To Bo ; MQ Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER ,539

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "To Bo ; MQ ---- ---- 27. 6. 2002 Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER 520 520 522 527,539"

Transkript

1 DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TUTA To Bo ; MQ K DERGISI o o 119 uncu Birleşim Peşembe GEÇEN TUTANAK ÖZETi 11.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi III.- GELEN KAGITLAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GONDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçnkaya'nn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin.gündemdş konuşmas ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevabi 2.- Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve Karadeniz Bölgesinde yaplan yayla festivallerinin turizm açsndan önemine ilişkin gundemdş konuşmas 3.- Trabzon Milletvekili Orhan Bçakçoğlu'nun, Karadeniz sahil yolu yapmnda ödenek yetersizliğinden ve 2002 yl için bulunan dş kredilerin ilgili makamlarca onaylanmamasndan kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmas Sayfa , : : : :533

2 T.B.M.M. B: B) GENSORU, GENEL G0R0ŞME, MECLIS SORUŞTURMASI VE. MECLIS ARAŞTIRMASI 0NERGELER1 i 1.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yaytaclk ve yay la evleri konularndaki hukuki, sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) ' ' C) TEZKERELER VE ÖNERGELER. 1.- Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcs A. Mesut Ylmaz'n Brüksel'de yaplan Avrupa Birliği Konvansiyonu Toplantsna katlmak üzere Belçika'ya yaptğ resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekil Ierine ilişkin Başbakanlk tezkeresi (3/1 123) 2.-:- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n, Uluslararas Çalşma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yaplan 90 nc Genel Konferansna katlmak üzere İsviçre'ye yaptğ resmi ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlk tezkeresi (3/1 124) V.- KANUN TASARI VE TEKLiFLERİYLE KOMiSYONLAR DAN GELEN DiGER işler 1.- Cumhurbaşkanlğ 2001 Mali Yl Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cumhurbaşkanlğ Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Raporu (3/1 089) (S. Says : 881) 3.- Ceza infaz Kurumlar ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu Tasars ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/744) (S. Says : 786) 4.- Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Anayasa Komisyonu Raporu (11777) (S. Says : 557) 5.- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/886) (S.Says : 827) 6.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarnn Yurtdş Teşkilat Hakknda 189 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ve Dşişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S.Says : 433) 0: Sayfa 534: : : : , İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcal'nn; Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nn; Anka Milletvekili Yldrm Akbulut'un; Şrnak Milletvekili Mehmet Salih Yldrm'n; Gaziantep Milletvekili Ali Ilksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşnn; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili!şlay Saygn'n; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzilğünde Değişiklik Yaplmasna Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/31 O, 2/3, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Says : 527) -516-

3 T.B.M.M. B: : Sayfa 7.- Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 68 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kuruluş ve Görevleri Hakknda Kanun Tasars; Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve Üç Arkadaşnn Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İş ler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/755, 1/689, 1/699) (S. Says : 666) 8.- Türkiye İş Kurumu Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 67 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu Kanun Tasars ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal işler ve Pl_an ve Bütçe Komisyonlan raporlar (/754, 1/692) (S. Says : 675) 9.- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diger Bagmsz Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarmda Kendi Adna ve Hesabna Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler, de Degişiklik Yaplmas Hakknda 6 9 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Ayn Mahiyetteki Kanun Tasars ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (/756, l/69) (S. Says: 676) 0.- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlgnn Kurulmas ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yaplmas Hakknda 616 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasans ve Saglk, Aile, Çalşma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar raporlar (1/753, 1/690) (S. Says: 685).- Gümrük Müsteşarlgnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda 485 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlgnn Teşkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Hükümlerinin Degiştirilmesine Dair 54 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/209, 1/228) (S. Says: 86) 2.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna İlişkin Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (ll012) (S. Says: 883) Mart Gününün Şehitler Günü ve 19 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Tasars ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/999) (S. Says: 879) 14.- Aydn Milletvekili Yüksel Yalova'nn, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yaplmas Hakknda Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/949) (S. Says : 882) VI.- ÖNERiLER A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ sra sayl Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasarsnn 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" ksmnn ll inci srasna alnmasna ilişkin Danşma Kurulu önerisi : :565, 687:7o 565: : : :

4 T.B.M.M. B: : Sayfa VII.- SORULAR VE CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'n, Bursa'daki bir hayali ihracat olayna ilişkin Devlet Bakan Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakan ve Devlet Bakan Vekili Naİni Çağan'n cevab (717080) 2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, kireç üreticilerinin sorunlarna ve petrokok ithaline ilişkin sorusu ve Çevre Bakan Fevzi Aytekin'in cevab (717551) 3.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n, sanayide elektrik indirimi teşvikinin sona erdirumesine ilişkin Devlet Bakan Kemal Derviş'ten sorusu ve Orman Bakan ve Devlet Bakan Vekili Nami Çağan'n cevab (717563) 4.- Şanlurfa Milletvekili Yahya Akman'n; 552 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasna, - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n; Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat almlarna ve fiyatlarna, - Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n; Erzurum İlinin gda ithal ve ihrac yaplabilen gümrük bölgelerine dahil edilmesine, İlişkin sorular ve Tarm ve Köyişleri Bakan Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevab (717602, 7608, 7620) 5.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'n; Osmaniye-Düziçi Sabun Suyu Çayna sulama göleti yaplp yaplmaycağna, Osmaniye-Düziçi'ne bağl köylerde TEDAŞ adna eneks alma ve tahsilat işlerinin muhtarlardan alnmasna, Osmaniye-Düziçi Ovasn sulayan pompaj kuyularnn yeniden işletilmesine yönelik bir çalşma olup olmadgna, İlişkin sorular ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717655, 7682, 7683) 6.- Gaziantep MilJetvekili Nurettin Aktaş'n, Birecik Baraj ve HES İnşaatndan dolay Nizip'te mağdur olan vatandaşiara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717656) 7.- Balkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balkesir doğalgaz projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717665) 8.- Karaman Milletvekili Zeki Onal'n, Yatağan Termik Santralnn iki ünitesinin Rusya'dan alnan doğalgazn kullanlm.as amacyla kapatldğ iddialarna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717671) : : : : : : : : :

5 ToB.MoMo B: o 6 o Rize Milletvekili Mehmet Bekaroglu'nun,,2002 yaş çay yaprag fiyat ve ödeme takvimine ilişkin sorusu ve Devl.et Bakan Edip Safder Gaydal'nn cevab (717688) 0.- Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, sosyal güvenlik kurumlar personeli arasndaki ücret dengesizligine ilişkin sorusu ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n cevab (717696).- Van Milletvekili Hüseyin Çelik' in, DSİ'nin, TEFER Projesi ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'n cevab (717739) 2.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'n, Plan ve Bütçe Komisyonunda sürekli olarak stenograf görevtendirilip görevlendirilmeyecegine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Ömer İzgi'nin cevab (7/i776) o: Sayfa 678:680 68: : :

6 T.B.M.M. B: : I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 18.00'de açlarak iki oturum yapt. Elektronik cihazla yaplan yoklamalar sonucunda, Genel Kurulda toplant yetersaysnn bulunmadg anlaşldgndan, 27 Haziran 2002 Perşembe günü, alnan karar geregince, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.28'de son verildi. Se bahattin Karakelle Erzincan Katip Üye Ali 1/ksoy Başkanvekili ----e---- II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi Burhan Orhan Bursa Katip Üye TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açlarak dört oturum yapt. Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçnkaya'nn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmasna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan cevap verdi; Giresun Milletvekili Hasan Akgün, Giresun ve Ordu'da meydana gelen sel felaketine ve Karadeniz Bölgesinde yaplan yay la festivallerinin turizm açsndan önemine, Trabzon Milletvekili Orhan Bçakçoglu, Karadeniz sahil yolu yapmnda ödenek yetersizliğinden ve 2002 yl için bulunan dş kredilerin ilgili makamlarca onaylanmamasndan kaynaklanan sorunlara, İlişkin gündemdş birer konuşma yaptlar. Cumhurbaşkanlğ 2001 Mali Yl Kesinhesap Cetvelinin Sunulduguna İlişkin Cumhurbaşkan Ig Tezkeresi ve Türkiye Büyük MilletMeclisi Hesaplarn İnceleme Komisyonu Raporu (3/1089) (S. Says : 881) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yaytaclk ve yayla evleri konularndaki hukuki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacag ve öngörüşmelerinin sras geldiğinde yaplacag açkland. Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcs A. Mesut Ylmaz'n, Mays 2002 tarihlerinde Brüksel'de yaplan Avrupa Birligi Konvansiyonu Toplantsna katlmak üzere Mays 2002 tarihlerinde Belçika'ya, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yaşar Okuyan'n, Uluslararas Çalşma Örgütünün 3-20 Haziran 2002 tarihlerinde Cenevre'de yaplan 90 nc Genel Konferansna katlmak üzere İsviçre'ye, Yaptklar resmi ziyaretiere iştirak etmeleri uygun görülen milletvekilierine ilişkin Başbakanlk tezkereleri; tarihli gelen kağtlarla yaymlanan ve ayn tarihte dağtlan 883 sra sayl Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasarsnn 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleriyle Komisyonlardffi1 Gelen Diğer İşler" ksmnn ll inci srasna alnmasna ilişkin Danşma Kurulu önerisi; Kabul edildi

7 bulunan: T.B.M.M. B: o: Gündemin "Kanun Tasar ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" ksmnda TBMM İçtuzüğünde Değişiklik Yaplmasna Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporunun (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/3, 2/325, 2/442, 2/449) (S; Says : 527) görüşmeleri, daha önce geri alnan maddelere ilişkin Komisyon raporu henüz hazrlanmadğndan; Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri (1/744) (S. Says: 786), Baz Kanunlarda Değişiklik Yaplmasna Dair (1/777) (S. Says: 557), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkildt ve Görevleri Hakknda Kanunda Değişiklik Yaplmasna Dair (1/886) (S. Says: 827), Kamu Kurum ve Kuruluşlarnn Yurtdş Teşkildt Hakknda 89 Sayl Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/53) (S. Says : 433), Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtnn Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 6 8 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkildtnn Kuruluş ve Görevleri Hakknda (1/755, 1/689, 2/699) (S. Says : 666), Türkiye İş Kurumunun Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 617 Sayl Kanun Hükmünde Kararname; Türkiye İş Kurumu (/754, 1/692) (S. Says : 675), Esnaf ve Sanatkdrlar ve Diğer Bağmsz Çalanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarmda Kendi Adna ve Hesabna Çalşanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 619 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Ayn Mahiyetteki (1/756, 1/691) (s. says : 676}, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlğnn Kurulmas ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas Hakknda 616 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Sigortalar Kurumu (/753, 1/690) (S. Says : 685), Gümrük Müsteşarlğnn Teşkildt ve Görevleri Hakknda 485 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlğnn Teşkildt ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 541 Sayl Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin (1/209, 1/228) (S. Says : 861), Ertelendi; Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yaplmasna İlişkin Kanun Tasarsnn (1/1 O2) (S. Says: 883) yaplan açk oylamasndan sonra, 8 Mart Gününün Şehitler Günü ve 9 Eylül Gününün Gaziler Günü İldn Edilmesi Hakknda Kanun Tasarsnn (1/999) (S. Says: 879) yaplan görüşmelerinden sonra, Kabul edildikleri ve kanunlaştklar açkland; Kanun Tasarlarnn görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazr bulunmadklarndan, -521-

8 l'ib.m.m. B: :.;(jdn Milletvekili Yüksel Yalova'nn, Gelir Vergisi Kanununda Degişiklik Yaplmas Hakknd& Kamn Teklifinin (2/949) (S. Says : 882) maddelerine geçilmesi için yaplan oylamalarda karar yeşa,y.is bulunmadğ anlaşldğndan; Anayasa ve İçtUzUk geregince 1 Ekim 2002 Sal gunü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 22.03'te son verildi. Burhan Orhan Bursa Kiltip pye Ali 1/ksoy Başkanvekili Şadan Şimşek Edirne Kiltip Üye ----e---- Sebahattin Karakelle Erzincan. Kiltip Üye III.- GELEN KAGITLAR No.: PERŞEMBE Rapor 1.- Toplu Konut Kanununda Degişiklik Yaplmas.na İlişkin Kanun Tasars ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (li1012) (S. Says: 883) (Dagtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nn, Sinop'ta Kumn Kursu olarak kullanlan bir binada duzenlenen sergiye ilişkin Milli Egitim Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1941) (Başkanlga geliş tarihi : ) 2.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santralnn emisyon izninin olup olmadgna ilişkin Sağlk Bakanndan sözlü soru önergesi (6/1942) (Başkanlga geliş tarihi : ) 3.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santraline ilişkin Çevre Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1943) (Başkanlga geliş tarihi : ) 4.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, Silopi Termik Santraline ilişkin Çevre Bakanndan sözlu soru önergesi (6/1944) (Başkanlga geliş tarihi: ) 5.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İ dil Termik Santralnn çevre ve insan saglgna etkilerine ilişkin Başbakandan sözlu soru önergesi (6/1945) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 6.- Şrnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nn, İdil Termik Santralnn çevre saglgna etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan sözlü soru önergesi (6/1946) (Başkanlga geliş tarihi : ) -522-

9 T.B.M.M. B: o: Yazl Soru Önergeleri 1.- Balkesir Milletvekili İlyas Ylmazyldz'n, gazilere ve baknakla yilkumlu olduklar kimselere verilen ilaçlardan katlm pay alnmasna ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan yazl soru önergesi (7/7867) (Başkanlğa geliş tarihi : ).2.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, iç ve dş borçlar ile yatrmlara ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7868) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 3.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, Devlet Denetleme Kurulunun kamu bankalaryla ilgili hazrladğ dosyalarn incelenmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi; (717869) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 4.- Şanlurfa Milletvekili Yahya Akman'n, branş öğretmenlerinin ek derslerde görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (717870) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 5.- Kayseri Milletvekili Sadk Yakut'un, Pamukbank'n, TMSF'na devredilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7871) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 6.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale-Ankara çevre yolu başlangcndaki kazalara sebebiyet verdiği iddia edilen viraja ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7872) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 7.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale-Sulakyurt-Ayvatl Köyünün köy konağ.inşaatna ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7873) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 8.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Üniversitesi RektörUnUn hazrladğ bir kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazil soru önergesi (7/7874) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 9.- Konya Milletvekili Özkan Öksilz'Un, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7875) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 10.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, bir turizm seyahat acentas ile ilgili yarg sürecine ilişkin Turizm Bakanndan yazl soru önergesi (7/7876) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 11.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, ekonomik dengelerdeki gelişmelere ilişkin DevJet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7877) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 12.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, basnda çkan Kuzey Irak'ta Barzani HükUmeti kurulacağ iddiasna ilişkin Dşişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717878) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 13.- Sivas Milletvekili AbdUllatif Şener' in, Sivas-Divriği-ÇayözU Köyüne yaplan terörist sal: drdan zarar gören köylillerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7879) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 14.- Sivas Milletvekili Abdilllatİf Şener'in, doğalgazla elektrik üretimi yapan santranara ve Sivas'ta çevrim santral kurulup kurulmayacağna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan yazl soru önergesi (7/7880) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 15.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, bir Özel televizyon kanalnda yaymlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7881) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 16.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Ankara'da ana giriş yollarnda fuhuşa karş alnacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717882) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -523-

10 T.B.M.M. B: o: 17.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, sahte ve taklit UrUnlerden Türk ekonomisinin gördüğü zarara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7883) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 18.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, kaldklar prefabrikeler için katk pay ödemeyen depremzedelere icra takibi başlatldğ iddiasna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7884) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 19.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, İstanbul Üniversitesi Rektörünün hazrladğ bir kitapta ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7885) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 20.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, Sümer Holding'in atl durumda bekleyen tesislerine ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7886) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 21.- Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'n, mülkiyeti vakf ve derneklere ait okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7887) (Başkanlğa geliş tarhi : ) 22.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için dayanak yapldğ iddia edilen düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7888) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 23.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için yargsal işlemler yapldğ iddialarna ilişkin Adalet Bakanndan yazl soru önergesi (7/7889) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 24.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmesi için yargsal ve idari yollara başvurulduğu iddiasna ilişkin Devlet Bakan ve Başbakan Yardmcsndan (A. Mesut Ylmaz) yazl soru önergesi (7/7890) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 25.- Adyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Frat'n, baz vatandaşlarn isimlerinin değiştirilmeye zorlandğ iddiasna ilişkin Devlet Bakanndan (Nejat Arseven) yazl soru önergesi (7/7891) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 26.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel teftişe tabi tutulmasna ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7892) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 27.- Adyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Ağr Belediye Başkanlğ görevine ve Belediyenin denetimine ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7893) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 28.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, okullarda çeşitli adlar altnda toplanan paralara ilişkin Milli Eğitim Bakanndan yazl soru önergesi (7/7894) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 29.- Konya Milletvekili Özkan Öksüz'Un, üst kurul üyeleri ve çalşanlar ile diğer kamu çalşanlar arasndaki ücret dengesizliğine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7895) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 30.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, basnda çkan, İzmir SSK Tepecik Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanndan yazl soru önergesi (7/7896) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 31.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'n, köy saysna ve Köy Kanununun değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7897) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -524-

11 T.B.M.M. B: o: 32.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'n, Çevre Fonundan belediyelere yaplan yardmlar ve harcamalara ilişkin Çevre Bakanndan yazl soru önergesi (717898) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 33.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nn, fndk tarm alanlarnn daraltlmasna ilişkin Tarm ve Köyişleri Bakanndan yazl soru önergesi (7/7899) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 34.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, Krkkale TÜPRAŞ'n yaptğ baz sosyal harcamalara ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7900) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 35.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, araç muayenelerinin ve otoyol ücret tahsilinin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Bayndrlk ve İskan Bakanndan yazl soru önergesi (7/7901) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 36.- Krkkale Milletvekili Kemal Albayrak'n, memur emekli aylklarnn ödeme dönemi ile işçi ve memur emekli ikramiyeleri arasndaki farka ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7902) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 37.- Manisa Milletvekili Bülent Arnç'n, kömür ithalatna, enerji üretimine ve Soma Termik Santralna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanndan yazl soru önergesi (7/7903) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 38.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, Eti Alüminyum A.Ş.'ne ilişkin Devlet Bakanndan (Şükrü Sina Gürel) yazl soru önergesi (7/7904) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 39.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin kapatlacağ iddiasna ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7905) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 40.- Konya Milletvekili Teoman Rza Güneri'nin, alüminyum ürünlerinin ithalat ve ihracatna ilişkin Devlet Bakanndan (Tunca Toskay) yazl soru önergesi (717906) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 41.- Şanlurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'n, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7907) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 42.- Sakarya Milletvekili Nezir Aydn'n, yurt içi ve yurt dşndaki Türk kültür ve tarihi eserlerine ilişkin Kültür Bakanndan yazl soru önergesi (7/7908) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 43.- Erzurum Milletvekili LütfU Esengün'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan idam dosyalarna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanndan yazl soru önergesi (7/7909) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 44.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer' in, Pamukbank'n TMSF'na devreditmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7910) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 45.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Türk Ordusunun yabanc ülkelerde aldğ görevlere ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 46.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, 1 1 Eylül saldrs sonras hesaplarna para aktarlan kamu personeli olup olmadğna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (7/7912) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 47.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, faizler ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7913) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 48.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, döviz ve ekonomik dengelere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (7/7914) (Başkanlğa geliş tarihi : ) -525-

12 T.B.M.M. B: : 49.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, bankaclk sektöründe yaşanan sorunlara ve alnan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717915) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 50.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, toplu taşma araçlar ve ticari taksilerde doğalgaz kullanmna ilişkin İçişleri Bakanndan yazl soru önergesi (717916) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 51.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Başbakann rahatszlğnn ekonomiye etkisine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717917) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 52.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik' in, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717918) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 53.- Ankara Milletvekili Saffet Arkan Bedük'ün, Ankara'da tbbi atklarn depolannasna ilişkin Çevre Bakanndan yazl soru önergesi (717919) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 54.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Üst Kurul ve Kurul üyelerinin özlük haklar ile Üst Kurul ve Kurullarn giderlerine ilişkin Maliye Bakanndan yazl soru önergesi (717920) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 55.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, çeşitli sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (717921) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 56.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, iç borç stoklarna ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717922) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 57.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, dş borçlara ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717923) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 58.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, yurt dşnda tedavi gören kam personeline ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi (717924) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 59.- istanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, TSK'da komuta kademelerinde bulunanlarn ayikiarna ilişkin Milli Savunma Bakanndan yazl soru önergesi (717925) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 60.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in İsrail ile yaplan tank modernizasyonu anlaşmasnn gizliliğine ilişkin Milli Savunma Bakanndan yazl soru önergesi (717926) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 61.-.İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, zararda olup kapatlmas düşünülen ve proje, yatrm, inşa halindeki havaalanlarna ilişkin Ulaştrma Bakanndan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi : ) 62.- Hatay Milletvekili Metin Kalkan'n, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesinin nedenlerine ve sonuçlarna ilişkin Başbakandan yazl soru önergesi ( ) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 63.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Pamukbank'n TMSF'na devredilmesine ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717929) (Başkanlğa geliş tarihi: ) 64. İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Çukurova Grubunun borçlarnn yeniden yaplandrlmasna ve Pamukbank'a ilişkin Devlet Bakanndan (Kemal Derviş) yazl soru önergesi (717930) (Başkanlğa geliş tarihi : ) Meclis Araştrmas Önergesi.- Bolu Milletvekili İsmail Alptekin ve 22 arkadaşnn, yayiaclk ve yay la evleri konularndaki hukuki sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasann 98 inci, İçtüzüğün 04 ve 105 inci maddeleri --- uyarnca bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/294) (Başkanlğa geliş tarihi: ) -526-

13 T.B.M.M. B: BİRİNCİ OTURUM Açiima Saati: o: 27 Haziran 2002 Perşembe BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY KA TİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) ----e---- BAŞKAN - Sayn milletvekilleri, Türkiye BUyük Millet Meclisinin I 19 uncu Birleşimini açyorum. Elektronik cihazla yoklama yapacağz.' ORHAN BIÇAKÇIOGLU (Trabzon) - Sayn Başkan, yoklama isteyen 'yok; niye yapyorsunuz? YASiN HATİBOOLU (Çorum) - Sayn Başkan, toplant yetersaysnn var olduğu anlaşlyor; takdir sizin. ORHAN BIÇAKÇIOOLU (Trabzon)- Var... Var... YASiN HATİBOOLU (Çorum)- Bugün son gündur Sayn Başkan. BAŞKAN - Evet, epeyce arkadaş. geldi; Genel Kurulda çoğunluğun var olduğu görülmektedir. Efendim, Sayn Hatiboğlu'nun, bugün özellikle çalşma konusundaki tsrar karşsnda, Genel Kurulda tek de olsa, yeterli saynn var olduğu kabul edilecektir elbette. YASIN HATİBOOLU (Çorum)- Sayn Başkanm, teşekkür ederim. BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce, Uç arkadaşma gündemdş söz vereceğim. İlk söz, Suruç Ovasnn sulanmasyla ilgili olarak söz isteminde bulunan Şanlurfa Milletvekili Sayn Mehmet Yalçnkaya'ya aittir. Buyurun Sayn Yalçnkaya. SUreniz 5 dakika. IV.- BAŞKANLIGIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Şanlurfa Milletvekili Mehmet Yalçznkaya'nzn, Suruç Ovas sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşlaşlan sorunlara ilişkin gündemdş konuşmas ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Zeki Çakan'zn cevab MEHMET YALÇINKAYA (Şanimrfa)- Değerli Başkan, sayn milletvekilleri; hepinizi saygyla selamlyorum. Başkanmzn bize lütfettiği bu gündemdş sözle ilgili kendisine ayrca teşekkür ediyorum. Suruç Ovasnn sulanmasyla ilgili gündemdş söz almş bulunuyorum ve buraya gelirken göztime Enerji Bakanmz da ilişti. Önce, Suruç'u size anlatmak lazm. Suruç, Urfamzn çok şirin bir ilçesi; fakat, bunun yannda çok önemli özellikleri olan, çok kabiliyetli insanlarn, çok bilyuk muteşebbislerin de bulunduğu bir ilçemiz. Şimdi, Antep nasl bir Japon mucizesi yarattysa, Maraş nasl bir Alman mucizesi yarattysa, Denizli nasl bir İsrail -527-

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

ANAK DERGİSİ. 88 inci Birleşim 20.4. 2001 Cuma DONEM : 21 CİLT : 60 YASAMA YILI: 3. İÇİNDEKİLER Sayfa İ İ

ANAK DERGİSİ. 88 inci Birleşim 20.4. 2001 Cuma DONEM : 21 CİLT : 60 YASAMA YILI: 3. İÇİNDEKİLER Sayfa İ İ DONEM : 21 CİLT : 60 YASAMA YILI: 3 e ANAK DERGİSİ İ İ 88 inci Birleşim 20.4. 2001 Cuma İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 437 II. - GELEN KÂĞITLAR 439 III. - YOKLAMALAR 440,441 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba DÖNEM ; 20 CİLT : 3 YASAMA YILI:! 35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba & İÇİNDEKİLER I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR. - 1.

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

T. B: M TUTANAK DERGISI

T. B: M TUTANAK DERGISI DÖNEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI : 1 T. B: M TUTANAK DERGISI o 9 uncu Birleşim 12. 12. 2002Perşembe m I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 M. o DERGISI 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA İÇİNDEKİLER IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER

DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER DONEM: 21 YASAMA YILI: 2 TUTANAK I 1 inci Birleşim I. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. - Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ve Bolu Milletvekili

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 41 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 17 Şubat 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 85 II. - GELEN KÂĞITLAR 87 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : İS YASAMA YILI :4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 61 119 uncu Birleşim 21. 5-. 1991 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 4 II. GELEN KÂĞITLAR 5 III. YOKLAMA * 7 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN

Detaylı

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma DÖNEM: 23 CtLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe DÖNEM : 20 CİLT : 18 YASAMA YILI; 2 G 41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe - ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı