ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI"

Transkript

1 ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün geli tirilerek nesilden nesle aktar lmas nda ve toplumu olu turan bireyler aras nda sa l kl ileti im kurulmas nda Türkçe ö retmenlerine önemli görevler dü mektedir. Bilgi toplumunun olu umunda ya anan geli meler, ö retmenin sorumluluklar n ba ka bir boyuta ta m t r. Eskiden e itim sisteminde ö retmen merkezli e itim görü ü geçerliyken art k okullarda ö renci merkezli e itim yap lmaktad r. Bu yüzden ö retmen ö renciyi merkez alacak bir ö retim ortam n haz rlayacak kapasiteye sahip olmal d r. Bu da ö retmen e itiminde niteli in artt r lmas n gerektirir. Türkçenin bilgi de il ifade ve beceri dersi oldu u gerçe i de göz önünde bulundurulursa, Türkçe ö retmenlerinin hem Türkçeyi do ru kullanmalar hem de millî e itimin genel amaçlar ve Türkçe ö retiminin özel amaçlar do rultusunda ö rencilerini e itmeleri gerekir. Bilmek ve bildi ini ö retebilmek birbirinden farkl kavramlard r. Türkçe ö retmeni bilgi yönünden ne kadar donan ml olursa olsun bildiklerini beceri ve ifadeye dönü türemedi i sürece bunun bir önemi yoktur. Türkçe ö retmenli i mesle inde beceri ve ifadenin yan s ra yöntem bilgisi de önemlidir. Özel Ö retim Yöntemleri Türkçe ö retmeni adaylar n n yöntem bilgisi bak m ndan yeti melerini sa layan derslerden biridir. Bu çal mada söz konusu dersin Türkçe ö retmeni yeti tirme programlar na ne zaman girdi i, tarihî süreç içinde ne tür de i ikliklere u rad doküman incelemesi yöntemiyle incelenmi ve Türkçe e itimi aç s ndan önemi de erlendirilmi tir. Anahtar Kelimeler: Türkçe ö retimi, ö retmen, yöntem, program. ** Bu çal ma, Kas m 2008 tarihlerinde Ba kent Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun i birli iyle düzenlenen I. Uluslararas Dünya Dili Türkçe Sempozyumu nda sunulan bildiri geli tirilerek haz rlanm t r. Ni de Üni. E t. Fak. Türkçe E t. Böl.

2 708 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN The Contribution of Special Teaching Methods Course to Turkish Teacher Training Process ABSTRACT: Language as the basic tool of communication is the most important means providing the transfer of the culture. Thus, teachers has a great role in passing the culture from generations to generations and by doing this they are seeking to develop better communications of individuals. The developments in the formation of knowledge society have changed the responsibilities of teachers into another dimension. Before, there were teacher based education in the schools, but now, the education is student based. So the teacher needs to have the ability of providing a student based teaching atmosphere. This requires an increase in the quality of teacher training. When it is taken into consideration that the Turkish isn t a knowledge course but a skill course, Turkish teachers need both to use Turkish appropriately and to educate their students within the set up standards and the general aims of national education as well as the special aims of Turkish language teaching. Knowing and what you are teaching to your students are two different issues. If a Turkish teacher cannot transfer the acquired knowledge into skill development and behaviour of utterance, how much s/he is equipped in terms of knowledge has not got any relevance to the matter. Besides skill and expression, methodology is also a cardinal value in the profession of Turkish language teachers. Special Teaching Methods is one of the courses providing Turkish teacher candidates to get relevant experience and practice in terms of the application of the methodologies in classroom environment. In this study, the course which was merged into the Turkish language teachers training programmes will be evaluated in terms of the types of changes observed. Besides this a historical analysis of the changes in the implementation of the course will be carried out. Key Words: Turkish language teaching, Teacher, Method, Programme. Giri Ö retmen, e itimin niteli ini etkileyen en önemli etmendir. Bireyin toplumla etkin ve dengeli bir ekilde uyum sa lamas için sahip olmas gereken davran lar, etkili bir ö retim hizmetiyle kazand r ld için ö retmenin de nitelikli olarak yeti tirilmesi gerekir (Çelenk 1988: 33). Ö retmenin en önemli görevi Millî E itimin, okulun, dersin ve konunun amaçlar do rultusunda ö rencilerine yeni davran lar kazand rmakt r. Ö retmen yeti tirme ve niteli inin art r lmas, ülkemizde en çok üzerinde durulan ve tart lan konular n ba nda gelmektedir. Ancak ö retmenlik dinamik bir meslek oldu u için ö retmen niteli i konusundaki aray larda kal c bir yap ya kavu mak mümkün de ildir. Çünkü geli en bilim ve de i en teknoloji, fertleri ve toplumlar da h zla de i tirmekte,

3 709 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... buna paralel olarak e itimin amaçlar nda ve ö retmenin rollerinde de de i iklikler meydana gelmektedir (Alkan-Kavcar vd. 1998: 10). Ö retmenin geli tirilmesi e itim sistemlerinin geli tirilmesinde önemli bir yer tutmaktad r (Demirel 1995: 15). Çünkü toplumlar n gelecekteki ihtiyaçlar n kar layabilmeleri nitelikli ö retmenler sayesinde mümkün olacakt r. Bu aç dan bak ld nda dilin de toplum hayat nda önemli bir yeri oldu u görülür. Dil, bir toplumun millet olmas n sa layan en güçlü ba d r. nsan n geli iminde araç oldu u kadar amaç da olan dil, bu bak mdan son derece önemlidir. Dil, milletlerin süreklili inin sa lanmas nda ve ki inin toplum içerisinde sa l kl ileti im kurmas nda büyük rol oynar. Ana dilinin kurallar na uygun olarak ö retilmesinde ö retmenlere önemli görevler dü mektedir. Türkçe ö retmenleri sadece ö retici de il, ayn zamanda birer e itici olmal d r (Özden 1999: 10). Onlara bunun için gerekli olan mesleki bilgi ve yeterlilik, hizmet öncesi e itimleri döneminde Özel Ö retim Yöntemleri ve Ö retmenlik Uygulamas gibi derslerde kazand r l r. Ara t rman n Amac Bu çal ma, Özel Ö retim Yöntemleri dersinin Türkçe ö retmeni yeti tirme sürecindeki yerini kar la t rmal olarak ortaya koymak ve bu dersin hizmet öncesi ö retmen e itimindeki önemini de erlendirmek amac yla yap lm t r. Ara t rman n Yöntemi Çal mada -incelenmesi, ara t r lmas hedeflenen olgu veya olgular hakk nda bilgi içeren yaz l materyallerin analizini kapsayan- doküman inceleme yöntemi (Y ld r m- im ek, kullan larak Cumhuriyet Döneminde Türkçe ö retmeni yeti tiren kurumlarda uygulanan programlar taranm, söz konusu programlara göre Özel Ö retim Yöntemleri dersinin okutuldu u dönemler, haftal k saati ve dersin kur tan mda yap lan de i- iklikler tespit edilmi tir. Elde edilen bulgulara göre dersin bugünkü i leni ekline yönelik önerilerde bulunulmu tur. Ara t rmada incelenen belgelere eri im zor olmad için kolay ula labilir durum örneklemesi nin kullan ld söylenebilir. Ara t rman n S n rl l Bu çal ma Cumhuriyet döneminde Türkçe ö retmeni yeti tiren kurumlarda uygulanan programlardaki Özel Ö retim Yöntemleri dersinin dönemleri, haftal k saatleri ve ders içeriklerine ili kin bilgilerle s n rl d r.

4 710 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN Bulgu ve Yorumlar yi bir ö retmende aranan üç nitelik; alan bilgisi, ö retmenlik meslek bilgisi ve genel kültürdür. Ö retmen yeti tirme programlar ndaki alan derslerinin iki temel i levi vard r: a) Adaylar n ö retmenlik yapacaklar alandaki bilgi eksikliklerini giderme. b) Görev alan n n içeri ini tan tma ve bu konuda gerekli prati i kazand rma. (Altunya 1981: 7). Türkçe ö retmeni yeti tirmenin tarihî geli imi incelendi inde meslek derslerinin de amaca hizmet eden dersler olmas bak m ndan e itim enstitüleri programlar nda daima yer ald görülür. Buna ra men uzun y llar bu derslerle ilgili bir düzenleme yap lmam, ö retmen adaylar n n ö renim gördükleri s rada mesle i tan malar n amaçlayan uygulama çal malar na e itim enstitülerinin kuruldu u ilk y llarda haz rlanan programlarda ayr bir ders saati ayr lmam t r. Bu çal malar n Umumi Usuli Tedris (Genel Ö retim Yöntemleri) ve Hususi Usul-i Tedris (Özel Ö retim Yöntemleri) derslerinde yap ld dü ünülmektedir. Uygulama çal malar n n nas l yap laca ile ilgili geni aç klamalara ancak 1957 den sonra haz rlanan programlarda yer verilmi tir. Meslek derslerinde e itim alan ve ö retmenlik mesle i, çocuk ve ergen geli imi, ö renme ve ö retme kuramlar, ö retim programlar, ilkeleri, yöntem ve teknikleri tan t lmal d r. Ö renci ba ar s n n ölçülmesi; ö rencilerin ö retim programlar na uyumu, rehberlik, Türk e itim sisteminin yap s ve geli imi ile e itimin toplumsal yönünün incelenmesi de meslek derslerinin konular ndand r. Meslek dersleri, 1931 tarihli Yönetmelik e göre e itim enstitülerinin bütün bölümlerinde ortak olarak okutulacakt r, Özel Ö retim Yöntemleri dersinin de bu kapsamda yer alaca belirtilmi tir (Mf.V. 1931). Dersler I. Sömestr II. Sömestr III. Sömestr Terbiye Mant k Umumi Usul-i Tedris Hususi Usul-i Tedris Tatbikat TOPLAM Tablo Tarihli Yönetmelik te Pedagoji Dersleri Buna göre III. sömestrde sadece haftada bir saat olarak okutulacak Hususi Tedris Usulü dersinin i leni ekli öyle aç klanm t r:

5 711 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Bu ders her ubede ayr olarak ubenin esas ilim muallimleri taraf ndan tedris olunacakt r. Bu derslerin muallimleri kendi derslerinin tedris usulünü bu saatte talebeye tedris etmekle ve tatbikat saatlerinde numune dersi vermek, talebeye tecrübe dersi verdirmek ve di er tatbikat faaliyetlerini idare etmekle mükelleftir. (Mf.V. 1931: 8) Aç klamadan da anla ld gibi programdaki Tatbikat dersi bugün Özel Ö retim Yöntemleri dersinin uygulama saatine benzer bir içerikle i lenmi tir. Daha sonraki y llarda e itim enstitülerinin Türkçe/edebiyat bölümlerinde Özel Ö retim Yöntemleri dersi u ekilde okutulmu tur: Y l Dersin Ad S n f Haftal k Saati 1941 Türkçenin Hususi Ö retim Usulü ve Ders Tatbikat Türkçenin Hususi Ö retim Metodu ve Ders Tatbikat Özel Ö retim Metodu ve Uygulama 3 3 Tablo 2. E itim Enstitülerinin Programlar nda Özel Ö retim Yöntemleri Dersi 1941 y l nda yay mlanan müfredat program nda ad Türkçenin Hususi Ö retim Usulü ve Ders Tatbikat olarak de i tirilen dersin haftada toplam 6 saat olarak verilece i belirtilmi tir (Mf. V. 1941: 33). Fakat Ders Tatbikat na kaç ders saatinin ayr laca aç klanmam t r. Programda Türkçenin Hususi Ö retim Usulü dersinin genel esaslar öyle s ralanmaktad r: 1. Çocuklarda dilin çe itli ya lardaki tekâmülünün özellikleri (dil psikolojisi). 2. Ana dili, yabanc dil. 3. Ortaokullarda Türkçe ö retiminin hedefleri ve dil derslerinin önemi (ortaokul program ndan yararlan lacakt r.). 4. Dil derslerinin organik bir bütün olu turacak tarzda ö retiminin önemi. 5. Türkçe derslerinin çe itli k s mlar (sözlü ve yaz l anlat m, okuma ve in at, imla, gramer ve sentaks). 6. lkokullarda Türkçe ö retimine k sa bir bak. 7. Sözle ifadenin önemi, ö renciye meram n aç k ve güzel bir ekilde ifade ettirmek için bütün derslerde al nmas gereken tedbirler. Söz konusu tedbirlerin neler oldu u hakk nda ve bu hususta nelere dikkat edilece ine dair bir aç klama yap lmam t r.

6 712 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN 8. Yaz derslerinin önemi, yaz türleri, yaz derslerinde yapt r lan al t rmalar n incelenmesi, düzeltilmesi, s n f veya okul gazetesi 9. Okuman n okulda ve hayat boyunca önemi, okuma metinleri (ortaokul okuma kitaplar, di er kitap ve yaz lar). Ortaokul ö rencilerinin okuyabilece i eserlere ait bir listenin tespiti (ortaokul ö rencilerinin kullanabilece i Türkçe sözlükler ve bu sözlüklerden yararlanma yollar da ele al nacakt r). Muhtelif okuma ekilleri. Okuma metinlerinin söz, yaz, resim, dramatizasyon yoluyla canland r lmas. Kelime ve fikir aç klamalar nda ba vurulacak yollar. Türkçe in at ve bediî okuma, iyi bir in ad n vas flar. Okul temsilleri (ortaokullar için tavsiye edilebilecek piyesler), temsil tekni inde dikkat edilmesi gereken esaslar. 10. mla derslerinin önemi ve hedefi, imla konular n n seçimi, imla ö retme metotlar, imla yanl l klar n n düzeltilmesi, imla kurallar n n i lenmesi. mla kurallar konusu i lenirken takip edilecek yöntem ve teknikler hakk nda bir aç klama yap lmam t r. 11. Gramer ve sentaks ö retiminin rolü, gramer ve sentaks derslerinin ö retiminde dikkat edilecek esaslar. Ortaokul gramer kitaplar ndan faydalanma yollar. Burada belirtilen hususlarla ilgili de detayl bilgi verilmemi tir. 12. Türkçe dersleri aras ndaki bütünlü ün göz önünde bulundurulmas, bu derslerden her birine ait planlar. Bunlar üzerinde yap lacak tart malar ve bunlar n uygulanmas. 13. Lise edebiyat dersleri müfredat n n k saca incelenmesi (Mf. V. 1941: 34-35) y l nda yay mlanan E itim Enstitüleri Program nda Türkçenin Hususi Ö retim Metodu ve Ders Tatbikat ad yla yer alan Özel Ö retim Yöntemleri dersi, e itim-ö retim y l nda toplu dersler bölümünün kurulmas yla programdan ç kar lm, 1957 de kurulan edebiyat grubunun dersleri aras nda da yer almam t r. Türkçe ö retmenlerinin mesleklerini ba ar yla yapmalar n sa layacak konulardan olu an bu dersin 1966 da uygulamaya konan programda da bulunmamas, önemli bir eksikliktir program nda II. s n flara haftada 5 saat verilece i ifade edilen ders, 1968 program nda haftada 3 saat okutulacak bir ders olarak yer alm t r. Daha önceki programlarda meslek derslerinden oldu- u kabul edilen dersin bu programda alan dersleri aras nda s raland görülmektedir. Programa göre derste u konular i lenecektir:

7 713 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... I- Türkçe Derslerinde Kullan lan Kaynaklar ve Bu Kaynaklarda Olmas Gereken Özellikler: A- Ortaokul Türkçe ve dil bilgisi kitaplar n n incelenmesi. B- Okuma derslerinde kullan lan kaynaklar n tan t lmas ve incelenmesi. C- S n fta okunacak metinlerde aranacak nitelikler ve bu niteliklere uygun örnekler üzerinde çal malar. II- Türkçe Ö retimi Bilgisi ve Uygulama. A- Metin incelemeleri ile ilgili çal malar. B- Günlük hayattan ve edebî eserlerden seçilen örnekler üzerinde yap lacak çal malar yard m yla dil bilgisi konular n n i lenmesi. C- Sözlü ve yaz l konu anlat m : a- Konu kaynaklar. b- Konular n haz rlanmas nda ve s n fa sunulmas nda dikkat edilecek hususlar. D- Ödevlerde aranacak özellikler. E- Yaz l anlat m ödevleri. F- Yoklama sorular n n haz rlanmas nda dikkat edilmesi gereken hususlar. G- Bir Türkçe dersinin planlanmas. H- Ortaokul s n flar nda ders dinleme, anlatma ve bunlar de erlendirme çal malar. 298). I- Kültür kolu çal ma programlar n n haz rlanmas (MEB 1968: Program n sonunda bu konularla ilgili olarak, gerektikçe orta ve dengi okullar n müfredat programlar n n incelenerek de erlendirilece i ifade edilmi tir (MEB 1968: 298). Fakat konular n bu kadar ayr nt l ele al naca n n belirtilmesine ra men derse haftada sadece 3 saatin ayr lm olmas, ders i leme sürecinin programda belirtildi i gibi gerçekle emedi- ini dü ündürmektedir e itim-ö retim y l nda e itim enstitülerinde ö renim süresinin 4 (dört) y la ç kar lmas yla meslek dersleri için ayr bir program haz rlanm, zorunlu ve seçmeli meslek dersleri ile bunlar n kaçar kredi oldu u bu programla netlik kazanm t r. Bölümün ad da 1978 de Türk-

8 714 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN çe/edebiyat olarak kay tlara geçmi, daha sonra Türk Dili ve Edebiyat olmu tur. Meslek dersleriyle ilgili olarak 1979 y l n n ekim ay nda Talim ve Terbiye Dairesi taraf ndan Ö retmenlik Formasyonu Kazand ran Dersler ba l n ta yan bir karar al nm t r (MEB 1979). Ö retmenlik Formasyonu Program, zorunlu ve seçmeli derslerle ö retmenlik uygulamas ndan olu maktad r. Zorunlu dersler ve bu derslerin kredileri öyledir (MEB 1979): Ders Ad Kredi E itime Giri 2 E itim Psikolojisi 3 E itim Program ve Yöntemler 3 Ölçme ve De erlendirme 3 Alan n Ö retim Yöntemleri 4 Rehberlik 2 Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2 TOPLAM 21 Tablo 3. Ö retmenlik Formasyonu Kazand ran Zorunlu Dersler Bu derslerin kredileri belirtilmi fakat hangi dönemlerde al naca hakk nda herhangi bir aç klama yap lmam t r. Meslek derslerinin programdaki a rl ders saatlerinin artt r lmas ndan çok derslerin çe itlendirilmesiyle sa lanm t r y l nda bu karar n da dikkate al nmas yla yüksek ö retmen okullar nda uygulanmak üzere geçici bir çerçeve program haz rlanm t r. Buna göre 1968 program ndaki meslek derslerinden Genel Ö retim Bilgisi nin yeni programdan ç kar ld görülür. Özel Ö retim Metodu ve Uygulama dersinin ad alanla ba lant l olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retimi eklinde de i tirilmi ve haftal k ders saati 3 ten 4 e ç kar lm t r. IV. s n flar n I. döneminde okutulmas ön görülen 4 saatlik bu ders teoriktir. Uygulama ise e itim enstitüleri Türkçe/edebiyat bölümü programlar nda Özel Ö retim Metodu ile birlikte Uygulama ya da Ders Tatbikat adlar yla yer alm, yüksek ö retmen okullar döneminde ise ilk defa ba ms z bir ders olarak son s n flar n program na yerle tirilmi tir. Daha önceki programlarda süresi için net bir ifade kullan lmayan Uygulama çal malar n n bu programda 1 (bir) ay süreyle yap laca ve bu çal ma sonunda ö rencinin ba ar belgesi almas gerekti i belirtilmi tir (MEB 1980). Ancak bunun alan n ö retimine yönelik uygulamal bir ders de il de günümüzdeki kar l yla ö retmenlik uygulamas çal malar n n benzeri oldu u anla lmaktad r. Çünkü tekrar belirtmek

9 715 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... gerekir ki alan n ö retimine yönelik bu dersin bütün saatleri teorik olarak i lenecektir e itim-ö retim y l nda ö renim süreleri dört y la ç kar larak yüksek ö retmen okulu ad alt nda yeniden yap land r lan enstitüler, 1982 y l nda 2547 say l Kanun la e itim fakültelerine dönü türülmü ve üniversite çat s alt na al nm t r. E itim fakültelerinin ilk programlar nda Özel Ö retim Yöntemleri dersinin yine bölümün ad na uygun olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retim Yöntemleri eklinde yer ald görülür y l nda Türkçenin e itim-ö retimine önem verilmesi gerekti- ine dikkat çeken, bu alanda lisansüstü e itim programlar n n aç lmas na öncülük eden Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türkçenin E itimi- Ö retimi Ö retmenli i bölümünün kurulmas için de giri imde bulunmu ve lisans e itimi konusunda düzenlemeler yap lmas gerekti ini 1991 de gündeme getirmi tir. Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesinde de benzer çal malara ba lanm ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi ö retim üyelerinin giri imleri e itim-ö retim y l nda bu fakültelerin bünyesinde Türk Dili ve Edebiyat E itimi Ana Bilim Dal na ba l Türkçe Ö retmenli i Program n n kurulmas n sa lam t r e itim-ö retim y l ndan itibaren Gazi E itim Fakültesi bünyesindeki Türkçe Ö retmenli i Program nda Özel Ö retim Yöntemleri dersi 1 ve 2. s n flar n bütün dönemlerinde Türkçenin Ö retim Metotlar ad yla, 4. s n f n iki döneminde ise program n ba l oldu u ana bilim dal na uygun olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retimi ad yla okutulmu tur. Dersin kredisi sadece II. s n f III. yar y lda 1, di erlerinde 2 eklindedir. Ayn tarihlerde kurulan Buca E itim Fakültesi Türkçe Ö retmenli- i Program nda ise Özel Ö retim Yöntemleri dersi 1997 y l na kadar III. s n f V. Yar y lda Türkçe Ö retimi I ad yla haftada 3, III. s n f VI. Yar y lda Türkçe Ö retimi II ad yla haftada 3, IV. S n f VII. Yar y lda Özel Ö retim Yöntemleri ad yla haftada 3 saat okutulmu tur (DEÜ 1996: 63-64) y l nda gerçekle tirilen e itim fakültelerinin yeniden yap land r lmas çerçevesinde Türkçe E itimi bölümlerinde uygulanmak üzere haz rlanan lisans program nda ise Özel Ö retim Yöntemleri, meslek bilgisi dersleri aras nda say lm ve dersin iki a amal olarak i lenmesi ön görülmü tür. Buna göre Özel Ö retim Yöntemleri I III. s n f VI. Yar y lda haftada 4 saat, IV. S n f VII. Yar y lda haftada 4 saat okutulmu tur (YÖK 1998).

10 716 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN Dersin kur tan m nda ise iki a amal bu dersin konular ayr ayr belirtilmemi, Özel Ö retim Yöntemleri I ve II de u konular n ele al naca ifade edilmi tir: Konu alan nda ö retim yöntemleri, ö renme-ö retme süreçleri, genel ö retim yöntemlerinin konu alan ö retimine uygulanmas, konu alan ndaki ders kitaplar n n ele tirel bir aç yla incelenmesi ve özel ö retim yöntem ve stratejileri ile ili kilendirilmesi. Mikro ö retim uygulamalar, ö retimin de erlendirilmesi. (YÖK 1998). Türkçe ö retimiyle ilgili temel kavramlar, çocu un dil edinim sürecine yönelik konular, Türkçe ö retiminin yasal dayanaklar, Türkçe ö retimi tarihi, Türkçe ö retiminin ilkeleri gibi alan n ö retimine yönelik önemli birçok konu bu program n kur tan m nda yoktur. Söz konusu program 2005 y l nda de i tirilmi ve e itim fakültelerinin Türkçe e itimi bölümlerinde e itim ö retim y l ndan itibaren uygulanmaya ba lam t r. Baz derslerin yar y l bu programda de i tirilmi tir. Bu derslerden biri olan Özel Ö retim Yöntemleri I-II dersleri eski programda meslek dersleri kapsam ndayken mevcut programda Özel Ö retim Yöntemleri-I meslek bilgisi, Özel Ö retim Yöntemleri-II ise alan dersi olarak nitelendirilmi tir. Bu derslerin kur tan mlar öyledir: Özel Ö retim Yöntemleri I Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlar n alan ö retimiyle ili kisi, alan n n ba ta Anayasa ve Milli E itim Temel Yasas olmak üzere yasal dayanaklar, alan ö retiminin genel amaçlar, kullan lan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. lgili Ö retim Program n n incelenmesi (amaç, kazan m, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenmesi ve de erlendirilmesi. Özel Ö retim Yöntemleri II Türkçe ö retiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanaklar, yönetmelikleri, ö renme-ö retme süreçleri, ilkö retim okullar nda uygulanmakta olan Türkçe dersi ö retim programlar n n ele tirel bak aç s yla incelenip de erlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konu ma ve yazma becerilerinin dilin kurallar na uygun olarak geli tirilmesi, dilbilgisi ö retim alan ndaki bilgilerin beceriye dönü türülmesi, Türkçe ö retiminde kullan lacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili sorular n haz rlanmas ve de erlendirilmesi, metnin çe itli yönlerden incelenmesi, kazan lan bilgi ve becerilerin daha kal c olmas n n sa lanmas için uygulama çal malar, ölçme- de erlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe ö retiminde ölçme ve de erlendirme. Düzeye uygun metinlerle ça da bir ö retim ortam haz rlama çal malar (http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm).

11 717 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Aç klamalardan da anla ld gibi önceki program n kur tan m, yeni programda geni letilmi ve yukar da belirtilen eksiklikler bu programda giderilmi tir. Dersin birinci a amas n n meslek bilgisi dersi olarak nitelendirilmesi programda alan, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin bu ekilde dengelenmeye çal ld n dü ündürmektedir. Oysaki kur tan mlar na göre bu dersler, birbirinin tamamlay c s durumundad r. Çünkü Özel Ö retim Yöntemleri I dersinin kur tan m da alan ve alan e itimine özgü konular içermektedir. Özel Ö retim Yöntemleri alan ö retmenli i program için geli tirilmi bir derstir. Temel amac ; ilgili alandaki ö retim yöntemlerini ana hatlar yla tan tmak, Millî E itim okullar ndaki ö retim uygulamalar hakk nda temel bilgiler kazand rmak ve ö rencilerde belirli ö retim alanlar na ili kin ö retme becerileri geli tirmektir (Alkan-Kurt Tarihsiz: ). Ba c o lu na (1997) göre ö retmen adaylar n n Ö retmenlik Uygulamas dersindeki yeterlikleri, E itimde Program Geli tirme, Genel Ö retim Yöntemleri, E itimde Ölçme ve De erlendirme ve Özel Ö retim Yöntemleri derslerinde hedeflenen davran lar kazanmalar na ba l d r (akt. K l ç 2007: 38). Bu konuda yap lan bir ara t rmada ö rencilerin birço u Özel Ö retim Yöntemleri dersindeki uygulamalar sayesinde kendilerini bir ö retmen gibi görmeye ba lad klar n ve kendilerine olan güvenlerinin geli ti ini ifade etmi lerdir (Tekin 2006: 558). Ba ka bir çal mada ise son s n fta okuyan ö retmen adaylar n n yap land rmac yakla ma yönelik görü ölçe i puanlar n n üçüncü s n ftaki ö retmen adaylar na göre biraz daha yüksek oldu u belirlenmi tir (Bal m-kesercio lu vd. 2009: 68). Bu da dördüncü s n ftaki ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine ve yap land rmac yakla ma yönelik olumlu görü geli tirmelerinde Özel Ö retim Yöntemleri dersinin etkili oldu unu göstermektedir. Buna ra men Temizkan n (2008) Türkçe ö retmeni adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar n belirlemeye yönelik yapt ara t rmada elde etti i bulgulara göre ö renciler % 39,75 oran nda araçgereç ve ilgili materyal haz rlama konusunda zorlanmakta, % 26 oran nda yöntem ve teknikleri kullanma becerisi aç s ndan kendilerini yetersiz hissetmektedir. (Temizkan 2008: 479). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak görülmektedir ki Türkçe ö retmeni adaylar mesle e ba lad klar nda ba ar l bir e itim-ö retim faaliyeti sürdürebilmek için sadece alanlar na yönelik konular de il bunlar nas l ö reteceklerini de bilmelidir. Bu yüzden Özel Ö retim Yöntemleri dersi Türkçe ö retmeni yeti tirme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ö retmen adaylar n n alan tan malar, alanla ilgili becerilere sahip olmalar ve bunlar geli tirmeleri,

12 718 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN alana yönelik yöntem, teknik ve stratejileri ö renmeleri, bunlar uygulamaya dönü türme becerisini kazanabilmeleri için Özel Ö retim Yöntemleri I-II dersi bir f rsat olarak nitelendirilebilir. Kur tan m na göre Özel Ö retim Yöntemleri II dersinin temeli niteli inde olan Özel Ö retim Yöntemleri I dersinin de alan kodlu olmas ve alan e itimi uzmanlar taraf ndan okutulmas gerekir. Türkçe e itimi bölümleri için haz rlanacak özel ö retim yöntemleri ders kitaplar nda da bu tamamlay c l k göz önünde bulundurulmal d r. Dersin uygulama saati, ö retmen adaylar n n mesleki tecrübelerine temel olu turmas bak m ndan önemlidir. Ancak mesleki yeterlilikler konusunda yap lan ara t rmalar Türkçe ö retmeni adaylar n n konuya uygun yöntem ve araç-gereç belirlemede zorland klar n göstermektedir. Bu yüzden Özel Ö retim Yöntemleri dersindeki uygulamalar, ö retmen adaylar n n kendilerini eksik hissettikleri konulara yönelik olmal d r. Ayr ca bu uygulamalarda adaylar n gösterece i ba ar n n ölçmede erlendirme sürecinde dikkate al nmas gerekir. Bunun için de e itim fakültelerinin Türkçe e itimi bölümlerinde ortak kullan lacak ölçekler geli tirilebilir. KAYNAKÇA ALKAN, Cevat-KAVCAR, C. SEVER, S. (1998), Bilgi Ça nda E itimde Ö retmenlik Mesle inin Yeniden Yap lanmas, Bilgi Ça nda Ö retmenimiz Sempozyumu (8-9 Ekim 1998), Anadolu Ça da E itim Vakf Yay nlar, Ankara, s ALKAN, Cevat, KURT, M. (Tarihsiz), Özel Ö retim Yöntemleri: Disiplinlerin Ö retim Teknolojisi, An Yay nc l k, Ankara. ALTUNYA, Niyazi (1981), Gazi E itim Enstitüsü Programlar n n De erlendirilmesi ( ), (Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara. BA CIO LU, Gülsen (1997), Genel, Mesleki ve Teknik E itim Fakültelerindeki Ö retmenlik Uygulamas Dersine li kin Ö retim Eleman ve Ö renci Görü leri (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara. BALIM, A.-Günay, T.-KESERC O LU, D.- NEL, E. EVREKL (2009), Fen Ö retmen Adaylar n n yap land rmac Yakla ma Göre Görü lerinin Farkl De i kenler Aç s ndan ncelenmesi, Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, (27), s ÇELENK, Süleyman (1988), E itim Yüksekokulu Ö rencilerinin Ö retmenlik Mesle ine li kin Tutumlar, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Konya. DEM REL, Özcan (1995), Genel Ö retim Yöntemleri, USEM Yay nlar, Ankara.

13 719 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Buca E itim Fakültesi Katalo u 1996 (1996), Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaas, zmir. KILIÇ, Ilg m (2007). Müzik Ö retmenli i Lisans Program Ö rencilerinin Özel Ö retim Yöntemleri Derslerinde Kazand klar Yeterliklerin Ö retmenlik Uygulamas nda Kullan m Aç s ndan De erlendirilmesi, (Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Yay nlanmam Doktora Tezi), Ankara. MAAR F VEK LL (1931), Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, Te kilat ve Programlar, Ankara. MAAR F VEK LL (1941), Gazi Orta Ö retmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Müfredat Program, Maarif Matbaas, Ankara, MEB (1968), Tebli ler Dergisi, 31 (1529). MEB (1979), Tebli ler Dergisi, 44 (2053). M LLÎ E T M BAKANLI I (1980), Yüksek Ö retmen Okulu Bölümlerine Ait Geçici Haftal k Ders Da t m Çizelgeleri ile Baz Bölümlere Ait Geçici Çerçeve Programlar, Millî E itim Bas mevi, Ankara. ÖZDEN, Yüksel (1999), Ö renme ve Ö retme, PegemA Yay nc l k, Ankara. TEK N, Seher (2006), Özel Ö retim Yöntemleri Derslerinin Ö rencilerin Pedagojik çerik Bilgilerine Katk lar n n rdelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi (7-9 Eylül 2006). Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Yay nlar, Ankara, s TEM ZKAN, Mehmet (2008), Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Ara t rma, Türk E itim Bilimleri Dergisi, 6(3), s YILDIRIM, Ali, H. M EK (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t rma Yöntemleri, Seçkin Yay nc l k, Ankara. YÜKSEKÖ RET M KURULU (1998), E itim Fakültesi Ö retmen Yeti tirme Lisans Programlar, Yüksekö retim Kurulu Yay nlar, Ankara.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Bülent Özkan * Namık Kemal Şahbaz ** ÖZET 2006 yılında yenilenen Türkçe eğitimi lisans programındaki alan bilgisi derslerinde,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü o AKTS Nedir? o AKTS Sisteminin Özellikleri o AKTS Kredisi Nedir? o AKTS Notlandırma Sistemi

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR** Arş. Gör. Zafer ÖZER* GİRİŞ Kaynaştırma -özel gereksinimli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları

Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Öngerilmeli Beton (CE 550) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öngerilmeli Beton CE 550 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 342 Betonarme (veya

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ

ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ ÇOKTAN SEÇMELĠ TEST TEKNĠĞĠNĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNE ETKĠLERĠ Handan ARSLANTÜRK * Özet Bu çalıģmada, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin önemi anlatılmıģtır. Ayrıca ölçme-değerlendirme yaparken çoktan

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi 10 28 28 - - 169 225 3 9

Diğer Toplam Kredi AKTS Kredi 10 28 28 - - 169 225 3 9 Konu Alanı İnceleme/ÖFD502 Ön şartlar ler Diğer Toplam AKTS 10 28 28 - - 169 225 3 9 Zorunlu Dersin İçeriği Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım

Detaylı

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP (ORTAKLIK) PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türkiye Ulusal Ajansı) ANTALYA TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ LEONARDO DA VİNCİ 2008 TEKLİF DÖNEMİ PARTNERSHIP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı