U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?"

Transkript

1 A USTOS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE Sharpe Oran Nedir? EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri Avrupa Hisse Senetleri PERFORMANS ÖZET Yat r mc lar beklenen getiri oranlar ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r? Bu karara varmak için Sharpe oran size yard mc olabilir, çünkü bu oran beklenen getirilerimizi risk faktörünü göz önüne alarak hesaplayabilir. Sharpe oran bir yat r m n riskini hesaplayarak beklenen performans n ölçer ve her bir risk faktörü birimi için elde edilebilecek getiriyi belirler. De iflkenlik faktörü olarak standart sapma de eri kullanan bu formül, genellikle ayn amaca sahip yat r m fonlar n n s ralamas nda kullan ld gibi, ayr ca di er menkul k ymetlere de uygulanabilir. Hazine Bonolar n aflan Sharpe Oran = Fon getirisi Fonun bonolar aflan getirisinin Standart Sapmas Standart Sapma Beta de erinin aksine her menkul k ymet veya fon için ayn flekilde hesaplan r, farkl temel ölçekler kullanmaz. Buna karfl l k endeks de erini de ifltirerek Beta de erini de ifltirmek mümkündür. Bu farkl hesaplama sayesinde, Sharpe oran kullan larak hisse senedi fonlar n n getirileri sabit-getirili menkul k ymetlerin getirileriyle k yaslanabilir. SHARPE ORANININ ANLAfiILMASI Sharpe oran ne kadar yüksekse, bir portföyün yat r m risklerine ba l olarak elde etti i getiriler de o oranda yüksek demektir. Risk ve getiri aras ndaki iliflki son derece basittir: Standart sapma ne kadar yüksekse, fonun yüksek bir sharpe oran na sahip olmas için hazine bonolar n n getirisini aflan bir getiriye sahip olmas gereklidir. Ayn flekilde, orta düzeyde getiriye sahip ancak dalgalanmas az bir fonun da Sharpe oran yüksek olacakt r. Sharpe oran di er portföylerin sharpe oranlar yla karfl laflt r lmad kça bir anlam tafl maz. Ancak di er portföylerin sharpe oranlar yla karfl laflt r ld nda gerçek de eri ortaya ç kar. Bu de erin nas l yorumlanmas ve kullan lmas gerekti ini bilmek yat r mc lara günümüz piyasas nda oldukça yard mc olacakt r.

2 ABD $ TAHV L VE BONOLAR US $ BONDS SEKTÖR OLARAK Nakit (%19,7) Kurumsal-Di er (%3,5) Kamu Yat r mlar (%35,6) ABD devlet tahvillerinden oluflan standart portföylerin üzerinde uzun vadeli anapara art r m hedefler. Toplam getirileri maksimize etmek amac yla, getiri e risi üzerinde aktif portföy yönetimini gerçeklefltirmek. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/07/04 itibar yla) ABD de Temmuz ay na ait ekonomik veriler beklenenin biraz gerisinde gerçekleflirken, ekonomik geliflmenin Haziran ay nda her aç dan bir duraklamaya girdi ini iflaret etmekteydi ve bunlar aras nda istihdamdan ücretlere ve hatta y l bafl ndan bu yana son derece yüksek oranlarda seyretmekte olan fiyatlar üzerindeki bask lar da sayabiliriz. Piyasalar n bu ekonomik verileri ekonomik düzelmenin halihaz rda yavafllamakta oldu u fleklinde yorumlayarak bu bilgileri tahvil fiyatlar na yans tmas üzerine, 10 y ll k Hazine tahvilleri ay ortas na do ru üç ayd r indikleri en düflük düzeylere gerilemifltir. MEVCUT STRATEJ (27/07/04 itibar yla) Bu ay içinde uzun vadeli tahvillerin faiz oranlar n n biraz ç kmas sonucu, portföyün endeksin alt nda durasyon tutmas nedeniyle bu geliflmeden biraz kazançl ç km flt r. Ayn flekilde, k sa ve orta vadeli tahvillerin faizlerinin FED in s k para dönemini bafllatmas üzerine artmas sonucu getiri e risi stratejisi kazançl olmufltur. Sektör da l m bu ay içinde kar fl k bir görünüm verdi ve portföyde düflük a rl kta tutulan krediler sektörünün üstün performans göstermesi portföyde kayba neden olurken, Ticari potek Garantili Tahviller sektörünün Hazine tahvillerine oranla daha iyi performans göstermesi sonucu portföy kazançlar na olumlu katk da bulundu. Kamu Kurulufllar yat r mlar ile potek Garantili Yat r mlar n bu ay eflit performans göstermesi nedeniyle Portföyün bu iki sektörde eflit a rl k tutmas performansta bir de ifliklik yaratmad. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,50 Euro Cinsinden 14,53 Süre 4,66 Y l Standart Sapma %4,96 Beta 0,86 R-kare 0,96 $13,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran 0,52 Lehman Gov t Credit Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ Kamu Kurulufllar Tahvilleri (%20,6) $7.500 $5.000 Kurumsal-Mali Yat r mlar (%20,6) Fon Benzer Fon %10,42 %5,09 %9,49 %1,22 %0,57 %8,81 %5,50 %8,66 %3,15 % -0,08 %11,85 %8,50 %11,04 %4,67 %0,87 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD $ Tahvil ve Bonolar Fonu portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Lehman Gov t Credit. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 2 A ustos 2004

3 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (EURO) GLOBAL BONDS (EURO) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Kanada (%3,8) ngiltere (%5,3) Di er (%4,5) Euro (%55,2) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Dünya tahvil piyasalar nda Temmuz ay genel olarak sessiz geçerken Tüketici Fiyat Endeksi nin 16 Temmuz da beklenenin alt nda aç klanmas üzerine piyasalarda bir canlanma yafland. Piyasa, faiz oranlar n n ayn kalaca beklentisiyle bir rally göstermeye bafllad. Buna karfl n, FED Baflkan Greenspan in bir aç klama yaparak FED in faiz oranlar n n yavafl yavafl da olsa art raca n belirtmesi üzerine rally sona erdi. Piyasadaki al m-sat mlar marj aral klar içinde gerçekleflmeye devam ederken (örne in, 10 y ll k ABD tahvilleri %4,4 ile %4,8 aras nda de iflmektedir), Temmuz sonuna do ru ifllemler bu aral n alt s n r nda gerçekleflmekteydi. Avrupa, dünya çap ndaki büyüme zincirindeki zay f halka olmaya devam etmektedir. Fransa ve talya n n güçlü büyüme göstermesine ra men, Alman ekonomisindeki zay fl k devam etmektedir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un durasyonunun endeksin alt nda tutulmas performans artt rm flt r. Fonun durasyonu Endeks e yak n tutulmaktad r. Ülke baz nda yapt m z yat r m seçeneklerimiz de Temmuz ay nda performans n art r lmas na katk da bulunmufltur. Avrupa tahvillerinde yüksek a rl kl pozisyon al rken, ABD ve Japonya tahvillerinde düflük a rl kl pozisyon tutmaktay z. Kur piyasalar na gelince, ABD dolar çalkant l bir ay geçirmifl olup dolardaki düflüflün ileride de devam edece i kan s nday z. Genel olarak, kur piyasalar na ait stratejilerimiz de iflmedi, euro da yüksek a rl kl pozisyon ve yen de düflük a rl k tutmaktay z. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 15,74 ABD Dolar Cinsinden $18,95 Süre 4,95 Y l Standart Sapma %3,89 Beta 0,81 R-kare 0,86 122,0 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 2 Sharpe Oran -0,53 Citigroup WGBI (Euro) Japonya (%12,5) Amerika Birleflik Devletleri (%18,7) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 Fon Benzer Fon %10,41 %5,97 %0,96 % -2,54 %2,41 %6,67 %3,30 %0,91 % -0,54 %1,89 %8,46 %4,40 %1,39 % -4,40 %2,96 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (Euro) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. **Euro eskiden Alman Mark olarak hesaplanm flt r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, Citigroup WGBI (Euro). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 3 A ustos 2004

4 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (ABD$) GLOBAL BONDS (US$) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Dünya tahvil piyasalar nda Temmuz ay genel olarak sessiz geçerken Tüketici Fiyat Endeksi nin 16 Temmuz da beklenenin alt nda aç klanmas üzerine piyasalarda bir canlanma yafland. Piyasa, faiz oranlar n n ayn kalaca beklentisiyle bir rally göstermeye bafllad. Buna karfl n, FED Baflkan Greenspan in bir aç klama yaparak FED in faiz oranlar n n yavafl yavafl da olsa art raca n belirtmesi üzerine rally sona erdi. Piyasadaki al m-sat mlar marj aral klar içinde gerçekleflmeye devam ederken (örne in, 10 y ll k ABD tahvilleri %4,4 ile %4,8 aras nda de iflmektedir), Temmuz sonuna do ru ifllemler bu aral n alt s n r nda gerçekleflmekteydi. Avrupa, dünya çap ndaki büyüme zincirindeki zay f halka olmaya devam etmektedir. Fransa ve talya n n güçlü büyüme göstermesine ra men, Alman ekonomisindeki zay fl k devam etmektedir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un durasyonunun endeksin alt nda tutulmas performans artt rm flt r. Fonun durasyonu Endeks e yak n tutulmaktad r. Ülke baz nda yapt m z yat r m seçeneklerimiz de Temmuz ay nda performans n art r lmas na katk da bulunmufltur. Avrupa tahvillerinde yüksek a rl kl pozisyon al rken, ABD ve Japonya tahvillerinde düflük a rl kl pozisyon tutmaktay z. Kur piyasalar na gelince, ABD dolar çalkant l bir ay geçirmifl olup dolardaki düflüflün ileride de devam edece i kan s nday z. Genel olarak, kur piyasalar na ait stratejilerimiz de iflmedi, euro da yüksek a rl kl pozisyon ve yen de düflük a rl k tutmaktay z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,66 Euro Cinsinden 14,67 Süre 5,28 Y l Standart Sapma %8,65 Beta 1,01 R-kare 0,92 $28,6 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 1,17 Citigroup WGBI US$ ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar ngiltere (%5,8) Japonya (%12,7) Amerika Birleflik Devletleri (%19,0) Kanada (%4,5) Di er (%5,3) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % -3,7 $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Euro (%52,7) 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. Fon Benzer Fon %1,94 %0,91 %17,96 %15,68 % -2,32 %2,07 % - 0,14 %14,70 %12,41 % -1,96 %1,59 % - 0,99 %19,49 %14,91 % -2,02 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (ABD$) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI US$. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 4 A ustos 2004

5 DENGEL YATIRIM GLOBAL BALANCED Dünyan n çeflitli yerlerinde, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahviller ve hisse senetlerine yat r m yaparak yat r mlar n çok genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla orta düzeyde büyüme hedefler. Yüksek potansiyele sahip hisse senedi ve tahvil piyasalar nda, %60 hisse senetleri ve %40 tahvillerden oluflan bir portföyle yat r m yapmakt r. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Ekonomik ortam n destekleyici olmas, hisselerin sahip olduklar de erler ve flirket kazançlar ndaki art fllara ait tahminlerin olumlu olmas nedeniyle hisse senetlerinin gelece i de olumlu görünmektedir. Buna ra men, hisse senetleri piyasalar Temmuz ay nda zorluk çektiler. Dünya tahvil piyasalar genel olarak ekonomik verilerin do rultusunda hareket etmifltir. Örne in, ABD deki istihdam rakamlar n n zay f ç kmas sonucu ay bafl nda getiri oranlar nda inifl yaflanm flt r. Bu arada, enflasyon rakamlar beklenenin biraz alt nda gerçekleflmifltir. Bu nedenle, 10 y ll k ABD tahvillerinin getirileri Temmuz bafl nda inifl göstermekle beraber, ay n kalan k sm nda büyük oranda fazla bir de iflme göstermemifllerdir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri yat r mlar bölümüne gelince, yat r mlar n bölgesel olarak da t lmas stratejisi de iflmeden bir önceki ayla ayn kalm flt r. Fon Japonya, Avrupa ve Asya Pasifik yat r mlar n tercih etmektedir. Sektör baz nda bakacak olursak, Fon dönemsel alanlardan uzaklaflmakta olup, bunun nedeni fon yöneticilerinin dönemsel sektörlerdeki ekonomik düzelmenin sonlar na gelindi i kan s nda olmalar d r. Fon yöneticileri onun yerine çekici de erlerden sunulan uzun dönemli büyümeye yönelik franchise flirketlerine yönelmektedirler. Fon un sabit gelirler bölümü yöneticilerinin tahvil getirilerinin flu anda önemli bir de er sunmad klar yolundaki görüflleri devam etmektedir. Fon yöneticileri ayr ca Fon un ABD bölümünde nötral durasyona yönelmifllerdir. Avrupa da ise, fonun durasyonu biraz art r lmakla beraber, hala benchmark durasyonunun alt nda tutulmaktad rlar. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,38 Euro Cinsinden 14,43 Süre 5,20 Y l Standart Sapma %9,75 Beta 0,97 R-kare 0,95 $37,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,17 Citigroup WGBI Equities/ MSCI World Equities (40/60) VARLIK VE BÖLGE DA ILIMI Avrupa K. Amerika Pasifik Nakit %0,58 % -0,29 %0,27 Tahvil ve Bono %16,61 %10,77 %5,09 Hisse Senedi %17,24 %35,48 %14,25 Toplam %34,43 %45,96 %19,61 Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon % - 11,35 % - 17,44 % - 11,41 %21,39 % -2,47 % - 7,37 % - 10,74 % - 8,70 %22,43 % -1,49 % - 7,21 % - 10,18 % - 5,03 %25,87 % -0,52 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited Grubu A. fi. taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dengeli Yat r m portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI Equities/MSCI World Equities (40/60). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 5 A ustos 2004

6 DÜNYA H SSE SENETLER WORLD EQUITIES Bu fon de iflik ülkelerde hisse senetlerine yat r m yaparak yüksek oranda büyüme ve fonlar riske karfl da tma stratejisinin avantajlar ndan faydalanmay hedefler. Bu fon önce yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra dünya çap nda yat r m olanaklar en parlak ülkelerdeki büyümekte olan flirketler üzerinde yat r m yapar. Yat r m yap lan hisse senetlerinin getiri oranlar ndaki dalgalanmalar göz önüne alarak bunu kabullenme kofluluyla yüksek oranda anapara artt r m stratejisi takip eder. LK BEfi ÜLKE Amerika Birleflik Devletleri Japonya Fransa ngiltere sviçre LK BEfi SEKTÖR Mali Sa l k E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Biliflim Teknolojisi Telekomünikasyon Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % +3,9; Mali % +4,0 %46,3 %10,9 %7,1 %5,3 %5,0 %25,5 %14,3 %13,6 %11,5 %10,4 DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Fonun performans n n Temmuz ay nda oldukça büyük bask lar alt nda kalan teknoloji sektöründeki yat r mlar nedeniyle olumsuz etkilenmesine ra men, bu sektör dahilinde yap lan flirket seçimlerinin iyi yap lmas sayesinde bu sektör performansa olumlu katk da bulunmufltur. Fon özellikle Microsoft gibi üstün performans gösteren ve yüksek kaliteli flirket yat r mlar n tercih etmektedir. Buna karfl n, Fon henüz pozisyonlar yerleflmemifl, düflük kaliteli ve küçük teknoloji flirketlerinde düflük a rl k tutmakta olup, yat r mc lar bu flirketleri Temmuz ay nda büyük ölçüde ellerinden ç karm fllard r. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Yat r mlar n bölgesel olarak da t lmas stratejisi de iflmeden bir önceki ayla ayn kalm flt r. Fon Japonya, Avrupa ve Asya Pasifik yat r mlar n tercih etmektedir. Sektör baz nda bakacak olursak, Fon dönemsel alanlardan uzaklaflmakta olup, bunun nedeni fon yöneticilerinin dönemsel sektörlerdeki ekonomik düzelmenin sonlar na gelindi i kan s nda olmalar d r. Fon yöneticileri onun yerine çekici de erlerden sunulan uzun dönemli büyümeye yönelik franchise flirketlerine yönelmektedirler. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,98 Euro Cinsinden 15,76 Standart Sapma %15,61 Beta 0,92 R-kare 0,95 $30,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran -0,40 MSCI World Equities LK BEfi fi RKET Total S.A. Sanofi-Synthelabo America Movil S.A. de C.V. Samsung Electronics Co. Ltd. Microsoft Corp. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Fon Benzer Fon %2,8 %2,7 %2,5 %2,3 %2,2 % - 13,96 % - 25,13 % - 25,10 %24,02 % -1,20 % - 12,51 % - 18,12 % - 21,78 %29,47 % -1,11 % - 12,92 % - 16,52 % - 19,54 %33,76 %0,44 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dünya Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds - Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, MCSI World Equities. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 6 A ustos 2004

7 ABD BÜYÜK fi RKET DE ER H SSE SENETLER US LARGE CAP VALUE EQUITIES Büyük ABD flirketlerine yat r m yaparak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. Gelecekteki ticari geliflme veya malvarl de erleri aç s ndan son derece cazip fiyatlardan sunulan sanayi sektörlerine yat r mlar hedef al r. Hisse senetlerinin sahip oldu u dalgalanma riskini göz önüne alarak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/07/04 itibar yla) Bu ay içinde portföy genel olarak iyi sektör seçiminden kazançl ç kmakla beraber (özellikle düflük performans gösteren sa l k hizmetleri ve teknoloji sektörlerinde düflük a rl k tutmak gibi) bu kazançlar mali yat r mlardaki yanl fl hisse seçimleri sonucu oluflan kay plarla silinmifltir. Buna karfl n, sigorta sektöründeki yat r mlar özellikle zay f performans gösterirken, bunun nedeni olarak yat r mc lar n primlerdeki düflüflleri mevcut yüksek fiyat piyasas n n sonlar na gelindi i olarak yorumlamalar gösterilebilir. Bizse Fon olarak farkl görüfl tafl maktay z ve fiyatlar n geçmiflte makul de erlerin çok üzerlerine f rlad ve biraz afla inmelerinin normal oldu u kan s nday z. Sigorta yat r mlar m zda bir de ifliklik yapmay düflünmüyoruz. Temel malzemeler ve dayan kl üretim mallar (her ikisinde de yüksek a rl k tutulmaktad r) ay n büyük bir bölümünde zay f performans göstermesine ra men, her ikisi de ay sonuna do ru iyi bir rally gösterdiler. Telekomünikasyon hizmetleri hisselerinde yaflanan ve uzun zamand r beklenen rally bize bu sektör hakk nda umut verdi. MEVCUT STRATEJ (28/07/04 itibar yla) Bu ay içinde temel stratejimizde bir de ifliklik olmad ndan portföyde oldukça az faaliyet gerçekleflti. Bu bültende bahsedilen sektörlerin (özellikle enerji, sigorta, dayan kl üretim mallar, temel malzemeler gibi) bu sektörlere yönelik talep oluflan bir piyasada en yüksek kazanç art fl sa lamalar beklenmektedir. Büyük sermayeli flirketlerin hisselerinde uzun zamand r beklenen rally nin nihayet gerçekleflmek üzere oldu una inan yoruz ve bu nedenle büyük sermayeli flirketleri almay amaçlayan bir stratejiyle al m-sat m f rsatlar aramaktay z. Ayr ca, bu geliflmenin son derece k sa süreli olaca ve piyasan n temel olarak küçük ve orta sermayeli flirketlerin kazançl ç kaca bir piyasa olmaya devam edece i görüflündeyiz. Yat r mc lar n bilinen endifleleri ve yat r mc kapitülasyonlar n (hisselerin zararla tamamen elden ç kar lmas ) göz önüne alacak olursak yat r mc lar n direniflinin sona erdi i ve y l n ikinci yar s n n baflar l geçece i kan s nday z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $20,43 Euro Cinsinden 16,97 Standart Sapma %18,59 Beta 1,09 R-kare 0,96 $40,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,43 Russell 1000 Value LK BEfi fi RKET Caterpillar Inc. Citigroup Inc. United Technologies Corp. XL Capital Ltd. Cl A BP PLC ADR SEKTÖR OLARAK 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Di er (%2,4) Biliflim Teknolojisi (%4,3) E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri (%5,4) Telekomünikasyon (%8,3) Ana Mallar (%11,2) Enerji (%15,8) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. Mali (%29,5) Sanayi (%23,1) Fon Benzer Fon %5,2 %3,7 %3,5 %3,2 %3,0 % - 18,72 % - 25,46 % - 27,63 %27,63 %0,05 % - 5,70 % - 12,20 % - 23,45 %28,30 % -1,34 % - 9,10 % - 11,88 % - 15,52 %30,03 %2,47 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesap-lanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., S&P 500 bafllang c ndan 31/10/01 tarihine kadar; Russell 1000 Value bafllang c 1/11/01. 31/10/01 tarihinden önce bafllayan performans dönemleri için: getiriler 31/10/01 öncesi S&P 500 ile 31/10/01 sonras Russell 1000 Value bileflimi kullan larak hesaplan r. S&P 500 Borsa Piyasa Endeksi dört genifl sektörden (endüstri, elektrik-su-havagaz, mali hizmetler ve ulafl m) seçilen ve genifl kitlelerce elde tutulan 500 flirketten oluflur. Bilgiler Micropal dan al nm flt r. Russell 1000 Value Endeksi ortalaman n alt nda büyüme sa layan Russell 1000 menkul k ymetlerinden oluflur. Bu endekste yer alan menkul k ymetler genel olarak Russell Growth (Büyüme) Endeksinde yer alan menkul k ymetlerden daha düflük fiyat/defter oran na ve fiyat/kazanç oran na, daha yüksek getiri oran na ve daha düflük büyüme de erlerine sahiptir. Bilgiler Ibbotson dan al nm flt r. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 7 A ustos 2004

8 AVRUPA H SSE SENETLER EUROPEAN EQUITIES Esas olarak büyük Avrupa flirketlerine yat r m yaparak anapara art r m n hedefler. Bu fon yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra, yat r m potansiyeli yüksek sektörlerdeki büyük flirketleri seçerek bu flirketler üzerinde yat r m yapar. Hisse senetleri piyasas ndaki fiyat dalgalanmalar n gözönüne alarak, bunu kabul etme kofluluyla yüksek oranda anapara art r m hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/07/04 itibar yla) Bu yaz n n haz rland tarihte (26 Temmuz), Fon benchmark endeksle ayn düzeyde performans göstermekteydi. Fon un bu y l içinde üçüncü defa olumsuz kazanç uyar s veren ve bunun sonucu yat r mc lar n büyük oranlarda ellerinden ç kard klar Nokia flirketinde düflük a rl k tutmas Fon performans na katk da bulundu. Bu arada, Fon un Ericsson flirketindeki a rl kl pozisyonu bu ay içinde performansa yard mc oldu. Ayr ca, Abby National almak için teklifte bulunan ve bu aç klama nedeniyle hisseleri de er kaybeden spanyol bankas Banco Santander deki pozisyonun bu aç klama öncesi küçültülmesi de performansa yard mc oldu. MEVCUT STRATEJ (27/07/04 itibar yla) Fon un mali yat r mlara yönelik pozisyonu biraz azalt lm flt r. Gallaher flirketinin al nmas Fon un tutucu yat r mlara yönelik tercihini göstermektedir. ngiltere de yerleflik bir tütün flirketi olan flirket de son derece çekici bir al m f rsat olarak görülmektedir. Fon ayr ca k sa bir sure önce bir lüks seyahat gemisi flirketi olan ve geçenlerde P&O flirketini sat n alan Carnival da bir pozisyona girmifltir. Bu pozisyona girmek için gerekli kaynaklar portföydeki Vodafone pozisyonun küçültülmesiyle sa lanm flt r. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 23,03 ABD Dolar Cinsinden $27,73 Standart Sapma %16,56 Beta 0,78 R-kare 0,92 146,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 1 Sharpe Oran -0,82 MSCI Europe- Euro ya çevrilmifltir LK BEfi ÜLKE ngiltere Fransa sviçre Almanya Hollanda LK BEfi SEKTÖR Mali E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Enerji Sa l k Telekomünikasyon Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Mali % -4,7 LK BEfi fi RKET BP PLC Total S.A. Vodafone Group PLC HSBC Holdings Nestle S.A. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir Fon Benzer Fon %32,8 %15,5 %12,5 %11,6 %5,5 %24,8 %15,4 %12,4 %12,2 %8,4 %4,0 %3,6 %3,1 %2,7 %2,5 % - 8,80 % - 26,24 % - 33,62 %5,84 %1,59 % - 2,08 % - 19,11 % - 31,81 %12,01 %1,94 % - 1,93 % - 15,26 % - 30,50 %15,76 %5,36 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Avrupa Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD Dolar n n Ecu birimine aysonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., MCSI Europe Euro ya çevrilmifltir. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 8 A ustos 2004

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR.

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. 2006 BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. KÜRESEL ÖLÇEKTE SIKI PARA POL T KALARI UYGULANMASINA

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II Yazarlar Prof.Dr. Güven SEV L (Ünite 1-4) Doç.Dr. Mehmet BAfiAR (Ünite 5, 7, 8) Doç.Dr. Metin ÇOSKUN (Ünite

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n

MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n MKB Dergisi 3 Ayl k Finans ve Ekonomi Süreli Yay n stanbul Menkul K ymetler Borsas Ad na mtiyaz Sahibi Baflkan Osman B RSEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Meral VARIfi Yaz flleri Müdürü Saadet ÖZTUNA Yay n

Detaylı