GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL 5 Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý Medyada GÖNKA KLÝMA A.Þ. ERDEMÝR Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klimanýn Kullanýmý SHK Moscow 2005 SHK MOSCOW 2005 Erdemir ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Pazarlama Stratejisi FABRÝKA

2 içindekiler 1 Önsöz 2 Teknik Makale Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným Cihangirhan S. GÜZEY 4 6 Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý Osman YAÞAR GÖNKA dan Haberler Moscow 2005 ve GÖNKA KLÝMA GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 3 Aylýk Yayýn Organý Temmuz 2005 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Sezen IÞIK GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Sezen IÞIK BASKI 8 GÖNKA dan Haberler Ereðli Demir Çelik A.Þ. 9 Tankut SAVCI GÖNKA dan Haberler Medyada GÖNKA KLÝMA A.Þ. GÖNKA dan Haberler 10 Barýþ KÖMÜRCÜ 11 Aktüel Satýþ Stratejileri GÖNKA dan Haberler Ýþte Baþarý ve Huzuru Yakalayabilmek GÖNKA dan Haberler Personelden Haberler Temmuz 2005

3 ÖNSÖZ Çevre Dostu GÖNKA KLÝMA Lale ÖZCAN Ýthalat Ýhracat Asistaný GÖNKA POSTASI' nýn 14. sayýsýndan herkese merhaba... Yaz sýcaklarýnýn kendini iyiden iyiye hissettirmeye baþladýðý bu günlerde dünyamýz yine büyük bir tehlikenin eþiðinde. Ozon tabakasýndaki incelmenin ve oluþan sera gazlarýnýn etkisiyle gün geçtikçe artan küresel ýsýnma sorunu yoðun bir þekilde tartýþýlmaya devam ediyor. Aslýnda þu an yaþanan ýsýnma, doðaya günümüzde deðil 1960'lý yýllarda salýnan karbon kökenli gazlardan kaynaklanýyor. Ayný þekilde günümüzde salýnan karbonlu gazlar da, acil önlemler alýnmazsa, etkisini 15 yýl sonra göstermeye baþlayacak. Yeryüzündeki insan ve canlý hayatý bakýmýndan ciddi birtakým sonuçlarý olacaðý ileri sürülen bu küresel sorunun çözümü için araþtýrmalar yapýlýyor ve çözümler üretilmeye çalýþýlýyor. 141 ülkenin katýlýmý ile imzalanan ve 1997 yýlýndan beri uygulamaya geçmeyi bekleyen Kyoto protokolü, bilim adamlarýnýn acil müdahale çaðrýsýyla tekrar masaya yatýrýldý ve nihayet Þubat 2005'te yürürlüðe girdi. Protokolü onaylayan ülkeler, sera gazý salýmlarýný 2012 yýlýna kadar sýnýflandýrmak veya azaltmak zorundalar. Hedef; yýllarý arasýnda sanayileþmiþ ülkelerde sera gazlarý salýmýnýn 1990 yýlýndaki miktarýn %5,2 altýna çekilmesi. Kyoto Protokolü'nün uygulanmaya baþlamasýyla en çok petrol ve kömür sektörü etkilenecek. Karbondioksit ve metan gazýnýn yaklaþýk dörtte üçü fosil yakýtlarýn yanmasýndan, geri kalaný da arazi kullanýmý deðiþikliði ve özellikle ormanlarýn yok edilmesinden kaynaklanýyor. Fosil yakýtlarýnýn kullanýmýnýn azaltýlmasý, iklim deðiþikliðine etkisi çok daha az olan güneþ ve jeotermal gibi enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný gündeme getirecek. Uzun vadedeyse sanayiden tarýma her alanda enerji tasarrufu saðlayacak güneþ, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý söz konusu olacaktýr. Klima havalandýrma sektöründe de 1990 Temiz Hava Yasasý Deðiþikliklerinin yürürlüðe konulmasýyla çevreye ve ozon tabakasýna zararlý olan karbon içerikli soðutucu gazlarýn (CFC ve HCFC) kullanýmý kademeli olarak yasaklandý ve hem çevre dostu hem de daha verimli soðutma saðlayabilecek soðutucu gazlarýn geliþtirilmesi konusuna aðýrlýk verildi. Endüstriyel soðutma, iklimlendirme ve ýsý pompasý sistemlerinde yýllardan beri yaygýn olarak kullanýlmakta olan R22 gazýnýn kullanýmýnýn da 1 Ocak 2010 tarihinde durdurulmasý gerekmektedir. Bundan dolayý R-22 alternatifi soðutucu akýþkanlarýn özellikleri ve bunlarýn dönüþümü konusundaki çalýþmalar aðýrlýk kazanmýþtýr. Unutmayalým ki, doðada yaratýlan tahribatýn giderilebilmesi için tek yol temiz enerji kaynaklarý ve teknolojileri kullanmak ve toplumun tamamýnýn bu konuda bilinçlenmesini saðlamaktýr. Bu anlamda, gerek kiþiler gerekse kurumlar üzerlerine düþen görevleri yerine getirmelidir. GÖNKA KLÝMA da yýllardan beri ürünlerinde R22'ye alternatif olarak çevre dostu soðutucu akýþkanlar olan R407C ve R134a gazlarýný da kullanarak çevre konusunda duyarlýlýðýný göstermektedir. GÖNKA KLÝMA ürünleriyle dýþarýnýn sýcaðýndan etkilenmeyeceðiniz güzel ve serin bir yaz geçirmeniz dileðiyle... Temmuz 20051

4 TEKNÝK MAKALE Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM Temiz oda bir çok bileþenden oluþan hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemdir. Temiz odanýn tüm unsurlarýyla birlikte uyumlu çalýþmasý durumunda gerçek faydayý saðlayacaðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Temiz oda kurmadan önce tüm bu unsurlar dikkatlice ele alýnmalý ve mümkün olduðunca fedakarlýktan kaçýnmadan ilk kurulan sistemin en iyi þekilde kurulmasýna özen gösterilmelidir. Zira çalýþmaya baþlamýþ bir ameliyathane/temiz oda ortamýna daha sonra bu unsurlardan herhangi birisini eklemek/deðiþtirmek sanýldýðýndan çok daha zor ve ilk kurulum esnasýnda olacaðýndan çok daha maliyetlidir. Bu unsurlarý kýsaca aþaðýda açýklayabiliriz: Klima sistemi ve otomatik kontrol cihazlarý: Klima santrali, su soðutma grubu, sýcak su kazaný, buharlý nemlendirici, pompa sistemleri, otomatik kontrol cihazlarý ve elektrik panosu gibi elemanlardan oluþan komple klima cihazlarý toplamýdýr. Ya da tüm klimatizasyon iþlemlerini (ýsýtma-soðutma-havalandýrma-filtreleme-nemlendirme-nem alma) tek baþýna yapan hijyenik paket klima cihazlarý kullanýlýr. Cihazlar uzaktan yönetilecekse uygun bir bina yönetim sistemine baðlanmalýdýr. Laminar Flow veya Plenum Box üfleme plenumlarý: Class I veya Class II uygulamalarý için gerekli tüm unsurlar ile birlikte laminer veya türbülant hava akýþýnýn saðlanmasý için HEPA/ULPA filtrelerinin içine konacaðý hava üfleme terminalleridir. Her birisinde fark basýnç presostadý bulunmasý bu 3. Kademe filtrelerinin tam olarak ne zaman kullanýlamaz hale geldiðini öðrenebilmek ve yenileri ile deðiþtirebilmek amacýyla çok önemlidir. VAV üniteleri: Temiz oda yapýlacak ortamlarýn içerisine üfleme yapacak plenum box'lardaki HEPA/ULPA filtrelerin zaman içerisinde týkanmasý sonucu oluþturduklarý fark basýncý bu filtrelerin ilk kullanýldýklarý yeni haldeki fark basýncýndan daha fazla olacaktýr. Filtreler eskidikçe fark basýncý gitgide artacak, emiþ tarafýnda basýnç kaybý deðiþmemesine raðmen üfleme hattýndaki basýnç kaybý gitgide artacaktýr. Bu da zaman içerisinde pozitif basýnçlý olmasý gereken ortamlarda negatif 2 Temmuz 2005 basýnç oluþmasýna (Dolayýsýyla temiz odanýn fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet verecektir). VAV ünitesi üzerindeki donanýmý sayesinde kendi hattý üzerindeki filtreler doldukça kendi damperini açacak ve basýnç kaybýný azaltacak, böylelikle ortama üflenen hava miktarýnda deðiþme olmayacaktýr. Yangýn ve shut-off damperleri: Hem yangýn hem de Shut-Off damper özellikli damperlerin kullanýlmasýyla sistemde belirli bir tasarrufa gidilecektir zira her ikisi de kullanýlmak zorundadýr. Aþaðýdaki yerlerde kullanmak zorunludur: -Hava sýzdýrmaz shut-off damperler hem basma hattý için (eðer 3. Kademe HEPA/ULPA filtreler ile geri hava akýþý önlenmemiþse) hem de emiþ kanallarýnda aþaðýdaki uygulamalar için dahil edilmiþ olmalýdýr. Bina kontrol mühendisliði tarafýndan onaylandýðý sürece test edilmiþ yangýn damperleri de bu amaçla kullanýlabilir. *Deðiþik class odalarýn birleþme yerlerinde kullanýlmasý gerekir. Böylelikle odalar arasýndaki sýzýntý olasýlýðý ortadan kalkar. *Birçok kata ayný anda hizmet eden sistemlerde, her kat branþmanýna konulmalýdýr. *Ayný Class olan odalar arasýnda þayet uzman tarafýndan odalarýn birbirinden ayrýlmasý öngörülmüþse kullanýlmalýdýr. *Birbirinden farklý hijyenik gereksinimleri olan odalar için taze hava ve egzost hatlarýnýn dýþ hava panjurlarý ile ilgili odalar arasýndaki bir noktaya konulmalýdýr. *3. Kademe filtrelerin giriþ kýsmýnda havalandýrma sistemi çalýþýrken HEPA/ULPA filtrelerin deðiþtirilmesine müsaade edecek olan müstakil olarak kontrol edilebilecek hava sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsýcanlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr.

5 Sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin Shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. -Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsý-canlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr. Fark basýnç sensörlerinden gelen ortam pozitif (veya negatif basýnç) bilgi sinyaline göre fan devrini deðiþtirebilmek için klima sisteminde frekans konvertörü kullanýlmasý þarttýr. Taze hava giriþi dýþ ortam zemin seviyesinden en az 3myukarýda olmalýdýr. Egzost havasý çýkýþý mümkünse çatýdan olmalý, atýlan hava çevreye zararlý maddeler içermemelidir. Class I odalarda pencere var ise hava sýzdýrmaz olmalýdýr. Ancak ameliyathanenin bina dýþ duvarýndan iki tarafý da pencereli bir koridor ile ayrýlmasý tavsiye edilir Bina içerisinde sterilizasyon yapýlan odalarýn temiz olan kýsýmlarýyla temiz olmayan kýsýmlarý (yataklarýn temizlenip, çarþaflarýn deðiþtirildiði kýsýmlar) arasýndaki hava transferi mümkün olan en az seviyeye indirilmiþ olmalýdýr. -Lif tutucu filtreler: Ameliyathanelerde ve temiz odalarda yerlere dökülen kýl, tüy, kumaþ lifi, iplik gibi hava ile birlikte sürüklenebilecek maddelerin emiþ kanalý içerisine girip toz, partikül kaynaðý olmasýný engellemek için kullanýlan lif tutucu filtreler hiç bir alet kullanmaksýzýn kolaylýkla sökülebilecek yapýda imal edilir. Bu filtreye takýlan maddeler dýþarýda kalýp kolayca görülebildiði için filtrenin temizlenme zamaný anlaþýlýr. Paslanmaz çelik yapýda olup diðer filtreler gibi eskimez (belirli bir kullaným ömrü yoktur). -Emiþ/üfleme menfezleri: Türbülant üfleme sisteminde havanýn yönlendirilme amacýna baðlý olarak perfore sacdan Laminar Flow veya anemostadlý emiþ/üfleme menfezleri kullanýlýr. -Kanal: Kanal sistemi kullanýlmasý herhangi bir klima sisteminin oluþturulmasýnda zorunludur. Tüm sistem içerisinde en zor tadil edilebilen ve genelde de en çok probleme sebebiyet veren unsur kanaldýr. Kanallar uygunluk, sýzdýrmazlýk kontrolleri yapýldýktan sonra uygun malzeme ile izole edilmelidir. -Hava kilitli kayar kapý: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. Class I ile Class II odalar arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. Class I odalar ile açýk hava ortamý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. Ameliyathane ile yoðun bakým kýsmý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. -Yapýsal unsurlar: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. Hijyenik Paket Klima Cihazý Temmuz

6 MAKALE KLÝMA SANTRALÝNDE HÝJYEN VE UYGULAMA KURALLARI 1.ÖZET Osman YAÞAR Hastane Departman Müdürü Bu makale de hijyenik klima ve havalandýrma sistemlerinin ana elemaný olan HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLARININ teknik özellikleri ve uygulamalarý üzerinde durulmuþtur. Literatür araþtýrmasý, iç hava kalite ve temiz ortam kavramlarýnýn üzerinde araþtýrma ve döküman sayýsýnýn fazla olduðunu, ancak ortamýn temiz havasýný saðlayan hijyenik klima santralleri ile ilgili çalýþmalara sýk rastlanmadýðýný göstermiþtir. Hijyenik mekanlar ve esaslarý, hijyenik santral kavramý, ana kurallar çerçevesinde izah edilmeye çalýþýlmýþ ve pratikte ve uygulamada bu kurallarýn nasýl uygulanmasý gerektiði hakkýnda bilgi verilmiþtir. 2.GÝRÝÞ Prensip olarak hijyen ortamlarda partikül ve mikro-organizma oluþumu veya transferi tamamen yok edilemez, ancak ortamýn havalandýrýlmasý baþka bir deyiþle düþük partikül konsantrasyonuna sahip havanýn ortama verilmesi ve kirli havanýn ortamdan alýnmasý yolu ile ortamdaki partiküler ve mikro-organizma sayýsý istenilen seviyelerde tutabilmektedir. Bu havayý hazýrlayan ve iklimlendiren klima santrallerinin ise, ortamýn hijyen sýnýfýna uygun DIN 1946/4 [2] Standart özeliklerine sahip ve belgeleriyle onaylý olmasý gerekmektedir. 3.HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLERÝNDE UYGULAMA KURALLARI Konfor klima ve havalandýrma sistemleri, sýcak, soðuk ve nem oraný parametrelerine göre tasarlanmakta olup günümüzde konfor klima ile hijyenik klimalar arasýndaki parametreler çok farklý olmasýna karþýn genelde üretici firmalarýn rant elde etme çabasýndan dolayý hijyenik standartlara uygun olmayan onlarca ürün satýlmaya çalýþýlmakta ve kýsmen de, baþta çok kýymetli doktorlarýmýzý yanýltarak hijyen klima santralleri baþlýðýnda üretmekte olduklarý veya daha ucuz maliyetli cihazlarý hijyenik mekanlara uygulamaktadýrlar. Temiz oda uygulamalarýnda, ortamdaki sýcaklýk, nem oraný, mikro-organizma ve partiküler sayýsý temiz oda sýnýfýna göre belirlenen deðer ve toleranslarda olmasý gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda, kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayýsýnýn fazla olmasý, sistemin tasarýmýný ve cihaz seçimini konfor klimalara göre daha kompleks hale getirmektedir. Santral kaseti, fan, nemlendirici susturucu, elektrikli ýsýtýcý, her iþin baþý ÖNCE SAÐLIK Soðutucu serpantin, filtrler, otomasyon v.b. elemanlarýn hijyenik özelliðe sahip olmasý baþlý baþýna detaylar içermektedir. Hijyenik klima santralleri ile ilgili en önemli standartlar, hastane klima ve havalandýrma sistemi için DIN 1946 /4 [2] standartýdýr. Bu standartta hijyenik klima santrallerinin sahip olmasý gereken özellikler anlatýlmýþtýr: 3.1. KURAL 1: Hijyenik klima santralinde olmazsa olmaz özellikler : Cihaz tüm yüzeyler paslanmaz ve her noktasýna ve elemanlarýna ulaþabilmesi için gözetleme pencereleri ve dezenfekte edilebilmesi için servis kapaklarý bulunmasý Hijyenik santral içinde 1. Kademe filtre kalite en az EU4-2. Kademe filtre en az EU7 bulunmasý Santrallerde partikül ve mikro-organizmanýn birikmemesi, oluþmamasý için özel iç dizaynýn olmasý Santral giriþ ve çýkýþlarýnda motorlu otomatik damperler bulunmalý Elektrikli ve sulu bataryalý ýsýtýcý bulunmasý Soðutucu batarya bulunmasý Buharlý nemlendirici bulundurulmasý Filtre fark basýnç sensörleri ve otomasyonun olmasý Aspiratör ve vantilatör fanlarý Elektrik ve otomasyon panosu Frekans konventörleri Hijyenik santrallerde DIN 1946/4 göre santral kasetleri DIN V2 4194/2 (4) de açýklanan sýnýf 2 þartlarýna haiz olmasý gerekmektedir KURAL 2: Özel hastaneler yönetmeliði hükümleri tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan Özel Hastaneler Yönetmeliðinin / / / sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan, bölümlerden hijyenik klima sistemleri ile ilgili kýsmi bilgiler aktarýlmaktadýr. AMELÝYATHANE Madde 24 Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlýk dallarýnýn gerektirdiði en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandýrma odalarý bulunur. Ameliyathanelerin, osepfik ve sepfik müdahalesi için ayrý ayrý ve sterilizasyon þartlarýný taþýmasý gerekir 4 Temmuz 2005

7 MAKALE YOÐUN BAKIM Madde 25 Yoðun bakým üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandýrýlýrlar. ECZANE Madde 27 Özel hastane eczaneleri, bodrum katý dýþýnda bulunur ve uygun þartlarda havalandýrýlmalarý ve aydýnlatýlmasý saðlanýr. ISITMA, HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA Madde32- Özel hastanelerin merkezi ýsýtma sistemi ile ýsýtýlmasý zorunludur. Zeminden ýsýtma yapýlmasý uygun deðildir. Enfeksiyon riski taþýyan hastalarýn yatýrýldýðý yoðun bakým ve hasta odalarýnda dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril þartlarýn ve yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için hijyenik klima santrali yaptýrýlmasý zorunludur. 3.3 Kural 3: Hijyenik mahaller ve hijyenik standartlar. -Geçerli olan hijyenik standart DIN 1946/4 dür. -DIN 1946/4 te bulunan Class sýnýflandýrýlmasý aþaðýda belirtilmiþtir. Class 1-(US-FED-TD-209' a göre Class 1 ile 100 arasý ) Çok yüksek temizlik ihtiyacý olan yerler üfleme Laminer akýmlý olmalýdýr. (Tam steril mahaller) Class II -(US-FED-TD-209' a göre Class 1 ile 100 arasý ) Normal seviyede temizlik ihtiyacý olan yerler üfleme karýþýk akýmlý (Yarý steril mahaller) olmalýdýr. -Class I Hastane mahalleri. 1-A ve B tipi ameliyathaneler (özellikle transplantasyon, beyin, açýk kalp, ortapedi tipi ameliyathaneler) 2-Ameliyathanelere bitiþik odalar (Steril malzeme temin edilen depo ve koridorlar, lavabo ile ameliyat öncesi ve sonrasý bekleme odalarý ve techizof odalarý, kendine gelme odasý) 3- Doðumhane ameliyathanesi 4-Yoðun bakým kýsmýnda bulunan enfekte olma eðilimli hasta odalarý. 5- Özel bakým kýsýmlarýndaki koðuþlar ve acil iþlem odalarý (Baðýþýklýk zayýflýðý tedavisi olan hasta odalarý) 3.4. KURAL.4:PLANLAMA KRÝTERLERÝ: YER: Binanýn steril alan yapýmý için uygun olmayan noktalarýndan örneðin pencerelere ve duvarlara güneþ ýþýnlarýnýn güçlü etkisi nedeniyle soðutma ek yükler ve dolasý ile iþletme esnasýnda yüksek maliyetler ortaya çýkacaðýndan, mümkün olduðu kadar binanýn ýsý izolasyonlarýnýn olmasýna özen gösterilmelidir SANTRAL YERLEÞÝMÝ: Steril alanlar için konulacak cihazlarýn steril mahallerine mümkün olduðu kadar yakýnda olmasýna iþletme ve bakým açýsýndan özen gösterilmelidir. Bu bir taraftan, steril alana giden kanal aðý veya boru sistemi ile ilgili yatýrým maliyetini düþürür, diðer taraftan da, steril hava, basýnçlý hava nakli sýrasýnda sürtünme kayýplarý, kompakt bir kanal sisteminde steril alan ile teknik mekan arasýnda uzun bir mesafe olmasý durumdaki kadar büyük olmayacaðýndan, enerjiden tasarruf edilmesini saðlar. PLANLAMA: Steril alanlarýn Hastane odalarýnda Hava Akýþ Yönleri (DIN 1946/4 Tablo1) ve (DIN 1946/4 Tablo2 ) temiz Oda özelliklerini gösteren tablolardan yararlanmak zorunludur. Aksi takdirde istenen hijyen saðlanamaz bu faktörler dikkate alýnarak planlama aþamasýna geçilmelidir. KANAL SÝSTEMÝ:Kanal sistemi hijyenik klima cihazlarýn dýþ ortamdan aldýðý hava steril alanlar içinde sirküle ettiði sistemdir. steril alan kanal sisteminde, filtre basýnç kayýplarýný karþýlayabilmek için, hava hacim akýþý ile ilgili en uygun sevk ve ayar olasýlýðýnýn seçilmesi gerekir. HAVALANDIRMA KANALLARI Hijyenik veya temiz oda ihtiyacýna yönelik bir klima sistemini oluþturan kanal tesisatýnda aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir: Pürüzsüz yüzeyli sacdan mamul malzeme olmalýdýr. Kanal içinde ana klima sistemine dahil olmayan herhangi bir cihaz bulunamamalýdýr. Hava kanalý (galvinaz sacdan veya eþdeðer yüzey kalitesinde baþka bir malzemeden mamul) pürüzsüz bir yapýda olmalý. Flexible kanallar hava terminal noktalarýna baðlantýlarda kullanýlmak üzere her biri en fazla 2m uzunlukta olmalýdýr. Sistem yapýsal boþluklara as-built þeklinde yapýlmýþ kanallardan (servis kanallarý veya çift duvar arasýnda, çatý boþluðu gibi yerlerde bulunan amiþ-üfleme kanallarý gibi) muaf olmalýdýr. Hava kanallarý mekanik yükleri karþýlayabilir yapýda ve aþýnmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. Tüm kanallar ve bunlarýn içerisindeki parçalar temizlik amacýyla sökülüp dýþarý çýkartýlabilir olmalý (eðer dýþardan bir kapak vasýtasýyla içlerine ulaþýlamýyorsa). Ayný zamanda tüm parçalar arasýndaki sýzdýrmazlýk gerekli sýzdýrmazlýk standartlarýný karþýlamalýdýr. Basma hattý hava kanalý özellikle Class I standartý için klimatize edilecek ortamlara mümkün olduðunca yakýn olmalýdýr. Sýzdýrmazlýk seviyesi standartlara uygun olmalýdýr. Egzost havasý özellikle radyoaktif madde içeren zonelar için ayrý bir kanal vasýtasýyla taþýnmalýdýr. Klima cihazlarý ve hava kanallarý servis, bakým ve temizliðinin yapýlmasýna olanak tanýyacak kadar büyük olmalýdýr. Temizlik 3. Kademe filtre ile üfleme terminali arasýnda kanal kýsmýnda ve odalarda peryodik olarak yapýlmalýdýr. Kýsa dönemli sistemi kapatma sonucunda bu temizlik tekrarlanmalýdýr. 4. SONUÇ: Bu makalede, hijyenik klima santralleri kurallar ve yönetmeliklerden kýsa alýntýlar alarak anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Belirtilen yasalara ve kurallara uyulmadýðý taktirde hijyenik performansýn elde edilmesi imkansýz olup problemler yaþanacaðý söz konusu olabilecektir. Kaynaklar: DIN 1946/4 Heating. Ventilation and air conditioning, DIN 1886 Ventilation for building-air handling Units DIN V Air Leakage Classification of Sheet Metal Ducfing System 1989 / Özel Hastaneler Yönetmenliði Temmuz

8 GÖNKA DAN HABERLER SHK MOSKOW 2005 FUARI MOSKOVA/RUSYA Ece GÖNCÜ Mehmet KOÇAK Sergül YILDIRAN Rüþtü BALCIOÐLU Rusya Federasyonu'nun baþkenti Moskova'da Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenen 9.Uluslararasý SHK MOSKOW 2005 'Isýtma Soðutma Havalandýrma ve Klima' fuarýndaki GÖNKA Klima standý, Rusya'nýn hemen hemen bütün þehirlerinden gelen mühendislerin, proje gruplarýnýn, klima sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn ve kiþilerin ilgi odaðý olarak ziyaretçi akýnýna uðramýþtýr. Gönka ile birlikte Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen mühendislerden oluþan 14 kiþilik bir heyet standýmýzda bizlere destek vermiþlerdir. Ziyaretçiler, standýmýzda uzman personelimizden ürünlerimizi tanýma imkaný bulmuþ, ýsýtma soðutma alanýndaki bilgilerine; GÖNKA tecrübe ve teknolojisini ekleyerek fuardan ayrýlmýþlardýr. görmeleri için davet edilmiþ, bu davete olumlu cevap veren üreticiler, kendilerinin yada teknik elemanlarýnýn mutlaka geleceklerini ifade etmiþlerdir. Ukrayna'daki temsilcilerimiz sadece bizi Rusya'da desteklemek amacýyla o kadar yolu kat ederek fuara, Moskova'ya kadar gelmiþ ve bizleri daha güçlü kýlmýþlardýr. Fuarda standýmýza gelerek ürünlerimizi inceleyen ziyaretçilere, bizi yalnýz býrakmayan misafirlere ve emeði geçen herkese buradan teþekkür eder, bu fuarýmýzýn da diðer fuarlarýmýz gibi yolumuzu aydýnlatmasýný dileriz. GÖNKA Dýþ Ticaret Departmaný Fuarda üretimini yaptýðýmýz klima santrali, soðutma gruplarý, hijyenik paket klima, temiz oda ve laminer flow sistemi, fancoil cihazlarý tanýtýlmýþ ve ziyaretçilere bu ürünleri inceleme imkaný sunulmuþtur.laminar flow ünitesinin çalýþma sistemi ise bir gösteri ile ziyaretçilere tanýtýlmýþ ve temiz oda ziyaretçilerin ilgi odaðý olmuþtur. Bu fuardaki çalýþmalarýmýz, dýþ pazarlarda bizlere; ürünlerimizin çalýþma kalitesi ve kullanýlan malzeme bakýmýndan diðer firmalarýn ürünlerine göre artýlarý olduðunu bir kez daha gösterme imkaný yaratmýþtýr. Bu durum ürünlerimizi inceleyen ziyaretçiler tarafýndan da firmamýza belirtilmiþtir. Fuarda Rusya'nýn en büyük yerli üreticileriyle temasa geçilerek iþbirliði konusunda anlaþmalara varýlmýþtýr. Anlaþmaya vardýðýmýz üreticiler Türkiye ye fabrikamýzý 6GÖNKA POSTASI / Temmuz 2005

9 GÖNKA DAN HABERLER RESÝMLERLE SHK MOSCOW FUARI Ukrayna Temsilcimiz standýmýzda bizlerle... Dýþ ticaret koordinatörümüz Ece Göncü Enka Ýnþaat Rusya genel müdür yardýmcýsý ile Temiz oda ve hijyenik paket klima Shk fuarýndaki basarýmýza... Klima santralimiz Dýþ ticaret ekibimiz ziyaretçilerle... Genel müdür yardýmcýmýz Sn. Salih KADAYIFÇIOÐLU misafirlerimizle... Þubat 20057

10 GÖNKA DAN HABERLER ERDEMÝR Tankut SAVCI Makine Mühendisi Ereðli Demir ve Çelik fabrikalarý T.A.Þ.' nin 2. Sýcak haddehane motor odasý bölümün havalandýrýlmasý (soðutulmasý) ve filtrasyon sisteminin iyileþtirilmesi iþi hakkýnda Dünya' da öncü çelik üreticisi Erdemir, geçmiþ yýllardaki 3 milyon 250 bin tonluk üretimini 3 milyon 535 bin tona çýkarmýþ ve buna baðlý olarakta baþta ABD, Avrupa Birliði ve Çin olmak üzere 25 ayrý ülkeye satýþ yaparak 245 milyon $ ihracat geliri elde etmiþtir. Görüldüðü üzere sayýsal deðerler beklenenlerinde çok üzerinde gerçekleþmiþtir. Çeliðin hayat bulduðu bu fabrikada pek tabii ki öncü iþletmelerden birisi haddehanelerdir. Erdemir'in fabrika olarak slab yetiþtirmekte zorlandýðý üretimini 3 vardiya 7 gün 24 saat sürdüren 2. Sýcak haddehane rekorlara imza atmýþtýr. Dakikalýk duruþlarýn bile yüz binlerce dolarlýk üretim kaybýna yol açtýðý 2. Sýcak haddehane nin modern izolasyonun da GÖNKA KLÝMA olarak bizim de bir emeðimizin geçmiþ olmasý þahsýmý ve þirketimi fevkalade memnun etmiþ, gururlanmamýza vesile olmuþtur. Projelendirilmesi ve uygulanmasý GÖNKA tarafýndan yapýlan 2. Sýcak haddehane fan odasýnda aþýrý enerji yüklerinden ortaya çýkan sýcak hava sýðýlmasýnýn önüne geçmek için ortam havasý %100 iç havalý klima santralý ve hava soðutmalý bir grup vasýtasýyla soðutulmuþtur. Bu sayede hadde silindirlerinin tahkirinde kullanýlan R1 ve R2 motorlarýnýn baðlý olduðu elektrik pano ve trafolarýndaki aþýrý ýsýnmadan kaynaklanan duruþlar 1.etap klimatizasyon ile en aza indirilmiþtir. 4 etapta oluþacak bu modernizasyonda Gönka Klima üzerine düþeni yaparak sistemi çalýþýr vaziyette ve istenen ortam þartlarýnda 2005 yýlý içerisinde teslim etmiþtir. 8 Þubat 2005

11 GÖNKA DAN HABERLER MEDYA DA GÖNKA KLÝMA GÖNKA, MEKANLARDA SESSÝZ VE SAÐLIKLI SOLUKLAR ÜRETÝYOR... OSBLIFE 2005/01 sayýsýnda yayýmlanan Dýþ Ticaret Koordinatörümüz Ece GÖNCÜ nün röportajýndan alýnmýþtýr. hastaneler de ýsýtma soðutma klima havalandýrma saðlamaktadýr. En çok beðeni topladýðýnýz ürününüz hangisi, avantajlarý neler? Ürünlerimizin hepsine çok güveniyoruz, ama içinde bulunduðumuz dönemde ihtiyaçlarý yüksek teknoloji ile karþýlayan Hijyenik Paket Klimalarýmýz büyük beðeni toplamakta. Geçtiðimiz yýl, 22 yeni hastaneyi paket cihazlarýmýzla donattýk ve bu yýlda satýþlarýmýza devam etmekteyiz. Hijyenik paket Klimalarýmýzýn; ameliyathanelerin gerektirdiði taze havayý karþýlamanýn yaný sýra, sessiz ve titreþimsiz çalýþma, septik ve aseptik ameliyatlarda basýnç kontrolü, oda sýcaklýðý ve nem oranýnýn devamlý kontrolü, ebatlarýn küçük olmasýndan az yer kaplamasý ve yetkili saðlýk personelinin doðrudan kontrolü altýnda bulunan baðýmsýz bir sistem olmasý gibi pek çok avantajýný sýralayabiliriz. Pazar payýnýz nedir? Rekabetin yüksek olduðu ýsýtma-soðutma-havalandýrma sektöründe pazar payý bir çok firma arasýnda paylaþýlmaktadýr. Pazarýn %20 sine hitap eden GÖNKA sektörün önde gelen firmalarýndan biridir. Etrafýmýza dikkatli baktýðýmýzda gururlanacak þeylerin de olduðunu görebiliyoruz. Milli bir müsabakadan galip çýkýldýðýnda duyduðumuz gurur gibi, Ancak bu çok farklý. Eðer galibiyet seriniz istikrarýnýz bir veya birkaç oyunluk ise o zaman eski galibiyetlerinizle nostalji yaþýyorsunuz. Oysa bu röportajda 20 yýl bozulmayan bir galibiyet serisini bulacaksýnýz. GÖNKA Dýþ Ticaret Koordinatörü Sayýn Ece GÖNCÜ bu galibiyet serisini ve baþarý öyküsünü bizimle paylaþtý... Þirketiniz ve ürün portföyünüz hakkýnda kýsaca bilgi alabilir miyiz? GÖNKA KLÝMA A.Þ., 20 yýldýr, klima santralleri, hijyenik pakte klimalar, laminer flow sistemleri, fan coil, soðutma gruplarý baþta olmak üzere ýsýtma-soðutma-klima-havalandýrma alanýnda üretim yapmaktadýr. Ürünlerinizin kullaným alanlarý hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Hijyenik Paket Klimalarýmýz, temiz oda cihazlarýmýz eczacýlýk, tarým, gýda ve havacýlýk endüstrilerindeki modern temiz odalarýn özel gereksinimlerini karþýlamak amacýyla dizayn edilmiþtir. Laminer Flow Sistemlerimiz, ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, gýda üretimi, elektronik endüstrisi ve araþtýrma laboratuvarlarýnda tercih edilmektedir. Klima santralleri Soðutma gruplarýmýz ve fan coil cihazlarýmýz; oteller, ofisler, iþ merkezleri, restoranlar, ve Sadece pazara yönelik mi satýþ yapýyorsunuz? Ýhracata yönelik giriþimleriniz var mý? GÖNKA 20 yýldýr iç pazarda saðladýðý baþarý ve iþ kapasitesini son yýllarda dýþ pazarda da göstermeye baþlamýþtýr. Günümüzde hýzla artan ihtiyacýmýzýn ülkemize ve firmamýza getirileri büyüktür. Dýþ pazarlara ulaþmada doðrudan müþteri bulmak yerine bayilik-temsilcilik aðý kurmayý düþünüyor musunuz? GÖNKA'nýn hedef pazarlamalarýnda sahip olduðu temsilcilikleri ile üretim, pazarlama ve satýþ aþamalarýnda kurmuþ olduðu að sayesinde, müþterilerimize her ülkede bir kapý açmýþ oluyoruz. Müþterilerimize temsilcilerimiz kanalýyla doðrudan kendi ihtiyaçlarýna yönelik hizmet sunuyor. Fuarlara katýlýyor musunuz? Fuarlar bize göre, bir firmanýn dýþ pazarlarda kendini görmesi ve kendini baþkalarýna göstermesi için çok önemli fýrsatlardýr. Firmamýz iþte bu araçla hedef pazarýna ve sektörüne hitap eden, müþterisine ulaþabileceði bir çok fuarda boy göstermektedir. Geçtiðimiz yýl yapý-inþaat ve ýsýtma- soðutma havalandýrma fuarlarýyla sýrasýyla, Ukrayna, Kazakistan, Rusya ve Polonya'da müþterileriyle buluþmuþ ve yeni yatýrýmlara kucak açmýþtýr. Ýç pazarda müþterilerine medikal fuarlarla ulaþmakta ve böylece medikal yönünü de ortaya koymaktadýr. Þubat 20059

12 GÖNKA DAN HABERLER WEB SÝTEMÝZ ve TANITIM CD MÝZ YENÝLENDÝ Ýnternetin hayatýmýzýn her bölümünde boy göstermeye baþladýðý þu günlerde her internet kullanýcýsý bir web sayfasýnda aradýðýný en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulmak ister. Ayrýca þirketlerin kendi reklamlarýný yapmalarý ve ticaretlerini artýrmalarý için web sitelerinin tasarýmý ve içeriði çok önemli bir yer teþkil etmektedir. Gönka' nýn yeni sitesi bilgi açýsýndan yeni ve zengin içeriði ile aradýðýnýzý en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulabileceðiniz bir yapýda tasarlandý. Ýnternette sörf yapmayý zevkli hale getiren; flash teknolojisi, java menüsü, asp ve html kodlama dilleriyle sayfa daha da kullanýþlý hale getirildi. Firmamýz yurt dýþýnda da ismini duyurmuþ ve hýzla geliþen bir firma olduðu için web sitemiz Türkçe, Ýngilizce, Rusca olmak üzere 3 ayrý dilde tasarlanmýþtýr. Aklýnýza þöyle bir soru geldiðini duyuyor gibiyim, bu siteden online olarak neler yapabilirim? -Bakým hizmetleri: Her türlü bakým ve onarým talepleriniz için Teknik Servis Talep Formu hazýrlanmýþtýr. Bu formu doldurmanýz halinde talepleriniz en kýsa sürede yerine getirilecektir. -Cd talep formu: Dünya' nýn neresinde olursanýz olun Sayfamýzdan Tanýtým cd mizi sipariþ edebilirsiniz. -Kariyer : Firmamýzdaki iþ olanaklarýmýz hakkýnda bilgi alabilir ve online iþ baþvurusu yapabilirsiniz. Ýlkbahar yaðmurlarýný geride býraktýðýmýz þu günlerde yaz' a merhaba derken Gönka Tanýtým Cd mizin yeni versiyonuna da hoþgeldin diyelim. Uzun bir çalýþmanýn sonucunda Gönka Tanýtm Cd 3 versiyonu hizmetinize sunulmuþtur. ve Gönka Tanýtm cd sinin yapýmýnda bana yardýmlarýndan dolayý Kalite Kontrol Müdürümüz Sayýn Diler KADAYIFÇIOÐLU ve Grafiker arkadaþýmýz sayýn Sezen IÞIK ' a teþekkürlerimi sunarým. Sorunsuz bilgisayarlarda, Sanal dünyada daha huzurlu, verimli ve eðlenceli sörf yapmanýz dileðiyle... Türkiye nin internetteki yeri: AB'ye üye ve aday ülkeler arasýnda internetin kullanýmýyla ilgili yapýlan bir araþtýrmaya göre, Hollanda ve Danimarka teknolojinin bütün imkanlarýndan yararlanýrken, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan bu alanda geri kalýyor. Brüksel (AA) - AB'nin Avrupa'da teknoloji kullanýmýný artýrmak içinuyguladýðý ''E-Avrupa'' projesi çerçevesinde yapýlan araþtýrmaya göre, AB'nin geniþlemeden önceki 15 üyesinin çoðunluðu iletiþim teknolojisini etkin þekilde kullanýyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye, AB'nin 28 ülkeli e-avrupa sýralamasýnda 25. sýrada geliyor. Barýþ KÖMÜRCÜ Bilgi Ýþlem Sorumlusu AB'de insanlarýn yüzde 46'sýnýn internet kullandýðý, Türkiye'de ise bu oranýn yüzde 7.3 olduðu belirlenen araþtýrmaya göre, Türkiye'de internete eriþim bedeli yüksek. AB'nin geniþlemeden önceki üye ülkelerinde kiþi baþýna 3160 bayt veri alýþveriþi olduðunu kaydeden araþtýrma, Türkiye'de kiþi baþýna 17 bayt veri aktarýmý olduðunu ortaya koyuyor. Araþtýrma sorumlusu Dr. Soumitra Dutta, ülkelerin teknolojiye ne kadar önem verdiklerini tespit etmek için, kiþi baþýna düþen milli geliri iletiþim ve teknoloji kullanýmýndan baðýmsýz hale getiren bir yöntemden yararlandýklarýný, bu uygulama sayesinde AB'nin varlýklý ülkelerinden Fransa'nýn teknoloji kullanýmýnda Estonya'nýn arkasýnda kaldýðýný söyledi. Dutta, ''Teknoloji kullanýmýný belirleyen, ülkenin mali durumu deðil, ülkeyi yönetenlerin ileri teknolojiye ne kadar inandýklarý'' dedi. Dr. Dutta, bireysel internet kullanýmýnýn artmasý için maliyetlerin düþürülmesi ve içeriðin zenginleþtirilmesi gerektiðini belirtti. Ülkeleri yönetenlere teknolojinin geliþmesi için sadece uygun ortam saðlama görevi düþtüðünü ifade eden Dr. Dutta, ''Asýl iþ özel sektöre düþüyor. Geliþmek için hýrs duymalarý ve rekabet içinde olmalarý gerek, aksi halde maliyetleri düþürmezler ve ilerleme saðlayamazlar'' diye konuþtu. Bunlarý Biliyor muydunuz? Türkiye' de yapýlan bir araþtýrmaya göre "Ýnternet kullanmaya baþladýkdan sonra daha az tv seyreder oldum." diyenler %31 Hollanda ve Danimarka'nýn lider durumda yer aldýðý e-avrupa sýralamasýnda, Portekiz ve Yunanistan AB'ye yeni katýlan çok sayýda ülkenin gerisinde kaldý. Listede ilk 15'e giren AB'nin yeni üyeleri Estonya ve Malta ise Fransa ve Ýtalya'yý geride býrakarak, çok sayýda AB ülkesinin önünde yer aldý. Türkiye 1000 kiþi baþýna düþen sabit telefon ve cep telefonu hattý açýsýndan ise 138 ülke arasýnda 46'ncý sýraya yerleþti. Türkiye'de 1000 kiþi baþýna 662 sabit telefon ve cep telefonu hattý düþüyor. Devlet Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre, cep telefonuna sahip hane halký oraný yüzde.64 olan Türkiye'de kiþisel bilgisayar sahibi olan hane halký oraný yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. Biliþim çevrelerinde ''Ýkinci Sanayi Devrimi'' olarak adlandýrýlan internetin Türkiye'de kullanýmý hýzla yayýlýyor. Türkiye'de 12 yýl önce baþlayan devrimden bugün 7 milyon kullanýcý yararlanýyor. Türk kullanýcýlar sayý olarak geliþmiþ ülkelerle yarýþamasa da Türkiye'de internete olan ilgi her geçen gün artýyor. Bugün Türkiye'de internet kullanýcý sayýsýnýn 7 milyona, internete baðlý bilgisayar sayýsýnýn ise 250 bine ulaþtýðý tahmin ediliyor. KAYNAK ÝNTERNET 10 Þubat 2005

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı