«HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER"

Transkript

1 «HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER TAL H UYAR halenin ne flekilde yap laca n düzenleyen hükümlere - K. mad. 115 (1), 116 (2), 117 (3), 126/3 (4) ve 129 (5) - uyulmadan yap lan ihale de ilgilinin istemi (flikayeti) üzerine, icra mahkemesi taraf ndan bozulur. I- Yüksek mahkeme bu husustaki çeflitli içtihatlar nda hangi usulsüzlüklerin ihalenin feshine neden olaca n (ya da olmayaca n ) belirterek, konuya aç kl k getirmifltir. Gerçekten, yüksek mahkeme; A- Tafl nmaz sat fllar (ihaleleri) ile ilgili olarak; - «K. 129/I uyar nca, tafl nmaz n birinci ihale günü sat labilmesi için, art rma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin, ileri sürülen en yüksek peyin) tafl nmaz n tahmin edilen de erinin % 60 n bulmas, sat fl isteyen alacakl n n alaca na rüçhan olan alacakl lar varsa, onlar n toplam ndan fazla olmas ve ayr ca paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n da karfl lamas gerekece ini (yoksa;art rma bedelinin bunlar n hepsinin toplam ndan fazla olmas gerekmedi ini)» (6) - «hale tutana» ile ilgili olarak; a) «hale tutana nda,ihalenin bafllama ve/veya bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n bafll bafl na ihalenin feshine neden olaca n» (7) b) «hale yap lmayan birinci art rma tutana nda, ihalenin bafllang ç ve bitifl saatlerinin gösterilmemifl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (8) c) «hale damga pullar n n, ihale kesinlefltikten sonra ihale tutana na yap flt r lmas gerekece ini» (9) (1) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 185 vd. (2) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 185 vd. (3) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 137 (4) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 288 vd. (5) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 589 vd. (6) Bknz: 12. HD T. 3268/6464; T /1302; T. 7348/8645 (7) Bknz: 12. HD T. 3137/6162; T. 3153/6150 (8) Bknz: 12. HD T /497 (9) Bknz: 12. HD T. 4460/7858

2 2422 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 ç) «Sat fl yapan icra müdürü veya yard mc s ya da kâtibin imzas n n ihale tutana nda bulunmamas n n ihalenin feshine neden olaca n» (10) d) «hale tutana nda ihalenin bafllama ve bitifl saatleri nin, ihaleye kat - lanlar n, ihalede sürülen peyler in ayr ayr belirtilece ini ve ihale tutana n n sat fl memuru, tellal ve di er ilgililer taraf ndan imzalanaca n» (11) e) «Fazla art rma talebinin (ileri sürülen peyin) sat fl memuru taraf ndan tutana a geçirilmedi i iddias n n, ihale tutana nda imzas bulunanlar ile ihaleye kat lanlar n dinlenerek araflt r lmas gerekece ini» (12) f) «hale tutana nda, teklifte bulunanlar n (pey sürenlerin) isimleri ile teklif ettikleri miktar n (peyin) gösterilmemesinin ve al c n n imzas n n bulunmamas n n, tutana geçersiz k laca n» (13) g) «hale tutana nda «üç kez ba r ld na» iliflkin kay t bulunmamas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (14) h) «hale tutana nda tellal n imzas n n bulunmamas n n, ihaleyi geçersiz k laca n» (15) ) «Birinci aç k art rma tutana n n düzenlenmemesinin (ve birinci art rmada ne sebeple ihalenin yap lmad n n aç klanmamas n n) ihalenin feshini gerektirece ini» (16) i) «hale tutana n imzalayan taraf n, daha sonra bu tutana n içeri inin aksini ileri sürerek, ihalenin feshini isteyemeyece ini» (17) j) «Tellal n ihalede haz r bulunup görevini yapt n n anlafl lmas halinde, tutanaktaki imza noksanl n n sonradan tamamlat labilece ini» (18) k) «Birinci art rmada al c ç kmad için ihale yap lamam fl dahi olsa, o gün tellal n bulundurulmad ya da tutana a imzas n n al nmam fl oldu u tesbit edilirse, ikinci art rma günü -noksanlar giderilerek- ihale yap lamayaca, hacizli mal n tekrar ihaleye ç kar lmas gerekece ini» (19) l) «haleye ait tutanakta ihale tarihinin ve ihalenin bitirilifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, al c n n imzas n n bulunmamas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (20) (10) Bknz: 12. HD T. 4460/7858 (11) Bknz: 12. HD T /25191 (12) Bknz: 12. HD T. 9799/10791 (13) Bknz: 12. HD T (14) Bknz: 12. HD T. 6063/6594 (15) Bknz: 12. HD T /1165; T. 6063/6464 (16) Bknz: 12. HD T. 5901/5940 (17) Bknz: 12. HD T /451 (18) Bknz: 12. HD T. 5919/13068 (19) Bknz: 12. HD T. 2795/4964 (20) Bknz: 12. HD T. 2956/14076

3 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2423 m) «halenin ilan edilen saatler içinde bafllay p bitirildi inin ihale tutana- ndan anlafl lmamas halinin, ihalenin normal koflullar içinde yap lmad n gösterece ini» (21) n) «Sat fl tutana nda, sat fl tarihinin yan lg sonucu yanl fl yaz lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (22) o) «halenin yap ld gün, saat ve dakikan n, art rma tutana nda belirtilmemifl olmas n n, ihalenin usulsüz yap ld n gösterece ini» (23) ö) «Birinci art rman n «istekli ç kmad ndan» yap lmad hususunun sadece tellal taraf ndan art rma tutana nda belirtilip imzalanm fl ve di er ilgililer taraf ndan imzalanmam fl olmas n n geçerli olmayaca n, bu tutana a dayan larak ikinci art rman n yap lamayaca n» (24) p) «Aç k art rma tarihinin aç k art rma tutana n n üst ve alt k sm nda farkl tarih olarak belirtilmifl (yaz lm fl) olmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (25) r) «hale tutana ndan üç kez ba r ld ktan sonra ihalenin yap lm fl oldu- u nun aç kça anlafl lmam fl olmas halinde, bu koflulun gerçekleflti inin - K. mad. 8/III gere ince- tan kla kan tlanmas halinde ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (26) fl) «halede tutanak düzenlenmemesinin, tellal taraf ndan gerekli ça r yap lmamas n n, ihaleyi usulsüz hale getirece ini» (27) t) «Art rma s ras nda ancak bir önceki peyden daha yüksek pey sürenin peyinin tutana a yaz labilece ini» (28) u) «halenin tamamlanmas ndan sonra, al c n n almaktan, alacakl n n da sat fltan vazgeçmesinin, tamamlanan ihaleyi hükümsüz hale getirmeyece ini» (29) - «haleye vekaleten kat lma» ile ilgili olarak: a) «Avukat olmayan kiflinin (de) vekalet alarak ihaleye girebilece ini» (30) b) «Avukat n, genel vekaletname ile müvekkili ad na ihaleye kat labilece ini, vekaletnamesinde bu konuda özel yetki bulunmas na gerek bulunmad n, bu durumun ihalenin feshine neden olmayaca n» (31) c) «Alacakl /borçlu vekilinin, ihaleye kendi ad na girmesi» (21) Bknz: 12. HD T. 2948/8620 (22) Bknz: 12. HD T. 1443/7849 (23) Bknz: 12. HD T /1548 (24) Bknz: 12. HD T. 1078/1548 (25) Bknz: 12. HD T. 8918/12146 (26) Bknz: 12. HD T. 3428/3899; T /652 (27) Bknz: 12. HD T. 3310/5014 (28) Bknz: 12. HD T. 1673/2586 (29) Bknz: D T. 4394/4489 (30) Bknz: 12. HD T. 1841/4760; T. 2732/3146 (31) Bknz: 12. HD T. 6844/7815; T. 9441/16336

4 2424 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 aa- «Alacakl vekilinin, sat fla konu tafl nmaz, ihaleye kat larak kendi ad - na sat n alabilece i, bu durumun Avukatl k Yasas n n 47. maddesine ayk r l k oluflturmad n» (32) bb- «Borçlu vekilinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, müvekkiline ait tafl nmaz kendi ad na ihalesini sa lanmas n n ihaleye fesat kar flt rmak say laca n ve ihalenin süresiz flikayet yolu ile feshine neden olaca n» (33) d) «Vekilin özel yetkisi bulunmasa dahi müvekkil ad na ihaleye girebilece- ini ancak vekilin bu iste inin red edilerek ihaleye sokulmamas ve ihalenin de bu kifliye yap lmamas halinde «vekile, teklif etti i bedelle ihalenin yap lmas na» karar verilemeyece ini» (34) e) «Vekaletnamede özel yetki bulunmad kça, vekilin vekalet veren ad na baflkalar ile ortak olarak ihaleye giremeyece ini» (35) «hale (sat fl) günü» ile ilgili olarak: a) «Birinci ve ikinci sat fl günleri aras nda bulunmas gereken on günlük sürenin k salt l p uzat lamayaca n, sat fl n mutlaka onuncu gün yap lmas gerekece ini, onbirinci gün sat fl n yap lamayaca n (onuncu günün tatile rastlamas halinde, tatilin bitiminden sonraki günde ikinci ihalenin -ilânda aç kça belirtilerek- yap labilece ini» (36) b) «Aç k art rma ilân nda, sat fl günlerinin icra dosyas nda kararlaflt r lan günden farkl ilân edilmifl olmas n n, yap lan ihalenin feshine neden olaca n» (37) c) «darî tatil günlerinde ihale yap labilece ini» (38) d) «6183 say l Kanun uyar nca yap lacak sat fllar nda, iki sat fl günü aras nda 7 gün bulunmas gerekece i (7 günden daha fazla bulunamayaca )n» (39) e) «Gazete ilan nda 1. sat fl günü nün yanl fl yaz lm fl olmas n n ihalenin feshine neden olaca n» (40) f) «halenin, ilan edilen tarihten (günden) bir gün önce yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (41) g) «Tatil gününde sat fl yap lamayaca n» (42) h) «Sat fl gününün «arife günü»ne rastlamas n n ihalenin feshine neden olamayaca n» (43) (32) Bknz: 12. HD T /10635 (33) Bknz: D T. 1330/2031 (34) Bknz: 12. HD T /13750 (35) Bknz: 12. HD T. 9606/9127 (36) Bknz: 12. HD T /2712; T /23108 (37) Bknz: 12. HD T. 1802/7457; T. 4702/5939 (38) Bknz: 12. HD T /1872; T. 1200/2382; T /797 (39) Bknz: 12. HD T. 1578/2592 (40) Bknz: 12. HD T. 1647/3957 (41) Bknz: 12. HD T. 7577/12234 (42) Bknz: 12. HD T. 9073/8961 (43) Bknz: 12. HD T. 4750/5200

5 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2425 ) «Sat fl ilan ile art rma flartname ve tutana nda sat fl n yap laca tarihe isabet eden günün yanl fl belirtilmifl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca - n» (44) i) «ki ihale aras nda onbir gün bulunmas n n, sat fl n birinci ihalede yap lmas halinde sonuca etkili ve ihalenin feshine neden olmayaca n» (45) j) «kinci sat fl günü ve saatini belirtmeyen sat fl ilan n n, ihalenin feshine neden olabilece ini» (46) k) «Sat fl ilan nda gösterilen ilk ihale gününün resmi tatile rastlamas ve ilk ihalenin ertesi gün yap lmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece- ini» (47) l) «Birinci ve ikinci sat fl günlerinin 126. maddesindeki süreye uyulmadan saptanm fl olmas n n, ilk sat fl gününde ihalenin yap lmas halinde fesih nedeni olamayaca n» (48) m) «Gazete ile yap lan ilanda, birinci sat fl gününün hangi ayda oldu unun belirtilmemifl olmas halinde, ilan n geçersiz olaca n» (49) n) «De ifltirildi i için yeniden ilan edilen birinci ve ikinci art rma günlerinin flartnamede de düzeltme yap larak belirtilmemifl olmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (50) - «K. 129/II uyar nca, tafl nmaz n ikinci ihale günü sat labilmesi için, art rma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) tafl nmaz n tahmin edilen de erinin % 40 n bulmas, sat fl isteyen alacakl n n alaca na rüçhan olan alacakl lar varsa, onlar n toplam ndan fazla olmas ve ayr ca paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n da karfl lamas gerekece ini (yoksa; art rma bedelinin bunlar n hepsinin toplam ndan fazla olmas gerekmedi ini)» (51) - «123. madde öngörülen süre geçtikten sonra yap lan sat fl n, sadece bu nedenle bozulamayaca n» (52) - «cra mahkemesince -icra memurlu unca ihalenin feshedilmifl olmas nedeniyle- konusu kalmad ndan bahisle ihalenin feshi isteminin reddine karar verilemeyece ini» (53) - «K. 129 da öngörülen paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n talep etmemekten bunlar yapm fl olan alacakl n n feragat edebilece- (44) Bknz: 12. HD T. 311/2020 (45) Bknz: 12. HD T. 4904/10508 (46) Bknz: 12. HD T. 4092/6526 (47) Bknz: 12. HD T. 1506/4151 (48) Bknz: 12. HD T. 7664/7874 (49) Bknz: 12. HD T. 1719/3880 (50) Bknz: D T /11973 (51) Bknz: 12. HD T /1144; T /22124; T /18876 (52) Bknz: 12. HD T /497 (53) Bknz: 12. HD T /23840; T /20359; T. 4457/9572

6 2426 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 ini, bu durumda bu masraflar karfl lanmadan yap lan ihalenin -bu nedenle- feshinin istenemeyece inin» (54) - «Tafl nmaz n birinci art rmada en yüksek pey sürenin taahhüdü sakl kalmak üzere, ikinci oturumda en yüksek pey sürene sat labilece ini» (55) - «K ymet takdiri» ile ilgili olarak: a) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin bafllang c n n; kesinleflen k ymet takdirinin yap ld tarih oldu unu» (56) b) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin, icra memurlu unca -yerinde- k ymet takdirinin yap ld tarihten itibaren bafllayaca n (Bu tarihe k ymet takdirine karfl flikayet yoluna baflvurulmamas veya flikayetin reddi durumunda itibar edilece ini» (57) c) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin geçip geçmedi inin sat fl talebi üzerine; icra müdürlü ünce, ihalenin feshi istemi üzerine de icra mahkemesince do rudan do ruya gözetlece ini (araflt r laca n )» (58) d) «Tafl nmaz n icra müdürlü ünce takdir edilen k ymetine borçlunun itiraz (flikayeti) üzerine, icra mahkemesince daha düflük de er tesbit edilmesi halinde, mahkemece «borçlunun flikayetinin reddine» karar verilmesi gerekirken «tesbit edilen yeni k ymet üzerinden tafl nmaz n sat fl n n yap lmas na» fleklinde karar verilemeyece ini» (59) e) «K. 128/a/II deki iki y ll k sürenin; flikâyet üzerine, icra mahkemesince k ymet takdirinin fiilen yap ld keflif tarihinden bafllayaca n» (60) f) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin belirlenmesinde, «sat fl isteme tarihi»nin de il «sat fl tarihi»nin esas al naca n» (61) g) «K nun 128a/II. maddesindeki iki sene geçmedikçe yeniden k ymet takdiri istenemeyece ine iliflkin hükmün, de er takdirinden sonra, tafl nmaz n -do- al âfetler ve imar durumu nedeniyle- de iflikli e u ramamas ile s n rl oldu unu» (62) - «halenin icra müdürünce görevlendirilen icra kâtibine yapt r labilece ini» (63,64) (54) Bknz: 12. HD T /22421; T /17179; HGK T /155 (55) Bknz: 12. HD T /22124 (56) Bknz: 12. HD T /21569; T /454 (57) Bknz: 12. HD T. 4691/7862; T /22542; T /17562 (58) Bknz: 12. HD T /639; T /3023; T. 7774/9148 (59) Bknz: 12. HD T /24610 (60) Bknz: 12. HD T. 2532/2996; HGK T /694 (61) Bknz: 12. HD T /884 (62) Bknz: 12. HD T. 7424/8874 (63) Bknz: 12. HD T /19683; HGK T /769; T. 7084/11469 (64) Karfl: 12. HD T. 7480/7576

7 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «Müflterek mülkiyet konusu tafl nmazdaki borçlunun hissesinin do rudan do ruya sat labilece ini, K. 121 hükmünün bu durumda uygulanamayaca n» (65) «Paraya çevirme (sat fl) ve paylaflt rma giderleri» ile ilgili olarak: a) «Gazetede yap lan ilân giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (66) b) «K ymet takdiri için yap lan keflif ve bilirkifli giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (67) c) «Tebligat giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (68) d) «Sat fl talebi nden, ihale tarihi ne kadarki paraya çevirme ve paylaflt rma giderleri nin, hesaplamada dikkate al naca n» (69) e) «Ayn dosyada, birden fazla tafl nmaz n sat fla ç kar lm fl olmas halinde, yap lan sat fl masraflar n n tafl nmazlar aras nda eflit olarak paylaflt r lmas ve böylece her bir tafl nmaza düflen sat fl masraf n n bulunmas gerekece ini» (70) f) «Sat fl ve paylaflt rma masraflar n n, sat fl talebinden, sat fl n yap ld tarihe kadarki dönemde yap lan masraflar kapsad, tellaliye gideri nin sat fl giderleri nden olmad n» (71) g) «halede tafl nmaz üçüncü kiflinin alm fl olmas halinde, tapu al m-sat m ve emlak vergilerinin takip alacaklar na yükletilemeyece ini» (72) h) «Çevre temizlik vergisinin, tafl nmaz n ayn ndan kaynaklanan bir vergi olmad, ihale al c s n n çevre temizlik vergisinden sorumlu olmad n» (73) - «potekli alacakl n n, ihaleden önce tafl nmaz n ipotek bedelini karfl lamasa da sat lmas na muvafakat etmesi halinde, tafl nmaz n en yüksek pey süren al c ya -ileri sürülen peyin; tafl nmaz n k ymetinin birinci art rmada % 60 n ikinci art rmada ise % 40 n ve sat fl/paylaflt rma masraflar n da karfl lamas kofluluyla- ihale edilebilece ini» (74) - «Muhammen (tahmin edilen) bedelin dolar üzerinden takdir edilmifl olmas n n, ihaleni Türk paras karfl l nda yap lm fl olmas halinde, ihalenin feshini gerektiren bir usulsüzlük say lmayaca n» (75) (65) Bknz: 6. HD T. 6366/7456; HGK T /512; 6. HD T /10449 (66) Bknz: 12. HD T /13977; T. 5799/9452; T. 5728/9304 (67) Bknz: 12. HD T /24808; T. 2746/4982 (68) Bknz: 12. HD T. 5703/9310; T. 4457/7856; T. 1183/4454 (69) Bknz: 12. HD T. 2817/6020; T. 6445/9018; T /2338 (70) Bknz: 12. HD T. 2877/8205 (71) Bknz: 12. HD T. 1827/6870 (72) Bknz: 12. HD T / (73) Bknz: 12. HD T /13250 (74) Bknz: 12. HD T. 9077/13223; T. 5490/8339; T. 4008/7430 (75) Bknz: 12. HD T. 3711/8307

8 2428 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Dosya alaca n n yabanc uyruklu bir kifliye temlik edilmesi sonucunda, alacakl taraf ndan icra dairesine ihalenin mutlaka yabanc uyruklu bir kifliye yap lmas konusunda direktif verilemeyece ini» (76) - «hale saati» ile ilgili olarak: a) «hale süresinin dolmas na ra men, pey sürmenin devam etmesi halinde, ihaleye süre dolmas nedeniyle son verilemeyece ini» (77) b) «hale tutana nda, ihalenin bafllama ve (veya) bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, ihalenin feshi nedeni oldu unu» (78) c) «hale saatinin, art rman n (pey sürmenin) devam etmesi nedeniyle ilanda gösterilen saatten sonraya taflmas n n fesih nedeni olamayaca n» (79) ç) «Sadece bir tan n ifadesine dayan larak sat fl n flartnamede gösterilen flekilde ve ilan edilen saatlerde yap lmam fl oldu u kabul edilerek ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (80) d) «Ö le tatilinde ihale yap labilece ini ( hale saati olarak, saptanabilece ini» (81) e) «hale saati dolmadan ihaleye son verilmesinin, ihalenin feshine neden olaca n» (82) f) «Aralar nda ekonomik bütünlük bulunmayan birden fazla tafl nmaz n ayn saatte sat lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (83) g) «Sat fl ilan ndaki art rma saatine uyulmamas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (84) ) «hale yap lmayan birinci art rmada, ihalenin bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, yap lan ikinci ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (85) h) «Sat fl n ilan edilen saat d fl nda yap lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (86) ) «halenin bitifl saatinin flartname ve ilanda gösterilmemifl olmas halinde, ihalenin çal flma saati sonuna kadar sürdürülmesi gerekece ini» (87) (76) Bknz: 12. HD T. 3711/8307 (77) Bknz: 12. HD T. 4691/7862; T /27468 (78) Bknz: 12. HD T /847; T /24756; T /21350 (79) Bknz: 12. HD T /27468; T. 2232/3131 (80) Bknz: 12. HD T /15884 (81) Bknz: 12. HD T /2164; HGK T /714 (82) Bknz: 12. HD T. 3570/4453; T. 247/428 (83) Bknz: 12. HD T /13780; T /12381 (84) Bknz: 12. HD T. 7962/8037, T /14401 (85) Bknz: 12. HD T /14368 (86) Bknz: 12. HD T. 9576/9484; T. 2373/79 (87) Bknz: 12. HD T /16154; T. 7287/9405

9 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2429 i) «haleye, ihalenin bafllama saatinden sonra bafllan p, alacakl ya ihale yap lmas n n -ihaleye baflka kimsenin kat lmam fl olmas halinde- tek bafl na ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (88) j) «halenin bitirilifl saati konusunda dinlenen tan klar n beyanlar aras ndaki çeliflkinin giderilmesi gerekece ini» (89) k) «Sat fl n mesai saati d fl nda yap lm fl olmas n n, ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (90) l) «Birinci aç k art rman n, icra müdürünün doktora gidip ihale saatine yetiflememesi nedeniyle yap lamamas halinde, tafl nmaz n yeniden art rmaya ç kar lmas gerekece ini» (91) m) «Ayr tapuya ba l tafl nmazlar n ekonomik bütünlük oluflturmad kça ayr ayr saatlerde sat lmas gerekece ini» (92) n) «landa belirtilen saatten önce ihalenin yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (93) o) «haleye, ilanda belirtilen saatten sonra bafllanmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (94) ö) «halenin geç bitirilmesinin borçlu lehine oldu unu, onun taraf ndan fesih nedeni yap lamayaca n» (95) p) «hale süresinin dolmas na ra men, pey sürmenin devam etmesi halinde, ihaleye süre dolmas nedeniyle son verilemeyece ini, süre dolduktan sonra, sat fl memurunun süre saptayarak ihaleyi uzatamayaca n» (96) r) «haleye geç bafllanmas n n, ihaleye ait tutanakta ihale tarihinin ve ihalenin bitirilifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, al c n n imzas n n bulunmamas - n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (97) s) «halenin ilan edilen saatler içinde bafllay p bitirildi inin ihale tutana ndan anlafl lmamas halinin, ihalenin normal koflullar içinde yap lmad n gösterece ini» (98) fl) «hale süresi bittikten -on dakika- sonra -pey sürülmesi nedeniyle ihale devam etmedikçe- ihalenin yap lmas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (99) t) «Sat fl (icra) memurunun, -pey sürme devam etmedikçe- ihalenin yap lma saatini -5 dakika- uzatamayaca n» (100) (88) Bknz: 12. HD T /15289 (89) Bknz: 12. HD T. 4569/4806 (90) Bknz: 12. HD T. 4577/4596 (91) Bknz: 12. HD T /13421 (92) Bknz: 12. HD T. 2516/8603; T /5237 (93) Bknz: 12. HD T /11013 (94) Bknz: 12. HD T /6070; T. 9912/1814 (95) Bknz: 12. HD T. 927/3007 (96) Bknz: 12. HD T. 8659/4645; T. 2284/ ) Bknz: 12. HD T. 2956/14076 (98) Bknz: 12. HD T. 2948/8620 (99) Bknz: 12. HD T /11006 (100) Bknz: 12. HD T /1343

10 2430 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 u) «Sat fl ilan nda, sat fl n bitim saatinin gösterilmifl olmas hâlinde «saatin dolmas na ra men pey sürmelerin sona ermesine kadar» sat fl n sürdürülece ini» (101) ü) «halenin bitifl saatinin flartname ve ilanda gösterilmemifl olmas halinde, ihalenin çal flma saati sonuna kadar sürdürülmesi gerekece ini» (102) v) «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde de kural olarak her parsel ya da ba ms z bölümün ayr ayr sat fla ç kar lmas ve ilanda sat fl saatinin gösterilmesi gerekece ini» (103) y) «Sat fla, belirtilen saatten 15 dakika geç bafllan lmas n n, talipleri azalt - c nitelik tafl yaca n ve ihalenin feshini gerektirece ini» (104) - «Tellal» konusu ile ilgili olarak: a) «Tellal bulundurulmadan yap lan ihalenin kanuna ayk r say laca n halede tellal bulundurulmas n n ihalenin geçerlik koflulu oldu unu» (105) b) «Belediye taraf ndan görevlendirilen tellal n temin edilememesi halinde, bu durumun ihale tutana nda belirtilerek, adliyede görevli baflka bir memura tellall k görevinin verilebilece ini» (106) c) «Birinci art rmada tellal bulunmamas n n, sat fl n yap ld ikinci art rmay da geçersiz k laca n» (107) d) «cra (sat fl) memurunun, «tellal gelmedi i»nden bahisle, onun görevini de üstlenerek, sat fl tek bafl na yapamayaca n» (108) e) «hale s ras nda tellal (veya bu görevi üstlenecek, tellal olarak görevlendirilen bir adliye mensubu) bulundurulmamas n n, ihalenin feshine neden olaca - n» (109) f) «halede görevlendirilen tellal n ayn saatlerde baflka bir dosyadaki sat flta görevli olmas n n ihalenin feshi nedeni oldu unu» (110) g) «hale günü, belediyenin görevlendirdi i kifli yerine adliye hizmetlisinin tellal olarak görevlendirilmesine iliflkin karar al nmadan ihalenin sonuçland r lamayaca n» (111) h) «fiikayetçi taraf ndan ileri sürülen belediye tellal n n ihaleye kat lmad iddias n n araflt r lmas gerekece ini» (112) (101) Bknz: 12. HD T. 3281/3739 (102) Bknz: 12. HD T. 3859/5323; T. 9399/9834 (103) Bknz: 12. HD T. 2692/4267 (104) Bknz: 12. HD T. 8096/1344; T. 7886/8067 (105) Bknz: 12. HD T. 4460/7858; T /12962; T. 8238/9284 (106) Bknz: 12. HD T /27316; T /26276; T /23236 (107) Bknz: 12. HD T /769; 12. HD T / ) Bknz: 12. HD T. 261/1529; T /14201 (109) Bknz: 12. HD T /14575; T /11885 (110) Bknz: 12. HD T. 187/7752 (111) Bknz: 12. HD T. 967/1326 (112) Bknz: 12. HD T /11911

11 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2431 ) «hale tutana nda, tellal n imzas n n bulunmamas n n, ihalenin feshi nedeni olaca n» (113) j) «hale saatinde ihale yerine bir tellal gönderilmesi konusunda belediyeye teskere yaz lmadan, ihale saatinde baflka bir kiflinin tellal olarak görevlendirilemeyece ini» (114) k) «Tellal n haz r bulunup görevini yapt n n anlafl lmas halinde, tutanaktaki imza eksikli inin sonradan tamamlanabilece ini» (115) l) «Belediyeden ihale saatinde ve ihale yerinde tellal temin edilememesi halinde, floförün tellall k yapmak üzere görevlendirilemeyece ini» (116) m) «Birinci art rmada al c ç kmad için ihale yap lamam fl dahi olsa, o gün tellal n bulundurulmad ya da tutana a imzas n n al nmam fl oldu u tesbit edilirse, ikinci art rma günü -noksanlar giderilerek- ihale yap lamayaca n, hacizli mal n tekrar haleye ç kar lmas gerekece ini» (117) n) «Tafl nmaz sat n almaya talip olan kimseye, tellall k görevi verilemeyece- ini» (118) - «Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyar nca, kat l mc lar n borcundan dolay sat fl na karar verilen tafl nmazlar n icra yoluyla sat fllar - na ancak, bölgenin kurulufl protokolünde öngörülen niteliklere sahip olan kiflilerin kat labileceklerini» (119) - «K. mad. 133 gere ince ilândan itibaren yedi gün geçmeden yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (120) - «En yüksek pey süren s fat yla - K. mad. 133 e göre- tafl nmaz sat n almas teklif edilen kiflinin, teklifi kabul etmeyip, daha sonra yap lan ihaleye kat l p, önceki teklifinden daha düflük bedelle ihalede sat n almas halinde, bu davran fl n n iyiniyet kurallar ile ba daflmayaca n ve yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (121) - «Teferruat (eklentileri) ile birlikte bütün olarak sat lmas istenen fabrikan n, tafl nmazlar n sat fl usulüne göre sat lmas gerekece ini» (122) - «Rüçhanl alacaklar»la ilgili olarak: a) «K. 129 da geçen rüçhanl alacaklar sözcü ünün, tafl nmazla temin edilen ipotekli alacaklar ifade etti ini, belediyenin emlak vergisi alaca n da kapsamad n» (123) (113) Bknz: 12. HD T /13369 (114) Bknz: 12. HD T. 461/1072; T /14503 (115) Bknz: 12. HD T (116) Bknz: 12. HD T. 5244/12206; T. 7128/4438 (117) Bknz: 12. HD T. 2795/4964 (118) Bknz: D T. 2541/ ) Bknz: 12. HD T /26343; T. 3334/4651 (120) Bknz: 12. HD T /25191; T /15704; T /180 (121) Bknz: 12. HD T /25065; T /18226; T. 1022/2159 (122) Bknz: 12. HD T /24657 (123) Bknz: 12. HD T. 7346/11720; T. 3050/4119; T /16746

12 2432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 b) «Sat fla konu tafl nmaz n ayn ndan do an -bina/arazi vergisi gibi- alacaklar n da K. 129 da öngörülen rüçhanl alacaklar dan oldu unu» (124) c) «K. 129 da yer alan rüçhanl alacaklar sözcü ünün takip yapan alacakl d fl ndaki di er kiflilerin rüçhanl alacaklar n ifade etti ini (Tafl nmaz n ipotekli alacakl taraf ndan yap lan takip sonunda sat fla ç kar lmas halinde, sat fl bedelinin, ipotek tutar n karfl lamas gerekmeden ihalenin yap laca n )» (125) d) «hale bedelinin, ana para ipoteklerinde (kesin ipoteklerde) sadece as l alaca de il, ipote in kapsam nda bulunan ifllemifl faizleri de karfl lamas gerekece ini» (126) e) «K. mad. 129 da sözü geçen rüçhanl alacaklar kavram ile; sat fl isteyenin alaca na göre önceli i olan alacaklar n kastedildi ini» (127) - «Borçlunun yoklu unda yap lan haciz ve k ymet takdiri borçluya - K. 103 e göre- tebli edilip, itiraz imkan tan nmadan sat fl n gerçeklefltirilemeyece ini» (128) - «fltirak halinde mülkiyet konusu bir hissenin sat lmas söz konusu olunca, icra memurunun sat fl n ne flekilde yap laca hususunu sormas gerekece ini» (129) - «lk ihaleye kat lm fl olan paydafl n, hastal nedeni ile ikinci ihaleye kat lmam fl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (130) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesi karar uyar nca yap lan sat fllarda da, birinci art rmada % 60 (ikinci art rmada, % 40) koflulunun aranaca n» (131) - «Toplu rehin konusu tafl nmazlar n sat fl» ile ilgili olarak: a) «Toplu rehin konusu tafl nmazlardan birisinin sat lmas halinde, ipotekli alacakl n n alaca n n karfl lanmas halinde, di er tafl nmazlar n sat fl n n yap - lamayaca n» (132) b) «Toplu rehin konusu tafl nmazlardan herbirinin rehinli borcun ne kadar n karfl layaca n n taraflarca kararlaflt r lmam fl olmas halinde, icra müdürlü- ünce -MK. 873, 889 ve Tapu Sicili Tüz. 95/1 uyar nca- tafl nmazlar n k ymetleri ile orant l olarak temin ettikleri ipotek miktar n n belirlenerek, tafl nmazlar n sat fla ç kar lmas gerekece ini» (133) (124) Bknz: 12. HD T /16715; T. 747/165 (125) Bknz: 12. HD T. 4697/5535; T /12719 (126) Bknz: 12. HD T. 1018/1667 (127) Bknz: 12. HD T. 3360/4670 (128) Bknz: 12. HD T /2736 (129) Bknz: 12. HD T /23218; T. 3631/4752 (130) Bknz: HGK T /687 (131) Bknz: 12. HD T /465 (132) Bknz: HGK T /1020 (133) Bknz: 12. HD T. 1436/2794; T. 5437/5873

13 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2433 c) «Birden fazla tafl nmaz üzerinde, ayn borç için müflterek ipotek kurulmufl olmas halinde, her bir tafl nmaz n k ymetleri ile orant l sorumlu oldu u borç miktar ile vade tarihinden sat fl tarihine kadar geçen süre içinde ifllemifl faiz miktar n n, bilirkifliler vas tas yla tesbit edilerek, art rma bedelinin rüçhanl alacaklar ile sat fl giderlerini karfl lay p karfl lamayaca n n belirlenmesi gerekece- ini» (134) - «Sat fl n tahmin edilen de erin alt nda yap lm fl olmas halinde, ihalenin feshinin ön koflulu olan zarar unsuru nun gerçekleflmifl olaca - n» (135) - «Borçlunun da paydafl oldu u tafl nmazda pay bulunan üçüncü kiflinin -borçlu olmad halde- pay n n da sat lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (136) - «Takipte taraf olmayan kredi sözleflmesi kefilinin ihaleye kat labilece ini» (137) - «Sat fltan vazgeçme (sat fl n durdurulmas )» ile ilgili olarak: a) «hale tamamlanmadan önce, sat fl istemifl olan alacakl n n sat fltan vazgeçebilece ini, bu durumda icra müdürlü ünce sat fl n düflürülmesine karar verilmesi gerekece ini» (138) b) «Sat fl n durdurulmas istemi üzerine verilen kararlar n temyiz edilemeyece ini» (139) c) «Ortakl n giderilmesi sat fllar nda, tüm hissedarlar sat fltan vazgeçmedikçe, sat fl n durdurulamayaca n» (140) d) «halenin tamamlanmas ndan sonra, al c n n almaktan, alacakl n n da sat fltan vazgeçmesinin, tamamlanan ihaleyi hükümsüz hale getirmeyece ini» (141) - «Takibin iptal edildi ine ve sat fl n durduruldu una iliflkin faks n, ihale saatinden sonra sat fl (icra) memurlu una ulaflmas n n, ihalenin feshi nedeni olmayaca n» (142) - «fiartnamede muhammen bedelin (k ymetin) yabanc para ile gösterilmesi ve ihalenin ABD Dolar ile yap lmas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (143) (134) Bknz: 12. HD T /18556 (135) Bknz: 12. HD T. 6506/7307 (136) Bknz: 12. HD T. 2870/4740 (137) Bknz: 12. HD T. 669/1992 (138) Bknz: 12. HD T /17342; T. 1360/2311 (139) Bknz: 12. HD T. 1131/1502; T. 9247/9710 (140) Bknz: 12. HD T /5521; T. 3345/9291 (141) Bknz: D T. 4394/4489 (142) Bknz: 12. HD T /17765 (143) Bknz: 12. HD T. 7100/7849

14 2434 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «cra müdürlü ünce K. mad. 133 e göre yap lacak sat fl n gazete ve divanhanede ilân na karar verilen durumlarda, bu karara uyulmadan ihalenin gerçeklefltirilmesinin, ihalenin feshine neden olaca n» (144) - «ntifa hakl tafl nmazlar»la ilgili olarak: a) «ntifa hakk sahibinin bu hakk belirtilmeksizin tafl nmaz n ortakl - n n giderilmesine dair karar temyiz etmeyen intifa hakk sahibinin, bu karar do rultusunda yap lan ihalenin feshini isteyemeyece ini» (145) b) «Üzerinde intifa hakk bulunan tafl nmaz n, bu intifa hakk ile yükümlü olarak sat lmas gerekece ini» (146) c) «Tafl nmaz n intifa hakk ile yükümlü olarak sat labilece ini ve sat fl bedelinin intifa hakk sahibi d fl ndaki paydafllar aras nda da t laca n» (147) d) «ntifa hakk ile yükümlü olarak sat lan tafl nmaz n, aç k art rmada intifa hakk sahibi taraf ndan al nmas halinde intifa hakk sahibinin ç plak mülkiyete (ve böylece de tafl nmaz n tamam na) sahip olaca n» (148) e) «Üzerinde intifa hakk bulunan tafl nmaz n, intifa hakk ile yükümlü olmayarak sat lmas halinde, intifadan do an hakk n, paraya (para üzerindeki intifa hakk na) dönüflmüfl olaca n ve al c lar n yükümsüz olarak tafl nmaza sahip olaca n» (149) f) «Baz paylar yararlan m (intifa) hakk ile yükümlü olan tafl nmaz üzerindeki ortakl n giderilmesine karar verildi inde sat fl n yararlan m hakk ile yükümlü olarak yap lmas gerekece ini» (150) - «cra mahkemesinin haczedilmezlik flikayetinin reddine iliflkin karar n n onanmas ndan sonra, sat fl n yap labilece ini, bu karara karfl karar düzeltme yoluna gidilmesinin, sat fl n ertelenmesine neden olamayaca n» (151) - «hale (sat fl) yeri» ile ilgili olarak: a) «Sat fl n ilan edilen yer d fl nda yap lmas n n sat fl olumsuz etkileyece ini ve ihalenin feshine neden olaca n» (152) b) «hale yeri olarak tespit ve ilan edilen salonda, baflka bir toplant n n olmas nedeniyle, çok kalabal k olan salonun önündeki koridorda sat fl n yap lmas n n (ve sat fla sadece alacakl ile al c n n kat lmas n n, ihale bedeli ile tahmin edilen de er aras ndaki fazla fark bulunmas n n) ihalenin uygun flartlar alt nda yap lmad n gösterece ini» (153) (144) Bknz: 12. HD T. 5177/5294 (145) Bknz: 12. HD T /13105 (146) Bknz: 12. HD T. 2648/10724; T. 9417/210 (147) Bknz: 12. HD T /13014 (148) Bknz: 12. HD T. 1857/ ) Bknz: 12. HD T. 323/965 (150) Bknz: çt. Bir. K T. 1/3 (151) Bknz: 12. HD T. 3978/4430 (152) Bknz: 12. HD T. 3540/4187; T /15483 (153) Bknz: 12. HD T. 5741/6448

15 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «haleye -ihale saatinde orada bulunarak- kat lmadan, d flar dan (icra dairesi vas tas yla) dilekçe göndererek yaz l teklifte bulunularak ifltirak edilemeyece ini» (154) - «Mahkemece takibin durdurulmas konusunda tedbir karar verilen durumlarda icra müdürlü ünce sat fl iflleminin (ihalenin) yap lamayaca n» (155) - «cra müdürlü ünce, ihaleye kat l p pey süren kiflinin ileride ihale bedelini ödemeyece i gerekçesiyle- ileri sürdü ü peyin dikkate al nmamas na karar verilemeyece ini» (156) - «cra memurlu unca verile sat fl n durdurulmas na dair karar n icra mahkemesi taraf ndan sat fla on dakika kala kald r lm fl olmas n n, sat fla kat l m olumsuz yönde etkileyece ini ve sonuçta yap lan ihalenin feshini gerektirece ini» (157) - «Hacizli tafl nmaz hakk nda meskeniyet flikayetinde bulunulmas - n n -icra mahkemesince ayr sat fl n durdurulmas konusunda karar verilmifl olmad kça- tafl nmaz n sat lmas n önlemeyece ini» (158) - «K. 170 uyar nca imzaya itiraz, - borca itiraz gibi- sat fl durduraca ndan, imza itiraz hakk nda icra mahkemesince verilen karar kesinleflmeden yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (159) - «flas idare memurlar n n ihaleyi birlikte yapmak zorunda olduklar - n (Birisinin kat lmamas yla yap lan ihalenin feshedilmesi gerekece ini)» (160) - «cra müdürlü ünce; tedbirin kald r ld na dair kendisine karar ibraz edilmeden, mahkemeye verilmifl olan kendisine sat fl n durdurulmas na dair karar uyar nca sat fl n yap lmamas gerekece ini» (161) «Alacakl /borçlu vekilinin, ihaleye kendi ad na girmesi» konusuyla ilgili olarak: a) «Alacakl vekilinin, sat fla konu tafl nmaz, ihaleye kat larak kendi ad na sat n alabilece ini, bu durumun Avukatl k Yasas n n 47. maddesine ayk r l k oluflturmad n» (162) b) «Borçlu vekilinin ihaleye kat l p sat fla ç kar lan müvekkiline ait tafl nmaz (tafl n r ) flahsen (kendi ad na) sat n alamayaca n» (163) (154) Bknz: 12. HD T. 9750/10917; T. 4300/4750 (155) Bknz: 12. HD T. 9445/10278 (156) Bknz: 12. HD T. 6681/7295 (157) Bknz: 12. HD T /16447 (158) Bknz: 12. HD T /15573 (159) Bknz: 12. HD T /15559 (160) Bknz: 12. HD T /14010; T /16737; T. 1938/3128 (161) Bknz: 12. HD T /11529 (162) Bknz: 12. HD T /10635 (163) Bknz: 12. HD T. 1330/2031

16 2436 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Sat fla ç kar lan tafl nmaza takdir edilen k ymete -icra mahkemesine baflvurularak- itiraz (flikayet) edilmifl olmas halinde, bu baflvuru sonucuna göre k ymet takdiri kesinleflmeden sat fl n yap lamayaca n (k ymet takdirine yönelik flikayetin, sonuçland r lmas na kadar sat fl n icra müdürlü ünce ertelenmesi yap l-mamas gerekece ini» (164) - «Tapu kayd na haciz konulmufl olan hisseli tafl nmazlar n k ymetinin takdir edilmemifl ve fiilen haczedilmemifl olmas n n, K. 121/1 gere ince icra mahkemesine baflvurmay engellemeyece ini» (165) - «Tapu kayd nda iki ayr tafl nmaz (mesken) olarak gözüken daireler inflaat safhas nda birlefltirilerek tek daire halinde infla edilmiflse, sat - fl n n da tek daire (mesken) olarak yap lmas gerekece ini» (166) - hale bafllamadan ihaleye kat laca n bildirip teminat yap lmam fl olan kiflilerin de, ihale devam etti i sürece, ihaleye kat labileceklerini» (167) - «cra memurunun ihaleyi durdurmas (düflürmesi)» konusuyla ilgili olarak: a) «Sat fl (icra) memurunun kendili inden ihaleyi durduramayaca n (ihale yapmaktan kaç namayaca n ), bu hatal ifllem sonucunda yarat lan fiili durumu karfl s nda, tafl nmaz n yeniden ihaleye ç kar lmas gerekece ini, icra mahkemesince ihalenin... üzerine yap ld n n kabulüne... fleklinde karar verilemeyece ini, icra müdürünün- (sat fl memurunun) hatal olarak sat fl n düflürülmesine karar vermifl olmas halinde, flikayet üzerine icra mahkemesinin icra müdürünün hatal karar n bozmakla yetinece ini, ayr ca ihalenin... ad na yap lm fl say lmas na fleklinde karar veremeyece ini)» (168) b) «halede bir usulsüzlük bulunsa dahi, icra memurunun kendili inden sat fl n düflürülmesine karar verme yetkisi bulunmad n» (169) c) «cra (sat fl) memurunun - K. 129 daki koflullar n gerçekleflmesine ra men- ileri sürülen peyin azl ndan bahisle, ihale yapmaktan kaç namayaca - n» (170) - «Birinci aç k art rman n, icra müdürünün doktora gidip ihale saatine yetiflememesi nedeniyle yap lamamas halinde, tafl nmaz n yeniden art rmaya ç kar lmas gerekece ini» (171) (164) Bknz: 12. HD T. 6607/6573; HGK T /180 (165) Bknz: 12. HD T /3733 (166) Bknz: 12. HD T. 7032/8286 (167) Bknz: 12. HD T. 5692/5787; T /17287 (168) Bknz: 12. HD T. 2214/3681; T. 6030/2127 (169) Bknz: 12. HD T. 8089/3773 (170) Bknz: 12. HD T. 1774/7405; T /1100 (171) Bknz: 12. HD T /13421

17 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «Sat fla ç kar lan tafl nmaz n mesken ihtiyac için -borçluya verilmek üzere- ayr lmas na karar verilen bedelden daha afla ya ihale edilemeyece ini» (172) - «Sat larak ortakl n giderilmesine karar verilen tafl nmazdaki paydafllardan bir k sm n n iflas etmifl olmas n n, kesinleflen ortakl n giderilmesi karar na göre iflas etmemifl paydafl taraf ndan sat fl n istenmesine ve sat fl n yap lmas na engel olmayaca n» (173) - «K. 133 uyar nca ihale bedelinin (KDV nin) süresi içinde yat r lmam fl olmas nedeniyle ihalenin feshi iste inin reddine yönelik flikayetin de reddedilip, bu red karar n n kesinleflmesinden sonra, alacakl ve al c n n borcu ödendi ini kabul etmeleri halinde, icra mahkemesince ihalenin feshi istemine yönelik flikayetin kabulüne karar verilemeyece ini» (174) - «Üçüncü kez ba r lmadan daha yüksek pey sürmüfl olan kifliye ihalenin yap lmam fl olmas n n, yasaya ayk r olaca n» (175) - «Sat fl n tedbir karar verilerek önce durdurulup, sonra da -sat fltan bir gün evvel- tedbirin kald r lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (176) - «Sat fla ç kar lan tafl nmaz n, birden fazla kiflilerce birlikte sat n al nabilece ini» (177) - «Ayn borç için birden fazla tafl nmaz n ipotek edilmifl olmas halinde, alacakl n n hepsinin birden sat fl n istemesi gerekece ini, ancak icra memurunun zorunlu olanlar n sat fl n yapaca n» (178) - «hale bedelinin ödenmemesi halinde, K. 133 gere ince ifllem yap lmas gerekirken, tafl nmaz n yeniden birinci ve ikinci ihale günleri belirlenerek sat fla ç kar lmas n n (ve ihale edilmesinin) usulsüz oldu unu» (179) - «cra mahkemesi karar n n temyiz edilmifl olmas na ra men, sat - fl n yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (180) - «fltirak halinde tasarruf edilen tafl nmaz hissesinin taksim veya ortakl n giderilmesi davas aç lmadan, icraen sat lamayaca n» (181) - «Arsan n, üzerindeki bina (ve muhdesat) ile birlikte sat laca n» (182) (172) Bknz: 12. HD T /19612 (173) Bknz: 12. HD T /18145 (174) Bknz: 12. HD T. 8253/15013 (175) Bknz: 12. HD T /4323 (176) Bknz: 12. HD T /1683 (177) Bknz: 12. HD T. 6699/9891 (178) Bknz: 12. HD T /3079; T /1067 (179) Bknz: 12. HD T. 4755/8984; T /2416 (180) Bknz: 12. HD T /8191 (181) Bknz: 12. HD T. 2216/5326; T /598 (182) Bknz: 12. HD T. 6255/13421; T. 2612/9726

18 2438 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Sat fl (icra) memurunun, dikkatsizlikle (gereken özeni göstermemek suretiyle) art rmay kötü idare etmesinin, fesih nedeni oldu unu» (183) - «Usulüne uygun olarak takibin kesinleflmesi sa lanmadan konulan hacze dayan larak yap lan ihalenin feshine karar verilmesi gerekece- ini» (184) - «Ortakl n giderilmesi ilam na dayal takiplerde, sat fl memurunun ifllemlerine karfl icra mahkemesine de il, sulh hukuk mahkemesine baflvurulaca n» (185) - «Ortakl n giderilmesi davas, icra mahkemesinden al nan yetki belgesine dayan larak, alacakl taraf ndan aç lm fl olsa dahi; taksim suretiyle ortakl n giderilmesi davas nda öncelikle, kat mülkiyetinin kurulabilip kurulamayaca n n araflt r lmas ; bu olanak varsa tafl nmazdaki ortakl n, kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar n denklefltirilerek ba ms z bölümlerin ortaklara tahsisi yoluyla giderilmesine karar verilmesi gerekece ini» (186) - «Sat fla ç kar lan iki parsel üzerinde birinci derecede ipotek bulunmas halinde parsellerin ayr ayr m yoksa birlikte mi ipotekle yükümlü oldu unun (ipotek edildi inin) araflt r lmas gerekece ini» (187) - «Sat fl n durdurulmas na dair telgraf n, sat fl n bafllama saatinden önce PTT ye ulaflt n n anlafl lmas halinde, bu durum gerekti inde araflt r lmadan icra dairesince yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (188) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine iliflkin ilân n, kesinleflme tarihinden itibaren on y l geçince zamanafl m na u rayaca n ve bu tarihten sonra ilam gere ince sat fl yap lamayaca n» (189) - «Rehinli tafl nmazlar n, iflas karar kesinleflmeden de, iflas idaresi taraf ndan sat labilece ini» (190) - «Kat irtifak veya kat mülkiyetine çevrilmemifl tafl nmazdaki borçlu hissesinin sat fla ç kar labilece ini, daire sat fl fleklinde ihale yap lamayaca n» (191) - «Kanuni takyitleri ile tafl nmaz sat n alm fl olan üçüncü kiflinin, borçlu gibi, tafl nmaz n ihalesine kat l p tafl nmaz sat n alamayaca - n» (192) (183) Bknz: HGK T /723 (184) Bknz: 12. HD T. 4723/6782 (185) Bknz: 12. HD T. 1862/1988 (186) Bknz: 6. HD T. 4202/ ) Bknz: 12. HD T /6492 (188) Bknz: 12. HD T. 3797/6146 (189) Bknz: 4. HD T. 1787/2412 (190) Bknz: 12. HD T /14659 (191) Bknz: 12. HD T. 8864/12677 (192) Bknz: 12. HD T /6044

19 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «4753 say l Yasa gere ince takyitli (k s tl ) tafl nmazlar n bu durumu, 3083 say l Yasa ile ortadan kalkt ndan, bu tafl nmazlar n haciz ve sat fl na yasal bir engel bulunmad n» (193) - «hale bedelini ödemeyen al c n n yeni ihaleye kat lmas n n kabul edilemeyece ini veya peflin para ile ihaleye kabul edilebilece ini» (194) - «Takip borçlusunun ihaleye girme ve sat lan mal sat n alma hakk bulunmad n» (195) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine karar verilen tafl nmazlar hakk nda aç lan tapu iptal davas s ras nda asliye hukuk mahkemesince dava sonuna kadar sat fl n durdurulmas na karar verilmesi halinde, sat fl n bu karar gere ince durdurulmas gerekece ini» (196) - «fltirak halinde mülkiyet konusu tafl nmaz n do rudan do ruya sat lamayaca n, icra mahkemesince - alacakl veya icra memuru na- taksim ya da ortakl n giderilmesi davas açmak için yetki verilmesi gerekece ini» (197) - «Üç kez ba r ld ktan sonra sat fla ç kar lan fleyin en çok art rana ihale edilebilece ini» (198) - «Hissedarlar n kendi aralar nda veya temin ettikleri kiflilerle anlafl p, tafl nmaz n yüksek bir fiatla sat lmas n sa lamak için anlaflma yapmalar n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (199) - «Gerçekte sat fl konusu hissenin de erinin daha fazla oldu unu iddias ile, ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (200) - «Ortakl n giderilmesi ilam nda, ipotekle yükümlü sat laca öngörülmeyen tafl nmaz n, ipotekle yükümlü olarak sat lamayaca n» (201) - « TL peyden sonra TL pey sürülmesi ve üzerine ihale yap lan pey sahibinin ihale bedelini yat rmamas halinde, önceki TL pey sürene teklifte bulunulmadan, tafl nmaz n yeniden ihaleye ç kar lmas gerekece ini» (202) - «Sat fl ilan nda al c ya -ihale bedelini yat rmak için- mehil verilmeyece i nin belirtilmemifl olmas halinde, sat fl memurlu unca ihaleden önce sözlü olarak al c lara mehil verilmeyece inin bildirilmesinin, ihaleye kat lmay azaltaca n» (203) (193) Bknz: 12. HD T. 920/6503 (194) Bknz: 12. HD T /1853 (195) Bknz: 12. HD T. 9758/13285 (196) Bknz: 12. HD T /11158 (197) Bknz: 12. HD T. 7164/10199; T. 615/1303 (198) Bknz: 12. HD T. 5946/8382; T. 8394/1439 (199) Bknz: 12. HD T /33 (200) Bknz: 12. HD T /99 (201) Bknz: 12. HD T. 1589/3029 (202) Bknz: 12. HD T. 2536/2859 (203) Bknz: 12. HD T. 213/322

20 2440 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «fltirak halindeki mal hissesinin haczi için icra mahkemesinin karar na gerek bulunmad n, sadece sat fl için icra mahkemesinin karar (yetki belgesi) vermesi gerekti ini» (204) - «Anormal pey sürülüp ihalenin yap lmas sa land ktan sonra, ihale bedelinin yat r lmayarak, bir önceki pey sürene ihale yap lmas halinde, flikayet üzerine ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (205) - «cra hakimi nin, sat fl memuru nun ve icra dairesindeki hizmetler in - K. mad. 11 gere ince- kendilerine ba l olan (dairelerince yap lan) ihalelere giremeyeceklerini» (206) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine karar verilmesinden sonra, paydafllardan birinin pay n baflkas na satmas n n, sat fl n yap lmas - n etkilemeyece ini» (207) - «Ortakl n giderilmesi ilam kesinleflmeden tafl nmaz n sat fl n n yap lamayaca n» (208) - «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde de kural olarak her parsel ya da ba ms z bölümün ayr ayr sat fla ç kar lmas ve ilanda sat fl saatinin gösterilmesi gerekece ini» (209) - «Sat fl vaadi sözleflmesi ne dayan larak aç lan tescil davas sonucunda, al c s ad na tescil edilen tafl nmaz n, sat c -borçlunun borcundan dolay sat lamayaca n» (210) - «Cebri icra sat fllar nda flufa hakk n n kullan lamayaca n» (211) - «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde, üç kez ba r lmadan ihalenin yap lamayaca n ve ihale s ras nda, ihaleyi aksatmayacak flekilde teminat yat ranlar n da ihaleye kabul edilmeleri gerekece ini» (212) - «Borçlunun sat lan birinci tafl nmaz n n borcunu karfl lamas halinde, ikinci tafl nmaz n sat lamayaca n (sat fl n durdurulmas ; sat fl yap lm flsa, sat fl n bozulmas gerekece ini» (213) - «Sat fl ilan nda fabrika n n sat laca n n belirtilmesine ra men, sat fl n makineler hariç olarak yap lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (214) (204) Bknz: 12. HD T. 8269/9593 (205) Bknz: 12. HD T. 5581/6994 (206) Bknz: 12. HD T. 4700/6234 (207) Bknz: 12. HD T. 4376/6005 (208) Bknz: 12. HD T. 1338/ ) Bknz: 12. HD T. 2692/4267 (210) Bknz: 12. HD T. 397/4005 (211) Bknz: 12. HD T. 8465/1797 (212) Bknz: 12. HD T. 117/1329 (213) Bknz: 12. HD T. 2943/4692 (214) Bknz: 12. HD T /1992

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

Vergi Hukukunda Süreler

Vergi Hukukunda Süreler 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11).

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı