146 ROBERT AI>"HEGGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "146 ROBERT AI>"HEGGER"

Transkript

1 ESKI.FATIH cami'1 MESELESI R obert A ıı h egge r B lnd ~ gb Esk Fa th Cam', Sultan Melııııed Il'n emr üzerne ( ) yı llarında bna o lunup 1179 (1765) senesnde br zelzeleden y ı kı lmış ve (1768-7/) yıllan arasında yenlde n n şa ed lmş tr '. C. G u r ltt, De Baukunst Konstantnopes (Berln 1912, Textband s. 50 v, dd. SHdb::d s. 40 v. dd.) ad l ı esernde, Fath k üllyesne epeyce yer ayırd ıkı halde, ne o ne de A G s b r e l, u smosqu'" re Con_lontnople (Syra, 1926, s. 382 v, d.) sml makale_nde Esk Fath Cam'j meselesn ele almış de~1 lerdr. Ancak 1927'de M. A~ao~lu'n'un rekonstruksyo nu ç ı kd ı k tan sonra blgnler, bu konu le meşgul o l m a~a başlamışlardı r. Gerçekten Esk Fat h Cam', hem Sultan Mehmed li'n yap tırd ı~ tek büyük ' cam o lma sı tbaryle hem de yen ba şş eh rde nşa edlen.lk. s elatn-ca m' I olarak O s man lı mmarl. tarhndek yer b a kım ı ndan üzernde önemle d u ru l ması gere ken br yapıdır. ) Esk,Fat h Ca m' hakkında şmd ye kadar çıkan be ll baş lı a raştırmala r şun la rdır : ' Mehmed Aga O g l u, De Gesalt der alten Meh m e rğe n Konstantnopel und thr Baumester, Belvedere Nr. 46, \Ven (Türkçes : Feth Cam'nn ş ekl- asls, Hayl Mecmuası, No. 45, Istanb ul 1927). Mebmed A ır a O g u, The "Feth Mosque at Conslantnople, Art. Bull., xıı, t9 30, s ı Cam,ıltıld ıletu br kaç rüq aoclra, 2. V. 17e.s. b ea, ı yettdea. a... etmek: ça,enlcltll hu ır lı: lara,u!ılm,tr (V a l f, Tarl!ı, Br;rl.: 12"'8, r, a. 111). F. tb... Sar eııd ca m l.,ıı ıı hbbelen br h ç nae ODC<f., 3. X. ı74" te br zel. zeledel u rn, otu ele tmr..c :ıı::ııtr ( Vaıt, To.rlJı. J,.. 24). Tarh Derr ROBERT AI>"HEGGER M. R e fs tah, S elmgeh n Konga. A Replca of the old Mosque of Falh n Con. tanl/nople. Art. Bull., XLL, s K. W u z n ge r, De Apaste/lrrche und d«mehmerg, zo Kou lantn ope/, Bya a nto n, VIL, Pars, s Halm B. K u n t er ve A. Sam O l g e n, Falh Cam, Vakı f lar De rırs, I, Ankara 1938, s Robert An h e g g e r, B,t raı ' %Ur f rüh osmanschen Baugesch chle, lll, Z um Problem rer olten Fatlh Moschee n Istanbul, İs tanbu l 1953, s. 28 v. d d, (Basılmakta olan Zek Veld T ogan A rma ~an ı ' ndan ay rı baskı). Ekrem Hakkı Ay v er d, Fath Deer! Mmar/s, Istan bul 1953, s. 125 v, dd. Ay rı ca, A. Sü heyl O n v e r ' n, Fath küllges V S zamanr l/lm haya t ı (Istanbul 1946) ad lı ese r burada zkre d leb lr. Sultan Mebmed ıı Cam' nn e s k ş e k n bula blmek çn ' bze yard ı m eden öneml kaynaklar şu n la r dır ı Yazdı kaynaklar: E v y a ç e e b, Seyahatname I., Yazma : Onv. ktb, T.Y. Nr. 39, vt, 47 v, dd.» Bas ma: Istanbul 1314, s. 138 v.dd. Hüs e y n b. ısma l, Ha rkaıü 'I.Ceea m, Ist anbul 1281, I, s. 8 v.dd, Hezarfen H üs ey n, Telh_ü 'I began [ kavann / ım ' Osman, Yazma: Veneza, San Marco, Nr. 91, vr, 8 a v.d'. (ba k. a,a ~ı ya)... Tarh-I Cam!, lerf 1 Nuruosman, TO EM, lave, ıs t , s. 14. Fath (Sultan Mehmed ll) kütüb han esnde muhafaza edlen k yazm ada bulunan kagdlar (bak. E. H. Ay ver d, z. o.,9" s. 128). Reslml kaynakl.r: Me c h o t L o r c h tara fın d a n çzlen res m (bak. Eo H. Ay. ver d, e, o. g., s. /29). The Turks n ad lı ktapdan a lınan ve H. B. K u n ter ve A Sam a lır en tara fından rıeş rolun an k resm (ba k. Fath cam, s. 92 ve 7 le 8 numar alı resmler). Z Heu tfcc Haseyc E ıeıı d çn b e ıl m Hu arl u H6 gln Efend 'nın O... maıı/ı dtolrt t~,ki6tı1l.a tldr ml4lıauzlatl. dll malcateme ( T a rın r at M. emadl, X,. 36: v.dd.),.. orada sler o huıu lteratre bkz. 1

2 ESK! FATIH CA~lıı MESELESI 14 Ma t.ra k ç l =-' a s uh "un Besan-' Illemİz l S ef er-; c/rakegn a d lı esernde bulunan resm (bak. E. H. A yve r d, s. o.g" s. 130). Köprül ü ktb., 102 numaralı S ogelu harta'sındek resm (bak. K u n t er ve OJg e n, e. O, g" D numare lı foto ve E. H. Ay' verd, z. o. y., 5.131). Mmar ka YDaklar: Bugünk ü camde esk yap ıdan kalma parç alar.. Yaıı lı ve resml kaynaklar, yukarıda kayd e tı~m araştır malar da b u lundu ğundan, an ı." maka lemzde yenden yayır.l.m a}'. lüzum hsse tmedk. Yal nı z He z a r f e n Hüseyn E f e n d 'nr ( !~0 ) yı lında kaleme a ldı ğ ı esernde verd ğ! maıa mah, ba ş k a yerde çık:nad ı~ı çn burada ne:redrc!"um: <Ca...'- meeburun fus a t ı k cbbe- kecrt o : :ıb etrafında b3.'z o l nt m kubbe ce ha'zo, k::. /; ht-; tdmeler.k ı,.,~ ı z ı somalc s ütun/arı üzere bna olunm u ş t ur», 2) Ş md kay aaklard ar; Esk Fath Cam'nn şek l hakkınd a ö~r endk le r m ı j gözd en ge ç' r~ J m :. l ar c h 'n ç zd ~ pancrama, Sugollan hartasında bulunan resm.ve The Turk stn adlı eserneo a lına n, fakat maalesef y çı k mamış olan fotoda; or tada br kub be, onun yanında üçer küçük kubbe ve güneyde br ya rım kubb e görüyor uz. Bu resmler aras ında tek oneml fark, Lo r j c h ve Tlı e Tu"kın 'n res mlern e göre mhrab kı sm ı n ı n, n a s ı oldug-u pek bell olmayan br ş ekl de. br ç ı kıntı te ş k l etmesdr. Bu ç ı k ı n t r bze ne kadar. p IAn ca mler n hatırl ahr s a da Fath Cam' n bu gr uba dahl etmek mümkün o l a m a d ı ğ ı ya zı lı kaynaklardan a n la şılmaktad ı r, Büyük kubbe ve ya rı m kubbede n de bahs eden E v ya ç e e b gb, Ay vansara y lı H ü s e y n E f e n d de büyük kubbenn dö rt tan e paye üzernde durdu ğ unu an l a t m a k ta dı r. Bunlard an mhrab a yakın olanlar ph paye olup öb ürler se, ca m yıkıld ı kdan sonra avluya gömülen sütunlar d. H ez arıe n H ıl s e y n E, se, büyük kubbeden başka, y a l n ız bazı kuçük kabbelerden d e~1, bazı y arı tl> kub be'erden de bahs etmektedr. Brnc Mahmud'un y ap t : rd ı~. ve cuün Fath'n smin taş :yan kütübhanede bulunan k yazma- 2 Stekm ban E, M. cl bı o 1lr 1 ' Da ( lstr:r. b ı:1 Ttı lu'ılqr:" t.l ıaso. a }, bu fcklde ~ ~!)ü e tlt n la,l lı! o:,., H 8 ROBERT Ar.'HECGER da bu k ütübbanenn cttsal- cdor - ı ca m' ştr/- EMI/etlı S ultan Mehmed Han.da b u lundu ğ u n u a nlat an kayd ar va rdır. Nu ruosman ş e cam' tarlı ' nde o kuyab l d ğm ze göre Esk Fat h Cam'nn kubbes, Ayasofya ve Süleymanye'n rokndtn so nra 'st anb ul cam 'lernn tn büyük ka bbes d. Buna k ar şılı k Hadka müelif, yen cam'e esksne nazaran.f1u$tat ~ erme gelcll. agan' yan belldr d ye haber vermededr. Esk yapıdan kal mış a rtıklarına gel nce bunlar avlu, cümle kapusu, mnar elern alt kısmı ve -E.H. A yverd'ye göre- m hrabd ır, 3) Kaynaklardan cam 'n esk ş e k l hak kı n d a en li.übm ma lılmalı böylece belrtlkten so nra. bu kon uyu ncel emş olan l arı n vardı k l arı s onuçları - y ne pek k ı s a olarak. bulas a edelm : Esk Fa th Ca m'nn plan şe masını tesbt ed p ortaya ç ı k a r ma k şe ref Mehmed A ~ ao~ ı u ' n a aldt r (bk. pla n No. 3). Ölçülern ve tafshalın n ara r-ı t ba ra a lınmam ış o ld u ~u bu rek onstruksyc n esa sı tbaryle kab ul e d l m ş t r. Bunu nla beraber cam'n gerçek b üy ük l ü~ü ve çehres henüz a raş tırı l a c a k br ko nu olarak kalm ış tı. Bu şde K. W u z n ger ' n blgl fakat tamamen nazari makale-.. bze ya rd ım edemez. Buna ka rşılık H. B. K u n t er ve A. Sam Ol g e n' n bera ber yazdı kları araştırma dkkate d e ğ e r. Rekonstruk syo n planla rını h azırlarken (bk. plan No.4) blhassa ş u nok ta la rı gözöııünd e b ul u nd urdu kl a rı anl aşılıyor : Avlu le cümle kapusunun ve minareern alt k ı srn larım n esk olma s ı: mhrab d u varı n ın yen o l m a sı; yen cam 'İ n esk yap ıya nazaran büyük a.. mas ı (Ha1ka' ya göre). Bundan b a şk a müellfler, Fath ve Gülbahar Hatun lür belernn eskden da ha kuzeyd e b ulun up ca:n g enşle t l m ş old u ğ u çn bugün kü ye rde yenden y apı l dı ğ ını Öne s ürüyerlar. (Fakal k!ürbenn bugünkü ma nza r al arıyla her ne kad ar IS. asrın es er o ldu ğ u b om se de bu dd a nın yalnı ş oldu; ğun u braz sonra g öreceg-z). Be n s e, yukarıd a zkret tg-m mak alemde ölçü meseles ne temas etmeden Hez ade n H üs e y n Ef.'n ver d ~ malıl:nalı ş u ş e k lde ayd ı n! a t m a lla çalışt:m : Bu metn de zkredlen 'nlm' kubbelerl sözlern den maksad, kı b le t ara fın da k büyük yarı m kubb ed en başka - a ncak Ko nya'dak S elmye -co p lanınd a görü Jebnd ~ g b -c ümle kapusu k ısm ın ın s olunda ve sağında meveüd yarım kub beler o lablr. Bu k a yd ı blemyen R e f s a lı da Esk Fath C. p laııının es asına göre yapılan Konya S elmy e'snden bahsederken (bak. plan No. 2), M.

3 ESK! FAT!H ~ıtt ~IESELES! ROBERT A.' ölli:gger A a" a o a" u "n un, büyük kubbe ve yan kubbeleın lk s ırasını d o ğ r u d an d oğruya şm a l duvarına ba a" lıyan rekonst ruksy on p Ja. n ınm b ıı b akım dan tatmnkar olmadl~ına şa ret etmştr.. Demek k Onun bu t ıaz ı Heza ı len Hü seyn Elend' nn sözlervle teyd ed lmek tedr ve Esk Fath Cam' p lanının buna göre tashn ed lmes cab ed yor. - Nhayet E. H. Ay v er d ko nuı:ı uz u yen. den " e es a s lı br şek lde ele almıştı r. Yaz dıkları dkkatı ohccult" zama n, müdlfn neş ıetllt p lanı çzmek çn blhassa ş u ncktalara day a Dd l~ı gdrüh1yor: "'uruoıımanye tarh' nde Fath Cam' kubbesnn hüyükl0a"ü hakk ı nd ak malümat ve Fath külübhanesnn.cam d uvar ı le b rleş k o ldu ğ u na dar k yazmada bulunan kay ı d l a r. Buna E. H. Ay verd'nn mhrab hakkındak d da sını lave etmek Ihım dır...fo eljji d yor k, mhrab üslub bakımından esk old ultu gb bugünkü sa k/am durumu da, onun asıl yernden.ctök üm ~m ş, mmar Sa m Olge: ı ' n deakron hlaf:r.a b a ş ka br yerde ye nden ku rulm am ı ş olduğunu tey d etmektedr. Bu pro b; Iem ancak mmarlar, hem ce esk eserle-le çek ego rzş mış olan mmar lar tarafından h aııe d! eb l ecea" l' d en meseley oldultu gb a nlatmak!a ktfa edyoruz. Zaten knc noktay ı kabul ettkten son. ra b u h tlalı n çözülmesjn' n an cak naz ar br ör.e m kalıyo ı. E. H. Ay verd, Sam Olgen'n rekonstruksyonunu çürütmek ve kend nokta-i nazanm desteklemek çn ayr ıca ş u fkrjer öne: sürüyor (5.137):... cam duvarlanm ş adırva n [yan avlu] duvarın d a n da ha çerde kabul etm ek, br a n çn ble d o ğru ola. mazd.... cam daha da r. avlu daha g en ş olsun, bu mümkün deltldr, ka bul edlemez. Bu takdrde esas ktle y tmam ed en tal ~ sur b~rnc plana geçmş o lur " e cam söndürür. Ehemmyetl b ır camıde bu tarı -ı hal görmedm" dyor. Ya zarın "ehemmyetl br cam. bares le ce kasde ttl ğ n! pek anlıyama makl a beraber av lu la rı n, blnd a" g b, cam f le a yn ı genşlkte olup bütünü çevrerek, küllyelerde de d ı ş ve ç h a r c ın d e n baret olm ak üzere br kaç çeşd o ld uğ u n u hatır lata lım. Daha genş olan br av lun un cam!' sön d ürmed ltn. gösler mek çn, Sok ullu Mehmed "e Ahmed paşa camlerr.den başka Mmar S nan 'ın en parlak baş.!; rı /a rın d a n br o/a n Mlr mah cam'n zkretm ek kll gelyo r ',, Hatt b:r dere ceıe k.dar buabal B., eüd. cam'!l dahi bu racı.. zlcr~c. -blrz. Gerç n fa ye " ll catrı a)1ı 1 r ed. lktedr, f. kat,. Ye u la uzan.d, :. ". Lı., ' I ' j ~,. ' : : Bur ad a ay rıca Kon ya'dak Selmye Cam'ne şaret e t rı:e k lüzumlud ur, çünkü mnare k ısımla rı ve o :ıf ar l a beraberson cemaat yer, 33, 60 m. gen ş llt n d e olan y ap ı ktl esne g öre her k tarala ISO cm. lk brer çıkıntı t eşk l etmektedr. Gerç bu cam' n bugün a v l us u yoktur v Iakat Konya Selmye'sr.n b ütün es a s lı n ok ta larında Es k Fa t h. cam'njn br tekr arı bulundultunu düş ünürsek, bu chet bzm çn blhassa ö r.em kazanır. Ostelk bu cam'n E v» y a ç e e b 'nn zkreltlt Sultan Süleyman Han Cam' le br o lm as ı h tmal pek büyüktü r. Çünkü Kon ya'd a br S ultan S üleyman Cam'nden habermz yoktur. I şt e bu cam - Evlya Çeleb'ye g öre - k mnar e He "<s br avluya malk d. ' E. H. Ayverd 'nn baş k a br trazı d a şud ur (s. 140): eyen bna, esksnd en yan larda daha dar o ld u ğu hald e Hadka müelll ned en - va r-'; kad ım e s nd e n haremne vus' at- azlme g eld k ayandır" d em şdr. Brr kerre barem cam'n etrafın a denr, esas ktleye ( ıa ~ r ım) sm verlr... Bu ta brn do a"u rdultu tereddüdü zale ıım n ın da har lm olarak kab ul cdelm... Fevkan t mahluor satha ~. 25 lav e ettltl g b rtla'en de ca m esk s nd en be ş altı metre da ha yük sekdr. Harm zemn tbaryle daralmış se de k nc ka ta lave satıhlarla ye künu tbaryle 1..Ialaşm ı ş d ı r, EA'er cam duvarından levsco lunsa d ftiharla yazard ı; çünkü maksad ı y a şadılt> d evr, yapılan yen nşa a t yolle daha parlak göslerm ekd, ve saha b üyümedk çndr k, haremne vus'at gel mşdr, dyemyerek "g eldlt ayandır. ıarzında mü bhe m br sözle Iş tak dre ba ğlarmşdır... Bnaen aleyh b u kayıtda n cam ' In zemn sah ası lbaryle büyütü/dültü m anası çıkmaz 0. F.. H. AY"erd'n n b u lkrlern ka bul ve tas vb el mek br hayl g üç ı ü r. Hadka müeuln n sözler nn altınd a gz l br mak sad ar an.ıa k tamamen ı üzum s u z d u r. Ay vansar a y lı Hüseyn Ef. 1 nd. dar,acı kl.i~ I. r d ıı t~. r bak ımıııdaıı avlu le 11'11 cam.raı ı ::d.ld r tbatı kesp Cl.:ıareler, le b3tb o.ıı.öı:ı. ô ztu ı;c c b::rft: öl; 5de,tr.:C et melı:t ed r, eı e Itm M. h:ıu d ta f l lr b. 'O me r'b, M.Tl4 s,a I-4 ~41l!1 ıı ee (Halet Et [Sler!e&cJc] Keb. ~r. 616/11. v, 33 b), öyle br c:.5t. la b a l o.,. "n;ıı ı..he: br m ııa r e le c:. ~ ıı ~1,; :; d c.. bre r darüuyfe nrc! ı r :C nc t; {eruh :nettede bo. m: Darcfer beyonde oru h bb.-j ea ın 'du bu mda'eret dur ıö t :ı. r ~Y. k ba mı:ı.are le r bu ('a!'!l J lı deıld n. S ScyaJuz tna," ~1 e. ~ L!staobcl, j Topcapı S.rayı.\füz eıı 8',D'da cl K ı bo. Nt. SOO v.9a YIL Xr. 305 Y. 12a 'd. da S ıııl t.u Sl<!lymn Hu c:am ' ııdu b a,h u' d l :r.. :ı: ted r.

4 ESKI FATIH CAM!l ~!ESELESı IS ı ~ ne söylemek s t e d ~j, ş üphe ed lernyecek kadar sarhd r : Esk cam 'e nazaran yen cam daha genş, daha ferahdır. Çünkü b. Indlt gb vs'at kelmesn n ma nas ı evvel em rd e genş lk, bol luk- du r, almanca, "\'\Iete, Geraumgket., f r an sı zc a "ampleur" ng lzce "largeness, a:np!er.ess... Bu "\--Gs'at.. g erek ca m'n çn b ü yü :mekle ger.k y a p ı y ı yü ksel tmekle e ler. Ye n Fath Can:' nn esksne g öre daha büyk o lup olma dı ğt meselesne fazla önem vermemekl e beraber H üseyn Efend 'n n bt: bar esnden c2.mn zemn tb ar yle büyhhdügü mana s ı çıkmaz. d e rneğ e h ak k ım ı z yoktur. Ka ldı k es k ca m'e nazeran - nsbeten basık yar. kıs ı mla ryle. yen cam'n çok d aha genş, ferah br mekan tesr ya ratt ı ğı ş üph es zd r. Buna mukabl t ürbe ter mes eles nd e (ba k. yuk.) Sam Ülgen'n yanıld ıltt ı 949 se nesnde yapılan tamr esnas ın da arıl a ş ddı, çünkü sı vala r döküldükten son ra esk d uvard an kalma br kısım meydar.a ç ı k t ı. «Ş md E H. Ayverd'nn rekonstruksyon planını (b ak. plan Nr.5) rı ası! çzd ltn kend all'zından dnlyelm (s. 13): Olç tü~üm üz... gömülü g rant dreklern alt k ı sm ı 1,60, üstü 1,50, tuller 6,60 m. d ', üzerlerne 1,20-1,30 rt f aınd a br baş lık ta sa v vu r edere k ı,s O 20 0 metre genş!ltn de br kem erle kub beüzenglsne nlaşı ld ı. Sathan k yan du var a rasındak ı., 54 metreden orla s ütunla r üst ünd ek k kemerltı 4 metre ka da r gen şl lln tenzl ettkten Sonra gelecek mesafey aşağı yukarı dörde ta ksm le ' brern yanlara ksn ortaya ver mekted r. Yan metre elvarında br net ceye v a rılır k y uk arda... Nuruosmanye kub be syle yaptt ğtmız mukayese sonunda tıpatıp uy makla, stkrar usul ün net ces tevsk edlmektedr, Kubbedn kıb l e d uvar Ievkndek mes ned çn ç d uvar yü zün de 3,50 metre çıkıntı olan tak kapın ı n vaz yelne uymak ve d araya karş ı lı k lemn etmek üzere 2 metre lk kadar ç payeler ve b u n la rı ba ğ lıya rı br kemer laz ı m gelr. Bundan SOnra 26 m. lk orta kubbey çzmek takrben 3,5.4 met relk haçvar! ayaklarl a mh rab ya rım kubbesr.e vararak onu d a ekleynce kubbe duvarından mhrab d uvarı na do ğru 45 metre- S B~ :J. :n:::t:abl b!ı!m ö! ;[l er aı ze r5rl! c Z ;: ll.! ad a rı 6 eeetre ye.. y &!ı: ı ı br tarafııı ı alçt!g:n5.z. luı t urj arı 1.~6 t::ı e t rec r.- B ~ veelle le fgc.a ıaret. et mek s,tyorom: 1949 s ceıına d e Fatb Cam'Da tacr C'5 'C.u l ı:ı:d. Kara deo. ı tarefı::ıda br kaç ::ıetre lk y en :ı to pr_t ı Ica ldın l ;ı: l t. a lt: :ı d a,ayet h ııı tut l. h ıc arıı ıc br da\'&r' mey le:. Ç ı ~ :n ı, t ır. Bu da varta ne ç :ı :,. edld.ka blmedtm ı b bac.a dr de bç br bt, e -J.ı:ıe;u d m., : ' ı :;. I :;..,,.! " ' ; İ: :. 152 ROBERT "-'''HEGGER y mülecav z br noktaya "h,1 olur uz k o da bugünkü d uvar yernden b aşk a br ş ey degldr... Bnaena/eyb y en bna esk lsnde n ge nş d e ~ l daha de rd ır. Bu ş ek lde gayet rnantkl br rekonst ru ksyon meyda na ç ık.. rn ış bulunuyor (P! n No. 5). O hald e şöy l e br duru m karş ıs ı n d a yız: Nuruosmanye tarhnde kubbe h a k kı nda verlen m! lamah ve bu nunla Ay verd'nn çzdk p!!nı kabul e tt ~ m. takdrde, Hezarfen Hüseyn Ef: r.n hab er verdg ve Konya Selmye'snde gö rdü.. ~üm üı küçük y arım kub beler çn r et kalm a dı ğı gb esk.cam'n, yenden da ha kü çük olma sı na mk!o da y oktur. Demek k ya Nurucsmanye mü e ıım haklıd ır, ya Hüseyn Hezarfen. Bu meselede kaynaklan n hangs ne daha fazla gü veneb lrz? Cevap gü ç dell1dr, mmar! problemlerle a ncak tesadüf! olarak m eş gu olan Hezarfe n Hüseyn Efendy e dekl bl!ks tek br cam' n yap ı lı ş ma dar br ktap yazm ı ş olan Nuruc smanye tarh müel Ilne, Fa ka! şu var k bu cenp prensp tba ryle nekadar d oğru se de!'\uruos manye tarhnde verlen malama tı y ne de htyatla kar ş ı lamak gerekr. On un müeilf, blgsn kend ölçüler ne göre dekl "erba b -ı [ ünan e hl-l ~ukujun oerdşkl er c.~cha gör<. beyan etmektedr. Üstelk bugn ble aynı yapı hakkın da ver len ö l ç üı e r n az çok değşklk gösterd kler er bab ınc e blnr, Msal olara k şte Fath Ca m'n alalım Avlunun ge nşlğ duvar kalınlı ltı dahl olmak {jzere G a b r! e (Mosque«d. C., s. 382)'de 54 54, 25 m; G u rl lt, z. o. g. de 54, ; Om; E. H. A yve r d 'de S m (Fath dev r mm., s. 133) ve A. Sam O ge n'de S, SOm, (Fath cam, levba.l6) yan 3 3, 50 m. kadar fark! Bu rakamlardan hangsnn d o ğru o l d u ğ u bz bura da a!akad.r etmez (zaten elmd e o la n pl! n/. rdan raka m /arı yüzdeyüz emn br şekld e ç ık a rmak mkans ızd ır) ; maksad ı m ız sa. dece, tan rölövoye daya nmayao bu ölçülern nasıl brbrnden ayrı ld ı ğ u n gö s term ektr. Durum, bzm z amanun ızda bu merkezde ken Nuruosmanş e cam'; larlı müdln n b eşkalanna at fen verdk büy üklük sıras ını ta m hakka te uygun telakk etmek herhalde do ğru br şeyo lmasa gerek Bu ka ynaktan hataya düşmeden çıkarablecekm z son uç şad u r: Ayasofya ve Süleymanye kubbelernden sonra Esk Fa th Cam'nn kub bes dker Istanbul caml e rnn ku bbeler aras ınd a en büyüklernden br d, 4) Bunu gö zönün de tutarak bz de br hesa p yapalım : E. H...

5 ESK! FATIH CAMIl MESELES I ROBERT A!'<"HEGGER Ayverd le beraber Esk Cam'n uz un lu ğunun bugüokü gb old u g-unu ka bü l edeblrz, yan 48, 70 m, Yne E. H. Ayverd 'nn yap" t ı~ ı,g b du varları n ka hnlı ğ ı k ş e r m. ve kemern ka lın lıg-ı 2,5 m, y anı 6,3 m. le hesap edelm. Kubbenn kutru 24 m. küçük kubbebelern kutru 11,30 m. olsun (Ay verd'n n rakam ları : 25 ve 12" 12,5 c), demek : 6,5 ve 24 ve 11,3 = 41,8 m. Bunu 49, 70 m. den çıkardıktan so rı ra 6,9 m. ka lıyor k bu Hezarfen'n bahset t ğ ve Konya Selmye'snde gördü~ümüı kü çük yarı m kub beler çn y e ter. Cam'n gen ş lg-ne ge lnce: D uvarların "e k ke mern kalın. Iıg-ı k ş er m. olmak üzere (E. H. Ayverd 'y e göre du varlar 1,40 ar m. " e kemerler 2 ş e r metredr) 8 metre eder büvük kubbe 24 m. k yan kubb e 22,60 m.: tcp lam : 54,60 m:, ya'n avlunun gen ş Hg-:nden (E. H. Ayv erd ı'n ln ölçülerne göre) 2,40 m. a z. Bu fark, her k tarafta 120 sm. olmak üzere mna re k ısım larının teş kl eltg- çı k ın t ı olarak zah edleb lr.- Bu ş e k l d e k av n akl a rın verdg- r.;ajümatl zo rlamadan brleş trmeg-e muvaffak ~ ıd uk, üstelk Esk Fat h Ca m'nn p lan ına göre nşa ed len fakat E. H. Ayverd tarafından zkr edlm eyen Konya S elmye's de, rekc ns tr uks l yo numuzun d o ğ r u olması ht maln büsbütün ku vvetlend ryor, Bununla berab er ş u nu kes n olarak belr tmek styorum k verdg-mz bu plan br yaklaştırm ad an başka br ş e)' de ll'ldr ve olamaz! Bunu yalnız br küçük msal le zah edeym; Yuka rıda, yan d u va rl arın ve kernerlern kal ınhğm ı E. H. Ayverd 'nn 1,40 ar ve 2 şe r met re olar ak, be nm se 2 ş e r metre le hesab lad ı ğırm zı g-örd ük. Ş m d bzm ölçülermz d o ğru olarak kabul ed ld ğ ] takdrde ' E. H. Ay verd'n n p la n ı öneml br de~ş k l g-e u ğ rayacak, çünkü duva rlar ka l ın l aş ı n ca, ya avlu cam'den 120 cm. daha da r olaca k, ya hut or ta kubbe ona göre k üçülecek ve böylece büyüklük tba. ryle üçünc ülükten çıkacaktı r. Bz ne kad ar gayr et edersek edelm, tam a mlay ı cı blg veren yen kay naklar b u lu nm ad ıkç a en güzel r e k o D' tr u k. yo n. p l g n l a r ı eı ı z, braz evvel s ôy l ed ğ rn g b, b r y akta,tırmadan ler ye gdeaıyecekt r. II 'Esk Fath Ca m' p lan ın ı zah mesele.';ne ge lnce Mehmea All'aog-Iu bu pl a nı Burs a 1.. şema ca mierne b. g-iamak s tem ştr_ ı, Bu zah son zamanda E. H. Ayverd'de n başka - hemen hemen s t s n a sı z kabul edldg halde yne de d o ğ r u olma sa ge rekt r '. Türk menhalarından öjtrend jtmze göre Sulta n Mehmed ıı, keı:d smn taş ıyan cem!e Ayasofy"Y I geçen yahut hç olmazse onu n aya nnd a olan br eser yaratmak Istem ş, hatta get rlen s üt un ları kesmekle bnanı n yü ksek l ğ n] a" lt t ıg-ı çn cam 'In mm arı o l arı Snaa-r Atk' ag-tr br sure tte ceza landırrm şt ır '. Hükümdarı n ın bu dd a lı steklern az çok yer Ine ge lreblmek.çn mmar hang yo lu takb ed eblrd? Ş ü phe yok k Bursa mmar!snr. onaneler nden Ia y d a l a n m a s ı mka n dahlnde olurdu mesda daha sonra, ya n 1486 yı lında Amasya'da n şa olunan Bay ezd c. 'd e oldug-u gb. (Bununla beraber bur ada, bu ş eh re has br ya pı gele ne~ n n de mevcut oldug-u u n utulm ama lı dır ' ). Fa kat Mmar Snan çn Bursa de ğ ], ancak yap ı tar hnde de büyük b İr rcl oyna m ış ol an Edrne; o na çı kı ş r.ekta s: ola blecek vasıfları g österyord u. Ge rçek ten orada, o tarhe kadar nşa olunan ca m..lere naza ran lerye d og-r ı büyük br ha m/enn es er olan Üç Şe refel Cam le örr.eg- ola blecek br bna bu lab lm l şt r. Ntekm Esk Fa th C. ve Ko nya 'dak Selmye C. 'n p la nları nı gözden geçrrken, Oç Şerefe l C. ' n plan ş e rn a sı ön ümüze ç ı k ıyor ; br merkez kubbe ve y anla rın d a kş er daha küçük kubbe (plan nr. 1). Bu plan'mmara, büyü k kubbey t aş ı ya n rnka b ş e kl n d ek kı s mı lüzumlu gördül!'ü ve zam a n ı nın teknk 'blgsnn müsaade et tg- 7 Bh. men l E. D e s, T1,.k Sa n 'atı, tabıı b u l ; t946,. ısa...d. Bar. d.. yn ea...:... pl!1 e_ rı:ı ' l c: rt adea olu At le Al Pa ı. Cuı ' a a, Fat h C. n:ı Pa. fl pl.d Ulı" f ore D". edldli ddrl edl yor ( Buaa muhhl SII'rr'de 989/ U 32 33,Ya p ıt. ıı ve lt. r.tc rde,mdye kadar 'lk: c-dlmc- m, olu Pr[ Pa C., Atk Al Pa. a C.'aa.~ ::ıu ıı:ıa a5re bın. e dlm ıtr), S Bn. F. G ~. e, De atto.man.&jujn. Ch,onke n, Bre.ı a v s d. ; S. b t t mahlulı Snan Ç e!e!' 'n ıı T4, U'I.-1 dl-l O.man, Yu m Londn 8 r;t. ~d rj'. A dd. "ses (Ree, CTM,. 4:, v.d d }, var. 128 b vdd.; OU r llt D LS et, Ta-tb- Eba'/.F.th, IJtaabal, S. ', Te:1cI"dü 'l. büıl g4n, J.tubul, t. ;-6; E..l '!. Çe l e b S~Y41ı tlt,. ıtm,.t, I, Yazma, bt,on... Ktb. T. Y. NG. 29. v, v.dd, ( Bur. d. &Dlat:laa efsuevi cı.heme d ıı~ı:ı.asl r.:.athu' d. c madıtı ~. IC! c H H. R u a e tr. BJl Ztl ıu-sttı m h ul, Md,.clın 'O(Jm.(jo lt~ııen Horn.d lı Ktab uıd a, Bc r ı.:n ıso,. ı cs... dd.'da _tc.ee. ol.nk a cır-o I CHIC:Ufhr ı. AyT ıe. bce, L H. K o a y ' 1" Fatn'ln m lma,. fanıı :loıı Azaellı Snan " Sn a :ı. ' Atl1c" h t. ahul. 1953,.;3 v.de!.. ; Bh A LI lı ega c!. r, Z UT St lunı. nge, St4 -Jte Innerllatb eler o.ma..,necm n /Ja :J6e.eı&Jıt~ N' Sna n, fu.d Köpr.lü Ar m _ t an ı, 16t. 1953,. 9 v.d. '

6 ESK! FATİH CA~ı1! MESELESI 'k ada r yükseltmek mkanı n ı ver mştr. (Dah a sonrak devzlere a d örn ekler Mansa'da 1522 tarhl Sultan Cam' III ve SÖzü geç en.selmye). Ö bür taraft an ay n ı pla n, ge r.ş lğ ve der n l ğ arasında 'mevcud olan kat' r.sb etlerlyle yapıyı, m m a rı n s t ed ğ gb büyüt ıneğe mlsad d eğ ld. Bu zor/uğu g dereblecek hal çares, yarım kubbeleryle Aya sofya'da gözünün Önünd e duruyordu LI. Mer.kez kubbeye, büyükçe br yarım kub be, yan kubbe s ı ra ları na brer k ubbe lave et mek su retyle mura bbaya y a k ın br plan meyd a na gelmştr ". Böylece cam'e ç tesr bak ı m ı n d a n br mekan vahdel sağlayab ldğ gb merkez kıs mını yukarıya do ğru kal dırmakla O sm an lı y apı tarbnd e d aha Önce rasl a n a m ıya n br - d ı ş tesr yara t mağa muvaffak oldu. Esk Fat h Ca m' so nrak.selatn cam'ler nn ahenk ve zarafetn henü z gösterememekle bera ber kend zaman ı çn pek öneml ve yol gösterc br Abde - o mu ştu r. Mmar Snan - A ık ' n büyük br üst ad olduğunu,g östermek çn zaten küllyenn umum p l a n ı Ve bu p lanın ta t bkn ted kk elmek kat g elyor. Snan aym zamanda eseryle -Osma nh mmarsnde a r t ı k hakm olaca k olan yen mmar.zhnyetn [Baugesnn ung] lk nümunesn v ücude gelreblm şl r. Bu yen m marı zhny et se o devrde vukubul an kül/ ürel ve :çtmal değşme ro. ya l nız b r tez a h ü r ü dür ". 10 Bh. A h e r r l r B ~ l'4ze zlzr ftüho.m tlıı "~lteı. ôauzuclıeht~,. 21 -e.d. ve ruın No Yok,. yuım kubbeler O -=ı:ıa a lı mmar.ade fethden önce d. kull. aı! ma:c.ta ldj me. e! Tre'de...tea Me v [n h s ııe olu.ır: ,",6. e ı:ı el ıı de İ nı. ed l.lee Y. b, ı Paı_ Cam' yah:.u Y ıl, l lm.r et alkr edlteblllr (Bu ' OD mllüm a tı Tr. 'ıı :ı ta rh le y. lı:id ~aıı ı:rı~ ıı t;1 ola c trel a. y şabü Top r ale'. borçlu olub burada da 00& h ş eh ü r c tm elı:: s t y o r tı m ). 11 Kahre'de J6 :0 yıhada baa edlee at.m:alkah Ş a!iy I. b Cam'ade b., ka br. ı o ldaa ı dlm,t r, b ın..v'.s. 8 r ı s..\(u;'.ammcdan A,chUectare n EZgpt ana P~ ı,.tn Odorc! 1924,.l c b e n tn B~tr6.,.l. 30 ve 57 ı:u::narah p!d. 13 Be mes:clcc! eu t op hı elat. k c.,:ca öt flru tta. bahsehllrk Dyetndeym. Ş md l ~ bu lr lı k mahyet Dce ol.c ş e Q a 1t. I eo e r j m e b!l' ı.; Mmarf ç!): Za,. St,t!ang ' nr" St6rlt. n au o'mar.., hen BC rlz"dı, lı te 00' Snan, Faat Köpr ü ı A r ::ı at a :u, İ a t, ı g b',. l v c!d.; N#u.e~ :u., bafjca rı tfl rk. r:lıu Fo r.charız.zdmg, c. 10a.. &4 (a J rı es ta."da ızn k!nacedu ce b;': z.) - Edebyd çn : etycf l ın l. ' Sos)'o l cıı f ar ~ o Q 2 ~ ode. EJlal UI~2 l.taa bol'd.a verdt m. koı:ıleru a: Soz al. P,o b l~ r.ı e b~f du Er.ttt. Jw.ng de. Ho Jıo.mant c1t.e."i ı Tü rlcçe olarak, bu ıl ma:tta olu Tjrk Dl ye Ede by a tı d e rı s, c. V'de ~ı lca c a k ) ; S~14 tll1l4m. ml.llf ( K~mt[, Türk Dl Ye E d e b yatı cuıı., LV, I.t. If52, s. ~52 v.dd, ve b..ılm_ kta --olu Fatlt t!n,,4,i., f",du Saru Q. K~m a. l edh k tabım ın öa ı o süue., " /1 ',. ; 156 ROBERT A:'>"HEGG ER ı - EdrIJe, Oç: Şc!~!e r Cam'a pl l:li (C. Garltt, De 8& tlt~ıı A dda ıı o p e U:... Or. A rc:ı. l'd eı a }

7 ESKI FATlH CAMII MESELESI ROBERT ANHEGGER :2 - KOD1&, Se lmye C..m'll a. p l la ı (R. M. Ref.t& ~I'c!u; bkz. 150) ;.',1':, E. k:: F..th Cam'nt! F bı (A. S. ı:ı Olfe,'e aö rc; bkz. US).~.:3 - E ı k Fatl. ea r:ı:ı ' tı a p l.4 ı (M. Ataothı'u,ör. j bks US)

8 ESK! FATİH CAMlt MESELESİ ROBERT ' A.VHEGGER 5:'.' 0 ~,. o o.f.! "':,g ",'...,.. ;. ; ~: : ;" ~j... ~.~ ""-..~ ,-,= = -1::- ' ''- - ~. "':\~ ~. :: ~. "; ~~?... ' ~ ; -::...:":: '.,. 5 - Esk Fath Cam'un p l :ı (E. H. AY'lerd'yc föro bın. li. ll) ~..::; ".;...\1 : ;'".., ~> ' OE - Eık Fath C. m ' l1 rı pl :: ı (R. A a.he"' u 'c-, öre ; b kz~ s. 153)

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ www.glk.com.tr GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ S kar a d u m şo u ü k y ' n e l e l r n ek l cı ed ğer e l re m a m ka ı ey l ı m ş ı. G nüm z t k o n ü m a l r nı u l nar k t sar a ı ı e u

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

YF işlemleri KULLANıcı KILAVUZU.V ATıRıM FONU SA TlLABİLİR PA V

YF işlemleri KULLANıcı KILAVUZU.V ATıRıM FONU SA TlLABİLİR PA V YF ŞLEMLERİ KULLANıcı KILAVUZU.V ATıRıM FONU SA TlLABİLİR PA V ARTIRIMIAZALTIM İŞLEMLERİ MERKEz KAYD SsTEM KIJlLAUICl KllAWZU ÇERK YATIRIM FONU ŞLEMLER.......... 3 A. YATIRIM FONU SATıLABLR PAY ARTıRıM

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı