Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi"

Transkript

1 Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Ahmet ÖZTÜRK**, Hüseyin AKAN**, Tarık BAŞOĞLU***, Fatma DORU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, *** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN ÖZET Çalışmanın amacı; masif pulmoner tromboembolide (mpte) trombolitik tedavinin etkinliğini değerlendirmek olup, bu amaçla primer değerlendirme kriterleri olarak majör kanama, rekürrens tromboemboli ve ölüm alındı. 01 Ocak Kasım 2001 tarihleri arasında kliniğimizde 193 hasta akut pulmoner tromboemboli (PTE) tanısı aldı. Bu hastaların 26 (%13.4) sı mpte tanısı alıp çalışma grubunu oluşturdu. Çalışma grubunu oluşturan hastaların 16 sı kadın 10 u erkek olup yaşları yıl arasında değişiyordu (ortalama yaş: 60 ± 17 yıl). Tüm hastalara trombolitik tedavi uygulandı [20 hastaya doku plazminojen aktivatörü (TPA) ve 6 hastaya streptokinaz verildi]. Trombolitik tedavi sonrasında antikoagülan tedaviye geçildi. Primer değerlendirme kriterleri, tedavinin 8. günü ile 90. gününde ele alındı. Tedavinin ilk 8 gününde; 1 hasta (%3.8) TPA uygulamasının 90. dakikasında gelişen majör kanama (intrakranial kanama) nedeni ile öldü. Bu dönem içinde rekürrens tromboemboli gözlenmedi (%0.0). Dokuzuncu gün ile 90. gün arasında; bir hasta (%3.8) bilinmeyen bir neden ile 14. günde ölürken, majör kanama ve rekürrens tromboemboli oluşmadı. Çalışmanın sonunda (90. günde) 1 i majör kanama (%3.8) nedeni ile olmak üzere 2 hasta ölürken (%7.6) rekürrens tromboemboli hiçbir hastada gözlenmedi (%0.0). Trombolitik tedavi mpte tanısı alan hastalarımızda etkin ve güvenli bir tedavidir. ANAHTAR KELİMELER: Masif pulmoner tromboemboli, trombolitik tedavi, streptokinaz, doku plazminojen aktivatörü (TPA), rekürrens tromboemboli SUMMARY THROMBOLYTIC THERAPY IN MASSIVE PULMONARY THROMBOEMBOLISM To determine the effectiveness and safeness of thrombolytic therapy in patients with massive pulmonary thromboembolism (mpte) with regard to primary evaluation criteria (major bleeding, recurrent thromboembolism and death). One hundred ninety-three patients were diagnosed as pulmonary thromboembolism (PTE) in our clinic between 01 January November Among them twenty-six patients (13.4%) were diagnosed as mpte. The study group, mpte cases, included 16 female and 10 male patients aged 22 to 85 years with a mean age of 60 ± 17 years. Thrombolytic drugs were given to all patients [tissue plasminogen activator (TPA); 20 patients, streptokinase; 6 patients]. Anticoagulant treatment was begun after administration of thrombolytic therapy. We monitored thrombolytic treatment at day eight and at day ninety with respect to the primary evaluation criteria. In the first eight days of treatment, one of twenty-six patients (3.8%) died at 90 th minute of TPA administration due to major bleeding (intracranial bleeding). There was no recurrent thromboembolism within first eight days. Between day 163

2 Erkan L, Fındık S, Öztürk A, Akan H, Başoğlu T, Doru F. nine and ninety, one patient (3.8%) died on 14 th day due to an unknown cause, but there was neither major bleeding nor recurrent thromboembolism in this period. Thus, at the end of the study (at day ninety) two patients died (7.6%), one of them was due to major bleeding (3.8%). There was no recurrent thromboembolism (0.0%) within ninety days. Thrombolytic therapy appears to be both effective and safe in our patients with a diagnosis of mpte. KEY WORDS: Massive pulmonary thromboembolism, thrombolytic therapy, streptokinase, tissue plasminogen activator (TPA), recurrent thromboembolism GİRİŞ Pulmoner tromboemboli (PTE) oldukça sık görülmesine rağmen, tanısı ve tedavisinde pekçok güçlükler çekilen ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Masif pulmoner tromboemboli (mpte) ise PTE sonucunda hemodinamik parametrelerin bozulması ile karakterize, tedavi edilmezse mortalitesi hemen hemen kaçınılmaz olan bir tablodur. mpte nin tüm PTE ler içinde %8-10 luk bir bölümü oluşturduğu bildirilmektedir (1). mpte nin tedavisinde tercih edilen ilaçlar trombolitik ajanlardır. Trombolitik ilaçlar, streptokinaz, ürokinaz ve doku plazminojen aktivatörü (TPA) dür. Biz bu çalışmamızda mpte tanısı alan hastalarımızda trombolitik tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemek istedik. GEREÇ ve YÖNTEM mpte tedavisinde trombolitik tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla ileriye dönük (prospektif) tek kollu bir çalışma planlandı. 01 Ocak Kasım 2001 tarihleri arasında anabilim dalımızda mpte tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Son hastanın 90 günlük izleniminin sonu olan 20 Şubat 2002 tarihinde çalışma sonlandırıldı. Hastalar Onsekiz yaş üzerinde, klinik olarak akut mpte düşünülen hastalar çalışmaya alındı. Hastaların çalışmaya alınma kriterleri (2): Klinik; Akut kor pulmonale bulguları, hipotansiyon, siyanoz ve/veya şok tablosu ile birlikte aşağıdaki 4 maddeden en az birinin varlığında mpte tanısı kondu: a. Nükleer incelemede akciğer ventilasyon/perfüzyon (V/Q) sintigrafi bulgularının Prespective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED) kriterlerine göre yüksek olasılıklı PTE ile uyumlu olması (3), b. Spiral bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografide (bu tanı yöntemi hastanemizde Mayıs 2000 tarihinden itibaren uygulamaya girdiğinden daha önceki döneme ait hastalara uygulanamadı) proksimal pulmoner arter dolaşımında (segmental arter ve daha proksimali) emboli varlığı (4), c. Genel durumu spiral BT anjiyografi veya V/Q sintigrafi yapılmasına uygun olmayan, şok tablosundaki hastalarda; derin ven Doppler ultrasonografide derin ven trombozu, ekokardiyografide sağ ventrikül hipokinezisi ve dilatasyonu ile birlikte interventriküler septumun sola şifti (trombolitik tedaviyle durumlarının uygun hale geldiği en erken zamanda ilgili tetkikleri yapılarak a ve b maddelerinde belirtilen PTE ile uyumlu bulguların görülmesi) (5), d. Spiral BT anjiyografi veya V/Q sintigrafi sonuçları PTE açısından şüpheli olan hastalarda konvansiyonel pulmoner anjiyografide pulmoner dolaşımda dolma defektleri. Tedavi Protokolü (6) Streptokinaz tedavisine alınan hastalara öncelikle, premedikasyon olarak parenteral yolla prednizolon, asetaminofen ve antihistaminik uygulandı. Sonrasında streptokinaz, IU 30 dakikalık intravenöz yüklemeyi takiben IU/saat dozunda toplam 24 saat infüzyon şeklinde verildi. Doku plazminojen aktivatörü (TPA) tedavisine alınan hastalara 100 mg TPA 2 saatlik intravenöz infüzyon ile uygulandı. Uygulama esnasında hastalar yakın gözlem altında tutularak vital bulguları ve kanama yönünden kontrolleri yapıldı. Hastalara trombolitik tedaviyi takiben aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) düzeyine bakılarak (APTT: 2 normal olduğunda) antikoagülan tedaviye başlandı. İzlem Hastaların trombolitik tedavi öncesinde ekokardiyografi (EKO), elektrokardiyografi (EKG) ve arteryel kan gazları (AKG) ölçümleri yapıldı. Hastalar en az 164

3 Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi günlük olarak muayene edilirken, vital bulgu takipleri saatlik yapıldı. EKG ve AKG ölçümleri normal değerlere gelene kadar günlük, EKO nun ise trombolitik tedavi sonrası aynı gün ve normal bulgulara kadar günlük yapılması planlandı. V/Q sintigrafisi ve spiral BT anjiyografi, tedavinin 8. günde ve 90. günde tekrarlandı. Tüm hastalara, tedavi öncesi ile tedavinin 8. günü ve 90. günlerinde, her iki alt ekstremite derin ven Doppler USG, yapılması planlandı. Rekürren tromboemboliyi düşündüren belirti ve bulgu varlığında derhal V/Q sintigrafisi, spiral BT anjiografi ve derin ven Doppler USG yapıldı. Değerlendirme Kriterleri (7) Değerlendirme kriterleri olarak majör kanama, rekürrens tromboemboli ve ölüm olarak alındı. Bu kriterler 3 aylık izlem boyunca değerlendirildi. Majör kanama: 1. Hemoglobin değerinde 2 g/dl ve üzerinde düşmeye yol açan veya 2 ünite ya da daha fazla kan transfüzyonuna ihtiyaç gösteren aşikar kanama, 2. Retroperitoneal kanama, 3. İntrakranial kanama, olarak kabul edildi. Rekürrens tromboemboli: 1. V/Q sintigrafisinde yeni bir segmenter ya da daha büyük perfüzyon defekti varlığı, 2. Spiral BT anjiyografide yeni embolik odakların ortaya çıkması, 3. V/Q sintigrafisi ile spiral BT anjiyografide tam karar verilemeyen durumlarda konvansiyonel pulmoner anjiyografi ile yeni dolma defektlerinin oluşması, 4. Derin ven Doppler USG de yeni tromboz varlığı, olarak kabul edildi. Ölüm: Üç aylık izlemde nedeni bilinen (PTE, trombolitik tedavi, kanser vb.) ya da nedeni bilinmeyen ölümler. SONUÇLAR 01 Ocak Kasım 2001 tarihleri arasında kliniğimizde 193 hasta akut PTE tanısı almış olup bunların 26 (%13.4) sı mpte idi (çalışma grubu). Çalışma grubunun yaş ortalaması 60 ± 17 yıl olup, yaşları yıl arasında değişmekteydi. Hastaların 16 sı kadın 10 u erkekti. Tüm hastaların demografik verileri, predispozan faktörler, uygulanan trombolitik ilaç ve klinik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Hastaların 20 sine TPA, 6 sına streptokinaz protokolü uygulandı. Tanı V/Q sintigrafisi sonuçları: Onbeş hastada yapıldı ve PIOPED kriterlerine göre, tümüde yüksek olasılıklı PTE ile uyumlu idi (3). Spiral BT anjiyografi sonuçları: Onaltı hasta (10 u o anda radyoaktif madde bulunamadığından V/Q sintigrafisi yapılamayan) spiral BT anjiyografiye alındı. Spiral BT anjiyografi sonuçlarında tüm hastaların proksimal pulmoner arter dolaşımında multipl embolik görüntüler yanında kardiyomegali ve çoğunda da interventriküler septumun sola şifti ve sağ ventrikül dilatasyonu görüldü. Örnek olması amacıyla iki hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası spiral BT anjiyografi görüntüleri Resim 1 ve Resim 2 de verilmiştir. Şok tablosundaki bir hastaya ise V/Q sintigrafi ve spiral BT anjiyografi yapılamadı, o sırada yeterli ekipman sağlanamadığından konvansiyonel pulmoner anjiyografi de çekilemedi. Ancak akciğer grafisinde Westermarck belirtisi, derin ven Doppler USG ile derin ven trombozu ve EKO da sağ ventrikül hipokinezisi, dilatasyonu, pulmoner hipertansiyon ile birlikte interventriküler septumda sola şift saptanınca mpte tanısı ile trombolitik tedavi başlandı. Ancak hasta kısa süre sonra öldüğü için ileri tetkikleri yapılamadı. EKO sonuçları: Tüm hastalarda sağ ventrikül ve sağ atrium dilate bulundu. Pulmoner arter basınçlarının ortalaması 65 ± 12 mmhg (55-79 mmhg) olarak hesaplandı. Ek olarak 20 hastada interventriküler septumda sola şift saptandı. Primer Değerlendirme Kriterleri (1-8. gün) (Tablo 2) Klinik düzelme 20 hastada trombolitik tedavi uygulanımını takiben saatler içinde görülürken iki hastada 24 saat sonra belirginleşti. Şok tablosundaki bir hasta ise TPA uygulamasının 90. dakikasında intrakranial kanama gelişimi sonucunda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. EKG ve EKO bulgularının ortalama 4. günde normale geldiği gözlendi. 165

4 Erkan L, Fındık S, Öztürk A, Akan H, Başoğlu T, Doru F. Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri. Hasta sayısı (n= 26) % Yaş (yıl) [60 ± 17 (ortalama) (22-85) yıl] Erkek Klinik belirti ve bulgular Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hemoptizi DVT belirtileri Taşikardi ( 100/dakika) Takipne ( 20/dakika) Siyanoz Hipotansiyon (< 100 mmhg) Senkop Şok Predispozan faktörler Ameliyat (son 3 ay içinde) Kanser İmmobilizasyon (72 saatten uzun) Geçirilmiş venöz tromboemboli Protein C eksikliği Derin ven trombozu Tanı yöntemi V/Q sintigrafisi Spiral BT anjiyografi EKO* DVT: Derin ven trombozu, V/Q sintigrafisi: Ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi, Spiral BT anjiyografi: Spiral bilgisayarlı tomografi anjiyografi, EKO: Ekokardiyografi. * EKO da sağ ventrikül dilatasyonu, pulmoner hipertansiyon, interventriküler septumda sola şift ve derin ven Doppler ultrasonografide derin ven trombozu. Sekizinci gün hastaların tümünün (22 hasta) kontrol V/Q sintigrafilerinde perfüzyon defektlerinin büyük oranda ( %90) düzeldiği ve yeni perfüzyon defektlerinin oluşmadığı görüldü. Kontrol spiral BT anjiyografilerinde de önceki embolik lezyonların tama yakın ( %90) düzeldikleri ve yeni lezyonların oluşmadığı izlendi. Primer Değerlendirme Kriterleri (9-90. gün) (Tablo 2) Bir hastada belirgin klinik iyileşme ile birlikte kontrol spiral BT ve V/Q sintigrafileri ile derin ven Doppler USG sinde belirgin düzelme görülmesine rağmen tedavinin 14. gününde hasta aniden kardiyopulmoner arreste girdi ve öldü. Nedene yönelik çalışmalar hastanın yakınlarının otopsiye izin vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Kalan 24 hastanın 3 aylık izlemleri sırasında (9-90. gün) majör kanama, ölüm ve rekürrens tromboemboli hastaların hiçbirinde gözlenmedi. Doksanıncı gün çekilen kontrol spiral BT anjiyografilerinde tüm hastaların proksimal pulmoner arteryel dolaşımlarının tamamen açıldığı ve V/Q sintigrafilerindeki perfüzyon defektlerinin tama yakın düzeldiği ve yeni perfüzyon defektlerinin olmadığı rapor edildi. 166

5 Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi A B C D Resim 1. Sekseniki yaşındaki mpte li hastaydı. Çekilen spiral bilgisayarlı tomografi anjiyografide ana pulmoner arter içinde trombusa ait hipodens görünüm (A), trombolitik tedavinin 8. gününde bu görünümün kaybolduğu (B), ventrikül seviyesindeki kesitlerde ise başvuruda interventriküler septumun sola şifti (C) ve tedavi sonunda bu görüntünün gerilediği (D) görülmektedir. Sonuç olarak 3 aylık izlem boyunca primer değerlendirme kriterlerinden ölüm 2 hastada (biri intrakranial kanamaya bağlı iken diğerinde neden bulunamadı), majör kanama bir hastada gelişirken rekürrens tromboemboli hiçbir hastada saptanmadı (Tablo 2). TARTIŞMA mpte çok ani gelişen ve zamanında tanısı konup tedaviye başlanmadığında ölümle sonlanan bir durumdur. Olguların %11 i ilk saat, %43-80 i ilk 2 saat ve %85 i ilk 6 saat içinde ölürler (2). mpte tanısında yüksek klinik risk (ortopedik/abdominal/pelvik büyük ameliyatlar, immobilizasyon, malignansi, alt ekstremite fraktürleri, derin ven trombozu, multipl travma), fizik muayenede akut kor pulmonale, siyanoz, hipotansiyon ile birlikte V/Q sintigrafisinde yüksek olasılık, spiral BT anjiyografide proksimal pulmoner arter dallarında emboli varlığı, EKO da sağ ventrikül hipokinezisi, interventriküler septumun sola deviasyonu çok değerli bulgulardır. Tanıda altın standart yöntem konvansiyonel pulmoner anjiyografidir. Ancak bu işlemin kateterizasyon gerektirmesi ve invaziv olması özellikle trombolitik tedavi planlanan hastalarda tedaviye bağlı kanama riskini arttırır. Bu nedenle tanıda en son başvurulan metod olarak kalmalıdır. mpte tedavisinde oksijen ve vazoaktif ilaçlarla (dopamin, dobutamin, noradrenalin) tedaviye ek olarak pıhtının indirekt ya da direkt olarak lizisine yönelik antikoagülan veya trombolitik ilaçların verilmesi şarttır. mpte nin tedavisinde kullanılan trombolitik ilaçlar; streptokinaz, ürokinaz ve TPA dır. Bu ilaçlar, plazmada bulunan plazminojeni direkt (ürokinaz, TPA) ya da indirekt (streptokinaz) yolla plazmine çevirirler. Plazmin fibrini yıkarak pıhtı lizisini 167

6 Erkan L, Fındık S, Öztürk A, Akan H, Başoğlu T, Doru F. A B C D Resim 2. Yetmişüç yaşındaki mpte li hastaydı. Çekilen spiral bilgisayarlı tomografi anjiyografide sağ inferior pulmoner arter içinde trombusa ait hipodens görünüm (A), trombolitik tedavinin 8. gününde bu görünümün kaybolduğu (B), ventrikül seviyesindeki kesitlerde ise başvuruda sağ ventriküldeki aşırı dilatasyon ile birlikte interventriküler septumun sola şifti (C) ve tedavi sonunda bu görüntülerin gerilediği (D) görülmektedir. Tablo 2. Primer değerlendirme kriterleri. Kriter 1-8. gün gün Toplam Rekürrens tromboemboli Majör kanama 1* (%3.8) 0 1 (%3.8) Ölüm 1* (%3.8) 1 (%3.8) 2 (%7.6) * Majör kanama ve ölüm aynı hastada gözlenmiştir. sağlar. Trombolitik tedavinin en korkulan komplikasyonu kanamadır. Özellikle intrakranial kanama yönünden hastaların dikkatli yakın takipleri şarttır. Kanamalar daha çok minör kanamalar şeklinde, özellikle ponksiyon yapılan damardan olur ve tampon ile durdurulabilir. Majör kanamalar %6.3 olarak bildirilirken, intrakranial kanama %1.8 ve buna bağlı ölüm %0.6 dır (8). 01 Ocak Kasım 2001 tarihleri arasında kliniğimizde 193 hasta akut PTE tanısı aldı. Bu olguların 26 sı mpte li olup tüm olguların %13.4 ünü oluşturdu. Bu rakam kaynaklarda bulabildiğimiz ortalama rakam olan %8-10 dan biraz daha yüksekti. Bu durum hastaların kliniğimize daha geç başvurularına bağlı olabileceği gibi PTE nin hastalarımızda 168

7 Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi daha ağır seyrettiğine de bağlı olabilir veya günümüz tanı imkanlarının bu değerlerin verildiği 25 yıl öncekine göre çok daha başarılı olması ile de açıklanabilir. Hastaların yaş dağılımına bakıldığında 21 hastanın (%80.7) PTE için risk faktörlerinden biri kabul edilen 40 yaş ve üstünde olduğu görüldü. Dört hasta (%15.3) trombolitik tedavi için rölatif kontrendikasyon taşıdığı düşünülen 75 yaş ve üstündeydi. mpte tanısına ulaşırken klinik bulgular (özellikle sistemik hipotansiyon) ile birlikte EKO da pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül yetmezliğini çalışmaya alınma kriterleri içine dahil ettik. Bu kriterleri tam içermeyen hastaları (örneğin; EKO da sağ ventrikül hipokinezisi saptanmasına rağmen sistemik olarak normotansif hastalar veya klinik bulgular yönünden masif olmayan hastalar) submasif PTE kabul ettik ve çalışmaya dahil etmedik. Yukarıdakilere ek olarak hastalarımızda mpte tanısı için öncelikle V/Q sintigrafisi ile spiral BT anjiyografiyi kullandık ve gerekirse (hastaların genel durum bozukluğu nedeniyle V/Q sintigrafisi ve/veya spiral BT anjiyografi yapılamıyor ise) konvansiyonel pulmoner anjiyografiyi yapmayı planladık. Bu yaklaşımımızın nedenleri; 1. Sintigrafi ve spiral BT anjiyografinin konvansiyonel pulmoner anjiyografiye göre daha kısa sürede sonuçlanabilmeleri ve daha kolay yapılabilmeleri, 2. Sintigrafi ve spiral BT anjiyografinin konvansiyonel pulmoner anjiyografiye göre daha noninvaziv yöntemler olmaları, 3. Trombolitik tedavi sonrası görülen majör kanamaların konvansiyonel pulmoner anjiyografi yapılan hastalarda daha yüksek olması, 4. Spiral BT anjiyografinin tanı değerinin konvansiyonel pulmoner anjiyografiye çok yakın olmasıydı. Trombolitik tedavide tercihimiz öncelikle TPA yönündeydi. Bu tercihimizin nedenleri; a. Kolay uygulanabilmesi, b. Streptokinaz ve ürokinaza göre uygulanım süresinin çok daha kısa olması, c. Plazmada kalış süresinin çok kısa olması, d. En kısa sürede etkisinin başlaması, e. Tekrarlanabilir olması, f. Allerjik yan etkilerinin olmamasıydı. Ancak 6 hastada TPA temin edilemedi. Elde bulunan streptokinaz uygulandı. Bu hastaların hiçbirinde de son 6 ay içinde streptokinaz kullanım öyküsü yoktu. Streptokinaz öncesi antihistaminik, asetaminofen ve steroidden oluşan premedikasyonu takiben streptokinaz vermeye başladık. Hiçbir hastada allerjik belirti ya da bulgu gözlenmedi. Trombolitik tedavinin en korkulan komplikasyonu kanama olup genellikle uygulama esnasında ya da uygulamayı takip eden saatler içinde oluşur. Bu açıdan bahsi geçen zamanlar en kritik dönemler olup bu zamanda yakın monitörizasyon kesin şarttır. Tedaviye klinik yanıt ise genellikle saatler içinde gözlenir. Çalışmamızda ilk 8 günde bir hastada majör kanama meydana geldi. Bu hasta hem şok tablosundaki tek hastaydı hem de 85 yaşında bir kadın olup aynı yaştaki diğer bir hasta ile birlikte çalışma grubunun en yaşlı hastasıydı. Bilinen predispozisyon immobilizasyondu. Acil şartlarda istediğimiz derin ven Doppler USG de derin ven trombozu saptandı. Genel durum bozukluğu nedeniyle ne V/Q sintigrafisi ne spiral BT anjiyografi ve ne konvansiyonel pulmoner anjiyografi yapılamadı. EKO da pulmoner hipertansiyon, sağ atrium ve sağ ventrikül dilatasyonu ile birlikte interventrikül septumda da sola şift saptanınca trombolitik tedaviye (TPA) başlandı. Ancak tedavinin 90. dakikasında hastada bilinç bulanıklığı oluşunca TPA uygulaması durduruldu ve acil kranial BT istendi. Aynı anda elde hazır halde bulundurulan taze donmuş plazma verilmeye başlandı. İstenen kranial BT de intrakranial kanama tespit edildi. Tüm çabalarımıza rağmen hasta 1 saat içinde öldü. Bu hasta dışındaki diğer 25 hastanın tedaviyi izleyen saatler içinde klinik olarak düzeldikleri ve alınan kontrol V/Q sintigrafi ile spiral BT anjiyografilerinde tama yakın iyileşme olduğu saptandı. Bu hastaların ilk 8 günlük takiplerinde değerlendirme kriterlerinin hiçbiri gözlenmedi. Dokuzuncu-doksanıncı günler arası takiplerde ise 14. günde bir hasta aniden öldü. Bu hasta 85 yaşında morbid obez bir kadındı. Tanısı hem V/Q sintigrafi hem de spiral BT anjiyografi ile konulmuştu. Tedavisinde TPA verildi. Hastanın klinik durumu TPA uygulamasının ardından hızla düzeldi. Sekizinci günde çekilen kontrol V/Q sintigrafileri ve spiral BT anjiyografilerinde belirgin düzelme saptandı. Derin ven trombozunun da kontrol derin ven Doppler USG de azaldığı dikkati çekti. Ancak teda- 169

8 Erkan L, Fındık S, Öztürk A, Akan H, Başoğlu T, Doru F. vinin 14. gününde hasta aniden kardiyovasküler kollapsa girdi ve tüm müdahalelere rağmen öldü. Yakınlarının izin vermemesi nedeniyle de otopsi yapılamadığı için kesin ölüm nedeni saptanamadı. Kalan 24 hastanın 90 günlük izlemlerinde ise değerlendirme kriterlerinin hiçbiri oluşmadı. Günümüze kadar mpte tedavisinde trombolitik ilaçların etkinliğini araştıran geniş hasta gruplarını içeren çalışmalar sınırlı sayıdadır (9). Kaynaklardaki çalışmaları inceleyecek olursak bu çalışmaların hemen tamamının trombolitik tedavi ile antikoagülan tedavinin etkinliğini karşılaştıran veya az sayıda hasta içeren çalışmalar olduklarını görürüz. Ancak biz mpte tanısı alan hastaların (sadece antikoagülan tedavi ile tedavi edilmelerinin yeterli olamayacağını düşünerek) tamamına trombolitik tedavi uyguladık. Konu ile ilgili bulabildiğimiz ilk ve en geniş rapor ürokinaz pulmoner embolizm (UPET) çalışmasıdır (10). mpte tanısı almış 160 hastayı kapsayan bu çalışmada hastalar 2 gruba ayrılmış, bir gruba heparin (heparin grubu), diğer gruba (82 hastaya) ise ürokinaz ve takiben heparin (ürokinaz grubu) verilmiştir. Ürokinaz grubunda ölüm %7.3, rekürrens tromboemboli %15 ve majör kanama %45 olarak bildirilmiş olup ölüm değeri hariç rekürrens tromboemboli ve majör kanama sonuçları çalışmamızın sonuçlarından çok daha yüksektir. Literatürdeki ikinci önemli çalışma Tibbutt ve arkadaşlarının çalışması olup, 13 hastaya trombolitik ilaç olarak streptokinaz, 17 hastaya ise heparin vermişlerdir (11). Streptokinaz verdikleri grupta bir hastada (%7.7) majör kanama gözlenirken, ölüm ve rekürrens tromboemboli hiçbir hastada saptanmamıştır. Ly ve arkadaşları ise 14 hastaya streptokinaz uygulamışlar ve 1 hastada (%7.1) ölüm, 4 hastada (%29) majör kanama görürken hiçbir hastada rekürrens tromboembolinin oluşmadığını bildirmişlerdir (12). Bulabildiğimiz çalışmaların içerisinde en başarılı sonuçlar Marini ve arkadaşlarının çalışmasında elde edilmiştir (13). Bu çalışmaya toplam 20 hasta alınmış ve bunlara iki ayrı protokolde ürokinaz verilmiştir (10 hastaya U ürokinaz, 12 saat infüzyon/ gün, toplam 3 gün, 10 hastaya U ürokinaz, 12 saat infüzyon). Sonuçta hiçbir hastada ölüm, majör kanama ve rekürrens tromboemboli oluşmamıştır. PIOPED çalışmasında 4 hastaya heparin verilirken 9 hastaya TPA verilmiştir (14). TPA grubunda 1 hastada (%11.1) ölüm, 1 hastada (%11.1) majör kanama görülürken rekürrens tromboemboli hiçbir hastada rapor edilmemiştir. Levine ve arkadaşları 33 hastaya TPA vermişler ve bu hastaların 1 (%3) inde mortalite gözlenirken, majör kanama ve rekürrens tromboemboli rapor edilmemiştir (15). Bu konudaki diğer önemli araştırma Goldhaber ve arkadaşlarının çalışmasıdır (16). Trombolitik tedavi (TPA) uygulanan 46 hastanın 2 (%4.3) sinde majör kanama izlenirken, ölüm ve rekürrens tromboembolinin görülmediğini yazmışlardır. Ancak bu hastaların bizim hastalarımızın tersine tamamının sistemik olarak normotansif olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. mpte de trombolitik tedavi ile antikoagülan tedaviyi karşılaştıran çalışmaların Arcasoy ve Kreit in tarafından yapılan meta-analizinde trombolitik tedavinin şok tablosu içindeki hastalarda mortaliteyi azalttığı ve pıhtının rezolüsyonunun heparine göre çok daha hızlı olduğunun altı çizilmiştir (9). Ancak hemodinamik olarak stabil olan hastalarda trombolitik tedavinin heparine üstünlüğünün açık olmadığı ve bu konuda daha çok çalışma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda 26 hastanın 3 aylık izlemlerinde 2 si ölürken (%7.6), majör kanama bir olguda (%3.8) oluştu (intrakranial kanama olup ölümle sonuçlandı). Tedavinin klinik etkinliğini hastaların büyük çoğunluğunda saatler içinde gözledik. Hastaların klinik düzelmelerine paralel olarak EKO larında da düzelme dramatik olup ortalama 4. günde pulmoner arter basınçları normal değerlere indi. Hem 8. gün hem de 90. gün kontrol spiral BT anjiyografi, V/Q sintigrafisi ve derin ven Doppler USG lerinde hiçbir hastamızda rekürrens tromboemboli saptanmadı (%0). Sonuç olarak hasta sayımız az gibi görünse de dış kaynaklı çalışmalardaki hasta sayıları dikkate alındığında, çalışmamızın sayı ve mpte tanısı yönünden iyi standardize edilmiş olduğu ortadadır. Bununla birlikte, mpte hayatı tehdit eden çok ciddi bir kli- 170

9 Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi nik durum olduğundan dolayı, biz hastalarımızın bir kısmını kontrol grubu olarak seçerek bunlara tedavide sadece antikoagülan ilaç vermeyi düşünmedik. Sonuçlarımız mpte tedavisinde trombolitik ilaçların etkinliğini vurgularken, tedavi sırasında rastlanan majör kanama, rekürrens tromboemboli ve ölüm gibi durumların yok veya düşük oranlarda ve kaynaklardaki verilen değerlere benzerlik gösterdiğini gözledik. KAYNAKLAR 1. Dalen JE, Alpert JS. Natural history of pulmonary embolism. Prog Cardiovasc Dis 1975;17: Tapson VF, Witty LA. Massive pulmonary thromboembolism: Diagnostic and therapeutic strategies. Clin Chest Med 1995;16: The PIOPED Investigators. Value of the ventilation/perfusion scan in acute pulmonary embolism: Results of the Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED). JAMA 1990;263: Kim KK, Müller NL, Mayo JR. Clinically suspected pulmonary embolism: Utility of spiral CT. Radiology 1999;210: Come PC. Echocardiographic evaluation of pulmonary embolism and its response to therapeutic interventions. Chest 1992;102; Palevsky HI, Fishman AP. Diagnosis and treatment of pulmonary embolism and deep venous thrombosis. In: Fishman AP, ed. Update: Pulmonary Diseases and Disorders. 2 nd ed. New York: Mc Graw-Hill, 1992: Simonneau G, Sors H, Charbonnier B et al. For the THE- SEE Study Group. A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin for acute pulmonary embolism. N Engl J Med 1997;337: Levine MN. Thrombolytic therapy for venous thromboembolism: Complications and contraindications. Clin Chest Med 1995;16: Arcasoy SM, Kreit JW. Thrombolytic therapy of pulmonary embolism: A comprehensive review of current evidence. Chest 1999;115: Urokinase Pulmonary Embolism Trial: Phase 1 results- a cooperative study. JAMA 1970;214: Tibbutt DA, Davies JA, Anderson JA et al. Comparison by controlled clinical trial of streptokinase and heparin in treatment of life-threatining pulmonary embolism. BMJ 1974;1: Ly B, Arnesen H, Erie H et al. A controlled trial of streptokinase and heparin in the treatment of major embolism. Acta Med Scand 1978;203: Marini C, Di Ricco G, Rossi G et al. Fibrinolytic effects of urokinase and heparin in acute pulmonary embolism: A randomised clinical trial. Respiration 1988;54: PIOPED Investigators. Tissue plasminogen activator for the treatment of acute pulmonary embolism: A collaborative study by the PIOPED Investigators. Chest 1990; 97: Levine M, Hirsh J, Weitz J et al. A randomized trial of a single bolus dosage regimen of recombinant tissue plasminogen activator in patients with acute pulmonary embolism. Chest 1990;98: Goldhaber SZ, Haire WD, Feldstein ML et al. Alteplase versus heparin in acute pulmonary embolism: Randomised trial assessing right-ventricular function and pulmonary perfusion. Lancet 1993;341: Yazışma Adresi Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 55139, Kurupelit/SAMSUN

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Son Güncellenme

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme

Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pulmoner Tromboemboli Tanısında Klinik Olasılık ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri: Retrospektif Bir Değerlendirme Pınar ERGÜN*, Duyşen ORAN*, Yurdanur ERDOĞAN*, Çiğdem BİBER*, Atalay ÇAĞLAR** * Atatürk Göğüs

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi

Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Klinik Olarak Yüksek Olasılıklı Pulmoner Embolili Olgularımızın Retrospektif Analizi Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ, Sevda ÖZDOĞAN, İpek TEVETOĞLU, Benan ÇAĞLAYAN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom

Venöz tromboemboli. Akut dönemde pulmoner emboli Kronik dönemde post tromboflebitik sendrom Doç. Dr. Onur POLAT Venöz tromboemboli Venöz tromboemboli (VTE) öldürebilir olduğu gibi önlenebilir bir hastalıktır. VTE başlığı altında ilk karşımıza çıkan derin ven trombozudur. DVT önemli bir hastalık

Detaylı

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Altmışüç Pulmoner Emboli Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL, Levent Cem MUTLU, Özkan KIZKIN, Hakan GÜNEN, Gazi GÜLBAŞ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı

Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı Acil Serviste Trombolitik Tedavi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı İkbal Çavdar İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi TROMBOLİTİK TERAPİ SADECE HASTA İZLEMİNİN SIK YAPILABİLECEĞİ

Detaylı

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Şerife SAVAŞ BOZBAŞ 1, Şule AKÇAY 1, Tülay KIVANÇ 2, Aylin ÖZSANCAK 1, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT * * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

Masif Pulmoner Embolizm

Masif Pulmoner Embolizm Masif Pulmoner Embolizm Orhan ARSEVEN* * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL Massive Pulmonary Embolism Key Words: Massive pulmonary embolism, Thrombolytic

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Pulmoner Tromboemboli: 42 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi Şükran ATİKCAN, Figen ATALAY, Dilek TURGUT, Ebru ÜNSAL Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI

PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 PULMONER TROMBOEMBOLİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF TARANMASI RETROSPECTIVE EVALUATION OF CASES WITH PULMONARY THROMBOEMBOLISM Gülistan KARADENİZ 1 Melih

Detaylı

Akut Pulmoner Tromboembolizmin Ağırlığı ile Serum IgE Düzeylerinin Korelasyonu

Akut Pulmoner Tromboembolizmin Ağırlığı ile Serum IgE Düzeylerinin Korelasyonu Akut Pulmoner Tromboembolizmin Ağırlığı ile Serum IgE Düzeylerinin Korelasyonu Fatma ARAS DORU*, Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Oğuz UZUN*, Atilla ATICI* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması

Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Nurdan KÖKTÜRK, Nalan DEMİR, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Numan EKİM Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar PULMONER EMBOLİZM Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar Derin ven trombozu Pulmoner embolizm Bacak Post-trombotik Şok Non- rezolüsyon İskemisi sendrom Nüks Rekürren tromboembolizm Mortalite

Detaylı

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi

Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Derin Ven Trombozu Tedavisinde Sistemik Trombolitik Tedavi Baran UĞURLU*, Öztekin OTO*, Hakkı KAZAZ*, Oğuz DİCLE**, Ünal AÇIKEL*, Eyüp HAZAN* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İZMİR *

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Sunum Planı Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Dr. Cenk BABAYĠĞĠT M.K.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 2 Klinik kuşku!!! Pulmoner tromboembolizmde tanıya giden yol, klinik kuşku ile

Detaylı

TROMBOLİTİKLER NEREYE GİDİYOR?

TROMBOLİTİKLER NEREYE GİDİYOR? TROMBOLİTİKLER NEREYE GİDİYOR? DR. SALİM SATAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD. Fibrinolitik Sistem Fibrin oluşumu inflamasyon, doku iyileşmesi ve tromboz sırasında gözlenen temel olaylardan

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM. Numan Ekim TANIM

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM. Numan Ekim TANIM VENÖZ TROMBOEMBOLİZM Numan Ekim TANIM Pulmoner embolizmin % 90 dan fazlası alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynaklanır. O nedenle akciğer damar tıkanması ayrı bir hastalık olmayıp derin

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU.  ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 11 Eylül 2009 Volume 10 Supplement 11 September

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.030 DERLEME ISSN 1300-526X Aile Hekimliği Akut pulmoner emboli Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ÖZET Pulmoner emboli (PE) sık karşılaşılan ve yaşamı tehdit

Detaylı

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011

Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ. Risk faktörleri. Semptom ve Bulgular 07.04.2012 20/12/2011 Genel Bakış PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARŞ 20/12/2011 Pulmoner arter veya bir dalının trombüs, hava, yağ, tümör, amnion vs. nedenli obstrüksiyonudur Popliteal, common ve süperfisiyal femoral; pelvik,

Detaylı

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION KLİNİK SORUNLAR CLINICAL PROBLEMS Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları The Results of Streptokinase Therapy in Acute

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ ETYOLOJİ VE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER TANI YÖNTEMLERİ

EPİDEMİYOLOJİ ETYOLOJİ VE PREDİSPOZAN FAKTÖRLER TANI YÖNTEMLERİ PULMONER TROMBOEMBOLİZM Dr. Numan EKİM TANIM Pulmoner tromboembolizm (PTE) pulmoner arter veya dallarının venöz sistemde oluşan pıhtı (trombüs) tarafından tıkanması ve o bölgede kan akımının engellenmesidir.

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı?

Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı? Normal V/Q Sintigrafisi Pulmoner Emboliyi Dışlar mı? A. KARADAŞ*, E.S. UÇAN**, A. KARGI***, Ü. AÇIKEL****, H. DURAK***** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi * İç Hastalıkları Anabilim Dalı **Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SEVİLAY ÜNVER OKMEYDANI EAH 2017

SEVİLAY ÜNVER OKMEYDANI EAH 2017 SEVİLAY ÜNVER OKMEYDANI EAH 2017 Kaynaklar: Sunum planı; Olgu örnekleri Sorularla olguların pekiştirilmesi VTE epidemiyolojisi VTE tanısı VTE tedavisi Özel durumlar SORU; Türkiye de hastanede yatmakta

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml )

LAB: CBC:N BK:N Kan gazı:ph:7.44 PCO2:28mmHg PO2:80 mmhg ve. Troponin I:2.5 ng/ml,ck-mb:6.2ng/ml dimer:8329ng/ml (normal degeri:0-499ng/ml ) OLGU 37 yaşında erkek hasta Şikayeti:huzursuzluk,endişe,çarpıntı,ölüm korkusu,nefes alıp verirken tıkanma hissi Anamnez:son 6 aydır bu şikayetlerle çeşitli hastanelere tekrarlayan başvuruları olmuş.kardiyoloji

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİDE TEDAVİ ve PROFLAKSİ

PULMONER TROMBOEMBOLİDE TEDAVİ ve PROFLAKSİ PULMONER TROMBOEMBOLİDE TEDAVİ ve PROFLAKSİ Prof. Dr. Numan EKİM Pulmoner tromboemboli (PE), hekimi gerçekten zorlayan, uğraştıran bir hastalıktır. Çünkü birçok kardiopulmoner hastalığı taklit eder. O

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli

Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon. ÖZET Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Pulmoner tromboemboli (PTE) önemli

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI

PULMONER EMBOLİ. Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI PULMONER EMBOLİ Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI Sunu planı Giriş Etyoloji Epidemiyoloji Risk faktörleri Klinik Tanı Algoritmalar Tedavi Özel durumlar Aklımıza gelmeli! Giriş Pulmoner emboli (PTE) ve derin ven trombozu

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi JCEI / Şen ve Abakay. Pulmoner tromboembolide tanı ve tedavi 2013; 4 (3): 405-410 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0315 DERLEME / REVIEW ARTICLE Pulmoner

Detaylı

Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları

Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları Pulmoner emboli tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulgularında erkek-kadın farkları Neşe DURSUNOĞLU 1, Sevin BAŞER 1, Dursun DURSUNOĞLU 2, Aylin MORAY 1, Göksel KITER 1, Sibel ÖZKURT 1, Fatma EVYAPAN

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186

Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 179-186 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0395 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Derin ven trombozu sonrası asemptomatik pulmoner emboli tanısında

Detaylı

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular

Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular Elif ŞEN 1, Fatma ARSLAN 1, Serpil ELADAĞ YURT 1, Neslihan TARAKÇI 1, Akın

Detaylı

İskemik İnmede Trombolitik Tedavi

İskemik İnmede Trombolitik Tedavi İskemik İnmede Trombolitik Tedavi Öne çıkan konular ve Dünya perspektifi Dr. Latif DURAN Acil Tıp AD. SAMSUN Dünya sağlık örgütü (WHO) göre inme, Vasküler nedenler dışında görünür bir neden olmaksızın,

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TC PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ ÖNTANILI HASTALARDA PULMONER EMBOLİ ŞİDDET SKORUNUN VE ALVEOLO- ARTERİYEL GRADİENTİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri

Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri doi 10.5578/tt.8562 Geliş Tarihi/Received: 08.03.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 12.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri Ahmet İLVAN 1 Mehmet ÇELİKDEMİR

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

FK II çarpıntı. FK IV ödem KİT AML. 37y, ev hanımı. Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat

FK II çarpıntı. FK IV ödem KİT AML. 37y, ev hanımı. Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat OLGU 37y, ev hanımı AML KİT FK II çarpıntı FK IV ödem Eylül 2013 Ocak 2014 Mart 2014 Nisan 2014 İdarubisin ARA-C Miyeloablatif tedavi Busulfan Siklofosfamid İmmünsupresif tedavi Metotreksat Siklosporin

Detaylı

Dr. Numan Ekim Gazi Üniversitesi

Dr. Numan Ekim Gazi Üniversitesi PULMONER TROMBOEMBOLİZM Dr. Numan Ekim Gazi Üniversitesi TANIM Pulmoner tromboembolizm (PTE) pulmoner arter veya dallarının venöz sistemde oluşan pıhtı (trombüs) tarafından tıkanması ve o bölgede kan akımının

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi AV fistüle göre tünelli kateterle 5 kat, tünelsiz kateterle 7 kat artmış enfeksiyon riski! Kateterle diyalize başlanan hastalarda kalıcı damar

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 3, 2004 KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM Ahmet Emin

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE

Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Olgu Sunumu Atipik Klinik Bulgular ile Başvuran Pulmoner Emboli Vakası A PULMONARY THROMBOEMBOLISM CASE THAT ADMITTED WITH ATYPICAL CLINICAL COURSE Çağdaş CAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi

KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi KronikTromboemboliye Sekonder Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi Değerlendirilmesi Dr. Gülfer Okumuş İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Ventilasyon/Perfüzyon

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

Sunum Planı. Resusitasyonda Trombolitik Tedavi. Akut Koroner Sendrom (AKS) AKS. Akut Koroner Sendrom. Akut Stroke.

Sunum Planı. Resusitasyonda Trombolitik Tedavi. Akut Koroner Sendrom (AKS) AKS. Akut Koroner Sendrom. Akut Stroke. Sunum Planı Resusitasyonda Trombolitik Tedavi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2011 Akut Koroner Sendrom Akut Stroke Diğer durumlar Akut Koroner Sendrom (AKS)

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D.

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Pulmoner arter veya dallarının trombüs veya emboli ile tıkanmasına pulmoner tromboemboli (PTE)

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Yoğun bakım hastalarında venöz

Detaylı