Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (33-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (33-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: (Hakem Onaylı Makale) (Article) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Sennur Alay *, Fethiye Göde**, Cemil Alkan *** * SDÜ Müh.Mim.Fak., Tekstil Müh. Böl., Isparta/TÜRKĐYE ** SDÜ Fen Edebiyat Fak., Kimya Böl., Isparta/TÜRKĐYE *** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Böl., 60240, Tokat/TÜRKĐYE Özet Isıl enerji depolama için kullanılan faz değiştiren maddeler (FDMler) belirli faz değiştirme sıcaklıklarında ortamdaki ısı enerjisini soğurup yaymak suretiyle ısı regülasyonu sağlayan maddelerdir. Isıl enerji depolama için kullanılan FDMler genellikle katı-sıvı faz değiştiren maddelerdir ve bundan dolayı kapsüllenmeleri gerekir. Mikro-kapsüllenmiş FDMler (MikroFDMler), FDMlerin büyük yüzey alanlarından dolayı ısı transfer oranlarının yüksek olduğu ve küçük olmaları dolayısı ile de kolay uygulanabildiği türevidir. MikroFDM ler faz değiştiren maddelerin ince ve esnek bir polimer kabuk içerisine hapsedilmesi ile üretilmektedirler. Bu çalışmada, poli(etil akrilat) polimeri kabuk maddesi olarak kullanılırken, çekirdek maddesi olarak n-hekzadekan kullanılmıştır. Mikrokapsüllerin sentezinde üç farklı çapraz bağlayıcı uygulanmıştır. Üretilen mikrofdmler Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmişlerdir. MikroFDMlerin ısıl özellikleri ise diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) yöntemi ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Faz değiştiren madde, Hekzadekan, Mikrokapsül, Poli(etil akrilat), Emülsiyon polimerizasyonu Production and Characterization of Poly(ethyl acrylate)/hexadecane Microcapsules for Thermal Energy Storage Abstract Phase change materials (PCMs) for thermal energy storage are materials supplying thermal regulation at particular phase change temperatures by absorbing and emitting the heat of the medium. PCMs for thermal energy storage are generally solidliquid phase change materials and therefore they need encapsulation. Microencapsulated PCMs (micropcms) are the derivative of PCMs with high transfer rate due to large surface area and ease of applicability due to small size. MicroPCMs are prepared by encapsulation of PCMs in thin and flexible polymer shell. Poly(ethyl acrylate) was used as shell material while n- hexadecane was used as core. Tree different crosslinkers were operated in the synthesis of microcapsules. Produced micropcms were characterized using Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM). Besides, thermal properties of micropcms were determined by Differential Scanning Calorimeter (DSC) method. Keywords: Phase change material, Hexadecane, Microcapsule, poly(ethyl acrylate), Emulsion polymerization Bu makaleye atıf yapmak için Alay,S. *, Göde, F. **, Alkan,C ***., Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(3) How to cite this article Alay,S. *, Göde, F. **, Alkan,C ***., Production and Characterization of Poly(ethyl acrylate)/hexadecane Microcapsules for Thermal Energy Storage Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(3) 33-48

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 1.GĐRĐŞ Günümüzde gelişen teknolojinin bir sonucu olarak kullanılmakta olan pek çok elektronik cihaz ve sistem için gerekli yüksek enerji tüketimi hem çevre için tehdit oluşturmakta hem de enerji kaynaklarının tükenmesi problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli bir şekilde kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları konusuna olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Faz değiştiren maddeler (FDMler) yenilenebilir enerji kaynakları içersinde en popüler olanlardandır [1]. Çünkü faz değiştiren maddeler son derece geniş bir uygulama yelpazesi içersinde kolaylıkla değerlendirilebilmektedirler. FDMler, belirli sıcaklık aralıklarında fazlarını değiştirme yeteneğine sahip maddelerdir. Bu maddeler içinde bulundukları ortamın sıcaklığı faz değişim sıcaklığının üzerine çıktığında, çevreden ısı alırken (gizli ısı), soğuma esnasında bu ısıyı tekrar çevreye yaymaktadırlar. Bu sayede faz değiştiren maddeler içinde bulundukları ortamda sıcaklığın dalgalanmasını regüle ederek konfor sağlamaktadır. FDMlerin bu şekilde bina içi ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde ciddi ısı tasarrufu sağlayabildiği bilinmektedir. Faz değiştiren maddelerin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için bazı problemlerin giderilmesi gerekir. Organik yapıdaki FDMlerin büyük bölümü katı-sıvı faz değiştiren maddelerdir ve bir dış kaba gereksinim duyarlar. Yeterince hızlı ısı transferi sağlayabilen metal kapsüllerin maliyetleri oldukça fazladır. Üstelik makrokapsül olarak bilinen bu tip uygulamalarda faz değiştiren maddeler için dekoratif bir görünüm sağlanabilmesi de mümkün değildir. Organik yapıdaki faz değiştiren maddeleri, polimer içersinde hapsederek şekilce kararlı faz değiştiren maddeleri üretmek mümkün olmakla birlikte bu tip maddelerin de tekstil liflerinde kullanılabilmesi mümkün olamamaktadır. Bu amaçla çok az sayıda faz değiştiren madde bir takım polimerik yapı içersinde mikro ölçekte hapsedilerek uygulanmıştır. Mikrokapsül haline getirilmiş faz değiştiren maddeler (MikroFDMler) kullanılarak tekstil ürünlerinin termal özelliklerinin geliştirilmesi teknolojisi son on yılda ortaya çıkmış bir teknolojidir. Ancak faz değişim teknolojisinin kullanımı 1970 lı yıllarda, NASA (National Aeronautics and Space Administration) tarafından yürütülen bir araştırma programına dayanmaktadır. Bu programdaki asıl amaç, astronot giysilerine uzaydaki aşırı sıcaklık dalgalanmalarına karşı termal koruma etkinliğinin kazandırılmasıdır. Bu noktadan hareketle ortaya çıkan FDM ile birleştirilmiş tekstil ürünleri günümüzde artık tekstil endüstrisiyle ilgili pazarlarda yer bulmaya başlamıştır. Mikrokapsül haline getirilmiş faz değiştiren maddeler tekstil yanında biyomedikal ve biyolojik taşıma, inşaat vb. pek çok alanda kullanım olanağı bulmaktadır [2,3]. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, hem tekstil sektörü hem de diğer güneş kaynaklı ısıl enerji depolayıcı ürünlerde, organik FDMler içerisinde en çok parafinlerin kullanıldığı görülmektedir [4-12]. Erime noktası C aralığında olan pek çok faz değiştiren maddeler tekstil alanında kullanılmaları uygun olmasına rağmen, parafinler özellikle ucuz ve toksik etki içermemeleri nedeniyle tercih edilmektedir [2,3]. Tablo 1 de faz değişim yoluyla enerji depolama amaçlı olarak kullanılan bazı parafin türlerinin fizikokimyasal özellikleri görülmektedir. Öte yandan faz değiştiren madde olarak Poli(etilen glikol) (PEG) gibi polimerik maddelerin kullanımına da sıkça rastlanmaktadır [13,14]. 34

3 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Tablo 1. Parafin esaslı faz değiştiren maddeler ve ısıl özellikleri Madde Erime Katılaşma Kimyasal Entalpi Sıcaklığı Sıcaklığı Formülü (J/g) (T m C) (T c C) n-hekzadekan C 16 H 34 18,2 16,2 237,05 n-heptadekan C 17 H 36 22,5 21,5 213,81 n-oktadekan C 18 H 38 28,2 25,4 244,02 n-nanodekan C 19 H 40 32,1 29,0 222,0 n-eikosan C 20 H 42 36,1 30,6 246,34 n-henekosan C 21 H 44 40,5-199,86 FDMlerin mikrokapsüllenmesinde kapsül maddesi olarak melamin, üre veya fenol formaldehit maddelerin ağırlıklı olarak kullanıldığı [15-19], ancak son yıllarda söz konusu formaldehit içeren maddelerin toksik etkilerinden dolayı kitosan, jelatin, arap zamkı, ipek fibroini vb. polimerlerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir [20-23]. Bu çalışmada, ısı depolama özellikli tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere faz değiştiren madde olarak hekzadekan içeren poli(etil akrilat) esaslı mikrokapsüllerin 3 farklı çapraz bağlayıcı varlığında üretilmesi ve üretilen mikrokapsüllerin karakterizasyonu hedeflenmiştir. Kullanılan çapraz bağlayıcılar allilmetakrilat, etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilattır. 2. MATERYAL ve METOT 2.1. Materyal n-hekzadekan (Fluka), tersiyer bütil hidroperoksit (Merck), triton X 100 (Merck) demir sülfat (FeSO 4.7H 2 O) (Sigma Aldrich), amonyum persülfat (Sigma Aldrich) ve sodyum tiyosülfat (Na 2 S 2 O 7 ) (Sigma Aldrich) kimyasalları temin edildikleri şekilde kullanılmışlardır. Etil akrilat (Fluka), allilmetakrilat (Sigma Aldrich), etilen glikol dimetakrilat (Sigma Aldrich) ve glisidil metakrilat (Sigma Aldrich) kullanılmadan evvel distillenmişlerdir Metot Mikrokapsül üretimi emülsiyon polimerizasyonu metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrokapsül üretimi sırasında yağ fazı n-hekzadekan, etil akrilat ve bir çapraz bağlayıcıdan oluşurken karıştırma hızı olarak 2000 d/d uygulanmıştır. Mikrokapsül prosesi aşağıda verilen üç aşamada tamamlanmıştır [4]. 1. Aşama: 94 ml deionize su 25 g n-hekzadekan (FDM) ve 1 g Triton X 100 (yüzey aktif madde) ile karıştırılarak emülsiyon oluşturuldu. Karışım n-hekzadekan eriyinceye kadar ısıtıldı. 2. Aşama: Birinci aşamada oluşturulan karışıma 25 g monomer, 2,5 g çapraz bağlayıcı, 1 ml demir sülfat çözeltisi (0,3 g FeSO4 7H2O 200 ml su içinde çözülerek hazırlanandan) ve 0,25 g amonyum persülfat ilave edilmiştir. Elde edilen yeni karışım 2000 dev/dk (rpm) hızda yarım saat (30 dk) süre ile karıştırılmıştır. 3. Aşama: Karışıma 0,25 g sodyumtiyosülfat (Na 2 S 2 O 7 ) ve %70 lik tersiyerbütil hidroperoksit çözeltisi ilave edilip, 1000 dev/dk karıştırma hızında farklı sürelerde karıştırılmıştır. Tablo 2. de üretilen mikrokapsülleri tanımlamak için kullanılan kodlar ve kapsülleri elde etmek için sağlanmış bulunan optimum koşullar verilmektedir. 35

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Tablo 2. Mikrokapsülleri tanımlamak için kullanılan kodlar ve kapsül üretim işlem koşulları Mikrokapsül Mikrokapsül Mikrokapsül Üretim Koşulları Çapraz Bağlayıcı Duvar Çekirdek Kodu Maddesi Maddesi 70 C de 5 saat 1000 MikroPEA1 Allilmetakrilat dev/dak hızda mekanik karıştırma MikroPEA2 MikroPEA3 Etilen glikol dimetakrilat Glisidil metakrilat Etil Akrilat 36 Hekzadekan 70 C de 3 saat 1000 dev/dak hızda mekanik karıştırma 90 C de 4 saat 1000 dev/dak hızda mekanik karıştırma Üretilen mikrokapsüllerin yüzey özelliklerini incelemek için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM Leo 440 Computer Controlled Digital, Erciyes Üniversitesi, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) kullanılmıştır. Mikrokapsüllerin boyut ölçümü, mikroskop görüntüleri üzerinden Lucia 32 G Version 4.11 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikrokapsüllerin partikül boyut dağılımları, SPSS 10.0 programı kullanılarak partikül boyut ölçüm sonuçlarının histogramları oluşturularak belirlenmiştir. Faz değiştiren madde içeren mikrokapsüllerin erime ve katılaşma sıcaklıkları ve erime ve katılaşma entalpileri Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC, Perkin-Elmer Jade) cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. DSC analizleri 0-50 aralığında, 5 C/dk ısıtma/soğutma hızında, azot (N 2 ) atmosferinde gerçekleştirilmiştir. DSC sonuçları kullanılarak üretilen mikrokapsüllerin yüzde FDM içeriği (% FDM) aşağıda verilen, eşitlik 1 kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. H m % FDM = x100 (1) H 0 H m = Mikrokapsül Erime Entalpisi (j/g) H 0 = Faz Değiştiren Madde Erime Entalpisi (j/g) MikroFDMlerin kimyasal içeriklerini analiz etmek için IR spektrumları KBr diskleri üzerinden 1 Jasco FT/IR 340 spektrofotometresi kullanılarak cm aralığında kaydedilmiştir. 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 3.1. Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Elektron Mikroskobu Analizi Mikrokapsüllerin karakterize edilmesi işleminde elektron mikroskobunun yeri doldurulamayan bir önemi bulunmaktadır. Elektron mikroskobu polimerik mikrokapsüllerin sadece görünümünün izlenmesi için değil parçacık büyüklüğünün ve dağılımının da anlaşılmasına yarar. Parçacık büyüklüğünün bilinmesi üretilen mikrokapsüllerin istenilen uygulama için uygun olup olmadığına karar verilmesi açısından gereklidir. Isıl konforun sağlanmasının akabinde elde edilen mikrokapsüllerin büyüklükleri incelenerek ısı transfer katsayısı daha büyük olan daha küçük tanecikli mikrokapsüllerin üretilebilmesi ihtimali değerlendirilebilir. Ya da eğer ısıl konfor yeterli değil ise hedeflenen uygulama için daha yüksek tanecik büyüklüğüne sahip mikrokürelerin üretilmesinin elverişli olup olmayacağına karar verilebilir. Parçacık dağılımının geniş bir aralıkta seyretmesi durumunda ise uygulanan mikrokapsüllerin madde kalitesine etkisi göz önünde bulundurularak karıştırma hızı yeniden ayarlanabilir. Şekil 1, 2 ve 3 de sırasıyla MikroPEA 1, MikroPEA 2 ve MikroPEA 3 mikrokapsüllerinin elektron mikroskobu görüntüleri verilmiştir.

5 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 1. MikroPEA 1 in elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 2. MikroPEA 2 nin elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 3. MikroPEA 3 ün elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 1, 2 ve 3 ten anlaşıldığı üzere poli(etil akrilat) ın hekzadekan içeren mikrokapsülleri tam dairesel oluşum göstermemiştir. Ancak tanecikli yapı emülsiyon yöntemi ile şekillerde görülen biçimde mikrokapsüllerin oluştuğunu ispatlamaktadır. Sonuçların DSC analizi ile birlikte ele alınması durumunda kapsüllenme oranının yeterince yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kapsül görüntülerinde mikrokapsüllerin dışında kalan faz değiştiren maddenin kaldığına dair faz ayrımı olduğunu gösteren bir bulgu arz etmemiştir. 37

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Poli(etil akrilat)/hekzadekan kapsülleri incelendiğinde üretilen kapsüllerin oldukça düzgün dağılımlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Taneciklerin tam küresel olmaması nedeniyle tanecik dağılımının tespit edilmesi zordur. Etil akrilat monomer kullanılarak üretilen üç farklı mikrokapsüle ait partikül boyut dağılımları Şekil 4-6 da gösterilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda MikroPEA 1 mikrokapsüllerin ortalama 0,22 µm parçacık kesitine sahip oldukları belirlenmiştir. Parçacık kesitleri 1,0 µm nin altında olan kapsüller nano boyutlu olarak ifade edildiği için söz konusu MikroPEA 1 kodlu kapsüller nano boyutlara sahiptir. Çap dağılım diyagramı incelendiğinde, parçacık kesiti değerlerinin büyük çoğunlukla 0,13 ile 0,31 arasında seyrettiği görülmüştür ve dolayısıyla kapsüllerin oldukça yüksek oranda tek dağılımlı (unimodal) olarak elde edildiği söylenebilir. Şekil 4. MikroPEA 1 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği MikroPEA 2 mikrokapsülleri ortalama olarak 2,35 µm parçacık kesitine sahiptirler ve parçacık kesiti değerleri genellikle 1,25 ile 3,25 µm arasında yoğunlaşmaktadır (Şekil 5). Söz konusu mikrokapsüllere ait çap dağılım diyagramları incelendiğinde mikrokapsüllerin MikroPEA 1 kadar değilse de yeterince düzgün dağılımlı olduğu söylenebilir. 38

7 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 5. PEA 2 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği Şekil 6 da MikroPEA 3 mikrokapsüllerinin parçacık kesiti tanecik sayısı grafiği görülmektedir. Söz konusu mikrokapsüller ortalama 0,22 µm çapa sahiptirler ve nano boyutludurlar. Ayrıca histogram incelendiğinde, mikrokapsüllerin MikroPEA 1 nanokapsüllerine oranla daha geniş ancak uygulama için yeterli büyüklükte ve uygun parçacık dağılımına sahip oldukları görülmektedir. Şekil 6. MikroPEA 3 mikrokapsüllere ait parçacık kesiti-tanecik sayısı dağılım grafiği 3.2. DSC ile Mikrokapsül Termal Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışma kapsamında üretilen MikroPEA1, 2 ve 3 kapsüllerinin DSC grafikleri sırası ile Şekil 7-9 da verilmiştir. MikroPEA1, mikropea2 ve mikropea3 kapsüllerinin DSC grafiklerinden elde edilen erime ve katılaşma sıcaklıkları ve entalpileri ise Tablo 3 te özetlenmektedir. 39

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Şekil 7. MikroPEA1 mikrokapsülünün DSC eğrisi Şekil 8. MikroPEA2 kodlu mikrokapsülünün DSC eğrisi Şekil 9. MikroPEA3 kodlu mikrokapsülünün DSC eğrisi 40

9 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) DSC (Şekil 7-9) grafikleri ve Tablo (Tablo 3) incelendiğinde MikroPEA 1 kapsülünün depo edebildiği ısı enerjisinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Tabloda farklı çapraz bağlayıcı kullanılarak üretilen poli(etil akrilat) mikrokapsüllerinin farklı gizli ısı depolama kapasitelerine sahip olduğu görülmektedir. Her üç mikrokapsül türünden etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcı kullanılarak üretilen mikropea mikrokapsüllerin yüksek ısı depolama kapasitelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Tablo 3. MikroPEA mikrokapsüllere ait DSC eğrilerinden alınan termal özellikleri. Erime Erime Katılaşma Mikrokapsül Katılaşma Sıcaklığı Entalpisi Entalpisi Kodu Sıcaklığı ( C) ( C) (j/g) (j/g) MikroPEA 1 13,89 9,23 12,25-7,19 MikroPEA 2 16,83 37,78 14,37-39,15 MikroPEA 3 18,02 51,58 15,59-43,52 MikroFDMler in çaplarının 1 ile 1000 µm (mikron) arasında değişmesi gerektiği tekstil liflerine aplike edilecek mikrokapsüllerin çaplarının 1,0 mikronun altında ve köpükler için kullanılacak mikrokapsüllerin mikron çaplarında olmasının uygun olacağı literatürde belirtilmiştir [24]. Dolayısıyla söz konusu mikrokapsüllerin ısı depolama kapasiteleri ve partikül boyutu açısından tekstil materyallerine aplikasyonu için uygun olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 4 de MikroPEA mikrokapsüllere ait çekirdek madde (Hekzadekan) içeriğini gösteren eşitlik 1 ile hesaplanmış değerler verilmiştir. Bu sonuçlara göre, en yüksek oranda çekirdek maddesi içeren mikrokapsül MikroPEA 3 kodlu gilisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen mikrokapsüldür. En düşük çekirdek maddesi ise alilmetakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen mikrokapsüldür. Tablo 4. MikroPEA mikrokapsüllere ait çekirdek maddesi (Hekzadekan) içeriği. Mikrokapsül Mikrokapsül Çekirdek Mikrokapsül Çekirdek Mikrokapsül Erime Madde Duvar Maddesi ve Kodu Entalpisi Đçeriği Maddesi Erime Entalpisi (j/g) (%FDM) (j/g) MikroPEA1 9,2316 3,89 Hekzadekan MikroPEA2 Etil Akrilat 37, ,94 237,05 J/g MikroPEA3 51, , Mikrokapsüllerin Kimyasal Karakterizasyonu Üretilen poli(etil akrilat) mikrokapsüllerin kimyasal karakterizasyonu Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir. Farklı çapraz bağlayıcılar kullanılarak üretilen poli(etil akrilat) mikrofdmler e ait FT-IR spektrumları MikroPEA1, mikropea2 ve mikropea3 için sırasıyla Şekil de gösterilmiştir. 41

10 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Şekil 10. MikroPEA1 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları Şekil 11. MikroPEA2 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları 42

11 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 12. MikroPEA3 mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları Poli(etil akrilat)/hekzadekan mikrokapsüllerin FT-IR spektrumları incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılabilir: i) Mikrokapsüllenmiş poli(etil akrilat)/hekzadekan parçacıkların FT-IR spektrumlarında hekzadekan ve etil akrilat monomerinin pikleri büyük ölçüde birlikte yer almaktadır. ii) Etil akrilat monomerinde yer alan ancak mikrokapsüllerin FT-IR spektrumlarında yer almayan 1100 cm -1 de görülen pikler monomerde bulunup polimerde yer almayan konjugasyon pikleridir. Monomerde görülen keskin pik polimerlerde kaybolmuştur. iii) Etil akrilat monomerinde görülen cm -1 deki C-H gerilme piklerinin şiddetleri 3500 cm -1 de görülen akrilat pikinin şiddetinden çok daha zayıf olmasına rağmen mikrokapsüllerde bu pik daha şiddetli seyretmiş hatta hekzadekan içeriği en fazla olan mikropea3 te 3500 cm -1 deki pikten daha şiddetli seyretmiştir. Bunun nedeni aynı bölgede hekzadekana ait piklerinde bulunmasıdır. Sadece bu durum bile mikrokapsüllerdeki hekzadekan varlığını ispatlamak için yeterlidir. Diğer taraftan C-H gerilme piklerinin daha şiddetli olarak ortaya çıkmasına sebep olan n- hekzadekana ait FT-IR spektrumlarında da 3500 cm -1 deki (akrilat malzemeye özgü olan) pik bulunmamaktadır. iv) Benzer bir açıklama aynı karbona 2 oksijen birden bağlı bulunması durumunda (karbondioksit spektrumu örnek olarak verilebilir) görülen 2300 cm -1 deki sivri pik içinde yapılabilir. Bu pik hekzadekanda hiç yer almazken monomerde çok belirgin bir biçimde görülmekte, polimerde ise şiddetinden azalmış haldedir. 43

12 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 4. SONUÇLAR Bu çalışmada, emülsiyon polimerizasyonu yöntemi ile faz değiştiren madde olarak hekzadekan içeren, poli(etil akrilat) esaslı mikrokapsül üretimi üç farklı çapraz bağlayıcı varlığında 2000 d/d karıştırma hızıyla ve triton X-100 yüzey aktif maddesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen mikrokapsüllerin elektron mikroskobu ile yapılan analizi neticesinde mikro parçacıkların tekstilde kullanılabilecek ölçekte düzgün dağılımlı olarak üretilebilmiştir. Gerçekleştirilen DSC analizleri üretilen mikrokapsüllerin özellikle etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcıları kullanılarak üretilenlerin yeterli derecede enerji depolama maddesini hapsedebileceğini ortaya koymuştur. Glisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı içeren mikrokapsüllerin enerji depolama maddesi hapsetme oranı etilen glikol dimetakrilat içeren mikrokapsüllerinkinden daha fazladır. Poli(etil akrilat)/hekzadekan mikrokapsüllerin yapısal karakterizasyonu FT-IR spektroskopisi yöntemi kullanılmak sureti ile aydınlatılmış olup FT-IR spektrumları kısmen de olsa hekzadekan içeriğini gösterir biçimde ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre etilen glikol dimetakrilat ve glisidil metakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen kapsüllerin yüksek ısı depolama kapasitelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Söz konusu iki mikrokapsülün boyut ve ısı depolama kapasitesi açısından tekstil ürünleri için kullanımının uygun olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında söz konusu mikrokapsüller farklı yöntemler ile lif ve kumaşlara aplike edilerek ısı depolama özellikli lif ve kumaş üretim olanakları araştırılacaktır. TEŞEKKÜR Bu çalışma S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1384-D-06 no lu proje ile desteklenmiştir. Ayrıca, mikrokapsül üretiminin gerçekleştirilmesinde laboratuar imkanlarını sağlayan GOP Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Fiziko Kimya Laboratuarı na teşekkür ederiz. 5. KAYNAKLAR 1. Chen, C., Wang, L., Huang, Y., 2008, A Novel Shape-Stabilized PCM: Electrospun Ultrafine Fibers Based On Lauric Acid/Polyethylene Terephthalate Composite, Material Letters, 62, Mattila, H.R., 2006, Intelligent Textiles and Clothing, Woodhead Publishing Limited, 506p. Cambridge. 3. Mondal, S., 2008, Phase Change Materials for Smart Textiles-An Overview, Applied Thermal Engineering, 28, Alkan, C., Sarı, A., Karaipekli, A., Uzun, O., 2009, Preperation, Characterization and Thermal Properties of Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage, Solar Energy Materials & Solar Cells, 93, Cho, J.S., Kwon, A., Cho, C.G., 2002, Microencapsulation of Octadecane as a Phase-Change Material by Interfacial Polymerization in a Emulsion System, Colloid Polymer Science, 280, Fan, Y.F., Zhang, X.X., Wu, S.Z., Wang, X.C., 2005, Thermal Stability and Permeability of Microencapsulated n-octadecane and Cyclohexane, Thermochimica Acta, 429,

13 Alay, S., Göde, F., Alkan, C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Kim, E.Y., Kim, H.D., 2005, Preperation and Properties of Microencapsulated Octadecane with Waterborne Polyurethane, Journal of Applied Polymer Science, 96, Palanikkumaran M., Gupta, K.K., Agrawal, A.K., Jassal, M., 2009, Highly Stable Hexamethylolmelamine Microcapsules Containing n-octadecane Prepared by In Situ Encapsulation, Journal of Applied Polymer Science, 114, Sarı, A., Alkan, C., Karaipekli, A., Uzun, O., 2009, Microencapsulated n-octacosane As Phase Change Material For Thermal Energy Storage, Solar Energy, 83(10), Zhang, X.X., Fan, Y.F., Tao, X.M., Yick, K.L., 2004, Fabrication and Properties of Microcapsules and Nanocapsules Containing n-octadecane, Materials Chemistry and Physics, 88, Zhang, H., Wang, X., 2009, Fabrication and Performances of Microencapsulated Phase Change Materials Based on n-octadecane Core and Resorcinol-Modified Melamine-Formaldehyde Shell, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 332(2-3), Zou, G.L., Tan, Z.C., Lan, X.Z., Sun, L.X., Zhang, T., 2004, Preperation and Characterization of Microencapsulated Hexadecane Used for Thermal Energy Storage, Chinese Chemical Letters, 15(6), Alkan, C., Sarı, A., Uzun, O., 2006, Poly(ethylene glycol)/acrylic Polymer Blends as Form- Stable Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage Applications, AIChE J., 52(9), Meng, Q., Hu, J., A Poly(Ethylene Glycol)-Based Smart Phase Change Material, Solar Energy Materials & Solar Cells, 92, Casco, S., Ambrogi, V., Musto, P., Carfagna, C., 2006, Urea-Formaldehyde Microcapsules Containing an Epoxy Resin: Influence of Reaction Parameters on The Encapsulation Yield, Macromol. Symp., 234, Sun, G., Zhang, Z., 2002, Mechanical Strength of Microcapsules Made of Different Wall Materials, International Journal of Pharmaceutics, 242, Salaün, F., Devaux, E., Bourbigot, S., Rumeau, P., 2009, Development of Phase Change Materials in Clothing Part I: Formulation of Microencapsulated Phase Change, Textile Research Journal, September. 18. Wei, L., Xiang, Z.X., Chen, W.X., Jin, N.J., 2007, Preparation and Characterization of Microencapsulated Phase change Material with Low Remnant Frormaldeyde Content, Materials Chemistry and Physics, 106, Su, J.F., Wang, L.X., Ren, L., Huang, Z., 2007, Mechanical Properties and Thermal Stability of Double-Shell Themal-Energy-Storage Microcapsules, Journal of Applied Polymer Science, 103, Deveci, S.S., Basal, G., 2009, Preperation of PCM Microcapsules by Complex Coacervation of Silk Fibroin and Chitosan, Colloid Polymer Science, 287(12),

14 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan 21. Deveci, S.S., Basal, G., 2009, Microencapsulation by Complex Coacervation of Chitosan and Silk Fibroin, AUTEX World Textile Conference, May, Izmir, Turkey. 22. Özonur, Y., Mazman, M., Paksoy, H.Ö., Evliya, H., 2006, Microcapsulation of Coco Fatty Acid Mixture for Thermal Energy Storage with Phase Change Material, International Journal of Energy Research, 30, Hawlader, M.N.A., Uddin, M.S., Khin, M.M., 2003, Microcapsulated PCM Thermal-Energy Storage System, Applied Energy, 74, Boan, Y., 2005, Physical Mechanism and Charactarization of Smart Thermal Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, PhD Thesis, Hong Kong. 46

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BİNALARDA ISIL ENERJİ DEPOLAMA İÇİN YAĞ ASİDİ/VERMİKÜLİT KOMPOZİT KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ali KARAİPEKLİ a*, Ahmet SARI a, Alper BİÇER a a Gaziosmanpaşa

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No:2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN

Detaylı

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 POLİ (VİNİL ALKOL)/SODYUM ALGİNAT KARIŞIMLARINDAN ELEKTRO ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN NANOLİFLİ YÜZEYLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK

TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 DERLEME TEKSTİLDE GÜÇ TUTUŞURLUK Zeynep ÖMEROĞULLARI * Dilek KUT * Özet: Bu çalışmada, tekstil materyallerinin yanma davranışına,

Detaylı

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 2013-YL-033 MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İsmail BAYRAKTAR Tez Danışmanı:

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 24 Güz 2013 s. 53-65 ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ramazan

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİNİN DEPOLANMASI VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ (KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI Kimya-2 (Çalıştay 2011) 20-28 Temmuz 2011 - Çanakkale BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU Sadık Erdem YALÇINKAYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ MUHSİN MAZMAN GİZLİ ISI DEPOLAMASI VE UYGULAMALARI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİZLİ ISI DEPOLAMASI

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 71-80, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi PREPARATION OF POLY(METHYL METHACRYLATE)/CLAY NANOCOMPOSITES

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze

Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi. Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi. III.Enerji Verimliliği Kongresi Nisan 2011-Gebze FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNA UYGULAMARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL MODELLEME İLE TAHMİN EDİLMESİ Yrd.Doç.Dr.YELİZ KONUKLU Niğde Üniversitesi Prof. Dr. HALİME Ö. PAKSOY Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ POLİSTİREN ATIKLARIN ISIL-KATALİTİK PİROLİZİ Çiğdem ÇELİKGÖĞÜS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Mehmet Faruk Karabat 1, İsmail Arsel 2* 1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Batman

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

MCM-41 VE MCM-48 TÜRÜ KATALİZÖRLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

MCM-41 VE MCM-48 TÜRÜ KATALİZÖRLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı