Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016620"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: ) tuuna basõn. Telefonunuz çaldõõnda ) tuun basõn. Arama sõrasõnda + veya tuuna basõn. Bo moddayken - tuuna basõn. Arama cevaplama Aramayõ bitirme Aramayõ reddetme Kulaklõk Sesini Ayarlama Telefon Defteri'ne erime Philips ürünlerini sürekli olarak gelitirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanõcõ kõlavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkõnõ saklõ tutar. Philips bu kullanõcõ kõlavuzunu "olduu gibi" salar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanõcõ kõlavuzu ile ürün arasõndaki farklõlõk durumunda yürürlükteki yasalarõn gerektirdii dõõnda hiçbir Ana menüye eriim Sessiz moda geçme Önceki menüye dönme Bo moda hõzlõ dönme Bo moddayken L tuuna basõn. Toplantõ modu ile normal mod arasõnda geçi yapmak için bo moddayken * tuuna uzun basõn. R tuuna basõn. 4. Kiiler Kii Ara Yeni kii olutur Hõzlõ Arama Tüm Girileri Sil Grup...

3 Servis Arama Numarasõ.. 14 Sabit Arama Ayarlar.. 14 Hafõza Durumu Arama Arama yapma Acil durum aramasõ yapma Arama cevaplama ve sonlandõrma Arama sõrasõndaki seçenekler Kulaklõk Sesini Ayarlama..

4 . 8 Birden fazla arama Mesajlar SMS Metin veya sayõ girme.. 9 Giri Metodu Fonksiyon tularõ. 9 Multitap ABC/Abc/abc girii. 9 T9 metin girii Basitletirilmi Çince Girii (Sadece Çin ve Hong Kong için) Sembol Giri.

5 Arama Bilgisi Gelen Arama Yapõlan aramalar Cevapsõz aramalar.. 20 Arama süresi Ayarlar Telefon Ayarlarõ Arama Ayarlarõ ebeke Ayarlarõ...

6 Fabrika Ayarlarõ Güvenlik Sesler Ekran..25 Bo Ekran Kontrast LCD Aydõnlatma Araçlar.

7 ...26 Alarm Hesap makinesi Takvim STK Uygulamalarõ Simgeler ve Semboller Uyarõlar Sorun Giderme Philips Orijinal Aksesuarlarõ Ticari marka deklarasyonu SAR Bilgisi...

8 ..38 Uyumluluk bildirimi Balarken Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen "Uyarõlar" bölümündeki güvenlik talimatlarõnõ okuyun. Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan salanan geçerli bir SIM kart takmanõz gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranõz ve telefon numaralarõ ile mesajlarõ saklayabileceiniz bir bellek yer alõr. SIM kartõ takõn Yeni SIM kartõnõzõ takmak için aaõdaki adõmlarõ izleyin. Arka kapaõ ve pili çõkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayõ unutmayõn. Pili çõkartmak için, pili alt kõsmõndan aaõda gösterilen ekilde kaldõrõn. Pili çõkartõn Arka kapaõ çõkartõn SIM kartõ takmak için önce arka kapaõ çõkartmalõsõnõz. Ba parmaõnõz ile arka kapaa bastõrõn ve kapaõ aaõ kaydõrõn. Daha sonra botaki eliniz ile pil yuvasõ kapaõnõ aaõda gösterilen ekilde çõkartõn. 4 Balarken SIM kartõ takõn SIM kartõn kesik köesinin doru yönde olduundan ve metal kõsõmlarõn aaõ baktõõndan emin olun. SIM kartõ iterek SIM kart yuvasõna yerletirin. Arka kapaõ takõn Arka kapaõ duruncaya kadar yukarõ kaydõrarak yerine takõn. Pili yerine takõn Pili tekrar yerine yerletirin, altõn renkli kontaklar aaõ bakmalõdõr. Daha sonra aaõ bastõrarak kilitleyin. Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çõkartõn. Telefonu açma Telefonu açmak için ) tuuna uzun süre basõn. Gerekli olduu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satõcõnõz tarafõndan önceden yapõlandõrõlõp size bildirilir. PIN kodu hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz "Güvenlik". Arka arkaya üç kez yanlõ PIN kodu girerseniz SIM kartõnõz bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanõz gerekir. Balarken 5 Pili arj etme Telefonunuzda arj edilebilir pil bulunmaktadõr. Yeni pil kõsmen arjlõdõr ve pil seviyesi dütüünde bu size bir uyarõ sesi ile bildirilir. Eer pil bosa, pil sembol göstergesinin yanõp sönmesi için 2 veya 3 dakika arj edilmesi gerekir. arj cihazõnõ, telefonun sol üstündeki arj cihazõ konektörüne ekilde gösterildii gibi takõn. Daha sonra arj cihazõnõn dier ucunu bir AC prize takõn. Pil sembolü arj seviyesini gösterir. Pil arj olurken arj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen arj olduunda arj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. arj cihazõnõ çõkartabilirsiniz. Pil tamamen arj olduktan sonra arj cihazõnõn cep telefonuna takõlõ kalmasõ pile zarar vermez. arj cihazõnõ kapatmanõn tel yolu fiten çekmektir, bu yüzden kolay eriilebilir bir priz kullanõn. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanõz, pili çõkartmanõzõ tavsiye ederiz. Telefonunuzu arj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boaldõõnda, arj simgesi ancak birkaç dakika arj olduktan görünür. 6 Balarken 2. Arama Arama yapma Bo ekrandayken 1. Bo moddayken, tu takõmõnõ kullanarak telefon numarasõnõ girin. Hata yaptõõnõz takdirde düzeltmek için R tuuna basõn. 2. Numarayõ çevirmek için ( tuuna basõn. 3. Aramayõ bitirmek için ) tuuna basõn. Uluslararasõ arama yapmak için, uluslararasõ arama ön eki "+" eklemek amacõyla 0 tuuna uzun basõn. Avrupa'da standart acil durum numarasõ 112, ngiltere'de 999'dur.

9 Arama cevaplama ve sonlandõrma Gelen arama olduunda, arayan kii arama kimliini gizlememise arayanõn numarasõ ekranda görüntülenebilir. Eer numara telefon rehberinde kayõtlõysa, numara yerine arayanõn ismi görüntülenir. Aramayõ cevaplamak için: ( veya L Kabul Et tuuna basõn. Aramayõ reddetmek için: ) veya R Reddet tuuna basõn. Sonlandõrma: ) tuuna basõn. Telefon sessiz moddayken çalmaz. Eer Telefon Ayarlarõ > Cevaplama Modu içerisinde Her Tula Yanõt ayarladõysanõz, aramayõ ) ve R tularõ dõõnda herhangi bir tula cevaplayabilirsiniz. Telefon rehberini kullanma 1. Bo moddayken, tuuna basõn. 2. Listeden bir kii seçin ve seçilen numarayõ aramak için ( tuuna basõn. Farklõ bir numara seçmek için, + veya - tularõna basõn (daha fazla bilgi için bkz "Kiiler"). 3. Aramayõ bitirmek için ) tuuna basõn. Acil durum aramasõ yapma Telefonda SIM kart takõlõ olmadan, acil durum aramasõ yapmak için L (SOS) tuuna basabilirsiniz. Telefonda SIM kart takõlõyken, acil durum numarasõnõ bo modda girerek ( tuuna basabilirsiniz. Arama sõrasõndaki seçenekler Arama sõrasõnda, Ahizesiz modu aktifletirmek için R tuuna basõn veya L Seçenekler ile aaõdaki seçeneklere eriin: - Aramayõ Sessiz'e alma - Aramayõ Beklet Arama 7 - Aramayõ sonlandõr - Ana Menü'ye Eriim Kulaklõk Sesini Ayarlama Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için +veya - navigasyon tuuna basõn. kinci aramayõ alabilmek için, Arama yönlendirme devre dõõ olmal&otilde0 tuuna basabilirsiniz. Tular üzerindeki harfler aaõdaki gibidir: Tu Görüntülenme sõrasõna göre karakterler 2 abc2åæäàçá 3 def3èé 4 ghi4ìí 5 jkl mno6öøòñó pqrs7b$ tuv8ùüú wxyz9 0 oluturmak için gerekli olan her tua bir kez basõn ve T9 bastõõnõz harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntüle için gezinme tuu kullanõn ve L tuuna basarak girii onaylayõn. Eer ilgili karakteri girmek istemiyorsanõz, R tuuna basarak çõkõn veya yeni vurularõ direkt olarak girin. Metin veya sayõ girme 11 Nümerik giri Üzerlerindeki sayõlarõ girmek için ilgili nümerik tulara (0 ile 9) basõn. Bir sayõyõ silmek için, R tuuna basõn. Sembol Giri Noktalama veya sembolleri girmek için * tuuna basõn. stediiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuu kullanõn ve L tuuna basarak girin. 12 Metin veya sayõ girme 4. Kiiler Kiiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanõr: SIM telefon rehberi (SIM kartõnõzda bulunur, saklayabileceiniz numaralarõn sayõsõ kartõn kapasitesi ile sõnõrlõdõr) veya Akõllõ Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 100 isme kadar kayõt imkanõ salar). Yeni kiileri eklerken, kiiler sadece seçmi olduunuz telefon rehberine eklenirler. 2. Ana menüde Kiiler seçin. Olutur seçin, kii adõnõ girin, L Tamam tuuna basõn, telefon numarasõnõ girin ve L Tamam tuuna basõn. Hõzlõ Arama Hõzlõ Arama özellii en sõk aradõõnõz veya tercih ettiiniz dört numarayõ ayarlamanõzõ salar. çlerinden birini ilgili tua basarak hõzlõ bir ekilde arayabilirsiniz. Bir Hõzlõ Arama kiisi ayarlamak Kii Ara Ana menüde Kiiler içine girin ve Bul seçin. Telefon rehberi listesinden bir isim seçin. Aaõdaki seçeneklere erimek için L Seçenekler tuuna basõn: Mesaj Gönder Sil Kopyala Görüntüle Gruba Ekle Ana menüde, Kiiler üstüne basõn ve Hõzlõ Arama seçin. Ayarlamak için listeden bir numara seçin (29 arasõ). L Tamam tuuna basarak Ayarla/Deitir. Bir Hõzlõ Arama kiisini aramak Bo modda iken arama yapmak için, kiiyle ilikilendirilmi ilgili numaraya basõn ve ( basõn. Tüm Girileri Sil Ana menüde Kiiler girin ve Tüm Girileri Sil seçin. Tüm Telefon Girilerini Sil seçin veya Tüm SIM Girilerini Sil. Onaylamak için L Tamam tuuna basõn. Ekranda bir onaylama mesajõ görüntülenecektir. lemi onaylamak için L Evet seçin veya ilemi iptal etmek için R Hayõr seçin. Yeni kii olutur 1. lk önce bellek yerini seçebilirsiniz. Ana menüden Kiiler içine girin, Ayarlar, Kullanõlan hafõza seçin ve kiiyi SIM veya Telefon içine kaydetmeyi seçin. Kiiler 13 Bazõ kiileri silmek için: 1. Bo moddayken Kiiler 'e girin. Kii adõnõ seçin ve L Seçenekler tuuna basõn: 2. Sil seçin. Ayarlar Kullanõlan Hafõza Varsayõlan hafõza olarak Telefon veya SIM seçin. Telefonunuzdaki tüm kiileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi. 1. Ana menüde önce Kiiler seçin, Ayarlar seçin, daha sonra Kopyala seçin ve L Tamam tuuna basõn. 2. Telefona Kopyala veya SIM'e Kopyala seçin. Onaylamak için L Tamam tuuna basõn. 3. Ekranda bir onaylama mesajõ görüntülenecektir. lemi onaylamak için L Evet seçin veya ilemi iptal etmek için R Hayõr seçin. Bazõ kiileri kopyalamak için: 1. Bo moddayken Kiiler 'e girin. Kii adõnõ seçin ve L Seçenekler tuuna basõn: 2. Kopyala seçin. Önceden telefona kaydedilmise, kii adõnõ SIM'e kopyalar veya tam tersi." Numaram seçenei size ait telefon numarasõnõ içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranõzõ ve dier ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz. Grup Bu menü kiilerinizi farklõ gruplara düzenleyerek bir grup kiiye resim veya zil sesi atayabilmenizi ve grubun tüm üyelerine mesaj gönderebilmenizi salar.

10 Ana menüde Kiiler girin, Grup seçin ve u seçeneklere ulamak için listeden bir grup seçin: Grup Üyesi Yeniden adlandõr Uyarõ Tonu Grup üyelerini görüntüle Grubun adõnõ deitirir. Gruba zil sesi atar. Telefon/SIM'e kopyala Servis Arama Numarasõ Bu fonksiyon ebekeye balõdõr. Detaylõ bilgi için lütfen servis salayõcõnõz ile görüün. Sabit Arama Bu menü sabit arama numaranõzõ ayarlamanõzõ salar. FDN seçerseniz, tercih ettiiniz numarayõ girebilirsiniz. Bul seçerseniz, telefon defterinden numara seçebilirsiniz. Servis Arama Numarasõ 14 Kiiler Tüm alanlar bo olabilse de, Kendi Numaram öesi silinemez. Hafõza Durumu Kaydedebileceiniz toplam kii sayõsõnõ ve SIM'de veya Telefonda kayõtlõ olan kiilerin sayõsõnõ gösterir. Kiiler Mesajlar SMS Bu menü Kõsa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajlarõ göndermenizi, gönderdiiniz ve aldõõnõz mesajlarõ yönetmenizi salar. SMS aõ üzerinden bir mesaj gönderdiinizde, telefonunuzda Baarõyla Gönderildii gösterilebilir. Bu yazõ, mesajõn SIM kartõnõzda ayarlõ olan SMS merkezine gönderildii anlamõna gelir. Fakat mesajõn alõcõya ulaõp ulamadõõ hakkõnda herhangi bir bilgi vermez. Bu menü aldõõnõz SMS mesajlarõnõ okumanõzõ salar. Mesajlar liste eklinde görüntülenir. Bir mesajõ iaretleyip L Tamam tuuna basarak okuyabilirsiniz. Aaõdaki seçeneklere erimek için L Seçenek tuuna basõn: Cevapla let Düzenle Sil Tümünü sil Numarayõ Sakla Gönderen cevaplanõr. Seçilen mesaj iletilir. Seçili mesajõ düzenleyin. Seçilen mesaj silinir. Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir. Gönderenin numarasõnõ kaydet. Gelen kutusu Mesaj Olutur Yeni SMS oluturmak ve göndermek için Mesaj Olutur seçin ve L Tamam tuuna basarak mesajõnõzõ yazmaya balayõn. Mesajõnõzõ yazdõktan sonra, aaõdakilere erimek için L Seçenekler tuuna basabilirsiniz: Gönder Mesaj gönderilir Kaydet Gönder ve Kaydet Mesajõ taslak klasörüne kaydeder. Mesajõ gönder ve kaydet. Dil Tercih ettiiniz giri dilini seçin. Daha sonra kiilerinizin numarasõnõ girebilir veya L Bul tuuna basarak telefon rehberinden kiilerinizi seçebilirsiniz. Onaylamak için L Tamam tuuna basõn. 16 Mesajlar Bir mesajõ gönder ve kaydet seçeneini seçerseniz, gönderilen mesaj Giden kutusu sakanõr. Giden kutusu listesindeyken, bir mesaj seçin ve L Tamam tuuna basarak okuyun. Aaõdaki seçeneklere erimek için L Seçenek tuuna basõn: Gönder Seçili SMS'i gönderir. let Düzenle Sil Tümünü sil Numarayõ Sakla Seçilen mesaj iletilir. Seçili mesajõ düzenleyin. Seçilen mesaj silinir. Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir. Gönderenin numarasõnõ kaydet. Giden kutusu Sil Seçilen mesaj silinir. Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir. Sesli posta Bu menü telesekreter sunucu numarasõnõ görüntülemenizi ve sesli mesajlarõ dinlemenizi salar. Sesli posta aldõõnõzda, servis salayõcõnõz telefonunuza bir mesaj gönderir. Telefon telesekreter sunucu numarasõnõ girmenize izin verir. Numarayõ ebeke salayõcõ salar. Telesekreter numarasõnõ ayarlamak için numarayõ girmek amacõyla Numara seçebilirsiniz.. Sesli postayõ dinlemek için Sesli Postaya Balan seçebilirsiniz. Sesli postayõ silmek için Sil seçebilirsiniz. Eer bo modda 1 tuunu basõlõ tutarsanõz, telesekreterinize hõzlõ ekilde balanõrsõnõz. Bu menü kaydettiiniz ama göndermediiniz tüm SMS mesajlarõnõ listeler. Taslaklar listesindeyken, bir mesaj seçin ve L Tamam tuuna basarak okuyun. Aaõdaki seçeneklere erimek için L Seçenek tuuna basõn: let Seçilen mesaj iletilir. Düzenle Seçili mesajõ düzenleyin. Taslaklar Yayõn Mesajlarõ Hücresel yayõn mesajlarõ, bir mobil telefon kullanõcõ grubuna gönderilen genel mesajlardõr. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayõnlanõr. Genelde, bir yayõn kanalõ tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarõnõn listesini almak ve yayõn bilgilerini edinmek için ebeke operatörünüzle balantõ kurun. Mesajlar 17 Bu menü, yayõn mesajlarõnõn alõnõp alõnmayacaõnõ ayarlamanõzõ salar. : 1 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta ve Maksimum. özellik abonelie balõdõr. özellik abonelie balõdõr. : Bir Kez, Her 2 dak ve Kapalõ. tiplerdeki aramalar (Gelen Aramalar, Yapõlan Aramalar, Cevapsõz Aramalar and Arama Süreleri) en yenisi en önce olacak ekilde kronolojik olarak dizilmitir. SMS gönderir. Geçerli numarayõ siler. Geçerli numara kaydedilir. Tüm numaralarõ siler. numaranõzõ karõ tarafa). ebeke deitirirseniz, telefonunuzun çalõmasõ ile ilgili bazõ sorunlar yaanabilir. Fabrika Ayarlarõ Telefonunuzu fabrika ayarlarõna döndürmenizi salar. Telefon kodunu girin ve onaylamak için L Tamam tuuna basõn. Doru ifreyi girdiinizde, (Telefon Kilidi ifreniz ile aynõdõr, varsayõlan deer 0000 eklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarõna döndürülür. ebeke Ayarlarõ Bu menü servis ebekesini seçmenize izin verir: ebeke Ayarlarõ > ebeke Seçim Modu'nda L Tamam tuuna basarak u seçeneklere eriebilirsiniz:. 22 Ayarlar 8. Güvenlik Bu menü cep telefonunuz ve kayõtlõ verilerinizin güvenlii ile ilgili özelliklere erimenizi salar.

11 SIM PIN Bu menü PIN korumayõ ve PIN kodlarõnõ ayarlamanõzõ salar. PIN korumasõnõ ayarlamak için, PIN Kontrol seçin ve Açõk veya Kapalõ seçenekleri arasõndan seçim yapõn. Açõk olarak ayarlandõõnda, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir. PIN kodlarõnõ deitirmek için PIN1 Deitir ve PIN 2 Deitir seçebilirsiniz. SIM kartõnõza balõ olarak, bazõ özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafõndan salanmõ olan PIN gizli kodunu gerektirebilir. Eer bu seçenek Kapalõ ise PIN kodunuzu deitiremezsiniz. Varsayõlan PIN kodu 1234'tür. Eer PIN kodunuzu 3 defa yanlõ girerseniz SIM kartõnõz bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanõz gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlõ girerseniz, SIM kartõnõz bloke olur ve kullanõlamaz. Bu olduu takdirde operatörünüz veya satõcõnõzla temas kurun. Telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için telefon güvenliini ayarlamanõza izin verir. Telefon korumasõnõ ayarlamak için, Telefon Kilidi seçin ve Açõk veya Kapalõ seçenekleri arasõndan seçim yapõn. Açõkolduunda, Açõlõta Dorula veya Yeni SIM ile Dorula seçmeniz istenecek. Daha sonra telefon kilidi ifrenizi girmeniz istenecek. Telefon kilidinin balangõç hali 0000'dõr. Telefon Kilidi Otomatik Tu Kilidi Tu takõmõ kilidini Kapalõ olarak ayarlamanõzõ veya anõnda ya da gecikmeli kilit ayarlamanõzõ salar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken (5 san, 10 san, 30 san veya 60 san), tu takõmõnõzõn tu kilidini # tuuna basarak geçici olarak açarsanõz, seçtiiniz gecikmeye balõ olarak otomatik ekilde tekrar kilitlenecektir. Her durumda, arama geldiinde tu kilidi otomatik olarak açõlõr. ifre Deitir Telefon kilidi ifresini deitirmenize izin verir. lk önce eski telefon kodunu, daha sonra da yeni telefon kodunu girmelisiniz. Daha sonra ifreyi bir kez daha girerek yeni telefon kodunu onaylamanõz gerekir. Onaylamak için L Tamam tuuna basõn. Güvenlik Sesler Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri eyler için zil seslerini ayarlamanõzõ salar. menü toplama, çõkartma, çarpma ve bölme gibi sabit ilemler için kullanõlõr. 1. Birinci sayõyõ girin. Sayõlarõ silmek için R basõn. Ondalõk iaretini dorudan girmek için # tuuna basabilirsiniz , -, >, < kullanarak Ekle, Çõkart, Çarp veya Böl seçin. kinci sayõyõ girin. Sonuç için L Tamam tuuna basõn. Alarm Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadõr. En fazla üç ayrõ alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aaõdaki adõmlarõ takip edin. 1. Bir alarm seçin ve L Tamam tuuna basõn. 2. Durumu ve periyodu seçin: Kapalõ/Bir kez/ Pzt~Cum/Hergün. 3. Saat girin. 4. Alarm zilini seçin. 5. Dier alarmlarõ ayarlamak için yukarõdaki adõmlarõ tekrarlayõn. Çalar saat telefonunuz kapalõ olsa bile çalacaktõr Çalar saati geçici olarak susturmak için R Snooze tuuna basõn. Yaklaõk 3 dakika sonra alarm tekrar çalacaktõr. Eer alarmõ kapalõ olarak ayarlamak isterseniz, adõm 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalõ olarak ayarlayõn. Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 8 ondalõk basamaktõr. 8nci basamaktan sonrasõ bir sonraki ilem için yuvarlanmaktadõr. Takvim Takvimi görüntülemenizi salar. 26 Araçlar 12. STK Uygulamalarõ Bu menü altõndaki yapõ ve isim ebeke operatörünüz tarafõndan yapõlandõrõlõr ve SIM kartõnõzda saklanõr. STK salayõcõya balõ olarak hizmetler deiebilir. Bu menü operatöre göre farklõlõk gösteren katma deerli hizmetler salar. Detaylar için lütfen ebeke operatörünüzle görüün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki SIM kart tarafõndan tanõmlanan ekilde sunulur ve deitirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre deiir ve sadece ebeke operatörü tarafõndan deitirilebilir. STK Uygulamalarý 27 Simgeler ve Semboller Bo moddayken, ana ekranda aynõ anda bir kaç sembol görüntülenebilir. Eer ebeke sembolü gösterilmezse, ebeke o anda kullanõlamõyordur. Kapsama alanõ dõõnda bir yerde olabilirsiniz, baka bir yere gitmek ie yarayabilir. Sessiz - Arama geldiinde telefonunuzun zili çalmaz. SMS mesajõ - Yeni mesaj aldõõnõzõ gösterir. Yeni sesli mesaj - Yeni sesli mesaj aldõõnõzõ gösterir. Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladõr. Alarm aktifletirildi Dolaõm - Kendi ebekeniz dõõnda bir ebekeye balandõõnõzda görüntülenir (özellikle yurt dõõndayken) Tu takõmõ kilidi aktifletirildi Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadõr. Sinyal gücü - Çubuk sayõsõ ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir. Titreim - Arama geldiinde telefonunuz titrer. Cevapsõz arama olduunu gösterir. Cevapsõz arama 28 Simgeler ve Semboller Uyarõlar Radyo Dalgalarõ Cep telefonunuz düük güçlü radyo alõcõ ve vericisidir. Çalõtõõnda radyo dalgalarõ alõr ve gönderir. Radyo dalgalarõ sesinizi ve veri sinyallerini telefon ebekesine balõ baz istasyonuna aktarõr. ebeke telefonun aktarõm yaptõõ gücü kontrol eder. Telefonunuz GSM frekanslarõ (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgalarõ gönderir ve alõr.

12 GSM ebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt). Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartlarõ ile uyumludur. Telefonunuz üzerindeki CE iareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluu gösterir. Cep telefonunuz sizin sorumluluunuzdadõr. Kendinize, bakalarõna ve telefonunuza zarar vermekten kaçõnmak için, tüm güvenlik talimatlarõnõ okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kiileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanõmõnõ önlemek için: Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocuklarõn eriemeyecei ekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçõnõn. Aklõnõzda tutmaya çalõõn. Uzun süre kullanmayacaksanõz, telefonu kapatõn ve pilini çõkartõn. Telefonu satõn aldõktan sonra PIN kodunuzu deitirin ve arama kõsõtlamalarõnõ aktifletirin. Telefonunuzun tasarõmõ yürürlülükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz dier elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna balõ olarak cep telefonunuzu evde ve dõarõda kullanõrken tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere uymanõz zorunludur. Cep telefonlarõnõn arabalar ve uçaklarda kullanõmõ ile ilgili yönetmelikler son derece açõktõr. Son zamanlarda cep telefonu kullanõmõnõn salõk üzerindeki etkisi konusunda kamu endiesi olumutur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut aratõrmalar, gözden geçirilmi ve radyo dalgasõ enerjisine maruz kalmadan korunma standartlarõ yukarõ çekilmitir. Cep telefonunuz yürürlülükteki tüm güvenlik standartlarõ ve Radyo Ekipmanlarõ ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmelii 1999/5/EC ile uyumludur. 29 Telefonunuzu daima kapatõn... Yeterli korunmayan veya hassas elektronik ekipmanlar radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir. Uçaa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerletirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçaõn emniyeti açõsõndan tehlikeli olabilir, cep telefonu ebekesine zarar verebilir ve yasadõõ olabilir. Hastanelerde, kliniklerde, dier salõk merkezlerinde ve tõbbi ekipmanlara yakõn olacaõnõz dier tüm yerlerde. Potansiyel olarak patlayõcõ atmosfer (örn. benzin istasyonlarõ ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduu alanlar) olan alanlarda. Yanõcõ ürünler taõyan araçlarda (araç park etmi bile olsa) veya sõvõlatõrõlmõ petrol gazõ (LPG) ile çalõan araçlarda, önce aracõn yürürlülükteki emniyet kurallarõna uyup uymadõõnõ kontrol edin. Radyo iletiim cihazlarõnõn kapatõlmasõnõn gerekli olduu ta ocaklarõ veya patlama ilemleri yapõlan dier alanlarda. Araç üreticisi ile aracõnõzda kullanõlan elektronik ekipmanõn radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceini kontrol edin. Kalp pilleri Eer kalp pili kullanõyorsanõz: Telefonunuz açõk olduunda potansiyel interferansõ önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun. Telefonu göüs cebinizde taõmayõn. Potansiyel interferansõ minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulaõ kullanõn. nterferanstan üphelendiinizde telefonu kapatõn. itme cihazlarõ Eer iitme cihazõ kullanõcõsõysanõz, doktorunuza ve iitme cihazõ üreticinize kullandõõnõzõn cihazõn cep telefonu interferansõna maruz kalõp kalmayacaõnõ sorun. Gelitirilmi performans Telefonunuzun performansõnõ gelitirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltõn, pil tüketimini azaltõn ve aaõdaki anahatlarõ dikkate alarak güvenli kullanõmõ salayõn: 30 Telefonun optimal ve tatmin edici çalõmasõ için telefonu normal çalõma pozisyonunda kullanmanõz tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarõ ile kullanmõyorken). Telefonu aõrõ sõcaklõklara maruz bõrakmayõn. Telefona özen gösterin. Yanlõ kullanõm Uluslararasõ Garantiyi geçersiz kõlar. Telefonu herhangi bir sõvõ içerisine sokmayõn; eer telefonunuz õslanõrsa, kapatõn, pilini çõkartõn ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarõnõ bekleyin. Telefonu temizlemek için yumuak bir bezle silin. Arama yapma ve cevaplama aynõ miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynõ yerde tutulduunda cep telefonu bo durumda daha az enerji harcar. Bo ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz ebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydõnlatma süresini kõsa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuma ve bekleme süresi salayacaktõr. Pil bilgisi Telefonunuzda arj edilebilir pil bulunmaktadõr. Sadece belirtilen arj cihazõnõ kullanõn. Yakmayõn. Pili deforme etmeyin veya açmayõn. Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kõsa devre yapmasõna izin vermeyin. Aõrõ sõcaklõa (>60 C veya 140 F), nem veya aõndõrõcõ ortamlara maruz bõrakmayõn. Sadece Philips Orijinal Aksesuarlarõ kullanõn, dier aksesuarlarõn kullanõmõ telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kõlabilir. Yanlõ tipte pil kullanõlmasõ patlamaya da yol açabilir. Hasar gören parçalarõn yetkili servis tarafõndan hemen deitirildiinden ve orijinal Philips yedek parça kullanõldõõndan emin olun.

13 Cep telefonunuz ve arabanõz Çalõmalar araba kullanõrken cep telefonu ile konumanõn konsantrasyonu bozabildiini göstermitir, bu çok tehlikeli olabilir. Aaõdaki ana hatlara uyun. 31 Tüm dikkatinizi sürüe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin. Araba kullanõrken GSM telefon kullandõõnõzda yerel yönetmeliklere uyun. Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediinizde, bu amaç için hazõrlanmõ araç kiti kullanõn. Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastõõ veya baka bir güvenlik ekipmanõnõ bloke etmediinden emin olun. Bazõ ülkelerde gelen aramalar için aracõn far ve kornasõnõn kullanõmõ ile uyarõ yapõlmasõ yasaktõr. Yerel yönetmelikleri kontrol edin. Çevresel bakõm Ambalaj malzemelerinin, bitmi pillerin ve eski telefonlarõn atõlmasõna yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunlarõn geri dönüümlerini salayõn. Philips pil ve ambalajda geri dönüüm ve uygun atõk uygulamasõnõ salamak için standart semboller kullanmõtõr. Etiketli ambalaj dönüümlüdür. malzemesi geri EN Norm Sõcak hava veya güne õõõna uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camõn arkasõnda) telefonunuzun kõlõfõnõn sõcaklõõ artabilir, özellikle metalden yapõlmõsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alõrken son derece dikkatli olun, aynõ zamanda ortam sõcaklõõnõn 40 C üzerinde veya 5 C altõnda olduu yerlerde kullanmaktan kaçõnõn. Telefonunuz için, priz telefon yakõn ve kolay eriilebilir bir yerde olmalõdõr. lgili ulusal geri kazanõm ve geri dönüüm sistemine mali destek salanmõtõr. Plastik malzeme geri dönüümlüdür (aynõ zamanda plastik tipini de belirtir). DFU'da WEEE areti: "Tüketici için Bilgi" Eski ürününüzün atõlmasõ Ürününüz, geri dönüümü ve tekrar kullanõmõ mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileenler ile tasarlanmõ ve üretilmitir. 32 Bu üzeri çarpõlõ çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduunu gösterir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrõ olarak toplandõõ sistemler hakkõnda bilgilenin. Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atõklarõnõzla birlikte atmayõn. Eski ürününüzün doru ekilde atõlmasõ çevre ve insan salõõ açõsõndan potansiyel negatif etkileri önleyecektir. 33 Sorun Giderme Telefon açõlmõyor Pili çõkartõn/tekrar takõn. Pil simgesi durana kadar pili tekrar arj edin. arj cihazõnõ çõkartõn ve cep telefonunu açmayõ tekrar deneyin. Aramayõ sona erdirme tuuna uzun basõn veya telefonu kapatõn, SIM kart ve pilin doru ekilde takõldõõndan emin olun ve tekrar açõn. ebeke balantõsõ yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasõnda) ya da ebeke kapsama alanõ dõõndasõnõz. Baka bir yerde deneyin, ebekeye balanmayõ tekrar deneyin (özellikle yurtdõõndayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadõõnõ kontrol edin veya yardõm/bilgi için ebeke operatörünüzle temas kurun. Piliniz fazla õsõnmõ Telefonunuz için uygun olmayan arj cihazõ kullanõyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarõnõ kullanõn. Telefonunuz bo ekrana geri dönmüyor Telefonunuz gelen aramalarõn telefon numarasõnõ göstermiyor ebeke simgesi görüntülenmiyor Bu özellik ebeke ve abonelie balõdõr. Eer ebeke arayanõn numarasõnõ göndermiyorsa, telefon Arama 1 veya Beklemede gösterir. Bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için operatörünüzle görüün. Bazõ ebekeler dier ebekeler ile mesajlamaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasõnõ doru girdiinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylõ bilgi için operatörünüzle görüün. Metin mesajlarõ gönderemiyorsunuz Bazõ aramalarõ kaçõrdõõnõzõ düünüyorsunuz Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin. Ekran tu basõlarõna cevap vermiyor (veya çok yava cevap veriyor) Ekranda SIM hatasõ görünüyor Ekran düük sõcaklõklarda daha yava cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalõmasõnõ etkilemez. Telefonu daha sõcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Dier durumlarda lütfen telefon satõcõnõzla temas kurun. SIM kartõn doru ekilde takõldõõndan emin olun. aksesuarlar da salanabilir veya ayrõ olarak satõlabilir. Bu yüzden paket içerii farklõlõklar gösterebilir. Philips telefonunuzun performansõnõ en üst düzeye çõkartmak ve garantisini geçersiz kõlmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanõlmak üzere tasarlanmõ olan Philips Orijinal Aksesuarlarõnõ satõn alõn. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamõ aksesuarlarõn kullanõmõndan kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz. Kulaklõk Kulaklõõ taktõõnõzda telefonunuz kulaklõk modunu otomatik olarak aktifletirir. markasõdõr Tegic Euro. Pat. App. telefonunuz verici ve alõcõsõdõr.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Uluslar arasõ standartlarca belirlenmi radyo frekansõ (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini amayacak ekilde dizayn edilmi ve üretilmitir. Bu tavsiyeler Uluslararasõ yonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafõndan oluturulmutur, tüm kiilerin ya ve salõk durumlarõndan baõmsõz olarak korunmasõ için yeterli güvenlik marjõ öngörülmütür. Cep telefonlarõ için tavsiye edilen maruz kalma Özel Sourma Oranõ (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanõmdaki cep telefonlarõ için ICNIRP tarafõndan tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std ile belirlenen ekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg eklindedir. SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarõnda, test edilen tüm frekans bantlarõnda telefon sertifika edilmi en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekletirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandõrõlmõ en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanõmõ sõrasõndaki gerçek SAR deeri maksimum SAR deerinden daha düüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalõmak üzere tasarlanmõ olmasõ ve sadece ebekeye erimek için yeterli güç seviyesini kullanmasõdõr. Genel olarak, baz istasyona yakõn oldukça güç çõkõõ düer. Çeitli telefonlarõn SAR seviyeleri arasõnda farklõlõklar olsa da, bunlarõn tümü radyo dalgalarõna maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arasõ standartlara uygundur. Bu Philips 192 ULC2 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR deerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,934 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1,42 W/kg dir. Radyo dalgalarõna maruz kalmayõ sõnõrlamak için, cep telefonu görüme sürelerini kõsaltmak veya kulaklõk kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarõnõn amacõ cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktõr. 38 SAR Bilgisi Uyumluluk bildirimi Biz, Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. 11 Science and Technology Road, Shenzhen Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen , China. sorumluluu tarafõmõza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan CT 0192 Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 TAC: adlõ ürünün aaõdaki Standartlara uygunluunu onaylarõz: Güvenlik: EN :2001 Salõk: EN ; EN EMC: EN V1. 6.1; EN V1.3.1 Radyo: EN V9.0.2 bu belge ile ilgili tüm temel yayõn testlerinin yapõldõõnõ ve yukarõda ismi geçen ürünün 1999/5/ EC Yönergesi'nde belirtilen temel koullara uygun olduunu onaylarõz. 10 sayõlõ maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrõntõlõ olarak açõklanan uyumluluk deerlendirme ilemleri, aaõdaki Kuruluun katõlõmõyla 3.1 ve 3.2 maddelerine balõ olarak yerine getirilmitir: MET Laboratories, Inc. 914 WEST PATAPSCO AVENUE, BALTIMORE! MARYLAND Belirleme iareti: Eylül 2007 Kalite Müdürü PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKL SERVS LSTES Ankara : Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No. 1/8 Çankaya - ANKARA Tel: Faks: zmir : air Eref Bulvarõ Umurbey Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / ZMR Adana Tel: Faks: / : Reat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA Tel: Tel: Tel: Tel: Faks: Faks: Faks: Faks: Diyarbakõr: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yeniehir / DYARBAKIR Erzurum : Muratpaa Mah. Vani Efendi Merkezi Kat.1 / ERZURUM Samsun : Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelienhan / SAMSUN stanbul : E-5 Karayolu Bostancõ Kavaõ Yeilvadi Sok. No:6 Kadõköy / STANBUL Tel: Faks: /.

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir. Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi Sol fonksiyon tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Mikrofon Ekran Sağ fonksiyon tuşu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir. Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi Sol fonksiyon tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Mikrofon Ekran Sağ fonksiyon tuşu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn...

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn... Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AKTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AKTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Gezinme tuşlarõ Telefonunuzu keşfedin Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi Sol fonksiyon tuşu Alma tuşu Ekran Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme ve açma/ kapatma tuşu Alfanümerik tuş takõmõ Mikrofon Philips ürünlerini

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir. Sol fonksiyon tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Mikrofon/Kulaklõk/ Şarj cihazõ girişi Ekran Sağ fonksiyon tuşu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Mikrofon Telefonunuzu keşfedin Sol fonksiyon tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Ekran Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme ve açma/ kapatma tuşu Alfanümerik tuş takõmõ Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi Philips ürünlerini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0199BLK

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0199BLK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir. Sol fonksiyon tuşu/ Tamam tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Mikrofon/Kulaklõk/ Şarj cihazõ girişi Ana ekran

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P990 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P990 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9WSLV

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9WSLV Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT9A9WSLV için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT9A9WSLV tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D5000SPL için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D5000SPL tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER XDV-P6 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1238513

Kullanım kılavuzunuz PIONEER XDV-P6 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1238513 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir. Telefonun arkasõ: kamera lensi Kulaklõk girişi Kamera tuşu Sol fonksiyon tuşu Gezinme tuşlarõ Alma tuşu Şarj

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefonun arkasõ: 2.0 mega pixel kamera Yan ses tuşu + Sol - fonksiyon tuşu Navigasyon ve, tuşu Alma tuşu Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi/ USB Port 262,000 renk ana ekran Mikro SD kart

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Ekran Sol tuş Arama ve alma tuşu Tuş takõmõ Pil konnektörü Gezinme tuşlarõ (1) Sağ tuş Aramayõ bitirme ve açma/ kapatma tuşu (1) Kõlavuz içinde gezinme tuşlarõ aşağõdaki işaretlerle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Yan ses tuşu + - Sol fonksiyon tuşu Navigasyon ve, tuşu Alma tuşu Alfanümerik tuş takõmõ 262,000 renk ana ekran Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme ve açma/ kapatma tuşu Kulaklõk/Şarj

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Ekran Telefonunuzu keşfedin Sol fonksiyon tuşu Arama ve alma tuşu Tuş takõmõ Şarj cihazõ girişi ve kulaklõk girişi Gezinme tuşlarõ (1) FM radyo tuşu Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme ve açma/kapatma tuşu

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL2435I http://tr.yourpdfguides.com/dref/630391 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Mikrofon Telefonunuzu keşfedin Sol fonksiyon tuşu/tamam tuşu Navigasyon tuşlarõ Alma tuşu Kulaklõk/Şarj cihazõ girişi Ana ekran Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme ve açma/ kapatma tuşu Alfanümerik tuş

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

inmarsat.com/isatphone

inmarsat.com/isatphone inmarsat.com/isatphone Programlanabilir yardım düğmesi Kulaklık Ortam ışığı sensörü LED izleme göstergesi LED durum göstergesi Eller serbest rahatlık İzleme düğmesi Ses yükseltme tuşu Ses azaltma tuşu

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin Telefonun arkasõ: kamera lensi, dõş ekran ve ses çalar kontrol tuşlarõ

Telefonunuzu keşfedin Telefonun arkasõ: kamera lensi, dõş ekran ve ses çalar kontrol tuşlarõ Mikrofon Telefonunuzu keşfedin Telefonun arkasõ: kamera lensi, dõş ekran ve ses çalar kontrol tuşlarõ Kulaklõk girişi Gezinme tuşlarõ Yan ses tuşu Sol fonksiyon tuşu Alma tuşu 65,000 renk ana ekran WAP

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT1898/RBRSA7RU

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT1898/RBRSA7RU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin 262,000 renk ana ekran Mikro SD kart yuvasõ Sol fonksiyon tuşu Navigasyon ve, tuşu Alma tuşu Kulaklõk/ Şarj cihazõ girişi/ USB port Yan ses tuşu Sağ fonksiyon tuşu Aramayõ bitirme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB ba"lantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me,

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB balantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me, ! UYARILAR! Cihazõ ezmeyiniz veya yüksek bir yerden dü!ürmeyiniz! Oynatõcõyõ a!õrõ sõcak yada so"uk, kirli yada tozlu alanlarda kullanmayõnõz. Güne! õ!õnlarõna direk maruz bõrakmayõnõz.! Bilgi kaybolmasõna

Detaylı