Demonstrator Teachers According to History Pedagogy Program Students. Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerine Göre Uygulama Öğretmenleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demonstrator Teachers According to History Pedagogy Program Students. Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerine Göre Uygulama Öğretmenleri"

Transkript

1 Demonstrator Teachers According to History Pedagogy Program Students Tarih Pedagoji Programı Öğrencilerine Göre Uygulama Öğretmenleri Prof. Dr. İsmail H. DEMİRCİOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi E-posta: Arş. Gör. İnanç GENÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi E-posta: Arş. Gör. Ebru DEMİRCİOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Abstract There are two basis of teacher training; first is the theoretical education on subject knowledge, general knowledge, and pedagogy. Second is the internship activities carried out at schools. For a qualitative teacher training both the courses offered by education faculties and the activities carried out at practicing schools should be robust. Also demonstrator teachers at practicing schools who are responsible for training teacher candidates, ought to have necessary knowledge, skill and attitudes in order to guarantee those internship activities really contribute to prospect teachers. Related studies in this area show that demonstrator history teachers at practicing schools unfortunately do not have adequate knowledge and skills required by the internship activities. Therefore, the aim of this study is to reveal Karadeniz Technical University, Fatih Education Faculty, History Pedagogy Programs students opinions toward demonstrator history teachers at practicing schools. In this qualitative research open-ended questions and semi-structured interview are used as data collection tools. The analysis shows that demonstrator history teachers who are expected to train and guide teacher interns do not have adequate knowledge and skills in teaching practice Keywords: History Teacher Candidate, Teaching Practice, History Demonstrator Teacher Özet Öğretmen eğitiminin iki temel ayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki aday öğretmenlerin fakültelerde alan bilgisi, genel kültür ve pedagoji derslerine dayalı aldıkları eğitimdir. Öğretmen eğitiminin ikinci ayağı ise, uygulama okullarında yürütülen öğretmenlik uygulaması etkinlikleridir. Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için, gerek fakültelerde yürütülen dersler ve gerekse uygulama okullarındaki etkinlikler sağlıklı bir biçimde yürütülmelidir. Öğretmenlik uygulaması etkinliklerinin aday öğretmenlere katkı sağlayabilmesi için uygulama okullarında aday öğretmenlerin eğitiminden sorumlu olan tarih öğretmenlerinin, uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve tutuma sahip olmaları gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar tarih uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine yönelik yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin, uygulama okullarındaki tarih uygulama öğretmenleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Araştırma nitel bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, çalışmada veri toplama aracı olarak açık-uçlu anket ve yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak Tarih öğretmeni adaylarını eğitmesi ve rehberlik yapması beklenen uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulamasına yönelik yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretmen Adayı, Öğretmenlik uygulaması ve Tarih Uygulama Öğretmeni 1. Giriş Eğitim sisteminin en temel unsurlarından birisi öğretmendir. Öğretmenin başarısındaki belirleyici unsurların başında, uzmanı olduğu alan ve onun öğretimine yönelik aldığı eğitimin niteliği gelmektedir. Aday öğretmenler, gerek üniversite ve gerekse uygulama okullarında bir dizi ders ve etkinliklerle bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektedirler. Demokratik ve teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde öğretmen eğitimi programları incelendiği zaman, programların konu alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerden oluştuğu görülmektedir (Demircioğlu,1999). Aday öğretmenlere öğretmenlik mesleğine yönelik verilen temel derslerden biri öğretmenlik uygulaması dersidir. Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adayının 30

