ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI"

Transkript

1 ÖZEL Ö RET M YÖNTEMLER DERS N N TÜRKÇE Ö RETMEN YET T RME SÜREC NE KATKISI Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ** ÖZ: ileti imin temel unsuru dil, kültür aktar m n sa layan en önemli araçt r. Dolay s yla kültürün geli tirilerek nesilden nesle aktar lmas nda ve toplumu olu turan bireyler aras nda sa l kl ileti im kurulmas nda Türkçe ö retmenlerine önemli görevler dü mektedir. Bilgi toplumunun olu umunda ya anan geli meler, ö retmenin sorumluluklar n ba ka bir boyuta ta m t r. Eskiden e itim sisteminde ö retmen merkezli e itim görü ü geçerliyken art k okullarda ö renci merkezli e itim yap lmaktad r. Bu yüzden ö retmen ö renciyi merkez alacak bir ö retim ortam n haz rlayacak kapasiteye sahip olmal d r. Bu da ö retmen e itiminde niteli in artt r lmas n gerektirir. Türkçenin bilgi de il ifade ve beceri dersi oldu u gerçe i de göz önünde bulundurulursa, Türkçe ö retmenlerinin hem Türkçeyi do ru kullanmalar hem de millî e itimin genel amaçlar ve Türkçe ö retiminin özel amaçlar do rultusunda ö rencilerini e itmeleri gerekir. Bilmek ve bildi ini ö retebilmek birbirinden farkl kavramlard r. Türkçe ö retmeni bilgi yönünden ne kadar donan ml olursa olsun bildiklerini beceri ve ifadeye dönü türemedi i sürece bunun bir önemi yoktur. Türkçe ö retmenli i mesle inde beceri ve ifadenin yan s ra yöntem bilgisi de önemlidir. Özel Ö retim Yöntemleri Türkçe ö retmeni adaylar n n yöntem bilgisi bak m ndan yeti melerini sa layan derslerden biridir. Bu çal mada söz konusu dersin Türkçe ö retmeni yeti tirme programlar na ne zaman girdi i, tarihî süreç içinde ne tür de i ikliklere u rad doküman incelemesi yöntemiyle incelenmi ve Türkçe e itimi aç s ndan önemi de erlendirilmi tir. Anahtar Kelimeler: Türkçe ö retimi, ö retmen, yöntem, program. ** Bu çal ma, Kas m 2008 tarihlerinde Ba kent Üniversitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun i birli iyle düzenlenen I. Uluslararas Dünya Dili Türkçe Sempozyumu nda sunulan bildiri geli tirilerek haz rlanm t r. Ni de Üni. E t. Fak. Türkçe E t. Böl.

2 708 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN The Contribution of Special Teaching Methods Course to Turkish Teacher Training Process ABSTRACT: Language as the basic tool of communication is the most important means providing the transfer of the culture. Thus, teachers has a great role in passing the culture from generations to generations and by doing this they are seeking to develop better communications of individuals. The developments in the formation of knowledge society have changed the responsibilities of teachers into another dimension. Before, there were teacher based education in the schools, but now, the education is student based. So the teacher needs to have the ability of providing a student based teaching atmosphere. This requires an increase in the quality of teacher training. When it is taken into consideration that the Turkish isn t a knowledge course but a skill course, Turkish teachers need both to use Turkish appropriately and to educate their students within the set up standards and the general aims of national education as well as the special aims of Turkish language teaching. Knowing and what you are teaching to your students are two different issues. If a Turkish teacher cannot transfer the acquired knowledge into skill development and behaviour of utterance, how much s/he is equipped in terms of knowledge has not got any relevance to the matter. Besides skill and expression, methodology is also a cardinal value in the profession of Turkish language teachers. Special Teaching Methods is one of the courses providing Turkish teacher candidates to get relevant experience and practice in terms of the application of the methodologies in classroom environment. In this study, the course which was merged into the Turkish language teachers training programmes will be evaluated in terms of the types of changes observed. Besides this a historical analysis of the changes in the implementation of the course will be carried out. Key Words: Turkish language teaching, Teacher, Method, Programme. Giri Ö retmen, e itimin niteli ini etkileyen en önemli etmendir. Bireyin toplumla etkin ve dengeli bir ekilde uyum sa lamas için sahip olmas gereken davran lar, etkili bir ö retim hizmetiyle kazand r ld için ö retmenin de nitelikli olarak yeti tirilmesi gerekir (Çelenk 1988: 33). Ö retmenin en önemli görevi Millî E itimin, okulun, dersin ve konunun amaçlar do rultusunda ö rencilerine yeni davran lar kazand rmakt r. Ö retmen yeti tirme ve niteli inin art r lmas, ülkemizde en çok üzerinde durulan ve tart lan konular n ba nda gelmektedir. Ancak ö retmenlik dinamik bir meslek oldu u için ö retmen niteli i konusundaki aray larda kal c bir yap ya kavu mak mümkün de ildir. Çünkü geli en bilim ve de i en teknoloji, fertleri ve toplumlar da h zla de i tirmekte,

3 709 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... buna paralel olarak e itimin amaçlar nda ve ö retmenin rollerinde de de i iklikler meydana gelmektedir (Alkan-Kavcar vd. 1998: 10). Ö retmenin geli tirilmesi e itim sistemlerinin geli tirilmesinde önemli bir yer tutmaktad r (Demirel 1995: 15). Çünkü toplumlar n gelecekteki ihtiyaçlar n kar layabilmeleri nitelikli ö retmenler sayesinde mümkün olacakt r. Bu aç dan bak ld nda dilin de toplum hayat nda önemli bir yeri oldu u görülür. Dil, bir toplumun millet olmas n sa layan en güçlü ba d r. nsan n geli iminde araç oldu u kadar amaç da olan dil, bu bak mdan son derece önemlidir. Dil, milletlerin süreklili inin sa lanmas nda ve ki inin toplum içerisinde sa l kl ileti im kurmas nda büyük rol oynar. Ana dilinin kurallar na uygun olarak ö retilmesinde ö retmenlere önemli görevler dü mektedir. Türkçe ö retmenleri sadece ö retici de il, ayn zamanda birer e itici olmal d r (Özden 1999: 10). Onlara bunun için gerekli olan mesleki bilgi ve yeterlilik, hizmet öncesi e itimleri döneminde Özel Ö retim Yöntemleri ve Ö retmenlik Uygulamas gibi derslerde kazand r l r. Ara t rman n Amac Bu çal ma, Özel Ö retim Yöntemleri dersinin Türkçe ö retmeni yeti tirme sürecindeki yerini kar la t rmal olarak ortaya koymak ve bu dersin hizmet öncesi ö retmen e itimindeki önemini de erlendirmek amac yla yap lm t r. Ara t rman n Yöntemi Çal mada -incelenmesi, ara t r lmas hedeflenen olgu veya olgular hakk nda bilgi içeren yaz l materyallerin analizini kapsayan- doküman inceleme yöntemi (Y ld r m- im ek, kullan larak Cumhuriyet Döneminde Türkçe ö retmeni yeti tiren kurumlarda uygulanan programlar taranm, söz konusu programlara göre Özel Ö retim Yöntemleri dersinin okutuldu u dönemler, haftal k saati ve dersin kur tan mda yap lan de i- iklikler tespit edilmi tir. Elde edilen bulgulara göre dersin bugünkü i leni ekline yönelik önerilerde bulunulmu tur. Ara t rmada incelenen belgelere eri im zor olmad için kolay ula labilir durum örneklemesi nin kullan ld söylenebilir. Ara t rman n S n rl l Bu çal ma Cumhuriyet döneminde Türkçe ö retmeni yeti tiren kurumlarda uygulanan programlardaki Özel Ö retim Yöntemleri dersinin dönemleri, haftal k saatleri ve ders içeriklerine ili kin bilgilerle s n rl d r.

4 710 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN Bulgu ve Yorumlar yi bir ö retmende aranan üç nitelik; alan bilgisi, ö retmenlik meslek bilgisi ve genel kültürdür. Ö retmen yeti tirme programlar ndaki alan derslerinin iki temel i levi vard r: a) Adaylar n ö retmenlik yapacaklar alandaki bilgi eksikliklerini giderme. b) Görev alan n n içeri ini tan tma ve bu konuda gerekli prati i kazand rma. (Altunya 1981: 7). Türkçe ö retmeni yeti tirmenin tarihî geli imi incelendi inde meslek derslerinin de amaca hizmet eden dersler olmas bak m ndan e itim enstitüleri programlar nda daima yer ald görülür. Buna ra men uzun y llar bu derslerle ilgili bir düzenleme yap lmam, ö retmen adaylar n n ö renim gördükleri s rada mesle i tan malar n amaçlayan uygulama çal malar na e itim enstitülerinin kuruldu u ilk y llarda haz rlanan programlarda ayr bir ders saati ayr lmam t r. Bu çal malar n Umumi Usuli Tedris (Genel Ö retim Yöntemleri) ve Hususi Usul-i Tedris (Özel Ö retim Yöntemleri) derslerinde yap ld dü ünülmektedir. Uygulama çal malar n n nas l yap laca ile ilgili geni aç klamalara ancak 1957 den sonra haz rlanan programlarda yer verilmi tir. Meslek derslerinde e itim alan ve ö retmenlik mesle i, çocuk ve ergen geli imi, ö renme ve ö retme kuramlar, ö retim programlar, ilkeleri, yöntem ve teknikleri tan t lmal d r. Ö renci ba ar s n n ölçülmesi; ö rencilerin ö retim programlar na uyumu, rehberlik, Türk e itim sisteminin yap s ve geli imi ile e itimin toplumsal yönünün incelenmesi de meslek derslerinin konular ndand r. Meslek dersleri, 1931 tarihli Yönetmelik e göre e itim enstitülerinin bütün bölümlerinde ortak olarak okutulacakt r, Özel Ö retim Yöntemleri dersinin de bu kapsamda yer alaca belirtilmi tir (Mf.V. 1931). Dersler I. Sömestr II. Sömestr III. Sömestr Terbiye Mant k Umumi Usul-i Tedris Hususi Usul-i Tedris Tatbikat TOPLAM Tablo Tarihli Yönetmelik te Pedagoji Dersleri Buna göre III. sömestrde sadece haftada bir saat olarak okutulacak Hususi Tedris Usulü dersinin i leni ekli öyle aç klanm t r:

5 711 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Bu ders her ubede ayr olarak ubenin esas ilim muallimleri taraf ndan tedris olunacakt r. Bu derslerin muallimleri kendi derslerinin tedris usulünü bu saatte talebeye tedris etmekle ve tatbikat saatlerinde numune dersi vermek, talebeye tecrübe dersi verdirmek ve di er tatbikat faaliyetlerini idare etmekle mükelleftir. (Mf.V. 1931: 8) Aç klamadan da anla ld gibi programdaki Tatbikat dersi bugün Özel Ö retim Yöntemleri dersinin uygulama saatine benzer bir içerikle i lenmi tir. Daha sonraki y llarda e itim enstitülerinin Türkçe/edebiyat bölümlerinde Özel Ö retim Yöntemleri dersi u ekilde okutulmu tur: Y l Dersin Ad S n f Haftal k Saati 1941 Türkçenin Hususi Ö retim Usulü ve Ders Tatbikat Türkçenin Hususi Ö retim Metodu ve Ders Tatbikat Özel Ö retim Metodu ve Uygulama 3 3 Tablo 2. E itim Enstitülerinin Programlar nda Özel Ö retim Yöntemleri Dersi 1941 y l nda yay mlanan müfredat program nda ad Türkçenin Hususi Ö retim Usulü ve Ders Tatbikat olarak de i tirilen dersin haftada toplam 6 saat olarak verilece i belirtilmi tir (Mf. V. 1941: 33). Fakat Ders Tatbikat na kaç ders saatinin ayr laca aç klanmam t r. Programda Türkçenin Hususi Ö retim Usulü dersinin genel esaslar öyle s ralanmaktad r: 1. Çocuklarda dilin çe itli ya lardaki tekâmülünün özellikleri (dil psikolojisi). 2. Ana dili, yabanc dil. 3. Ortaokullarda Türkçe ö retiminin hedefleri ve dil derslerinin önemi (ortaokul program ndan yararlan lacakt r.). 4. Dil derslerinin organik bir bütün olu turacak tarzda ö retiminin önemi. 5. Türkçe derslerinin çe itli k s mlar (sözlü ve yaz l anlat m, okuma ve in at, imla, gramer ve sentaks). 6. lkokullarda Türkçe ö retimine k sa bir bak. 7. Sözle ifadenin önemi, ö renciye meram n aç k ve güzel bir ekilde ifade ettirmek için bütün derslerde al nmas gereken tedbirler. Söz konusu tedbirlerin neler oldu u hakk nda ve bu hususta nelere dikkat edilece ine dair bir aç klama yap lmam t r.

6 712 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN 8. Yaz derslerinin önemi, yaz türleri, yaz derslerinde yapt r lan al t rmalar n incelenmesi, düzeltilmesi, s n f veya okul gazetesi 9. Okuman n okulda ve hayat boyunca önemi, okuma metinleri (ortaokul okuma kitaplar, di er kitap ve yaz lar). Ortaokul ö rencilerinin okuyabilece i eserlere ait bir listenin tespiti (ortaokul ö rencilerinin kullanabilece i Türkçe sözlükler ve bu sözlüklerden yararlanma yollar da ele al nacakt r). Muhtelif okuma ekilleri. Okuma metinlerinin söz, yaz, resim, dramatizasyon yoluyla canland r lmas. Kelime ve fikir aç klamalar nda ba vurulacak yollar. Türkçe in at ve bediî okuma, iyi bir in ad n vas flar. Okul temsilleri (ortaokullar için tavsiye edilebilecek piyesler), temsil tekni inde dikkat edilmesi gereken esaslar. 10. mla derslerinin önemi ve hedefi, imla konular n n seçimi, imla ö retme metotlar, imla yanl l klar n n düzeltilmesi, imla kurallar n n i lenmesi. mla kurallar konusu i lenirken takip edilecek yöntem ve teknikler hakk nda bir aç klama yap lmam t r. 11. Gramer ve sentaks ö retiminin rolü, gramer ve sentaks derslerinin ö retiminde dikkat edilecek esaslar. Ortaokul gramer kitaplar ndan faydalanma yollar. Burada belirtilen hususlarla ilgili de detayl bilgi verilmemi tir. 12. Türkçe dersleri aras ndaki bütünlü ün göz önünde bulundurulmas, bu derslerden her birine ait planlar. Bunlar üzerinde yap lacak tart malar ve bunlar n uygulanmas. 13. Lise edebiyat dersleri müfredat n n k saca incelenmesi (Mf. V. 1941: 34-35) y l nda yay mlanan E itim Enstitüleri Program nda Türkçenin Hususi Ö retim Metodu ve Ders Tatbikat ad yla yer alan Özel Ö retim Yöntemleri dersi, e itim-ö retim y l nda toplu dersler bölümünün kurulmas yla programdan ç kar lm, 1957 de kurulan edebiyat grubunun dersleri aras nda da yer almam t r. Türkçe ö retmenlerinin mesleklerini ba ar yla yapmalar n sa layacak konulardan olu an bu dersin 1966 da uygulamaya konan programda da bulunmamas, önemli bir eksikliktir program nda II. s n flara haftada 5 saat verilece i ifade edilen ders, 1968 program nda haftada 3 saat okutulacak bir ders olarak yer alm t r. Daha önceki programlarda meslek derslerinden oldu- u kabul edilen dersin bu programda alan dersleri aras nda s raland görülmektedir. Programa göre derste u konular i lenecektir:

7 713 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... I- Türkçe Derslerinde Kullan lan Kaynaklar ve Bu Kaynaklarda Olmas Gereken Özellikler: A- Ortaokul Türkçe ve dil bilgisi kitaplar n n incelenmesi. B- Okuma derslerinde kullan lan kaynaklar n tan t lmas ve incelenmesi. C- S n fta okunacak metinlerde aranacak nitelikler ve bu niteliklere uygun örnekler üzerinde çal malar. II- Türkçe Ö retimi Bilgisi ve Uygulama. A- Metin incelemeleri ile ilgili çal malar. B- Günlük hayattan ve edebî eserlerden seçilen örnekler üzerinde yap lacak çal malar yard m yla dil bilgisi konular n n i lenmesi. C- Sözlü ve yaz l konu anlat m : a- Konu kaynaklar. b- Konular n haz rlanmas nda ve s n fa sunulmas nda dikkat edilecek hususlar. D- Ödevlerde aranacak özellikler. E- Yaz l anlat m ödevleri. F- Yoklama sorular n n haz rlanmas nda dikkat edilmesi gereken hususlar. G- Bir Türkçe dersinin planlanmas. H- Ortaokul s n flar nda ders dinleme, anlatma ve bunlar de erlendirme çal malar. 298). I- Kültür kolu çal ma programlar n n haz rlanmas (MEB 1968: Program n sonunda bu konularla ilgili olarak, gerektikçe orta ve dengi okullar n müfredat programlar n n incelenerek de erlendirilece i ifade edilmi tir (MEB 1968: 298). Fakat konular n bu kadar ayr nt l ele al naca n n belirtilmesine ra men derse haftada sadece 3 saatin ayr lm olmas, ders i leme sürecinin programda belirtildi i gibi gerçekle emedi- ini dü ündürmektedir e itim-ö retim y l nda e itim enstitülerinde ö renim süresinin 4 (dört) y la ç kar lmas yla meslek dersleri için ayr bir program haz rlanm, zorunlu ve seçmeli meslek dersleri ile bunlar n kaçar kredi oldu u bu programla netlik kazanm t r. Bölümün ad da 1978 de Türk-

8 714 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN çe/edebiyat olarak kay tlara geçmi, daha sonra Türk Dili ve Edebiyat olmu tur. Meslek dersleriyle ilgili olarak 1979 y l n n ekim ay nda Talim ve Terbiye Dairesi taraf ndan Ö retmenlik Formasyonu Kazand ran Dersler ba l n ta yan bir karar al nm t r (MEB 1979). Ö retmenlik Formasyonu Program, zorunlu ve seçmeli derslerle ö retmenlik uygulamas ndan olu maktad r. Zorunlu dersler ve bu derslerin kredileri öyledir (MEB 1979): Ders Ad Kredi E itime Giri 2 E itim Psikolojisi 3 E itim Program ve Yöntemler 3 Ölçme ve De erlendirme 3 Alan n Ö retim Yöntemleri 4 Rehberlik 2 Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2 TOPLAM 21 Tablo 3. Ö retmenlik Formasyonu Kazand ran Zorunlu Dersler Bu derslerin kredileri belirtilmi fakat hangi dönemlerde al naca hakk nda herhangi bir aç klama yap lmam t r. Meslek derslerinin programdaki a rl ders saatlerinin artt r lmas ndan çok derslerin çe itlendirilmesiyle sa lanm t r y l nda bu karar n da dikkate al nmas yla yüksek ö retmen okullar nda uygulanmak üzere geçici bir çerçeve program haz rlanm t r. Buna göre 1968 program ndaki meslek derslerinden Genel Ö retim Bilgisi nin yeni programdan ç kar ld görülür. Özel Ö retim Metodu ve Uygulama dersinin ad alanla ba lant l olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retimi eklinde de i tirilmi ve haftal k ders saati 3 ten 4 e ç kar lm t r. IV. s n flar n I. döneminde okutulmas ön görülen 4 saatlik bu ders teoriktir. Uygulama ise e itim enstitüleri Türkçe/edebiyat bölümü programlar nda Özel Ö retim Metodu ile birlikte Uygulama ya da Ders Tatbikat adlar yla yer alm, yüksek ö retmen okullar döneminde ise ilk defa ba ms z bir ders olarak son s n flar n program na yerle tirilmi tir. Daha önceki programlarda süresi için net bir ifade kullan lmayan Uygulama çal malar n n bu programda 1 (bir) ay süreyle yap laca ve bu çal ma sonunda ö rencinin ba ar belgesi almas gerekti i belirtilmi tir (MEB 1980). Ancak bunun alan n ö retimine yönelik uygulamal bir ders de il de günümüzdeki kar l yla ö retmenlik uygulamas çal malar n n benzeri oldu u anla lmaktad r. Çünkü tekrar belirtmek

9 715 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... gerekir ki alan n ö retimine yönelik bu dersin bütün saatleri teorik olarak i lenecektir e itim-ö retim y l nda ö renim süreleri dört y la ç kar larak yüksek ö retmen okulu ad alt nda yeniden yap land r lan enstitüler, 1982 y l nda 2547 say l Kanun la e itim fakültelerine dönü türülmü ve üniversite çat s alt na al nm t r. E itim fakültelerinin ilk programlar nda Özel Ö retim Yöntemleri dersinin yine bölümün ad na uygun olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retim Yöntemleri eklinde yer ald görülür y l nda Türkçenin e itim-ö retimine önem verilmesi gerekti- ine dikkat çeken, bu alanda lisansüstü e itim programlar n n aç lmas na öncülük eden Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türkçenin E itimi- Ö retimi Ö retmenli i bölümünün kurulmas için de giri imde bulunmu ve lisans e itimi konusunda düzenlemeler yap lmas gerekti ini 1991 de gündeme getirmi tir. Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesinde de benzer çal malara ba lanm ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi ö retim üyelerinin giri imleri e itim-ö retim y l nda bu fakültelerin bünyesinde Türk Dili ve Edebiyat E itimi Ana Bilim Dal na ba l Türkçe Ö retmenli i Program n n kurulmas n sa lam t r e itim-ö retim y l ndan itibaren Gazi E itim Fakültesi bünyesindeki Türkçe Ö retmenli i Program nda Özel Ö retim Yöntemleri dersi 1 ve 2. s n flar n bütün dönemlerinde Türkçenin Ö retim Metotlar ad yla, 4. s n f n iki döneminde ise program n ba l oldu u ana bilim dal na uygun olarak Türk Dili ve Edebiyat Ö retimi ad yla okutulmu tur. Dersin kredisi sadece II. s n f III. yar y lda 1, di erlerinde 2 eklindedir. Ayn tarihlerde kurulan Buca E itim Fakültesi Türkçe Ö retmenli- i Program nda ise Özel Ö retim Yöntemleri dersi 1997 y l na kadar III. s n f V. Yar y lda Türkçe Ö retimi I ad yla haftada 3, III. s n f VI. Yar y lda Türkçe Ö retimi II ad yla haftada 3, IV. S n f VII. Yar y lda Özel Ö retim Yöntemleri ad yla haftada 3 saat okutulmu tur (DEÜ 1996: 63-64) y l nda gerçekle tirilen e itim fakültelerinin yeniden yap land r lmas çerçevesinde Türkçe E itimi bölümlerinde uygulanmak üzere haz rlanan lisans program nda ise Özel Ö retim Yöntemleri, meslek bilgisi dersleri aras nda say lm ve dersin iki a amal olarak i lenmesi ön görülmü tür. Buna göre Özel Ö retim Yöntemleri I III. s n f VI. Yar y lda haftada 4 saat, IV. S n f VII. Yar y lda haftada 4 saat okutulmu tur (YÖK 1998).

10 716 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN Dersin kur tan m nda ise iki a amal bu dersin konular ayr ayr belirtilmemi, Özel Ö retim Yöntemleri I ve II de u konular n ele al naca ifade edilmi tir: Konu alan nda ö retim yöntemleri, ö renme-ö retme süreçleri, genel ö retim yöntemlerinin konu alan ö retimine uygulanmas, konu alan ndaki ders kitaplar n n ele tirel bir aç yla incelenmesi ve özel ö retim yöntem ve stratejileri ile ili kilendirilmesi. Mikro ö retim uygulamalar, ö retimin de erlendirilmesi. (YÖK 1998). Türkçe ö retimiyle ilgili temel kavramlar, çocu un dil edinim sürecine yönelik konular, Türkçe ö retiminin yasal dayanaklar, Türkçe ö retimi tarihi, Türkçe ö retiminin ilkeleri gibi alan n ö retimine yönelik önemli birçok konu bu program n kur tan m nda yoktur. Söz konusu program 2005 y l nda de i tirilmi ve e itim fakültelerinin Türkçe e itimi bölümlerinde e itim ö retim y l ndan itibaren uygulanmaya ba lam t r. Baz derslerin yar y l bu programda de i tirilmi tir. Bu derslerden biri olan Özel Ö retim Yöntemleri I-II dersleri eski programda meslek dersleri kapsam ndayken mevcut programda Özel Ö retim Yöntemleri-I meslek bilgisi, Özel Ö retim Yöntemleri-II ise alan dersi olarak nitelendirilmi tir. Bu derslerin kur tan mlar öyledir: Özel Ö retim Yöntemleri I Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlar n alan ö retimiyle ili kisi, alan n n ba ta Anayasa ve Milli E itim Temel Yasas olmak üzere yasal dayanaklar, alan ö retiminin genel amaçlar, kullan lan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. lgili Ö retim Program n n incelenmesi (amaç, kazan m, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ö retmen ve ö renci çal ma kitab örneklerinin incelenmesi ve de erlendirilmesi. Özel Ö retim Yöntemleri II Türkçe ö retiminin yöntem, teknik, kavram, ilke, ortam ve dayanaklar, yönetmelikleri, ö renme-ö retme süreçleri, ilkö retim okullar nda uygulanmakta olan Türkçe dersi ö retim programlar n n ele tirel bak aç s yla incelenip de erlendirilmesi, etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konu ma ve yazma becerilerinin dilin kurallar na uygun olarak geli tirilmesi, dilbilgisi ö retim alan ndaki bilgilerin beceriye dönü türülmesi, Türkçe ö retiminde kullan lacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri, metinle ilgili sorular n haz rlanmas ve de erlendirilmesi, metnin çe itli yönlerden incelenmesi, kazan lan bilgi ve becerilerin daha kal c olmas n n sa lanmas için uygulama çal malar, ölçme- de erlendirmenin araç, tür ve yöntemleri, Türkçe ö retiminde ölçme ve de erlendirme. Düzeye uygun metinlerle ça da bir ö retim ortam haz rlama çal malar (http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_icerikler.htm).

11 717 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Aç klamalardan da anla ld gibi önceki program n kur tan m, yeni programda geni letilmi ve yukar da belirtilen eksiklikler bu programda giderilmi tir. Dersin birinci a amas n n meslek bilgisi dersi olarak nitelendirilmesi programda alan, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin bu ekilde dengelenmeye çal ld n dü ündürmektedir. Oysaki kur tan mlar na göre bu dersler, birbirinin tamamlay c s durumundad r. Çünkü Özel Ö retim Yöntemleri I dersinin kur tan m da alan ve alan e itimine özgü konular içermektedir. Özel Ö retim Yöntemleri alan ö retmenli i program için geli tirilmi bir derstir. Temel amac ; ilgili alandaki ö retim yöntemlerini ana hatlar yla tan tmak, Millî E itim okullar ndaki ö retim uygulamalar hakk nda temel bilgiler kazand rmak ve ö rencilerde belirli ö retim alanlar na ili kin ö retme becerileri geli tirmektir (Alkan-Kurt Tarihsiz: ). Ba c o lu na (1997) göre ö retmen adaylar n n Ö retmenlik Uygulamas dersindeki yeterlikleri, E itimde Program Geli tirme, Genel Ö retim Yöntemleri, E itimde Ölçme ve De erlendirme ve Özel Ö retim Yöntemleri derslerinde hedeflenen davran lar kazanmalar na ba l d r (akt. K l ç 2007: 38). Bu konuda yap lan bir ara t rmada ö rencilerin birço u Özel Ö retim Yöntemleri dersindeki uygulamalar sayesinde kendilerini bir ö retmen gibi görmeye ba lad klar n ve kendilerine olan güvenlerinin geli ti ini ifade etmi lerdir (Tekin 2006: 558). Ba ka bir çal mada ise son s n fta okuyan ö retmen adaylar n n yap land rmac yakla ma yönelik görü ölçe i puanlar n n üçüncü s n ftaki ö retmen adaylar na göre biraz daha yüksek oldu u belirlenmi tir (Bal m-kesercio lu vd. 2009: 68). Bu da dördüncü s n ftaki ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine ve yap land rmac yakla ma yönelik olumlu görü geli tirmelerinde Özel Ö retim Yöntemleri dersinin etkili oldu unu göstermektedir. Buna ra men Temizkan n (2008) Türkçe ö retmeni adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik tutumlar n belirlemeye yönelik yapt ara t rmada elde etti i bulgulara göre ö renciler % 39,75 oran nda araçgereç ve ilgili materyal haz rlama konusunda zorlanmakta, % 26 oran nda yöntem ve teknikleri kullanma becerisi aç s ndan kendilerini yetersiz hissetmektedir. (Temizkan 2008: 479). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak görülmektedir ki Türkçe ö retmeni adaylar mesle e ba lad klar nda ba ar l bir e itim-ö retim faaliyeti sürdürebilmek için sadece alanlar na yönelik konular de il bunlar nas l ö reteceklerini de bilmelidir. Bu yüzden Özel Ö retim Yöntemleri dersi Türkçe ö retmeni yeti tirme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ö retmen adaylar n n alan tan malar, alanla ilgili becerilere sahip olmalar ve bunlar geli tirmeleri,

12 718 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Yrd. Doç. Dr. Duygu UÇGUN alana yönelik yöntem, teknik ve stratejileri ö renmeleri, bunlar uygulamaya dönü türme becerisini kazanabilmeleri için Özel Ö retim Yöntemleri I-II dersi bir f rsat olarak nitelendirilebilir. Kur tan m na göre Özel Ö retim Yöntemleri II dersinin temeli niteli inde olan Özel Ö retim Yöntemleri I dersinin de alan kodlu olmas ve alan e itimi uzmanlar taraf ndan okutulmas gerekir. Türkçe e itimi bölümleri için haz rlanacak özel ö retim yöntemleri ders kitaplar nda da bu tamamlay c l k göz önünde bulundurulmal d r. Dersin uygulama saati, ö retmen adaylar n n mesleki tecrübelerine temel olu turmas bak m ndan önemlidir. Ancak mesleki yeterlilikler konusunda yap lan ara t rmalar Türkçe ö retmeni adaylar n n konuya uygun yöntem ve araç-gereç belirlemede zorland klar n göstermektedir. Bu yüzden Özel Ö retim Yöntemleri dersindeki uygulamalar, ö retmen adaylar n n kendilerini eksik hissettikleri konulara yönelik olmal d r. Ayr ca bu uygulamalarda adaylar n gösterece i ba ar n n ölçmede erlendirme sürecinde dikkate al nmas gerekir. Bunun için de e itim fakültelerinin Türkçe e itimi bölümlerinde ortak kullan lacak ölçekler geli tirilebilir. KAYNAKÇA ALKAN, Cevat-KAVCAR, C. SEVER, S. (1998), Bilgi Ça nda E itimde Ö retmenlik Mesle inin Yeniden Yap lanmas, Bilgi Ça nda Ö retmenimiz Sempozyumu (8-9 Ekim 1998), Anadolu Ça da E itim Vakf Yay nlar, Ankara, s ALKAN, Cevat, KURT, M. (Tarihsiz), Özel Ö retim Yöntemleri: Disiplinlerin Ö retim Teknolojisi, An Yay nc l k, Ankara. ALTUNYA, Niyazi (1981), Gazi E itim Enstitüsü Programlar n n De erlendirilmesi ( ), (Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara. BA CIO LU, Gülsen (1997), Genel, Mesleki ve Teknik E itim Fakültelerindeki Ö retmenlik Uygulamas Dersine li kin Ö retim Eleman ve Ö renci Görü leri (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Ankara. BALIM, A.-Günay, T.-KESERC O LU, D.- NEL, E. EVREKL (2009), Fen Ö retmen Adaylar n n yap land rmac Yakla ma Göre Görü lerinin Farkl De i kenler Aç s ndan ncelenmesi, Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, (27), s ÇELENK, Süleyman (1988), E itim Yüksekokulu Ö rencilerinin Ö retmenlik Mesle ine li kin Tutumlar, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), Konya. DEM REL, Özcan (1995), Genel Ö retim Yöntemleri, USEM Yay nlar, Ankara.

13 719 TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar/Özel ö retim Yöntemleri Dersinin... Buca E itim Fakültesi Katalo u 1996 (1996), Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaas, zmir. KILIÇ, Ilg m (2007). Müzik Ö retmenli i Lisans Program Ö rencilerinin Özel Ö retim Yöntemleri Derslerinde Kazand klar Yeterliklerin Ö retmenlik Uygulamas nda Kullan m Aç s ndan De erlendirilmesi, (Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Yay nlanmam Doktora Tezi), Ankara. MAAR F VEK LL (1931), Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü, Te kilat ve Programlar, Ankara. MAAR F VEK LL (1941), Gazi Orta Ö retmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Müfredat Program, Maarif Matbaas, Ankara, MEB (1968), Tebli ler Dergisi, 31 (1529). MEB (1979), Tebli ler Dergisi, 44 (2053). M LLÎ E T M BAKANLI I (1980), Yüksek Ö retmen Okulu Bölümlerine Ait Geçici Haftal k Ders Da t m Çizelgeleri ile Baz Bölümlere Ait Geçici Çerçeve Programlar, Millî E itim Bas mevi, Ankara. ÖZDEN, Yüksel (1999), Ö renme ve Ö retme, PegemA Yay nc l k, Ankara. TEK N, Seher (2006), Özel Ö retim Yöntemleri Derslerinin Ö rencilerin Pedagojik çerik Bilgilerine Katk lar n n rdelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi (7-9 Eylül 2006). Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Yay nlar, Ankara, s TEM ZKAN, Mehmet (2008), Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Ara t rma, Türk E itim Bilimleri Dergisi, 6(3), s YILDIRIM, Ali, H. M EK (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t rma Yöntemleri, Seçkin Yay nc l k, Ankara. YÜKSEKÖ RET M KURULU (1998), E itim Fakültesi Ö retmen Yeti tirme Lisans Programlar, Yüksekö retim Kurulu Yay nlar, Ankara.

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Ö retim kelime manas ise bireyin sosyalleflmesi, hemcinslerine benzer ve ulusuna faydal bir üyenin haz rlanmas anlam na gelir (L.LEIF/ G.

Ö retim kelime manas ise bireyin sosyalleflmesi, hemcinslerine benzer ve ulusuna faydal bir üyenin haz rlanmas anlam na gelir (L.LEIF/ G. CO RAFYA Ö RET M NDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Rüfltü ILGAR* Özet Bu araflt rman n temeli, ülkemizde Co rafya ö retiminde yaflan lan sorunlar ve bunlar n çözüm esas na dayanmaktad r. Araflt rma,

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 311-342 TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ DE ERLEND R LMES : ANTALYA L ÖRNE Hüseyin Güçlü Ç ÇEK * Hatice HEREK ** Özet Vergi, devletlerin

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS

JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS ISSN: 1308-5398 JOURNAL OF THE HISTORY SCHOOL TARİH OKULU MAYIS-AĞUSTOS 2010 VII İZMİR Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa AL CAN Sorumlu Müdür ve Dergi Editörü Gökhan KA NICI Yazı İşleri Sorumlusu

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı