kullanılmaktadır. birlikte, biz de İm yola girmiş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kullanılmaktadır. birlikte, biz de İm yola girmiş"

Transkript

1 ormanla ilgili mülkiyet davaları Özel bir hukuk kolu haline gelmiş tir. Bir kaç maddeyi öğrenerek işin içinden çıkmaya olanak yol tur. Konunun içersinde bulunan bizler dahi çok zaman, karar veı mekte güçlük çekiyoruz. Bir çek kimse Avrupa'da olduğu gibi bizde de özel orman ki rulmalıdır diyor. Doğrudur kurulmalıdır, bugünkü yasalarımızda bi engel bulunmamaktadır. Fakat; Vatandaşlarımız, "tekrar orman el mizden alınırsa" diye korkuyorlar ve uzun vadeli olan bu işe ya naşmıyorlar. Geniş çapta özeî ormanların kurulabilmesi için, başt kadastro olmak üzere, bir çok şartın yeribe getirilmesi gereklidu Ülkemiz bugün bu şartların çok «zağımda bulunmaktadır. 5 Orman Kadastro Mevzuatının Gelişmesi,937 yılında çıkarılan 3116 sayılı ilk orman yasası orman sınır larının 5 yıl içersinde ölçülmesini istemiştir. Bu ölçünün adınad "Orman Tahditi" denilmiştir. Yasanın bu isteğini yerine getirebilme] için en süratli ölçü yönteminin uygulanması kararlaştırılmış ve "Bi Nokta Atlıyarak Pusla ile Poligonsal Ölçme" yöntemi uygulanmış tır. Yapılan ölçülere göre de 1/ ölçekli haritalar çizilmiştii "Orman Tahdit Haritası'' denilen bu haritalara ormam sınırları, ya puan ölçülere göre, dere, yol, bina ve benzerlerini gösteren çizgile: de göz karan ile çizilmiştir. Bu haritalara, harita mı yoksa krok mi denilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Orman Tahdit Haritasını araziye aplike ederek, herhangi bi: anlaşmazlığı çözümlemeye çalışan bir çok kimse, bu haritadan aç ve uzaklık alarak araziye uygulamakta ve çok hatalı sonuçlara var maktadır. Örneğin, dere ile orman sınırı arasındaki uzaklığı alaral araziye uygulamaktadırlar. Derenin haritaya göz kararı ile çizildi ği düşünülürse, aplikasyonun da hatalı olduğu sonucuna varılır. Orman Tahdidine ait ölçü tutanakları harita ile birlikte Tapı Dairelerine verilmiş ve tapuya yazılmıştır. Bu tutanaklardaki değer terin araziye aplike edilmesi gerekir. Orman sınır noktalarının yer. lerini belirliyen komisyon çalışmasına ait tutanaklanda vardır, Bı tutanaklarında alınarak okunması gerekir. Orman Tahdit Haritası aplikasyon yapacak kişiye çok- kaba bir fikfo* vermeye yarar. Bu ha> ritadan asla acı ve mesafe alınmamalıdır yılında başlayan Orman Tahdit çalışmaları ıgenellikle yavaşlayarak, bazende politikacılar tarafından tamamı ile durdurularak 4

2 1Ö62 yılına kadar sürdürülmüştür. Dikilen sımr taşlan genellikle.korunamamıştır. Orman şuurları daima sinir yakınındaki bir değişmez noktaya örneğin bir minareye, çeşmeye, bina köşesine, dere kavşağına ve benzerlerine bağlanmıştır. Bugün bu noktalardan başlanarak aplikasyon yapma olanağı vardır yılında Orman Tahdit Çalışmalarının çok yavaş yürüdüğü, hızlandırılmasının zorunlu olduğu düşünülerek, fotogrametrik yönteme geçilmesi kararlaştırılmış, fakat fotogrametrik yöntemin nasıl yapılacağı uzun tartışma konusu olmuştur. Uygulamada çalışan bir kaç arkadaş, arazide saptanan orman sınır noktasının, hava fotoğraflarma el ile konulmasının, sonrada bu fotoğraflardan harita çizilmesinin yeterli olacağını savunmuştur. Fakülte olarak biz bu görüşe karşı çıktık, fakat düşüncemm kabul ettiremedik 963 yılından sonra, uzunca bir süre "El ile Fotoğraflara Nokta Koyma Yöntemi" uygulandı. Bu şekilde yapılan orman kadastrosunda, aplikasyon olanağı eskisinden daha zordur. Çünkü aplike edilecek herhangi bir değer yoktur. Haritayı yapanlar teodolit veya pusla kullanmamışlardır. 1/ ölçekli askeri harita 1/ lige büyütülmüş, fotoğraflardaki çizgiler de İÜ. derece bu fotogrametrî aleti ile üzerine aktarılmıştır. "El île Fotoğraflara Nokta Koyma Yöntemi" kısa ismi ile "Delgi Metodu" 980 yılına kadar uygulandı, fakültece yaptığımız karşı çıkışlar dikkate alınmadı. Tapu Daireleri de bu şekilde yapılan haritaları, kadastral harita olarak kabul etti ve tapusunu verdi. Bu şekilde çalışılmasına rağmen, Türkiye'nin Orman Kadastrosu tamamlanamadı. 980 li yıllarda, Orman sınırlarının nirengiye bağlı poligonlarla ölçülmesi ve her noktanın koordinatlarının hesaplanması karara bağlandı. Harita Genel Komutanlığı ile yapılan bir anlaşma gereğince de, ormanların 1/5 000 ölçekli Ortofoto haritaları yapılmakta ve Orman Kadastro Komisyonlarına verilmektedir. Komisyonlar Ortof oto Haritayı altlık olarak kullanmakta, koordinatlarını hesapladıkları orman sınır noktalarım, bu haritalar üzerine, koordinatlarına göre işlemektedirler. Ortofoto haritalar ağaç cinslerini ve yayılış şekillerini de çok iyi bir şekilde göstermektedirler. Avrupa ülkelerinde de ormanların Ortofoto haritaları yapılmakta ve her çeşit ormancılık işinde kullanılmaktadır. Geç olmakla birlikte, biz de İm yola girmiş bulunmaktayız. 46

3 Hukuki kıymeti olan orman sınırları, arazide belli değildir. Bu nedenle hava fotoğraflarında da görülmemektedir. Orman Kadastrosunun zor olan kısmı, hukuki kıymeti olan Orman smınnı arazide bulmak ve belirgin bale getirmektir. Diğer işler; yani ölçü, gizim gibi işler, süratli yapılabilmektedir. îkinci zorluk da dikilen sınır taşlarının korunması ve yok edilenlerin yenilenmesidir, yani kadastronun yaratılmasıdır. Ne yazıkkî orman köylülerimiz sunr noktalarınım kısa zamanda yok etmektedir. Yenilerinin dikilmesi bir hayli zor olmaktadır. G Makiliklerin ve Fundalıkların Tanjmlannıası Türkiye'de ağaç isimleri, ilden ile ve yöreden yöreye çok değişmektedir. Örneğin İstanbul'da gürgen denilen ağaca, Bolu'da kayın denilmektedir. Aynı şekilde ağaççıkların ve çalıların isimleri de ilden ile çok değişmektedir. Bu nedenle, Ankara'da hazırlanan bir yasanın veya genelgenin illerimizdeki yorumu ok f arklı olmaktadır. Ağaç ve ağaççık isimleri, ilden ile değiştiği gibi, Ormancılıkla ilgili terimlerin anlamları da değişmektedir. Maki ve Fundalık sözlerinin anlamı, ormancılık eğitimi görmemiş kişilere bırakılırsa çok farklı kararlar ortaya çıkmaktadır, örneğin genç çam fidanları, maki, funda veya çalı sayılabilmektedir. Kargaşayı önlemek amacı ile, Ormancılık, Tarım ve Botanik eğitimi yapılan kurumlarda, bütün bitkilerin latînce isimleri kullanılmaktadır. Ağaçların Türkçe isimlerinin ne obuası gerektiği de Orman fakültemizde kararlaştırılmıştır, fakat bu isimleri halka öğretme olanağı bulunamamıştır. Ormanla ilgili raporlarda, Türkçe isimlerin yanına latinceleride yazılmaktadır. Orman yasalarına oy veren veya karşı çıkan milletvekilleri, bu isimlerin anlamlarını genellikle bilmemektedirler. örneğin; "Erica ve caluna cinsleri maki sayılmakta, diğer bitkiler sayılmamaktadır" denildiğinde, Erica ve Caluttayı tammıyanlar, hiç bir şey anlamamaktadır. Ne yazıkki Erica ve Caluna ile hiç ilgisi olmayan bitkilere örseğin meşe fidanlarına maki diyen ve bu sebeple de, mülkiyetin değişmesine sebep olan, bilirkişi raporlarına rastlanmaktadır. Bu rapora göre araziyi eline geçiren kişi, meşe fidanlarını yok etmekte ve yerlerini tarlaya dönüştürmektedir.,: Emekle dikilen fidanlar, sıra ile dikildiklerinden kolaylıkla tanınmaktadırlar. Fakat doğal olarak yetişen, yani ağaçlardan dökü-.47

4 len tohumlarla kendiliğinden yetişen fidanlar, sıra ve dizi halinde yetişmemektedir, insan saçı gibi karışık ve sık bir şekilde yetişmektedir, aralarında çalılar da bulunmaktadır. Doğal olarak yetişen bu fidanları, koruyarak büyütmek gerekir, çünkü önemli bir doğal kaynaktır. Ne yasakm bu şekilde yetişen fidanların, funda veya mald kabil edilerek, söküldüğü, yerlerinin de kaaaldığı ülkemizde çok görülmektedir. Özet olarak ; maki ve fundanın ne olduğunu bir kaç tümce ile açıklamaya olanak yoktur, Ormancılık eğitimini igerekli kılmaktadır.? Orman Tanımının Gelişmesi Yukarda belirtildiği üzere, orman tanımı zamanla çok değiştirilmiştir. Maki ve fundalıklar evvelce Orman sayılırken daha sonra sayılmaz olmuştur. Orman tanımının çok değiştirilmesi, bir çok hukuksal sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hukukçular, mahkeme kararları hazineyi muhkemedir, zamanla değiştirilemez diyorlar. Bir ye riçin mahkeme, ormandır demişse bu karar sonsuza dek kalacaktır, bütün ağaçları yansa da o yer gene ormandır. Yan yana duran 2 çalılıktan birine eski yasa uygulanmış ormandır denilmiş ikincisine de yeni yasa uygulanmış ve orman değildir denilmiş olabiliyor. Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Orman tanımının değiştirilmesi bu durumların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ormanın, makinin, fundanın ve bunlara benzeyen daha bir çok terimin tanımlanmasmdaki kargaşalıklar nedeni ile; Yargıtay, Orman davalarında sadece Orman mühendislerinin bilirkişilik yapmasını karara bağlamıştır. Ziraatçıların dahi yapmasını istemiyor. Evvelce ölçülmüş bir orman sınırının aplikasyonunda dahi, Yargıtay sadece Orman mühendislerinin bilirkişilik yapmasını istiyor. Çünkü sadece açı ve mesafelerin aplikasyonu ile kalınmıyacak, bitki örtüsü de dikkate alınacaktır. Eski ölçüler pusla ile yapıldığından, sadece açı ve mesafelere bağlanılarak yapılan aplikasyon yanıltıcı olmaktadır. Aynı yerde, aynı semt açısı ve mesafeler bîr kaç defa aplike edildiğinde çok farkh sınırlar bulunmaktadır. Doğal olan bu durum nedeni ile, sadece aplikasyona bağlanmamak, bitki örtüsünü de dikkate almak gerekmektedir. Orman sınırları evvelce teodolitle ölçülseydi, bu gün aplikasyon işlerimiz daha kolay ve daha sağlıklı olurdu. Ne yazıkm böyle yapılmamıştır. 48

5 8 Orman Kadastrosunun Yapılması ve Yaşatılması Orman Kadastro çalışmalarına 937 yılında başlanmış, açılar pusla ile bir nokta atlanarak, mesafeler de mira ile ölçülmüştür. Yapılan ölçüye dayanılarak 1/ ölçekli haritalar çizilmiştir. Yukarda da belirtildiği üzere, sınırlar ölçüye ıgöre çizilmiş diğer bilgiler tahmini olarak işlenmiştir. 953 yılı sonuna kadar bu şekilde çalışılmıştır. 954 yılı başında çalışma durdurulmuş ve 962 sonuna kadar, herhangi bir şekilde orman kadastrosu yapılmamıştır. 963 yılından sonra aynı çalışmalara tekrar başlanmış, hava fotoğrafı olan yerlerde Fotogrametrik Yöntem (Fotoğrafa el ile nokta koyma), fotoğrafın olmadığı yerlerde de pusla ile ölçü yapılmıştır yılı sonu itibarı ile, pusla ile ölçülen ormanların alanı ha. Fotogrametrik Yöntemle saptanan ise ha. dır, toplamı ha. tutmaktadır. 983 yılı sonuna kadar yapılan çalışmalarla bu rakkam ha. a ulaşmıştır. Yapılan Orman Kadastrosunun yaşatılması, görev olarak Orman Bölge Şeflerine verilmiştir. Bölge Şefleri sınır noktalarını kontrol etmekte ve yok edilenlerini yenilemektedir. Ormanların blok halinde bulunduğu yerlerde bu kontroller oldukça iyi bir şekilde yapılabilmektedir. Fakat; Ormanların, delik deşik olduğu yerlerde, yani içersinde çok sayıda tarlanın bulunduğa yerlerde bu kontroller yapılamamaktadır. Çünkü bu yerlerde bir Orman Bölge Şefliğindeki Orman sınırlarına nokta dikilmektedir. Kışın 6-7 ay kar altında kalan noktaların kontrolü yapılamamaktadır. Yaz aylarında da ormancılık işleri çok fazladır, sınır noktası kontrolüne zaman kalmamaktadır. Ormanı içersindeki açıklıklar karmılaştmlarak, ormanlarımız bloklar halise getirilirse, sınır kontrolleri, yani kadastronun yaşatılması da kolay olacak, diğer ormancılık çalışmaları da kolay ve güvenli olacaktır. Aksi halde, yapılan kadastroyu yaşatmak için teknik eleman ayırma zorunluğu doğacaktır. önümüzdeki yularda, 1/5000 ölçekli Ortofoto haritaları altlık olarak kullanılarak, Orman kadastrosu yapma kararındayız, sınırlar teodoîitîe ölçülecek ve bütün noktaların koordinatları hesaplanacaktır. Kadastronun yaşatılmasına da daha fazla önem verilecektir. Bn şekildeki Orman Kadastrosunun yapılmasına başlanmıştır ve ilk uygulama Zonguldak'ta yapılmıştır. Aynı yöntem önümüzdeki yıllarda diğer illerimizde de uygulanacaktır. 49

6 THE USE OF THE GLOBAL FOSEHONING SYSTEM İN GEOBESY AND LAND SUBVEYING Prof. Dr. Ing, J. Campbell University of Bonn SUMMAKY A review of the eurrent status and trends of the use of the Global Positioning System for geodesy and Iand surveying is presented. After a brief introduction to GPS and its advantages över the older TRANSİT Doppler system, the observing techniques and data aııalysis are discussed in relation to the applications to geodesy and Iand surveying. Finally an overvieıw of the currently available u&er equipment is given. ZJJSAMMBNFASSÜNG im vorliegenden Beitrag werden der augenblickliche Stand und dle EntvdcMungstendenzen der geodatischen Nutzung des GPS-Systems dargestellt, Nach einer kurzen Eifuehrung in dîe Tlıematik verbunden mit einer Gegenueberstellung der beiden Satellitensysteme GPS und TRANSİT werden die Beobachtungs. und Ausvverteverfalıren erlaeutert und die moeglichen Anwendımgen in der Landesveranessung diskutiert. Schliessüch wird ein Ueberblick ueber die laufenden Empfaengerent\YİcIdnns;en gegeben. ÖZET Jeodezi ve arazi ölçümlerinde u sıralarda uygulanan ve "Global Positioning Sistem" in kullanımına ilişkin eğilimler açıklanmıştır. G.P.S. ile ilgili kışa bir girişten, sonra bunun eskiden kullanılan diğer "Transit Doppler Sisteme" göre üstün olan avantajları, inceleme teknikleri ve veri analizlerinin Jeodezi ve arazi ölçümlerine uyarlanması tartışılmıştır. Son olarak günümüzde kullanılan aletlere genel bir bakışla anlatılmıştır, 50

7 1. întroduction The TRANSİT Doppler Navigation system (officiaîty known as "Navy Navigation Satellite System, abbr. NN8S) may be sem as the first commercially exploited and universally employed geodetic satellite positionmg system, although it was designed primarily as an aid to navigation. With TRANSİT, in one week af obsefvations it is possible to achieve a single point accuracy of about l-3m in three dimensional earth-centered coördinates. in the relative positioning mode dedmeter aecuracy can be reached on distances of several hundred km.. With these figures^in mind it is easy to predict a promising fütur e, to a new system, which wiu provide an even better accuracy in only a fraction of the observing time. Since the introduction of the NAV STAR I Global Positkming System (GPS) in the late seveniies, the realization of such an ideal geodetic positkming toöl has come within reach. The GPS system deployment is now in its second stage with 10 block I satellites (three öf which ar e not operational) orbiting in two planes with 12-hour periods at a height of about km. The final configuration, which wiu not be completed before 1990 due to the shutfle disaster, comprises 18 block II satellites in 6 orbitaî planes, ensuring atfrday simultaneous visibility of at least 1/. satellites in most parts of the world. With the present configuration, in Europe th&re is a fy-hour period each doy, which allows fuîl 3-D positioning. in view of the short time needed for a position fiâ ( ~1 hour), GPS in its present state may be considered already as a very efficient and povoerful system. Returning now to the TRANSIT-Doppler system, we may realize several important improvements of GPS versus TRANSİT : 1. the carrier frequency has been raised from ifiomuz to 1.57GHz to provide more room for imde band signal modulation, 2. the code modulation attows group delay measurements, which yield direct unambiguous ranges (these ranges are catted pseudoranges due to the fact that they include a clock bias which is eliminated vöhen Jf satellites are observed simultaneously), 51

8 J. the siahûiiy of the saieuite cîock anâ LÖ-sysiem has beân raised to 10E-12 by using on-bord rubidium or cesium oscü-, lators, 4* thehigh orbits have been optimized to reduce the effects of the near-earth gravity field anâ have simultaneous visibüity of severdi satejmes above the kortem, Although these features were not designed to achieve optimal ğeodetic use of the system^they. are nonetheleşş esşential4n opening the way to centimeter-level positioning. ' r. x ^; 2. Observational procedures and data analysis. in order to avoid any misconception about the achievabie accuracies, it has become customary to distinguish bettpeen two methods of şatetmepositioning:.,-, absolute or single point positioning, and 2. Observational procedures and data analysis. Absolute positioning produces the three-dirnensional earth centered position of the actual antenna location in the GPS coordinate system. These coordinates may b.e expressed as X, Y, Z or the corresponding values of latitude, longitude and (euipsoidal) height using appropriate euipsoidal parameters, such as WGS72 orwg88^.. The aehievable accuracy is essentiauy limited by orbital ârrors (broadcast ephemeris 5-15m) and atmosphşric path delay errors vohich propagate directly into the position results (the ionospherîc errors can be eliminated using the Ll and and L2 frequencies). Belative positioning can only be done using 2 or more receivers simultaneously if the fuîl benefit of this method is to be reaped. it produces the coordinate differences between the antenna locations. The coordinate system is again the GPS-system, but the accuracy of the Ax, Ay, Az-values is much higher due to the partial canceuation of most of the errors affecting single point positioning. Bo far eueample we may compute the influence of orbital errors ds on the baseline length b by using the relation 52 db = ds (b/h)

9 where h is the satellite height and db the baseline length error. Thûs onabâseline of 20&Tcm an orbit error of lom is reduced to only 5cm iri baseline length. : ; Beveraİ softmare packages hdve been developed to process ali types of GPS data using various approaches. For geodetic predsîon the multipoint solutions using carrier phase observations are of the greatest interesi (GOAD 1985, WUEBBENA et al. 1986). in some öf these programs the phases are subjected to several stages of differencing to eliminate irregular receiver clock behaviour and phase ambiguities (REMONDI 1985). Other software systems also allow for orbital corrections (BEUTLER et al. 1985). S. Applications in geodesy and land surveying The primary result of a typical GPS data analysis consists of a set of 3D-coordinate differences (or relative coordinates) in a system based on orbital dynamics. in order to use these results in geodesy and İand surveying a transformation to the national or local coodinate system has to be performed. This in turn requires the determinatkm of transformation parameters which can be derived from satellite observations on specidlly selected contröl points. For these points the geoidal heights must be found from some source (e.g. a gravimetric geöid) in order to satisfy the weu-tcnown relatioship between ellipsiodal heights (obtained from the satellite solution) and mean sealevel heights (national height system). The geodetic applications of satellite positioning with GPS cover essentiatty two main areas (CAMPBELL 1986) : 1.geodetic daium definition and the creation or remeasurement of first order conttol networks, 2.the densification of existing netvoorks and local applications. The first case, which has been treated already quite succsessfully with satellite Doppler campaigns, will bene fit from the inherent stability of the GPS-system (better than Ippm in scale and orientation). An instructive eooample has been discussed in detaü by RINNER et al. 1986, in the second case the differential measurements using two or fnore. receivers permit the establishment of very precise regional and local networks. Both horizontal and vertical contröl is obtained 53

10 in the same sysiem voith the same accuracy, even in very difficult terrain. Thus, with one fiooed ref&rence receiver on a first order control point and one or more moving receivers in the field, large remote areas can be quichly covered with control points for photogrammetriç map mamng, in competition with the classical terrestrial methods, positioning oy GPS of fer s a number of significant advantages : 1.no mutual visibility is required betvoeen points in a GPS netvoorh. Reconnaissance costs are greatly reduced, 2.high speed of measurement (less than 1 hour per point), increases cost-effectiveness, 3.high accuracy över large distances provides more fleâibility. The results of recent GPS campaigns have shovm that already with the first generation receiver equipment these advantages could be fully realized (BOCK et al. 1984, RINNER et al. 1986, WUEB- BENA et al. 1986). Of course the price for the first generation receivers is stili eâeedingly high ( k$), but new developments in microelectronics and digital drcuitry hold promise for much lower prices in the near fütur e. Jf. GPS - user equipment for geodetic applications iri recent years a vnde variety of commercial GPS-receivers for different purposes has been developed and presented to the public. different purposes has been developed and presented to the public. From the standpoint of geodetic worh only those receivers that provide centimeter (or even mimmeter) resolution are of interest, although the potential of the so-called low-cost C/A-code receivers for lower accuracy surveying iasks, such as e.g. control points for photogrammetric map making, should be tdken quite seriously. These receivers have usually one C/A-code channel, which samples the satellites at a one-second rate, auovoing î-3m absölute and few decimeter relative positionig accuracy. A few eâamples from thıs latter group (often marketed as "GPS time transfer and positioners") are given first : Model TTR-5 GPS Time Transfer System, ALLEN OSBORNE ASS., Westlake Vittage, Calif. $llf.,950. (as of Apr. 1986) Polytechnic XR1 GPS Receiver for precise timing and positioning, POLYTECHNİC ELECTRONICS PLC, Daventry, England, 20,000., (as of Febr 1985) 54

11 Model koooa GPS Locator, TRIMBLE NAVIGATION, Mountain View, Calif., -$20,000. PS8Jf00 GPS-Set, PRAKLA-SEI8M0S GmbH, Hannover, Fed. Rep. of Germany, ~ DM 50,000, GPS Navigator, "au digital", STANDARD ELEKTRİK LO- RENTZ AG, Stuttgart, Fed. Rep. of Germany, projected price: $3,000. This list is by no means comprehensive and is eâpected to grow quiokly in the near future. Turning now to the Mgh-accuracy geodetic receivers, two maintreams of receiver concepts can be distinguished: the codeless autocorrelation receivers using the phase measurements on the resulting doubled frequency (ambiguity locm), and the CjA and P-code crosscorrelation receivers using the demodulated carrier (ambiguity 20cm). The disadvantage of the codeless group is the lack of access to the broadcast message, tohich contains the necessary time- and orbit-information. This information is instead provided by the company that selis or leases the receivers. A. Code free receivers 1.MACROMETER V-ÎOOO, LITTON AEROSPACE Division, Houston, Texas, Ll only, 6 correlation channels + 1 spare, cassette recorders, postprocessing computer and software. Leasing for $3,000 a day 2.MACROMETER II, LITTON AEROSPACE Division, Ll and L2, price not availdble 3.GPS Land Surveyor Model 1991, ISTAC Inc., Pasadena, Calif., marheted by GEO/HYDRO, Rockvüle, Maryland, no ephemeris required, price n&t available B. Code correlation receivers 1.Tl UOO GPS Receiver, TAXAS INSTRUMENTS, LetoisviMe, Texas, Ll and L2, C/A and P-code, cassette recorders, PROM recei ver: $26,250., cassette recorder: $15,700., 3-Pack with re corders $370,950., Geomark postprocessing system 2.W M 101 GPS satellite surveying equipment, WILD/MAGNAVOX, marketed by V7ILD, Heerbrugg, Svoitzerland, Ll only (with L2-up-grade in preparation), 15kg Jıandbag size including the cassette recorder and modem I/O, compact antenna (1.5kg), PoPS post processing software, price about $100,

12 3. Model ifooob GPS Surveyor, TRIMBLE NAVIGATION, Mountain Vievo, Calif., Ll only, carrier phase tracking, integrated Doppler smoothing, 22kg 19" rack, BA8ELINER software, $50,000. fy. TR5S GPS NAVSTAR Receiver, SERCEL-France, Carquefou, France, Ll only, CjA-code pseudoranges, integrated Doppler (carrier phase), price not avaüable From this list it can be seen that manufacturers are busy to supply adequate equipment in a/ntidpation of a rising demand from ali sectors öf private and publig users. 5.. Outlook in vievo of the enormous accuracy potential of the GPS system and taking into accout the rapid advances in microelectronics, it is hard to foresee any limitations to the application of GPS in geodesy and land surveying. If there are limitations, they witt come from the political side, in the form of restrictîons of the acessibility, such as code degradations ete. it is hoped that times wiîl remain peaceful enough to render such measures unnecessary. 6. ' REFEKENCES Beutler, G.; Gurtner, W.; Rothacher, M.; Schlldkneclıt, T.; Bauersima, I.: Evaluation of the 1984-Alaska-GPS- eampaing with the Bernese second generation softwere. Mitt. der Satellitebeob. -Stat. Zimmenvald Nr. 18, Bern Bock, Y.; Counselman, C.C.; Gourevitch, S.A.; King, R.W.; Paradis, A.R.: Geodetic Accuracy of the MACPtOMETER Model V Bull. Geod., Vol. 58, p , Campbell, J. : Grundlagen zur Nutzung des Global Positioning System (GPS) in der Landesvermessung, Zeitschr, fuer Vermessungswesen, Vol. 111, Heft 1, Goad, C.C. : Precise relative positionlng using GPS carrier phase measurementa in a nondifference mode. Proc. Pirst Internat. Symp. on Precise Posîtipnlng with GPS, Vol. 1, v , KockvFffle, Md, Remondi, B.W. : Global Posîtioning System Carrier Phase : Description and E.; Use. Buİl. Geod., Vol. 59, p , Rtnner, K.; Zeger, J.; Erker, Hofmann-'Wellenhof, B. : Ueber die GPS- Macrometer-Kampagne 1985 in Oesterreich. Oesterr Zeitschr. f. Vermess. u. Phot., Vol. 7i, Heft 1, Wuebbena, G.; Schuchardt, A.; Seeber, G.: Multistation positioning results with TT 4100 GPS receivers in geodetic control networks. Proc. Fourth Int. Symp. on Satellite Positioning, Austin, Texas, 28 Apr, - 2 May

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) i by Simge TEKİÇ B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2006 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment of the requirements

Detaylı

GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ

GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ C. GEZGİN 1, M. ACAR 2 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin June 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ

GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ GLONASS UYDULARININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇORUM ÖRNEĞİ R.M. ALKAN 1, 2, V. İLÇİ 1, İ.M. OZULU 1 1 Hitit Üniversitesi, Çorum, alkan@hitit.edu.tr, veliilci@hitit.edu.tr, imuratozulu@hitit.edu.tr

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK RTK, AĞ RTK VE TOTAL STATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S.BULBUL 1, C.İNAL 1, Ö.YILDIRIM 2 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü,Ölçme

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI

IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI IMRT - VMAT HANGİ QA YÜCEL SAĞLAM MEDİKAL FİZİK UZMANI Hasta-spesifik QA??? Neden Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta Spesifik QA? Hangi Hasta QA ekipmanı? Hangi Hastaya? Nasıl Değerlendireceğiz? Neden Hasta

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

KALINTI GERİLME ÖLÇME LABORATUARI Vishay System 7000 Veri Toplama Merkezi

KALINTI GERİLME ÖLÇME LABORATUARI Vishay System 7000 Veri Toplama Merkezi Laboratuar Adı Cihaz Adı Cihaz Teknik Özellikleri KALINTI GERİLME ÖLÇME LABORATUARI Vishay System 7000 Veri Toplama Merkezi 1. Sistem en az 8 kanaldan strain gage ölçüm verisi alabilmektedir. 2. Her kanala

Detaylı

Bu sayı Dr. M. Orhan Uyar anısına çıkarılmıştır.

Bu sayı Dr. M. Orhan Uyar anısına çıkarılmıştır. Monthly Magnetic Bulletin February 2014 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Turgut UZEL, Kamil EREN TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Bir Öncü!! Bir İlk!! CORS-TR Projesi Turgut UZEL, Kamil EREN 1 1007 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ULUSAL CORS (Sürekli İşleyen GPS İstasyonları) SİSTEMİNİN

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler:

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler: EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS OF THE CHAIN STORES Yazar / Author: Cengiz Duran i Sema ii Abstract This study aims to analyze the effectiveness of logistics

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

HANDOVER MANAGEMENT ALGORITHMS IN LEO SATELLITE COMMUNICATION NETWORKS. B.S., Computer Science Engineering, Yeditepe University, 2004

HANDOVER MANAGEMENT ALGORITHMS IN LEO SATELLITE COMMUNICATION NETWORKS. B.S., Computer Science Engineering, Yeditepe University, 2004 HANDOVER MANAGEMENT ALGORITHMS IN LEO SATELLITE COMMUNICATION NETWORKS by Ayşegül Tüysüz B.S., Computer Science Engineering, Yeditepe University, 2004 Submitted to the Institute for Graduate Studies in

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri INSAR Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş lerin Doğruluk Analizleri Umut Güneş SEFERCİK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak ugsefercik@hotmail.com

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN Ünvanı : Yard. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi,

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Gezgin İletişim Sistemleri

Gezgin İletişim Sistemleri Gezgin İletişim Sistemleri HÜCRESEL AĞLAR Cellular Networks Assoc. Prof. Hakan DOGAN Notlar 3 Devam Doç. Dr. Hakan DOGAN Büyük bir bahçenin sulamasını gerçekleştirmek için sabit ve her yöne su veren cihazlarımızın

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

"Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü

Şirket Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü "Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü BAŞARI Mobile tarafından desteklenmektedir. 1. Genel Bakış Bu döküman ile Şirket Adı nın ve Basari Mobile

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD FOR MAP DIGITIZATION YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI Y.ŞİŞMAN 1, H. DEMİRTAŞ 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 55139, Samsun/TÜRKİYE ysisman@omu.edu.tr 2 Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr 1. HAFTA BLM33 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi DIVIDED DIFFERENCE INTERPOLATION Forward Divided Differences

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

HASSAS MUTLAK KONUMLAMA TEKNİĞİ (PPP) İLE AĞ RTK KONUMLAMA TEKNİĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEKLİK BİLEŞENİNİN DOĞRULUK KARŞILAŞTIRMASI

HASSAS MUTLAK KONUMLAMA TEKNİĞİ (PPP) İLE AĞ RTK KONUMLAMA TEKNİĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEKLİK BİLEŞENİNİN DOĞRULUK KARŞILAŞTIRMASI HASSAS MUTLAK KONUMLAMA TEKNİĞİ (PPP) İLE AĞ RTK KONUMLAMA TEKNİĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEKLİK BİLEŞENİNİN DOĞRULUK KARŞILAŞTIRMASI M.O. SELBESOĞLU 1, K. GÜMÜŞ 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR

OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) ACCESSORIES - AKSESUARLAR OFFSET ANTENNA OFSET ANTEN 65 cm. (60x66) GES 65 OF GES 65-3 OF AE 621 AE 456 AE 6065 P AE 890 AE 668 GW 3250 S GW 3850 S KW 6080 65 0F SPECIFICATION - TEKNİK ÖZELLİKLER 65-3 0F 60 cm Reception Frequency

Detaylı

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri ÖĞR. GÖR.ÖMER UÇTU İZDÜŞÜM İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri İzdüşümün Tanımı ve Önemi İz düşüm: Bir cismin

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ EK:1 Standartlar 1. Tavsiye G.703 PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Tavsiye G.704 SYNCHRONOUS FRAME STRUCTURES

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI S. DEMİR 1, H. ERKAYA 2, R. G. HOŞBAŞ 2 1 İmge Harita İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, info@imgeharita.com 2 Yıldız Teknik

Detaylı

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ N.O. AYKUT Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, oaykut@yildiz.edu.tr

Detaylı