2 üniversitede edinmiş olduğu bilgi ve becerileri, okul ortamında uygulaması, geliştirmesi ve mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanması için planlanmış bir derstir (YÖK, 1999). Başka bir deyişle öğretmen adayları eğitim fakültelerinde almış oldukları teorik bilgileri, öğretmenlik uygulaması dersleriyle uygulama okullarında hayata geçirme şansı bulmaktadırlar. Teorinin uygulamayla hayata geçirildiği bu derste, aday öğretmenler uzman uygulama öğretmeni gözetiminde etkinlikler yürütmektedirler. Bu süreç, öğretmen adaylarının aldıkları eğitimin kalıcılığında önemli rol oynamaktadır (Shulman, 1998). Başka bir deyişle öğretmenlik uygulaması, aday öğretmenlerin nitelikli bir öğretmen olmasında hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde öğretmenlik uygulamasının geçmişini geçen yüzyılın başına kadar indirmek mümkündür. İlgili literatür incelendiği zaman, ülkemizin öğretmen yetiştiren kurumlarında ilk kez öğretmenlik uygulamasını başlatan kişinin Satı Bey olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim tarihimizin önemli isimlerinden birisi olan Satı Bey, 1909 dan önceki öğretmen okullarının zayıflığının nedenlerinden birinin, bu öğretmen okullarında uygulama okullarının bulunmayışı şeklinde belirtmekteydi (Koçer, 1991: 174). Satı Bey, öğretmenlik uygulamasının öğretmen yetiştirmede ki katkısını bildiği için eğitim fakültelerinde yapılan öğretmenlik uygulaması dersinin ilk hali olan Numune ve Tatbikat Mektebini açmıştır (Gündüz, 2010: 1401). Akyüz e (2013) göre Satı Bey sayesinde açılan bu uygulama okulları, İstanbul Darülmuallimî nin başarısını sağlayan en önemli etkenlerden birisidir. Ülkemizde geçen asrın başına kadar inen öğretmenlik uygulaması etkinlikleri farklı bir gelişim seyri izlemiştir yılında öğretmen eğitiminin eğitim fakültesine bağlanmasını takiben değişik uygulamalara sahne olan öğretmenlik uygulaması, 1990 ların sonunda önemli değişime uğramıştır (Demircioğlu, 2012). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde ülkemizde eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmış ve aday öğretmenlerin uygulama okullarında geçirecekleri süre arttırılmış ve yapacakları etkinlikler çeşitlendirilmişti. Yeni öğretmenlik uygulaması anlayışı teoriği pratiğe geçirme esasına dayanmaktaydı. Teori-pratik yaklaşımı, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimde almış oldukları teorik bilgilerin gerçek sınıf ortamında öğrenme faaliyetleri ile ilişkilendirilerek hayata geçirilmesini esas almaktaydı (Güzel, Berber ve Oral, 2010) ların sonunda öğretmen eğitimi alanında yaşanan değişim neticesinde benimsenen yeni yapılanmayla öğretmen eğitimi bir ivme kazanmıştı. Bu olumlu gelişmede eğitim fakültelerinin programlarına konulan farklı öğretmenlik meslek dersleri anahtar konumdaydı. Eğitim fakültelerindeki yeni dersler arasında Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri de vardı Eğitim-Öğretim yılından 2006 yılına kadar, ortaöğretim aday öğretmenlerinin uygulama okullarında 3 farklı ders yürüttükleri anlaşılmaktadır. Bunlar Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması dersleridir yılını takiben okul uygulamalarında kesintiye gidilmiş (Özçelik, 2012: 536) ve 2010 yılına gelindiğinde ise ortaöğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda Okul Deneyimi dersleri kaldırılmıştır. Başka bir deyişle günümüzde ortaöğretim aday öğretmelerinin uygulama okullarında sadece öğretmenlik uygulaması dersiyle teori hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adayı ve uygulama öğretmenlerine bir dizi sorumluluk getirmektedir. Bu görev ve sorumluluklardan bir kısmı şu şekildedir. Uygulama öğretmeninin; Fakültelerdeki öğretim elemanlarıyla beraber, uygulama okullarındaki etkinlikleri planlayarak gerekli iletişimi sağlamak. Aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yardımcı olabilmek için, farklı etkinliklerin nasıl uygulandığını öğretmenin yanında, bizzat deneyim ve beceri kazandıracak ortamlar hazırlamak. Okul ve okulun işleyişi hakkında öğretmen adaylarına gerekli bilgileri kazandırmak. Derslerin nasıl planlanacağı, öğretileceği, basitleştirileceği ve ilginç hale getirilebileceğine dair öğretmen adaylarını bilgilendirmek ve bu konularda deneyim kazanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlamak. Danışman öğretim elemanlarıyla beraber adayın gelişimini izlemek ve değerlendirmek(william ve ark.1992; Kerr, 1994; Hawkey,1997; Anonim, 1998, akt. Demircioğlu, 2005: 21). Uygulama öğretmen adayının; Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak olumlu yönde mesleki gelişim sergilemek. Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği halinde bulunmak. Öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışmaya yönelterek öğrenciler üzerinde verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine katkıda bulunmak. Mesleğine karşı olumlu bir tutum içerisinde bulunma ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri edinmeye çalışmak (KTÜ Okul Deneyimi I, : 5). Öğretmenlik uygulaması dersinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, gerek aday öğretmenlerin gerekse uygulama öğretmenlerinin rol ve sorumluluklarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde öğretmenlik uygulaması ve uygulama öğretmenleriyle ilgili çeşitli akademik çalışmalar bulunmaktadır (Demircioğlu, 2003, Özbek, ve Aytekin, 2003, Demircioğlu, 2005, Işıkoğlu, İvrend, ve Şahin, 2007, Sarıçoban, Paker, 2008, Baştürk, 2009, Ünlü, ve Güven, 2010, Özçelik, 2012). Bu çalışmalar 31

3 incelendiğinde uygulama öğretmenleriyle ilgili farklı verilere ulaşıldığı görülmektedir. Farklı branşlarda öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda öğretmenlik uygulaması derslerinde uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenleri yeterli ilginin gösterilmemesinin yanında, sağlıklı bir iletişim de kurulamadığı anlaşılmaktadır (Demircioğlu, 2003; Özbek ve Aytekin, 2003; Işıkoğlu, İvrend ve Şahin, 2007; Çelikkaya, 2011). Buna ilaveten, aday öğretmenler uygulama sürecinde kendilerine yeterli rehberliğin yapılmamasının yanında, gerekli dönütlerin de verilmediğini ifade etmektedirler (Paker, 2008, Baştürk, 2009). İlgili literatürün ortaya koyduğu bir diğer sonuç ise, uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlere rehberlik yapacak yeterli bilgi ve deneyimlerinin olmadığı sonucudur (Demircioğlu, 2005). Bu verilere karşın, öğretmen adaylarıyla öğretmenlik uygulamasına yönelik yapılan bazı çalışmalarda aday öğretmenlerin uygulama dersi ve öğretmenlik uygulamasına yönelik olumlu görüşler ortaya koydukları görülmektedir (Ünlü ve Güven, 2010; Özçelik, 2012). 2. Amaç Bu çalışmanın amacı, eğitim ve öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Pedagoji Programı na kayıtlı öğrencilerin, uygulama okullarındaki tarih uygulama öğretmenleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır Problem ve Alt Problemler Tarih pedagoji programı öğrencilerinin uygulama öğretmenleri hakkındaki görüşleri nelerdir? Alt Problemler: Tarih uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlere yönelik tutumu hakkında aday öğretmenlerin görüşleri nelerdir? Öğretmen adaylarının tarih uygulama öğretmenlerinin tarih alan bilgisi ve pedagojik yeterlilikleri hakkındaki görüşleri nelerdir? Öğretmen adaylarının tarih uygulama öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterlilikler hakkında görüşleri nelerdir? 3. Yöntem Çalışma nitel bir anlayışla gerçekleştirilen bir Case Study (Özel Durum Çalışması) çalışması olup, çalışmada veri toplama aracı olarak açık-uçlu anket ve yarıyapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adayları 12 farklı üniversitenin tarih bölümünden mezun olan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Pedagoji Programı na devam eden 17 kız, 7 erkek toplam 24 tarih öğretmen adayıdır. Araştırmada hedef kitlenin tamamı çalışmaya katıldığı için çalışma örneklem gerektirmemiştir. Çalışmanın ilk aşamasında ilgili literatür taranarak bulguların yorumlanması ve önerilerin sunulması için kuramsal bir temel oluşturulmuştur. Daha sonra, taranan literatür ve araştırmanın problemi ışığında çalışmada kullanılacak olan ve her biri toplam 8 sorudan oluşan açık-uçlu anket ve yarı yapılandırılmış mülakat formları geliştirilmiştir. İki alan uzmanı ve 4 öğretmen adayıyla veri toplama araçlarının pilot çalışması gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonucunda veri toplama araçlarında küçük düzeltmeler yapılmıştır. Anket ve mülakat öncesi aday öğretmenlere çalışma hakkında detaylı bilgi verilmiş ve elde edilen bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılacağı konusunda güvence verilmiştir. Her bir mülakat yaklaşık yarım saat sürmüştür. Öğretmen adaylarıyla yapılan anket ve mülakatlar sonucunda elde edilen veriler Nvivo 10 programı yoluyla çözümlenerek analiz edilmiştir. Çözümlenen bu veriler kendi içinde kategorilere ayrılmıştır. Kategorilerin ışığı altında araştırma problemlerine cevap aranmaya çalışılmıştır. 4. Bulgular ve Yorum Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersi için gittikleri uygulama okullarındaki uygulama öğretmenleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaya çalışan bu araştırma neticesinde farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Açık-uçlu anket ve yarı yapılandırılmış mülakatlarda öğretmen adaylarına sorulan ilk soru uygulama öğretmenlerinin aday öğretmenlere karşı tutumunun ne olduğuyla ilgilidir. Tablo 1 de görüldüğü üzere anket çalışmasına katılan 24 öğretmen adayından % 83,2 si uygulama öğretmenlerinin kendilerine karşı tutumlarının olumlu olduğunu düşünmektedirler. Tablo 1 Uygulama Öğretmenin Aday Öğretmenlere Karşı Tutumu İlgili Ö3,Ö5,Ö9, Ö13,Ö14, Ö15 Ö12, Ö5 8 33,2 Sevecen Ö1,Ö6,Ö8,Ö16 Ö4 4 16,6 Samimi Ö11,Ö12, ,6 Ö19 Kibar Ö2,Ö10-2 8,4 Anlayışlı Ö4,Ö7-2 4,20 Hoşgörülü - Ö3 1 4,20 Resmi - Ö17 1 4,20 İlgisiz - Ö18 1 4,20 Küçük Düşürücü - Ö1 1 4,20 32

4 Mülakat çalışmasına katılan aday öğretmenler yukarıdaki soruya ankette verdikleri cevaplara benzer cevaplar vermişlerdir. Mülakata katılan 16 öğretmen adayından 12 si (%75) uygulama öğretmeninin kendilerine yönelik tutumunun olumlu olduğunu düşünmektedir. Örneğin öğretmen adayı Ö3K: Staj öğretmenimizin bana karşı olan tutumu çok iyiydi. Bize sıcakkanlı, sevecen ve samimi davrandı şeklinde bir cevap verdi. Benzer bir yorum yapan öğretmen adayı Ö4K yukarıdaki değerlendirmeye benzer bir değerlendirme yapmıştır: Uygulama öğretmenimin bana karşı tutumu gayet olumluydu. Bana bir öğrenci gibi değil bir öğretmen gibi yaklaşması ve şahsıma saygı duyduğunu hissettirmesi benim öğretmenlik mesleğine karşı özgüven sahibi olmamı sağladı. Bu olumlu cevaplara karşın öğretmen adayı Ö1E şu değerlendirmede bulunmuştur: Kişisel tutum olarak staj hocam hakkında çok iyi diyemeyeceğim. Mesela okulun son günü okuldan ayrılırken bizi pek umursamadı, sanki bizi hiç tanımıyormuş gibi davrandı. Yukarıdaki cevaplarda anlaşılacağı üzere, hem anket hem de mülakat çalışmasına katılan öğretmen adaylarının çoğunluğu uygulama öğretmenlerinin kendilerine karşı olan tutumundan memnundurlar. Aday öğretmenlere sorulan diğer bir soru ise, uygulama okullarında kendilerine rehberlik yapan uygulama öğretmenlerinin tarih alan bilgisi düzeyi hakkında ne düşündükleridir. Tablo 2 de görüldüğü üzere, anket çalışmasına katılan öğretmen adaylarının % 83,34 ü uygulama öğretmenlerinin tarih alan bilgisinin yeterli olduğunu düşünmektedirler. Tablo 2 Uygulama Öğretmenin Tarih Alan Bilgisi Düzeyi Hakkında Aday Öğretmenlerin Görüşleri Çok iyi Ö9 Ö3, Ö12 İyi Orta düzeyde Ö1,Ö2,Ö3, Ö4,Ö5,Ö7,Ö 8,Ö10,Ö11, Ö13,Ö14, Ö16,Ö17, Ö19 Ö2,Ö4, Ö5 3 12, ,84 Ö6,Ö15 Ö1 3 12,5 Yetersiz Ö18-1 4,16 Mülakat çalışmasına katılan öğretmen adaylarının uygulama öğretmeninizin tarih alan bilgisi yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplar, ankete verilen cevaplarla benzerlikler göstermektedir. 14 öğretmen adayı (%87,5) kendilerine rehberlik yapan uygulama öğretmeninin alan bilgisinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Örneğin öğretmen adayı Ö3E: Öğretmenimizin tarih bilgisi yeterli düzeydeydi. Öğretmenimiz konulara hâkim bir şekilde dersi anlatıyordu. Yeri geldikçe önemli konulara tarihten örnekler vererek dikkat çekiyordu. şeklinde bir açıklama yapmıştır. Uygulama öğretmeninin bilgisini yetersiz bulan Ö12K ise; Öğretmenin tarih bilgisi sadece ders kitaplarından ibaret, gerçi oda yarım yamalak, Konuları çoğu zaman zaten öğrencilere anlattırıyor. ifadelerini kullanmıştır. Aday öğretmenlere uygulama öğretmenlerinin bilgi düzeyleri hakkında sorulan diğer bir diğer soru ise, uygulama öğretmeninin pedagojik alan bilgi düzeyi hakkındaki görüşlerinin ne olduğudur. Tablo 3 te görüldüğü üzere aday öğretmenlerin yarısından fazla (%58,3) bu soruya olumsuz yönde cevap vermiştir. Başka bir deyişle adaya öğretmenlerin yarısından fazlası uygulama öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisini yeterli bulmamaktadırlar. Tablo 3 Uygulama Öğretmenin Pedagojik Alan Bilgi Düzeyi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri Yeterli değil Ö1,Ö4,Ö5,Ö10 Ö12,Ö16, Ö2,Ö7,Ö8,Ö17 Ö18,Ö19 Ö1,Ö ,3 Yeterli Ö3,Ö11,Ö14, Ö15 Ö2,Ö4, Ö5 7 29,17 Çok iyi Ö16-1 4,20 Diğer Ö9,Ö13 2 8,33 Uygulama öğretmeninin pedagojik alan bilgisiyle ilgili olarak anketten elde edilen verilerle mülakattan elde edilen veriler paralellik göstermektedir. Aday öğretmenlerin 10 u (%62,5) tarih uygulama öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisi düzeylerinin yeterli olmadıklarını düşünmektedirler. Örneğin, Ö5E: Öğretmenimizin pedagoji bilgisinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Tamamen öğretmen merkezli bir ders anlatıyor. Biz kendisine bazı tekniklerden bahsettiğimizde adlarını bile duymadığını söyledi. Kendisi bu konuda yetersiz biçiminde bir yorum yaptı. Benzer bir cevap veren Ö4K: Öğretmenimizin en kötü olduğu alan Pedagojik alandı. Öğrenciye hiçbir şekilde saygısı yoktu. Son derce otoriter, sürekli aşağılayıcı tavırları vardı. Öğrencilerin kafasına vurarak sertçe 33

5 çekiştirmek gibi davranışlarını sıklıkla gözlemledim. Hatta bir örnek vereyim; sınav esnasında elinden kağıdı düşürdüğünde bir öğrenciye Kör müsün kalk versene kağıdı! diye bağırdı. Bu konuda çok kötüydü hiçbir şeyden haberdar değildi. ifadelerini kullandı. Araştırmada aday öğretmenlere sorulan bir diğer soru ise, uygulama öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusundaki yeterliliğinin ne düzeyde olduğuydu. Tablo 4 incelendiğinde aday öğretmenlerin yarısından fazlası (%62,6) öğretmenlerin sınıf yönetimi niteliklerini yeterli bulmaktadır. Tablo 4 Uygulama Öğretmenin Sınıf Yönetimi Konusundaki Yeterliliği Hakkında Aday Öğretmenlerin Görüşleri Yeterli Ö1,Ö3,Ö9, Ö1,Ö ,8 Ö11,Ö13,Ö14 Ö15,Ö16 Ö5 Yetersiz Ö2,Ö8,Ö17, Ö18,Ö19,Ö4, Ö1 9 37,4 Kısmen Yeterli Ö7,Ö10 Ö15,Ö12-2 8,4 Çok İyi Ö6 Ö4 2 8,4 Ankette verilen cevapların aksine mülakat çalışmasına katılan öğretmen adaylarının çoğunluğu (12\%75) uygulama öğretmenlerini sınıf yönetimi konusunda yetersiz bulmaktadır. Örneğin Ö2K: Öğretmenimiz sınıfta maalesef öğrenme ortamı sağlayamıyor. Sınıfta düzeni sağlamada yetersiz kalıyor, öğrencileri susturana kadar dersin bir kısmı gidiyordu. Dersi anlatırken konu dağılınca sınıftaki kargaşayı gidermede zorlanıyordu. yorumunu yaptı. Uygulama öğretmeninin sınıf yönetimi niteliklerini yeterli bulan Ö1K ise, Bu konuda öğretmenimiz bence yeterli, sınıf hâkimiyeti oldukça iyi. Sınıfta sanki bir grup ilişkisi var. Formasyon bilgisinin olduğu, öğrencilere olan yaklaşımı ve bu sayede sağladığı sınıf yönetiminden anlaşılıyor. ifadelerini kullanmıştır. Aday öğretmenlere uygulama öğretmenlerinin yeterlilikleri hakkında sorulan diğer bir soru ise, uygulama öğretmenin öğretim teknolojilerini kullanma yeterliliği ve sıklığıydı. Tablo 5 te görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının %68,6 uygulama öğretmenlerini bu konuda yetersiz olduğu kanaatindedir. Tablo 5 Uygulama Öğretmenin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Yeterliliği Hakkında Aday Öğretmenlerin Görüşleri Çok Ö2, 4, 7, 8, Ö1, ,8 Yetersiz 9, 10 17, 18, 19 Yetersiz Ö5, 6, 11, Ö3 8 33,4 12, 13, 14, 15 Kısmen Ö1, 3, 16 Ö4, ,8 Yetersiz Mülakat çalışmasına katılan aday öğretmenlerin yarısı uygulama öğretmenlerinin öğretim teknolojileri konusundaki yeterliliği ve bu teknolojiyi kullanım sıklığı yeterli bulurken, diğer yarısı ise bu konuda olumsuz düşünmektedir. Örneğin Ö1K: Uygulama öğretmenimizin öğretim teknolojilerini kullanma bilgisi yeterli değildi. Akıllı tahta kullanımı yapılmıyordu. Sınıfta konular sorucevap yoluyla işlenip geçiliyordu. şeklinde cevap vermiştir. Ö3E de benzer bir açıklamayla şu ifadeleri kullanmıştır: Hocamız teknolojiyi kullanmayı tercih etmiyormuş, akıllı tahtayı hiç kullanmıyor; hatta kendi dersi için tablet kullanımını yasaklamış. ifadelerini kullanmıştır. Ö3E ise bu konuda: Öğretmenimizin akıllı tahtayı yeterli derecede kullandığını düşünüyorum. Her derse bir slayt hazırlayarak geliyor. Dersi anlatırken de konuyla alakalı noktaları slaytlarında vurguluyordu ve slaytlarında resim harita gibi bolca görsel kullanıyordu. şeklinde gözlemlerini belirtmiştir. Diğer bir soruda ise aday öğretmenlere uygulama öğretmenlerinin en sık kullandığı öğretim yöntem ve yaklaşımlarının neler olduğu sorulmuştur. Tablo 6 da görüldüğü üzere tarih derslerinde uygulama öğretmenlerinin en sık kullandığı yöntemler düz anlatım (% 45,8) ve soru- cevap (%22,4) gibi klasik yöntemlerdir. Verilen cevaplardan öğretmenlerin öğrencileri aktif ve üretken kılacak öğretim yönetme ve yaklaşımlarını çok kullanmadıkları anlaşılmaktadır. Tablo 6 34

6 Uygulama Öğretmeninin En Sık Kullandığı Öğretim Yöntem ve Yaklaşımları Neler Olduğuyla İlgili Aday Öğretmenlerin Görüşleri Düz Anlatım Ö1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Ö2, 3, 4, ,8 16, 17, 18, 19 Soru-Cevap Ö1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15,16, 17 Beyin Fırtınası Buluş Yoluyla Öğretim Ö1, 3, 4, ,4 Ö2, 14, 16 Ö4 4 8,3 Ö3, 6, 10, ,3 Tartışma Ö10 Ö4 2 4,2 Toplam 48 %100 uygulama öğretmeninden aldıkları dönütleri yeterli bulduklarını belirmişlerdir. Tablo 7 Uygulama Öğretmeninin Aday Öğretmenlere Verdikleri Dönütler Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri Yeterli Ö1, 2, 3, Ö1, 4, ,5 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 Yetersiz Ö4, 7, 8, Ö2, ,2 10, 17 Kısmen Ö5, ,3 Yeterli Yukarıdaki soruyla ilgili olarak mülakatlarda öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde anketten elde edilen verilere benzer verilerin ortaya çıktığı görülür. Mülakatlara katılan öğretmen adaylarının 14 ü (87 5) öğretmenlerin düz-anlatım ve sunuş yolunu sık kullandıklarını ifade etmektedirler. Örneğin Ö15K: Öğretmenimiz bozuk bir sunuş yöntemi kullanmaktadır. Sadece kendi anlatıyor. Başka bir yöntem sorduğumuzda anlatmanın yöntemi mi olur diye geçiştirmişti. açıklamasını yapmıştır. Bunun yanı sıra Ö11K ise: Öğretmenimiz ders anlatırken daha çok düzanlatım ve sunuş yolunu kullanıyordu. Öğrencilerin soru sormasına fırsat vermiyor, sorulan sorulara doyurucu cevaplar veremiyordu. Hem zaten öğrencilere sordukları soruları ödev verdiği için öğrenciler pek soru sormak istemiyordu. şeklinde cevap vermiştir. Bir diğer soruda aday öğretmenlere uygulama öğretmenlerinin kendilerine verdikleri dönütlerin yeterliliği hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. Tablo 7 de görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının %70,i Mülakatlarda öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiği zaman, adayların yarısından fazlasının (9\%56.5) uygulama öğretmenlerinin kendilerine verdikleri dönütlerden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin Ö5K: Öğretmenimiz bizlere ders anlattıktan sonra bizlerle oldukça samimi bir sohbet yaptı. Bize hatalarımızı, iyi yönlerimizi, eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı bir bir anlattı. şeklinde bir açıklama yapmıştır. Buna karşın, uygulama öğretmenlerinin kendilerine verdikleri dönütlerin yetersiz olduğunu düşünen Ö3K bu görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: Bizlere dönüt verildiğine inanmıyorum her ne kadar bizim heyecanımızı düşünseler de en azından dersin sonunda hatalarımızla ilgili olarak öğretmenimiz bize dönüt verebilirdi. Belki de uygulama dersinden en çok faydalanacağımız konuda yeterli dönüt almadığımıza inanıyorum. Son olarak aday öğretmenlere uygulama öğretmenlerinin sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiği sorulmuştur. Tablo 8 den anlaşılacağı üzere aday öğretmenler, uygulama öğretmenlerinin rehberlik edici ve cesaret verici (%26,5) olmasının yanında, alan ve pedagoji (%23,5) bilgilerinin yeterli olması gerektiğini düşünmektedirler. 35

7 Tablo 8 Uygulama Öğretmenlerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Hakkında Aday Öğretmenlerin Görüşleri Öğrenciye Rehberlik Edip Cesaret Vermeli Ö1, 2, 3, 4, 11, 15, 16, 19 Ö3 9 26,5 Alan Ve Pedagojik Bilgisi İyi Olmalı Ö2, 7, 10, 13, 14, 17, 18 Ö5 8 23,5 Sıcakkanlı, İlgili, Anlayışlı Ö5, 6, 8, 9, 12, ,7 Öğrenci Ve Okul Yönetimi İle İyi İlişkiler Kurabilmeli - Ö1, 3, 4 3 8,9 Teknolojiyi Takip Etmeli Ö17, Ö1, 5 3 8,9 Öğretim Yöntem, Tekniklerini İyi Kullanabilmeli - Ö2, 4 2 5,8 Kendini Geliştirebilen Biri Olmalı Ö17, ,8 Giyimine Özen Göstermeli Ö8-1 2,9 Toplam 3 %100 Mülakatlara katılan öğretmen adayları uygulama öğretmenlerinin sahip olması gereken nitelikler konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu konuyla ilgili olarak aday öğretmenler şu cevapları vermişlerdir: Rehberlik edici ve cesaret verici olmalıdır (9 - % 26,5), Alan ve pedagojik bilgisi iyi olmalı (8 - %23,5), Sıcakkanlı, ilgili ve anlayışlı olmalıdır (6 - %17,7). 5. Sonuç ve Öneriler Tarih öğretmen adaylarıyla uygulama öğretmenlerinin değerlendirilmesine dayanan bu çalışma sonucunda farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar şu şekildedir; öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu uygulama öğretmenlerinin kendilerine olan ilgisini ve sahip oldukları alan bilgisini yeterli bulmaktadırlar. Aday öğretmenlerin uygulama öğretmenlerinin kendilerine yönelik ilgisinden memnun olmaları daha önce farklı branşlarda aday öğretmenlerle yapılan çalışmalarla örtüşmemektedir (Demircioğlu, 2003; Özbek ve Aytekin, 2003; Işıkoğlu, İvrend ve Şahin, 2007; Çelikkaya, 2011). Pedagoji programı öğrencilerinin çoğunluğu uygulama öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisi konusunda yeterli olmadıklarını düşünmektedirler. Pedagoji programı öğrencilerinin yarısına yakınının yaptığı bir diğer tespit ise, uygulama öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusunda yeterli olmadıkları yönündedir. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre ise, uygulama öğretmenleri tarih öğretiminde teknolojiyi yeterince kullanmamaktadır ve bu konuda yeterli bilgiye sahip değildirler. Buna ilaveten, uygulama öğretmenlerinin derslerinde aktif öğretim yaklaşım ve yöntemlerini kullanmadıkları ve daha ziyade en sık olarak düz anlatımla, soru-cevap yöntemini kullandıkları anlaşılmaktadır. Son Tarih Dersi Öğretim Programı tarih dersinin öğrencilerin aktif bir şekilde katılacakları farklı etkinlikler çerçevesinde yapılmasını amaçlamaktadır. Fakat uygulama öğretmenlerinin ders anlatımı konusunda kullandıkları klasik yöntemler bu programın tarih uygulama öğretmenleri tarafından yeterince benimsenmediğini göstermektedir. Bu verilerin yanında pedagoji programı öğrencileri uygulama öğretmenlerinin bir dizi niteliğe sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aday öğretmenlere göre uygulama öğretmenleri; rehberlik etme, cesaret verme, yeterli pedagojik alan bilgisine sahip olma, sıcakkanlı, ilgili ve anlayışlı olma gibi niteliklere sahip olmalıdır. Ortaya çıkan veriler ışığında, uygulama öğretmenleri ve bu bağlamda da öğretmenlik uygulaması dersi ile alakalı olarak şu önerilerde bulunulabilir: Pedagojik alan bilgisi konusunda tarih uygulama öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilmelidir. Tarih uygulama öğretmenlerine aktif öğretim yöntem ve yaklaşımlarının tarih derslerinde nasıl kullanılması gerektiği konusunda hizmet içi eğitim verilmelidir. Tarih uygulama öğretmenlerine sınıf yönetimi konusunda hizmet-içi eğitim verilmelidir. Tarih uygulama öğretmenlerine öğretim teknolojilerinin tarih derslerinde nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitim verilmelidir. 36

8 Kaynakça Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi M.Ö 1000-M.S.2013, (25.Baskı), Ankara: Pegem. Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. (Turkish). İlköğretim Online, 8(2), Çelikkaya, T.(2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, C.1,S.2, Demircioğlu, İ. H. (1999). Educating secondary school history teachers in Turkey and England: a comparative approach, (Unpublished Ph.D. Thesis), The University of Birmingham, Birmingham. Demircioğlu, İ.H.(2003). Tarih uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenleri ve uygulama okulları hakkında ki görüşleri: KTU Fatih Eğitim Fakültesi örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S1, Demircioğlu, İ.H.(2005).Eğitim fakültelerinde ki yeni gelişmelerin tarih uygulama öğretmenlerine yansıtılabilirliği üzerine bir çalışma, Çağdaş Eğitim Dergisi, 319(20-27). Demircioğlu, I. H. (2012). History Teacher Education in Turkey: Status and Issues, Mccully, A., Mills, G. and Boxtel, C. (eds.). Tthe Professional Teaching of History: UK and Ductch Perspectives. Belfast, History Teacher Education Network. Gündüz, M., (2010). Gelenek ve modernlik arasında bir eğitimci: Satı Bey ve fenn-i terbiye eseri üzerine bir inceleme, Turkish Studies. V.5/3, ( ). Güzel, H., Berber, H.C. ve Oral, İ. (2010).Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, C-18/1, Işıkoğlu, N., İvrend, A., & Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 26, Koçer, H.A, (1991).Türkiye de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi( ), İstanbul, Millî Eğitim Yayınları. KTÜ, ( ). Okul deneyimi I, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Trabzon. Özbek, Z., ve Aytekin, F. (2003). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine bakış açıları ve öğretmenlik uygulaması dersinden memnuniyet durumları üzerine bir araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28(295), 31. Özçelik, N.(2012).Yabancı dil öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32/2.( ). Paker, T (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1/23. Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi University Journal Of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3), Shulman, L.S. (1998). Theory, practice and the education of professional. The Elementary School Journal. 98, ( ). Ünlü, H., Güven, B.K, (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, YÖK, (1999) Adaya öğretmen kılavuzu, YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. YÖK. Ekler Ek 1: Açık uçlu Anket ve Mülakatta Kullanılan Sorular Uygulama öğretmenin size karşı tutumu nasıldı? Uygulama Öğretmenin tarih alan bilgi düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama öğretmenin pedagojik alan bilgi düzeyi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama öğretmenin sınıf yönetimi konusundaki yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulama öğretmenin öğretim teknolojilerini kullanma yeterliliği ve sıklığı hakkında düşünüyorsunuz? Uygulama öğretmeninin en sık kullandığı öğretim yöntem ve yaklaşımları nelerdir? Uygulama öğretmeninin aday öğretmenlere verdiği dönütlerin niteliği hakkında aday öğretmenlerin görüşleri nelerdir? Uygulama öğretmenlerinin sahip olması gereken nitelikler hakkında aday öğretmenlerin görüşleri nelerdir? 37

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

IJOESS Year: 8, Vol:8, Issue: 26 MARCH 2017

IJOESS Year: 8, Vol:8, Issue: 26 MARCH 2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı AVCI AKÇALI Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, asli.avci@deu.edu.tr

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 577-586 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Celal MUTLUER, Ebru DEMİRCİOĞLU

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI

SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI Mustafa DOĞAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, VAN ÖZET Bu çalışma ile ilköğretim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

1 Alanında bilgili ve yetkin olduğu belli oluyordu Öğretmeye ilgili ve istekliydi

1 Alanında bilgili ve yetkin olduğu belli oluyordu Öğretmeye ilgili ve istekliydi 6/29/16, 12:22 PM Öğretim Üyesi Ders KADİR KOZAN CET2026 - Instructional Design Öğrenci Adet 2 Sezon / Dönem 2015-2016 / 1 BÖLÜM A Hoca Fakülte Üniversite 1 Alanında bilgili ve yetkin olduğu belli oluyordu.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU* Özet Tarihsel düşünme becerileri, tarih öğretimi aracılığıyla öğrencilere kazandırılması gereken en temel

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ

ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ yaz 1999 ÖĞRETMENLİK DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: FAKÜLTE-OKUL İŞBİRLİİĞİ Ayşenur GÜNGÖRDÜ Ankara ilköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Eğitim fakültelerinin Öğretmen eğitimi programlarında yer alan

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cevat Eker Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, EBB. Kdz. Ereğli-Zonguldak

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

Seminer (FNCE500) Ders Detayları

Seminer (FNCE500) Ders Detayları Seminer (FNCE500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer FNCE500 Her İkisi 3 0 0 0 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ 2014-2015 EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI SEMİNER KONUSU: FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KAZANIM,KONU,İÇERİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VARSA ÖNERİLERİN RAPORLAŞTIRILMASI.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Şerif Ali DEĞİRMENÇAY Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

Okul Deneyimi Dersi. Eser Çeker (Uz.)

Okul Deneyimi Dersi. Eser Çeker (Uz.) Okul Deneyimi Dersi Eser Çeker (Uz.) Okul Deneyimi Dersi Kaynakça: Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Editör: Yrd.Doç.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ANI Yayıncılık Okul Deneyimi

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı