SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 SAHNE PERDE EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI MERKEZ GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün 12. maddesi uyarınca, sendikanın toplam üye sayısı 1000'i aşması ile, Merkez Genel Kurulu oluşturacak olan delegelerin seçiminde uygulanacak esas ve usullerin belirlenerek, uygulanmasının sağlanmasıdır. MADDE 2- DELEGELERİN NİTELİĞİ Tüm sendika üyeleri, delege seçimine katılma, seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Seçilen delegeler, delegelik sıfatlarını yitirmedikleri sürece, seçimi izleyen ilk olağan genel kurul ile bir sonraki olağan genel kurul öncesinde yapılacak yeni delege seçimlerine kadar geçen süre içinde toplanacak olağanüstü genel kurullara katılma hakkına sahiptir. Merkez yöentim kurulu doğal delege kabul edilir. MADDE 3- DELEGE SEÇİMİ HAZIRLIĞI Merkez yönetim kurulu, olağan merkez genel kurul tarihinden 60 gün önce sonuçlanacak şekilde delege seçim takvimini hazırlar. Bu takvimde; a) Delege seçimlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, b) Üyelerin çalışma alanlarına göre yapılacak delege seçimlerinin yapılacağı yer, gün ve saatler saptanır. MADDE 4- SEÇİMLERİN DUYURULMASI Merkez yönetim kurulu, delege seçimi yapılacak alanlarda çalışan üyelerin sayılarıyla, her alandan seçilecek delege sayılarını genel merkez ilan tahtasında ve kurumsal internet sitesinde 12 gün kadar süreyle ilan eder. Askı süresi içinde çalışma alanlarındaki üye ve delege sayılarına karşı genel yönetim kurulu

2 nezdinde itiraz edilebilir. Genel yönetim kurulu bu itirazları askı süresi içerisinde değerlendirir. İtirazlar sonucunda daha önceki tespitlerde bir farklılık olmuşsa, son durumu göstrerir listeler ile delege sayıları hazırlanır. Çalışma alanlarında delege sayılarının kesinleşmesini takiben, delege seçimi yapılacak alanlarda çalışan üyelerin listesi (Ek-1 çalışma alanı delege seçimi duyurusu) örnek duyuru ile birlikte genel merkez ilan tahtasına üyelere duyurulmak asılır ve seçim zamanına kadar askıda kalır. MADDE 5-DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURUSU Delege adaylığı başvuruları, çalışma alanlarında delege sayılarının kesinleşmesini takiben, delege seçimi yapılacak alanlarda çalışan üye listelerinin asılmasından ile başlar. Delege adaylığı başvuruları 1 hafta süreyle merkez yönetim kuruluna yapılır. Merkez yönetim kurulu ihtiyaç görmesi halinde delege adaylığı başvurusuna 5 iş günü ek süre verebilir. Adaylık başvurusu Ek-2 örnek formu ile yapılır. Delege adaylığı için başvuran üyeye, başvuruyu alan yetkili tarafından adaylığı EK-3 örnek formu verilir. MADDE 6- OY PUSULALARI Delege adaylığı başvuru süresinin bitiminden sonra kesinleşen delege aday listeleri, çalışma alanları belirtilerek birleşik oy pusulası haline getirilir. Oy pusulasında adayların sıralaması, adları dikkate alınarak, alfabetik esasa göre yapılır. Oy pusulaları oy kullanıcak üye sayısı kadar çoğaltılır. Oy pusulaları EK-4 formunda gösterildiği şekilde hazırlanır. MADDE 7- SEÇİM YERİ, SAATİ VE SANDIK KURULU Delege seçimleri sendika genel merkezinde her çalışma alanı için belirlenen gün ve saatler arasında yapılır. Her sandık için bir sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulu bir yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplamda üç kişiden oluşur. MADDE 8-SEÇİMLER Seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık döküm ve sayım esasına göre yapılır. Oy verme işlemine, sandık kurulu ve yönetim kurulunun görevlendirdiği gözlemci nezaretinde başlanır. Üyeler oylarını gizli olarak kullandıktan sonra üye listesindeki isminin karşısındaki yeri imzalar. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu tarafından verilen oy pusulalarında tercih edilen adayların isminin işaretlenmesi ile kullanılır. Seçilecek delege sayısından az sayıda adayın işaretlendiği oy pusuları geçerli iken, seçilecek delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları ile sendika tarafından verilen oy pusulaları dışında kullanılan oy pusulaları geçersizdir. Başka şekillerde kullanılmış oylar geçersizdir.

3 Kullanılan oy sayısı her bir çalışma alanı için o alandaki üye sayısının 3'te 1'i oranına tekabül etmez ise; ilgili alanın seçimi 1 hafta daha uzatılır. İşbu 1 haftalık sürenin sonunda yeter sayı gözetmeksizin mevcut oylar üzerinden sayıma geçilir. Oy verme işlemi sonunda tasnif, sandık kurulu tarafından ve açık biçimde yapılır. Tasnif sonuçları Ek-5 örnekteki tutanağa geçirilerek imzalanır. Adayların aldığı oy sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır ve üç gün süre ile askıya çıkarılır. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları birleştirilir. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda seçim sonucu kurayla belirlenir. Askı süresi içinde yapılacak itirazları inceleme yetkisi, yönetim kuruluna aittir. Yapılacak itirazlar, askı süresini takip eden üç işgünü içinde karara bağlanır. Oy pusulaları ve diğer belgeler 1 yıl süreyle genel merkezde saklanır. MADDE 8- DELEGELERİN İLANI ve İTİRAZ Seçim sonucu belirlenen delegelerin çalışma alanlarına gore tasnif edilmiş sıralı tam listesi sendika genel merkezi ilan panoları ile sendika kurumsal internet sitesinde seçimi izleyen en geç 2 gün içerisinde yayınlanır. İşbu ilan tarihinden itibaren üç gün boyunca seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. Gelen itirazlar merkez yönetim kurulu tarafından görüşülerek itiraz tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz gelmeyen sonuçlar 3 günlük askı süresinin sonunda; varsa itiraz edilen sonuçlar ise yönetim kurulunun ilgili itirazlara ilişkin karar vermesi ile birlikte kesinleşir. MADDE 9- YÜRÜRLÜLÜK İşbu yönetmelik Genel Yönetim Kurulunun tarih ve 40 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

4 EK-1 SAHNE, PERDE, EKRAN, MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI... ÇALIŞMA ALANI DELEGE SEÇİMİ DUYURUSU Sendikamızın, ikinci Olağan Genel Kurulu, Anatüzüğümüz uyarınca delege usulü ile./.../... tarihinde yapılacaktır. Sendikamız Genel Kuruluna katılmak üzere çalışma alanınızdaki üyelerimiz arasından (.) delege seçilecektir. Delege seçimi,./.../... tarihinde../... saatleri arasında sendika genel merkezinde Abide-i Hürriyet Cad. Arzu Apt. Kat: 2 Daire:3 Şişli /İstanbul adresinde ve (..) sandıkta yapılacaktır. Alanda çalışan üyelerimizi gösteren isim listeleri işbu duyuruyla birlikte genel merkez ilan tahtasına asılmış olup, delege seçimi sonuçlanıncaya kadar askıda kalacaktır. Delegeliğe aday olmak isteyenler... günü çalışma saati sonuna kadar genel yönetim kuruluna, o da mümkün değilse Yeşim Girgin ve Gizem Arlı isimli sendika örgütlenme birim sorumlularına şahsen başvurarak adaylıklarını kaydettirebilirler. Adaylara, delege adaylık belgesi verilecektir. Delege seçiminde oylar, delege adaylarının gösterildiği oy pusulalarında tercih edilen adayların isimlerinin işaretlenmesi suretiyle kullanılacaktır. Seçilecek delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Üyelerimizin bilgilerine saygılarımız ile sunarız. MERKEZ YÖNETİM KURULU

5 EK-2 SAHNE, PERDE, EKRAN, MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU ÇALIŞMA ALANI :... İŞYERİ :... DELEGE ADAYININ ADI VE SOYADI İMZASI ADAYLIK BAŞVURUSUNU ALAN YETKİLİNİN ADI SOYADI GÖREVİ ALINDIĞI TARİH İMZASI

6 EK-3 SAHNE, PERDE, EKRAN MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU ALINDI BELGESİ ÇALIŞMA ALANI :... İŞYERİ :... DELEGE ADAYININ ADI VE SOYADI İMZASI ADAYLIK BAŞVURUSUNU ALAN YETKİLİNİN ADI SOYADI GÖREVİ BAŞVURUNUN ALINDIĞI TARİH ALANIN İMZASI

7 EK-4 SAHNE, PERDE, EKRAN, MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI... GENEL KURULU...ÇALIŞMA ALANI DELEGE SEÇİMİ OY PUSULASI (X)... ( )...

8 EK-5 SAHNE, PERDE, EKRAN, MİKROFON OYUNCULARI SENDİKASI DELEGE SEÇİMİ SONUÇ TUTANAĞI Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası... çalışma alanı için delege seçimleri serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm usulü ile... günü yapılmıştır. Oy kullanma işlemine sendika genel merkezinde, Abide-i Hürriyet Cad. Arzu Apt. No: 155 Kat: 2 Daire: 3 Şişli /İstanbul adresinde saat... 'de başlanılmış ve oy kullanma işlemi saat...'de sona ermiştir. Seçimde toplam... (...) üye oy kullanmış olup: geçerli oyların sayısı... (...), geçersiz oyların sayısı... (...)'dır. Aday olanların aldığı oy sayısı (altta / ek oy pusulasında) belirtilmiştir. Oy pusulası ve seçim evrakları Genel Merkezde saklanmak üzere Sandık Kurulu Başkanına teslim edilmiştir..../.../... SANDIK KURULU BAŞKANI YETKİLİ KİŞİ YETKİLİ KİŞİ

9 DELEGE ADAYLARININ AD VE SOYADI ALDIĞI OY SANDIK KURULU BAŞKANI YETKİLİ KİŞİ YETKİLİ KİŞİ

10

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: A. TEMSİLCİ ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.1. Aday Olma Koşulları A.2. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ 1 KASIM 2015 GÜNÜ YAPILACAK OLAN 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 31 AĞUSTOS 2015 TESİ 1 EYLÜL 2015 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

136 SAYILI GENELGE 1 / 9

136 SAYILI GENELGE 1 / 9 136 SAYILI GENELGE İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Genelge, 7 Haziran

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

ÇUKUROVA AMATÖR BALIKÇILIK DENİZCİLİK VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında Şube veya Temsilcilik açabilir.

ÇUKUROVA AMATÖR BALIKÇILIK DENİZCİLİK VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında Şube veya Temsilcilik açabilir. 1 ÇUKUROVA AMATÖR BALIKÇILIK DENİZCİLİK VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı : ÇUKUROVA AMATÖR BALIKÇILIK DENİZCİLİK VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİDİR. Kısa

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin adı ; KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ Merkezi : Kırklareli ili merkez ilçedir. Dernek Kırklareli ilinin ilçelerinde şube açabilir.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı