MATEMATİK SINIFLARINDA YÜRÜTÜLEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK SINIFLARINDA YÜRÜTÜLEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 MATEMATİK SINIFLARINDA YÜRÜTÜLEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ EFFECT OF COMPUTER ASSISTED PRACTICES WHICH EXECUTED IN MATHEMATICS CLASSROOMS ON TEACHERS OPINIONS Gül KALELİ YILMAZ Arş. Gör., Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bülent GÜVEN Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi ÖZET: Bu çalışmanın amacı matematik sınıflarında yürütülen bilgisayar destekli uygulamaların ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerine nasıl bir etki yaptığını incelemektir. Çalışma nitel araştırmalar içinde yer alan bir özel durum çalışmasıdır. Çalışma kapsamında bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 13 ilköğretim matematik öğretmenine hizmet içi eğitim kursu aracılığıyla Cabri, Grafik Analiz, Derive, Geogebra yazılımları tanıtılmış ve müfredata uygun olarak hazırlanmış çalışma yaprakları ve etkinlik örnekleriyle öğretmenlere kurs boyunca uygulamalar yaptırılmıştır. Kurs bitiminde öğretmenlerin bu yazılımları en az dört saat süreyle kendi sınıflarında uygulamaları sağlatılmış fakat bu süreçte öğretmenlere herhangi bir yönlendirme yapılmamış ve öğretmenler derslerde istedikleri yazılımı kullanmışlardır. Kurs öncesinde ve uygulama sonrasında öğretmenlere yarı yapılandırılmış mülakat soruları uygulanmış ve veri kaybı olmaması için mülakatlar ses kayıt cihazları ile kaydedilmiştir. Mülakatlar öncelikle transkript haline getirilmiş ve içerik analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin görüşlerinin uygulama öncesine göre olumlu yönde değiştiği görülmüştür, bu görüşler bulgular kısmında detaylı olarak anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Öğretim, Yazılımlar, Öğretmen Görüşleri ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the effect of computer assisted practices which executed in mathematics classrooms on teachers opinions. The study is a case study with in a qualitative research. Cabri, Derive, Geogebra, Graphic Analysis softwares were introduced through an inservice training course to the mathematics teachers who task in primary school connected to Directorate of National Education. The worksheets and examples of activity were performed to the teachers during the course. The teachers applied theese softwares for four hours in their classrooms. Any guidance did not make teachers in this process. The teachers used the software that they want in lessons. Semi-structured interview questions were applied to the teachers before course and after the application. The interviews recorded with audio recording devices to avoid loss of data. Firstly the interviews were converted transcript and the datas were analyzed a content analysis method. As a result of the analysis it was seen that teachers' opinions had changed a positive way according to before the application. These opinions were explained in detail at the findings section. Keywords: Computer-Assisted Instruction, Software, Teachers Opinions 1. GİRİŞ Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen öğretim programı yenileme çalışmalarıyla matematik öğretiminin şekli ve öğretmenin sınıftaki rolü de değişmiştir (Baki, 2008). Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan ve uygulamaya konulan yeni programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin değişen rolü, artık bilgiyi aktarmak değil, öğrencilerin etkin ve yaratıcı katılımlarını desteklemek, onların çalışmalarında rehber olmak ve onlara uygun öğrenme ortamları düzenlemektir. Programların uygulanabilirliği ve başarısı, programı uygulayan öğretmenlerin nitelik ve tutumlarıyla son derece ilişkilidir.

2 Yeni öğretim programıyla teknolojinin eğitim-öğretimdeki yeri daha fazla önem kazanmıştır ve teknolojinin eğitimde büyüyen etkisi, teknolojinin bir öğrenme ve öğretme aracı olarak kullanılabilmesi için öğretmenlere yeni bilgi ve yetenekler oluşturma ihtiyacı oluşturmuştur. Bilindiği gibi eğitimöğretimde bir yenilik yapılmak isteniyorsa öncelikle buna öğretmenlerin inanmaları ve bu yenilikleri sınıflarına taşıyabilecek şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Eğer öğretmenler kullanacakları teknoloji (burada teknolojiden kastedilen bilgisayar donanımları ve yazılımlarıdır) hakkında yeterli bilgiye sahip değilse bilgisayar destekli matematik dersleri yürütmesi ve bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirmesi o öğretmen için sonu belli olmayan bir maceraya dönüşebilir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle öğretmenlerin hizmet-öncesi eğitimde bilgisayar donanımlı öğrenme ortamları tasarlamaya yönelik edindikleri bilgiler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle öğretmenler öğretmenlik mesleğine devam ederken teknolojinin sınıf ortamına entegresi konusunda sıklıkla ek desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda Baki (2000), yapmış olduğu çalışmasında eğitim fakültelerinin öğretmen adaylarına uygun deneyimler kazandırmaya çalışmakta olduğunu, fakat uzun sürede bunun yetersiz kaldığını ve öğretmenlerin okullarında teknolojik araçgereçleri kullanmaları için sürekli devam eden bir danışmanlık ve desteğe ihtiyaç duyacaklarını ifade etmiştir. Yine Baki (2000) öğretmenlerin hizmet içi programlar yardımıyla uygun bilgisayar destekli yaklaşımlarla tanıştırılması ve kendilerine oluşturulacak ortamlarda bilgisayarı kullanarak öğrenme ve öğretme deneyimleri yaşatılmasıyla öğretmenlerde matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik olumlu inançlar oluşturulabileceğini belirtmiştir. Matematik öğretimi için tasarlanan farklı geometri ve cebir yazılımlarının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma olmasına rağmen (Baki, 2001; Güven ve Karataş, 2003; Köse ve Özdaş, 2009), birçok matematik öğretmeninin derslerinde bu tür teknolojileri kullanmadıkları bilinmektedir. Matematik derslerinde bu tür teknolojilerin kullanabilmesi için öncelikle öğretmenler matematik öğretiminde kullanılan yazılımlar hakkında bilgilendirilmeli ve gerçek sınıf ortamında bu yazılımların kullanımına yönelik deneyim kazanmaları sağlatılmalıdır. Bunun da hizmet içi eğitim kursları ile yapılması mümkündür. Öğretmenlerin teknolojiyi matematik öğretimine entegre etmelerine yönelik geniş kapsamlı HİE kurslarının yeterince yapılmaması, verilen kursların çoğunlukla basit teorik bilgileri içermesi ve uygulama boyutunda örneklendirmelerin yeterince yapılmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Oysaki öğretmenlerin teorik bilgiden ziyade uygulamaya yönelik kurslara ihtiyaç duydukları da bilinmektedir (Tekin, 2004; Çimer ve diğ, 2010). Ayrıca verilen kurslar sonrasında öğretmenlerin verilen bilgileri ne derece öğrendikleri, sınıflarında hangi düzeyde kullandıkları ve matematik sınıflarında yürütülen bilgisayar destekli uygulamaların öğretmen görüşlerine nasıl bir etki yaptığının belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde ise bu alanda yapılan çalışma sayısı sınırlıdır (Çakır ve Yıldırım, 2009). Literatür incelendiğinde çalışmaların genellikle öğretmenlerin teknoloji kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldığı görülmektedir (Çağıltay vd, 2001; Seferoğlu, 2001). Çakıroğlu, Güven ve Akkan (2008) matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarını inceledikleri çalışmada öğretmenlerinin önemli bir kısmının bilgisayar destekli matematik öğretimi (BDMÖ) ne karşı olumsuz inançlara sahip olduğunu, yine önemli bir kısmının ise kararsız olduğu sonuçlarını elde etmişlerdir. Koçak Usluel, Kuşkaya Mumcu ve Demiraslan (2007) bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili öğretmenlerin görüşlerini inceledikleri araştırma sonucunda BİT in öğrenme sürecine entegrasyonuna ilişkin olarak öğretmenlerin en fazla dile getirdikleri görüşler arasında sınıf içerisinde bilgisayar ve teknolojilerinin olmaması ve öğretmenlerin BİT in öğretimde nasıl kullanılacağını bilmemeleri yer almaktadır. Yavuz ve Coşkun (2008) öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşüncelerini inceledikleri araştırmada öğretmen adaylarının öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmalarının tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada öğretmenlere öncelikle yazılımların tanıtılması ve matematik sınıflarında yürütülen bilgisayar destekli uygulamaların ilköğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerine nasıl bir etki yaptığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Araştırmanın Modeli Bu çalışma nitel araştırmalar içerisinde yer alan bir özel durum çalışmasıdır. Nitel araştırmalar, üzerinde araştırma yapan kişilerin sahip oldukları deneyimlerden yararlanma, duygu ve düşüncelerini anlayabilme bakımından tercih edilen bir araştırma tekniğidir (Ekiz,2003). Özel durum çalışmasının pek

3 çok araştırma yönteminden ayırıcı özelliği ise eğitimin çeşitli konularını anlamada özellikle nasıl ve niçin soruları yöneltildiğinde tercih edilen bir yöntem olmasıdır (Yin, 1984) Araştırmanın Örneklemi Çalışmanın örneklemini bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 13 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo-1: Katılımcı Özellikleri Cinsiyet Mesleki Deneyim Bayan Erkek Veri Toplama Araçları Bu çalışmada iletişim kurulan bireyin araştırılan konu hakkındaki duygu, düşünce, inanç ve bakış açılarını ortaya çıkarmak amacıyla( Cohen ve Mannion, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2005) mülakat; soruların sırasını değiştirebilme, soruları daha ayrıntılı biçimde açıklayabilme olanağı (Çepni, 2005) olduğu için de yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ana problemine cevap bulabilmek amacıyla uzman görüşleri alınarak 2 açık uçlu mülakat sorusu hazırlanmış, mülakatlar katılımcıların istedikleri zaman, istedikleri yerde yapılmıştır. Veri kaybı olmaması için mülakatlar ses kaydına alınmıştır ve mülakatlarda öğretmenlere aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 1. Bilgisayar destekli öğrenme ortamı, öğrencileri kazanımlara ulaştırma ve öğrencilerin derse karşı ilgileri bağlamında nasıl bir etkiye sahiptir? 2. Bilgisayar destekli ortamları öğretme sürecine sağladığı avantajlar ve dezavantajlar bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? 2.4. Verilerin Analizi Bu çalışmada mülakattan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinin temelinde, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek yorumlamak bulunmaktadır (Sözbilir, 2011). Veriler analiz edilirken katılımcıların kimliklerinin gizli tutulması amacıyla katılımcılar; Katılımcı-1, Katılımcı-2, Katılımcı-13 şeklinde kodlanmıştır. 3. BULGULAR Bu bölümde 13 matematik öğretmeniyle kurs öncesinde ve gerçek sınıf ortamında yaptıkları uygulamalardan sonra yapılan mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Tablo-2: BDÖ nün Kazanımlara Ulaştırma ve Derse Karşı İlgiye Etkisi Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Temalar Kurs Öncesi Uygulama Sonrası f % F % BDÖ öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini ve derse karşı ilgilerini artırır. BDÖ öğrencilerin ilgilerini artırır ama kazanımlara ulaştırmada etkisi olmaz. BDÖ öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırmaz sadece bilgisayar öğrencilerin dikkatini çeker. BDÖ öğrencilerin ders dışında farklı şeylere yönelmesine sebep olabilir. BDÖ hakkında hiçbir bilgim yok Toplam Görüş Sayısı

4 Tablo-2 incelendiğinde kurs öncesinde öğretmenlerin %20 sinin BDÖ öğrencilerin ders dışında farklı şeylere yönelmesine sebep olabilir ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmektedir. Katılımcı-1 bu görüşünü şu şekilde belirtmektedir: Eğer derslerde bilgisayar kullanılırsa öğrenciler dersin amacına değil de farklı uğraşlara yönelirler ve dikkatlerini konuya veremezler diye düşünüyorum. Tablo-2 ye bakıldığında uygulama öncesi yapılan mülakatta öğretmenlerin %13.33 ünün BDÖ öğrencilerin ilgilerini artırır ama kazanımlara ulaştırmada etkili olmaz ifadesi altında görüş belirttikleri görülmektedir. Katılımcı-13 bu görüşünü şu şekilde belirtmektedir: Bilgisayar destekli öğretimin kazanımlara ulaştırmada bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Sonuçta geleneksel ortamda da aynı bilgileri veriyoruz. Ama öğrenciler bilgisayarı sevdikleri için dersle daha çok ilgilenebilirler. Uygulama sonrasında yapılan mülakatlarda öğretmenlerin tamamının BDÖ öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini ve derse karşı ilgilerini artırır ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmüştür. Katılımcı-5 bu görüşünü aşağıdaki şekilde belirtiyor: BDÖ öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini artırıyor. Geleneksele göre çok daha faydalı çünkü tahtada çizim yapmak yerine hazır bilgisayar programını kullanıyoruz mesela simetride şekli tutup değiştirebiliyorsunuz o anda uzaklıktaki değişimleri öğrenci görebiliyor. Normalde bunları kullanmadığımız zaman tahtada ayrı ayrı çizmemiz gerekiyor hem zaman kaybı oluyor, hem öğrenci sıkılıyor. Anında üçgen, dörtgen, beşgen için farklı versiyonları deneyebiliyoruz öğrenci de bunu görüyor. Dolayısıyla öğrencinin dikkati çekilmiş oluyor, dersle daha çok ilgileniyor. Katılımcı-4 ise bu görüşünü aşağıdaki şekilde belirtmektedir: BDÖ kazanımları aktarmada daha etkili oldu. Geleneksel ortamda sadece test soruları çözülebiliyor fakat bilgisayar desteği ile uygulamaları artırabildim. Bu sayede öğrenme de arttı. Öğrenciler daha fazla pratik yaptı ve neyin nereden geldiğini daha iyi anladılar. Görsellik, hareketlilik olduğu için daha iyi kavramalar gerçekleşti. Öğrencilerin ilgileri de arttı. Zaten öğrenciler bilgisayarla zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Derslere de bilgisayarı soktuğumuzda dersler monotonluktan çıkıyor ve ilgi çekici hale geliyor. Tablo-3: BDÖ nün öğretme sürecine sağladığı avantajlar ve dezavantajlar Öğretmen Görüşlerinden Elde Edilen Temalar Kurs Öncesi Uygulama Sonrası f % F % Öğrenmeyi kolaylaştırır Zamanı etkili kullanmayı sağlar Çok zaman alır Bilgilerin kalıcılığı artar Görsellik artar Öğretmene ekstra yük getirir Soyut kavramlar somutlaştırılabilir Teknik ve teknolojik yetersizlikler öğretime engel olur İyi planlanmazsa hiçbir işe yaramaz Toplam Görüş Sayısı Tablo-3 incelendiğinde kurs öncesinde öğretmenlerin büyük bir bölümünün çok zaman alır ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmüştür. Katılımcı-7 bu görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: Zamanlama konusunda çekincelerim var. Süre yetmeyebilir. Öğrenci anlamadığı yeri zamanında sorup anlamalı, o zaman bilgisayarda her şeyi baştan mı yapacağız, konuları nasıl yetiştireceğiz. Uygulamalar sonrasında ise öğretmenlerinin büyük bir kısmının BDÖ çok zaman alır ifadesinin aksine BDÖ zamanı etkili kullanmayı sağlar ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmüştür. Katılımcı-5 bu konuda şu şekilde görüş bildirmiştir: Bilgisayar destekli öğretim kullanıldığında derste zaman daha verimli kullanılıyor. Tahtaya yazıp çizmek eskide kaldı. Tablo-3 de öğretmenlerin BDÖ ortamlarının iyi planlanmazsa hiçbir işe yaramayacağını kurs öncesinde de uygulama sonrasında da büyük bir oranda belirttikleri görülmüştür. Katılımcı-10 uygulama sonrasında bu konuda aşağıdaki şekilde görüş belirtmiştir: BDÖ uygun yerde ve uygun zamanda kullanılmazsa öğrenciyi hedeflenen kazanımlara yöneltemez, zaman ve konsantrasyon kaybına neden olur ayrıca iyi hazırlanmamış etkinliklerle birlikte öğrencide yanlış kavram oluşumlarına sebep olur.

5 Ayrıca öğretmenler kurs öncesi bilgisayarı bir öğretme aracı olarak görürlerken uygulamalar sonrasında bilgisayarın hem bir öğretme hem de bir öğrenme aracı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Katılımcı-12 bu konuda aşağıdaki şekilde görüş bildirmektedir: Ben başlarda bilgisayarın sadece sınav sorularını hazırlayabilmede ve derslerde sunum yapma amacıyla kullanılabileceğini düşünürdüm. Bilgisayarın sadece öğretime yardımcı bir araç olduğuna, bilgisayarın bir öğrenme aracı olarak kullanılamayacağına inanırdım. Oysa kendi sınıfımda yaptığım uygulamalarda gördüm ki aslında öğrenciler BDÖ sayesinde kavramlar arasındaki ilişkileri inceleyebiliyor, kendi kendilerine işlemler yapıp, yaptıkları işlemlerin sonucunu gözlemleyerek tümevarım yapabiliyorlar. Yani BDÖ öğrencilerin kavramları keşfetmelerine ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerine yardımcı oluyor. 4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Bulgular incelendiğinde kurs öncesinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilgisayar destekli öğrenme ortamları hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Bilgi sahibi olanlar ise BDÖ nün ilgiyi artırmanın aksine öğrencilerin farklı alanlara ilgi duymalarına yol açabileceğini düşünmektedirler. Ayrıca BDÖ ün kazanımlara ulaşmada etkisi olmadığını, derslerde ilgiyi BDÖ nün değil bilgisayarın çektiğini belirten öğretmenler de bulunmaktadır. Buradan öğretmenlerin uygulama öncesinde genellikle olumsuz inançlara sahip oldukları görülmektedir. Çakıroğlu, Güven ve Akkan (2008) da yaptıkları çalışmada matematik öğretmenlerinin önemli bir kısmının bilgisayar destekli matematik öğretimi (BDMÖ) ne karşı olumsuz inançlara sahip oldukları sonucunu elde etmişlerdir. Bu bağlamda çalışmamızda elde edilen sonuç bu çalışmayla tutarlılık göstermektedir. Öğretmenler kurs boyunca yazılımlar ve bilgisayar donanımlı ortamlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra öğretmenlerin kendi sınıflarında uygulama yapmaları sağlanmış ve uygulamalar sonrasında öğretmenlerle tekrar mülakat yapılmıştır. Uygulama sonrasında yapılan mülakatlarda öğretmenlerin tamamının BDÖ öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini ve derse karşı ilgilerini artırır ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmüştür. Bu da öğretmenlerin kendi sınıflarında yaptıkları BDÖ uygulamalarının öğretmenlerin görüşlerini olumlu yönde etkilediğinin bir göstergesidir. BDÖ nün öğretim sürecine sağladığı avantajlar ve dezavantajlar incelendiğinde kurs öncesinde öğretmenlerin en fazla BDÖ çok zaman alır ifadesi altında görüş bildirdikleri görülmüştür. Uygulama sonrasında ise bu ifade altında görüş bildiren öğretmen bulunmamaktadır. Yalnız BDÖ iyi planlanmazsa hiçbir işe yaramaz ifadesi altında görüş bildiren öğretmenler planlama düzgün olmazsa, amacına ulaştırmayacak etkinlikler yapılırsa zamanın boşa harcanacağını belirtmişlerdir. Ayrıca bu bölümde öğretmenlerle yapılan mülakatlarda öğretmenlerin kurs öncesinde bilgisayarı sadece geleneksel öğrenmeleri destekleyen bir araç olarak görürlerken uygulama sonrasında mevcut uygulamaları çok daha etkili bir şekilde kullanmayı sağlayan bir araç olarak gördükleri anlaşılmıştır. Öğretmenlerin kendi sınıflarında yaptıkları uygulamalarda teknolojik araç-gereçleri bizzat kendilerinin ve öğrencilerinin kullanmalarının bu görüşü savunmalarında önemli bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak öğretmenlerin kurs boyunca öğrendikleri bilgiler sayesinde kendi sınıflarında yaptıkları gerçek uygulamaların öğretmenlerin görüşlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle matematik öğretmenlerine derslerinde bu yazılımları kullanmaları ve BDÖ yoluyla ders işlemeleri önerilmektedir. Yazılımlar ve BDÖ hakkında bilgi sahibi olmayan öğretmenler için de Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Fakülteleri nin işbirliği ile hizmet-içi eğitim kursları düzenlenebilir ve öğretmenler bu uygulamalar hakkında bilgilendirilebilir. KAYNAKLAR Baki, A. (2000). Preparing student teachers to use computers in mathematics classrooms through a long term pre-service course in Turkey. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 149, Baki, A. (2008), Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Harf Eğitim Yayıncılık, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Ankara. Cohen, L and Manion, L 5th Ed. (1998) Research methods in education. Routledge, London

6 Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,21, Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar Öğretmenleri Okullardaki Teknoloji Entegrasyonu Hakkında Ne Düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), Çakıroğlu, Ü., Güven, B. ve Akkan, Y. (2008). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: Çepni, S.(2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon. Çimer, S., Çakır, İ. ve Çimer, A., Teacher Views on The Effectiveness of In-service Courses on The New Curriculum in Turkey, European Journal of Teacher Education, 33, 1, Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram ve Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara. Güven, B., Karataş, İ. (2003). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri Öğrenme: Öğrenci Görüşleri, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 2, Issue 2, Koçak Usluel, Y., Kuşkaya Mumcu, F. ve Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci ve Engelleriyle İlgili Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, Köse, N. Y. ve Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Geometrik Şekillerdeki Simetri Doğrularını Cabri Geometri Yazılımı Yardımıyla Nasıl Belirliyorlar?, [Elektronik Dergi]. İlköğretim-Online, 8 (1), Seferoğlu, S. S. (2001). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Kasım 2001, SakaryaÜniversitesi, Adapazarı. Sözbilir, M. (2011). Nitel Veri Analizi. adresinden tarihinde indirildi. Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenleri İçin Kavramsal Anlama ve Kavram Öğretimi Amaçlı Bir Hizmet- İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yavuz, S. ve Coşkun, A.E. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Yin, R.K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills. CA: Sage.

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 439-455 AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Seyat POLAT MEB Sınıf Öğretmeni Konya-Türkiye Ahmet ÖZCAN Bozok Üniversitesi Fen

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Levent Eşel Gazi Üniversitesi leventesel@gazi.edu.tr Gökçen Kaya Gazi Üniversitesi kaya.gokcen@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri

Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 161-175 Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin FATİH Projesi ne İlişkin Görüşleri Adem ÖZKAN Demet DENİZ Öz Bu çalışmanın amacı, Orta Öğretimde görev yapan alan öğretmenlerin

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Kasım 014 Cilt: 3 Sayı: 4 Makale No: 3 ISSN: 14-9199 EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Seval Eminoğlu Küçüktepe Marmara

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Ağustos 2011, Sayfa 75-92 Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Vedat AKTEPE 1 ÖZET Öğretmenlerimizin

Detaylı

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 1, Ahmet BACANAK 2 ve Sevgi GENÇER 3 1 Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.1 (2015), 93-116 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Alattin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri *

İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 39-59 İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı