INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA"

Transkript

1

2

3

4 I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E M A G A Z I N E TEXT L DÜNYASI YAYINCILIK ADINA SAH B /PRESIDENT PUBLISHER Songül SARUHANO LU GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITORIAL MANAGER Timuçin MERT HABER MÜDÜRÜ / NEWS MANAGER Recep ASLAN INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS TEMMUZ 2010 HABER / NEWS ED TÖRLER / EDITORS Engin BUZ Fatih CENG ARSLAN YAYIN DANIfiMANI PUBLICATION ADVISER Yrd. Doç. Umut K vanç fiah N 06 ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful Rieter Do u Avrupa ya Odakland Rieter Focused on Eestern Europe 16 nyasi.com.tr YAYIN KURULU PUBLICATION COMMITTEE Prof. Dr. Necdet Seventekin Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Prof. Dr. Hüseyin Kado lu Prof. Dr. Ingeborg Karin Finsterbusch Prof. Dr. Ulrich Bauer Prof. Dr. Banu Uygun Nergis Y. Doç. Dr. Yeflim Beceren Dipl.Ing. Altan Arslan Dipl.Kaufmann Werner Zirnzak REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISEMENT MANAGER Musa MDAT MAL filer / FINANCE fiengül ÖZTAN GRAF K SERV S / GRAPHIC SERVICE Onur D LER 28 GÜNDEM / AGENDA Küçüldü ümüz Kadar Büyümedik We Didn t Grow as Much as We Got Reduced SÖYLEfi / CONVERSATION DOSYA / FILE Fransa: Nifl Tekstil Makinalar Üreticisi France: Niche textile machinery producer TEKNOLOJ / TECHNOLOGY 58 TEXT L DÜNYASI MT YAZ SAH B Burcu SARUHANO LU YAZI filer MÜDÜRÜ EDITOR-IN-CHIEF (RESP.) Musa MDAT (Sorumlu) 84 A TEKS: Baflar s AR-GE de Gizli AGTEKS: Success in R&D Morrison dan Yeni Halat Açma Makinalar Morrison s New Rope Openers 94 YAYIN TÜRÜ Süreli - Yayg n - Ayl k Monthly Published BASKI / PRINT Renk Matbaas Litros Yolu Site 1 No:8 Davutpafla - stanbul DA ITIM - YAYSAT MERKEZ / HEAD OFFICE Textile City A-14 Blok No:47 Tekstilkent Esenler - stanbul / TURKEY T F Yay nlanan haber ve foto raflar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX AUTON KS...19 AKYILDIZ ACAR...95 B LKUR...21 BENEKS... Ö.K. BENEKS...39 BASF...51 CED D...77 C HAN...85 DALGAKIRAN...37 DTG...97 EL TEZ...17 EKOTEKS...35 EKOTEKS...45 HOHESTA N...9 KLUEBER...53 KAPICIO LU...59 MODACC...3 MODACC...Ö.K.. METSA...31 MESSE...57 MESSE...65 MEGATEX...79 MUTEKS...87 MONFORS...A.K. N T ÖRME...43 N T ÖRME...47 ITMA...98 ITMA...A.K.. IFAI...63 SENSAL...55 SANAL PLAST K...70 SANAL PLAST K SANKO...73 SAFALILAR...75 SPOTSA...93 SULFET...23 TMA...26 TMA...27 TEKSMAK...41 TEMAK...49 TATEX...61 TUANA...67 UFO...81 F YAT: 10TL dir.

5 Musa MDAT Textil Dünyas S n r Tan m yor! Bundan k sa bir süre önce sektörün nabz n küresel çapta tutma ilkesiyle yola ç kt k ve aradan geçen y llar bu konuda ne kadar baflar l oldu umuzu ispatlad. Her y l Textil Dünyas olarak kat ld m z fuar ve organizasyon say s n sürekli artt rd k. Editoryal içeri imizi masa bafl nda de il, üretici ve al c lar n bulufltu u organizasyon ve etkinliklerin içinde birebir etkileflimle oluflturduk. Sektörün yaflad s k nt lar onlar fabrikalar nda, atölyelerinde ziyaret ederek araflt rd k ve yay nlad k. Kurumsallaflan yap m zla sektörde hakl bir tan n rl a ulaflt k. Textil Dünyas olarak 2008 ve 2009 y l içinde birçok fuar ve organizasyonda yerimizi ald k. Bu organizasyonlar sadece Türkiye de olmad. Türkiye d fl nda, küresel tekstil sektörünün kalbinin att her noktaya gittik. talya, Fransa, ngiltere, Almanya, Avusturya önemli Avrupa ziyaret noktalar m zd. Buralarda daha çok moda, aksesuar ve teknik tekstil fuarlar n takip ettik. Rotam z do u ve güneye döndü ünde ise Bangladefl, Hindistan, Çin, M s r, Suriye, Özbekistan ve daha birçok ülkeye u rad k. Buralardaki etkinliklerde ise büyüyen Asya pazar n n yeni ve h rsl oyuncular n gördük. Textil Dünyas Do u sundan Bat s na dünyan n tekstille kazanan piyasalar nda birebir takip görevini gerçeklefltiriyor. Krizin a r hasar n n düzeltilece i y l olarak kabul edilen 2010 un ilk 6 ay nda, Bangladefl, Suriye, M s r, Fransa, talya, ABD ve Çin e gittik. Buralardaki fuarlarda yeni teknolojileri, pazarlara dönük yeni stratejileri ve piyasa koflullar n izledik. Fuarlarda yo un ilgi gören dergilerimiz do ru yolda oldu umuzu her defas nda kan tlad. Önümüzdeki aylarda yine yo un bir maraton bizleri bekliyor. Eylül ay nda talya da Moda In Fuar na, Fransa da ModAmont Fuar na ve Avusturya da Dornbirn Yapay Elyaf Kongresi ne kat l yoruz. Ekim ay nda ise yine Çin de Intertextil Shanghai Apparel Fuar nda yer alaca z. Textil Dünyas sektörü masa bafl nda de il, tam kalbinde takip etmeye devam edecek. Textil Dunyasi Knows No Limits Short while ago, we decided to hold the pulse of the sector globally and the years we have left behind proved how successful we are. Every passing years, we have increased the number of fairs and organizations that we attended. Our editorial content has been created not on work table but in events where manufacturers and buyers has met. The troubles that the sector has been living were discovered and published with our visits to their factories and workshops. With our institutionalized structure, we have earned to be the most recognized publication in the sector. As Textil Dunyasi, between the years of 2008 and 2009, we took part in many fair and organization. These organizations were not only in Turkey. A part from Turkey, we have been every possible point where the global textile sector s heart has beated. Italy, France, England, Germany, Austria were the most important points of us in Europe. We mostly attended to fashion, accessory and technic textile fairs in these countries. We have changed our route to east and south where we paid visits to Bangladesh, India, China, Egypt, Syria, Georgia and many more. We have come across with new and ambitious players of growing Asian market. Textile Dunyasi followes the market that earns from textile. We have been to Egypt, Bangladesh, Syria, France, Italy, the USA and China for the first 6 months of 2010, the duration which has been expected to recover from the crisis hard financial affects. In these fairs, we have followed new technologies, new strategies facing toward markets and conditions of markets. Our publications pulled great attention which proves that we are on the right direction. Intensive marathon is waiting for us for the incoming months. We are going to attend in september to Moda In fair in Italy, ModAmont fair in France and Dornbirn Man-Made Fiber Congress in Austria. In October we will take part in Intertextil Shanghai Apparel Fair in China. Textil Dunyasi will keep following the sector not on work table but right in the heart of textile. YAZI filer MÜDÜRÜ EDITOR-IN-CHIEF (RESP.) Musa MDAT

6 HABER / NEWS ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful 26 Haziran da son bulan 2. ITMA ASYA CIT- ME Fuar küresel tekstil makinalar ve teknolojileri üreticilerinin biraraya geldi i bir platforma dönüfltü. Küresel kriz sonras nda yeniden flekillenen pazarlarda daha çok pay almak isteyen makine üreticilerinin yo un ilgi gösterdi i etkinlik, krizden h zla ç kan Asya pazar na odakland. Bu küresel tekstil etkinli inde Tekstil Dünyas olarak yerimizi ald k. Yo un ilgi gören stand m z küresel sektörün uluslararas yay n oldu umuzu bir kez daha gösterdi. Sert geçen bir finansal kriz sonras nda gerçekleflen ilk küresel etkinlikte gerek kat l mc lar gerekse de Asya bölgesinden ziyaretçiler yeni döneme dair büyüme umutlar n daha da güçlendirdi. Çinli tekstilciler baflta olmak üzere bütün Asya bölgesine seslenen fuarda 28 2nd ITMA ASIA CITME, ended in 26th of June, turned into a platform where global textile machine and technology manufacturers came together. Markets are reshaping after the crisis therefore machinery manufacturers wishes to take more share from the markets showed great interest in the event which took place in quickly recovering Asian market. As Textil Dunyasi Magazine we participated in this global textile event. Our booth pulled intense intereset and we showed once more that we are the international press of the sector. The recent financial crisis was very strong. Visitors and participants from Asia region empowered their hopes for growth at the first global event after this crisis. Particularly Chinese textile manufacturers, participants from over 28 countries appeared 6

7 HABER / NEWS ülkeden kat l mc yer al rken, 94 ülkeden 82 bin kifli ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 20 sinin Çin d fl ndan geldi i aç kland. CEMATEX ve onun Çinli partnerleri (CCPIT, CTMA, CIEC) taraf ndan organize edilen ITMA ASYA CITME, Avrupa merkezli tekstil makine üreticilerinin yo un ulusal kat l m n n yan s ra, Çinli makine üreticilerinin de pazar yar fl nda var olduklar n gözler önüne serdi. Küresel Güç Çin ve Tekstil Teknolojileri fianghay da düzenlenen ITMA ASYA CITME ziyaretçi say s yla oldu u kadar 28 ülkeden kat l mc s ile de gücünü ikinci kez gösterdi. Avrupa bölgesi ülkelerin ulusal pavyonlar oluflturdu u etkinlik fianghay Yeni Uluslararas Fuar Merkezi nde (SNIEC) toplam 100 bin metrekarelik bir alanda sergi oluflturdu. Fuara yo un kat l m gösteren ülkeler ise s ras yla Çin, Almanya, talya, Tayvan ve Japonya oldu. Çin 31 bin metrekare sergi alan ile ilk s rada yer al rken, onu Almanya 5 bin metrekare net sergi alan ile izledi. talya 4 bin metrekare, Tayvan metrekare net sergi alan ile fuarda yer al rken, Japonya da metrekarelik sergi alan na sahip oldu. Textil Dünyas Büyük lgi Gördü Haziran ay n n en önemli etkinli i kabul edilen ITMA ASYA CITME, Türkiye den çok say da ziyaretçi ve kat - l mc y kendine çekmeyi baflard. Küresel etkinlikleri takip etmeyi yay n politikas n n bir ilkesi kabul eden Textil Dünyas, Amerika da gerçeklefltirilen IDE- A 10 dan sonra Çin e gerçeklefltirilen Uluslar aras Tekstil Makinalar Fuar ITMA ASYA ya kat ld. Fuar boyunca kat l mc ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören Textil Dünyas stand nda 2 binden fazla Textil Dünyas da - t ld. Fuara kat lan firma ve yöneticilerle birebir görüflerek sektörün geliflim yönünü ve inovatif çal flmalar takip ettik. Ziyaretçilerle yap lan görüflmede de beklentileri saptad k. Yükselen ekonomi Çin ve Asya bölgesinin tam kalbinde gerçeklefltirilen etkinlikte Textil Dünyas olarak baflar l bir çal flmaya imza att k. and 82 thousand visitors from 94 countries visited the exhibition which addressed the Asia region. ITMA ASIA CITME organized by CEMATEX and its Chinese partner (CCPIT, CTMA, CIEC) took intense interest from European based textile machinery manufacturers as well as Chinese textile machine manufacturers; who presented that they are also in the global competition. Global Power China and Textile Technologies ITMA ASIA CITME took place in Shanghai and showed its power for the second time with participants from 28 countries as well as hig visitor numbers. European region created national pavillions at the Shanghai s new International Fair Center (SNIEC) which has 100 thousand sqm exhibition area. Most interest showed to the event from the countries respectively China, Germany, Italy, Taiwan and Japan. China was top on the list with covering 31 thousand sqm exhibition area followed by Germany with 5 thousand sqm net exhibition area. Italy covered 4 thousand, Taiwan 3.5 thousand and Japan covered 3.3 thousand presentation area. Textil Dunyasi Pulled Great Interest It s accepted as June s most important event ITMA ASI- A CITME, also successfully hosted many Turkish visitors and participants.following global events is a principle for Textil Dunyasi Magazine and took its place at International Textile Machinery Fair ITMA ASIA after participating IDEA 10 in the USA. More than 2 thousand Textil Dunyasi Magazine was given out to exhibitors and participants at ITMA ASIA CITME. We had interviews with company managers to find out sector s direction and innovative works. In the converstaions with visitors, we were able to find out expectations of the visitors. The event took place in the heart of emerging economies like China and Asia region and we, as Textil Dunyasi Magazine, signed under a successful work. 7

8 HABER / NEWS Tekstilde Sinerji Texprocess ile Geliyor S y n e r g y i n T e x t i l e s C o m e s w i t h T e x p r o c e s s Uluslararas Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünler flleme ve Fuar (International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials) Texprocess May s 2011 de Frankfurt am Main fuar merkezinde düzenlenecek. Tekstil sektörünün önde gelen fuar Texprocess, Messe Frankfurt Exhibiton GmbH taraf ndan organize edilecek. Fuara, 500 den fazla kat l mc ve 25 binden fazla konfeksiyon, tekstil iflleme, teknik tekstiller, ticaret, hizmetler, araflt rma ve e itim alanlar ndan profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Uluslararas Teknik Tekstil ve Nonwoven Fuar Techtextil ile ayn zamanda düzenlenecek olan Texprocess ile tekstil sektöründe büyük bir sinerji yakalanmas öngörülüyor. 2 y lda bir düzenlenen Texprocess Fuar yaklafl k International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials, Texprocess will be held in am Main Fair Center in Frankfurt on May The leading fair of the textile industry, Texprocess will be organized by Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Over 500 participants and over 25 thousand professional visitors from the clothing, textile, technical textiles, and trade, services, research and education areas are expected in the fair. A great synergy in textile industry is foreseen by the Texprocess, which will be held at the same time with International Technical Textiles and Techtextil Nonwoven Fair. Texprocess Fair is held biyearly and has an exhibition area of m2. 50% of the visitors in the fair are expected from outside of the Germany, and the pro- 8

9

10 HABER / NEWS metrekarelik bir sergi alan na sahip. Ziyaretçilerin yüzde 50 sinin Almanya d fl ndan gelmesi beklenen fuarda sergilenecek ürün gruplar aras nda; üretime haz rl k ve organizasyon aflamas, otomasyon teknolojisi, eritme, ayarlama ve üretim teknolojisi, tekstil makinalar, nak fl teknolojileri, örgü ve nak fl teknolojileri, haz r giyim, ev ve ev tekstili için aksesuarlar, ürün iflleme, kalite kontrol, da t m, klima, enerji, at k, geri dönüflüm ve tekstil iflleme sanayi, tasar m, CAD/CAM, bilgi teknolojileri yer al yor. VDMA Destekliyor Fuar, Alman Makine ve Teçhizat Üreticileri Federasyonu nun Giyim ve Deri Teknolojileri Derne i de (VDMA) deste ini alarak 2011 y l na damgas n vurmaya haz rlan yor. VDMA Baflkan Elgar Straub, Techtextil ve Texprocess in eflzamanl ve ayn alanda düzenlenecek olmas n n, ziyaretçi ve kat l mc lar n arad klar ideal platformu oluflturaca na dikkat çekerek, Frankfurt un Tekstil Teknolojileri Pazar Alan haline gelece- ini belirtti. Straub, Messe Frankfurt 150 ülkedeki sat fl partnerleri ve ortakl klar ndan kaynaklanan uluslararas yap s ndaki potansiyelini kullanarak sektöre çok ciddi bir katk da bulunacak. Messe Frankfurt tekstil ve giyim ducts groups that will be exhibited in the fair include preparation and organization for the production, automation technology, melting, leveling and production technologies, textile machineries, embroidery technologies, knitting and embroidery technologies, apparel, accessories for home and home textiles, product processing, quality control distribution, air conditioning, energy, waste, recycling and textile processing industry, design, CAD/CAM, information technologies. VDMA is supporting The Fair is preparing to create an impression in 2011 by getting the support ox Apparel and Leather Technologies Association (VDMA) of German Machinery and Equipment Manufacturers Federation. The Chair of VDMA Elgar Straub, impressed the fact that the Fair will build the ideal platform for visitors and participants as it will be held at the same time with Techtextil and stated that Frankfurt will become Textile Technologies Market Area. Straub said Messe Frankfurt will contribute significantly to the sector by using its potential of international structure occurred by its sales partners and partnerships in 150 countries. Messe Frankfurt ac- 10

11

12 HABER / NEWS sektörü için düzenledi- i 30 dan fazla fuarla dünyada efli bulunmayan bir platform yaratmay baflar yor. dedi. IT Trendlerine Özel Platform Texprocess, konfeksiyon sektöründe IT ye (Bilgi Teknolojileri) verdi i önemi fuarda bu konu için ay rd özel platformla ortaya koyuyor. ismiyle tan mlanan yeni bölüm, flirketlerin IT, tasar m, CAD/CAM, kalite ve kesme güvencesi bafll klar na özel olarak yer verecek. Konfeksiyon ve tekstil sektörlerine yeni IT trendlerin tan t lmas amaçlanan bölümü mal bilgi sistemleri ve perakende çözümlerinden, tedarik zinciri yönetim çözümlerinden ürün bilgi sistemlerine, iç ve d fl lojistik çözümleme sistemlerinden yeni otomoasyon yaz l m çözümlerine kadar genifl bir a kapsayacak. Dördüncü holde yer alacak IT bölümünde Assyst, AVM Softbase, Deister electronic, Eton System, Expert Systemtechnik, Human Solutions, Lectra, Update Texware ve Setlog gibi alan nda kendini baflar l firmalar yer al yor.messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun yapt aç klamada flunlar söyledi; H zl moda, küreselleflme ve kalite güven sistemlerindeit (Bilgi teknolojileri) kullan m ortalamas haz r giyim sektöründe oldukça yüksektir. ile sadece büyük flirketleri de il, ayn zamanda küçük ve orta lçekli flirketlerin de yeni ürünlerini iki y lda bir sergilemesine bir yaratm fl oluyoruz Ekonomik krizin büyük daralmalara neden oldu u ve tekstil sektörüne ciddi zararlar verdi i 2009 y l nda düzenlenen Techtextil Fuar 45 ülkeden firmaya ev sahipli i yaparken 23 bin 902 profesyonel ziyaretçi say s na ulaflt. Yeni partnerliklerin ve projelerin gelifltirildi i bu fuar Texprocess in genifl ürün a ile birleflerek büyük bir tekstil platformuna dönüflecek y l nda hieves to create an exclusive platform with over 30 fairs held for textile and apparel industry. Special Platform for IT Trends Texprocess puts forward the importance that it gives to the IT (Information Technologies) for apparel industry by the special platform assigned for this area. Defined by the name of the new area will privately include IT, design, CAD/CAM, quality assurance issues of the companies. area, which is aimed to introduce the new IT trends to the apparel and textile industries, will include a huge range of products from commodity information systems to retailing solutions, from supply chain solutions to product information systems, from inside and outside logistics solution systems to new automation solution systems. In the IT area, which will take place in Hall 4, successful companies in their areas such as Assyst, AVM Softbase, Deister electronic, Eton System, Expert Systemtechnik, Human Solutions, Lectra, Update Texware and Setlog will participate. Detlef Braun, member of the board of Messe Frankfurt said The average of using IT (information technologies) in apparel industry in fast fashion globalization and quality assurance systems is considerably high. In we not only provide a platform for big companies, but also for medium and small scale companies to introduce their products biyearly. In 2009, when the economic crisis caused great reductions and damaged textile industry significantly, techtextil Fair hosted 1195 companies form 45 countries and reached to 23 thousand 902 professional visitors. This fair, in which new partnerships and projects are created will transform into a great textile platform by combining with the wide range of products of Texpro- 12

13

14 HABER / NEWS gerçekleflen Techtextil fuar nda toplam Türkiye den 19 kat l mc yer ald. Bu firmalardan baz lar flöyle; Balkan Tekstil Makinalar Sanayi, Fiberflon Afi, General Nonwoven and Composites, Ak n Tekstil, Hassan Group Teksis Afi, Ak nal Sentetik Tekstil Sanayi, Kurt Nonwoven, Sunjüt Afi, Texpin Makine ve Tepar Tekstil. Texprocess fuar Frankfurt fuar alan n n 4.0, 5.0, 6.0, ve 6.1 numaral salonlar nda, Techtextil fuar ayn tarihlerde Frankfurt fuar alan n n 4.1, 3.0, 3.1 numaral salonlar nda yer alacak. Tasar m, kesim, CAD/CAM, biliflim teknolojileri ve kalite sa lama alanlar nda üretim yapan firmalar 4.0 numaral salonda, yap flt rma, birlefltirme, ve nak fl ürün gruplar 5.0,5.1 ve 6.1 numaral salonlarda ürünlerini sergileyecekler. Bu alanda ziyaretçiler ayr ca dikifl teknolojileri, nak fl makineleri, i ne, iplik ve ekipman üreticilerini de bulabilecekler. Texprocess ile birlikte paralel olarak gerçeklefltirilecek olan Techtextil Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar nda 45 ülkeden 1200 kat l mc yer alacak. Küresel Fuar Gücü: Messe Frankfurt 2008 y l verilerine göre, y ll k 440 milyon Euro ciroya sahip Messe Frankfurt Almanya n n en büyük fuar firmas olarak kabul görüyor. Dünya da 150 den fazla ülkede 28 ba l ortakl, 5 flube ofisi ve 52 uluslaras sat fl orta bulunuyor. Frankfurt fuar merkezi 10 sergi salonuna sahip ve kongre salonuyla birlikte toplamda metrekarelik bir alana sahip. Messe Frankfurt, ev tekstili (Heimtextil), teknik tekstiller (Techtextil), giysi kumafllar (Intertextile, Texworld, Interstoff Asia) ve makine, teçhizat ve teknoloji (Texprocess, Texcare) gibi fuarlar organize ediyor. cess. In 2009, 10 participants took place from Turkey in Techtextil Fair. Some of these companies are Balkan Textile Machinery Industry, Fiberflon, General Nonwoven and Composites, Ak n Textile, Hassan Group Teksis, Ak nal Synthetic Textile Industry, Kurt Nonwoven, Sunjüt, Texpin Machinery and Tepar Textile. Texprocess will be held in halls 4.0, 5.0, 6.0, and 6.1 and Techtextil will be held in halls 4.1, 3.0, 3.1 at the same time in Frankfurt Fair Center. The companies in design, cutting, CAD/CAM, information technologies and quality will introduce their products in Hall 4.0, and the companies in bonding, joining and embroidery will take place in Halls 5.0, 5.1 and 6.1. The visitors can also see the sewing technologies, embroidery machines, and needle, yarn and equipment manufacturers in this area participants from 45 countries will take place in Techtextil International Technical Textiles and nonwoven Fairs, which will be held concurrently with Texprocess. Global Fair Power: Messe Frankfurt According to 2008 data, Messe Frankfurt is accepted as the greatest fair company in Germany with its annual revenue of 440 million Euros. It has 28 Subsidiaries, 5 branch offices and 52 international sales partners in over 150 countries. Frankfurt fair Center has 10 exhibition halls and a total area of m2 including the congress room. Messe Frankfurt organizes the fairs such as home textiles (Heimtextil), technical textiles (Techtextil), clothing fabric (Intertextile, Texworld, Interstoff Asia) and machinery, equipment and technology (Texprocess, Texcare). 14

15

16 HABER / NEWS Rieter Do u Avrupa ya Odakland Rieter Focused on Eastern Europe Moskova da y lda iki kez gerçeklefltirilen Inleghamsh Fuar na kat lan tekstil makinalar sektörünün güçlü markas Rieter, fuarda baflar l bir grafik sergiledi. Tekstil sektörüne dönük hafif sanayi ürünlerinin tan t ld fuarda, Rieter kendi stand nda, özellikle Do u Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerle baflar l bir fuar dönemi yaflad. Do u Avrupa pazar na özel bir ilgi gösteren Rieter, bu bölgeye dönük çal flmalar na h z veriyor. Do u Avrupa ticari iliflkileri için Moskova da bir iletiflim merkezi bulunan Rieter, bu fuarla bölge pazar ndaki pay n artt rmay hedefledi. Sergilenen ürünler aras nda RSB-D 22 Çift Kafal Regüleli Cer Makinas büyük ilgi gördü. Bu makina ili iki kafada da tek kafada elde edilen regüle kalitesi yakalan yor. Rieter cer makinas portföyünü maksimim üretim h z 2 x m/dakika olan RSB-R 22 çift kafal regüleli cer makinas ile tamamlam fl oldu. Fuarda ilgi gören di er bir Rieter makinas ise birkaç y ld r sektörde kullan lan ve baflar s kan tlanan R 923 Yar Otomatik Open End plik Makinas (R 923 semiautomatic rotor spinning machine) oldu. Ergonomik ve verimli bir yap ya sahip olan yar otomatik bu makina özellikle manuel uygulamalar ve yüksek iplik kalitesinde ekonomik üretim için tercih ediliyor. Ziyaretçiler, Rieter makinalar nda iplikten kumafla do ru giden süreci birebir gözlemleme flans yakalad. Inlegmash fuar n gölgede b rakan tek olay zlanda da bulunan Eyjafjallajökull volkan n patlamas yd. Bu beklenmedik do a olay n n hava ulafl m n uzun bir süre engellemesi ziyaretçi say s n olumsuz etkiledi. Buna karfl n fuar kat l mc lar, gördükleri ilgiden oldukça memnun ayr ld. Leading textile machinery producer Rieter showed a great success in the Inleghamsh Fair, held twice a year, organized Rieter got a superior opportunity with a success in the fair for light industrial products for textile sector with the visitors especially from the Eastern European countries. Getting a great interest from Eastern Europe, Rieter speeded its activities oriented towards this market. Having a communication center in Moscow for commercial relationships with the Eastern Europe, Rieter targeted to increase its share in this market. Among the products introduced is the RSB-D 22 Double Head autoleveler. With this head, the quality obtained in one or both of the heads are increased. Rieter completed its product portfolio with RSB-R22 Double Head Autoleveller which has the maximum production speed of 2x1 100n/min. The other product of Rieter that drew attention from the visitors is the proven R923 Semi automated open end spinning machine. This machine is especially preferred for the manual applications and economic production of high quality yarn with its ergonomic and efficient structure. The visitors had the opportunity to observe the whole process from yarn to fabric. The only event that keeps the Inlegmash exhibition in the shadow became the explosion of the Eyjafjallajökull in Island. This unexpected natural event decreased the number of visitors to the fair by causing problems in the air traffic. Despite this, the attendants left satisfied with the interest they got. 16

17

18 HABER / NEWS 18 PEGAS Net Kar Aç klad P E G A S A n n o u n c e d N e t P r o f i t P Ç ek Cumhuriyeti nin önemli nonwoven üreticilerinden Pegas Nonwovens SA, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (IFRS- International Financial Reporting Standarts) göre 2010 un ilk çeyre indeki finansal sonuçlar n aç klad. Buna göre flirketin, ilk çeyrekte Faiz amortisman ve vergi öncesi kar 8.8 milyon Euro ya ulaflt. Faiz amortisman ve vergi öncesi kar, güçlü üretim, baflar l sat fl performans ve minimize edilen d fl faktörlerle elde edildi. Polymer fiyatlar ndaki h zl yükselifl, flirketin y l n ikinci yar s ndaki ekonomik performans n olumsuz etkileyece i bekleniyor y l n n geneline bak ld nda ise hedeflenen rakamlara ulafl laca öngörülüyor. egas Nonwovens SA, the distinguished nonwoven manufacturer of Czech Republic, announced its first quarter financial results for 2010 according to IFRS- International Financial Reporting Standards. According to that, profit of the company before interest, redemption and tax in the first quarter reached 8.8 Million Euros. This figure was reached with strong production, successful sales performance and minimized external factors. Fast increase of polymer prices is expected to negatively affect economical performance of the company on the second quarter. A general look on 2010 shows that the company will reach its target figure.

19

20 HABER / NEWS Baflta hijyen sektörü olmak üzere nonwoven sektörü için üretim gerçeklefltiren Pegas Nonwovens SA CEO su Frantisek Rezoc yapt aç klamada, ilk çeyrekte firman n gerçeklefltirdi i en önemli olay n Znojmo Primetice da gerçeklefltirdi i üretim yat - r m oldu unu söyledi. Bu yat r m n firman n sektördeki lider yap s n daha güçlü bir hale getirece i ifade eden Rezoc, Ocak-Mart 2010 dönemi finans verilerini aktard. Bu dönemde net kar yüzde 13 lük art flla 7.7 milyon Euro ya ulaflan Pegas Nonwoven n net borcu da yüzde 15.1 oran nda seyrederek 96.6 milyon Euro oldu. Yüzde 7 civar nda gerçekleflen sermaye harcamalar n n maliyeti ise 4.9 milyon Euro olarak aç kland. Faiz amortisman ve vergi öncesi kar 8.8 milyon Euro olan firman n ürünlerin sat fl ndan elde etti- i gelirleri 34.4 milyon Euro ya ulaflt. Y ll k yüzde 3.5 düflüfl anlam na gelen bu rakam, öncelikle 2009 da düflük üretim hacmi ve 2008 bitmifl ürün stoklar n n sat - fl yla elde edildi. Ayn dönem polymer fiyatlar n n h zl yükselifli 2010 un ilk çeyre- inde sat fl fiyatlar na yans - mad. Maliyet aç s ndan toplam ham madde ve tüketim Frantisek Rezoc, CEO of Pegas tnonwovens SA which makes production for nonwoven sector, and mainly hygiene sector, stated that the most important action of the company in the first quarter was the investment made in Znojmo Primetice. Rezoc said that this investment would make leader position of the company in the sector even stronger, and talked about financial data of January-March 2010 period. In this period, net profit of Pegas Nonwovens increased 13% and reached 7.7 Million Euros while its net debt increased 15.1% reaching 96.6 Million Euros. Cost of capital expenditure was around 7% which realized as 4.9 Million Euros. The profit of the company before interest, redemption and tax was 8.8 Million Euros, and its income coming from its product sales reached 34.4 Million Euros. This figure represents yearly decrease of 3.5%, and was mainly due to low production volume and sales of finished product stocks of Fast increase in polymer prices at the same period was not reflected by first quarter 2010 sales prices. In the first quarter, cost increase of total raw materials and consumables 20

21

22 HABER / NEWS maddesi miktar ilk çeyrekte 24 milyon Euro olarak y ll k yüzde 19.5 art fl gösterdi. Bunda polipropilen ve polietilen fiyat art fllar etkili oldu un ilk çeyre inde firman n küçülme ve amortisman rakamlar 4.1 milyon Euro ya ulaflt. Bu y ll k olarak 6.9 luk bir art fl anlam na geliyor un ilk üç ay nda Pegas Nonwoven un operasyonlardan sa lanan kar 2009 un ayn dönemine göre yüzde 53.3 oran nda azalarak 4.8 milyon Euro olarak gerçekleflti. Bu dönemde toplam üretim ç kt 2009 un ayn dönemine göre yüzde 1.3 düflüflle ton olarak hesapland. Hijyen sektörü d fl ndaki nonwoven ürünlerin sat fl nda ilk üç aydaki oran yüzde 12.9 olarak bir yükselifl gösterdi. Hijyen sektörüne sunulan nonwoven tekstillerinden elde edilen gelirler, toplam gelirlerin yüzde 87.1 ini oluflturdu un ayn döneminde bu oran yüzde 89.9 idi. Pegas Nonwoven, sat fl pazar anlam nda Avrupa ya odakl konumunu sürdürdü un ilk üç ay nda Bat Avrupa pazar na sat fl 20.7 milyon Euro olarak gerçekleflti. Firman n toplam pazar n n yüzde 60 n oluflturan Bat Avrupa dan sonra, Rusya yüzde 35 lik payla ikinci s rada geliyor. Türkiye de TSHTurkey temsil ediyor Pegas Nonwoven Türkiye de TSHTurkey taraf ndan temsil ediliyor y l nda kurulan TSHTurkey, hijyen sektörüne dönük hizmet veriyor. Firma, Pegas Nonwoven dahil olmak üzere 11 yabanc firman n Türkiye temsilcili ini baflar yla yürütüyor. TSHTurkey, en son Hightex 2010 fuar na kat larak, ziyaretçilerden ve sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü. increased 19.5% per year reaching 24 Million Euros. Increase in prices of polypropylene and polyethylene was mainly responsible for that figure. In the first quarter of 2010, shrinkage and redemption figures of the company reached 4.1 Million Euros. This represents a yearly increase of 6.9%. Net profit of Pegas Nonwovens coming from operations decreased 53.3% compared with that in 2009, and reached 4.8 Million Euros. Total production output in this period decreased 1.3% compared with the same period in 2009 and reached tons. Except that for hygiene sector, sales of nonwovens increased 12.9% in the first quarter. Income from nonwoven textiles offered for hygiene sector was 87.1% of total income. The same figure in the same period of 2009 was 89.9%. In terms of sales market, Pegas Nonwovens kept on focusing in Europe. Its sales in West Europe market in the first quarter of 2010 realized as 20.7 Million Euros. West Europe has 60% share in total markets of the company, followed by Russia with 35%. TSHTurkey Represents It in Turkey Pegas Nonwoven is represented by TSHTurkey in Turkey. Founded in 2002, TSHTurkey offers services for hygiene sector. The company has been successfully representing 11 international companies including Pegas Nonwoven. TSHTurkey participated in Hightex 2010 fair and attracted great attention of visitors and professional from the sector. 22

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008

Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008 GÜNDEM NEWS Tekstil Fuarlar nda TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP flbirli i TEKNIK Ltd. and TUYAP Cooperation for Textile Exhibitions ELYAF

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

T he atmosphere of the global economy of the past two to three

T he atmosphere of the global economy of the past two to three THE ROUTE OF DEVELOPMENTS IN ECONOMY GLOBAL EKONOM K GEL fimeler N YÖNÜ Global ekonomileri çok iyi takip etmek, ama takip ederken de detaylar aras nda bo ulmamak ve büyük resmi yakalamak gerekiyor. Gelece

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı