To Bo ; MQ Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER ,539

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "To Bo ; MQ ---- ---- 27. 6. 2002 Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER 520 520 522 527,539"

Transkript

1 DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TUTA To Bo ; MQ K DERGISI o o 119 uncu Birleşim Peşembe GEÇEN TUTANAK ÖZETi 11.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi III.- GELEN KAGITLAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GONDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçnkaya'nn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin.gündemdş konuşmas ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevabi 2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve Karadeniz Bölgesinde yaplan yayla festivallerinin turizm açsndan önemine ilişkin gundemdş konuşmas 3.- Trabzon Milletvekili Orhan Bçakçoğlu'nun, Karadeniz sahil yolu yapmnda ödenek yetersizliğinden ve 2002 yl için bulunan dş kredilerin ilgili makamlarca onaylanmamasndan kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmas Sayfa , : : : :533

2 T.B.M.M. B: B) GENSORU, GENEL G0R0ŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE. MECLIS ARAŞTIRMASI 0NERGELER1 i 1.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yaytaclk ve yay la evleri konularndaki hukuki, sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) ' ' C) TEZKERELER VE ÖNERGELER. 1.- Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcs A. Mesut Ylmaz'n Brüksel'de yaplan Avrupa Birliği Konvansiyonu Toplantsna katlmak üzere Belçika'ya yaptğ resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekil Ierine ilişkin Başbakanlk tezkeresi (3/1 123) 2.-:- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n, Uluslararas Çalşma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yaplan 90 nc Genel Konferansna katlmak üzere İsviçre'ye yaptğ resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlk tezkeresi (3/1 124) V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLAR DAN GELEN DiGER işler 1.- Cumhurbaşkanlğ 2001 Mali Yl Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlğ Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Raporu (3/1 089) (S. Says : 881) 3.- Ceza infaz Kurumlar ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasars ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/744) (S. Says : 786) 4.- Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Anayasa Komisyonu Raporu (11777) (S. Says : 557) 5.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S.Says : 827) 6.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarnn Yurtdş Teşkilat Hakknda 189 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ve Dşişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S.Says : 433) 0: Sayfa 534: : : : , İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcal'nn; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nn; Anka Milletvekili Yldrm Akbulut'un; Şrnak Milletvekili Mehmet Salih Yldrm'n; Gaziantep Milletvekili Ali Ilksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşnn; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili!şlay Saygn'n; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzilğünde Değişiklik Yaplmasna Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/31 O, 2/3, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Says : 527) -516-

3 T.B.M.M. B: : Sayfa 7.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 68 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kuruluş ve Görevleri Hakknda Kanun Tasars; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşnn Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İş ler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/755, 1/689, 1/699) (S. Says : 666) 8.- Türkiye İş Kurumu Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 67 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun Tasars ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal işler ve Pl_an ve Bütçe Komisyonlan raporlar (/754, 1/692) (S. Says : 675) 9.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagmsz Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarmda Kendi Adna ve Hesabna Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler, de Degişiklik Yaplmas Hakknda 6 9 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Ayn Mahiyetteki Kanun Tasars ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (/756, l/69) (S. Says: 676) 0.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlgnn Kurulmas ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 616 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasans ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/753, 1/690) (S. Says: 685).- Gümrük Müsteşarlgnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda 485 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlgnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Hükümlerinin Degiştirilmesine Dair 54 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209, 1/228) (S. Says: 86) 2.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna İlişkin Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (ll012) (S. Says: 883) Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Tasars ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/999) (S. Says: 879) 14.- Aydn Milletvekili Yüksel Yalova'nn, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/949) (S. Says : 882) VI.- ÖNERiLER A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ sra sayl Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasarsnn 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnn ll inci srasna alnmasna ilişkin Danşma Kurulu önerisi : :565, 687:7o 565: : : :

4 T.B.M.M. B: : Sayfa VII.- SORULAR VE CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'n, Bursa'daki bir hayali ihracat olayna ilişkin Devlet Bakan Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakan ve Devlet Bakan Vekili Naİni Çağan'n cevab (717080) 2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, kireç üreticilerinin sorunlarna ve petrokok ithaline ilişkin sorusu ve Çevre Bakan Fevzi Aytekin'in cevab (717551) 3.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n, sanayide elektrik indirimi teşvikinin sona erdirumesine ilişkin Devlet Bakan Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakan ve Devlet Bakan Vekili Nami Çağan'n cevab (717563) 4.- Şanlurfa Milletvekili Yahya Akman'n; 552 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasna, - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n; Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat almlarna ve fiyatlarna, - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n; Erzurum İlinin gda ithal ve ihrac yaplabilen gümrük bölgelerine dahil edilmesine, İlişkin sorular ve Tarm ve Köyişleri Bakan Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevab (717602, 7608, 7620) 5.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'n; Osmaniye-Düziçi Sabun Suyu Çayna sulama göleti yaplp yaplmaycağna, Osmaniye-Düziçi'ne bağl köylerde TEDAŞ adna eneks alma ve tahsilat işlerinin muhtarlardan alnmasna, Osmaniye-Düziçi Ovasn sulayan pompaj kuyularnn yeniden işletilmesine yönelik bir çalşma olup olmadgna, İlişkin sorular ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717655, 7682, 7683) 6.- Gaziantep MilJetvekili Nurettin Aktaş'n, Birecik Baraj ve HES İnşaatndan dolay Nizip'te mağdur olan vatandaşiara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717656) 7.- Balkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balkesir doğalgaz projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717665) 8.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'n, Yatağan Termik Santralnn iki ünitesinin Rusya'dan alnan doğalgazn kullanlm.as amacyla kapatldğ iddialarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717671) : : : : : : : : :

5 ToB.MoMo B: o 6 o Rize Milletvekili Mehmet Bekaroglu'nun,,2002 yaş çay yaprag fiyat ve ödeme takvimine ilişkin sorusu ve Devl.et Bakan Edip Safder Gaydal'nn cevab (717688) 0.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, sosyal güvenlik kurumlar personeli arasndaki ücret dengesizligine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n cevab (717696).- Van Milletvekili Hüseyin Çelik' in, DSİ'nin, TEFER Projesi ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717739) 2.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n, Plan ve Bütçe Komisyonunda sürekli olarak stenograf görevtendirilip görevlendirilmeyecegine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Ömer İzgi'nin cevab (7/i776) o: Sayfa 678:680 68: : :

6 T.B.M.M. B: : I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 18.00'de açlarak iki oturum yapt. Elektronik cihazla yaplan yoklamalar sonucunda, Genel Kurulda toplant yetersaysnn bulunmadg anlaşldgndan, 27 Haziran 2002 Perşembe günü, alnan karar geregince, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.28'de son verildi. Se bahattin Karakelle Erzincan Katip Üye Ali 1/ksoy Başkanvekili ----e---- II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi Burhan Orhan Bursa Katip Üye TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açlarak dört oturum yapt. Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçnkaya'nn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmasna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan cevap verdi; Giresun Milletvekili Hasan Akgün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve Karadeniz Bölgesinde yaplan yay la festivallerinin turizm açsndan önemine, Trabzon Milletvekili Orhan Bçakçoglu, Karadeniz sahil yolu yapmnda ödenek yetersizliğinden ve 2002 yl için bulunan dş kredilerin ilgili makamlarca onaylanmamasndan kaynaklanan sorunlara, İlişkin gündemdş birer konuşma yaptlar. Cumhurbaşkanlğ 2001 Mali Yl Kesinhesap Cetvelinin Sunulduguna İlişkin Cumhurbaşkan Ig Tezkeresi ve Türkiye Büyük MilletMeclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089) (S. Says : 881) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yaytaclk ve yayla evleri konularndaki hukuki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacag ve öngörüşmelerinin sras geldiğinde yaplacag açkland. Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcs A. Mesut Ylmaz'n, Mays 2002 tarihlerinde Brüksel'de yaplan Avrupa Birligi Konvansiyonu Toplantsna katlmak üzere Mays 2002 tarihlerinde Belçika'ya, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n, Uluslararas Çalşma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yaplan 90 nc Genel Konferansna katlmak üzere İsviçre'ye, Yaptklar resmi ziyaretiere iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlk tezkereleri; tarihli gelen kağtlarla yaymlanan ve ayn tarihte dağtlan 883 sra sayl Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasarsnn 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleriyle Komisyonlardffi1 Gelen Diğer İşler" ksmnn ll inci srasna alnmasna ilişkin Danşma Kurulu önerisi; Kabul edildi

7 bulunan: T.B.M.M. B: o: Gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" ksmnda TBMM İçtuzüğünde Değişiklik Yaplmasna Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/3, 2/325, 2/442, 2/449) (S; Says : 527) görüşmeleri, daha önce geri alnan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazrlanmadğndan; Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S. Says: 786), Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair (1/777) (S. Says: 557), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkildt ve Görevleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna Dair (1/886) (S. Says: 827), Kamu Kurum ve Kuruluşlarnn Yurtdş Teşkildt Hakknda 89 Sayl Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Says : 433), Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 6 8 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtnn Kuruluş ve Görevleri Hakknda (1/755, 1/689, 2/699) (S. Says : 666), Türkiye İş Kurumunun Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 617 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu (/754, 1/692) (S. Says : 675), Esnaf ve Sanatkdrlar ve Diğer Bağmsz Çalanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarmda Kendi Adna ve Hesabna Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 619 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Ayn Mahiyetteki (1/756, 1/691) (s. says : 676}, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlğnn Kurulmas ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 616 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu (/753, 1/690) (S. Says : 685), Gümrük Müsteşarlğnn Teşkildt ve Görevleri Hakknda 485 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlğnn Teşkildt ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayl Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/209, 1/228) (S. Says : 861), Ertelendi; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yaplmasna İlişkin Kanun Tasarsnn (1/1 O2) (S. Says: 883) yaplan açk oylamasndan sonra, 8 Mart Gününün Şehitler Günü ve 9 Eylül Gününün Gaziler Günü İldn Edilmesi Hakknda Kanun Tasarsnn (1/999) (S. Says: 879) yaplan görüşmelerinden sonra, Kabul edildikleri ve kanunlaştklar açkland; Kanun Tasarlarnn görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazr bulunmadklarndan, -521-

8 l'ib.m.m. B: :.;(jdn Milletvekili Yüksel Yalova'nn, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yaplmas Hakknd& Kamn Teklifinin (2/949) (S. Says : 882) maddelerine geçilmesi için yaplan oylamalarda karar yeşa,y.is bulunmadğ anlaşldğndan; Anayasa ve İçtUzUk geregince 1 Ekim 2002 Sal gunü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.03'te son verildi. Burhan Orhan Bursa Kiltip pye Ali 1/ksoy Başkanvekili Şadan Şimşek Edirne Kiltip Üye ----e---- Sebahattin Karakelle Erzincan. Kiltip Üye III.- GELEN KAGITLAR No.: PERŞEMBE Rapor 1.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmas.na İlişkin Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (li1012) (S. Says: 883) (Dagtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nn, Sinop'ta Kumn Kursu olarak kullanlan bir binada duzenlenen sergiye ilişkin Milli Egitim Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1941) (Başkanlga geliş tarihi : ) 2.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santralnn emisyon izninin olup olmadgna ilişkin Sağlk Bakanndan sözlü soru önergesi (6/1942) (Başkanlga geliş tarihi : ) 3.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santraline ilişkin Çevre Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1943) (Başkanlga geliş tarihi : ) 4.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, Silopi Termik Santraline ilişkin Çevre Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1944) (Başkanlga geliş tarihi: ) 5.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İ dil Termik Santralnn çevre ve insan saglgna etkilerine ilişkin Başbakandan sözlu soru önergesi (6/1945) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 6.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santralnn çevre saglgna etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergesi (6/1946) (Başkanlga geliş tarihi : ) -522-

9 T.B.M.M. B: o: Yazl Soru Önergeleri 1.- Balkesir Milletvekili İlyas Ylmazyldz'n, gazilere ve baknakla yilkumlu olduklar kimselere verilen ilaçlardan katlm pay alnmasna ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan yazl soru önergesi (7/7867) (Başkanlğa geliş tarihi : ).2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, iç ve dş borçlar ile yatrmlara ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7868) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, Devlet Denetleme Kurulunun kamu bankalaryla ilgili hazrladğ dosyalarn incelenmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi; (717869) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 4.- Şanlurfa Milletvekili Yahya Akman'n, branş öğretmenlerinin ek derslerde görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (717870) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 5.- Kayseri Milletvekili Sadk Yakut'un, Pamukbank'n, TMSF'na devredilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7871) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 6.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale-Ankara çevre yolu başlangcndaki kazalara sebebiyet verdiği iddia edilen viraja ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7872) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 7.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale-Sulakyurt-Ayvatl Köyünün köy konağ.inşaatna ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7873) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 8.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi RektörUnUn hazrladğ bir kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazil soru önergesi (7/7874) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 9.- Konya Milletvekili Özkan Öksilz'Un, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7875) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 10.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, bir turizm seyahat acentas ile ilgili yarg sürecine ilişkin Turizm Bakanndan yazl soru önergesi (7/7876) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, ekonomik dengelerdeki gelişmelere ilişkin DevJet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7877) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, basnda çkan Kuzey Irak'ta Barzani HükUmeti kurulacağ iddiasna ilişkin Dşişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717878) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 13.- Sivas Milletvekili AbdUllatif Şener' in, Sivas-Divriği-ÇayözU Köyüne yaplan terörist sal: drdan zarar gören köylillerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7879) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 14.- Sivas Milletvekili Abdilllatİf Şener'in, doğalgazla elektrik üretimi yapan santranara ve Sivas'ta çevrim santral kurulup kurulmayacağna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan yazl soru önergesi (7/7880) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 15.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, bir Özel televizyon kanalnda yaymlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7881) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 16.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Ankara'da ana giriş yollarnda fuhuşa karş alnacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717882) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -523-

10 T.B.M.M. B: o: 17.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, sahte ve taklit UrUnlerden Türk ekonomisinin gördüğü zarara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7883) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 18.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, kaldklar prefabrikeler için katk pay ödemeyen depremzedelere icra takibi başlatldğ iddiasna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7884) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 19.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, İstanbul Üniversitesi Rektörünün hazrladğ bir kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7885) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 20.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sümer Holding'in atl durumda bekleyen tesislerine ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7886) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 21.- Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'n, mülkiyeti vakf ve derneklere ait okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7887) (Başkanlğa geliş tarhi : ) 22.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için dayanak yapldğ iddia edilen düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7888) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 23.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için yargsal işlemler yapldğ iddialarna ilişkin Adalet Bakanndan yazl soru önergesi (7/7889) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 24.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için yargsal ve idari yollara başvurulduğu iddiasna ilişkin Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcsndan (A. Mesut Ylmaz) yazl soru önergesi (7/7890) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 25.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmeye zorlandğ iddiasna ilişkin Devlet Bakanndan (Nejat Arseven) yazl soru önergesi (7/7891) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 26.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel teftişe tabi tutulmasna ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7892) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 27.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağr Belediye Başkanlğ görevine ve Belediyenin denetimine ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7893) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 28.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, okullarda çeşitli adlar altnda toplanan paralara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7894) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 29.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'Un, üst kurul üyeleri ve çalşanlar ile diğer kamu çalşanlar arasndaki ücret dengesizliğine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7895) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 30.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, basnda çkan, İzmir SSK Tepecik Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan yazl soru önergesi (7/7896) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 31.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, köy saysna ve Köy Kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7897) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -524-

11 T.B.M.M. B: o: 32.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, Çevre Fonundan belediyelere yaplan yardmlar ve harcamalara ilişkin Çevre Bakanndan yazl soru önergesi (717898) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nn, fndk tarm alanlarnn daraltlmasna ilişkin Tarm ve Köyişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7899) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 34.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale TÜPRAŞ'n yaptğ baz sosyal harcamalara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7900) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 35.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, araç muayenelerinin ve otoyol ücret tahsilinin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7901) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 36.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, memur emekli aylklarnn ödeme dönemi ile işçi ve memur emekli ikramiyeleri arasndaki farka ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7902) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 37.- Manisa Milletvekili Bülent Arnç'n, kömür ithalatna, enerji üretimine ve Soma Termik Santralna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan yazl soru önergesi (7/7903) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 38.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, Eti Alüminyum A.Ş.'ne ilişkin Devlet Bakanndan (Şükrü Sina Gürel) yazl soru önergesi (7/7904) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 39.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin kapatlacağ iddiasna ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7905) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 40.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, alüminyum ürünlerinin ithalat ve ihracatna ilişkin Devlet Bakanndan (Tunca Toskay) yazl soru önergesi (717906) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 41.- Şanlurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'n, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7907) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 42.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydn'n, yurt içi ve yurt dşndaki Türk kültür ve tarihi eserlerine ilişkin Kültür Bakanndan yazl soru önergesi (7/7908) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 43.- Erzurum Milletvekili LütfU Esengün'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan idam dosyalarna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanndan yazl soru önergesi (7/7909) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 44.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, Pamukbank'n TMSF'na devreditmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7910) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 45.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Türk Ordusunun yabanc ülkelerde aldğ görevlere ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 46.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, 1 1 Eylül saldrs sonras hesaplarna para aktarlan kamu personeli olup olmadğna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7912) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 47.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, faizler ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7913) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 48.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, döviz ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7914) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -525-

12 T.B.M.M. B: : 49.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, bankaclk sektöründe yaşanan sorunlara ve alnan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717915) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 50.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, toplu taşma araçlar ve ticari taksilerde doğalgaz kullanmna ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717916) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 51.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Başbakann rahatszlğnn ekonomiye etkisine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717917) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 52.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717918) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 53.- Ankara Milletvekili Saffet Arkan Bedük'ün, Ankara'da tbbi atklarn depolannasna ilişkin Çevre Bakanndan yazl soru önergesi (717919) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 54.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Üst Kurul ve Kurul üyelerinin özlük haklar ile Üst Kurul ve Kurullarn giderlerine ilişkin Maliye Bakanndan yazl soru önergesi (717920) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 55.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, çeşitli sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (717921) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 56.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, iç borç stoklarna ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717922) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 57.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, dş borçlara ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717923) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 58.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yurt dşnda tedavi gören kam personeline ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (717924) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 59.- istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, TSK'da komuta kademelerinde bulunanlarn ayikiarna ilişkin Milli Savunma Bakanndan yazl soru önergesi (717925) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 60.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in İsrail ile yaplan tank modernizasyonu anlaşmasnn gizliliğine ilişkin Milli Savunma Bakanndan yazl soru önergesi (717926) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 61.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, zararda olup kapatlmas düşünülen ve proje, yatrm, inşa halindeki havaalanlarna ilişkin Ulaştrma Bakanndan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 62.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'n, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesinin nedenlerine ve sonuçlarna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 63.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717929) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 64. İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Çukurova Grubunun borçlarnn yeniden yaplandrlmasna ve Pamukbank'a ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717930) (Başkanlğa geliş tarihi : ) Meclis Araştrmas Önergesi.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yayiaclk ve yay la evleri konularndaki hukuki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasann 98 inci, İçtüzüğün 04 ve 105 inci maddeleri --- uyarnca bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) (Başkanlğa geliş tarihi: ) -526-

13 T.B.M.M. B: BİRİNCİ OTURUM Açiima Saati: o: 27 Haziran 2002 Perşembe BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY KA TİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) ----e---- BAŞKAN - Sayn milletvekilleri, Türkiye BUyük Millet Meclisinin I 19 uncu Birleşimini açyorum. Elektronik cihazla yoklama yapacağz.' ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Sayn Başkan, yoklama isteyen 'yok; niye yapyorsunuz? YASiN HATİBOOLU (Çorum) - Sayn Başkan, toplant yetersaysnn var olduğu anlaşlyor; takdir sizin. ORHAN BIÇAKÇIOOLU (Trabzon)- Var... Var... YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Bugün son gündur Sayn Başkan. BAŞKAN - Evet, epeyce arkadaş. geldi; Genel Kurulda çoğunluğun var olduğu görülmektedir. Efendim, Sayn Hatiboğlu'nun, bugün özellikle çalşma konusundaki tsrar karşsnda, Genel Kurulda tek de olsa, yeterli saynn var olduğu kabul edilecektir elbette. YASIN HATİBOOLU (Çorum)- Sayn Başkanm, teşekkür ederim. BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, Uç arkadaşma gündemdş söz vereceğim. İlk söz, Suruç Ovasnn sulanmasyla ilgili olarak söz isteminde bulunan Şanlurfa Milletvekili Sayn Mehmet Yalçnkaya'ya aittir. Buyurun Sayn Yalçnkaya. SUreniz 5 dakika. IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçznkaya'nzn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmas ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'zn cevab MEHMET YALÇINKAYA (Şanimrfa)- Değerli Başkan, sayn milletvekilleri; hepinizi saygyla selamlyorum. Başkanmzn bize lütfettiği bu gündemdş sözle ilgili kendisine ayrca teşekkür ediyorum. Suruç Ovasnn sulanmasyla ilgili gündemdş söz almş bulunuyorum ve buraya gelirken göztime Enerji Bakanmz da ilişti. Önce, Suruç'u size anlatmak lazm. Suruç, Urfamzn çok şirin bir ilçesi; fakat, bunun yannda çok önemli özellikleri olan, çok kabiliyetli insanlarn, çok bilyuk muteşebbislerin de bulunduğu bir ilçemiz. Şimdi, Antep nasl bir Japon mucizesi yarattysa, Maraş nasl bir Alman mucizesi yarattysa, Denizli nasl bir İsrail -527-

14 T.B.M.M. B: : mucizesi yarattysa, işte, Urfa'da mucize yaratmaya muktedir, Urfa'da mucize yaratmaya hazr en önemli ilçe Suruç İlçemizdir; ancak, GAP dediğimiz olaya bağl olarak, Suruç, çok büyük yerde olmas gerekiren, çok önemli yatrmlar yapmas gerekirken, maalesef, bugün Suruç, özlediğimiz ve düşündüğümüz yerde değildir. Suruç'un yedibin yllk tarihi ve dönüm sulanacak alan vardr; fakat, Atatürk Barajnn gerisinde 30 milyar metreküp su varken ve Şanlurfa Tünelleri hazr olduğu halde, maalesef, Suruç, kaderine terk edilmiş ve Suruç'un hem insan susuz hem ovas susuz hem de orada yaşayan butun herkes susuz durmaktadr. Burada Meclis Genel Kuruluna gö'stermek istiyorum: "Kriz GAP' da gapt, para yok, GAP'a paydos." Bundan nasibini alan Suruç, maalesef, geçmişte nüfuslu iken, l ugün seviyelerine düşmüştür ve çok büyük bir göç hareketiyle karş karşyadr. Suruç, açlğa, yokluğa, sefalete sürüklenmiştir. Yani, burada çok büyük müteşebbis, çok büyük iş yapacak insanlar olmasna rağmen, suyun oraya akt lmamas, projenin akim kalmas ve bütün bunlara bağl olarak içeride çok büyük göçler yaşamas sonucunda, Suruç, maalesef, köy haline dönüşmekle karş karşya kalmştr. Bugün Suruç Belediyesi bir faiz kskac altna alnmş ve oraya şehireilik hizmetleri götürülememektedir. Barajdan vereceğimiz suyu veremediğimiz için, maalesef, Suruç bugün çöl haline gelmiştir. Şimdi, Enerji Bakan veya Enerji Bakan adna burada cevap verecek sayn bakanmz şunu diyebilir: Biz, Suruç'la ilgili proje çalşmalarn başlatyoruz. Ben Uç yldr Meclisteyim... Enerji Bakanlğndan, Suruç'la ilgili gönderilen yazda "... ve sonunda dşkredi teminiyle ihale edilecektir" deniliyor. Dşkredi dört yldr bulunamad. Bu hükümet kaldğ sürece -krk yl da kalsa- Suruç susuz kalmaya mahkum ve oradaki insanlar oradan göçmeye mahkum olacaklardr. Bu sebeple, eğer, Enerji Bakan ciddiyede işin Uzerine eğilirse, Başbakan bu sözlerimize kulak verirse; Suruç'un müteşebbisi Suruç'u sulamaya hazrdr; yan başmzda Birecik Baraj var, 4 milyar yatrml bir baraj ve bu, yap-işlet-devret modeliyle yapld. Enerji fiyatlar dünyada 5 sent, oradaki enerji fiyat s sent. Suruç'un müteşebbisine "gel kardeşim, sen bu suyu bu ovaya akt, hem ilçeni kurtar hem kendini kurtar hem de Suruç'u yeniden ayağa kal dr" diyebilecek bir iktidar olsa, Suruç, çok yakn bir zamanda sulanabilir; çünkü, bu projenin değeri dolardr dolar Suruç'taki işadamlar bir araya getirip verebilirler. metreküp suyun fiyatn koyarsnz, hazine garantisini verirsiniz ve Suruç sulandğ zaman hem Suruçtu oradan çok büyük paralar kazanacak hem Suruç sulanacak hem oradaki insanlar kurtulacak ve hem de özlediğimiz Suruç'u, büyük fabrikalarn, büyük yatrmlarn olduğu bir Suruç'u o zaman göreceğiz; ama, bugün Suruç hasat yapt, hasadn sonunda 5 kilo arpa veriyor 1 litre mazot alabiliyor. (Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) BAŞKAN - I dakika içinde topariayn Sayn Yalçnkaya. MEHMET YALÇINKAYA (Devamla)- Hemen toparlyorum. Bu üretim politikasyla, bu fyat politikasyla Şanlurfa'nn problemlerinin de GAP'n da bitmesi mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, geçen hafta burada bir konuşmacmz belirtti, ylda dolar vererek GAP' 72 ylda tamamlayacağz. GAP, Türkiye'nin kurtuluşudur, Türkiye'nin yeniden şaha kalkmas dr dolar alarak bu projeyi bitiremeyiz. Sular barajlarn gerisinde hapsederek Şanlurfa ovalarn, Suruç ovalarn, Viranşehir ovalarn susuz brakamayz. Bu sebeple, bu proje, he: şeyden çok daha önemlidir ve Meclis, bunu özel bir gündemle ele almaldr. Bu şekilde ve bu hzla bu bölgeye baktğmz zaman, anarşi ve terörün hortlamas yine -528-

15 T.B.M.M. B: : yakndr. Anarşi ve terörün hortlamasn istemiyorsak, bölge insannn yeniden ayaga kalkmasn istiyorsak, mutlaka, buraya gerekli ödenegi bulmamz lazm, iç kaynaklar harekete geçirmemiz lazm ve ne yaplmas gerekiyorsa, mutlaka yaplmas lazl!l. Ben, Enerji Bakannn, buraya gelip bu meseleyi enine boyuna burada aydnlatmasn istiyorum. Sayglar sunuyorum. (Alkşlar) BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayn Yalçnkaya. Gündemdş konuşmaya yant vermek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmz Sayn Zeki Çakan; buyurun. ENERJİ VE TABii KAYNAKLAR BAKANI ZEKi ÇAKAN (Bartn) - Sayn Başkan, degerli arkadaşlarm; Şanlurfa Milletvekili Sayn Mehmet Yalçnkaya'nn, Suruç Ovasnn sulanmasyla ilgili gündemdş konuşmasna cevap vermek üzere huzurlarnzdaym; hepinizi saygyla selamlyorum. Şanlurfa-Suruç Sulama Projesi, Türkiye ile ABD arasnda, 16 Kasm 1999 tarihinde İstanbul'da imzalanan ortak bildiride, GAP bölgesindeki Suruç Pompaj Sulama Projesi, sulama alannda ikili işbirligiyle inşa edilecek proje olarak, sayn milletvekilimizin de bildiği gibi, tanmlanmştr. Hazine Müsteşarlğnn bağl olduğu Devlet Bakanlğnca yaymlanan 2 Temmuz 200 tarihli tebliğle, ikili işbirliği protokolleri. kapsamnda yer alan ve kredili olarak yapm öngörülen işlerin, öncelikle uygulama projelerinin yaplmas öngörülmüştür. Bu nedenle, yukarda ad geçen projenin, öncelikle uygulama projesi -takdir edersiniz ki, uygulama projesi olmayan bir projenin tatbikatnn yaplmas da söz kon.usu değildir; bu yaplan işlem de doğrudur- Türk, ABD frmalarnn oluşturacag konsorsiyumlar arasnda rekabete dayal ihale yöntemiyle, tamam kredili olarak yaptrlacak olup, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu karar çkarlmas için, Bakanhğmca Başbakanlk nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 4 Haziran 2002 tarihinde, biz, Bakanlar Kurulu karar çkmas için gereken yazy yazdk. En ksa süre içerisinde, Bakanlar Kurulu karar çktgnda da bu işin projesine başlayacağmz arz ediyorum. Teşekkür ederim. (ANAP sralarndan alkşlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayn Bakanm, bu ksa ve özlü açklamalarnzdan dolay. Gündemdş ikinci söz, Karadeniz Bölgesinde yaplan yay la festivalleriyle ilgili olarak söz isteminde bulunan Giresun Milletvekili Sayn Hasan Akgün'e aittir. Buyurun Sayn Akgün. (DSP sralarndan alkşlar) 2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen selfelaketine ve Karadeniz Bölgesinde yaplan yayla festivallerinin turizm açsndan önemine ilişkin gündemdş konuşmas HASAN AK GÜN (Giresun)- Sayn Başkan, degerli milletvekili arkadaşlarm; Karadeniz Bölgesinde yaplan yay la festivalleri hakknda gündemdş söz almş bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi şahsm ve DSP Grubu adna selamlyorum. Yalnz, konuşmama, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel. felaketiyle başlamak istiyorum. Öncelikle, Giresunlu ve 'Karadenizli hemşerilerime, geçen hafta meydna gelen sel felaketinden dolay geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum

16 T.B.M.M. B: : Giresun ve çevre illerde aşr yağş sonucu oluşan sel fel&keti sonucunda, Giresun Merkez İl çesi İnişdibi ve Çaldağ Beldeleri, Piraziz İlçesi Bozat Beldesi, Dereli, Bulancak, Yağldere ve Espiye İlçeleri hasar görmüştür. Dere yatağna kurulmuş bulunan bu ilçelerde; köprü, istinat duvar gibi sanat yaplarnda, köy ve orma yollarnda büyük hasarlar olmuştur. 220 köy ulaşma kapanmş, 5 adet köprümuz yklmş bulunmaktadr. Merkez Giresun Belediyesinin su kaynaklar taşan dere havzasnda olduğu için, su kuyular ve anataşma borularnda önemli hasarlar olmuştur. Köy Hizmetleri asfalt şantiyesi de sular altnda kalmş ve büyük miktarda zarar görmüştür. İl genelinde tespit edilebilen toplam altyap hasar yaklaşk 9 trilyon liradr. Bu hasarn içerisine, zarar görmüş tarm arazileri, balk havuzlar ve vatandaşlarmzn kişisel zararlar dahil değildir. Sayn Bakanmz Hasan Gemici Bey, ayn gün, Giresun İline TL göndenniştir. Yine, annda, Kzlaydan da, gerekli olan yiyecek, içecek ve çadr gönderilmiştir; ancak, anlaşlmaktadr ki, eldeki mevcut makine parkyla, meydana gelen olağanüstü bu tahribat bitirilemeyecektir tarihi itibariyle 4 köy yolu kapal. durumda olup, diğer yollarmz açlmştr. Bu 4 köyilmüzde de alternatif yollardan ulaşm sağlanabilmektedir. Kapal olan bu köy yollarmz Bulancak İlçesi Aydnlar köy yolu, Bayndr köy yolu, Tandr köy yolu ile Dereli İlçemiz Kümbet köy yoludur. Bölgemiz, coğrafi yaps itibariyle bu tür afetiere sürekli maruz kalmaktadr. Bölgenin bir an önce afet kapsamna alnmas zorunludur. Şu anda mevcut yardmlarn yeterli olmadğ, devam için gerekli çalşmalarn yapldğ, bu konuda ilgili tüm bakanlklarmzda çalşmalarmzn surdüğünü tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyor, tekrar, afete maruz kalmş hemşeriterime geçmiş o_lsun diyorum. Sayn Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarm; dağ ve yayla turizminin cazibe merkezi olan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde her yl geleneksel olarak düzenlenen yayla şenlikleri, boğa güreşinden at yarşiarna kadar çeşitli etkinliklerio yapldğ, horonlarn oynandğ şenlikler büyük katlmtarla bugünlerde başlad. Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da her yl mays aynn sonunda başlayp, eylül aynn ortalarna kadar 45'i büyük organizasyon olmak üzere IOO'e yakn şenlik düzenleniyor. Karadeniz yayialar yerli ve yabanc turistlerin doğa gereksinmelerini karşlayacak niteliklere sahiptir. Temiz havas, huzurlu ortamyla çok cazip dinlenme olanağ sunan Karadeniz yaylalar, günübirlik, hafta sonu ve ksa süreli konaklama sağlayan yerle'rdir. Bölgemize turizm açsndan gelir sağlanmasnn sadece tantmyla ilgili olmadğ kansndaym. Kyda ve iç ksmlarda, özellikle yaylalarmzda makul olan bir kapasite yaratmamz gerekmektedir. Kendisine has coğrafya ve iklime sahip olan Türkiye'nin zengin yaşama külturu içindeki yayla yaşants çok önemli yer tutar. Eski metinlerde ve halen dillerde dolaşan halk türkülerinde ifade edile_n bu gelenek, Türkiye coğrafyasnda yüzlerce mekann yeni ve farkl yaşama alanlar olarak açlmasn sağlamştr

17 T.B.M.M. B: o: Yaylaclk, Dogu Karadenizde bir yaşam biçimidir. Yerlisi, gurbetçisi, yabancs mutlaka yaylalar görmek istiyor. Son yllarda turistik turlarn programiarna da giren yayialar türlü güzellikler sağlyor. Onbinlerce insan bir günlüğüne de olsa bir araya toplayan yalnzca yiyip içme, eğlenme isteği değildir, mutlaka, bir kültür, bir yaşama biçimidir yaylaclk. Karadeniz Bölgesinde, yaz aylarnda hemen her hafta sonu bir yerde yayla şenliği yaplmaktadr. Son yllarda, kayak merkezleri, konaklama tesisleri kurmak için çalşmalar yaplmaktadr. Ne var ki, ulaşm olanaklar arttkça yaytatarn betonlaştğ da gün gibi aşikar. Eskiden, kona göçe Uç günde gidilen yaylalara, şimdi, motorlu araçlarla iki saatte, hem de asfalt yollardan gidiliyor olmas, doğa tahribat anlamnda olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu tür olumsuz etkilere karş önlem almak şarttr. Geçim kaynaklar snrl olan yöre insan, turizme, özellikle de yay la turizmine umutla bakyor. Doğaya saygl yatrmlar, bilinçli yatnmlar, ülkemizin bu söu çok edilen, ancak az bilinen böl.;. gesine, bölgenin çalşkan insanna yepyeni geçim kaynaklar yaratabilir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) BAŞKAN - Sayn AkgUn, 1 dakika içinde toparlayn. Buyurun. HASAN AKGÜN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayn Başkanm. Bugüne dek görmemişseniz, gidin görün Doğu Karadenizi; çam kokulu, çiçek kokulu yayiara çkn, köy yollarna sapn, yeşilin yüreğine yolculuklar yapn. Sözlerimi bitirirken, Sayn Başbakanm, bakanlarmz ve milletvekili arkadaşlarmz Karadenize bekliyor; Yüce Heyetinizi saygyla selamlyorum. TUm arkadaşlarm, Karadenizde, yaytatarda misafir etmek benim görevimdir. Teşekkür ediyorum. (DSP siralarndan alkşlar) BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayn AkgUn. Gündemdş üçüncü söz, Karadeniz sahil yolundaki engeller ve kredilerdeki skntlarla ilgili olarak söz isteminde bulunan Trabzon Milletvekili Sayn Orhan Bçakçoğlu'na ait. Buyurun Sayn Bçakçoğlu. 3.- Trabzon Milletvekili Orhan Bçakçoğlu'nun, Karadeniz sahilyoluyapmnda ödenekyetersizliğinden ve 2002 yl için bulunan dş kredilerin ilgili makamlarca onay/anmamasndan kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmas ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Sayn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygyla selamlyorum. Gündemdş söz aldğm konu, bir yolun hikayesi. Biraz önce konuşan değerli milletvekili ar-, kadaşm, sizleri, Karadenizin yayialarma davet etti; ama, ben, gideceğiniz o yaytatara nasl ulaşacağnzn, nasl gideceğinizin ve geçeceğiniz yolun hikayesini size anlatmak istiyorum. Bu, bir yolun hikayesi. Ülkemizin, Türk cumhuriyetlerine ve Kafkasya'ya açlan en önemli yolunun hikayesi. GünlUk trafiği, en kör noktada dahi OOO'e çkmş, şehir merkezlerinde 75 OOO'e ulaşmş bir yol Karadeniz sahil yolu. Kimilerinin "otoyol" dediği, halbuki, projesinde "bölünmüş yol" olarak geçen bir yol; yani, normal, standart bir yol

18 T.B.M.M. B: : Devletimiz, bu yolu 965 ylnda yapmş ve 965'ten sonra, adeta unutmuştur. Her yl, bu ülkede, trafik canavan yüzünden kaybettigirniz insanlarmzn yüzde 5'i, yaklaşk kişi, Samsun-Sarp arasndaki yolda hayatn kaybetmektedir. Daha geçen hafta pazar günü -önumde Terme'de 3 araç birbirine girdi ve 2 insanmz, yine, bu yolda hayatn kaybetti. Karadeniz sahil yolu, O ilim izin, Ankara'ya tek ulaşm yoludur ve ilk ihalesi 987 ylnda yaplmştr. Bu yolda yaplan toplam 23 ihalenin 5'i dş kredili dir. Bu yolda 8 frma çalşmakta; binlerce kamyon ve iş makinesi, akan trafik altnda çalşmasn sürdürmektedir. Bu yol, ülkemiz insannn OOO'unu ilgilendirmektedir. Sinop'tan başlayp, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den Sarp Snr Kapsna kadar uzanan 7 5 kilometrelik bir yoldur. Bu yolda birtakm zorluklar vardr. Ben, bugün, konuşmamn ana temas olarak, bu yoldaki en bilyuk zorluk olan ödenekterin yetersizliginden bahsetmek istiyorum. 57 nci hukümet, bu yola gerekli önemi vermiş, başladgndan bugüne; yani, 57 nci hükümetin işbaşma geldigi I 999 ylna kadar dolar harcanmşken, son Uç ylda dolar bu yola sarf edilmiştir. Fiziki gerçekleşme oran yüzde 45'lere çkmştr; ama, bütçe ödenekleri yetersizdir. Ayrca, Hazine, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu bulunan 2002 yl kredilerini.henuz onaylamamşlardr. M üteahhitler, iş makinelerini durdurmuş, kamyonlara çkş vermektedirler. Biz, Karadeniz insan olarak bu yolun önemini çok iyi biliyoruz.!stiyorum ki, bu Meclis çats altnda bulunan gerek o bölgeden seçilmiş milletvekili arkadaşlarrt gerekse dolayl olarak o bölgeyle ilgili 1 50'ye yakn Karadeniz kökenli milletvekili arkadaşm, bu yola gerekli hassasiyeti göstersin ler yl, bu yol için çok önemlidir; çünkü, birtakm tahkimat, altyaplar yaplmş, asfalt mevsimi gelmiş; fakat, maalesef, hükumetimiz -Bakanlar Kurulu- çkan ödenekleri, dş kredileri onaylamamş ve. müteahhitler paray kendi ceplerinden harcadklar için, devletten ve bulduklar kredileri alamadklarndan dolay işleri durdurmuşlardr. Biz, bu yolun çalşmalarnn aksamadan devam etmesini, planlandg gibi, bu yolu, 2005 ylnda Samsun'dan Sarp'a kadar 7 saatte degil, 3-3,5 saatte katetmek istiyoruz. Bakn, bu yolun en önemli kesimlerinden birisini geçen hafta gezdim. Hepinizin bildigi gibi, Bolaman virajlar, 45 kilometrelik yol bittigi zaman, 27 kilometreye inecek ve ulaşm 1 saat ksalacaktr. Maalesef, bu 27 kilometrelik kesimin 14 kilometresinde henuz kazma dahi vurulmamştr; tunel inşaatlar, viyadük inşaatlar durma noktasndadr yl kredileri bir an önce serbest brakilmal, müteahhit alacaklar defaten ödenneli ve yol inşaatna hz verilmelidir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) BAŞKAN - Topartar msnz efendim. ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Devamla)- Ayrca, 2003 yl için de çalşmalara şimdiden başlan lmal, frmalar yeterli krediyi bulmal ve bulunan krediyi, Hazine, bir an önce onaylamal, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulundan geçirmelidir. Ayrca, burada son olarak şunu söylemek istiyorum: Son gunlerde basnda da yer alan, gerek Ordu ve gerek Giresun'da meydana gelen sel felaketleri, Karadeniz Bölgesindeki yollarda bilyuk tahribat yapmştr. Yine, bu bölge, heyelana, sele ve deniz tahribatma açk bir bölge olmasna ragmen, maalesef, Karayo11ar 1 O uncu Bölge MUdUr] UğU Trabzon'da bulunmaktadr ve kapatlma karar alnmştr. Bu kararn yeniden gözden geçirilmesini; zira, bu 750 kilometrelik yolun Erzurum'dan bakm ve onarmnn yaplamayacagn huzurlarnzda bir kez daha ifade ediyor, sayglar sunuyorum. (MHP sralarndan alkşlar) -532-

19 T.B.M.M. B: : BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayn Bçakçoğlu. SAFFET ARIKANBEDÜK (Ankara)- Sayn Başkan, yerimden ksa bir açklama yapmak istiyorum. BAŞKAN - Sayn Bedük, buyurun. SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayn Başkanm, dün Star Televizyonunda bir haber geçti: Ankara'nn Mamak İlçesinde birksm okullarda öğrencilere karne verilmediğini, sebep olarak da, öğrencilerin, Milli Eğitim Vakfna toplanan liray. bulamadklarndan dolay vermediklerini ifade ettiler. Bu, gerçekten vahim bir haber. Eğer, liray bulamayan öğrencilerimiz ve veliler, kendi çocuklarnn, kendilerinin karnelerini alamyorlarsa bu bir ipotektir, bu bir rehin alma hadisesidir. Hadisenin doğruluk derecesini bilmiyorum; ama, delaletinizle, Milli Eğitim Bakanlğmzn, mutlak surette, bugün, Star Televizyonunda neşredilmiş olan, ifade edilmiş olan bu haberle ilgili bir açklama yapmasn ümit ve temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayn Bedük. Sayn milletvekilleri, Başkanlğn Genel Kurula diğer sunuşlar vardr. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonunun bir raporu vardr; okutuyorum: V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLARDAN GELEN DiGER işler 1.- Cumhurbaşkanlğ2001 Mali Yl Kesinhesap Cetyelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlğ Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn Inceleme Komisyonu Raporu (3/1089) (S. Says: 881) (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Esas No. :3/1089 KararNo. :8 Say : A.O I.l.HEK/77. TÜRKİYE BÜYÜK Mit.LET MECLiSi BAŞKANLIGINA Cumhurbaşkanlğ 2001 Mali Yl Kesinhesaplarn ihtiva eden bu cetvel, içindekiler incelenerek ayt defterine uygun olduğu anlaşlmiş olup, İçtüzüğümüzün 180 inci maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlğa sunulur. Başkan Sözcil Katip Nazif Okumuş N ural Karagöz Melek Denli Karaca İstanbul Krklareli Çorum Üye Üye Alaattİn Sever Aydn Pikret Tccer Batman Krşehir BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. ir Meclis araştrmas önergesi vardr; okutuyorum: Denetçi Çetin Bilgir Kars (1) 881 Sra sayl Basmayaz tutanağa eklidir

20 T.B.M.M. B: o: IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) B) GENSORU, GENEL G0R0ŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE MECLIS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERI 1.- Bolu Milletvekili /smail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yayiaclk ve yayla evleri konularndqki hukuki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (101294) TUrkiye BilyUk Millet Meclisi Başkanlğna Ekonomik ve sosyal dengelerin bozulduğu, her geçen gun pahallğn arttğ, halkmzn fakirlcştiği bilinen bir gerçektir. Halkmzn geçim kaynağ olan yayiaclk ve yayla evleri hakknda yllardr silren davalar, vatandaşlarmz tedirgin etmektedir. Ekonomik ve sosyal yönden önem arz eden Mera Kanununda değişiklik yaplmas, birlik, beraberlik ve huzurumuz için önem arz etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerekli değişikliklerin yaplmas, Ulke genelindeki durumun tespiti, çözilm yollarnn bulunmas için, Anayasann 98 ve İçtUzUUn 104 üncü maddesi gereince Meclis araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. - İsmail Alptekin 2- Yahya Akman 3- Sait Açba 4- Osman Aslan 5- İrfan Gündüz 6- Mehmet Özyol 7- İsmail Özgiln 8- Hüseyin Karagöz 9;- Nurettin Aktaş 10- Mahfuz Güler (Bolu) (Şanlurfa) (Afyon) (Diyarbakr) (İstanbul) (Adyaman) (Balkesir) (Çankr) (Gaziantep) (Bingöl) 1- Dengir Mir Mehmet Frat 2- Zülfikar İzol 13- Mehmet Altan Karapaşaoğlu 14- Maliki Ejder Arvas 15- Nevzat Yalçntaş 6- Mehmet Ali Şahin I 7- İlyas Arslan 18- Musa Uzunkaya 9- Kemal Al bayrak 20- Ramazan Toprak 2 - Ali Sezal 22- Ahmet Nurettin Aydn 23- Musa Uzunkaya (Adyaman) (Şanlurfa) (Bursa) (Van) (İstanbul) (İstanbul) (Yozgat) (Samsun) (Krkkale) (Aksaray) (Kahramanmaraş) (Siirt) (Samsun) -534-

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı