U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?"

Transkript

1 A USTOS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE Sharpe Oran Nedir? EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri Avrupa Hisse Senetleri PERFORMANS ÖZET Yat r mc lar beklenen getiri oranlar ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r? Bu karara varmak için Sharpe oran size yard mc olabilir, çünkü bu oran beklenen getirilerimizi risk faktörünü göz önüne alarak hesaplayabilir. Sharpe oran bir yat r m n riskini hesaplayarak beklenen performans n ölçer ve her bir risk faktörü birimi için elde edilebilecek getiriyi belirler. De iflkenlik faktörü olarak standart sapma de eri kullanan bu formül, genellikle ayn amaca sahip yat r m fonlar n n s ralamas nda kullan ld gibi, ayr ca di er menkul k ymetlere de uygulanabilir. Hazine Bonolar n aflan Sharpe Oran = Fon getirisi Fonun bonolar aflan getirisinin Standart Sapmas Standart Sapma Beta de erinin aksine her menkul k ymet veya fon için ayn flekilde hesaplan r, farkl temel ölçekler kullanmaz. Buna karfl l k endeks de erini de ifltirerek Beta de erini de ifltirmek mümkündür. Bu farkl hesaplama sayesinde, Sharpe oran kullan larak hisse senedi fonlar n n getirileri sabit-getirili menkul k ymetlerin getirileriyle k yaslanabilir. SHARPE ORANININ ANLAfiILMASI Sharpe oran ne kadar yüksekse, bir portföyün yat r m risklerine ba l olarak elde etti i getiriler de o oranda yüksek demektir. Risk ve getiri aras ndaki iliflki son derece basittir: Standart sapma ne kadar yüksekse, fonun yüksek bir sharpe oran na sahip olmas için hazine bonolar n n getirisini aflan bir getiriye sahip olmas gereklidir. Ayn flekilde, orta düzeyde getiriye sahip ancak dalgalanmas az bir fonun da Sharpe oran yüksek olacakt r. Sharpe oran di er portföylerin sharpe oranlar yla karfl laflt r lmad kça bir anlam tafl maz. Ancak di er portföylerin sharpe oranlar yla karfl laflt r ld nda gerçek de eri ortaya ç kar. Bu de erin nas l yorumlanmas ve kullan lmas gerekti ini bilmek yat r mc lara günümüz piyasas nda oldukça yard mc olacakt r.

2 ABD $ TAHV L VE BONOLAR US $ BONDS SEKTÖR OLARAK Nakit (%19,7) Kurumsal-Di er (%3,5) Kamu Yat r mlar (%35,6) ABD devlet tahvillerinden oluflan standart portföylerin üzerinde uzun vadeli anapara art r m hedefler. Toplam getirileri maksimize etmek amac yla, getiri e risi üzerinde aktif portföy yönetimini gerçeklefltirmek. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/07/04 itibar yla) ABD de Temmuz ay na ait ekonomik veriler beklenenin biraz gerisinde gerçekleflirken, ekonomik geliflmenin Haziran ay nda her aç dan bir duraklamaya girdi ini iflaret etmekteydi ve bunlar aras nda istihdamdan ücretlere ve hatta y l bafl ndan bu yana son derece yüksek oranlarda seyretmekte olan fiyatlar üzerindeki bask lar da sayabiliriz. Piyasalar n bu ekonomik verileri ekonomik düzelmenin halihaz rda yavafllamakta oldu u fleklinde yorumlayarak bu bilgileri tahvil fiyatlar na yans tmas üzerine, 10 y ll k Hazine tahvilleri ay ortas na do ru üç ayd r indikleri en düflük düzeylere gerilemifltir. MEVCUT STRATEJ (27/07/04 itibar yla) Bu ay içinde uzun vadeli tahvillerin faiz oranlar n n biraz ç kmas sonucu, portföyün endeksin alt nda durasyon tutmas nedeniyle bu geliflmeden biraz kazançl ç km flt r. Ayn flekilde, k sa ve orta vadeli tahvillerin faizlerinin FED in s k para dönemini bafllatmas üzerine artmas sonucu getiri e risi stratejisi kazançl olmufltur. Sektör da l m bu ay içinde kar fl k bir görünüm verdi ve portföyde düflük a rl kta tutulan krediler sektörünün üstün performans göstermesi portföyde kayba neden olurken, Ticari potek Garantili Tahviller sektörünün Hazine tahvillerine oranla daha iyi performans göstermesi sonucu portföy kazançlar na olumlu katk da bulundu. Kamu Kurulufllar yat r mlar ile potek Garantili Yat r mlar n bu ay eflit performans göstermesi nedeniyle Portföyün bu iki sektörde eflit a rl k tutmas performansta bir de ifliklik yaratmad. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,50 Euro Cinsinden 14,53 Süre 4,66 Y l Standart Sapma %4,96 Beta 0,86 R-kare 0,96 $13,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran 0,52 Lehman Gov t Credit Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ Kamu Kurulufllar Tahvilleri (%20,6) $7.500 $5.000 Kurumsal-Mali Yat r mlar (%20,6) Fon Benzer Fon %10,42 %5,09 %9,49 %1,22 %0,57 %8,81 %5,50 %8,66 %3,15 % -0,08 %11,85 %8,50 %11,04 %4,67 %0,87 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD $ Tahvil ve Bonolar Fonu portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Lehman Gov t Credit. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 2 A ustos 2004

3 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (EURO) GLOBAL BONDS (EURO) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Kanada (%3,8) ngiltere (%5,3) Di er (%4,5) Euro (%55,2) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Dünya tahvil piyasalar nda Temmuz ay genel olarak sessiz geçerken Tüketici Fiyat Endeksi nin 16 Temmuz da beklenenin alt nda aç klanmas üzerine piyasalarda bir canlanma yafland. Piyasa, faiz oranlar n n ayn kalaca beklentisiyle bir rally göstermeye bafllad. Buna karfl n, FED Baflkan Greenspan in bir aç klama yaparak FED in faiz oranlar n n yavafl yavafl da olsa art raca n belirtmesi üzerine rally sona erdi. Piyasadaki al m-sat mlar marj aral klar içinde gerçekleflmeye devam ederken (örne in, 10 y ll k ABD tahvilleri %4,4 ile %4,8 aras nda de iflmektedir), Temmuz sonuna do ru ifllemler bu aral n alt s n r nda gerçekleflmekteydi. Avrupa, dünya çap ndaki büyüme zincirindeki zay f halka olmaya devam etmektedir. Fransa ve talya n n güçlü büyüme göstermesine ra men, Alman ekonomisindeki zay fl k devam etmektedir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un durasyonunun endeksin alt nda tutulmas performans artt rm flt r. Fonun durasyonu Endeks e yak n tutulmaktad r. Ülke baz nda yapt m z yat r m seçeneklerimiz de Temmuz ay nda performans n art r lmas na katk da bulunmufltur. Avrupa tahvillerinde yüksek a rl kl pozisyon al rken, ABD ve Japonya tahvillerinde düflük a rl kl pozisyon tutmaktay z. Kur piyasalar na gelince, ABD dolar çalkant l bir ay geçirmifl olup dolardaki düflüflün ileride de devam edece i kan s nday z. Genel olarak, kur piyasalar na ait stratejilerimiz de iflmedi, euro da yüksek a rl kl pozisyon ve yen de düflük a rl k tutmaktay z. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 15,74 ABD Dolar Cinsinden $18,95 Süre 4,95 Y l Standart Sapma %3,89 Beta 0,81 R-kare 0,86 122,0 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 2 Sharpe Oran -0,53 Citigroup WGBI (Euro) Japonya (%12,5) Amerika Birleflik Devletleri (%18,7) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 Fon Benzer Fon %10,41 %5,97 %0,96 % -2,54 %2,41 %6,67 %3,30 %0,91 % -0,54 %1,89 %8,46 %4,40 %1,39 % -4,40 %2,96 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (Euro) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. **Euro eskiden Alman Mark olarak hesaplanm flt r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, Citigroup WGBI (Euro). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 3 A ustos 2004

4 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (ABD$) GLOBAL BONDS (US$) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Dünya tahvil piyasalar nda Temmuz ay genel olarak sessiz geçerken Tüketici Fiyat Endeksi nin 16 Temmuz da beklenenin alt nda aç klanmas üzerine piyasalarda bir canlanma yafland. Piyasa, faiz oranlar n n ayn kalaca beklentisiyle bir rally göstermeye bafllad. Buna karfl n, FED Baflkan Greenspan in bir aç klama yaparak FED in faiz oranlar n n yavafl yavafl da olsa art raca n belirtmesi üzerine rally sona erdi. Piyasadaki al m-sat mlar marj aral klar içinde gerçekleflmeye devam ederken (örne in, 10 y ll k ABD tahvilleri %4,4 ile %4,8 aras nda de iflmektedir), Temmuz sonuna do ru ifllemler bu aral n alt s n r nda gerçekleflmekteydi. Avrupa, dünya çap ndaki büyüme zincirindeki zay f halka olmaya devam etmektedir. Fransa ve talya n n güçlü büyüme göstermesine ra men, Alman ekonomisindeki zay fl k devam etmektedir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un durasyonunun endeksin alt nda tutulmas performans artt rm flt r. Fonun durasyonu Endeks e yak n tutulmaktad r. Ülke baz nda yapt m z yat r m seçeneklerimiz de Temmuz ay nda performans n art r lmas na katk da bulunmufltur. Avrupa tahvillerinde yüksek a rl kl pozisyon al rken, ABD ve Japonya tahvillerinde düflük a rl kl pozisyon tutmaktay z. Kur piyasalar na gelince, ABD dolar çalkant l bir ay geçirmifl olup dolardaki düflüflün ileride de devam edece i kan s nday z. Genel olarak, kur piyasalar na ait stratejilerimiz de iflmedi, euro da yüksek a rl kl pozisyon ve yen de düflük a rl k tutmaktay z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,66 Euro Cinsinden 14,67 Süre 5,28 Y l Standart Sapma %8,65 Beta 1,01 R-kare 0,92 $28,6 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 1,17 Citigroup WGBI US$ ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar ngiltere (%5,8) Japonya (%12,7) Amerika Birleflik Devletleri (%19,0) Kanada (%4,5) Di er (%5,3) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % -3,7 $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Euro (%52,7) 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. Fon Benzer Fon %1,94 %0,91 %17,96 %15,68 % -2,32 %2,07 % - 0,14 %14,70 %12,41 % -1,96 %1,59 % - 0,99 %19,49 %14,91 % -2,02 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (ABD$) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI US$. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 4 A ustos 2004

5 DENGEL YATIRIM GLOBAL BALANCED Dünyan n çeflitli yerlerinde, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahviller ve hisse senetlerine yat r m yaparak yat r mlar n çok genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla orta düzeyde büyüme hedefler. Yüksek potansiyele sahip hisse senedi ve tahvil piyasalar nda, %60 hisse senetleri ve %40 tahvillerden oluflan bir portföyle yat r m yapmakt r. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Ekonomik ortam n destekleyici olmas, hisselerin sahip olduklar de erler ve flirket kazançlar ndaki art fllara ait tahminlerin olumlu olmas nedeniyle hisse senetlerinin gelece i de olumlu görünmektedir. Buna ra men, hisse senetleri piyasalar Temmuz ay nda zorluk çektiler. Dünya tahvil piyasalar genel olarak ekonomik verilerin do rultusunda hareket etmifltir. Örne in, ABD deki istihdam rakamlar n n zay f ç kmas sonucu ay bafl nda getiri oranlar nda inifl yaflanm flt r. Bu arada, enflasyon rakamlar beklenenin biraz alt nda gerçekleflmifltir. Bu nedenle, 10 y ll k ABD tahvillerinin getirileri Temmuz bafl nda inifl göstermekle beraber, ay n kalan k sm nda büyük oranda fazla bir de iflme göstermemifllerdir. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri yat r mlar bölümüne gelince, yat r mlar n bölgesel olarak da t lmas stratejisi de iflmeden bir önceki ayla ayn kalm flt r. Fon Japonya, Avrupa ve Asya Pasifik yat r mlar n tercih etmektedir. Sektör baz nda bakacak olursak, Fon dönemsel alanlardan uzaklaflmakta olup, bunun nedeni fon yöneticilerinin dönemsel sektörlerdeki ekonomik düzelmenin sonlar na gelindi i kan s nda olmalar d r. Fon yöneticileri onun yerine çekici de erlerden sunulan uzun dönemli büyümeye yönelik franchise flirketlerine yönelmektedirler. Fon un sabit gelirler bölümü yöneticilerinin tahvil getirilerinin flu anda önemli bir de er sunmad klar yolundaki görüflleri devam etmektedir. Fon yöneticileri ayr ca Fon un ABD bölümünde nötral durasyona yönelmifllerdir. Avrupa da ise, fonun durasyonu biraz art r lmakla beraber, hala benchmark durasyonunun alt nda tutulmaktad rlar. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,38 Euro Cinsinden 14,43 Süre 5,20 Y l Standart Sapma %9,75 Beta 0,97 R-kare 0,95 $37,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,17 Citigroup WGBI Equities/ MSCI World Equities (40/60) VARLIK VE BÖLGE DA ILIMI Avrupa K. Amerika Pasifik Nakit %0,58 % -0,29 %0,27 Tahvil ve Bono %16,61 %10,77 %5,09 Hisse Senedi %17,24 %35,48 %14,25 Toplam %34,43 %45,96 %19,61 Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon % - 11,35 % - 17,44 % - 11,41 %21,39 % -2,47 % - 7,37 % - 10,74 % - 8,70 %22,43 % -1,49 % - 7,21 % - 10,18 % - 5,03 %25,87 % -0,52 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited Grubu A. fi. taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dengeli Yat r m portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI Equities/MSCI World Equities (40/60). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 5 A ustos 2004

6 DÜNYA H SSE SENETLER WORLD EQUITIES Bu fon de iflik ülkelerde hisse senetlerine yat r m yaparak yüksek oranda büyüme ve fonlar riske karfl da tma stratejisinin avantajlar ndan faydalanmay hedefler. Bu fon önce yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra dünya çap nda yat r m olanaklar en parlak ülkelerdeki büyümekte olan flirketler üzerinde yat r m yapar. Yat r m yap lan hisse senetlerinin getiri oranlar ndaki dalgalanmalar göz önüne alarak bunu kabullenme kofluluyla yüksek oranda anapara artt r m stratejisi takip eder. LK BEfi ÜLKE Amerika Birleflik Devletleri Japonya Fransa ngiltere sviçre LK BEfi SEKTÖR Mali Sa l k E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Biliflim Teknolojisi Telekomünikasyon Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % +3,9; Mali % +4,0 %46,3 %10,9 %7,1 %5,3 %5,0 %25,5 %14,3 %13,6 %11,5 %10,4 DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/07/04 itibar yla) Fonun performans n n Temmuz ay nda oldukça büyük bask lar alt nda kalan teknoloji sektöründeki yat r mlar nedeniyle olumsuz etkilenmesine ra men, bu sektör dahilinde yap lan flirket seçimlerinin iyi yap lmas sayesinde bu sektör performansa olumlu katk da bulunmufltur. Fon özellikle Microsoft gibi üstün performans gösteren ve yüksek kaliteli flirket yat r mlar n tercih etmektedir. Buna karfl n, Fon henüz pozisyonlar yerleflmemifl, düflük kaliteli ve küçük teknoloji flirketlerinde düflük a rl k tutmakta olup, yat r mc lar bu flirketleri Temmuz ay nda büyük ölçüde ellerinden ç karm fllard r. MEVCUT STRATEJ (26/07/04 itibar yla) Yat r mlar n bölgesel olarak da t lmas stratejisi de iflmeden bir önceki ayla ayn kalm flt r. Fon Japonya, Avrupa ve Asya Pasifik yat r mlar n tercih etmektedir. Sektör baz nda bakacak olursak, Fon dönemsel alanlardan uzaklaflmakta olup, bunun nedeni fon yöneticilerinin dönemsel sektörlerdeki ekonomik düzelmenin sonlar na gelindi i kan s nda olmalar d r. Fon yöneticileri onun yerine çekici de erlerden sunulan uzun dönemli büyümeye yönelik franchise flirketlerine yönelmektedirler. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,98 Euro Cinsinden 15,76 Standart Sapma %15,61 Beta 0,92 R-kare 0,95 $30,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran -0,40 MSCI World Equities LK BEfi fi RKET Total S.A. Sanofi-Synthelabo America Movil S.A. de C.V. Samsung Electronics Co. Ltd. Microsoft Corp. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Fon Benzer Fon %2,8 %2,7 %2,5 %2,3 %2,2 % - 13,96 % - 25,13 % - 25,10 %24,02 % -1,20 % - 12,51 % - 18,12 % - 21,78 %29,47 % -1,11 % - 12,92 % - 16,52 % - 19,54 %33,76 %0,44 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dünya Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds - Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, MCSI World Equities. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 6 A ustos 2004

7 ABD BÜYÜK fi RKET DE ER H SSE SENETLER US LARGE CAP VALUE EQUITIES Büyük ABD flirketlerine yat r m yaparak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. Gelecekteki ticari geliflme veya malvarl de erleri aç s ndan son derece cazip fiyatlardan sunulan sanayi sektörlerine yat r mlar hedef al r. Hisse senetlerinin sahip oldu u dalgalanma riskini göz önüne alarak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/07/04 itibar yla) Bu ay içinde portföy genel olarak iyi sektör seçiminden kazançl ç kmakla beraber (özellikle düflük performans gösteren sa l k hizmetleri ve teknoloji sektörlerinde düflük a rl k tutmak gibi) bu kazançlar mali yat r mlardaki yanl fl hisse seçimleri sonucu oluflan kay plarla silinmifltir. Buna karfl n, sigorta sektöründeki yat r mlar özellikle zay f performans gösterirken, bunun nedeni olarak yat r mc lar n primlerdeki düflüflleri mevcut yüksek fiyat piyasas n n sonlar na gelindi i olarak yorumlamalar gösterilebilir. Bizse Fon olarak farkl görüfl tafl maktay z ve fiyatlar n geçmiflte makul de erlerin çok üzerlerine f rlad ve biraz afla inmelerinin normal oldu u kan s nday z. Sigorta yat r mlar m zda bir de ifliklik yapmay düflünmüyoruz. Temel malzemeler ve dayan kl üretim mallar (her ikisinde de yüksek a rl k tutulmaktad r) ay n büyük bir bölümünde zay f performans göstermesine ra men, her ikisi de ay sonuna do ru iyi bir rally gösterdiler. Telekomünikasyon hizmetleri hisselerinde yaflanan ve uzun zamand r beklenen rally bize bu sektör hakk nda umut verdi. MEVCUT STRATEJ (28/07/04 itibar yla) Bu ay içinde temel stratejimizde bir de ifliklik olmad ndan portföyde oldukça az faaliyet gerçekleflti. Bu bültende bahsedilen sektörlerin (özellikle enerji, sigorta, dayan kl üretim mallar, temel malzemeler gibi) bu sektörlere yönelik talep oluflan bir piyasada en yüksek kazanç art fl sa lamalar beklenmektedir. Büyük sermayeli flirketlerin hisselerinde uzun zamand r beklenen rally nin nihayet gerçekleflmek üzere oldu una inan yoruz ve bu nedenle büyük sermayeli flirketleri almay amaçlayan bir stratejiyle al m-sat m f rsatlar aramaktay z. Ayr ca, bu geliflmenin son derece k sa süreli olaca ve piyasan n temel olarak küçük ve orta sermayeli flirketlerin kazançl ç kaca bir piyasa olmaya devam edece i görüflündeyiz. Yat r mc lar n bilinen endifleleri ve yat r mc kapitülasyonlar n (hisselerin zararla tamamen elden ç kar lmas ) göz önüne alacak olursak yat r mc lar n direniflinin sona erdi i ve y l n ikinci yar s n n baflar l geçece i kan s nday z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $20,43 Euro Cinsinden 16,97 Standart Sapma %18,59 Beta 1,09 R-kare 0,96 $40,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,43 Russell 1000 Value LK BEfi fi RKET Caterpillar Inc. Citigroup Inc. United Technologies Corp. XL Capital Ltd. Cl A BP PLC ADR SEKTÖR OLARAK 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Di er (%2,4) Biliflim Teknolojisi (%4,3) E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri (%5,4) Telekomünikasyon (%8,3) Ana Mallar (%11,2) Enerji (%15,8) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. Mali (%29,5) Sanayi (%23,1) Fon Benzer Fon %5,2 %3,7 %3,5 %3,2 %3,0 % - 18,72 % - 25,46 % - 27,63 %27,63 %0,05 % - 5,70 % - 12,20 % - 23,45 %28,30 % -1,34 % - 9,10 % - 11,88 % - 15,52 %30,03 %2,47 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesap-lanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., S&P 500 bafllang c ndan 31/10/01 tarihine kadar; Russell 1000 Value bafllang c 1/11/01. 31/10/01 tarihinden önce bafllayan performans dönemleri için: getiriler 31/10/01 öncesi S&P 500 ile 31/10/01 sonras Russell 1000 Value bileflimi kullan larak hesaplan r. S&P 500 Borsa Piyasa Endeksi dört genifl sektörden (endüstri, elektrik-su-havagaz, mali hizmetler ve ulafl m) seçilen ve genifl kitlelerce elde tutulan 500 flirketten oluflur. Bilgiler Micropal dan al nm flt r. Russell 1000 Value Endeksi ortalaman n alt nda büyüme sa layan Russell 1000 menkul k ymetlerinden oluflur. Bu endekste yer alan menkul k ymetler genel olarak Russell Growth (Büyüme) Endeksinde yer alan menkul k ymetlerden daha düflük fiyat/defter oran na ve fiyat/kazanç oran na, daha yüksek getiri oran na ve daha düflük büyüme de erlerine sahiptir. Bilgiler Ibbotson dan al nm flt r. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 7 A ustos 2004

8 AVRUPA H SSE SENETLER EUROPEAN EQUITIES Esas olarak büyük Avrupa flirketlerine yat r m yaparak anapara art r m n hedefler. Bu fon yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra, yat r m potansiyeli yüksek sektörlerdeki büyük flirketleri seçerek bu flirketler üzerinde yat r m yapar. Hisse senetleri piyasas ndaki fiyat dalgalanmalar n gözönüne alarak, bunu kabul etme kofluluyla yüksek oranda anapara art r m hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/07/04 itibar yla) Bu yaz n n haz rland tarihte (26 Temmuz), Fon benchmark endeksle ayn düzeyde performans göstermekteydi. Fon un bu y l içinde üçüncü defa olumsuz kazanç uyar s veren ve bunun sonucu yat r mc lar n büyük oranlarda ellerinden ç kard klar Nokia flirketinde düflük a rl k tutmas Fon performans na katk da bulundu. Bu arada, Fon un Ericsson flirketindeki a rl kl pozisyonu bu ay içinde performansa yard mc oldu. Ayr ca, Abby National almak için teklifte bulunan ve bu aç klama nedeniyle hisseleri de er kaybeden spanyol bankas Banco Santander deki pozisyonun bu aç klama öncesi küçültülmesi de performansa yard mc oldu. MEVCUT STRATEJ (27/07/04 itibar yla) Fon un mali yat r mlara yönelik pozisyonu biraz azalt lm flt r. Gallaher flirketinin al nmas Fon un tutucu yat r mlara yönelik tercihini göstermektedir. ngiltere de yerleflik bir tütün flirketi olan flirket de son derece çekici bir al m f rsat olarak görülmektedir. Fon ayr ca k sa bir sure önce bir lüks seyahat gemisi flirketi olan ve geçenlerde P&O flirketini sat n alan Carnival da bir pozisyona girmifltir. Bu pozisyona girmek için gerekli kaynaklar portföydeki Vodafone pozisyonun küçültülmesiyle sa lanm flt r. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 23,03 ABD Dolar Cinsinden $27,73 Standart Sapma %16,56 Beta 0,78 R-kare 0,92 146,9 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 1 Sharpe Oran -0,82 MSCI Europe- Euro ya çevrilmifltir LK BEfi ÜLKE ngiltere Fransa sviçre Almanya Hollanda LK BEfi SEKTÖR Mali E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Enerji Sa l k Telekomünikasyon Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Mali % -4,7 LK BEfi fi RKET BP PLC Total S.A. Vodafone Group PLC HSBC Holdings Nestle S.A. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir Fon Benzer Fon %32,8 %15,5 %12,5 %11,6 %5,5 %24,8 %15,4 %12,4 %12,2 %8,4 %4,0 %3,6 %3,1 %2,7 %2,5 % - 8,80 % - 26,24 % - 33,62 %5,84 %1,59 % - 2,08 % - 19,11 % - 31,81 %12,01 %1,94 % - 1,93 % - 15,26 % - 30,50 %15,76 %5,36 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Avrupa Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD Dolar n n Ecu birimine aysonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., MCSI Europe Euro ya çevrilmifltir. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 8 A ustos 2004

9 AMERICAN EXPRESS FUNDS EPIC SINIFI* PERFORMANS ÖZET Y ll k Ortalama Getiri Y ll k Ortalama Getiri Ç kar l fl ndan Y lbafl ndan Son Bugüne Kadar Kur 1 Ay 3 Ay Bugüne Kadar 12 Ayl k (Y ll k) 3 Y ll k 5 Y ll k ABD $ Tahvil ve Bonolar US $ Bonds Global Tahvil ve Bonolar (Euro)** Global Bonds (Euro) Global Tahvil ve Bonolar (ABD $) Global Bonds (US$) Dengeli Yat r m Global Balanced Dünya Hisse Senetleri World Equities ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri US Large Cap Value Equities Avrupa Hisse Senetleri*** European Equities $17,50 %0,75 %0,29 %0,57 %2,46 %4,43 %4,04 %5,20 15,74 %0,38 % -0,19 %2,41 %0,51 %6,37 %0,77 %4,24 $17,66 %0,11 %0,34 % -2,32 %5,94 %4,51 %10,61 %6,21 $17,38 % -2,03 % -1,14 % -2,47 %8,22 %2,49 % -0,08 % -2,82 18,98 % -3,06 % -1,91 % -1,20 %11,32 %2,02 % -4,85 % -6,56 $20,43 % -1,35 %0,59 %0,05 %14,01 %2,67 % -6,73 % -8,97 23,03 % -2,29 % -2,00 %1,59 %9,30 %7,57 % -12,04 % -8,33 Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Bu bülten sadece bilgi vermek için haz rlanm flt r, yat r m ürünlerinin sat fl teklifi anlam na gelmemektedir. *American Express Epic s n f portföyleri afla daki fonlar d fl nda Ekim 1995 tarihinde bafllat lm flt r. US Agressive Equities Haziran 1996 da, US Liquidity ve Euro Liquidity Aral k 1996 da bafllat lm flt r. European Bonds, European Balanced, Japanese Equities ve New-Asia Pacific Nisan 1999 da bafllat lm flt r. Focused US Growth Equities ve Global Innovation Temmuz 2000 de bafllat lm flt r. Global High Yield Euro Fonlar A ustos 2000 de bafllat lm flt r. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. ** Euro daha önce Alman Mark olarak hesaplanm flt r. *** 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD dolar n n Ecu birimine ay sonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. American Express Funds Update 9 A ustos 2004

10 MAL TER MLER SÖZLÜ Ü HIZLI (AGRES F) BÜYÜME (AGGRESSIVE GROWTH) Genellikle güçlü büyüme potansiyeline sahip küçük flirketlerin hisse senetlerine yat r m yaparak, getirisini maksimize etmeyi amaçlayan bir fon türüdür. DENGEL FON (BALANCED FUND) Adi hisseler, imtiyazl hisseler ve tahvillere yat r m yapan yat r m fonudur. BAZ PUAN (BASIS POINT) Bir baz puan yüzde birin yüzde birine eflit olup %0,01 olarak belirtilir. Bu de erin ondal k karfl l 0,0001 dir. potek garantili bir menkul k ymet karfl laflt r ld Hazine menkul k ymetinden %2 daha fazla getiri sa l yorsa aradaki fark 200 baz puan d r. YATIRIM KAL TES N N ALTINDA (BELOW INVESTMENT GRADE) Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa veya Standart&Poors taraf ndan BBB alt nda not verilen tahvillerdir. Bu tahvillere D olarak de erlendirilen tahviller de dahildir. BETA DE ER (BETA) Bir portföyün belirli bir endekse göre gösterdi i dalgalanma oran n ölçer. Her endekse 1 de erinde bir Beta de eri atanm fl olup de eri 1 in üzerindeki Beta de erleri dalgalanmas yüksek veya agresif portföyleri belirtirken, de eri 1 in alt ndaki Beta de erleri ise daha az dalgalanmal veya tutucu portföyleri belirler. Örnek: 1,25 beta de erine sahip bir portföyün karfl laflt r ld endekse göre yüzde 25 daha fazla dalgalanma göstermesi beklenir. TAHV L (BOND) Bir flirketin ya da devletin borçlanmas n belirten borç senedidir.borçlanan kurulufl veya kurum borç al nan miktar ve bu miktar n bir yüzdesini faiz olarak öder. Gelir fonlar genellikle tahvillere yat r m yapar. ALTTAN ÜSTE YAKLAfiIM (BOTTOM-UP APPROACH) Bu yat r m yaklafl m nda önce yüksek yat r m potansiyeli olan firmalar belirlenir, sonra bu firmalar etkileyen genifl ölçekte ekonomik ve endüstriyel e ilimler dikkate al n r. fi RKET TAHV L (CORPORATE BOND) Bir flirket taraf ndan üstlenilen borcu gösterir, flirketler taraf ndan borçlanma amac yla ihraç edilir. Vade sonunda sahip oldu u nominal de er üzerinden ödeme yap l r. fiirket tahvilleri genellikle y lda iki defa olmak üzere düzenli bir flekilde faiz ödemesinde bulunur. KURDAN ETK LENME R SK (CURRENCY EXPOSURE) Bir menkul k ymetin döviz kurlar nda meydana gelen ani de iflmeler karfl s nda etkilenmesi olas l. KUR DALGALANMALARI (CURRENCY FLUCTUATIONS) Bir para biriminin di er önemli para birimleri karfl s ndaki de erinde meydana gelen de iflikliklerdir. Kur dalgalanmalar uluslararas yat r m fonlar n n de eri üzerinde son derece büyük etkiler yaratabilir. SÜRE (DURATION) Sabit getirili menkul k ymetlerden oluflan bir yat r m fonunun faiz oranlar karfl s ndaki duyarl l n ölçmekte kullan l r. Süre ne kadar yüksek olursa, fonun faiz oranlar ndaki de iflmeler karfl s nda dalgalanmas da o oranda yüksektir. Örnek: Ortalama 5 y ll k bir süreye sahip bir tahvilin veya tahvil fonunun, faiz oranlar nda yüzde bir oran nda art fl meydana gelmesi durumunda ortalama yüzde 5 oran nda de er kaybetmesi beklenir. DE fiken FA Z ORANLI SENET (FLOATING RATE NOTE) Faiz ödemeleri k sa vadeli faiz oranlar na ba l olarak de iflen bir borç senedidir. R SKTEN KORUNMA (HEDGE) Portföyün piyasadan kolayl kla etkilenme olas l n küçültmek yoluyla kay p riskini azaltmakta kullan lan bir stratejidir. YATIRIM KAL TES NDE (INVESTMENT GRADE) Geri ödenme olas l yüksek ve çok az oranda spekülatif özelliklere sahip flirket ve kamu tahvillerine verilen genifl kapsaml kredi notu. Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa ve daha yüksek, Standart&Poors taraf ndan BBB ve daha yüksek not verilen bu tahviller bu kurulufllar taraf ndan yat r m yap labilir olarak kabul edilir. KAMU TAHV LLER (MUNICIPAL BONDS) Kamu kurulufllar taraf ndan ç kar lan menkul de erlere genel olarak verilen ad. Yat r mc lar n elde etti i faiz gelirleri genellikle federal gelir vergisinden ve tahvillerin ç kar ld eyaletin eyalet vergisinden muaft r. YATIRIM FONU (MUTUAL FUND) Tek amac hissedarlar ad na yat r m ve para yönetimi sa lamak olan bir yat r m kurulufludur. Büyük say da yat r mc ya ait varl klar bir araya toplanarak paylafl lan veya ortak yat r m amac na uygun olarak yat r m yap l r. NET VARLIK DE ER (NVD) Net Asset Value (NAV) Bir yat r m fonunun mevcut pay fiyat d r. Fonun toplam varl klar n n sahip oldu u piyasa de erinden fon masraflar n n ç kar larak kalan miktar n mevcut hisse say s na bölünmesiyle hesaplan r. OPS YONLAR (OPTIONS) Bir menkul k ymeti, belirlenmifl bir fiyattan, belirli bir süre içinde almak ya da satmak hakk. Bu hak saptanan süre içinde kullan lmazsa opsiyonun süresi biter ve al c o opsiyon için ödedi i opsiyon primini kaybeder. R-KARE (R-SQUARED) Kararlaflt rma Katsay s (Coefficient Determination R 2 ) temel ölçek olarak al nan bir fonun ölçülen Fon performans n (Fondaki de iflmeler temel ölçe e göre aç klan r) ne kadar do ru bir biçimde aç klad n belirten bir ölçme katsay s d r. Bu katsay n n de eri 0 ila 1 aras nda de iflir ve ölçülen fonun gösterdi i performans temel ölçe in performans na göre aç klar. R SK Para kaybetme veya beklenilen oranda kazanmama olas l durumu. En s k rastlanan risk türleri faiz oran riski, enflasyon riski, piyasa riski ve ticari risktir. SEKTÖREL YATIRIM PAYI (SECTOR ALLOCATION) Bir fonun ekonominin belli küçük bir bölümüne yat r m yap lan k sm. (Örne in gaz ve elektrik, sa l k hizmetleri veya telekomünikasyon gibi). KISA VADEL EURO TAHV L (SHORT DATED EUROBOND) K sa vadeli uluslararas borç senedi. STANDART SAPMA (STANDARD DEVIATION) Bir fonun getiri oranlar ndaki dalgalanmalar ölçer. Yüksek rakamlar performanstaki de iflmelerin afl r oranlarda oldu unu belirtir ve bu da fonun daha yüksek oranlarda dalgalanmalara maruz kald anlam na gelir. Düflük rakamlar ise fonun getiri oranlar ndaki de iflmelerin daha az oldu unu belirtir. H SSE SENED (STOCK) Bir flirketteki sahiplik hakk n gösteren k ymetli evrak. Büyüme fonlar genellikle hisse senetlerine yat r m yapar. ÜSTTEN ALTA YATIRIM YAKLAfiIMI (TOP-DOWN APPROACH TO INVESTMENT) Önce ana ekonomik ve endüstri e ilimlerini tan mlamaya yönelip sonra da bu e ilimlerden en fazla karl ç kacak flirketleri seçmeye yönelik bir yat r m stratejisi. DEVLET BONOLARI (TREASURY BILLS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i bir y l veya daha az vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET TAHV LLER (TREASURY BONDS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i on y l veya daha fazla vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET SENETLER (TREASURY NOTES) ABD Hazinesi nin ihraç etti i iki y ldan fazla ancak on y ldan az vadeli borç yükümlülükleri. American Express Funds, Lüksemburg da kurulmufl 69 Route D Esch L-2953 adresinde kay tl, American Express Bank Asset Management (Cayman) Ltd. taraf ndan yönetilen aç k uçlu bir yat r m flirketidir. Al m emirleri mevcut izahname, American Express Funds n (Epic Class) denetiminden geçmifl y ll k ve 6 ayl k hesaplar n kapsayan y ll k ve 6 ayl k raporlar çerçevesinde kabul edilir. Bu raporlar bedelsiz olarak American Teslim Edilecek Yer: Express Bank Ltd nin ABD d fl ndaki ofis veya yan kurulufllar ndan, Fon un tescil ve transfer kuruluflu olan FETA dan (First European Transfer Agent, 11 boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Lüksemburg) ve Fon un Türkiye deki temsilcisi olan Ak Yat r m Menkul De erler A.fi den temin edilebilir. S ralama fllemi: Micropal sistemi bir fonu benzer fonlarla karfl laflt rarak ve fonun dalgalanma durumunu göz önüne alarak fonun performans n ölçer ve sonra performans dalgalanma de erine böler. Micropal a göre bu oran ne kadar yüksekse o fon sürekli olarak benzeri fonlar n performans n n üzerine ç km fl demektir. Y ld zlar n önemi: Benzeri fonlar aras nda üst % 10 gruba dahil. Benzeri fonlar aras nda üst %30 gruba dahil, Benzeri fonlar aras nda üst %50 gruba dahil.

U PDATE. A BD ekonomisinin düflük enflasyon ve AMERICAN EXPRESS FUNDS. ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar. www.americanexpress.

U PDATE. A BD ekonomisinin düflük enflasyon ve AMERICAN EXPRESS FUNDS. ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar. www.americanexpress. TEMMUZ 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global

Detaylı

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Tahvil Piyasalar nda Dalgalanmalar. EPIC SINIFI PERFORMANS ÖZET...

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Tahvil Piyasalar nda Dalgalanmalar.  EPIC SINIFI PERFORMANS ÖZET... MAYIS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Global Yat r m Dünyas nda Kredi Rating (Derecelendirme) Sistemi. EPIC SINIFI

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Global Yat r m Dünyas nda Kredi Rating (Derecelendirme) Sistemi.  EPIC SINIFI OCAK 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..

MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$).. MART 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU. Update. the. American Express Funds Epic S n f. www.americanexpress.com/amexfunds

OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU. Update. the. American Express Funds Epic S n f. www.americanexpress.com/amexfunds OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU the Update American Express Funds Epic S n f www.americanexpress.com/amexfunds çindekiler Performans ÖzetÍ 3 Mali Terimler Sözlü ü 21 American Express Funds

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU Update the American Express Funds Epic S n f

fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU Update the American Express Funds Epic S n f fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU the Update American Express Funds Epic S n f www.americanexpress.com/amexfunds çindekiler Performans ÖzetÍ 3 Mali Terimler Sözlü ü 21 American Express Funds

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 6 Eylül 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10/12 12/12 03/13 04/13 06/13 07/13 08/13 Dün S&P 500

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü 0/0/01 Dönem sonunda TGA oluumu görüldü kinci çeyrekte kredi büyümesi yavaladı. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü verilerine göre müteri

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Building a better workinq world

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

P YASALARA GENEL BAKIfi

P YASALARA GENEL BAKIfi P YASALARA GENEL BAKIfi Yat r m Araçlar Getirileri (OCAK 2009) Getiri % 4.00 3.00 2.00 2.63 1.84 1.98 1.76 1.09 1.04 1.02 1.18 0.93 2.19 2.93 3.22 2.25 1.00 0.00-1.00-0.78-2.00-3.00-3.46-4.00-5.00-6.00

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı