ANKARA 11 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA 11 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA"

Transkript

1 ANKARA 11 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Dosya No Karar No : 2007/2084 karar sayılı dosya : 2007/2084 Kararı ve bu kararı takip ederek yenilenen izleme ve dinleme kararları Karara İtiraz Edenler : 1- Müjde Tozbey (TC. Kimlik No:...) 2- Hüseyin Murat Yurttaş (TC. Kimlik No:...) 3-Yelda Koçak (TC. Kimlik No:...) 4- Şerif Özgür Urfa (TC. Kimlik No:...) Osmanağa Mh. Nihal Sk. No:4 Kadıköy İstanbul Öğrenme Tarihi : (Vatan Gazetesi nden öğrenilen tarih) Konu : Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi nin tarihli 2007/2084 sayılı kararı ve bu kararı takip ederek yenilenen izleme ve dinleme kararlarına dair itirazlarımız hakkındadır. Açıklamalar : Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı nın(idb) talebi üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi nin 25 Nisan 2007 tarih ve 2007/2084 karar sayısı ile Türkiye deki tüm telefon, cep telefonu, internet vb. haberleşme araçlarının izlenmesi için İDB ye yetki vermiştir. Söz konusu karar ve gerekçesi şöyledir: tarih, sayılı yazıda, devletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğine, emniyet ve asayişine, halkımızın can ve mal güvenliğine ve ülkemizin içinde bulunduğu demokratik sürecin sekteye uğratılması için eylem arayışı içerisindeki terör örgütlerinin stratejilerinin önceden tespit edilebilmesi ve özellikle cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili meydana gelebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, eylemlerin planlama ve hazırlık aşamasında deşifre edilebilmesi amacıyla özellikle bombalama eylemlerinde bombaların aktif hale getirilmesinde GSM telefonlarının kullanılması sebebiyle, yurtdışı çıkışları dahil olmak üzere ileriye dönük olarak 3 aylık dönemde oluşacak detay kayıtlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan temin edilip canlı (on-line) olarak alınması, en kısa sürede bilgisayar ortamında incelenebilmesi, 5397 sayılı yasa ile düzenlenen 2559 sayılı yasanın ek-7 maddesi uyarınca istenmiştir.

2 Yurtdışı çıkışları dahil olmak üzere Türk Telekom tarafından işletilen sabit telefon veya mobil (NMT), Turkcell, Vodafone (Telsim), Avea (Aria-Aycell) GSM şirketleri ile UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmeti) şirketleri tarafından işletilen ve telefon üzerinden yapılan iletişime ait sinyal (tüm detay) bilgilerinin, kullanıcı ve makine bilgilerinin, SMS alıp-gönderme, GPRS (cep telefonlarında veri iletimi sağlayan sistem) bağlantılarının, GPRS üzerinden internet bağlantılarının, Türk Telekom, internet servis sağlayıcıları ve UMTH firmalarının internet bağlantıları üzerinden DATA ve ses (VOİP) transferinin, DATA hattı (kablolama) üzerinden haberleşme ve faks bilgilerinin ileriye dönük olarak 3 aylık dönemde oluşacak detay kayıtlarının 5397 sayılı kanun gereği olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından temin edilip canlı (on-line) olarak alınmasına karar verilmiştir. Hakim tarafından verilen bu karar, içeriği gereği üç ayda bir talep üzerine yenilenmektedir. İzleme yetkisi içerikli bu kararın yenilenmesi nedeniyle karar numaraları tarafımızdan öğrenilememiştir. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi nin tarih ve 2007/2084 sayılı kararının ve bu kararı takip ederek yenilenen izleme ve dinleme kararlarının hiçbir hukuksal yanı bulunmadığı gibi, birçok anayasal hakkı da ihlal niteliği taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu kararlara İTİRAZ EDİYORUZ. Şöyle ki, İtirazlarımız : 1. Verilen yetkinin kapsamı, amacı, kimlere dair olduğu, çizgileri belli değildir. Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ek maddesi ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesine göre casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili amirin yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Yetkili amirin yazılı emri ise yirmidört saat içerisinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Böylece alınan yetkinin istihbarat müdürlüğü tarafından suiistimal edilmesi önlenmektedir. Ancak her durumda, kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tesbite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. Oysa itirazımızın konusu olan hâkim tarafından verilen karar, Türkiye toplumunun tümünü kapsamakta ve herkesin dinlenmesine ve izlenmesine yol açmaktadır. Bu durum nedeni, kapsamı ve izlenilecek kimselerin belli olmayacak biçimde herkese ulaşılabilmesini sağlaması nedeniyle hem yukarıda anılan yasaların ilgili maddelerine hem de CMK nun 135 ve devamı maddelerine aykırıdır. Ayrıca, TCK nun 132. maddesinde düzenlenen Haberleşme Özgürlüğünü İhlal suçunun da işlenmesine yol açmaktadır.

3 Görüleceği üzere genel bir izleme ve dinleme kararıyla devletin hiçbir organı, herkesi izleme ve dinlemeye tabi tutamaz. İlgili mahkeme kararı, hakkında yeterli veya kuvvetli şüphe bulunmak bir yana basit şüphe bile bulunmayan, kimlikleri ve telefonları belirlenmemiş yani kişiselleştirilmemiş ve kanuna aykırı bir yetki sağlamaktadır. Bu Anayasa nın başta özel hayatın gizliliği ve haberleşme özgürlüğü olmak üzere pek çok düzenlemesine aykırıdır. Ayrıca dayanak yasaları Meclis Genel Kurulu na gelmeden görüşerek kabul eden TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut da tarihli Hürriyet gazetesinde çıkan beyanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, kesinlikle, sadece ve sadece özel kanunda yazılan suçların kovuşturulması, takibi için sadece kendi sorumluluk alanında olmak üzere yetki alabilir. Ben kanun yapıcı olarak söylüyorum; kanun koyucunun amacı, muradı budur. (Son alınan yetki) Kesinlikle hukuki, kanuni değil. Kanun koyucu olarak bizim amacımıza ters düşüyor. Bu tartışılmalı, ilgili makamlar bununla ilgili mutlaka itirazlarını yapmalı. Biz bu yasayı, bu amaçla çıkarmadık.(emniyet'in 'Dinleme değil, izleme' açıklaması konusunda) İzleme diye bir prosedür zaten yok. İzleme olursa kanunun amacının dışına çıkarız. Biz suçluların takibi konusunda yetki verdik. TCK'nın ilgili bütün maddelerini tek tek saydık. İzleme diye bir yetki vermedik. Kimse kendi karnından kanun uydurmasın. demektedir. (EK-1) Kanunun uygulanmasında ve yorumlanmasında kanun koyucunun iradesinin açıkça dışına çıkan bu kararın yasaya ve hukuka aykırılığı açıktır. Yine tarihli Radikal gazetesine görüşlerini açıklayan pek çok hukukçu da ilgili hâkim kararının yasaya ve hukuka aykırı olduğunu söylemişlerdir. (EK-2) 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nda belirtilen temel hak ve hürriyetler ihlal edilmiştir. Kamu güveliğini sağlama ve terörle mücadele gerekçesi ile İDB ye verilen 70 milyonu izleme ve dinleme yetkisi ile Anayasa nın temel hak ve hürriyetlere ilişkin pek çok maddesi ihlal edilmiştir. Şöyle ki; Anayasa nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen 13. Madde hükmüne göre Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Oysa mahkeme kararı kanundaki sınırlamaları da aşarak tüm bir toplumu potansiyel suçlu konumuna getirmiş ve sınırlamada ölçülülük ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Bu izleme kararı ile Türkiye de yaşayan herkesin kimlerle görüştüğü, bu görüşmeleri yaparken nerelerde olduğu gibi bilgiler kişiler hakkında herhangi bir suç şüphesi dahi olmadığı halde emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatlarınca kayıt altına alınmaktadır. Bu durum Anayasa nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesinin açık ihlalidir. Aynı biçimde Anayasa nın haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. Maddesine göre güvence altına alınmış haberleşmenin gizliliği de haklı, hukuka uygun ve ölçülü bir karar olmadan ihlal edilmektedir.

4 Anayasa nın 25. Maddesine göre kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Ancak tüm bir toplumun takip edildiği bu karar ile herkesin kimlerle görüştüğü tespit edilerek insanların görüştüğü kişiler üzerinden düşünce ve kanaatlerinin izin ve rızaları olmadan ortaya çıkarılması tehlikesi doğmaktadır. Bu anlamıyla Anayasa nın 25. Maddesi de ihlal edilmektedir. Anayasa nın suç ve cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. Maddesine göre kimse kendisi ve kanunda gösterilen yakınları aleyhine delil göstermeye zorlanamaz. Ancak hakkında hiçbir biçimde basit, yeterli veya kuvvetli suç şüphesi bulunmayan kişiler için alınan bu izleme kararı ile aleyhine delil oluşturabilecek bilgiler ele geçirilmektedir. Bu haliyle mahkeme kararı Anayasa nın 38. Maddesinin açık bir ihlalidir. 3. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı na izleme ve dinleme yetkisi verilerek suç işlemeye teşvik edilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, hâkim tarafından verilen yetkinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ek maddesi ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesine göre Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Bu hükümler doğrultusunda başta İDB olmak üzere kolluk ve istihbarat görevlileri TCK nun 132 ve devamı maddelerinde düzenlenen özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçları ve 257. Maddesinde düzenlenen görevini kötüye kullanma suçlarını işlemeye teşvik edilmektedir. Bu hükümlere göre yapacağımız suç duyurusu hakkımızı şimdilik saklı tutmaktayız. 4. Toplumun tüm bireyleri potansiyel suçlu olarak kabul edilmiştir. Söz konusu kararda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı na herkesi izleme ve dinleme yetkisi verilmektedir. Verilen bu yetkinin hukuksal olup olmadığı bir yana; herkesin suç işleme potansiyeli ve suçlu olabileceği düşüncesi olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere TCK nun 2. maddesine göre suç ve cezalarda kanunilik ilkesi ve TCK nun 38. maddesine göre masumiyet karinesi ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre kişiler ancak kanunda suç olarak tanımlanmış fiilleri işlemeleri halinde kanunda gösterilen ceza yaptırımları ile karşılaşırlar ve ayrıca herkes aksi mahkeme kararı ile sabit oluncaya kadar masumdur. Ancak verilen izleme ve dinleme yetkisi kararı gerekçesinde, kuvvetli suç şüphesi bir kenara, basit şüphe olmamasına rağmen herkesin suçlu olabilme olasılığından bahsedilmiş ve kamu güvenliğinin sağlanması gerektiği iddia edilmiştir. Oysa ülke içerisinde yaşayan insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak yerine, herkesin bir gün suç işleyebileceğine inanıldığı belirtilerek söz konusu hakların ortadan kaldırılmaya çalışılması hiçbir demokratik ve sosyal devlet anlayışına uymamaktadır.

5 Ayrıca bu karar ile kişilerin gelecekteki belirsiz ve varsayılan iradelerine dayanılarak kanunun suç olarak düzenlemediği fiillere göre soyut suç isnatları yapılmaktadır. Ceza hukukunun tüm dünyada kabul edilen ve toplumların uzun gelişme aşamaları sonucunda kabul edilen bu ilkelerden geriye dönüş izlenimi veren bu kararın eşine Ortaçağ ın Engizisyon mahkemelerinde rastlanmaktadır. 5. İtiraza konu mahkeme kararı ile toplumun temel hak ve özgürlükleri, yürütme erkinin keyfiyetine terk edilmiştir. Bilindiği üzere temel hak ve özgürlükler ancak istisnai durumlarda makul ve adil bir ölçüde sınırlanabilir. CMK na göre hürriyeti kısıtlayıcı tedbirlere ancak istisnai durumlarda ve zorunlu hallerde, sınırlı şekillerde başvurulabilir. İtiraza konu olan kararda ise, toplumun temel hak ve özgürlüklerinin kullanımının sınırlandırılması, izlenmesi ve benzeri uygulamalar yargı eliyle yürütmenin kolu olan İDB ye verilerek yürütmenin yetkileri hukuka aykırı olarak genişletilmiş ve hatta özgürlüklerin kullanımı tamamen yürütmenin keyfiyetine bırakılmıştır. Her ne kadar kanun bu türden önleme niteliğindeki iletişim izleme ve dinlemelerinde hakim kararı ve üç aylık süre başta olmak üzere çok önemli sınırlamalar getirse de, ANKARA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMİ NİN VERDİĞİ İLETİŞİMİN İZLENMESİ VE DİNLENMESİ KARARI VE ONU TAKİP EDEN YENİLEME KARARLARI İLE SÜREKLİ KILINAN BU YETKİ, YARGI ERKİNİ YÜRÜTME ERKİNİN ONAY MAKAMI, NOTERLİK MAKAMI HALİNE GETİREREK YÜRÜTMENİN SON DÖNEMDE YARGI ÜZERİNDE ARTTIRMAYA ÇALIŞTIĞI BASKIYA KATKI SUNMAKTADIR. 6. Yürütmenin kontrolüne bırakılan temel hak ve özgürlüklerin kullanımına, ideolojik ve psikolojik baskı uygulayarak toplum yıldırılmaya çalışılacaktır. Hükümet ve idareden oluşan yürütme, toplumu izleme ve dinleme yetkisini -hiç kullanmasa dahi- elinde bulundurarak, farklı düşüncelere karşı baskı unsuru olarak kullanmıştır ve kullanmaya devam edecektir. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını yürüten kamu görevlisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde halen ABD de ikamet eden Fetullah Gülen in oluşturduğu tarikata üye olduğu gerekçesiyle dönemin sicil amirleri olan İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından siciline yazıldığı Cumhuriyet gazetesinin 26 Mayıs 2006 tarihli sayısında iddia edilen bir görevli olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. (EK-3) Böylesi ilişkileri olduğu sicil amiri dönemin İstanbul Valisi tarafından siciline işlendiği söylenen bir kamu görevlisinin başında bulunduğu İstihbarat Dairesi ne yasalara aykırı olarak ülkede yaşayan herkesi sınırsız bir şekilde dinleme ve izleme yetkisi verildiğinde olacak olan karşıtlarının özel yaşamlarından arkadaş sohbetlerine kadar her şeyin kamuya gereken yollarla sunularak bu kişilerin sindirilmesi olacaktır. Son dönemlerde bu türden pek çok olay gerek yazılı ve görsel medyada gerek de internet ortamında ortaya çıkmıştır. İlk akla gelenler, Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç in makamında yaptığı bir görüşme sırasında hükümet aleyhinde ifadeler içeren konuşmasının

6 bant çözümü günlerce bazı gazete ve televizyonlarda yayınlanması, Fethullah Gülen ile ilgili beraat kararına itiraz edip Yargıtay a başvurmasıyla adı kamuoyunda gündeme gelen Ankara Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci nin YouTube internet sitesine ve iktidar yansılı bazı yayın organlarında yayınlanan dinleme kaseti, TSK nin Elektronik Bilgi Sistemleri Merkezi nin başındaki Tuğgeneral Münir Erten in makamında dinlenen ve YouTube internet sitesinde yayınlanan ses kaydı, Donanma Komutanlığı nda görevli Tümamiral Kadir Sağdıç ın özel bir toplantıda yaptığı ve YouTube internet sitesinde yayınlanan konuşma kaydı, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ü izleyen bir polis aracının ortaya çıkması ve CHP Genel Başkanvekili Önder Sav ın basına yansıyan konuşmalarıdır. Bunlar medyaya yansıyanlardır. Birde fısıltı olarak yaygınlaşan muhaliflerin özel yaşamları ile ilgili kayıtların bulunduğu CD lerin gönderilip bu kişilerin susturulduğu yolundaki iddialardır. Bu yolla toplumun önünde aktif politika yapan ya da toplumda etkili konumda bulunan işadamı, gazeteci ve televizyoncular bir şekilde sessizliğe gömülmek zorunda bırakılmaktadır. Yürütmenin, bir taraftan ülkenin bağımsızlığının göstergelerinden biri olan iletişim ağını, yani Türk Telekom u yabancı sermayedarlara yok pahasına satarken, diğer taraftan teröre karşı önlem bahanesi ile tüm toplumu mercek altına almasının bir skandal olduğu aşikârdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde bu denli bağımlı olmadığı gibi, hiç bir döneminde de Yasama ve Yürütme, yargı ve muhalifleri üzerinde baskı ve kontrolünü bu kadar artıramamıştı. Oysa bugün, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin dahi takip edilip dinlendiği bir dönemde, başta yargı olmak üzere devlet kurumlarının siyasal iktidar üzerinde denetleme yeteneğini yitirdiği, yurttaşların siyasal iktidar karşısında çaresiz ve yalnız kaldığı, yurttaşların devlet tarafından tehdit olarak algılandığı ve Cumhuriyet in kazanımlarının tartışmaya açıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürece, devletin çözülme süreci denir. Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden ötürü hiçbir hukuksal dayanağı bulunmayan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliği nin tarih ve 2007/2084 sayılı kararını takiben yenilenen izleme ve dinleme kararlarına dair itirazlarımızın kabul edilerek ilgili tüm kararların KALDIRILMASINI talep ederiz. Saygılarımızla İtiraz Edenler Müjde Tozbey Hüseyin Murat Yurttaş Yelda Koçak Şerif Özgür Urfa Ekler : tarihli Hürriyet gazetesi tarihli Radikal gazetesi 3-26 Mayıs 2006 tarihli Cumhuriyet gazetesi 4- Kimlik Fotokopileri

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ

I. İLGİLİ HÜKÜMLERİN ANAYASA YA AYKIRILIĞI VE İPTAL GEREKÇELERİNİN ÖZETİ KONU: 15.04.2015 Tarih ve 6639 Sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN un 29. Maddesi ile düzenlenmiş olan 4.5.2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1

CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ Halit KIVRIL* 1 CEZA YARGILAMASINDA İLETİŞİMİN TESPİTİ * 1 ÖZET Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiģimin denetlenmesi ilk kez 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Kanun ile yasal düzenlemeye kavuģmuģtur. 01.06.2005

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük. İnternet Erişimi ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay ANALİZ TEMMUZ 2015 SAYI: 133 Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi Murat Tumay COPYRIGHT 2015 Bu yayının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ANKARA ANKARA İSTANBUL : 4- ANKARA : 5- ANKARA : 6- -ANKARA : 7- ANKARA : 8- ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ANKARA ANKARA İSTANBUL : 4- ANKARA : 5- ANKARA : 6- -ANKARA : 7- ANKARA : 8- ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Kamu Başdenetçisi) TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 02.2013.44 KARAR NO : 2013/69 ŞİKAYETÇİNİN ADI- SOYADI/UNVANI/ADRESİ : 1- DERNEĞİ ANKARA : 2- DERNEĞİ ANKARA : 3- DERNEĞİ İSTANBUL

Detaylı

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır?

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Hazırlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma", Hukuk Ve Adalet, sayı 11, 2007 (Kerem Altıparmak, vd. ile birlikte) *** Yazıdan internet

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE RAPORU (2009) ELEKTRONİK GÖZALTI DÜNYASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE RAPORU (2009) ELEKTRONİK GÖZALTI DÜNYASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE RAPORU (2009) ELEKTRONİK GÖZALTI DÜNYASI e-göz@ltı TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Ihlamur Sokak No: 10 KAT: 2 Kızılay/ANKARA www.emo.org.tr

Detaylı

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul Yayımlayan: Redaksiyon: Sorumlu: Çeviri: Tasarım: Baskı: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sk. No:12 D:5 34353 Beşiktaş / İstanbul Tel +90 212 310 82 37

Detaylı

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ

17 4 2014 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/bireyselkarar/content/472bbf6e-ce2c-4c83-a402-6bdd44702537?wordsonly=false TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2014/3986 Karar Tarihi: 2/4/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz PAKSÜT Celal

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 132-140. MADDELERİNDE YER ALAN ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA ŞİKAYET EDEN : Aziz Yıldırım VEKİLLERİ : Av. Deniz Tolga Aytöre Av. Abdurrahim Erol Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Recep Peker Cad Kadıköy/İstanbul ŞÜPHELİLER : 1.-

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri 524 SIRA SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751 Madde 1 - Polis, asayişi amme, şahıs,

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır

İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır EK-1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 7..21 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN Başvurucu 1- T.C.

Detaylı