T.C. MAL YE BAKANLI I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MAL YE BAKANLI I"

Transkript

1 Özelgeler T.C. MAL YE BAKANLI I Gelir daresi Baflkanl ZM R VERG DA RES BAfiKANLI I Özelge Tarihi: Özelge Say s : ÖZ/ say l Kanun un 81 inci maddesinin ( ) bendi kapsam nda malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar primlerinden iflveren hissesinin befl puanl k k sm n n flirkete herhangi bir ödeme olmaks z n hazinece do rudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi ve flirket taraf ndan söz konusu sigorta primleri iflveren hissesinin % 5 eksi i ile tahakkuk ettirilip ödenmifl olmas durumunda, hazinece do rudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen %5 lik sigorta primlerinin gelir ve kurum kazanc n n tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmamas ve gelir olarak da yaz lmamas gerekmektedir lgide kay tl dilekçelerinizde...vergi Dairesi Müdürlü ü nün... vergi kimlik numaral mükellefi oldu unuz, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 81 inci maddesinin ( ) bendi hükmünden faydaland n z için, malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar primlerinin iflveren hissesinin befl puanl k k sm n n 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Hazinece karfl land n ve flirketinizin iflçilerine yapt brüt ücret üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun flirketiniz ad na prim tahakkuku yapt, flirketin bu tahakkuku yapt rd tarih itibariyle 5510 say l yasan n 81/ bendindeki flartlar tafl yorsa, kurumun, ilk tahakkuk ettirdi i prim tutar ndan, brüt ücretin %5 lik kadar tutar n hesaplay p indirerek flirketin ödeyece i net primi göste- 355

2 rir bir tahakkuk verdi ini, flirketinizin bu net prim kadar tutar gider kaydetmekte ve kuruma da bu net prim tutar n ödemekte oldu unu, hiçbir kurum taraf ndan da bu befl puanl k indirim tutar n n nakden veya mahsuben flirketinize ödeme yap lmad belirterek, Hazinece karfl lanan bu k sm n gelir unsuru olarak dikkate al n p al nmayaca hususunda Baflkanl m z görüflü talep edilmektedir say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 6.maddesinde, birinci maddede yaz l mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazanc n n tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakk ndaki hükümlerinin uygulanaca hükme ba lanm flt r. Ayr ca bu hüküm uyar nca tespit edilecek kurum kazanc ndan 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu nun 40 nc maddesinde yer alan giderlerin indirilece i belirtilmifltir. Di er taraftan, 193 say l Gelir Vergisi Kanunu nun ''Ticari Kazanc n Tarifi'' bafll kl 37. maddesinde; ''Her türlü ticari ve s nai faaliyetlerden do an kazançlar ticari kazançt r''. hükmü yer alm fl olup; ayn Kanun un ''Bilanço Esas nda Ticari Kazanc n Tespiti'' bafll kl 38. maddesinde ise; ''Bilanço esas na göre ticari kazanç, teflebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve bafl ndaki de erleri aras ndaki müsbet farkt r. Bu dönem zarf nda sahip veya sahiplerce: 1. flletmeye ilave olunan de erler bu farktan indirilir; 2. flletmeden çekilen de erler ise farka ilave olunur. Ticari kazanc n bu suretle tespit edilmesi s ras nda, Vergi Usul Kanunu'nun de erlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur.'' hükmüne yer verilmifltir. Öte yandan, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 01/10/2008 tarihinde yürürlü e giren 81 inci maddesinde; '' ) (Ek: 17/4/ /24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam ndaki sigortal lar çal flt ran özel sektör iflverenlerinin, bu maddesinin birinci f kras n n (a) bendine göre malullük, yafll l k ve 356

3 ölüm sigortalar primlerinden, iflveren hissesinin befl puanl k k sm na isabet eden tutar Hazinece karfl lan r. Hazinece karfl lanan prim tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmaz.'' hükmü yer almaktad r.'' Bu hüküm ve aç klamalara göre, 5510 say l Kanun un 81 inci maddesinin ( ) bendi kapsam nda malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar primlerinden iflveren hissesinin befl puanl k k sm n n taraf n za herhangi bir ödeme olmaks z n hazinece do rudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödendi i ve taraf n zca söz konusu sigorta primleri iflveren hissesinin % 5 eksi i ile tahakkuk ettirilip ödendi i belirtildi inden, hazinece do rudan Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen %5 lik sigorta primlerinin gelir ve kurum kazanc n n tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmamas ve gelir olarak da yaz lmamas gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim 357

4 T.C. MAL YE BAKANLI I Gelir daresi Baflkanl ZM R VERG DA RES BAfiKANLI I Özelge Tarihi: Özelge Say s :DMG: /2061 KONU: Sitelerdeki konutlar n ihtiyaçlar için istihdam edilen temizlik görevlisi, bahç van, tamir bak m ustalar na yap lan ücret ödemeleri ile sitelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlara ödenen huzur haklar n n damga vergisine tabi olup olmad hk. lgi:.2009 tarih ve say l yaz n z. lgide kay tl yaz n z ekinde al nan. Yap Yönetim Kurulu Baflkanl n n.. tarih ve. say l yaz s nda; sitelerindeki konutlar n ihtiyaçlar için temizlik görevlisi, bahç van, tamir bak m ustas çal flt r laca ve bu kiflilere ücret ödemesi yap laca, ayr ca yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlara huzur hakk ödemesinde bulunulaca belirtilerek, söz konusu ödemeler için damga vergisi kesintisi yap l p yap lmayaca hususunda görüfl verilmesi talep edilmektedir. 488 say l Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Bu Kanuna ekli (1) say l tabloda yaz l kâ tlar n Damga Vergisine tabi oldu u, 3 üncü maddesinde de; Damga Vergisinin mükellefinin kâ tlar imza edenler oldu- u hükümlerine yer verilmifltir Ayn Kanuna ekli (1) say l tablonun (5766 say l Kanun ile de iflen) IV/ 1-(b) f kras nda; Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk, aidat, ihtisas zamm, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harc rah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karfl l al nan paralar (avans olarak ödenenler dâhil) için 358

5 verilen makbuzlar ile bu paralar n nakden ödenmeyerek kifliler ad na aç lm fl veya aç lacak cari hesaplara nakledildi i veya emir ve havalelerine tediye olundu u takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâ tlar n binde 6 nispetinde damga vergisine tabi oldu u, belirtilmifltir. Di er taraftan; Kanuna ekli (2) say l tablonun ''IV- Ticari ve Medeni fllerle lgili Ka tlar'' bafll kl bölümünün 34 üncü f kras nda; Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere iliflkin olmamak flart yla gerçek kifliler aras nda düzenlenen akitlerle ilgili kâ tlar (Söz konusu kâ tlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibar yla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) (Ek: 5535/8 md.) (Yürürlük: ) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere iliflkin düzenlenecek kâ tlar damga vergisinden istisna edilmifltir. Buna göre; bir ticaret mahalli olmayan ve konut olarak kullan lan site yöneticili inizde çal flt r lacak olan kap c, bahç van ve hizmetçilerin ücretlerinden damga vergisi kesintisi yap lmamas, ancak, site yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlara yap lacak huzur hakk ödemelerinden ve sitede çal flt r lacak di er iflçilerin ücretlerinden, damga vergisi kanununa ekli (1) say l tablonun IV 1-(b) f kras na göre binde 6 nispetinde damga vergisi kesintisi yap lmas gerekmektedir. Bilgi edinilmesini arz ederim. 359

6 T.C. MAL YE BAKANLI I Gelir daresi Baflkanl ZM R VERG DA RES BAfiKANLI I Özelge Tarihi: Özelge Say s : EMLK: /1318 KONU: Aktif olarak çal flmadan, iste e ba l olarak sigorta ödemesi yapanlar n, indirimli emlak vergisi muafiyetinden yararlan p yararlanamayacaklar hk. lgi : 2009 tarihli bilgi edinme talebiniz. lgide kay tl bilgi edinme talebinizde; 2005 y l ndan bu yana indirimli emlak vergisi uygulamas ndan yararlanarak emlak vergisi ödemedi iniz, ancak ilgili Belediye Baflkanl taraf ndan 2006 y l ndan itibaren iste e ba l sigortal olarak ödeme yapt n z gerekçesiyle muafiyetinizi kald rarak cezal olarak emlak vergisi tarhiyat yapt belirtilerek, aktif olarak çal flmadan, iste e ba l olarak sigortal olman z nedeniyle, indirimli emlak vergisi muafiyetinden yararlan p yararlanamayaca n z hususunda Baflkanl m z görüflünün bildirilmesi talep edilmektedir Say l Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f kras nda; ''Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yafl n doldurmam fl olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmad n belgeleyenlerin, gelirleri münhas ran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlar ndan ald klar ayl ktan ibaret bulunanlar n, gazilerin, özürlülerin, flehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye s n rlar içinde brüt 200 M2 yi geçmeyen tek meskeni olmas (intifa hakk na sahip olunmas hali dahil) halinde bu meskenlerine ait vergi oranlar n s f ra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukar da belirti- 360

7 lenlerin tek meskene hisse ile sahip olmalar halinde hisselerine ait k s m hakk nda da uygulan r. Muayyen zamanda dinlenme amac yla kullan lan meskenler hakk nda bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmad n belgelemenin usul ve esaslar n belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.''hükmüne yer verilmifltir. Bu hükme istinaden, Muhtelif tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren, 2003/6576, 2004/8268, 2005/9827, 2006/11450 say l Bakanlar Kurulu kararlar ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yafl n doldurmam fl olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmad n belgeleyenlerin, gelirleri münhas ran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlar ndan ald klar ayl ktan ibaret bulunanlar n, gazilerin, flehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye s n rlar içinde brüt 200 M2 yi geçmeyen tek meskene sahip olmalar halinde (intifa hakk na sahip olunmas hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oran n n 2004, 2005, 2006, 2007 ve müteakip y llar için s f r olarak belirlenmifltir. Di er taraftan, tarih ve (3.M) say l Resmi Gazete de yay mlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebli i nde konu ile ilgili aç klamalara etrafl ca yer verilmifl olup, Tebli in (I.2.) bölümünde; ''Hiçbir geliri olmad n beyan eden mükelleflerin, indirimli vergi oran ndan yararlanabilmeleri için, hizmet karfl l elde edilen ücret geliri, ticari, s nai ve mesleki faaliyet geliri, tar msal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmamas gerekti i, ayr ca; - kametgahlar n n bulundu u yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmad klar na, - T.C. Emekli Sand, Ba -Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortal bulunmad klar na, dair alacaklar belgeleri, Tebli eki form ekinde ilgili belediyeye, ilk defa mükellef olanlar, verecekleri bina vergisi bildirimi ekinde, öteden beri mükellef olanlar n ise 2004 y l Ocak ay içinde vermelerinin gerekti i,'' aç klanm flt r. 361

8 Ayn Tebli in (3/c) bölümünde de; ''Birden fazla meskeni olanlar n veya birden fazla meskende hisseye sahip olanlar n meskenlerine indirimli vergi oran uygulanmayaca.'' (3/e) bölümünde ise; ''Sosyal güvenlik kurumlar ndan emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet ayl alanlar n, bu ayl klar d fl nda baflka gelirlerinin bulunmas halinde, bunlar n meskenine indirimli vergi oran uygulanmayacakt r. Mükelleflerin gelir getirmeyen iflyeri, arsa ve araziye sahip olmalar, indirimli vergi oran ndan yararlanmalar na engel teflkil etmemektedir.'' Aç klamas na yer verilmifltir. Ancak, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 44 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebli in (I) inci bölümünde; mükelleflere kolayl k sa lamak amac yla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye s - n rlar içinde brüt 200 m2 yi geçmeyen tek meskene sahip olan mükelleflerin bu tebli ekinde yer alan Taahhüt Belgesini ilgili belediyeye vermeleri halinde bu meskenleri için 2004 y l ndan itibaren indirimli (s f r) bina vergisi oran n n uygulanmas uygun görüldü ü, Ayn Tebli in (II) nci bölümünde de; ''Hiçbir geliri olmad n taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oran ndan yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karfl l elde edilen ücret, ticari, s nai ve mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye irad, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmamas gerekti i, Mükelleflerin, yukar da belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmalar halinde bu de iflikli i mükellefiyetlerinin bulundu u belediyeye bildirmelerinin zorunlu oldu u, Öte yandan, indirimli vergi oran ndan yararlanma flartlar n tafl mad halde, gerçek d fl taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oran ndan yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen de iflikli i bildirmeyen mükelleflerden al nmas gereken vergi, cezal olarak ve gecikme faizi ile birlikte al naca,'' Aç klamalar na yer verilmifltir. 362

9 Buna göre, yukar da belirtilen türden bir geliriniz bulunmamas ve di er flartlar tafl man z flart yla, iste e ba l olarak sigortal olman z, indirimli emlak vergisi muafiyetinden yararlanman za engel teflkil etmeyecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 363

10 GEL R DARES BAfiKANLI I stanbul Vergi Dairesi Baflkanl Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü ü SAYI:B.07.1.G B /VUK /10/2005*375 KONU: Faturalar n nüshalar n n lazer yaz c ile ayr ayr yazd r l p yazd r lamayaca hk.. lgi:tarihsiz dilekçeniz. lgi dilekçenizden..vergi Dairesi Müdürlü ünün..vergi kimlik numaral mükellefi oldu unuz, faturalar n lazer tipi yaz c kullan lmak suretiyle asl ile örneklerinin ayr ayr yazd r l p yazd r lamayaca hususunda tereddüt olufltu undan, konu hakk ndaki görüflümüzü sordu unuz anlafl lmaktad r. Bilindi i üzere; 213 say l Vergi Usul Kanununun 231. maddesinde faturan n düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar 6 bent halinde hüküm alt - na al nm fl olup, an lan maddenin 1 nci bendinde; faturalar n s ra numaras dahilinde teselsül ettirilece i, ayn müessesenin muhtelif flube ve k s mlar nda her biri ayn numara ile bafllamak üzere ayr ayr fatura kullan ld takdirde bu faturalar n flube ve k s mlar na göre flube veya k sm n isimlerinin yaz lmas veya özel iflaretle seri tefriki yap lmas n n mecburi oldu u, belirtildikten sonra 2 nci bentte; faturalar n mürekkeple, makine ile veya kopya kurflun kalemi ile doldurulaca hükmüne yer verilmifltir. Di er taraftan; 02/02/1985 tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Vergi Usul Kanunu Uyar nca Vergi Mükellefleri Taraf ndan Kullan lan Belgelerin Bas m ve Da t m Hakk ndaki Yönetmeli in amaç ve kapsam n aç klayan 1. maddesinde Bu yönetmelik, Fatura, Müstahsil Mak- 364

11 buzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulas Perakende Sat fl Vesikalar (Perakende Sat fl Fifli, Makineli Kasalar n Kay t Rulolar, Girifl ve Yolcu Tafl ma Biletleri), Sevk rsaliyesi, Tafl ma rsaliyesi Yolcu Listesi, Günlük Müflteri Listesi ve Bakanl kça kullan lmas zorunlu hale getirilen belgelerin üçüncü flah slara bas m ve da t m ifllemlerine iliflkin flekil, flart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmamas halinde uygulanacak cezai flartlar belirlemek amac yla düzenlenmifltir. denilmifl ve 7.maddenin (A) bendinde faturada bulunmas gereken bilgiler aç klanm flt r. An lan yönetmeli in 13.maddesinin (a) bendinde; mükelleflerin söz konusu belgeleri bedeli mukabilinde sadece ba l bulunduklar vergi dairesinin il s n rlar içerisinde kalan anlaflmal matbaalara bast rabilecekleri, 16 nc maddesinde 159 s ra numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i gere ince Notere tasdik ettirilmemifl veya bu yönetmelik esaslar na göre haz rlanmam fl olan belgeleri kullanan mükellefler hakk nda, bu belgelerin hiç düzenlenmemifl oldu u kabul edilerek, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyar nca ifllem yap laca aç klanm flt r. Bu durumda, yukar da yer alan aç klamalar m z do rultusunda anlaflmal matbaalara bast r lm fl veya notere tasdik ettirilmifl faturalar n z n örnek olan ikinci nüshalar na örnek oldu u ibaresi yaz lmak, as l ve nüshalar n n seri ve s ra numaralar n n ayn olmas na azami dikkat gösterilmek suretiyle lazer yaz c kullanarak ayr ayr yazd r lmas mümkün bulunmaktad r. Bilgi edinilmesini rica ederim. Baflkan a. Grup Müdür 365

12 T.C. MAL YE BAKANLI I Gelir daresi Baflkanl SAYI : B.07.1.G B.0.53/ /07/2009* KONU: ZM R VERG DA RES BAfiKANLI I (Mükellef Hizmetleri KDV ve Di er Vergiler Grup Müdürlü üne) LG : tarih ve say l yaz n z. lgide kay tl yaz n zda; Baflkanl n z Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellefi Ltd. fiti.'nin Ekim/2008 döneminde Ltd. fiti.'den ihraç kayd yla ald mallar n al fl faturas ndaki miktar n sehven yaz lm fl olmas nedeniyle, sat c firman n talebi do rultusunda Kas m/2008 döneminde iade faturas kesildi i ve bu faturaya da ihracat flart yla sat n al nm fl olan fatura ile ilgi kurularak ''KDV tahsil edilmemifltir.'' flerhi düflüldü ünden bahisle ilgili dönem beyanlar n n düzeltilip düzeltilmeyece i konusunda Baflkanl m z görüflü talep edilmekte olup, konuya iliflkin aç klamalara afla da yer verilmifltir. 213 say l Vergi Usul Kanununun 3. maddesinde, vergilendirmede vergiyi do uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oldu u, vergiyi do uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabilece i hüküm alt na al nm flt r. Söz konusu Kanunun 217. maddesinde, yevmiye defteri maddelerinde yap lan yanl fllar n ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilece i, di er bilumum defter ve kay tlara rakam ve yaz lar n yanl fl yaz ld takdirde dü- 366

13 zeltmelerin ancak yanl fl rakam ve yaz okunacak flekilde çizilmek, üst veya yan taraf na veyahut ilgili bulundu u hesaba do rusu yaz lmak suretiyle yap - labilece i aç klanm flt r. An lan Kanunun 229. maddesinde fatura; sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifli yapan tüccar taraf ndan müflteriye verilen ticari vesika olarak tan mlanm flt r. Kanunun 231. maddesinin 5 numaral bendinde de, faturan n mal n teslimi veya hizmetin yap ld tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenece- i, bu süre içinde düzenlenmemifl olan faturalar n hiç düzenlenmemifl say laca, 232. maddesinde ise, birinci ve ikinci s n f tüccarlarla kazanc basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin satt klar emtia veya yapt klar ifller için fatura vermek, sat n ald klar emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda olduklar hükme ba lanm flt r. Yukar daki hükümlerden anlafl laca üzere, vergilendirmede vergiyi do uran olay ve bu olaya iliflkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oldu- u, faturan n müflterinin borçland gerçek mebla göstermesi gerekti i, faturada yanl fll k yap ld takdirde düzeltmelerin ancak (bütün nüshalar n bir araya getirilerek) yanl fl yaz okunacak flekilde çizilmek, üst veya yan taraf na do rusu yaz lmak suretiyle yap labilece i veya faturan n iptalinin yap larak yeni faturan n düzenlenece i anlafl lmal d r. Öte yandan; Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulanmas na iliflkin aç klamalar, tarih ve mükerrer say l Resmi Gazete'de yay mlanan 1 S ra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i ve daha sonra bu konuda yay mlanan di er Tebli lerde yap lm fl bulunmaktad r. Bu aç klamalara göre, Muhasebenin Temel Kavramlar ndan ''Tarafs zl k ve Belgelendirme Kavram '' ilkesi; muhasebe kay tlar n n gerçek durumunu yans tan ve usulüne uygun olarak düzenlenmifl objektif belgelere dayand r lmas gere ini ifade eder. Muhasebe, fiilen gerçekleflen ifllemlerin belgeler vas tas yla ortaya konulmas ve bu belgelerin defterlere kaydedilerek raporlanmas d r. 367

14 Ayr ca, KDV Kanununun 35. maddesinde; mallar n iade edilmesi, ifllemin gerçekleflmemesi, ifllemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta de ifliklik vukubuldu u hallerde, vergiye tabi ifllemleri yapm fl olan mükelleflerin bunlar için borçland vergiyi; bu ifllemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakk bulunan vergiyi de iflikli in mahiyetine uygun flekilde ve de iflikli in vukubuldu u dönem içinde düzeltece i, iade olunan mallar n fiilen iflletmeye girmifl olmas ve bu giriflin defter kay tlar ile beyannamede gösterilmesinin flart oldu u hükme ba lanm fl ve 1 Seri No.lu KDV Genel Tebli- inin ndirim bafll kl VIII/G bölümünde de konuya iliflkin aç klama yap lm flt r. Dolay s yla; ilgili Kanun maddesi ve Tebli hükmünden de anlafl laca üzere, mallar n fiilen iflletmeye girmifl olmas ve bu giriflin defter kay tlar ile beyannamede gösterilmesi flart koflulmufltur. Ancak, belge ve kay t düzenine ayk r olmamak kayd yla, iade edilen faturalar n tüm nüshalar yla iptal edilmesi durumunda bu faturalarla ilgili düzeltme yap labilecektir. Buna göre; ihraç kay tl düzenlenen faturadaki sehven fazla yaz lan tutar n sonraki dönemde herhangi bir sat fl ifllemi olmaks z n sadece karfl l kl kay tlar n düzeltilmesi amac yla iade faturas düzenlenerek düzeltme yap lmas mümkün bulunmamaktad r. Söz konusu ihraç kay tl sat fl faturas nda sehven fazla gösterilen miktarlar n düzeltilmesi iflleminin ihraç kay tl sat fl faturas - n n (bütün nüshalar bir araya getirilmek suretiyle) iptal edilerek yeni bir fatura düzenlenmesi fleklinde yap lmas gerekmektedir. Bu durumda, düzenlenecek yeni faturaya istinaden ihraç kayd yla sat fl n beyan edildi i ilgili dönem beyannamesi için de düzeltme beyannamesi verilece i tabiidir. Bilgi edinilmesini ve gere ini rica ederim. 368

15 T.C. MAL YE BAKANLI I Gelir daresi Baflkanl ZM R VERG DA RES BAfiKANLI I Özelge Tarihi : Özelge Say s : ÖZ/ Vasi yetkisi bulunmayan kiflinin, kira sözleflmesi yaparak banka hesab - na yat r lan kira ödemelerini tahsil etmesinin 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i kapsam nda mümkün bulunmad. (Gelir daresi Baflkanl ndan al nan tarih ve B.07.1.G B / /75481 say l yaz ile görüflümüzün uygun bulundu u bildirilmifltir.) lgide kay tl dilekçenizde,. Vergi Dairesi Müdürlü ü nün vergi sicil numaras nda Gayrimenkul Sermaye rad mükellefi olan. nün vekili olarak, müvekkilinizin Sokak No: adresindeki gayrimenkulünden kira geliri elde etti i, kendisinin çok yafll ve hasta olmas nedeniyle kira sözleflmelerinin sizin taraf n zdan yap ld, kira ödemelerinin taraf n zdan önceleri elden tahsil edildi i, 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i ile getirilen zorunluluktan sonra ödemelerin ad n za aç lm fl olunan banka hesab na yat r ld ve taraf n zca bankadan çekilerek müvekkilinize teslim etti inizi belirterek 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i ne göre yapt n z uygulamaya devam edip edemeyece iniz hususunda Baflkanl m z görüflü talep edilmektedir 193 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci maddesinin 1 inci f kras nda; maddede yaz l mal ve haklar n sahipleri, mutasarr flar, zilyedleri, irtifak ve intifa hakk sahipleri veya kirac lar taraf ndan kiraya verilmesinden elde edilen iratlar n gayrimenkul sermaye irad oldu u, ayn maddenin 1. bendinde ise; '' Arazi, bina (Döfleli olarak kiraya verilenlerde döfleme için al nan ki- 369

16 ra bedelleri dahildir.), maden sular, memba sular, madenler, tafl ocaklar, kum ve çak l istihsal yerleri, tu la ve kiremit harmanlar, tuzlalar ve bunlar n mütemmim cüzileri ve teferruat n n kiralanmas karfl l nda elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye irad oldu u'' hüküm alt na al nm flt r. Di er taraftan, 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i nde; 213 say l Vergi Usul Kanunu nun ''Yetki'' bafll kl mükerrer 257 nci maddesinin birinci f kras n n (2) numaral bendi, Maliye Bakanl n n mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlar veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlulu unu getirmeye ve bu zorunlulu un kapsam n ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslar n belirlemeye yetkili oldu unu hükme ba lam flt r. Bu yetkiye dayan larak, iflyeri ve konut kiralama ifllemlerine iliflkin yap lacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine iliflkin usul ve esaslar n yer ald 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. An lan tebli in ''Tevsik Zorunlulu unun Kapsam '' bafll kl 1 inci bendinde; ''Bakanl m za verilen yetkiye istinaden, - Konutlarda, her bir konut için ayl k 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, - flyerlerinde, iflyerini kiraya verenler ile kirac lar n kiraya iliflkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu u getirilmifltir..'' aç klamas na yer verilmifltir. Ayn tebli in ''Tevsik Zorunlulu u Getirilen fllemlerde Belge Düzeni'' bafll kl 2 nci bendinde; '' 370

17 Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü arac k l nmak suretiyle, para yat rma veya havale, çek veya kredi kart gibi araçlar kullan lmak suretiyle yap lan tahsilat ve ödemeler karfl l - nda dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendi inden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankalar n internet flubeleri üzerinden yap - lan ödeme ve tahsilatlar da ayn kapsamdad r'' aç klamas yer almaktad r. Di er taraftan Borçlar Kanun unun 386 nc maddesinde ''vekalet bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan iflin idaresini veya takabbül eyledi i hizmetin ifas n iltizam eyler'' yine ayn kanun un 388. nci maddesinde '' vekalet akdinin flümulü mukavele ile sarahaten tespit edilmemifl ise, taallük eyledi i iflin mahiyetine göre tayin edilir.'' hükmü bulunmaktad r. Medeni haklar kullanma yeterlili ini kay p eden müvekkil ya da vekilin hacir alt na al nmas ile vekalete dayanan temsil yetkisi sona ermektedir. Türk Medeni Kanunun ''Vasi ve kayy m'' bafll kl 403 ncü maddesinde ; ''. Kayy m, belirli iflleri görmek veya malvarl n yönetmek için atan r. Bu Kanunun vasi hakk ndaki hükümleri, aksi belirtilmifl olmad kça kayy m hakk nda da uygulan r.'' Yine ayn kanunun '' stek Üzerine'' bafll kl 408 nci maddesinde; ''Yafll l, sakatl, deneyimsizli i veya a r hastal sebebiyle ifllerini gerekti i gibi yönetemedi ini ispat eden her ergin k s tlanmas n isteyebilir.'' hükmü bulunmaktad r. Türk Medeni Kanun un Kayy ml gerektiren hâlleri düzenleyen 426 nc maddesinde ''Vesayet makam, afla da yaz l olan veya kanunda gösterilen di er hâllerde ilgilisinin iste i üzerine veya re'sen temsil kayy m atar: 1. Ergin bir kifli, hastal, baflka bir yerde bulunmas veya benzeri bir sebeple ivedi bir iflini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda de ilse, 371

18 2. Bir iflte yasal temsilcinin menfaati ile küçü ün veya k s tl n n menfaati çat fl yorsa, 3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.'' fleklinde düzenleme yap lm flt r. Yukar da yer alan hüküm ve aç klamalara göre;. ye ait olan gayrimenkulleri kiraya vermek amac yla kira sözleflmesi yapman z, ad n za aç lm fl olan banka hesab na yat r lan kira ödemelerini tahsil etmeniz ve ad geçenin mal varl n yönetmeniz vesayet makamlar ndan alaca n z yetki ile mümkün bulunmakta olup, böyle bir yetkinizin bulunmamas halinde, ise kiralama ifllemlerinde ayl k 500,00-TL. ve üzeri bedelli konut kiralamalar nda kira geliri elde edenlerin, iflyeri kiralamalar nda ise herhangi bir tutarla s - n rl olmaks z n hem iflyerini kiraya verenlerin hem de kirac lar n yapt klar tahsilat ve ödemeler için tevsik zorunlulu unun bulunmas nedeniyle, yap lacak kira ödemelerinde bankalarca veya Posta idarelerince düzenlenen belgelerde kirac ile kiralayan n(gayrimenkul sahibinin) ad ve soyadlar n n yaz l bulunmas gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 372

19 T.C. GEL R DARES BAfiKANLI I Bursa Vergi Dairesi Baflkanl (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlü ü) Tarih : Say : B.07.1.G B VUK /5978 Konu : fiube iflyerlerinde merkez iflyeri için tasdik ettirilen vergi levhas fotokopilerinin as l p as lamayaca DIfi T CARET VE PAZARLAMA A.fi. lgi : tarihli dilekçeniz. lgide kay tl dilekçenizde özetle, merkez iflyeri adresi için tasdik ettirilen vergi levhas n n fotokopi ile ço alt lan örneklerinin di er illerde bulunan flube iflyerlerinde kullan lmas n n bir sak ncas veya cezai yapt r m n n olup olmad hususunda bilgi talebinde bulundu unuz anlafl lm flt r. Bilindi i üzere, 213 Say l Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü f kras nda; "Gelir Vergisi mükellefleri (kazanc basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye flirketleri her y l may s ay n n son gününe kadar vergi tarh na esas olan kazanç tutarlar ile bunlara isabet eden vergi miktarlar n gösteren levhay merkezlerine, flubelerine, sat fl ma azalar na ifl sahipleri ile mükellefler taraf ndan kolayca okunup görünecek flekilde asmak zorundad rlar. " hükmü yer almaktad r. Bu madde hükmünün uygulamas na iliflkin olarak yay mlanan 142 S ra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli in B/III bölümünde, vergi levhas asmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bu levhay ifl yerlerinin; merkezlerinde, flubelerinde, sat fl ma azalar nda, çiftçilerin do rudan do ruya zirai faaliyetleri ile ilgili al m sat m ifllerinin tedviri için açt klar yaz hanelerinde, 373

20 tafl t iflletmeleri ayr ca tafl tlar nda, ifl yerinde birden fazla kat veya reyon olmas halinde her kat ve reyon için birer tane olmak üzere ifl sahipleri ile müflteriler taraf ndan kolayca okunup görülebilecek flekilde asacaklar aç klanm flt r. Di er taraftan; 143 S ra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inin vergi levhas ile ilgili III üncü bölümünde, levhalar n her y l tasdiki zorunlulu u da dikkate al narak çok flubeli firmalar için her levhan n ayr ayr tasdik ettirilmesinin yarataca güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhan n bask suretiyle matbaada ço alt lan örneklerinin kullan lmas n n uygun görüldü ü hükme ba lanm flt r. Ayr ca; 146 S ra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde de, Her katta birden fazla reyon bulunmas halinde o kat için yaln zca bir adet vergi levhas n n as lmas, bir adet tasdikli vergi levhas bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüfltür." aç klamas na yer verilmifltir. Bu aç klamalar do rultusunda, merkez iflyeri için tasdik ettirilen vergi levhas n n fotokopi ile ço alt lan örneklerinin flube iflyerlerinde kullan lmas yeterli olup, ayr ca vergi levhas tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktad r. Bilgi edinilmesini rica ederim. 374

21 T.C. GEL R DARES BAfiKANLI I Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü ü) Say : B.07,1.G B /2-MUK Konu: Ortaklara verilen borç paralar n finansman hizmeti olarak kabul edilip, adatland r lmas sonucu hesaplanan faiz için ödenen KDV nin indirim konusu yap l p, yap lamayaca..... lgi: stanbul Vergi Dairesi Baflkanl na hitaben verilen tarihli dilekçeniz. lgide kay tl dilekçenizde; Baflkanl m z n vergi numaral mükellefi oldu unuz belirtilerek, hakk n zda düzenlenen Vergi nceleme Raporu ile 2005 hesap döneminde ortaklar n za sunulan finansman hizmeti için hesaplanan faiz nedeniyle KDV beyanlar n z n düzeltilmesi sonucunda 06/2007 dönemi için tarh edilen ve uzlaflma sonucu tarihinde ödendi i belirtilen Katma De er Vergisinin Haziran/2009 döneminde indirim konusu yap l p yap lmayaca konusunda Baflkanl m z görüflü talep edilmektedir. Bilindi i üzere, 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 29/1 inci maddesinde mükellefler, yapt klar vergiye tabi ifllemler üzerinden hesaplanan katma de er vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmad kça, faaliyet- 375

22 lerine iliflkin olarak kendilerine yap lan teslim ve hizmetler dolay s yla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de er vergisini indirebilecekleri, 29/3 üncü maddesinde ise indirim hakk n n vergiyi do uran olay n takvim y l afl lmamak flart yla ilgili vesikalar n kanuni defterlere kaydedildi i vergilendirme döneminde kullan labilece i hüküm alt na al nm flt r. Buna göre, ilgide kay tl dilekçenizde sözü geçen Vergi nceleme Raporunda, 2005 hesap döneminde ortaklara finansman hizmeti sunuldu u ve ortaklarda sürekli olarak nakit bulunduruldu u, verilen bu finansman hizmeti için katma de er vergisinin do ru tutarda kay t ve beyan edilmedi i ve KDV beyanlar n z n düzeltilmesi sonucu 2007/Haziran döneminde haks z yere iade al nmas nedeniyle katma de er vergisi tarhiyat yap ld anlafl lm fl olup; uzlaflma sonucu kesinleflerek ödenen KDV tutar n n indirim konusu yap lmas mümkün de ildir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 376

23 T.C. GEL R DARES BAfiKANLI I Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlü ü Say : B.07,1.G B /01-MUK /25281 Konu: flas ertelemesi hükümleri kapsam nda dava ve icra takibine konu edilemeyen alacaklar hakk nda flüpheli alacak karfl l ayr l p ayr lamayaca. lgi:./2009 tarihli dilekçeniz. lgi dilekçenizde; a z ve difl bak m, vücut bak m, yüzey temizli i ve kumafl temizli i ile ilgili her türlü ürün ve bunlar n aktif bileflikleri, hammadde, katk maddesi, mamul ve yar mamul ürünler, makineler, yedek parçalar, teçhizat ve faaliyet sahas yla ilgili di er malzemeleri Türkiye içinde ve d fl nda imal, ithal ve ihraç etmek, pazarlamak ve da t m n yapmak faaliyeti ile ifltigal eden flirketinizin cra flas Kanunu nun flas Ertelemesi ne iliflkin hükümleri kapsam nda dava ve icra takibine konu edilemeyen alaca na iliflkin olarak Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi uyar nca flüpheli alacak karfl l ay rmas n n mümkün olup olamayaca hususunda tereddüt olufltu undan, Baflkanl m z görüflü talep edilmektedir. Bilindi i üzere; 6762 say l Türk Ticaret Kanununun III- dare Vazifeleri 1.fiirketin mali durumunun bozulmas halinde bafll kl 324.maddesinde, Son y ll k bilançodan esas sermayenin yar s n n karfl l ks z kald anlafl l rsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir. 377

24 fiirketin aciz halinde bulundu u flüphesini uyand ran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin sat fl fiyatlar esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karfl l ks z kald takdirde,umumi heyet bu sermayenin tamamlanmas na veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermedi i takdirde flirket feshedilmifl say l r.fiirketin aktifleri flirket alacaklar n n alacaklar n karfl lamaya yetmedi i takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur.mahkeme bu takdirde flirketin iflas na hükmeder.fiu kadar ki; flirket durumunun slah mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacakl n n talebi üzerine mahkeme iflas karar n tehir edebilir.bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi flirket mallar n n muhafazas için lüzumlu tedbirleri al r. hükmü yer almaktad r. Ayn Kanunun 546 nc maddesinde de; Esas sermayenin yar s kaybedilmifl veya flirketin borçlar mevcudundan fazla tutmuflsa, yahut flirketin aciz halinde bulundu u flüphesini uyand ran emareler mevcut ise anonim flirket hakk ndaki 324 üncü madde hükmü tatbik olunur. hükmü bulunmaktad r. cra flas Kanununun Erteleme Tedbirleri bafll kl, 179/a maddesi ile flas n ertelenmesine karar veren mahkemenin, flirketin veya kooperatifin malvarl n n korunmas için gerekli her türlü tedbiri iyilefltirme projesini de göz önünde tutarak alaca, mahkemenin erteleme karar ile birlikte kayy m atanmas na karar verece i, mahkemenin, yönetim organ n n yetkilerini tümüyle elinden al p kayy ma verebilece i gibi yönetim organ n n karar ve ifllemlerinin geçerlili ini kayy m n onay na ba l k lmakla da yetinebilece i, iflas n ertelenmesi karar nda kayy m n görev ve yetkilerinin ayr nt l olarak gösterilece i, mahkemenin erteleme karar n n hüküm f kras n 166. maddenin ikinci f kras ndaki usulle ilan edece i ve gerekli bildirimleri yapaca, Ayn Kanunun Erteleme Karar n n Etkileri bafll kl 179/b (Ek: 17/7/ /50 md) maddesi ile de, erteleme karar üzerine borçlu aleyhine 6183 say l Kanuna göre yap lan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yap lamayaca ve evvelce bafllam fl takiplerin duraca ; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanafl m ve hak düflüren müddetlerin ifllemeyece i, hüküm alt na al nm flt r. 378

25 flas n ertelenmesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, di er bir deyiflle borca bat k durumda olan bir iflletmenin belli koflullarla geçici olarak iflas na karar verilmesini önlemek, di er bir deyiflle iflas karar verilmesini gerektiren borca bat kl ortadan kald rmak, firma durumunun slah ve varl n ve faaliyetini sürdürmesini sa lamak amac yla getirilmifl bir müessesedir. flas n ertelenmesi bir hakt r, görev ya da sorumluluk de ildir. flas n ertelenmesi kurumunun temel amac, mali durumu bozulmufl ve iflas istenmifl olan bir sermaye flirketinin mali durumunun düzelmesi olas l - bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak flirkete toparlanma ve yeniden üretim ve istihdam yaratma imkân vermektir. Süreç s ras nda iyilefltirme projesine uygun olarak ticari faaliyete devam edilmektedir. Süreç sonunda baflar ya ulafl labilir, ödemeler yap labilir ve ticari hayata devam edilebilir. Ya da baflar sa lanamayarak iflas ya da konkordato sürecine de gidilebilir. Di er taraftan; 213 say l Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde, Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak flart yla; 1-Dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar; 2-Yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemifl bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; fiüpheli alacak say l r. Yukar da yaz l flüpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte karfl l k ayr labilir. Bu karfl l n hangi alacaklara ait oldu u karfl l k hesab nda gösterilir. Teminatl alacaklarda bu karfl l k teminattan geri kalan miktara inhisar eder. fiüpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesab na intikal ettirilir. hükmü yer almaktad r. Bu hükme göre, dava ve icra safhas nda bulunan alacaklarla, yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemifl olan dava ve icra takibine de meyecek derecedeki küçük alacaklar flüpheli alacak say ld ndan yukar da belirtilen flartlar tafl yan alacak- 379

26 lar için karfl l k ayr lmas mümkün bulunmakta olup, bu flartlardan herhangi birisinin mevcut olmamas halinde ise flüpheli alacak kayd na imkan bulunmamaktad r. Ancak; Vergi Usul Kanununun düzenlemedeki amac alaca n flüpheli hale geldi inin ispat oldu una göre; alacakl n n yasal haklar n s n rlayarak alaca n n temini için baflvuraca icra takibini engelleyen cra flas Kanunu nun 179/b maddesi de flart n yerine getirildi inin ispat bak m ndan yeterlidir. Yukar da yap lan aç klamalara göre; iflas n ertelenmesi, flirketi idare veya temsille görevlendirilmifl olanlar ya da alacakl lar taraf ndan iyilefltirme projesinin haz rlan p mahkemeye ibraz ve mahkemenin de bu projeyi inand - r c bulmas halinde söz konusudur. Bu karar n verilmesi firmadan alaca olanlar n alacaklar n tahsil etme imkân n ortadan kald rmamakta, salt icra takipleri engellenmektedir. Erteleme karar dava açs n açmas n tüm alacakl lar bak m ndan sonuç do uraca ndan alacakl lar n dava açmalar na ve icra takibi yapmalar na gerek yoktur. Bu nedenle, gerek alacakl oldu unuz flirket hakk nda iflas n ertelenmesi karar n n verilmesi ile iflasa iliflkin flartlar n varl n n tamamen ortadan kalkt ndan söz edilemeyecek olmas, gerekse iflas ertelenen borçlu flirketin takibi cra ve iflas Kanunu hükmü uyar nca engellendi i hususlar birlikte de- erlendirildi inde iflas ertelenen flirketten tahsil edilemeyen ve Kanunen takibine de imkân olmayan alacaklar n z için mahkemece iflas n ertelenmesine iliflkin karar n verildi i hesap döneminde flüpheli alacak karfl l ay rman z mümkün bulunmaktad r. Ancak, iflas ertelenen borçlu flirketin daha sonra iflas veya iflastan kurtulma halleri söz konusu olur ise, ayr lan flüpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar n n tahsil edildikleri dönemde kâr / zarar hesab na intikal ettirilece i tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 380

27 PRAT K B LG LER B LG LER PRAT K

28 382

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24

BİNA VERGİSİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/24 1 İstanbul,20.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/2 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Emekliler İle Gazilere,

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No : 435) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.04.2014 Sirküler No : 2014 / 19 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No : 435) 03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı