HAK MENKUL KIYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARIHLi ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK MENKUL KIYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARIHLi ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)"

Transkript

1 HAK MENKUL KYMETLER A.$.'NiN 30/06/2012 TARHLi ARAC KURUMLAR TARAFNDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDNLATMA FORM (1) HAK MENKUL KYMETLER A* YONETM KURULU BU KAMUYU AYDNLATMA FORMUNUN ELAN TARH MUM!LE HAK MENKUL KYMETLER A.6.'NN FORM KAPSAMNDAK HUSUSLARA L4$KN CAR! DURUMUNU TAM VE D04RU OLARAK YANSMON TASDK EDER VE YATRMCLARN HAK MENKUL KYMETLER A.$.'N!N FAALYETLER!LE MAL VE HUKUK! DURUMU HAKKNDA BLGLENMESN! TEMN EDECSN SERMAYE PYASAS MEVZUAT UYARNCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDNLATMA FORMUNDA YER ALAN BLG LERN DO4RULUtUNDAN ABAC KURUM YONETM KURULU SORUMWDUR. FORMUN KAMUYA A KLANMAS, FORMDAK! BLGLERN SERMAYE PYASAS KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFOLO ANLAMNA GELMEL (1) 30/06/ 2012 tarihll Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu harig olmak Uzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kuruluglann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna li;kin Tebll inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 03/07/ 2012 tarihinde Hak Menkul kiymetler A.S. tarafindan d0zenlenmigtir. 00/00/0000 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretlyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kuruluglann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna li;kin Tebli7inin 5 nd maddesinin ikinci fikrasmm (b) bendi uyannca 00/00/0000 tarihinde Hak Menkul Kiymetler A.S. tarafindan duzenlenmigtir / Sh.1 Taahhut

2 11 A. TANTC BLGLER 1. Araa Kurumun Tkaret Unvam 2. Kurulug Tarihl Ticaret Sidling Teadl EdildlOl Yer ; STANBUL TCARET SCL MEMURLUdU Tkaret Sidi No _ HURRYET MAH. DR. CEML BENGU CAD. HAK $MERKEZ NO:2 KAT:6/A ca&`layan/stanbul Kayith Olunan Vergl Dalreai hakmenkul.com tr ha kmenkulqhakmenkul.com. tr WfHANE VERG DARES / Sh.3 Tanitici Bilgiler

3 a 3 Fp C l' C i -tj!^ ^ 3! a l N ^^ i i i ^ 3 ^! i i 3

4 9. Saliip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve stanbul Menkul Kllymetler Borsasmda (MKB) Faaliyet GSsterilen Pazar/Plyasalar : TABLO /a,- Yetld "gelerine 11 n Bill Her Sahp Olunan Yetld Bel^ eleri Verill"Tarll SaY!s! _ Ahm Satima Aracilik Yetki Beiges! 30/11/1992 ARK / ASA Halka Arza Aracilik Yetki Beiges! 30/11/1992 ARK / HAA 078 Repo - Ters Repo Yetki Beiges! 11/09/1992 ARK / RP Sermaye Piyasasi AraSlannm Kredili Ahm, Agit a Sates ve Odung Alma ve Verme l glemleri Beiges! 13/03/1995 ARK / KRD - 22 TUrev Araglann Ahm Satimina Aracihk Yetki Beiges! Vadell glem ve Opsiyon Borsasi A.$ 'de 03/02/2005 ARK / TAASA - 64 ll! i Tablo 11/b Boras Uvellk Terlhl ve MB'de Faal Gtisterilen Pazar/ Bursa Uyesi Olunmasma + H ',in MKB Yonetim K urul u' nun Karar Tarih! Flllen Faallyet GSsberllen Pater ve sealer Hisse Senetleri Pyasasi i Tahvl v Bono Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Tahvl W Bono Piyasasi Repo Ters Repo Pazan lava n B ler / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

5 10. Ortakhk, Yiinedm Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri tie tigili Olarak tmza Yetkisine Sahip Sahislara tli:ldn Bilgiler: Tablo - Ortakllk Ya S1 in Tkaret mram/ad: f PHLLP BROKERAGE PTE. LTD. Pa Tutan 12,499,994 Oran % THOMAS YEOH 99. ENG LEONG % LOW SEE KONG % ^ ' LM WAH TONG % _ 1 LM WAH LN % EKREM KEREM KORUR_^ % ZE AYGUL % T m % % Tabloya t11odn Apldama: Tablo /a - Arad Kurum Sermayesinin Do$rudan veya Dolayll Olarak %10'undan Fazlaslna Sahip Olan Tlzel Ki i Ortaklann Ortakhk Yapisl 1. TOzel G61 Tlcaret nvam : PHLLP BROKERAGE PTE. LTD. Pay- rufm irwopur O in Tkaret Unvam/Adi : LM HUA MN Oran % 64, LM WAH TONG 85% 3,807,500 LM WAH LiN 5% LM WAH SA 5% % %..._..._.._..._ TOzel 10 in Tkaret nvam : O m Tlcaret nvam/ad: i Pa Tutain -fin () --. m % 3. TUzel '11! ^ret nvam _ggii in Tkaret nvam/ad: Soyad pa Tutan - pren % T am _. - pow L--A / Sh.6 Ortaklik Yapisi

6 Tablo N/a - Yonetim Kurulu elerl ve Genel Mi diir Adi ve Soyad: i Gifrevl THOMAS YEOH ENG LEONG Ytlnetim Kurulu Bagkam EKREM KEREM KORUR Genel MudUr LOW SEE KONG Ytlnetim Kurulu Uyesi LM WAH TONG Ytlnetim Kurulu Uyesi LM WAH LN Ytlnetim Kurulu Uyesi ZED Ytlnetim Kurulu Uyesi Tabloya lyldn Apldama : YOnedm Kunulu nln Atanmaanatll ldn Genel Kurul Karen Teed) Tarfihl TTSG on Tarihi Tablo V/b - Sermaye Plyasasi Faa11yetleri lie tigili tmza Yetldsine Sahip Sahislar Adr ve Soyadi THOMAS YEOH ENG LEONG EKREM KEREM KORUR LOW SEE KONG ZEKA AYG L SMA L ME$E KAM L TERZ ALTO AYGUL Gl revl Ytlnetim Kurulu Ba kam Genel MUdur Ytlnetim Kurulu O yesi Kurumsal Finansman KoordinatorU Mali i ler ve O ra on MUdOrU Takas ve Vezne Yonetmeni TUrev are ar birim y6neticis! Ta n dema : mza Sirldilerlnln Teedl ve lam mza SlutOlednin Tesdi Tarlhl TTSG lan Todhi TTSG Sarm (*) TTSG: TUrldys Ticaret Sidli Genteel / Sh.7 Yonetim Yapisi - mza Yetkisi

7 11 2

8 S ^ 1u L 41 t L a ^ ^ ( i ee 4 7 Z d 2

9 m p 11

10 C. MAL DURUMA LiSKN BLGLER 1. Ballmslz Denetp Gdrfperl we Bllango ve Gellr Tablosuna lllildn Ana Hasp Gruplan L1.30/06/2012 Tarihll Mall Tablolan hlodn Bajinaa Deng! Oer9y0 TWO X - 30/06/2012 Tar9rli Mall Tabkdaw TSbll /Tablialan ca. Yan._ nd^i n 6a*.n Damp Oer0$ o N sent:)a 1100:29 6Arn1 Tl6l.t4B ebre ll rnwlz Danetlm Y epee Kuruluiun (A.$. Tkarat Omam: aaarmm oao.eer ar.a.rr,, Tabloya Milkin ApWanra: Sennaye Plyasasi mevzuab uyannra kuruw gonderlm 50res1 sanunda haadanmak suretlyle, Forma^mlkal ettlnleceldir /12/2011 Tarthll allengo vs OMr Tablosunda Yer Alan Ana leap Gruplan Tablo X'da yer alan bllarko ve gelir tabl su verilerl SER X NO:29 Sayrh tebllo hokomlerlrte gore d0zenlenen mall tablolar esas aline suretlyle haarlanm. br. Table X - 31/12/2011 Tarihil Silence ve ONr Tablosund. Yer Alen Ann Heap Oruplen Ana neap 6nrbu Ad Sea Denedmdan GOP* (TL) aa^maa Danaamden Tuan. NEN VAR.KAR 10,995,050 H. DURAN VARUKLAR ,657,646'..,, 1. AK#tF 13,163,433 TOPLAM 24,068,431 '..V. KSA VADEU BOR(1AR 6,266, , V. UZUN VADEL BORCAR 140, , ,560 17,661,456 18, 950, 339 V. PASF TOPAM ,481 $ 869,604 D(. NET D NEM KARL (ZARAR) 990, ,912 Tabby. tllyhin Aptlama: Sermaye Ptyasas mevzuatl uyanrka kurula gonderim soresl sonunda haarlanmak suretlyle, forma ntikal ettirllecektin Tablo X'un (kind sotunundakl verliere esas tarihll bllanso ve gelir tablosu ve bunlara lipin dlpnotlara adresinden ulaplmasi momkondqr / Sh.11 Bagimeiz Denelim ve Mall Tablo

11 2. Tsm. YUkOmUlUlder ldban He 30/06/2012 Tarhil Sermaye Yeb>rlillol Tablolan /06/2012 Tarlhii Sermaye Yater11141 Tabiolanna lipdn Babrmaz Danabq G6 rog0 Tablo X - 30/06/2012 Tarlhll Sermaya Yeba1111$1 Tablolanna Eldn BaOrmaz Denagi GOrOgO 04maz Denetlml Ynwn KurulwnTlcmW Omram :^ YEM NL MAL MO$AVRLK VE BAGMSZ - _.._..._..._......_._DENETMA* 0i!m zdan?..._..._. BA$BAKANLK SERMAYE PYASAS KURULU BASKANLG'NA ANKARA Aramizda Bagrmsiz Denetim SSzlelmesi bulunan area kurum Bak Mahal Krymetler A.$.'nin Ba,kanl:gmrzca yaymlanan Seri: V No:34 sayrh teblig hukumlerine gore tarihi itibariyle hazirladig i Risk Kargilrgi, Sermaye Yeterliligi Tabani ve Likidine Ytlkumlulugu Hesaplama Tablolan (Sermaye Yeterliligi Tablolan) henuz bagimsiz denetimi tamamlanmamr; olarak incelenmi olup, bu cergevede teblig hukumlerine uygun oldugu anlayilm:hr. Saygilanmizla, H. Kurgat SAHNN Sorumlu Ortak Ba$denetgi Tabloya llpdn AQldama: 2.2. HAK MENKUL KYMETLER A.$.'nin 30/06/2012 Tarihll Soma" YetaO1l$1 Tablolan Tema) YOkOmOJOlded Karpandakl Durumu SERMAYE YETERLLO TABLOLAR ARAQ KURUMUN MARUZ KALABLECEG CESfrL RSKLER SER:V, N0:34 SAYL ' ARAC KURUMLARN SER14AYELERNE VE SERMAYE YETERLLONE L$KN ESASLAR TEBLO' OLCOTLER CERCEVESNDE VE BE LL! VARSAYMLAR ALTNDA TANMLAMAKTADR. BERMAYE YETERLLO UYGULAMAS SERMAYE PYASAS KURULUNUN ABAC KURUMLAPN RSCN TESPT VE TAKP ETMEKTE KULLANDO ARACLARDAN SADECE BRSN TE $ VERLERN BELL BR TARHTE MEVZUATA dl ErMEKTEDR. TABLODAtf UYGUNLUK ARZ ETMES ARAQ KURUM FAALYETLERNN RSK cermedo ANLAMNA GELMEMEKTEDR. Sbz KONUSU VERLERN BELL BR TARHTE MEVZUATA UYGUNWK ARZ ETMEMES SE ARAQ KURUMUN MAL DURUMUNDA SADECE TEBLO cercevesnde SR SHHATSZLK OLDOU ANLAMNA GELMEKTEDR. OLCOTLER Tablo X - HAK MENKUL KYMETLER YOkOmlGlUlderl Karpandald Durumu (2) A.$.'nln 30/ 06/2012 Tarlhll Sennaya Yabf11l61 Tablolan Temal A. Serraye Yeterlili* Taba i Fazlaa/Aci i (TL) B. Asgari Ozsermaye (') Fazlasi/Aq ji (TL) C. Genel Bo anma Sinai % D. Likldite YukOm01u*0 Orarn (%) E.6denmi Serra efazlast i - Tutan do Oram % Mavwsb n_ unluk _ 3,768, Uyyundur.. 13,885, Uygundur 1 ^ % under % Uy4under ' under Tahinua t11.u^ (2) Ssnnaya yata tablolan taml y0k0mltllllgarina llpdn datayh apklamalar k K^ Aydmkdma Formu'nun YOlmm OlUklerlne b 'Sarmaya y~1110 gdn A4klamalar' bdiomonds yet almaktadrr. (3) 30/06/2012 tarlhl ldban lie $ lrkatlmlrln whip oldugu yedd belgelerine karphk Galan cart asgad 6zaarmaye tutan TL'dir / Sh.12 Sermaye Yeteriiligi Tablosu (1)

12 Tablo )a11 - Hak Mankul Krymetlar A.S'nln Tamet Sarmaye Yetel Verllarlnin Teb11^ le len YOkamlftuldar Karparndold Dunu nunun Delarlendldlmaal A. Am Kurumun Temel Sermaye e mn T amamen/lismen Yeferiilici Tebhg lie Ong Vertl Orulenl ri ' --- YUkumllkie'' Tammn/psmn llygun Olup OlmadlOr B. Tel le r.. YUkuml uukere Aylun hk/ nhkiar Olupnu;sa; Bl Ha YGkOmlo A n6 in Oita ^k6 J ve AyklrilK}m Tutan (TL) a da Hang! YGkUmlUiu je Ayklnh m Ortaya Oran! %) i Qkti ji Tuta (7i) ya da Oral (%) 4 62) Aykmhk/Ayklnliklann Ortaya Qkmaslndald Neden/Nedenler: C. Ayklnpk/Ayklnhklann Giderllmesi fpn n-liwnan- Tel Her ; Tabbya tlyldn Apklama: SER14AYE YETE TABLOLAR TEMEL M KLE NE AGK LAMALAR ASal yer alan agklamalar Aran Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formunun BOUmunde ye alan Tablo X'deld sermaye yeterlilit} sonl daha tyi anlaplabilmesini teminen verllmektedir. 1) Sunnay. Yahrllll*l Tabam : Seil:V, No:34 saylli Araa Kurumlann Sermayelenne ve Sermaye YeteriiliCine fli;kin Fsaslar Tebi i uyannca sermaye yeteriil^l taben, Ozsermayeden duran vahlklar ve ll kiss ve kurumlardan clan alaaaklann indirilmesi suretlyle bulunan tutan!fade eder. Ayni Tebli}1n 8 nd maddesi uyannca araa kurumlann sermaye yetetllliji tabanlan; sahip olduklan yetkl belgelerine tekabol eden asgai Ozsennayeleri, risk karail4 toplam ve deoerleme gonunden Onceki son OC ayda olu; n faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi bhhnden az olamaz. 2) AuWd Onarmaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayih Teb} uyannca, bdenmi; Semlaye, emisyon prim!, yenldenl dejerleme deer arb; fonu, yawl yedelder, staff yedeklen, Sze! yedekler, donem ola} an ii kan/zaran st u kalemlerl toplamind Yell di}er yedelder ve neeeeee^^^ddd an gegnig ylllar zarannin du5olmesl Suredyle hesaplanan tutan!fade eder. Asgari Ozsennaye yuk(imlug}o, area kunumlann sahip olduldan yetld belgelerine gate sahip olmak zorunda olduklan Ozsennayenin asgar tutannl!fade eder. Amlan tutar Seri:V, No:34 saydi Tebll*7n 7nd maddest uyannca her yd Kurul trafindan belirenir. Asgarl Gzsermaye fazlasi se, araa kurumun Szsemwyeslnln asgari Gzsernaye tutanni agan klsmml!fade eder. 3) Cants Borganme Srmn: Seri:V, No:34 sayili Tebli}1n 9 uncu maddest uyannca, araa kunumlann bilansoda yer alan tllm lusa ve uzun vadell borpan to plam, sermaye yetehill ji tabanlannin 15 kabnl a;amaz. 4) Luddite YUkamlulllilla : Seri:V, No:34 saylh Teblilln 10 uncu maddest uyannca, araa kurumlar en az kisa vadell borglan kadar dsnen vahlk bulundunnak zorunda dap, ikidite oral donen varhkl ann l suretlyle elde el Andan oran!'den kusuk olamaz. usa vadeli bortlara btllgnmesi 5) AsWrl Odenmip Sennaln : Seil:V, No:34 saylh Tebli*ln 7 nd maddes! uyannca arao kurumlann asgari 8zsennaye tutannin en az %251 kadar Odenmi; veya gkanlml5 sennayeye sahlp olmalan zorunlulu}unu [fade eder / Sh.13 Sennaye Yeterlilig i Tablosu (2)

13 11 D. HAK MENKUL KYME TER A.$.'NN HUKUKt VE MAL DURUMU tle FAALYETLERlNE L$dN OLARAK A KLANMASN STEDtdf DCER HUSUSLAR $irketimiz Ana Sozle;mesinin ; Ama ve Konu ba;likh 3. maddesi, $irketi Temsil ve lzam Ydnetim Kurulu Oyelerinin GOrev Taksimi ba;ikll 10. maddesi ve Kar'in Tespiti ve Da itiml baelikli 17. maddesi tadil edilmietir. SCz konusu de i;iklik tarih ve 8011 saylll TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmietir / Sh.14 Ek Aciklamalar

14 11 MEVZUATTAN KAYNAKLNAN SORUMLULUKLARMZ DAHtL±NDE BU FORMDA YER ALAN BLGLERN GERCEE UYGUN OLDU&,UNU VE FORMUN $RKETN FORM KAPSAMNDA d HUSUSLARA LtSdN CARE DURUMUNU TAM VE DO4RU OLARAK YANST6N BEYAN EDERL Yetldll mzalar HAK MENKUL KYMETLER A.$. Y6netim Kunulu Oyesi HAK MENKUL O:YMETLER A.$. Genel MUdOrii Adi Soyad, J ZEKAAYGUL Adi Soyadi EKREM KEREM KORUR G6revl _J Genel MUdUr Ya mci Ganmd Genel M Or rma msa 4EtNJKtPLFMMA & ^S. Onvan Kurumsal Finansman KoordinatorU Onvan Yonetim Kurulu Ba;kan Vekll Adnw HUrriyet Mah. Dr.Cemil BengO Cad. ' Hak ;merkezi No-2 Kat :6/A Ca layan Ka ethane/stanbul Adres HUrriyet Mah. Dr.Cemil Bengu Cad. Hak ;merkezi No:2 Kat :6/A Ca6layan Ka ethane/stanbul / Sh.15 Beyan ve mza

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 31.03.2012 ARA DÖNEM YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL KIYMET ALIM/SATIMA ARACILIK RAPOR DÖNEMĐ

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.5.'NiN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı