BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R )"

Transkript

1 BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R ) DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ dir. Kısa adı BADER dır. Madde 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara dır. AMAÇ Madde 3: a) Ankaralı hemşehrileri birbirleriyle tanıştırmak, b) Ankaralı hem şehriler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ve dayanışmayı sağlamak, c) Devlet yönetiminde ve bürokrasideki Ankaralıların bilgi ve birikimlerini genç Ankaralılara aktarmak, Genç Ankaralıların ÜLKE yönetiminde yer almalarını sağlayarak etkin çalışmalar yapmak, d) Ankara nın yetiştirdiği veya Ankara ya önemli ve unutulmaz hizmetler vermiş kişileri yeni nesillere tanıtmak ve geleceğe taşımak, e)ankara nın unutulan ya da unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini canlandırmak yeni nesillere aktararak, Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini korumak, güzelleştirmek ve tanıtmak için Ankaralı Bürokratlarla işbirliği yapmak, f) Dernek faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla; dergi, gazete ve broşür bastırıp dağıtmak, elektronik iletişim olanaklarını kullanmak, g) Eğitim ve öğrenim gören Ankaralı yetenekli öğrencileri desteklemek, h) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası projeler oluşturmak, oluşturulan projelere katılmak veya destek olmak ı) Yurtiçi ve yurtdışı eğitici, öğretici ve bilimsel geziler düzenlemek, j) Uluslararası ve ulusal düzeyde başkent veya kentlerle ilişki kurarak Ankara yı tanıtıcı programlar ve projeler düzenlemek, işbirliği yapmak. k) Uluslararası ve ulusal düzeyde kültür, sanat, edebiyat, tarih konularında çalışmalar, aktiviteler yapmak. Bu alanlarda yapılacak çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak veya destek sağlamak, işbirliği yapmak. DERNEK FAALİYETLERİ Madde 4: Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen çalışma ve faaliyetleri yapar. a) Üyelerin tanışması ve kaynaşması amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemek, b) Dernek tüzel kişiliğinin ve üyelerin tanıtılması amacıyla; dergi, gazete ve broşür bastırıp dağıtmak, elektronik iletişim olanaklarını kullanmak, c) Düğün, nişan, ölüm gibi günlerde üyeleri bir araya getirmek için hızlı iletişim ve haberleşme sistemi kurmak, d) Ankaralı yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğrenimini desteklemek amacıyla burs vermek, e) Sportif faaliyetlerde bulunmak ve Ankaralı sporcuları desteklemek, f) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla bunlarla ilgili olarak kurulacak işletmelere katılmak veya destek olmak, Ankara türkülerini ve halk oyunlarını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla kurs düzenlemek ve seğmen yetiştirmek için faaliyetlerde bulunmak. g) Yurtiçi ve yurtdışı eğitici, öğretici ve bilimsel geziler düzenlemek, h) Uluslararası ve ulusal düzeyde başkent veya kentlerle ilişki kurarak Ankara yı tanıtıcı programlar ve projeler düzenlemek, işbirliği yapmak, Avrupa Birliğince desteklenen projelere katılmak, proje üretmek ve uygulamak, i) 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Ankara Hemşehriliği ni kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 1

2 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşu ile ilgili hazırlanacak resmi ve özel programlara ve kutlamalara katılmak, programlar hazırlamak. j) Ankara ile ilgili tarihi günlerde konser, yemek, eğlence gecesi, radyo ve televizyon programı düzenlemek, kardeş kuruluşlarca düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, k) Hemşehriler arasında ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla Yardımlaşma Sandığı kurmak, l) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca işbirliği yapmak, m) İktisadi işletme kurmak ve ticari faaliyette bulunmak, n) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için günün gerektirdiği her türlü faaliyette bulunmak. DERNEĞE ÜYE OLMAK, AİDATLAR ve ÜYELİKTEN ÇIKMAK ÜYE OLMAK Madde 5: Medeni haklara sahip ve derneğin tüzüğünü benimsemiş her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak için; kişisel bilgiler ile birlikte dernek amaçlarına ve yasalara uygun olarak çalışacağını belirten Üyelik Başvuru Formu doldurulur. Bu form iki asil üyenin referansı ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu başvuruyu kabul veya ret etmekte serbesttir. Yapılan başvuru herkesin görebileceği bir yerde 15 gün süre ile ilan edilir. Yapılacak itirazları Yönetim Kurulu değerlendirir. Yönetim Kurulu Kararı bir ay içerisinde başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Şubelerde de aynı işlem uygulanır. Ancak; şubeler, şubelerde yapılan üye kayıtlarını 6 ayda bir liste halinde genel merkeze bildirmek ve onaylattırmak zorundadır. ÜYE AİDATLARI Madde 6: Aylık 10 TL olmak üzere yıllık 120 TL üyelik aidatı alınır. Aylık ve yıllık aidatlar günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak GENEL KURUL tarafından yeniden düzenlenebilir. Ayrıca her üye istediği kadar bağışta bulunabilir. DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Madde 7: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin istifa hakkı vardır ve önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyesinin ölmesi, medeni haklarını kaybetmesi, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında dernekten çıkarılma kararı alınması, durumlarında Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine bildirimde bulunmak kaydı ile üyelik kayıtları silinebilir. DERNEK ORGANLARI Madde 8 : Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Başkanlık Divanı, Denetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, ve yardımcı kuruluşlardır. GENEL KURUL TOPLANMA, ÇAĞRI USULÜ VE ZAMANI Madde 9: Dernek Genel Merkezine kayıtlı üyelerin ve şube delegelerinin salt çoğunluğu (yarıdan bir fazla) ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yükse Disiplin Kurulu asil üye sayısı toplamının iki katından az olmamak kaydı ile salt çoğunluk aranmaksızın, yapılır. Genel Kurul toplantılarının Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde belirlenen bir yerde yapılması zorunludur. Madde 10: a) Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun belirlediği bir günde yapacağı çağrı ile olağan olarak toplanır. 2

3 b) Olağan üstü olarak toplanma ise, Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli görmesi veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği ile yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya genel kurul toplantı isteminde bulunan üyelerden biri, Sulh Hukuk Hakimliği ne başvurarak, Derneği Genel Kurula götürecek dernek üyelerinden 3 kişilik heyetin atanmasını talep edebilir. ÇAĞRI USULÜ Madde 11: a) Genel Merkez Yönetim Kurulu; tüzüğe göre Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 (on beş) gün önceden günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta, SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Dernekte askıya çıkararak üyelerin bilgi edinmesini sağlar. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; en az yedi gün, en fazla altmış gün sonra yapılacak ikinci toplantının gün, yer ve saati de bu ilanda belirtilir. b) Genel Kurul Toplantısı her hangi bir nedenle ertelenirse, durumun ertelenme nedeni belirtilerek aynı gazetede ilan edilmesi zorunludur. Erteleme süresi Altı aydan fazla olamaz. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. c) Üyeler ikinci toplantıya (a) bendinde belirtilen esaslara göre çağrılır. Madde 12: Genel Kurul Toplantılarının yasalara ve tüzüğe göre zamanında yapılmasından birinci derecede Dernek Genel Başkanı sorumludur. Madde 13: Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkeze kayıtlı üyelerin ve şube delegelerinin iştiraki ile toplanır. a) Şube delegeleri, yükümlülüklerini yerine getiren ilk asil 25 üye doğrudan, sonraki her beş üyeden biri, beş kişiyi temsilen şube genel kurulunca delege seçilerek belirlenir. b) Şubeler delege listelerini, Şube Genel Kurul Toplantılarından sonra hazırlar ve en geç bir ay içerisinde Genel Merkeze yazılı olarak teslim ederler. c) Genel Kurul kararları oy çoğunluğu esasına göre alınır. Madde 14: Genel Merkez Genel Kurulu ilanda belirtilen yer ve zamanda gündem maddelerini görüşmek üzere toplanır. Toplantı yeri girişinde hazır bulundurulacak delege listeleri, delegeler tarafından imzalandıktan sonra, delege sayısı bir tutanakla tespit edilir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterli sayıda katip üye seçilir. Toplantı sonunda, katipler üyeler tarafından düzenlenen bütün tutanaklar ve divana iletilen belgeler divan heyetince imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna teslim edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 15: Genel Merkez Genel Kurulu aşağıda belirtilen hususları görüşüp karar vermeye yetkilidir. a) Yönetim Kurulu nun faaliyet ve Denetim Kurulunun denetim raporunun görüşülerek ibra edilmesi, b) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçenin görüşülerek kabul edilmesi, c) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, d) Dernek için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, e) Yurt dışındaki ve yurt içindeki dernek amaçlarına uygun, dernek, federasyon veya teşekküllere, katılmaya, ayrılmaya üye vermeye veya kurucu olarak katılmaya karar verilmesi, f) Derneğin fesih edilmesi, g) Dernek organlarının seçimi, h) Yürürlükteki mevzuatta, genel kurulca yapılması emir olunan hususların yerine getirilmesi, Disiplin kurulu kararlarına yapılan itirazların görüşülmesi, 3

4 ı) Dernek Yönetim Kuruluna, personel ve genel giderler dışında yapacağı arsa,daire, bina, taşıt ve iktisadi işletmeler için işletme kredisi gibi büyük mali harcamalarda borçlanma yetkisi vermek, i) Dernek şubelerinin açılmasına, kapatılmasına veya feshine karar vermek, GENEL MERKEZ NUN TEŞKİLİ Madde 16: Üç yıl süre ile görev yapacak Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla, bir Genel Başkan olmak üzere, 25 asil ve 25 yedek üye olarak seçilir. a) Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bir Genel Başkan vekili, sekiz Genel Başkan Yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sayman seçerek görev bölümü yapar. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu nda toplantı ve karar yeter sayısı 13/25 dir. c) Genel Merkez Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak iki ay toplantıya katılmayan üye Disiplin Kuruluna sevk edilerek Yönetim Kurulu üyeliğine son verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu iki ay toplantı yapmaz ve karar alamaz ise, durum tespiti Denetim Kurulunca yapılarak Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. d) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine yedek listeden ilk sırada yeralan üye getirilir. e) Yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler İl Dernekler Birimine bildirilir. GENEL MERKEZ NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar a) Derneğin tüzükte açıklanan amaçlar doğrultusunda yönetilmesini sağlar. b) Derneği temsil eder. Gerekli gördüğü hallerde bir veya birkaç üyeye derneği temsil yetkisi verir. c) Mali dönem bütçelerini hazırlar. d) Dernek tüzüğünde ve ilgili mevzuatta yapılması istenilen veya Genel Kurul tarafından kararlaştırılan işleri yapar, e) Olağan ve olağan üstü toplantıların düzenlenmesini sağlar, f) Dernek personelinin atanmasına veya işine son verilmesine karar verir, g) Şube Kurucularına yetki verir, h) Derneğin faaliyetleri doğrultusunda kurulan çalışma ve uygulama komisyonları için atama yapar, denetler ve lüzumu halinde görevden alır. ı) Üyelik başvurularını inceler ve karara bağlar. i) Dernek faaliyetleri için gerekli olan yönetmelikleri hazırlar. j) Yardımcı kuruluşların ve iktisadi işletmelerin yöneticilerin atanmasına veya azil edilmesine karar verir. k) Genel Merkez Yardımcı Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcılarını seçer. l) Genel Merkeze karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen şubeler hakkında olağanüstü Genel Kurul kararı alır ve Şube Başkanına bildirir. IN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 18: Genel Başkan aşağıda belirtilen işleri yapar ve yapılan işlerden sorumludur. a) Genel Merkez Genel Kurul Sonuç Bildirimi formunu hazırlayarak genel kurulu izleyen 30 gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirir. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konularda ve miktarlarda, dernek adına düzenlenen sözleşmelere yetkili yönetim kurulu üyesi ile birlikte imza atmaya ve harcama yapmaya yetkilidir. c) Derneği, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, yargı ile kişiler nezdinde temsil etmeye yetkilidir. d) Genel Kurul toplantılarını zamanında, yasalara ve tüzüğe uygun olarak düzenler. e) Dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kurulunu teslim eder. f) Başkanlık mührü, karar defteri ve kıymetli evrakları muhafaza eder. g) İdari evrakları Genel Sekreterle, mali evrakları genel muhasiple birlikte imzalar. 4

5 h) Kendisine intikal ettirilen evrakları inceler, süresi içinde cevaplandırır. Süre mevzubahis değil ise en geç 15 gün içerisinde cevaplandırır. Gerekli gördüğü evrakları yönetim kuruluna intikal ettirir. i) Dernekler Kanunu gereğince her yılın Nisan ayının sonuna kadar verilmesi gereken Dernek Beyannamesini zamanında ve doğru olarak düzenleyerek vermek zorundadır. Aksi halde dernek ve yönetim kurulu üyeleri hakkında doğacak her türlü cezadan birinci derecede genel başkan sorumludur. j) Genel Başkanın mazereti nedeniyle bulunmadığı durumlarda yerine, Genel Başkan vekili vekalet eder. BAŞKANLIK DİVANI Madde 19. Başkanlık Divanı : Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Muhasip Üyeden teşekkül eder. Yönetim Kuruluna derneğin amacına yönelik yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş bildirir. İcrai kararlar alır ve bu kararları yönetim kuruluna intikal ettirerek yardımcı kuruluşlara ve şubelere bildirilmesini ister. VEKİLİ Madde 20 : Genel Başkanın katılmadığı toplantılarda Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna Genel Başkan Vekili Başkanlık eder. Genel Merkez, Şubeler, Genel Başkan Yardımcıları ve Yardımcı Kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlar. TEŞKİLATTTAN SORUMLU NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 21: a) Yönetim Kurulu üyelerinden en az lise mezunu olanlar arasından görevlendirilir. b) Genel Merkez ile şubeler arasında koordinasyonu sağlar. c) Şube kurulması istenilen yerlerde araştırma yapar. Kuruluş aşamasında şube işlemlerine yardımcı olur, d) Şube faaliyetlerini takip eder. Şube evraklarının doğru ve düzgün olarak tanzim edilmesini sağlar. e) Şubelerle ilgili evrakları hazırlar, Genel Sekreter veya Genel Başkanla birlikte imzalar. f) Şube üyelerinin kayıtlarını takip eder, üyelerle şube yöneticileri arasındaki sorunların giderilmesine çözüm üretir. BASIN, YAYIN VE İLETİŞİMDEN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 22: Dernek tarafından çıkarılan dergi, gazete ve haber bülteni gibi yayınların hazırlanmasını, basım, dağıtım planı ve adres listelerinin hazırlanması ile dağıtımın gerçekleştirilmesini sağlar. Dernek faaliyetleri, düğün, nişan ve ölüm gibi hallerde dernek üyelerinin haberdar edilmesini, konu ile ilgili elektronik alt yapının kurulmasını ve işletilmesini sağlar. SOSYAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ KURULUŞLARDAN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 23: a) Ankara ile ilgili özel günlerde (5 Ekim Ankara lıların Atatürk ü hemşehriliğe kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi) Radyo ve Televizyon programları hazırlamak, konser, gece ve temsil düzenlemek, düzenlenmiş olan programlara katılmak, 5

6 b) Ankara yöresi halk oyunları ve halk türkülerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kurs düzenlemek ve düzenlenmiş kurslara üyelerin katılımını sağlamak, c) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini belirlemek, tanıtmak ve işletilmesine yardımcı olacak faaliyetler hazırlamak, d) Üyelerin meslekleriyle ilgili yayınları takip eder, konu ilgili yayımlanan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden üyeleri haberdar eder. e) Mesleki sektör temsilcileri ve işyeri sahip ve çalışanları ile dernek ilişkilerini organize eder. f) Sorumluluk alanı ile ilgili toplanan tüm bilgi ve belgelerin, faaliyetler ile ilgili tüm resim, haber, görüntü kaydı gibi dokümanların dosyalanarak arşivlenmesini sağlar. YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 24: a) Derneğin yerel yönetimlerle olan ilişkilerini düzenler. b) Yerel yönetimler nezdinde üyelerin hak ve çıkarlarının korunmasını sağlar, c) Daha iyi bir Ankara için yönetimce veya üyelerce üretilecek projelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapar. d) Yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerini yakından takip ederek, faaliyetlere dernek üyelerinin katılımını sağlar. e) Yerel yönetim başkan ve meclis üyelerini derneğe davet ederek veya makamlarında ziyaret ederek genel çalışmalar hakkında bilgi toplar, bu bilgileri yönetime veya üyelere sunar. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ Madde 25: a) Dernekte görevli tüm personel Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Dernek personelinin atanması veya görevine son verilmesi Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile olur. b) İç ve dış yazışmaları, evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini, üye kayıt ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yapar. Tüm dernek faaliyetlerini takip eder. c) Dernek Yönetim Kurulu toplantılarının ve faaliyetlerle ilgili komisyon toplantılarının gündemini belirler, koordine eder ve toplantı tutanaklarını genel başkan veya konu ile ilgili genel başkan yardımcısı ile birlikte imzalayarak dosyalar. d) Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla, dernek şubeleri ve üyelerle olan yazışmaları hazırlar, genel başkanla birlikte imzalar. Tüm yazışmalarda genel sekreterin imzasının bulunması zorunluluktur. e) Yönetim kurulu toplantılarına mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerin ve mazeretsiz olarak katılmayanların listesini tutar, gerektiğinde genel başkana ve yönetim kuruluna bilgi verir. f) Tebliğ ve Tebellüğ işlemlerini takip eder. g) Dönem sonu faaliyet raporunu hazırlar ve genel kuruldan önce yönetim kuruluna sunar. h) Dernek için önemli bir görevi olan Genel Sekreterin Yüksek Okul mezunu olması tercih edilir. Madde 26 : GENEL SAYMANIN GÖREVLERİ a) Dernekçe tutulması Kanunla belirlenen ve zorunlu olan Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defterini tutar. Bunların mevzuata uygun olarak işlenmesini, aidat takip işlemlerini organize ve takip eder. b) Genel Merkez ve şubelerde Alındı Belgelerinin bastırılmasından ve saklanmasından, şubelere verilenlerin takibinden sorumludur. 6

7 c) Mali Genelgeleri, altı ayda bir ve dönem sonunda hazırlanan hesap raporlarını, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaları, bankalarda hesap açmak, para çekmek ve para yatırmak işlemlerini genel başkanla birlikte imzalar. d) Şubeleri mali durumlarını takip eder, işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlar, olağan dışı durumlarda genel başkana ve yönetim kuruluna bilgi verir. e) Tüm mali işlemlerin usulüne ve yasalara uygun olarak yapılmasından sorumludur. Uygun işlem yapılmadığını tespit ettiği durumlarda genel başkana ve yönetim kuruluna yazılı olarak başvurur. Yapılması gereken işlem hakkında görüş talep edebilir. DENETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Madde 27 : Denetim Kurulu ; a) Genel Kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi Yönetim Kurulunun süresi kadardır. Aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısını seçerler. b) Dernekte iç denetim esastır. Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Haziran ve aralık ayları içinde denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. c) Denetim Kurulunun talebi üzerine, dernek yetkilileri ve görevliler bilgi, belge ve kayıtları Kurul üyelerinin incelemesine vermek ve göstermek, yönetim yerleri, şubeler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmek zorundadır. d) Dernek tüzükte yazılı faaliyetlerin dışına çıkarsa veya Yönetim Kurulu toplanmakta acze düşerse, Dernek Genel Kurulu, Denetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Her üye gerekli gördüğü hallerde Denetim Kuruluna başvurabilir. Kurul başvuruları değerlendirip ilgilisine yazılı bilgi vermek zorundadır. e) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Madde 28 : Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Dernek üyelerinin, dernek tüzüğünde ve yasalarla belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna intikal ettirilir. Kurul bu konuları görüşüp karara bağlar. Karar, yönetim kurulunca uygulanır. Bu karara anacak genel kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. ONURSAL Madde 29 : Dernekte Genel Başkanlık yapmış olanlardan veya derneğin birlik ve beraberlik içinde büyüyüp gelişmesinde dışarıdan katkı sağlamış üyeler ile Ankara ya ve Ankaralılara hizmet etmiş ve kendi sahasında temayüz etmiş kişiler arasından, Genel Kurulca bir Onursal Genel Başkan seçilir. BOŞALAN ÜYELİKLERİNİN DOLDURULMASI VE KURULLARIN TUTACAĞI KAYITLAR. Madde 20: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurul asil üyeliklerinden birinin boşalması halinde yedek sıradaki ilk üye asil olarak göreve davet edilir. Kurullar Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen defter ve kayıtları tutmak ve saklamak zorundadırlar. 7

8 DERNEK YARDIMCI KURULUŞLARI Madde 31 : Derneğin yardımcı kuruluşları Bürokrasi Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Kadın Komisyonu ve Seğmen Komisyonudur. a) Komisyonların görev süresi yönetim kurulu görev süresi kadardır. 25 asil ve 25 yedek üyeden teşekkül ettirilir ve atamaları Yönetim Kurulunca yapılır. Şubeler tarafından kurulan komisyonlar 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir. b)komisyonlar, ilk toplantılarında bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçerler. BÜROKRASİ KOMİSYONUN GÖREVLERİ Madde 32 : Bürokrasi Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Kamuda ve özel sektörde, bürokrat veya yönetici olarak çalışanlarla ilgili mesleki eğitimler, seminerler, paneller ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Komisyon üyelerinin bilgi birikimini geliştirmek amacıyla genel konularda bülten hazırlamak, c) Ankaralı Bürokratları ve Genel Merkez bürokratları ile şubeler bürokrasi komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, d) Ankaralı bürokratların sorunlarına çözüm bulmak, yönetim kuruluna bilgi vermek, e) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, GENÇLİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Madde 33: Gençlik Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Çalışan veya öğrenim gören gençlerle ilgili mesleki kurslar, eğitici eğitimler, seminerler, paneller ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Gençlerin bilgi birikimini geliştirmek amacıyla genel konularda bülten hazırlamak, üniversitelerle işbirliği yapmak, c) Ankaralı gençlerin sorunlarını tespit etmek, yönetim kurulunu veya diğer yetkilileri bilgilendirmek, çözüm önerileri bulmak ve geliştirmek, d) Ankaralı gençleri, Genel Merkez Gençlik Komisyonu ve şubeler Gençlik komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, e) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, KADIN KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Madde 34 : Kadın Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Kadınlarla ilgili mesleki kurslar, eğitici eğitimler, seminerler, paneller, kermes ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Ankaralı kadınların sorunlarını tespit etmek, yönetim kurulunu veya diğer yetkilileri bilgilendirmek, çözüm önerileri bulmak ve geliştirmek, c) Ankaralı kadınları, Genel Merkez Kadın Komisyonu ve şubeler kadın komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, d) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, SEĞMEN KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ MADDE 35. Seğmen Komisyonu a) 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Ankara Hemşehriliği ni kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşu ile ilgili hazırlanacak resmi ve özel programlara ve kutlamalara katılmak, programlar hazırlamak. 8

9 b) Ankara Kültürünü yaşatacak çalışmalar yapmak, c) Seğmen Müzesi oluşturmak için çalışmalar yapmak, d) Seğmen Kültürünü yaşatmak ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapmak, e) Seğmen Kültürünü yaygınlaştırmak ve SEĞMEN yetiştirmek için Ankara, İlçe, belde ve köylerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile bu konuda ilişki kurmak, bu okullarda folklor çalışmaları yapmak ve yaptırmak, f) Ankara ili, ilçeleri ve köylerinde folklor olarak oynanan Seğmen oyunlarının yaşatılması için gerekli çalışmaları yapmak. g) Bu konuda basılı ve görsel yayınlar yapmak, yapılmasını sağlamak. h) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek. ŞUBELER Madde 36. Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla Ankara il merkezinde, Ankara ilçelerinde, diğer il ve ilçelerde şube açılabilir. Şube kuruluşu aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır. a) Şube kurucularının altı aydan az olmamak üzere şube kurulacak yerleşim yerinde ikamet etmesi, b) 3 kişiden az olmamak kaydı ile şube kurucularının Genel Merkeze müracaat etmesi, yapılan müracaatın Yönetim kuruşlunca kabulünden sonra kuruluş işlemlerine başlanılması, c) Şube kurucularının imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi ne ek olarak; İl dernekler müdürlüğünce onaylanmış 2 adet dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin yerleşim yerlerini ve imzalarını belirtir listeyi, Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi, Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki ilçelerde kuruluş belgeleri birer artırılarak şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. d) Kurucu heyet resmi işlemlerini tamamladıktan sonra, altı ay içinde Genel Kurulunu yapar, Bir Başkan,15 asil ve 15 yedek üyeden oluşan yönetim kurulunu, 3 asil 3 yedek denetim kurulunu,3 asil 3 yedek disiplin kurulunu seçer. e) Seçilen Yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil üyeleri Genel Merkez Yönetim, denetim ve disiplin kurulunda olduğu gibi görev bölümü yapar. f) Genel Kurul tutanaklarının istenen sayıda nüshası ilgili resmi makama, bir nüshası da Genel Merkeze, toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ile birlikte teslim edilir. ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI, ÇAĞRI ve TOPLANTI USULU Madde 37 : Şube Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az 60 gün önce tamamlamak ve genel kurulu sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadır. Ayrıca; yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. b) Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. c) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. d) Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nasıl yapılacağı toplantıya çağrı ilanında belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden çok olamaz. 9

10 e) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler bu toplantıya çağrı usullerine uygun olarak çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. f) Şube Genel Kurul toplantı usulü Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre tatbik edilir. g) Genel Kurul toplantısı sonunda, Divan Başkanlığı tarafından tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. ŞUBE NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 38 : Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. a) Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği esas ve hükümleri doğrultusunda dernek faaliyetlerini yürütmek, gelir toplamak, harcama yapmak, genel kurul toplantılarını zamanında yapmak için çalışmak, b) Sorumluluk bölgesinde, Ankaralıların birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaları için çalışmak, mevzuata uygun olarak üye kaydetmek, 6 aylık aralıklarla üye kayıt listelerini Genel merkeze bildirmek, c) Şube faaliyet raporlarını 6 ay aralıklarla genel merkeze bildirmek, d) Gerekli görülen hallerde, şube kayıt ve belgelerini genel merkez yetkililerine göstermek, e) Dernek faaliyetleri yürütmek için yer almak veya kiralamak, f) Gerekli veya zorunlu olan defter, kırtasiye, çeşitli demirbaşları almak ve yasalarca ve tüzük gereği tutulması gerekli defterleri ve belgeleri tutmak, g) Yapacakları tüm etkinlikleri 15 gün önceden genel merkeze bildirmek ve izin aldıktan sonra etkinlikleri gerçekleştirmek, h) Şube, yükümlülüklerini getirememesi nedeniyle Genel kurulca veya mahkeme kararı ile tasfiye edilmesi kararlaştırılmış ise, son yönetim kurulu tasfiye işlemlerini yapmak, yapılmasına yardımcı olmak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. i) Şube Yönetim Kurulları da, Genel Merkez Yönetim Kurulunda olduğu şekilde görev bölümü yaparlar, DEFTERLER VE KAYITLAR Madde 39 : Genel Merkez ve şubeler işletme hesabına göre defter tutarlar. Dernek gelirleri mevzuatta belirlenen haddi aştığı takdirde ancak bilanço esasına göre defter tutulabilir. Ticari işletme kurulduğu takdirde, ayrıca ticari işletmeler için Vergi Kanunu hükümlerine göre gerekli defterler tutulur. Defterler Dernekler Yönetmeliğine göre tutulur ve saklanır. Tutulacak defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilmesi şarttır. a) İşletme Hesabı esasına göre; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutulur. b) Bilanço esasına göre; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Alındı Belgesi kayıt Defteri, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri tutulur. c) Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması ve mürekkepli kalemle yazılması zorunludur. d) Defterler bilgisayar ortamında da Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre tutulabilir. e) Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. f) İşlemler defterlere istisnalar dışında günlük olarak kayıt edilir. 10

11 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 40 : Derneğin gelir kaynakları şunlardır. a) Üye aidatları, bağışlar ve yardımlar, b) Dernekçe yapılan etkinliklerden sağlanan gelirler, c) Dernekçe sahip olunan menkul ve gayrimenkullerden sağlanan gelirler, d) İşçi, işveren sendikaları ve meslek kuruluşlarından mevzuata uygun alınan yardımlar. GELİR VE GİDER BELGELERİ Madde 41 : a) Dernek adına gelirleri toplayacak veya harcama yapacak kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yetki verilen kişiler için üç nüsha Yetki Belgesi düzenlenir ve dernekler birimine bir nüshası verildikten sonra numara alınır. Ancak bundan sonra gelir toplanmaya başlanabilir. b) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar aracılığıyla yapılan tahsilatta, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. c) Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. d) Dernek tarafından, kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri de Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. e) Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili esaslar dernekler yönetmeliğine göre düzenlenir.bu defterlerin Dernekler Müdürlüğünden veya noterden onaylı olması zorunludur. f) Derneği yükümlülük altına sokacak tüm belgeler biri başkan (yokluğunda vekili) ve Yönetim Kurulunca yetki verilen bir kişi olmak üzere en az iki imza taşıması zorunludur. SAKLAMA SÜRESİ Madde 42 : Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 43 : Tüzüğün değiştirilmesine genel kurulca karar verilir. Bunun için genel kurula katılan delegelerin en az üçte ikisinin oyu gerekir. DERNEK BORÇLANMA USULÜ Madde 44 : Dernek Yönetim Kurulu, personel ve genel giderler haricinde yapacağı arsa, daire, bina, binek araç, vs gibi büyük mali harcamalarda borçlanabilmek için genel kuruldan borçlanma yetkisi almak zorundadır. GENEL KURUL KARARI İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ Madde 45 : Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak, genel kurulda 2/3 oy çoğunluğu aranır. KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI Madde 46 : Dernek aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer. a) Amacın gerçekleştirilmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, b) Borç ödemede acze düşmüş olması, c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, d) Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR MADDE 47 : Tüzükte yer almayan konulurda meri Dernekler kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir. 11

12 ADI VE SOYADI GEÇİCİ GÖREVİ İMZASI MEHMET ERCAN ZEKAİ KILINÇ AYDIN FATİH BEKTAŞ ÜMİT OZAN TUGAY GEMALMAZ REMZİ AKAR LEVENT HACIOĞLU AYHAN YAZKAN ERTUĞRUL ONAT HİCRAN SARIHAN SAHRA BAYDAR FEHMİ AKALIN VEKİLİ GENEL SEKRETER ABDULHALİM CANTÜRK ÖZDEMİR TURGUT ALİ RIZA ERCAN ZEKAİ ŞAHİN FARUK GÜLTEKİN HAMZA AYDOĞDU NİHAT UZUNAL HASAN YİĞİT HASAN TOPRAK ÖMER İPEK HASAN COŞKUN KUBİLAY VURAL GENEL SAYMAN 12

13 DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ Adı ve Soyadı Baba Adı D.Yeri ve Tarihi Mesleği Uyr. İkametgah Adresi Mehmet Ercan Muhlis Haymana-1955 Memur T.C. Tuzluçayır 1.Cd. 8/5 Mamak / Ankara Zekai KILINÇ Hüseyin Sarıgöl-1955 Memur T.C. Kardelen Mah.Oleyis3 Sit. No: 166/ 4 Batıkent/ Ankara Fehmi AKALIN Abidin Ankara-1950 Memur T.C. Gördük Sok. 17/11 A.Paşa/Ank. Özdemir Turgut Ahmet Sındıran-1955 İş Adamı T.C. Rafet Canıtez Cad.Zekai Apaydın Sok.Çınar Apt. No:2/9 ORAN/ Ankara Ali Rıza ERCAN Mehmet Tahtayazı İş Adamı T.C. Birlik Mah.83.Sk. No: 6/10 Çankaya/Ankara Faruk Gültekin Fazlı Mirehor-1963 İş Adamı T.C. Dumlupınar Cad. 49/ 2 Cebeci / Ankara Abdulhalim Cantürk Esat Karalar-1957 Memur T.C. R.Saydam Cd.Dilaçan Sk. 3/ 16 İncirli / Ankara Aydın Fatih Bektaş Nuri Ankara-1970 İş Adamı T.C. Esat Cad. 109/ 4 K.Esat/Ank. Hamza Aydoğdu Durali İkipınar-1967 İş Adamı T.C. Öğretmenler Cd. 5/ 19 Çukurambar-Ankara Ümit Ozan Seyfi Ş.Koçhisar-1978 İş Adamı T.C. Dr.ömer Rasim Cad. 2/ 5 K.Ören / Ankara Zekai Şahin Rifat Ankara-1967 İş Adamı T.C. Turan Güneş Bulvarı 39/ 46 Çankaya / Ankara Remzi Akar Musa Diyarbakır-1981 İş Adamı T.C. Hastane Cad. 171/ 3 Çankaya/ Ankara Levent Hacıoğlu Veyis Ankara-1972 İş Adamı T.C. Oto San.Site. 4.Cad. 33.Sok. No: 27 Etimesgut / Ankara HASAN YİĞİT AYHAN YAZKAN HAMİT- BEDRİYE AYHAN- MERYEM KIRŞEHİR-1971 İŞ ADAMI T.C. SOĞUCAK-1971 İŞ ADAMI T.C. YENİ ETLİK CD. 63 /21 ETLİK/ANKARA 8.CAD. ÇAMLICA EVLERİ SİTESİ B-1 BLOK NO:16 ÜMİTKÖY/ANKARA 13

14 ERTUĞRUL ONAT NİHAT UZUNAL HİCRAN SARIHAN HASAN TOPRAK SAHRA BAYDAR ÖMER İPEK ALİ RIZA - CAHİDE SABAHATTİN- LATİFE HÜSEYİN- FAHRİYE İSMAİL- ŞÜKRAN BEŞER- BİRMAN NURULLAH- AYŞE ANKARA İŞ ADAMI T.C. ETİMESGUT-1954 İŞ ADAMI T.C. YENİKÖY-1966 İŞ KADINI T.C. ANKARA-1977 İŞ ADAMI T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR KIZILCAHAMAM İŞ KADINI İŞ ADAMI T.C. T.C AHMET VEFİK PAŞA CAD. NO:42 KEÇİÖREN /ANKARA ELİF ELVANKENT SİTESİ NO:6/14 ETİMESGUT /ANKARA 14.CAD.565.SOK.NO:4/59 ETİMESGUT/ ANKARA İSTASYON MAH KARANFİL SK.NO: 27/5 SİNCAN/ ANKARA ÇİĞDEM MAH GÖKKUŞAĞI SİTESİ 28.CAD. 11/17 BALGAT/ANKARA ALTINCI CAD. NO: 36/2 ETLİK KEÇİÖREN / ANKARA 14

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 1-1 Derneğin adı Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği olup, kısaltması Ayvalık Ar-Ge olarak kullanılacaktır,

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin adı ; KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ Merkezi : Kırklareli ili merkez ilçedir. Dernek Kırklareli ilinin ilçelerinde şube açabilir.

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ).

ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ). 1. Dernek in Adı ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ). 1.2 Dernek in Türkçe kısa adı "ARTED", olacaktır.

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ

TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜGÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğidir. Derneğin kısaltılmış olarak adı TÜRKBESD olup derneği tanımlamak

Detaylı