TEMEL GÖREVLER ORGANĐZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL DURUMU FĐZĐKSEL VE TEKNĐK DONANIM MEVCUT DEPOLAMA ALANLARI 2006 FAALĐYETLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL GÖREVLER ORGANĐZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL DURUMU FĐZĐKSEL VE TEKNĐK DONANIM MEVCUT DEPOLAMA ALANLARI 2006 FAALĐYETLERĐ 2006-2007"

Transkript

1

2 TEMEL GÖREVLER ORGANĐZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL DURUMU FĐZĐKSEL VE TEKNĐK DONANIM MEVCUT DEPOLAMA ALANLARI 2006 FAALĐYETLERĐ YILLLARI BÜTÇE ANALĐZĐ AMAÇ VE HEDEFLERĐ SONUÇ

3 Satın alma Daire Başkanlığınca tarafına havale edilen melbusat, mefruşat, kırtasiye, ilaç, tıbbi cihaz, temizlik malzeme ve ekipmanları, sarf malzemeleri, büro araç-gereç ve teçhizatı vb. mal taleplerinin 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve ilgili Genelgeler çerçevesinde, teminini sağlamak, Belediye Ayniyatının depolanmasını, kayıtlarının tutulmasını ve idari hesabının çıkarılmasını sağlamak, Kullanım için alınan malın depolanmasını ve birimlere ikmalini sağlamak, Hizmet dışı ve atıl malzemeyi muhafaza etmek, satış veya kiralama yoluyla değerlendirmek. Ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle hizmet dışı yapılan araçların terkin işlemlerini yapmak, Belediye Birimleri için iletişim teçhizat ve araçları tesisi, temini hizmeti vermek ve fatura ödeme takiplerini yapmak.

4 ORGANĐZASYON Hüseyin EREN Genel Sekreter Yrd. Đhsan KÜÇÜKYAZICI Satınalma Daire Başkanı Seyit Ahmet OLGUN Levazım ve Ayniyat Müdürü Ruhi ERGAN Müdür Yrd. Bahattin AYDIN Müdür Yrd. AYNĐYAT SAYMANLIĞI SATINALMA GURUBU SATINALMA GURUBU SAYMANLIK OFĐSĐ PERSONEL HĐZMETLERĐ ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI HĐZMETLERĐ BAYRAMPAŞA AMBAR TASFĐYE HĐZMETLERĐ ĐKMAL HĐZMETLERĐ HURDA DEPOSU BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZĐ (Kayıt,arşiv,YTS)

5 TOPLAM ŞĐRKET PERSONELĐ SÖZLEŞMELĐ ĐŞÇĐ MEMUR MÜHENDĐS ve TEKNĐK ELM. ŞEF (Kadro adı) AYNĐYAT SAYMANI MD.YRD MÜDÜR MÜDÜRLÜK LEVAZIM VE AYNĐYAT

6 LEVAZIM VE AYNĐYAT MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAMPAŞA ĐKMAL AMBARI BAYRAMPAŞA TASFĐYE AMBARI CENDERE TASFĐYE AMBARI KARTAL SOĞANLIK TASFĐYE AMBARI TOPLAM BÜRO ALANI (KAPALI) (M2) AÇIK ALAN (M2) BĐLGĐSAYAR YAZICI FOTOKOPĐ FAKS DAKTĐLO SCANNER/TARAYICI 1 1 KĐRALIK ARAÇ 3 3 RESMĐ ARAÇ 2 1 3

7 BAYRAMPAŞA ĐKMAL AMBARI BAYRAMPAŞA TASFĐYE AMBARI CENDERE TASFĐYE AMBARI KARTAL SOĞANLIK TASFĐYE AMBARI

8 BAYRAMPAŞA ĐKMAL AMBARI; 5000 m2 Kapalı olmak üzere toplam m2 alanı vardır.bayrampaşa Hal Binasının bodrum katında olup,her çeşit mamul malzeme konulmaktadır. Ayrıca 2006 yılında Bayrampaşa da kazanılan yeni alanlarda raflarla düzenleme yapılarak kapasite arttırılmıştır.

9 BAYRAMPAŞA TASFĐYE AMBARI; 1500 m2 açık alan,1500 m2 kapalı alan olmak üzere yaklaşık toplam 3000 m2 alanı vardır. Bayrampaşa Hal kompleksi içinde olup hurdaya çıkan küçük araç ve demirbaş hurdalarının depolamasında kullanılacaktır.

10 CENDERE TASFĐYE AMBARI; 800 m2 açık alan olup,hurdaya çıkan araç ve çıkma hurda malzemeler konulmaktadır.

11 ANADOLU YAKASI TASFĐYE AMBARI; Kartal soğanlıkta,köy hizmetlerinden devir alınan kompleks içerisinde yer almaktadır m2 açık alana sahip olup, Hurdaya çıkan büyük araçların satışa kadar depolanmasında kullanılacaktır. Saha düzenlemesi devam etmektedir.

12 Satınalma faaliyetleri; Müdürlüğümüz 198 adet biten,8 adet de 2006 da başlayıp devam eden dosya olmak üzere 2006 yılında toplam 206 Adet alım,1 adet satış dosyası yapmıştır. Ayrıca tanzim edilen 21 dosya çeşitli nedenlerle iptal edilmiştir. Đşlem yapılan dosya sayısı toplam olarak 228 adettir.

13 Demirbaş malzemeleri alımları, Kırtasiye malzemeleri alımları, Büro makineleri, sarf malzemeleri alımları Her türlü melbusat malzemeleri alımları, Mefruşat alımları, Büro gereçleri alımı. Tarafımıza havale edilen her türlü alım.

14 2006 YILI BĐTEN SATINALMA DOSYALARININ ĐHALE USULLERĐNE GÖRE DAĞILIMI SATINALMA-GĐDER DOSYALARI ĐHALE USULÜ / MADDESĐ 4734/ /22.D 4734/21.F Avans DMO alımları BĐTEN TOPLAM GELĐR TEMĐN EDEN DOSYA ĐHALE USULÜ / MADDESĐ 2886/45 BĐTEN TOPLAM DOSYA SAYISI DOSYA SAYISI 1 1 HARCAMA (YTL) (KDV hariç) , , , , ,69 GELĐR (YTL) (KDV hariç) 218, , ,00

15 2006 YILI BĐTEN DOSYALARININ AYLARA VE ĐHALE USULLERĐNE GÖRE DAĞILIM GRAFĐĞĐ OCAK-MART NĐSAN- HAZĐRAN TEMMUZ-EYLÜL EKĐM-ARALIK / /21F 4734/22D DMO AV 45

16 2006 YILI BĐTEN DOSYALARININ ĐHALE USULLERĐNE GÖRE DAĞILIM YÜZDESĐ 4734/22D % 4734/21F 48 24% 4734/ % AV 1 1% DMO 18 9% %

17

18 ĐSTANBUL UN HER YANINA ASILAN TÜRK BAYRAKLARININ TEMĐNĐ; Belediyemizce Đstanbul un bayraklarla donatılmasında kullanılan büyük,küçük ebatlı binlerce bayrağın temini tarafımızdan süratle sağlanmıştır.

19 BELEDĐYEMĐZĐN EĞĐTĐME DESTEK ÜRÜNLERĐNĐN TEMĐNĐ ; Çeşitli tarihlerde 762 okula konferans salonu malzemesi, 100 okula Atatürk köşesi, 30 okula Atatürk portresi-đstiklal marşı-gençliğe hitabe seti temin edilerek verildi.đhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam adet Çantalı eğitim seti alındı, okullara teslim edildi

20 ĐŞ ELBĐSESĐ,AYAKKABISI VB. TEMĐNĐ; Belediyemizin Đtfaiye,Zabıta,Yol Bakım,Güvenlik Vb. birimlerinin yaptıkları görevlerde sağlıklı şartlarda çalışmalarına yardımcı olacak Đş elbisesi,ayakkabısı vb. ihtiyaçları en uygun sekilde temin edilmiştir.ayrıca Belediye personeline verilen tüm melbusatın zamanında ve kaliteli olarak temini sağlanmıştır.

21 YAKLAŞIK ĐZCĐ ĐÇĐN KOMPLE ĐZCĐ KIYAFETĐ ALIMI 2006 yılı izci kampları için gerekli Tişört,şapka,fular, bandana vb.komple izci kıyafeti mevzuata ve standartlara uygun olarak çok kısa zamanda temin edilmiş ve kullanıma verilmiştir.

22 BELEDĐYEMĐZCE HĐZMETE AÇILAN ĐSTANBUL PLAJLARINA MALZEME ALIMI 2006 yılı Haziran Ayında hizmete açılan plajların tamamı için plaj şemsiyesi,şezlong,masa, sandalye,yönlendirme ve kurtarma malzemeleri kaliteli ve standartlara uygun olarak çok kısa zamanda temin edilmiş ve kullanıma verilmiştir.

23 Tasfiye faaliyetleri; 97 adet araç için satış işlemi,42 adet araç için kiralama işlemi,1 adet iş makinesı için görevlendirme işlemi yapılmıştır.160 adet aracın Trafik terkin işlemi yapılmış,31 aracın piyasaya satışı ihale aşamasındadır. Önceki yıllarda satışı yapılan 60 adet aracın işlemleri sonlandırılmıştır. Hurda ihalesi kapsamında ton hurda satılmış olup,ilk altı ayda Belediyemize YTL gelir olarak tahsil edilmiştir.

24 Ayniyat Đşlemleri; Levazım ve Ayniyat müdürlüğünce 1873 adet ayniyat giriş işlemi,2167 adet nakil işlemi ve 510 adet çıkış işlemi olmak üzere toplam 4550 adet işlem yapılmıştır.

25 Telefon işlemleri; Levazım ve Ayniyat müdürlüğünce adet ADSL 468 adet Araç Telefonu 9356 adet Cep Telefonu 752 adet Data Hattı 26 adet Kablolu TV adet Normal Telefon 539 adet Uydu Telefonu (globalstar) 468 adet Uydu Telefonu (teknomobil) 4 adet reuters olmak üzere toplam adet fatura ödemesi ( ,47-YTL) yapılmıştır.

26 LEVAZIM VE AYNĐYAT MÜDÜRLÜĞÜ ĐLETĐŞĐM ARAÇLARI FATURA ÖDEMELERĐ (2006 YILI) CĐNSĐ MĐKTARI TUTARI ADSL ,40 ARAÇ TELEFONU ,75 CEP TELEFONU ,62 DATA HATTI ,25 KABLOLU TV ,42 NORMAL TELEFON ,14 UYDU TELEFONU (GLOBALSTAR) ,61 UYDU TELEFONU (TEKNOMOBĐL) ,28 REUTERS 4 32,00 GENEL TOPLAM ,47

27 YILI BÜTÇEMĐZ HARCAMA KALEMĐ ÖDENEK TÜRÜ 2006 (YTL) 2007 (YTL) Personel giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Tüketim Mal ve Malz. Al Sermeye Giderleri TOPLAM

28 AMAÇ; 1-Stok ve stok dışı malların ikmalini sağlamak HEDEF; Stoklanacak mallar, stok maliyetleri göz önüne alınarak belirlenecek. Yüksek miktarlı malların kısmi teslimatlı olarak alınması sağlanarak,ambarda yıpranması önlenecek Đkmal edilecek malların kalitesi yükseltilecek,standartlara uygun mal ikmal edilecek

29 AMAÇ; 2-Taşınır malların uygun depolanması ve muhafazasını sağlamak HEDEF; Depolama mekanları temin etmek,mevcutların kapasitesini arttırmak Depolama mekanlarının ıslah edilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarına devam etmek, Depolama mekanlarında otomasyona ve barkot sistemine geçmek

30 AMAÇ; 3-Hizmet dışı ve hurdanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak HEDEF; Hizmet dışı ve hurdaların değerlendirilmesini sağlayacak şekilde tasnif edilmesini sağlamak, Đhtiyaç sahibi belediyeler ve kuruluşların talebine göre hizmet dışı araçların değerlendirilmesini sağlamak,milli servet kaybını önlemek,

31 Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarda öncelikli hedefi kısa zamanda SONUÇ ALMAK tır.2006 yılında bu başarılmıştır.başarıda emeği olan bütün personelimize teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyoruz. Sonuca ulaşırken uygun fiyat ve kalite,hizmetin çabukluğu,standartlara uygunluğu, talep biriminin memnuniyeti temel prensiplerimizdir. Levazım ve ayniyat müdürlüğünün 2006 yılı faaliyetleri ve hedefleri konulu brifingimiz sona ermiştir. Arz ederiz.

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş amacı Madde 1- Başkanlığın teşkilat ve görevlerini düzenlemek amacıyla Merkezde bir Teknik Đşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 1 2 2010 YILINA AİT FAALİYET RAPORU Belediyemiz Birimlerinin günlü ve saatli taşıt ihtiyaçlarının karşılanması, hizmette kullanılan taşıtların Trafik Tescil

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ. ĐŞLETME ĐŞTĐRAKLER DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 Performans Programı

MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ. ĐŞLETME ĐŞTĐRAKLER DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 Performans Programı MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ ĐŞLETME ĐŞTĐRAKLER DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 Performans Programı ĐÇĐNDEKĐLER HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU... 1 I - GENEL BĐLGĐLER... 2 A Misyon ve Vizyon... 2 B Đdari Bilgiler... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2

İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU...0 İÇİNDEKİLER...1 I- GENEL BİLGİLER...2 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 5747 Sayılı Kanunla Kurulan Çekmeköy İlçesinin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartları yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177

Detaylı

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİZİKİ KONUM Başkanlığımız ; Daire Başkanlıkları Binası nda farklı kat ve bloklarda yer alan ofislerde çalışmalarını sürdürmektedir. Daire Başkanı Ofisi, Şube Müdürleri

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş Amacı AFYON ALKALOĐDLERĐ FABRĐKASI ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ Madde 1- Çizilmemiş haşhaş kapsülünden baz morfin, baz morfinden de türevlerini, hazırlanacak

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN 2010 0 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı