MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI"

Transkript

1 MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU Multitek GSM sabit telefonu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu cihazýnýzýn özelliklerini öðreterek daha verimli kullanmanýz ve haberleþmenizi en iyi þekilde gerçekleþtirirken haberleþme masraflarýnýzý en aza indirebilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. MULTÝTEK GSM SABÝT TELEFON CÝHAZINIZ ÜRETÝM HATALARINA KARÞI 2 YIL GARANTÝLÝDÝR. BU CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR. Multitek bu dokümanda belirtilen özelliklerde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. ÝMALATÇI FÝRMA Multitek Elektronik San. ve Tic.A.Þ. Merkez Kemerdere Mah. Köroðlu Sok. No Dudullu - Ümraniye / ÝSTANBUL Tel (0216) (PBX) Fax (0216) Ýst. Bölge Müd Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat2 No0022 Okmeydaný Þiþli / ÝSTANBUL Tel (0212) (PBX) Fax (0212) Ankara Bölge Müd Sanayi Cd. Ortak Han No31 K / Ulus / ANKARA Tel (0312) (PBX) Fax (0312) Ýzmir Bölge Müd 1443 Sok. Keremoðlu Ýþ Merkezi No3/B Yeniþehir / ÝZMÝR Tel (0232) (PBX) Fax (0232) Adana Bölge Müd Tepebað Mah. Cemal Gürsel Cad. Doðrular Ýþ Haný No31 K / 4 ADANA Tel(0322) (PBX) Fax (0322) web www. multitek.com.tr 2. Güvenlik uyarýlarýný dikkatlice okuyunuz. 3. Taþýma, Nakliye ve Muhafaza sýrasýnda dikkat edilecek hususlar; - Taþýma ve nakliye sýrasýnda ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taþýyýnýz. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara karþý koruyacaktýr. - Cihazýn veya kutusunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Cihaz zarar görebilir - Cihazýn düþürülmesi durumunda cihaz çalýþmayabilir veya kalýcý hasar oluþabilir. - Fazlasýyla soðuk veya sýcak üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik devrelerin ömrünü kýsaltabilir veya çalýþmamasýna neden olabilir. 4. Kullaným sýrasýnda insan veya çevre saðlýðýna tehlikeli veya zararlý olabilecek durumlar; - Ürünü kutusundan çýkarýrken sivri kenarlara dikkat ediniz. - Ürün ambalajýný, türüne göre ayrýþtýrýlmýþ atýk kutularýna atýnýz. 5. Cihazýn Bakým; - Cihazýnýz periyodik bakým gerektirmemekte olup, bakým ve onarým için sadece yetkili servislere baþvurunuz. - Ürünü kuru bir bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz. - Ürünü kullanmadýðýnýz zamanlarda kutusunda saklayabilirsiniz. - Cihazý temizlemeden önce baðlantýsýný çýkartýnýz. Temizleme maddelerinin alkol, benzin, tiner vb. herhangi bir çözücü içermediðinden emin olunuz. Cihazý kuru bir bez ile siliniz. 6. Cihazýnýzý duvarda düz ve sabit bir yere yerleþtiriniz. 7. Olasý bir elektrik þokunu önleme amacý ile orijinal kablosu dýþýnda kablo kullanmayýnýz. 8. Cihazýnýzýn içine yabancý madde sokmayýnýz veya elektrik þokuna neden olabilecek aletlerle açmaya çalýþmayýnýz. 9. Yetkili servis dýþýndakilerin, cihazýnýzýn baðlantý ve montajýný yapmalarý, cihazda 3 hasara sebep verebilir. 4

2 10. Cihazýn enerji tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar; - Cihaz 7/24 saat sürekli çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak cihazýn uzun süreli kullanýlmayacaðý durumunda cihazýn gereksiz enerji harcamamasý için, cihazýn altýndaki adaptör baðlantýsýndan çýkartýlmasý önerilir. Lütfen arýza durumunda yetkili servislerimize baþvurunuz. (Bkz. Sayfa17) TEKNÝK PARAMETRELER GSM GSM network tipi SIM kartý Plug-in 3V Transmitter power 2W Recevier duyarlýlýðý -104 dbm Anten Parametreleri Frekans 900 / 1800 MHZ Empedans 50R Güç 2W Besleme Voltajý Adaptör GSM 900 / V AC+ -%10,50 veya 60Hz / 9VDC 1A PC Seri Baðlantýsý Baðlantý tipi Konnektör Rj45 (8P8C) Data Hýzý 9600 baud Fiziksel özellikler Boyutlarý 150X65X35 mm Aðýrlýðý 155gr GENEL RS-232C MULTICELL GSM SABÝT TELEFON CIHAZI GENEL TANITIM - MULTICELL cihazý imkaný veren bir cihazdýr. - Uygulamada sabit telefon (PSTN) dan GSM þebekesine yapýlagörüþmeden daha pahalý olduðundangörüþmelerde %50 ye - Cihaz vasýtasýyla PC üzerinden SMS gönderilmesi mümkündür. (opsiyonel). - Cihaz PBX santrallerinrobot operatör özelliðini de kullanarak GSM ulaþmasý saðlanabilir. Tüketim Max 5 VA Telefon (PBX) Baðlantýsý Baðlantý tipi 2 tel (FXO) Konnektör RJ11 (6P/2C) Akým Max 500 ma Çevirsesi frekansý 425 Hz+-10 Çevirme þekli DTMF/DP Zil voltajý 70V RMS 25Hz Zil empedansý 4-10 Kohm Cihazýn Özellikleri - 900/1800 MHZ GSM- Çaðrýnýn baðlanma fazlarý ve sinyal seviyesi cihaz üstündeki LED lerden takip edilebilir.- Cihaz 12 veya 16 KHz kontör ücreti üretebilir. Ücretlendirme kontör bilgisi gelen GSM þebekelerde cihaz PBX tarafýna 12/16 KHz sinyal gönderebilir. KHz sinyal üreterek sanal ücretlendirme yapabilir. - Duvara monte edilebilir. Anteni üstündedir. - Telefona standart RJ11, PC nin COM (RS232C) portuna RJ45 konnektörü ile baðlanýr. 5 - Besleme adaptörü 20VAC / 9VDV, 2 A dir. 6 YER SEÇÝMÝ - Yanýcý, patlayýcý sývý ve gazlarýn bulunduðu ortama cihazý monte etmeyiniz. Cihaz bu tür yerlerden en az 15 metre uzakta olmalýdýr. Anten konnektörü - Montajýn yapýlacaðý yer temiz, tozsuz olmalý, cihaz güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. - Multicell etrafýna yaydýðý yüksek frekanslý radyo sinyallerinden etkilenebilecek cihazlardan en az 3 metre uzaklýkta, 2 metre yükseklikte olacak bir mesafede montajý yapýlmalýdýr. - Cihaz GSM þebekesinin kapsama alanýna dahil olabilmesi için þebeke sinyalini kolay alabileceði yerlere monte edilmelidir. Örneðin, bodrum kat yerine üst katlara montajý gibi. - Cihaz besleme ve telefon kablosunu antenin yanýndan geçirmeyiniz. Bu durum konuþma esnasýnda gürültüye sebep olabilir. Þekil 1 MONTAJ Cihazýn kutusu ile beraber gelenler aþaðýdadýr. Cihazý monte etmeden önce kontrol edin. Dikkat Enerji altýnda SIM kartýný takýp çýkartmayýnýz. SIM kartýnýn saðlam olduðunu cep telefonunuzda test edip, pin kod numara sorgulamasýný iptal ettikten sonra cihazýna takýnýz. Eksik varsa cihazý aldýðýnýz yere iade edin. 1. Multicell Cihazý V adaptörü (2 metre uzun kablosu ile) 3. Sabit anten 4. 3 metre uzunluðunda iki ucu jaklý telefon köken kablosu 5. Kullanma kýlavuzu ve garanti belgesi 6. 2 adet dübel ve vida 7. Montaj þablonu Cihazýn Montajý 1. Cihazý monte edeceðiniz yere, kutunun içinden çýkan montaj þablonu yardýmýyla montaj deliklerini açýn, dübel ve vidalarý yerleþtirin. 2. Montaj yeri belirlendikten sonra cihazýn sað tarafýnda görülen yarýkta bulunan SIM kartý Sim kart kýzaðý Sim kart yuvasýna, yaylý sarý renkli mekanizmayý ittirerek açýn. SIM kartý yuvasýný çýkarýn, cihazýnýzýn baðlanacaðý GSM operatöre ait satýn aldýðýnýz SIM kartýný þekil 2 de gösterildiði gibi SIM kart kýzaðýna yerleþtirin ve cihaza geri takýn. 7 8 Þekil 2

3 3. Anteni cihaz üstündeki yerine vidalayýnýz. 4. Cihazý monte olacak yere asýnýz. Cihaz Üsündeki Led Þebeke sinyal maksimum seviye ledi (Lecel 3) Telefon Soketi 5. Cihaz ile birlikte verilen telefon kablosunun bir ucunu Multicell cihazýna, diðer ucunu santral harici hattýna veya telefon makinasýna irtibatlandýrýnýz. 6. Þekilde gösterilen adaptör soketine cihazýn adaptör jakýný yerleþtirin ve adaptörü 220V prizine takarak cihaza enerji veriniz. 5 saniye sonra þebeke arama ledleri yanmaya baþlayacaktýr. Þebeke baðlantýsý gerçekleþince seviye gösterge ledleri sinyal seviyesine göre yanacaktýr. BAÐLANTILAR, DURUM GÖSTERGE IÞIKLARI VE AÇIKLAMALARI 1. Anten Konnektörü Anten, anten konnektörüne vidalanýr. 2. Adaptör soketi Cihaz ile birlikte verilen adaptör baðlantýsý yapýlýr. Sisteme enerji vermede kullanýlýr. 3. Seri Arabirim (opsiyonel) Bu soket vasýtasý ile PC baðlantýsý gerçekleþtirilir. Bu baðlantý ile cihazýn PC üzerinden SMS göndermesi mümkündür. Seri Arabirim Soketi 4. Telefon veya Santral Baðlantýsý Þekil 3. Cihazýn alttan görünümü Adaptör Soketi Þekil 3'te gösterilen telefon soketi vasýtasýyla cihazýn telefon veya santral dýþ hattýna Þebeke sinyal orta seviye ledi (Level 2) Þebeke sinyal minimum seviye ledi (Level 1 Meþgul durum ledi (telefon açýk/kapalý) Level 3 GSM þebekesinden en yüksek seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal seviyesi yüksek deðildir. Level 2 GSM Þebekesinden orta seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal zayýftýr. Level 1 GSM þebekesinden zayýf seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Ancak yine de cihazýnýz düzgün çalýþabilir. Eðer led sönükse sistemin hiç sinyal alamadýðýný gösterir ve bu durumda GSM sabit telefon cihazý ilk enerji verildiðinde olduðu gibi þebeke sinyalini aramaya baþlayacaktýr. Þebeke sinyalini ararken sinyal seviyesini gösteren ledler yanýp sönecektir. Þebeke bulunduðunda ledler sabit yanacaktýr. Sinyalin çok zayýf olduðu durumlarda cihaz yerini deðiþtirmeniz gerekebilir. Ledlerin diðer anlamlarý Meþgul durum ledi yanýyorsa cihaza baðlý telefonun açýk veya santralýn dýþ hattýnýn alýndýðýný gösterir. Led sönükse (hook on) telefon veya santralýn dýþ hattýnýn kapalý olduðunu gösterir. Tek baþýna Level 3 ledi yanýp sönüyorsa GSM sabit telefon cihazýna sim kartý takýlmamýþ olduðunu gösterir. Level 3 ve Level 2 ledi birlikte yanýp sönüyorsa GSM sabit telefon cihazýna takýlan sim kartýnýn pin kodunun iptal edilmediðini gösterir. baðlantýsý saðlanýr. Cihaza baðlanacak telefon/santral cihazý DP veya MF telefon olabilir 5. Durum Gösterge ýþýklarý ve açýklamalarý 9 10 Led 1 Led 2 Led 3 Led4 Sim kartý takýlý deðil Led 1 Tek baþýna yanýp söner LED` lerin Anlamý Pin kod no soruyor Led 1ve Led2 birlikte yanýp söner. Konuþma esnasýnda veya sukunetle Gelen anten sinyalinin þiddetini gösterir. Üçü yanýyorsa en kuvvetlidir. SMS özelliði kapalý Led 3 tek baþýna yanýp sönüyor. Telefonun açýk (hook off) / kapalý (hook on) olduðunu gösterir. 2. Ýstenirse gelen ses seviyesini bütün konuþmalar için sabit olacak þekilde arttýrmak/azaltmak mümkündür. Bu deðiþiklik 7 seviyeli olup cihazý programlayarak yapýlýr. (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz). 3. Giden ses seviyesini programla sabit olarak deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþiklik 7 seviyelidir. (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz). 12/16 KHZ ÜCRETLENDÝRME SÝNYALÝ Multicell cihazý, GSM konuþmasý baþladýðýnda, 12 veya 16 KHz veya Polarite Reversal SÝSTEME ÝLK ENERJÝ VERME VE ÇALIÞTIRMA 1. Cihaza ilk enerji verildiðinde þebeke sinyal seviye ýþýklarý sýrayla yanýp sönecektir. Bu durum þebeke sinyalini alýncaya kadar devam eder. Þebekeye baðlanýnca sinyal seviyesine göre ilgili ledler yanýk kalacaktýr. 2. Cihaza baðlý santral dýþ hattý veya telefondan düz çevir sesi alýnýrsa cihaz aramaya ve programlanmaya hazýrdýr. Düz çevir sesi yerine kesik kesik ton duyulursa cihaz henüz GSM þebekesine baðlanamamýþ demektir. 3. Telefon aramasý yapabilmek için ahizeyi kaldýrarak veya santralýn dýþ hattýna çýkarak Multicell GSM sabit telefonun çevir sesi alýnýr. Aranacak numara tuþlanýr, çalýyor tonu duyuluyorsa karþý taraf telefonu açtýðýnda görüþme gerçekleþir. Eðer aranýlan telefon meþgul ise o zaman meþgul tonu duyulur. 4. Dýþarýdan gelen çaðrýlardan Multicell'e baðlý olan santral dýþ hattý veya telefon makinesinin zili çalar. Telefonu açýp görüþmeye baþlayabilirsiniz. KONUÞMA SES SEVÝYESÝNÝ AYARLAMA 1. Konuþma esnasýnda gelen ses seviyesini sadece o konuþma için arttýrmak mümkündür. Bunun için konuþma esnasýnda 9 tuþuna bir saniyeden uzun basmak gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Ses yükseltme 4 kademelidir. Her 9 tuþuna 1 sn den uzun basýp gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Konuþma bitip telefon kapatýldýðýnda konuþma seviyesi baþlangýç konumuna döner. 11 sinyalini baðlý bulunduðu telefona veya santrala gönderir. Eðer GSM þebekesi ücretlendirme sinyali gönderirse cihazda bunu tekrar eder. Ancak GSM þebekesi ücretlendirme sinyali göndermezse Multicell aþaðýdaki þekillerde ücretlendirme sinyali üretir. a) Ücretlendirme sinyali hiç üretilmez. b) Sadece konuþmaya baþlandýðýnda bir adet ücretlendirme sinyali üretilir. c) Konuþmaya baþladýðýnda ve programlanabilen aralýklarla ücretlendirme sinyali üretilir. ( Cihaz baþlangýç konumunda 6 sn aralýklarla 12 KHz ücretlendirme sinyali üretir.) - Ücretlendirme sinyali programlanmasý için 8. bölümdeki programlama kýsmýna bakýnýz. MULTICELL CÝHAZININ ROGRAMLANMASI Bunun için cihazýnýza; a) Telefon baðlýysa doðrudan programlama kodunu çeviriniz. b) Santral baðlýysa, önce Multicell'in baðlý bulunduðu harici hatta çýkýnýz, ondan sonra programlama kodunu çeviriniz. Not Programlama kodunun þebekede tesadüfen kullanýldýðý durumlarda program kodu koduna çevrilebilir. (6. programlama kýsmýna bakýnýz.) Ancak baþlangýç programlama kodu dir. Multicell GSM sabit telefona birden fazla program girilmek istenirse; herbir program kodu cihaza tek tek girilir. Örneðin; iki program kodu girmek için önce program kodu çevrilir. (07447). Daha sonra birinci program tuþlanýr. Onay tonu alýnýr. 12

4 Cihaz birinci programý hafýzasýna kaydederken GSM þebekesinden ayrýlýr ve tekrar anten sinyalini arayarak GSM þebekesine baðlanýr. Ýkinci programý girmeniz için tekrar program kodu (07447) çevrilir ve ikinci program kodlarý tuþlanýr. Onay tonu alýnýr. Girdiðiniz program bilgileri tekrar deðiþtirmediðiniz sürece, enerji kesilmesi durumlarý dâhil sabit kalýr. 1. Duyduðunuz ses seviyesinin ayarý 01X tuþlayýnýz. X 1-7 (baþlangýç 4 tür) Duyduðunuz ses seviyesinin 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. 2. Giden sesinizin ayarý 02X tuþlayýnýz. X1-7 (baþlangýç 4 tür) Karþý tarafa giden ses seviyesini 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. 3. Cihazý fabrika baþlangýç deðerlerine döndürme 03 tuþlayýnýz. 4. Yurt içi aramalardaki dijit sayýsýnýn programlanmasý - Gerekenden fazla dijit için programlarsanýz son rakamdan sonra cihazýnýz yaklaþýk 8 saniye bekler ve baðlantýyý yapar. - Gerekenden az dijit için programlarsanýz daha numarayý çevirmeyi bitirmeden cihaz baðlantýyý yapmaya çalýþýr ve GSM network hata sinyali verir. - Eðer yurt içi numaralama planý sabit dijit sayýsýnda deðilse, programa gerekli maksimum sayýyý girmek gerekir /16 KHz ücretlendirme modunun seçimi a) Ücretlendirme þeklinin programlanmasý 05X X 0 Ücretlendirme sinyali hiç üretilmez. 1 Sinyal sadece konuþma baþladýðýnda üretilir. b) 12/16 KHz ücretlendirme sinyal aralýðýnýn programlanmasý 06XXX XXX arasý bir sayý (baþlangýç 60 karþýlýðý 6sn) XXX iki sinyal arasýndaki zamanýn 100 milisaniye üzerinden deðeridir. Örneðin cihazýn 12 saniyede bir kontür atmasýný istiyorsanýz, 12sn=12000ms için 12000/100=120 rakamýný XXX yerine programlamanýz gerekir. c) Ücretlendirme sinyalinin seçimi Ücretlendirme olarak 12 veya 16 KHz sinyali seçilebilir. 07X X 0 12 KHz (baþlangýç) 1 16 KHz 2 Polarity Reversal 6. Multicell programlama kodunun deðiþtirilmesi Cihazýn programlama kodu tesadüfen telefon þebekesi tarafýndan kullanýlýyor olabilir ve bu sorun teþkil edebilir. Bunu önlemek için cihazýn programlama kodunu deðiþtirmek mümkündür 08X X7 Programlama kodu (baþlangýç) 9 Programlama kodu UMTH ( Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) Modu 09X X 0 Standart Moddadýr (Baþlangýç). (Çevrilen Numaralarý Gönderir) 1 UMTH Modundadýr. Multicell cihazýnýn UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) operatörleri ne ucuz arama yapmak için kullanýlmasý mümkündür. Bu tip aramalar genelde numarayý aramadan önce operatör ulaþým kodunun ve varsa PIN Kodunun çevrilmesini gerekli kýlar. Multicell cihazý UMTH moduna programlandýðýnda önce bu numaralarý çevirir ardýndan aranacak yerin numarasýný gönderir. Ulaþým ve (varsa) PIN numarasýnýn girilmesi 2 Konuþma baþladýðýnda ve programlanan zaman aralýðýnda sinyal üretir. (baþlangýç durumu 6sn de bir sinyal üretir) nnn... n * n... ulaþým kodu * yýldýz tuþu CLIP / CLIR özelliðinin programlanmasý 11X X 0 CLIP ( GSM sabit telefon numarasý görünür ) (Baþlangýç) 1 CLIR (GSM sabit telefon numarasý gözükmez-(özel NUMARA) Eðer GSM sabit telefonun numarasýnýn görünmesini istemiyorsanýz bu programý girmeniz gerekir. 9. SIMLOCK özelliði Bazen GSM sabit telefon cihazýnýn sadece bir GSM operatörüne hizmet etmesi istenebilir Simlock yok (Baþlangýç) 1 Vodafone 2 Turkcell 3 Avea 10. Numara Kýsýtlama Özelliði Sadece bir veya birden fazla operatör aranmasý istendiðinde kullanýlýr. 13 * (Baþlangýç) 13 1.kod # 2.kod * Not 35 karektere kadar kod girilebilir. Birden fazla kod girilirse kod aralarýna # tuþlanýr. Örneðin sadece Turkcell aranmasý istenirse; * tuþlanýr. 11. Alan kodu ilavesi (versiyon v58 ve üzeri) Telefon alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmemek için eklenen özelliktir. Bulunduðunuz yerdeki bir telekom abonesini ararken alan kodunu çevirmezsiniz. Ancak cihazýnýz bunu anlar ve çevirdiðiniz numaranýn önüne 0 ardýndan bulunduðunuz yerin alan kodunu otomatik ilave eder.(cihaz 0 ve 1 ile baþlamayan bütün numaralarýn önüne alan kodu ilave eder.) Bu amaçla bulunduðunuz yerin alan kodunu aþaðýdaki þekilde tanýmlamalýsýnýz AAAA AAAA Bulunduðunuz yerin 0 dâhil alan kodudur. Örnek Ýstanbul Anadolu yakasý için; tanýmlanýr. 15 Ýptal için; tuþlanýr. Not Bu özellik V58 den itibaren programlar için geçerlidir. 12. Girilen süre sonunda otomatik olarak cihazýn kullanýma kapatýlmasý (versiyon v60 ve üzeri) Bazý operatörler belirli bir süre için yapýlan görüþmeleri (örneðin 1600 dakika) ucuz olarak ücretlendirir ve bu süre aþýmýnda konuþma pahallýlaþýr. Kullanýcýlar bu süre dolumunda cihazýn otomatik olarak devre dýþý kalmasýný ve kendilerinin yeni süre girinceye kadar cihaz üzerinden konuþma yapýlmamasýný isterler. Bu özellik aþaðýdaki þekilde programlanýr xxxx A#B#C#...#E* A,B,C,D,E Arama yönleri X- dakika cinsinden konuþulacak toplam süre yön kodlarý 1- Vodafone 2- Türkcell 3- Avea 4- T.Telekom 5- Yurtdýþý 6- Kýsa kod -Süre hanesine 0000 girilirse bu özellik iptal olur. -Süre bitiminde tekrar süre girilirse program tekrar aktif olur. -Farklý yönlere ayný süre tanýmlanabilir. -Her yöne ayrý süre girilebilir. Örneðin; Vodafone, Avea ve Türkcell yönüne 1600 dakika, Telekom yönüne 500 dakika tanýmlamak için; #2# * tuþlamak yeterlidir. 16

5 13. Fatura baþlama tarihi tanýmlama (versiyon v67 ve üzeri) Yapmýþ olduðumuz süre programýný tanýmladýðýmýz günde otomatik olarak günceller FF ile fatura baþlama günü girilir. FF-Fatura baþlama günüdür. Örneðin girilirse cihaz ayýn 18 i geldiðinde eski süreyi iptal ederek yeniden süreyi otomatik olarak yükler, kullanýcý tekrar tekrar süre girmek zorunda kalmaz. Not 1)Fatura tarihi baþlangýç olarak 01 girilmiþtir. Not 2)Bu özelliðin çalýþmasý için Sim kartýn SMS özelliðinin açýk olmasý gerekir. 14. Tanýmlanan konuþma sürelerinin iptali(versiyon v67 ve üzeri) süre özelliðini tamamen iptal ederek süresiz görüþmeye geçirilir. NOT Hattýnýzýn fatura tarihini girmeyi unutmayýnýz. Sim kartýnýzýn SMS özelliðinin açýk olmasý gerektiðini unutmayýnýz. SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ GSM SABÝT TELEFON ÇALIÞMIYOR, LEDLER YANMIYOR. Adaptör baðlantýsý ve adaptörün takýlý olduðu prizi kontrol ediniz. LED1 VE LED2 BÝRLÝKTE YANIP SÖNÜYOR. Sim kart PIN kodu soruyor olabilir. Pin kodu sormayý iptal ediniz. LED1 YANIP SÖNÜYOR. Sim kart takýlmamýþ veya arýzalý olabilir YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI ÝLÝ FÝRMA ADI TELEFON ADANA MULTÝTEK ELK. SAN. ve TÝC.A. Þ. ANKARA MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝSTANBUL/AVRUPA MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝSTANBUL/ANADOLU MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝZMÝR MULTÝTEK ELK.SAN. ve (322) (322) (312) (312) (212) (212) (216) (216) (232) (232)

6 GARANTÝ BELGESÝ Belgenin Onay Tarihi ve Sayýsý Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Teblið uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN ÜNVANI MULTÝTEK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. MERKEZ ADRESÝ KEMERDERE MAH. KÖROÐLU SOK. NO 25 DUDULLU/ÜMRANÝYE ÝSTANBUL TELEFONU VE FAKSI (216) / (216) FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN MATBU ÝMZASI -KAÞESÝ MALIN CÝNSÝ MARKASI MODELÝ BANDROL VE SERÝ NO GARANTÝ SÜRESÝ AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ SATICI FÝRMANIN ÜNVANI ADRESÝ TELEFONU FAKSI TARÝH ÝMZA KAÞE GSM SABÝT TELEFON MULTÝTEK MULTÝCELL 2 yýl 30 iþgünü GARANTÝ ÞARTLARI 1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve 2 (iki) yýldýr. 2. Malýn bütün parçalarý dâhil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garanti kapsamýndadýr. 3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 (otuz) iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. 4. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. 5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; - Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, - Tamiri için gereken azami süresinin aþýlmasý, - Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrayla satýcýsý, bayii, acentesi temsilciliði ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda bedel indirimi talep edebilir. 6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü ne baþvurabilir. TARÝH REVÝZYON TARÝHÝ 04/10/2010 REVÝZYON NO 1 DOKÜMAN NO MLÞ14-21 SAYFA NO 19/

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu Multicell sabit

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 330-2010 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-2020 Yandan Su Giriþli Ýç Takým (3/6 Litre) 330-1610 Alttan Su Giriþli Ýç Takým (2.5/4 Litre) 330-1620 Yandan Su

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU

MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU MBA-42 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek MBA-42 multibus interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý LUBMATIC AC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT

Detaylı

LUBMATIC Mini DC Standart

LUBMATIC Mini DC Standart Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý LUBMATIC Mini DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ - SIVIGRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU

AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU AKILLI LÜKS ELEKTRÝKLÝ FIRIN KULLANMA KILAVUZU MODEL : 13007 MODEL : 13008 13007-BLBLB / 13007-GGB 13007-XBLK / 13007-XBLB/-T 13007-WWB / 13007-WWB TPT 13007-WWK / 13007-WWK TPT 13007 GGK / 13007 WWB-T

Detaylı

NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK

NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK KULLANMA KILAVUZU 490 W NİHALE AR 723 KABLOSUZ ISITICI ALTLIK 1- Geniş yüzey 2- Şarj kablosu 3- Şarj kablosu girişi 1 3 2 ÖNEMLİ UYARILAR Arzum Nihale Kablosuz Isıtıcı

Detaylı

PATCORN AR 258 MISIR PATLATMA MAKİNESİ AR 258 POPCORN MAKER AR 258 POPCORNMASCHINE

PATCORN AR 258 MISIR PATLATMA MAKİNESİ AR 258 POPCORN MAKER AR 258 POPCORNMASCHINE PATCORN AR 258 POPCORN MAKER AR 258 POPCORNMASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 850 W TR PATCORN 1- Motor (Ana gövde) 2- Açma / Kapama düğmesi 3- Yapışmaz mısır patlatma yüzeyi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-5 DC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

HAIRSTAR MİNİ AR 578 HAARTROCKNER GEBRAUCHSANWEISUNG

HAIRSTAR MİNİ AR 578 HAARTROCKNER GEBRAUCHSANWEISUNG HAIRSTAR MİNİ A R 5 7 8 H A I R D R Y E R AR 578 HAARTROCKNER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1200 2000 W TR HAIRSTAR MINI 1- Ana gövde 2-2 kademeli ısı ayar düğmesi 3-2 kademeli

Detaylı

TİKKY AR 714 LCD ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU

TİKKY AR 714 LCD ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU TİKKY AR 714 LCD E K R A N L I ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU TİKKY AR 714 LCD EKRANLI ÇALAR SAAT 2 1- Geniþ LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme 2- Ayar düðmeleri 3- Pil bölümü 1 Arzum marka çalar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

LUBMATIC Mini DC TIMER

LUBMATIC Mini DC TIMER Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý LUBMATIC Mini DC TIMER ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT

Detaylı

CM-02NLRM-S/B CM-02NLRM-C SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ

CM-02NLRM-S/B CM-02NLRM-C SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM-S/B CM-02NLRM-C SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM-S/B: CM-02NLRM2-C: 7G 06 00 0001 7G 06 00 0002 CM-02NLRM SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

2000 ULTRA AR 463 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 463 VACUUM CLEANER AR 463 ELEKTRISCHER STAUBSAUGER

2000 ULTRA AR 463 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 463 VACUUM CLEANER AR 463 ELEKTRISCHER STAUBSAUGER 2000 ULTRA AR 463 VACUUM CLEANER AR 463 ELEKTRISCHER STAUBSAUGER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG EL SÜPÜRGESİ Ö Z E L L İ Ğ İ HANDY VACUUM C L E A N E R HANDSTAUBSAUGER 1000 W TR

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek MB-41 multibus interkom telefonu seçtiğiniz için

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU

DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU DANIÞMA MERKEZi: STORM SÜRGÜLÜ ASPÝARTÖR KULLANMA KILAVUZU Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça

Detaylı

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 400 W TR 1 MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI 1-2 kademeli çalıştırma düğmesi 2- Motor (Ana

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÇAY TERMOSU DEMLİĞİ İÇİNDE ÇAY TERMOSU KULLANMA KILAVUZU AR 3001 ÇİFT HAZNELİ TERMOS

ÇAY TERMOSU DEMLİĞİ İÇİNDE ÇAY TERMOSU KULLANMA KILAVUZU AR 3001 ÇİFT HAZNELİ TERMOS ÇAY TERMOSU KULLANMA KILAVUZU DEMLİĞİ İÇİNDE ÇAY TERMOSU TR 2 7 6 3 4 1 5 8 ÇAY TERMOSU 1- Küçük iç hazne (0.5 lt.) 2- Büyük iç hazne (1.7 lt.) 3- Üst ünite 4- Küçük iç hazne kapağı ÖNEMLİ UYARILAR Termosunuzu

Detaylı

ÜRÜN TANIMI ALL-300 serisi ürünler, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþ pistonlu tip pompalardýr. Gövdesi üzerine monte edilerek kullanýlan ve basýnçlý ya

ÜRÜN TANIMI ALL-300 serisi ürünler, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþ pistonlu tip pompalardýr. Gövdesi üzerine monte edilerek kullanýlan ve basýnçlý ya Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-300 ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri;

- 0 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ACS18-0905C ve ACS28-0905C Split Klimaların Özellikleri; KASET TÝP KLÝMA ACS 18 ACS 28 ACS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

TEKSAN M-BUS CONVERTER

TEKSAN M-BUS CONVERTER TEKSAN M-BUS CONVERTER KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu,

Detaylı

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1. Ürün Tanıtımı; 1.1 ACFS24-0917CF/R1 ve ACFS44-0917CF/R1 Split Klimaların Özellikleri; YER-TAVAN TÝP KLÝMA ACFS 24 ACFS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý HP1 - HP2 MANUEL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER

BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 42 W TR 5 BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1- Ana gövde 2- Açma /

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 1) Kontrol Paneli 2) Aydýnlatma 3) Kaset filtre 4)

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 3380. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 4 2 ÜRÜNÜN TANITIMI Ø320 Ø500 Ø400 60 4 124 124 60 4

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ VİLLA SET RL-09M KULLANMA KILAVUZU

GÖRÜNTÜLÜ VİLLA SET RL-09M KULLANMA KILAVUZU 1121 GÖRÜNTÜLÜ VİLLA SET RL-09M KULLANMA KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER Özellikler...3 Kameralı zil paneli.....3 Monitör.....4 Performans özellikleri.4 Teknik özellikler......5 Montaj Öncesi Hazırlık Kutu içindeki

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3170 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

PINK AR 593 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

PINK AR 593 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ PINK AR 593 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 1200 W PINK AR 593 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ 1- Ana gövde 2-2 kademeli ısı ayar düğmesi 3-2 kademeli hız ayar düğmesi 4- Pratik askı 4 3 2 1 Arzum marka saç

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-10 MOBÝL DC MOBÝL ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT

Detaylı

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

ADA DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01

HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.01 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MULTIcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Multicell+ Sabit hücresel(gsm) terminal cihazı seçtiğiniz

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

TRIP PARTNER AR 647 SEYAHAT ÜTÜSÜ KULLANMA KILAVUZU I S A P T U T M A 1100 W

TRIP PARTNER AR 647 SEYAHAT ÜTÜSÜ KULLANMA KILAVUZU I S A P T U T M A 1100 W TRIP PARTNER AR 647 SEYAHAT ÜTÜSÜ KULLANMA KILAVUZU KATLANABİLİR T U T M A I S A P 1100 W TRIP PARTNER AR 647 SEYAHAT ÜTÜSÜ 3 4 10 9 2 8 5 6 7 1 ÖNEMLİ UYARILAR Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz

Detaylı

ANİTA NEO AR 574 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 574 HAIR STRAIGHTENER AR 574 HAARGLAETTER

ANİTA NEO AR 574 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 574 HAIR STRAIGHTENER AR 574 HAARGLAETTER ANİTA NEO AR 574 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 574 HAIR STRAIGHTENER AR 574 HAARGLAETTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 3O W TR 6 7 ANİTA NEO AR 574 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1- Ana gövde 2- Seramik

Detaylı

EK-10 Sinyal (Pulse) Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSION 2.00

EK-10 Sinyal (Pulse) Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSION 2.00 EK-10 Sinyal (Pulse) Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSION 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için,

Detaylı

44 W ROCK N ROLL AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ AR 588 ROTATING HAIR STYLER AR 588 DREHBARER HAARSTYLER

44 W ROCK N ROLL AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ AR 588 ROTATING HAIR STYLER AR 588 DREHBARER HAARSTYLER ROCK N ROLL AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ AR 588 ROTATING HAIR STYLER AR 588 DREHBARER HAARSTYLER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 44 W TR 2 ROCK N ROLL AR 588 DÖNEN SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU EK-10 Sinyal (Pulse) sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSION 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

HERA 2000 AR 473 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU WATT 2000 W

HERA 2000 AR 473 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU WATT 2000 W HERA 2000 AR 473 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU 2000 WATT 2000 W 6 3 HERA 2000 AR 473 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 1- Ana gövde 2- Açma / Kapama düğmesi 3- Yıkanabilir toz haznesi 4- Metal boru

Detaylı

FIRRIN 950 W KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 232 EKMEK K I Z A R T M A AR 232 TOASTER AR 232 TOASTER

FIRRIN 950 W KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 232 EKMEK K I Z A R T M A AR 232 TOASTER AR 232 TOASTER FIRRIN AR 232 EKMEK K I Z A R T M A M A K İ N E S İ AR 232 TOASTER AR 232 TOASTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 950 W TR FIRRIN AR 232 EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ 1. Ekmek kızartma

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

TOSTİNO MAX TOSTİNO LUX

TOSTİNO MAX TOSTİNO LUX TOSTİNO MAX TOSTİNO LUX AR 275 / AR 279 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 275 / AR 279 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 275 / AR 279 GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

Detaylı

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI SİREN 12V DC İLERİ TEKNOLOJİ 12V DC ADAPTÖR 10A GÜÇ RÖLESİ İ-TEK K- GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ PANİK BUTONU DİALER 33 LÜ SIRA KLEMENS PAKO ŞALTERİ BAĞLANTI ŞEMASI; ŞEKİLDEKİ

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

DUBLEX AR 189 ÇİFT HAZNELİ KULLANMA KILAVUZU ÇİFT HAZNELİ 500 W

DUBLEX AR 189 ÇİFT HAZNELİ KULLANMA KILAVUZU ÇİFT HAZNELİ 500 W ÇİFT ÇİFT KATLI, TARAFLI PASL ÇİFT ÇİFT ANMAZ ANMAZ ÇELİK BIÇAKLAR BIÇAKLAR DUBLEX AR 89 ÇİFT HAZNELİ D O Ğ R A Y I C I KULLANMA KILAVUZU ÇİFT HAZNELİ 500 W DUBLEX AR 89 ÇİFT HAZNELİ DOĞRAYICI 3 4 5 6

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

STEELMİX AR 174 ÇUBUK BLENDER KULLANMA KILAVUZU 400 W

STEELMİX AR 174 ÇUBUK BLENDER KULLANMA KILAVUZU 400 W STEELMİX AR 174 ÇUBUK BLENDER KULLANMA KILAVUZU 400 W STEELMİX AR 174 ÇUBUK BLENDER 2 1 3 1- Motor (Ana gövde) 2- Çalıştırma düğmesi 3- Paslanmaz çelik blender ayağı Arzum marka blender ı tercih ettiğinizden

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı