TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Soner Mehmet Özdemir 1, Halil Tokcan 2 1 Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2 Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ÖZET Bu çalışmada, Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliğinde öğrenim gören toplam 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler tarama modeline dayalı olarak, araştırmacıların geliştirdiği topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmen adayları THU dersinin öğretmen eğitiminde gerekli bir ders olduğunu, dersin kendilerine toplumsal duyarlık, farkındalık ve sorumluluk kazandırdığını, öğretim elemanlarının çoğunlukla kendilerine gerekli rehberliği yaptığını, fakülte olanaklarından yararlanmada bazı sıkıntılar yaşadıklarını, uygulama esnasında çeşitli maddi sorunlar yaşadıklarını ve gittikleri kurumlardaki çalışanların kendilerine gerekli yardımı verdiğini belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarının görüşlerinin öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretmenlik programına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmen Adayları, Toplumsal Duyarlılık, Toplumsal Sorumluluk, Öğretmen Yetiştirme.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 41-61, 2010 EVALUATION OF COMMUNITY SERVICE COURSE ACCORDING TO PRE-SERVICE TEACHERS VIEWS Soner Mehmet Özdemir 1, Halil Tokcan 2 1 Kırıkkale University, Education Faculty, 2 Niğde University, Education Faculty, ABSTRACT The aim of this study was to evaluate Community Service Course in terms of pre-service teachers views. The sample consisted of total 187 teacher candidates who enrolled in Primary School Education, Social Studies Education, Science Education, Turkish Language Education and Music Education at Nigde University. Data were collected through The Scale of Evaluation of Community Service Course based on survey method and semi-structured interview technique. The findings of the study revealed that the participating teachers perceive Community Service Course has a requirement in teacher training, the course has enabled them to gain their social sensitivity, awareness and responsibility, the academics have mostly done the necessary guidance to them. They also expressed that they have experienced some difficulties in accessing to school facilities and various financial problems during the implementing, and the employees of the institutions which they went have provided necessary assistance to them. Moreover, the opinions of teacher candidates differed in terms of their teacher education programs. Keywords: Community Service, Pre-service Teachers, Social Sensitivity, Social Responsibility, Teacher Training.

3 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 43 GİRİŞ Öğretmenlik mesleği hemen her toplum için kutsal bir anlam taşımaktadır. Geçmişten bugüne toplumların kültürel, sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişiminde öğretmenlerin önemli bir yeri olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Ataünal a (1994) göre, bugün öğretmen, eğitim bilim ve teknoloji çağı toplumlarının yaşam felsefesinin odak noktası olmuştur ve ülke kalkınmasında doğrudan ilişkili, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde vatandaşların mutlu, verimli, yapıcı, yaratıcı ve uyumlu toplum üyeleri olarak yetişmesinden sorumlu olan bir mesleğin temel ögesi haline gelmiştir. Öğretmen yetiştirme konusu, Cumhuriyetin başlangıç yıllarından beri hükümetler tarafından eğitim sistemimizin en öncelikli konularından biri olarak algılanmıştır. Eğitim hizmetlerinin topluma yaygınlaştırılması politikası kapsamında özellikle ilkokullara öğretmen yetiştirme sorunu hükümetlerin her dönem üzerinde durdukları eğitim alanı olma özelliğini korumuştur (YÖK, 2007). Öğretmen yetiştirme programlarının amaçları incelendiğinde, XI. Milli Eğitim Şurasında öğretmen eğitiminin genel amaçları şu şekilde belirlenmiştir (Küçükahmet, 2004): - Eğitim-öğretim çalışmalarının esasta Türkiye Cumhuriyetini ve Atatürk İlkelerini yaşatacak ve yüceltecek kuşakları yetiştirmeye dönük olduğunu bilir, - Ülkenin kalkınma sorunları ile eğitim arasındaki bağlantı konusunda bilinçli olma ve yetiştireceği kuşakların bu konuda rol oynayacağını bilir, - Eğitim sorunlarının çözümünde inceleme ve araştırmaya dönük geliştirici yaklaşım uygular, - Çeşitli ders konularının okul programının tümünde oynayacağı rolü bilir, - Çalışacağı eğitim kademesindeki öğrencilerin gelişimine etki eden fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin bireyde yarattığı gelişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamada eğitimin görev sorumluluklarını kavrar, - Bireysel farklılıkları her bir öğrencinin yeteneklerini son sınırına kadar geliştirme yönünde uygular, - Öğretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olur, asıl görevinin öğrenciyi yargılamaktan çok, ona yetişmesinde yardımcı olur - Öğretmenlik mesleğinin statüsünü, ahlak kurallarını, başlıca sorunlarının ve mesleğinin getirdiği imkan ve fırsatları bilir vb. gibi yeterliklere ya da bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olması beklenir. Yukarıdaki amaçlarda da genel olarak vurgulandığı üzere, eğitim fakülteleri, araştırma ve öğretim işlevlerini yerine getirmelerine ek olarak, yakın çevrelerinden başlayarak ülke geneline ve insanlığa hizmet sunması beklenen kurumlardır. Eğitim fakülteleri toplumsal yaşamın zenginleşmesine önemli katkılarda bulunabilirler. Eğitim fakülteleri, istihdam ettiği emeğin niteliği, kuramsal ve deneysel araştırmalarla sağladığı veri tabanı itibariyle; öncelikle yakın çevrelerinde bulunan eğitsel kurumların, yani okulların ve yetişkin eğitimi merkezlerinin ve diğer eğitim hizmetleri sunan kuruluşların hizmetlerinin

4 44 S. M. Özdemir, H. Tokcan planlanmasından donanımına, işleyişinden değerlendirilmesine kadar her aşamasında çok boyutlu katkılar sağlayabilecek durumdadır. Eğitim fakültelerinin toplumsal yaşama katkıda bulunurken gözetmesi gereken temel ilke, demokratik tutum ve katılımcılıktır. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak, toplumun her bireyine çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanabilmeleri için yaşam boyu eğitim hizmetlerinin sunulması gerekir. Toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık gösterilerek, işbirliği ve gönüllülük esasına dayanan, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi özendiren bir eğitim anlayışı ile hareket edilmelidir ve toplumun öz kaynaklarını harekete geçirebilmek için ilgililerle işbirliği yapılmalıdır (Öğülmüş, 2006; Yeşilyaprak, 2006). Buna göre, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitim süreçlerinde bir yandan genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi gibi öğretmen eğitiminin temel yeterliklerini kazanmaları gerekirken, bir yandan da toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak rollere uygun nitelik ve anlayışlara sahip olacak şekilde yetişmeleri önem taşımaktadır. Akkutay (2005) ve Özkan (2005) ın da belirttiği gibi, günümüzde öğretmenler toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyen ve onun gereklerini öğrencilere, hatta topluma doğrudan aktaran kişiler olmak durumundadırlar. Ders programlarındaki bilgileri aktarmak, belli kalıplara göre öğrenci yetiştirmek artık yeterli değildir. Öğretmen gittiği yerde görev alanını, sadece okulla sınırlı tutmamalı, okul dışı etkinliklerle, toplumu bilgilendirme, yeniliklerden haberdar etme, geleceğe hazırlama, insanlara rehber ve önder olma gibi görevlerle genişletmelidir. Öğretmenliğin büyük ölçüde toplumsal sorumluluk taşıyan meslek alanlarından biri olması, öğretmenlerin toplumla bütünleşme ve liderlik işlevini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumluluklarının bulunmasından dolayı, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sürecinde bu yönlerini geliştirme amacı güden beceri ve deneyimler kazanmaları oldukça önemlidir. Öğretmen adayının mezun olduğunda hizmet vereceği kurumda toplumsal faktörlerin veya olayların doğurduğu sorunları daha kolay çözebilmesi için toplumu çeşitli yönleriyle tanıması gerekir. İçinde yaşadığı toplumu tanımayan, topluma yabancılaşmış, sorunlara karşı duyarsız, toplumu olumlu yönden etkileyen özellikleri bilmeyen bir öğretmen adayının mesleki çalışmalarında yeterince başarılı olması söz konusu olamaz. Zira öğretme işlevi her şeyden önce toplumsal etmenler ve özelliklerle birlikte var olan, yaşayan, canlı, güncel gelişmelerden doğrudan etkilenen bir işlevdir (Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Toplum Hizmet Uygulamaları Rehberi, 2008). Bu bağlamda, son yıllarda öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen adaylarına özellikle toplumda meydana gelen olaylara, toplumsal sorunlar ve bu sorunlara karşı duyarlılık ve sorumluluk kazandırma, sorunların nasıl çözümlenebileceğine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar kazandırmaya yönelik derslere ve konulara yer verildiği görülmektedir yılında YÖK tarafından tekrar düzenlenen öğretmen yetiştirme programlarında da bu doğrultuda değişiklikler yapıldığı görülmektedir.

5 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 45 Bilindiği gibi, 1998 yılından bu yana uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programları 2006 yılında yeniden düzenlenerek uygulanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemeye duyulan gereksinim bir yandan eğitim fakültelerinde karşılaşılan sorunlar ve öğretim elemanları ile öğrencilerin talepleri, diğer yandan Aksu nun (2005) da ifade ettiği gibi, toplumların değişen ve gelişen ihtiyaçları, konu alanındaki ve teknolojideki değişmeler ve gelişmeler, bireylerin değişen ihtiyaçları eğitim programlarının ve öğretmen yetiştirme sistemlerinin sürekli gözden geçirilmesini ve en iyi model arayışlarını kaçınılmaz kılmıştır. YÖK (2006) ise programların güncellenmesinin temel gerekçesini; Sekiz yıllık uygulama sürecinde üniversiteler, MEB ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen sempozyum, panel, çalıştay, açık oturum, konferans gibi akademik etkinliklerde, eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmedeki yeterlilikleri tartışılır olmuş, bilimsel araştırma verilerine ve alan uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik öneriler ortaya konmuştur. şeklinde açıklamıştır. Bunlardan hareketle, YÖK 2006 yılında öğretmen yetiştirme programlarını yeniden ele almış ve bir takım düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Yeni düzenlemede her bir branş ya da program kapsamında yer alan derslerin bir kısmı aynen kalırken, bir kısım derslerin isimlerinde değişiklik yapılmış, bunun yanında programlara yeni bazı dersler de eklenmiştir. Bu derslerden biri de Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersidir. Bu dersin öğretmen yetiştirme programlarında yer almasında yukarıda değinilen gereksinmelerin yanı sıra, 2006 da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde düzenlenen ve ülkemizin hemen tüm eğitim fakültelerinden öğretim elemanlarının katıldığı Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi konulu çalıştayın sonuçlarının ve alınan kararlarının da etkisi olduğu söylenebilir. Topluma hizmet uygulamaları eğitiminin yakın kökleri İlerlemeci eğitim ve bu akımın en önemli temsilcisi J. Dewey de görülmektedir. Dewey in bilginin doğasına ve topluma yönelik görüşleri ve bunlara dayanarak geliştirdiği eğitim felsefesi, topluma hizmet uygulamaları eğitiminin teorik temellerini oluşturmaktadır. THU dersinin ilk uygulamaları 1900 lü yıllarında başlarında ABD de görülmektedir. Sonraki yıllarda ABD nin çeşitli eyaletlerindeki okullarda ve üniversitelerde eğitim programlarının kapsamına topluma hizmet uygulamaları ile ilgili konular ve etkinlikler konulmuştur. Özellikle bazı ABD Başkanları (Jefferson, Roosevelt, Kennedy ve Clinton gibi) sadece okullar değil, çeşitli kurumlar aracılığıyla topluma hizmet çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayıp, bu yönde çalışmalar başlatmışlardır (Avaroğulları, 2009). Son yıllarda eğitimin sadece akademik etkinliklerle sınırlı olmadığı ve toplumun çeşitli sorunlarının çözülmesi, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ve bireylere toplumsal bilinç kazandırmanın eğitimin başlıca amaçları olduğundan hareketle bu dersin daha da önem kazandığı görülmektedir. Ayrıca, ülkemizde yılından itibaren uygulanmaya başlanan

6 46 S. M. Özdemir, H. Tokcan yapılandırmacılığa dayalı programların üzerinde yoğun biçimde durduğu hususlardan birinin öğrencilere toplumsal duyarlık, farkındalık ve sorumluluk kazandırma olması da bu dersin öğretmen eğitiminde önemli yer tuttuğunu göstermektedir. Topluma hizmet uygulamaları, öğrencilerin akademik başarı bakımdan gelişimlerinin yanı sıra, problem çözme becerileri kazanmaları, sosyal sorumluluk duygusu ve toplumsal-vatandaşlık değerleri edinmeleri, özyeterliklerini geliştirmeleri ve toplumsal sorunlara ilişkin geniş bir farkındalık oluşturmaları yönünden önemli katkılar sağlayabilir (Calabrese & Schumer, 1986; Conrad & Hedin. 1991; Giles & Eyler, 1999; Rutter & Newman, 1989; Youniss & Yates, 1997, Akt. Demir, 2009). Bu dersin kredisi 1 teori ve 2 uygulama olmak üzere toplam 3 saattir (2 kredi) ve ayrıca öğrenciler bir dönem boyunca dersle ilgili uygulama etkinlikleri yapmaktadırlar. Dersin okutulduğu dönem bölümlere veya anabilim dallarına göre değişmektedir. Örneğin, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim dallarında 3. sınıf VI. yarıyılda iken, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde 3. sınıf V. yarıyılda ve Beden Eğitimi Öğretmenliği programında ise 4. sınıf VII. yarıyılda okutulmaktadır. Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Dersinin Amaçları ve Önemi Topluma hizmet uygulamaları (THU) dersinin amaçları şunlardır (Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi, 2009): 1) Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek, 2) Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini, bu sorunlara çözüm arama ve belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlamak, 3) Öğretmen adaylarının özgüvenlerini geliştirmek ve mesleki doyumlarını artırmak, 4) Öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve farkındalığını geliştirmek, 5) Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemektir. Bu amaçlar paralelinde, bu dersin öğretmen adaylarını yurt-okul-kantin veya evokul-kantin üçgeninden kurtarması beklenmektedir. Bu ders ile, seçtikleri etkinlik türlerine göre öğretmen adaylarının işsizlik probleminin, çocukların sokağa düşmesinin, yaşlıların, özel eğitime muhtaç insanların sorunlarını, çevre problemlerinin, töre cinayetlerinin, kan davalarının, spor fanatizminin, trafik kazalarının sebeplerini, boyutlarını ve sonuçlarını görebilmelerine, bunların üzerinde düşünmelerine, çözüm yolları üretebilmelerine katkı sağlayacaktır. Böylece öğretmen adaylarının, üniversitelerin asli görevlerinden biri olan topluma hizmet sunma yükümlülüğüne katkıda bulunmalarına imkân tanınabilecektir (Kamer, 2009). THU Dersinin Genel İlkeleri

7 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 47 THU dersinin genel ilkeleri arasında şunlar özellikle önem taşımaktadır (Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi, 2009): - Bu derste yapılacak uygulamalar, öğretmen adaylarında toplumsal duyarlık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini, toplumsal sorumluluk bilincini ve özgüveni geliştirmeyi hedeflemelidir. - Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde tanımlanan etkinlikler, hedef kitlede içinde bulunduğu olumsuz veya yetersiz koşullara bakılmaksızın okumayı özendirici; bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünmeyi ve özgüveni destekleyici; hedef kitlede öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi ve gelişmeyi güdüleyici olmalıdır. - Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde tanımlanan etkinlikler, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri kendi öğretim programlarında (öğretmenlik uygulamalarında) ve etkinliklerin yapılacağı hedef kitlenin bulunduğu kurumlarda önceden tanımlanmış ve programlarda yer alması planlanmış etkinliklerin dışında özgün etkinlikler olmalıdır. - Topluma hizmet projeleri birçok etkinlikten oluşur. Her bir etkinlik proje tabanlı bir yaklaşımla tasarlanır. Öğretmen adayları, önermiş oldukları veya fakültelerce ilan edilen projelerdeki tanımlı etkinliklerden birinde görev almalıdır. - Ayrıca, Topluma Hizmet Uygulamaları projelerinde ve bu projelerde yer alan etkinliklerde amaçlananlar, sergilenen tavır ve verilen mesajlar, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyucu, bilim ve aklı rehber edinen, ulusal birlik ve bütünlüğünü destekleyici nitelikte olmalıdır. Bunların dışında THU dersinin nitelikli ve amaçlar doğrultusunda yürütülmesi için uyulması gereken pek çok husus bulunmaktadır. Bunlar bazı üniversitelerin hazırlamış oldukları bu dersle ilgili yönergelerde de belirtilmiştir. THU Dersinin Değerlendirilmesi Bu dersin değerlendirilmesi yapılırken öğrencinin bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar öğretim elemanı tarafından, önceden belirlenen ölçütlere göre değerlendirilir ve öğrencinin alacağı notlar ara sınav ve yarı yıl sonu notu olarak takdir edilir. Mesela, öğrenci toplam 10 etkinlik yapacaksa bunun 4 ü ara sınav, 6 sı yarıyıl sonu notuna esas olmak üzere değerlendirilir. Etkinliklerin ara sınav ya da yarıyıl sonu sınav notuna yüzde kaç oranında etki edeceği de yine önceden ilan edilmelidir. Yüzdeler belirlenirken öğrencinin o faaliyet türünde ne kadar zaman ve emek harcadığı dikkate alınmalıdır (Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi, 2008). THU Dersinin Yapılabileceği Kurumlar ve Örnek Proje Etkinlikleri

8 48 S. M. Özdemir, H. Tokcan THU dersi kapsamında öğretmen adayları devlet veya özel kuruluşlar bünyesinde çeşitli toplumsal projeler gerçekleştirebilirler. Öğretmen adaylarının yapabilecekleri proje örneklerden bazıları şunlar olabilir: Görme engellilere yönelik çeşitli etkinlikler yapmak, Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara ablalık, ağabeylik yapmak ve çeşitli sorunlarına yardımcı olmak, köy okullarına kitap bağısı kampanyası yürütmek, köy okulları, yetiştirme yurtları Çocuk Islah Evi gibi yerlerde sergilenmek üzere eğitici içerikli çocuk oyunları sergilemek, herhangi bir mahallenin, köyün, kasabanın ya da ilçenin çevre sorunlarına makul, kalıcı çözüm üretmek, şehit ailelerini ziyaret etmek, onlara psikolojik destek sağlamak, mahkûmlara yönelik beceri kursları düzenlemek, eğitici olarak katılmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretimi için gönüllü kurslar düzenlemek, ağaç dikme kampanyası düzenlemek, kan bağısı, organ bağısı gibi ülkemizde yeterince sahip çıkılmayan sosyal ihtiyaçlara destek olmak üzere faaliyetler yürütmek, huzurevindeki yaslıların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak vb. Yukarıdaki etkinlikler yapılarak öğretmen adaylarının toplumsal sorunların çözümü, toplum sorunlarına karşı duyarlılık ve sorumluluk duymalarına ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamalarına yardımcı olunabilir. Bu bağlamda, THU dersinin amacına ulaşması için öğretim elemanından öğretmen adaylarına, fakülte ve bölüm koordinatörlerinden, kurum yetkililerine kadar herkese önemli görevler düşmektedir ve nitelikli biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi için de değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, yapılan bu çalışma THU dersinin (planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi boyutları kapsamında) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada elde edilen bulguların bu dersin daha nitelikli biçimde yürütülmesi yönünde ilgili herkese ışık tutacağı düşünülmektedir. YÖNTEM Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yöntemi olan (Karasar, 2005) betimsel yöntem ve nitel yöntem birlikte kullanılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği ile Müzik Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma grubu, öğretim yılında Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini almış olan öğretmen adayları ile sınırlandırılmıştır. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birinci ve ikinci öğretimde olmak üzere bu dersi, Sınıf Öğretmenliği

9 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 49 Programında 153 öğrenci 3. sınıf VI. yarıyılda, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde 40 öğrenci 3. sınıf V. yarıyılda, Türkçe Öğretmenliğinde 83 öğrenci 3. sınıf V. yarıyılda, Fen Bilgisi Öğretmenliğinde 32 öğrenci 3. sınıf VI. yarıyılda ve Müzik Öğretmenliğinde ise 30 öğrenci 3. sınıf VI. yarıyılda almıştır. Buna göre, bu programlarda THU dersini almış olan toplam 338 öğrenci vardır. Bu öğrencilerden ölçme aracına gönüllü olarak cevap vermek isteyen ve ölçme aracını tam ve eksiksiz olarak dolduran 187 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin Toplanması Ve Analizi Öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersinin değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini inceleyen bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi bir ölçme aracıyla ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Likert tipi ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle Niğde Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde THU dersini almış olan öğrencilerle görüşmeler yapılarak ve açık uçlu sorularla bu ders kapsamında neler öğrendikleri, gerçek yaşamla ve öğretmenlikle ilgili ne tür kazanımlar elde ettikleri, dersin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde karşılaştıkları durumlar, dersin işlenişiyle ve dersin uygulanışıyla ilgili diğer görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin görüşmelerde ve açık uçlu sorular yoluyla vermiş oldukları cevaplar analiz edilmiş ve bu cevaplar ayrı ayrı konu başlıkları şeklinde sınıflandırılmıştır. Her bir konu altında toplanan cevaplar, aynı ya da benzer anlama gelenler birleştirilmek suretiyle, anlamlı ifadelere dönüştürülmüş ve ölçek maddesi haline getirilmiştir. Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen bilgilerin yanı sıra, ayrıca, konuyla ilgili yerli ve yabancı literatürün taranmasından elden edilen çeşitli bilgi ve bulgulardan da yararlanılarak toplam 20 maddelik bir taslak ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen 20 maddelik ölçme aracının geçerlik ve güvenirliği için çeşitli analizler yapılmıştır. İlk olarak ölçeğin kapsam geçerliği çalışması için uzman görüşüne başvurulmuştur. Kırıkkale Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir grup öğretim elemanının görüşleri alınarak ölçek maddelerinde değişiklikler ve düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ise faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinin veri seti bakımından uygulanabilirliği ve örneklemin yeterliliğini belirlemek için KMO (Keiser-Meyer-Olkin) örneklem yeterlilik testi ve Bartlett Küresellik testi uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda, KMO değeri,774 ve Bartlett testi ise 761,582 (p <.000) anlamlı olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre, veri setinin faktör analizi yapmaya uygun olduğu (Tavşancıl, 2006) ve güvenilir sonuçlar verebileceği düşünülerek faktör analizine geçilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde altı boyutlu bir yapı ortaya çıkmış ve açıklanan toplam varyans % 69,264 olarak bulunmuştur. Altı boyut altında toplanan

10 50 S. M. Özdemir, H. Tokcan maddelerden ve 12. madde eksi değere, 13. madde ise.400 den daha düşük (.297) faktör yüküne sahiptir. Diğer maddeler ise.400 den daha yüksek faktör yüküne sahiptir ve belirli boyutların kapsamına girmiştir. 1., 3., 12. ve 13. maddeler eksi veya düşük faktör yüklerine sahip oldukları için ölçekten çıkarılmış ve veriler tekrar faktör analizine tabi tutulmuştur. İkinci faktör analizi sonucunda, 5 faktörlü bir yapı ortaya çıkmış ve açıklanan toplam varyans % 68,051 olarak gerçekleşmiştir. Faktörlerin varyansları % 25,271 ile % 8,819 arasında değişmiştir ve maddelerin hepsi.400 den daha yüksek faktör yüküne sahiptir. Maddelerin faktör yükleri.582 ile.876 arasında değişen değerler almıştır. Birinci faktörde yedi, ikinci faktörde üç, üçüncü faktörde iki, üçüncü faktörde iki ve beşinci faktörde de iki madde yer almıştır. Bu analizler sonucunda ölçek 5 boyuttan ve toplam 16 maddeden oluşmuştur. Boyutlara maddelerin anlamlarına göre isimler verilmiştir. Buna göre; 1. boyut öğretim elemanı, 2. boyut dersin faydaları, 3. boyut fakülte olanakları, 4. boyut uygulamaya gidilen kurum ve beşinci boyut maddi sorunlar şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçeğin aralıkları hiç katılmıyorum, az katılıyorum, kısmen katılıyorum, oldukça katılıyorum ve tamamen katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Geçerlik çalışmalarından sonra yapılan güvenirlik analizinde ise Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin tümüne yönelik Cronbach Alfa katsayısı,897 olarak bulunurken, birinci boyut için iç tutarlık katsayısı.905, ikinci boyut için.759, üçüncü boyut için.728, dördüncü boyut için.708 ve beşinci boyut içinse.818 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin ön uygulamasından elde edilen ölçümlerin geçerlik ve güvenirliğinin, ölçeğin uygulanması için yeterli olduğu söylenebilir. Buna göre, ölçek topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi ölçeği şeklinde adlandırılmıştır. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmada nitel veriler öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Bu dersi öğretim yılı bahar ya da güz döneminde almış olan sosyal bilgiler öğretmenliğinden 6, Türkçe öğretmenliğinden 5 ve sınıf öğretmenliğinden de 9 olmak üzere toplam 20 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşme, katılımcılarla odak grup görüşmesi şeklinde ve ortalama dakika süresinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme için katılımcılara topluma hizmet uygulamaları dersinin kazanımları, uygulanması esnasında karşılaştıkları durumlar ve sorunlar, fakülte ve bölümle ve gittikleri kurumla ilgili görüşleri ve dersin değerlendirilmesi süreci ile ilgili temalar belirlenmiş ve öğrencilerin bu konulardaki görüşlerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Görüşmede öğrencilerin verdikleri cevaplar not tutularak kaydedilmiştir. Elde edilen verilen çözümlenmesinde betimsel analiz yaklaşımından yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek e (2005) göre betimsel analiz yaklaşımında elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre özetlenerek sunulmakta, görüşülen kişilerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde sunmak amacıyla aynen alıntılara sıklıkla yer verilmekte ve

11 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 51 bunlara dayalı yorumlamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, katılımcıların görüşmede verdikleri cevaplar analiz edilmiş ve önceden belirlenen temalar çerçevesinde yorumlanmıştır. BULGULAR Bu bölümde, öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutlarına ilişkin görüşleri ve görüşlerinin öğrenim gördükleri öğretmenlik programlarına göre değişip değişmediğine ilişkin bulgular tablolar şeklinde bu bölümde sunulmuştur. Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Öğretim Elemanı Alt Boyutuna İlişkin Görüşleri Maddeler N Χ S 1.Çalışmanın proje haline getirilmesinde öğretim elemanı gerekli rehberliği yaptı 187 3,87 1,17 2.Dersin uygulanması sürecinde öğretim elemanından yeterince destek gördük 187 3,73 1,12 3. Öğretim elemanımız zaman zaman bizimle birlikte uygulamaya katıldı 187 2,92 1,43 4.Öğretim elemanı dersin değerlendirilmesinde objektif ve geçerli kriterler belirledi 187 3,81 1,14 5. Öğretim elemanımız grupları değerlendirmede eşit ve objektif davrandı 187 3,96 1,05 6. Öğretim elemanımız her grup üyesini adaletli ve eşit biçimde değerlendirdi 187 3,88 1,15 7. Öğretim elemanımız dersin değerlendirilmesinde uygulamanın başından sonuna kadar tüm çalışmalarımızı 187 3,86 1,06 değerlendirdi Toplam 187 3,72 1,16 Tablo 1 deki bulgulara göre, öğretmen adaylarının ölçeğin öğretim elemanı alt boyutuna ilişkin görüşleri genel olarak katılıyorum ( Χ =3,72) düzeyinde çıkmıştır. Bu değer, öğretmen adaylarının danışmanlıklarını yapan öğretim elemanlarından genel olarak memnun oldukları anlamına gelmektedir. Öğretmen adayları, öğretim elemanları ile ilgili maddelere yönelik olarak çoğunlukla katılıyorum düzeyinde görüş bildirirken, sadece öğretim elemanının zaman zaman öğrencilerle birlikte uygulamaya katılma durumuna ilişkin kısmen düzeyinde katılım göstermişlerdir. Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Dersin Faydaları Alt Boyutuna İlişkin Görüşleri Maddeler N Χ S 1. Bu ders bana toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazandırdı 187 4,10 1,10 2. Bu ders bana işbirliği yapma becerisi geliştirmemi sağladı 187 3,98 1,20 3. Bu dersin öğretmen eğitiminde gerekli olduğunu düşünüyorum 187 3,95 1,24 Toplam 187 4,01 1,18

12 52 S. M. Özdemir, H. Tokcan Tablo 2 deki bulgularda da görüldüğü gibi, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının THU dersinin faydalarına yönelik görüşleri oldukça olumlu ( Χ =4,01) bulunmuştur. Öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, dersin kendilerine toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazandırması, dersin kendilerine işbirliği yapma becerilerini geliştirmelerini sağlaması ve dersin öğretmen eğitiminde gerekli olması konularında oldukça katılıyorum düzeyinde görüş belirtmişlerdir. Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Fakülte Olanakları Alt Boyutuna İlişkin Görüşleri Maddeler N Χ S 1. Dersin uygulanması sürecinde fakültenin olanaklarından (fotokopi, çıktı alma vs.) yararlandık 187 2,37 1,41 2. Bölüm/fakülte yönetimi gerekli olduğunda problemleri çözmemize yardımcı oldu 187 2,64 1,29 Toplam 187 2,51 1,35 Tablo 3 te verilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının THU dersinin uygulanması sürecinde fakülte olanaklarından yararlanma konusundaki görüşleri genel olarak az katılıyorum ( Χ =2,51) düzeyinde çıkmıştır. Bu değer, öğretmen adaylarının fakülte olanaklarından pek yararlanamadıkları ve sorunlarının çözülmesi konusunda sıkıntı yaşadıkları anlamına gelmektedir. Katılımcılar özellikle fotokopi ve çıktı alma konularında sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Uygulamaya Gidilen Kurum Alt Boyutuna İlişkin Görüşleri Maddeler N Χ S 1. Uygulama sürecinde gittiğimiz kurumda/kurumlarda yönetici ve yetkililerin desteğini gördük 187 3,47 1,31 2. Uygulama sürecinde gittiğimiz kurumda/kurumlarda çalışanların desteğini gördük 187 3,60 1,21 Toplam 187 3,53 1,26 Öğretmen adaylarının uygulamaya gidilen kurum ile ilgili görüşleri oldukça katılıyorum ( Χ =3,53) düzeyinde bulunmuştur. Katılımcılar, uygulama sürecinde gittikleri kurumdaki yöneticilerin ve diğer çalışanların genel olarak desteğini gördüklerini belirtmişlerdir. Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Maddi Sorunlar Alt Boyutuna İlişkin Görüşleri Maddeler N Χ S 1. Dersin uygulanması sürecinde ulaşım yönünden sorunlar yaşadık 187 2,83 1,42 2. Dersin uygulanması sürecinde maddi yönden (para, beslenme vb.) sorunlar yaşadık 187 2,95 1,46 Toplam 187 2,89 1,44 Tablo 5 te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmen adayları THU dersinin uygulanması sürecinde kısmen maddi sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir.

13 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 53 Katılımcılar uygulama sürecinde özellikle para, beslenme vb. gibi maddi konularda bazı sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Öğretim Elemanı Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA sonuçları Bölümler N Χ S F p Anlamlı fark 1.Türkçe Ö. 26 3,20 1,13 Öğretim elemanı 2.Fen Bil. Ö. 26 3,96,48 alt boyutuna 3.Sosyal 1-2, 1-3 ilişkin görüşlerin 30 4,50,45 B.Ö. 1-5, ,091,000 karşılaştırılması 2-4, Sınıf Ö. 90 3,52, Müzik Ö. 15 3,83,76 Toplam 187 3,72,85 Tablo 6 da verilen tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının THU dersinin değerlendirilmesi ölçeğinin öğretim elemanı alt boyutuna ilişkin görüşleri arasında öğrenim görülen öğretmenlik programına göre anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. LSD testi bulguları, özellikle sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmen adaylarının diğer üç programda okuyan öğrencilere göre öğretim elemanı boyutu ile ilgili görüşlerinin daha olumlu olduğunu göstermiştir. Bunun yanında, LSD testi bulgularına göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri Türkçe öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşlerine oranla, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Türkçe öğretmenliği adaylarına, müzik öğretmeni adaylarının yine Türkçe öğretmen adaylarına, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmen adaylarına, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf öğretmeni adaylarına, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf öğretmeni adaylarına ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müzik öğretmeni adaylarına göre öğretim elemanı boyutu ile ilgili konularda daha olumlu görüş belirttikleri görülmektedir. Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Dersin Faydaları Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA sonuçları Bölümler N Χ S F p Anlamlı fark 1.Türkçe Ö. 26 3,61 1,11 Dersin 2.Fen Bil. Ö. 26 4,07,86 faydalarına 3.Sosyal 1-3, ilişkin görüşlerin 30 4,57,63 B.Ö. 3,711, karşılaştırılması 4.Sınıf Ö. 90 3,93 1,02 5.Müzik Ö. 15 4,00 1,20 Toplam 187 4,01 1,01 Öğretmen adaylarının THU dersinin faydalarına ilişkin görüşleri arasında öğrenim görülen öğretmenlik programına göre anlamlı düzeyde farklılık

14 54 S. M. Özdemir, H. Tokcan bulunmuştur. Tablo 7 deki LSD testi bulgularında da görüldüğü gibi, sosyal bilgiler öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin dersin faydalarına yönelik görüşleri özellikle Türkçe öğretmenliği ve sınıf öğretmenliğindeki öğrencilerin görüşlerine oranla daha yüksek çıkmıştır. Buna göre, araştırma kapsamındaki sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin THU dersinin faydalarına daha çok inandıkları söylenebilir. Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Fakülte Olanakları Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA sonuçları Bölümler N Χ S F p Anlamlı fark 1.Türkçe Ö. 26 2,44 1,16 Fakülte 2.Fen Bil. 26 2,07 1,18 olanaklarına Ö. 1-3, 2-3 ilişkin görüşlerin 3.Sosyal 30 3,58 1,08 11,256, , 3-4 karşılaştırılması B.Ö Sınıf Ö. 90 2,20 1,01 5.Müzik Ö. 15 3,03 1,07 Toplam 187 2,50 1,18 Tablo 8 de yer alan bulgulara göre, öğretmen adaylarının THU dersinin değerlendirilmesi ölçeğinin fakülte olanakları alt boyutuna yönelik görüşleri okudukları öğretmenlik programına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. LSD testi bulgularına göre, farklılığın sosyal bilgiler ve müzik öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu, bir başka ifadeyle bu iki öğretmenlik programında okuyan öğrencilerin diğer bölümlerdeki öğrencilere oranla fakülte olanakları ile ilgili maddelere daha olumlu görüşlerde bulundukları görülmektedir. Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Uygulamaya Gidilen Kurum Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA sonuçları Bölümler N Χ S F p Anlamlı fark 1.Türkçe Ö. 26 3,96,95 Uygulamaya 2.Fen Bil. Ö. 26 3,53 1,22 gidilen kuruma 3.Sosyal ilişkin görüşlerin 30 4,13,92 B.Ö. 1-4, 2-3 4,931,001 karşılaştırılması 3-4, Sınıf Ö. 90 3,23 1,12 5.Müzik Ö. 15 3,40 1,19 Toplam 187 3,53 1,14 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde, yapılan ANOVA sonuçlarına göre, uygulamaya gidilen kurumla ilgili görüşler arasında öğrenim görülen öğretmenlik programına göre anlamlı düzeyde farklılık çıkmıştır. LSD testi bulguları, anlamlı farklılığın sosyal bilgiler ve Türkçe

15 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 55 öğretmenliğinde okuyan öğrenciler ile fen bilgisi, sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliği öğrencilerinin görüşleri arasında olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin uygulamaya gidilen kurumla ilgili görüşleri diğer üç programdaki öğrencilere oranla daha olumludur. Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Ölçeğin Maddi Sorunlar Alt Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA sonuçları Bölümler N Χ S F p Anlamlı fark 1.Türkçe Ö. 26 3,63 1,09 Maddi 2.Fen Bil. Ö. 26 3,05 1,29 sorunlara ilişkin görüşlerin 3.Sosyal B.Ö. 30 3,00 1,16 4,798, , 1-4 karşılaştırılması 4.Sınıf Ö. 90 2,57 1,12 5.Müzik Ö. 15 3,06,96 Toplam 187 2,89 1,18 Tablo 10 da görüldüğü üzere, ANOVA bulguları öğretmen adaylarının ölçeğin maddi konular alt boyutuna ilişkin görüşleri arasında öğrenim görülen program bakımından anlamlı düzeyde farklılık olduğunu göstermektedir. Yapılan LSD testine göre, ortaya çıkan anlamlı farklılık Türkçe öğretmeni adaylarının lehine olmak üzere, Türkçe öğretmeni adayları ile sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adayları arasındadır. Buna göre, Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğrenciler THU dersi sürecinde maddi konularda başta sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adayları olmak üzere, diğer programlardaki öğretmen adaylarına göre daha fazla sorunlar yaşamıştır. NİTEL BULGULAR Çalışmada sosyal bilgiler öğretmenliğinden 6, Türkçe öğretmenliğinden 5 ve sınıf öğretmenliğinden de 9 olmak üzere toplam 20 öğrenci ile yapılan görüşmelerde elde edilen bulgular, belirlenen temalar çerçevesinde özetlenerek aşağıda sunulmuştur. 1.Dersin kazanımları ile ilgili bulgular: Görüşme yapılan öğrencilerin tamamı THU dersinin kendilerine önemli katkılar sağladığını ve bu ders sayesinde çok şey öğrendiklerini belirtmiştir. Katılımcıların hemen tamamı uygulama sürecinde toplumsal duyarlılık kazandıklarını ifade etmiştir. Özellikle Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmen adayları bu dersle birlikte çevrelerindeki ve toplumdaki sorunları fark ettiklerini ve toplumla kaynaştıklarını vurgulamıştır. Ayrıca, sosyal bilgiler öğretmen adayları yardımlaşma ve dayanışma konusunda farkındalık ve beceri kazandıklarını ifade ederken, Türkçe öğretmen adayları bu ders sayesinde hayatı tanıdıklarını ve öğrendiklerini belirtmiştir. Katılımcıların tümü bu dersin

16 56 S. M. Özdemir, H. Tokcan öğretmen eğitiminde çok önemli olduğunu ve yapılacak projelerin/çalışmaların özellikle toplumsal kalkınmaya hizmet edecek, toplumun çözümlenmesi gereken sorunlarını ve özel gereksinimli kesimleri hedef alması gerektiğini vurgulamıştır. 2. Dersin uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin bulgular: Görüşmede katılımcılar birbirinden farklı çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Türkçe ve sınıf öğretmeni adayları izin alamama gibi bazı bürokratik sorunlarla karşılaştıklarını belirtirken, sosyal bilgiler öğretmen adayları ise gidilen kurumla bağlantı kurulamama ya da kendilerine bazı konularda yardımcı olunmaması gibi sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bunun yanında, sınıf öğretmeni adaylarının en çok üzerinde durdukları ve önemli bir sorun olarak algıladıkları husus bu dersin okul deneyimi dersi ile aynı dönemde olmasıdır. Sınıf öğretmeni adayları iki uygulama dersini aynı anda yürütmelerinin kendilerine zaman ve emek bakımından bir takım sıkıntılar doğurduğunu ve bu iki dersin farklı dönemlerde yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında, öğretmen adayları uygulama süresince ulaşım ve fotokopi hizmetleri konularında bazı maddi sorunlar yaşadıklarını ve çıktı almak, bilgisayar hizmetlerinden yararlanmak vb. gibi konularda ise fakülte imkânlarından yeterince yararlanamadıklarını ifade etmiştir. Ayrıca, bazı katılımcılar konferans, panel vb. gibi etkinlikler düzenlemek istediklerini, ancak gerekli izinleri alma ve etkinlik için yer temininde sorunlar yaşadıkları için bunu yapamadıklarını söylemiştir. Öğretmen adaylarının bir kısmı ise panel, konferans, seminer gibi etkinliklere katılımı belgelendirmek için imza zorunluluğunun olmasının da istek ve motivasyonlarını azalttığını dile getirmiştir. 3. Dersin değerlendirilmesi ile ilgili bulgular: Öğretmen adaylarının çoğunluğu değerlendirmenin objektif ve adil biçimde yapıldığını belirtirken, bazı katılımcılar ise grup üyelerinden bazılarının çalışmalara yeterince çaba harcamadığını veya uygulama esnasında devamsızlıklar yaptığını, buna karşın kendileri ile aynı puanı almasının kendilerini üzdüğünü ifade etmiştir. Öğretmen adayları bu konuda sorumluluğun öğretim elemanında olduğunu, dikkatli ve sürekli bir izleme ile gruptaki her bir öğrencinin uygulamalardaki performansına göre hem bireysel değerlendirmenin, hem de grup değerlendirmesinin yapılmasını öne sürmüşlerdir. Bunun yanında, öğretmen adaylarının bir kısmı ise bazı grupların çalışmalarının harcanan zaman, emek ve kapsam bakımından diğerlerine oranla daha kolay olduğunu, ancak değerlendirme sürecinde bunun pek göz önüne alınmadığını belirtmişlerdir. SONUÇ VE ÖNERİLER Toplumların sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik gelişiminde, bireylerin çağın koşullarına uygun bilgi, beceri ve anlayışlara sahip olmalarında ve toplumun sahip olduğu değerlerin genç nesillere kazandırılmasında öğretmenlerin rol ve sorumlulukları oldukça önemlidir. Bunun için öğretmen adaylarının hizmet

17 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 57 öncesi eğitim süreçlerinde nitelikli biçimde ve bu işlevleri yerine getirecek donanımla yetişmeleri gerekmektedir. Öğretmen adaylarının bu yeterlikleri kazanmasına hizmet edecek ya da katkı sağlayacak derslerden birisi öğretim yılından bu yana uygulanan yeni öğretmen yetiştirme programları kapsamındaki Topluma Hizmet Uygulamaları dersidir. Bu ders ile öğretmen adaylarının toplumun temel sorunlarını tanımaları, toplumsal duyarlık ve farkındalık kazanmaları, toplumla işbirliği yapma, dayanışma, iletişim ve özdeğerlendirme konularında beceri ve anlayışı kazanmaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, çalışma kapsamında bulunan öğretmen adaylarının THU dersine yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğunu göstermiştir. Öğretmen adayları, çoğunlukla danışmanlıklarını yapan öğretim elemanlarının yeterli düzeyde rehberlik yaptıklarını, kendilerine uygulama sürecinde gerekli desteği verdiklerini, objektif ve adil biçimde değerlendirme yaptıklarını ifade etmiştir. Çalışmada öğretmen adayları bu dersin kendilerine toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazandırdığını, işbirliği yapma becerilerini geliştirmeye katkı sağladığını ve bu dersin öğretmen eğitiminde gerekli olduğunu düşünmektedirler. Moely ve diğerleri (2002) nin yaptığı deneysel çalışmada, topluma hizmet uygulamalarına katılan öğrencilerin toplumsal ve vatandaşlıkla ilgili tutumlar edindikleri, kişiler arası ve problem çözme becerileri kazandıkları ve toplumsal sorumluluk becerilerinin arttığını bulunurken, Ayvacı ve Akyıldız (2009) tarafından yapılan çalışmada öğretmen adaylarının çoğu, bu dersin bölümleri için faydalı bir ders olduğunu, yaptıkları etkinlikler sayesinde toplumla iç içe olma fırsatı bulduklarını, toplumda var olan problemlerden haberdar olduklarını ve toplumsal duyarlık ve sorumluluklarını artırdığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, Eller ve Giles, 1999; Stukas ve diğerleri, 1999 (Akt. Moely ve diğerleri, 2002) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer bulgulara rastlanmıştır. Araştırmada katılımcılar THU dersinin uygulanması sürecinde fotokopi, çıktı alma vb. gibi fakülte olanaklarından kısmen yararlandıklarını ve karşılaştıkları sorunların çözümünde fakülte ve bölüm düzeyinde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirtmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen adayları uygulamaya gittikleri kurum veya kurumlardaki yönetici ve çalışanların genel olarak desteğini gördüklerini ve görevlilerin karşılaştıkları sorunların çözümünde kendilerine çoğunlukla yardımcı olduklarını bildirmişlerdir. Bununla birlikte, katılımcılar THU dersinin uygulanması sürecinde maddi konularda kısmen sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları ulaşım, para ve beslenme gibi maddi konularda çok önemli sorunlarla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.

18 58 S. M. Özdemir, H. Tokcan Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının görüşleri arasında öğrenim görülen öğretmenlik programı bakımından anlamlı düzeyde farklılıklar olduğunu göstermiştir. Katılımcıların çalışmada uygulanan ölçeğin öğretim elemanı alt boyutuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuş ve sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmen adaylarının, Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliğinde okuyan öğrencilere göre öğretim elemanlarının kendilerine daha iyi rehberlik yaptığını ifade etmişlerdir. Çalışmada ayrıca, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarına göre THU dersinin faydalarına daha çok inandıkları bulunmuştur. Bunun yanında, öğretmen adaylarının görüşlerine göre, sosyal bilgiler ve müzik öğretmeni adaylarının, diğer üç programda öğrenim gören öğretmen adaylarına göre fakülte olanaklarından daha çok yararlandıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin uygulamaya gidilen kurumla ilgili görüşlerinin, sınıf, fen bilgisi ve müzik öğretmenliği programlarındaki öğrencilere oranla daha olumlu olduğunu göstermiştir. Buna göre, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenliği öğrencileri diğer üç programdaki öğretmen adaylarına göre uygulamaya gittikleri kurum yöneticileri ve çalışanlarının kendileri ve karşılaştıkları sorunlar ile daha çok ilgilendiklerini belirtmiştir. Ayrıca, çalışmanın bulguları, Türkçe öğretmen adaylarının THU dersi süresince maddi konularda sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adayları başta olmak üzere, diğer programlardaki öğretmen adaylarına göre daha fazla sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Çalışmanın nitel bulgularına göre ise, öğretmen adaylarının tamamı bu dersin öğretmen yetiştirmede gerekli olduğunu ve toplumun sorunlarını ve toplumsal kalkınmayı sağlayacak nitelikte çalışmaları kapsaması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bu ders sayesinde toplumsal duyarlık kazandıklarını, toplumun sorunlarını gördüklerini ve çözmek için çaba sarf ettiklerini, yardımlaşma ve dayanışma konularında beceriler kazandıklarını ve bu ders vasıtasıyla gerçek yaşamla ilgili tutum ve anlayışa sahip olduklarını ifade etmiştir. Buna karşılık, öğretmen adaylarının dersin uygulanması sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştıkları bulunmuştur. Katılımcıların özellikle izin alamama, gittikleri kurumla bağlantı kuramama vb. gibi bürokratik sorunlar ile fotokopi, çıktı alma, bilgisayar hizmetleri, ulaşım vb. gibi maddi konularda sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının bir bölümünün (sınıf öğretmeni adayları) yaşadığı en önemli sorunlardan biri ise okul deneyimi ile bu dersin aynı döneme denk gelmesi ve bunun kendileri için zaman ve performans bakımından sorun oluşturmasıdır. Ayvacı ve Ayyıldız (2009) tarafından yapılan çalışmanın bulgularından birinde, öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı dersin uygulamaya dönük olmasının diğer derslere ayırdıkları zamanın azalmasına neden olduğunu düşünmektedir. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının hemen tamamı dersin objektif ve adil biçimde değerlendirildiğini, öğretim elemanlarının hak ettikleri notları verdiğini,

19 Topluma Hizmet Uyg. Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre 59 ancak bazı grup üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirmemesi ya da devamsızlık yapmasına rağmen kendileri ile aynı notu almasının ise doğru olmadığını ileri sürmüşlerdir. Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak, topluma hizmet uygulaması dersinin öğretmen eğitimi ve toplumsal sorunların çözümü için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu dersin uygulanması esnasında öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarının, fakülte ve kurum yetkililerinin dikkat etmesi ve yerine getirmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle öğretim elemanlarının bu ders kapsamında görev ve sorumluluklarını tam olarak bilmesi gerekir. Bunun için, öğretim elemanlarının THU dersinin kur tanımını, amacını, önemini, uygulamada ve değerlendirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmeleri gerekir. Öğrencilerin uygulamaya devamlarını sıklıkla kontrol etmeleri, bunun için de uygulama yapılan kurumları belirli aralıklarla ziyaret etmeleri gereklidir. Bunun yanında, bölüm ve anabilim dallarının ve fakülte yönetiminin de öğrencilerin yaptıkları çalışmaları desteklemeleri, karşılaştıkları sorunları çözmeleri, ihtiyaçlarını (ulaşım, bilgisayar hizmetleri, fotokopi, parasal konular vb.) karşılamaları bu çalışmaların amacına hizmet etmesi ve işe yaraması bakımından oldukça önemlidir. Bu dersin amacına ulaşmasında uygulamaya gidilen kurumun da önemli role sahip olduğunu belirtmek gerekir. Kurum yönetici ve çalışanlarının öğretmen adaylarına gerekli yardımı ve ilgiyi göstermeleri gerekir. Ayrıca, öğretim elemanı, bölüm/anabilim dalı veya fakülte yönetiminin kurumlarla etkili biçimde işbirliği yapmaları ve sorunların hızlı biçimde çözülmesi için çaba göstermeleri önem arz etmektedir. Bu dersin uygulayıcıları olan ve ileride öğretmen olduklarında uygulayıcıları olacak olan öğretmen adaylarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, bu dersin önemine inanmaları ve istekli biçimde uygulamalara katılmalarını özendirecek iç ve dış motivasyon araçlarının öğretim elemanları, bölüm ve fakülte yönetimi ve kurum yetkilileri tarafından sağlanması gereklidir. KAYNAKLAR Akkutay, Ü. (2005). Çağdaş eğitim yaklaşımları doğrultusunda Türkiye nasıl bir öğretmen istiyor? Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Eylül Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Aksu, M. (2005). Eğitim fakültelerinin değişen rolleri ve Avrupa boyutu. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Eylül Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Ataünal, A. (1997). Türkiye de ilkokul öğretmeni yetiştirme sorunu ( ). ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya daki çağdaş uygulama ve eğilimler. Ankara: MEB, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü.

20 60 S. M. Özdemir, H. Tokcan Avaroğulları, M. (2009). Yurt dışında topluma hizmet uygulamalarına genel bakış. İçinde B. Aksoy, T. Çetin ve Ö.F. Sönmez (Ed.), Topluma hizmet uygulamaları (sf ). Ankara: Pegem Akademi. Ayvacı, H. Ş., & Ayıldız, S. (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim, 38(184), Demir, İ. (2009). Students expectations of the community service course: A pilot study. İçinde A. Balcı, F. Savaşan & Ö. Özkıvrak (Ed.). II. International Conference on Social Sciences, Vol. III ( ). İzmir: SOBIAD. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (2008). Toplum hizmet uygulamaları rehberi. İnternetten 12 Ekim 2009 tarihinde adresinden erişilmiştir. Kamer, S.T. (2009). Topluma hizmet uygulamalarının tanımı, ilkeleri, önemi ve amacı. İçinde K. Kuzucu ve.t. Kamer (Ed.), Topluma hizmet uygulamaları (sf. 2-29). Ankara: Pegem Akademi. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Küçükahmet, L. (2004). Bir meslek olarak öğretmenlik. İçinde L. Küçükahmet (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (1-24). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (2009). Topluma hizmet uygulamaları yönergesi. Topluma hizmet uygulamaları ulusal çalıştayı. İnternetten 12 Ekim 2009 tarihinde adresinden erişilmiştir. Moely, B.E., McFarland, M., Miron, D., Mercer, S., & Ilustre, V. (2002). Changes in college students attitudes and intentions for civic involvement as a function of service-learning experiences, Michigan Journal of Community Service Learning, 7, Öğülmüş, S. (2006). Eğitim fakültelerinin topluma hizmet bağlamında toplumsal yaşama katkısı çalıştay alt grubu raporu. Yayına hazırlayan F. Ç. Dinçer, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Yayın No:200. Özkan, R. (2005). Birey ve toplum gelişiminde öğretmenlik mesleğinin önemi. Milli Eğitim, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. (2009). Eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları yönergesi. İnternetten 12 Ekim 2009 tarihinde

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi 53 The Black Sea Journal of Social Sciences Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi Ömer Faruk SÖNMEZ 1 Özet Bu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YER ALTI NAKLİYAT BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SAMBO (MAVİ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı