BANU AVAR. Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri. Remzi Kitabevi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANU AVAR. Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri. Remzi Kitabevi"

Transkript

1 BANU AVAR Batz'mn Politikalarz Bugün de Aym: BOL VE YUT! 13 ÜlkedeBatz Projeleri Remzi Kitabevi

2 I 'BÖL VE YUTŸ/ Banu Avar Her hakki sakhdir. Bu yapitin aynen ya da özet olarak hiçbir bölumu, telif hakki sahibinin yazilt izni ahamadan kullamlamaz. Editör: Irmak Zileli Kapak: Emrah Apaydm ISBN $ BÎRÎNCÎ BASIM: KRS1m, 2008 Bu kitabm basum2000 adet olarak yaprimzµrr. Remzi KitabeviA.., Akmerkez E3-14, Etiler Istanbul Tel (212) Faks (212) Baski ve cilt: Remzi KitabeviA.Sḅasim tesisleri 100. Yil Matbaacilar Sitesi, 196, Bagcilar-Istanbul

3 TRT emekçilerine tepekkürlerimle...

4

5 Ïçindekiler Okura llksöz,9 Bati'nm "Projeleri" ve Birle en Avrasya, 11 Türksüz Kerkük, 17 "Erbil Simrlar Arasinda!", 34 Ürdün'ün Hagemit Kralhgi, 54 Nasir'm Misir'i ve Bugün!, 75 Lübnan: Küresel Güçlerin Politika Laboratuvan, 94 Suriye: "Terörist Devlet!", "IranYih", 133 Rusya'da 3. Dönem!, 151 Abhazya, Zamamn Kiyisi..., 169 "Gül Devrimi"nin Ardmdan Tiflis, 186 Kosova Açik Yara!, 213 Sudan'a Darfur Oyunul, 234 Malezya'mn "Ihmh Islam"i,259 Singapur: Uzak Asya'da Bir IsrailModeli!, 277

6

7 OKURA ÍLKSÖZ 4 y1180 küsur program ve iëte 4. kitap! Kendini Bati'ya adamig bazi medya mensuplarma bakihrsa "skandal program", on binleri apan destek postalanna gäre "gerçeklerin aynast" Smirlar Arasmda Mayis 2008'de tam 4. ylldönümünde yaymdan kaldirildi. Küçük bir grup insanm büyük özveriyle ortaya çikardigt bir programdt. Önüne konan engeller hep çok büyük oldu ve bu 4 yiha büyük bir bölümünde engellerle baça ç1kmak programi yapmaktan daha zordu. Smirlar Arasmda, demokrasi, özgürlük laflariylagäz boyamaya çal1;anlart, Amerika'nm "Büyük Ortadogu Projesi"nin ana hatlarmi depifre ediyordu. Saldin da o oranda oluyor, program gimgekleri üzerine çekiyordu. Tarafh bir programdt Türkiye'nin tarafmdaydi, "bazi Bir TRT yetkilisi, programm yay1ndan kaldinlmasmda büyükelçilerin" yikâyetlerinin etkili oldugundan säz etmigti. Türkiye'de Türkçe bakiyh bir program onlan rahatsiz ediyordu. Geregi yapilacakti... Yapildi. Programm ardmdan öncelikle aileme, dostlarima sonra ekibime ve bize fedakârca yardim eden TRT çahyanlarma tegekkürü borç bilirim. Ve 4 yd boyunca bizi hiç yalmz birakmayan, postalan, fakslan ve teleforlanyla dikenli yollarda bize güç veren izleyici ve okurlara saygt, sevgive tegekkürlerimi sunanm. Samnm en gansh program yapuncdarmdan biriyim. Böylesi bir destek az gazeteciye nasip olur...

8 10 BÖL VE YUT 2007nin birinci döneminde gittigim 13 ülkenin hali pür melalini bu kitapta derledim. Ingilizlerin "böl ve hükmet" (divideand rule) olarak özetledigi sömürge kuralini kitaba ad olarak seçmigtim Ama Bertan Abi'nin (Onaran) önerisiyle Böl ve Yut olarak degigtirdim. Smirlar Arasmda programmm son yolculuk notlarmi kapsayanbu kitapta, Ortadogu'da Îngiliz eliyle yaratilan Ïsraildevletini, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika ve Uzak Asya'da kopyalama çahqmalarmdan örnekler sunulmaktadir. Bati emperyalizminin dünyanm çegitli cografyalarinda yer alan birçok ülkede "Böl ve Yut" pablonunu nasil uyguladigmi anlatmaya çahytim. Bu çablon ilk kez Ortadogu'da Israildevleti yaratilarak uygulandi. Kitapta, bu 13 ülkede, benzer metotlar uygulanarak halklarm i nasil birbirine kirdirildigini,kompu devletlerin arasina nasil kamalar sokuldugunu ve "amaca" ulaymak için "degiçmez bir yöntemin" içbirlikçiler vasitastyla nasil sahnelendigini okuyacaksmiz. Emperyalizmin baskisma bagkaldiranlari, boyun egenlerle kiyaslayacaksmiz. Gözyagive kanabulanmi; ülkelerde iç ve digbedhahlarin marifetlerinden örnekler bulacaksmiz... Ve her ülkede sahneye konulan oyunlarm gifresinin yüzyillardir ne kadar benzer olduguna bir kez daha qaçacaksimz... Bati'nm "Böl ve Yut" oyunu aslmda zay1ftemeller üzerinde duruyor. Halkm örgütlü birligi Bati'nm oyununu bozuyor. O yüzden bunca cefa, ipkence, yalan ve kan! Ama her geye ragmen, tarih, sahnelenen oyunun uzun vadede ipeyaramadigmibirçok örnekle anlatiyor... Durum, direnen halklarm yeni destans1örneklerine çahit olacagimizi müjdeliyor... Eylül 2008

9 "PROJELERÍ" YE BÍRLEgEN AVRASYA BATI'NIN Türkiye, uzun zamandir bir atep çemberi içinde. Bati'da Ege, güneyde Kibris, doguda Irak sorunuyla ugrayan Türkiye, gimdi Karadeniz'deki ve Kafkaslar'daki sicak geliqmelerle karyi kargrya. Tarih, Türkiye'yi tarafim belirlemeyezorluyor. Türkiye'yi yönetenler kayitsizçartsiz Amerika ve Avrupa dayatmalariyla kendilerine yön çizmeye çahyirken, dünya, tarihin en önemli ayriqmasim yaqiyor. Emperyalist devletler ve köleleytirdikleriuluslar bir yanda, "yeter" baçkaldiran, diyen ve kafa tutan uluslar diger yanda, ittifak arayipmda. Rusya, Çinve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bir araya geldigi ganghangigbirligiörgütü toplantilarma artik Iran, Hindistan, Pakistan da gözlemci olarak katiliyor. Bu ülkeler Afrika ve Güney Amerika'nm çegitli devletleriyle dayanigma içinde, Bat1'mn emperyal politikalarina etkili cevap veriyorlar. Ekonomik ve siyasi olarak köqeyesikigm14 Bati, hirçm çikiplarla ortaligi kana boyarken karpismda çaresiz seyreden uluslar degil, onu tehdit eden rakiplerle karyllayiyor. Türkiye tüm bunlarm içinden geçerken, Amerika ve Avrupa sopast altmda, Türk halkmm çikarindan yana özgür bir politika sergileyemiyor. Dünyaya "Ben Bati'dan yanay1m!" mesaji veriyor. Condoleezza Rice'in dedigi gibi, "Türkiye, kendine verilen rolleri oynuyor!"

10 12 BOLVEYUT SIMH ninam Ortadogu bugün Gazi Mustafa Kemal'in ülkesi, tüm mazlum milletlerin kurtulug mücadelesini örnek aldigi ülke, bugün Amerika'nm askeri oluqumu olan NATO'nun, ABD'nin siyasi kola olarak çaliçan BirlegmigMilletler, finans orgam olan IMFnin, ABD etkisi ve denetimindeki, Lizbon Antlaymasi'nda ortaya çiktigi üzere yok olmakta olan bir birligin, Avrupa Birligi'nin agir baskilari altmda mazlum milletlere karpikullamlmaktadir. Kompulariyla arasi aç11- makta, bölgede soyutlanmasina yol açacak politikalara itilmekte, ayrica içerde uygulanan projeleriyle, tipki yüz yll "demokrasi" öncesindeki gibi bölünüp parçalanmasi için etnik kigkirtmalarm merkezi olmaktadir. Türkiye eger tarafini dogru seçmez ve Mustafa Kemal'in Sadabad ve Balkan Pakt1'yla olupturdugu dengeden dersler almazsa, yakm gelecekte Bati taperonlagunun bedelini agir ädeyebilir. Mustafa Kemal, Bati'dan gelen sert rüzgârlara kargi sirtim Dogu'ya, Sovyetler'e, Iran'a ve Hindistan'a dayayarak bir milli mücadele örgutlemigti. Dünya bugün emperyalist güçler ve mazlum milletler olarak ikiye ayrdmigtir. Ve Türkiye tarihine yakipir bir biçimde, mazlum milletlerin yanmda tarafru belirlemeli, öncü yerini almah ve politikalarim buna gäre olugturmahdir.

11 BATI'NIN "PROJELERI"VE BIRLE EN AVRASYA 13 StSAII Amerikah General Ralph Peters'in çizdigi'kan Simrlart' haritast Bati, "Ortadogu" terimini, geçen yüzyilda Osmanh imparatorlugu'nu parçalarken üretti... Osmanh devletinden koparilan Filistin, Ürdün ve Irak, Ingiliz mandasma almmigti. Büyük Britanya Sömürgeler Bakanhgi ipte o zaman IstanbulBogazi'ndan Hindistan'a kadar olan bölgeye "Ortadogu" denilmesini kararlaytirdi. Birinci Paylagnn Savaqi sonrasi, Ingiliz istihbaratservisi'nin Ortadogu uzmanlarmdan Thomas Edward Lawrence, yani meghur Arabistanli Lawrence, Ortadogu'da gösterdigi olaganüstü çabalarla, smirlarm cetvelle çizilmesine ve yapay ülkeler olugturulmasma katki sagladi. Ortadogu'da bu devletçikler olugturulurken Bati'nm çikarlariön plandaydi. Smirlar çizilirken cografi, etnik ve tarihi etmenler göz ardi edildi. Osmanh'dan arta kalan bölge her an kariytirilabilir ve kolayhklayönlendirilebilir bir hale getirildi, Bugün çizilen yeni Ortadogu haritalari geçmigin devamidir... Emperyalist Batili devletler, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Dogu Akdeniz'den Iran Körfezi'ne, Afrika'dan Uzak Asya'nm içlerine uzanan bir alanda yeni smirlar çizmekteler... Ortadogu'yu gekillendirenler, bugün dünyanin pek çok yerinde yeni Ïsrailler yaratma pegindeler.

12 14 BÖL VE YUT Hiristiyan Bati dünyasi, enerji ve tabii kaynaklar bakimmdan zengin ülkelerde terör estiriyor... Balkanlar'da her yani kana boyadd tan sonra Kosova'yi Balkanlar'm Israil'i ilan ediyor. Kafkaslar'da Gürcistan't turuncu darbeyle gekillendiriyor. Kafkasya'ya bir "Israil"mevziliyor. Bati, her cografyada bir "Israil" istiyor. Osmanh topraklarmda, Filistin yurdunda, Israil devletini Britanya Kralhgt elleriyle kurmuytu. Ortadogu trajedisinin baglangiç noktasi Filistin topraklarimn yagmalanmasi ve Yahudi devletinin olugturulmasi projesiydi. ilk "Büyük Ortadogu Projesi" Birinci Dünya Savagi'yla hayata geçti... Bati, önce Arap alemini soyagacma göre bölecek, Arabistanh Lawrence'lar vasitasiyla Türklere kargi ayaklandiracak ve 50 ydhk bir sürede kendi kalesine yer açacakti. Israilböyle dogdu... Aym model Hindistan'da, Malezya'da, Lübnan'da, Irak'ta da sahneye kondu... Israil rahat bir nefes alsm diye, birlegmeye çahpan Araplar paramparça edildi. Sünni-gii çatigmasi körüklendi... Medeniyetler çatigacak, petrol cografyasi denetime almacakti... Ortadogu'da kilit ülke Israil'di... Ona yakin ve ondan uzak olanlarm duruqu önemliydi. Bu cografyada bazi ülkeler birleytirilmeye, bazilari bölünmeye çahquacakti... ÖrneginÜrdün Filistin'le birlegmeliama Irak üçe bölünmeliydi... K1bristek bir yerden yönetilmeli, Lübnan ve Suriye bölünmeliydi. Her ülkede "demokrasi" söylemi yayllmah, her ülkenin "Amerikahlari" olmahydi. Kuzey Irak'ta, içgalin adi"ihtilal"dil Amerikaldar kurtariciydi. Bazilari için Amerika kurtaricidan da öte "kutsaldi"! Kerkük Îl Meclis Baykan1Rizgar Ali, Bush için "O bir melektir!" derken çaka etmemigti. Ayni söylem, bagtmsiz yapdiveren Kosova'daki Arnavutlar için de geçerliydi...

13 BATl'NIN "PROJELERI"VE BIRLESENAVRASYA 15 Amerika, Kosova'ya da "demokrasi" getirmiyti. Kosova bir anda bagimsiz yapilmigti. Gerçi ekonomisi, siyaseti, hatta yargisi ve savunmasi tümüyle Batfya baghydi ama yine de bagimsizdil Bagimsizlik ilani kutlanirken, mecliste Amerika ve Avrupa Birligibayraklari altmdalardi. Milli mary yerine Avrupa Birligi'nin müzikal sembolü olan Beethoven'in 9. Senfonisi'ni dinliyorlardi. Deniz agiri bir Amerikan eyaleti daha kuruluvermigti. Kosova Balkanlar'daki Israil'di. "Bagimsiz" ilan edildiginde pandoranm kutusu açilmigti. Romanya'da yayayan Macarlardan, Ispartya'mn Basklarma ve tabii Abhazya ve Osetya gibi Kafkas halklarmdan Transdinyester'e, Bosna'daki Sirp Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzanan bir yelpazede "bagimsizhk"isteyen halklara ne cevap vereceklerdi? Yamt pu oldu: "Kosova bagkaf' Batili güçler, gerek Balkanlar'da gerekse Kafkasya'da kendilerine bagladiklariyönetimleri yönlendirirken amaç tüm zenginliklerin yatag1 Avrasya cografyasmda denetimi saglamakti. Bunun için henüz denetleyemedikleri bir deniz kalmigti: Karadeniz. Tüm çabalarma ragmen Bati, Karadeniz'e yerlegememigti. Önlerinde Montrö ve Batfya yakasmikaptirmamig, Karadeniz'de kiyisiolan ülkeler vardi. Bir çare buldular ve 4,5 milyon nüfuslu Gürcistan'm turuncu lideri Saakapvili'yi kulland11ar. 75 bin nüfuslu Osetya'yi iqgaleyeltenen Gürcistan, kargismda 140 milyon nüfusu olan Rusya'yi bulacakti.bunun ardmdan Bati, magdur olan Osetlere "uluslararasi" yardim için kollari sivayacakti. Yardimi ne hikmetseamerikan donanmasmm son sistem silahlarla donatilmig donanmasi taplyacak ve "mecburen" Karadeniz'e gireceklerdi. Osetlere yardun amactyla gelen donanma, Gürcistan'm Batum Limanfnda bekleyecekti. Amerika nihayet Karadeniz'e de girmipti ama bu kezkargismda birlegenbir Avrasya vardi. SSCB'nin yikilmastyla tek kutuplu kalan dünyada, farkli güç dengeleri kimildamayabaplamigti. Ekonomisi, siyasetive ordusuyla bir ülkeler toplulugu Batfya kargi duruyor; 2008'de Amerikan ve Bati politikalarmi tersyüz

14 16 BÖLVEYUT eden bir Asya yavaçça ayaklan üzerine kalkiyor... Batihemen her ülkede basm organlarmi yayin denetimde tuttugundan bu geligmelerden yeterince haberdar olamiyoruz ama haberdar olduklarimiz, Avrasyah liderlerin Bati'ya taviz vermedigini gösteriyor. Rusya, Kafkaslar'da çikarilan kargaçaya,abhazya ve Osetya'nm bagunsizhgmitamyarak cevap verdi. Tacikistan'da tüm ganghay IgbirligiÖrgütüüyesi ülkelerin yanssira; Iran, Hindistan, Pakistan gibi gözlemci ülkeleri de davet ederek biitoplanti yapt1... Bu, yükselen bir kutbun gövde gösterisiydi... Dünya sicak geligmelerin tam ortasinda iki kargit kutba ayr191- yor. Bunun, geçmigin Soguk Savagyillarina benzemeyecegi anlagihyor. Bugün isi çok daha yuksek. B1çakhalklarin kemigine çoktan dayanm14. Tehdit altmda olan Avrasya, Afrika ve Güney Amerika'yla baglari sikilagtiriyor... Rusya, Çin, Hindistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri aralarma Iran't da ahyor... Avrasya stratejik ortakhklarla Batfya karyikenetleniyor... Bati, Avrasya'da yer alan ülkeleri bölüp parçalamay1, halklar "asit arasma dökmeyi" ve böylece kendine yarayana kolayca el koymayi hedefliyor. Simdigelin, Ortadogu'dan, Balkanlar ve Kafkaslar'a, Afrika ve Uzak Asya'da açilan asit deliklerinin durumuna bir bakalun. Tarihin bu dönemecinde mazlumlarm ve zalimlerin mücadelesine tamk olahm Eylülü ile 2008 Mayisi arasmda gözlemledigimiz13 ülkeden notlari ilginize sunuyorum. lyteirak'm Kerkük'ünden, Sudan'm Darfur'una, Kosova'dan Singapur'a "Böl ve Yut" projeleri... Yeni"Israil"çablonlari! Ve giderek bilinçlenen halklarm küresel rüzgârlara karyibirlegmeçabalari...

15 - TÜRKSÜZ KERKÜK Eylül 2007 Yolculugu Kerkük deyince aldmiza ne gelir? Birileri oraya "Irak'm Kosovasf diyor. Bagdat'daki katliamm beteri, Kerkük, Telafer Diyala gibi Türkmen kentlerinde de sessiz sedasiz sürüyor. Kerkük bir laboratuvar... Büyük güçler, tipki yüz y11önce oldugu gibi, topragm üstündekileri yok edip topragm altml ele geçirmeyi hedefliyor. Hedef büyük. Kerkük, Irak petrollerinin büyük bir kisoma sahip. Herkes baçkayanindan çekigtiriyor! TÜRKiYE JRAN KKlC RK SIJRiYE Musul Kerkûk IRAK Ba dat SUUDi ARABiŠTAN BVY2

16 18 BOL VE YUT I Eski Türkmen kenti Kerkük, birileri için Kürt bölgesinin kalbi! Digerleri, "Mezarhklara, henüz yok edilmemi; Osmanh izlerine bakm!" diyor. Ïlçelerinșokaklarm isimlerine, konuqulan dile, âdetlere! Ama nafile... Etnik ve dini ayrim Bati'mn kihciylagekilleniyor. Savaym ortasmda Kerkük'te bir demokrasi oyunu oynamyor. Meclisler kuruluyor,valiler atamyor, mahkemeler yap1hyor... Amerika Kerkük'e girdigi gün nüfus ve tapu daireleri yakihmytt... imdi Kerkük'e yeni bir kimlik biçiliyor. 50 derece altmda yanan Kerkük'te bir sonbahar. Merkezden varoplara dogru gidiyoraz. Kerkük Il Meclisi'nce tarafimiza tahsis edilen korumalar ve zirhh araç, tozlu yollarda zigzag yaparak ilerliyor. Kameramamm Ismail Dostoglu'nun yüzünde o güne kadar görmedigim bir ifade. Sikmtih gärünüyor. "Buna binmemeliydik!" diye fisildlyor. "Bunlar koruma araçlari. Pusulara en çok hedef olanlar." Arkada, Ismail ile bir güvenlik görevlisi arasmda oturuyorum. Önde arabayi kullanan Kürt güvenligin altm saatine bakiyorum. Sonra da Ray Ban gözlüklerine... Kerkük 11Meclisi'nden 30 km uzakhktaki stadyuma, son hizla, arabadaki her köpeyeçarparak, devrilip dogrularak on dakikada geliyoruz. Terk edilmig bir stadyumun kapismdan içeri giriyoraz. Her yanda zayif, hasta, bitkin çocuklarm yaglanmig gözleriyle kargilaiyoruz... Arap, Asuri, Kürt çocuklar... Bir stadyumun içinde yaamaya çahqiyorlar. Çocukluklarmi çoktan geride birakmiglar. Bey yaymdakiler bile bin yaymdaymig gibi. Çocukbedenlerinde iqgalin agir izlerivar. Derileri buruguk, gözleri yüzlerinin yarismi kaplamig, vücutlarmda garip lekeler, ayak bileklerigig... Ellerinde kurumuy ekmek parçalari, gaz bidonlarma doldurulmuq pis sulardan içiyorlar. Kameray1 görünce kocaman gözlerindeki ifade degipmeden agtzlari gülüyor, poz veriyorlar. Stadyumu çevreleyen merdiven altmda bir aile. Dört adet yer yatagt üzerinde halsiz yatan çoculdar. Onlar dört yildir stadyumda yapyor. Yerde kuratulan ekmekle besleniyorlar.birinin sirtmda ye belinde garip çikintilar var. Annesi çaresiz, sürekli gülümsüyor... "Bizi buraya getirdiler sonra da unuttular!" diyor.

17 TURKSUZ KERKOK 19 Kerkük Îl Meclisi önü Onlar buraya degi ik yörelerden getirilmig binlerce,on binierce Kürt göçmenden bir kismi. "Kürt Kerkük" için oynanan oyunun kurbanlari. Kerkük Kürt Yönetimi, onlar1 gazetecileregöstermek için özel gayret sarf ediyor. Bõylece Kerkük'ün ne kadar "Kürt" oldugunu göstermig oluyorlar. Buraya ölümcül bir oyunun aktörleri olarak getirilen halk, adina "yaçamak" denen bir deneyden geçiyor... Burada su yok, yemek yok, elektrik yok. Kerkük, bir petrol denizi ama benzin yok... Burada ölüm, korku, baski,cinayet var. Burada gözaltivar; burada hastahk var; kaçirma, tecávüz, kaybolma var. Burada korumalar, zirhh araçlar, silahlar, silahlar var... Dünyanm gözü "insana" degilpetrole odakh... Kerkük, Petrol Denizi! lygalden önce, Irak petrollerinin neredeyse yarisi Kerkük'ten çiktyordu. Kerkük, Irak'm belki de en zengin kenti.

18 20 BOL VE YUT Kürdistan hayalini pompalayanlar, ekonomik olarak Kerkük'e güvenmiglerdi. Amerika'nin eski Irak istihbarat ekibi baykantwayne White, "Kerkük'te kendikendini tagiyan bir ekonomikurmaktan" söz etmigti. Hayalleri gerçekleymemigti ama çahymalar devam etmekteydi. ÇünküKerkük bir petrol deniziydi. Hesaplara göre sadece Kerkük petrolü, Amerika'nin 40 yilhk getrol ihtiyacun kargilayabilirdi! "gark sorunu" bu yüzden yaratilmigt1. Ortadogu bir asirdir, bu yüzden hedef tahtasiydi. lçerde birbiriyle mücadele eden gruplar yaratilacak, birbirlerine karpikullandacak, sonra yeniharitalar ortaya çikacakti. Îran-Irak savagi içte böyle baglam14ti.amerika, önce Saddam'1 iran'a saldirtmig ardindan Irak'i hedef almigti. Güçlenen Irak'a karyi, Kürt gruplar kullamlacakti.kürt gruplar Bati'mn gücüyle ayaklanmca, Saddam, yine Bati'dan aldigi kimyasal silahlari kullanacak; Halepçe katliamiyla adun tarihe yazdiracakti. Dünya Halepçe'de katledilen Kürtleri duyacak ama Altinkäprü'de katledilen Türkmenlerden kimsenin haberi olmayacakti. 1991'de Saddam'a bagh güçler, kuzeyde tüm Türkmen kentlerini ele geçirdi. Yüz binlerce Irakh göçmen Türkiye'ye ve Iran'a akm etti. Ortadogu'da Bir IsrailDaha! Tüm bunlar olup bittikten sonra, 5 Nisan 1991'de, Birlegmig Milletler devreyegirecek ve Irak'ta 36. Paralel'in kuzeyini "güvenli bõlge" ilan edecekti. Bölgede ikinci lsrail'intohumlari atilmiyti. Güvenli bölge haritalari anlagihr gibi degildi. Zikzak çizilerek sadece Kürt bölgeleri himayeye almmigti. Irak'm Yahudileri Kürtler olacakti. Musul 36. Paralel'in üzerinde olmasma ragmen güvenli bölge digmda kalmig, Talabani'nin egemen oldugu Süleymaniye ise 36. Paralel'in altmda olmasma karqmgüvenli bölgeyedahil edilmigti.

19 TÜRKSÜZ KERKÜK 21 Telafer, Musul, Kerkük, Altunköprü gibi genig Türkmen bölgeleri tamamen Saddam'm insafma terk edildi... Irak Milli Türkmen Partisi de Türkmenlerin haklarun korumak ve savunmak amaciyla iyte o dönemde kuruldu. Kerkük'ün tüm bu degigimin içinde özel bir rolü vardi. Türkmenler änce Saddam'in baskis1ylanefes alamaz hale gelecek, kuzeydeki olugum geliytikten sonra Kerkük üzerine oyun devreye girecekti. Kerkük'ü elinde tutan, Irak'a sahip olurdu. Irak'ta bir Kürt oluçamu ancak Kerkük'ü Kürtleptirerek olastydi içgaliylekerkük ve tüm Türkmen bölgelerindekatliam ve yikim nüfus ve tapu dairelerinde bayladio nedenle. Kerkük Stadyumu'na gelirken kilometrelercesüren yeni inçaatlarm önünden geçiyoruz. Yükselen yerleyim yerleri bana Filistin'i, Kudüs ile Ramallah arasmi hatirlatlyor. Yakinda burada, Kürt ve Türkmen yerlegim bölgeleri arasmda güvenlik duvarlari yükselirse çagmam. Amerikan yardunlari konut projeleriyle geliyor. Kerkük'ün çevresinde ingaat patlamasi yaçamyor. Yetkililer, yeni gelenlerin, Saddam'm 1957de Kerkük çevresinden göç ettirdigi Kürtler olduguna iddia ediyor. Saddam'm, 1957de Kerkük çevresinden göçe zorladigi Kürt nüfus 11 bin civarinda. Yeni gelenlerin sayisi nüfus rakamlarmdaki istatistikler göz önüne alinirsa, bunun en fazlabe; katt olabilir. Irak Türkmen Cephesi'nden yürütme kurulu üyesi Cemal gan, gelenlerin sayismm 650 bini geçtigini söylüyor: "1957de Saddam'm baskisiyla, nüfus üzerinde oynandigi, gidenlerin yerine Araplar yerleptirildigi dogru ama bagkasoru igaretierivar. Gidenlerin tümü acaba Kürt müydü? Saymm 11 bin civarmda oldugu nüfus kayitlarindabelli.ama gimdi Kerkük'e getirilen yüz binlerce Kürt'un, o zaman surülen aileler olup olmadigt belli degill Yeni göç dalgas1amerikan iggalinin ardmdan bagladi.4 yllda Kerkük'e getirilen 600 bini açkm Kürt nüfusla, kent nüfusu, 4 yllda 800 binden bir buçuk milyona ulagt1... Sefalet, hastaliklar, açhk, susuzluk büyüyor. Sitma, verem kol geziyor."

20 22 BOLVEYUT I Tipki Filistin Gibil Kerkük Stadyumu'na çöp gibi atilmig insanlar, yetkililerin ezberlettigi cümleleri tekrarhyorlar: Açlikla terbiye edilmig bir kadin, gözlerinde sorular, kamera ona döner dönmez bir çirpida "Biz Kerkük'teydik. Saddam bizi Erbil'e kovdu sonra tekrar buraya geldik" diyor. 1987de Erbil'e gitmeye.zorlanmiglaidi. 1957'de göç ettirilen ailelerin uzantisi olduklari iddia ediliyordu. Ama buraya gelenlerin ellerinde ne tapu kâgitlari, ne mezarhldarda akrabalari, ne de Kerkük kültürüne aidiyetleri vardi. Stadyumun bir köpesinde, bunaltici sicakta su bidonlari tagiyan bir adam. O da dört yildir stadyum sakinlerinden. Refah içinde yagayacaklarina dair çok sözler verildigini söylüyor. Stadyum yolunda yeni inga edilen 600 konutu görüp gärmedigimi soruyor. Amerikan yardimlari önce 8 bin ev projesi için baylamigti. Gerisi de gelecekti... Kerkük'e yerlegen Kürtler abad edilecekti. Verilen vaatler bunlardi. Ama iyte bir stadyumun taplari arasma sikiqmi; yüzlerce insan ve diger binlercesihastahk ve ölümle burun burunaydi... Bir baba, ince bedenine göre orantisiz büyük elleri havada, kisik sesle konuquyordu: "Bize yaçanacak bir yer versinler, yayayahm. Çok çok zor durumdayiz. Çocuklarimiz periçan burada. Eskiden Saddam dügmandir diyorduk ama gimdi düyman kim?" Oyun, anayasamn 140. maddesiyle devam etti. Bagbakan Maliki 140. madde, derhal uygulamaya geçmezse etnik k1y1mbaylayacagmi Kürt yetkililer, Kerkük'ün Kürtlügünü ispatlayacak bir referandum pegindeydiler. Türkmenler ve Araplar baski altmda, cendere içindeydiler. "Kerkük Kürtleymeli! Türkmenler Gitmeli!" Neydi qu meyhur 140. madde? Irak Turkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi Cemal ananlatmigti:

21 TÜRKSÜZ KERKUK 23 "Anayasanm 140. maddesine göre, üç agamah bir degigimöngörülmügtür: Önce normalleytirme denen süreç yaçanacak, ikinci olarak nüfus sayimi yapilacak ve sonunda referanduma gidilecektir. Normalleptirme dediklerisüreçte, Saddam döneminde göç edenlerin veya göç ettirilenlerin tekrar geriye dönmesi, arazilerin sahiplerine geri verilmesi ve degigtirilen idari smirlarin yeniden eskiye dönmesi saglanacakt1." Bu ve benzeri kararlar dünyamn pek çok yerinde BM uzmanlan eliyle anayasalara konuluyor, hedefler çerçevesinde uygulamaya geçiliyordu. Türkmeneli partisinden Ali Mehdi Sadik, niyetin bagmdanberi belli oldugunu söylüyor: "Bölgede ilk öldürülenler, nüfus ve tapu memurlanydi, iggalin ardmdan önce Kerkük nüfus müdürü öldürüldü. Olümsebebi kayttlarda yok. Ardmdan Musul nüfus müdürü öldürüldü. Neden? Çünkü Kerkük'te ve Musul'da demografik degigim yapilacakti. Bunlar dünyanm gözü önünde oldu..." Ali Mehdi Sadik'm Kerkük11Meclisi'ndeki odasiönünde peripan bekleyeninsanlari izliyorum. Gözleri yagh bir kadm, uzun siyah giysisinin etekleri parçalanmig, ayaklari yarah. Ali Mehdi Sadik, dört yildir bölgenin zengin ve egitimli Türkmen nüfusunun kaçirildigini, öldürüldügünü, ylldirildigim anlatiyor. Yaëlikadm yemenisini gözlerine bastiriyor. "Mesela son bir iki yilda kaç1rilan Türkmen igadamlari, toplam 5 milyon dolar fidye ödemigtir. Doktorlar mesela, Kerkük'teki Türkmen doktorlarm hepsiölümle tehdit edilmiplerdir. Çogu, ailesini yurtdigma çikartmiptir. Mühendisler, diger yüksek meslek erbabi olanlar ayni darumdadir. Çogu, memleketi terk etmigtir." Nuriye fisildayarak anlatiyor. O, her hafta il meclisinde Türkmen temsileilerin kapist önüne birikenlerden sadece biri. "Kaymmi evden götürdüler. Üç çocugu var, elimden bir gey gelmiyor. Gittim Süleymaniye'ye, beq dakika gösterdiler onu bana. Bir haftaönce Erbil'e gönderildigisöylendi. Erbil'e gittim, orada yok..." Sirada bir bagkakadm... Elmas Hamm oglunu ariyor. Bir gece ansizin kaylplara karigan oglu yüzlercesinin arasma bir isim olarak kaydoluyor...

22 I 24 BÖL VE YUT "Oglum geçen yd Bagdat'ta çaligiyordu. Okumuy, egitimli bir adamdi. Orada 6-7 ay kaldi. Sonra bir telefon geldi. Bir arkadayi oglumun kayboldugunu söyledi. Babasi, kardegi,arkadaqlari apar topar Bagdat'a gittiler. 10 gün sonra haber geldi. Oglum için 500 bin dolar fidye istiyorlardi." Türkmenler üzerinde baskive zulüm yogunlaym14ti. Plan buydu... Türkmenler gidecek Kerkük Kürtl yecekti. "Kalamizi Aldilar, Balamizi Çaldilar..." Mazlumdan zalime dönügenler tarihte sik görülür. Barzani agireti, bölgedeki onlarca agiretten biriydi. Ydlarca Bati'dan aldigi destekle büyüyüp, geligti. Bölgedeki tüm Türkmen agiretlerini zorbahkla sindirip dagitti.limdi 1991'de atilan tohumlarm meyvesini ylylyor. Onlarca agiretten biri olan Barzani agireti, artik resmi kurumlari, bayragi, peymergesi ve parlamentosu olan Kürt bölgesinin hâkimi. Bir zamanlar Kürt, Türk, Arap tüm kentlilerin Türkçe konuptugu, Türkmen okullarma gitmenin ayncahk oldugu bölgede, gimdi "Kürdüm" demek en zor kapdari aç1yor. Türkmen okullarmda bile Kürtçe egitim zorunlu kilmdi. Türkmen halk "aslmda" arasmda, Kürt kökenli oldugunu söyleyenlere rastlan1yor. Kürt yerel yönetiminin "resmen" olugmasiyla, Türkmenler ya yok sayihyor ya da oyuna bir kenarmdan katihyorlar... Kerkük Kalesi, köylerden zorla göç ettirilen Kürt nüfusun yaçam alani olmuy. Taglarl bir bir sökülürken, eski bir Türkmen deyiqini mirildaniyor Kale: "Kalamizi aldilar, balamizi çaldilar, daha can çekiirken salamizi saldilar..." Binlerce yllhk Kerkük, tarihinin en karanhk dõnemini yay1- yor. Cemal San "Türkmenler diglanmigttr!" diyor. "Siyasi denklemden diglanmiglardir. Kerkük Türkmenlerin kalesidir, özbe öz Türkmen pehridir ve burada da Türkmenler diglannnglardir. Amaç, Türkmenlerin milli kimliginiortadan kaldirmaktir. Irak iki milletli bir devlettir tezi ileri sürülüyor: Arap ve Kürt!"

23 TÜRKSÜZ KERKÜK 25 Bu cografyada Türkler istenmiyor. Bu topraklarm asd sahipleri birilerini korkutuyor. O yüzden Türksüz Irak dügleyenler, tipkt Türksüz Kosova, Türksüz Yunanistan, Türksüz Makedonya dügleyenlerle ayni paralelde. ÇünküBatt'am hedefibu yönde... Araplar ve Kürtler! Araplar Irak'ta devletten aldiklari güce, Kürtler Bati'ntn himayesine sahipler. Her iki halkm da silahh gücü var. Türkmenler, korumasiz. Silahh güçleri darmadagm edilmig, Türkiye'den umudu kesince aralarmda bälünme hizlanmig. Ali Mehdi Sadik diyor ki: "1600 kipilik milis gücümüz vardi. Amerika, Irak'a girdikten sonra milis güçler dagitildi. Türkmen milis gücü silah teslimine zorlandi. Anayasa gerekçe gösterilerek bu yapildi ama iqte görüyoruz, Ramadi'de milis güçler Amerika tarafmdan korunuyor, silahlandirdlyor!" "Silahsizlandir, Böl ve Yok Et" 1995'te Kerkük'teydim. Türkmen kargitibir televizyon yaymi sonrasmda neler oldugunu görmügtüm. O zamanlar Türkmenler örgütlü bir güçtü. Televizyon programmi protesto etmek için televizyon binasma yüzlerce Türkmen yürümügtü. Ya qimdi? Erbil'deki Bagunsiz Turkmen Hareketi Bagkam Kenan pakir Üzeyiragah, "Bizi paramparça ettiler" diyordu. "Erbil'de 11 Türkmen kuruluqu var. Kürt idaresine bagh Süleymaniye bölgesindeise 56 Türkmen adma çahyan taraf var." "Bu kadar çok bölünmeyi neye baghyorsunuz?"diye soruyorum. One egilip mavi gözlerini kisiyor "Zayif karakterliinsanlaruniz var!" diyor. "Para peginde'koçanlar var. Kendisini, halkim satanlar bütün milletlerde var, ne yazik ki bizde de varl" Kerkük'te Türkmeneli Partisi Bagkan Yarduncist Ali Mehdi Sadik, dig güçleri içaret ediyor: anda Irak'ta 3 milyon Türkmen var ama 3 milyon da Türk " u asilh insan var. Bu büyükbir güçtür. O nedenle Türkmenlerin birligi, Amerikan güçlerini de, Kürt otoriteleri korkutmaktadir." de, Arap ve iileri de

24 26 BOLVEYUT Amerika'nin destegiyle Kerkük'e el koyma operasyonunu yürüten eski peymerge, Kerkük il Meclis Baykam Rizgar Ali alayci bir üslupla durumu özetliyordu: "Kerkük Kardeglik Birligi, Kerkük'ü Kürt bölgesiiçinde dügünüyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen kenti oldugunu dügünüyor. Irakh cumhuriyetçiler ise Kerkük'ün bir Irak gehrioldugu konusunda israrh. Problem buradan baghyor. Hepimiz farkh dügünüyoraz!" Farkh dügünceler, farkh çikarlar vardi. Kürtler, Amerikan destegine sahipti... lyi örgütlendirilmiylerdi. 41 koltuklu il meclisinde çogunluk ellerindeydi. Türlü oyunla yüzde 60 oy toplam14lar, Türkmenler ise yüzde 18'de kalmiylardi. Kerkük'te il meclisive valilik oldubittiyle Kürtlerin denetimine geçivermigti. 11MeclisBaqkam Rizgar Ali, yapma çiçekler, aynalar, oymah koca koltuklarla süslü makam odasmda arkasma danteller, kaykilm14 Kerkük'ün statüsü hakkmdaki dügüncelerini sirahyordu: "Kerkük'ün statüsü tamamen Kerkük halkmm karanyla gekillenecektir." Sözünü kesiyorum: "Siz kipisel olarak ne dügünüyorsunuz?" "Ben Kerkük'ün Kürdistan'm bir parçast oldugunu düpünüyorum. Ama Kerkük, Kürdistan içinde özel bir statüyle yer almahdir." Fikrini uzun uzun gerekçelendiriyordu. Onun Kürdistan olarak tarif ettigi bölge, ashnda Türkmeneli'ydi. Telafer'den baglar, bir gerit gibi Diyala'ya kadar uzardi. O bölgedeki tüm adlar Türkçeydi, mezarhklar ay ylldiz nakigh, camiler, kaleler Türk kültürünün yansimastyd1. imdi petrol denizi Kerkük'ün, "IkinciIsrail"Kürdistan'm para makinesi olmasi isteniyordu. Kürt yönetim, Kerkük'ün son statüsünün belirlenmesi için halk oylamasini çart koquyordu. Kürt yerel yönetiminin bagkani Mesut Barzani, bu geciktirilirse istikrar ve banym tehlikeye girecegini açikça söylüyordu!

25 TÜRKSOZ KERKUK 27 "Normalleyme..." Ne Demekse! Halk oylamasmda istenen sonucun alinmasi için gereken her ey yapihyordu. Zorla Kerkük'e göç ettirilen ve vaatlerle kandirilan Kürt köylüler; yeni makamlar ve ayricahklar teklif edilen eski pegmergeler, yeni güvenlikler; kaçakçiliklaiçadamhgi arasmda dolaçanlar, Amerikan direktifleri dogrultusunda örgütleniyorlardi. Kerkük'te anayasanm 140. maddesinin uygulanmasi buyuruluyordu. Maddeye göre, önce "normalleytirme" adi verilen süreç gerçekleytirilecekti. 700 bin insanm öldügü, 1,5 milyon insanm sakat kaldigt,2 milyon insanm vatanmdan göç ettigi bir ülkede "normallegme" ne anlama geliyor, kimse bilmiyordu... Bu soruyu Rizgar Ali'ye sormuytum: "Îçgal altmdakitopraklarda nasil olup da normallegmeden söz edilebilir ki?" Kaykilmig, burnu havada tavriyla, eski pegmerge yeni politikaci olarak, pantolonunun ütü izini parmaklari arasmdan geçirip muhtegem bir cevap vermigti: mi? Ne iqgali!" "lygal Arapçay1 gayet iyi bilen bir halkin içgalin anlamim bilmemesi olasi mi? Ama iggalin adi burada "ihtilal"di. lygaleortak olanlar, ihtilal sözünü daha sempatik bulmuy olmaliydilar. Kerkük Îl Meclis Baykam Rizgar Ali sözüne devam etti... "Biz Irak'i kurtardigi için Amerikan hükümetine tegekkür ediyoruz!" "Sizi çok sevdikleri için mi kurtardilar?" diye soruyorum. Alayc1tavruna aldirmadan devam ediyor: "Belki onlar da buradan bir fayda saglamig olabilirler. Irak, çok stratejik bir bölge. Sadece petrolden ibaret degil. Bizim jeopolitikve jeostratejikönemimiz de var." Irak Türkmen Cephesi'nden Cemal gan, "Dogrudur. Amerika sayesinde özgürlegtiler. Irak resmi olarak degilse de artik parçalanmigtir" diyor. kuzeyde isimsiz bir devlet var. Deklare edilmemig bir " imdi devlet! Ayrica, ülke siyasi cografyayla degil, begerismirlarla bölünmüy durumda. Bugün artik mek imkânsizdir." ii bölgesinden Sünni bölgesine geç-

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO. TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.11, ARALIK 2016 MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI 15 Aralık 2016 tarihinde ORSAM, TEPAV ve TOBB Ekonomi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ Birkaç yıl öncesinde Ġran Ġslam Devrim Muhafızları (ĠĠDM) aktif bir Ģekilde güvenlik alanında, geniģ bir Ģekilde de siyasi ve ekonomi benzeri alanlarda geniģ Ģekilde

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı - Haziran 2012- Sayı: 14 4 Haziran 2012: Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı...

Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... Su ve petrol bölgenin paylaşılamayan iki kaynağı... ORTADOĞU DENKLEMİ (*) Dursun YILDIZ Su Politikası Uzmanı USİAD Genel Başkan Danışmanı ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından bu ülkenin yönetim yapılanması

Detaylı

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum Irak ta Bugünkü Durum Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) ABD nin Irak ı işgalinin en görünür sonuçları Irak ta siyasi gücün ve iktidarın kontrolünün Sünni azınlıktan Şii çoğunluğa geçmesi, Irak güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 İÇ POLİTİKA KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Mart - Nisan 2012- Sayı: 11-12 10 Mart: Kerkük vilayeti sorumluları arasında Kerkük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

Papa'nın yardımcıları ziyaret için gelip gerekli görüşmeleri bile yaptılar. Bundan sonra neler yaşanacak?

Papa'nın yardımcıları ziyaret için gelip gerekli görüşmeleri bile yaptılar. Bundan sonra neler yaşanacak? Papa 16. Benedikt'in Almanya'da sarfettiği İslam dini kılıç dinidir sözlerini Türliye'nin tek Oksidantalisti- Hıristiyan bilimcisi olan araştırmacı yazar Aytunç Altındal Yeniçağ'a değerlendirdi. Bu sözlerin

Detaylı

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER.

DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER söyleşileri DEVLE: TELAFERLİLERİN BİRÇOĞU HERŞEYLERİNİ BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİLER. Hazım DEVLE Hazım Devle, 1962 Telafer doğumludur. Musul

Detaylı

Alaaddin Parmaksız Türkiye'nin Kuzey Irak'a Yönelik Politikaları Türkiye'nin 2002 seçimlerine kadar bölgeye yönelik politikalarının temelinde iki ana konu vardı. PKK varlığı kabul edilemezdi ve bu varlığı

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.9, EKİM 2016

MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.9, EKİM 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.9, EKİM 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.9, EKİM 2016 MUSUL OPERASYONU VE SONRASI: RISKLER, BEKLENTILER, ÖNGÖRÜLER TOPLANTISI 14 Ekim 2016 Cuma günü, ORSAM Musul Operasyonu

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU 2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN 12. TÜRKİYE NİN AYDINLATMA VE ELEKTRİK FUARLARI LED, Aydınlatma, Elektrik ve Elektronik Yan Sanayi alanlarında dünyanın nadir fuar

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Habib HÜRMÜZLÜ Hukukçu, Yazar ve Gazeteci Ortadoğu Analiz Dergisi Başyazarı, Türkiye Bilindiği üzere, Misak-ı Milli sınırları içinde

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı