ÜZERNDEK ETKS AÇISINDAN ÇOCUK HAKKI ALMA. Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜZERNDEK ETKS AÇISINDAN ÇOCUK HAKKI ALMA. Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ"

Transkript

1 *-,);;FA,-A8&&G5=G&EE3GBC>CB ÇOCUK ÜZERNDEK ETKS AÇISINDAN SM ALMA HAKKI Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ Right of Entitling to a Name From the Point of Effects on the Child The child shall be entitled from his birth to a name. We can not say that the subject of the legal sphere of the name is explained in detail and systematic in classical and comtemparary books. The issue has find a place in hadith and ethic sources to some extend. This paper is a an attempt to fill this gap. Name Law, first name ssue which is very wide subject will be examined in this paper. Key words: Right of entitling name, child s right, first name, 1. Giri: Türkçe de yaygn olarak kullanlan isim kelimesi, aslnda Arapça bir kelimedir. sim kelimesi, sümüv kökünden türemitir. Sümüv kelimesinin sözlük anlam, bir eyi uzaktan tantmak için yukarya kaldrmak tr. smin hukukî çerçevesi, çeitli sebeplerle, hem klasik fkh kaynaklarnda, hem de yeni slam hukuku çalmalarnda, ayrntl ve sistematik biçimde ele alnmamtr. Konu, bir ölçüde hadis ve ahlâk kaynaklarnda yer bulmutur. Bu çalmamzda, bu eksikliei, bir ölçüde gidermek üzere, bir denemeye girimek istiyoruz. Çalmamzda, aslnda çok kapsaml olan isim hukuku konusunu, özad aerlkl ele alacaez. 2. Adn Çe:itleri Türk hukukunda isimler, tanmalarnn zorunlulueu bakmndan, mecburi olan adlar ve mecburi olmayan adlar biçiminde, iki ana gruba ayrlrlar Özad Türk hukukunda mecburi olan adlar, özad ile soyad dr. Özad (first name:önad), 2ahslar Hukuku nda, öyle tanmlanr: Özad, kiilerin birbirlerinden ayrt edilebilmelerine ve özellikle ayn soyadn tayan kimselerin belirtilmelerine yarayan isimdir. Özad yerine, özel isim, öz isim, küçük isim ve has isim terimleri de kullanlr. 1 Soyad (family name) veya aile ad, bir ailenin bireylerini baka ailelerin bireylerinden ayrmaya yarayan, esas itibaryla doeumla kazanlan ve nesilden nesile intikal eden addr. 1 Aytekin Ataay, >ah%slar Hukuku, stanbul 1978, s. 158.

2 CE #$%&'( Mecburi olmayan adlar ise, müstear/takma ad (mahlas), lakab ve künyedir. YiEit, lakabyla anlr atasözü, Türklerdeki lakab (öhret) anlayn güzel biçimde yanstr Künye Künye, Arap kültürünün ve daha sonra slâm kültürünün yaygn kullanlan ad türlerindendir. Bu yaygnlk dolaysyla, künye üzerinde biraz durmak gerekir. Arap ve slâm kültüründe, daha küçük yalardan itibaren çocuk, ileride sahip olabileceei bir yavrunun adyla zikredilerek filâncann babas/anas (Ebû Tâlib/Ümmü Abdillah) biçiminde bir isim tamlamasyla adlandrlrd. 2 Nitekim Hz.Peygamber (s.a.), bir çocuea verilmi Ebû Umeyr künyesiyle hitap etmitir. 3 Ancak, doeacak çocuk için bir tasar nitelieindeki bu künyedeki ismi, ileride do- Eacak çocuea verme zorunlulueu yoktur. Bu kiinin ileride gerçekten de bir çocueu dünyaya geldieinde, o doean çocuea, babasnn esasen kendi çocuklueundan beri künyesinde tamakta oldueu isim deeil de, daha baka bir isim verildi- Ei de olurdu. Böyle bir durumda baba, pek tabiîdir ki otomatik olarak, doemu olan çocueun adnn yer alde baka bir künye sahibi olurdu. 4 Künye, bazen kiinin sahip oldueu bir özelliei de belirtebilir. (Ebu Cehil:bilgisizliEin babas/bilgisizliein âh; Ebû Hureyre: kedilerin babas/kedileri çok sever, kedisever) Hz.Peygamber (s.a.), mescide dayandendan dolay üstü ba tozlanan Hz.Ali ye Ebû Türâb (toprak babas/dostu) künyesini vermiti. 5 Bu tür künyeler, daha çok lakab konumu kazanmtr. Arap kültüründeki bu özellikler sebebiyle, Hz.Peygamber (s.a.) devrinde, bir Arab n tek bir ad sahibi olmas, pek nâdir bir durumdur. Uygulamada, enaz üç ad kullanlrd: 1) Özel ad (Abdullah) 2) Babasnn/anasnn geçtiei ad (bn Ömer) 3) Künye (Ebu Tâlib). 6 ÇoEu defa, kiiler, bu üç ayr grup addan baka isimlerle de anlrd. Ayn durum, köle statüsündeki kiiler için de sözkonusudur. slâmî literatürde, bu isimlerin her biri ayn olayla baelantl olarak birlikte ve birbiri yerine kullanldendan, isimlerin ayrt edilmesi konusunda titiz ve dikkatli olmak gerekir. 3. Adn Görevleri 2 Hamidullah,!slam Peygamberi (çev.salih Tu ), stanbul 1990, II, 1044, paragraf:1828; Buhârî, Edebü l-müfred (çev. Rauf Pehlivan), stanbul 2005, s. 356, no: 872, do madan verilebilen künye. 3 Buharî, Edeb, 112; Müslim, Edeb, Hamidullah, a.g.e., II, 1044, par Buharî, Edeb, 113; Müslim, Fedâil, Hamidullah, a.g.e., II, , par.1829.

3 $;(9&%;&;&&1AA%*&,-,);;A CD sim, öncelikle kiilerin, birbirlerinden ayrt edilmelerini saelar. Bunun için isim, bireyleri bakalarndan ayran ve toplumsal ilikilerde onlar belirleyen bir sözcüktür. 7 Kiilerin belirlenmesinde, onlara verilen ad, önemli bir rol oynamaktadr. Kiinin ad yoluyla belirlenmesi, hem özel ilikilerinde, hem de i ve çalma hayatnda gerekli olmaktadr. ÇocuEun ismi, hayat boyunca onun ayrlmaz bir parças olacaendan, çocueun kiiliei ve yaay üzerinde derin ve kapsaml etkilere sahiptir. Hatta isim, ölümünden sonrasnda bile kiinin ayrlmaz parçasdr. Hz.Peygamber in (s.a.) belirttieine göre, kyamet gününde bile kiiler, kendi isimleri ve babalarnn isimleriyle çaerlacaktr Ad Üzerindeki Hakkn Mahiyeti ve *ahsiyetle "li:kisi sim üzerindeki hakkn hukukî niteliei hususunda mülkiyet teorisi, maddî olmayan mal teorisi, medenî düzen teorisi, nesep teorisi, aile hakk teorisi ve ahsiyet hakk teorisi gibi, pekçok teori ileri sürülmütür. 9 Ancak isim ile ahsiyet arasndaki sk baelant dolaysyla, ismin ahsiyet/kiilik hakk olarak nitelendirilmesi, slâm hukuku açsndan uygun görünüyor. Kiinin ad, onun toplum içinde tannmasna, ferdilemesine ve ayrt edilmesine yaradendan, ahsiyetinin önemli bir unsurudur. Bu bakmdan isim alma hakk, kiilerin ayrlmaz ahsiyet (kiilik) haklarndandr. Dolaysyla, isim üzerindeki hak, kiiliein bir parçasn oluturur. ÇocuEa ismi vermek, genelde ebeveynin serbesti içinde bir ilemi olmakla birlikte, güzel ve anlaml isimler vermek de onlarn görevidir. Güzel isim sahibi olmak, çocueun hakkdr. slâmî gelenekte yaygn yeri olan isimler, elbette tercih edilmelidir. Çocuklara verilen isimlerin Kur an- Kerim de geçen veya Arapça kelimelerden olmas, bir zorunluluk olmade gibi, anlam bütünlüeü kazanmam ya da iyi anlam tamayan kelimeleri srf Kur an- Kerim de geçiyor diye isim olarak kullanmak, son derece hatal bir tutumdur. Ülkemizde, maalesef özellikle son zamanlarda bilinçsizce böyle bir tutum izlenmektedir. Bu çerçevede, ismin Kur an- Kerim de olup olmamas gibi, baz hatal uygulamalara da yol açan böyle yanl bir anlay gelimitir. Halbuki isim vermede önemli olan, güzel ve anlaml olmasdr. Böyle hatal bir anlayla -hem de bu konulardan bir ölçüde haberdar olmas beklenen dindar ailelerde bile- çocuklarna isim verenler, anlamna bakmakszn srf Kur an- Kerim de bir ekilde geçtiei için, Aleynâ (üstümüze), Minal/Minel (-den, -dan) gibi düzgün anlam olmayan veya Yevmiddin 7 Gözübüyük, Hukuk Ba.lang%c%, Ankara 2003, s. 99; Kiˆileri ve nesneleri ay~rt etme iˆlevi olan ad~n çocuk zihnindeki geliˆimi için bk. Jean Piaget, Çocukta Dünya Tasar%m% (çev. Refia U urel- emin), stanbul 1988, MÜ Atatürk E itim Fakültesi Yay~nlar~, no: 4, s Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: 4948; Dârimî, Sünen, Kahire 1966, II, 204, no: Ayr~nt~ için bk. Ataay, a.g.e., s ; özellikle aile hakk~ ve ad~n milletle ilgisi konusunda Jacquiline Stevens, Devletin Yeniden Üretimi (çev. Abdullah Y~lmaz), stanbul 2001, s milliyetin semiyoti i.

4 C #$%&'( (din/hesap günü), Venhar (kurban kes) gibi ilgisiz ve kii olmaya elverisiz sözcüklerden adlar vermektedirler. 10 Çocuklara isim koyarken, dikkat edilecek en önemli husus, güzel ve anlaml isim olmasdr. Hz.Peygamber (s.a.), çocueun güzel isim sahibi olma hakkn, öyle vurgular: ÇocuEun, babas üzerindeki haklarndan biri, ismini ve edebini güzel yapmasdr ; 11 Siz, kyamet gününde, kendi isimleriniz ve babalarnzn isimleriyle çaerlacaksnz. Öyleyse, isimlerinizi güzel yapn. 12 Hz.Peygamber (s.a.), öyle buyurur: "Allah'n en ziyade sevdiei isimler, Abdullah ve Abdurrahman'dr." 13 Nitekim Hz.Peygamber (s.a.), çocueunun adn Kâsm koyan birine, künyesi dolaysyla itiraz edilince, Abdurrahman koymasn tavsiye etmitir. 14 Bu konuda, 2âh Veliyyullah Dihlevî, tevhîd inanc açsndan güzel bir de- Eerlendirme yapar: Bil ki, en önemli er î maksatlardan biri, her vesileyle Allah n adnn anlmasn saelamak, zorunlu ihtiyaçlarn giderilmesi esnasnda, onun adna da yer vermektir. Böylece her vesileyle, Hakk a çaer saelanm olacaktr. ÇocuEun bu ekilde isimlendirilmesi ve çaerlmas, tevhîdi ortaya koyacaktr. Ayrca Araplar ve dieer kavimler, çocuklarna, tapndklar tanrlarn isimlerini verirlerdi. Rasulullah (s.a.), tevhid esaslarn yerletirmek üzere gönderilince, ad koyma konusunda da, bunun izinin görülmesi ve çocuklara tevhidi çaertran isimler konulmas gerekmitir. Özellikle bu iki ismin, Allah n dieer isimlerine nisbet edilen isimlerden daha sevimli olmas, bu iki ismin Allah n en mehur isimleri olmasndandr. Bu iki isim, Allah tan bakas için kullanlmaz. DiEer isimler ise, kullar için de kullanlr. 15 Hz.Peygamber (s.a.), peygamber isimlerinin verilmesini tavsiye etmitir: "Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'n çok sevdiei isimler Abdullah ve Abdurrahmân'dr. simlerin en sâdk olanlar da, Hâris ve Hemmâm dr. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir." 16 Nitekim Hz.Peygamber (s.a.), kendisini ve ayrca Ebu Musa nn oeluna, brahim adn vermitir Bu konudaki ilginç tutumlar ve ayr~nt~ için bk. Celaleddin Çelik,!sim Kültürü ve Din, >ah%s!simleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi, Konya 2005, Çizgi Kitabevi, s Suyûtî, Celâluddîn, el-câmiu s-sagîr, Beyrut 1391, II, 538, 2489; Heysemî, Nuruddin Ali, Mecma u z-zevâid, Beyrut 1967, VIII, Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: 4948, Dârimî, Sünen, Kahire 1966, II, 204, no: Buhâsrî, Edeb, 105; Müslim, Edeb, 2, no: 2132; Ebû Dâvûd, Edeb, 69, no: 4949; Tirmizî, Edeb, 64, no: Buhârî, Edeb, 105; Müslim, Edeb, âh Veliyyullah ed-dihlevî, Huccetullâhi l-bâliga, II, ; Türkçesi:!slâm Dü.ünce Rehberi/Huccetullâhi lbâliga (çev. Mehmet Erdo an), stanbul 2003, II, Ebû Dâvûd, Edeb, 69, no: 4950; Nesâî, Hayl, Buhârî, Edeb, 109; Müslim, Fedâil, 62, no: 2315.

5 $;(9&%;&;&&1AA%*&,-,);;A C 2âh Veliyyullah Dihlevî, bu hususu, insanlarn kültürel özellikleri açsndan deeerlendirerek, öyle temellendirir: Çocuklarn Muhammed ve Ahmed diye isimlendirilmesinin müstehap olmasnn gerekçesi de, bu (yukardaki Abdullah ve Abdurrahman isimleriyle ilgili tevhid temelli) izahtan da anlalabilir. Çünkü insanlar, çocuklarna seleflerinden büyük zâtlarn isimlerini vermeye dükündürler. Müslümanlar da, bu isimlerle, ayn eyi yapm olurlar. Ayrca bu isimler, çocueun onun ümmetinden oldueunu, açkça ortaya koyar ve dinî bir renk ta- r. 18 Müslümanlar arasnda, ite bu anlayla, Allah n sfatlar ve güzel adlar (Sâdk, Cemil, Rauf, Aziz, Mecid..), Hz.Muhammed in adlar (Mehmed, Ahmed, Mahmud, Mustafa..), din kelimesiyle birleik adlar (Necmeddin, 2emseddin..), peygamber adlar (Adem, Davud, Süleyman, Musa..), doeum gününün mübarek günlere ve gecelere rastlamasyla verilen adlar (Muharrem, Receb, 2aban, Ramazan, Kadir, Regâib, Berat..) gibi adlar, özellikle yaygnlk kazanmtr. Hz.Peygamber (s.a.), bir insan, en çok sevdiei isim ve künyeleriyle ça- Ermaktan memnun olurdu. 19 smin, kiilikle yakn ilikisini bilen Hz.Peygamber (s.a.), güzel isimlerle tefeülde (hayra yorma) bulunmutur. 20 Baz isimler, çeitli açlardan, pek tasvip görmezler. Hz. Câbir (r.a.) anlatyor: "Hz. Peygamber (s.a.) Ya'lâ, Bereket, Eflah, Yesâr, Nâfi ve benzeri isimlerin kullanlmasn yasaklamay arzu etmiti. Sonra onun bu mevzuda sükût ettieini gördüm. Sonra da yasaklamadan vefat etti." 21 Kötü isim örneklerinden birini, Hz.Peygamber (s.a.), gerekçesiyle birlikte, öyle açklar: (Kyamet gününde) Allah katnda isimlerin en kötüsü, birine verilen Melikü l-emlâk (mülklerin kral/ehinâh) addr. Allah tan baka mâlik yoktur. 22 2âh Veliyyullah Dihlevî, tevhid temelli açklamasna ek olarak, saygnn yüceltmeye götüreceei deeerlendirmesinde bulunur: Bunun sebebi udur: Dinin en belli bal temeli, Allah a sayg göstermek ve onu hiçbir eyle eit tutmamaktr. Bir eye sayg duymak, onun adn yüceltmeye götürür. Bu yüzden o eyin Allah n adyla özellikle de meliku l-mülûk eklinde en büyük sayg ifade eden bir isimle adlandrlmamas gerekir Adn Kazanlmas 5.1 Özad n Kazan lmas 18 âh Veliyyullah ed-dihlevî, age, II, 730; Türkçesi:!slâm Dü.ünce Rehberi/Huccetullâhi l-bâliga, II, Buharî, Edebü l-müfred, 344, no: Hâkim, el-müstedrek ale s-sahîhayn, IV, 276; el-heysemî, Mecma u z-zevâid, VIII, 47, 10/46; bn Hacer el- Askalânî, Fethu l-bârî, III, Müslim, Edeb, 13, no: 2138; Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no:4960. Ebû Dâvûd'un rivayetinde ˆu ziyade mevcuttur: "...Zira kiˆi "Bereket burada m~?" diye sorar da "hay~r yok!" diye cevap verirler." 22 Buhârî, Edeb, 114; Müslim, Edeb, 20, no: 2143, 21; Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: 4961; Tirmizî, Edeb, 65, no: âh Veliyyullah ed-dihlevî, a.g.e., 2/730; Türkçesi:!slâm Dü.ünce Rehberi/Huccetullâhi l-bâliga, II, 372.

6 C #$%&'( Birlemi Milletler Çocuk Haklar Bildirgesi nin 5. maddesine göre, Çocuk, doeumundan itibaren, bir isme ve bir milliyete sahip olma hakkna sahiptir. Evlilik içinde doean çocuea ad, ebeveyni (babas ve anas) tarafndan verilir. ÇocuEa ismi vermek, genelde ebeveynin serbesti içinde bir ilemi olmakla birlikte, güzel ve anlaml isimler vermek de onlarn görevidir. sim verme velâyet haklarndan olmade için, temyiz art aranmaz. 24 Türk hukukunda, çocuea ad verirken/koyarken, çocueun çkarlarn göz önünde bulundurmak gerekir. ÇocuEun çkarlarna aykr düen, gülünç ve küçük düürücü ad konamaz. 25 Evlilik d doean çocuea ad, babasnn bilinememesi veya çocueun babaya baelanamas halinde, anas tarafndan verilir. 26 Çünkü, zinayla nesep sabit olmaz. Zâniyeden doeacak çocuk, anasna aittir. 27 Dolaysyla, bu durumda çocuea isim verme hakk da ananndr. sim alma hakk, yalnzca sae doean çocuklarn hakk ve imtiyaz deeildir. Düük çocuklara bile isim verilerek, mezara öyle gömülürler. 28 ÇocuEun ismi, bazen aile büyüklerinden veya yaknlarndan biri tarafndan da verilebilir. Hz. Aie (r.a.) anlatyor: Rasûlullah (s.a.), Zübeyr'in evinde bir kandil görmütü: "Ey Aie dedi. Ben Esmâ'y nifas olmu (doeum yapm) zannediyorum. Sakn çocuea isim koymayn, ben isim koyacaem!" Sonra ona, Abdullah ismini koydu. 29 Arap kültüründe, çocuea doedueu srada verilen ad, daima onun insanlar arasnda çaerlrken kullanlan bir ad olmas gerekmez. Bir kimseye seslenip hitap edilirken, onun özad veya bellibal dieer bir ad kullanlde gibi, sadece babann ad (bn Ömer) veya pek ender olarak anann ad (bn Hadîce) kullanlarak, filancann oelu/kz biçiminde bir isim tamlamasyla seslenilirdi. Ama, asla her ikisinin ad birden söylenmezdi. 5.2 Özad n Kazan lma Vakti Özad, verildiei andan itibaren kazanlr. ÇocuEa isim vermek için, slâmî gelenekte bir haftalk bir süre vardr. 24 Ataay, a.g.e., s Gözübüyük, a.g.e., s Gözübüyük, a.g.e., s Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-%!slâmiyye ve Ist%lâhât-% F%khiyye Kâmusu, stanbul, ts., II, 406, Münâvî, Feyzu l-kadîr, IV, Tirmizî, Menâk~b, no: 3826.

7 $;(9&%;&;&&1AA%*&,-,);;A C Kural olarak, çocuea doeumunun birinci günü isim verilmelidir. Hz.Peygamber (s.a.), kendi çocuklarna ve yaknlarnn çocuklarna, hemen do- Eumlarnn ilk gününde isim vermitir. Buharî, konuyla ilgili hadisleri naklettiei bâba, akîka kurban kesmeyecekler için çocueun doedueu günün akam isim verilmesi bâb balen koyarak, konuya önemli bir açklk getirir. 30 Hz.Peygamber (s.a.), oelu brahim e, ismini doedueu gün vermitir. 31 Hz.Peygamber (s.a.), ayrca Ebû Mûsâ nn oelu brahim e, Ebû Talha nn oelu Abdullah a, Zübeyr in oelu Abdullâh a, isimlerini birinci gün vermitir. 32 Hz.Peygamber in (s.a.) tavsiyesine göre, doeumunun yedinci gününe kadar, çocuea mutlaka isim verilmelidir. 33 Hz. Peygamber (s.a.) çocuea, doeumunun yedinci gününde isim konmasn, ykanarak pisliklerin temizlenmesini ve akîka kurban kesilmesini emir buyurmutur. 34 Hz.Peygamber (s.a.), öyle buyurur: "Her çocuk, akîka kurbanyla rehinelenmitir. Bu kurban, (doeumunun) yedinci günü, onun adna kesilir. (O gün) saç da tra edilir ve çocuea isim de verilir." 35 ÇocuEa yedinci gün isim verilmesini, daha önce isme muhtaç deeildir biçiminde deeerlendirmek yukardaki açklamalar Enda, doeru bir yaklam deeildir Adn Korunmas Adn korunmasna ilikin olarak, bildieimiz kadaryla, slâm hukukunda özel bir düzenleme ve deeerlendirme yoktur. Ancak temel ilkeler dikkate alnd- Enda, kiinin ad kiilieinin bir parçasn oluturdueundan, saldrlara ve haksz kullanmlara kar korunmaldr. sminin ihtilafa mahal vermesi veya gasp gibi durumlarda, belirtme (tesbit), durdurma (men), önleme (içtinap) ve giderim (tazminat) davalar açlabilmesi teorik olarak mümkündür Adn DeBi:tirilmesi 7.1 Ad n Deitirilebilmesi slâm hukukunda isim konusunda, adn güzelliei ilkesi ile adn devamlle ilkesi, çok önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, çeitli sebeplerle, adn deeitirilmesi mümkündür. Siz, kyamet gününde, kendi isimleriniz ve babalar- 30 Buhârî, Akîka, 1, 7, Müslim, Fedâil, 62, no:2315; bn Abdilber, brahim e isminin yedinci gün verildi ini belirtir (el- stîâb, I, 41). 32 Buhârî, Akîka, Tirmizî, Edeb, 63, no: 2834; Abdurrezzâk, el-musannef, Beyrut 1970, IV, Ebû Dâvûd, Edâhî, 21, no: 2837; Tirmizî, Edâhî, 23, no: 1522, Edeb, 63, no: 2834; Nesâî, Akîka 5; bn Mâce, Zebâih 1, no: Ebû Dâvûd, Edâhî, 21, no: 2837, 2838; Tirmizî, Edâhî, 23, no: 1572; Nesâî, Akîka âh Veliyyullah ed-dihlevî, Huccetullahi l-bâli7a, II, 728; Türkçesi:!slâm Dü.ünce Rehberi/Huccetullâhi l-bâliga (çev. Mehmet Erdo an), stanbul 2003, II, Türk hukukundaki ayr~nt~ için bk. Ataay, a.g.e.,

8 C3 #$%&'( nzn isimleriyle çaerlacaksnz. Öyleyse, isimlerinizi güzel yapn 38 hadisi, adn güzelliei ilkesi nin yannda, dolayl olarak, güzel olmayan isimlerin deeitirilmesi hakknn bulundueunu da belirtir. slâm hukukunda, isim deeitirme mercii belirtilmemitir. Uygulamada Hz.Peygamber (s.a.), dinî otoritesine dayanarak ve örneklik oluturmak amacyla, deeiik sebeplerle, baz çocuklarn ve hatta pekçok yetikin kiinin güzel olmayan isimlerinin deeitirilmesi için uyarlarda bulunmu, hatta onlar bizzat deeitirmi, yerlerine yeni iyi ve güzel isimler önermi ya da vermitir. 39 Hz.Peygamber in (s.a.) sahâbesi arasnda, daha sonralar ve aynen günümüzde oldueu gibi, ta, bitki, hayvan, renk, meyve veya herhangi bir üstün vasfla ilgili adlar da görülürdü. 40 Hacer (kaya, ta), bu adlardan pek yaygn olanlardan biridir. Alkame, Avsece, Talha, Semura, Sumâme, Harmele gibi, muhtelif bitki ismi tayan kimseler bulunuyordu. Sahâbe arasnda görülen Esed, Leys, Bekr, Sa lebe, Sibâ ve Erkam adlar, çoeunlukla yrtc hayvan isimleriydi. Belli bir üstün vasf anlatan sahâbî adlarnn banda Muhammed (övgün, övülen, saygn), Ömer (insanlar bir yere yerletiren, üütüren), Ali (yüksek, yüce; Türkçe de; Yücel), Aie (yaayan; Türkçe de: Yaar/Yaariye), Fâtma (sütten kesen), Rukyye (çkarak yükselen) gibileri bulunmaktadr. Abdu (kul, köle, tapan) kelimesi, bir isim tamlamas halinde pek fazla kullanlrd. 7.2 Adlar n Deitirilme Sebepleri Günümüzde adn deeitirilmesi için, hakl sebep bulunmas art aranmaktadr. Bu konuda, adn görevlerini yerine getirememesi veya adn anlamnn çirkin veya gülünç olmas, din deeitirme gibi adn deeimezliei ilkesinden vazgeçilmesini gerektirecek nitelikte üstün saylan bir menfaat, adn deeitirilmesini hakl gösteren sebepler olarak kabul edilir. 41 slâm hukuku açsndan da, bu tür sebepler, uygulamadaki örneklere göre, geçerli sebepler olarak kabul edilebilir. Hz.Peygamber in (s.a.) bu konudaki uygulamas, k tutucu niteliktedir. O, daha çok dinî otoritesine dayanarak, baz ad deeitirmelerine doerudan müdahil olmutur Adlarn Dei*tirilmesi slâmî dönemde, putperestlikle ilgili adlar, tamamen terkedilmitir. Önceleri Abdu tamlamasyla bir put veya bir cin le birlikte kullanlan Abdu Menât 38 Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: 4948; Dârimî, Sünen, Kahire 1966, II, 204, no: Buhârî, Edeb, Hamidullah, a.g.e., II, 1045, par Ayr~nt~ için bk. Ataay, a.g.e.,

9 $;(9&%;&;&&1AA%*&,-,);;A C= (Menât n kulu), Abdulcin (Cinin kulu) gibi isimler, slâm dan sonra, doerudan Allah a izafe edilerek Abdullah (Allah n kulu/allah a tapan), ya da Allah hatrlatan onun güzel isimlerinden (esmâ-i hüsnâ veya sfatlar) Abdulhâlk, Abdulgafûr, Abdurrahman gibi biriyle bir isim tamlamas halinde kullanlr olmutur. Hz.Peygamber (s.a.), Abdulhacer (tan kulu) adn, Abdullah (Allah n kulu) olarak deeitirmitir Gönül Bulandrc Anlamlar Ta*yan Adlarn Dei*tirilmesi Hz.Peygamber (s.a.), Gâvî (yanlgan) adn tayan bir sahâbînin adn, Râid (doeru yolda olan/doeruyu bulan) olark deeitirdi. 43 Hz.Peygamber (s.a.), Âsi, Aziz, Atele (iddet, sertlik), 2eytan, Hakem, Gurâb (karga) Habbâb, 2ihab isimlerini deeitirdi. 2ihâb' (yldz/alev) Hiam, Harb'i Silm (sulh), Muzdaci'yi (yatan) Münbais (kalkan) yapt. Afire (çorak) adn tayan bir araziyi de Hâdra (yeillik) diye, 2i'bu'd-Dalâlet'i (sapklk geçidi) 2i'bu'l-Hüdâ diye isimlendirdi. Benu'z-Zinye'yi Benu'r-Rüd olarak deeitirdi." 44 Hz. Peygamber (s.a.), Âsiye (isyankâr, itaatsiz kadn) ismini deeitirip Cemîle (güzel kadn) yapt. 45 Abdullah bnu Muti', babasndan naklen anlatyor: Rasûlullah (s.a.) Mekke'nin fethedildiei gün buyurdular ki: "Bugünden sonra hiçbir Kureyli, kyamete kadar sabren (zor altnda) öldürülemez." (Ravi der ki:) "Kurey'in Âsi (isim)lerinden Mutî'den baka kimse müslüman olmad. Mutî'nin ismi de Âsi idi. Rasûlullah ona Mutî ismini takt. 46 Hz.Peygamber (s.a.), Gurâb (karga) adn, Müslim olarak deeitirdi. 47 Zahm adn, Beîr olarak deeitirmitir. 48 Hazn (sert yer) adn, Sehl (kolay, düz/gün) yapt Daha Uygunluk Sebebiyle Adlarn Dei*tirilmesi Hz. Cabir (r.a.) anlatyor: "Bizden birinin bir oelu oldu. smini Kâsm koydu. Kendisine: "Sana Ebu'l-Kâsm künyesini vermeyiz. Bu künyeyle seni ereflendirip memnun etmeyiz" dedi. Hz. Peygamber e (s.a.) gelerek durumu arzetti. Resûlullah (s.a.) bunun üzerine: "OElunun ad Abdurrahmândr" dedi. 50 (Bir rivayette u ziyade var: "smimi isim olarak koyun, fakat künyemi künye yapmayn. Zira ben Kâsm (taksim edici) klndm. Aranzda taksim ederim." Ebu Dâvûd'un bir rivayetinde öyle buyurulmutur: "Kim benim ismimi almsa, kün- 42 Buhârî, Edebü l-müfred, 341, par Hamidullah, a.g.e., II, 1045, par Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: Müslim, Edeb, 14, no: 2139; Tirmizî, Edeb, 66, no: 2840; Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: Müslim, Cihad, 88-89, no: Buharî, Edebü l-müfred, 347, no: Buharî, Edebü l-müfred, 349, no: Buhârî, Edeb, Buhârî, Edeb, 105, 106, 109, Menâk~b, 20; Müslim, Âdâb, 2, no: 2133; Ebû Dâvûd, Edeb, 74, no: 4965; Tirmizî, Edeb, 68, no: 2845; Kütüb-i Sitte, 135.

10 CB #$%&'( yem ile künyelenmesin. Kim de künyem ile künyelenmise, ismimle isimlenmesin." Hz.Peygamber (s.a.), Berre (iyi kadn) adn iddial bulup, Zeyneb, 51 Cüveyriye 52 veya Meymûne 53 olarak deeitirmitir. O, öyle buyurmutur: Siz, kendinizi temize çkarmayn. Çünkü, sizden iyi ve kötü kadn en iyi Allah bilir. Sen ona Zeyneb adn ver. el-münzir bn Ebî Üseyd doedueu zaman Rasûlullah a (s.a.) getirilmiti. ÇocuEu kucaena ald ve "smi nedir?" diye sordu. "smi falandr" diye ne konmusa söylendi. Resûlullah (s.a.) "Hayr! Bunun ismi, Münzir olacak" dedi ve o gün çocuea Münzir ismini koydu. 54 Hz.Peygamber (s.a.), gönle ho gelmeyen baz yer ve mahal adlarn bile deeitirmeyi tercih etmiti Sonuç sim, kiinin ayrlmaz ahsiyet haklarndan biri oldueu için, çocueun bütün hayat boyunca, hatta slâmî anlaya göre kyamette bile tayacae özelliktedir. Bu yüzden, çocuklara isim verirken, bilinçli veya bazen bilinçsizce andrlan slâmî anlay ve geleneklere uygun davranlmaldr. ÇocuEun isminin, onun kiilieini kurmada ve oluturmada etkisini düünerek, güzel ve anlaml isimler verilmelidir. sim konusunda adn güzelliei ve adn devamlle ilkeleri geçerli olmakla birlikte, çirkin, gülünç ve anlamsz isimler, belirtilen ilkelere uygun biçimde deeitirilebilmelidir. 51 Müslim, Edeb, Müslim, Edeb, Buharî, Edebü l-müfred, 350, no: Buhârî, Edeb, 108; Müslim, Edeb, 29, no: Ebû Dâvûd, Edeb, 70, no: 4956; Hamidullah, a.g.e., II, 1045, par

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 GÖRE

4.CC$ D)E E F G 03GBBG @;3 GÖRE 4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 SLAM HUKUKUNA GÖRE EVLLKTE VELAYET VE KAPSAMI Muhammet Ali DANIMAN * The authority of wiljya and its scope regarding to mariage in Islamic law In this article we studied that

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi

KANDİL GECELERİ. 1. Kadir Gecesi KANDİL GECELERİ Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac,

Detaylı

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL

NSAN EMOK- RASNN BELRGNL .1 URA VE SLAM HUKUKUNDA NSAN HAKLARI DEMO EMOK- RASNN BELRGNL ELRGNL TC ' 1@ *(+B1" ((( Kâmil Muhammed el-gindi / trc. Ahmet A KILINÇ *** Giri8 3ura (stiare) slam da ve slam hukukunda (4eriat) devlet

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Peygamberimiz ve çocuklar

Peygamberimiz ve çocuklar Peygamberimiz ve çocuklar Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- çocuklar ile başarılı ilişkinin, sağlıklı eğitim metotlarına dayandığını bilen bir insandı. Bunlar, bilgi, deneyim, tecrübe, sabır, hoşgörü

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

4.CC$ D)E E" F G 03GBBG A;3

4.CC$ D)E E F G 03GBBG A;3 4.CC$ D)E E" F G 03GBBG A;3 MAKSAD YORUM Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ ÖZET Maksadî yorum aslna uygun ifadesi ile kullanlmal, maksada ulamada anlama, özellikle Kur an ve hadis metinleri ile fkh anlamak almas

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni.

Hata! Bilinmeyen anahtar değişkeni. AD KOYMA VE Hz.PEYGAMBER'İN İSİMLERE KARŞI TUTUMU A. GİRİŞ... 1 B. İSMİN ANLAMI VE KAPSAMI... 2 1. Sözlük Anlamı... 2 2. Terim Anlamı... 2 3. Kapsamı... 3 C. AD KOYMAK... 4 1. İsimlerin ve Ad Koymanın

Detaylı

Rasulullah sas, her yerde olduğu gibi aile hayatında da mükemmel bir eş, mükemmel bir baba idi. En hayırlınız, ailesi için en hayırlı olanınızdır.

Rasulullah sas, her yerde olduğu gibi aile hayatında da mükemmel bir eş, mükemmel bir baba idi. En hayırlınız, ailesi için en hayırlı olanınızdır. Rasulullah sas, her yerde olduğu gibi aile hayatında da mükemmel bir eş, mükemmel bir baba idi. En hayırlınız, ailesi için en hayırlı olanınızdır. (İbn Mace) buyurarak, erkeğin hanımına nasıl davranması

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK

CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK CİBRİL HADİS BAĞLAMINDA İSLAM IN RUHU Prof.Dr.Ali ÇELİK ESOGÜ.İlahiyat Fak. İslâm Dini, ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler getirdiği gibi, onun

Detaylı

Get Instant Access to ebook Sadece Sen PDF at Our Huge Library SADECE SEN PDF. ==> Download: SADECE SEN PDF

Get Instant Access to ebook Sadece Sen PDF at Our Huge Library SADECE SEN PDF. ==> Download: SADECE SEN PDF SADECE SEN PDF ==> Download: SADECE SEN PDF SADECE SEN PDF - Are you searching for Sadece Sen Books? Now, you will be happy that at this time Sadece Sen PDF is available at our online library. With our

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

RÜ'YET-İ HİLAL Hilal'in görülmesi.hilal; ay'ın batı tarafında göründüğü sıradaki halidir.ikinci ve üçüncü günü ay'a da aynı isim verilir. "Rü'yet" görme anlamındadır. Rü'yet-i hilal de bu hilallerin izlenerek

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KURBAN VE BAYRAM PDF

KURBAN VE BAYRAM PDF KURBAN VE BAYRAM PDF ==> Download: KURBAN VE BAYRAM PDF KURBAN VE BAYRAM PDF - Are you searching for Kurban Ve Bayram Books? Now, you will be happy that at this time Kurban Ve Bayram PDF is available at

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin.

Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Allah Ramazan Ayı nı hepimiz için mübarek kılsın. Bu ayın tüm faziletlerinden istifade edebilmeyi de nasip etsin. Âmin. Bu hürmetli aydan gerektiği gibi istifade edebilmenin en önemli yolu, Resulullah

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

AHSYET. Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI

AHSYET. Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI *-,);;FA,-A8&&G5=G&EE3G>BB SLÂM HUKUKUNDA AHSYET VE HAKK AHIS Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI Personality and Nature Person in Islamic Law Islamic Law recognized natural personality and legal personality

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı