzen, habercilik görevini yaparken zaman zaman bir takým yasaklarla karþý karþýya kalan gazetecilerin özgürlüðünün toplum için de engel oluþturduðunu hatýrlatarak, Gazetecinin görevini yaparken kýsýtlanmasý demek, toplumun haber alma özgürlüðünün de önüne geçilmesi demektir. Bu nedenle gazeteci meslekî etik ilkeler doðrultusunda görevini yaparken özgür olmalý, toplumun sesini iktidarlara, yetkililere, sorumlulara gerektiði gibi iletebilmelidir. Diðer taraftan da geliþen olaylar konusunda halký doðru ve tarafsýz bir þekilde bilgilendirebilmelidir. Bu anlamda 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nün mesleðimizi bihakkýn yapabilmemize vesile olmasýný diliyorum. dedi. Kazým Alpoðlu uluslararasý basýn kuruluþlarýnca dikkatle izlendiðinin bir kanýtý olmuþtur. Raporda ayrýca; "Her ne kadar Ocak 2012'de 100'den fazla olan tutuklu gazeteci sayýsý Aralýk 2013'de arasýnda (deðiþen) bir sayýya düþtüyse de, bu yýl da Türkiye diðer bütün ülkelerden daha fazla gazeteci tutuklayan ülke olmaya devam etmiþtir. * "Freedom House" Ýnsan Haklarý Örgütü'nün, Türkiye'de basýn özgürlüðünde ciddi gerileme yaþandýðýný açýkladýðý 2011 Basýn Özgürlükleri Raporuna göre196 ülke arasýnda Türkiye 112. sýrada yer almaktaydý raporunda daha da gerilereyerek 120. sýrayý diðer bazý ülkelerle paylaþýyoruz. Reformlar hayata geçirilmedi * Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nün Basýn Özgürlüðü sýralamasýnda ise 2002 yýlýnda 99. sýrada bulunan Türkiye, bugün 179 ülke arasýnda 154. sýrada yer almakta ve her yýl daha gerilere düþmeye devam etmektedir. * Gazetecilerin çoðu, siyasi iddialar ya da terörist-teröristbaþý suçlamalarýyla yargýlanýyor. 2012'de yapýlan yasal deðiþikliklerle durum biraz yumuþasa da, 2013'te terör suçlamalarýyla ilgili düzenlemeler için'' söz verilen reformlar hayata geçirilemedi" ifadeleri yer almýþtýr. * Ergenekon davasýnda yýllardýr tutuklu olan 25 gazeteci 5 Aðustos'taki karar duruþmasýnda, bir bölümü aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet olmak üzere çeþitli hapis cezalarýna mahkum edilmiþlerdir. * Basýn Konseyi, tutuklu gazetecileri cezaevlerinde yalnýz býrakmamýþ, ayýrým yapmadan çok sýk ziyaret etmiþ, seslerini duyurmayý görev bilmiþtir. * Basýnda son dönemde ortaya çýkan kutuplaþmalar, basýn özgürlüðü ve basýnýn güvenilirliði adýna çok olumsuz sonuçlar doðurmaktadýr. Basýnla yapýlan toplantýlara ve resmi gezilere sadece iktidara yakýn bilinen gazetecilerin davet edilmeleri bu bölünmeyi daha derinleþtirmektedir. Baþbakan ile çeþitli devlet kurum ve organlarýnýn basýn kuruluþlarý arasýnda yaptýðý ayýrýmcýlýðý, eþitlik ilkesinin ihlali olarak görmekteyiz. Basýn Konseyi Yüksek Kurulu olarak bu konudaki geliþmeleri kamuoyu ile hep paylaþtýk. Paylaþmayý sürdürmeye de kararlýyýz. * Yurt dýþýnda görev yaparken kaybolan, kaçýrýlan, gözaltýna alýnan gazeteciler için sürekli çaba harcadýk. TRT muhabiri Metin Turan için Mýsýr'ýn Ýstanbul Baþkosolosluðu aracýlýðýyla Mýsýr Baþbakaný Biblavi'ye mektup yazdýk. Suriye'de kaçýrýlan Milliyet Gazetesi Muhabiri Bünyamin Aygün için Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan çaba harcanmasýný istedik. Mýsýr'da tutuklu bulunan Metin Turan'ýn serbest býrakýlmasý sevinçle karþýlanmýþtýr. Kaçýrýlan gazetecilerden Bünyamin Aygün de geçtiðimiz hafta sonu Suriye'den yurda dönerken, halen Suriye'de kayýp olan Beshar Kaddumi için de giriþimlerimiz sürdürülmektedir. * Sadece Gezi olaylarý sýrasýnda basýndaki ihlallerle ilgili Basýn Konseyi'ne çok sayýda baþvuru olmuþtur. Baþvurular arasýnda bakanlýklar, genel müdürlükler, odalar, siyasetçiler her kesimden kiþi ve kuruluþ bulunmaktadýr. Sadece Gezi olaylarý ile ilgili yapýlan 18 baþvurunun tümünü Basýn Konseyi Yüksek Kurulumuz karara baðlamýþtýr. CUMA 10 OCAK Gazetecilik bir kamu görevidir B orum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Alperenler den kutlama ziyareti asýn Ýlan Kurumu orum Þube jektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bu- Müdürü Osman Bolluk, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. lunduran önemli bir mesleði icra etmektedirler. Basýn çalýþanlarýnýn üst- Gazetecilik bir kamu görevidir. diyen Osman Bolluk, gazetecinin temel amacýnýn haber üreterek kamutirirken, mesleklerinin saygýnlýðýna lendikleri bu kamu görevini yerine geoyunu bilgilendirmek olduðunu ifade gölgeleyecek yöntem, tutum ve davranýþlardan uzak durarak, bilgi edinmek etti. için tehdit ve þantaja baþvurmamalýdýr. Gazetecilerin, görev yaparken Bölgede zor koþullar altýnda ve kýsýtlý mesleki saygýnlýðý zedeleyici ve gölgeleyici uzak durmasýnýn önemine imkânlarla görevini yerine getirmeye çalýþan meslektaþlarýmýn, ilimizin ekonomik olarak güçlenmesi ve kurum ve vurgu yapan BÝK orum Þube Müdürü Osman Bolluk, kutlama mesajýnda kuruluþlarýyla demokratik teamüllerin þu ifadelere yer verdi, Gazetecilik bir Osman Bolluk daha güçlü olarak oturmasýna önemli kamu görevidir. Ayný zamanda demokrasinin temel taþlarýndan olan gazetecilik, dü- katkýlarý olacaðýna inancým tamdýr. Her þartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini þünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr. Bu anlamda devlet ile birey veya yöne- yerine getirmeye çalýþan, ilimizin kalkýnmýþlýk düzeyine ve tanýtýmýna önemli katkýlar saðlayacak ten ile yönetilenler arasýnda köprü kurarak bir anlamda denetim mekanizmasý görevi de üstlenmek- olan meslektaþlarýmýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, aileleriyle daha nice saðlýklý yýllara tedir. Kamuoyunu bilgilendirerek gazetecilik faaliyetini yürüten basýn çalýþanlarýnýn, tarafsýzlýk, saðlýk ve mutluluk içinde eriþmelerini dilerim. ob- ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç; Basýn toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araç Yalçýn Kýlýç Erol Taþkan orum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yü- 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü ne- cel, deniyle gazetemizi ziyaret etti. orum Alperen Ocaklarý eski Baþkaný Mehmet Ali Þahin ile Ocak Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Furkan Özkan ve Ýnan Aktaþ'ýn da yer aldýðý ziyarette, muhabirimiz Erol Taþkan'la görüþen Yücel, basýn mensuplarýnýn yerine getirdiði görevin, toplumsal açýdan büyük bir deðere sahip olduðuna inandýklarýný belirterek, Hakimiyet çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladýðýný söyledi. Yücel, Hakimiyet Gazetesi'nin tarafsýz ve objektif bakýþ açýsýný her zaman takdirle takip ettiklerini vurguladýðý ziyarette, Hakimiyet ailesine baþarýlý ve huzurlu bir çalýþma ortamý temennisinde bulundu. orum Esnaf ve Sanatkarlar Odala- Birliði (ESOB) Baþkaný Yal- rý çýn Kýlýç, basýn mensuplarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Kýlýç, bir mesaj yayýnlayarak, basýn çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Kitle iletiþim araçlarýnýn kamuoyunu bilgilendirme, yönlendirme, öðretme gibi önemli fonksiyonlarý bulunduðunu ifade eden Yalçýn Kýlýç, basýnýn, toplumsal gerçekleri öðrenmede en etkili araç olduðunun altýný çizdi. Yayýnladýðý haberlerle bir anda on binlerce insana ulaþabilen basýnýn, haberin objektif, doðru, seviyeli olmasý yönünde de önemli bir sorumluluk üstlendiðine dikkat çeken Baþkan Kýlýç, "Halký aydýnlatma ve kamuoyu oluþturma iþlevlerini yerine getirirken, demokrasinin iþleyiþinde önemli bir rol üstlenen basýn, bu özelliðiyle demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir. Olaylarý, ilkeli yayýncýlýk anlayýþýnýn bir gereði olarak; tarafsýz bir þekilde halka aksettirmek, basýnýn baþlýca görevi iken, doðru ve zamanýnda bilgi almak vatandaþýn doðal hakkýdýr" dedi. Basýn çalýþanlarýnýn sorunlarýna da deðinen Kýlýç, meslek çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðini kaydetti. orum basýnýnýn doðru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayýþý ile de dikkat çektiðini belirten Yalçýn Kýlýç, "Ýlimiz basýnýnýn, teknolojik geliþmeler ýþýðýnda sürekli kendisini iyileþtirerek, her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde yarýþ halinde olduðuna tanýk olmaktayýz. Yazýlý, sözlü ve görüntülü basýnýmýzýn ülke gündemini ilgilendiren konu ve olaylarý yansýtmadaki baþarýsý övgüyü hak etmektedir. Gündemi etkileyen ve hatta gündem oluþturan bir güç haline gelen medya, ancak doðru amaçlar için kullanýldýðý zaman faydalý bir araç olmaktadýr. Bu nedenle tüm basýnýmýza ilkeli ve tarafsýz yayýncýlýk anlayýþýndan taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teþekkür eder, basýnýmýzýn temel taþý olan fikir iþçisi arkadaþlarýmýza, baþarý ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandý. AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Mustafa Lek: Gazeteciler, kutlu bir vazife yürütüyor Mustafa Lek Parti Ýskilip Belediye Baþ- aday adayý Mustafa AKkan Lek, orum ve Ýskilip'te gazetecilik faaliyetlerini çok zor þartlar altýnda yürüten gazetecilerin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Lek, yayýnladýðý kutlama mesajýnda vatandaþlarýn bilgi edinme özgürlüðünü yasal sýnýrlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunlarý cesaretle irdeleyen, basýn meslek ilkelerine uyarak görev yapan basýn çalýþanlarýnýn her türlü takdiri hak ettiðini söyledi. Yürüttükleri bu kutlu vazifede gazetecilere kolaylýklar dileyen Mustafa Lek, þöyle konuþtu: "1971 darbesinden önce bayram olarak kutlanan bu günün tekrardan bayram olarak kutlanabilmesini en içten duygularýmla temenni ediyorum. Malum darbeler, hatta ve hatta özgürlükler ve düzenin saðlanmasý adýna yapýldýðý iddia edilen tüm darbe, muhtýra ve bildiriler hep memleketimizin ilerleyiþine sekte vurmuþ, bayramlarýmýzý soldurmuþ, unutturmuþtur. Bu bakýmdan, darbesiz, bildirisiz, muhtýrasýz, adý ne olursa olsun hiç bir vesayetin olmadýðý, tam anlamýyla baðýmsýz ve özgür bir Türkiye için, bayramlarýn deðiþtirilemeyeceði, unutturulamayacaðý bir Türkiye için ve özgürlük adýna, her türlü baskýlara raðmen cesurca çalýþan siz gazetecilerimizin bu güzel gününüzü bayram tadýnda geçirmenizi temenni ederken en kalbi duygularýmla kutluyorum.

16 16 CUMA 10 OCAK 2014 Tarým azalýrken, önemi daha da artýyor Erol Taþkan Mühendislerinin hak ve yetkileri, çalýþma alanlarý, iþ ve orum Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Necati sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý ve sahip çýkýlmasý zorunluluk haline Gül, tarýmsal öðretimin baþlangýcý olan 10 Ocak'ýn 168'inci yýldönümünü kutladýklarýný bildirdi. Gül açýklamasýnda, gelmiþtir. mesleki sorunlarý ve çözümü ile ilgili talepleri- ni de sýraladýðý açýklamasýnda, sorunlarý giderilmiþ bir tarým sektörü ve Ziraat Mühendisliði temennisinde bulundu. Türkiye'de ziraat eðitimi ile ilgili gelinen noktanýn son yýllarda tamamen artýrýlan fakülteler nedeniyle, AB ülkelerindeki sayýsý dahi geçtiðine deðinen Necati Gül, "Bu durum plan ve proje ile ilgilenen Ziraat Mühendislerinin plansýz projesiz olarak artmasýna yol açmýþtýr." dedi. Necati Gül 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile gýda iþletmelerinde gýda güvenliði ile ilgili meslek mensuplarýnýn istihdamý sýnýrlandýrýlmýþ, çok sayýda iþletme halk saðlýðý hiçe sayýlarak kontrol dýþý býrakýlmýþtýr. Bu durumun ortaya çýkardýðý sorunlar her geçen gün artarken, bu sorunun giderilmesine yönelik çözüm üretmek yerine, Gýda Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþlemlerine Dair Yönetmelikte 7 Ocak 2014 tarihinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle, gýda iþletmelerinde istihdamý zorunlu olan Ziraat Mühendislerinin baðlý olduklarý meslek odalarýnca belgelendirilmeleri zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Türkiye ekonomisindeki tarým sektörünün payý azaldýðýný, buna raðmen ise öneminin de gittikçe artmakta olduðunu vurgulayan Gül, yaptýðý açýklamada þöyle dedi, "Özellikle artan nüfusun beslemesi, sanayiye hammadde tedariði, Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýlaya katkýsý, sanayi ürünlerine talep oluþturmasý, dýþ satým yoluyla döviz temin etmesi gibi katkýlarý dolayýsýyla milli ekonomi içindeki önemini korumaktadýr. Tarýmda kaliteli verimliliði artýracak yatýrýmlarýn ve desteklerin yapýlmasý, yalnýz tarým sektörü için deðil, ekonominin tamamý için de önemlidir. Bilimsel ve saðlýklý bir üretim; Dünya Ortalamasýnda bir verimlilik için verilmesi gereken bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý iþin özünü oluþturmaktadýr. iftçiyi ve üreticiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendisleridir. Bunun bilinmesi Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile birlikte önemi daha da artmaktadýr. Ziraat Mühendisleri birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmaktadýr. Bu nedenle çok farklý sektör içinde kendini göstermektedir. Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece beslenmede tarladan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bir kez daha iþverenlerin baskýlarýyla gýda güvenliðinin önemli bir ayaðýný sakatlamýþtýr. Tarladan/çiftlikten sofraya gýda güvenliðinin saðlanmasýnda görev alan tüm meslek disiplinlerinin odalarýnca belgelendirilmesi sayesinde, Sektörde zorunlu olarak istihdam edilen meslek mensuplarýnýn görevlerini sürdürebilecekleri iþ koþullarý denetlenmekte, Kayýt dýþý ve diploma ticareti engellenmekte, Sahte diploma ve belge önünde engel oluþturulmakta, Görevini kötüye kullanan ve mesleðini gereði gibi yerine getirmeyen meslektaþlarýmýz ile ilgili inceleme baþlatýlmasýný saðlanmakta idi. Yapýlan bu deðiþiklikle meslek odalarýmýzýn Anayasa ve kanunlarýndan aldýklarý Mesleki icra yetkileri yok sayýlmaktadýr. Odalarýn sahip olduklarý mesleki denetim yetkisi ile verdiði kamusal hizmetin baþka bir kurum tarafýndan saðlanmasýnýn mümkün olmadýðý bilindiði halde bu deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bundan sonra insan saðlýðý ve gýda güvenliðinden bahsetmek birbirimizi kandýrmak demektir. sofra zinciri içinde yer almaz. Sanayiye hammadde temininden, enerji Bundan böyle; bu sektörde ekonomide en çok þikayet ettiðiþam üretimine, küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýndan, sosyal yamiz kayýt dýþýlýk artacaktýr. Ziraat Mühendisleri asgari ücretle çalýþa- politikalarýna kadar pek çok alanda Ziraat Mühendisi yer almakta ve bu konuda söz sahipliði yapmaktadýr. cak; yada yüksek ücretle çalýþmasýna raðmen pirimler asgari ücret üzerinden yatýrýlarak, kayýt içi kayýt dýþýlýk artacaktýr. Halkýmýzýn güvenli gýdaya ulaþabilmesi için sektörde iþ yapanlarýn, faaliyetlerini Bu nedenle, Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde birçok problemin çözümü konusu da halledilmiþ olacaktýr. mutlaka konu uzmaný kontrolünde yapmasý gerektiðine inanýyoruz. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve Büyük zorluklarla yürütmekte olduðumuz görevimizi hakký ile yerine getirmeye, üyelerimizle birlikte, bilimsel gerekliliklere uygun çalýþmaya devam edeceðimiz günler diliyorum. Sorunlarý giderilmiþ bir kayýt dýþý ekonomiye kurban edilenler arasýnda yer almaktadýr. Kamuda çalýþan Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý da farklý deðildir. Her türlü þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda Tarým Sektörü ve Ziraat Mühendisliði Mesleði dileðiyle, tüm meslektaþlarýmýn gününü kutluyor, ahrete göç edenleri rahmetle birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat anýyorum." TÜGE in projesi kabul edildi ürkiye Gençlik TCemiyeti (TÜGE) orum Þubesi tarafýndan hazýrlanan proje AB tarafýndan kabul edildi. Hitit Üniversitesi öðrencilerinin bir araya gelerek oluþturduðu "Gençlik alýþmalarý Topluluðu"nun Avrupa Birliði Türk Ulusal Ajans'a verdiði proje kabul edilmiþtir açýklamasýyla, bu geliþmeyi kamuoyuyla paylayan TÜGE yönetimi, proje Alacalý Ýþ Adamý Ýbrahim Þirinoðlu, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. 77 bin lirayý hesabýna geçirip kayboldu orum da bir emeklinin hesabýndaki 77 bin TL sini zimmetine geçiren banka çalýþaný kayýplara karýþtý. Olayý duyan müþteri, zararýnýn karþýlanmasý için banka yetkilileri ve genel müdürlüðü ile görüþtü. Görüþmelerden sonuç alamayýnca avukatý aracýlýðýyla banka çalýþaný hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgilere göre, bir kamu kuruluþundan emekli olan Ömer G., 2008 yýlýnda bir bankanýn orum Þubesi ne gelerek hesap açtýrdý. Ömer G., emekli ikramiyesi olan 58 bin 479 TL yi kar payý almak amacýyla bu bankaya yatýrdý. 23 Þubat 2009 tarihinde Ömer G. nin hesabýnda 58 bin 479 TL, 2010 yýlý Þubat ayýnda kar paylarý ve çeþitli tarihlerde yatýrdýðý paralarýn eklenmesiyle birlikte 77 bin TL ye yükseldi. 19 Þubat 2010 tarihinde ilgili bankaya gelen Ömer G., hesap cüzdanýný banka görevlisi E.Þ. ye vererek hesabýndaki parayý öðrendi. Son olarak 7 Ekim 2013 tarihinde bankaya giden Ömer G., hesaplarýný kontrol ettirdi. Müþterinin hesabýný kontrol eden banka çalýþaný hesabýnda para olmadýðýný ve tamamýnýn çekildiðini söyledi. Bunun üzerine bir büyük bir þok yaþayan Ömer G. hesap özeti istedi. Yapýlan incelemelerde Ömer G., 19 Þubat 2010 tarihinde hesap iþlemi yaptýrdýktan 10 dakika sonra banka çalýþaný E.Þ. tarafýndan 77 bin TL nin zimmete kapsamýnda Hitit Üniversitesi nin Yüksek Lisans öðrencilerine, YGS-LYS dersleri belirlenen öðrencilere ücretsiz olarak eðitim verileceðini duyurdu. Yapýlan geçirildiði tespit edildi. E.Þ. nin bu durumun anlaþýlmamasý için de bu tarihten sonra hesabýndaki parayý öðrenmek için bankaya gelen Ömer G. ye her defasýnda hayali iþlem yaptýðý ve bunlarý kendi el yazýsýyla yazdýðý hesap cüzdanýna iþlediði ortaya çýktý. Dolandýrýldýðýnýn ortaya çýkmasý üzerine zararýnýn karþýlanmasý için banka yetkilileri ve genel merkezi ile görüþen Ömer G., sonuç alamayýnca avukatý Yakup Alar aracýlýðýyla banka çalýþaný ve banka hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulundu. Av. Yakup Alar tarafýndan açýlan dava dilekçesinde þu ifadelere yer verildi: Müvekkil tarihinde davalý tarafýn orum Þubesi ne gelerek hesap açtýrmýþtýr Müvekkil emekli olmasý sebebiyle tüm emekli ikramiyesini kar payý almak amacýyla yatýrmýþtýr. Sonraki dönemlerde ise çeþitli tarihlerde paralar yatýrmýþ ve neticede 7 Haziran 2010 tarihinde 77 bin TLhesabýnda birikmiþtir. Müvekkil, davalý bankaya zaman zaman gelerek kar payýný sormuþ ve banka çalýþaný E.Þ. tarafýndan banka cüzdanýna yatýrmýþ olduðu paranýn kar paylarý her seferinde el yazmasýyla iþlenmiþ ve neticede hesap cüzdanýný müvekkile geri vermiþtir. Müvekkil kar paylarý hesaplara iþleniyor güvencesiyle düþünürken tarihinde tekrar kar payýný sormak istemiþ, daha önce çalýþan E.Þ. yerine baþka bir banka görevlisi hesaba bakarak, banka hesabýnda para açýklamada, Türkiye Gençlik Cemiyeti binasýnda hafta sonlarý ücretsiz verilecek derslerin, 1 Þubat tarihinde baþlayacaðý ve kayýtlarýn alýnmaya baþlandýðý bildirildi. Alaca Engelliler Derneði ne anlamlý ziyaret Erol Taþkan zun yýllardýr UAvustralya da yaþayan Alacalý Ýþ Adamý Ýbrahim Þirinoðlu, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret etti. Dernek faaliyetlerini dikkat ve beðeni ile takip ettiðini ifade eden Þirinoðlu, dernek yöneticilerinden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. alýþmalardan duyduðu memnuniyeti aktararak, dernek yöneticilerini tebrik eden Þirinoðlu, engellilerle ilgili yapýlacak her türlü çalýþmaya destek olma sözü verdi. olmadýðýný, paranýn çekildiði beyan etmiþtir. Müvekkil bu cevap karþýsýnda büyük bir þok yaþamýþtýr. Davalý taraftan hesap özeti istendiðinde kendisinden ücret istenmiþ, müvekkilde ücret karþýlýðý almýþ olduðu hesap özetinde 19 Þubat 2013 tarihinde hesaptan 77 bin TLparanýn çekildiði görülmüþtür. Kendisine verilen hesapta cüzdaný ile ile gerçek hesap arasýnda fark olduðunu, zimmet ve dolandýrýldýðýný anlamýþtýr. Gerek banka yetkilileri gerekse banka genel müdürlüðüne yapýlan yazýlý-sözlü müracaatlar sonuçsuz kalmýþ müvekkilin hesabýndaki para zimmete geçirilmiþtir. Müvekkil dolandýrýlmýþ ve bankada bu olaya ses çýkarmamýþ sahiplenmiþtir. Bu olayýn meydana gelmesinde þüpheli E.Þ. nin yanýnda amirleri de sorumludur. Müvekkil davalý bankaya güvenerek tüm emekli ikramiyesini bankaya yatýrmýþ ancak davalý banka müvekkile ait parayý çalýþaný aracýlýðýyla müvekkilin bilgisi ve talebi olmadan hesaptan çekmiþ ve zimmetine geçirerek müvekkilen maðdur olmasýna sebebiyet vermiþtir. Davalý bankada yetkili olarak E.Þ. daha öncede benzer eylemlerde bulunmuþ, mudilerin hesaplarýndaki paralarý mudilerin haberi olmadan çekmiþ ve zimmetine geçirmiþtir. Yukarýda arz ettiðimiz sebeplerden dolayý müvekkilin maðdur olmasý sebebiyle þüpheliler hakkýnda þikayetçiyiz ve haklarýnda zimmet ve nitelikli dolandýrýcýlýktan yasal iþlem baþlatýlmasýný arz ve talep ederiz (ÝHA) Ýl Genel Meclisi nde yol aðý tartýþmasý Erol Taþkan l Genel Meclisi'nin Ýdünki toplantýsýnda, Özel Ýdare Yol Aðý'nda bulunmayan baðlantý yollarý ele alýndý. Bayat Ýl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna'nýn Köpüklü Köye ve çevresinde bulunan 5 köyün kullandýðý 1800 metrelik yolun, Özel Ýdare Yol Aðý'na alýnmasýna yönelik yazýlý önergesi, yol aðý geniþletilmeli migeniþletilmemeli mi? sorunu gündeme getirdi. Özel Ýdare'nin yol aðý içerisinde yer alan yollarýn bakým ve onarýmýnýn çok maliyetli olduðunu dile getirerek, yol aðýný geniþletmenin sorumluluklarý da beraberinde getireceði uyarýsýnda bulunan Ýl Genel Meclis baþkaný Mustafa Eker, "Ara yollarla baþ edemeyiz, bugün yol aðýna alacaðýmýz ara baðlantý Ýsmail Keþliktepe Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda yol aðlarý ile ilgili tartýþma yaþandý. yollarýnýn, yarýn asfaltýnýn yapýlmasýný da isterler. Bunlarý bilmekte fayda var." dedi. Söz konusu ara yolun mesafeyi çok kýsalttýðýný, Özel Ýdare'nin müdahale edebilmesi için yol aðýna alýnmasý gerektiðinin kendilerine bildirildiðini anlatan Tuna, talebinde ýsrarcý olurken, pek çok meclis üyesi, her köy ve ilçede buna benzen yollarýn bulunduðunu, hepsine yetiþmenin mümkün olmadýðý görüþünü savundu. AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, oluþan fikirlerin aksine bir görüþ belirterek, "Bizim görevimiz zaten yol yapmak, asfalt yapmaktýr. Bu zaten bizim görevimiz. Vatandaþýn bu gibi taleplerine cevap vermeliyiz. Genel bütçeden bu konu ile ilgili ayrýlan payda, yol aðýnýn miktarý da dikkate alýnýyor. bu nedenle yol aðýra alabildiðimiz yollarý almalýyýz." diye konuþtu. Karaca'nýn bu yaklaþýmý sonrasýnda, Yol Þube Müdürü'nün toplantýya davet edilerek, konu hakkýnda bilgi vermesi kararlaþtýrýldý. Ýsmail Keþliktepe soba zehirlenmelerine dikkat çekti l Genel Meclis Üyesi Ýsmail ÝKeþliktepe, kýþ mevsiminde yaþanan karbon monoksit zehirlenmelerine dikkat çekti. Havalarýn soðumasýyla birlikte Türkiye genelinde olduðu gibi, orum'da da acý olaylarýn yaþandýðýný dile getiren Keþliktepe, bu konuda alýnabilecek önlemler ve uygulamalarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için araþtýrma yapýlmasýný talep etti. Keþliktepe'nin sözlü önergesi, meclis tarafýndan araþtýrýlmak üzere evre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Özel Ýdare rüzgar enerjisi için proje hazýrlýyor zel Ýdare, OKA'ya sunulmak üzere alternatif Öenerji projesi hazýrlýyor. orum'un ilk rüzgar tribünü olmasý açasýndan da örneklik teþkil edecek olan projenin, eþ finansmaný için Ýl Genel Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü. Meclisi'nde karar alýndý. Yaklaþýk maliyetinin 750 bin TLolduðu ifade edilen 250 KW'lýk rüzgar gülü, Alaca'nýn Yüksekyayla köyüne kurulacaðý bildirildi.

17 CUMA 10 OCAK Grip hakkýnda ne biliyoruz? Elma yemenin bilinmeyen faydalarý Elmanýn 50 yaþ üstü kiþilerde kalp krizi ve felci önlediði ortaya çýktý Oxford Üniversitesi uzmanlarý, günde bir elma yemenin 50 yaþ üstü kiþilerde kalp krizi ve felci önlediði ortaya çýkardý. Yüzbinlerce hasta üzerinde yapýlan týbbi deney ve gözlemlere dayanan araþtýrmada elmanýn, kalp-damar rahatsýzlýðýna karþý kullanýlan ilaçlar kadar etkili olduðu ve bu ilaçlarýn aksine hiçbir yan etkisi olmadýðý ortaya kondu. Araþtýrmacýlar, günlük en az 1 elma tüketiminin, özellikle, kalp-damar rahatsýzlýklarý riskine daha açýk olan 50 yaþ üstü kiþiler için faydalý olduðunu ifade etti. Günde bir doz alýnan kolesterol düþürücü ilaçlar, Ýngiltere de 9 bin 400 kalp krizi ve felç vakasýný önleyebilecek etkiye sahipken, günde 1 elma, 8 bin 500 vakanýn önüne geçiyor. Daha önce Ýngiltere de yapýlan araþtýrmalara göre, yetiþkin nüfusun üçte ikiden fazlasý, günlük tavsiye edilen beþ öðün meyve ve sebze diyetine riayet etmiyor. Bir zamanlar mektuplarýmýz vardý Bir zamanlar mektuplarýmýz vardý. Yine köydeki yaþlý amcalar, teyzeler gurbette olan oðullarýndan, kýz- Sevincimizi hüznümüzü kâðýtlara döker, bazen o mektup kaðýtlarýnýn üzerine beþ parmaðýmýzý çizer, her parmaðýn hemen cevap yazdýrmak için imamýn, larýndan gelen mektuplarý okutmak ve içine ayrý özel kelimeler yazar sevdiklerimize gönderirdik. Bunun yanýnda birlen amcanýn, teyzenin duygularýna ter- öðretmenin kapýsýný çalardý. Bizde gede yeni yýlda ve bayramlarda gönderilen tebrik kartlarýmýz vardý. ''Sevgili oðlum / kýzým mektubucüman olurcasýna; Eskiden telefonlar bu kadar yaðýn ma önce Allah'ýn selamý ile baþlar, sizin ve torunlarýmýzýn gözlerinizden in- deðildi. oðu köyde telefon yoktu. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Olanlarda sadece muhtarýn evinde bulunurdu. Telefon bulunan köyler burada sýn? Torunlarým nasýl? Onlarý çok özcitmeden öperiz. Caným yavrum nasýl- Sivil Savunma Uzmaný görev yapan imam, öðretmen için bir ledik Bizlerden sual edecek olursan þanstý. En azýndan uzaklarda bulunan rabbimize þükür çok iyiyiz. Tek üzüntümüz sizlerin hasretliðidir. Bizi merak etmen. Siz- sevdikleriyle iletiþim kurma imkanýna sahipti. Tabi muhtarýn evinden konuþmak o kadar da kolay deðildi. Her þeyden önce muhtarla iyi geçineceksin, okudu. Sulu gözlü anan baþladý aðlamaya den gelen mektubu, Allah razý olsun þimdi hoca çünkü vakitli vakitsiz kapýsýný çalmak zorunda kalabilirsin veya dýþardan telefon geldiðinde seni hemýný tekrar verir, hepinizin gözlerinizden ayrý ayrý Burada mektubuma son verirken Allah'ýn selamen çaðýrmayabilir. Bu durumu köyde yaþayan öperiz '' türü kalýplaþmýþ þekilde yazýp, birde yazýlanlarý kendilerine okuyunca dünyalar onlarýn herkes hesap etmek zorundadýr. Yoksa ezile büzüle muhtarýn kapýsýný çalmak zorunda kalabilir. olur, ''Allah razý olsun bizim aklýmýza gelmeyen Muhtarýn evine gidince önce çevirmeli telefonla PTT aranýr, görüþülmek istenen numara yaz- bu arada imkaný neyse süt, yoðurt, yumurta vb. he- þeyleri bile yazmýþsýn' diyerek dua ederlerdi. Tabi dýrýlýr ve baþlanýr baðlanmasý için beklenmeye. Postane tarafýndan aranýp istenen numara baðlandýðýn- yaramakta bizim için ayrý bir zevkti. diyeyi de getirmeyi ihmal etmezlerdi. Vesselam iþe da anlayýþlý ise rahat konuþ diye muhtar veya ailesi Ya þimdi; dýþarý çýkar. Yok bu hassasiyeti göstermezse özel Önce sabit telefonlarýn, sonra cep telefonlarýnýn, internetin hayatýmýza girmesiyle ve ücretinin konulara girilmez, kýyýdan köþeden þifreli konuþularak görüþme tamamlanýrdý. Bundan sonra tekrar PTT aranarak konuþma ücreti öðrenilmeye çalýþýlýrdý. O günün þartlarýnda buna da þükredilirdi. Artýk postacýlar özlenmez oldu. Hatta istenmez ol- de ucuzlamasýyla mektuplarýn pabucu dama atýldý. Genelde her köyde fahri bir postacý bulunurdu. Bunlar iþi olsun olmasýn mutlaka her hafta þeh- veya kapýya gelmesi demek; ya ev, ya iþ, ya cep, ya du. Günümüzde postacýnýn bizim adresi sormasý re gider, postaneye uðrar köye ait mektuplarý getirir, itina ile sahiplerine teslim ederdi. Önceden gur- da kredi kartý ödeme ekstralarýný getirmiþtir muhte- hanýmýn, ya çocuklarýn telefon, internet faturasý ya bette çalýþan gençler þayet niþanlýsýna mektup yazarsa bunu genelde kýz kardeþine yazdýðý mektubun halde söyler misiniz bana eskisi gibi özlemle penmelen. Hadi hazýr olun geciktirmeden ödemeye. O içine ayrý zarfta koyar, saklý yavuklusuna vermesini cereden, postacýnýn yolunu niye bekleyeyim ben. isterdi. O dönemlerde niþanlýsýna mektup yazmak Netice olarak, teknoloji ile beraber 76 milyon hoþ karþýlanmazdý. Hatta genç eviler bile eþine rahat mektup yazamaz, anne-babasýna yazdýðý mek- olan ülkemizde 92 milyon cep telefonu kullanýcýsý oluverdik. Diðer taraftan dünya da dokuz ayda bir tubun içinde bir selamla yetinmek zorunda kalýrdý. telefon deðiþtirmekle lüks tüketimde ön saflarda Ya þimdi? yerimizi alýverdik. Önceden koca köye, mahalleye Yine önceden radyolarda mektup arkadaþlýklarý vardý. Bu baðlamda bende epey mektup arkafon yetmez oldu. Faturalar kabardý. Sahi bize ne ol- bir telefon yeterken þimdi ailemize birkaç tane teledaþlarýna þiir, mektup yazýyordum. Dolaysýyla köyde en çok mektup bana gelirdi. Muhtar 'postane sa- ve manevi zararlarýný bilmem açýklamaya gerek var du? Diðer taraftan maddi külfetinin yanýnda, saðlýk na çalýþýyor' diye takýlýrdý. mý? Askerde ilk mektup bana gelince çok sevindim. Ancak sevincim kursaðýmda kaldý. ünkü ar- ve hayýrlý haberler vermemiz - almamýz dileklerim- Telefonlarýmýzý aile boyu bilinçli kullanmamýz kadaþýma yazdýðým mektubun adresini yanlýþ yazmýþým, dolaysýyla iade olarak geri le gelmiþti. Grip nedir? Belirtileri nelerdir? Nasýl Bulaþýr? Grip sýklýkla soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýlan, influenza adý verilen bir virüsün neden olduðu, bireyler ve toplumlar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip, mevsimsel, yaygýn, bulaþýcý bir solunum yolu hastalýðýdýr. Grip kendisini ateþ ya da titreme hissi, öksürük, boðaz aðrýsý, vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, ciddi halsizlik, çocuklarda yetiþkinlerden daha sýk olmak üzere bazen kusma ve ishal ile gösterir. Soðuk algýnlýðý ise bu belirtilerden daha çok burun akýntýsý ve burun týkanýklýðý ile görülür ve genel olarak gripte olduðu gibi ciddi saðlýk sorunlarý oluþturmaz, daha hafif seyreder. Grip en fazla 2 haftada ve çoðunlukla da 7-10 gün içerisinde iyileþir ancak özellikle risk gruplarýnda olmak üzere bazen zatürre gibi hastalýklara neden olarak hayatý tehdit eden saðlýk sorunlarý oluþturabilir. Hastalýk esas olarak gripli birinin öksürük, hapþýrma ve konuþmasý esnasýnda etrafa yayýlan damlacýklarla bulaþmaktadýr. Gripte son durum Grip her yýl, çok fazla insanýn ciddi olarak hastalanmasýna neden olan bir hastalýktýr. Dünya genelinde bu hastalýk mevsimsel ve yaygýn olarak her yýl görülür. Ülkemizde gribin etkilerini azaltmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan özel programlar yürütülerek grip hastalýðýnýn ülkemizdeki tipleri, yaygýnlýðý ve etkisi izlenmektedir. Elde edilen göstergelere göre grip mevsiminin içerisinde bulunduðumuz haftalarý itibariyle ülkemizde grip yoðun olarak görülmektedir. Grip virüsünün A(H3N2) tipi ülkemiz ve Avrupa genelinde diðer grip virüsü tiplerine göre büyük oranda daha çok tespit edilmektedir. A(H3N2) tipindeki grip virüsü yeni bir grip virüsü olmayýp ülkemiz ve dünya genelinde daha önceden de görülen ve diðer mevsimsel grip virüslerinin özelliklerine sahip bir virüstür. Ancak grip hastalýðý bu yýl diðer yýllara göre daha erken dönemde yoðunluk kazanmýþtýr. Her ne kadar ülkemizde grip hastalýðýna dair olaðan dýþý bir durum oluþmamýþ olsa da yýlýn bu mevsiminde aþaðýda belirtilen önlemlere yönelik dikkatleri arttýrmak önemlidir. Gribe Karþý Alýnacak Önlemler Nelerdir? * Hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnmalýdýr. * Grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde evde istirahat etmelidir. * Hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalýdýr. * Aksýrma ve öksürme esnasýnda burun ve aðýz kaðýt mendille kapatýlmalý ve kullanýlan kaðýt mendil çöp kutusuna atýlmalýdýr. Yaþam ne kadar güzel, süslü, tatlý, neþeli umutlu, iç duygulu olursa da dünyayý karanlýk, acýya, çileye, iþkence, baskýya döndüren kýyýcý diktatörler, yalnýz, kimsesiz, güçsüz, silahsýz olan insanlarý kullanmak amacýyla, varlýðýný, ilkesini, düþüncesini elinden almak üzere önceden sindirmek, asimilasyon politikasýný yürütmek için her türlü baský, Fizikisel, bedensel, sosyal, psikoloji baský, iþkenceye yapmayý kendilerine bir yiðitlik, bir kahramanlýk mutluluk, bir sevinç hissederek kendilerini daha aþýrý büyük sayarak,insanlarýn gözyaþý dökmelerine, aðlamalarýna, acý çekmelerine, hasta düþmelerine, ölmelerine, kendi yurdundan, topraðýndan uzaklaþtýrmalarýna sevinirler, dehada ululuk, yücelik hastalýðý geçirerek yaþamalarýný kan kokusuyla benimserler. ünkü Diktatörler kendileri insanlýktan çýkmýþlardýr, soyunmuþlardýr, tarihin siyah sayfalarýna yazýlarak her zaman kýyýcý diye kötülükle anýlacaklar. Diktatörler dünyayý, yaþamý kendi çýkarlarý için kullanarak, insanlarý da küçümseterek, aþaðýlayarak kullanmaya kalkalar, insanlarýn en sevdikleri baðýmsýzlýklarýný, özgürlüklerini ellerinden alarak ölüme mahkûm ederler. Saddam rejimi ve öteki dünya kýyýcý diktatörleri suçsuz yere insanlarý öldürerek, idam ederek, kendi kanlý dönemlerini baský, zorlukla sürdürürler. Böylece ne kadar mutlu olursak, hayat, dünya ne kadar güzel, þirin, tatlý, umutlu olursa bu güzelliði karanlýða Hapishane çevirirler, bunu da 35 yýl Arap Baas Partisi Saddam rejimi baský, iþkencesini tam zýrva yapmýþtýr. Saddam gibi diktatörler diktatörlük politikalarýný yaratarak, tüm dünyanýn zenciliði, varlýðý elleri altýnda olmasýyla paralar, arabalar, villalar, apartmanlar, insanlar bile kendilerinin olmasýný isterler, her bir nesneye ellerini, güçlerini koyarlar, kendilerinin olmasý için çalýþarak, baþarmaya uðraþarak sahip olmakla dünyada tek kendilerinin yaþadýklarýný isterler. Böylece dünya diktatörleri baský, iþkence yapmayý ön plana alýrlar, kan aktýrtmaya, kan emmeye, Gözyaþý dökmeye mutlu olurlar, artýk bu güzel, aydýn, gülümseyen süslü dünya bunlarýn yüzünden ürkütücüdür Hapishane, karanlýða dönmüþtür, insanlar hayatýndan bezgin, býkmýþ acý, çile tutsaklýk hayatý yaþamaktadýrlar. Diktatör ister baþkan olsun, patron, iþadamý olsun ne olursa olsun yanýnda çalýþanlara her zaman baský iþkence uygulamayla sevinirler, mutluluk duyarlar, en çok yoksul olanlara, iþçi olanlara, yalnýz, kimsesiz, sahipsiz olanlara karþý bu sistem birçok ülkelerde sürmektedir. Artýk yeter bu diktatörlük, iki deðil, bin yüzlülük, iþbirlikçilik, hainlik yaparak, ajanlýk yaparak toplunu karalayanlar, ortalýða nifak, düþmanlýk salarak,insanlarýn duygusunu sömürerek sevgisini alarak yalancýk sözlerle, yýlancýk * Sabun ve su ile eller sýk sýk yýkanmalýdýr. * Bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnmalýdýr. * Yüzeyler sýk sýk temizlenmelidir. * Risk gruplarýna grip aþýsý uygulanmalýdýr (içerisinde bulunduðumuz hafta itibariyle halen grip aþýsý yaptýrýlmasý mümkündür). Kimler daha çok risk altýndadýr? * Saðlýk çalýþanlarý * 65 yaþ ve üzerindeki kiþiler, * Yaþlý bakýmevi ve huzurevinde kalan kiþiler, * Astým dahil kronik akciðer ve kalp-damar sistemi hastalýðý olanlar, * Þeker hastalarý, * Kronik böbrek yetmezliði olanlar, * Kan hastalýðý olanlar, * Baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ olanlar. * 6 ay - 18 yaþ arasýnda olup uzun süreli aspirin kullananlar. Grip geçirdiðimde ne yapmalýyým? Yukarýda sayýlan risk gruplarýndaysanýz hekime müracaat ediniz. Ayrýca grip geçirdiðinizde belirtileriniz aðýrlaþýrsa (nefes darlýðý, göðüs aðrýsý, bilinç bulanýklýðý, yüksek ateþ, öksürük gibi belirtilerin ortaya çýkmasý) bir hekime baþvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçlarý kullanýn. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanmayýn. Mevsimsel grip hastalýðýnýn yoðunlaþtýðý bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatin önemi de unutulmamalýdýr. orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Birbirimizi sevelim, sevgiyle yaþayalým Sadun KÖPRÜLÜ gülümsemelerle gönülleri kandýranlar, umutlarý sündürenler, baþ eðenler, yaka silenler kendilerine dönsünler, onlarda bir gün ölecekler, yok olacaklar adlarý da kendileri gibi yok olarak unutulacaklar, yeter kendinize dönün milletinizi, kan kardeþlerinizi, yoksullarý, kimsesizleri, öksüzleri düþünün annelerin yakarýþ, yalvarýþ, dualarýný alýnýz, çocuklarýn saçlarýný okþayýnýz! birbirinizi sevin ve sevilin kardeþlerim, kendi çýkarýnýz yanýnda kan kardeþlerinizi unutmayýn gönlünüze baðrýnýza, kucaðýnýza sararak af dileyin, yolunuza, milletinize, yüce tarihinize baba, anne, kardeþ, bacýlarýnýza gülümsemeyle, temiz, tüm kötülerden arýnarak sizde gelin yolumuza, milli duygumuzla, iç sevgimizle, alçak gönlümüzle, hoþgörümüzle yaþayýn yarýna müjde verinin sevin, sevilin, varlýðýnýzý, varlýðýmýzla yeniden kurmaya çalýþýnýz. Artýk gönlünüzü açýn, kafanýzý, kullanýn aldanmayýn, dönün milletinize, toraðýnýza davanýzý savunarak aramýza gelin yüzde yüz ak yüzle, temiz kalpla, güler yüzle, millet, ilke sevgisiyle görmek isteriz sizi. Düþünün bu kadar kendinize acýyýn, kýymayýn her zaman söz milletin olacaktýr, millet karar verecektir, paraya, koltuða, þan þöhrete aldanýp satýlmayýn, milletinizi sevin, toprak, bayrak yurdunuzu severek düþmanlara, diktatörlere hainlere býrakmayýn. Yurdundan, zorla uzaklaþtýranlara yapancýlýk göstermeyin kardeþ olun her kese ekmeðinizi bölüþün, paylaþýn, her bir kuruluþta, korumlarda, iþ yerlerinde personellerle, yoksun insanlarla kardeþçesine yaþayalým, duygularýna saygý gösterelim, her kesi sevin ki sevilesiniz, mutlu olasýnýz. Birbirimize yardým edelim, yakýnlýk gösterelim gençlerimize, erlerimize, kýz, kadýnlarýmýza saygý sevgiyle yaþlýlarýmýzý karþýlayalým, Dinine, mezhebine, rengine bakmayalým, ihtiyacý olanlara, hastalara, iþ arayanlara iþ bulalým, her alanda yardýmcý olalým ellerinden tutalým, kendimizi sevdiðimiz kadar doðrudan gönülden milletimizi, topraðýmýzý, bayraðýmýzý, vatanýmýzý, anne, baba, kardeþlerimizi, dostlarýmýzý, her kesi sevelim. Ýyicesine, saðlamcasýna kafamýzla, bilincimizle, düþünenlin, ellerinden tutalým, bir kan, bir gönül, bir duygu, bir el olalým, yardýmcý olalým, gönül alalým, gönül yapalým, bönül verelim, ihtiyaç duyanlarýn yanlarýnda durarak ihtiyaçlarýný gidermeye uðraþalým, çalýþalým. Dertlere, acýlara, yalnýz kimsesizlere çara bulalým, dava olalým, kendimizi düþündüðümüz kadar hiçbir ayrým yapmadan soydaþýmýzý, kan kardeþlerimizi düþünmeliyiz, büyüklerimize, hocalarýmýza, liderlerimize, þehitlerimize, Milli dava yolumuzda olanlara saygý, sevgi gösterelim, ellerinden öperim, küçüklere öz güven, sevgi, þefkat, yakýnlýk göstererek, gözlerinden öpelim, milletimize, þehitlerimize, devletimize, anayurdumuza, Türk dünyamýza, andýmýza, Milli marþýmýza, atalarýmýza sahip çýkalým. Türk milletini, Türk topraðýný, Türk bayraðýný, Türk yurdunu sevelim, savunalým, kanýmýzý, canýmýzý bu yolda verelim, Türkçülükle coþalým, Türkçülükle yaþayalým, Türklükle ölelim, kaynaþalým, Türkçülükle duygulanalým. Büyüklerimizý, kendimizi sevelim baþkalarýný sevmek için paraný, her koltuðu sevenleri, kendi çýkarlarýný düþünülenleri, büyük Türk milletini sevmeyenleri, hainlerle, iþbirlikçilerle bir kafa bir fikir bir yolda olanlarý sevmeyelim, kendi gücümüzü toplayarak, toparlayarak onlara karþý duralým, yok olmalarýna karþý birleþelim bir olalým çünkü bu dava milletin temiz, milli davasýdýr, bu yol milletin yoludur, Türklüðün yoludur. Artýk bu güzel, sevinçli, mutluluk veren yaþantýmýzda, umutlu, birlikte dünyamýzda kardeþçesine yaþayalým, bir olalým, tek, diri olalým, birbirimize yanalým, acýyalým dertimizi çilemizi, mutluluðumuzu, acýmýzý paylaþalým, birbirimizi sevelim, sevelim, varlýðýmýzý yüzümüzde gülümseyen sevgimizle canlandýralým, sevgiyle, kalalým, sevgiyle yaþayalým.

18 18 CUMA 10 OCAK 2014 Yýldýzlar Futsal da finaller bugün Dün oynanan yarý final maçlarý sonunda kýzlarda Yunus Emre ile eþmeören bugün saat de erkeklerde ise Ýskilip Atatürk ile Cumhuriyet Ortaokullarý saat de þampiyonluk mücdelesi verecekler. Maçlar Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak. Osmancýk ý ikinci yarýda geçen Ýskilip Atatürk finale yükseldi:1-3 Cumhuriyet, Furkancan la finalde: 3-0 SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Emrah Okan, Mahmut Selçok. CUMHURÝYET ORTAOKULU : Rahman, Mehmet, Furkancan, Ahmet Can Bolat, Ahmet Can ankal, Ysuf, Abdullah Enes, Mustafa. MUSTAFA KE- MAL ORTAOKULU : Emre, Ý. Burak, Burak, Mert Koca, Mert Aydoðdu, Haþim Can, M. elebi, A. Ýmran, Fazlýcan, Nafican, Emrullah. GOLLER: Furkancan (3) (Cumhuriyet Ortaokulu). ýldýz Erkekler futsal- ikinci finalist Yda takým Cumhuriyet Ortaokulu oldu. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan yarý final maçýnda Cumhuriyet Ortaokulu ilk yarýsýný Furkancan ýn attýðý golle 1-0 önde tamamladý. 75. Yýl Cumhuriyet i uzatmada 2-1 yenen Yunus Emre finalde SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Yüksel Basar, Emrah Okan. YUNUS EMRE ORTAOKULU : Buse, Cansu, iðdem, Dilara, Gizem, Pelin, Serenay. Ýkinci yarýda golcü futbolcusu Furkancan la iki gol daha bulan Cumhuriyet Ortaokulu, ýldýz Erkekler futsal- ilk yarý final ma- Yda çýnda Ýskilip Atatürk Ortaokulu ikinci yarýdaki golleriyle Osmancýk Meliha Rýfat Göbel Ortaokulu nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Ýlk yarýsýný 1-0 önde tamamlayan Osmancýk Meliha Rýfat Göbel Ortaokulu önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini 3-1 yenen Ýskilip Atatürk Ortaokulu finale yükselmeyi baþardý. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Emrah Okan. ÝSKÝLÝP ATA- TÜRK ORTAOKULU : Tunahan, Emre, Ali, Ömer Eren, Ýbrahim, Muhammed, Batuhan, Ali Köse, Ömer, Fatih. OSMANCIK ME- LÝHA-RIFAT GÖBEL ORTAOKULU : Ufuk, Mehmet, Ýlyas, Ýbrahim, Mert, aðrý, Mert alýþkan, Muratcan, Alperen. Mustafa Kemal Ortaokulu nu 3-0 yenerek finale yükselen ikinci takým oldu. 75. YIL CUMHURÝYET ORTAOKULU : Ayþegül, Esra, Kumru, Tuðçe, Fatma, Esra, Ýrem, Nuriye. GOLLER: Gizem, Cansu (Yunus Emre Ortaokulu), Kumru (75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu). ýldýz Kýzlar Futsal yarý final ilk maçýnda Yu- Emre Ortaokulu ile 75. Yýl Cumhuriyet Ynus Ortaokulu karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsýný 75. Yýl Cumhuriyet Kumru nun attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Dilara ile beraberliði saðlayan Yunus Emre Ortokulu normal süreyi 1-1 berabere bitirdi ve uzatma devresine geçildi. Uzatmada Cansu ile bir gol bulan Yunus Emre maçý 2-1 kazanarak finale yükselen ilk takým oldu. eþmeören, Ýskilip Erenler i penaltýlarda geçti finali kaptý: 4-3 SALON : Tevfik Emrah Okan, Yüksel Basar ORTAOKULU : Ayþe- ÝSKÝLÝP EREN- Kýþ.. nur, Buketnur, Þule, Se- LER CUMHURÝYET HAKEMLER : EÞMEÖREN manur, Busenur, Edanur, Yücel, Tuðba. YBO : Kader, Sevda, Nuray, Cemile, Pýnar, Semanur, Elif, Ayþegül. Habibe, Berat. GOLLER: Edanur (eþmeören), Berat (Ýskilip Erenler). ýldýz Kýzlar Futsal Yyarý final maçýnda eþmeören Ortaokulu, Ýskilip Erenler ile normal süresi ve uzatma devresi 1-1 berabere biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 4-3 üstünlük kurara finale yükseldi. Ýlk yarýsý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 berabere biten maçýn ikinci yarýsýnda gol olmayýnca uzatmaya gidildi. Uzatma devresinde de gol atamayan iki takým finalisti belirlemek için penaltý atýþlarýna geçtiler. Rakibine penaltýlarda 3-2 maçtada 4-3 üstünlük kuran eþmeören Ortaokulu finale yükselen takým Ýskilip Erenler yarý finalde eþmeören e penaltýlarda yenilerek final þansýný kaybetti oldu. B ölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor, dün Merzifonspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýndan 5-1 maðlup ayrýldý. Ligin ilk yarýsýnda orumspor u çalýþtýran Teknik Direktör Sunay Güneþ in görev aldýðý Merzifonspor ile dün Ü Merzifon ilçe sahasýnda karþýlaþan Ýskilip Belediyespor rakibi önünde ilk yarýyý 3-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda kontrolu elinde bulunduran ev sahibi takým ikinci yarýnýn baþýnda skoru 4- nyespor, ligin ikinci devresinde sahaya çýkamama tehlikesi ile karþý karþýya. Yeþil Beyazlý kulüpte lige verilen aranýn ardýndan mevcut yönetimin olaðan üstü kongre kararý almasý ile baþlayan süreçte aday çýkmamasý neticesinde kulübe sahip çýkan olmamýþtý. Ligin ikinci devresinin baþlamasýna kýsa bir süre kalmasýna raðmen henüz yönetim kurulu oluþturulamayan Ünyespor Kulübü geçmiþ sezonlardan gelen futbolcu borçlarýndan dolayý transfer tahtasýnýn kapalý olmasý sebebi ile lige girememe ile karþý karþýya kaldý. Ligin ilk devresindeki futbolcularýnýn büyük bir kýsmýnýn federasyona þikayet etmeleri neticesinde serbest kalacak olan Yeþil Beyaz Kulüpte 19 Ocak 2013 Tarihine kadar transfer tahtasýný açamamasý durumunda yeni lisans çýkartamayacaðýndan, sahaya çýkacak yeterli futbolcu sayýsýný oluþturamayarak ligden çekilmesi gündeme gelecek. -16 Yaþ Okullar 15Güreþ Ýl biirinciliðinde Serbest stilde Merkez Endüstri Meslek Lisesi takým halinde birinciliði kazandý. Dün Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Spor Salonu nda yapýlan il birinciliðine dokuz okuldan 65güreþçi katýldý. On sýklette yapýlan il birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi takým halinde þampiyonluðu kazandý. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ikinci, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi üçüncü Spor Lisesi ise dördüncülüðü kazandý. Yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalya, okul antrenörlerine ise kupalarý verildi. Sýkletlerinde dereceye giren sporcular ve okullarý ise þöyle: kilo: 1.Engin etin (Spor Lisesi), 2.Yahya Akaya (Merkez EML), 3. Bilal Akbýyýk (Merkez EML). 46 kilo: 1.Arif Eryücel (Merkez EML), 2.Tarýk Bolat (Merkez EML), 3.Ramazan Bolat (Merkez EML), 3. Özgür Ýnce (Merkez ÝHL). 50 kilo: 1.Zekeriye Sinan Ýpek (Merkez ÝHL), 2.Soner Topal (Merkez EML), 3.Ziya Yalmancý (Sungurlu). 54 kilo: 1.Musa Þahin (Cumhuriyet), 2.Furkan Güvenç (Mehmetçik), 3. Emre Menteþ (Osmancýk ÝHL), 3. Serhat Öztemel (Merkez EML). 58 kilo: 1.Ahmet ýnar (Merkez ÝHL), 2. Mehmet Topal (Merkez EML), 3.Said Affan Özçiftçi (Merkez EML) 3. Furkan Þen (Alaca Þehit Nedim). 63 kilo: 1. Burak Akman (Merkez ÝHL), 2.Hamza Maryar orumspor taktik çalýþtý Ýskilip Belediyespor, Merzifon da 5-1 maðlup Ünyespor da tehlike büyüyor BAL daki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor, orumspor eski teknik direktörü Sunay Güneþ in çalýþtýrdýðý Merzifonspor ile (Merkez ÝHL), 3.Furkan Ekinci (Merkez EML), 3.Ahmet Kývrak (Sungurlu EML). 69 kilo: 1.aðrý Kýrbýyýk (Merkez EML), 2.Serkan Elmas (Merkez ÝHL), 3.Selim Oslu (Spor Lisesi). 76 kilo: 1.Hüseyin Kütlemez (Spor Lisesi), dün oynadýðý hazýrlýk maçýný 5-1 kaybetti. 0 yaptýktan sonra kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ýskilip Belediyespor 80. dakikada Sefa ile bir gol bulurken maçýn son dakikasýnda Merzifonspor un maçýn skorunu belirleyen golü 2.Fatih Kurnaz (Sungurlu Lisesi), 3.Ý.Yunus Büyükpatlak (Merkez EML), 3.Yasin Köylü (Sungurlu Ticaret). 85 kilo: 1.Yasin Ayal (Osmancýk ÝHL), 2.Eren Can Koç (Merkez EML), 3. Yusuf Kayýkçý (Merkez EML), 3. Mu- igin ikinci yarý hazýr- Teknik Di- Llýklarýný rektör Hasan Atalay yönetiminde sürdüren orumspor dün taktik çalýþma yaptý. 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana BESYO daki sýnavlarý nedeniyle Osman Seçkin dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Bu antrenmana anlaþma saðlanan yeni kaleci Tugay Yýlmaz ile ayrýlma isteðindeki Ercan Batý da dönerek takýmla birlikte çalýþtýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman kuvvet hareketleri yaptýran Teknik Direktör Hasan Atalay daha sondaki bölümde ise taktik çalýþma ve kanat varyosyanlarý üzerinde durdu. Kanat çalýþmasý sýrasýnda futbolcularý uyarýlarda bulunan Atalay daha sonra yarý sahada yapýlan çift kale maçla antrenmaný tamamladý. orumspor da iki takviye daha orumspor da yeni anlaþma saðlanan kaleci Tugay Yýlmaz ile ikinci yarý takýma dönüp dönmeyeceði belli olmayan Ercan Batý dün takýmla birlikte çalýþtýlar. Ýkinci yarý için kadrosuna takviye yapma çalýþmalarýný sürdüren orumspor Yönetimi daha önce anlaþma saðladýðý kaleci Tugay Yýlmaz dün yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý. Ligin ilk yarýsýnda kýrmýzý siyahlý formayý giyen ikinci yarý için bazý kulüplerle görüþme yapan ancak anlaþma saðlayamayan Ercan Batý da dün orum a gelerek takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Serbest Güreþ de Merkez EML üstünlüðü hammed Ataç (Alaca Þehit Nedim) kilo: 1.Kahraman Yüksel (Merkez EML), 2.Enes oban (Osmancýk ÝHL) Yaþ Okullar Güreþ de bugünde grekoromen stil müsabakalarý yapýlacak. Takým sýralamasýnda dereceye giren okullarýn öðretmenlerine kupalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Serbest stilde takým halinde þampiyonluðu kazanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi sporcularý ödül töreni sonrasýnda toplu halde

19 CUMA 10 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 13 OCAK orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gaitada Gizli Kan Hýzlý Taný Kiti alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: OCAK Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Birliði Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2014 yýlý kit karþýlýðý kan gaz. analizörü kullanýmý uygulama alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi toplantý salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü orum-obruk Dutludere Dodurga pompaj sulamalarý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No 24 ankaya Ankara Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi. Saðlýk Bakanlýðý birkaç ay içinde bir milyon kiþiyi etkileyen H3N2 grip viriüsü için harekete geçti. Hastalýktan kurtulma reçetesi yayýnlayan bakanlýk, beslenmeye dikkat edilmesini ve bol narenciye tüketilmesini tavsiye etti. Türkiye'de 1 milyon kiþinin baþ aðrýsý, burun akýntýsý ve halsizlik þikayetleriyle hastanelere akýn etmesi Saðlýk Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Dünyayý ve Türkiye'yi sarsan H3N2 grip virüsünden kurtulmak için yapýlmasý gerekenleri sýralayan Bakanlýk, özellikle beslenmeye dikkat çekti. Portakal, elma, mandalina ve greyfurdun anahtar meyveler olduðu belirtildi. Kabuðunun soyulmasý þart olmayan meyvelerin soymadan yenilmesini tavsiye eden Bakanlýk, bebekleri gripten korumanýn en önemli yolunun ise anne sütü olduðunu vurguladý. 3 ayda 1 milyon kiþinin yakalandýðý hastalýktan korunmak için aþýlanma, kiþisel YÝTÝK nolu fatura cildini kaybettim. Hükümsüzdür. Not: nolu yapraklar kullanýlmýþ nolu yapraklar kullanýlmamýþ olarak kaybolmuþtur. Bekir AVCI T.C.No: Kalehisar Köyü ORUM (.HAK:138) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali ELDEMÝR Ýsmail oðlu 1992 orum Doðumlu (.HAK:137) Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK orum Belediye Baþkanlýðý imento alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi hijyen kurallarýna dikkat etme gibi önlemlerin yanýnda baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin de oldukça önemli yer tuttuðu bildirildi. Ürünlere dikkat Son günlerde beslenme konusunda çok çeþitli önerilerin yer aldýðýný bildiren Bakanlýk, özellikle mucizevi olarak koruyucu etkilerinin sýklýkla bahsedildiði ürünlere dikkat edilmesi uyarýsýnda bulundu. Besin çeþitliliðinin saðlanmasýnýn, doðru seçimlerin yapýlmasýnýn, yeterli ve dengeli beslenme konusunda sürekliliðin saðlanmasýnýn hastalýklardan korunmada çok daha etkin olduðu vurgulandý. Yetersiz ve dengesiz beslenme alýþkanlýðý olanlarýn vücut direncinin azaldýðý aktarýldý. Soðuk algýnlýðý ve enfeksiyon hastalýklarýna yakalanma riskinin yüksek olduðu ifade edildi. Kabuklarý soymayýn Bakanlýk hasta olanlarýn kurtulma reçetelerini ve hasta orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 55 BY876 plakalý, 2001 model Opel marka, Vectra 2.0 NB tipli, metalik mavi renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit yaný, Kültür Yedieminli Otoparký olmayý önleyen yollarý þöyle sýraladý: * Her öðünde sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli. * Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli. (1 porsiyon meyve =1orta boy elma veya 1 orta boy portakal veya 1 büyük boy mandalina) * Savunma sistemini güçlendiren A ve C vitamini zengini havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz tüketilmeli. orum Saat: OCAK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 76 kalem (özellikli) ameliyathane týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Kameriye alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün * Portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyveler tercih edilmeli. * Sebze ve meyvelerin yenilebilenlerin kabuklarý soyulmamalý. * C vitamini ihtiyacýnýn karþýlanmasý yönünden taze sýkýlmýþ meyve sularý da içilmeli. * Yeþil yapraklý sebzeler, fýndýk, ceviz gibi yaðlý tohumlar ve kuru baklagiller tüketilmeli. satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hastalýktan kurtulmanýn formülü Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM * Her gün en az litre (8-10 su bardaðý) su içilmeli. * Sývý alýmýnýn karþýlanmasýnda süt, ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý ile bitki çaylarý tercih edilmeli. * Bebeklerin enfeksiyon hastalýklarýndan korunmasýnda anne sütü çok önemli. * Yeterli ve dengeli beslenme yaný sýra el hijyenine dikkat edilmeli.(habertürk) ELEMANLAR ARANIYOR Asmalý Ocakbaþý nda çalýþtýrýlmak üzere * Kebap Ustasý olarak yetiþtirilecek personel * Paket servis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tel: (.HAK:) (.HAK:139) Adres: Karakeçili Mh. Kültür Sk. Kýsmet ay Ocaðý Yaný Sahibinden Acil Satýlýk iftlik 11 dönüm arazi, 650 m2 kapalý alan, elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri Sazdeðirmeni Köyü. Ýrtibat numarasý Medet KIROÐLU LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ SATILIK BÜRO DAÝRE Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sokakta (Zafer arþýsý Yaný) (.HAK:136) PRESTÝJ ELEKTRÝK * Güvenlik ve Telefon Santral Sistemleri * Kablolu ve Kablosuz Ýnternet Sistemleri * IP Telefon Sistemleri (.HAK:18) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:3638) (.HAK:50) 1+1 büro daire satýlýktýr Gülabibey Mah. Nurettinbey 2 Sokak No:18/A Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Acil Satýlýk Dükkan Varinli Cad. 360 m2, 34 metre cepheli Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Beyaz Eþya Servisi nde çalýþtýrýlmak üzere telefon ve bilgisayar kullanabilen bayan eleman aranýyor. Mür. Tel: Adres: 2. Eskisaray Sok. No: 21 (.HAK:147) KAPALI OTO PAZARI OTO PARKIMIZDA CUMARTESÝ GÜNLERÝ ARA ALIM-SATIMI YAPILACAKTIR. KAPALI OTO PAZARIMIZIN GÝRÝÞ ÜCRETÝ 5 TL.DÝR. ARA ALIM-SATIMI YAPACAK HALKIMIZI CUMARTESÝ GÜNÜ OTO PARKIMIZA BEKLÝYORUZ. YUNUS EMRE KAPALI OTOPARK epni Mahallesi Kubbeli 1.Sokak No: (.HAK:141) aranýyor. Tel: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:2559) (.HAK:39) (.HAK:3506) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, Muhasebe bilgisine sahip askerliðini tamamlamýþ en az 2 yýllýk tecrübeli bay eleman ile en az lise mezunu, bilgisayar ofis programlarýna hakim bayan elemanlar alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orta Anadolu Tarým Gýda San ve Tic A.Þ. (.HAK:15) Kiralýk Kantin Mülkiyeti Oto Galericiler Kooperatifine ait olan Oto Galericiler Sitesinde bulunan Kantin uygun fiyatla kiraya verilecektir. Ýlanen duyurulur (.HAK:47) Kiralýk Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 15. Cadde de bulunan kapalý alan 280 m2 açýk alan 170 m2 (.HAK:54) dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Ýþyeri orum Ticaret Borsasý Kompleksinde 250 tonluk ön cephe iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Organize San. Böl. 5. Cd No: 3 ORUM Tel :

20 CUMA 10 OCAK 2014 Sözümüzü tuttuk hedefimize ulaþtýk Osmancýk ta 2007 yýlýnda baþlattýðý Badminton çalýþmalarý hedefini Avrupa Þampiyonasý olarak belirleyen antrenör Barýþ Boyar bu hedefine ulaþtý. Kendi yetiþtirdiði Yaren Dölcü ve bu yýl transfer ettiði Kubilay Sadi Þubat tarihlerinde Ýsviçre nin Basel þehrinde yapýlacak 15 Yaþ Avrupa Þampiyonasýnda milli formayý giyecekler. Yaren Dölcü ayrýca Mart ayýnda Ankara da yapýlacak 17 Avrupa Þampiyonasý nda da milli formayý giymeye hak kazanarak baþarýsýný perçinledi. Antrenör Barýþ Boyar, Þimdiki hedefimiz þampiyonada kürsüye çýkmak dedi. Ý Belediye hýz kesmiyor... kinci yarý hazýrlýklarýný Belek te sürdüren orum Belediyespor hýz kesmiyor. Kýrmýzý Siyahlý takým hazýrlýk maçlarýnda gösterdiði Dördüncü rakip Ümraniyespor orum Belediyespor kamptaki dördüncü hazýrlýk maçýnda bugün saat de Ümraniyespor ile karþýlaþacak. orum Belediyespor Antalya da oynayacaðý dördüncü hazýrlýk maçýnda bugün 3. lig takýmlarýndan Ümraniyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bugün saat de kamp yapýlan Limak Atlantik Delüks Otel in sahasýnda baþlayacak Ümraniyespor maçýnda deðiþik bir oyun sistemini denemesi bekleniyor. Teknik Direktör Sedat Özbað ýn devre arasý kampýnda takýma katýlan Gökhan ýn geliþinin ardýndan ikinci yarýda çift forvet oynamayý planladýðý bunuda bugünki Ümraniyespor maçýnda denemeyi planladýðý öðrenildi. Kamp döneminde oynadýðý hazýrlýk maçlarýnda 2. lig temsilcileri Körfezspor u 1-0 ve Gümüþhanespor u 3-1 yenen orum Belediyespor, Fatih Karagümrükspor ile 2-2 berabere kalmýþtý. orum Belediyespor kamptaki son hazýrlýk maçýnda pazar günü Turgutluspor ile karþýlaþacak ve bu maçýn ardýndan da kampý tamamlayarak bir günlük izne çýkacak. performanslarla büyük beðeni toplarken, Teknik Direktör Sedat Özbað, futbolcularý bu maçlardaki sonuçlara bakmamalarýný ve ligin çok daha zorlu geçeceðini belirterek antrenmanlarda tempoyu düþürmüyor. Önceki gün oynanan Gümüþhanespor maçýnýn ardýndan dün sabah yapýlan antrenmanda bu maçta forma giyen futbolcular yenileme çalýþmasý yaparken diðer futbolcular ise kýsa mesafeli deparlar ve ardýndan da topla taktik çalýþma yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým akþam çalýþmasýnda ise yine Otelin sahasýnda topla taktik antrenmaný yaptýlar. Teknik Direktör Sedat Özbað, hazýrlýk maçlarýndaki hatalarýný gidermeye yönelik özel çalýþma yaptýrýrken ligin ikinci yarýsýnda çift forvet oynamalarý halinde oyun sistemini belirlemeye çalýþtýðý gözlendi. orum Belediyespor bu Merve Taþ Judo Ümit Milli takým seçmesine katýlacak orum Belediyespor un baþarýlý Judocusu Merve Taþ Ümit milli takým seçmesine katýlmak üzere yarýn Samsun a gidecek. Halen ümit kategorisinde olmasýna karþýn 2013 yýlýnda yapýlan Büyükler Türkiye Þampiyonasý nda üçüncü, gençlerde üçüncü ve ümitlerde ise ikinci olan Merve Taþ Ocak tarihlerinde Samsun da yapýlacak olan ümit milli takým 1. seçmelerine katýlacak. 48 Kg da mücadele eden Merve Taþ ile birlikte ASKF nin fair-play adayý Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan geleneksel düzenlenen Yýlýn Fair Play davranýþlarýna orum ASKF Yönetimi orum Belediyespor lu futbolcu Ersin Torun un þampiyonu belirleyen U 17 maçýndan sonra rakip takým sporcularýnýn þampiyonluk sevincine ortak olmasýný aday gösterdi. ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafýndan gele- olarak her yýl düzenlenen 2013 Türkiye Fair Tneksel Play ödülüe orum ASKF tarafýndan orum Belediyespor futbolcusu Ersin Torun aday gösterildi. ASKF Yönetimi tarafýndan 27 Kasým 2013 tarihinde orum U 17 kategorisinde þampiyonu belirleyecek final grubu maçýnda orumspor ile orum Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanan maçtan 2-1 galip ayrýlarak þampiyonluðu kazanan orumspor lu futbolcularýn sevincine ortak olan orum Belediyespor lu Ersin Torun un fotoðrafta görüldüðü gibi orumspor sporcusunu sýrtýnda taþýmasý fair play davranýþ nedeniyle örnek gösterildi Yýlý Fair Play Ödülü ne aday gösterilen Ersin Torun un yaptýðý hareketi gösteren bu fotoðraf, maçla ilgili haberlerin yer aldýðý yerel gazeteler ve aday formu Ýstanbul a gönderildi. 15 Ocak ta baþvurularýn sona ereceði 2013 Fair Play Ödülü kazanan isimler Þubat ayý içinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda açýklanacak. ntrenör Barýþ Boyar ve milli Asporcu Yaren Dölcü çalýþmalarýnýn karþýlýðýný aldýlar ve Avrupa Þampiyonasý nda milli formaya giymeye hak kazandý. 2-5 Ocak tarihlerinde Ankara da yapýlan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý ve 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý milli takým seçmelerinde mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sporcularý Yaren Dölcü ve Kubilay Sadi milli takýmda forma giymeye hak kazandýlar. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor antrenörü Barýþ Boyar 2007 yýlýnda ilçede baþlattýklarý çalýþmalarda hedeflerinin Avrupa Þampiyonasý na sporcu göndermek olarak açýkladýklarýný belirterek Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda Osmancýk gibi küçük bir ilçeden Avrupa Þampiyonasý na gidecek sporcu yetiþtirmeyi baþardýk. Haftanýn altý günü gece gündüz demeden çalýþtýk ve bunun sonunda da verdiðimiz sözü tutarak Avrupa Þampiyonasý na sporcu göndermeyi baþardýk. Kendimizin yetiþtirdiði Yaren Dölcü ile birlikte bu yýl kadromuza kattýðýmýz Kubilay Sadi Þubat tarihleri arasýnda Ýsviçre nin Basel kentinde yapýlacak olan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda milli takýmda mücadele edecekler. Yaren Dölcü ayrýca Mart ayýnda Ankara da yapýlacak olan 15 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda da milli takýmda yer almaya hak kazanarak baþarýsýný ikiye katladý. Bu iki sporcumuz Avrupa arenasýnda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Antrenörleri olarak sporcularýmýn bu baþarýlarýyla tabiki gurur duyuyorum. Bu baþarý tabiki bir ekip dayanýþmasýnýn ürünü. Yardýmcý antrenörüm Burak Köse ve diðer tüm sporcularýma ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Þimdi hedefimiz Avrupa arenasýnda kürsüye çýkmak. Ýnanýyorumki sporcularýmda bunu baþaracaklardýr. Ýlçede ekipman sorunumuz var bunu aþtýðýmýz takdirde sakatlýk sorunu yaþamadan çok daha iyi dereceler elde edeceðimize inanýyorum. Her zaman bizlerin yanýnda olan ve destek veren baþta kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere ve yönetim kurulu üyelerine, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e çok teþekkür ediyorum dedi. antrenörü Hüseyin Üstündað da yarýn Samsun a gidecek. Üstündað, Merve Taþ ýn milli takýma girdiðini ancak Avrupa ve Dünya Þampiyonasý na gidecek sporcularý belirlemek için sýkletlerinde ilk sekiz içinde yer alan sporcular arasýnda seçmeler düzenlendiðini söyledi. Bu seçmelerde sporcularýn elde ettiði derecelere göre puanlama yapýldýðýný ve bu puanlama sonunda en baþarýlý olan sporcunun sýkletinde Avrupa ve Dünya Þampiyonasý nda milli Judogiyi giymeye hak kazandýðýný belirten Üstündað, Merve nin amacýnýn bu yýl bunu baþarmak olduðunu belirtti. Merve Taþ önümüzdeki aylarda yapýlacak olan Uluslararasý turnuvalarda milli takým adýna mücadele edecek. Kuþ ve Nigar Vehbi Emre turnuvasýnda U luslararasý Vehbi Emre Güreþ Turnuvasýnda milli formayý iki orumlu güreþçi giyecek. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 1-2 Þubat tarihleri arasýnda Ýstanbul da yapýlacak olan Uluslararasý Vehbi Emre Güreþ Turnuvasý nda milli mayoyu giyecek sporcular kampa davet edildiler Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul Sarýyer Kamp Eðitim Merkezi nde yapýlacak olan milli takým kampýna orumlu güreþçiler Ýstanbul Kasýmpaþaspor dan Bayram Nigar ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor dan Emrah Kuþ davet edildiler. orum Belediyespor Judocusu Merve Taþ yarýn Samsun da baþlayacak ümit milli takým seçmelerine antrenörü Hüseyin Üstündað ile birlikte gidecek. Sakaryaspor da iflas tehlikesi S por Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Sakaryaspor, iki eski futbolcusuna 350 bin liralýk borcunu 19 Þubat'a kadar ödeyemediði takdirde iflas süreci baþlatýlacak. Yeþil-siyahlý kulüp, maddi imkansýzlýklar nedeniyle iflas tehlikesi yaþýyor. 3 sezondur, alacaklý futbolculara borcunu ödeyemediði için transfer dahi yapamayan Sakarya temsilcisi, eski oyuncularý Harun Avgýn ve Erol Kapusuz'un iflas istemiyle dava açmasý nedeniyle zor günler geçiriyor.. Yeþil-siyahlý kulüp, Avgýn ve Kapusuz'a 350 bin lira ödeyemediði taktirde iflas süreci baþlatýlacak. Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, yaptýðý açýklamada, maddi açýdan büyük zorluk yaþadýklarýný söyledi. Kentin önde gelenlerinden destek beklediklerini belirten Aydýn, "Bu maddi yükün altýndan tek baþýmýza kalkmamýz mümkün deðil zaten. Bu konuda kritik bir noktaya geldik. Bizden bir müddet beklememiz istendi, beklemeye geçtik. Önümüzdeki günlerde her þey netleþecek" ifadesini kullandý.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı