MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI"

Transkript

1 MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU Multitek GSM sabit telefonu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu cihazýnýzýn özelliklerini öðreterek daha verimli kullanmanýz ve haberleþmenizi en iyi þekilde gerçekleþtirirken haberleþme masraflarýnýzý en aza indirebilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. MULTÝTEK GSM SABÝT TELEFON CÝHAZINIZ ÜRETÝM HATALARINA KARÞI 2 YIL GARANTÝLÝDÝR. BU CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR. Multitek bu dokümanda belirtilen özelliklerde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. ÝMALATÇI FÝRMA Multitek Elektronik San. ve Tic.A.Þ. Merkez Kemerdere Mah. Köroðlu Sok. No Dudullu - Ümraniye / ÝSTANBUL Tel (0216) (PBX) Fax (0216) Ýst. Bölge Müd Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat2 No0022 Okmeydaný Þiþli / ÝSTANBUL Tel (0212) (PBX) Fax (0212) Ankara Bölge Müd Sanayi Cd. Ortak Han No31 K / Ulus / ANKARA Tel (0312) (PBX) Fax (0312) Ýzmir Bölge Müd 1443 Sok. Keremoðlu Ýþ Merkezi No3/B Yeniþehir / ÝZMÝR Tel (0232) (PBX) Fax (0232) Adana Bölge Müd Tepebað Mah. Cemal Gürsel Cad. Doðrular Ýþ Haný No31 K / 4 ADANA Tel(0322) (PBX) Fax (0322) web www. multitek.com.tr 2. Güvenlik uyarýlarýný dikkatlice okuyunuz. 3. Taþýma, Nakliye ve Muhafaza sýrasýnda dikkat edilecek hususlar; - Taþýma ve nakliye sýrasýnda ürünü mutlaka kutusu ile birlikte taþýyýnýz. Ürünün kutusu, ürünü fiziksel hasarlara karþý koruyacaktýr. - Cihazýn veya kutusunun üzerine aðýr cisimler koymayýnýz. Cihaz zarar görebilir - Cihazýn düþürülmesi durumunda cihaz çalýþmayabilir veya kalýcý hasar oluþabilir. - Fazlasýyla soðuk veya sýcak üründe deformasyona neden olabilir. Elektronik devrelerin ömrünü kýsaltabilir veya çalýþmamasýna neden olabilir. 4. Kullaným sýrasýnda insan veya çevre saðlýðýna tehlikeli veya zararlý olabilecek durumlar; - Ürünü kutusundan çýkarýrken sivri kenarlara dikkat ediniz. - Ürün ambalajýný, türüne göre ayrýþtýrýlmýþ atýk kutularýna atýnýz. 5. Cihazýn Bakým; - Cihazýnýz periyodik bakým gerektirmemekte olup, bakým ve onarým için sadece yetkili servislere baþvurunuz. - Ürünü kuru bir bezle silerek periyodik olarak temizleyebilirsiniz. - Ürünü kullanmadýðýnýz zamanlarda kutusunda saklayabilirsiniz. - Cihazý temizlemeden önce baðlantýsýný çýkartýnýz. Temizleme maddelerinin alkol, benzin, tiner vb. herhangi bir çözücü içermediðinden emin olunuz. Cihazý kuru bir bez ile siliniz. 6. Cihazýnýzý duvarda düz ve sabit bir yere yerleþtiriniz. 7. Olasý bir elektrik þokunu önleme amacý ile orijinal kablosu dýþýnda kablo kullanmayýnýz. 8. Cihazýnýzýn içine yabancý madde sokmayýnýz veya elektrik þokuna neden olabilecek aletlerle açmaya çalýþmayýnýz. 9. Yetkili servis dýþýndakilerin, cihazýnýzýn baðlantý ve montajýný yapmalarý, cihazda 3 hasara sebep verebilir. 4

2 10. Cihazýn enerji tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar; - Cihaz 7/24 saat sürekli çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak cihazýn uzun süreli kullanýlmayacaðý durumunda cihazýn gereksiz enerji harcamamasý için, cihazýn altýndaki adaptör baðlantýsýndan çýkartýlmasý önerilir. Lütfen arýza durumunda yetkili servislerimize baþvurunuz. (Bkz. Sayfa17) TEKNÝK PARAMETRELER GSM GSM network tipi SIM kartý Plug-in 3V Transmitter power 2W Recevier duyarlýlýðý -104 dbm Anten Parametreleri Frekans 900 / 1800 MHZ Empedans 50R Güç 2W Besleme Voltajý Adaptör GSM 900 / V AC+ -%10,50 veya 60Hz / 9VDC 1A PC Seri Baðlantýsý Baðlantý tipi Konnektör Rj45 (8P8C) Data Hýzý 9600 baud Fiziksel özellikler Boyutlarý 150X65X35 mm Aðýrlýðý 155gr GENEL RS-232C MULTICELL GSM SABÝT TELEFON CIHAZI GENEL TANITIM - MULTICELL cihazý imkaný veren bir cihazdýr. - Uygulamada sabit telefon (PSTN) dan GSM þebekesine yapýlagörüþmeden daha pahalý olduðundangörüþmelerde %50 ye - Cihaz vasýtasýyla PC üzerinden SMS gönderilmesi mümkündür. (opsiyonel). - Cihaz PBX santrallerinrobot operatör özelliðini de kullanarak GSM ulaþmasý saðlanabilir. Tüketim Max 5 VA Telefon (PBX) Baðlantýsý Baðlantý tipi 2 tel (FXO) Konnektör RJ11 (6P/2C) Akým Max 500 ma Çevirsesi frekansý 425 Hz+-10 Çevirme þekli DTMF/DP Zil voltajý 70V RMS 25Hz Zil empedansý 4-10 Kohm Cihazýn Özellikleri - 900/1800 MHZ GSM- Çaðrýnýn baðlanma fazlarý ve sinyal seviyesi cihaz üstündeki LED lerden takip edilebilir.- Cihaz 12 veya 16 KHz kontör ücreti üretebilir. Ücretlendirme kontör bilgisi gelen GSM þebekelerde cihaz PBX tarafýna 12/16 KHz sinyal gönderebilir. KHz sinyal üreterek sanal ücretlendirme yapabilir. - Duvara monte edilebilir. Anteni üstündedir. - Telefona standart RJ11, PC nin COM (RS232C) portuna RJ45 konnektörü ile baðlanýr. 5 - Besleme adaptörü 20VAC / 9VDV, 2 A dir. 6 YER SEÇÝMÝ - Yanýcý, patlayýcý sývý ve gazlarýn bulunduðu ortama cihazý monte etmeyiniz. Cihaz bu tür yerlerden en az 15 metre uzakta olmalýdýr. Anten konnektörü - Montajýn yapýlacaðý yer temiz, tozsuz olmalý, cihaz güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. - Multicell etrafýna yaydýðý yüksek frekanslý radyo sinyallerinden etkilenebilecek cihazlardan en az 3 metre uzaklýkta, 2 metre yükseklikte olacak bir mesafede montajý yapýlmalýdýr. - Cihaz GSM þebekesinin kapsama alanýna dahil olabilmesi için þebeke sinyalini kolay alabileceði yerlere monte edilmelidir. Örneðin, bodrum kat yerine üst katlara montajý gibi. - Cihaz besleme ve telefon kablosunu antenin yanýndan geçirmeyiniz. Bu durum konuþma esnasýnda gürültüye sebep olabilir. Þekil 1 MONTAJ Cihazýn kutusu ile beraber gelenler aþaðýdadýr. Cihazý monte etmeden önce kontrol edin. Dikkat Enerji altýnda SIM kartýný takýp çýkartmayýnýz. SIM kartýnýn saðlam olduðunu cep telefonunuzda test edip, pin kod numara sorgulamasýný iptal ettikten sonra cihazýna takýnýz. Eksik varsa cihazý aldýðýnýz yere iade edin. 1. Multicell Cihazý V adaptörü (2 metre uzun kablosu ile) 3. Sabit anten 4. 3 metre uzunluðunda iki ucu jaklý telefon köken kablosu 5. Kullanma kýlavuzu ve garanti belgesi 6. 2 adet dübel ve vida 7. Montaj þablonu Cihazýn Montajý 1. Cihazý monte edeceðiniz yere, kutunun içinden çýkan montaj þablonu yardýmýyla montaj deliklerini açýn, dübel ve vidalarý yerleþtirin. 2. Montaj yeri belirlendikten sonra cihazýn sað tarafýnda görülen yarýkta bulunan SIM kartý Sim kart kýzaðý Sim kart yuvasýna, yaylý sarý renkli mekanizmayý ittirerek açýn. SIM kartý yuvasýný çýkarýn, cihazýnýzýn baðlanacaðý GSM operatöre ait satýn aldýðýnýz SIM kartýný þekil 2 de gösterildiði gibi SIM kart kýzaðýna yerleþtirin ve cihaza geri takýn. 7 8 Þekil 2

3 3. Anteni cihaz üstündeki yerine vidalayýnýz. 4. Cihazý monte olacak yere asýnýz. Cihaz Üsündeki Led Þebeke sinyal maksimum seviye ledi (Lecel 3) Telefon Soketi 5. Cihaz ile birlikte verilen telefon kablosunun bir ucunu Multicell cihazýna, diðer ucunu santral harici hattýna veya telefon makinasýna irtibatlandýrýnýz. 6. Þekilde gösterilen adaptör soketine cihazýn adaptör jakýný yerleþtirin ve adaptörü 220V prizine takarak cihaza enerji veriniz. 5 saniye sonra þebeke arama ledleri yanmaya baþlayacaktýr. Þebeke baðlantýsý gerçekleþince seviye gösterge ledleri sinyal seviyesine göre yanacaktýr. BAÐLANTILAR, DURUM GÖSTERGE IÞIKLARI VE AÇIKLAMALARI 1. Anten Konnektörü Anten, anten konnektörüne vidalanýr. 2. Adaptör soketi Cihaz ile birlikte verilen adaptör baðlantýsý yapýlýr. Sisteme enerji vermede kullanýlýr. 3. Seri Arabirim (opsiyonel) Bu soket vasýtasý ile PC baðlantýsý gerçekleþtirilir. Bu baðlantý ile cihazýn PC üzerinden SMS göndermesi mümkündür. Seri Arabirim Soketi 4. Telefon veya Santral Baðlantýsý Þekil 3. Cihazýn alttan görünümü Adaptör Soketi Þekil 3'te gösterilen telefon soketi vasýtasýyla cihazýn telefon veya santral dýþ hattýna Þebeke sinyal orta seviye ledi (Level 2) Þebeke sinyal minimum seviye ledi (Level 1 Meþgul durum ledi (telefon açýk/kapalý) Level 3 GSM þebekesinden en yüksek seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal seviyesi yüksek deðildir. Level 2 GSM Þebekesinden orta seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal zayýftýr. Level 1 GSM þebekesinden zayýf seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Ancak yine de cihazýnýz düzgün çalýþabilir. Eðer led sönükse sistemin hiç sinyal alamadýðýný gösterir ve bu durumda GSM sabit telefon cihazý ilk enerji verildiðinde olduðu gibi þebeke sinyalini aramaya baþlayacaktýr. Þebeke sinyalini ararken sinyal seviyesini gösteren ledler yanýp sönecektir. Þebeke bulunduðunda ledler sabit yanacaktýr. Sinyalin çok zayýf olduðu durumlarda cihaz yerini deðiþtirmeniz gerekebilir. Ledlerin diðer anlamlarý Meþgul durum ledi yanýyorsa cihaza baðlý telefonun açýk veya santralýn dýþ hattýnýn alýndýðýný gösterir. Led sönükse (hook on) telefon veya santralýn dýþ hattýnýn kapalý olduðunu gösterir. Tek baþýna Level 3 ledi yanýp sönüyorsa GSM sabit telefon cihazýna sim kartý takýlmamýþ olduðunu gösterir. Level 3 ve Level 2 ledi birlikte yanýp sönüyorsa GSM sabit telefon cihazýna takýlan sim kartýnýn pin kodunun iptal edilmediðini gösterir. baðlantýsý saðlanýr. Cihaza baðlanacak telefon/santral cihazý DP veya MF telefon olabilir 5. Durum Gösterge ýþýklarý ve açýklamalarý 9 10 Led 1 Led 2 Led 3 Led4 Sim kartý takýlý deðil Led 1 Tek baþýna yanýp söner LED` lerin Anlamý Pin kod no soruyor Led 1ve Led2 birlikte yanýp söner. Konuþma esnasýnda veya sukunetle Gelen anten sinyalinin þiddetini gösterir. Üçü yanýyorsa en kuvvetlidir. SMS özelliði kapalý Led 3 tek baþýna yanýp sönüyor. Telefonun açýk (hook off) / kapalý (hook on) olduðunu gösterir. 2. Ýstenirse gelen ses seviyesini bütün konuþmalar için sabit olacak þekilde arttýrmak/azaltmak mümkündür. Bu deðiþiklik 7 seviyeli olup cihazý programlayarak yapýlýr. (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz). 3. Giden ses seviyesini programla sabit olarak deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþiklik 7 seviyelidir. (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz). 12/16 KHZ ÜCRETLENDÝRME SÝNYALÝ Multicell cihazý, GSM konuþmasý baþladýðýnda, 12 veya 16 KHz veya Polarite Reversal SÝSTEME ÝLK ENERJÝ VERME VE ÇALIÞTIRMA 1. Cihaza ilk enerji verildiðinde þebeke sinyal seviye ýþýklarý sýrayla yanýp sönecektir. Bu durum þebeke sinyalini alýncaya kadar devam eder. Þebekeye baðlanýnca sinyal seviyesine göre ilgili ledler yanýk kalacaktýr. 2. Cihaza baðlý santral dýþ hattý veya telefondan düz çevir sesi alýnýrsa cihaz aramaya ve programlanmaya hazýrdýr. Düz çevir sesi yerine kesik kesik ton duyulursa cihaz henüz GSM þebekesine baðlanamamýþ demektir. 3. Telefon aramasý yapabilmek için ahizeyi kaldýrarak veya santralýn dýþ hattýna çýkarak Multicell GSM sabit telefonun çevir sesi alýnýr. Aranacak numara tuþlanýr, çalýyor tonu duyuluyorsa karþý taraf telefonu açtýðýnda görüþme gerçekleþir. Eðer aranýlan telefon meþgul ise o zaman meþgul tonu duyulur. 4. Dýþarýdan gelen çaðrýlardan Multicell'e baðlý olan santral dýþ hattý veya telefon makinesinin zili çalar. Telefonu açýp görüþmeye baþlayabilirsiniz. KONUÞMA SES SEVÝYESÝNÝ AYARLAMA 1. Konuþma esnasýnda gelen ses seviyesini sadece o konuþma için arttýrmak mümkündür. Bunun için konuþma esnasýnda 9 tuþuna bir saniyeden uzun basmak gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Ses yükseltme 4 kademelidir. Her 9 tuþuna 1 sn den uzun basýp gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Konuþma bitip telefon kapatýldýðýnda konuþma seviyesi baþlangýç konumuna döner. 11 sinyalini baðlý bulunduðu telefona veya santrala gönderir. Eðer GSM þebekesi ücretlendirme sinyali gönderirse cihazda bunu tekrar eder. Ancak GSM þebekesi ücretlendirme sinyali göndermezse Multicell aþaðýdaki þekillerde ücretlendirme sinyali üretir. a) Ücretlendirme sinyali hiç üretilmez. b) Sadece konuþmaya baþlandýðýnda bir adet ücretlendirme sinyali üretilir. c) Konuþmaya baþladýðýnda ve programlanabilen aralýklarla ücretlendirme sinyali üretilir. ( Cihaz baþlangýç konumunda 6 sn aralýklarla 12 KHz ücretlendirme sinyali üretir.) - Ücretlendirme sinyali programlanmasý için 8. bölümdeki programlama kýsmýna bakýnýz. MULTICELL CÝHAZININ ROGRAMLANMASI Bunun için cihazýnýza; a) Telefon baðlýysa doðrudan programlama kodunu çeviriniz. b) Santral baðlýysa, önce Multicell'in baðlý bulunduðu harici hatta çýkýnýz, ondan sonra programlama kodunu çeviriniz. Not Programlama kodunun þebekede tesadüfen kullanýldýðý durumlarda program kodu koduna çevrilebilir. (6. programlama kýsmýna bakýnýz.) Ancak baþlangýç programlama kodu dir. Multicell GSM sabit telefona birden fazla program girilmek istenirse; herbir program kodu cihaza tek tek girilir. Örneðin; iki program kodu girmek için önce program kodu çevrilir. (07447). Daha sonra birinci program tuþlanýr. Onay tonu alýnýr. 12

4 Cihaz birinci programý hafýzasýna kaydederken GSM þebekesinden ayrýlýr ve tekrar anten sinyalini arayarak GSM þebekesine baðlanýr. Ýkinci programý girmeniz için tekrar program kodu (07447) çevrilir ve ikinci program kodlarý tuþlanýr. Onay tonu alýnýr. Girdiðiniz program bilgileri tekrar deðiþtirmediðiniz sürece, enerji kesilmesi durumlarý dâhil sabit kalýr. 1. Duyduðunuz ses seviyesinin ayarý 01X tuþlayýnýz. X 1-7 (baþlangýç 4 tür) Duyduðunuz ses seviyesinin 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. 2. Giden sesinizin ayarý 02X tuþlayýnýz. X1-7 (baþlangýç 4 tür) Karþý tarafa giden ses seviyesini 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. 3. Cihazý fabrika baþlangýç deðerlerine döndürme 03 tuþlayýnýz. 4. Yurt içi aramalardaki dijit sayýsýnýn programlanmasý - Gerekenden fazla dijit için programlarsanýz son rakamdan sonra cihazýnýz yaklaþýk 8 saniye bekler ve baðlantýyý yapar. - Gerekenden az dijit için programlarsanýz daha numarayý çevirmeyi bitirmeden cihaz baðlantýyý yapmaya çalýþýr ve GSM network hata sinyali verir. - Eðer yurt içi numaralama planý sabit dijit sayýsýnda deðilse, programa gerekli maksimum sayýyý girmek gerekir /16 KHz ücretlendirme modunun seçimi a) Ücretlendirme þeklinin programlanmasý 05X X 0 Ücretlendirme sinyali hiç üretilmez. 1 Sinyal sadece konuþma baþladýðýnda üretilir. b) 12/16 KHz ücretlendirme sinyal aralýðýnýn programlanmasý 06XXX XXX arasý bir sayý (baþlangýç 60 karþýlýðý 6sn) XXX iki sinyal arasýndaki zamanýn 100 milisaniye üzerinden deðeridir. Örneðin cihazýn 12 saniyede bir kontür atmasýný istiyorsanýz, 12sn=12000ms için 12000/100=120 rakamýný XXX yerine programlamanýz gerekir. c) Ücretlendirme sinyalinin seçimi Ücretlendirme olarak 12 veya 16 KHz sinyali seçilebilir. 07X X 0 12 KHz (baþlangýç) 1 16 KHz 2 Polarity Reversal 6. Multicell programlama kodunun deðiþtirilmesi Cihazýn programlama kodu tesadüfen telefon þebekesi tarafýndan kullanýlýyor olabilir ve bu sorun teþkil edebilir. Bunu önlemek için cihazýn programlama kodunu deðiþtirmek mümkündür 08X X7 Programlama kodu (baþlangýç) 9 Programlama kodu UMTH ( Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) Modu 09X X 0 Standart Moddadýr (Baþlangýç). (Çevrilen Numaralarý Gönderir) 1 UMTH Modundadýr. Multicell cihazýnýn UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) operatörleri ne ucuz arama yapmak için kullanýlmasý mümkündür. Bu tip aramalar genelde numarayý aramadan önce operatör ulaþým kodunun ve varsa PIN Kodunun çevrilmesini gerekli kýlar. Multicell cihazý UMTH moduna programlandýðýnda önce bu numaralarý çevirir ardýndan aranacak yerin numarasýný gönderir. Ulaþým ve (varsa) PIN numarasýnýn girilmesi 2 Konuþma baþladýðýnda ve programlanan zaman aralýðýnda sinyal üretir. (baþlangýç durumu 6sn de bir sinyal üretir) nnn... n * n... ulaþým kodu * yýldýz tuþu CLIP / CLIR özelliðinin programlanmasý 11X X 0 CLIP ( GSM sabit telefon numarasý görünür ) (Baþlangýç) 1 CLIR (GSM sabit telefon numarasý gözükmez-(özel NUMARA) Eðer GSM sabit telefonun numarasýnýn görünmesini istemiyorsanýz bu programý girmeniz gerekir. 9. SIMLOCK özelliði Bazen GSM sabit telefon cihazýnýn sadece bir GSM operatörüne hizmet etmesi istenebilir Simlock yok (Baþlangýç) 1 Vodafone 2 Turkcell 3 Avea 10. Numara Kýsýtlama Özelliði Sadece bir veya birden fazla operatör aranmasý istendiðinde kullanýlýr. 13 * (Baþlangýç) 13 1.kod # 2.kod * Not 35 karektere kadar kod girilebilir. Birden fazla kod girilirse kod aralarýna # tuþlanýr. Örneðin sadece Turkcell aranmasý istenirse; * tuþlanýr. 11. Alan kodu ilavesi (versiyon v58 ve üzeri) Telefon alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirmemek için eklenen özelliktir. Bulunduðunuz yerdeki bir telekom abonesini ararken alan kodunu çevirmezsiniz. Ancak cihazýnýz bunu anlar ve çevirdiðiniz numaranýn önüne 0 ardýndan bulunduðunuz yerin alan kodunu otomatik ilave eder.(cihaz 0 ve 1 ile baþlamayan bütün numaralarýn önüne alan kodu ilave eder.) Bu amaçla bulunduðunuz yerin alan kodunu aþaðýdaki þekilde tanýmlamalýsýnýz AAAA AAAA Bulunduðunuz yerin 0 dâhil alan kodudur. Örnek Ýstanbul Anadolu yakasý için; tanýmlanýr. 15 Ýptal için; tuþlanýr. Not Bu özellik V58 den itibaren programlar için geçerlidir. 12. Girilen süre sonunda otomatik olarak cihazýn kullanýma kapatýlmasý (versiyon v60 ve üzeri) Bazý operatörler belirli bir süre için yapýlan görüþmeleri (örneðin 1600 dakika) ucuz olarak ücretlendirir ve bu süre aþýmýnda konuþma pahallýlaþýr. Kullanýcýlar bu süre dolumunda cihazýn otomatik olarak devre dýþý kalmasýný ve kendilerinin yeni süre girinceye kadar cihaz üzerinden konuþma yapýlmamasýný isterler. Bu özellik aþaðýdaki þekilde programlanýr xxxx A#B#C#...#E* A,B,C,D,E Arama yönleri X- dakika cinsinden konuþulacak toplam süre yön kodlarý 1- Vodafone 2- Türkcell 3- Avea 4- T.Telekom 5- Yurtdýþý 6- Kýsa kod -Süre hanesine 0000 girilirse bu özellik iptal olur. -Süre bitiminde tekrar süre girilirse program tekrar aktif olur. -Farklý yönlere ayný süre tanýmlanabilir. -Her yöne ayrý süre girilebilir. Örneðin; Vodafone, Avea ve Türkcell yönüne 1600 dakika, Telekom yönüne 500 dakika tanýmlamak için; #2# * tuþlamak yeterlidir. 16

5 13. Fatura baþlama tarihi tanýmlama (versiyon v67 ve üzeri) Yapmýþ olduðumuz süre programýný tanýmladýðýmýz günde otomatik olarak günceller FF ile fatura baþlama günü girilir. FF-Fatura baþlama günüdür. Örneðin girilirse cihaz ayýn 18 i geldiðinde eski süreyi iptal ederek yeniden süreyi otomatik olarak yükler, kullanýcý tekrar tekrar süre girmek zorunda kalmaz. Not 1)Fatura tarihi baþlangýç olarak 01 girilmiþtir. Not 2)Bu özelliðin çalýþmasý için Sim kartýn SMS özelliðinin açýk olmasý gerekir. 14. Tanýmlanan konuþma sürelerinin iptali(versiyon v67 ve üzeri) süre özelliðini tamamen iptal ederek süresiz görüþmeye geçirilir. NOT Hattýnýzýn fatura tarihini girmeyi unutmayýnýz. Sim kartýnýzýn SMS özelliðinin açýk olmasý gerektiðini unutmayýnýz. SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ GSM SABÝT TELEFON ÇALIÞMIYOR, LEDLER YANMIYOR. Adaptör baðlantýsý ve adaptörün takýlý olduðu prizi kontrol ediniz. LED1 VE LED2 BÝRLÝKTE YANIP SÖNÜYOR. Sim kart PIN kodu soruyor olabilir. Pin kodu sormayý iptal ediniz. LED1 YANIP SÖNÜYOR. Sim kart takýlmamýþ veya arýzalý olabilir YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI ÝLÝ FÝRMA ADI TELEFON ADANA MULTÝTEK ELK. SAN. ve TÝC.A. Þ. ANKARA MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝSTANBUL/AVRUPA MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝSTANBUL/ANADOLU MULTÝTEK ELK.SAN. ve ÝZMÝR MULTÝTEK ELK.SAN. ve (322) (322) (312) (312) (212) (212) (216) (216) (232) (232)

6 GARANTÝ BELGESÝ Belgenin Onay Tarihi ve Sayýsý Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Teblið uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN ÜNVANI MULTÝTEK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. MERKEZ ADRESÝ KEMERDERE MAH. KÖROÐLU SOK. NO 25 DUDULLU/ÜMRANÝYE ÝSTANBUL TELEFONU VE FAKSI (216) / (216) FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN MATBU ÝMZASI -KAÞESÝ MALIN CÝNSÝ MARKASI MODELÝ BANDROL VE SERÝ NO GARANTÝ SÜRESÝ AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ SATICI FÝRMANIN ÜNVANI ADRESÝ TELEFONU FAKSI TARÝH ÝMZA KAÞE GSM SABÝT TELEFON MULTÝTEK MULTÝCELL 2 yýl 30 iþgünü GARANTÝ ÞARTLARI 1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve 2 (iki) yýldýr. 2. Malýn bütün parçalarý dâhil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garanti kapsamýndadýr. 3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 (otuz) iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. 4. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. 5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; - Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, - Tamiri için gereken azami süresinin aþýlmasý, - Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrayla satýcýsý, bayii, acentesi temsilciliði ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda bedel indirimi talep edebilir. 6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü ne baþvurabilir. TARÝH REVÝZYON TARÝHÝ 04/10/2010 REVÝZYON NO 1 DOKÜMAN NO MLÞ14-21 SAYFA NO 19/

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-1 AC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-5 DC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

MBA-40 S/B, MBA-40C MODEL MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

MBA-40 S/B, MBA-40C MODEL MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MBA-40 S/B, MBA-40C MODEL MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MBA-40 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek MBA-40 multibus interkom telefonu

Detaylı

MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MB-41 MULTİBUS SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek MB-41 multibus interkom telefonu seçtiğiniz için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ

CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM2-C-V: 7G 01 00 0014 CM-02NLRM2-S/B: CM-02NLRM2-C: CM-02NLRM2-S/B-V:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı