BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R )"

Transkript

1 BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ( B A D E R ) DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ dir. Kısa adı BADER dır. Madde 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara dır. AMAÇ Madde 3: a) Ankaralı hemşehrileri birbirleriyle tanıştırmak, b) Ankaralı hem şehriler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ve dayanışmayı sağlamak, c) Devlet yönetiminde ve bürokrasideki Ankaralıların bilgi ve birikimlerini genç Ankaralılara aktarmak, Genç Ankaralıların ÜLKE yönetiminde yer almalarını sağlayarak etkin çalışmalar yapmak, d) Ankara nın yetiştirdiği veya Ankara ya önemli ve unutulmaz hizmetler vermiş kişileri yeni nesillere tanıtmak ve geleceğe taşımak, e)ankara nın unutulan ya da unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini canlandırmak yeni nesillere aktararak, Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini korumak, güzelleştirmek ve tanıtmak için Ankaralı Bürokratlarla işbirliği yapmak, f) Dernek faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla; dergi, gazete ve broşür bastırıp dağıtmak, elektronik iletişim olanaklarını kullanmak, g) Eğitim ve öğrenim gören Ankaralı yetenekli öğrencileri desteklemek, h) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası projeler oluşturmak, oluşturulan projelere katılmak veya destek olmak ı) Yurtiçi ve yurtdışı eğitici, öğretici ve bilimsel geziler düzenlemek, j) Uluslararası ve ulusal düzeyde başkent veya kentlerle ilişki kurarak Ankara yı tanıtıcı programlar ve projeler düzenlemek, işbirliği yapmak. k) Uluslararası ve ulusal düzeyde kültür, sanat, edebiyat, tarih konularında çalışmalar, aktiviteler yapmak. Bu alanlarda yapılacak çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak veya destek sağlamak, işbirliği yapmak. DERNEK FAALİYETLERİ Madde 4: Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen çalışma ve faaliyetleri yapar. a) Üyelerin tanışması ve kaynaşması amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemek, b) Dernek tüzel kişiliğinin ve üyelerin tanıtılması amacıyla; dergi, gazete ve broşür bastırıp dağıtmak, elektronik iletişim olanaklarını kullanmak, c) Düğün, nişan, ölüm gibi günlerde üyeleri bir araya getirmek için hızlı iletişim ve haberleşme sistemi kurmak, d) Ankaralı yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğrenimini desteklemek amacıyla burs vermek, e) Sportif faaliyetlerde bulunmak ve Ankaralı sporcuları desteklemek, f) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla bunlarla ilgili olarak kurulacak işletmelere katılmak veya destek olmak, Ankara türkülerini ve halk oyunlarını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla kurs düzenlemek ve seğmen yetiştirmek için faaliyetlerde bulunmak. g) Yurtiçi ve yurtdışı eğitici, öğretici ve bilimsel geziler düzenlemek, h) Uluslararası ve ulusal düzeyde başkent veya kentlerle ilişki kurarak Ankara yı tanıtıcı programlar ve projeler düzenlemek, işbirliği yapmak, Avrupa Birliğince desteklenen projelere katılmak, proje üretmek ve uygulamak, i) 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Ankara Hemşehriliği ni kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 1

2 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşu ile ilgili hazırlanacak resmi ve özel programlara ve kutlamalara katılmak, programlar hazırlamak. j) Ankara ile ilgili tarihi günlerde konser, yemek, eğlence gecesi, radyo ve televizyon programı düzenlemek, kardeş kuruluşlarca düzenlenmiş faaliyetlere katılmak, k) Hemşehriler arasında ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla Yardımlaşma Sandığı kurmak, l) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca işbirliği yapmak, m) İktisadi işletme kurmak ve ticari faaliyette bulunmak, n) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için günün gerektirdiği her türlü faaliyette bulunmak. DERNEĞE ÜYE OLMAK, AİDATLAR ve ÜYELİKTEN ÇIKMAK ÜYE OLMAK Madde 5: Medeni haklara sahip ve derneğin tüzüğünü benimsemiş her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak için; kişisel bilgiler ile birlikte dernek amaçlarına ve yasalara uygun olarak çalışacağını belirten Üyelik Başvuru Formu doldurulur. Bu form iki asil üyenin referansı ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu başvuruyu kabul veya ret etmekte serbesttir. Yapılan başvuru herkesin görebileceği bir yerde 15 gün süre ile ilan edilir. Yapılacak itirazları Yönetim Kurulu değerlendirir. Yönetim Kurulu Kararı bir ay içerisinde başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Şubelerde de aynı işlem uygulanır. Ancak; şubeler, şubelerde yapılan üye kayıtlarını 6 ayda bir liste halinde genel merkeze bildirmek ve onaylattırmak zorundadır. ÜYE AİDATLARI Madde 6: Aylık 10 TL olmak üzere yıllık 120 TL üyelik aidatı alınır. Aylık ve yıllık aidatlar günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak GENEL KURUL tarafından yeniden düzenlenebilir. Ayrıca her üye istediği kadar bağışta bulunabilir. DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Madde 7: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin istifa hakkı vardır ve önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyesinin ölmesi, medeni haklarını kaybetmesi, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında dernekten çıkarılma kararı alınması, durumlarında Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine bildirimde bulunmak kaydı ile üyelik kayıtları silinebilir. DERNEK ORGANLARI Madde 8 : Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Başkanlık Divanı, Denetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, ve yardımcı kuruluşlardır. GENEL KURUL TOPLANMA, ÇAĞRI USULÜ VE ZAMANI Madde 9: Dernek Genel Merkezine kayıtlı üyelerin ve şube delegelerinin salt çoğunluğu (yarıdan bir fazla) ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yükse Disiplin Kurulu asil üye sayısı toplamının iki katından az olmamak kaydı ile salt çoğunluk aranmaksızın, yapılır. Genel Kurul toplantılarının Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde belirlenen bir yerde yapılması zorunludur. Madde 10: a) Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun belirlediği bir günde yapacağı çağrı ile olağan olarak toplanır. 2

3 b) Olağan üstü olarak toplanma ise, Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli görmesi veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği ile yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya genel kurul toplantı isteminde bulunan üyelerden biri, Sulh Hukuk Hakimliği ne başvurarak, Derneği Genel Kurula götürecek dernek üyelerinden 3 kişilik heyetin atanmasını talep edebilir. ÇAĞRI USULÜ Madde 11: a) Genel Merkez Yönetim Kurulu; tüzüğe göre Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 (on beş) gün önceden günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta, SMS ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Dernekte askıya çıkararak üyelerin bilgi edinmesini sağlar. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; en az yedi gün, en fazla altmış gün sonra yapılacak ikinci toplantının gün, yer ve saati de bu ilanda belirtilir. b) Genel Kurul Toplantısı her hangi bir nedenle ertelenirse, durumun ertelenme nedeni belirtilerek aynı gazetede ilan edilmesi zorunludur. Erteleme süresi Altı aydan fazla olamaz. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. c) Üyeler ikinci toplantıya (a) bendinde belirtilen esaslara göre çağrılır. Madde 12: Genel Kurul Toplantılarının yasalara ve tüzüğe göre zamanında yapılmasından birinci derecede Dernek Genel Başkanı sorumludur. Madde 13: Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkeze kayıtlı üyelerin ve şube delegelerinin iştiraki ile toplanır. a) Şube delegeleri, yükümlülüklerini yerine getiren ilk asil 25 üye doğrudan, sonraki her beş üyeden biri, beş kişiyi temsilen şube genel kurulunca delege seçilerek belirlenir. b) Şubeler delege listelerini, Şube Genel Kurul Toplantılarından sonra hazırlar ve en geç bir ay içerisinde Genel Merkeze yazılı olarak teslim ederler. c) Genel Kurul kararları oy çoğunluğu esasına göre alınır. Madde 14: Genel Merkez Genel Kurulu ilanda belirtilen yer ve zamanda gündem maddelerini görüşmek üzere toplanır. Toplantı yeri girişinde hazır bulundurulacak delege listeleri, delegeler tarafından imzalandıktan sonra, delege sayısı bir tutanakla tespit edilir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterli sayıda katip üye seçilir. Toplantı sonunda, katipler üyeler tarafından düzenlenen bütün tutanaklar ve divana iletilen belgeler divan heyetince imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna teslim edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 15: Genel Merkez Genel Kurulu aşağıda belirtilen hususları görüşüp karar vermeye yetkilidir. a) Yönetim Kurulu nun faaliyet ve Denetim Kurulunun denetim raporunun görüşülerek ibra edilmesi, b) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçenin görüşülerek kabul edilmesi, c) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, d) Dernek için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması veya derneğe ait taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, e) Yurt dışındaki ve yurt içindeki dernek amaçlarına uygun, dernek, federasyon veya teşekküllere, katılmaya, ayrılmaya üye vermeye veya kurucu olarak katılmaya karar verilmesi, f) Derneğin fesih edilmesi, g) Dernek organlarının seçimi, h) Yürürlükteki mevzuatta, genel kurulca yapılması emir olunan hususların yerine getirilmesi, Disiplin kurulu kararlarına yapılan itirazların görüşülmesi, 3

4 ı) Dernek Yönetim Kuruluna, personel ve genel giderler dışında yapacağı arsa,daire, bina, taşıt ve iktisadi işletmeler için işletme kredisi gibi büyük mali harcamalarda borçlanma yetkisi vermek, i) Dernek şubelerinin açılmasına, kapatılmasına veya feshine karar vermek, GENEL MERKEZ NUN TEŞKİLİ Madde 16: Üç yıl süre ile görev yapacak Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla, bir Genel Başkan olmak üzere, 25 asil ve 25 yedek üye olarak seçilir. a) Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bir Genel Başkan vekili, sekiz Genel Başkan Yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sayman seçerek görev bölümü yapar. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu nda toplantı ve karar yeter sayısı 13/25 dir. c) Genel Merkez Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak iki ay toplantıya katılmayan üye Disiplin Kuruluna sevk edilerek Yönetim Kurulu üyeliğine son verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu iki ay toplantı yapmaz ve karar alamaz ise, durum tespiti Denetim Kurulunca yapılarak Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. d) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine yedek listeden ilk sırada yeralan üye getirilir. e) Yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler İl Dernekler Birimine bildirilir. GENEL MERKEZ NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar a) Derneğin tüzükte açıklanan amaçlar doğrultusunda yönetilmesini sağlar. b) Derneği temsil eder. Gerekli gördüğü hallerde bir veya birkaç üyeye derneği temsil yetkisi verir. c) Mali dönem bütçelerini hazırlar. d) Dernek tüzüğünde ve ilgili mevzuatta yapılması istenilen veya Genel Kurul tarafından kararlaştırılan işleri yapar, e) Olağan ve olağan üstü toplantıların düzenlenmesini sağlar, f) Dernek personelinin atanmasına veya işine son verilmesine karar verir, g) Şube Kurucularına yetki verir, h) Derneğin faaliyetleri doğrultusunda kurulan çalışma ve uygulama komisyonları için atama yapar, denetler ve lüzumu halinde görevden alır. ı) Üyelik başvurularını inceler ve karara bağlar. i) Dernek faaliyetleri için gerekli olan yönetmelikleri hazırlar. j) Yardımcı kuruluşların ve iktisadi işletmelerin yöneticilerin atanmasına veya azil edilmesine karar verir. k) Genel Merkez Yardımcı Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcılarını seçer. l) Genel Merkeze karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen şubeler hakkında olağanüstü Genel Kurul kararı alır ve Şube Başkanına bildirir. IN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 18: Genel Başkan aşağıda belirtilen işleri yapar ve yapılan işlerden sorumludur. a) Genel Merkez Genel Kurul Sonuç Bildirimi formunu hazırlayarak genel kurulu izleyen 30 gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirir. b) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konularda ve miktarlarda, dernek adına düzenlenen sözleşmelere yetkili yönetim kurulu üyesi ile birlikte imza atmaya ve harcama yapmaya yetkilidir. c) Derneği, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, yargı ile kişiler nezdinde temsil etmeye yetkilidir. d) Genel Kurul toplantılarını zamanında, yasalara ve tüzüğe uygun olarak düzenler. e) Dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kurulunu teslim eder. f) Başkanlık mührü, karar defteri ve kıymetli evrakları muhafaza eder. g) İdari evrakları Genel Sekreterle, mali evrakları genel muhasiple birlikte imzalar. 4

5 h) Kendisine intikal ettirilen evrakları inceler, süresi içinde cevaplandırır. Süre mevzubahis değil ise en geç 15 gün içerisinde cevaplandırır. Gerekli gördüğü evrakları yönetim kuruluna intikal ettirir. i) Dernekler Kanunu gereğince her yılın Nisan ayının sonuna kadar verilmesi gereken Dernek Beyannamesini zamanında ve doğru olarak düzenleyerek vermek zorundadır. Aksi halde dernek ve yönetim kurulu üyeleri hakkında doğacak her türlü cezadan birinci derecede genel başkan sorumludur. j) Genel Başkanın mazereti nedeniyle bulunmadığı durumlarda yerine, Genel Başkan vekili vekalet eder. BAŞKANLIK DİVANI Madde 19. Başkanlık Divanı : Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Muhasip Üyeden teşekkül eder. Yönetim Kuruluna derneğin amacına yönelik yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş bildirir. İcrai kararlar alır ve bu kararları yönetim kuruluna intikal ettirerek yardımcı kuruluşlara ve şubelere bildirilmesini ister. VEKİLİ Madde 20 : Genel Başkanın katılmadığı toplantılarda Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna Genel Başkan Vekili Başkanlık eder. Genel Merkez, Şubeler, Genel Başkan Yardımcıları ve Yardımcı Kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlar. TEŞKİLATTTAN SORUMLU NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 21: a) Yönetim Kurulu üyelerinden en az lise mezunu olanlar arasından görevlendirilir. b) Genel Merkez ile şubeler arasında koordinasyonu sağlar. c) Şube kurulması istenilen yerlerde araştırma yapar. Kuruluş aşamasında şube işlemlerine yardımcı olur, d) Şube faaliyetlerini takip eder. Şube evraklarının doğru ve düzgün olarak tanzim edilmesini sağlar. e) Şubelerle ilgili evrakları hazırlar, Genel Sekreter veya Genel Başkanla birlikte imzalar. f) Şube üyelerinin kayıtlarını takip eder, üyelerle şube yöneticileri arasındaki sorunların giderilmesine çözüm üretir. BASIN, YAYIN VE İLETİŞİMDEN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 22: Dernek tarafından çıkarılan dergi, gazete ve haber bülteni gibi yayınların hazırlanmasını, basım, dağıtım planı ve adres listelerinin hazırlanması ile dağıtımın gerçekleştirilmesini sağlar. Dernek faaliyetleri, düğün, nişan ve ölüm gibi hallerde dernek üyelerinin haberdar edilmesini, konu ile ilgili elektronik alt yapının kurulmasını ve işletilmesini sağlar. SOSYAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ KURULUŞLARDAN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 23: a) Ankara ile ilgili özel günlerde (5 Ekim Ankara lıların Atatürk ü hemşehriliğe kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi) Radyo ve Televizyon programları hazırlamak, konser, gece ve temsil düzenlemek, düzenlenmiş olan programlara katılmak, 5

6 b) Ankara yöresi halk oyunları ve halk türkülerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kurs düzenlemek ve düzenlenmiş kurslara üyelerin katılımını sağlamak, c) Ankara nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini belirlemek, tanıtmak ve işletilmesine yardımcı olacak faaliyetler hazırlamak, d) Üyelerin meslekleriyle ilgili yayınları takip eder, konu ilgili yayımlanan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden üyeleri haberdar eder. e) Mesleki sektör temsilcileri ve işyeri sahip ve çalışanları ile dernek ilişkilerini organize eder. f) Sorumluluk alanı ile ilgili toplanan tüm bilgi ve belgelerin, faaliyetler ile ilgili tüm resim, haber, görüntü kaydı gibi dokümanların dosyalanarak arşivlenmesini sağlar. YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU NIN GÖREVLERİ Madde 24: a) Derneğin yerel yönetimlerle olan ilişkilerini düzenler. b) Yerel yönetimler nezdinde üyelerin hak ve çıkarlarının korunmasını sağlar, c) Daha iyi bir Ankara için yönetimce veya üyelerce üretilecek projelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapar. d) Yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerini yakından takip ederek, faaliyetlere dernek üyelerinin katılımını sağlar. e) Yerel yönetim başkan ve meclis üyelerini derneğe davet ederek veya makamlarında ziyaret ederek genel çalışmalar hakkında bilgi toplar, bu bilgileri yönetime veya üyelere sunar. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ Madde 25: a) Dernekte görevli tüm personel Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Dernek personelinin atanması veya görevine son verilmesi Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile olur. b) İç ve dış yazışmaları, evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini, üye kayıt ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yapar. Tüm dernek faaliyetlerini takip eder. c) Dernek Yönetim Kurulu toplantılarının ve faaliyetlerle ilgili komisyon toplantılarının gündemini belirler, koordine eder ve toplantı tutanaklarını genel başkan veya konu ile ilgili genel başkan yardımcısı ile birlikte imzalayarak dosyalar. d) Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla, dernek şubeleri ve üyelerle olan yazışmaları hazırlar, genel başkanla birlikte imzalar. Tüm yazışmalarda genel sekreterin imzasının bulunması zorunluluktur. e) Yönetim kurulu toplantılarına mazeretleri nedeniyle katılamayacak olan üyelerin ve mazeretsiz olarak katılmayanların listesini tutar, gerektiğinde genel başkana ve yönetim kuruluna bilgi verir. f) Tebliğ ve Tebellüğ işlemlerini takip eder. g) Dönem sonu faaliyet raporunu hazırlar ve genel kuruldan önce yönetim kuruluna sunar. h) Dernek için önemli bir görevi olan Genel Sekreterin Yüksek Okul mezunu olması tercih edilir. Madde 26 : GENEL SAYMANIN GÖREVLERİ a) Dernekçe tutulması Kanunla belirlenen ve zorunlu olan Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defterini tutar. Bunların mevzuata uygun olarak işlenmesini, aidat takip işlemlerini organize ve takip eder. b) Genel Merkez ve şubelerde Alındı Belgelerinin bastırılmasından ve saklanmasından, şubelere verilenlerin takibinden sorumludur. 6

7 c) Mali Genelgeleri, altı ayda bir ve dönem sonunda hazırlanan hesap raporlarını, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmaları, bankalarda hesap açmak, para çekmek ve para yatırmak işlemlerini genel başkanla birlikte imzalar. d) Şubeleri mali durumlarını takip eder, işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlar, olağan dışı durumlarda genel başkana ve yönetim kuruluna bilgi verir. e) Tüm mali işlemlerin usulüne ve yasalara uygun olarak yapılmasından sorumludur. Uygun işlem yapılmadığını tespit ettiği durumlarda genel başkana ve yönetim kuruluna yazılı olarak başvurur. Yapılması gereken işlem hakkında görüş talep edebilir. DENETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Madde 27 : Denetim Kurulu ; a) Genel Kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi Yönetim Kurulunun süresi kadardır. Aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısını seçerler. b) Dernekte iç denetim esastır. Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Haziran ve aralık ayları içinde denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. c) Denetim Kurulunun talebi üzerine, dernek yetkilileri ve görevliler bilgi, belge ve kayıtları Kurul üyelerinin incelemesine vermek ve göstermek, yönetim yerleri, şubeler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmek zorundadır. d) Dernek tüzükte yazılı faaliyetlerin dışına çıkarsa veya Yönetim Kurulu toplanmakta acze düşerse, Dernek Genel Kurulu, Denetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Her üye gerekli gördüğü hallerde Denetim Kuruluna başvurabilir. Kurul başvuruları değerlendirip ilgilisine yazılı bilgi vermek zorundadır. e) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ Madde 28 : Kurul, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Dernek üyelerinin, dernek tüzüğünde ve yasalarla belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna intikal ettirilir. Kurul bu konuları görüşüp karara bağlar. Karar, yönetim kurulunca uygulanır. Bu karara anacak genel kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. ONURSAL Madde 29 : Dernekte Genel Başkanlık yapmış olanlardan veya derneğin birlik ve beraberlik içinde büyüyüp gelişmesinde dışarıdan katkı sağlamış üyeler ile Ankara ya ve Ankaralılara hizmet etmiş ve kendi sahasında temayüz etmiş kişiler arasından, Genel Kurulca bir Onursal Genel Başkan seçilir. BOŞALAN ÜYELİKLERİNİN DOLDURULMASI VE KURULLARIN TUTACAĞI KAYITLAR. Madde 20: Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurul asil üyeliklerinden birinin boşalması halinde yedek sıradaki ilk üye asil olarak göreve davet edilir. Kurullar Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen defter ve kayıtları tutmak ve saklamak zorundadırlar. 7

8 DERNEK YARDIMCI KURULUŞLARI Madde 31 : Derneğin yardımcı kuruluşları Bürokrasi Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Kadın Komisyonu ve Seğmen Komisyonudur. a) Komisyonların görev süresi yönetim kurulu görev süresi kadardır. 25 asil ve 25 yedek üyeden teşekkül ettirilir ve atamaları Yönetim Kurulunca yapılır. Şubeler tarafından kurulan komisyonlar 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir. b)komisyonlar, ilk toplantılarında bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçerler. BÜROKRASİ KOMİSYONUN GÖREVLERİ Madde 32 : Bürokrasi Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Kamuda ve özel sektörde, bürokrat veya yönetici olarak çalışanlarla ilgili mesleki eğitimler, seminerler, paneller ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Komisyon üyelerinin bilgi birikimini geliştirmek amacıyla genel konularda bülten hazırlamak, c) Ankaralı Bürokratları ve Genel Merkez bürokratları ile şubeler bürokrasi komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, d) Ankaralı bürokratların sorunlarına çözüm bulmak, yönetim kuruluna bilgi vermek, e) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, GENÇLİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Madde 33: Gençlik Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Çalışan veya öğrenim gören gençlerle ilgili mesleki kurslar, eğitici eğitimler, seminerler, paneller ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Gençlerin bilgi birikimini geliştirmek amacıyla genel konularda bülten hazırlamak, üniversitelerle işbirliği yapmak, c) Ankaralı gençlerin sorunlarını tespit etmek, yönetim kurulunu veya diğer yetkilileri bilgilendirmek, çözüm önerileri bulmak ve geliştirmek, d) Ankaralı gençleri, Genel Merkez Gençlik Komisyonu ve şubeler Gençlik komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, e) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, KADIN KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Madde 34 : Kadın Komisyonunun görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Kadınlarla ilgili mesleki kurslar, eğitici eğitimler, seminerler, paneller, kermes ve sergiler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, b) Ankaralı kadınların sorunlarını tespit etmek, yönetim kurulunu veya diğer yetkilileri bilgilendirmek, çözüm önerileri bulmak ve geliştirmek, c) Ankaralı kadınları, Genel Merkez Kadın Komisyonu ve şubeler kadın komisyonlarını bir araya getirerek dayanışma toplantıları düzenlemek, derneğe üye olmalarını sağlamak, d) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek, SEĞMEN KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ MADDE 35. Seğmen Komisyonu a) 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Ankara Hemşehriliği ni kabulü, 13 Ekim Ankara nın Başkent oluşu, 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya gelişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşu ile ilgili hazırlanacak resmi ve özel programlara ve kutlamalara katılmak, programlar hazırlamak. 8

9 b) Ankara Kültürünü yaşatacak çalışmalar yapmak, c) Seğmen Müzesi oluşturmak için çalışmalar yapmak, d) Seğmen Kültürünü yaşatmak ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapmak, e) Seğmen Kültürünü yaygınlaştırmak ve SEĞMEN yetiştirmek için Ankara, İlçe, belde ve köylerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile bu konuda ilişki kurmak, bu okullarda folklor çalışmaları yapmak ve yaptırmak, f) Ankara ili, ilçeleri ve köylerinde folklor olarak oynanan Seğmen oyunlarının yaşatılması için gerekli çalışmaları yapmak. g) Bu konuda basılı ve görsel yayınlar yapmak, yapılmasını sağlamak. h) Bağlı bulunduğu Genel Başkan Yardımcısına aylık faaliyet raporu düzenleyip vermek. ŞUBELER Madde 36. Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla Ankara il merkezinde, Ankara ilçelerinde, diğer il ve ilçelerde şube açılabilir. Şube kuruluşu aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır. a) Şube kurucularının altı aydan az olmamak üzere şube kurulacak yerleşim yerinde ikamet etmesi, b) 3 kişiden az olmamak kaydı ile şube kurucularının Genel Merkeze müracaat etmesi, yapılan müracaatın Yönetim kuruşlunca kabulünden sonra kuruluş işlemlerine başlanılması, c) Şube kurucularının imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi ne ek olarak; İl dernekler müdürlüğünce onaylanmış 2 adet dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin yerleşim yerlerini ve imzalarını belirtir listeyi, Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi, Büyükşehir Belediye sınırları dışındaki ilçelerde kuruluş belgeleri birer artırılarak şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. d) Kurucu heyet resmi işlemlerini tamamladıktan sonra, altı ay içinde Genel Kurulunu yapar, Bir Başkan,15 asil ve 15 yedek üyeden oluşan yönetim kurulunu, 3 asil 3 yedek denetim kurulunu,3 asil 3 yedek disiplin kurulunu seçer. e) Seçilen Yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil üyeleri Genel Merkez Yönetim, denetim ve disiplin kurulunda olduğu gibi görev bölümü yapar. f) Genel Kurul tutanaklarının istenen sayıda nüshası ilgili resmi makama, bir nüshası da Genel Merkeze, toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ile birlikte teslim edilir. ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI, ÇAĞRI ve TOPLANTI USULU Madde 37 : Şube Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az 60 gün önce tamamlamak ve genel kurulu sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadır. Ayrıca; yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. b) Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. c) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. d) Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının nasıl yapılacağı toplantıya çağrı ilanında belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden çok olamaz. 9

10 e) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler bu toplantıya çağrı usullerine uygun olarak çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. f) Şube Genel Kurul toplantı usulü Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre tatbik edilir. g) Genel Kurul toplantısı sonunda, Divan Başkanlığı tarafından tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. ŞUBE NUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 38 : Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. a) Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği esas ve hükümleri doğrultusunda dernek faaliyetlerini yürütmek, gelir toplamak, harcama yapmak, genel kurul toplantılarını zamanında yapmak için çalışmak, b) Sorumluluk bölgesinde, Ankaralıların birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaları için çalışmak, mevzuata uygun olarak üye kaydetmek, 6 aylık aralıklarla üye kayıt listelerini Genel merkeze bildirmek, c) Şube faaliyet raporlarını 6 ay aralıklarla genel merkeze bildirmek, d) Gerekli görülen hallerde, şube kayıt ve belgelerini genel merkez yetkililerine göstermek, e) Dernek faaliyetleri yürütmek için yer almak veya kiralamak, f) Gerekli veya zorunlu olan defter, kırtasiye, çeşitli demirbaşları almak ve yasalarca ve tüzük gereği tutulması gerekli defterleri ve belgeleri tutmak, g) Yapacakları tüm etkinlikleri 15 gün önceden genel merkeze bildirmek ve izin aldıktan sonra etkinlikleri gerçekleştirmek, h) Şube, yükümlülüklerini getirememesi nedeniyle Genel kurulca veya mahkeme kararı ile tasfiye edilmesi kararlaştırılmış ise, son yönetim kurulu tasfiye işlemlerini yapmak, yapılmasına yardımcı olmak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. i) Şube Yönetim Kurulları da, Genel Merkez Yönetim Kurulunda olduğu şekilde görev bölümü yaparlar, DEFTERLER VE KAYITLAR Madde 39 : Genel Merkez ve şubeler işletme hesabına göre defter tutarlar. Dernek gelirleri mevzuatta belirlenen haddi aştığı takdirde ancak bilanço esasına göre defter tutulabilir. Ticari işletme kurulduğu takdirde, ayrıca ticari işletmeler için Vergi Kanunu hükümlerine göre gerekli defterler tutulur. Defterler Dernekler Yönetmeliğine göre tutulur ve saklanır. Tutulacak defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilmesi şarttır. a) İşletme Hesabı esasına göre; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutulur. b) Bilanço esasına göre; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Alındı Belgesi kayıt Defteri, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri tutulur. c) Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması ve mürekkepli kalemle yazılması zorunludur. d) Defterler bilgisayar ortamında da Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre tutulabilir. e) Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. f) İşlemler defterlere istisnalar dışında günlük olarak kayıt edilir. 10

11 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 40 : Derneğin gelir kaynakları şunlardır. a) Üye aidatları, bağışlar ve yardımlar, b) Dernekçe yapılan etkinliklerden sağlanan gelirler, c) Dernekçe sahip olunan menkul ve gayrimenkullerden sağlanan gelirler, d) İşçi, işveren sendikaları ve meslek kuruluşlarından mevzuata uygun alınan yardımlar. GELİR VE GİDER BELGELERİ Madde 41 : a) Dernek adına gelirleri toplayacak veya harcama yapacak kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yetki verilen kişiler için üç nüsha Yetki Belgesi düzenlenir ve dernekler birimine bir nüshası verildikten sonra numara alınır. Ancak bundan sonra gelir toplanmaya başlanabilir. b) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar aracılığıyla yapılan tahsilatta, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. c) Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. d) Dernek tarafından, kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri de Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. e) Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili esaslar dernekler yönetmeliğine göre düzenlenir.bu defterlerin Dernekler Müdürlüğünden veya noterden onaylı olması zorunludur. f) Derneği yükümlülük altına sokacak tüm belgeler biri başkan (yokluğunda vekili) ve Yönetim Kurulunca yetki verilen bir kişi olmak üzere en az iki imza taşıması zorunludur. SAKLAMA SÜRESİ Madde 42 : Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 43 : Tüzüğün değiştirilmesine genel kurulca karar verilir. Bunun için genel kurula katılan delegelerin en az üçte ikisinin oyu gerekir. DERNEK BORÇLANMA USULÜ Madde 44 : Dernek Yönetim Kurulu, personel ve genel giderler haricinde yapacağı arsa, daire, bina, binek araç, vs gibi büyük mali harcamalarda borçlanabilmek için genel kuruldan borçlanma yetkisi almak zorundadır. GENEL KURUL KARARI İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ Madde 45 : Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak, genel kurulda 2/3 oy çoğunluğu aranır. KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI Madde 46 : Dernek aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer. a) Amacın gerçekleştirilmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, b) Borç ödemede acze düşmüş olması, c) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, d) Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR MADDE 47 : Tüzükte yer almayan konulurda meri Dernekler kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir. 11

12 ADI VE SOYADI GEÇİCİ GÖREVİ İMZASI MEHMET ERCAN ZEKAİ KILINÇ AYDIN FATİH BEKTAŞ ÜMİT OZAN TUGAY GEMALMAZ REMZİ AKAR LEVENT HACIOĞLU AYHAN YAZKAN ERTUĞRUL ONAT HİCRAN SARIHAN SAHRA BAYDAR FEHMİ AKALIN VEKİLİ GENEL SEKRETER ABDULHALİM CANTÜRK ÖZDEMİR TURGUT ALİ RIZA ERCAN ZEKAİ ŞAHİN FARUK GÜLTEKİN HAMZA AYDOĞDU NİHAT UZUNAL HASAN YİĞİT HASAN TOPRAK ÖMER İPEK HASAN COŞKUN KUBİLAY VURAL GENEL SAYMAN 12

13 DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ Adı ve Soyadı Baba Adı D.Yeri ve Tarihi Mesleği Uyr. İkametgah Adresi Mehmet Ercan Muhlis Haymana-1955 Memur T.C. Tuzluçayır 1.Cd. 8/5 Mamak / Ankara Zekai KILINÇ Hüseyin Sarıgöl-1955 Memur T.C. Kardelen Mah.Oleyis3 Sit. No: 166/ 4 Batıkent/ Ankara Fehmi AKALIN Abidin Ankara-1950 Memur T.C. Gördük Sok. 17/11 A.Paşa/Ank. Özdemir Turgut Ahmet Sındıran-1955 İş Adamı T.C. Rafet Canıtez Cad.Zekai Apaydın Sok.Çınar Apt. No:2/9 ORAN/ Ankara Ali Rıza ERCAN Mehmet Tahtayazı İş Adamı T.C. Birlik Mah.83.Sk. No: 6/10 Çankaya/Ankara Faruk Gültekin Fazlı Mirehor-1963 İş Adamı T.C. Dumlupınar Cad. 49/ 2 Cebeci / Ankara Abdulhalim Cantürk Esat Karalar-1957 Memur T.C. R.Saydam Cd.Dilaçan Sk. 3/ 16 İncirli / Ankara Aydın Fatih Bektaş Nuri Ankara-1970 İş Adamı T.C. Esat Cad. 109/ 4 K.Esat/Ank. Hamza Aydoğdu Durali İkipınar-1967 İş Adamı T.C. Öğretmenler Cd. 5/ 19 Çukurambar-Ankara Ümit Ozan Seyfi Ş.Koçhisar-1978 İş Adamı T.C. Dr.ömer Rasim Cad. 2/ 5 K.Ören / Ankara Zekai Şahin Rifat Ankara-1967 İş Adamı T.C. Turan Güneş Bulvarı 39/ 46 Çankaya / Ankara Remzi Akar Musa Diyarbakır-1981 İş Adamı T.C. Hastane Cad. 171/ 3 Çankaya/ Ankara Levent Hacıoğlu Veyis Ankara-1972 İş Adamı T.C. Oto San.Site. 4.Cad. 33.Sok. No: 27 Etimesgut / Ankara HASAN YİĞİT AYHAN YAZKAN HAMİT- BEDRİYE AYHAN- MERYEM KIRŞEHİR-1971 İŞ ADAMI T.C. SOĞUCAK-1971 İŞ ADAMI T.C. YENİ ETLİK CD. 63 /21 ETLİK/ANKARA 8.CAD. ÇAMLICA EVLERİ SİTESİ B-1 BLOK NO:16 ÜMİTKÖY/ANKARA 13

14 ERTUĞRUL ONAT NİHAT UZUNAL HİCRAN SARIHAN HASAN TOPRAK SAHRA BAYDAR ÖMER İPEK ALİ RIZA - CAHİDE SABAHATTİN- LATİFE HÜSEYİN- FAHRİYE İSMAİL- ŞÜKRAN BEŞER- BİRMAN NURULLAH- AYŞE ANKARA İŞ ADAMI T.C. ETİMESGUT-1954 İŞ ADAMI T.C. YENİKÖY-1966 İŞ KADINI T.C. ANKARA-1977 İŞ ADAMI T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR KIZILCAHAMAM İŞ KADINI İŞ ADAMI T.C. T.C AHMET VEFİK PAŞA CAD. NO:42 KEÇİÖREN /ANKARA ELİF ELVANKENT SİTESİ NO:6/14 ETİMESGUT /ANKARA 14.CAD.565.SOK.NO:4/59 ETİMESGUT/ ANKARA İSTASYON MAH KARANFİL SK.NO: 27/5 SİNCAN/ ANKARA ÇİĞDEM MAH GÖKKUŞAĞI SİTESİ 28.CAD. 11/17 BALGAT/ANKARA ALTINCI CAD. NO: 36/2 ETLİK KEÇİÖREN / ANKARA 14

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği - Dernekler mevzuatında böyle bir bildirim bulunmadığından tüzüğün 18. maddenin 10. fıkrasının

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden oluşur; 1. Tanım 2. Kulübün amaç ve faaliyetleri 3. Üyelik

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ F İ K R İ M Ü L K İ Y E T H A K L A R I K O R U M A D E R N E Ğ İ İ Ç İ Ş L E Y İ Ş Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMAÇ Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği nin üyelerinin hakları,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğrenci Topluluğu Kurma Prosedürü 1. Topluluk kurmayı talep eden öğrenci tarafından doldurularak Sağlık

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1-Bu topluluk, üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmelerini sağlamayı, sosyal projeler üreterek

Detaylı