BANU AVAR. Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri. Remzi Kitabevi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANU AVAR. Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri. Remzi Kitabevi"

Transkript

1 BANU AVAR Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri Remzi Kitabevi

2 I 'BÖL VE YUTŸ/ Banu Avar Her hakki sakhdir. Bu yapitin aynen ya da özet olarak hiçbir bölumu, telif hakki sahibinin yazilt izni ahamadan kullamlamaz. Editör: Irmak Zileli Kapak: Emrah Apaydm ISBN $ BÎRÎNCÎ BASIM: KRS1m, 2008 Bu kitabm basum2000 adet olarak yaprimzµrr. Remzi KitabeviA.., Akmerkez E3-14, Etiler Istanbul Tel (212) Faks (212) Baski ve cilt: Remzi KitabeviA.Sḅasim tesisleri 100. Yil Matbaacilar Sitesi, 196, Bagcilar-Istanbul

3 TRT emekçilerine tepekkürlerimle...

4

5 Ïçindekiler Okura llksöz,9 Bati'nm "Projeleri" ve Birle en Avrasya, 11 Türksüz Kerkük, 17 "Erbil Simrlar Arasinda!", 34 Ürdün'ün Hagemit Kralhgi, 54 Nasir'm Misir'i ve Bugün!, 75 Lübnan: Küresel Güçlerin Politika Laboratuvan, 94 Suriye: "Terörist Devlet!", "IranYih", 133 Rusya'da 3. Dönem!, 151 Abhazya, Zamamn Kiyisi..., 169 "Gül Devrimi"nin Ardmdan Tiflis, 186 Kosova Açik Yara!, 213 Sudan'a Darfur Oyunul, 234 Malezya'mn "Ihmh Islam"i,259 Singapur: Uzak Asya'da Bir IsrailModeli!, 277

6

7 OKURA ÍLKSÖZ 4 y1180 küsur program ve iëte 4. kitap! Kendini Bati'ya adamig bazi medya mensuplarma bakihrsa "skandal program", on binleri apan destek postalanna gäre "gerçeklerin aynast" Smirlar Arasmda Mayis 2008'de tam 4. ylldönümünde yaymdan kaldirildi. Küçük bir grup insanm büyük özveriyle ortaya çikardigt bir programdt. Önüne konan engeller hep çok büyük oldu ve bu 4 yiha büyük bir bölümünde engellerle baça ç1kmak programi yapmaktan daha zordu. Smirlar Arasmda, demokrasi, özgürlük laflariylagäz boyamaya çal1;anlart, Amerika'nm "Büyük Ortadogu Projesi"nin ana hatlarmi depifre ediyordu. Saldin da o oranda oluyor, program gimgekleri üzerine çekiyordu. Tarafh bir programdt Türkiye'nin tarafmdaydi, "bazi Bir TRT yetkilisi, programm yay1ndan kaldinlmasmda büyükelçilerin" yikâyetlerinin etkili oldugundan säz etmigti. Türkiye'de Türkçe bakiyh bir program onlan rahatsiz ediyordu. Geregi yapilacakti... Yapildi. Programm ardmdan öncelikle aileme, dostlarima sonra ekibime ve bize fedakârca yardim eden TRT çahyanlarma tegekkürü borç bilirim. Ve 4 yd boyunca bizi hiç yalmz birakmayan, postalan, fakslan ve teleforlanyla dikenli yollarda bize güç veren izleyici ve okurlara saygt, sevgive tegekkürlerimi sunanm. Samnm en gansh program yapuncdarmdan biriyim. Böylesi bir destek az gazeteciye nasip olur...

8 10 BÖL VE YUT 2007nin birinci döneminde gittigim 13 ülkenin hali pür melalini bu kitapta derledim. Ingilizlerin "böl ve hükmet" (divideand rule) olarak özetledigi sömürge kuralini kitaba ad olarak seçmigtim Ama Bertan Abi'nin (Onaran) önerisiyle Böl ve Yut olarak degigtirdim. Smirlar Arasmda programmm son yolculuk notlarmi kapsayanbu kitapta, Ortadogu'da Îngiliz eliyle yaratilan Ïsraildevletini, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika ve Uzak Asya'da kopyalama çahqmalarmdan örnekler sunulmaktadir. Bati emperyalizminin dünyanm çegitli cografyalarinda yer alan birçok ülkede "Böl ve Yut" pablonunu nasil uyguladigmi anlatmaya çahytim. Bu çablon ilk kez Ortadogu'da Israildevleti yaratilarak uygulandi. Kitapta, bu 13 ülkede, benzer metotlar uygulanarak halklarm i nasil birbirine kirdirildigini,kompu devletlerin arasina nasil kamalar sokuldugunu ve "amaca" ulaymak için "degiçmez bir yöntemin" içbirlikçiler vasitastyla nasil sahnelendigini okuyacaksmiz. Emperyalizmin baskisma bagkaldiranlari, boyun egenlerle kiyaslayacaksmiz. Gözyagive kanabulanmi; ülkelerde iç ve digbedhahlarin marifetlerinden örnekler bulacaksmiz... Ve her ülkede sahneye konulan oyunlarm gifresinin yüzyillardir ne kadar benzer olduguna bir kez daha qaçacaksimz... Bati'nm "Böl ve Yut" oyunu aslmda zay1ftemeller üzerinde duruyor. Halkm örgütlü birligi Bati'nm oyununu bozuyor. O yüzden bunca cefa, ipkence, yalan ve kan! Ama her geye ragmen, tarih, sahnelenen oyunun uzun vadede ipeyaramadigmibirçok örnekle anlatiyor... Durum, direnen halklarm yeni destans1örneklerine çahit olacagimizi müjdeliyor... Eylül 2008

9 "PROJELERÍ" YE BÍRLEgEN AVRASYA BATI'NIN Türkiye, uzun zamandir bir atep çemberi içinde. Bati'da Ege, güneyde Kibris, doguda Irak sorunuyla ugrayan Türkiye, gimdi Karadeniz'deki ve Kafkaslar'daki sicak geliqmelerle karyi kargrya. Tarih, Türkiye'yi tarafim belirlemeyezorluyor. Türkiye'yi yönetenler kayitsizçartsiz Amerika ve Avrupa dayatmalariyla kendilerine yön çizmeye çahyirken, dünya, tarihin en önemli ayriqmasim yaqiyor. Emperyalist devletler ve köleleytirdikleriuluslar bir yanda, "yeter" baçkaldiran, diyen ve kafa tutan uluslar diger yanda, ittifak arayipmda. Rusya, Çinve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bir araya geldigi ganghangigbirligiörgütü toplantilarma artik Iran, Hindistan, Pakistan da gözlemci olarak katiliyor. Bu ülkeler Afrika ve Güney Amerika'nm çegitli devletleriyle dayanigma içinde, Bat1'mn emperyal politikalarina etkili cevap veriyorlar. Ekonomik ve siyasi olarak köqeyesikigm14 Bati, hirçm çikiplarla ortaligi kana boyarken karpismda çaresiz seyreden uluslar degil, onu tehdit eden rakiplerle karyllayiyor. Türkiye tüm bunlarm içinden geçerken, Amerika ve Avrupa sopast altmda, Türk halkmm çikarindan yana özgür bir politika sergileyemiyor. Dünyaya "Ben Bati'dan yanay1m!" mesaji veriyor. Condoleezza Rice'in dedigi gibi, "Türkiye, kendine verilen rolleri oynuyor!"

10 12 BOLVEYUT SIMH ninam Ortadogu bugün Gazi Mustafa Kemal'in ülkesi, tüm mazlum milletlerin kurtulug mücadelesini örnek aldigi ülke, bugün Amerika'nm askeri oluqumu olan NATO'nun, ABD'nin siyasi kola olarak çaliçan BirlegmigMilletler, finans orgam olan IMFnin, ABD etkisi ve denetimindeki, Lizbon Antlaymasi'nda ortaya çiktigi üzere yok olmakta olan bir birligin, Avrupa Birligi'nin agir baskilari altmda mazlum milletlere karpikullamlmaktadir. Kompulariyla arasi aç11- makta, bölgede soyutlanmasina yol açacak politikalara itilmekte, ayrica içerde uygulanan projeleriyle, tipki yüz yll "demokrasi" öncesindeki gibi bölünüp parçalanmasi için etnik kigkirtmalarm merkezi olmaktadir. Türkiye eger tarafini dogru seçmez ve Mustafa Kemal'in Sadabad ve Balkan Pakt1'yla olupturdugu dengeden dersler almazsa, yakm gelecekte Bati taperonlagunun bedelini agir ädeyebilir. Mustafa Kemal, Bati'dan gelen sert rüzgârlara kargi sirtim Dogu'ya, Sovyetler'e, Iran'a ve Hindistan'a dayayarak bir milli mücadele örgutlemigti. Dünya bugün emperyalist güçler ve mazlum milletler olarak ikiye ayrdmigtir. Ve Türkiye tarihine yakipir bir biçimde, mazlum milletlerin yanmda tarafru belirlemeli, öncü yerini almah ve politikalarim buna gäre olugturmahdir.

11 BATI'NIN "PROJELERI"VE BIRLE EN AVRASYA 13 StSAII Amerikah General Ralph Peters'in çizdigi'kan Simrlart' haritast Bati, "Ortadogu" terimini, geçen yüzyilda Osmanh imparatorlugu'nu parçalarken üretti... Osmanh devletinden koparilan Filistin, Ürdün ve Irak, Ingiliz mandasma almmigti. Büyük Britanya Sömürgeler Bakanhgi ipte o zaman IstanbulBogazi'ndan Hindistan'a kadar olan bölgeye "Ortadogu" denilmesini kararlaytirdi. Birinci Paylagnn Savaqi sonrasi, Ingiliz istihbaratservisi'nin Ortadogu uzmanlarmdan Thomas Edward Lawrence, yani meghur Arabistanli Lawrence, Ortadogu'da gösterdigi olaganüstü çabalarla, smirlarm cetvelle çizilmesine ve yapay ülkeler olugturulmasma katki sagladi. Ortadogu'da bu devletçikler olugturulurken Bati'nm çikarlariön plandaydi. Smirlar çizilirken cografi, etnik ve tarihi etmenler göz ardi edildi. Osmanh'dan arta kalan bölge her an kariytirilabilir ve kolayhklayönlendirilebilir bir hale getirildi, Bugün çizilen yeni Ortadogu haritalari geçmigin devamidir... Emperyalist Batili devletler, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Dogu Akdeniz'den Iran Körfezi'ne, Afrika'dan Uzak Asya'nm içlerine uzanan bir alanda yeni smirlar çizmekteler... Ortadogu'yu gekillendirenler, bugün dünyanin pek çok yerinde yeni Ïsrailler yaratma pegindeler.

12 14 BÖL VE YUT Hiristiyan Bati dünyasi, enerji ve tabii kaynaklar bakimmdan zengin ülkelerde terör estiriyor... Balkanlar'da her yani kana boyadd tan sonra Kosova'yi Balkanlar'm Israil'i ilan ediyor. Kafkaslar'da Gürcistan't turuncu darbeyle gekillendiriyor. Kafkasya'ya bir "Israil"mevziliyor. Bati, her cografyada bir "Israil" istiyor. Osmanh topraklarmda, Filistin yurdunda, Israil devletini Britanya Kralhgt elleriyle kurmuytu. Ortadogu trajedisinin baglangiç noktasi Filistin topraklarimn yagmalanmasi ve Yahudi devletinin olugturulmasi projesiydi. ilk "Büyük Ortadogu Projesi" Birinci Dünya Savagi'yla hayata geçti... Bati, önce Arap alemini soyagacma göre bölecek, Arabistanh Lawrence'lar vasitasiyla Türklere kargi ayaklandiracak ve 50 ydhk bir sürede kendi kalesine yer açacakti. Israilböyle dogdu... Aym model Hindistan'da, Malezya'da, Lübnan'da, Irak'ta da sahneye kondu... Israil rahat bir nefes alsm diye, birlegmeye çahpan Araplar paramparça edildi. Sünni-gii çatigmasi körüklendi... Medeniyetler çatigacak, petrol cografyasi denetime almacakti... Ortadogu'da kilit ülke Israil'di... Ona yakin ve ondan uzak olanlarm duruqu önemliydi. Bu cografyada bazi ülkeler birleytirilmeye, bazilari bölünmeye çahquacakti... ÖrneginÜrdün Filistin'le birlegmeliama Irak üçe bölünmeliydi... K1bristek bir yerden yönetilmeli, Lübnan ve Suriye bölünmeliydi. Her ülkede "demokrasi" söylemi yayllmah, her ülkenin "Amerikahlari" olmahydi. Kuzey Irak'ta, içgalin adi"ihtilal"dil Amerikaldar kurtariciydi. Bazilari için Amerika kurtaricidan da öte "kutsaldi"! Kerkük Îl Meclis Baykan1Rizgar Ali, Bush için "O bir melektir!" derken çaka etmemigti. Ayni söylem, bagtmsiz yapdiveren Kosova'daki Arnavutlar için de geçerliydi...

13 BATl'NIN "PROJELERI"VE BIRLESENAVRASYA 15 Amerika, Kosova'ya da "demokrasi" getirmiyti. Kosova bir anda bagimsiz yapilmigti. Gerçi ekonomisi, siyaseti, hatta yargisi ve savunmasi tümüyle Batfya baghydi ama yine de bagimsizdil Bagimsizlik ilani kutlanirken, mecliste Amerika ve Avrupa Birligibayraklari altmdalardi. Milli mary yerine Avrupa Birligi'nin müzikal sembolü olan Beethoven'in 9. Senfonisi'ni dinliyorlardi. Deniz agiri bir Amerikan eyaleti daha kuruluvermigti. Kosova Balkanlar'daki Israil'di. "Bagimsiz" ilan edildiginde pandoranm kutusu açilmigti. Romanya'da yayayan Macarlardan, Ispartya'mn Basklarma ve tabii Abhazya ve Osetya gibi Kafkas halklarmdan Transdinyester'e, Bosna'daki Sirp Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan bir yelpazede "bagimsizhk"isteyen halklara ne cevap vereceklerdi? Yamt pu oldu: "Kosova bagkaf' Batili güçler, gerek Balkanlar'da gerekse Kafkasya'da kendilerine bagladiklariyönetimleri yönlendirirken amaç tüm zenginliklerin yatag1 Avrasya cografyasmda denetimi saglamakti. Bunun için henüz denetleyemedikleri bir deniz kalmigti: Karadeniz. Tüm çabalarma ragmen Bati, Karadeniz'e yerlegememigti. Önlerinde Montrö ve Batfya yakasmikaptirmamig, Karadeniz'de kiyisiolan ülkeler vardi. Bir çare buldular ve 4,5 milyon nüfuslu Gürcistan'm turuncu lideri Saakapvili'yi kulland11ar. 75 bin nüfuslu Osetya'yi iqgaleyeltenen Gürcistan, kargismda 140 milyon nüfusu olan Rusya'yi bulacakti.bunun ardmdan Bati, magdur olan Osetlere "uluslararasi" yardim için kollari sivayacakti. Yardimi ne hikmetseamerikan donanmasmm son sistem silahlarla donatilmig donanmasi taplyacak ve "mecburen" Karadeniz'e gireceklerdi. Osetlere yardun amactyla gelen donanma, Gürcistan'm Batum Limanfnda bekleyecekti. Amerika nihayet Karadeniz'e de girmipti ama bu kezkargismda birlegenbir Avrasya vardi. SSCB'nin yikilmastyla tek kutuplu kalan dünyada, farkli güç dengeleri kimildamayabaplamigti. Ekonomisi, siyasetive ordusuyla bir ülkeler toplulugu Batfya kargi duruyor; 2008'de Amerikan ve Bati politikalarmi tersyüz

14 16 BÖLVEYUT eden bir Asya yavaçça ayaklan üzerine kalkiyor... Batihemen her ülkede basm organlarmi yayin denetimde tuttugundan bu geligmelerden yeterince haberdar olamiyoruz ama haberdar olduklarimiz, Avrasyah liderlerin Bati'ya taviz vermedigini gösteriyor. Rusya, Kafkaslar'da çikarilan kargaçaya,abhazya ve Osetya'nm bagunsizhgmitamyarak cevap verdi. Tacikistan'da tüm ganghay IgbirligiÖrgütüüyesi ülkelerin yanssira; Iran, Hindistan, Pakistan gibi gözlemci ülkeleri de davet ederek biitoplanti yapt1... Bu, yükselen bir kutbun gövde gösterisiydi... Dünya sicak geligmelerin tam ortasinda iki kargit kutba ayr191- yor. Bunun, geçmigin Soguk Savagyillarina benzemeyecegi anlagihyor. Bugün isi çok daha yuksek. B1çakhalklarin kemigine çoktan dayanm14. Tehdit altmda olan Avrasya, Afrika ve Güney Amerika'yla baglari sikilagtiriyor... Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri aralarma Iran't da ahyor... Avrasya stratejik ortakhklarla Batfya karyikenetleniyor... Bati, Avrasya'da yer alan ülkeleri bölüp parçalamay1, halklar "asit arasma dökmeyi" ve böylece kendine yarayana kolayca el koymayi hedefliyor. Simdigelin, Ortadogu'dan, Balkanlar ve Kafkaslar'a, Afrika ve Uzak Asya'da açilan asit deliklerinin durumuna bir bakalun. Tarihin bu dönemecinde mazlumlarm ve zalimlerin mücadelesine tamk olahm Eylülü ile 2008 Mayisi arasmda gözlemledigimiz13 ülkeden notlari ilginize sunuyorum. lyteirak'm Kerkük'ünden, Sudan'm Darfur'una, Kosova'dan Singapur'a "Böl ve Yut" projeleri... Yeni"Israil"çablonlari! Ve giderek bilinçlenen halklarm küresel rüzgârlara karyibirlegmeçabalari...

15 - TÜRKSÜZ KERKÜK Eylül 2007 Yolculugu Kerkük deyince aldmiza ne gelir? Birileri oraya "Irak'm Kosovasf diyor. Bagdat'daki katliamm beteri, Kerkük, Telafer Diyala gibi Türkmen kentlerinde de sessiz sedasiz sürüyor. Kerkük bir laboratuvar... Büyük güçler, tipki yüz y11önce oldugu gibi, topragm üstündekileri yok edip topragm altml ele geçirmeyi hedefliyor. Hedef büyük. Kerkük, Irak petrollerinin büyük bir kisoma sahip. Herkes baçkayanindan çekigtiriyor! TÜRKiYE JRAN KKlC RK SIJRiYE Musul Kerkûk IRAK Ba dat SUUDi ARABiŠTAN BVY2

16 18 BOL VE YUT I Eski Türkmen kenti Kerkük, birileri için Kürt bölgesinin kalbi! Digerleri, "Mezarhklara, henüz yok edilmemi; Osmanh izlerine bakm!" diyor. Ïlçelerinșokaklarm isimlerine, konuqulan dile, âdetlere! Ama nafile... Etnik ve dini ayrim Bati'mn kihciylagekilleniyor. Savaym ortasmda Kerkük'te bir demokrasi oyunu oynamyor. Meclisler kuruluyor,valiler atamyor, mahkemeler yap1hyor... Amerika Kerkük'e girdigi gün nüfus ve tapu daireleri yakihmytt... imdi Kerkük'e yeni bir kimlik biçiliyor. 50 derece altmda yanan Kerkük'te bir sonbahar. Merkezden varoplara dogru gidiyoraz. Kerkük Il Meclisi'nce tarafimiza tahsis edilen korumalar ve zirhh araç, tozlu yollarda zigzag yaparak ilerliyor. Kameramamm Ismail Dostoglu'nun yüzünde o güne kadar görmedigim bir ifade. Sikmtih gärünüyor. "Buna binmemeliydik!" diye fisildlyor. "Bunlar koruma araçlari. Pusulara en çok hedef olanlar." Arkada, Ismail ile bir güvenlik görevlisi arasmda oturuyorum. Önde arabayi kullanan Kürt güvenligin altm saatine bakiyorum. Sonra da Ray Ban gözlüklerine... Kerkük 11Meclisi'nden 30 km uzakhktaki stadyuma, son hizla, arabadaki her köpeyeçarparak, devrilip dogrularak on dakikada geliyoruz. Terk edilmig bir stadyumun kapismdan içeri giriyoraz. Her yanda zayif, hasta, bitkin çocuklarm yaglanmig gözleriyle kargilaiyoruz... Arap, Asuri, Kürt çocuklar... Bir stadyumun içinde yaamaya çahqiyorlar. Çocukluklarmi çoktan geride birakmiglar. Bey yaymdakiler bile bin yaymdaymig gibi. Çocukbedenlerinde iqgalin agir izlerivar. Derileri buruguk, gözleri yüzlerinin yarismi kaplamig, vücutlarmda garip lekeler, ayak bileklerigig... Ellerinde kurumuy ekmek parçalari, gaz bidonlarma doldurulmuq pis sulardan içiyorlar. Kameray1 görünce kocaman gözlerindeki ifade degipmeden agtzlari gülüyor, poz veriyorlar. Stadyumu çevreleyen merdiven altmda bir aile. Dört adet yer yatagt üzerinde halsiz yatan çoculdar. Onlar dört yildir stadyumda yapyor. Yerde kuratulan ekmekle besleniyorlar.birinin sirtmda ye belinde garip çikintilar var. Annesi çaresiz, sürekli gülümsüyor... "Bizi buraya getirdiler sonra da unuttular!" diyor.

17 TURKSUZ KERKOK 19 Kerkük Îl Meclisi önü Onlar buraya degi ik yörelerden getirilmig binlerce,on binierce Kürt göçmenden bir kismi. "Kürt Kerkük" için oynanan oyunun kurbanlari. Kerkük Kürt Yönetimi, onlar1 gazetecileregöstermek için özel gayret sarf ediyor. Bõylece Kerkük'ün ne kadar "Kürt" oldugunu göstermig oluyorlar. Buraya ölümcül bir oyunun aktörleri olarak getirilen halk, adina "yaçamak" denen bir deneyden geçiyor... Burada su yok, yemek yok, elektrik yok. Kerkük, bir petrol denizi ama benzin yok... Burada ölüm, korku, baski,cinayet var. Burada gözaltivar; burada hastahk var; kaçirma, tecávüz, kaybolma var. Burada korumalar, zirhh araçlar, silahlar, silahlar var... Dünyanm gözü "insana" degilpetrole odakh... Kerkük, Petrol Denizi! lygalden önce, Irak petrollerinin neredeyse yarisi Kerkük'ten çiktyordu. Kerkük, Irak'm belki de en zengin kenti.

18 20 BOL VE YUT Kürdistan hayalini pompalayanlar, ekonomik olarak Kerkük'e güvenmiglerdi. Amerika'nin eski Irak istihbarat ekibi baykantwayne White, "Kerkük'te kendikendini tagiyan bir ekonomikurmaktan" söz etmigti. Hayalleri gerçekleymemigti ama çahymalar devam etmekteydi. ÇünküKerkük bir petrol deniziydi. Hesaplara göre sadece Kerkük petrolü, Amerika'nin 40 yilhk getrol ihtiyacun kargilayabilirdi! "gark sorunu" bu yüzden yaratilmigt1. Ortadogu bir asirdir, bu yüzden hedef tahtasiydi. lçerde birbiriyle mücadele eden gruplar yaratilacak, birbirlerine karpikullandacak, sonra yeniharitalar ortaya çikacakti. Îran-Irak savagi içte böyle baglam14ti.amerika, önce Saddam'1 iran'a saldirtmig ardindan Irak'i hedef almigti. Güçlenen Irak'a karyi, Kürt gruplar kullamlacakti.kürt gruplar Bati'mn gücüyle ayaklanmca, Saddam, yine Bati'dan aldigi kimyasal silahlari kullanacak; Halepçe katliamiyla adun tarihe yazdiracakti. Dünya Halepçe'de katledilen Kürtleri duyacak ama Altinkäprü'de katledilen Türkmenlerden kimsenin haberi olmayacakti. 1991'de Saddam'a bagh güçler, kuzeyde tüm Türkmen kentlerini ele geçirdi. Yüz binlerce Irakh göçmen Türkiye'ye ve Iran'a akm etti. Ortadogu'da Bir IsrailDaha! Tüm bunlar olup bittikten sonra, 5 Nisan 1991'de, Birlegmig Milletler devreyegirecek ve Irak'ta 36. Paralel'in kuzeyini "güvenli bõlge" ilan edecekti. Bölgede ikinci lsrail'intohumlari atilmiyti. Güvenli bölge haritalari anlagihr gibi degildi. Zikzak çizilerek sadece Kürt bölgeleri himayeye almmigti. Irak'm Yahudileri Kürtler olacakti. Musul 36. Paralel'in üzerinde olmasma ragmen güvenli bölge digmda kalmig, Talabani'nin egemen oldugu Süleymaniye ise 36. Paralel'in altmda olmasma karqmgüvenli bölgeyedahil edilmigti.

19 TÜRKSÜZ KERKÜK 21 Telafer, Musul, Kerkük, Altunköprü gibi genig Türkmen bölgeleri tamamen Saddam'm insafma terk edildi... Irak Milli Türkmen Partisi de Türkmenlerin haklarun korumak ve savunmak amaciyla iyte o dönemde kuruldu. Kerkük'ün tüm bu degigimin içinde özel bir rolü vardi. Türkmenler änce Saddam'in baskis1ylanefes alamaz hale gelecek, kuzeydeki olugum geliytikten sonra Kerkük üzerine oyun devreye girecekti. Kerkük'ü elinde tutan, Irak'a sahip olurdu. Irak'ta bir Kürt oluçamu ancak Kerkük'ü Kürtleptirerek olastydi içgaliylekerkük ve tüm Türkmen bölgelerindekatliam ve yikim nüfus ve tapu dairelerinde bayladio nedenle. Kerkük Stadyumu'na gelirken kilometrelercesüren yeni inçaatlarm önünden geçiyoruz. Yükselen yerleyim yerleri bana Filistin'i, Kudüs ile Ramallah arasmi hatirlatlyor. Yakinda burada, Kürt ve Türkmen yerlegim bölgeleri arasmda güvenlik duvarlari yükselirse çagmam. Amerikan yardunlari konut projeleriyle geliyor. Kerkük'ün çevresinde ingaat patlamasi yaçamyor. Yetkililer, yeni gelenlerin, Saddam'm 1957de Kerkük çevresinden göç ettirdigi Kürtler olduguna iddia ediyor. Saddam'm, 1957de Kerkük çevresinden göçe zorladigi Kürt nüfus 11 bin civarinda. Yeni gelenlerin sayisi nüfus rakamlarmdaki istatistikler göz önüne alinirsa, bunun en fazlabe; katt olabilir. Irak Türkmen Cephesi'nden yürütme kurulu üyesi Cemal gan, gelenlerin sayismm 650 bini geçtigini söylüyor: "1957de Saddam'm baskisiyla, nüfus üzerinde oynandigi, gidenlerin yerine Araplar yerleptirildigi dogru ama bagkasoru igaretierivar. Gidenlerin tümü acaba Kürt müydü? Saymm 11 bin civarmda oldugu nüfus kayitlarindabelli.ama gimdi Kerkük'e getirilen yüz binlerce Kürt'un, o zaman surülen aileler olup olmadigt belli degill Yeni göç dalgas1amerikan iggalinin ardmdan bagladi.4 yllda Kerkük'e getirilen 600 bini açkm Kürt nüfusla, kent nüfusu, 4 yllda 800 binden bir buçuk milyona ulagt1... Sefalet, hastaliklar, açhk, susuzluk büyüyor. Sitma, verem kol geziyor."

20 22 BOLVEYUT I Tipki Filistin Gibil Kerkük Stadyumu'na çöp gibi atilmig insanlar, yetkililerin ezberlettigi cümleleri tekrarhyorlar: Açlikla terbiye edilmig bir kadin, gözlerinde sorular, kamera ona döner dönmez bir çirpida "Biz Kerkük'teydik. Saddam bizi Erbil'e kovdu sonra tekrar buraya geldik" diyor. 1987de Erbil'e gitmeye.zorlanmiglaidi. 1957'de göç ettirilen ailelerin uzantisi olduklari iddia ediliyordu. Ama buraya gelenlerin ellerinde ne tapu kâgitlari, ne mezarhldarda akrabalari, ne de Kerkük kültürüne aidiyetleri vardi. Stadyumun bir köpesinde, bunaltici sicakta su bidonlari tagiyan bir adam. O da dört yildir stadyum sakinlerinden. Refah içinde yagayacaklarina dair çok sözler verildigini söylüyor. Stadyum yolunda yeni inga edilen 600 konutu görüp gärmedigimi soruyor. Amerikan yardimlari önce 8 bin ev projesi için baylamigti. Gerisi de gelecekti... Kerkük'e yerlegen Kürtler abad edilecekti. Verilen vaatler bunlardi. Ama iyte bir stadyumun taplari arasma sikiqmi; yüzlerce insan ve diger binlercesihastahk ve ölümle burun burunaydi... Bir baba, ince bedenine göre orantisiz büyük elleri havada, kisik sesle konuquyordu: "Bize yaçanacak bir yer versinler, yayayahm. Çok çok zor durumdayiz. Çocuklarimiz periçan burada. Eskiden Saddam dügmandir diyorduk ama gimdi düyman kim?" Oyun, anayasamn 140. maddesiyle devam etti. Bagbakan Maliki 140. madde, derhal uygulamaya geçmezse etnik k1y1mbaylayacagmi Kürt yetkililer, Kerkük'ün Kürtlügünü ispatlayacak bir referandum pegindeydiler. Türkmenler ve Araplar baski altmda, cendere içindeydiler. "Kerkük Kürtleymeli! Türkmenler Gitmeli!" Neydi qu meyhur 140. madde? Irak Turkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi Cemal ananlatmigti:

21 TÜRKSÜZ KERKUK 23 "Anayasanm 140. maddesine göre, üç agamah bir degigimöngörülmügtür: Önce normalleytirme denen süreç yaçanacak, ikinci olarak nüfus sayimi yapilacak ve sonunda referanduma gidilecektir. Normalleptirme dediklerisüreçte, Saddam döneminde göç edenlerin veya göç ettirilenlerin tekrar geriye dönmesi, arazilerin sahiplerine geri verilmesi ve degigtirilen idari smirlarin yeniden eskiye dönmesi saglanacakt1." Bu ve benzeri kararlar dünyamn pek çok yerinde BM uzmanlan eliyle anayasalara konuluyor, hedefler çerçevesinde uygulamaya geçiliyordu. Türkmeneli partisinden Ali Mehdi Sadik, niyetin bagmdanberi belli oldugunu söylüyor: "Bölgede ilk öldürülenler, nüfus ve tapu memurlanydi, iggalin ardmdan önce Kerkük nüfus müdürü öldürüldü. Olümsebebi kayttlarda yok. Ardmdan Musul nüfus müdürü öldürüldü. Neden? Çünkü Kerkük'te ve Musul'da demografik degigim yapilacakti. Bunlar dünyanm gözü önünde oldu..." Ali Mehdi Sadik'm Kerkük11Meclisi'ndeki odasiönünde peripan bekleyeninsanlari izliyorum. Gözleri yagh bir kadm, uzun siyah giysisinin etekleri parçalanmig, ayaklari yarah. Ali Mehdi Sadik, dört yildir bölgenin zengin ve egitimli Türkmen nüfusunun kaçirildigini, öldürüldügünü, ylldirildigim anlatiyor. Yaëlikadm yemenisini gözlerine bastiriyor. "Mesela son bir iki yilda kaç1rilan Türkmen igadamlari, toplam 5 milyon dolar fidye ödemigtir. Doktorlar mesela, Kerkük'teki Türkmen doktorlarm hepsiölümle tehdit edilmiplerdir. Çogu, ailesini yurtdigma çikartmiptir. Mühendisler, diger yüksek meslek erbabi olanlar ayni darumdadir. Çogu, memleketi terk etmigtir." Nuriye fisildayarak anlatiyor. O, her hafta il meclisinde Türkmen temsileilerin kapist önüne birikenlerden sadece biri. "Kaymmi evden götürdüler. Üç çocugu var, elimden bir gey gelmiyor. Gittim Süleymaniye'ye, beq dakika gösterdiler onu bana. Bir haftaönce Erbil'e gönderildigisöylendi. Erbil'e gittim, orada yok..." Sirada bir bagkakadm... Elmas Hamm oglunu ariyor. Bir gece ansizin kaylplara karigan oglu yüzlercesinin arasma bir isim olarak kaydoluyor...

22 I 24 BÖL VE YUT "Oglum geçen yd Bagdat'ta çaligiyordu. Okumuy, egitimli bir adamdi. Orada 6-7 ay kaldi. Sonra bir telefon geldi. Bir arkadayi oglumun kayboldugunu söyledi. Babasi, kardegi,arkadaqlari apar topar Bagdat'a gittiler. 10 gün sonra haber geldi. Oglum için 500 bin dolar fidye istiyorlardi." Türkmenler üzerinde baskive zulüm yogunlaym14ti. Plan buydu... Türkmenler gidecek Kerkük Kürtl yecekti. "Kalamizi Aldilar, Balamizi Çaldilar..." Mazlumdan zalime dönügenler tarihte sik görülür. Barzani agireti, bölgedeki onlarca agiretten biriydi. Ydlarca Bati'dan aldigi destekle büyüyüp, geligti. Bölgedeki tüm Türkmen agiretlerini zorbahkla sindirip dagitti.limdi 1991'de atilan tohumlarm meyvesini ylylyor. Onlarca agiretten biri olan Barzani agireti, artik resmi kurumlari, bayragi, peymergesi ve parlamentosu olan Kürt bölgesinin hâkimi. Bir zamanlar Kürt, Türk, Arap tüm kentlilerin Türkçe konuptugu, Türkmen okullarma gitmenin ayncahk oldugu bölgede, gimdi "Kürdüm" demek en zor kapdari aç1yor. Türkmen okullarmda bile Kürtçe egitim zorunlu kilmdi. Türkmen halk "aslmda" arasmda, Kürt kökenli oldugunu söyleyenlere rastlan1yor. Kürt yerel yönetiminin "resmen" olugmasiyla, Türkmenler ya yok sayihyor ya da oyuna bir kenarmdan katihyorlar... Kerkük Kalesi, köylerden zorla göç ettirilen Kürt nüfusun yaçam alani olmuy. Taglarl bir bir sökülürken, eski bir Türkmen deyiqini mirildaniyor Kale: "Kalamizi aldilar, balamizi çaldilar, daha can çekiirken salamizi saldilar..." Binlerce yllhk Kerkük, tarihinin en karanhk dõnemini yay1- yor. Cemal San "Türkmenler diglanmigttr!" diyor. "Siyasi denklemden diglanmiglardir. Kerkük Türkmenlerin kalesidir, özbe öz Türkmen pehridir ve burada da Türkmenler diglannnglardir. Amaç, Türkmenlerin milli kimliginiortadan kaldirmaktir. Irak iki milletli bir devlettir tezi ileri sürülüyor: Arap ve Kürt!"

23 TÜRKSÜZ KERKÜK 25 Bu cografyada Türkler istenmiyor. Bu topraklarm asd sahipleri birilerini korkutuyor. O yüzden Türksüz Irak dügleyenler, tipkt Türksüz Kosova, Türksüz Yunanistan, Türksüz Makedonya dügleyenlerle ayni paralelde. ÇünküBatt'am hedefibu yönde... Araplar ve Kürtler! Araplar Irak'ta devletten aldiklari güce, Kürtler Bati'ntn himayesine sahipler. Her iki halkm da silahh gücü var. Türkmenler, korumasiz. Silahh güçleri darmadagm edilmig, Türkiye'den umudu kesince aralarmda bälünme hizlanmig. Ali Mehdi Sadik diyor ki: "1600 kipilik milis gücümüz vardi. Amerika, Irak'a girdikten sonra milis güçler dagitildi. Türkmen milis gücü silah teslimine zorlandi. Anayasa gerekçe gösterilerek bu yapildi ama iqte görüyoruz, Ramadi'de milis güçler Amerika tarafmdan korunuyor, silahlandirdlyor!" "Silahsizlandir, Böl ve Yok Et" 1995'te Kerkük'teydim. Türkmen kargitibir televizyon yaymi sonrasmda neler oldugunu görmügtüm. O zamanlar Türkmenler örgütlü bir güçtü. Televizyon programmi protesto etmek için televizyon binasma yüzlerce Türkmen yürümügtü. Ya qimdi? Erbil'deki Bagunsiz Turkmen Hareketi Bagkam Kenan pakir Üzeyiragah, "Bizi paramparça ettiler" diyordu. "Erbil'de 11 Türkmen kuruluqu var. Kürt idaresine bagh Süleymaniye bölgesindeise 56 Türkmen adma çahyan taraf var." "Bu kadar çok bölünmeyi neye baghyorsunuz?"diye soruyorum. One egilip mavi gözlerini kisiyor "Zayif karakterliinsanlaruniz var!" diyor. "Para peginde'koçanlar var. Kendisini, halkim satanlar bütün milletlerde var, ne yazik ki bizde de varl" Kerkük'te Türkmeneli Partisi Bagkan Yarduncist Ali Mehdi Sadik, dig güçleri içaret ediyor: anda Irak'ta 3 milyon Türkmen var ama 3 milyon da Türk " u asilh insan var. Bu büyükbir güçtür. O nedenle Türkmenlerin birligi, Amerikan güçlerini de, Kürt otoriteleri korkutmaktadir." de, Arap ve iileri de

24 26 BOLVEYUT Amerika'nin destegiyle Kerkük'e el koyma operasyonunu yürüten eski peymerge, Kerkük il Meclis Baykam Rizgar Ali alayci bir üslupla durumu özetliyordu: "Kerkük Kardeglik Birligi, Kerkük'ü Kürt bölgesiiçinde dügünüyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen kenti oldugunu dügünüyor. Irakh cumhuriyetçiler ise Kerkük'ün bir Irak gehrioldugu konusunda israrh. Problem buradan baghyor. Hepimiz farkh dügünüyoraz!" Farkh dügünceler, farkh çikarlar vardi. Kürtler, Amerikan destegine sahipti... lyi örgütlendirilmiylerdi. 41 koltuklu il meclisinde çogunluk ellerindeydi. Türlü oyunla yüzde 60 oy toplam14lar, Türkmenler ise yüzde 18'de kalmiylardi. Kerkük'te il meclisive valilik oldubittiyle Kürtlerin denetimine geçivermigti. 11MeclisBaqkam Rizgar Ali, yapma çiçekler, aynalar, oymah koca koltuklarla süslü makam odasmda arkasma danteller, kaykilm14 Kerkük'ün statüsü hakkmdaki dügüncelerini sirahyordu: "Kerkük'ün statüsü tamamen Kerkük halkmm karanyla gekillenecektir." Sözünü kesiyorum: "Siz kipisel olarak ne dügünüyorsunuz?" "Ben Kerkük'ün Kürdistan'm bir parçast oldugunu düpünüyorum. Ama Kerkük, Kürdistan içinde özel bir statüyle yer almahdir." Fikrini uzun uzun gerekçelendiriyordu. Onun Kürdistan olarak tarif ettigi bölge, ashnda Türkmeneli'ydi. Telafer'den baglar, bir gerit gibi Diyala'ya kadar uzardi. O bölgedeki tüm adlar Türkçeydi, mezarhklar ay ylldiz nakigh, camiler, kaleler Türk kültürünün yansimastyd1. imdi petrol denizi Kerkük'ün, "IkinciIsrail"Kürdistan'm para makinesi olmasi isteniyordu. Kürt yönetim, Kerkük'ün son statüsünün belirlenmesi için halk oylamasini çart koquyordu. Kürt yerel yönetiminin bagkani Mesut Barzani, bu geciktirilirse istikrar ve banym tehlikeye girecegini açikça söylüyordu!

25 TÜRKSOZ KERKUK 27 "Normalleyme..." Ne Demekse! Halk oylamasmda istenen sonucun alinmasi için gereken her ey yapihyordu. Zorla Kerkük'e göç ettirilen ve vaatlerle kandirilan Kürt köylüler; yeni makamlar ve ayricahklar teklif edilen eski pegmergeler, yeni güvenlikler; kaçakçiliklaiçadamhgi arasmda dolaçanlar, Amerikan direktifleri dogrultusunda örgütleniyorlardi. Kerkük'te anayasanm 140. maddesinin uygulanmasi buyuruluyordu. Maddeye göre, önce "normalleytirme" adi verilen süreç gerçekleytirilecekti. 700 bin insanm öldügü, 1,5 milyon insanm sakat kaldigt,2 milyon insanm vatanmdan göç ettigi bir ülkede "normallegme" ne anlama geliyor, kimse bilmiyordu... Bu soruyu Rizgar Ali'ye sormuytum: "Îçgal altmdakitopraklarda nasil olup da normallegmeden söz edilebilir ki?" Kaykilmig, burnu havada tavriyla, eski pegmerge yeni politikaci olarak, pantolonunun ütü izini parmaklari arasmdan geçirip muhtegem bir cevap vermigti: mi? Ne iqgali!" "lygal Arapçay1 gayet iyi bilen bir halkin içgalin anlamim bilmemesi olasi mi? Ama iggalin adi burada "ihtilal"di. lygaleortak olanlar, ihtilal sözünü daha sempatik bulmuy olmaliydilar. Kerkük Îl Meclis Baykam Rizgar Ali sözüne devam etti... "Biz Irak'i kurtardigi için Amerikan hükümetine tegekkür ediyoruz!" "Sizi çok sevdikleri için mi kurtardilar?" diye soruyorum. Alayc1tavruna aldirmadan devam ediyor: "Belki onlar da buradan bir fayda saglamig olabilirler. Irak, çok stratejik bir bölge. Sadece petrolden ibaret degil. Bizim jeopolitikve jeostratejikönemimiz de var." Irak Türkmen Cephesi'nden Cemal gan, "Dogrudur. Amerika sayesinde özgürlegtiler. Irak resmi olarak degilse de artik parçalanmigtir" diyor. kuzeyde isimsiz bir devlet var. Deklare edilmemig bir " imdi devlet! Ayrica, ülke siyasi cografyayla degil, begerismirlarla bölünmüy durumda. Bugün artik mek imkânsizdir." ii bölgesinden Sünni bölgesine geç-

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü santralistanbul Küresel Sorunlar Platformu http://www.platformforglobalchallenges.org http://www.twitter.com/pgchallenges http://www.facebook.com/kureselsorunlarplatformu İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO. TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.11, ARALIK 2016 MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI 15 Aralık 2016 tarihinde ORSAM, TEPAV ve TOBB Ekonomi

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Klinik Araştırmalarda Türkiye nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Arasındaki Yeri

Klinik Araştırmalarda Türkiye nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Arasındaki Yeri Klinik Araştırmalarda Türkiye nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Arasındaki Yeri Sanofi Türkiye ve MENA Bölgesi Klinik Araştırmalar Ünitesi Müdürü Türkiye birçok firmanın yönetim üssü Avrasya

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

BLOG ADRESİ :

BLOG ADRESİ : BLOG ADRESİ : http://ozel-buro.tumblr.com ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUNA AİT TUMBLR BLOGUNDA HALEN İŞLENEN VE İLERİDE İŞLENECEK OLAN KONULAR AŞAĞIDA GAYET AÇIK VE BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. MAKALE VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

Kürtler gerçekten de ABD'nin umrunda mı?

Kürtler gerçekten de ABD'nin umrunda mı? Kürtler gerçekten de ABD'nin umrunda mı? Iraklı Kürtler, yerel aktörlerin sürekli yaptığı bir hataya düşerek, kendilerinin Amerikalıların gözündeki stratejik değerini fazla abartmış görünüyorlar. 04.10.2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 Irak'ın Tarihçesi Türkmenlerin Kökeni Türkmenlerin Irak'a Yerleşmeleri Türkmenlerin Irak'ta Kurdukları Devletler ve

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi 5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi ABD, 50 yıldır Irak ı parçalayıp kukla bir Kürt devleti kurmanın altyapısını yapıyor. Son olarak 1996 da 5 bin peşmerge ve PKK lı, Guam Adası nda gayrinizami savaş,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ Birkaç yıl öncesinde Ġran Ġslam Devrim Muhafızları (ĠĠDM) aktif bir Ģekilde güvenlik alanında, geniģ bir Ģekilde de siyasi ve ekonomi benzeri alanlarda geniģ Ģekilde

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

İngiliz Belgelerinde Kurdistan

İngiliz Belgelerinde Kurdistan Derleyen Mesut Yeğen İngiliz Belgelerinde Kurdistan dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 13 İngiltere'nin Kürdistan Siyaseti 15 Osmanlı Eliti ve Kürdistan 18 KürtEliti 19 Yeni Rejim ve Kürtler 21 Şeyh Said

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum Irak ta Bugünkü Durum Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) ABD nin Irak ı işgalinin en görünür sonuçları Irak ta siyasi gücün ve iktidarın kontrolünün Sünni azınlıktan Şii çoğunluğa geçmesi, Irak güvenlik

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı...

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... ORTADOĞU DENKLEMİ (*) Dursun YILDIZ Su Politikası Uzmanı USİAD Genel Başkan Danışmanı ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından bu ülkenin yönetim yapılanması

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Filistin'den özgürlüğe bedel çizimler

Filistin'den özgürlüğe bedel çizimler Filistin'den özgürlüğe bedel çizimler Filistinli karikatürist sorgu esnasında bir kağıt parçası ve kurşun kalem çalmayı başardı ve dışarı çıktığında çizeceği karikatürlerin bir listesini yaptı. 12.05.2017

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili

Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili HAYIR DA; HAYIR VAR. Dünyanın en mutlu, en iyi eğitim, sağlık ve gelir koşullarına sahip insanları, milletin ortak aklını kullanan parlamenter rejimle yönetilen ülkelerde

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 İÇ POLİTİKA KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü

Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Sayfa 1 Irak ta Kürt Partileri Arasındaki Rekabet Dinamikleri ve Kerkük Petrolü Ali SEMİN Irak ta IŞİD/DAEŞ terör örgütü ile yerel

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı