Class. ,, z , /, ",, ,, Z, , i, 2011 YILLIK RAPORU " 0~ NIPPON KAIJ I KYOKAI. //,p Z Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Class. ,, z , /, ",, ,, Z, , i, 2011 YILLIK RAPORU " 0~ NIPPON KAIJ I KYOKAI. //,p Z Z"

Transkript

1 NIPPON KAIJ I KYOKAI Class 2011 YILLIK RAPORU ",,,, Z, ~z,,p,, z,,, i, Z Z Z,,, " 0~ Z"

2 --' - - _--CC- -'C-_--== --'==----'_ ( la«ni; Yı U ı~ Raporu ~(la «N ı( Global Vilk!~,ıı; 200' S'ıIK' F~aliyeıl" ClassNK'nın Misyonu ClassNK kendisini denizde can ve mal güven liğini s a ~ lamaya ve deniz ottamın ın kirlenmesini önlemeye a damıştır. Class NK bu misyonunu yerine getirmek için: Bir yanda n en ka liteli personelle en ka liteli gemi sınıfla n dırma hizmetlerin; su nmaya odak la nı rke n, d i ğer yandan tamamen bağ ı msız ve kar a m acı gütmeyen bir üçüncü şahıs kim liğ i ni muhafaza edecek; Bütün dikkatini ilgili kurallar, kıla vuz ve prosedürleri ge liştirmeye verecek, bilimsel ve teknolojik AR-GE faaliyetlerini sürd ürecek ve geliştire cek ; Ve r diği hizmetlerden faydalana nlann ihtiyaçtan d oğrult u sunda kü resel faaliyetlerini sürdürecek ve geliştirece k t i r. Profil 15 Kasım 1899'da kurulan Nippon Kaiji Kyokai, daha yaygın a d ı yla ClassNK ya da kısa ca NK, kendisini denizde can ve mal emniyeti sa~lam aya ve deniz kirlili~ini önlemeye a d a mış bir gemi klas kurulu şudur. ClassN K, tamamen bağımm ve kar amacı gütmeyen bir kurulu ş olarak gen i ş yelpazede hizmet sun maktad ı r. Kuru luş un uzman teknik ekibinin esas görevi; tekne ya p ı la n, tahrik sistemleri, elektrikli ve elektronik sistem Ler, emniyet teç hiza tı ve yük ta ş ı m a do na nımlan dahil olmak üzere, yeni ve mevcut gemilerde ve d iğer deniz yapılarında sörveyler yaparak, b unların Kuru l u ş tarafından oluşturulan klasia ma k ural larına uygunluğun u denetlemektif. KuruLuş aynca tüm dünyada 100'Un üstünde bayrak devleti adına çok çeşitli kapsamda zorunlu sörveyler yapm aktadır. Gemi emniyetli yönetim sistemlerinin denetimi ve tescili ile kalite, çevre ve mesleki sağlık yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ve gem i adamı eğ i ti m leri, teknik danışman lık ve kaps amlı yeni AR-GE projeleri kuruluşun v e rd iği d iğer hizmetler a rasında sıralan ab i li r. GLobal Ticari FiLo Pa y ı m;[yo, GT

3 CI.ıs,NK Çal'ı,yor Ö2~1 M.;k. ı ~ Uıu, l.r.,.,ı Failliycıl~r Orga"lzasyon S.li l."\ ı KurulaLd\; Önemlı ~.lııslar

4 Başkanın M e s a jı ' ( I ~"NK Global Y~ k l ilş, m 201)" Bir Boxııta CIo" NK HiznıN Ail ı Başkanın Mesajı Yönetim Kurulu Başkan ı ve Başkan Noboru Ueda (lassnk'n ı n, kendi klası altında bulunan gr05 tonaj Dünya Sahnesinde NK açısından dünyanın en büyük klas kuruluşu olma (lassnk ' nın U l uslararası Klas Kuruluşları Birl i ği (laes) statüsü n üıoı, yılındada muhafazaettiğ i ni bildirme- kten büyük keyif duyuyorum. başkanlık dönemi Haziran 201 1'de sona erdi. Geriye bakacak olursak, beni ziyadesiyle tatmin ettiğin i Tüm dünyada faaliyet gösteren üst yönetim ve hatırlad ı ğım birçok başa rı kaza n dık. personelimizin hep birlikte gösterdikleri çabaya ne kadar teşekkür etsekazdır. Zira, geçen yıl klasımızdaki filoya yaklaşıkola rak20 milyon groston ağırl ığında 644 adet yeni inşa edilm i ş gemi eklendi. Bu rakam, ClassN K 'nın rekor kıran yaşamasını perçinliyor. yeni gemilerde girdiği büyüme trendinin üst üste onuncu yılını Gem i sın ı flan dı r ma ta rihinde bi r il k olarak, tescilli gros tonaj ı mızın 190 milyon GRT olarak zirveye ç ı kt ı ğı Eylül ay ı bizim için çok önemli bir dönüm noktasıydl Aralık ayının sonuna kadar ClassNK klasında toplam 194,540,871 gros tonilatoluk 7,688 gemi vardı. Bu rakam, klaslı dünya filosunun toplam gros tonilatosunun yaklaşık %20'sini temsil etmektedir. Asyal ı gemi inşa endüstrisinin IACS müza kere! erine katılımın ı arttırmak özellikle şahsi olarak kazandığım başarılardan birisidir. Asya bölgesinin sektördeki önemi göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin i htiyaçları olması gerekti ği gibi ele alın m ıyo r du. Dolayısıyla, sektörün bugünkü ih t iyaçları n i ve görüşlerin i gerçekçi bi r şe k i lde yansıtan kurallann o l uştu iu l mas ı için,'\syalı denizcili k kesimlerinin sürece daha etkin katılımının gerekli olduğunu hissettim. ClassNK'nin liderliğinde IACS'nin başarılı bir şekilde daha şeffa f ve objektif bir üyelik yapıs ı na kavuşturulması ise kazandığımız ikinci başarıyd l. Başvuran l arın, önceden olduğu gibi kantitatifhedefleri yerine getirmeleri istenmiyar; artık yeni birçok kalitatif kritere uygunlukları a r anıyor. Bu yeni sistem kapsamında IACS ailesine katı l an iki yeni üyemiz oldu: Croatian RegisterofShipping (CRS) ve Polish Register 02 ClassN K 201ı Y ı llıkra po ru

5 ClassNK(~Iı:;,yor (hel Mabl" Uluslarara" Fuliy"II~' S,,\llantl KUfUIHa~ OMmli S"h"I", of Shlpping (PRS). IACS bünyesindeki ~ ffaflığ ı n uygulanmak üzere, geleneksel i ş alan ı m ııda oluşan artmas ına yönelik inisiyatif, kendi kalite yönetim bilgi ve becerilere olan talep artış gösteriyor. sistemine uygulanan kalite planında bir kayma BOyüyen u l us l ara rası gemicıtik şirketle r i mevcut gösterdi. iç denetı m l er esas a l ınarak daha önce IACS ı ş bölümünü giderek ka rmaş lklaştınrken, gemicilikteki ta ra fından yürütulen söz konusu belgelendlrme faa liy insan unsurunun standa rt la şt ı r ılmas ı önemli bir konu etleri artık bağıms ız Iç denetçiler ta ra fı ndan ifa haline geldı' Bu da gemicili ğ i oldukça karmaiık bir iş ediliyor. haline getirdi; Panama band ıra lı bir gemı Slngapurlu IACS baş kanı olarak faaliyet göstermek gerçekten bir iş letic i tarafı ndan i şletilebilir, Çini; bir ge m ı sahibi bir onurdu. Başkan yard ı mc ı s ı olarak IACS'ye önemli için kargo taşıyabil ir, Hong Konglu bir acentenln k atk ı lar yapmaya devam edeceğim ve ClassNK bu buldu~u Filipinli m ürenebat ıy l a Dubai'den a ld ı ğı kapsamda IACS faaliyetlerinde ve dolayı sıy l a da bütün malları Kuzey Avrupa'daki çeş itli li manlara dağıtabiiir. olarak denizcilik sektöründe merkezi bir rol oynamay ı Bu ko ş ullar altı nda, bu kadar çok sayı da ülkenin yasal sürdürecektir. yetki a l an ı na giren bu kadar çok say ı da faktör varken, Global Yak l aş ı m ClassNK için çeşitli bakımıardan dönüm nok tası olan bir yı ld ı, ama bunlar arasında kuru lu şumuzun ge leceği için önemli ola nı yasal statümüzdeki ~işiklikti. Ulusal mevzuattaki d eğişik l i k ler Nisan 2011'de Japonya yasaları a ltında genel tüzel k işil i k kazanmış bir kurum hali ne gelmemizi sa~ladl. Bu yeni yap ı altında, yan kuru luş lar açabilme ve Kurum dışında yatınm yapabilme de dtihil olmak üzere daha buyük operasyonel esneklik kaza ndık. Yeni statümüzün bize kazandırdığ ı yeni özgür lü k le r ı kullanmak için ~G lo ba l Approach 200" ad l ı orta vadeli bir iş planı geliştird i k. Bu plan ClassNK için bir ilkti ve ku ru mumuzun evriminde büyok bır adımd ı. Bu p l anın temelini ol uştura n üç strateji v ardır: piyasa ortam ı ndak i değ işikl i klere h ız la yanıt verilme sini sağlayan güçlü bir operasyon yapısı ku rmak, geminin, yükün ve mgretteba t ın emniyet ini neye göre belirleyeceksiniz? Gem inin kendisi için kestirme bir çözüm vard ır. Cla ssnk gibi uluslarara s ı niteııkte bir sınıflandımıa kuru luşun un yapt ı ğı s ınıflanchmıa, yapısa l bile~en ler ve benzeri unsurlar açıs ından geminin nit eliğ in i n kontrol ed ilmesini ve bandıras ı ne olursa olsun ulus l ararası düzeyde kabu l edılen standartlara uyumu nun belirlenmesini sağlama ktad ır. insan gücünün nitell?ilnln sorumlul uğu ise ilgili çok sayıda ülkenin hepsine ba?ihdır karışıklığı artırmaktad ı r. ve bu da ilgili tüm taranar için Revize edilen NGeml Adam l arının Eğ ıtım, Be~ gelendlrllme ve Vardlya S tandartları H a kkında U lus l ara rası Sözleşmesi ~n jn bır sonucu olarak denlzd düzenlemesi güçlendi?ii için, üçüncü şah ı s sertifikasyon ku r um larının denizcilik eğitiminde yeni standartlar gelişti rm ede ve uyumların ı sa?ilamak için e ğit I m merk ClassN K'n ı ngemi s ınıtland ı rmadakiege men konumunu zlerlyle çalışmada önemlı bir rol oynayacağm ı ve piyasa payını korumak ve i ş geliş I mine daha ileriye etkili bir ya k la şım. düşonüyoruz.buyöndebirllk adımo l ara k. Eylül 'de genei ECOIS (ElektronikHaritaGösterimveSilgiSistemi) Bu plan ı o lu şturu rken göz önünde eçiltim dersleri için onay ç ıkarmaya baş lad ı. buıundurduğumu z kilit trendlerden biri, Bu eğitime ek olarak IT gelişimi ve sertifikasyon m ü şteriler i miz i n ihtiyaç ve taleplerindeki hizmetlerine yönelık olarak ve balast su yönetim çeşitlenmenin art ı şıydı, Aç ıkta rüzgar gücü jenera- sistemlerinin uyarl anması gibi ufuktaki yenı konvan syonu ve denizci eğit ımi gibi alakah dığe r sektörlerde siyonlara yönelik fırsat la rı da takip ediyoruz. ClauNK2011 Yıllık Rapo ru i 03

6 Ba~ k anın Mesajı MUas,HK Global Yakliışım 2()() ~ H ı zm!! A gı Keş fedilmem i ş yerlere doğ ru ge n i ş l ernek ve bu yeni alanların ha ri tas ını çıkarm a k, ilerlemeye devam ederken iş stratejimizin önemli bir parça sını teşkil ediyor. Bu genişlemeyi başarm ak için elimizde çeşitli araçla r mevcuttur ve bağlı kuruluşla r ve d ış yatırım bunlar arasında en son iki eklentidir. Bağlı ku r u luşlann kurulmas ı, tara fsı z bir üçüncü şah ı s konumumuzu sürdürürken daha önce g i nned iğimiz sektörlere girmemizi sağ layac ak. Bunun en önemli örnekle ri nden biri Denizcilik Ça lı şma Sözleşmes i ve gemi geri dö nüşüm anlaşması gibi yeni a nlaşmalarla ilgili danışma hizmetlerine olan talepteki tırmanıştır. Bu alan Larda oluşturduğumu z uzman lı k ve deneyim, bu tür hizmetler sunmada bizi harika bir konuma getiriyor. Hem bir danışma hem de se rtifikasyon kurumu olarak faaliyet göstermek, tarafs ı z lık konusunda gri bir alan teşkil ediyor. fakat yeni yasal statümüz sayesinde ayn birer kurum olarak ba~ 1ı kuruluşlar kurabilir, bir yandan bu faaliyetler ile ClassNK ana organizasyonunun fa aliyetleri ara!>1nda şeffa f bir ayrımı muhafaza ederken d i ğer yandan yan k uru Lu ş L ar üzerinden müşteri L ere bu tür hizmetleri doğrudan sunabiliriz. A ralık' ta bu nitelikte ilk yan kuru Luşumuz olan ClassNK Consulting Service Co., ltd:yi açtık. Tokyo merkezli bu şirket temel olarak balast su yönetim sistemleri ve gemi geri dönüşüm a n laşma sı için Teh Like li Maddeler Listesi'nin h azırlanması gibi çeşitli alanlarda danışma hizmeti vermeye odaklanacale Birlikte Zor Zaman l arı Atlatmak Bu planın ilk yı lı endüstrimiz ve düpya genelinde çeşitli zo rlukla ri!. denk geldi. Euro bölgesindeki borç krizinin finans piyasalan nda neden olduğu beli rsizlik değerli Avrupa piya sa larının küçülmesine, Arap dünyas ın daki siyasi karga ş alar ise petrol fiyatlannın fırlamasın a neden oldu. K üre se l gelişim in son moto rt arı olan Brezilya ve Çin'in ekonomileri bile yı lı n sonlannda giderek yavaşlam a işare tleri gösteriyor. Her zaman mevcut bir tehlike olan doğa l afetler 2DU'de özeuikle belirgindi. GemiciLik ve gemi inşası endüstrileri ne en büyük darbeyi vu ran olay ise Mart ayı nda meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi ve onu takip eden ve ülken in kuzey do~u sahil;ni Yıkan tsunamiydi. Bu tür zorluklarla ka r~ılaşan CLassNK 2012'de daha güvenli ve ınureffeh bir gelecek için kendini ge li ştir i rken hem Japonya'da hem de den iza ş in ülkelerdeki denizdlik top luluğuna desteğ i sunmaya ka ra r lıdır. miimkün olan her İle rlerken elde edeceği miz tüm baş arı ları n ancak müşterilerimi z i n ihtiyaçlarını ka rşılamaya devam etm emiz durumunda deva m ede ceğini bili yoruz ve geçen 112 yol boyunca bize gösterdikleri güvenin önemini de biliyoruz. Bu nedenle, önümüzde ki yı L daha yüksek bir ka liteyle daha yüksek bir hız sağlama çaba larım ız ı iki ka tı na ç ı karacağız. Bu yıl ki yı llık rapor, Kurum umuzun 2011'de ki faaliyetlerini ve ba şan la rını daha büyük bir aynntıyla anlatıyor ve ARG E d e p.:ırtrn a nl.:ınmızı geçen yıl Yan kuruluşlar yeni piyasatara erişim sa~larken, üçüncü taraflar olarak sermaye yatırım larınd a bulunabilmek, Class NK'nin geleneksel alemi nin d ı şm dak i bilgi ve yenilik Lerin kapı s ını a çıyo r. D ı ş ortaklarla bu yöndeki i ş b irliklerin i n, Kurumumuzun görmeyi çok isteriz. geteceğ i için çok önemli olan uzmanlıklara eriş im konusunda çok değerli katkılar sa91ayaca~ın ı kaydettiği önemli gelişimleri tanım lı yor. Son olarak. bu vesileyle Kurumumuza olan dev amlı desteği n i z için en deri n teşekkür lerim i s u nanın. 2012'de i şb irli ği ve des teğ i n izi tekrar düşün üyorum. Noboru Ueda Yiinerim Kurulu Başkam ve Başkan CM Cl.anMk zon Y ı llık R.ıp oı u

7 ClaslNK Ça ll,iydr ( I."NK 'ı'riljır"yor Ulu,larar." hallyetler BMi l~ n\l Kurula ld" Ö n-;'mlı Ş.h "lar CLASSNK ORTA VADELi işletme PLANI Global Yaklaşım 200 Haziran 201 ı 'd e Ku r u l uş NGlobal Yaklaş ı m 200" adl ı ilk orta vadeli işletme planın ı ilan etti. Plan 2011 'den 2013'e kadar olan üçyıl l ı k dönemi ka psayacaktı r. üç TEMEL POliTiKA 5 HEDEF Pazar ortamındakı değışıkliklere yanıt verecek 1stıkrarlı bır temeloluşturulması ClassNK'nın dunyanın Iıder klas kuruluşu olma stiltusunu surdurmesı ve klas pazarındakı payımızın artırı lması ii'. Gelecekte buyumeye yonelik ıstıkrarlı bır malı temeloluşturmak 200 mılyon uzen grostona ulaşmak (l) Gelecekte büyümeye yönel ik ist i krarlı (4) işletme faaliyetleri ni genişletrnek bir mali temeloluştu r mak Ku r uluş, denizcilik sektörünün yeni i htiyaç l arına esnek Ku ru luşun bugüne kada rki ana geli r kaynağ ı gemiler üzeri - çözümler getirmek a ma cıyla ticari faaliyetlerinin ndeyapılan sörvey, muayene ve sın ı flandırma hizmetleri - ka psamın ı gen işl etm eyi arzu etmektedir. dir. Bununla beraber, Kuru luş; pazardaki değ i şikliklere IHM sistemleri için danışman l ı kh izmetleri (gemi geri daha serbest bir şeki l de uyum sağlayabilmek için, ticari faaliyetlerinin sürekli ve sürdürülebilir olarak genişletilmesin i arzu etmektedir. GassNK bağımsız ve!dır amacı gütmeyen bir kuru l uş olmakla birlikte, istikrarl ı yönetim tarzı her zaman net bir var lı k düzeyine sahip olmamızı gerektiriyor; bu da daha geniş kapsa mı, bir gelir tabanıyla kolay lı kla u l aşılabilecek bir hedef. (2) Klas l ı fi loyu 200 m il yon groston üzerine taşımak C!assNK'nın kayıtlarında bulunan gemi ton a j ı n ı 200 milyon grostona yükseltmek sektördeki lider konu mu dönüşü sözleşmes i) IHM sistemleri için danış ma nlıkhizmetle r i (gemi geri dönüşü sözleşmesi) EEDIEEOI için değe rlemebelgelendirme hizmetleri Gemi inşa dosyası yönetim hizmetleri Eğitim hizmetleri (S) AR-GE çalışma l arını teşvik etmek AR-GE projeleri iki geniş kategoriye ayrı lır: gemi sın ı flan d ı r may l a i lg i liaraştırmavesektörünihtiyaçlarına dayanan m üş terek araştırma. Bu araştırmanın sonuçları yeni kurallara yans ıtılı r ve denizcilik sektörünün daha muzu daha da güçlendirecek, IACS ve IMO'daki da gelişmesi amacıy l a kamuya ilan edi lir. varlığ ı mız ı daha çok hissettirecektir. Bu hedefın önemi bu plan ın ismine yansıyor: Global Yaklaş ı m 200. (3) Hizmet kalitesini artırmak ve küresel varlığı desteklemek insan, Eğ it i m, Sörvey Alan l arı, IT Sistemleri ve Kural Gel i ştirmenin esas u nsurlarına daya narak hizmet kalite sin i artır ma k suretiyle küresel varlık destek l e nmiş olur. C l a~5nk2011 Y ıl lıkraporu 05

8 ~ ~ ~.~~~--~~~----~--~ ----~ C~s~NIf (;ıolı~( Bi, B ıkııta ClalsNk S.'ilKa Fa~\i yetle r \'a~.!a;!m l (\Q~ Bir Bakışta ClassNK Tescilli Gros Tonaj 190 Milyon Bariyerini Aştı Ku ru Lu ş, k l ası nd a 190 milyon grostonu aşan bir filosu olan dünyadaki ilk klas k urulu ş u olarak tarih yazm ış tır. Kurul.uş tarafından kla slı yeni in şa gemile rin s ayısı 2011 yılı n da 644'e ulaşmı ş olup, toplam greston 19,700,744 olarak gerçekleşmiş ve 2010 yı Lında sicili ne eklenen toplam yeni i n şa to n ajında yine Kuruluşa ait bir önce ki rekoru geride bırakmış tı r. Aralık 2011 sonu itibariyle KuruLuş klas ı altında toplam tonajl194,s40,871 greston olan 7,688 gemi bulunuyordu. Bayraga Göre NK Filosu Panama,.. {ıojlyoo Japonya " "" Singapu r HorıL~_rıg.._._... " Llbe!):a Marshall Adalan S-,. Endoneıya DiQer '" '" QassN K Filosu Gl} -- ıso ~-' Gemi Tipine Göre NK Filosu o,., Dökme Ylik Gemisi 02 ol 04_ '" Petrol Tankeri '" TOO8j (sol).. Gemi Sayısı ( 5a ~) Ko n tey nır Gemisi ı o-r. Ara~.!~~ıyıcı 8 'lo Kiıı:ıy_a_~~~.~~~~!f --"- LNG Tankeri 2 '1ıo Veni KLasL;!.n;!.n Gemileri GL ve Sayıs ı Genel Yük l PG Tankeri S o~ ututmu~ YUk la;j li! Cls ı " Diger " 06kme Yük Gemisi ", Petrol. Tankeri 10'1. Petrol. Tankeri 8 '10 Kimyilsal Tarıker 8 '10 Korıt eyıllf Gemisi Araç Taşıyı cı t P" Tan keri 50gutul mıış Yük jyjyiclsi.,.., " LNG Ta,"" ',~,ı, cô""- Diger 17 '10 (";!yooogt) ~ -i '" o '" '" '" '" Ye nlin~a MGI 644 g.mı 'aptı", MG' 781 q~m ı 02 ol Y...,i G~mil~ rin Tonaj' (sol).. Gemi Sayısı (Mg) '" 07 '" ~ut Gemilerin Ton.ıjı (sol) ıı 1<> ıı...' 50)'1'1) '.00<> ' 7.00<> O."'" -o {fa.." "I.'".00 o (Toboia '"'

9 i (IJ~sN K Çallşryar U l u,'ar~m" F3a l i~l'llfr NMRI LI n1'ım. im zo tö"n; (1."NK'mn ( MA Shipping,"ndınd. i ı e c ek ikr o mı Uluslararası Fuarlar Kuru l uş y ı lında başlıca 18 uluslararası denizcilik fuarına katı l m ı ştır: o SMM Istanbul _.I6-ı ao<.. "''''nbljl, T Oı ki)'e o Panama Maritime iili n- ı6 Şu lml "P,na""' City,P.n.oma o Maritime Vietnam L1«- 11 Mart O CMA Sh ipping m<1-23mart O Gastech _21_24",..., O Europort istanbul Miı,1 o Sea Asia 2011 m'2-14 Nign o ShiptekıOı, BII ı 8-19 r-m... O BARI-SHIP _1 IMayl< O Nor Shipping MdylS O Navalshore 2011 m.l-~ A ~ LJ>l OS O COPINAVAL 2011 mn-30eyl QI o Inmex India Ho (hi Mi n O\Y. Viet""'".. S"nf""d, Con n<><:dcut, USA.. Am ;\~ rdam, Holl3nda _h! >rı ool, Tu rk")' _Im>.b.rl,Japooya "8"""." Ai rm,a' jantin _ 29. ylüi_l Ekim.. Mum b.ai, Hl rıdi'!" n O Middle East Workboats 2011 IIllh-Hkim.. M u ijh, bi. BAE o Indonesia Maritime Expo J-1 58<im _ C.btto.E~)'. o KORMARINE 2011 m Ekım O Marintec China 2011 ~ Buun. Gun<y Kor. li!!ii ı9k.,.ıı m_ 2A r. l oi: "'$arıghay.çi n O Renewable Energy _S-l A r.ı. k.,.;."''",-0'"'''"'''''',,'- - --:;;;;- Yeni Teknik Kılavuzlar Kuruluş, denizdeki gemilerin güvenliğini ve güveni lirliğin i artt ı rmaya yönelik çaba l arı kapsamında aşağıdakiler dahil olmak üzere 2010 yılında çok sayıda yeni teknik kı lavuz yayınladı. Bu ve diğe r kılavuzlar, ClassNK web sitesinin My Page bölümüne g i riş yaptıktan sonra "Products and Servkes" menüsünden (http:www.classnk.or.jphp enindex.html) görüntülenebilir. o LNGNPG Üretim, Depolama ve Boşaltma Amaçlı Yüzer Açık DenizTesisleri Kı l avuzu o çamurlu Yüklerde Membran Tipi LNG Muhafazaya Alma Sistemlerinin Mukavemet Denetim Kı l avuzu o Nikel Cevherinin Güven li Ta~nmasl Kı l avuzu o Gürültü ve Titreşim Kı lavuzu o Za r arlı Maddeler Envanteri Kılavuzu o SCR Sistemleri ve Indirgen Madde Tedarik Sistemleri Kılavuzu Tüzel K i şiliğimiz Genel Anonim VakıfOlarak Değişt i Japonya kanunundaki de9 işikl i klere uygun olarak. Kuru luş gelecekteki tüzel kişiliği hakkında bir seçimle karşılaştı. Kuruluş, bu değişikliğin getireceği avantajlarve dezavafl t ajlar üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, tüzel kişiliğini Japonya kanunu çerçevesinde -anonim vakıf' statüsünden "genel anonim vakıf' olarak de9iş:tirmeyi tercih eni. 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu değişiklik. Kuruluşa; iştirak şirketleri kurma ve yeni kuruluşlara sermaye yatırımla rı yapma kabiliyeti dahilolmak üzere, önceden sahip olduğundan çokdahabüyükbirope rasyone l esnekl i kkazandırmaktadır. Bu stratejiler Kuruluşun henüz denenmemiş olan iş sahalarına yayı l masında çok önemli bir rol oynayacaktır. ıık Iştirak F i rması Kuruldu Yıl sona ererken Kuruluş bir başka dönüm noktasına şahit oldu. Tüzel kişiliğinin değişmesiyle birlikte gelen yeni özgürlüklerin avantajını kullanan Kuruluş, tama m ına sahip olduğu ilk iştirak firması olan ClassNK Consulting Service Co., Ltd:yi kurdu. Merkezi Tokyo'da bulunan bu yeni şirket, ClassNK'dan bağ ıms ız olarak. ka r amacı güt meyen bağıms ız bir kuru l uş olarak ClassNK' nın cı ~\ $ NK y,li,k Ra poru 07

10 . "Cl._<> NK G ı ü h ~ l Y a' l. j ı m 200".. Bi. B~kışta ClassNK ~ ~,~,, ~.; ~.~~. ""--~;;:;","III Sn. ljed. IACS'ye k.-ı:ıl." Cm.man Register of Shipping and Gemi.damı i.e alma helgelendirmes; için id ül PrlnıeShip-GREENjEEOI yaıılımı PoIish Register of Shipping kuruluş!.ınnı tebrik ederken töreni veremeyeceği türdeki danışmanlık hizmetlerini sunabili- 1. Müşterilerimize daha hızlı ve daha uygun hizmetler yar. Bu şirketin ticari faaliyetlerinin en önemlisi Hong sunabilmek adına Temmuz ayında ClassNK'nın İşletme Kong (Geri Geri Dönüşüm) SözLeşmesi esas alınarak IHM Departmanı genişletildi. Bugünkü adıyla İşletme FaaliyhaZlrlı~l yapmak ve hatast suyu yönetim sistemleri ile etleri Merkezi üç depaıtmandan oluşuyor: ClassNK'nın Denizcilik Çalışma Sözleşmesine dair danışmanlık işletme faaliyetlerinden sorumlu ilk oluşturulan İşLetme hizmetlerini vermektir. Departmanı; pazardaki yeni gelişmeleri, Kuruluşun uluslal<ıl<ısı komitelerini ve Akademi programını izleyen Japan Marine Science Ine. He Bir leşme İşLetme PlanLama Departmanı ve icra planlama ve Kuru luş Haziran ayında merkezi Tokyo'da bulunan ve kurumsal iletişimi düzenleyen İcra FaaUyetLeri BöLümü. Japonya'daki en büyük deniz müşavirlik firnıası olan 2. KaLite Güvence Departmanı'nın ismi 1 Temmuz 2011'de Japan Marine 5cience Ine. ile bir sermaye birleşimine gitti. İlk kuruluş tarihi 1985 olan Japan Marine Science BeLgeLendirme Hizmetleri Departmanı olarak de~işti ri ldi. Departman; ıso 9001, ISO ve OHSAS standartlan Ine.; denizcilik alanında kuuanılan analiz, eğitim ve için önceden yerine getirilen denetim ve tescil yazı lım sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması alanında çok büyük bir uzmanlık kazanmış olup, bu özellikleri söz konusu firmayı gelecekte araştırma işbirliğine gitme hususunda istikbal vaad eden bir ortak haline getirmiştir. Şirket anlaşnıaya göre KuruLuş tarafından alınan "1020 hisseye eşit tutarda yeni hisse ihraç etti ve yönetim kurulunda bir koltuk verdi. Bu göreve daha sonrasında ClassNK İcra Kurulu Başkan VekiLi Koichi Fujiwara getirildi. Söz konusu yatınm, bünyesi dışındaki bir kuruma do~rudan parasal yatınm yapmış olan Kuruluş için tarihinde bir ilk olmuştur. hizmetlerine ek olarak, aynca denizcilik eğitimi ve DenizciLik Çalışma $özleşmesi 2006 kapsamında yeni belgelendirme hizmetleri de vermeye başladı. 3. K uru L uş po!1föyüne gelecek vaad eden açık deniz e n e~i sektörünü de dahil etme çalışmalannın bir parçası olarak, Ekim ayında DoğaL Kaynak ve Enerji GeLiştirme Departmanı isimli yeni bir departman kuruldu. Bu departman, Tekne Departmanı'nın şu an feshedilmiş durumdaki tanker bölümünün görevlerini üstlenmiş olup, enerjinin çıkanlmasından teslimine kadar olan açık deniz sürecinin her aşamasında müşterilerin ihtiyaçlanna uygun olarak düzenlenmiş hizmetlerin sunumundaki uzmanlığı daha ileri seviyeyetaşımaktadır. Yeni Bir Yönetim Yapısı Getirildi 4. Ekim ayında KuruLuşun geliştirme fonksiyon üzerinde KuruLuş, denizcilik sektörü büyür ve değişirken karar alma de önemli bir dönüşüm çalışması yapıldı. Üç departmanı mekanizmasındaki esnekliği amrmak için Temmuz ayında denetleyen Geliştirme Faaliyetleri Merkezi kuruldu: yör;etim yapı mm yeniden düzenleclik. Bu reorganizasyo- Tekne KüraUan Geli ş tirme D e pa ıtm a m, I lakine l(u ra Llan nun en önemli unsurlanndan birisi de üst yönetimde GeLiştirme Departmanı ve UlusLararası KuraLlar yapılan değişikliklerdi. İdare müdürlüğü makamı Geliştirme Departmanı. Bu şekilde faaliyet dağılımı kaldınlarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Noboru yapmak suretiyle her departmana kendi üzerine düşen Ueda'ya bağlı olarak görevlerini ifa eden altı icra kurulu genel misyon ve görevleri hakkında daha net bilgiler başkan vekili getirildi. Günlük faaliyetlerin takibini daha verilmiş oluyor. Dolayısıyla müşterilerimiz bu sayede etkili bir şekilde yapabilmek için de bir işletme yetkilisi daha iyi mal ve hizmet alabilecekler. görevlendirme sistemi uygulanmaya başladı. Önemli Departmanlarda Yeni Düzenlemeler Yapıldı Denizcilik Eğitimine Yönelik Yeni Belgelendirme Hizmetleri Kuruluş, denizcilik sektöıiinü mevzuat konulannda Yıl içinde Kuruluşun organizasyon yapısında birçok destekleme politikasının bir parçası olarak, denizcilik değişiklik yapıldı. eğitim kurumlan ve eğitim merkezleri tarafından 08 ClaslNK 2011 Yıllık Raporu

11 uı'''imm'''' r~~"y",ı"" Y-~. ----ı ı ~.91.ntı ~uru M". Öl\~mll Sah,~ıar Marine BizTV Uluslara."" Denizcil ik Ödülle,; Ja p onya'daki Norveç Siiyiikelçil j ~i'nde g eı çekle şt; ri l~ n Imza t o r ~ ni Se"trade Asia Ödiilleri 201 ı düzenl e neneğitim kurs l arıiçinincelemevebelgelendirme bu güçlü analiz ara cı, donatan ve yöneticilerin kendi hizmetleri vermeye b aşladı. Bu hizmetlerin kapsamı çok fil ol arının C02 emisyon hacimlerini görselolarak dene genişt ir. Örneğin; ClassNK 2011 'de ECDIS (Elektronik tlemesine, kendi filolarında bulunan gemilerin operasyo Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi) eğit im kursları için 3 nel veriml i liğini mukayese etmesine, emisyon hedefleri kuruluşa belgevererek, bu kursla rı n Uluslarcırası Denizcilik saptamasına ve operasyonel ver i mliliği etkileyen faktöfl Örgütü (lmo) standart l arına uygun l uk l a rı nı onay l amıştır. eri kolaylı k la belirlemesine olanak sağla r. Kuru l uş ayrıca, Denizcilik Çalışma Sözleşmes i 2006 (MLC 2006) uyarınca ge mi adamı işe alma ve ye rl eştirme hizmet Yönerim Kurulu Başkanı ve Başkan Noboru tedarikçileri için 2011 y ı lında iki kuruma onay vermiştir. Ueda Marine BizlV Uluslararas ı Denizcilik ClassNK, PrimeManagement hizmet paketinin bir parçası Ödülleri Töreni'nde "Yıl ın insanın Ödülünü A ldı olarak, Denizcilik Eği tmenle ri ne NK Eği tim Kursu vermeye Marine BizTV U l us l ara rası Denizcilik Ödül Töreni de başlamıştır. Kurulu ş bu ve buna benzer çalışmalarla, bir Nisan tarihlerinde Dubai'de düzenlendi. Ödül töreni asır boyunca biriktird iğ i uzman lı k ve deneyimini hem denizcilik sektöründeki önemli kesimleri bir araya getif belgelendirme hem de eğ itim alanında denizcilik sel< erek, geride b ı raktığımız yıl boyunca sektör geneline törünün sürekli değişen taleplerine uygulamaya ka rarlıdır. katkıda bulunmu ş olan kurum ve şahısları onurlandırd l. Önemli Bayrak idarelerinden Yeni Yetkiler Sonradan Uluslararası Klas Kuru luşları Bi rl iği (lacs) Başkan l ığı'na getirilen ClassNK Yönetim Kurulu Başkanı ve Alındı Başkan Noboru Ueda, Yılın i nsanı " seçilmekle en önemli Kuru lu ş yılın ikinci yarısında ClassNK hizmetlerinin ödüllerden birine layık görüldü. Bu ödül; hem uluslararası faydaları hususunda Norveç, ABD ve Komorlar Bi rl iğ i 'n i kurallar yönünden denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına ikna et miştir. Norveç Hükümeti 8 Kasım 'da Tokyo'da daha fazla eğ il diği IACS, hem de kay ı t lı groston olarak düzenlenen Norveç Kraliyet B üyükelçiliğ i 'ndeki imza dikkate alın d ığ ı nda dünyanın en büyük klas kuruluşu töreninde ClassNK'yı resmen tanıdı. Bakan Vekili Und ve bünyesinde başarılarla geçen bir başka yılda yorulmak ClassNK Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Noboru Ueda bilmeden çaba gösterdiği ClassNK'nrn başkanı olarak elde tarafından imzalanan an l aşmaya göre, Kuruluşa Norveç ett iği b aşarıların takdir edilmesinin karş ı lığryd ı. bayraklı gemilerde sörvey yapma ve bu gemilere belge düzenleme yetkisi verildi. Bir ay sonra ABD Sahil Güvenlik ClassNK Seatrade Asia Ödülleri 2011 'de "Klas Müdürlüğü (USCG) Kuruluş ile benzer bir anlaşma akdetti Kuruluşu Ödülü"ne layık Görüldü ve bu anlaşma çerçevesinde ClassNK'ya Gemilerin Tonaj Seatrade Asia Ödülleri ödül töreni 20 Haziran 2011 Ölçümlerine Dair Ul u slararası Sözleşme ve Uluslararası günü Hong Kong'da düzenlendi. Bu ödüller, bir önceki y ıl Yükleme Sı nı rı Sözleşmes i uyarınca ABD bayraklı gemiler Asya'da denizcilik sektörüne önemli katkı larda bulunan için belge düzenleme yetkisi sunuldu. Önümüzdeki kiş i veya kurumlara, merkezi Londra'da bulunan denizcilik dönemlerde ClassNK'nın MARPOL ve SOLAS sözleşmeleriyle medya ş i r keti Seatrade Com munications tarafından verili ilgili olarak USCG ile başka anlaşmalar yapması yor. Ku r ul u ş, Asya'daki en iyi klas kuru l uşu kategorisinde, bekleniyor. bölgesinde bulunan dört klas ku r uluşundan üçünü geride bı rakarak ipi göğüs l edi. Böylece K uruluş 2008 yılında Yeni Emisyon Analiz Yaz ı lım ı PrimeShip- başlaya n etkinlikte ikinci kez aynı ödülü kazanmış oldu GREENEEOı Ç ı kt ı ve Kuru l uşun Asya denizciliksektörünü destekleme taah Hizmetteki gemilerin çevresel peıfo rmans ın ı ve bun l arın hüdü perçiniendi. IMO tara fı ndan öngörülen Enerji Verim l iliği Operasyonel Indeksi'ne (EEOI) uygun l uğu n u hesaplamak am acıyl a Nisan ayında ye n ı bir gemi üzeri ve we b-taba nlı y az ı lım sistemi ku llanılmaya baş la nd ı. 8edelsiz olarak da ğ ı t ıl a n cı~\ ~ N K ıoıı Y ı llık Raporu 09

12 .. -n""lf K GIGo.L Y3);13'i!ff1 2üO' Hizmet Ağ ı B,.I"o FJ" li yetler Hizmet Ağı Hizmet A,nın Genişlemesi ctassıık, nıüıteti h1zıııetiorinl daha da gelijttmıek.. ~ çapındold hiımot..,m gentı\oiımk ınaaıta yıbnda IId yenilsal ~ sahası ""Rlu. yıl... kadar ClwNK lsai ~r _Ianımı sayısı topiıımda t20'ye ııkmı olup, b lan. 211 Japonya içi'" 9". io. Japonya D"",m.ım D~j AbuOobl Vk. kmp;ıtn,m ~ (j!: BoIikp>pan Caı>' lown 10 C ı~ ss N K 2011 Yıllık Raporu

13 cl",.nk Ar~j"rıyor Uluıt.ıı~f,nı Fuhyell.r 8a~lant( Kurulacak On~mh ŞJt-ı"lar II Mart "'- 30 Guoy.ıquil Clas snkloı 1 Yıl l ık Raporu 11

14 T_ ""N~ G l~hal Ydkl J~ ım <C O Başlıca Faaliyetler 12 CbUHK 2011 Yı Uık Ra~or u

15 Çi~'. M;ı; A,~ \! ı ' ı yor Lı~' I M~'"" f~a l i Y"tl,, 1 _-- BJ~I;ı,.,tl Kuru lm a k On.. rnl; 5dhll!a, GEMI KLAS HIZMETLERI ClassNK, gemi ve makine p lan l arının onaylan ma s ından gemi te si sa t la rının söıvey ine ve kaydedilmesine, materyallerin, ekip m an l arın ve donanı m ayg ıt la rı n ı n onay lanmas ı na, ayrıc a gemi emniyet yönetim sistemleri ve güvenlik sistemlerinin değerlend ir i lm esi ve kaydına kadar, gemi s ını fland ı rmanın her yönünü kapsayan geniş çaplı hizmetler sunmaktadı r. ClassNK ulus lararas ı söz l eşme l ere uygun olarak kendileri ad ına sörveyler yapmak ve sertifikalar çıka rma k üzere 1 QO'den fazla bayrak devleti t arafı nda n da y etkilendir i l miştir. TEKNiK DESTEK VE DANIŞMA e Cla ssnk ayrıca bir as ı rdan uzun s ınıfland ırma deneyimi süresince ge li~ ir diği mi z teknik uzma nl ı ğ a daya lı olarak çeşi tli danışma ve destek hizmetleri de sunm ak t ad ı r. Bu hizmetler teknik danışma, gemilerin ve açıkt a ki yap ıl arın değerlendirilmesi ve sert i fikaland ı rılması, gemi yap ımı denetimi, endüstriyel makine ve ekip man l a rın denetlenmesi, tonaj ölçümü ve sertifika lan dırılmas ı, ayrıca çeş itli türde testler, araştırmalar ve bilgisayar analizlerini kapsar. SERTiFIKASYON HIZMETlERI ".n... """ ~I>... f""n '.qj Gemieil ik ve gemi yapımınd an denizci eğ i ti m i ne ka dar t üm denizci li k faa liyetleriyle ilgili endüstriler, günümüzün k üresel le şmiş dünyasında başarılı olabilme nın yo lların ı ar ı yorlar. Ulusl ararası standartl ara göre sertifika landırı lan yönetim sistemle ri, rekabetçiliği arttırma ve sürdürülebilir ge li şim i güvence al tın a almada kilit bi r araç olarak görülmeye başladı. Sonuç olarak bu tür sistemle rin geliş imi n i desteklemeye yönelik hizmetlere olan talep artmakt adır. ClassNK Prim emarıagement hizmeti yoluy la, kalite g üvence, çevresel yönetim, meslek sağlığ ı ve emniyeti ve denizci eğ i t imi dahil o lma k üzere çeş i t l i yönetim sistemleri için sertifikasyon sağlamakta dır. Clas snk'n ın sertifikasyon faaliyetleri hem Japonya'da hem de uluslararası düzeydeki öncü kurumlar tarafından akredite edilmişt ir ve ClassNK sertifikasyonu tüm dünyada bir ka lite iş are ti olarak kabul edll mektedir. TEOR ik VE PRAT1K EGiTIM HiZMETlERI,,"", \IE... TP. 1(~1 i ~11ImulUıj ClassNK kapsam lı deneyimini, uzmanl ı ğını ve teknik bilgisini, çok say ı da farklı eğitim program ı yoluyla tüm denizçili k dünyasına sunma ktadır. Bu eğiı i mler Japon devletinin ve d i ğe r bayrak ve liman yönetim leri nin talebi üzerine gerçekleştiri l en eğ itim program la rı. ayrıca teknik seminerler ve OassNK Akademi Ders P rog ramı'nı kapxlmaktadı r. ClassNK de n iı:c ilik top l u l uğunun gelişim i ne daha fazla katk ı da bulunma çabalar ının bir pa rç ası olarak, endüstriye yeni girenlerden uzmanlara kadar gen i ~ bir yelpazedeki insanlar için eğitim faaliyetle rirıl sürekl i gen i ş letme ktedir. ULUSLARARASI FAALIYETLER Global bir organizasyon o la rak Class NK çeşit li u l us la raras ı karar a lı c ı ve kural koyucu kurumlarda üyeliğin i sürdürmekte ve dünyadaki çok say ı da denizcilik kurumuna kat kı da bulu nm a ktad ı r. ClassNK U lu slararası Klas Kuru l uşl arı Birliğ i' nin (lacs) akt if b i rkatllımc ı s ı dırveiacsbir l eşi k Gereklilikler(UR )ve B i rl eşikyorum l ar(ui)gi bik u ra l ve düzenl e me l erinoluştu ru l m asına önemli ölçüde kat k ıda bu l unmaktad ı r. ClassNK ayrıca kurum t arafından gerçe kleş tir i l en diğer u l uslara rası faal iyetlere ek olarak,. hem IAC5'n in hem de Japon devletinin temsilcileri ola rak, Ulus l ararası Denizcilik Örgüt ü'nün (IMO) to plant ılarına uzmanlar ve araştırmacılar göndermektedir. ( la.snk10!! Yı l lı kraporu 13

ClassNK 2010 Yıllık Raporu NIPPON KAIJI KYOKAI. 2010 Yıllık Raporu

ClassNK 2010 Yıllık Raporu NIPPON KAIJI KYOKAI. 2010 Yıllık Raporu NIPPON KAIJI KYOKAI 2010 Yıllık Raporu ClassNK'nin Misyonu ClassNK nin Misyonu ClassNK, denizde can ve mal güvenliğini sağlamaya ve deniz ortamının kirlenmesini önlemeye adanmıştır. Bu misyonu başarmak

Detaylı

ClassNK'ya Giriş. ass

ClassNK'ya Giriş. ass ClassNK'ya Giriş ass ClassNK'ya G i r i ş ClassNI< Genel Bakış Gemi Klaslama ClassNI( Içindekiler Genel Bakış 02 Araştırma ve Geliştirme 16 Beıgelendlrme Hizmetleri 32 Gemı Klaslama Hizmetleri 04 NK'nın

Detaylı

ClassNK'ya Giriş. 'ya Giriş

ClassNK'ya Giriş. 'ya Giriş ClassNK'ya Giriş 'ya Giriş K Misyonu ClassNK, denizde can ve mal güvenliğini sağlamaya ve deniz ortamını korumaya adanmıştır. Bu misyonu başarmak için ClassNK şunları yapacaktır: Tamamen bağımsız, kar

Detaylı

NIPPON KAIJI KYOKAI. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu

NIPPON KAIJI KYOKAI. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu NIPPON KAIJI KYOKAI 2012 Yıllık Faaliyet Raporu ClassNK nın Misyonu ClassNK kendisini denizde can ve mal güvenliğini sağlamaya ve deniz ortamının kirlenmesini önlemeye adamıştır. ClassNK bu misyonunu yerine

Detaylı

TÜRK LOYDU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, GÜVENİLİR, UZMAN

TÜRK LOYDU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, GÜVENİLİR, UZMAN TÜRK LOYDU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, GÜVENİLİR, UZMAN 2 0 1 1 ÇALISMA RAPORU Untitled-1.indd 1 4/6/2012 3:16:51 PM En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti

Detaylı

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t

Yapı Kr edi Emek lilik F aaliy et R ap or u 2011 / 2011 A nnual Rep or t FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 01 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 02 Olağan Genel Kurul Gündemi Bölüm I: Sunuş 04 A. Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

www.finansbank.com.tr 444 0 900

www.finansbank.com.tr 444 0 900 www.finansbank.com.tr 444 0 900 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza Bilim Sok. No:5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel: (212) 366 6000 Faks: (212) 366 6010

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC.

2008 AGUSTOS. istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr. istanbul TiC. istanbul TiC.ARET ODASI 2008 AGUSTOS ISBN: 9944-60-107-1 istatistik ŞUBESi Tel: 0090-212-455 63 91-95 Faks: 0090-212-511 83 86 e-posta: istatisti k@ito. org. tr ISTANBUL Günümüz dünyasında küreselleşme

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2009 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2009 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:

Detaylı

4 yılda 50. Ege nin en büyük konteyner limanı olmayı hedefliyor! Türk Loydu nu daha da ileriye taşıyacağız. milyon dolarlık yatırım yapıldı

4 yılda 50. Ege nin en büyük konteyner limanı olmayı hedefliyor! Türk Loydu nu daha da ileriye taşıyacağız. milyon dolarlık yatırım yapıldı Fiyat:10 Yıl:3 Sayı:16 Temmuz-Ağustos 2015 Cem Melikoğlu: Türk Loydu nu daha da ileriye taşıyacağız Mehmet Akif Ersoy: 4 yılda 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı Mogens Wolf Larsen Ege nin en büyük konteyner

Detaylı

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu ARTOG.E 2.38 % 10.19 POLTK.E 9.5 % 9.20 HALKS.E 2.38 % 6.25 VANGD.E 2.05 % 5.67 EGLYO.E 3.53 % 5.37 RODRG.E 2.35 % -10.65 English OYLUM.E Yardım0.94 İletişim % -8.74

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. 2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. ERGO Sigorta A.. çindekiler 1. Bölüm 5 1.1. Genel Bilgiler 5 1.2. Misyon 5 1.3. Vizyon 5 1.4. Kurumsal Değerlerimiz 6 1.5. Tarihsel Gelişim 7 1.6. Ortaklık Yapısı

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2008 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu İçindekiler Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 1 1960 dan Bugüne: Aksigorta da Sürdürülebilir Büyümenin Kilometre Taşları 2 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Aksigorta Ortaklık Yapısı

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUĞU. Ürün kalitesi. Su tüketimi ve atık su yönetimi 4. Ürün güvenliği. Malzeme kullanımı ve atık yönetimi 8. Ürünlerin ulaşılabilirliği

ÜRÜN SORUMLULUĞU. Ürün kalitesi. Su tüketimi ve atık su yönetimi 4. Ürün güvenliği. Malzeme kullanımı ve atık yönetimi 8. Ürünlerin ulaşılabilirliği Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 içindekiler 2 Genel Müdür ün mesajı 34 ÜRÜN SORUMLULUĞU 64 SU ve ATIK YÖNETİMİ 37 Ürün kalitesi 67 Su tüketimi ve atık su yönetimi 4 AYGAZ ve ENERJİ SEKTÖRÜ 38 Ürün güvenliği

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr

2012 Faaliyet Raporu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr 2012 Faaliyet Raporu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası www.tskb.com.tr B BÖLÜM I 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin!

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin! 2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Harekete Geçin! 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri GARANTİ EMEKLİLİK 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 02 Başlıca Finansal Göstergeler 04 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 05 Liderlik Yolculuğunda

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş.

2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş. 2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş. ERGO Sigorta A.. ERGO Emeklilik ve Hayat A.. çindekiler 1. Bölüm 7 1.1. Tarihsel Gelişim 7 1.1.1. 1981-2011 Yılları Arasında Yaşanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler 3 Kurumsal Profil 4 Şirketin Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Sermaye ve Ortaklık Yapılarındaki Değişiklikler 5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına

Detaylı