«HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER"

Transkript

1 «HALEN N YAPILMASI SIRASINDAK HATALI filemlerle LG L» BOZMA NEDENLER TAL H UYAR halenin ne flekilde yap laca n düzenleyen hükümlere - K. mad. 115 (1), 116 (2), 117 (3), 126/3 (4) ve 129 (5) - uyulmadan yap lan ihale de ilgilinin istemi (flikayeti) üzerine, icra mahkemesi taraf ndan bozulur. I- Yüksek mahkeme bu husustaki çeflitli içtihatlar nda hangi usulsüzlüklerin ihalenin feshine neden olaca n (ya da olmayaca n ) belirterek, konuya aç kl k getirmifltir. Gerçekten, yüksek mahkeme; A- Tafl nmaz sat fllar (ihaleleri) ile ilgili olarak; - «K. 129/I uyar nca, tafl nmaz n birinci ihale günü sat labilmesi için, art rma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin, ileri sürülen en yüksek peyin) tafl nmaz n tahmin edilen de erinin % 60 n bulmas, sat fl isteyen alacakl n n alaca na rüçhan olan alacakl lar varsa, onlar n toplam ndan fazla olmas ve ayr ca paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n da karfl lamas gerekece ini (yoksa;art rma bedelinin bunlar n hepsinin toplam ndan fazla olmas gerekmedi ini)» (6) - «hale tutana» ile ilgili olarak; a) «hale tutana nda,ihalenin bafllama ve/veya bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n bafll bafl na ihalenin feshine neden olaca n» (7) b) «hale yap lmayan birinci art rma tutana nda, ihalenin bafllang ç ve bitifl saatlerinin gösterilmemifl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (8) c) «hale damga pullar n n, ihale kesinlefltikten sonra ihale tutana na yap flt r lmas gerekece ini» (9) (1) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 185 vd. (2) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 185 vd. (3) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 137 (4) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 288 vd. (5) Ayr nt l bilgi için bknz: UYAR, T. cra Hukukunda hale ve halenin Bozulmas, C: 1, s: 589 vd. (6) Bknz: 12. HD T. 3268/6464; T /1302; T. 7348/8645 (7) Bknz: 12. HD T. 3137/6162; T. 3153/6150 (8) Bknz: 12. HD T /497 (9) Bknz: 12. HD T. 4460/7858

2 2422 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 ç) «Sat fl yapan icra müdürü veya yard mc s ya da kâtibin imzas n n ihale tutana nda bulunmamas n n ihalenin feshine neden olaca n» (10) d) «hale tutana nda ihalenin bafllama ve bitifl saatleri nin, ihaleye kat - lanlar n, ihalede sürülen peyler in ayr ayr belirtilece ini ve ihale tutana n n sat fl memuru, tellal ve di er ilgililer taraf ndan imzalanaca n» (11) e) «Fazla art rma talebinin (ileri sürülen peyin) sat fl memuru taraf ndan tutana a geçirilmedi i iddias n n, ihale tutana nda imzas bulunanlar ile ihaleye kat lanlar n dinlenerek araflt r lmas gerekece ini» (12) f) «hale tutana nda, teklifte bulunanlar n (pey sürenlerin) isimleri ile teklif ettikleri miktar n (peyin) gösterilmemesinin ve al c n n imzas n n bulunmamas n n, tutana geçersiz k laca n» (13) g) «hale tutana nda «üç kez ba r ld na» iliflkin kay t bulunmamas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (14) h) «hale tutana nda tellal n imzas n n bulunmamas n n, ihaleyi geçersiz k laca n» (15) ) «Birinci aç k art rma tutana n n düzenlenmemesinin (ve birinci art rmada ne sebeple ihalenin yap lmad n n aç klanmamas n n) ihalenin feshini gerektirece ini» (16) i) «hale tutana n imzalayan taraf n, daha sonra bu tutana n içeri inin aksini ileri sürerek, ihalenin feshini isteyemeyece ini» (17) j) «Tellal n ihalede haz r bulunup görevini yapt n n anlafl lmas halinde, tutanaktaki imza noksanl n n sonradan tamamlat labilece ini» (18) k) «Birinci art rmada al c ç kmad için ihale yap lamam fl dahi olsa, o gün tellal n bulundurulmad ya da tutana a imzas n n al nmam fl oldu u tesbit edilirse, ikinci art rma günü -noksanlar giderilerek- ihale yap lamayaca, hacizli mal n tekrar ihaleye ç kar lmas gerekece ini» (19) l) «haleye ait tutanakta ihale tarihinin ve ihalenin bitirilifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, al c n n imzas n n bulunmamas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (20) (10) Bknz: 12. HD T. 4460/7858 (11) Bknz: 12. HD T /25191 (12) Bknz: 12. HD T. 9799/10791 (13) Bknz: 12. HD T (14) Bknz: 12. HD T. 6063/6594 (15) Bknz: 12. HD T /1165; T. 6063/6464 (16) Bknz: 12. HD T. 5901/5940 (17) Bknz: 12. HD T /451 (18) Bknz: 12. HD T. 5919/13068 (19) Bknz: 12. HD T. 2795/4964 (20) Bknz: 12. HD T. 2956/14076

3 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2423 m) «halenin ilan edilen saatler içinde bafllay p bitirildi inin ihale tutana- ndan anlafl lmamas halinin, ihalenin normal koflullar içinde yap lmad n gösterece ini» (21) n) «Sat fl tutana nda, sat fl tarihinin yan lg sonucu yanl fl yaz lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (22) o) «halenin yap ld gün, saat ve dakikan n, art rma tutana nda belirtilmemifl olmas n n, ihalenin usulsüz yap ld n gösterece ini» (23) ö) «Birinci art rman n «istekli ç kmad ndan» yap lmad hususunun sadece tellal taraf ndan art rma tutana nda belirtilip imzalanm fl ve di er ilgililer taraf ndan imzalanmam fl olmas n n geçerli olmayaca n, bu tutana a dayan larak ikinci art rman n yap lamayaca n» (24) p) «Aç k art rma tarihinin aç k art rma tutana n n üst ve alt k sm nda farkl tarih olarak belirtilmifl (yaz lm fl) olmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (25) r) «hale tutana ndan üç kez ba r ld ktan sonra ihalenin yap lm fl oldu- u nun aç kça anlafl lmam fl olmas halinde, bu koflulun gerçekleflti inin - K. mad. 8/III gere ince- tan kla kan tlanmas halinde ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (26) fl) «halede tutanak düzenlenmemesinin, tellal taraf ndan gerekli ça r yap lmamas n n, ihaleyi usulsüz hale getirece ini» (27) t) «Art rma s ras nda ancak bir önceki peyden daha yüksek pey sürenin peyinin tutana a yaz labilece ini» (28) u) «halenin tamamlanmas ndan sonra, al c n n almaktan, alacakl n n da sat fltan vazgeçmesinin, tamamlanan ihaleyi hükümsüz hale getirmeyece ini» (29) - «haleye vekaleten kat lma» ile ilgili olarak: a) «Avukat olmayan kiflinin (de) vekalet alarak ihaleye girebilece ini» (30) b) «Avukat n, genel vekaletname ile müvekkili ad na ihaleye kat labilece ini, vekaletnamesinde bu konuda özel yetki bulunmas na gerek bulunmad n, bu durumun ihalenin feshine neden olmayaca n» (31) c) «Alacakl /borçlu vekilinin, ihaleye kendi ad na girmesi» (21) Bknz: 12. HD T. 2948/8620 (22) Bknz: 12. HD T. 1443/7849 (23) Bknz: 12. HD T /1548 (24) Bknz: 12. HD T. 1078/1548 (25) Bknz: 12. HD T. 8918/12146 (26) Bknz: 12. HD T. 3428/3899; T /652 (27) Bknz: 12. HD T. 3310/5014 (28) Bknz: 12. HD T. 1673/2586 (29) Bknz: D T. 4394/4489 (30) Bknz: 12. HD T. 1841/4760; T. 2732/3146 (31) Bknz: 12. HD T. 6844/7815; T. 9441/16336

4 2424 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 aa- «Alacakl vekilinin, sat fla konu tafl nmaz, ihaleye kat larak kendi ad - na sat n alabilece i, bu durumun Avukatl k Yasas n n 47. maddesine ayk r l k oluflturmad n» (32) bb- «Borçlu vekilinin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, müvekkiline ait tafl nmaz kendi ad na ihalesini sa lanmas n n ihaleye fesat kar flt rmak say laca n ve ihalenin süresiz flikayet yolu ile feshine neden olaca n» (33) d) «Vekilin özel yetkisi bulunmasa dahi müvekkil ad na ihaleye girebilece- ini ancak vekilin bu iste inin red edilerek ihaleye sokulmamas ve ihalenin de bu kifliye yap lmamas halinde «vekile, teklif etti i bedelle ihalenin yap lmas na» karar verilemeyece ini» (34) e) «Vekaletnamede özel yetki bulunmad kça, vekilin vekalet veren ad na baflkalar ile ortak olarak ihaleye giremeyece ini» (35) «hale (sat fl) günü» ile ilgili olarak: a) «Birinci ve ikinci sat fl günleri aras nda bulunmas gereken on günlük sürenin k salt l p uzat lamayaca n, sat fl n mutlaka onuncu gün yap lmas gerekece ini, onbirinci gün sat fl n yap lamayaca n (onuncu günün tatile rastlamas halinde, tatilin bitiminden sonraki günde ikinci ihalenin -ilânda aç kça belirtilerek- yap labilece ini» (36) b) «Aç k art rma ilân nda, sat fl günlerinin icra dosyas nda kararlaflt r lan günden farkl ilân edilmifl olmas n n, yap lan ihalenin feshine neden olaca n» (37) c) «darî tatil günlerinde ihale yap labilece ini» (38) d) «6183 say l Kanun uyar nca yap lacak sat fllar nda, iki sat fl günü aras nda 7 gün bulunmas gerekece i (7 günden daha fazla bulunamayaca )n» (39) e) «Gazete ilan nda 1. sat fl günü nün yanl fl yaz lm fl olmas n n ihalenin feshine neden olaca n» (40) f) «halenin, ilan edilen tarihten (günden) bir gün önce yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (41) g) «Tatil gününde sat fl yap lamayaca n» (42) h) «Sat fl gününün «arife günü»ne rastlamas n n ihalenin feshine neden olamayaca n» (43) (32) Bknz: 12. HD T /10635 (33) Bknz: D T. 1330/2031 (34) Bknz: 12. HD T /13750 (35) Bknz: 12. HD T. 9606/9127 (36) Bknz: 12. HD T /2712; T /23108 (37) Bknz: 12. HD T. 1802/7457; T. 4702/5939 (38) Bknz: 12. HD T /1872; T. 1200/2382; T /797 (39) Bknz: 12. HD T. 1578/2592 (40) Bknz: 12. HD T. 1647/3957 (41) Bknz: 12. HD T. 7577/12234 (42) Bknz: 12. HD T. 9073/8961 (43) Bknz: 12. HD T. 4750/5200

5 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2425 ) «Sat fl ilan ile art rma flartname ve tutana nda sat fl n yap laca tarihe isabet eden günün yanl fl belirtilmifl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca - n» (44) i) «ki ihale aras nda onbir gün bulunmas n n, sat fl n birinci ihalede yap lmas halinde sonuca etkili ve ihalenin feshine neden olmayaca n» (45) j) «kinci sat fl günü ve saatini belirtmeyen sat fl ilan n n, ihalenin feshine neden olabilece ini» (46) k) «Sat fl ilan nda gösterilen ilk ihale gününün resmi tatile rastlamas ve ilk ihalenin ertesi gün yap lmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece- ini» (47) l) «Birinci ve ikinci sat fl günlerinin 126. maddesindeki süreye uyulmadan saptanm fl olmas n n, ilk sat fl gününde ihalenin yap lmas halinde fesih nedeni olamayaca n» (48) m) «Gazete ile yap lan ilanda, birinci sat fl gününün hangi ayda oldu unun belirtilmemifl olmas halinde, ilan n geçersiz olaca n» (49) n) «De ifltirildi i için yeniden ilan edilen birinci ve ikinci art rma günlerinin flartnamede de düzeltme yap larak belirtilmemifl olmas halinde, ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (50) - «K. 129/II uyar nca, tafl nmaz n ikinci ihale günü sat labilmesi için, art rma bedelinin (teklif edilen en yüksek bedelin=ileri sürülen en yüksek peyin) tafl nmaz n tahmin edilen de erinin % 40 n bulmas, sat fl isteyen alacakl n n alaca na rüçhan olan alacakl lar varsa, onlar n toplam ndan fazla olmas ve ayr ca paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n da karfl lamas gerekece ini (yoksa; art rma bedelinin bunlar n hepsinin toplam ndan fazla olmas gerekmedi ini)» (51) - «123. madde öngörülen süre geçtikten sonra yap lan sat fl n, sadece bu nedenle bozulamayaca n» (52) - «cra mahkemesince -icra memurlu unca ihalenin feshedilmifl olmas nedeniyle- konusu kalmad ndan bahisle ihalenin feshi isteminin reddine karar verilemeyece ini» (53) - «K. 129 da öngörülen paraya çevirme ve paylaflt rma masraflar n talep etmemekten bunlar yapm fl olan alacakl n n feragat edebilece- (44) Bknz: 12. HD T. 311/2020 (45) Bknz: 12. HD T. 4904/10508 (46) Bknz: 12. HD T. 4092/6526 (47) Bknz: 12. HD T. 1506/4151 (48) Bknz: 12. HD T. 7664/7874 (49) Bknz: 12. HD T. 1719/3880 (50) Bknz: D T /11973 (51) Bknz: 12. HD T /1144; T /22124; T /18876 (52) Bknz: 12. HD T /497 (53) Bknz: 12. HD T /23840; T /20359; T. 4457/9572

6 2426 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 ini, bu durumda bu masraflar karfl lanmadan yap lan ihalenin -bu nedenle- feshinin istenemeyece inin» (54) - «Tafl nmaz n birinci art rmada en yüksek pey sürenin taahhüdü sakl kalmak üzere, ikinci oturumda en yüksek pey sürene sat labilece ini» (55) - «K ymet takdiri» ile ilgili olarak: a) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin bafllang c n n; kesinleflen k ymet takdirinin yap ld tarih oldu unu» (56) b) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin, icra memurlu unca -yerinde- k ymet takdirinin yap ld tarihten itibaren bafllayaca n (Bu tarihe k ymet takdirine karfl flikayet yoluna baflvurulmamas veya flikayetin reddi durumunda itibar edilece ini» (57) c) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin geçip geçmedi inin sat fl talebi üzerine; icra müdürlü ünce, ihalenin feshi istemi üzerine de icra mahkemesince do rudan do ruya gözetlece ini (araflt r laca n )» (58) d) «Tafl nmaz n icra müdürlü ünce takdir edilen k ymetine borçlunun itiraz (flikayeti) üzerine, icra mahkemesince daha düflük de er tesbit edilmesi halinde, mahkemece «borçlunun flikayetinin reddine» karar verilmesi gerekirken «tesbit edilen yeni k ymet üzerinden tafl nmaz n sat fl n n yap lmas na» fleklinde karar verilemeyece ini» (59) e) «K. 128/a/II deki iki y ll k sürenin; flikâyet üzerine, icra mahkemesince k ymet takdirinin fiilen yap ld keflif tarihinden bafllayaca n» (60) f) «K. 128a/II deki iki y ll k sürenin belirlenmesinde, «sat fl isteme tarihi»nin de il «sat fl tarihi»nin esas al naca n» (61) g) «K nun 128a/II. maddesindeki iki sene geçmedikçe yeniden k ymet takdiri istenemeyece ine iliflkin hükmün, de er takdirinden sonra, tafl nmaz n -do- al âfetler ve imar durumu nedeniyle- de iflikli e u ramamas ile s n rl oldu unu» (62) - «halenin icra müdürünce görevlendirilen icra kâtibine yapt r labilece ini» (63,64) (54) Bknz: 12. HD T /22421; T /17179; HGK T /155 (55) Bknz: 12. HD T /22124 (56) Bknz: 12. HD T /21569; T /454 (57) Bknz: 12. HD T. 4691/7862; T /22542; T /17562 (58) Bknz: 12. HD T /639; T /3023; T. 7774/9148 (59) Bknz: 12. HD T /24610 (60) Bknz: 12. HD T. 2532/2996; HGK T /694 (61) Bknz: 12. HD T /884 (62) Bknz: 12. HD T. 7424/8874 (63) Bknz: 12. HD T /19683; HGK T /769; T. 7084/11469 (64) Karfl: 12. HD T. 7480/7576

7 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «Müflterek mülkiyet konusu tafl nmazdaki borçlunun hissesinin do rudan do ruya sat labilece ini, K. 121 hükmünün bu durumda uygulanamayaca n» (65) «Paraya çevirme (sat fl) ve paylaflt rma giderleri» ile ilgili olarak: a) «Gazetede yap lan ilân giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (66) b) «K ymet takdiri için yap lan keflif ve bilirkifli giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (67) c) «Tebligat giderleri nin, paraya çevirme giderleri ne dahil oldu unu» (68) d) «Sat fl talebi nden, ihale tarihi ne kadarki paraya çevirme ve paylaflt rma giderleri nin, hesaplamada dikkate al naca n» (69) e) «Ayn dosyada, birden fazla tafl nmaz n sat fla ç kar lm fl olmas halinde, yap lan sat fl masraflar n n tafl nmazlar aras nda eflit olarak paylaflt r lmas ve böylece her bir tafl nmaza düflen sat fl masraf n n bulunmas gerekece ini» (70) f) «Sat fl ve paylaflt rma masraflar n n, sat fl talebinden, sat fl n yap ld tarihe kadarki dönemde yap lan masraflar kapsad, tellaliye gideri nin sat fl giderleri nden olmad n» (71) g) «halede tafl nmaz üçüncü kiflinin alm fl olmas halinde, tapu al m-sat m ve emlak vergilerinin takip alacaklar na yükletilemeyece ini» (72) h) «Çevre temizlik vergisinin, tafl nmaz n ayn ndan kaynaklanan bir vergi olmad, ihale al c s n n çevre temizlik vergisinden sorumlu olmad n» (73) - «potekli alacakl n n, ihaleden önce tafl nmaz n ipotek bedelini karfl lamasa da sat lmas na muvafakat etmesi halinde, tafl nmaz n en yüksek pey süren al c ya -ileri sürülen peyin; tafl nmaz n k ymetinin birinci art rmada % 60 n ikinci art rmada ise % 40 n ve sat fl/paylaflt rma masraflar n da karfl lamas kofluluyla- ihale edilebilece ini» (74) - «Muhammen (tahmin edilen) bedelin dolar üzerinden takdir edilmifl olmas n n, ihaleni Türk paras karfl l nda yap lm fl olmas halinde, ihalenin feshini gerektiren bir usulsüzlük say lmayaca n» (75) (65) Bknz: 6. HD T. 6366/7456; HGK T /512; 6. HD T /10449 (66) Bknz: 12. HD T /13977; T. 5799/9452; T. 5728/9304 (67) Bknz: 12. HD T /24808; T. 2746/4982 (68) Bknz: 12. HD T. 5703/9310; T. 4457/7856; T. 1183/4454 (69) Bknz: 12. HD T. 2817/6020; T. 6445/9018; T /2338 (70) Bknz: 12. HD T. 2877/8205 (71) Bknz: 12. HD T. 1827/6870 (72) Bknz: 12. HD T / (73) Bknz: 12. HD T /13250 (74) Bknz: 12. HD T. 9077/13223; T. 5490/8339; T. 4008/7430 (75) Bknz: 12. HD T. 3711/8307

8 2428 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Dosya alaca n n yabanc uyruklu bir kifliye temlik edilmesi sonucunda, alacakl taraf ndan icra dairesine ihalenin mutlaka yabanc uyruklu bir kifliye yap lmas konusunda direktif verilemeyece ini» (76) - «hale saati» ile ilgili olarak: a) «hale süresinin dolmas na ra men, pey sürmenin devam etmesi halinde, ihaleye süre dolmas nedeniyle son verilemeyece ini» (77) b) «hale tutana nda, ihalenin bafllama ve (veya) bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, ihalenin feshi nedeni oldu unu» (78) c) «hale saatinin, art rman n (pey sürmenin) devam etmesi nedeniyle ilanda gösterilen saatten sonraya taflmas n n fesih nedeni olamayaca n» (79) ç) «Sadece bir tan n ifadesine dayan larak sat fl n flartnamede gösterilen flekilde ve ilan edilen saatlerde yap lmam fl oldu u kabul edilerek ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (80) d) «Ö le tatilinde ihale yap labilece ini ( hale saati olarak, saptanabilece ini» (81) e) «hale saati dolmadan ihaleye son verilmesinin, ihalenin feshine neden olaca n» (82) f) «Aralar nda ekonomik bütünlük bulunmayan birden fazla tafl nmaz n ayn saatte sat lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (83) g) «Sat fl ilan ndaki art rma saatine uyulmamas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (84) ) «hale yap lmayan birinci art rmada, ihalenin bitifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, yap lan ikinci ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (85) h) «Sat fl n ilan edilen saat d fl nda yap lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (86) ) «halenin bitifl saatinin flartname ve ilanda gösterilmemifl olmas halinde, ihalenin çal flma saati sonuna kadar sürdürülmesi gerekece ini» (87) (76) Bknz: 12. HD T. 3711/8307 (77) Bknz: 12. HD T. 4691/7862; T /27468 (78) Bknz: 12. HD T /847; T /24756; T /21350 (79) Bknz: 12. HD T /27468; T. 2232/3131 (80) Bknz: 12. HD T /15884 (81) Bknz: 12. HD T /2164; HGK T /714 (82) Bknz: 12. HD T. 3570/4453; T. 247/428 (83) Bknz: 12. HD T /13780; T /12381 (84) Bknz: 12. HD T. 7962/8037, T /14401 (85) Bknz: 12. HD T /14368 (86) Bknz: 12. HD T. 9576/9484; T. 2373/79 (87) Bknz: 12. HD T /16154; T. 7287/9405

9 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2429 i) «haleye, ihalenin bafllama saatinden sonra bafllan p, alacakl ya ihale yap lmas n n -ihaleye baflka kimsenin kat lmam fl olmas halinde- tek bafl na ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (88) j) «halenin bitirilifl saati konusunda dinlenen tan klar n beyanlar aras ndaki çeliflkinin giderilmesi gerekece ini» (89) k) «Sat fl n mesai saati d fl nda yap lm fl olmas n n, ihalenin feshini gerektirmeyece ini» (90) l) «Birinci aç k art rman n, icra müdürünün doktora gidip ihale saatine yetiflememesi nedeniyle yap lamamas halinde, tafl nmaz n yeniden art rmaya ç kar lmas gerekece ini» (91) m) «Ayr tapuya ba l tafl nmazlar n ekonomik bütünlük oluflturmad kça ayr ayr saatlerde sat lmas gerekece ini» (92) n) «landa belirtilen saatten önce ihalenin yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (93) o) «haleye, ilanda belirtilen saatten sonra bafllanmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (94) ö) «halenin geç bitirilmesinin borçlu lehine oldu unu, onun taraf ndan fesih nedeni yap lamayaca n» (95) p) «hale süresinin dolmas na ra men, pey sürmenin devam etmesi halinde, ihaleye süre dolmas nedeniyle son verilemeyece ini, süre dolduktan sonra, sat fl memurunun süre saptayarak ihaleyi uzatamayaca n» (96) r) «haleye geç bafllanmas n n, ihaleye ait tutanakta ihale tarihinin ve ihalenin bitirilifl saatinin gösterilmemifl olmas n n, al c n n imzas n n bulunmamas - n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (97) s) «halenin ilan edilen saatler içinde bafllay p bitirildi inin ihale tutana ndan anlafl lmamas halinin, ihalenin normal koflullar içinde yap lmad n gösterece ini» (98) fl) «hale süresi bittikten -on dakika- sonra -pey sürülmesi nedeniyle ihale devam etmedikçe- ihalenin yap lmas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (99) t) «Sat fl (icra) memurunun, -pey sürme devam etmedikçe- ihalenin yap lma saatini -5 dakika- uzatamayaca n» (100) (88) Bknz: 12. HD T /15289 (89) Bknz: 12. HD T. 4569/4806 (90) Bknz: 12. HD T. 4577/4596 (91) Bknz: 12. HD T /13421 (92) Bknz: 12. HD T. 2516/8603; T /5237 (93) Bknz: 12. HD T /11013 (94) Bknz: 12. HD T /6070; T. 9912/1814 (95) Bknz: 12. HD T. 927/3007 (96) Bknz: 12. HD T. 8659/4645; T. 2284/ ) Bknz: 12. HD T. 2956/14076 (98) Bknz: 12. HD T. 2948/8620 (99) Bknz: 12. HD T /11006 (100) Bknz: 12. HD T /1343

10 2430 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 u) «Sat fl ilan nda, sat fl n bitim saatinin gösterilmifl olmas hâlinde «saatin dolmas na ra men pey sürmelerin sona ermesine kadar» sat fl n sürdürülece ini» (101) ü) «halenin bitifl saatinin flartname ve ilanda gösterilmemifl olmas halinde, ihalenin çal flma saati sonuna kadar sürdürülmesi gerekece ini» (102) v) «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde de kural olarak her parsel ya da ba ms z bölümün ayr ayr sat fla ç kar lmas ve ilanda sat fl saatinin gösterilmesi gerekece ini» (103) y) «Sat fla, belirtilen saatten 15 dakika geç bafllan lmas n n, talipleri azalt - c nitelik tafl yaca n ve ihalenin feshini gerektirece ini» (104) - «Tellal» konusu ile ilgili olarak: a) «Tellal bulundurulmadan yap lan ihalenin kanuna ayk r say laca n halede tellal bulundurulmas n n ihalenin geçerlik koflulu oldu unu» (105) b) «Belediye taraf ndan görevlendirilen tellal n temin edilememesi halinde, bu durumun ihale tutana nda belirtilerek, adliyede görevli baflka bir memura tellall k görevinin verilebilece ini» (106) c) «Birinci art rmada tellal bulunmamas n n, sat fl n yap ld ikinci art rmay da geçersiz k laca n» (107) d) «cra (sat fl) memurunun, «tellal gelmedi i»nden bahisle, onun görevini de üstlenerek, sat fl tek bafl na yapamayaca n» (108) e) «hale s ras nda tellal (veya bu görevi üstlenecek, tellal olarak görevlendirilen bir adliye mensubu) bulundurulmamas n n, ihalenin feshine neden olaca - n» (109) f) «halede görevlendirilen tellal n ayn saatlerde baflka bir dosyadaki sat flta görevli olmas n n ihalenin feshi nedeni oldu unu» (110) g) «hale günü, belediyenin görevlendirdi i kifli yerine adliye hizmetlisinin tellal olarak görevlendirilmesine iliflkin karar al nmadan ihalenin sonuçland r lamayaca n» (111) h) «fiikayetçi taraf ndan ileri sürülen belediye tellal n n ihaleye kat lmad iddias n n araflt r lmas gerekece ini» (112) (101) Bknz: 12. HD T. 3281/3739 (102) Bknz: 12. HD T. 3859/5323; T. 9399/9834 (103) Bknz: 12. HD T. 2692/4267 (104) Bknz: 12. HD T. 8096/1344; T. 7886/8067 (105) Bknz: 12. HD T. 4460/7858; T /12962; T. 8238/9284 (106) Bknz: 12. HD T /27316; T /26276; T /23236 (107) Bknz: 12. HD T /769; 12. HD T / ) Bknz: 12. HD T. 261/1529; T /14201 (109) Bknz: 12. HD T /14575; T /11885 (110) Bknz: 12. HD T. 187/7752 (111) Bknz: 12. HD T. 967/1326 (112) Bknz: 12. HD T /11911

11 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2431 ) «hale tutana nda, tellal n imzas n n bulunmamas n n, ihalenin feshi nedeni olaca n» (113) j) «hale saatinde ihale yerine bir tellal gönderilmesi konusunda belediyeye teskere yaz lmadan, ihale saatinde baflka bir kiflinin tellal olarak görevlendirilemeyece ini» (114) k) «Tellal n haz r bulunup görevini yapt n n anlafl lmas halinde, tutanaktaki imza eksikli inin sonradan tamamlanabilece ini» (115) l) «Belediyeden ihale saatinde ve ihale yerinde tellal temin edilememesi halinde, floförün tellall k yapmak üzere görevlendirilemeyece ini» (116) m) «Birinci art rmada al c ç kmad için ihale yap lamam fl dahi olsa, o gün tellal n bulundurulmad ya da tutana a imzas n n al nmam fl oldu u tesbit edilirse, ikinci art rma günü -noksanlar giderilerek- ihale yap lamayaca n, hacizli mal n tekrar haleye ç kar lmas gerekece ini» (117) n) «Tafl nmaz sat n almaya talip olan kimseye, tellall k görevi verilemeyece- ini» (118) - «Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyar nca, kat l mc lar n borcundan dolay sat fl na karar verilen tafl nmazlar n icra yoluyla sat fllar - na ancak, bölgenin kurulufl protokolünde öngörülen niteliklere sahip olan kiflilerin kat labileceklerini» (119) - «K. mad. 133 gere ince ilândan itibaren yedi gün geçmeden yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (120) - «En yüksek pey süren s fat yla - K. mad. 133 e göre- tafl nmaz sat n almas teklif edilen kiflinin, teklifi kabul etmeyip, daha sonra yap lan ihaleye kat l p, önceki teklifinden daha düflük bedelle ihalede sat n almas halinde, bu davran fl n n iyiniyet kurallar ile ba daflmayaca n ve yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (121) - «Teferruat (eklentileri) ile birlikte bütün olarak sat lmas istenen fabrikan n, tafl nmazlar n sat fl usulüne göre sat lmas gerekece ini» (122) - «Rüçhanl alacaklar»la ilgili olarak: a) «K. 129 da geçen rüçhanl alacaklar sözcü ünün, tafl nmazla temin edilen ipotekli alacaklar ifade etti ini, belediyenin emlak vergisi alaca n da kapsamad n» (123) (113) Bknz: 12. HD T /13369 (114) Bknz: 12. HD T. 461/1072; T /14503 (115) Bknz: 12. HD T (116) Bknz: 12. HD T. 5244/12206; T. 7128/4438 (117) Bknz: 12. HD T. 2795/4964 (118) Bknz: D T. 2541/ ) Bknz: 12. HD T /26343; T. 3334/4651 (120) Bknz: 12. HD T /25191; T /15704; T /180 (121) Bknz: 12. HD T /25065; T /18226; T. 1022/2159 (122) Bknz: 12. HD T /24657 (123) Bknz: 12. HD T. 7346/11720; T. 3050/4119; T /16746

12 2432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l 2006 b) «Sat fla konu tafl nmaz n ayn ndan do an -bina/arazi vergisi gibi- alacaklar n da K. 129 da öngörülen rüçhanl alacaklar dan oldu unu» (124) c) «K. 129 da yer alan rüçhanl alacaklar sözcü ünün takip yapan alacakl d fl ndaki di er kiflilerin rüçhanl alacaklar n ifade etti ini (Tafl nmaz n ipotekli alacakl taraf ndan yap lan takip sonunda sat fla ç kar lmas halinde, sat fl bedelinin, ipotek tutar n karfl lamas gerekmeden ihalenin yap laca n )» (125) d) «hale bedelinin, ana para ipoteklerinde (kesin ipoteklerde) sadece as l alaca de il, ipote in kapsam nda bulunan ifllemifl faizleri de karfl lamas gerekece ini» (126) e) «K. mad. 129 da sözü geçen rüçhanl alacaklar kavram ile; sat fl isteyenin alaca na göre önceli i olan alacaklar n kastedildi ini» (127) - «Borçlunun yoklu unda yap lan haciz ve k ymet takdiri borçluya - K. 103 e göre- tebli edilip, itiraz imkan tan nmadan sat fl n gerçeklefltirilemeyece ini» (128) - «fltirak halinde mülkiyet konusu bir hissenin sat lmas söz konusu olunca, icra memurunun sat fl n ne flekilde yap laca hususunu sormas gerekece ini» (129) - «lk ihaleye kat lm fl olan paydafl n, hastal nedeni ile ikinci ihaleye kat lmam fl olmas n n, ihalenin feshine neden olmayaca n» (130) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesi karar uyar nca yap lan sat fllarda da, birinci art rmada % 60 (ikinci art rmada, % 40) koflulunun aranaca n» (131) - «Toplu rehin konusu tafl nmazlar n sat fl» ile ilgili olarak: a) «Toplu rehin konusu tafl nmazlardan birisinin sat lmas halinde, ipotekli alacakl n n alaca n n karfl lanmas halinde, di er tafl nmazlar n sat fl n n yap - lamayaca n» (132) b) «Toplu rehin konusu tafl nmazlardan herbirinin rehinli borcun ne kadar n karfl layaca n n taraflarca kararlaflt r lmam fl olmas halinde, icra müdürlü- ünce -MK. 873, 889 ve Tapu Sicili Tüz. 95/1 uyar nca- tafl nmazlar n k ymetleri ile orant l olarak temin ettikleri ipotek miktar n n belirlenerek, tafl nmazlar n sat fla ç kar lmas gerekece ini» (133) (124) Bknz: 12. HD T /16715; T. 747/165 (125) Bknz: 12. HD T. 4697/5535; T /12719 (126) Bknz: 12. HD T. 1018/1667 (127) Bknz: 12. HD T. 3360/4670 (128) Bknz: 12. HD T /2736 (129) Bknz: 12. HD T /23218; T. 3631/4752 (130) Bknz: HGK T /687 (131) Bknz: 12. HD T /465 (132) Bknz: HGK T /1020 (133) Bknz: 12. HD T. 1436/2794; T. 5437/5873

13 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar 2433 c) «Birden fazla tafl nmaz üzerinde, ayn borç için müflterek ipotek kurulmufl olmas halinde, her bir tafl nmaz n k ymetleri ile orant l sorumlu oldu u borç miktar ile vade tarihinden sat fl tarihine kadar geçen süre içinde ifllemifl faiz miktar n n, bilirkifliler vas tas yla tesbit edilerek, art rma bedelinin rüçhanl alacaklar ile sat fl giderlerini karfl lay p karfl lamayaca n n belirlenmesi gerekece- ini» (134) - «Sat fl n tahmin edilen de erin alt nda yap lm fl olmas halinde, ihalenin feshinin ön koflulu olan zarar unsuru nun gerçekleflmifl olaca - n» (135) - «Borçlunun da paydafl oldu u tafl nmazda pay bulunan üçüncü kiflinin -borçlu olmad halde- pay n n da sat lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (136) - «Takipte taraf olmayan kredi sözleflmesi kefilinin ihaleye kat labilece ini» (137) - «Sat fltan vazgeçme (sat fl n durdurulmas )» ile ilgili olarak: a) «hale tamamlanmadan önce, sat fl istemifl olan alacakl n n sat fltan vazgeçebilece ini, bu durumda icra müdürlü ünce sat fl n düflürülmesine karar verilmesi gerekece ini» (138) b) «Sat fl n durdurulmas istemi üzerine verilen kararlar n temyiz edilemeyece ini» (139) c) «Ortakl n giderilmesi sat fllar nda, tüm hissedarlar sat fltan vazgeçmedikçe, sat fl n durdurulamayaca n» (140) d) «halenin tamamlanmas ndan sonra, al c n n almaktan, alacakl n n da sat fltan vazgeçmesinin, tamamlanan ihaleyi hükümsüz hale getirmeyece ini» (141) - «Takibin iptal edildi ine ve sat fl n durduruldu una iliflkin faks n, ihale saatinden sonra sat fl (icra) memurlu una ulaflmas n n, ihalenin feshi nedeni olmayaca n» (142) - «fiartnamede muhammen bedelin (k ymetin) yabanc para ile gösterilmesi ve ihalenin ABD Dolar ile yap lmas n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (143) (134) Bknz: 12. HD T /18556 (135) Bknz: 12. HD T. 6506/7307 (136) Bknz: 12. HD T. 2870/4740 (137) Bknz: 12. HD T. 669/1992 (138) Bknz: 12. HD T /17342; T. 1360/2311 (139) Bknz: 12. HD T. 1131/1502; T. 9247/9710 (140) Bknz: 12. HD T /5521; T. 3345/9291 (141) Bknz: D T. 4394/4489 (142) Bknz: 12. HD T /17765 (143) Bknz: 12. HD T. 7100/7849

14 2434 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «cra müdürlü ünce K. mad. 133 e göre yap lacak sat fl n gazete ve divanhanede ilân na karar verilen durumlarda, bu karara uyulmadan ihalenin gerçeklefltirilmesinin, ihalenin feshine neden olaca n» (144) - «ntifa hakl tafl nmazlar»la ilgili olarak: a) «ntifa hakk sahibinin bu hakk belirtilmeksizin tafl nmaz n ortakl - n n giderilmesine dair karar temyiz etmeyen intifa hakk sahibinin, bu karar do rultusunda yap lan ihalenin feshini isteyemeyece ini» (145) b) «Üzerinde intifa hakk bulunan tafl nmaz n, bu intifa hakk ile yükümlü olarak sat lmas gerekece ini» (146) c) «Tafl nmaz n intifa hakk ile yükümlü olarak sat labilece ini ve sat fl bedelinin intifa hakk sahibi d fl ndaki paydafllar aras nda da t laca n» (147) d) «ntifa hakk ile yükümlü olarak sat lan tafl nmaz n, aç k art rmada intifa hakk sahibi taraf ndan al nmas halinde intifa hakk sahibinin ç plak mülkiyete (ve böylece de tafl nmaz n tamam na) sahip olaca n» (148) e) «Üzerinde intifa hakk bulunan tafl nmaz n, intifa hakk ile yükümlü olmayarak sat lmas halinde, intifadan do an hakk n, paraya (para üzerindeki intifa hakk na) dönüflmüfl olaca n ve al c lar n yükümsüz olarak tafl nmaza sahip olaca n» (149) f) «Baz paylar yararlan m (intifa) hakk ile yükümlü olan tafl nmaz üzerindeki ortakl n giderilmesine karar verildi inde sat fl n yararlan m hakk ile yükümlü olarak yap lmas gerekece ini» (150) - «cra mahkemesinin haczedilmezlik flikayetinin reddine iliflkin karar n n onanmas ndan sonra, sat fl n yap labilece ini, bu karara karfl karar düzeltme yoluna gidilmesinin, sat fl n ertelenmesine neden olamayaca n» (151) - «hale (sat fl) yeri» ile ilgili olarak: a) «Sat fl n ilan edilen yer d fl nda yap lmas n n sat fl olumsuz etkileyece ini ve ihalenin feshine neden olaca n» (152) b) «hale yeri olarak tespit ve ilan edilen salonda, baflka bir toplant n n olmas nedeniyle, çok kalabal k olan salonun önündeki koridorda sat fl n yap lmas n n (ve sat fla sadece alacakl ile al c n n kat lmas n n, ihale bedeli ile tahmin edilen de er aras ndaki fazla fark bulunmas n n) ihalenin uygun flartlar alt nda yap lmad n gösterece ini» (153) (144) Bknz: 12. HD T. 5177/5294 (145) Bknz: 12. HD T /13105 (146) Bknz: 12. HD T. 2648/10724; T. 9417/210 (147) Bknz: 12. HD T /13014 (148) Bknz: 12. HD T. 1857/ ) Bknz: 12. HD T. 323/965 (150) Bknz: çt. Bir. K T. 1/3 (151) Bknz: 12. HD T. 3978/4430 (152) Bknz: 12. HD T. 3540/4187; T /15483 (153) Bknz: 12. HD T. 5741/6448

15 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «haleye -ihale saatinde orada bulunarak- kat lmadan, d flar dan (icra dairesi vas tas yla) dilekçe göndererek yaz l teklifte bulunularak ifltirak edilemeyece ini» (154) - «Mahkemece takibin durdurulmas konusunda tedbir karar verilen durumlarda icra müdürlü ünce sat fl iflleminin (ihalenin) yap lamayaca n» (155) - «cra müdürlü ünce, ihaleye kat l p pey süren kiflinin ileride ihale bedelini ödemeyece i gerekçesiyle- ileri sürdü ü peyin dikkate al nmamas na karar verilemeyece ini» (156) - «cra memurlu unca verile sat fl n durdurulmas na dair karar n icra mahkemesi taraf ndan sat fla on dakika kala kald r lm fl olmas n n, sat fla kat l m olumsuz yönde etkileyece ini ve sonuçta yap lan ihalenin feshini gerektirece ini» (157) - «Hacizli tafl nmaz hakk nda meskeniyet flikayetinde bulunulmas - n n -icra mahkemesince ayr sat fl n durdurulmas konusunda karar verilmifl olmad kça- tafl nmaz n sat lmas n önlemeyece ini» (158) - «K. 170 uyar nca imzaya itiraz, - borca itiraz gibi- sat fl durduraca ndan, imza itiraz hakk nda icra mahkemesince verilen karar kesinleflmeden yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (159) - «flas idare memurlar n n ihaleyi birlikte yapmak zorunda olduklar - n (Birisinin kat lmamas yla yap lan ihalenin feshedilmesi gerekece ini)» (160) - «cra müdürlü ünce; tedbirin kald r ld na dair kendisine karar ibraz edilmeden, mahkemeye verilmifl olan kendisine sat fl n durdurulmas na dair karar uyar nca sat fl n yap lmamas gerekece ini» (161) «Alacakl /borçlu vekilinin, ihaleye kendi ad na girmesi» konusuyla ilgili olarak: a) «Alacakl vekilinin, sat fla konu tafl nmaz, ihaleye kat larak kendi ad na sat n alabilece ini, bu durumun Avukatl k Yasas n n 47. maddesine ayk r l k oluflturmad n» (162) b) «Borçlu vekilinin ihaleye kat l p sat fla ç kar lan müvekkiline ait tafl nmaz (tafl n r ) flahsen (kendi ad na) sat n alamayaca n» (163) (154) Bknz: 12. HD T. 9750/10917; T. 4300/4750 (155) Bknz: 12. HD T. 9445/10278 (156) Bknz: 12. HD T. 6681/7295 (157) Bknz: 12. HD T /16447 (158) Bknz: 12. HD T /15573 (159) Bknz: 12. HD T /15559 (160) Bknz: 12. HD T /14010; T /16737; T. 1938/3128 (161) Bknz: 12. HD T /11529 (162) Bknz: 12. HD T /10635 (163) Bknz: 12. HD T. 1330/2031

16 2436 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Sat fla ç kar lan tafl nmaza takdir edilen k ymete -icra mahkemesine baflvurularak- itiraz (flikayet) edilmifl olmas halinde, bu baflvuru sonucuna göre k ymet takdiri kesinleflmeden sat fl n yap lamayaca n (k ymet takdirine yönelik flikayetin, sonuçland r lmas na kadar sat fl n icra müdürlü ünce ertelenmesi yap l-mamas gerekece ini» (164) - «Tapu kayd na haciz konulmufl olan hisseli tafl nmazlar n k ymetinin takdir edilmemifl ve fiilen haczedilmemifl olmas n n, K. 121/1 gere ince icra mahkemesine baflvurmay engellemeyece ini» (165) - «Tapu kayd nda iki ayr tafl nmaz (mesken) olarak gözüken daireler inflaat safhas nda birlefltirilerek tek daire halinde infla edilmiflse, sat - fl n n da tek daire (mesken) olarak yap lmas gerekece ini» (166) - hale bafllamadan ihaleye kat laca n bildirip teminat yap lmam fl olan kiflilerin de, ihale devam etti i sürece, ihaleye kat labileceklerini» (167) - «cra memurunun ihaleyi durdurmas (düflürmesi)» konusuyla ilgili olarak: a) «Sat fl (icra) memurunun kendili inden ihaleyi durduramayaca n (ihale yapmaktan kaç namayaca n ), bu hatal ifllem sonucunda yarat lan fiili durumu karfl s nda, tafl nmaz n yeniden ihaleye ç kar lmas gerekece ini, icra mahkemesince ihalenin... üzerine yap ld n n kabulüne... fleklinde karar verilemeyece ini, icra müdürünün- (sat fl memurunun) hatal olarak sat fl n düflürülmesine karar vermifl olmas halinde, flikayet üzerine icra mahkemesinin icra müdürünün hatal karar n bozmakla yetinece ini, ayr ca ihalenin... ad na yap lm fl say lmas na fleklinde karar veremeyece ini)» (168) b) «halede bir usulsüzlük bulunsa dahi, icra memurunun kendili inden sat fl n düflürülmesine karar verme yetkisi bulunmad n» (169) c) «cra (sat fl) memurunun - K. 129 daki koflullar n gerçekleflmesine ra men- ileri sürülen peyin azl ndan bahisle, ihale yapmaktan kaç namayaca - n» (170) - «Birinci aç k art rman n, icra müdürünün doktora gidip ihale saatine yetiflememesi nedeniyle yap lamamas halinde, tafl nmaz n yeniden art rmaya ç kar lmas gerekece ini» (171) (164) Bknz: 12. HD T. 6607/6573; HGK T /180 (165) Bknz: 12. HD T /3733 (166) Bknz: 12. HD T. 7032/8286 (167) Bknz: 12. HD T. 5692/5787; T /17287 (168) Bknz: 12. HD T. 2214/3681; T. 6030/2127 (169) Bknz: 12. HD T. 8089/3773 (170) Bknz: 12. HD T. 1774/7405; T /1100 (171) Bknz: 12. HD T /13421

17 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «Sat fla ç kar lan tafl nmaz n mesken ihtiyac için -borçluya verilmek üzere- ayr lmas na karar verilen bedelden daha afla ya ihale edilemeyece ini» (172) - «Sat larak ortakl n giderilmesine karar verilen tafl nmazdaki paydafllardan bir k sm n n iflas etmifl olmas n n, kesinleflen ortakl n giderilmesi karar na göre iflas etmemifl paydafl taraf ndan sat fl n istenmesine ve sat fl n yap lmas na engel olmayaca n» (173) - «K. 133 uyar nca ihale bedelinin (KDV nin) süresi içinde yat r lmam fl olmas nedeniyle ihalenin feshi iste inin reddine yönelik flikayetin de reddedilip, bu red karar n n kesinleflmesinden sonra, alacakl ve al c n n borcu ödendi ini kabul etmeleri halinde, icra mahkemesince ihalenin feshi istemine yönelik flikayetin kabulüne karar verilemeyece ini» (174) - «Üçüncü kez ba r lmadan daha yüksek pey sürmüfl olan kifliye ihalenin yap lmam fl olmas n n, yasaya ayk r olaca n» (175) - «Sat fl n tedbir karar verilerek önce durdurulup, sonra da -sat fltan bir gün evvel- tedbirin kald r lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (176) - «Sat fla ç kar lan tafl nmaz n, birden fazla kiflilerce birlikte sat n al nabilece ini» (177) - «Ayn borç için birden fazla tafl nmaz n ipotek edilmifl olmas halinde, alacakl n n hepsinin birden sat fl n istemesi gerekece ini, ancak icra memurunun zorunlu olanlar n sat fl n yapaca n» (178) - «hale bedelinin ödenmemesi halinde, K. 133 gere ince ifllem yap lmas gerekirken, tafl nmaz n yeniden birinci ve ikinci ihale günleri belirlenerek sat fla ç kar lmas n n (ve ihale edilmesinin) usulsüz oldu unu» (179) - «cra mahkemesi karar n n temyiz edilmifl olmas na ra men, sat - fl n yap lm fl olmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (180) - «fltirak halinde tasarruf edilen tafl nmaz hissesinin taksim veya ortakl n giderilmesi davas aç lmadan, icraen sat lamayaca n» (181) - «Arsan n, üzerindeki bina (ve muhdesat) ile birlikte sat laca n» (182) (172) Bknz: 12. HD T /19612 (173) Bknz: 12. HD T /18145 (174) Bknz: 12. HD T. 8253/15013 (175) Bknz: 12. HD T /4323 (176) Bknz: 12. HD T /1683 (177) Bknz: 12. HD T. 6699/9891 (178) Bknz: 12. HD T /3079; T /1067 (179) Bknz: 12. HD T. 4755/8984; T /2416 (180) Bknz: 12. HD T /8191 (181) Bknz: 12. HD T. 2216/5326; T /598 (182) Bknz: 12. HD T. 6255/13421; T. 2612/9726

18 2438 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «Sat fl (icra) memurunun, dikkatsizlikle (gereken özeni göstermemek suretiyle) art rmay kötü idare etmesinin, fesih nedeni oldu unu» (183) - «Usulüne uygun olarak takibin kesinleflmesi sa lanmadan konulan hacze dayan larak yap lan ihalenin feshine karar verilmesi gerekece- ini» (184) - «Ortakl n giderilmesi ilam na dayal takiplerde, sat fl memurunun ifllemlerine karfl icra mahkemesine de il, sulh hukuk mahkemesine baflvurulaca n» (185) - «Ortakl n giderilmesi davas, icra mahkemesinden al nan yetki belgesine dayan larak, alacakl taraf ndan aç lm fl olsa dahi; taksim suretiyle ortakl n giderilmesi davas nda öncelikle, kat mülkiyetinin kurulabilip kurulamayaca n n araflt r lmas ; bu olanak varsa tafl nmazdaki ortakl n, kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar n denklefltirilerek ba ms z bölümlerin ortaklara tahsisi yoluyla giderilmesine karar verilmesi gerekece ini» (186) - «Sat fla ç kar lan iki parsel üzerinde birinci derecede ipotek bulunmas halinde parsellerin ayr ayr m yoksa birlikte mi ipotekle yükümlü oldu unun (ipotek edildi inin) araflt r lmas gerekece ini» (187) - «Sat fl n durdurulmas na dair telgraf n, sat fl n bafllama saatinden önce PTT ye ulaflt n n anlafl lmas halinde, bu durum gerekti inde araflt r lmadan icra dairesince yap lan ihalenin feshi gerekece ini» (188) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine iliflkin ilân n, kesinleflme tarihinden itibaren on y l geçince zamanafl m na u rayaca n ve bu tarihten sonra ilam gere ince sat fl yap lamayaca n» (189) - «Rehinli tafl nmazlar n, iflas karar kesinleflmeden de, iflas idaresi taraf ndan sat labilece ini» (190) - «Kat irtifak veya kat mülkiyetine çevrilmemifl tafl nmazdaki borçlu hissesinin sat fla ç kar labilece ini, daire sat fl fleklinde ihale yap lamayaca n» (191) - «Kanuni takyitleri ile tafl nmaz sat n alm fl olan üçüncü kiflinin, borçlu gibi, tafl nmaz n ihalesine kat l p tafl nmaz sat n alamayaca - n» (192) (183) Bknz: HGK T /723 (184) Bknz: 12. HD T. 4723/6782 (185) Bknz: 12. HD T. 1862/1988 (186) Bknz: 6. HD T. 4202/ ) Bknz: 12. HD T /6492 (188) Bknz: 12. HD T. 3797/6146 (189) Bknz: 4. HD T. 1787/2412 (190) Bknz: 12. HD T /14659 (191) Bknz: 12. HD T. 8864/12677 (192) Bknz: 12. HD T /6044

19 halenin Yap lmas S ras nda Hatal fllemler Talih Uyar «4753 say l Yasa gere ince takyitli (k s tl ) tafl nmazlar n bu durumu, 3083 say l Yasa ile ortadan kalkt ndan, bu tafl nmazlar n haciz ve sat fl na yasal bir engel bulunmad n» (193) - «hale bedelini ödemeyen al c n n yeni ihaleye kat lmas n n kabul edilemeyece ini veya peflin para ile ihaleye kabul edilebilece ini» (194) - «Takip borçlusunun ihaleye girme ve sat lan mal sat n alma hakk bulunmad n» (195) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine karar verilen tafl nmazlar hakk nda aç lan tapu iptal davas s ras nda asliye hukuk mahkemesince dava sonuna kadar sat fl n durdurulmas na karar verilmesi halinde, sat fl n bu karar gere ince durdurulmas gerekece ini» (196) - «fltirak halinde mülkiyet konusu tafl nmaz n do rudan do ruya sat lamayaca n, icra mahkemesince - alacakl veya icra memuru na- taksim ya da ortakl n giderilmesi davas açmak için yetki verilmesi gerekece ini» (197) - «Üç kez ba r ld ktan sonra sat fla ç kar lan fleyin en çok art rana ihale edilebilece ini» (198) - «Hissedarlar n kendi aralar nda veya temin ettikleri kiflilerle anlafl p, tafl nmaz n yüksek bir fiatla sat lmas n sa lamak için anlaflma yapmalar n n, ihalenin feshini gerektirece ini» (199) - «Gerçekte sat fl konusu hissenin de erinin daha fazla oldu unu iddias ile, ihalenin feshine karar verilemeyece ini» (200) - «Ortakl n giderilmesi ilam nda, ipotekle yükümlü sat laca öngörülmeyen tafl nmaz n, ipotekle yükümlü olarak sat lamayaca n» (201) - « TL peyden sonra TL pey sürülmesi ve üzerine ihale yap lan pey sahibinin ihale bedelini yat rmamas halinde, önceki TL pey sürene teklifte bulunulmadan, tafl nmaz n yeniden ihaleye ç kar lmas gerekece ini» (202) - «Sat fl ilan nda al c ya -ihale bedelini yat rmak için- mehil verilmeyece i nin belirtilmemifl olmas halinde, sat fl memurlu unca ihaleden önce sözlü olarak al c lara mehil verilmeyece inin bildirilmesinin, ihaleye kat lmay azaltaca n» (203) (193) Bknz: 12. HD T. 920/6503 (194) Bknz: 12. HD T /1853 (195) Bknz: 12. HD T. 9758/13285 (196) Bknz: 12. HD T /11158 (197) Bknz: 12. HD T. 7164/10199; T. 615/1303 (198) Bknz: 12. HD T. 5946/8382; T. 8394/1439 (199) Bknz: 12. HD T /33 (200) Bknz: 12. HD T /99 (201) Bknz: 12. HD T. 1589/3029 (202) Bknz: 12. HD T. 2536/2859 (203) Bknz: 12. HD T. 213/322

20 2440 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 6 Y l «fltirak halindeki mal hissesinin haczi için icra mahkemesinin karar na gerek bulunmad n, sadece sat fl için icra mahkemesinin karar (yetki belgesi) vermesi gerekti ini» (204) - «Anormal pey sürülüp ihalenin yap lmas sa land ktan sonra, ihale bedelinin yat r lmayarak, bir önceki pey sürene ihale yap lmas halinde, flikayet üzerine ihalenin feshine karar verilmesi gerekece ini» (205) - «cra hakimi nin, sat fl memuru nun ve icra dairesindeki hizmetler in - K. mad. 11 gere ince- kendilerine ba l olan (dairelerince yap lan) ihalelere giremeyeceklerini» (206) - «Ortakl n sat fl suretiyle giderilmesine karar verilmesinden sonra, paydafllardan birinin pay n baflkas na satmas n n, sat fl n yap lmas - n etkilemeyece ini» (207) - «Ortakl n giderilmesi ilam kesinleflmeden tafl nmaz n sat fl n n yap lamayaca n» (208) - «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde de kural olarak her parsel ya da ba ms z bölümün ayr ayr sat fla ç kar lmas ve ilanda sat fl saatinin gösterilmesi gerekece ini» (209) - «Sat fl vaadi sözleflmesi ne dayan larak aç lan tescil davas sonucunda, al c s ad na tescil edilen tafl nmaz n, sat c -borçlunun borcundan dolay sat lamayaca n» (210) - «Cebri icra sat fllar nda flufa hakk n n kullan lamayaca n» (211) - «6183 say l Yasaya göre yap lan ihalelerde, üç kez ba r lmadan ihalenin yap lamayaca n ve ihale s ras nda, ihaleyi aksatmayacak flekilde teminat yat ranlar n da ihaleye kabul edilmeleri gerekece ini» (212) - «Borçlunun sat lan birinci tafl nmaz n n borcunu karfl lamas halinde, ikinci tafl nmaz n sat lamayaca n (sat fl n durdurulmas ; sat fl yap lm flsa, sat fl n bozulmas gerekece ini» (213) - «Sat fl ilan nda fabrika n n sat laca n n belirtilmesine ra men, sat fl n makineler hariç olarak yap lmas n n, ihalenin feshine neden olaca n» (214) (204) Bknz: 12. HD T. 8269/9593 (205) Bknz: 12. HD T. 5581/6994 (206) Bknz: 12. HD T. 4700/6234 (207) Bknz: 12. HD T. 4376/6005 (208) Bknz: 12. HD T. 1338/ ) Bknz: 12. HD T. 2692/4267 (210) Bknz: 12. HD T. 397/4005 (211) Bknz: 12. HD T. 8465/1797 (212) Bknz: 12. HD T. 117/1329 (213) Bknz: 12. HD T. 2943/4692 (214) Bknz: 12. HD T /1992

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

TAfiINMAZ MALLARA L fik N HALEN N YAPILMASI ( K. mad. 129)

TAfiINMAZ MALLARA L fik N HALEN N YAPILMASI ( K. mad. 129) TAfiINMAZ MALLARA L fik N HALEN N YAPILMASI ( K. mad. 129) Av. TAL H UYAR Tafl nmaz mallara iliflkin ihalenin (artt rman n) nas l yap laca ve tafl nmazlar n hangi koflullarla ihale edilebilece i bu maddede

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

490 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006

490 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 YAZILAR 490 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 2 Y l 2006 ST HKAK DAVALARINDA KANITLAR (KAR NELER) ( K. mad. 97a) TAL H UYAR stihkak davalar nda ( K. m. 97) ispat yükü kendisine düflen taraf (üçüncü

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ocak 2009 tarih ve 27099 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı