Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (33-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (33-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: (Hakem Onaylı Makale) (Article) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Sennur Alay *, Fethiye Göde**, Cemil Alkan *** * SDÜ Müh.Mim.Fak., Tekstil Müh. Böl., Isparta/TÜRKĐYE ** SDÜ Fen Edebiyat Fak., Kimya Böl., Isparta/TÜRKĐYE *** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Böl., 60240, Tokat/TÜRKĐYE Özet Isıl enerji depolama için kullanılan faz değiştiren maddeler (FDMler) belirli faz değiştirme sıcaklıklarında ortamdaki ısı enerjisini soğurup yaymak suretiyle ısı regülasyonu sağlayan maddelerdir. Isıl enerji depolama için kullanılan FDMler genellikle katı-sıvı faz değiştiren maddelerdir ve bundan dolayı kapsüllenmeleri gerekir. Mikro-kapsüllenmiş FDMler (MikroFDMler), FDMlerin büyük yüzey alanlarından dolayı ısı transfer oranlarının yüksek olduğu ve küçük olmaları dolayısı ile de kolay uygulanabildiği türevidir. MikroFDM ler faz değiştiren maddelerin ince ve esnek bir polimer kabuk içerisine hapsedilmesi ile üretilmektedirler. Bu çalışmada, poli(etil akrilat) polimeri kabuk maddesi olarak kullanılırken, çekirdek maddesi olarak n-hekzadekan kullanılmıştır. Mikrokapsüllerin sentezinde üç farklı çapraz bağlayıcı uygulanmıştır. Üretilen mikrofdmler Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmişlerdir. MikroFDMlerin ısıl özellikleri ise diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) yöntemi ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Faz değiştiren madde, Hekzadekan, Mikrokapsül, Poli(etil akrilat), Emülsiyon polimerizasyonu Production and Characterization of Poly(ethyl acrylate)/hexadecane Microcapsules for Thermal Energy Storage Abstract Phase change materials (PCMs) for thermal energy storage are materials supplying thermal regulation at particular phase change temperatures by absorbing and emitting the heat of the medium. PCMs for thermal energy storage are generally solidliquid phase change materials and therefore they need encapsulation. Microencapsulated PCMs (micropcms) are the derivative of PCMs with high transfer rate due to large surface area and ease of applicability due to small size. MicroPCMs are prepared by encapsulation of PCMs in thin and flexible polymer shell. Poly(ethyl acrylate) was used as shell material while n- hexadecane was used as core. Tree different crosslinkers were operated in the synthesis of microcapsules. Produced micropcms were characterized using Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM). Besides, thermal properties of micropcms were determined by Differential Scanning Calorimeter (DSC) method. Keywords: Phase change material, Hexadecane, Microcapsule, poly(ethyl acrylate), Emulsion polymerization Bu makaleye atıf yapmak için Alay,S. *, Göde, F. **, Alkan,C ***., Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(3) How to cite this article Alay,S. *, Göde, F. **, Alkan,C ***., Production and Characterization of Poly(ethyl acrylate)/hexadecane Microcapsules for Thermal Energy Storage Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(3) 33-48

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 1.GĐRĐŞ Günümüzde gelişen teknolojinin bir sonucu olarak kullanılmakta olan pek çok elektronik cihaz ve sistem için gerekli yüksek enerji tüketimi hem çevre için tehdit oluşturmakta hem de enerji kaynaklarının tükenmesi problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli bir şekilde kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları konusuna olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Faz değiştiren maddeler (FDMler) yenilenebilir enerji kaynakları içersinde en popüler olanlardandır [1]. Çünkü faz değiştiren maddeler son derece geniş bir uygulama yelpazesi içersinde kolaylıkla değerlendirilebilmektedirler. FDMler, belirli sıcaklık aralıklarında fazlarını değiştirme yeteneğine sahip maddelerdir. Bu maddeler içinde bulundukları ortamın sıcaklığı faz değişim sıcaklığının üzerine çıktığında, çevreden ısı alırken (gizli ısı), soğuma esnasında bu ısıyı tekrar çevreye yaymaktadırlar. Bu sayede faz değiştiren maddeler içinde bulundukları ortamda sıcaklığın dalgalanmasını regüle ederek konfor sağlamaktadır. FDMlerin bu şekilde bina içi ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde ciddi ısı tasarrufu sağlayabildiği bilinmektedir. Faz değiştiren maddelerin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için bazı problemlerin giderilmesi gerekir. Organik yapıdaki FDMlerin büyük bölümü katı-sıvı faz değiştiren maddelerdir ve bir dış kaba gereksinim duyarlar. Yeterince hızlı ısı transferi sağlayabilen metal kapsüllerin maliyetleri oldukça fazladır. Üstelik makrokapsül olarak bilinen bu tip uygulamalarda faz değiştiren maddeler için dekoratif bir görünüm sağlanabilmesi de mümkün değildir. Organik yapıdaki faz değiştiren maddeleri, polimer içersinde hapsederek şekilce kararlı faz değiştiren maddeleri üretmek mümkün olmakla birlikte bu tip maddelerin de tekstil liflerinde kullanılabilmesi mümkün olamamaktadır. Bu amaçla çok az sayıda faz değiştiren madde bir takım polimerik yapı içersinde mikro ölçekte hapsedilerek uygulanmıştır. Mikrokapsül haline getirilmiş faz değiştiren maddeler (MikroFDMler) kullanılarak tekstil ürünlerinin termal özelliklerinin geliştirilmesi teknolojisi son on yılda ortaya çıkmış bir teknolojidir. Ancak faz değişim teknolojisinin kullanımı 1970 lı yıllarda, NASA (National Aeronautics and Space Administration) tarafından yürütülen bir araştırma programına dayanmaktadır. Bu programdaki asıl amaç, astronot giysilerine uzaydaki aşırı sıcaklık dalgalanmalarına karşı termal koruma etkinliğinin kazandırılmasıdır. Bu noktadan hareketle ortaya çıkan FDM ile birleştirilmiş tekstil ürünleri günümüzde artık tekstil endüstrisiyle ilgili pazarlarda yer bulmaya başlamıştır. Mikrokapsül haline getirilmiş faz değiştiren maddeler tekstil yanında biyomedikal ve biyolojik taşıma, inşaat vb. pek çok alanda kullanım olanağı bulmaktadır [2,3]. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, hem tekstil sektörü hem de diğer güneş kaynaklı ısıl enerji depolayıcı ürünlerde, organik FDMler içerisinde en çok parafinlerin kullanıldığı görülmektedir [4-12]. Erime noktası C aralığında olan pek çok faz değiştiren maddeler tekstil alanında kullanılmaları uygun olmasına rağmen, parafinler özellikle ucuz ve toksik etki içermemeleri nedeniyle tercih edilmektedir [2,3]. Tablo 1 de faz değişim yoluyla enerji depolama amaçlı olarak kullanılan bazı parafin türlerinin fizikokimyasal özellikleri görülmektedir. Öte yandan faz değiştiren madde olarak Poli(etilen glikol) (PEG) gibi polimerik maddelerin kullanımına da sıkça rastlanmaktadır [13,14]. 34

3 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Tablo 1. Parafin esaslı faz değiştiren maddeler ve ısıl özellikleri Madde Erime Katılaşma Kimyasal Entalpi Sıcaklığı Sıcaklığı Formülü (J/g) (T m C) (T c C) n-hekzadekan C 16 H 34 18,2 16,2 237,05 n-heptadekan C 17 H 36 22,5 21,5 213,81 n-oktadekan C 18 H 38 28,2 25,4 244,02 n-nanodekan C 19 H 40 32,1 29,0 222,0 n-eikosan C 20 H 42 36,1 30,6 246,34 n-henekosan C 21 H 44 40,5-199,86 FDMlerin mikrokapsüllenmesinde kapsül maddesi olarak melamin, üre veya fenol formaldehit maddelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı [15-19], ancak son yıllarda söz konusu formaldehit içeren maddelerin toksik etkilerinden dolayı kitosan, jelatin, arap zamkı, ipek fibroini vb. polimerlerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir [20-23]. Bu çalışmada, ısı depolama özellikli tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere faz değiştiren madde olarak hekzadekan içeren poli(etil akrilat) esaslı mikrokapsüllerin 3 farklı çapraz bağlayıcı varlığında üretilmesi ve üretilen mikrokapsüllerin karakterizasyonu hedeflenmiştir. Kullanılan çapraz bağlayıcılar allilmetakrilat, etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilattır. 2. MATERYAL ve METOT 2.1. Materyal n-hekzadekan (Fluka), tersiyer bütil hidroperoksit (Merck), triton X 100 (Merck) demir sülfat (FeSO 4.7H 2 O) (Sigma Aldrich), amonyum persülfat (Sigma Aldrich) ve sodyum tiyosülfat (Na 2 S 2 O 7 ) (Sigma Aldrich) kimyasalları temin edildikleri şekilde kullanılmışlardır. Etil akrilat (Fluka), allilmetakrilat (Sigma Aldrich), etilen glikol dimetakrilat (Sigma Aldrich) ve glisidil metakrilat (Sigma Aldrich) kullanılmadan evvel distillenmişlerdir Metot Mikrokapsül üretimi emülsiyon polimerizasyonu metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrokapsül üretimi sırasında yağ fazı n-hekzadekan, etil akrilat ve bir çapraz bağlayıcıdan oluşurken karıştırma hızı olarak 2000 d/d uygulanmıştır. Mikrokapsül prosesi aşağıda verilen üç aşamada tamamlanmıştır [4]. 1. Aşama: 94 ml deionize su 25 g n-hekzadekan (FDM) ve 1 g Triton X 100 (yüzey aktif madde) ile karıştırılarak emülsiyon oluşturuldu. Karışım n-hekzadekan eriyinceye kadar ısıtıldı. 2. Aşama: Birinci aşamada oluşturulan karışıma 25 g monomer, 2,5 g çapraz bağlayıcı, 1 ml demir sülfat çözeltisi (0,3 g FeSO4 7H2O 200 ml su içinde çözülerek hazırlanandan) ve 0,25 g amonyum persülfat ilave edilmiştir. Elde edilen yeni karışım 2000 dev/dk (rpm) hızda yarım saat (30 dk) süre ile karıştırılmıştır. 3. Aşama: Karışıma 0,25 g sodyumtiyosülfat (Na 2 S 2 O 7 ) ve %70 lik tersiyerbütil hidroperoksit çözeltisi ilave edilip, 1000 dev/dk karıştırma hızında farklı sürelerde karıştırılmıştır. Tablo 2. de üretilen mikrokapsülleri tanımlamak için kullanılan kodlar ve kapsülleri elde etmek için sağlanmış bulunan optimum koşullar verilmektedir. 35

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Tablo 2. Mikrokapsülleri tanımlamak için kullanılan kodlar ve kapsül üretim işlem koşulları Mikrokapsül Mikrokapsül Mikrokapsül Üretim Koşulları Çapraz Bağlayıcı Duvar Çekirdek Kodu Maddesi Maddesi 70 C de 5 saat 1000 MikroPEA1 Allilmetakrilat dev/dak hızda mekanik karıştırma MikroPEA2 MikroPEA3 Etilen glikol dimetakrilat Glisidil metakrilat Etil Akrilat 36 Hekzadekan 70 C de 3 saat 1000 dev/dak hızda mekanik karıştırma 90 C de 4 saat 1000 dev/dak hızda mekanik karıştırma Üretilen mikrokapsüllerin yüzey özelliklerini incelemek için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM Leo 440 Computer Controlled Digital, Erciyes Üniversitesi, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) kullanılmıştır. Mikrokapsüllerin boyut ölçümü, mikroskop görüntüleri üzerinden Lucia 32 G Version 4.11 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrokapsüllerin partikül boyut dağılımları, SPSS 10.0 programı kullanılarak partikül boyut ölçüm sonuçlarının histogramları oluşturularak belirlenmiştir. Faz değiştiren madde içeren mikrokapsüllerin erime ve katılaşma sıcaklıkları ve erime ve katılaşma entalpileri Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, Perkin-Elmer Jade) cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. DSC analizleri 0-50 aralığında, 5 C/dk ısıtma/soğutma hızında, azot (N 2 ) atmosferinde gerçekleştirilmiştir. DSC sonuçları kullanılarak üretilen mikrokapsüllerin yüzde FDM içeriği (% FDM) aşağıda verilen, eşitlik 1 kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. H m % FDM = x100 (1) H 0 H m = Mikrokapsül Erime Entalpisi (j/g) H 0 = Faz Değiştiren Madde Erime Entalpisi (j/g) MikroFDMlerin kimyasal içeriklerini analiz etmek için IR spektrumları KBr diskleri üzerinden 1 Jasco FT/IR 340 spektrofotometresi kullanılarak cm aralığında kaydedilmiştir. 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 3.1. Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Elektron Mikroskobu Analizi Mikrokapsüllerin karakterize edilmesi işleminde elektron mikroskobunun yeri doldurulamayan bir önemi bulunmaktadır. Elektron mikroskobu polimerik mikrokapsüllerin sadece görünümünün izlenmesi için değil parçacık büyüklüğünün ve dağılımının da anlaşılmasına yarar. Parçacık büyüklüğünün bilinmesi üretilen mikrokapsüllerin istenilen uygulama için uygun olup olmadığına karar verilmesi açısından gereklidir. Isıl konforun sağlanmasının akabinde elde edilen mikrokapsüllerin büyüklükleri incelenerek ısı transfer katsayısı daha büyük olan daha küçük tanecikli mikrokapsüllerin üretilebilmesi ihtimali değerlendirilebilir. Ya da eğer ısıl konfor yeterli değil ise hedeflenen uygulama için daha yüksek tanecik büyüklüğüne sahip mikrokürelerin üretilmesinin elverişli olup olmayacağına karar verilebilir. Parçacık dağılımının geniş bir aralıkta seyretmesi durumunda ise uygulanan mikrokapsüllerin madde kalitesine etkisi göz önünde bulundurularak karıştırma hızı yeniden ayarlanabilir. Şekil 1, 2 ve 3 de sırasıyla MikroPEA 1, MikroPEA 2 ve MikroPEA 3 mikrokapsüllerinin elektron mikroskobu görüntüleri verilmiştir.

5 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 1. MikroPEA 1 in elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 2. MikroPEA 2 nin elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 3. MikroPEA 3 ün elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 1, 2 ve 3 ten anlaşıldığı üzere poli(etil akrilat) ın hekzadekan içeren mikrokapsülleri tam dairesel oluşum göstermemiştir. Ancak tanecikli yapı emülsiyon yöntemi ile şekillerde görülen biçimde mikrokapsüllerin oluştuğunu ispatlamaktadır. Sonuçların DSC analizi ile birlikte ele alınması durumunda kapsüllenme oranının yeterince yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kapsül görüntülerinde mikrokapsüllerin dışında kalan faz değiştiren maddenin kaldığına dair faz ayrımı olduğunu gösteren bir bulgu arz etmemiştir. 37

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Poli(etil akrilat)/hekzadekan kapsülleri incelendiğinde üretilen kapsüllerin oldukça düzgün dağılımlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Taneciklerin tam küresel olmaması nedeniyle tanecik dağılımının tespit edilmesi zordur. Etil akrilat monomer kullanılarak üretilen üç farklı mikrokapsüle ait partikül boyut dağılımları Şekil 4-6 da gösterilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda MikroPEA 1 mikrokapsüllerin ortalama 0,22 µm parçacık kesitine sahip oldukları belirlenmiştir. Parçacık kesitleri 1,0 µm nin altında olan kapsüller nano boyutlu olarak ifade edildiği için söz konusu MikroPEA 1 kodlu kapsüller nano boyutlara sahiptir. Çap dağılım diyagramı incelendiğinde, parçacık kesiti değerlerinin büyük çoğunlukla 0,13 ile 0,31 arasında seyrettiği görülmüştür ve dolayısıyla kapsüllerin oldukça yüksek oranda tek dağılımlı (unimodal) olarak elde edildiği söylenebilir. Şekil 4. MikroPEA 1 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği MikroPEA 2 mikrokapsülleri ortalama olarak 2,35 µm parçacık kesitine sahiptirler ve parçacık kesiti değerleri genellikle 1,25 ile 3,25 µm arasında yoğunlaşmaktadır (Şekil 5). Söz konusu mikrokapsüllere ait çap dağılım diyagramları incelendiğinde mikrokapsüllerin MikroPEA 1 kadar değilse de yeterince düzgün dağılımlı olduğu söylenebilir. 38

7 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 5. PEA 2 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği Şekil 6 da MikroPEA 3 mikrokapsüllerinin parçacık kesiti tanecik sayısı grafiği görülmektedir. Söz konusu mikrokapsüller ortalama 0,22 µm çapa sahiptirler ve nano boyutludurlar. Ayrıca histogram incelendiğinde, mikrokapsüllerin MikroPEA 1 nanokapsüllerine oranla daha geniş ancak uygulama için yeterli büyüklükte ve uygun parçacık dağılımına sahip oldukları görülmektedir. Şekil 6. MikroPEA 3 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği 3.2. DSC ile Mikrokapsül Termal Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışma kapsamında üretilen MikroPEA1, 2 ve 3 kapsüllerinin DSC grafikleri sırası ile Şekil 7-9 da verilmiştir. MikroPEA1, mikropea2 ve mikropea3 kapsüllerinin DSC grafiklerinden elde edilen erime ve katılaşma sıcaklıkları ve entalpileri ise Tablo 3 te özetlenmektedir. 39

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Şekil 7. MikroPEA1 mikrokapsülünün DSC eğrisi Şekil 8. MikroPEA2 kodlu mikrokapsülünün DSC eğrisi Şekil 9. MikroPEA3 kodlu mikrokapsülünün DSC eğrisi 40

9 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) DSC (Şekil 7-9) grafikleri ve Tablo (Tablo 3) incelendiğinde MikroPEA 1 kapsülünün depo edebildiği ısı enerjisinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Tabloda farklı çapraz bağlayıcı kullanılarak üretilen poli(etil akrilat) mikrokapsüllerinin farklı gizli ısı depolama kapasitelerine sahip olduğu görülmektedir. Her üç mikrokapsül türünden etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcı kullanılarak üretilen mikropea mikrokapsüllerin yüksek ısı depolama kapasitelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Tablo 3. MikroPEA mikrokapsüllere ait DSC eğrilerinden alınan termal özellikleri. Erime Erime Katılaşma Mikrokapsül Katılaşma Sıcaklığı Entalpisi Entalpisi Kodu Sıcaklığı ( C) ( C) (j/g) (j/g) MikroPEA 1 13,89 9,23 12,25-7,19 MikroPEA 2 16,83 37,78 14,37-39,15 MikroPEA 3 18,02 51,58 15,59-43,52 MikroFDMler in çaplarının 1 ile 1000 µm (mikron) arasında değişmesi gerektiği tekstil liflerine aplike edilecek mikrokapsüllerin çaplarının 1,0 mikronun altında ve köpükler için kullanılacak mikrokapsüllerin mikron çaplarında olmasının uygun olacağı literatürde belirtilmiştir [24]. Dolayısıyla söz konusu mikrokapsüllerin ısı depolama kapasiteleri ve partikül boyutu açısından tekstil materyallerine aplikasyonu için uygun olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 4 de MikroPEA mikrokapsüllere ait çekirdek madde (Hekzadekan) içeriğini gösteren eşitlik 1 ile hesaplanmış değerler verilmiştir. Bu sonuçlara göre, en yüksek oranda çekirdek maddesi içeren mikrokapsül MikroPEA 3 kodlu gilisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen mikrokapsüldür. En düşük çekirdek maddesi ise alilmetakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen mikrokapsüldür. Tablo 4. MikroPEA mikrokapsüllere ait çekirdek maddesi (Hekzadekan) içeriği. Mikrokapsül Mikrokapsül Çekirdek Mikrokapsül Çekirdek Mikrokapsül Erime Madde Duvar Maddesi ve Kodu Entalpisi Đçeriği Maddesi Erime Entalpisi (j/g) (%FDM) (j/g) MikroPEA1 9,2316 3,89 Hekzadekan MikroPEA2 Etil Akrilat 37, ,94 237,05 J/g MikroPEA3 51, , Mikrokapsüllerin Kimyasal Karakterizasyonu Üretilen poli(etil akrilat) mikrokapsüllerin kimyasal karakterizasyonu Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir. Farklı çapraz bağlayıcılar kullanılarak üretilen poli(etil akrilat) mikrofdmler e ait FT-IR spektrumları MikroPEA1, mikropea2 ve mikropea3 için sırasıyla Şekil de gösterilmiştir. 41

10 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Şekil 10. MikroPEA1 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları Şekil 11. MikroPEA2 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları 42

11 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 12. MikroPEA3 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları Poli(etil akrilat)/hekzadekan mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılabilir: i) Mikrokapsüllenmiş poli(etil akrilat)/hekzadekan parçacıkların FT-IR spektrumlarında hekzadekan ve etil akrilat monomerinin pikleri büyük ölçüde birlikte yer almaktadır. ii) Etil akrilat monomerinde yer alan ancak mikrokapsüllerin FT-IR spektrumlarında yer almayan 1100 cm -1 de görülen pikler monomerde bulunup polimerde yer almayan konjugasyon pikleridir. Monomerde görülen keskin pik polimerlerde kaybolmuştur. iii) Etil akrilat monomerinde görülen cm -1 deki C-H gerilme piklerinin şiddetleri 3500 cm -1 de görülen akrilat pikinin şiddetinden çok daha zayıf olmasına rağmen mikrokapsüllerde bu pik daha şiddetli seyretmiş hatta hekzadekan içeriği en fazla olan mikropea3 te 3500 cm -1 deki pikten daha şiddetli seyretmiştir. Bunun nedeni aynı bölgede hekzadekana ait piklerinde bulunmasıdır. Sadece bu durum bile mikrokapsüllerdeki hekzadekan varlığını ispatlamak için yeterlidir. Diğer taraftan C-H gerilme piklerinin daha şiddetli olarak ortaya çıkmasına sebep olan n- hekzadekana ait FT-IR spektrumlarında da 3500 cm -1 deki (akrilat malzemeye özgü olan) pik bulunmamaktadır. iv) Benzer bir açıklama aynı karbona 2 oksijen birden bağlı bulunması durumunda (karbondioksit spektrumu örnek olarak verilebilir) görülen 2300 cm -1 deki sivri pik içinde yapılabilir. Bu pik hekzadekanda hiç yer almazken monomerde çok belirgin bir biçimde görülmekte, polimerde ise şiddetinden azalmış haldedir. 43

12 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 4. SONUÇLAR Bu çalışmada, emülsiyon polimerizasyonu yöntemi ile faz değiştiren madde olarak hekzadekan içeren, poli(etil akrilat) esaslı mikrokapsül üretimi üç farklı çapraz bağlayıcı varlığında 2000 d/d karıştırma hızıyla ve triton X-100 yüzey aktif maddesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen mikrokapsüllerin elektron mikroskobu ile yapılan analizi neticesinde mikro parçacıkların tekstilde kullanılabilecek ölçekte düzgün dağılımlı olarak üretilebilmiştir. Gerçekleştirilen DSC analizleri üretilen mikrokapsüllerin özellikle etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcıları kullanılarak üretilenlerin yeterli derecede enerji depolama maddesini hapsedebileceğini ortaya koymuştur. Glisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı içeren mikrokapsüllerin enerji depolama maddesi hapsetme oranı etilen glikol dimetakrilat içeren mikrokapsüllerinkinden daha fazladır. Poli(etil akrilat)/hekzadekan mikrokapsüllerin yapısal karakterizasyonu FT-IR spektroskopisi yöntemi kullanılmak sureti ile aydınlatılmış olup FT-IR spektrumları kısmen de olsa hekzadekan içeriğini gösterir biçimde ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen kapsüllerin yüksek ısı depolama kapasitelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Söz konusu iki mikrokapsülün boyut ve ısı depolama kapasitesi açısından tekstil ürünleri için kullanımının uygun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında söz konusu mikrokapsüller farklı yöntemler ile lif ve kumaşlara aplike edilerek ısı depolama özellikli lif ve kumaş üretim olanakları araştırılacaktır. TEŞEKKÜR Bu çalışma S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1384-D-06 no lu proje ile desteklenmiştir. Ayrıca, mikrokapsül üretiminin gerçekleştirilmesinde laboratuar imkanlarını sağlayan GOP Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fiziko Kimya Laboratuarı na teşekkür ederiz. 5. KAYNAKLAR 1. Chen, C., Wang, L., Huang, Y., 2008, A Novel Shape-Stabilized PCM: Electrospun Ultrafine Fibers Based On Lauric Acid/Polyethylene Terephthalate Composite, Material Letters, 62, Mattila, H.R., 2006, Intelligent Textiles and Clothing, Woodhead Publishing Limited, 506p. Cambridge. 3. Mondal, S., 2008, Phase Change Materials for Smart Textiles-An Overview, Applied Thermal Engineering, 28, Alkan, C., Sarı, A., Karaipekli, A., Uzun, O., 2009, Preperation, Characterization and Thermal Properties of Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage, Solar Energy Materials & Solar Cells, 93, Cho, J.S., Kwon, A., Cho, C.G., 2002, Microencapsulation of Octadecane as a Phase-Change Material by Interfacial Polymerization in a Emulsion System, Colloid Polymer Science, 280, Fan, Y.F., Zhang, X.X., Wu, S.Z., Wang, X.C., 2005, Thermal Stability and Permeability of Microencapsulated n-octadecane and Cyclohexane, Thermochimica Acta, 429,

13 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Kim, E.Y., Kim, H.D., 2005, Preperation and Properties of Microencapsulated Octadecane with Waterborne Polyurethane, Journal of Applied Polymer Science, 96, Palanikkumaran M., Gupta, K.K., Agrawal, A.K., Jassal, M., 2009, Highly Stable Hexamethylolmelamine Microcapsules Containing n-octadecane Prepared by In Situ Encapsulation, Journal of Applied Polymer Science, 114, Sarı, A., Alkan, C., Karaipekli, A., Uzun, O., 2009, Microencapsulated n-octacosane As Phase Change Material For Thermal Energy Storage, Solar Energy, 83(10), Zhang, X.X., Fan, Y.F., Tao, X.M., Yick, K.L., 2004, Fabrication and Properties of Microcapsules and Nanocapsules Containing n-octadecane, Materials Chemistry and Physics, 88, Zhang, H., Wang, X., 2009, Fabrication and Performances of Microencapsulated Phase Change Materials Based on n-octadecane Core and Resorcinol-Modified Melamine-Formaldehyde Shell, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 332(2-3), Zou, G.L., Tan, Z.C., Lan, X.Z., Sun, L.X., Zhang, T., 2004, Preperation and Characterization of Microencapsulated Hexadecane Used for Thermal Energy Storage, Chinese Chemical Letters, 15(6), Alkan, C., Sarı, A., Uzun, O., 2006, Poly(ethylene glycol)/acrylic Polymer Blends as Form- Stable Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage Applications, AIChE J., 52(9), Meng, Q., Hu, J., A Poly(Ethylene Glycol)-Based Smart Phase Change Material, Solar Energy Materials & Solar Cells, 92, Casco, S., Ambrogi, V., Musto, P., Carfagna, C., 2006, Urea-Formaldehyde Microcapsules Containing an Epoxy Resin: Influence of Reaction Parameters on The Encapsulation Yield, Macromol. Symp., 234, Sun, G., Zhang, Z., 2002, Mechanical Strength of Microcapsules Made of Different Wall Materials, International Journal of Pharmaceutics, 242, Salaün, F., Devaux, E., Bourbigot, S., Rumeau, P., 2009, Development of Phase Change Materials in Clothing Part I: Formulation of Microencapsulated Phase Change, Textile Research Journal, September. 18. Wei, L., Xiang, Z.X., Chen, W.X., Jin, N.J., 2007, Preparation and Characterization of Microencapsulated Phase change Material with Low Remnant Frormaldeyde Content, Materials Chemistry and Physics, 106, Su, J.F., Wang, L.X., Ren, L., Huang, Z., 2007, Mechanical Properties and Thermal Stability of Double-Shell Themal-Energy-Storage Microcapsules, Journal of Applied Polymer Science, 103, Deveci, S.S., Basal, G., 2009, Preperation of PCM Microcapsules by Complex Coacervation of Silk Fibroin and Chitosan, Colloid Polymer Science, 287(12),

14 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 21. Deveci, S.S., Basal, G., 2009, Microencapsulation by Complex Coacervation of Chitosan and Silk Fibroin, AUTEX World Textile Conference, May, Izmir, Turkey. 22. Özonur, Y., Mazman, M., Paksoy, H.Ö., Evliya, H., 2006, Microcapsulation of Coco Fatty Acid Mixture for Thermal Energy Storage with Phase Change Material, International Journal of Energy Research, 30, Hawlader, M.N.A., Uddin, M.S., Khin, M.M., 2003, Microcapsulated PCM Thermal-Energy Storage System, Applied Energy, 74, Boan, Y., 2005, Physical Mechanism and Charactarization of Smart Thermal Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, PhD Thesis, Hong Kong. 46

Isı Depolama Özellikli Jelatin-Nanokil/n-Eykosan Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

Isı Depolama Özellikli Jelatin-Nanokil/n-Eykosan Mikrokapsüllerin Üretimi Ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (30-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (30-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TEKSTİL LİF TELEFLERİNDEN ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ LİF ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

TEKSTİL LİF TELEFLERİNDEN ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ LİF ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI TEKSTİL LİF TELEFLERİNDEN ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ LİF ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION OF PRODUCTION POSSIBILITIES OF FIBER WITH HEAT STORAGE PROPERTY FROM TEXTILE FIBER WASTES Sennur

Detaylı

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Zeliha GÜLER * Dilek

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sennur ALAY AKSOY Arzu KURU

Abs tract: Key Words: Sennur ALAY AKSOY Arzu KURU Telef Akrilik Elyaflardan Isı Düzenleme Özellikli Yalıtım Malzemesi Üretimi Sennur ALAY AKSOY Arzu KURU Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek ısı düzenleme

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr İnorganik Madde İlave Edilerek Geliştirilmiş Termal Stabiliteye Sahip Isı Depolama Özellikli Mikrokapsül Üretimi ve Karakterizasyonu Production

Detaylı

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YAPICA KARARLI POLİMETİL AKRİLAT(PMA)/YAĞ ASİDİ KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Cemil ALKAN a, Ahmet SARI a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri

LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri LDPE/EVOH Harmanlarının Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Özellikleri Melike Demirci, Nevra Ercan, Ali Durmuş, Ahmet Kaşgöz * İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

UV Koruyucu Özellikli Mikrokapsül Hazırlanması ve %100 Pamuklu Kumaşa. Producing of UV Protected Microcapsules and Transferring to %100 Cotton Fabric

UV Koruyucu Özellikli Mikrokapsül Hazırlanması ve %100 Pamuklu Kumaşa. Producing of UV Protected Microcapsules and Transferring to %100 Cotton Fabric KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 7 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(2), UV Koruyucu Özellikli Mikrokapsül Hazırlanması ve %100 Pamuklu Kumaşa Gülden KOÇ 1*, Muharrem İMAL 2, Gülizar MANTAR

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.3, s.4, 2015 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.3, n.4, 2015 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) SODYUM ASETAT TRİHİDRATLI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNİN PERFORMANS ANALİZİ

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ

POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ POLİPROPİLEN-ZEOLİT KOMPOZİTLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNDE SİLAN BAĞLAYICILARIN ETKİSİ D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU, D. BALKÖSE, S. ÜLKÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji

Detaylı

GRUP PARAFĠN FDM-MONTMORĠLLONĠTE KOMPOZĠT YAPI MALZEMESĠNĠN ENERJĠ DEPOLAMA ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GRUP PARAFĠN FDM-MONTMORĠLLONĠTE KOMPOZĠT YAPI MALZEMESĠNĠN ENERJĠ DEPOLAMA ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ TÜBĠTAK-BĠDEB KĠMYA LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠ KĠMYAGERLĠK, KĠMYA ÖĞRETMENLĠĞĠ, KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ARAġTIRMA PROJESĠ EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI KĠMYA-2 ÇALIġTAY 2011 GRUP PARAFĠN FDM-MONTMORĠLLONĠTE KOMPOZĠT YAPI MALZEMESĠNĠN

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Ferda Mindivan Yrd. Doç. Dr Bozüyük Meslek Yüksek Okulu ferdagtekin@hotmail.com ferda.mindivan@bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YMN39 POLİELEKTROLİTLERİN KALSİYUM OKSALAT KRİSTALİZASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ M.B. Akın 1, E. Akyol 1, Ö. Doğan 1, S. Kırboğa 1, A. Bozkurt 2, M. Öner 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

ISI DEPOLAYAN MİKROKAPSÜL UYGULANMIŞ KUMAŞLARIN ISI DÜZENLEME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

ISI DEPOLAYAN MİKROKAPSÜL UYGULANMIŞ KUMAŞLARIN ISI DÜZENLEME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber of Textile Engineers s YIL 18 SAYI 84 Araştırma Makalesi / Research Article ISI DEPOLAYAN MİKROKAPSÜL UYGULANMIŞ KUMAŞLARIN ISI DÜZENLEME

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

TELEF AKRİLİK ELYAFLARDAN ISI DÜZENLEME ÖZELLİKLİ YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİ

TELEF AKRİLİK ELYAFLARDAN ISI DÜZENLEME ÖZELLİKLİ YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİ 325 TELEF AKRİLİK ELYAFLARDAN ISI DÜZENLEME ÖZELLİKLİ YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİ Sennur ALAY AKSOY Arzu KURU ÖZET Bu çalışmada, binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilecek ısı düzenleme özellikli

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu DOI: 10.7240/mufbed.36082 Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu Soner Çubuk 1, Melike Fırlak 2, Ece Kök Yetimoğlu 1, Mehmet Vezir

Detaylı

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Derya BALKABAK a, Burak ÖZTÜRK a,*, Aylin AYTAÇ b, H. Canan CABBAR a a Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06570 b Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü,

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ

DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BERRAK ÇÖZELTİLERDEN MFI TİPİ TOZ ZEOLİT SENTEZİ P. Zeynep ÇULFAZ, Eser DİNÇER, Halil KALIPÇILAR, Ali ÇULFAZ ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü 6531 ANKARA ÖZ Bu çalışmada berrak başlangıç

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA CepTelefonu: Telefon: Faks: Eposta:

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi

Ortam Rutubetinin Silindirli Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Nano Lif Üretimi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 29 (24-32) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 29 (24-32) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 139-3991

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ

ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:266-270 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ BOR KATKILI ALUMİNYUM ASETAT NANOLİF MALZEMELERİN ELDESİ İbrahim USLU Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu 1. Ebru KARAÇAY a, 2. Erdem ALP b, 3. Canan CABBAR b,* a Eti Maden İşletmeleri Genel Müd., Ankara, 06430 b Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Ankara, 06570 *Gazi

Detaylı

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER SIFIR ENERJİ BİNASI Prof.Dr.Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yusufali.kara@btu.edu.tr Sıfır enerji binası (seb)

Detaylı

Mikroemülsiyon Sistem Parametrelerinin Nano Boyutta TiO 2 Üretimine Etkileri

Mikroemülsiyon Sistem Parametrelerinin Nano Boyutta TiO 2 Üretimine Etkileri Mikroemülsiyon Sistem Parametrelerinin Nano Boyutta TiO 2 Üretimine Etkileri H. Banu YENER, Özge ÇALIŞKAN, Embiye AKSU, Şerife Ş. HELVACI* Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. (Kod No: 2012.XXX) Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. (Kod No: 2012.XXX) Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.XXX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr Uzman Cengiz Tan Tel: 0.312.210 59 09 e-posta: tancm@metu.edu.tr

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Esin APAYDIN, Ayşe E. PÜTÜN Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR XRD (X Ray Diffraction) Cihazı (Rigaku MiniFlex 600)...

Detaylı

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS

DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS DOĞAL YOLLARLA ISI ÜRETEN TERMOS HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-C Deniz YONTUK İbrahim Can KIRSEVEN DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2012 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi. 2 2. Kireç Nedir?... 3

Detaylı

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir TE 3 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ M. Ozmak, E. Yağmur, S.E. İğde,

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul

- II. Prof.Dr. Erhan Öner. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E. - İstanbul Enstürmantal Yöntemler Y - II Prof.Dr. Erhan Öner Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim E Fakültesi, Tekstil Eğitimi E BölümüB - İstanbul İçerik Spektrofotometrik Metodlar Infrared Spektroskopisi Nükleer

Detaylı

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu

Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(2) 58-65 (2013) Amorf ve Nanoyapılı Yeni Bir Ni 3 (OH) 2 V 2 O 7.3H 2 O Bileşiğinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu Berna TEKİN *, Duygu POLAT Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT),

POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT), POLİ(VİNİLALKOL KO VİNİLLAURAT), POLİ(VİNİL ALKOL-KO-VİNİLMİRİSTAT) VE POLİ(VİNİLALKOL-KO-VİNİLPALMİTAT) POLİMERLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Detaylı

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ YMN69 YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ A.Ömerli 1, E. Gözüküçük 1, O.Eksik 1, A.T. Erciyes 1, Y. Yağcı 2 1 İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469,

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ Göksenin Kurt Çömlekçi*, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi Ulutan EGE Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İZMİR 35100

Detaylı

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW

Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW SONDEX Kaynaklı Isı Değiştiriciler SPS ve SAW Her hakkı Sondex A/S ye aittir Sondex A/S, plakalı ısı değiştiricilerin ve tatlı su distilasyon ünitelerinin geliştirilmesinde, tasarımında ve üretiminde uzmanlaşmış

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Nevra Ercan,Ahmet Kaşgöz,Mehmet Ali Gürkaynak İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü n.ercan@isnet.net.tr

Detaylı

Kristalizasyon Kinetiği

Kristalizasyon Kinetiği Kristalizasyon Kinetiği İçerik Amorf malzemeler amorf kristal Belirli bir kristal yapısı yoktur Atomlar rastgele dizilir Belirli bir kristal yapısı vardır Atomlar belirli bir düzende dizilir camlar amorf

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL Akademik Durum Doktora Yardımcı Doçentlik 2009 Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Nergis Arsu yönetiminde Polimerik Fotobaşlatıcıların Sentezi Karakterizasyonu Fotofiziksel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Sb 2 Te 3 ve Bi 2 Te 3 İÇERİKLİ YARI İLETKEN ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ ve TERMOELEKTRİK, YAPISAL, MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burçin PİŞKİN, Emek Möröydor DERUN, Sabriye PİŞKİN YILDIZ TEKNİK

Detaylı

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ POLİLAKTİK ASİT (PLA) - NİŞASTA KOMPOZİTLERİNİN SU BUHARI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İ. D. ATİK, D. METİN, F. TIHMINLIOĞLU Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SELMA YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Kimya-2 (Çalıştay 2011) 20-28 Temmuz 2011 - Çanakkale BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU

KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU KLORLU PARAFİN ve KLORLU POLİETİLENİN DEHİDROKLORİNASYONU A. DURMUŞ, H. KAŞGÖZ, A. KAŞGÖZ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar, İSTANBUL durmus@istanbul.edu.tr

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı4, 2013, Sayfalar 174-178 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences MEDİKAL

Detaylı