kullanılmaktadır. birlikte, biz de İm yola girmiş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kullanılmaktadır. birlikte, biz de İm yola girmiş"

Transkript

1 ormanla ilgili mülkiyet davaları Özel bir hukuk kolu haline gelmiş tir. Bir kaç maddeyi öğrenerek işin içinden çıkmaya olanak yol tur. Konunun içersinde bulunan bizler dahi çok zaman, karar veı mekte güçlük çekiyoruz. Bir çek kimse Avrupa'da olduğu gibi bizde de özel orman ki rulmalıdır diyor. Doğrudur kurulmalıdır, bugünkü yasalarımızda bi engel bulunmamaktadır. Fakat; Vatandaşlarımız, "tekrar orman el mizden alınırsa" diye korkuyorlar ve uzun vadeli olan bu işe ya naşmıyorlar. Geniş çapta özeî ormanların kurulabilmesi için, başt kadastro olmak üzere, bir çok şartın yeribe getirilmesi gereklidu Ülkemiz bugün bu şartların çok «zağımda bulunmaktadır. 5 Orman Kadastro Mevzuatının Gelişmesi,937 yılında çıkarılan 3116 sayılı ilk orman yasası orman sınır larının 5 yıl içersinde ölçülmesini istemiştir. Bu ölçünün adınad "Orman Tahditi" denilmiştir. Yasanın bu isteğini yerine getirebilme] için en süratli ölçü yönteminin uygulanması kararlaştırılmış ve "Bi Nokta Atlıyarak Pusla ile Poligonsal Ölçme" yöntemi uygulanmış tır. Yapılan ölçülere göre de 1/ ölçekli haritalar çizilmiştii "Orman Tahdit Haritası'' denilen bu haritalara ormam sınırları, ya puan ölçülere göre, dere, yol, bina ve benzerlerini gösteren çizgile: de göz karan ile çizilmiştir. Bu haritalara, harita mı yoksa krok mi denilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Orman Tahdit Haritasını araziye aplike ederek, herhangi bi: anlaşmazlığı çözümlemeye çalışan bir çok kimse, bu haritadan aç ve uzaklık alarak araziye uygulamakta ve çok hatalı sonuçlara var maktadır. Örneğin, dere ile orman sınırı arasındaki uzaklığı alaral araziye uygulamaktadırlar. Derenin haritaya göz kararı ile çizildi ği düşünülürse, aplikasyonun da hatalı olduğu sonucuna varılır. Orman Tahdidine ait ölçü tutanakları harita ile birlikte Tapı Dairelerine verilmiş ve tapuya yazılmıştır. Bu tutanaklardaki değer terin araziye aplike edilmesi gerekir. Orman sınır noktalarının yer. lerini belirliyen komisyon çalışmasına ait tutanaklanda vardır, Bı tutanaklarında alınarak okunması gerekir. Orman Tahdit Haritası aplikasyon yapacak kişiye çok- kaba bir fikfo* vermeye yarar. Bu ha> ritadan asla acı ve mesafe alınmamalıdır yılında başlayan Orman Tahdit çalışmaları ıgenellikle yavaşlayarak, bazende politikacılar tarafından tamamı ile durdurularak 4

2 1Ö62 yılına kadar sürdürülmüştür. Dikilen sımr taşlan genellikle.korunamamıştır. Orman şuurları daima sinir yakınındaki bir değişmez noktaya örneğin bir minareye, çeşmeye, bina köşesine, dere kavşağına ve benzerlerine bağlanmıştır. Bugün bu noktalardan başlanarak aplikasyon yapma olanağı vardır yılında Orman Tahdit Çalışmalarının çok yavaş yürüdüğü, hızlandırılmasının zorunlu olduğu düşünülerek, fotogrametrik yönteme geçilmesi kararlaştırılmış, fakat fotogrametrik yöntemin nasıl yapılacağı uzun tartışma konusu olmuştur. Uygulamada çalışan bir kaç arkadaş, arazide saptanan orman sınır noktasının, hava fotoğraflarma el ile konulmasının, sonrada bu fotoğraflardan harita çizilmesinin yeterli olacağını savunmuştur. Fakülte olarak biz bu görüşe karşı çıktık, fakat düşüncemm kabul ettiremedik 963 yılından sonra, uzunca bir süre "El ile Fotoğraflara Nokta Koyma Yöntemi" uygulandı. Bu şekilde yapılan orman kadastrosunda, aplikasyon olanağı eskisinden daha zordur. Çünkü aplike edilecek herhangi bir değer yoktur. Haritayı yapanlar teodolit veya pusla kullanmamışlardır. 1/ ölçekli askeri harita 1/ lige büyütülmüş, fotoğraflardaki çizgiler de İÜ. derece bu fotogrametrî aleti ile üzerine aktarılmıştır. "El île Fotoğraflara Nokta Koyma Yöntemi" kısa ismi ile "Delgi Metodu" 980 yılına kadar uygulandı, fakültece yaptığımız karşı çıkışlar dikkate alınmadı. Tapu Daireleri de bu şekilde yapılan haritaları, kadastral harita olarak kabul etti ve tapusunu verdi. Bu şekilde çalışılmasına rağmen, Türkiye'nin Orman Kadastrosu tamamlanamadı. 980 li yıllarda, Orman sınırlarının nirengiye bağlı poligonlarla ölçülmesi ve her noktanın koordinatlarının hesaplanması karara bağlandı. Harita Genel Komutanlığı ile yapılan bir anlaşma gereğince de, ormanların 1/5 000 ölçekli Ortofoto haritaları yapılmakta ve Orman Kadastro Komisyonlarına verilmektedir. Komisyonlar Ortof oto Haritayı altlık olarak kullanmakta, koordinatlarını hesapladıkları orman sınır noktalarım, bu haritalar üzerine, koordinatlarına göre işlemektedirler. Ortofoto haritalar ağaç cinslerini ve yayılış şekillerini de çok iyi bir şekilde göstermektedirler. Avrupa ülkelerinde de ormanların Ortofoto haritaları yapılmakta ve her çeşit ormancılık işinde kullanılmaktadır. Geç olmakla birlikte, biz de İm yola girmiş bulunmaktayız. 46

3 Hukuki kıymeti olan orman sınırları, arazide belli değildir. Bu nedenle hava fotoğraflarında da görülmemektedir. Orman Kadastrosunun zor olan kısmı, hukuki kıymeti olan Orman smınnı arazide bulmak ve belirgin bale getirmektir. Diğer işler; yani ölçü, gizim gibi işler, süratli yapılabilmektedir. îkinci zorluk da dikilen sınır taşlarının korunması ve yok edilenlerin yenilenmesidir, yani kadastronun yaratılmasıdır. Ne yazıkkî orman köylülerimiz sunr noktalarınım kısa zamanda yok etmektedir. Yenilerinin dikilmesi bir hayli zor olmaktadır. G Makiliklerin ve Fundalıkların Tanjmlannıası Türkiye'de ağaç isimleri, ilden ile ve yöreden yöreye çok değişmektedir. Örneğin İstanbul'da gürgen denilen ağaca, Bolu'da kayın denilmektedir. Aynı şekilde ağaççıkların ve çalıların isimleri de ilden ile çok değişmektedir. Bu nedenle, Ankara'da hazırlanan bir yasanın veya genelgenin illerimizdeki yorumu ok f arklı olmaktadır. Ağaç ve ağaççık isimleri, ilden ile değiştiği gibi, Ormancılıkla ilgili terimlerin anlamları da değişmektedir. Maki ve Fundalık sözlerinin anlamı, ormancılık eğitimi görmemiş kişilere bırakılırsa çok farklı kararlar ortaya çıkmaktadır, örneğin genç çam fidanları, maki, funda veya çalı sayılabilmektedir. Kargaşayı önlemek amacı ile, Ormancılık, Tarım ve Botanik eğitimi yapılan kurumlarda, bütün bitkilerin latînce isimleri kullanılmaktadır. Ağaçların Türkçe isimlerinin ne obuası gerektiği de Orman fakültemizde kararlaştırılmıştır, fakat bu isimleri halka öğretme olanağı bulunamamıştır. Ormanla ilgili raporlarda, Türkçe isimlerin yanına latinceleride yazılmaktadır. Orman yasalarına oy veren veya karşı çıkan milletvekilleri, bu isimlerin anlamlarını genellikle bilmemektedirler. örneğin; "Erica ve caluna cinsleri maki sayılmakta, diğer bitkiler sayılmamaktadır" denildiğinde, Erica ve Caluttayı tammıyanlar, hiç bir şey anlamamaktadır. Ne yazıkki Erica ve Caluna ile hiç ilgisi olmayan bitkilere örseğin meşe fidanlarına maki diyen ve bu sebeple de, mülkiyetin değişmesine sebep olan, bilirkişi raporlarına rastlanmaktadır. Bu rapora göre araziyi eline geçiren kişi, meşe fidanlarını yok etmekte ve yerlerini tarlaya dönüştürmektedir.,: Emekle dikilen fidanlar, sıra ile dikildiklerinden kolaylıkla tanınmaktadırlar. Fakat doğal olarak yetişen, yani ağaçlardan dökü-.47

4 len tohumlarla kendiliğinden yetişen fidanlar, sıra ve dizi halinde yetişmemektedir, insan saçı gibi karışık ve sık bir şekilde yetişmektedir, aralarında çalılar da bulunmaktadır. Doğal olarak yetişen bu fidanları, koruyarak büyütmek gerekir, çünkü önemli bir doğal kaynaktır. Ne yasakm bu şekilde yetişen fidanların, funda veya mald kabil edilerek, söküldüğü, yerlerinin de kaaaldığı ülkemizde çok görülmektedir. Özet olarak ; maki ve fundanın ne olduğunu bir kaç tümce ile açıklamaya olanak yoktur, Ormancılık eğitimini igerekli kılmaktadır.? Orman Tanımının Gelişmesi Yukarda belirtildiği üzere, orman tanımı zamanla çok değiştirilmiştir. Maki ve fundalıklar evvelce Orman sayılırken daha sonra sayılmaz olmuştur. Orman tanımının çok değiştirilmesi, bir çok hukuksal sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hukukçular, mahkeme kararları hazineyi muhkemedir, zamanla değiştirilemez diyorlar. Bir ye riçin mahkeme, ormandır demişse bu karar sonsuza dek kalacaktır, bütün ağaçları yansa da o yer gene ormandır. Yan yana duran 2 çalılıktan birine eski yasa uygulanmış ormandır denilmiş ikincisine de yeni yasa uygulanmış ve orman değildir denilmiş olabiliyor. Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Orman tanımının değiştirilmesi bu durumların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ormanın, makinin, fundanın ve bunlara benzeyen daha bir çok terimin tanımlanmasmdaki kargaşalıklar nedeni ile; Yargıtay, Orman davalarında sadece Orman mühendislerinin bilirkişilik yapmasını karara bağlamıştır. Ziraatçıların dahi yapmasını istemiyor. Evvelce ölçülmüş bir orman sınırının aplikasyonunda dahi, Yargıtay sadece Orman mühendislerinin bilirkişilik yapmasını istiyor. Çünkü sadece açı ve mesafelerin aplikasyonu ile kalınmıyacak, bitki örtüsü de dikkate alınacaktır. Eski ölçüler pusla ile yapıldığından, sadece açı ve mesafelere bağlanılarak yapılan aplikasyon yanıltıcı olmaktadır. Aynı yerde, aynı semt açısı ve mesafeler bîr kaç defa aplike edildiğinde çok farkh sınırlar bulunmaktadır. Doğal olan bu durum nedeni ile, sadece aplikasyona bağlanmamak, bitki örtüsünü de dikkate almak gerekmektedir. Orman sınırları evvelce teodolitle ölçülseydi, bu gün aplikasyon işlerimiz daha kolay ve daha sağlıklı olurdu. Ne yazıkm böyle yapılmamıştır. 48

5 8 Orman Kadastrosunun Yapılması ve Yaşatılması Orman Kadastro çalışmalarına 937 yılında başlanmış, açılar pusla ile bir nokta atlanarak, mesafeler de mira ile ölçülmüştür. Yapılan ölçüye dayanılarak 1/ ölçekli haritalar çizilmiştir. Yukarda da belirtildiği üzere, sınırlar ölçüye ıgöre çizilmiş diğer bilgiler tahmini olarak işlenmiştir. 953 yılı sonuna kadar bu şekilde çalışılmıştır. 954 yılı başında çalışma durdurulmuş ve 962 sonuna kadar, herhangi bir şekilde orman kadastrosu yapılmamıştır. 963 yılından sonra aynı çalışmalara tekrar başlanmış, hava fotoğrafı olan yerlerde Fotogrametrik Yöntem (Fotoğrafa el ile nokta koyma), fotoğrafın olmadığı yerlerde de pusla ile ölçü yapılmıştır yılı sonu itibarı ile, pusla ile ölçülen ormanların alanı ha. Fotogrametrik Yöntemle saptanan ise ha. dır, toplamı ha. tutmaktadır. 983 yılı sonuna kadar yapılan çalışmalarla bu rakkam ha. a ulaşmıştır. Yapılan Orman Kadastrosunun yaşatılması, görev olarak Orman Bölge Şeflerine verilmiştir. Bölge Şefleri sınır noktalarını kontrol etmekte ve yok edilenlerini yenilemektedir. Ormanların blok halinde bulunduğu yerlerde bu kontroller oldukça iyi bir şekilde yapılabilmektedir. Fakat; Ormanların, delik deşik olduğu yerlerde, yani içersinde çok sayıda tarlanın bulunduğa yerlerde bu kontroller yapılamamaktadır. Çünkü bu yerlerde bir Orman Bölge Şefliğindeki Orman sınırlarına nokta dikilmektedir. Kışın 6-7 ay kar altında kalan noktaların kontrolü yapılamamaktadır. Yaz aylarında da ormancılık işleri çok fazladır, sınır noktası kontrolüne zaman kalmamaktadır. Ormanı içersindeki açıklıklar karmılaştmlarak, ormanlarımız bloklar halise getirilirse, sınır kontrolleri, yani kadastronun yaşatılması da kolay olacak, diğer ormancılık çalışmaları da kolay ve güvenli olacaktır. Aksi halde, yapılan kadastroyu yaşatmak için teknik eleman ayırma zorunluğu doğacaktır. önümüzdeki yularda, 1/5000 ölçekli Ortofoto haritaları altlık olarak kullanılarak, Orman kadastrosu yapma kararındayız, sınırlar teodoîitîe ölçülecek ve bütün noktaların koordinatları hesaplanacaktır. Kadastronun yaşatılmasına da daha fazla önem verilecektir. Bn şekildeki Orman Kadastrosunun yapılmasına başlanmıştır ve ilk uygulama Zonguldak'ta yapılmıştır. Aynı yöntem önümüzdeki yıllarda diğer illerimizde de uygulanacaktır. 49

6 THE USE OF THE GLOBAL FOSEHONING SYSTEM İN GEOBESY AND LAND SUBVEYING Prof. Dr. Ing, J. Campbell University of Bonn SUMMAKY A review of the eurrent status and trends of the use of the Global Positioning System for geodesy and Iand surveying is presented. After a brief introduction to GPS and its advantages över the older TRANSİT Doppler system, the observing techniques and data aııalysis are discussed in relation to the applications to geodesy and Iand surveying. Finally an overvieıw of the currently available u&er equipment is given. ZJJSAMMBNFASSÜNG im vorliegenden Beitrag werden der augenblickliche Stand und dle EntvdcMungstendenzen der geodatischen Nutzung des GPS-Systems dargestellt, Nach einer kurzen Eifuehrung in dîe Tlıematik verbunden mit einer Gegenueberstellung der beiden Satellitensysteme GPS und TRANSİT werden die Beobachtungs. und Ausvverteverfalıren erlaeutert und die moeglichen Anwendımgen in der Landesveranessung diskutiert. Schliessüch wird ein Ueberblick ueber die laufenden Empfaengerent\YİcIdnns;en gegeben. ÖZET Jeodezi ve arazi ölçümlerinde u sıralarda uygulanan ve "Global Positioning Sistem" in kullanımına ilişkin eğilimler açıklanmıştır. G.P.S. ile ilgili kışa bir girişten, sonra bunun eskiden kullanılan diğer "Transit Doppler Sisteme" göre üstün olan avantajları, inceleme teknikleri ve veri analizlerinin Jeodezi ve arazi ölçümlerine uyarlanması tartışılmıştır. Son olarak günümüzde kullanılan aletlere genel bir bakışla anlatılmıştır, 50

7 1. întroduction The TRANSİT Doppler Navigation system (officiaîty known as "Navy Navigation Satellite System, abbr. NN8S) may be sem as the first commercially exploited and universally employed geodetic satellite positionmg system, although it was designed primarily as an aid to navigation. With TRANSİT, in one week af obsefvations it is possible to achieve a single point accuracy of about l-3m in three dimensional earth-centered coördinates. in the relative positioning mode dedmeter aecuracy can be reached on distances of several hundred km.. With these figures^in mind it is easy to predict a promising fütur e, to a new system, which wiu provide an even better accuracy in only a fraction of the observing time. Since the introduction of the NAV STAR I Global Positkming System (GPS) in the late seveniies, the realization of such an ideal geodetic positkming toöl has come within reach. The GPS system deployment is now in its second stage with 10 block I satellites (three öf which ar e not operational) orbiting in two planes with 12-hour periods at a height of about km. The final configuration, which wiu not be completed before 1990 due to the shutfle disaster, comprises 18 block II satellites in 6 orbitaî planes, ensuring atfrday simultaneous visibility of at least 1/. satellites in most parts of the world. With the present configuration, in Europe th&re is a fy-hour period each doy, which allows fuîl 3-D positioning. in view of the short time needed for a position fiâ ( ~1 hour), GPS in its present state may be considered already as a very efficient and povoerful system. Returning now to the TRANSIT-Doppler system, we may realize several important improvements of GPS versus TRANSİT : 1. the carrier frequency has been raised from ifiomuz to 1.57GHz to provide more room for imde band signal modulation, 2. the code modulation attows group delay measurements, which yield direct unambiguous ranges (these ranges are catted pseudoranges due to the fact that they include a clock bias which is eliminated vöhen Jf satellites are observed simultaneously), 51

8 J. the siahûiiy of the saieuite cîock anâ LÖ-sysiem has beân raised to 10E-12 by using on-bord rubidium or cesium oscü-, lators, 4* thehigh orbits have been optimized to reduce the effects of the near-earth gravity field anâ have simultaneous visibüity of severdi satejmes above the kortem, Although these features were not designed to achieve optimal ğeodetic use of the system^they. are nonetheleşş esşential4n opening the way to centimeter-level positioning. ' r. x ^; 2. Observational procedures and data analysis. in order to avoid any misconception about the achievabie accuracies, it has become customary to distinguish bettpeen two methods of şatetmepositioning:.,-, absolute or single point positioning, and 2. Observational procedures and data analysis. Absolute positioning produces the three-dirnensional earth centered position of the actual antenna location in the GPS coordinate system. These coordinates may b.e expressed as X, Y, Z or the corresponding values of latitude, longitude and (euipsoidal) height using appropriate euipsoidal parameters, such as WGS72 orwg88^.. The aehievable accuracy is essentiauy limited by orbital ârrors (broadcast ephemeris 5-15m) and atmosphşric path delay errors vohich propagate directly into the position results (the ionospherîc errors can be eliminated using the Ll and and L2 frequencies). Belative positioning can only be done using 2 or more receivers simultaneously if the fuîl benefit of this method is to be reaped. it produces the coordinate differences between the antenna locations. The coordinate system is again the GPS-system, but the accuracy of the Ax, Ay, Az-values is much higher due to the partial canceuation of most of the errors affecting single point positioning. Bo far eueample we may compute the influence of orbital errors ds on the baseline length b by using the relation 52 db = ds (b/h)

9 where h is the satellite height and db the baseline length error. Thûs onabâseline of 20&Tcm an orbit error of lom is reduced to only 5cm iri baseline length. : ; Beveraİ softmare packages hdve been developed to process ali types of GPS data using various approaches. For geodetic predsîon the multipoint solutions using carrier phase observations are of the greatest interesi (GOAD 1985, WUEBBENA et al. 1986). in some öf these programs the phases are subjected to several stages of differencing to eliminate irregular receiver clock behaviour and phase ambiguities (REMONDI 1985). Other software systems also allow for orbital corrections (BEUTLER et al. 1985). S. Applications in geodesy and land surveying The primary result of a typical GPS data analysis consists of a set of 3D-coordinate differences (or relative coordinates) in a system based on orbital dynamics. in order to use these results in geodesy and İand surveying a transformation to the national or local coodinate system has to be performed. This in turn requires the determinatkm of transformation parameters which can be derived from satellite observations on specidlly selected contröl points. For these points the geoidal heights must be found from some source (e.g. a gravimetric geöid) in order to satisfy the weu-tcnown relatioship between ellipsiodal heights (obtained from the satellite solution) and mean sealevel heights (national height system). The geodetic applications of satellite positioning with GPS cover essentiatty two main areas (CAMPBELL 1986) : 1.geodetic daium definition and the creation or remeasurement of first order conttol networks, 2.the densification of existing netvoorks and local applications. The first case, which has been treated already quite succsessfully with satellite Doppler campaigns, will bene fit from the inherent stability of the GPS-system (better than Ippm in scale and orientation). An instructive eooample has been discussed in detaü by RINNER et al. 1986, in the second case the differential measurements using two or fnore. receivers permit the establishment of very precise regional and local networks. Both horizontal and vertical contröl is obtained 53

10 in the same sysiem voith the same accuracy, even in very difficult terrain. Thus, with one fiooed ref&rence receiver on a first order control point and one or more moving receivers in the field, large remote areas can be quichly covered with control points for photogrammetriç map mamng, in competition with the classical terrestrial methods, positioning oy GPS of fer s a number of significant advantages : 1.no mutual visibility is required betvoeen points in a GPS netvoorh. Reconnaissance costs are greatly reduced, 2.high speed of measurement (less than 1 hour per point), increases cost-effectiveness, 3.high accuracy över large distances provides more fleâibility. The results of recent GPS campaigns have shovm that already with the first generation receiver equipment these advantages could be fully realized (BOCK et al. 1984, RINNER et al. 1986, WUEB- BENA et al. 1986). Of course the price for the first generation receivers is stili eâeedingly high ( k$), but new developments in microelectronics and digital drcuitry hold promise for much lower prices in the near fütur e. Jf. GPS - user equipment for geodetic applications iri recent years a vnde variety of commercial GPS-receivers for different purposes has been developed and presented to the public. different purposes has been developed and presented to the public. From the standpoint of geodetic worh only those receivers that provide centimeter (or even mimmeter) resolution are of interest, although the potential of the so-called low-cost C/A-code receivers for lower accuracy surveying iasks, such as e.g. control points for photogrammetric map making, should be tdken quite seriously. These receivers have usually one C/A-code channel, which samples the satellites at a one-second rate, auovoing î-3m absölute and few decimeter relative positionig accuracy. A few eâamples from thıs latter group (often marketed as "GPS time transfer and positioners") are given first : Model TTR-5 GPS Time Transfer System, ALLEN OSBORNE ASS., Westlake Vittage, Calif. $llf.,950. (as of Apr. 1986) Polytechnic XR1 GPS Receiver for precise timing and positioning, POLYTECHNİC ELECTRONICS PLC, Daventry, England, 20,000., (as of Febr 1985) 54

11 Model koooa GPS Locator, TRIMBLE NAVIGATION, Mountain View, Calif., -$20,000. PS8Jf00 GPS-Set, PRAKLA-SEI8M0S GmbH, Hannover, Fed. Rep. of Germany, ~ DM 50,000, GPS Navigator, "au digital", STANDARD ELEKTRİK LO- RENTZ AG, Stuttgart, Fed. Rep. of Germany, projected price: $3,000. This list is by no means comprehensive and is eâpected to grow quiokly in the near future. Turning now to the Mgh-accuracy geodetic receivers, two maintreams of receiver concepts can be distinguished: the codeless autocorrelation receivers using the phase measurements on the resulting doubled frequency (ambiguity locm), and the CjA and P-code crosscorrelation receivers using the demodulated carrier (ambiguity 20cm). The disadvantage of the codeless group is the lack of access to the broadcast message, tohich contains the necessary time- and orbit-information. This information is instead provided by the company that selis or leases the receivers. A. Code free receivers 1.MACROMETER V-ÎOOO, LITTON AEROSPACE Division, Houston, Texas, Ll only, 6 correlation channels + 1 spare, cassette recorders, postprocessing computer and software. Leasing for $3,000 a day 2.MACROMETER II, LITTON AEROSPACE Division, Ll and L2, price not availdble 3.GPS Land Surveyor Model 1991, ISTAC Inc., Pasadena, Calif., marheted by GEO/HYDRO, Rockvüle, Maryland, no ephemeris required, price n&t available B. Code correlation receivers 1.Tl UOO GPS Receiver, TAXAS INSTRUMENTS, LetoisviMe, Texas, Ll and L2, C/A and P-code, cassette recorders, PROM recei ver: $26,250., cassette recorder: $15,700., 3-Pack with re corders $370,950., Geomark postprocessing system 2.W M 101 GPS satellite surveying equipment, WILD/MAGNAVOX, marketed by V7ILD, Heerbrugg, Svoitzerland, Ll only (with L2-up-grade in preparation), 15kg Jıandbag size including the cassette recorder and modem I/O, compact antenna (1.5kg), PoPS post processing software, price about $100,

12 3. Model ifooob GPS Surveyor, TRIMBLE NAVIGATION, Mountain Vievo, Calif., Ll only, carrier phase tracking, integrated Doppler smoothing, 22kg 19" rack, BA8ELINER software, $50,000. fy. TR5S GPS NAVSTAR Receiver, SERCEL-France, Carquefou, France, Ll only, CjA-code pseudoranges, integrated Doppler (carrier phase), price not avaüable From this list it can be seen that manufacturers are busy to supply adequate equipment in a/ntidpation of a rising demand from ali sectors öf private and publig users. 5.. Outlook in vievo of the enormous accuracy potential of the GPS system and taking into accout the rapid advances in microelectronics, it is hard to foresee any limitations to the application of GPS in geodesy and land surveying. If there are limitations, they witt come from the political side, in the form of restrictîons of the acessibility, such as code degradations ete. it is hoped that times wiîl remain peaceful enough to render such measures unnecessary. 6. ' REFEKENCES Beutler, G.; Gurtner, W.; Rothacher, M.; Schlldkneclıt, T.; Bauersima, I.: Evaluation of the 1984-Alaska-GPS- eampaing with the Bernese second generation softwere. Mitt. der Satellitebeob. -Stat. Zimmenvald Nr. 18, Bern Bock, Y.; Counselman, C.C.; Gourevitch, S.A.; King, R.W.; Paradis, A.R.: Geodetic Accuracy of the MACPtOMETER Model V Bull. Geod., Vol. 58, p , Campbell, J. : Grundlagen zur Nutzung des Global Positioning System (GPS) in der Landesvermessung, Zeitschr, fuer Vermessungswesen, Vol. 111, Heft 1, Goad, C.C. : Precise relative positionlng using GPS carrier phase measurementa in a nondifference mode. Proc. Pirst Internat. Symp. on Precise Posîtipnlng with GPS, Vol. 1, v , KockvFffle, Md, Remondi, B.W. : Global Posîtioning System Carrier Phase : Description and E.; Use. Buİl. Geod., Vol. 59, p , Rtnner, K.; Zeger, J.; Erker, Hofmann-'Wellenhof, B. : Ueber die GPS- Macrometer-Kampagne 1985 in Oesterreich. Oesterr Zeitschr. f. Vermess. u. Phot., Vol. 7i, Heft 1, Wuebbena, G.; Schuchardt, A.; Seeber, G.: Multistation positioning results with TT 4100 GPS receivers in geodetic control networks. Proc. Fourth Int. Symp. on Satellite Positioning, Austin, Texas, 28 Apr, - 2 May

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

KULLANICILARIN INTERNET BANKACILIĞI SİTESİ TERCİHLERİNDE KULLANILABİLİRLİK VE FONKSİYONELLİĞİN ETKİLERİNİN ANALİZİ DOKTORA TEZİ.

KULLANICILARIN INTERNET BANKACILIĞI SİTESİ TERCİHLERİNDE KULLANILABİLİRLİK VE FONKSİYONELLİĞİN ETKİLERİNİN ANALİZİ DOKTORA TEZİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULLANICILARIN INTERNET BANKACILIĞI SİTESİ TERCİHLERİNDE KULLANILABİLİRLİK VE FONKSİYONELLİĞİN ETKİLERİNİN ANALİZİ DOKTORA TEZİ Murat DURUCU Endüstri

Detaylı

XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına ait Enerji Nakil Hattından kaynaklanan Magnetik Alanın İncelenmesi

XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına ait Enerji Nakil Hattından kaynaklanan Magnetik Alanın İncelenmesi 1956 ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Faks Telefon Mobile 0 312 210 12 61 0 312 210 23 57 0 532 384 78 65 XXXXX Enerji ve Ticaret A.Ş. XXXXX Hidroelektrik Santralına

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com

DÖNÜŞÜM SAYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com TNER KSOY DÖNÜŞÜM SYI 3/2012 www.havakargoturkıye.com KÜNYE IDENTITY DISC Y TTÜRK HVLİMNIN KRGO TESİSİ akın zaman önce tatürk Havalimanına yeni pist için sorulan sorulara taköy ü yıkın yeni pisti yapalım

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS KATILIMCILAR/PARTICIPANTS 10 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI 13 USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES 13 ZONGULDAK

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market.

Enerji Piyasası. Bülteni ISSN : 1308-8262. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33. Mayıs-Haziran 2014. Energy Market. Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 33 ISSN : 1308-8262 Mayıs-Haziran 2014 Energy Market Bulletin ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME enerji piyasasına ve düzenlenmesine ilişkin

Detaylı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı

23. Uydusal Sinyali Veri Mesajı Uydusal uygulamalarından önce bu problem çözülmelidir. Bu problemin üstesinden gelmek için sinyal tasarımı üzerinde değişikliklere gidilmesi gerekir. 2.2. Yakinlik-uzaklik Problemi Çözümleri Yakmlık-uzaklık

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

Measurement and Evaluation Methods for Academic Progress: An Example from the U.S.A.

Measurement and Evaluation Methods for Academic Progress: An Example from the U.S.A. International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (3), 790-804 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Measurement and Evaluation Methods for Academic

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 212 İKİNCİ YARI 212 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Karayolu güvenli i uygulama rehberi

Karayolu güvenli i uygulama rehberi Karayolu güvenli i uygulama rehberi Küresel KARAYOLU GÜVENLİĞİ Ortaklığı Uluslararası Kızıl Haç ve Kızıl Ay Örgütleri Federasyonu 1 çindekiler 1. Giriş...2 2. Özet...3 3. Karayolu güvenliği sorununun

Detaylı

Avrupa Standartları, Direktifleri ve Kalite İlişkileri

Avrupa Standartları, Direktifleri ve Kalite İlişkileri Avrupa Standartları, Direktifleri ve Kalite İlişkileri Standartlar Nasıl Oluştu? Klaus HAHNEN 3M Sterilizasyon Ürünleri Avrupa Teknik Müdürü, ALMANYA Standartlar bugünün dünyasında önemli rol oynarlar.

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı