Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!"

Transkript

1

2

3 Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya adresinden pdf lerini indirebilirsiniz.

4

5

6

7 İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ CLIPLINE 2 35 CİHAZ BAĞLANTI ELEMANLARI VE ELEKTRONİK BOŞ KUTULAR COMBICON 57 SAHA CİHAZLARI İÇİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ VE SAHA KABLOLAMASI PLUSCON 75 AŞIRI GERİLİME KARŞI KORUMA TRABTECH 95 EMNİYET RÖLELERİ, RÖLELER, ANALOG ÇEVİRİCİLER, GÜÇ KAYNAKLARI, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, SERİ PROTOKOL ÇEVİRİCİLER ETHERNET VE KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ INTERFACE 07 KONTROL VE ENDÜSTRİ ÇÖZÜMLERİ, OTOMASYON SİSTEMLERİ AUTOMATION 65 İNDEKS 89

8

9 CLIPLINE

10 CLIPLINE COMPLETE ray klemens sistemi Befl farkl ba lant yöntemi, tek sistem Genel Phoenix Contact' n ürün gam nda bulunan ray klemensler; ba lant tipine göre; vidal, yayl, pushin, pabuç ba lant l ve h zl ba lant l klemensler olarak s n fland r labilir. Bilindi i gibi uygulamada klemenslerle birlikte köprüler, etiketler, test soketleri vb. çok say da aksesuar kullan lmas da gerekmektedir. Phoenix Contact' n UT, ST, PT, RT ve QT adl klemens serileri ayn aksesuarlar kullanacak flekilde tasarlanm flt r. Tasar m ndaki detaylar iflçilik sürelerinizi kısaltarak iflinize maksimum fayda sa lar. CLIPLINE COMPLETE olarak adland r lan bu sistem; iflçilik, sat nalma, depolama ve lojistik maliyetlerinizi azalt r ve müflterilerinizin farkl beklentilerine esnek flekilde cevap verebilmenizi sa lar. Geçmeli köprüleme sistemi CLIPLINE COMPLETE sisteminde geçmeli köprüler kullan l r. Bu sayede tüm potansiyel da t m ifllerini çok k sa sürede gerçeklefltirmek mümkündür. Köprülerin 2'den 'ye kadar çeflitli kutup say lar nda çeflitleri ve muhtelif renkleri mevcuttur. Sistemdeki tüm klemenslerin iki köprüleme kanal vard r. Bu sayede iki farkl potansiyel, köprülerle da t labilir. Köprüleme kanallar tüm klemens tiplerinde ayn hat üzerinde yer ald için farkl ba lant tipinde ürünler kombine edilebilir. Ayr ca; yüksek kesitli klemenslerle düflük kesitli klemensleri köprülemek de mümkündür. FiflSoketli Ba lant Çözümleri COMBI fiflsoket sistemi uygulaman z h zl ve modüler flekilde oluflturman z sa lar. COMBI konnektörler; ray klemenslerde oldu u gibi vidal, yayl, pushin ve h zl ba lant l olarak mevcuttur..5 mm 2, 2.5 mm 2, 4 mm 2 ve 6 mm 2 'lik ürünlerden oluflan ürün gam, hem sinyal hem de güç kablaj n n bu ürünlerle yap labilmesini sa lar. Sistem en zor vibrasyon gerekliliklerini karfl lamaktad r. Hem klemens hem fifller dokunma emniyetlidir. Kilit mekanizmas ndan ekranl kablolar için toprak ba lant s na varan kapsaml bir aksesuar gam mevcuttur. Çok fonksiyonlu ay rma bölgesi CLIPLINE COMPLETE sistemindeki tüm ay rma bölgeli (...TG) klemenslerin ay rma bölgeleri ayn yap dad r. Buraya tak lan aksesuara ba l olarak klemenslere çeflitli ifllevler kazand rmak mümkündür. Ay rma fiflleri devreyi kesmek için kullan l r. Sigorta fiflleri devreyi sigorta üzerinden ba lamak için tasarlanm flt r. Patentli komponent fiflleri ile direnç, diyot gibi komponentleri h zl, polarite hatas yapmadan ve lehimleme ihtiyac olmaks z n devreye dahil etmek mümkündür. Genifl yüzeyli etiketler CLIPLINE complete sistemindeki tüm klemenslerin genifl bir etiketleme yüzeyi vard r. Bu, düzgün kablolaman n ön flart olup test ve bak m ifllerinde takibi kolaylaflt r r. Klemens grup etiketlemesi için ürünler de mevcuttur. Test aksesuarlar CLIPLINE complete sisteminde kapsaml test aksesuarlar bulunur. Tüm test fiflleri köprüleme kanal na tak labilir. stenirse modüler test fiflleri kullan larak çok say da test fiflinin bir arada kullan ld karmafl k test ifllemleri de gerçeklefltirilebilir. UT serisi vidal klemensler UT vidal klemensler en zor gereksinimleri karfl layacak flekilde tasarlanm flt r. Vidalar, Phoenix Contact' n gelifltirdi i patentli bir vida kilitleme tekni i olan "Reakdyn Prensibi" sayesinde gevflemez." PT serisi pushin ba lant l klemensler Phoenix Contact' n PT serisi klemensleri kablolar n alet kullanmadan klemense tak labilmesi için gelifltirilmifltir. Özel yay profili en düflük kesitteki iletkenlerin bile kolay ve h zl flekilde klemense tak labilmesini sa lar. Kabloyu sökmek için yay açma butonu kullan l r. Bu sayede gerilim alt ndaki parçalarla do rudan temas önlenir. ST Serisi yayl klemensler Kablonun yay bask s ile sabitlendi i bu klemenslerde kontak kuvveti kullan c dan ba ms zd r. Ba lant PT klemenslerde oldu u gibi üstten yap ld için panolarda yer kazand r r. 8 RT serisi pabuç ba lant l klemensler RT pabuç ba lant l klemensler kablo pabucu ba lant s na uygundur. Benzer ürünlerden farkl olarak geçmeli köprüleme sistemi sayesinde kolayca köprülenebilirler. QT serisi h zl ba lant l klemensler QT serisi h zl klemenslerde ba lant yapmak için kablonun ucunu açmaya bile gerek yoktur. Klemensin içerisine entegre b çak, kablonun izolasyonunu s y rarak ba lant y sa lar. Sadece sinyal kablaj için uygundur

11 çindekiler UT SER S V DALI KLEMENSLER Geçmeli köprülü vidalı klemens çeflitleri 0 YÜKSEK AKIM KLEMENSLER 2 UK SER S V DALI KLEMENSLER Vidalı köprülü vidalı klemens çeflitleri 3 ST SER S YAYLI KLEMENSLER 8 CLIPLINE ST SER S F fi SOKETL BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için yaylı ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PT SER S PUSHIN BA LANTILI KLEMENSLER PT SER S TES SAT KLEMENSLER PT SER S F fisoketl BA LANTI ÇÖZÜMLER Kabloların havada birbirine ba lantısı veya ray klemense ba lantısı için pushin ba lantı tipine sahip fifller, soketler, klemensler ve aksesuarları PABUÇ BA LANTILI KLEMENSLER 4300 mm 2 kablolar için pabuç ba lantılı klemensler AKSESUARLAR Ayırma Plakaları Kapaklar Köprüler Test Fiflleri Test Soketleri Durdurucular Raylar Ray Yükselticileri Kablo Krofleleri RAYA MONTE PR ZLER SIRA KLEMENSLER 33 BUAT KLEMENSLER 33 BARA KLEMENSLER 33 EKRANLAMA KLEMENSLER 33

12 RAY KLEMENSLER Eylül 203 ndirici köprüler farklı nominal kesite sahip klemenslerin ba lantısını sa lar 2 kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur. UT SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Köprüler Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak UT 4HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Ay rma Plakas Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır Tornavida (ölçü) UT 2,5 UT 4 UT 6 UT 0 UT 6 UT 35 UT 2,5TWIN UT 2,5MTDDIO UT 4TWIN UT 4MTDDIO UT 4MT/TG UT 4HESI / HEDI UTTB 2,5 UTTB 4 UT 2,5/3L UT 2,5PEL/L UTTB 4MT/TG UTME 4, UTMED 4 UTME 6 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS Etiket seçimi için sayfa 4 e bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT 2,5/ DUT Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUT 2,5/4TWIN DUT 2,5/4TWIN Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUTTB 2,5/ DUTTB 2,5/ DUT 2,5/3L DUTTB 2,5/ DUTME DUTME ATPUT ATPUT ATPUT ATPUT ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTWIN ATPUTTB 2,5/ ATPUTTB 2,5/ TPUK ATPUTTB 2,5/ ,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 4,0,0 x 6,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0 YEN F YATLARLA UT... UT SER S TEK G R fi TEK ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / S P.NO. T P (mm 2 ) Yüksüksüz zolesiz / zoleli Yüksüklü Ak m (A) UT 2, ,5/2,5 000/ UT 2,5 BU 4 4 2,5/2,5 000/ UT /4 000/ UT 4 BU 6 6 4/4 000/ UT /6 000/ UT 6 BU 0 0 6/6 000/ UT /0 000/ UT 0 BU 6 6 0/0 000/ UT /6 000/ UT 6 BU /6 000/ UT 35 35/35 000/ UT 35 BU 35/35 000/ Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür Tip Renk OG YE RD WH BK ( /Ad.) 0,97 0,97,2,2,95,95 2,66 2,66 3,8 3,8 8,39 8,39 GN UT 2,5 UT

13 RAY KLEMENSLER S P.NO. T P AÇIKLAMA UT SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER UT 2,5TWIN 0,42,5 mm UT 4TWIN 0,44 mm 2 Eylül 203 ( /Ad.) 3,43 4,23 UT 2,5TWIN UT SER S Ç FT KATLI V DALI KLEMENSLER UTTB 2,5 0,42,5 mm UTTB 2,5 BU mavi 0,42,5 mm UTTB 4 0,44 mm UTTB 4 BU mavi 0,44 mm 2 3,8 3,8 3,80 3,80 UTTB... UT SER S V DALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER UT... PE UT 2,5 PE 0,42,5 mm UT 4 PE 0,44 mm UT 6 PE 0,26 mm UT 0 PE 0,50 mm UT 6 PE,56 mm UT 35PE,535 mm UTTB 2,5PE 0,42,5 mm UTTB 4PE 0,44 mm UT 2,5TWINPE 0,42,5 mm UT 4TWINPE 0,44 mm 2 4,53 4,77 6,42 6,69 9,30 6,05 3,84 6,20,77 2,84 UT SER S AYIRMA KOLLU S GORTALI V DALI KLEMENSLER UT 4 HESI (5x20) 0,44 mm UT 4 HESILED 24 (5x20) 0,44 mm 2, 530 V AC/DC LED'li UT 4 HESILA 2 (5x20) 0,44 mm 2, 02 V AC/DC Lambal 5,23 3,05 3,84 UT SER S D YOTLU V DALI KLEMENSLER UT 2,5MTDDIO/LR 0,42,5 mm UT 2,5MTDDIO/RL 0,42,5 mm UT 4MTDDIO/LR 0,44 mm UT 4MTDDIO/RL 0,44 mm 2 0,66 0,66 3,84 3,84 UT... MTDDIO/LR UT SER S V DALI BIÇAKLI KLEMENSLER VE FONKS YONEL KLEMENSLER UT 4MT 0.44 mm 2 b çakl ay rma klemensi UT 4MTP/P 0.44 mm 2 b çakl ay rma klemensi, test soketi vidalı UT 4TG* 0.44 mm 2 çok ifllevli klemens taban k sm UTTB 4TG* 0.44 mm 2 alt kat geçifl, üst kat soketli UT 4MTD 0.44 mm 2 UT 4MT... ve UT 4TG ile aynı profilde geçifl klemensi UT 4MTD BU 0.44 mm 2 UT 4MT... ve UT 4TG ile aynı profilde geçifl klemensi,mavi 5,49 6,6 3,65,94 2,09 2,09 UT 4MT ve UT 4MTD BU *...TG tipleri uygun aksesuarlarla birlikte kullanılarak klemense çeflitli ifllevler kazandırılabilir (sigortalı klemens, diyotlu klemens, bıçaklı klemens gibi). Uygun fifller için sayfa 3'e bakınız.... P/P tipinde klemenslerin vidalar soket yap s na sahiptir. Bu sayede 2.3 mm çap nda test fiflinin ba lant s na imkan tan rlar. UTTB 4TG

14 S P.NO. T P AÇIKLAMA RAY KLEMENSLER Eylül 203 UT SER S V DALI ÖLÇMEAYIRMA KLEMENSLER UTME mm 2, ölçme ayırma klemensi UTME 4P/P 0,44 mm 2, ölçme ayırma klemensi, test soketi vidalı UTMED mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde geçifl klemensi UTMED 4PE 0,44 mm 2, UTME 4 ile aynı flekilde topraklama klemensi ( /Ad.) 3,64 3,98 9,62 8,22 UTME UTME 4CT/P 0,44 mm 2, trafo uçlarını otomatik kısadevre eden ölçme ayırma klemensi* UTME 6 0,256 mm 2 ölçme ayırma klemensi UPCT 4/2 UTME 4CT/P için fifl, iki kutuplu UPCT 4/3 UTME 4CT/P için fifl, üç kutuplu 0 3,86 4,88 2,76 29,77 UTME 4 serisi ölçme ayırma klemensleri sürgülü ölçme ay rma klemenslerinin az yer kaplayan ve kullanımı daha kolay bir alternatifidir. Anahtar n her iki yan nda birer köprüleme kanal mevcuttur. UTME 4P/P tipinin vidalar test soketi fleklinde oldu u için hem köprüleme hem test ifllevlerini yerine getirebilir. zole ayırma anahtarı seçilen anahtarlama konumuna güvenle kilitlenir. Anahtar konumunun anahtar üzerinde belirtilmifl olması anlaflılırlı ı arttırır. Opsiyonel anahtarlama kilidi yanlıfllıkla anahtarlamayı önler. Aynı anda çalıfltırma için iki anahtar ba lantı köprüsü kullanarak birbirine ba lanabilir. SBME anahtarlamalı kısa devre köprüsü köprüleme kanalında ayırma noktasının her iki tarafında kullanılabilir ve klemens dizisinin konfigürasyonu ne olursa olsun güvenli flekilde takılır. *UTME 4CT/P 'nin bir tarafı vidalı, di er tarafı fiflsoketli ba lantıya sahiptir. Fifl, klemensten çıkarıldı ı esnada, kutupları arası kendili inden kısadevre olur. Bu sayede fifle ba lı olan akım trafosu korunur. UKH UHV...AS/AS UHV...KH/KH UHV...KH/AS S P.NO. T P AÇIKLAMA ViDALI YÜKSEK AKIM KLEMENSLERi UKH 25 mm 2, vidal UKH BU mavi 25 mm 2, vidal UKH mm 2, vidalı UKH 70 BU mavi 670 mm 2, vidalı UKH mm 2, vidal UKH 95 BU mavi 3595 mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH BU mavi mm 2, vidal UKH mm 2, vidal UKH 240 BU mavi mm 2, vidal UHV 25KH/KH 625 mm 2 vidal UHV KH/KH 6 mm 2, vidal UHV 95KH/KH 2595 mm 2, vidal UHV KH/KH 25 mm 2, vidal UHV 240KH/KH 240 mm 2, vidal USLKG 25 mm USLKG mm 2 0 Pabuç ba lantılı yüksek ak m klemensleri için sayfa 28 e bak n z ( /Ad.) 25,89 25,89 33,39 33,39 42,26 42,26,96,96 62,87 62,87 34,24 4,22 54,7 63,55 8,86,62 68,48 YÜKSEK AKIM KLEMENSLER AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü Tarak Köprü Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu UKH UKH 70 UKH 95 FBI FBI 220 N FBI FBI 320 N EB 225/UKH EB 325/UKH Kapak Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Tornavida Ölçüsü,2x8,0 Allen 8 mm Allen 8 mm 2

15 RAY KLEMENSLER Eylül Etiket seçimi için sayfa 4'e bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz UK SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Üst Köprü (,2) Tarak Köprü (3) Klemens 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu 2 kutuplu 3 kutuplu 0 kutuplu UK 2,5 N UK 3 N UK 5 N UK 6 N UK 0 N UK 6 N UIK 35 UK 35 UK 3TWIN UK 5TWIN MBKKB 2,5 UKK 3 UKK 5 UKKB 5 DIKD,5 SLKK 5 DLK 2,5PE DLK 4PE UK 5HESI UKK 5HESI (5X20) UK 4TG UKK 5TG MTK, MTK P/P UK 5MTKP/P URTK/S URTK/SBEN 0 URTK 6 FBRI 25 N FBRI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 25 N FBI FBRNI 25 N FBRNI 25 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 35 N FBRI 35 N FBI FBI FBI FBI FBRI 35 N FBI FBRNI 35 N FBRNI 35 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBRI 05 N FBI FBI FBI FBI FBRI 05 N FBI FBRNI 05 N FBRNI 05 N FBI FBI FBI FBI FBI FBI FBRI 08 N FBI FB 0 RTK/S 037 FBRI 08 N EBL EBL EB EB EB EB 25 K/UK EB 25 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 2 DIK BU EB 2 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB 35 K/UK EB 35 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 3 DIK BU EB 3 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB EBL EBL EB EB EB EB EB 05 K/UK EB 05 K/UK EBL EB EBL EBL EB EB EB 0 DIK BU EB 0 DIK RD EB EBS EBS EB EB EBL EB EB EB Kapak (4) DUK 2, DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK 4/ DUK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 5TWIN DUK 5TWIN DMBKKB 2, DUKK 3/ DUKK 3/ DUKKB 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUKK 3/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DUK 4/ Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DMTK Kapalı tip klemens Kapa a gerek yoktur DURTK DURTK/SBEN DURTK Ay rma Plakas (5) ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK ATPUK TPUK ATPUKK 3/ ATPUKK 3/ ATPUKKB ATPDIKD, ATPUK ATSMTK ATPUK 5MTK ATSRTK ATSRTKBEN Tornavida Ölçüsü 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0,0x4,0 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5 0,6x3,5,0x4,0 0,9x6,5 0,6x3,5 3

16 UK 2,5 N UK...TWIN UK SER S TEK G R fi TEK ÇIKIfi V DALI KLEMENSLER Tek telli kesit (mm 2 ) Çok telli kesit (mm 2 ) Gerilim (V) / Ak m (A) 300 UK 3 N 4 2,5 800/ UK 3 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 2,5 N 4 2,5 800/ UK 2,5 N BU mavi 4 2,5 800/ UK 5 N / UK 5 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UK 0 N / UK 0 N BU mavi / UK 6 N / UK 6 N BU mavi / UIK / UIK 35 BU mavi / UK 35 N / UK 35 N BU mavi / UK / UK 35 BU mavi / Belirtilen de erler IEC standard na göre ölçülmüfltür. Di er vidalı serimiz olan UT'yi sayfa 0'da bulabilirsiniz. Renk Tip OG YE RD WH BK UK 2,5 N UK 5 N RAY KLEMENSLER S P.NO. T P AÇIKLAMA UK SER S TEK G R fi Ç FT ÇIKIfiLI V DALI KLEMENSLER UK 3TWIN 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5TWIN 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWIN 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWIN BU mavi 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl Eylül 203 ( /Ad.) 0,98 0,98,04,04,25,25 2,00 2,00 2,7 2,7 3,25 3,25 7,46 7,46 8,67 8,67 9,60 9,60 GN ,4 3,43 0,64 0,64 UKKB 0 Kat eksenleri kay k oldu undan üst kattaki kablolar sökülmeden alt kata ulafl labilir DIK,5 UK SER S Ç FT KATLI V DALI KLEMENSLER UKK 3 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 3 BU mavi 0,22,5 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 0,24 mm 2, üst katta köprüleme UKK 5 BU mavi 0,24 mm 2, üst katta köprüleme UKKB 5 0,24 mm 2, her iki katta köprüleme UKKB 0 0,50 mm 2, her iki katta köprüleme UKK 5DIO/OU 0,24 mm 2, diyotlu UKK 5DIO/UO 0,24 mm 2, diyotlu UKK 5DIO/ULUR 0,24 mm 2, diyotlu 2793 UKK 52DIO/OUL/URUL 0,24 mm 2, çift diyotlu UKK 52DIO/OUL/OUR 0,24 mm 2, çift diyotlu UK SER S ÜÇ KATLI V DALI KLEMENSLER VE MOTOR KLEMENSLER DIK,5 0,22,5 mm 2, sensör klemensi DIKD,5 0,22,5 mm 2, üç katl geçifl klemensi DOK,52D 0,252,5 mm 2, üç katlı, alt kat toprak SLKK 5 0,24 mm 2, üç katl, en alt kat toprak 3004 DLK 2,5PE 0,22,5 mm 2, dört katl, alt kat toprak DLK 4PE 0,24 mm 2, dört katl, alt kat toprak 3,46 3,46 3,88 3,88 5,44 9,95 0,4 0,4,5 4,92 4,92 7,47 9,07 0,76 9,72 3,78 8,23 DLK klemensler ile üç fazl motorlar n ba lant s n tek bir klemenste yaparak yer kazanmak mümkündür. DIK,5LA 24RD/OM DIKD,5 DIKD,5LA 24RD/OM SLKK 5 DLK 2,5PE ve DLK 4PE USLKG 5 UK SER S V DALI TOPRAKLAMA KLEMENSLER USLKG 3 0,22,5 mm USLKG 2,5 0,22,5 mm USLKG 2,5 N 0,22,5 mm USLKG 5 0,24 mm USLKG 6 N 0,26 mm USLKG0 N 0,50 mm USLKG6 N 2,56 mm USLKG 35 0,7535 mm UKK 5PE 0,24 mm 2, iki katl UK 3TWINPE 0,22,5 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 5TWINPE 0,24 mm 2, tek girifl çift ç k fl UK 0TWINPE 0,50 mm 2, tek girifl çift ç k fl 3,82 4,62 5,4 4,86 6,54 6,83 9,49 6,42 6,52 9,5 0,02 6,52 4

17 RAY KLEMENSLER Eylül 203 UK Serisi ürün UKUT MUAD L TABLOSU UT Serisindeki Karfl l UK 2,5 N UT 2, UK 2,5 N BU UT 2,5 BU 300 UK 3 N UT 2, UK 3 N BU UT 2,5 BU UK 5 N UT UK 5 N BU UT 4 BU UK 6 N UT UK 6 N BU UT 6 BU UK 0 N UT UK 0 N BU UT 0 BU UK 6 N UT UK 6 N BU UT 6 BU UIK UT UIK 35 BU UT 35 BU UK 35 N UT UK 35 N BU UT 35 BU UK UT UK 35 BU UT 35 BU UK 3TWIN UT 2,5TWIN UK 5TWIN UT 4TWIN UKK UTTB 2, UKK 3 BU UTTB 2,5 BU UKK UTTB UKK 5 BU UTTB 4 BU USLKG UT 2,5 PE USLKG 2, UT 2,5 PE 0449 USLKG 2,5 N UT 2,5 PE 0444 USLKG UT 4 PE USLKG 6 N UT 6 PE USLKG0 N UT 0 PE USLKG6 N UT 6 PE USLKG UT 35PE UKK 5PE UTTB 4PE UK 5TWINPE UT 4TWINPE UK 5HESI UT 4 HESI (5x20) UK 5HESILED UT 4 HESILED 24 (5x20) UK 5HESILA UT 4 HESILA 2 (5x20) UT serisi, geçmeli köprüleriyle köprülemede kolayl k sa lar ve zaman kazand r r. Patentli tasar m sayesinde vidalar n gevflemesi önlenmifltir. Topraklama klemensleri raya s k ca oturur, vidalamaya gerek yoktur. UK yerine UT serisi kullanarak iflçilik maliyetlerinizi azaltabilir, panolarınızı daha esnek flekilde tasarlayabilirsiniz UK 4TG UT 4TG UKK 5TG UTTB 4TG 0920 STSIUK PFU 5x STSILED 24UK PFU 5x20 LED STSILA 2UK PFU 5x20 LA STBE PCO 3006 MTK UT 4 MT MTKP/P UT 4MTP/P UK 5MTKP/P UT 4MTP/P DUK 2, DUT 2,5/ DUK 4/ DUT 2,5/ DUK DUT DUK 5TWIN DUT 2,5/4TWIN DUKK 3/ DUTTB 2,5/ DUKKB 3/ DUTTB 2,5/ FB FBS FB FBS FB FBS 20 (2 kutuplu) FBRI 25 N FBS FBRI 35 N FBS FBRI 45 N FBS FBRI 05 N FBS FBRI 08 N FBS FBI FBS FBI FBS FBI FBS 20 (2 kutuplu) FBI FBS 22 (2 kutuplu) FBI FBS 26 ndirici köprüler farklı kesitteki klemenslerin ba lantısını sa lar. ki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Köprü bacaklar kesilerek atlamalar yap labilir. Geçifl klemensleri ile aynı flekildeki topraklama klemensleri DIN rayına kolayca takılarak toprak teması sa lanır 2 kutuplu köprüler ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. UT 4HESI ay rma kollu sigortal klemens, komflu geçifl klemensleriyle köprülenebilir Sigorta kolunu açmadan ölçüm yap labilir. 5

18 UK 5HESl... UKK 5HESI... RAY KLEMENSLER S P.NO. T P AÇIKLAMA UK SER S S GORTALI V DALI KLEMENSLER UK 5HESI* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için UK 5HESILED 24* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için, 530 VAC/DC LED'li UK 5HESILA 2* 0,24 mm 2, 5x20 sigorta için, 02 VAC/DC LED'li UK 6FSI/C 0,26 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için UK 6FSI/CLED24 0,26 mm 2, bıçaklı oto sigortaları için, LED'li, 24 V DC UKK 5HESI (5x20) 0,24 mm 2, çift katl, üst katı sigortalı, 5x20 sigorta için UKK 5HESILED 24 (5X20) 0,24 mm 2, çift katlı, üst katı sigortalı, 5x20 mm sigorta için, LED'li, 530 V AC/DC 3009 UK 0DREHSI (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için UK 0DREHSILED 24 (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 530 VAC/DC LED'li UK 0DREHSILA 2 (5x20) 0,56 mm 2, 5x20 sigorta için 02 VAC/DC LED'li UK 0,3HESI N 25 mm 2, 690 V, 0.3x38 mm sigorta için UK 0,3HESI 000V 25 mm 2, 000 V, 0.3x38 mm sigorta için 0 *Di er ay rma kollu vidal sigortal klemens çeflitlerimiz için sayfa e bak n z. Eylül 203 ( /Ad.) 5,33 3,29 4, 5,58 20,70 2,56 32,36 5,40 25,65 25,65 8,6 22,3 UK 0DREHSI... UK 6FSI/C... Uygun sigortalar için COMBICON katalo una bak n z UK 0,3HESI... Tek kutuplu olarak kullan labilece i gibi ba lant pimleri yard m yla 2 veya 3 kutuplu hale de getirilebilir UK 0,3HESI 000V versiyonu yüksek izolasyon gerilimi sayesinde fotovoltaik sistemlerde kullan labilir. Uygun sigortalar için CLIPLINE katalo una bak n z UK 4TG UK SER S V DALI ÇOK filevl KLEMENSLER VE F filer UK 4TG 0,24 mm 2, çok ifllevli klemens taban k sm UKK 5TG 0,24 mm 2, alt kat geçifl, üst kat soketli DIKD,5TG 0,22,5 mm 2, üç katlı, üst katta ayırma bölgeli DOKD,5TG 0,22,5 mm 2, üç katlı, alt kat PE, üst katta ayırma bölgeli UYGUN F filer 0920 STSIUK 4 Sigorta fifli STSILED 24UK 4 Sigorta fifli, 530 VAC/DC LED'li STSILA 2UK 4 Sigorta fifli, 02 VAC/DC LED'li STN4007 Diyot fifli, N4007 diyot tak l halde STBE Komponent fifli 0 Fonksiyon fiflleri sayesinde ayn klemens çeflitli amaçlarla kullan labilir 3,73 2,7 0,4,34 3,43 7,25 2,67 8,64 5,54 STSIUK4 sigorta fiflleri ay rma kollu sigortal klemenslerin alternatifidir STN4007 ters polariteye karfl korur STBE komponent fifline istenen de erde direnç veya diyot tak labilir MTKP/P UK SER S V DALI ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER (BIÇAKLI) 3006 MTK 0,22,5 mm MTKP/P 0,22,5 mm UK 5MTKP/P 0,24 mm UDK 4MTKP/P 0,24 mm 2, çift girifl çift ç k fl UKK 5MTKP/P 0,24 mm 2, çift katl 3026 UDMTK 5 TWINP/P 0,24 mm 2, çift katl UDMTK 5P/P 0,24 mm 2, çift katl Tan m nda P/P geçen klemenslerin vidalar ayn zamanda 2,3 mm Ø test soketi olarak kullan labilir. 6,35 7,6 6,74 9,42 3,4 7,92 2,20 UK SER S V DALI ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER (SÜRGÜLÜ) URTK/S 0,56 mm URTK/SBEN 0 0,50 mm URTK 6 0,56 mm 2 9,24 9,8,55 URTK/S 6

19 RAY KLEMENSLER S P.NO. T P AÇIKLAMA V DALI M N KLEMENSLER 4009 MBK 0,2,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya veya saca montaj* MBK 3/EZ 0,22,5 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBK 5/EZ 0,24 mm 2, tek katlı, NS 5 raya montaj MBKKB 2,5 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme MBKKB 2,5 BU mavi 0,22,5 mm 2, her iki katta köprüleme Eylül 203 ( /Ad.) 2,42 2,65 3,0 3,25 3,25 MBK.../EZ MBKKB 2,5 MBK klemensler NS 5 DIN ray üzerine veya do rudan saca monte edilebilir. Ray kullanmadan monte edilecekse, maksimum 2 klemensten oluflturulan diziler E/MBK durdurucu ile birlefltirilerek saca vidalanır YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI Ç N V DALI SERAM K KLEMENSLER 0059 SSK 0525 KEREX 0,24 mm SSK 0 KEREX 0,56 mm SSK 6 KEREX 0,50 mm SSK 35 KEREX 25 mm 2 0 Bu klemensler NS 32 ray ile kullan l r. 20,85 25,77 28,63 83,58 Ex onaylı SSK klemensler özellikle sıcaklık ve kimyasal etki bakımından zor iflletme koflullarının bulundu u yerlerde kullan m için önerilir Seramik klemenslerin önemli özelliklerinden biri 220 C de erine dek yüksek s cakl kta sürekli olarak kullan labilmesidir. Yüksek termal gerekliliklerin ve afl r s cakl k de ifliklerinin bulundu u yerlerde kullan labilirler Yerden kazand ran tasar m ndan ötürü, SSK seramik klemensler dar alanlar için idealdir V DALI TERMOKUPL KLEMENSLER MTKDFE/CUNI 0,22,5 mm 2, demir/konstantan (J tipi termokupl) için klemens çifti MTKDNICR/NI 0,22,5 mm 2, nikelkrom/nikel (K tipi termokupl) için klemens çifti Di er tipler için CLIPLINE katalo una bak n z 7,8 8,32 TB SER S V DALI S GORTALI KLEMENSLER TB 4HESI (5X20) I 0,54 mm TB 4HESILED 24 (5X20) I 0,54 mm 2, 530 V AC/DC LED'li TB 4HESILA 2 (5X20) I 0,54 mm 2, 02 V AC/DC LED'li Uygun kapak için S 29'a bakınız. HAVADA BA LANTI Ç N F fi SOKETL KLEMENSLER HCC 4M Fifl, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm HCC 4F Soket, 0 kutuplu, vidalı, 0.24 mm HCC 4SR Kablo gergi kilidi, hem fifl hem sokete uygun 0 5,09 8,32 8,54 27,53 42,45 9,4 HCC... UK 3MVSTB... UK 3MSTB... COMBICON F fi BA LANTILI V DALI KLEMENSLER UK 3MVSTB5,08 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, x dikey ba lant l soket UK 3MSTB5,08 0,22,5 mm 2, x vidalı girifl, 2x soket UKK 3MSTB5,08 0,22,5 mm 2, iki katl, her katta x vidal girifl, x soket Uygun fifller için sayfa 65 e bak n z Flanfll kapaklar ve klemensler yard m yla fifller klemenslere sabitlenebilir. Ürün seçimi için bizi aray n z 3,79 3,79 4,99 7

20 RAY KLEMENSLER Eylül 203 ndirici köprü farklı kesitteki klemenslerin köprülenmesini sa lar. Güç blokları indirici köprüyle hızlı flekilde düzenlenebilir, ör: ST 0 yaylı klemensi ST 2,5 veya ST 4 ile köprülenebilir Çift köprüleme kanalı sayesinde her sayıda klemens iki kutuplu köprüler kullanılarak birbirine ba lanabilir. 2 kut. köprüler 'ye kadar klemensin tek aflamada köprülenmesini sa lar. Komflu olmayan klemensler standart köprünün kutup bacakları kırılarak köprülenebilir. Bu flekilde iki farklı potansiyel, klemens dizisi boyunca paralel olarak taflınabilir. Kontak noktaları iflaretlenerek belirgin hale getirilebilir. ST yaylı klemenslerin en önemli özellikleri yer kazandıran tasarımları ve kolay kullanımlarıdır. Ba lantının üstten yapılıyor olması kablo kanalları arasında fazladan boflluk bırakma gere ini ortadan kaldırır Kompakt yapısı ve kablonun üst taraftan ba lanabilmesi ST yaylı klemensleri yer ihtiyacı olan uygulamalar için ideal yapar. Ayırma plakaları klemens profilinden dıflarıya taflar. Hem görsel hem elektriksel ayrım sa larlar. ST SER S AKSESUAR SEÇ M TABLOSU Ölçme iletkenleri icin 2.3 mm. test fifli mevcuttur. Tüm ölçme ve test ifllemleri. 4 mm test fiflleri için test adaptörleri ve modüler test fiflleri kullanılarak kısa sürede yapılabilir. Klemens Köprüler () 2 kutuplu 3 kutuplu 4 kutuplu 5 kutuplu 0 kutuplu 20 kutuplu Kapak Ay rma Plakas Tornavida ölçüsü ST,5 ST 2,5 ST 4 ST 6 ST 0 ST 6 ST,5TWIN ST 2,5TWIN ST 2,5MT ST 2,5TG ST 4TWIN ST,5QUATTRO ST 2,5QUATTRO ST 4QUATTRO ST 4MT ST 4TG ST 4HESI (5x20) STTB,5 STTB 2,5 STTB 4 ST 2,53... ST 2,5PE/3L STU 0/4 x 2,5 STU 35/4 x 0 FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS DST 2,5PE / 3L _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS ATPST ATPST Etiket seçimi için sayfa 40'a bakınız. Tablo mevcut tüm aksesuar çeflitlerini içermemektedir. Tabloda bulamadı ınız ürünler için online katalo umuzu kullanabilir veya bizi arayabilirsiniz 8 _ FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS FBS _ DST 2, DST 2, DST DST DST DST DST 2,5TWIN DST 2,5TWIN DST 4TWIN DST 2,5QUATTRO DST 2,5QUATTRO DST 4QUATTRO Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur DST 2,5TWIN DSTTB 2, DSTTB 2, DSTTB DST 2,53L DSTU 4/0x2, Kapalı tip klemens Kapaga gerek yoktur ATPST ATPST ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPSTTWIN ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST QUATTRO ATPST ATPST ATPSTTB ATPSTTB ATPSTTB _ 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,8 x 4,0,0 x 5,5,0 x 5,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,4 x 2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5,0 x 4,0,0 x 5,5

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 022 222 00 6 026 660 6 6 A BAYİİ İçindekiler RAY KLEMENSLER CLIPLINE 7 ETİKETLER, ENDÜSTRİYEL YAZICILAR, EL ALETLERİ, MONTAJ MALZEMELERİ

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi

Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi FİAT LİSTESİ ELÜL 20 Sinyal, Veri ve Güç Uzman Ba lant Teknolojisi Uygulamaya özel ürün gam m z IP20 ve IP67 koruma s n f nda yenilikçi çözümler sunar: Sinyal Ölçü ve kontrol teknolojisi Veri Tüm yayg

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete

Kolay Montaj. Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı. Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete Kolay Montaj Push-in Teknolojisi PHOENIX CONTACT tarafından tasarımlandı Endüstriyel Röle Sistemi RIFLINE complete RIFLINE complete endüstriyel röle sistemi ile tüm standart röle uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER

PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER PROJE VE UYGULAMA ÖRNEKLER Otomasyon Sıvı ve katı dolum otomasyonu Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır.

FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 Bu fiyat listesi basılmayacak ve sadece PDF olarak dağıtılacaktır. 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER

ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Tüm seriler Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon ) 2 İLETKENLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ 2001-1201 Tek Giriş-Tek Çıkış, Gri, 24 A 2,5 100 0,67 TL 2001-1202

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 FİYAT LİSTESİ 63 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz...

62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... FİYAT LİSTESİ 62 Yıldır Yenilik Peşindeyiz... Değerli Müşterilerimiz, WAGO, 1951 deki kuruluşundan beri, elektrik mühendisliği ve elektronik endüstrisinde yenilikçi bağlantı sistemlerine öncülük etmektedir.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler

HIGHLIGHTS 2014. Başarıya götüren yenilikler HIGHLIGHTS 2014 Başarıya götüren yenilikler 2014'ÜN YILDIZLARI Başarıya götüren yenilikler Misyonumuz yenilikçi ve ilham veren çözümlerle gelişim sağlamaktır. Phoenix Contact ın yeni lojik röle sistemi

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013

FİYAT LİSTESİ. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Ekim 3 İçindekiler Bölüm Önsöz Ürünler W Serisi Ray Klemensleri - Vida Bağlantı Teknolojisi Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi PUSH-IN Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Telekomünikasyon Tekni i, Veri Tekni i, Ölçüm, Kontrol ve Ayar Sistemleri Tekni i, TV, Video, Uydu ve Radyo Günümüzde veri ve biliflim tekni i, oldukça genifl bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. Bilgileri ifllemeye yarayan hemen hemen her türlü elektronik sistemin sahip oldu u önem, tartıflılmaz boyutlardadır.

Detaylı