BEYLİKLERDEVRİ MİMARİsiNiN KLAsİK OSMANLı SANATıNı HAZIRLAYIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYLİKLERDEVRİ MİMARİsiNiN KLAsİK OSMANLı SANATıNı HAZIRLAYIŞI"

Transkript

1 :ı BEYLİKLERDEVRİ MİMARİsiNiN KLAsİK OSMANLı SANATıNı HAZIRLAYIŞI,.. Prof. Suut Kemal YETKİN 'li "<".'.. ;i Son zamımlara kadar, Selçuklu san'atından sonra o'~~anlı san'atına geçilmesi, san'at tariihcileriimi'zimtuttuğu.alışılmı'şbir yoldu. Bugün bu yol bırakılmak 'Üzeredir. Sayıca az da olsa yazılanlar bunu gösteriyor. Selçuklu İmparatorluğunun çözülüp d~ğılmasıl1dan sonra Anadohi'da.kurulan Türkmen beylikleri on dördüncü ye on be~inci yüz yıllarda bo~ durmamışlar, bir yandan Bizan:slılarla ve biri,. birleriyle uğra~ırlarken, bir yandan da fikir ve san'at hareketlerinitutmaısını ve geli~tirmesini bilmi~lerdir. Osmanlıların' da ilk yapılarını içine alan, Selcuklula-..;J., rın yapı ve. süsleme' sanatına bir takım yenililkler getiren bu devir san'atını gözden' geçirineksizin, büyük Osmanlı san' atını' anlam<ıga imkan' yoktur..,. Bu yeniliklerin ba~ında mekan anlayı~ının geli~meğeba~laması, son.cemaat yerinin doğması, avlunun cami. gövdesine.katılması, portallarınsadele~mesi"do~ luluk ve bo~lukların denkle~mesi, mermer kaplamaların kullanılması, iç ve dı~ın ahenkle~mesi gibi özellikler gelir.. Bunları da daha çok Anadolunun batı. bölgelerinde hüküm sürmü~ olan Saruhan, Aydın, Menteşe ve Osmanoğullarının vücuda getirmi~ oldukları cami ve medreselerde gerçekle~mi~ görürüz. Türk san'atı tari-, hindehiç şüphesiz ehemmiyetli yerleri 'olmaklaberaber, Karaman ve E~refoğul. larınınyapı' san'atı, daha çok Selçuklu san'at anlıayışını devam ettiriır, Bu anlayı~ medreselerde daha açık olarak görülmektedir. Selçuklular zamanında yapılmış olan camiler, bütün İslam memleketlerinde gelenek olan. çok sütunlu Ulu Cami tipindedir. Sivas; Niksar (Tokat), Konya, Divriği, Erzurum Ulu Camileri, Şam'daki Ümeyye, Kayravan'daki Seydi Ukba, Kurtuba'daki Cami-i Kebir gibi yapılara benzer, Sivas"daki Ulu Cami'den ba~ka bunların hepsinde mihrabın önündeki mekan, birer küçük kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbeler, mevzii birer hacım denemesi sayıiırsa da, cami içini bütün sutuiılardan ku~tarıp toplu ve geniş bir mekana götürmekten uzaktır. Toplu Mekana Doğru : Beylikler devrinde, mekanın toplu olarak ele alındığını ilkin Saruhan OğullarındanİshakÇelebi'nin 1366 (hkri 768) yılındal Manisa'da yaptıtd)gı kendi adını ta~ıyan Ulu Camide görürüz. Bu çok sütunlu yapıda 10 m, 8 çapında olan. ' (1) R. Riefsthal, Cenubu Garbi A.;ıadoiu'cıa Türk Mimarisi, acmıeserhlode, camie bitişik olan 'medresenin portali üstündeki kitabenin tarihini camie maledıerek, onun 1374 tarihinde 'yapıldığını yazarsa da camiin kitahesinde hlcri 768 tartlli okunmaktadır. Profesör Diez'le doçent. As.., lanapa'nın birlikte yazdıklan Türk sonatı'nda da inşa tarihi olarai{ 1379 yılı gösterilmiştir. Bak.: Ismail HakkıUZUllJçarşı1ı, Kitdbeler. İstanbul ı929, 74. S.

2 40 kubbe, mekanı bir sekizgene çeviren altıayalta ve kıble duvarına oturarak büyük bir bo~luk saglamaktadır. Böylece Anadolu'da ilk defa- olarak çoksütunlu 'cami bünyesinde toplu ve geni~ bir mekana doğru gidilirken, Selçuklular zamanında tek tük yapılmı~, fakatç9k ~ yayıım~mı~ pları, ~onya'daki İnce Minareli ve Karatay' Medreseleri ıgiıbi tek kubbeliküçük esgrler de Beyİikler devrinde ~devam etmi~tir. Osmanoğullarının İzndk'deki Hacı Özbek (l334),,'yiııe İznik'dekiYe~i1 Cami (1379), Milas'daki Firuz Bey(1396)~,. Karaman Ogullarının Mut'dıiki Lal Aga Camii (1356), Konya'daki Hasbey netrülhuffazı (1421); Mente~eoltUl1arının Bala1/d~k{ ılyasbey Ca~ili (1404) bu küçük kubbeli yapıların en dikkate değerlerinden bir kaçıdır. Bu yapılarda toplu bii mekan elde edilmi~ti. Ama bunlar, büyük bir bo~luk sağlamayan küçük, yapılardl. Geni~ bir mekanı örtecek büyük, bir kubbe iç~n mali ve 'teknik ~mkanla~' 'henüz 'sağlan?maıriı~tı. Böyle olunca, bu defa ba~ka bir yoldan, 'iki kubl?eyi arka arkaya getirmek suretiyle geniş bir hacım elde edilmek istendi. Bursa'daki Yıldırım Camii (1389) ile Ye~i1 Cami (1424); Selçuk'taki, Aydın Oğtinarı~d~l11İsa Beyin yaptırdığı İsa J~eyCa:mii (1375) bu tarzın en ba~arılı ve eneski 'öl';iekleridfr. 'Fakat bu tarzdaki camilerde iki mekan birdbiriyle kayna~madığindan' istenilen geni~ ve toplu mekana va-, rılamamı~tır. to.bir hamle daha yapmak gerekiy()r~u.,:au hamle, iki kubbeli bir camide, aradaki kubbenin yarım kubbeye çevrilmesi suretiyle ilkin, Aydın Oğulları zafuanında yapılmı~ olan Tire'deki Ye~iLlm~ret Camiinde kendini gösterdi. 13~4,?'yiılarında yaptıı'ılmı~ olan bu cami:::,bu tarzın ilkhlütevazi ömeği ise, ilk büyük örmiği de, 1765 de bir yerdepreminde yıkılan İstanbııl'daki. Eski Fatih Camiidir ( )4.. Sinım-} '!Atik'in eseri- oran' ilk Fatih"Camii'ıiiIi ehemıniyeti,edime'. de de tamamlanan üç 'Şerefelf Camiin '24 m, loçapıhdaki ktibbesinden 'ühamını alan 26 ın çapındaki kubbesine 1:>ilhassabüyük bir'yai'ımkubbenin eklertini~ olmasından Heri gelmektedir. BöyleceTire Camii ilettç Şerefeliyi kayna:~tırarak büyük bir, lhaıeı'ni,gel'çekleştirme yolund.aki ilk denemeyi~ eski Fatih Camiinde görmü~ oluyoruz., Kubbe yönüne bir yarım.kubbe.eklendikten,sonra" simetriprensibd, uyarınca, kar~ı yöne de bir yarım' kubbe, eklenmesigerekiyordu., Netekim 1506 da inşası tamamlanan Bayezit Camiinde,Miıİıar.Hayrettin,. -kıbıe~yönühdeki y~rım kübbenin kar~ısına.da biryarım kubbe'eklemek suretiyle.bu -prensibi,tatbik etti. Bayazit Camiinde, yanlardaki kolları, ve, bunların, bağlandıkları ' kuzey-batı yarım kubbesinihayalen.kaldırırsak" eski Fatih Cam~in~b~Iuruz5.. Toplu ve geni~ bir mekana doğru.yönelen buara~tı'rırıa ve geli~me' hamlelerini göremedikleri' içindir ki bazı yab~ncı san'at tariheileri, klasik Osmanlı camilerinin ilk örneği olan Bayazit Camiini Ayasofya'nın pir kopyası '. saymı~lardır. Bir taraftan_geni~" toplu hir.hacmi.gerçekle~tirme gayreti, Türk mımarları- (2) Bu cami, Miıas'ın, ı390ile 1402 al'~slllda O!<I1lfmIı i~al'esinqe.bulunurken, Osmanlı time_ rasmctan Fiıı1z bey ta.rafınıdaıı yaptırıiıınştır. (3) R: Riefsl7hal'm adı ge;en eseri. Sahife (4)ŞiındikiFatih Camii III. Mustafa. tal'afındanyaptı'l'ıimış,l77ı taı'iihin'cle namaza açıl. mıştır. (-Eski Fatih Camii hakkmd8>: Mehmet Ağaoğlu. Fatih CaniiiIÜh şekli aslisf. Hayat Mecmuası, sayı: 45),,". (5) Halim Baki Kunter - Ali Sa.lmÜlgen,-',.Fa.tih Camii've,Bizans Sarnıcı: İstanibul Sahi.fe. 7.

3 '~';"i?~.,...s:;:,-:,~ r' nı yenibuluşlara götürürken, bir tarafta"u da alişılmış ~ekillere uyularak -yine lstanburdamahmut Paşa (1644), MuratPaşa (1466) -Camileri gilbi-iki,; Daıvut Paşa (1485), Finiz Aga (14-91) Camileri gihi tek kubbeli küçük camiler de yapılıyordtı. Ama Bayazit Camiinde hedefini bulan san'at iradesi; yeni şekilleri gerçekleştirmede gecikmedi. Dokuz metre çapındaki kubbesine dört yarım kubbenin ilavesiyle, merkezi sistemin ilk örnegini, Diyarbakır'daki Kurşunhr Cami de denilen Fatih Paşa Camiinde '(1522) -, görürüz6 Ama bu sistemin en parlak, en ileri ilk örnegini - Şehzade Camii (1548) ile Mimar Sinan vermiştir. ıküçük Fatith Paşa CamH ile,şethzadebi:ışıcamiıi arasında 26 yıllık Ibir zaman _01- duguna ve yine Sinan'ın eseri olan üsküdar'daki üç yarım kubbeli Mihrimih Camii de yapıldıgına göre, Şehzade Camiini Diyarbakır'daki camün bir ilhamı saymaktançok, Mihrimih Caminin mantı17' ~'... n.eticesi olarak görmek akla daha -yakındır.. Bu dumm; sadeçe biribirinden habersiz iki Türk mimarınm ayni araştırmalar neticesinde ayni,şekillere vardıgmı gösterir. - Artık geniş bir mekanı, merkezi geniş bir kubbe altmda toplayıp en gelişmiş şekle -varmak için bir adım daha atmak lazımdır. Bu adımı da yin~ Sinan atti Yarım kubbeleri kaldırıp, onları sekiz ayaga oturan 31 m. 28 çapındaki bit kubbenin bünyesine katmak suretiyle, Edirne'deki Selimiye( ) yi yarattı. Son Cemaat Yeri :.....-,... Selçuklu camiierinde görülmeyen son cemaat yeri ilkin Karamanögu.Uarmın 1302 tarihinde Ermenak'da yaptırdıkları Ulu Camide görülür. Bu yer, Üç nefikıb. leye paralelolan camiin kuzey yönünde degil, batı yönündedir, ve neflere~key düşmektedir. Yine Ermenak'da yapılmış Sipas Camii ( ),.i\kmescit (1300) gjbi yapıların son cemaat yerleri de ayni -durumdadır. Bunları birer ürkek dene- -me saymak yerinde olur. Son cemaat yeri, tam birşekilde, kıble duvarma paral81 olarak ilkin Osmanogullarmm 1331 tarihlerinde İznik'de yaptırdıkları Hacı Özbek, Aydın Ogullarmın 1334 tarihinde Tire'de yaptırdıkları Yeşil İmaretCamiletinde kendini gösteri'!. Bursa'dalki 1339 tarihli Orhan Bey.Camiinin de son c.emaat -yeri vardır. Kısa_!asılaJarla bitibirini takip eden -bu camilerin bünyesinde yer alan son cemaat yeri, 14 üncü asrın ikinci yarısından sonra daha yaygınlaşır. Kuzey Anadolu'dan da bir _misal vermiş olmak için Candarogullarından Emir İsmaiJ.ogıu Halil beyin 1363 (hicri 765) tarihlerinde, Kastamonu'nun Kemah kö- YÜnde.y,apbrgıgı Ha"Iil bey Caıntini zikredelim. Bu küçük camiin de üç kemerli bit son cema~~.yeri bulunmaktadır; :..,._".. Bu mimari organ, en mütekamil şeklip.i, revaklı avlu. ile kaynaşarak bulmuştur., Avlu Se1<suklucamilerinde, camiin önüne ilav~ olunınufj 'revaklı -bir ~yıu görülmez.. Perval1 ogullarındal1 kalma 1267 (hicri666) tarihli Sinop'takiAlaaddin Camii- (6) E. Diez - O. Aslanapa. Türk Sanatı. İstanhul 1955,.303. S. (7) E. Diez _ O. ASlana,pa. Aynikitapta,: «ttsküdar'd~ Sinan'ın, merkezi kubibe ve üç yarul1 kubbeden iba,l"et tek ömek- olarakya.ptığı İskeleCamii S.» demektedir. Haıbuki ayni Mimar Sinal'ı'ın Manısa'da yaptığı "MuraidiyeCamii de «1583 _ 86) üç yanm kubbelidir.

4 42, nin avlusu revaksızdır. Bir dik dörtgen içinde, eıjit iki bölüme ayrılan ye birinci bölümü' teıjkil eden revaklı avlu, ilk' olarak Beylik devrinde kendini :gösterir,, ve camie klasik şeklini verir. Revaklı cami tipinin ilk güzel örnegin~ Saı:uhan Beyligi zamanuıda.manisa'daki İshakBey Camiinde görürüz. BunUİl ardından, Aydn~ OguIlarının Selçuk'taki İsa bey Camii gelir. Bu camii yapan mimarın ŞamlıoJd.ll: gu düıjünülerek burada ünıeyye tesiri hatıra gelirse de, daha, önce inıj~ edilmiıj olan İshak BeiCarnii için böyle birıjey düıjünülemez. ';/(, ;,,OsmanoguIlarının İznik'te ve Bursa'da yaptırdljdari camilerde avlu yoktur. Avlulu ilk Osmanlı camii örnegini göqnek için Bursa'dan Edirne'ye geçmek, inıjası 1447 de ikinci Muratzamanında tamamlanan Üç Şerefeli ile karıjılaıjmak lazım-:' dır. Bu cami büyük' kubbesi, küçük kubbelerle kapatılmlıj olan son cemaat yeri; revaidarla "çevrili ve' ortası. ıjadırvanlı avlusu ile, Osmanlılar devrindeki klasik sail1'atıriilk ihemmiyeibiy,aıpısı ahin Baya~it Camii~e\götüren ilk kademedir. Por~ııerin Sadeleşmesi :, 'Selçüidu san' atın da portal, gerek camide, gerek me'dresede, yapının dlıjında en ehemmiyet verilen yerdir. Bu ehemmiyet. de, portale verilen yükseklik ve taıjl baıjtan aşagı kaplayan hendesi şekiller, yazılar' ve mücerretleıjtirilmiıj bitki' unsurlariyle kendini. belli eder. Beylikler devrinde bu anl~yışın devaminı bilhassa Kara: man medreselerinin portallerinde':" görürüz. F'akatbu anlaylıj, ~rmef!.ak'ta.ki To'! Medresenin portalinde görüldügii' üzere ya '}üzumsuz ve niantıksız ıjekillere,yahut da Nigde'deki Ak Medrese'nin portalinde oldugu gibi, kendininisbetsizliklere kaptır~car;:kadar yaratıcılıgını kaybetmiıjtir., Yaratıcılıgını kaybeden her san'atın,'öncekisan,'at gelenegindeu' ayrılamaclıgi. için;' yenilikler~rdından; koıjtug:u taj{dli'de düşecegj,cıurum budur:' Karaman _devri cami ve' medrese 'portallerinin şişkiıileşen ve tabiattakı örneklerinebenzeriıeğe başlıyan suslerini ~e bir' ilerleıne olarak,göstermek tamamiyle yanfı~tır" '.,'.... Portalin süslerinden silkinerek sadelige gittigini görmek istiyorsak, Anadolu''': nun' batıya düşen, beylikleri~de,bilhassaaydın, Menteşe ve OsmanoguIlarının mimari eserleri üzeı;inde durmamız gerekir. Bu sadeleıjmeyi, bu beyliklerin maddi kayn~klarındak! darlı;ı;ttan çok yeni bir sa~'at anlayışını~dogmuıj' olmasına vermek daha dogru olur. Ta~, devamın ve sağlamlığın sembolüdür. Taşı dantela gibi işlemek, onun,özüne aykırıdır. Bu bakımdan Bursa'daki Orhanbey (1339), Se1çuk'taıkits,a B~y, Menteşe Oğullarının Peçin'deki Ahmet GaziM~dresesi (1375) ile Söke "kazasının' Balat köyündeki İlyasBey eairnhı (1404) ıgiibiyapıların, her tarafi.,kı3.rplayanoyma süslerden 'şıyrılarak, balsit 'slilmıeierve sadıe kemet)mv'lsleriyle yetinmelerini bu yeni san'at anlaylıjının ilk ba~arılı denemeleri sayabiliriz. Ah-, met Gazi Medresesinin dik dörtgen portalini sadece yuvarlak silmeleriyle, içiçe iki şişkin sivri kemer süslemektedir. Ayni sadeliğe gidişi, Balat köyündeki tlyais Bey Camiinde.de görürüz. Camiin giriş kapısı, yanlarındaki acudu pencereler ve bunların' Cii~tiliıdekiküçük kemerler, taşkın sivri bir kemer kavsi içine alınmıştır. Ge~ek İznik'teki, gerek Bursa'da~i ilk Osmanlı :çamilerinin kapılarına da ay. niı;ı,ı:ılayışhakimdir. '. Doluluk ve Boşluk :, SelçuklU camileri, dikkati portale çeviren süsleyici bir a~layışın ifadeleri oldugu için, gerek aylunun, gerekse bizzat, camiin duvarları sam olarak bırakılmış, baz~n da sağır kemerlerleiktifaedilmiıjtir. Bu anlayı~ neticesinde, Selçuklu med;,

5 43 reselerinin ku~atma duvarları, bu yapılara, birer müstahkem mevki mauzarası verecek surette yüksek tutulmu~, bazan, Sivas'taki Gök Me~rese'de olduğu gibi, istinad payeleriyle de desteklenmi~tir. Cami duvarlarının,bilhassa ön yüzlerinin sagır ~ekillerinden kurtulup hem teknik, hem estetik bakımdan' ehemmiyetle ele alındıgmı, onlarınsatıhlarında, üst üste iki...dizi halinde penceı:eler,açılarak, doluluk ve bo~l~ltii~:vazen~~iriin:i':ku:rtııcilıgtili.ri}yin~ ilka;f~ ":B~yliİcl~;,i!devrindegörürüz. Bursa'daki Ye~il Cami ile Milas'talki Fi:rUz Bey, Selçuk'taki İsa Bey Camii bu 'anlayı~ın da ilk güzel örnekleridir., Bu anlayı~ın tekemmülü, klasik Osmanlı camilerinde bütün zenginligi ile görülür. Bir Süleymaniye'nin doğu ve batı.tympanlarındaki pencere dizileri, yalnız cami içini aydınlatmak kaygısı ile degil, hem yanm kubbelerin kabarıklığınıgeni~ iki kemerle.;kar~ılamak,' hem de o kemerlerin. çe:rçeveledigi satıh üzerinde;. doluluk ve bo~lukl,ı;tı.birritim.saglamak: gayesiyle tatbik oıunmu~tur. Bu estetik, sonuçlar,'beylikler devrinin.denemelerini olgunla~tırmakla. elde 'edilmiştir. Süleymaniye Camiıinin 'oephesi'jle Yeşil Cafuiin cephesini kıyaslamak, dolulukve açıklık, probleminde ikiyapı arasindaki.ben". zerligi vıe alınan" yolu açık olarak ortaya koyar. '. Doluluk ve bo~luk muv.azenesi, camiım,oepheleriiie,!bazan!her ta'rafına mermer:levhaların kaplanması ile :;tyni zamanda. kendini ;gösterir; İsabey' camiinin cephesi, yanlbatı duvarımermer yontma ta~larla kaplannh~tır.' Milas'taki ~Firuz. BeYf Ba:lat'dI3ki:İlya,s,Bey, tbirgi'4-eki Ulu Cami, Ko~ya'daRi Hashey,Darülhuffazl için de böyledir.. " 'Gerçi mermerkaplamalı p,ortal.cephel'eri,'selçuklular. 'i, zamanında da',vardır,. Konya'daki.: Karatay Medresesi bu hususta,'1;ipik bir,misıddir. Ama m~rmeril1' sa~' delikle birleşerek yaygın bir şekilde kullanılması on dördüncü asırda görülen. bir özelliktir. İç ve' Dışıri Alıcngi:..r ;",,;, '". :';ıt:-., 'Selçuklu caınil~e v~ya kapalı 'medreselerine yalnızd~pheğ~p" "bakıi'm;l'i.dır.: Yanlardan, vearka,dan bakılırsa, yapıdadikkate deger bir ~~y' göı..üjn;ı~~.görd4lfler:imiz, iıçenide gô'rdüklerinl>ize uymaz; ya!).ye ark~ yönlerde,~xk~ati, ~e;ndi~e. çekerek Yüksek_ kubl;>eyi koruya..n portal blilwımadıgındai].~ktibbe' 'ile.g()vde'~ai-'~~ sında~inisbetsizlik 'daha belitipi~ olarak gözlere çarpar.bun~ karşılik Beylikler devri' yapilarında, dışta toplu bir ahenge gidilmege. başianmış,'.dışla.iç mıştır. Firuz Bey, İlyas Bey, İsa Bey CamiIeri!bu bakımdan nk' ıba;şaırıiıorneklerciii.. Bu yapilardan sonra gelenler,' bizi Selimiye'nin veya Sultan Ahme~;in;' satihıa:td'an. ve kürelerden teşekkül eden bünyeleriyle ışık - gölge oyunlarını gerçekleştii~n: toplu ahengine ula~tıracak,dı~la :İç arasındaki tezad ortadan kalkacaktır. '. '.;':., Selçuklu yapılarında yerini ve nisbetini bir türlü bulamayan riıinare' de,. İZ-' ni!k'teki Yeşil Cami'de veya İlyas Bey Camiinde oldugugibi yerini' ve:. n:isb~tlı1i bulacak,camiin gövdesinden ayrılmaz estetik bir unsur olacaktır..",... Böylece Beylikler devrinde, bazan ~u, bazan bu yapıda ayrı ayrı keridilerini gösteren mimari organlar birleşerek ve Selçuklu san'atının kırık kemerleri, 'mukarnasları, portqjlerin yan hücreleri ile kaynaşarak Edirne'ye, oradan da" İstanbul'a.geçmiş ve en güzel klasik yapı örneklerinin. gerçekleşmesini saglamı~tır: Beylikler devrindeki yapiların monogr::tfileri tamaml~ndıktan 'soma, pu. ger~. çekler daha iyi meydana çıkacak, klasik Osmanlı mıimarlsfnlin" ay.ni:'zin'drde sari' kemal halkasını nasıl teşkil etmiş olduğu da daha açık olarak.ar~ı;ı:~ıl~c~khr:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz 12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Yıldız Demiriz İkinci Bayezid döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar olan süre, Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi olarak adlandırılır.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ÜNİTE İSLAM SANAT TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ

ÜNİTE İSLAM SANAT TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ Camiler Medreseler Türbeler Hanlar, Kervansaraylar ve Bedestenler Hamamlar Saraylar İSLAM SANAT TARİHİ Bu üniteyi çalıştıktan sonra Erken Osmanlı Dönemi

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,

Detaylı

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları Zigurat Taoizm de Tapınaklar Kiliseler Medine deki Eğik Minarenin Sırrı Hacer-i Muallak Kâbe Ölçülerindeki Cami: İsmail Ağa Camii Sivas Divriği Ulu Camiindeki Gölgeler Süleymaniye Camii İs Odası Şemsi

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü

Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü Esin Benian Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü Edirne Selimiye Camisi kesitli aksonometri (kaynak: Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi) 40 >>> Bilim ve Teknik Ocak 2011 Beylikten imparatorluğa

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BÜLTENİ

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BÜLTENİ EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 2017 2018 DÖNEM BÜLTENİ Ian H.S. RISELEY (UR Bşk.) Mustafa Kaan KOBAKOĞLU (2420. Böl. Guv.) Güzin CİRAVOĞLU (Guv. Yard.) Tarih Bülten No : : 22.08.2017 1521 Kulüp Toplantı No : 1997

Detaylı

Mimar Sinan'ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. İşte Mimar

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur.

Önce ıznik, sonra Konya yı başkent yapan Anadolu Selçuklularının ikinci derecede merkezleri Kayseri ve Sivas ile çevreleri olmuştur. ANADOLU DA SELÇUKLU ÇAĞI MİMARLIĞI Ara Altun 1071 Malazgirt Savaşından sonra tümüyle Türklere açılan Anadolu da, 13. yüzyılın sonuna kadar süren bir dönemin sanatına verilen genel isim, Selçuklu Çağı Sanatı

Detaylı

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER Bugün Osmanlı dönemine ait orijinal en eski yapı Bilecik teki Orhan Gazi İmareti dir. Ertuğrul Gazi Türbesi nin karşısındaki tepenin yamacında bulunan yapı

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU MEDRESELERİNDE ÖRTÜ ve ERKEN OSMANLI MEDRESELERİYLE KARŞILAŞTIRMA

OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU MEDRESELERİNDE ÖRTÜ ve ERKEN OSMANLI MEDRESELERİYLE KARŞILAŞTIRMA OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU MEDRESELERİNDE ÖRTÜ ve ERKEN OSMANLI MEDRESELERİYLE KARŞILAŞTIRMA Yekta Demiralp Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/2 Ekim/October 2006, 29-48 OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU MEDRESELERİNDE

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present

ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ * The Evolution Of Mosque Architecture In Adana City Centre From Past To Present Tolga KIRKIL Mimarlık Anabilim Dalı Erkin ERTEN Mimarlık

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında

Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında Karaman Pir Ahmet (Kale) Camii Hakkında i. Ahmet ARSLANOĞLU Mimar K araman Pir Ahmet Camii, Karaman iç l

Detaylı

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK Hazırlayan: Sunan: Muhammed ERKUŞ Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK 20047095 20043193 FİBONACCİ SAYILARI ve ALTIN ORAN Fibonacci Kimdir? Leonardo Fibonacci (1175-1250) Pisalı Leonardo Fibonacci Rönesans öncesi Avrupa'nın

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA Nevin AYDUSLU Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü nayduslu@atauni.edu.tr Öz Sır kazıma tekniği, Selçuklu çini tekniklerinden

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

Eskiz Defterlerimden Osmanlı Mimarisi

Eskiz Defterlerimden Osmanlı Mimarisi Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları Kitap No: 41 Yayın Danışmanı Ömer Arısoy Koordinasyon Erdem Zekeriya İskenderoğlu Veli Koç Eskiz Defterlerimden Osmanlı Mimarisi Serap Ekizler Sönmez Editör Doç.

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

SELJUKIAN MOUNTED TILES AND SOME SAMPLES OF CONTEMPORARY ART FROM BEYLIKS PERIOD

SELJUKIAN MOUNTED TILES AND SOME SAMPLES OF CONTEMPORARY ART FROM BEYLIKS PERIOD SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE KAKMA ÇİNİLER VE GÜNÜMÜZ SANATINDAN BİR KAÇ ÖRNEK Özet Nevin AYDUSLU Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü. nayduslu@atauni.edu.tr Türk Mimarisinde

Detaylı

Vakıf Mimari Mirasımız

Vakıf Mimari Mirasımız LAR DERGİSİ ÖZEL SAY SI < o : I Dr. Araş NEFTÇİ I.T.Ü. Ö ğ r e t i m Görevlisi Vakıf Mimari Mirasımız Vakıf hizmetleri genellikle mimari yapılar vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Asırlar boyunca değişik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga KIRKIL ADANA KENT MERKEZİNDE CAMİ MİMARİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ MİMARLIK ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER

GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER GEBZE NİN TARİHİ ESERLERİ CAMİLER 1. Sultan Orhan Camii : Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi

Sunuş. Kayseri Kültür Yolu Gezi Rehberi Sunuş Gevher Nesibe tıp kompleksi 1204-1206 yıllarında, inşa edilmiş olup, Anadolu da ilk defa modern anlamda tıp eğitiminin tatbiki olarak yapıldığı bir sağlık kurumuydu. Medresede, tıbbiyede devrin en

Detaylı

Van Gölü'nün güneydoğusunda

Van Gölü'nün güneydoğusunda Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri

Detaylı

Selimiye. Camii. M imar Sinan ın ustalık eseri. Yazı, fotoğraf ve resimler : Y. Müh. Mimar Bülent ÇETİNOR

Selimiye. Camii. M imar Sinan ın ustalık eseri. Yazı, fotoğraf ve resimler : Y. Müh. Mimar Bülent ÇETİNOR M imar Sinan ın ustalık eseri Selimiye SAHİBİ ve SORUM LU YÖ N ETM EN K. CUMHUR TEZEL Adres : Büyükdere Cad. No. 32 80290 - Mecidiyeköy - İstanbul P.K. 24-80312 - Mecidiyeköy - İstanbul Tel. : 175 34 10

Detaylı

Bu yazı, Türk mimarlık sanatını evrensel ölçülere yükselten Sinan ı bize daha yakından tanıtacak ve sevdirecektir.

Bu yazı, Türk mimarlık sanatını evrensel ölçülere yükselten Sinan ı bize daha yakından tanıtacak ve sevdirecektir. ~T7. SS Ob S? Sinan ın San atı Prof. Doğan KUBAN İst. Teknik Üniversitesi Bu yazı, Türk mimarlık sanatını evrensel ölçülere yükselten Sinan ı bize daha yakından tanıtacak ve sevdirecektir. Fotoğraflar:

Detaylı

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ Yıldız Demiriz Mimar Sinan ın ölümü ile Osmanlı mimarisinde Klasik Dönem diye adlandırılan çağ kapanmış, ama bu büyük ustanın etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu etki, özellikle

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

TÜRK MİMARLIK TARİHİ

TÜRK MİMARLIK TARİHİ düzen ve anlam düzen ve anlam Bartolomeu Velho,1568 düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam düzen ve anlam ideal olanı bulmak ideal olanı bulmak Bu dünya benim tasarımımdır.

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri

12. yüzyıl Anadolu Türk camileri itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, 83-90 Eylül 2006 12. yüzyıl Anadolu Türk camileri Mustafa GÜLER *, İlknur AKTUĞ KOLAY İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 34437, Taşkışla,

Detaylı

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya

İSLÂM ve SANAT. Tartışmalı İlmî Toplantı. 07 09 Kasım 2014. Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu. Kampüs - Antalya İSLÂM ve SANAT Tartışmalı İlmî Toplantı 07 09 Kasım 2014 Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Kampüs - Antalya İstanbul 2015 SELÇUKLU BAŞKENTİ KONYA DA DİNÎ MİMARÎ CAMİ ve MESCİT Ali BORAN Razan

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE

AZİZİYE TABYASI ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE AZİZİYE TABYASI Erzurum un 10 km. kuzeydoğusunda Top Dağı nda bulunan Aziziye Anıtı, Aziziye Tabyasının önünde 1952 yılında 3.Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin Baransel tarafından yaptırılmıştır. Bu anıt

Detaylı

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi,

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Minber kemeri üzerindeki celi Kelimç-i Tevhit. 8 Ü sküdar, Toptaşı'nda bulunan Atik

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

İlk Selatin Camii: Fatih Camii

İlk Selatin Camii: Fatih Camii On5yirmi5.com İlk Selatin Camii: Fatih Camii İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1470 yılında büyük bir külliye ile yaptırılan Fatih Camii, ilk 'selatin cami' olma özelliğini taşıyor.

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı