GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý"

Transkript

1 GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL 5 Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý Medyada GÖNKA KLÝMA A.Þ. ERDEMÝR Temiz ve Hijyenik Odalarda Paket Klimanýn Kullanýmý SHK Moscow 2005 SHK MOSCOW 2005 Erdemir ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Pazarlama Stratejisi FABRÝKA

2 içindekiler 1 Önsöz 2 Teknik Makale Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným Cihangirhan S. GÜZEY 4 6 Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý Osman YAÞAR GÖNKA dan Haberler Moscow 2005 ve GÖNKA KLÝMA GÖNKA POSTASI GÖNKA KLÝMA A.Þ. 3 Aylýk Yayýn Organý Temmuz 2005 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Halil GÖNCÜ YÖNETÝM KURULU BAÞKAN YARDIMCISI Salih KADAYIFÇIOÐLU YAYIN GRUBU YAYIN KOORDÝNATÖRÜ Diler KADAYIFÇIOÐLU EDÝTÖR Sezen IÞIK GRAFÝK TASARIM / UYGULAMA Sezen IÞIK BASKI 8 GÖNKA dan Haberler Ereðli Demir Çelik A.Þ. 9 Tankut SAVCI GÖNKA dan Haberler Medyada GÖNKA KLÝMA A.Þ. GÖNKA dan Haberler 10 Barýþ KÖMÜRCÜ 11 Aktüel Satýþ Stratejileri GÖNKA dan Haberler Ýþte Baþarý ve Huzuru Yakalayabilmek GÖNKA dan Haberler Personelden Haberler Temmuz 2005

3 ÖNSÖZ Çevre Dostu GÖNKA KLÝMA Lale ÖZCAN Ýthalat Ýhracat Asistaný GÖNKA POSTASI' nýn 14. sayýsýndan herkese merhaba... Yaz sýcaklarýnýn kendini iyiden iyiye hissettirmeye baþladýðý bu günlerde dünyamýz yine büyük bir tehlikenin eþiðinde. Ozon tabakasýndaki incelmenin ve oluþan sera gazlarýnýn etkisiyle gün geçtikçe artan küresel ýsýnma sorunu yoðun bir þekilde tartýþýlmaya devam ediyor. Aslýnda þu an yaþanan ýsýnma, doðaya günümüzde deðil 1960'lý yýllarda salýnan karbon kökenli gazlardan kaynaklanýyor. Ayný þekilde günümüzde salýnan karbonlu gazlar da, acil önlemler alýnmazsa, etkisini 15 yýl sonra göstermeye baþlayacak. Yeryüzündeki insan ve canlý hayatý bakýmýndan ciddi birtakým sonuçlarý olacaðý ileri sürülen bu küresel sorunun çözümü için araþtýrmalar yapýlýyor ve çözümler üretilmeye çalýþýlýyor. 141 ülkenin katýlýmý ile imzalanan ve 1997 yýlýndan beri uygulamaya geçmeyi bekleyen Kyoto protokolü, bilim adamlarýnýn acil müdahale çaðrýsýyla tekrar masaya yatýrýldý ve nihayet Þubat 2005'te yürürlüðe girdi. Protokolü onaylayan ülkeler, sera gazý salýmlarýný 2012 yýlýna kadar sýnýflandýrmak veya azaltmak zorundalar. Hedef; yýllarý arasýnda sanayileþmiþ ülkelerde sera gazlarý salýmýnýn 1990 yýlýndaki miktarýn %5,2 altýna çekilmesi. Kyoto Protokolü'nün uygulanmaya baþlamasýyla en çok petrol ve kömür sektörü etkilenecek. Karbondioksit ve metan gazýnýn yaklaþýk dörtte üçü fosil yakýtlarýn yanmasýndan, geri kalaný da arazi kullanýmý deðiþikliði ve özellikle ormanlarýn yok edilmesinden kaynaklanýyor. Fosil yakýtlarýnýn kullanýmýnýn azaltýlmasý, iklim deðiþikliðine etkisi çok daha az olan güneþ ve jeotermal gibi enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný gündeme getirecek. Uzun vadedeyse sanayiden tarýma her alanda enerji tasarrufu saðlayacak güneþ, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý söz konusu olacaktýr. Klima havalandýrma sektöründe de 1990 Temiz Hava Yasasý Deðiþikliklerinin yürürlüðe konulmasýyla çevreye ve ozon tabakasýna zararlý olan karbon içerikli soðutucu gazlarýn (CFC ve HCFC) kullanýmý kademeli olarak yasaklandý ve hem çevre dostu hem de daha verimli soðutma saðlayabilecek soðutucu gazlarýn geliþtirilmesi konusuna aðýrlýk verildi. Endüstriyel soðutma, iklimlendirme ve ýsý pompasý sistemlerinde yýllardan beri yaygýn olarak kullanýlmakta olan R22 gazýnýn kullanýmýnýn da 1 Ocak 2010 tarihinde durdurulmasý gerekmektedir. Bundan dolayý R-22 alternatifi soðutucu akýþkanlarýn özellikleri ve bunlarýn dönüþümü konusundaki çalýþmalar aðýrlýk kazanmýþtýr. Unutmayalým ki, doðada yaratýlan tahribatýn giderilebilmesi için tek yol temiz enerji kaynaklarý ve teknolojileri kullanmak ve toplumun tamamýnýn bu konuda bilinçlenmesini saðlamaktýr. Bu anlamda, gerek kiþiler gerekse kurumlar üzerlerine düþen görevleri yerine getirmelidir. GÖNKA KLÝMA da yýllardan beri ürünlerinde R22'ye alternatif olarak çevre dostu soðutucu akýþkanlar olan R407C ve R134a gazlarýný da kullanarak çevre konusunda duyarlýlýðýný göstermektedir. GÖNKA KLÝMA ürünleriyle dýþarýnýn sýcaðýndan etkilenmeyeceðiniz güzel ve serin bir yaz geçirmeniz dileðiyle... Temmuz 20051

4 TEKNÝK MAKALE Mak. Müh.Cihangirhan S. GÜZEY Teknik Müdür TEMÝZ ODA UYGULAMALARINDA KULLANILAN DONANIM Temiz oda bir çok bileþenden oluþan hassas dengeler üzerine kurulu bir sistemdir. Temiz odanýn tüm unsurlarýyla birlikte uyumlu çalýþmasý durumunda gerçek faydayý saðlayacaðý göz önünde bulundurulmalýdýr. Temiz oda kurmadan önce tüm bu unsurlar dikkatlice ele alýnmalý ve mümkün olduðunca fedakarlýktan kaçýnmadan ilk kurulan sistemin en iyi þekilde kurulmasýna özen gösterilmelidir. Zira çalýþmaya baþlamýþ bir ameliyathane/temiz oda ortamýna daha sonra bu unsurlardan herhangi birisini eklemek/deðiþtirmek sanýldýðýndan çok daha zor ve ilk kurulum esnasýnda olacaðýndan çok daha maliyetlidir. Bu unsurlarý kýsaca aþaðýda açýklayabiliriz: Klima sistemi ve otomatik kontrol cihazlarý: Klima santrali, su soðutma grubu, sýcak su kazaný, buharlý nemlendirici, pompa sistemleri, otomatik kontrol cihazlarý ve elektrik panosu gibi elemanlardan oluþan komple klima cihazlarý toplamýdýr. Ya da tüm klimatizasyon iþlemlerini (ýsýtma-soðutma-havalandýrma-filtreleme-nemlendirme-nem alma) tek baþýna yapan hijyenik paket klima cihazlarý kullanýlýr. Cihazlar uzaktan yönetilecekse uygun bir bina yönetim sistemine baðlanmalýdýr. Laminar Flow veya Plenum Box üfleme plenumlarý: Class I veya Class II uygulamalarý için gerekli tüm unsurlar ile birlikte laminer veya türbülant hava akýþýnýn saðlanmasý için HEPA/ULPA filtrelerinin içine konacaðý hava üfleme terminalleridir. Her birisinde fark basýnç presostadý bulunmasý bu 3. Kademe filtrelerinin tam olarak ne zaman kullanýlamaz hale geldiðini öðrenebilmek ve yenileri ile deðiþtirebilmek amacýyla çok önemlidir. VAV üniteleri: Temiz oda yapýlacak ortamlarýn içerisine üfleme yapacak plenum box'lardaki HEPA/ULPA filtrelerin zaman içerisinde týkanmasý sonucu oluþturduklarý fark basýncý bu filtrelerin ilk kullanýldýklarý yeni haldeki fark basýncýndan daha fazla olacaktýr. Filtreler eskidikçe fark basýncý gitgide artacak, emiþ tarafýnda basýnç kaybý deðiþmemesine raðmen üfleme hattýndaki basýnç kaybý gitgide artacaktýr. Bu da zaman içerisinde pozitif basýnçlý olmasý gereken ortamlarda negatif 2 Temmuz 2005 basýnç oluþmasýna (Dolayýsýyla temiz odanýn fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet verecektir). VAV ünitesi üzerindeki donanýmý sayesinde kendi hattý üzerindeki filtreler doldukça kendi damperini açacak ve basýnç kaybýný azaltacak, böylelikle ortama üflenen hava miktarýnda deðiþme olmayacaktýr. Yangýn ve shut-off damperleri: Hem yangýn hem de Shut-Off damper özellikli damperlerin kullanýlmasýyla sistemde belirli bir tasarrufa gidilecektir zira her ikisi de kullanýlmak zorundadýr. Aþaðýdaki yerlerde kullanmak zorunludur: -Hava sýzdýrmaz shut-off damperler hem basma hattý için (eðer 3. Kademe HEPA/ULPA filtreler ile geri hava akýþý önlenmemiþse) hem de emiþ kanallarýnda aþaðýdaki uygulamalar için dahil edilmiþ olmalýdýr. Bina kontrol mühendisliði tarafýndan onaylandýðý sürece test edilmiþ yangýn damperleri de bu amaçla kullanýlabilir. *Deðiþik class odalarýn birleþme yerlerinde kullanýlmasý gerekir. Böylelikle odalar arasýndaki sýzýntý olasýlýðý ortadan kalkar. *Birçok kata ayný anda hizmet eden sistemlerde, her kat branþmanýna konulmalýdýr. *Ayný Class olan odalar arasýnda þayet uzman tarafýndan odalarýn birbirinden ayrýlmasý öngörülmüþse kullanýlmalýdýr. *Birbirinden farklý hijyenik gereksinimleri olan odalar için taze hava ve egzost hatlarýnýn dýþ hava panjurlarý ile ilgili odalar arasýndaki bir noktaya konulmalýdýr. *3. Kademe filtrelerin giriþ kýsmýnda havalandýrma sistemi çalýþýrken HEPA/ULPA filtrelerin deðiþtirilmesine müsaade edecek olan müstakil olarak kontrol edilebilecek hava sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsýcanlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr.

5 Sýzdýrmaz bir damper bulunmalýdýr. Bu damperin Shut-off/yangýn damperi olmasý durumunda manuel olarak da müdahale edilebilir tipte olmasý gerekir. -Frekans konvertörleri ve fark basýnç sensörleri: Temiz oda uygulamalarýnda frekans konvertörlerinin kullanýlmasý hayati öneme haizdir. Zira temiz odalar kullanýlmadýðý zamanlarda bile sistem çalýþtýrýlmalý ve iç hava minimum sayýda sirküle ettirilerek havadaki partikül sayýsý-canlý organizma sayýsý belirli limitler içinde tutulmalýdýr. Fark basýnç sensörlerinden gelen ortam pozitif (veya negatif basýnç) bilgi sinyaline göre fan devrini deðiþtirebilmek için klima sisteminde frekans konvertörü kullanýlmasý þarttýr. Taze hava giriþi dýþ ortam zemin seviyesinden en az 3myukarýda olmalýdýr. Egzost havasý çýkýþý mümkünse çatýdan olmalý, atýlan hava çevreye zararlý maddeler içermemelidir. Class I odalarda pencere var ise hava sýzdýrmaz olmalýdýr. Ancak ameliyathanenin bina dýþ duvarýndan iki tarafý da pencereli bir koridor ile ayrýlmasý tavsiye edilir Bina içerisinde sterilizasyon yapýlan odalarýn temiz olan kýsýmlarýyla temiz olmayan kýsýmlarý (yataklarýn temizlenip, çarþaflarýn deðiþtirildiði kýsýmlar) arasýndaki hava transferi mümkün olan en az seviyeye indirilmiþ olmalýdýr. -Lif tutucu filtreler: Ameliyathanelerde ve temiz odalarda yerlere dökülen kýl, tüy, kumaþ lifi, iplik gibi hava ile birlikte sürüklenebilecek maddelerin emiþ kanalý içerisine girip toz, partikül kaynaðý olmasýný engellemek için kullanýlan lif tutucu filtreler hiç bir alet kullanmaksýzýn kolaylýkla sökülebilecek yapýda imal edilir. Bu filtreye takýlan maddeler dýþarýda kalýp kolayca görülebildiði için filtrenin temizlenme zamaný anlaþýlýr. Paslanmaz çelik yapýda olup diðer filtreler gibi eskimez (belirli bir kullaným ömrü yoktur). -Emiþ/üfleme menfezleri: Türbülant üfleme sisteminde havanýn yönlendirilme amacýna baðlý olarak perfore sacdan Laminar Flow veya anemostadlý emiþ/üfleme menfezleri kullanýlýr. -Kanal: Kanal sistemi kullanýlmasý herhangi bir klima sisteminin oluþturulmasýnda zorunludur. Tüm sistem içerisinde en zor tadil edilebilen ve genelde de en çok probleme sebebiyet veren unsur kanaldýr. Kanallar uygunluk, sýzdýrmazlýk kontrolleri yapýldýktan sonra uygun malzeme ile izole edilmelidir. -Hava kilitli kayar kapý: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. Class I ile Class II odalar arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. Class I odalar ile açýk hava ortamý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. Ameliyathane ile yoðun bakým kýsmý arasýnda hava kilitli kayar kapý olmalýdýr. -Yapýsal unsurlar: DIN 1946/4'e göre aþaðýdaki maddelere uyulmasý gerekir. Hijyenik Paket Klima Cihazý Temmuz

6 MAKALE KLÝMA SANTRALÝNDE HÝJYEN VE UYGULAMA KURALLARI 1.ÖZET Osman YAÞAR Hastane Departman Müdürü Bu makale de hijyenik klima ve havalandýrma sistemlerinin ana elemaný olan HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLARININ teknik özellikleri ve uygulamalarý üzerinde durulmuþtur. Literatür araþtýrmasý, iç hava kalite ve temiz ortam kavramlarýnýn üzerinde araþtýrma ve döküman sayýsýnýn fazla olduðunu, ancak ortamýn temiz havasýný saðlayan hijyenik klima santralleri ile ilgili çalýþmalara sýk rastlanmadýðýný göstermiþtir. Hijyenik mekanlar ve esaslarý, hijyenik santral kavramý, ana kurallar çerçevesinde izah edilmeye çalýþýlmýþ ve pratikte ve uygulamada bu kurallarýn nasýl uygulanmasý gerektiði hakkýnda bilgi verilmiþtir. 2.GÝRÝÞ Prensip olarak hijyen ortamlarda partikül ve mikro-organizma oluþumu veya transferi tamamen yok edilemez, ancak ortamýn havalandýrýlmasý baþka bir deyiþle düþük partikül konsantrasyonuna sahip havanýn ortama verilmesi ve kirli havanýn ortamdan alýnmasý yolu ile ortamdaki partiküler ve mikro-organizma sayýsý istenilen seviyelerde tutabilmektedir. Bu havayý hazýrlayan ve iklimlendiren klima santrallerinin ise, ortamýn hijyen sýnýfýna uygun DIN 1946/4 [2] Standart özeliklerine sahip ve belgeleriyle onaylý olmasý gerekmektedir. 3.HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALLERÝNDE UYGULAMA KURALLARI Konfor klima ve havalandýrma sistemleri, sýcak, soðuk ve nem oraný parametrelerine göre tasarlanmakta olup günümüzde konfor klima ile hijyenik klimalar arasýndaki parametreler çok farklý olmasýna karþýn genelde üretici firmalarýn rant elde etme çabasýndan dolayý hijyenik standartlara uygun olmayan onlarca ürün satýlmaya çalýþýlmakta ve kýsmen de, baþta çok kýymetli doktorlarýmýzý yanýltarak hijyen klima santralleri baþlýðýnda üretmekte olduklarý veya daha ucuz maliyetli cihazlarý hijyenik mekanlara uygulamaktadýrlar. Temiz oda uygulamalarýnda, ortamdaki sýcaklýk, nem oraný, mikro-organizma ve partiküler sayýsý temiz oda sýnýfýna göre belirlenen deðer ve toleranslarda olmasý gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda, kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayýsýnýn fazla olmasý, sistemin tasarýmýný ve cihaz seçimini konfor klimalara göre daha kompleks hale getirmektedir. Santral kaseti, fan, nemlendirici susturucu, elektrikli ýsýtýcý, her iþin baþý ÖNCE SAÐLIK Soðutucu serpantin, filtrler, otomasyon v.b. elemanlarýn hijyenik özelliðe sahip olmasý baþlý baþýna detaylar içermektedir. Hijyenik klima santralleri ile ilgili en önemli standartlar, hastane klima ve havalandýrma sistemi için DIN 1946 /4 [2] standartýdýr. Bu standartta hijyenik klima santrallerinin sahip olmasý gereken özellikler anlatýlmýþtýr: 3.1. KURAL 1: Hijyenik klima santralinde olmazsa olmaz özellikler : Cihaz tüm yüzeyler paslanmaz ve her noktasýna ve elemanlarýna ulaþabilmesi için gözetleme pencereleri ve dezenfekte edilebilmesi için servis kapaklarý bulunmasý Hijyenik santral içinde 1. Kademe filtre kalite en az EU4-2. Kademe filtre en az EU7 bulunmasý Santrallerde partikül ve mikro-organizmanýn birikmemesi, oluþmamasý için özel iç dizaynýn olmasý Santral giriþ ve çýkýþlarýnda motorlu otomatik damperler bulunmalý Elektrikli ve sulu bataryalý ýsýtýcý bulunmasý Soðutucu batarya bulunmasý Buharlý nemlendirici bulundurulmasý Filtre fark basýnç sensörleri ve otomasyonun olmasý Aspiratör ve vantilatör fanlarý Elektrik ve otomasyon panosu Frekans konventörleri Hijyenik santrallerde DIN 1946/4 göre santral kasetleri DIN V2 4194/2 (4) de açýklanan sýnýf 2 þartlarýna haiz olmasý gerekmektedir KURAL 2: Özel hastaneler yönetmeliði hükümleri tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýmlanan Özel Hastaneler Yönetmeliðinin / / / sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan, bölümlerden hijyenik klima sistemleri ile ilgili kýsmi bilgiler aktarýlmaktadýr. AMELÝYATHANE Madde 24 Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlýk dallarýnýn gerektirdiði en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandýrma odalarý bulunur. Ameliyathanelerin, osepfik ve sepfik müdahalesi için ayrý ayrý ve sterilizasyon þartlarýný taþýmasý gerekir 4 Temmuz 2005

7 MAKALE YOÐUN BAKIM Madde 25 Yoðun bakým üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandýrýlýrlar. ECZANE Madde 27 Özel hastane eczaneleri, bodrum katý dýþýnda bulunur ve uygun þartlarda havalandýrýlmalarý ve aydýnlatýlmasý saðlanýr. ISITMA, HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA Madde32- Özel hastanelerin merkezi ýsýtma sistemi ile ýsýtýlmasý zorunludur. Zeminden ýsýtma yapýlmasý uygun deðildir. Enfeksiyon riski taþýyan hastalarýn yatýrýldýðý yoðun bakým ve hasta odalarýnda dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril þartlarýn ve yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için hijyenik klima santrali yaptýrýlmasý zorunludur. 3.3 Kural 3: Hijyenik mahaller ve hijyenik standartlar. -Geçerli olan hijyenik standart DIN 1946/4 dür. -DIN 1946/4 te bulunan Class sýnýflandýrýlmasý aþaðýda belirtilmiþtir. Class 1-(US-FED-TD-209' a göre Class 1 ile 100 arasý ) Çok yüksek temizlik ihtiyacý olan yerler üfleme Laminer akýmlý olmalýdýr. (Tam steril mahaller) Class II -(US-FED-TD-209' a göre Class 1 ile 100 arasý ) Normal seviyede temizlik ihtiyacý olan yerler üfleme karýþýk akýmlý (Yarý steril mahaller) olmalýdýr. -Class I Hastane mahalleri. 1-A ve B tipi ameliyathaneler (özellikle transplantasyon, beyin, açýk kalp, ortapedi tipi ameliyathaneler) 2-Ameliyathanelere bitiþik odalar (Steril malzeme temin edilen depo ve koridorlar, lavabo ile ameliyat öncesi ve sonrasý bekleme odalarý ve techizof odalarý, kendine gelme odasý) 3- Doðumhane ameliyathanesi 4-Yoðun bakým kýsmýnda bulunan enfekte olma eðilimli hasta odalarý. 5- Özel bakým kýsýmlarýndaki koðuþlar ve acil iþlem odalarý (Baðýþýklýk zayýflýðý tedavisi olan hasta odalarý) 3.4. KURAL.4:PLANLAMA KRÝTERLERÝ: YER: Binanýn steril alan yapýmý için uygun olmayan noktalarýndan örneðin pencerelere ve duvarlara güneþ ýþýnlarýnýn güçlü etkisi nedeniyle soðutma ek yükler ve dolasý ile iþletme esnasýnda yüksek maliyetler ortaya çýkacaðýndan, mümkün olduðu kadar binanýn ýsý izolasyonlarýnýn olmasýna özen gösterilmelidir SANTRAL YERLEÞÝMÝ: Steril alanlar için konulacak cihazlarýn steril mahallerine mümkün olduðu kadar yakýnda olmasýna iþletme ve bakým açýsýndan özen gösterilmelidir. Bu bir taraftan, steril alana giden kanal aðý veya boru sistemi ile ilgili yatýrým maliyetini düþürür, diðer taraftan da, steril hava, basýnçlý hava nakli sýrasýnda sürtünme kayýplarý, kompakt bir kanal sisteminde steril alan ile teknik mekan arasýnda uzun bir mesafe olmasý durumdaki kadar büyük olmayacaðýndan, enerjiden tasarruf edilmesini saðlar. PLANLAMA: Steril alanlarýn Hastane odalarýnda Hava Akýþ Yönleri (DIN 1946/4 Tablo1) ve (DIN 1946/4 Tablo2 ) temiz Oda özelliklerini gösteren tablolardan yararlanmak zorunludur. Aksi takdirde istenen hijyen saðlanamaz bu faktörler dikkate alýnarak planlama aþamasýna geçilmelidir. KANAL SÝSTEMÝ:Kanal sistemi hijyenik klima cihazlarýn dýþ ortamdan aldýðý hava steril alanlar içinde sirküle ettiði sistemdir. steril alan kanal sisteminde, filtre basýnç kayýplarýný karþýlayabilmek için, hava hacim akýþý ile ilgili en uygun sevk ve ayar olasýlýðýnýn seçilmesi gerekir. HAVALANDIRMA KANALLARI Hijyenik veya temiz oda ihtiyacýna yönelik bir klima sistemini oluþturan kanal tesisatýnda aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir: Pürüzsüz yüzeyli sacdan mamul malzeme olmalýdýr. Kanal içinde ana klima sistemine dahil olmayan herhangi bir cihaz bulunamamalýdýr. Hava kanalý (galvinaz sacdan veya eþdeðer yüzey kalitesinde baþka bir malzemeden mamul) pürüzsüz bir yapýda olmalý. Flexible kanallar hava terminal noktalarýna baðlantýlarda kullanýlmak üzere her biri en fazla 2m uzunlukta olmalýdýr. Sistem yapýsal boþluklara as-built þeklinde yapýlmýþ kanallardan (servis kanallarý veya çift duvar arasýnda, çatý boþluðu gibi yerlerde bulunan amiþ-üfleme kanallarý gibi) muaf olmalýdýr. Hava kanallarý mekanik yükleri karþýlayabilir yapýda ve aþýnmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. Tüm kanallar ve bunlarýn içerisindeki parçalar temizlik amacýyla sökülüp dýþarý çýkartýlabilir olmalý (eðer dýþardan bir kapak vasýtasýyla içlerine ulaþýlamýyorsa). Ayný zamanda tüm parçalar arasýndaki sýzdýrmazlýk gerekli sýzdýrmazlýk standartlarýný karþýlamalýdýr. Basma hattý hava kanalý özellikle Class I standartý için klimatize edilecek ortamlara mümkün olduðunca yakýn olmalýdýr. Sýzdýrmazlýk seviyesi standartlara uygun olmalýdýr. Egzost havasý özellikle radyoaktif madde içeren zonelar için ayrý bir kanal vasýtasýyla taþýnmalýdýr. Klima cihazlarý ve hava kanallarý servis, bakým ve temizliðinin yapýlmasýna olanak tanýyacak kadar büyük olmalýdýr. Temizlik 3. Kademe filtre ile üfleme terminali arasýnda kanal kýsmýnda ve odalarda peryodik olarak yapýlmalýdýr. Kýsa dönemli sistemi kapatma sonucunda bu temizlik tekrarlanmalýdýr. 4. SONUÇ: Bu makalede, hijyenik klima santralleri kurallar ve yönetmeliklerden kýsa alýntýlar alarak anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Belirtilen yasalara ve kurallara uyulmadýðý taktirde hijyenik performansýn elde edilmesi imkansýz olup problemler yaþanacaðý söz konusu olabilecektir. Kaynaklar: DIN 1946/4 Heating. Ventilation and air conditioning, DIN 1886 Ventilation for building-air handling Units DIN V Air Leakage Classification of Sheet Metal Ducfing System 1989 / Özel Hastaneler Yönetmenliði Temmuz

8 GÖNKA DAN HABERLER SHK MOSKOW 2005 FUARI MOSKOVA/RUSYA Ece GÖNCÜ Mehmet KOÇAK Sergül YILDIRAN Rüþtü BALCIOÐLU Rusya Federasyonu'nun baþkenti Moskova'da Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenen 9.Uluslararasý SHK MOSKOW 2005 'Isýtma Soðutma Havalandýrma ve Klima' fuarýndaki GÖNKA Klima standý, Rusya'nýn hemen hemen bütün þehirlerinden gelen mühendislerin, proje gruplarýnýn, klima sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn ve kiþilerin ilgi odaðý olarak ziyaretçi akýnýna uðramýþtýr. Gönka ile birlikte Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen mühendislerden oluþan 14 kiþilik bir heyet standýmýzda bizlere destek vermiþlerdir. Ziyaretçiler, standýmýzda uzman personelimizden ürünlerimizi tanýma imkaný bulmuþ, ýsýtma soðutma alanýndaki bilgilerine; GÖNKA tecrübe ve teknolojisini ekleyerek fuardan ayrýlmýþlardýr. görmeleri için davet edilmiþ, bu davete olumlu cevap veren üreticiler, kendilerinin yada teknik elemanlarýnýn mutlaka geleceklerini ifade etmiþlerdir. Ukrayna'daki temsilcilerimiz sadece bizi Rusya'da desteklemek amacýyla o kadar yolu kat ederek fuara, Moskova'ya kadar gelmiþ ve bizleri daha güçlü kýlmýþlardýr. Fuarda standýmýza gelerek ürünlerimizi inceleyen ziyaretçilere, bizi yalnýz býrakmayan misafirlere ve emeði geçen herkese buradan teþekkür eder, bu fuarýmýzýn da diðer fuarlarýmýz gibi yolumuzu aydýnlatmasýný dileriz. GÖNKA Dýþ Ticaret Departmaný Fuarda üretimini yaptýðýmýz klima santrali, soðutma gruplarý, hijyenik paket klima, temiz oda ve laminer flow sistemi, fancoil cihazlarý tanýtýlmýþ ve ziyaretçilere bu ürünleri inceleme imkaný sunulmuþtur.laminar flow ünitesinin çalýþma sistemi ise bir gösteri ile ziyaretçilere tanýtýlmýþ ve temiz oda ziyaretçilerin ilgi odaðý olmuþtur. Bu fuardaki çalýþmalarýmýz, dýþ pazarlarda bizlere; ürünlerimizin çalýþma kalitesi ve kullanýlan malzeme bakýmýndan diðer firmalarýn ürünlerine göre artýlarý olduðunu bir kez daha gösterme imkaný yaratmýþtýr. Bu durum ürünlerimizi inceleyen ziyaretçiler tarafýndan da firmamýza belirtilmiþtir. Fuarda Rusya'nýn en büyük yerli üreticileriyle temasa geçilerek iþbirliði konusunda anlaþmalara varýlmýþtýr. Anlaþmaya vardýðýmýz üreticiler Türkiye ye fabrikamýzý 6GÖNKA POSTASI / Temmuz 2005

9 GÖNKA DAN HABERLER RESÝMLERLE SHK MOSCOW FUARI Ukrayna Temsilcimiz standýmýzda bizlerle... Dýþ ticaret koordinatörümüz Ece Göncü Enka Ýnþaat Rusya genel müdür yardýmcýsý ile Temiz oda ve hijyenik paket klima Shk fuarýndaki basarýmýza... Klima santralimiz Dýþ ticaret ekibimiz ziyaretçilerle... Genel müdür yardýmcýmýz Sn. Salih KADAYIFÇIOÐLU misafirlerimizle... Þubat 20057

10 GÖNKA DAN HABERLER ERDEMÝR Tankut SAVCI Makine Mühendisi Ereðli Demir ve Çelik fabrikalarý T.A.Þ.' nin 2. Sýcak haddehane motor odasý bölümün havalandýrýlmasý (soðutulmasý) ve filtrasyon sisteminin iyileþtirilmesi iþi hakkýnda Dünya' da öncü çelik üreticisi Erdemir, geçmiþ yýllardaki 3 milyon 250 bin tonluk üretimini 3 milyon 535 bin tona çýkarmýþ ve buna baðlý olarakta baþta ABD, Avrupa Birliði ve Çin olmak üzere 25 ayrý ülkeye satýþ yaparak 245 milyon $ ihracat geliri elde etmiþtir. Görüldüðü üzere sayýsal deðerler beklenenlerinde çok üzerinde gerçekleþmiþtir. Çeliðin hayat bulduðu bu fabrikada pek tabii ki öncü iþletmelerden birisi haddehanelerdir. Erdemir'in fabrika olarak slab yetiþtirmekte zorlandýðý üretimini 3 vardiya 7 gün 24 saat sürdüren 2. Sýcak haddehane rekorlara imza atmýþtýr. Dakikalýk duruþlarýn bile yüz binlerce dolarlýk üretim kaybýna yol açtýðý 2. Sýcak haddehane nin modern izolasyonun da GÖNKA KLÝMA olarak bizim de bir emeðimizin geçmiþ olmasý þahsýmý ve þirketimi fevkalade memnun etmiþ, gururlanmamýza vesile olmuþtur. Projelendirilmesi ve uygulanmasý GÖNKA tarafýndan yapýlan 2. Sýcak haddehane fan odasýnda aþýrý enerji yüklerinden ortaya çýkan sýcak hava sýðýlmasýnýn önüne geçmek için ortam havasý %100 iç havalý klima santralý ve hava soðutmalý bir grup vasýtasýyla soðutulmuþtur. Bu sayede hadde silindirlerinin tahkirinde kullanýlan R1 ve R2 motorlarýnýn baðlý olduðu elektrik pano ve trafolarýndaki aþýrý ýsýnmadan kaynaklanan duruþlar 1.etap klimatizasyon ile en aza indirilmiþtir. 4 etapta oluþacak bu modernizasyonda Gönka Klima üzerine düþeni yaparak sistemi çalýþýr vaziyette ve istenen ortam þartlarýnda 2005 yýlý içerisinde teslim etmiþtir. 8 Þubat 2005

11 GÖNKA DAN HABERLER MEDYA DA GÖNKA KLÝMA GÖNKA, MEKANLARDA SESSÝZ VE SAÐLIKLI SOLUKLAR ÜRETÝYOR... OSBLIFE 2005/01 sayýsýnda yayýmlanan Dýþ Ticaret Koordinatörümüz Ece GÖNCÜ nün röportajýndan alýnmýþtýr. hastaneler de ýsýtma soðutma klima havalandýrma saðlamaktadýr. En çok beðeni topladýðýnýz ürününüz hangisi, avantajlarý neler? Ürünlerimizin hepsine çok güveniyoruz, ama içinde bulunduðumuz dönemde ihtiyaçlarý yüksek teknoloji ile karþýlayan Hijyenik Paket Klimalarýmýz büyük beðeni toplamakta. Geçtiðimiz yýl, 22 yeni hastaneyi paket cihazlarýmýzla donattýk ve bu yýlda satýþlarýmýza devam etmekteyiz. Hijyenik paket Klimalarýmýzýn; ameliyathanelerin gerektirdiði taze havayý karþýlamanýn yaný sýra, sessiz ve titreþimsiz çalýþma, septik ve aseptik ameliyatlarda basýnç kontrolü, oda sýcaklýðý ve nem oranýnýn devamlý kontrolü, ebatlarýn küçük olmasýndan az yer kaplamasý ve yetkili saðlýk personelinin doðrudan kontrolü altýnda bulunan baðýmsýz bir sistem olmasý gibi pek çok avantajýný sýralayabiliriz. Pazar payýnýz nedir? Rekabetin yüksek olduðu ýsýtma-soðutma-havalandýrma sektöründe pazar payý bir çok firma arasýnda paylaþýlmaktadýr. Pazarýn %20 sine hitap eden GÖNKA sektörün önde gelen firmalarýndan biridir. Etrafýmýza dikkatli baktýðýmýzda gururlanacak þeylerin de olduðunu görebiliyoruz. Milli bir müsabakadan galip çýkýldýðýnda duyduðumuz gurur gibi, Ancak bu çok farklý. Eðer galibiyet seriniz istikrarýnýz bir veya birkaç oyunluk ise o zaman eski galibiyetlerinizle nostalji yaþýyorsunuz. Oysa bu röportajda 20 yýl bozulmayan bir galibiyet serisini bulacaksýnýz. GÖNKA Dýþ Ticaret Koordinatörü Sayýn Ece GÖNCÜ bu galibiyet serisini ve baþarý öyküsünü bizimle paylaþtý... Þirketiniz ve ürün portföyünüz hakkýnda kýsaca bilgi alabilir miyiz? GÖNKA KLÝMA A.Þ., 20 yýldýr, klima santralleri, hijyenik pakte klimalar, laminer flow sistemleri, fan coil, soðutma gruplarý baþta olmak üzere ýsýtma-soðutma-klima-havalandýrma alanýnda üretim yapmaktadýr. Ürünlerinizin kullaným alanlarý hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Hijyenik Paket Klimalarýmýz, temiz oda cihazlarýmýz eczacýlýk, tarým, gýda ve havacýlýk endüstrilerindeki modern temiz odalarýn özel gereksinimlerini karþýlamak amacýyla dizayn edilmiþtir. Laminer Flow Sistemlerimiz, ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, gýda üretimi, elektronik endüstrisi ve araþtýrma laboratuvarlarýnda tercih edilmektedir. Klima santralleri Soðutma gruplarýmýz ve fan coil cihazlarýmýz; oteller, ofisler, iþ merkezleri, restoranlar, ve Sadece pazara yönelik mi satýþ yapýyorsunuz? Ýhracata yönelik giriþimleriniz var mý? GÖNKA 20 yýldýr iç pazarda saðladýðý baþarý ve iþ kapasitesini son yýllarda dýþ pazarda da göstermeye baþlamýþtýr. Günümüzde hýzla artan ihtiyacýmýzýn ülkemize ve firmamýza getirileri büyüktür. Dýþ pazarlara ulaþmada doðrudan müþteri bulmak yerine bayilik-temsilcilik aðý kurmayý düþünüyor musunuz? GÖNKA'nýn hedef pazarlamalarýnda sahip olduðu temsilcilikleri ile üretim, pazarlama ve satýþ aþamalarýnda kurmuþ olduðu að sayesinde, müþterilerimize her ülkede bir kapý açmýþ oluyoruz. Müþterilerimize temsilcilerimiz kanalýyla doðrudan kendi ihtiyaçlarýna yönelik hizmet sunuyor. Fuarlara katýlýyor musunuz? Fuarlar bize göre, bir firmanýn dýþ pazarlarda kendini görmesi ve kendini baþkalarýna göstermesi için çok önemli fýrsatlardýr. Firmamýz iþte bu araçla hedef pazarýna ve sektörüne hitap eden, müþterisine ulaþabileceði bir çok fuarda boy göstermektedir. Geçtiðimiz yýl yapý-inþaat ve ýsýtma- soðutma havalandýrma fuarlarýyla sýrasýyla, Ukrayna, Kazakistan, Rusya ve Polonya'da müþterileriyle buluþmuþ ve yeni yatýrýmlara kucak açmýþtýr. Ýç pazarda müþterilerine medikal fuarlarla ulaþmakta ve böylece medikal yönünü de ortaya koymaktadýr. Þubat 20059

12 GÖNKA DAN HABERLER WEB SÝTEMÝZ ve TANITIM CD MÝZ YENÝLENDÝ Ýnternetin hayatýmýzýn her bölümünde boy göstermeye baþladýðý þu günlerde her internet kullanýcýsý bir web sayfasýnda aradýðýný en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulmak ister. Ayrýca þirketlerin kendi reklamlarýný yapmalarý ve ticaretlerini artýrmalarý için web sitelerinin tasarýmý ve içeriði çok önemli bir yer teþkil etmektedir. Gönka' nýn yeni sitesi bilgi açýsýndan yeni ve zengin içeriði ile aradýðýnýzý en kýsa sürede ve sýkýlmadan bulabileceðiniz bir yapýda tasarlandý. Ýnternette sörf yapmayý zevkli hale getiren; flash teknolojisi, java menüsü, asp ve html kodlama dilleriyle sayfa daha da kullanýþlý hale getirildi. Firmamýz yurt dýþýnda da ismini duyurmuþ ve hýzla geliþen bir firma olduðu için web sitemiz Türkçe, Ýngilizce, Rusca olmak üzere 3 ayrý dilde tasarlanmýþtýr. Aklýnýza þöyle bir soru geldiðini duyuyor gibiyim, bu siteden online olarak neler yapabilirim? -Bakým hizmetleri: Her türlü bakým ve onarým talepleriniz için Teknik Servis Talep Formu hazýrlanmýþtýr. Bu formu doldurmanýz halinde talepleriniz en kýsa sürede yerine getirilecektir. -Cd talep formu: Dünya' nýn neresinde olursanýz olun Sayfamýzdan Tanýtým cd mizi sipariþ edebilirsiniz. -Kariyer : Firmamýzdaki iþ olanaklarýmýz hakkýnda bilgi alabilir ve online iþ baþvurusu yapabilirsiniz. Ýlkbahar yaðmurlarýný geride býraktýðýmýz þu günlerde yaz' a merhaba derken Gönka Tanýtým Cd mizin yeni versiyonuna da hoþgeldin diyelim. Uzun bir çalýþmanýn sonucunda Gönka Tanýtm Cd 3 versiyonu hizmetinize sunulmuþtur. ve Gönka Tanýtm cd sinin yapýmýnda bana yardýmlarýndan dolayý Kalite Kontrol Müdürümüz Sayýn Diler KADAYIFÇIOÐLU ve Grafiker arkadaþýmýz sayýn Sezen IÞIK ' a teþekkürlerimi sunarým. Sorunsuz bilgisayarlarda, Sanal dünyada daha huzurlu, verimli ve eðlenceli sörf yapmanýz dileðiyle... Türkiye nin internetteki yeri: AB'ye üye ve aday ülkeler arasýnda internetin kullanýmýyla ilgili yapýlan bir araþtýrmaya göre, Hollanda ve Danimarka teknolojinin bütün imkanlarýndan yararlanýrken, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan bu alanda geri kalýyor. Brüksel (AA) - AB'nin Avrupa'da teknoloji kullanýmýný artýrmak içinuyguladýðý ''E-Avrupa'' projesi çerçevesinde yapýlan araþtýrmaya göre, AB'nin geniþlemeden önceki 15 üyesinin çoðunluðu iletiþim teknolojisini etkin þekilde kullanýyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye, AB'nin 28 ülkeli e-avrupa sýralamasýnda 25. sýrada geliyor. Barýþ KÖMÜRCÜ Bilgi Ýþlem Sorumlusu AB'de insanlarýn yüzde 46'sýnýn internet kullandýðý, Türkiye'de ise bu oranýn yüzde 7.3 olduðu belirlenen araþtýrmaya göre, Türkiye'de internete eriþim bedeli yüksek. AB'nin geniþlemeden önceki üye ülkelerinde kiþi baþýna 3160 bayt veri alýþveriþi olduðunu kaydeden araþtýrma, Türkiye'de kiþi baþýna 17 bayt veri aktarýmý olduðunu ortaya koyuyor. Araþtýrma sorumlusu Dr. Soumitra Dutta, ülkelerin teknolojiye ne kadar önem verdiklerini tespit etmek için, kiþi baþýna düþen milli geliri iletiþim ve teknoloji kullanýmýndan baðýmsýz hale getiren bir yöntemden yararlandýklarýný, bu uygulama sayesinde AB'nin varlýklý ülkelerinden Fransa'nýn teknoloji kullanýmýnda Estonya'nýn arkasýnda kaldýðýný söyledi. Dutta, ''Teknoloji kullanýmýný belirleyen, ülkenin mali durumu deðil, ülkeyi yönetenlerin ileri teknolojiye ne kadar inandýklarý'' dedi. Dr. Dutta, bireysel internet kullanýmýnýn artmasý için maliyetlerin düþürülmesi ve içeriðin zenginleþtirilmesi gerektiðini belirtti. Ülkeleri yönetenlere teknolojinin geliþmesi için sadece uygun ortam saðlama görevi düþtüðünü ifade eden Dr. Dutta, ''Asýl iþ özel sektöre düþüyor. Geliþmek için hýrs duymalarý ve rekabet içinde olmalarý gerek, aksi halde maliyetleri düþürmezler ve ilerleme saðlayamazlar'' diye konuþtu. Bunlarý Biliyor muydunuz? Türkiye' de yapýlan bir araþtýrmaya göre "Ýnternet kullanmaya baþladýkdan sonra daha az tv seyreder oldum." diyenler %31 Hollanda ve Danimarka'nýn lider durumda yer aldýðý e-avrupa sýralamasýnda, Portekiz ve Yunanistan AB'ye yeni katýlan çok sayýda ülkenin gerisinde kaldý. Listede ilk 15'e giren AB'nin yeni üyeleri Estonya ve Malta ise Fransa ve Ýtalya'yý geride býrakarak, çok sayýda AB ülkesinin önünde yer aldý. Türkiye 1000 kiþi baþýna düþen sabit telefon ve cep telefonu hattý açýsýndan ise 138 ülke arasýnda 46'ncý sýraya yerleþti. Türkiye'de 1000 kiþi baþýna 662 sabit telefon ve cep telefonu hattý düþüyor. Devlet Ýstatistik Enstitüsü verilerine göre, cep telefonuna sahip hane halký oraný yüzde.64 olan Türkiye'de kiþisel bilgisayar sahibi olan hane halký oraný yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. Biliþim çevrelerinde ''Ýkinci Sanayi Devrimi'' olarak adlandýrýlan internetin Türkiye'de kullanýmý hýzla yayýlýyor. Türkiye'de 12 yýl önce baþlayan devrimden bugün 7 milyon kullanýcý yararlanýyor. Türk kullanýcýlar sayý olarak geliþmiþ ülkelerle yarýþamasa da Türkiye'de internete olan ilgi her geçen gün artýyor. Bugün Türkiye'de internet kullanýcý sayýsýnýn 7 milyona, internete baðlý bilgisayar sayýsýnýn ise 250 bine ulaþtýðý tahmin ediliyor. KAYNAK ÝNTERNET 10 Þubat 2005

13 AKTÜEL SATIÞ STRATEJÝLERÝ PAZAR PLANLAMASI Þu anda faaliyette bulunduðunuz endüstrileri listeleyiniz. Her bir gruptaki performansýnýzý gerçekçi þekilde deðerlendirin. O pazarlarla ilgili deðerlendirmelerinizin gerçek performansýnýzla uyuþmadýðýný görebilirsiniz. Bu çalýþma pazarýn deðiþken durumuyla uyum içinde olmanýza yardým eder. Satýþlarýnýzý, karlarýnýzý ve maliyetlerinizi pazar bazýnda toplayýn Bu toplamýn tam olmamasý gerekmemekle birlikte gerçek duruma yakýn bir yaklaþýk sayý alýnabilir. Bu çalýþmayý, belli bir endüstride kullanýlan farklý ürünleri de içerecek þekilde geniþletebilirsiniz. Yükselen ve iniþe geçen sektörler, teknik kapasiteniz ve satýþ potansiyeli faktörlerine göre bir sýralama yapýn. Üzerinde yoðunlaþmanýz gereken spesifik alanlarý belirleyin ve satýþ planýnýzý buna göre ayarlayýn. Bu prosesi her üç ayda bir tekrarlamak için kolay bir metot belirleyin. Çýkan sonuçlara göre zaman ve kaynaklarýnýzý en verimli þekilde kullanabileceðiniz konularda yoðunlaþýn. Takým Çalýþmasý Elemanlarýnýzýn katýlýmýný ve kabulünü onlarý da bu prosesin aktif bir parçasý yaparak saðlayabilirsiniz. Kiþiler, geliþiminde ve deðiþiminde rol oynadýklarý olaylara daha kolay katýlým gösterirler. Finansal bilgilerin açýklanmasý kimi durumlarda zor olsa da, satýþ performansýnýn herkes tarafýndan açýk olarak bilinmesi yanlýþ kanaatlerin ve kararlarýn ortadan kalkmasýný saðlar. Hepimiz, baþarýnýn yeni alanlara açýlarak elde edilebileceðine inanýrýz. Fýrsatlarý görmek ve halen faal olunan alanlardaki etkinliði arttýrmak, daha az maliyet getirdiðinden ötürü daha karlýdýr. Eðer bir alanda en iyi sizseniz, rakiplerinizin ilerlemesi o derece zorlaþacaktýr. Mevcut iþ durumunuzu bu yaklaþýma göre deðerlendirmek geleceði daha objektif deðerlendirmenizi saðlayacaktýr. Eðer iþinizi bu þekilde takip edip planlamýyorsanýz, yeni rakiplerinizin ortaya çýkmasý ve mevcutlarýn ilerlemesi kaçýnýlmazdýr. Satýþ Planý "Satýþ elemaný olunmaz, doðulur" yada "Baþarý için herhangi bir formül yoktur" gibi eski kliþeler biz olmalarýna müsaade ettiðimiz sürece doðrudurlar. Güçlü ve zayýf yanlarýnýz belli bir baþarý seviyesine ulaþmanýzý saðlar. Yaklaþýmýnýzý planlamanýz pozisyonunuzu güçlendirecektir. Birçok proje için benzeri bilgiler gereklidir. Her proje için gerekli Kademeleri ayný ve doðru biçimde yapmak baþarýnýzý yükseltecektir. Hiçbiriniz makina deðilsiniz. Fakat, tutarlý ve planlý performans satýþlarýmýzý arttýracaktýr. Düzenli olarak uygulandýðýnda yardýmcý olacak bir kaç strateji aþaðýda sýralanmýþtýr : Her görüþmeden önce ihtiyacýnýz olan bilgilerin listesini yapýn, tüm bilgileri alamaya bilirsiniz fakat disiplinli ve detaycý olmak meyvesini verecektir. Görüþmeden sonra durumu toparlayýn ve notlar alýn ve ondan sonra iþe giriþin. Tesis, proses, ilgililer, ekipmanlar hakkýnda sonradan iþinize yarayabilecek neler öðrendiniz? Neleri sormayý unuttunuz? Zor sorularý sormaya çalýþýn, Bu proje için bütçe nedir? Ekipmanýn tesise hangi tarihte teslimi gerekiyor? Rakiplerimiz kim? Bu sorulara müþterinin cevap vermeyeceðini düþünmeyin. Eðer verirlerse, satýþ için gücünüz arttýrmýþ olursunuz. Sorunlu ve tereddüt uyandýran noktalarý önceden konuþun. Bunlarý yazýya dökün. Bu hususlarýn tartýþýlmasý için zaman ve gerekçe yaratarak müþterinin cevap vermeyeceðini düþünmeyin. Eðer verirlerse, satýþ için gücünüzü arttýrmýþ olursunuz. Tesiste geçirdiðiniz vakti avantajlý hale getirin. Tesis içinde geçirdiðiniz zamanda, prosesin akýþ þemasýný oluþturarak, ekipmanlarýn seri numaralarýný alarak, tesisteki diðer ekipmanlara göz atarak detaylarý görmek ve her tesis için bir bilgi dosyasý oluþturmak gelecekteki iþ potansiyeli için önemlidir. Kontaklarýnýzý arttýrýn. Müþterilerde her zaman ayný kiþilerle görüþmek daha rahat iþ konuþabileceðiniz samimi bir ortam elde etmenin en iyi yoludur. Fakat, günümüz koþullarýnda, kontak kiþinizin hiç beklenmedik zamanda görevinin deðiþmesi ya da firmadan ayrýlma olasýlýðý yüksektir. Bu yüzden bir tesiste mümkün olduðu kadar çok kiþi ile tanýþmak ve hýzlý ilerlediðini gördüðünüz çalýþanlarla kontaðýnýzý geliþtirmek önemlidir. Eðer bakým ya da satýnalma bölümlerinde iyi kontaklarýnýz olursa, mühendisler, imalat müdürü ya da proje geliþtirme sorumlularý ile tanýþmanýzý memnuniyetle saðlayacaklardýr. Çabuk güven saðlamak için tesisle prosesle ilgili bilginiz olsun. Belli bir müþterinizin prosesini ya da yaþadýklarý sorunlarý önceden bilmeniz çok önemlidir. Detaylý bir teknik görüþme yapmaya gayrete edin. Kuþkusuz sizin tam bilmediðiniz konularda sorular soracaklardýr. Müþteriye olan ilginizi gösterebilmek için bu sorularý not edip sonrasýnda cevaplarýnýz mutlaka göndermeniz önemlidir. Bu durum ayrýca, ikinci bir görüþme yapmak için fýrsat olacak ve daha iyi bir tanýþýklýk oluþmasýný saðlayacaktýr. Kaynak:internet GÖNKA POSTASI / Þubat

14 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝÞTE BAÞARI ve HUZURU YAKALAYABÝLMEK Uzay boþluðunda ve kendi etrafýnda dönen dünyamýz, küreselleþme, yüksek teknoloji ve bilgi çaðýnýn doðal getirisi olarak hýzla küçülmeye baþlamýþtýr. Sosyal çevrelerimiz ve bu çevredeki iletiþim þekillerimiz farklýlaþmýþ, çalýþma alanlarýmýz deðiþmiþ ve çeþitlenmiþtir. Bu deðiþimler içinde tek deðiþmeyen þey insanýn üretkenliðidir. Günümüzde iþletmelere üstünlük saðlayan en önemli etken ne hammadde, malzeme ve enerji, ne de makinedir. En nemli faktör insan kaynaðýdýr. Çünkü bütün bunlarý doðru ve verimli biçimde kullanacak olan insandýr. Bu insan kaynaðýný doðru biçimde kullanan iþletmeler geleceðin baþarýlý iþletmeleridir. Gerçekten, insan kaynaklarýna diðer girdiler arasýnda ayrýcalýklý yer veren bilinçli firmalar, mevcut entellektüel sermayesini pozitif enerjiye dönüþtürme þansýna sahip olacaklardýr. Bunun bilincinde olan GÖNKA, personeli için rahat ve huzurlu bir çalýþma ortamý saðlamýþ ve personelin ihtiyaçlarý doðrultusunda kiþisel ve teknik eðitimlerle profesyonel geliþimlerine katkýda bulunmuþtur. Gerçekleþtirdiði sosyal faaliyetlerle (tavla turnuvasý, futbol maçý gibi) personel arasýndaki olumlu iletiþime ve takým ruhunun oluþmasýna katkýda bulunmuþtur. Sosyal faaliyetler ayný zamanda çalýþanlarýn motivasyonunu ve belli bir süre sonra iþyerlerinde oluþan monotonluðu ortadan kaldýrarak verimliliði arttýrmaktadýr. boydaki fýrçalara ihtiyacýmýz varsa, iliþkilerimizde de önce kendi yaþam alanýmýzý keþfetmeye, kendimizi tanýmaya ihtiyacýmýz var. Hepimizin bildiði bir gerçek var ki; o da baþkalarýný deðiþtiremeyiz ama kendinizi deðiþtirebilirsiniz. Kendimizi tanýyýp geliþtirerek, kör noktalarýmýzý görerek diðerbireylerle uyum ve ahengi yakalayabiliriz. Birkaç deðiþim stratejisi önerilebilir: *Benim doðrularým, baþkalarýnýn doðrusu olmayabilir. *Benim için önemli olanlar bir baþkasý için sýradan olabilir. *Anlatabilmek ile anlamak arasýndaki farklýlýklarý görebilmek gerekir. En net çözüm yollarýndan biri ise iletiþimde zorlanýlan kiþi ya da kiþilerle konuþabilmek, onlara kendini ifade edebilmektir. Unutmamak gerekir ki herkes kendisi için doðru olaný yapar Ýþte baþarý ve huzuru yakalayabilmek: Bir insanýn yaptýðý iþte hem baþarýlý hem de huzurlu olabilmesi için kendini tanýmasý, kiþiliðine ve mesleki ilgilerine uygun bir iþte çalýþmasý ve kariyer planýný yaparken de kendisiyle ilgili bu verileri mutlaka göz önüne almasý gerekir. Ýþ arkadaþlarýyla doðru iletiþim: Ýletiþim baþlý baþýna bir öðreti diye düþünüyorum. Nasýl ki güzel bir resme sahip olabilmek için renkli boyalara, birbirinden farklý boydaki fýrçalara ihtiyacýmýz varsa, iliþkilerimizde de önce kendi yaþam alanýmýzý keþfetmeye, kendimizi tanýmaya Bilgiyi sunabilmek: Büyük topluluklar önünde konuþmak çok kolay deðildir. Toplantýlardan önce ciddi bir ön hazýrlýk yapýlmalý. Sunum ya da konuþmayý tüm incelikleriyle planlamalý, hatta iþ arkadaþlarýyla, tecrübeli profesyonel tanýdýklarla ön sunumlar yaparak pratik yapýlmalý. Konuya ne kadar iyi hazýrlanýlýrsa o kadar baþarýlý bir konuþmacý olunabilir. Kiþisel geliþim eðitimleri alarak da kiþinin bu yönünü hýzla geliþtirmesi mümkündür. 12 Þubat 2005

15 ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONEL HABERLERÝ Evlenenler Hayata Yeni Baþlayanlar Hayatlarýný birleþtiren; Genel Merkez Santral Memuru Aygül Koç Aþýlý ve eþine Fabrika Personelimiz Erkan Karapolat ve eþine ömür boyu mutluluklar dileriz. Doðum günleri Teknik Müdürümüz Cihangir Bey in kýzý Ýpek Teklif Hazýrlama personelimiz Serkan Bey in kýzý Ýdil Satýþ ve Pazarlama personelimiz Ýbrahim Bey in oðlu Batuhan Fabrika Personelimiz Kadir Bey in kýzý Berfin e Ailelariyle birlikte uzun ömür diliyoruz. Mart ayýnda doðanlar Metin Gül Mehmet Koçak Göktürk Zaim Hayri Özcan Nisan ayýnda doðanlar Amir Göloðlu Ferhat Aðzýaçýk Feyzullah Özüdoðru H.Tugay Memer Harun Karapolat Hasan Avni Özdüzen Nazým Erdoðmuþ Nihal Durmuþ Þeyda Zengin Latif Sarý Recep Aktaþ Mayýs ayýnda doðanlar Zekeriya Müjde Veli Koç Tankut Savcý Rahim Yüksel Meral Sevil Lale Özcan Hakan Karaman Hakan Kaymakçý Aygül Koç Murat Genç Ali Karataþ Mehmet T. Dökger Haziran ayýnda doðanlar Rüþtü Balcýoðlu Þenol Karagöz Batuhan Atak Erkan Saral Hasan SARISABAN- Hastane Departmaný, Genel Müdürlük Amir GÖLOÐLU- Hastane Departmaný, Genel Müdürlük Rahim YÜKSEL- Hastane Departmaný, Genel Müdürlük Duran ÖZER - Proje Departmaný, Genel Müdürlük Suat ÖZGÜR- Kalite Kontrol Sorumlusu, Fabrika Kader DEMÝRKAYA - Sekreter, Ýstanbul Bölge GÖNKA Ailesine yeni katýlan arkadaþlarýmýza Baþarýlar dileriz. Rahatsýzlýk geçiren Fabrika Personelimiz; Bilal Karabulut ve Hasan Oðuz a Acil þifalar diliyoruz. Aramýza Katýlanlar Geçmiþ Olsun Arkadaþlarýmýzýn geçmiþ doðum günlerini kutluyoruz. Þubat

16 Klima teknolojisinde lider Buharlý nemlendiriciler CLF-0969 FABRÝKA Sincan Organize Sanayi Bölgesi Göktürk Cad. No:6 Sincan / ANKARA Tel : (pbx) Fax: MERKEZ / ANKARA GENEL MÜD. Çetin Emeç Bulvarý 2.Cadde No: 11 Öveçler / ANKARA Tel: (pbx) Fax: ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Barboros Bulvarý Ýba Blok 16 /1 Kat: 2 Daire: 8 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel : (pbx) Fax: Web: & TOO GÖNKA KAZAKÝSTAN Ul. Samal No:1/32 8. Kat Tel / Fax : (3172) Kazakistan / Astana K - Q TSE - EN - ISO 9001 TSEK

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR?

GÖNKAR POSTASI ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI KÜRESEL ISINMA NEDÝR KÜRESEL ISINMANIN SEBEPLERÝ NELERDÝR? GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ YENÝ YERÝNE TAÞINDI ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 18 Nisan 2007 SAYI 18 YIL 7 YURT

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

LAMİNER FLOW HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ AMİNER FO AVAANDIRMA SİSTEMERİ Türkiye de aminer flow dizayn ve imalatında bir ilk olan GÖNKA sürekli yaptığı AR-GE çalışmaları ile dünya standartlarını takip ederek, ameliyathane gereksinimlerini karşılayacak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI

GÖNKAR POSTASI BÝZ BÝR AÝLEYÝZ 2006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ KONYA ÇUMRA ÞEKER FABRÝKASI. TEMÝZ ve HÝJYENÝK ODALARDA PAKET KLÝMA KULLANIMI GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... BÝZ BÝR AÝLEYÝZ ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 17 Aralýk 006 SAYI 17 YIL 6 006 YILI YURT ÝÇÝ - DIÞI REFERANSLARIMIZ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

GÖNKAR POSTASI CCC BUSINESS CENTER YURTDIÞI TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZ MEDÝST 2004. Temiz Oda ve Ameliyathanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

GÖNKAR POSTASI CCC BUSINESS CENTER YURTDIÞI TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZ MEDÝST 2004. Temiz Oda ve Ameliyathanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda ve Ameliyathanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar ISITMA SOÐUTMA KLÝMAHAVALANDIRMA 13 Þubat 2005

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz

GONKA TEK. Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý. Azerbaycan daki Yeni Yatýrýmlarýmýz GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r 24 Mart 2011 SAYI 24 YIL 11 BU SAYIMIZDA... Uluslararasý Pazarlamada Baþarýlý Olmanýn Sýrlarý ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA AZERBAYCAN

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı