Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür."

Transkript

1 1. AMAÇ Bu talimat, denetim ekibinin dokümante edilmiş yönetim sistem uygulamalarını yeterli şekilde denetleyebilmesi için gerekli zamanı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. KAPSAM: Tüm Yönetim Sistemlerini kapsar. 3. TANIMLAR: Çalışanların Sayısı: Yönetimi sisteminde tanımlanan iş faaliyetleri, belgelendirme/tescil kapsamına destek olan bütün personeli kapsar. Bütün vardiyalarda çalışanların toplam sayısı, denetim süresinin tayini için başlangıç noktasıdır. Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür. Birleşik Denetim: Hem Kalite Yönetim Sistemi(KYS) hem de Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS) paralel yürüten kuruluşlarda gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerdir 4.UYGULAMA: Denetimlerin planlanması, Planlama Süreci doğrultusunda gerçekleştirilir. 4.1 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi: Denetim Süreleri, her müşteride biri diğerinden farklılık gösterir. Fakat adam gün tahmininde ortak kriter, bazı temel alanların dikkate alınarak tesbit edilmesidir. Bu amaçla aşağıdaki tablolar klavuz olarak kullanılır. Belirlenen tablolar hazırlanırken IAF MD5 2009, IAF GD2 2005, IAF GD ve ISO referans alınmıştır. Kuruluşlara ait denetlemeler, iki aşamalı bir başlangıç denetimini, birinci ve ikinci yıllarda gözetim denetimlerini ve belgenin geçerliliğini doldurma öncesi üçüncü yılda yeniden belgelendirme denetimini kapsar. Üç yıllık belgelendirme çevrimi, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararıyla başlar. Denetim süresinin ve takip eden her bir düzenlemenin belirlenmesinde, yönetim sitemi verimliliğinin ispat edilen seviyesi yanı sıra aşağıdaki hususlar dikkate alınır; a) Đlgili yönetim sistem standardının şartları, b) Organizasyonun büyüklüğü ve karmaşıklığı, c) Teknolojisi ile yasal ve

2 mevzuat şartları, d) Yönetim sistemi kapsamında yer alan her bir dış kaynaklı faaliyeti, e) Önceki denetimlerin sonuçları, f) Sahaların sayısı ve çoklu sahalara ilişkin bilgileri. Planlama Sorumlusu, müşteriye hâlihazırda uygulanmış olan denetimleride dikkate alarak, denetim planında her bir düzenlemeyi gerekçelendirme ve kayıt altına almak için yeterli ve doğrulanabilir bilgileri toplar. Çalışanların etkin sayısı, denetim sırasında hazır bulunan mevsimsel, geçici ve sözleşmeli gibi sürekli olmayanlar da dâhil tüm personeli içerir. Planlama Sorumlusu, denetlenecek kuruluşun denetim kapsamını en iyi gösterecek denetim süresi için denetlenecek kuruluşla görüşme yapar. Mevsim, ay, gün/tarih ve vardiya gibi hususlar da dikkate alınır. Yarım zamanlı çalışanlar, tam zamanlı çalışanlar eş değeri olarak değerlendirilmelidir. Bu tayin işleminde, çalışılan saatlerin sayısı, tam zamanlı personelin zamanı ile karşılaştırmalı olarak hesaba katılır. Planlama Sorumlusu tarafından yukarıda bahsedilen bilgiler ve 4.2 maddesinde belirtilen kriterler ışığında başvuruya esas yönetim sistemi standartına uygun Tablolar dikkate alınır ve denetim süresi belirlenir. Tablolardaki adam gün sayısı hesap edilirken; 9001 için sahada geçirilecek zaman toplam denetim süresinin %90 olacak şekilde hesaplanmıştır için ise sahada geçirilecek zaman toplam denetim süresinin %80 olacak şekilde hesaplanmıştır için ise sahada geçirilecek zaman rehberi EK B doğrultusunda hesaplanmıştır. TURKAK R rehberi doğrultusunda risk gruplarına göre Aşama1 denetimleri masa başında yapılabilinir. Masabaşında yapılacak denetimler tablolar üzerinde koyu renk ile belirtilmiştir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için her iki aşama denetiminin de sahada yapılması zorunludur. Yıl içinde gözetim için harcanan toplam süre, ilk denetim harcanan toplam sürenin 1/3 ü kadardır. Plânlanan gözetim zamanı, kuruluşta yapılan değişiklikleri, sistemin olgunlaşması gibi hususları da

3 dikkate alınarak tekrar düzenlenebilir. Belge Yenileme için harcanacak zaman, aynı kuruluşun ilk denetimi için gerekli olan denetim zamanının yaklaşık 2/3 ü kadardır. Belge Yenilemede Aşama 1 denetimi Belgelendirme Müdürü tarafından gerekli görülürse denetim süresi Đlk Belgelendirme Aşama 1 süresinin 2/3 ü dikkate alarak belirlenir. EA 38 Sağlık ve Sosyal işler kapsamında belgelendirme faaliyetleri için TURKAK R de belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Sağlık sektöründe denetim süresi ve denetçi belirleme formu kullanılarak aşağıdaki tablolara ilave adam/gün sayısı belirlenir. 4.2 Denetim Süresinin Artırılması veya Azaltılması Denetim yapılacak kuruluş için etkin bir denetim yapılabilmesi için gerekli olan denetim gün sayısı belirlenirken denetim süresinde bir takım değişiklikler (sürenin arttırılması veya eksiltilmesi) söz konusu olabilir. Denetçi/gün sayısında artırma ve eksiltme aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda yapılabilir; Đlâve denetim zamanı gerektiren bazı etken örnekler şunlardır: Birden fazla bina içeren bir karmaşık lojistik sistem veya işlerin birden fazla mahalde yapılması, örneğin ayrı bir tasarım merkezinin denetiminin gerekmesi, Personelin birden fazla dili konuşuyor olması (çevirmen kullanılmasının gerekmesi veya münferit denetçilerin bağımsız olarak çalışmalarının engellenmesi) Çalışan personel sayısına göre sahanın çok büyük olması (örneğin, kerestelik ağaçların yetiştirildiği alan gibi) Uyulması gereken çok miktarda mevzuat bulunması (gıda ve ilaçlar, hava uzay, nükleer güç santralleri vb) Sistemin son derece karmaşık prosesler veya nispeten benzersiz çok sayıda faaliyetler içermesi, Proseslerin donanım, yazılım, proses ve hizmet kombinasyonunu içermesi, Yönetim Sistemi için ilave denetim zamanı gerektiren etkenler şunlardır. Ürün tiplerinin sayısı, Ürün Hatlarının sayısı, Ürün Geliştirme, CCP sayısı, OPRP sayısı, Đlave Adresler; Her bir ilave adres için minimum % 35 saha denetiminde artırma yapılır.

4 14001 Yönetim Sistemi için ilave denetim zamanı gerektiren etkenler şunlardır. Belirlenmiş sektör koduna göre daha duyarlı çevre alıcısının olması Belirlenmiş sektör koduna göre ilave/nadir çevre boyutlarının olması, Belirlenmiş sektör koduna göre ilave/nadir yasal şartların ve yaptırımların olması Daha az denetim zamanı gerektiren bazı etken örnekler şunlardır: Kuruluşun tasarım sorumluluğu bulunmaması ve/veya diğer standard unsurlar kapsama dâhil olmaması, Ürün/proseslerde risk bulunmaması veya düşük olması, Kuruluşun sistemi hakkında ön bilgi bulunması (örneğin başka bir standarda göre aynı tescil kuruluşu tarafından tescil edilmiş olması), Çalışan sayısına göre sahanın çok küçük olması (örneğin, sadece büro birimlerinin olması) Müşterinin tescil için hazırlıklı olması (örneğin, hâlen tescil edilmiş olması veya bir başka 3. Taraf programına göre tanınmış olması), Proseslerin tek bir genel faaliyet içermesi (örneğin, yalnız hizmet), Yönetim sisteminin olgunlaşmış olması, Çalışanların büyük çoğunluğunun aynı, basit işleri yapıyor olması. Daha önceki denetimlere (iç tetkikler ve belgelendirme/tescil kuruluşu denetimleri) dayanarak bütün vardiyalarda yapılan özdeş faaliyetlerin eş değer performansta gerçekleştirildiğinin uygun kanıtı varsa, Denetçi/gün sayısına Aday Denetçiler ve Teknik Uzmanlar dâhil edilmez. Bütün etkenler denetim süresini azaltıcı nitelikte olsa bile bütün bu ayarlamaların toplamı, denetim süreleri tablosunda verilen ilk denetim süresinin %30 undan daha fazla olamaz. 4.3 Çoklu Alan Denetimlerin Süreleri Çeşitli mahallerde aynı faaliyeti kapsayan yönetim sistem denetimlerinde birden fazla sahadan numune alınması gerektiğinde, numune alma Planlama Sorumlusu tarafından T.05 Çoklu Alan Denetimleri Talimatına göre gerçekleştirlir ve kayıt altına alınır. Sağlık sektöründe yapılan denetimlerde ise TURKAK R madde 4.4 doğrultusunda gerçekleştirilir. Çoklu-alan denetlemeleri için harcanacak yeterli zamanın planlaması, tek tek her alanda harcanacak denetleme süresi göz önünde bulundurularak Planlama Sorumlusu tarafından yapılır. Her alan için (merkez ofis dâhil) adam- gün sayısı tespiti için aşağıdaki tablolar kullanılır. Denetim süresinde azaltma, merkez ofis ve/veya yerel alanlar ile ilgili maddeler dikkate alınarak uygulanır. En önemli ya da kritik proseslerin gerçekleştirildiği alanlar indirgemeye tabi tutulmaz. Đlk değerlendirmede ya da gözetim denetlemesinde harcanan toplam zaman, merkez ofis dâhil olmak üzere her alanda harcanan zamanların toplamıdır. Eğer, iş tek bir alanda

5 gerçekleştiriliyor ise, toplam zaman asla, operasyonun boyut ve karmaşıklığı değerine göre hesaplanan süreden daha az olamaz. (örneğin, firmanın tüm çalışanları aynı alanda ise) 4.4 Özel Denetim (Belge Değişikliği Gerektiren Denetim, Kısa Süreli Haberli Denetim) Süreleri Đlk belgelendirme sonrası yeni adres ilaveleri, adres değişikliği, kapsam genişletme vb belge değişikliği gerektiren ve denetim yapılması kararı verilen denetimler ile kısa süreli haberli denetimlerde gözetim denetimleri gün sayısı dikkate alınır. Bu tür denetimler için Aşama 1 denetimine gerek yoktur. 4.5 Birleşik Denetim Süreleri ISO 9001 ve ISO Birleşik Sistem uygulayan kuruluşlarda öncelikli olarak aşağıda verilen tablolar ve yukarıda belirtilen azaltma ve arttırma faktörleri kullanılarak her iki sistem içinde ayrı ayrı denetim süreleri belirlenir. Aşağıda verilen paralel ve her iki alan için ortak bir dokümantasyon sözkonusu ise her biri için ilave % 3indirim uygulanır. Organizasyon ve sorumluluklar, Doküman Kontrolü, Kalite ve Çevre kayıtları, Đç denetimler (Đç denetçiler her iki standard da kalifiye olmuş denetçiler tarafından yürütülmeli), Yönetim Gözden geçirme, Düzeltici faaliyetler ve Eğitim, Yönetim Temsilcisi nin her iki sistemde aynı olması durumunda da denetim süresinde %2 azaltma yapılır. Birleşik denetimler için max %20 ilave indirim yapılmakla beraber Bütün faktörler göz önüne alındığında diğer indirimler ile birlikte birleşik denetimler içinde yapılan indirimlerin toplamı denetim süreleri tablosunda verilen denetim sürelerinin %30 undan daha fazla olamaz Yapılan indirimler sonucu, sahada denetim süresinin payı (ISO 9001 de %90, ISO de %80) denetim planı ile garanti altına alınır. ISO 9001 veya ISO yönetim sisteminin gözetim denetimi bir diğerinin ilk denetimi ile birleştirilebilir. Bu durumlarda da yukarıdaki indirme faktörleri uygulanır.

6 TABLO 1 Kalite Yönetim Sistemi icin denetim süreleri belirleme tablosu Çaloşan sayısı Ana belgelendirme Gözetim Belge yenileme >10700 Toplam Aşama Aşama Toplam 1 2 Toplam Aşama Aşama ,5 1 0,5 1 0,3 0, ,3 07 1,3 0,4 0, ,8 1,7 0,8 1,7 0,6 1,1 4 1,3 2,7 1,3 2,7 0,9 1,8 5 1,7 3,3 1,7 3,3 1,1 2, ,3 2,7 7 2,3 4,7 2,3 4,7 1,6 3,1 8 2,7 5,3 2,7 5,3 1,8 3, ,3 6,7 3,3 6,7 2,2 4,5 11 3,7 7,3 3,7 7,3 2,4 4, ,7 5,3 13 4,3 8,7 4,3 8,7 2,9 5,8 14 4,7 9,3 4,7 9,3 3,1 6, ,3 6,7 16 5,3 10,7 5,3 10,7 3,6 7,1 17 5,7 11,3 5,7 11,3 3,8 7, ,3 12,7 6,3 12,7 4,2 8,5 20 6,7 13,3 6,7 13,3 4,4 8, ,7 9,3 22 7,3 14,7 7,3 14,7 4,9 9,8 Yukarıdaki yöntemi uygula

7 TABLO 2 Çevre Yönetim Sistemi icin denetim süreleri belirleme tablosu-yüksek Risk Çalışan Sayısı Yüksek Ana belgelendirme Gözetim Belge yenileme Toplam Aşama 1 Aşama 2 Toplam Aşama 1 Aşama Toplam ,2 2, ,8 1, , ,8 3, ,9 1, ,3 4,7 2,3 4,7 1,6 3, ,7 5,3 2,7 5,3 1,8 3, ,7 7,3 3,7 7,3 2,4 4, ,7 5, ,3 8,7 4,3 8,7 2,9 5, ,3 6, ,3 10,7 5,3 10,7 3,6 7, ,7 11,3 5,7 11,3 3,8 7, ,3 12,7 6,3 12,7 4,2 8, ,7 13,3 6,7 13,3 4,4 8, ,7 9, ,7 15,3 7,7 15,3 5,1 10, ,3 16,7 8,3 16,7 5,6 11, ,3 18,7 9,3 18,7 6,2 12, ,7 13, ,7 21,3 10,7 21,3 7,1 14, ,3 22,7 11,3 22,7 7,6 15,1 >10700 Yukarıdaki yöntemi uygula 2

8 TABLO 2 Çevre Yönetim Sistemi icin denetim süreleri belirleme tablosu- Orta Risk Çalışan sayısı Orta Ana belgelendirme Gözetim Belge yenileme 1-5 Topla Aşama Aşama Toplam Aşama 1 Aşama Topla m m 2.5 0,8 1,7 0,8 1,7 0,6 1, ,2 2, ,8 1, , ,8 3, ,9 1, ,3 2, ,3 4,7 2,3 4,7 1,6 3, ,7 5,3 2,7 5,3 1,8 3, ,3 6,7 3,3 6,7 2,2 4, ,7 7,3 3,7 7,3 2,4 4, ,7 5, ,3 8,7 4,3 8,7 2,9 5, ,3 6, ,3 10,7 5,3 10,7 3,6 7, ,7 11,3 5,7 11,3 3,8 7, ,3 12,7 6,3 12,7 4,2 8, ,7 13,3 6,7 13,3 4,4 8, ,7 9, ,7 15,3 7,7 15,3 5,1 10, ,3 16,7 8,3 16,7 5,6 11, >10700 Yukarıdaki yöntemi uygula

9 TABLO 2 Çevre Yönetim Sistemi icin denetim süreleri belirleme tablosu- Düşük Risk Çalışan sayısı Düşük Ana belgelendirme Gözetim Belge yenileme 1-5 Topla Aşama Aşama Toplam Aşama 1 Aşama Topla m m 2.5 0,8 1,7 0,8 1,7 0,6 1, ,2 2, ,8 1, ,3 2,7 1, ,9 1, , ,7 3,3 1,7 3,3 1,1 2, ,8 3, ,9 1, ,3 2, ,3 4,7 2,3 4,7 1,6 3, ,7 5,3 2,7 5,3 1,8 3, ,3 6,7 3,3 6,7 2,2 4, ,7 7,3 3,7 7,3 2,4 4, ,7 5, ,7 5, ,3 8,7 4,3 8,7 2,9 5, ,7 9,3 4,7 9,3 3,1 6, ,3 6, ,3 10,7 5,3 10,7 3,6 7, ,7 11,3 5,7 11,3 3,8 7, ,3 12,7 6,3 12,7 4,2 8, ,7 13,3 6,7 13,3 4,4 8,9 >10700 Yukarıdaki yöntemi uygula

10 TABLO 2 Çevre Yönetim Sistemi icin denetim süreleri belirleme tablosu- En düşük Çalışan sayısı En düşük Ana belgelendirme Gözetim Belge yenileme 1-5 Topla Aşama Aşama Toplam Aşama 1 Aşama Topla m m 2.5 0,8 1,7 0,8 1,7 0,6 1, ,2 2, ,8 1, ,2 2, ,8 1, ,3 2,7 1,3 2,7 0,9 1, , ,7 3,3 1,7 3,3 1,1 2, ,8 3, ,9 1, ,3 2, ,2 4,3 2,2 4,3 1,4 2, ,3 4,7 2,3 4,7 1,6 3, , ,7 3, ,7 5,3 2,7 5,3 1,8 3, ,8 5,7 2,8 5,7 1,9 3, ,3 6,7 3,3 6,7 2,2 4, ,7 7,3 3,7 7,3 2,4 4, ,7 5, ,3 8,7 4,3 8,7 2,9 5, ,7 9,3 4,7 9,3 3,1 6,2 >10700 Yukarıdaki yöntemi uygula Tablo 3: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için Denetim Süreleri Belirleme Tablosu--devam

11 Çalışanları n sayısı Karmaşıklık ANA GÖZETĐM BELGE Kategorisi Aşama 1 Aşama 2 Toplam Toplam Toplam A 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 B 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 C 0,9 1,5 2,4 0,9 1,6 D 0,9 1,0 1,9 0,7 1,3 E 0,9 1,5 2,4 0,9 1,6 F 0,9 1,5 2,4 0,9 1,6 G 0,9 1,0 1,9 0,7 1,3 H 0,9 1,0 1,9 0,7 1,3 I 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 J 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 K 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 L 0,9 1,5 2,4 0,9 1,6 M 0,6 1,0 1,6 0,6 1,1 A 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 B 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 C 1,1 2,0 3,1 1,2 2,1 D 1,1 1,5 2,6 1,1 1,8 E 1,1 2,0 3,1 1,2 2,1 F 1,1 2,0 3,1 1,2 2,1 G 1,1 1,5 2,6 1,1 1,8 H 1,1 1,5 2,6 1,1 1,8 I 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 J 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 K 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 L 1,1 2,0 3,1 1,2 2,1 M 0,8 1,5 2,3 1,0 1,6 A 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 B 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 C 1,3 2,5 3,8 1,6 2,6 D 1,3 2,0 3,3 1,4 2,3 E 1,3 2,5 3,8 1,6 2,6 F 1,3 2,5 3,8 1,6 2,6 G 1,3 2,0 3,3 1,4 2,3 H 1,3 2,0 3,3 1,4 2,3 I 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 J 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 K 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 L 1,3 2,5 3,8 1,6 2,6 M 1,0 2,0 3,0 1,3 2,1 A 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6 B 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6 C 1,5 3,0 4,5 1,9 3,1 D 1,5 2,5 4,0 1,7 2,8 E 1,5 3,0 4,5 1,9 3,1 F 1,5 3,0 4,5 1,9 3,1 G 1,5 2,5 4,0 1,7 2,8 H 1,5 2,5 4,0 1,7 2,8 I 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6 J 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6 K 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6 L 1,5 3,0 4,5 1,9 3,1 M 1,2 2,5 3,7 1,6 2,6

12 Tablo 3: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için Denetim Süreleri Belirleme Tablosu--devam Çalışanları n sayısı >5000 Karmaşıklık ANA GÖZETĐM BELGE Kategorisi Aşama 1 Aşama 2 Toplam Toplam Toplam A 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 B 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 C 1,7 3,5 5,2 2,2 3,6 D 1,7 3,0 4,7 2,1 3,3 E 1,7 3,5 5,2 2,2 3,6 F 1,7 3,5 5,2 2,2 3,6 G 1,7 3,0 4,7 2,1 3,3 H 1,7 3,0 4,7 2,1 3,3 I 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 J 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 K 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 L 1,7 3,5 5,2 2,2 3,6 M 1,4 3,0 4,4 2,0 3,1 A 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 B 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 C 1,9 4,0 5,9 2,6 4,1 D 1,9 3,5 5,4 2,4 3,8 E 1,9 4,0 5,9 2,6 4,1 F 1,9 4,0 5,9 2,6 4,1 G 1,9 3,5 5,4 2,4 3,8 H 1,9 3,5 5,4 2,4 3,8 I 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 J 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 K 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 L 1,9 4,0 5,9 2,6 4,1 M 1,6 3,5 5,1 2,3 3,6 A 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 B 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 C 2,1 4,5 6,6 2,9 4,6 D 2,1 4,0 6,1 2,7 4,3 E 2,1 4,5 6,6 2,9 4,6 F 2,1 4,5 6,6 2,9 4,6 G 2,1 4,0 6,1 2,7 4,3 H 2,1 4,0 6,1 2,7 4,3 I 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 J 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 K 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 L 2,1 4,5 6,6 2,9 4,6 M 1,8 4,0 5,8 2,6 4,1 A 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9 B 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9 C 2,3 5,5 7,8 3,4 5,4 D 2,3 5,0 7,3 3,2 5,1 E 2,3 5,5 7,8 3,4 5,4 F 2,3 5,5 7,8 3,4 5,4 G 2,3 5,0 7,3 3,2 5,1 H 2,3 5,0 7,3 3,2 5,1 I 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9 J 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9 K 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9

13 L 2,3 5,5 7,8 3,4 5,4 M 2,0 5,0 7,0 3,1 4,9

14 Rev. Revizyon Revizyon Açıklaması REVĐZYON HAZIRLAYAN ONAY YÖNETIM TEMSILCISI GENEL MÜDÜR

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. 1.AMAÇ Bu talimat, denetim ekibinin dokümante edilmiş yönetim sistem uygulamalarını yeterli şekilde denetleyebilmesi için gerekli zamanı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2.KAPSAM Tüm yönetim sistemlerini

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.09 AKREDİTASYON DENETİMLERİ İÇİN DENETİM SÜRELERİNİN (ADAMGÜN) HESAPLANMASI REHBERİ Rev.01 01-2008 Genel Bu Rehber, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon denetimleri için görevlendirilen

Detaylı

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi R10.09 Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : 20.10.2015 Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: İhsan Emre BİLİCİ Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS Doküman No Document No Sayfa No Page No

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS Doküman No Document No Sayfa No Page No 1. AMAÇ TAK-0-01 1/12 Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu,

Detaylı

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu,

Detaylı

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION 1. Amaç Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. Kapsam Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön Tetkik, Aşama

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ISO 9001- ISO 22000-FSSC 22000- ISO 13485-ISO 27001)

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ISO 9001- ISO 22000-FSSC 22000- ISO 13485-ISO 27001) 1.0. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam-gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir 2.0. KAPSAM Belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, takip

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.0. AMAÇ Alberk QA TECHNIC in gerçekleştireceği ücretlerinin nasıl tayin edileceğinin belirlenmesi. 2.0. KAPSAM Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön İnceleme, Gözetim, Takip ve Kapsam İncelemelerini

Detaylı

DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

DENETİM SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI Sayfa No 1/16 1. AMAÇ MSC ye yönetim sistemleri belgelendirmesi için başvuran kuruluşlara gerçekleştirilecek denetimler için denetim süresinin hesaplama yöntemlerinin açıklanmasıdır. 2. TANIMLAR 2.1 Denetçi-Gün:

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ TALİMATI

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ TALİMATI REVİZYON TAKİP TABLOSU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ REVİZYON SEBEBİ 00 08.03.2017 Ilk Yayın Geçiş Bilgilendirme Duyurusu Hakkında 01 21.07.2017 Güncelleme TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Aşama Bir Tetkik 1. Aşama Bir Tetkik İçin Genel Hazırlık Dokümantasyonunun tedarik edilmesi, Tüm mekanlara ve kayıtlara erişim (bilgi güvenliğinin bağımsız incelemelerine ilişkin raporlar ve iç denetim

Detaylı

TALİMAT. Belgelendirilmesi Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 21/02/2011 Sistem Belgelendirme Md. Eren İŞMAN 21/02/2011

TALİMAT. Belgelendirilmesi Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 21/02/2011 Sistem Belgelendirme Md. Eren İŞMAN 21/02/2011 TALİMAT Doküman No T-080/03 Yayın Tarihi 15/10/2005 Çok Şubeli Kuruluşların Revizyon No 2 Belgelendirilmesi Talimatı Son Rev.Tarihi 21/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ Terimler Tarifler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Gözetim: Uygunluk beyanının geçerliliğinin sürdürülebilmesi için esas alınan uygunluk

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 18.06.2017 Kontrol Selim YILMAZ 19.06.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Burcu ÇELEBİ 20.06.2017 MS-PRO-005

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ

SİSTEM BELGELENDİRME MÜRACAATLARI PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, sistem belgelendirme faaliyetleri kapsamında NQS ye gelen yeni belgelendirme ve belge transferi müracaatlarının alınması, gözden geçirilerek uygunluğunun ve kabul

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/8 1.AMAÇ CPC ye sistem belgelendirme için başvuran ayrı yerlerde bulunan işletmelerin başvuru kabul esasları ve tetkik kurallarının IAF MD 1 e göre belirlenmesi.

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı ICS tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem oluşturmaktır. 2 KAPSAM Bu

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ÇYS&ĐSG )

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ÇYS&ĐSG ) 1.0. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2.0. KAPSAM Belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, takip

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

İTU KONTROL ÜCRETLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTU KONTROL ÜCRETLENDİRME PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu talimatın amacı, ürün belgelendirme kapsamında belgelendirme başvurusunda bulunan müşterilere belgelendirme hizmetleri için uygulanacak ücret ve ödeme şartlarını açıklamaktır. 2.0 KAPSAM Bu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

Standart Belgelendirme Firması Belge geçerlilik tarihi. Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız

Standart Belgelendirme Firması Belge geçerlilik tarihi. Lütfen çalıştığınız danışmanın adını yazınız Firma Bilgi Formu TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 1. Genel Bilgiler Kuruluşun Adı (Tescilli ünvanı) : Kuruluşun Bağlı Olduğu Grup (Eğer varsa) : Merkezinin Adresi : Telefon : Faks: Vergi numarası/dairesi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI

HİZMETLERİN FİYATLANDIRILMASI 1.0 AMAÇ 1.1 Hizmetler için sözleşme ve fiyat tekliflerinin hazırlanmasında kullanılacak olan prosedürün tespit edilmesidir. 2.0 KAPSAM 2.1 Bu prosedür, YBM tarafından yürütülen kalite sistem denetim ve

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim. Doküman Adı: EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI Doküman No.: T403-01 Revizyon No: 03 2,3 3 Uygulama bölümünde düzenlemeler yapıldı 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 na atıf yapıldı 7 2 Yetki

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

"REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/5 "REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni ADI SOYADI İMZA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN BURCU TANRIVERMİŞ ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR Sayfa No 2/5 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar No : XX/81-371 Numaralı Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 Değişiklik Karar No

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/15 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen pazarlama, iş geliştirme, teklif ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ YKK : XIX/98-438 Yürürlük Tarihi : 15/04/2015 Başka bir Onaylanmış

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50-236 sayılı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi :

R Şikâyet ve İtirazlar Rehberi. Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : R10.08 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : 18. 09. 2014 Şikâyet ve İtirazlar Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Salih YÜKSEL Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AMAÇ ŞİKÂYET VE İTİRAZLAR Bu Rehber

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR Belgelendirme Komitesi:

Detaylı

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

Tetkik Raporu (2.Aşama) 2015

Tetkik Raporu (2.Aşama) 2015 Temel Bilgiler Organizasyonun Adı Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Şirketler Grubunun Adı (Grup sertifikasyonu olduğunda) Adres Netaş Genel Müdürlük Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R50.04 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER. Rev.01 01-2012 İÇERİK Bölüm 1. Giriş 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tarifler.... 4. Ürün Belgelendirme Programının Elemanları... 5.

Detaylı

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00

ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi. Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti Fiyat Teklifi Tarih : Ref. No : Rev. No : 00 Sayfa 1/5 Firma Adı / Unvanı : Adres/ler : Telefon : Vergi No : e-mail : Faks : Vergi Dairesi : Web : Sayın;

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar.

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar. YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar Ürün TS EN 45011 AB-0010-U İYİ TARIM UYGULAMALARI Ülkemiz iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu ile

Detaylı

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI (ISO 9001-ISO ISO ISO ISO 27001)

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI (ISO 9001-ISO ISO ISO ISO 27001) 1.0. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam-gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir 2.0. KAPSAM Belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, takip

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar No : XX/81-371 Numaralı Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 1 TABLO 1: MODÜLLERE

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı