T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul"

Transkript

1 T.C. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul HAFİF VE ORTA MİTRAL STENOZU OLAN HASTALARDA SOL ATRİAL HACİM İNDEKSİ VE İSTİRAHAT PLAZMA BNP DÜZEYLERİNİN EGZERSİZ TAHMİNİ PULMONER ARTER BASINCI İLE OLAN İLİŞKİSİ DOÇ.DR.MEHMET EREN Kardiyoloji Şefi,Tez Danõşmanõ DR. İLHAN İLKER AVCI Kardiyoloji Uzmanlõk Tezi 2005

2 Türkiye de Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinin kurulmasõ ve gelişmesinde büyük emeği olan, hastanemizin kurucusu, merhum Prof. Dr. Siyami Ersek hocamõzõ saygõyla anõyorum. Sayõn Başhekimimiz Prof. Dr.İbrahim Yekeler e Başta tez çalõşmamda yönlendirme ve desteklerini benden esirgemeyen değerli hocamõz Kardiyoloji Klinik Şefi Doç.Dr Mehmet Eren ve Kardioloji Klinik Şefim Doç. Dr. Neşe Çam olmak üzere birlikte çalõşmaktan onur duyduğum Kardiyoloji Klinik Şefleri Dr. Aydõn Çağõl, Dr. Birsen Ersek, Dr. Tanju Ulufer, Dr.Tuna Tezel,Doç. Dr. Ahmet Narin, Doç. Dr. Kadir Gürkan, Doç. Dr. Kemal Yeşilçimen e Kardiyoloji Şef Muavinlerimiz Doç. Dr. Gülşah Teyyareci,, Dr. Hasan Sunay, Dr.Öner Engin,, Dr. Recep Öztürk, Doç. Dr.İzzet Erdinler, Doç. Dr. Osman Bolca, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Radyoloji,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Şef ve Şef Muavinlerine, Tez çalõşmamda büyük destek ve yardõmlarõnõ gördüğüm Dr. Nevzat Uslu ya. ve diğer tüm başasistan ve uzmanlarõmõza ve asistan arkadaşlarõma, Hastane hemşireleri, personeli ve tüm çalõşanlarõna, Bu günlere gelmemde sonsuz destek ve sevgileriyle yanõmda olan aileme ve eşim Hatice Avcõ ya Teşekkürlerimi sunarõm. 2

3 GİRİŞ Mitral stenoz (MS) özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli düzeyde mortalite ve morbitideteye neden olan ciddi bir halk sağlõğõ problemidir. MS de temel patoloji sol atriumdan sol ventriküle kan akõmõnõn anormal mitral kapak fonksiyonu nedeniyle engellenmesidir.ms de klinik bulgular asemptomatik ileri mitral stenozundan, semptomatik hafif veya orta mitral stenozuna uzanan geniş bir yelpaze gösterir. Semptomatik ileri MS i bulunan hastalarda tedavi seçenekleri genelde açõktõr. Buna karşõn henüz semptomatik aşamaya gelmemiş veya semptomatik olup hafif-orta düzeyde MS i olan hastalarda ekokardiografik muayene ile hastalarõ tedavi açõsõndan yönlendirmek sorun teşkil etmektedir. Mitral stenozu olan hastalarda dispne, yorgunluk gibi klinik semptomlar genelde istirahat kapak alanõ 1.5 cm2 nin altõna düşünce gözlenir. MS hastalarõnda semptomlarõn gelişmesi veya istirahat PAP > 50 mmhg ( Pulmoner arter basõncõ ) olmasõ durumunda girişim yapmak gerekebilir.bu kriterlere rağmen hastalõklõ mitral kapağõn doğal pliabilitesindeki farklõlõklar ve aynõ zamanda mitral kapak alanõ ve PAP tahminlerinin akõm bağõmlõlõğõ nedeniyle tedavi seçenekleri konusunda karar vermek zordur. Tahmini kapak alanõ istirahat ve egzersiz sõrasõnda farklõlõklar gösterebilir ve bu aynõ kapak alanõna sahip hastalarda,egzersizde farklõ semptomlar görülmesinin nedenidir.bundan dolayõ MS li hastalarõn bu grubunda strese bağlõ hemodinamik değişikliklerin değerlendirilmesinde egzersiz ekokardiografi uygulanabilir.egzersiz ekokardiografi kullanõlarak elde edilen transmitral gradient ve kapak alanõ ölçümleri, kateterdeki manometrik ölçümlerle iyi bir korelasyon gösterir. Ancak MS li hastalarda egzersiz testi uygulamasõ zaman alõcõ bir işlemdir. Egzersiz testinin ülkemizde ulaşõlabilirliğinin kõsõtlõlõğõ ve egzersiz sõrasõnda ekokardiografik olarak görüntü almanõn zorluğu bu testin kullanõmõnõ kõsõtlamaktadõr.bu çalõşmada ilk olarak hafif orta mitral stenozu olan hastalara istirahat ve egzersiz sonrasõ BNP düzeyleri ve bunun mitral darlõğõ ile ilişkisi 3

4 değerlendilecek, ikinci olarak egzersiz testi uygulanarak hastalarda gelişecek hemodinamik değişiklikleri, pulmoner arter basõncõnõ öngörmede sol atrial volüm indeksinin rolü araştõrõlacaktõr. 4

5 GENEL BİLGİLER Mitral stenoz Etyoloji Mitral stenozu (MS), sol atriumdan sol ventriküle kan akõmõnõn anormal mitral kapak fonksiyonu nedeniyle engellenmesidir. Erişkin yaştaki hastalarõn çoğunda etyoloji, geçirilmiş romatizmal kardittir.( 1 )Romatizmal mitral kapak hastalarõnõn % 60 õ geçirilmiş Akut Romatizmal Ateş ( ARA ) veya kore hikayesi vermezken,akut romatizmal kardit hikayesi olanlarõn ise ancak % 50 sinde klinik olarak valvuler kalp hastalõğõ oluşmaktadõr.( 2 ) İlk epizod ile semptomatik MS prezantasyonu arasõnda,ortalama 10 ile 20 yõllõk bir süre vardõr.mitral stenozunun diğer nadir sebepleri arasõnda paraşüt mitral kapağa veya supravalvüler mitral ringe bağlõ oluşan konjenital mitral stenoz, sistemik lupus eritematosus, romatoid artrit, Hurler-Hunter fenotipli mukopolisakkoridozlar, karsinoid sendrom gibi sistemik hastalõklardõr. Sol atrial tümörler ( özellikle miksoma ), vejetasyonlu enfektif endokardit, sol atrial trombüs sol atrumda konjenital membran ( kor triatrum ) mitral stenozu taklit edebilir.mitrak anüler kalsifikasyon daha çok mitral yetmezliği ( MY ) yaparken kapakta stenozada yol açabilir. Romatizmal kapak hastalarõnõn % 25 i saf MS, % 40 õ kombine MS ve MY dir.( 3 ) Mitral Kapak Anotomisi Anotomik olarak mitral kapak, mitral yaprakçõklar, korda tendinea, papiller kaslar, papiller kaslara bitişik ventriküler miyokard ve fibromusküler mitral annulus tan oluşur.yaprakçõklarõn fibröz dokusunun tabanõ, mitral annulusun fibromusküler yapõsõyla çepeçevre devamlõlõk gösterir.yaprakçõklarõn serbest kenarlarõ girintili çõkõntõlõdõr.iki büyük 5

6 girinti anterolateral ve posteromedial komissürler, kapağõ anterior ve posterior olarak ikiye ayõrõr.anterior yaprakçõk daha uzun olup semisirküler veya triangüler bir yapõdõr.her iki yaprakçõğõnda dõş 1/3 ü daha kaba ve opaktõr.kaba ve pütrüzlü olan kõsõm ventriküler yüzde kordalarõn yapõşma yeridir.bu kaba alanõn üst kenarõ koaptasyon hattõnõ oluşturur.anterior yaprakçõk aortun sol koroner küspisinin tamamõ ve non koroner küspisin yarõsõ ile komşuluk gösterecek şekilde kalbin fibröz iskeletine bağlanõr.orifisin en büyük çapõ anterolateral komissürden posteromediale uzanõr.küspis uçlarõ ve ring arasõnda cm lik bir komissural doku mevcuttur.normal kapak alanõ ise 4-6 cm2 dir. Korda tendinea anterolateral ve posteromedial papiller kaslarõn uçlarõndan çõkarak,her iki yaprakçõğõn serbest uçlarõna ve pürüzlü olan kõsmõn süperior kenarõna yapõşõr.posteromedial kasõn kordalarõ ön ve arka yaprakçõklarõn medial yarõsõna,anterolateral kas kordalarõ ise her iki yaprakçõğõn lateral kõsmõna yapõşõr. Anotomik olarak anterolateral ve posteromedial olarak isimlendirilmelerine rağmen her iki papiller kas da ventrikülün posterior hemisferinde yer alõr.bu yüzden ekokardiografik bakõş açõsõyla medial ve lateral olarak tanõmlanmasõ yeterlidir.( 4 ) Papiller kaslar,sistolik kontarksiyon esnasõnda alttaki miyokard ile uyumlu çalõşõrlar.anterolateral papiler adale genelde bir tanedir ve sol koroner sistemden çift taraflõ beslenir.aksine posteromedial adalenin birçok başõ vardõr ve sõklõkla sadece sağ koroner arterden beslenir.bu yüzden papiller kas disfonksiyonu oturduğu miyokard segmentinin disfonksiyonu ile beraberdir. ( 5 ) Mitral Stenozda Patofizyoloji Akut romatizmal kardit perikard, miyokard ve endokard tutulumu gösterdiğinden pankardit olarak tanõmlanõr.ara çeşitli derecelerde komissural füzyon yapar; bazõ hastalarda balõk ağzõ şeklinde hafif, diğerlerinde düğme deliği şeklinde ileri darlõk olabilir.küspislerde hareket kõsõtlõlõğõna sebep olan kalõnlaşma ve kalsifikasyon görülür.inflamasyona bağlõ kordal kalõnlaşma, 6

7 fibrozis ve kalsifikasyon kapak alanõnõ daraltan diğer faktördür.sol atrium, orifis daraldõkça ve sol atrial basõnç arttõkça genişler. Mitral kapak alanõnõn azalmasõ ile birlikte sol atriumdan ventriküle kanõn geçişi sõrasõnda oluşan sürtünme ile enerji kaybedilir ve bunun sonucunda daralmõş kapak boyunca bir basõnç gradienti oluşur.kapak alanõ, kardiak debi, akõm periyodu ve ortalama transmitral diastolik gradient Gorlin formülü ile belirlenir.kapak alanõ küçük olduğu zaman, kardiak debinin idamesinin yüksek bir gradient, yani yüksek sol atrium basõncõ gerektirdiği açõkça görülmektedir. Gorlin Formülü: Kardiak output/diastolik dolum periyodu kalp hõzõ Area = 3,77 ortalama trasmitral basõnç gradienti Egzersiz ve gebelik sõrasõnda oluşan kardiak debi gereksimindeki artõş, yüksek transmitral gradientlere ve sol atrium basõnçlarõna neden olur. Kalp hõzõ arttõkça diastol için kalan zaman miktarõ azalõr.kan mitral kapaktan yalnõzca diastol sõrasõnda aktõğõndan, sabit atõm hacminde akõm hõzõ, akõm periyodu ile ters orantõlõdõr. Sol atrium hipertansiyonundan, kalp hõzõ ve kardiak debi artõşõ ile birlikte, belirgin bir artõş gösteren sol atrium ve sol ventrikül arasõndaki basõnç gradienti sorumludur.( 5 ) Sinus ritmindeki MS li hastalarda ortalama sol atrial basõnç yüksektir ve moniterizasyonda belirgin bir a dalgasõ ve yavaşlamõş bir y inişi ile birliktedir.pulmoner vasküler rezistansõ yüksek olmayan hafif ve orta MS li hastalarda istirahatde pulmoner arter basõncõ normal veya minimal yüksektir.ancak egzersizle pulmoner arter basõncõ yükselir.bununla birlikte ciddi MS li hastalarda pulmoner vasküler rezistans ve pulmoner arter basõncõ istirahat de bile yüksek bulunabilir.çok nadir olarak bazõ hastalarda pulmoner arter basõncõ sistemik basõncõn üzerine çõkabilir.egzersiz ve taşikardi ile sol atrial ve pulmoner arter basõnçlarõ ileri düzeyde artar.orta derecede pulmoner hipertansiyonda ( 7

8 Sistolik basõnç mmhg ) sağ ventrikül performansõ genellikle korunmuştur.( 6 ) İleri pulmoner hipertansiyonlu,ms hastalarõnda egzersiz sõrasõnda sağ ventrikülün ejeksiyon frekansõnõn ( EF ) normal artõşõnõn olmamasõ yaygõndõr. İzole MS li hastalarda sol ventrikül diastolik basõncõ normal sõnõrlardadõr.bununla birlikte beraberinde MY, aort kapak lezyonlarõ,sistemik hipertansiyon,iskemik kalp hastalõğõ ve kardiyomiyopatisi bulunan hastalarda yüksek olabilir.izole MS li hastalarõn % 85 de sol ventrikül diastol sonu hacmi normaldir.geri kalan %15 hastada ise azalmõştõr.( 7 ) İzole MS li hastalarõn yaklaşõk % 25 de sol ventrikül EF si ve diğer sistolik performans indeksleri normalin altõndadõr.sistolik disfonksiyonun en olasõ nedenleri önyükte( preload ) kronik azalma ve ardyükte ( afterload ) kronik yükselmedir.(8) Bölgesel hipokinezi yaygõndõr.hipokinezi, birlikte olan iskemik kalp hastalõğõ ile veya posterobazal bölgedeki skar dokusunun artõşõndan, subvalvüler fibrozisten kaynaklanabilir.sağ ventrikül erken dolumunun daha hõzlõ olmasõna bağlõ septumun sol tarafa yer değiştirmesi, sol ventrikül kompliansõnõ azaltabilir.( 9 ) MS li hastalarõn çoğunda egzersiz ile sistol sonu volümünde bir miktar azalma ve EF de bir miktar artõş gözlenir.( 10 ) MS li hastalarda pulmoner hipertansiyon; 1 ) Yüksek sol atrium basõncõnõn pasif olarak geriye iletilmesinden, 2 ) Sol atrial ve pulmoner venöz hipertansiyonun tetiklediği pulmoner arterial konstriksiyondan ( reaktif pulmoner hipertansiyon ), 3 ) Pulmoner vasküler yataktaki organik obliterativ değişikliklerden kaynaklanõr. Pulmoner hipertansiyon uzun dönem ciddi MS in bir komplikasyonudur.( 11 )Zamanla ciddi pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, sağ ventrikül ve annulus dilatasyonu ve bunlara sekonder triküspit, bazende pulmoner regurjitasyon ile sonuçlanõr.ciddi MS li hastalarda pulmoner ve bronşial venler arasõnda şantlar oluşur.( 12 ) Bu venlerin rüptürüne bağlõ hemoptizi oluşabilir.ciddi MS li hastalarda akciğer kompliansõ azalõr ve solunum işi artar.pulmoner kan akõmõnda bazalden apekse doğru artõş izlenir. 8

9 MS li hastalarda mitral obstruksiyonun derecesine bağlõ olarak hemodinamik spektrum, normal kardiak output ve yüksek transmitral gradientli durumdan, düşük kardiak output ve düşük transmitral gradientli duruma kadar uzanabilir.( 3 ) Sol atrial ve pulmoner basõnçlarõn kronik olarak istirahatde mmhg nõn üzerinde olmasõ, normal hayatla bağdaşan bir durum değildir.bu sõnõrõn ötesinde kapiller hidrostatik basõnç, plazma onkotik basõncõnõ geçer interstisyel ve intraalveolar alana pulmoner lenfatiklerin uzaklaştõramayacağõ kadar sõvõ transüdasyonu olur.kapak alanõn 1 cm2 nin altõna indiğinde, pulmoner kapiller basõncõn pulmoner ödem seviyesinin altõnda kalmasõ için tek alternatif, transmitral akõmõn azaltõlmasõdõr.kardiak debinin azalmasõ pulmoner dolaşõmõn küçük dallarõndaki vasküler tonus artõşõna bağlõdõr.( pulmoner vasküler hastalõk ) Orta dereceli MS de kalp debisinde azalma sadece egzersiz esnasõnda ortaya çõkabilir. Ciddi MS li pulmoner hipertansiyonu olan çoğu hastada istirahat kalp debisi düşüktür.( 13 ) MS de sõk olarak hissedilen ve objektif olarak da gösterilen egzersiz kõsõtlamasõ multifaktöriyeldir. Egzersiz veya istirahatdeki sol atrial basõnç veya istirahatdeki mitral kapak alanõ ile ilişkili olmayabilir.egzersiz kõsõtlamasõ, kalp debisini yeterince yükseltememe ve egzersiz esnasõnda pulmoner arter basõncõnda yükselme ile de ilişkili bulunmuştur.( 14 ) Sol atrial fonksiyon,hem normal hem de hastalõklõ kalplerde büyük önem taşõr.sol atrium yalnõzca,sol ventriküler sistol esnasõnda kanõn depolanmasõ ve toplanmasõ için bir rezervuar olmakla kalmaz aynõ zamanda geç ventriküler dolumu arttõran bir kontraktil pompa olarak da fonksiyon görür.sol atriumun bu fonksiyonu özellikle mitral ve aort stenozu,hipertrofik kardiyomiyopati gibi ventriküler dolum için atrial katkõnõn çok gerekli olduğu durumlarda önem taşõr. Mitral stenozda ; Sol atrium ardyündeki artõş, sol atriumda çeşitli anotomik ve fizyolojik değişikliklere neden olur.ms de artmõş sol atrial basõnç ve volüm yükü meydana gelir.atrial miyositlerdeki aşõrõ gerilim, bu hücrelerin varolan koşullara 9

10 yanõt olarak çeşitli biokimyasal yanõtlar üretmesine ve atrial hipertrofi için büyüme faktörleri salgõlamasõna neden olur.sonuçta sitokin üretimi ve nörohormonal aktivasyonun neden olduğu sistemik bir yanõt oluşur.eğer miyositlerin maruz kaldõğõ bu stres devam ederse adaptif mekanizma yetersiz kalõr,geri dönüşümsüz miyosit hasarõ ve apopitotik hücre ölümü meydana gelir. Mitral kapak hastalõğõ ve romatizmal kardite sekonder atrial inflamasyon ; sol atrial dilatasyona, atrium duvarõnda fibrozise ve atrial kas bandlarõnda disorganizasyona neden olur.kas bandlarõnda ki bu değişiklikler iletim hõzlarõnda farklõlõklara ve refraktör periyod homojenitesinde bozulmaya yol açar.otomatik fokus yada reentriye bağlõ oluşan prematür atrial aktivasyonlar atrial fibrilasyonu presipite edebilir. ( 3 ) Ayrõca Framingham çalõşmasõnda; kardiovasküler hastalõk ile birlikte sol atrium boyutlarõndaki artõşõn yüksek inme,ölüm ve atrial fibrilasyon oranlarõna neden olduğu gösterilmiştir.. Yukarõda bahsedilen nedenlerden dolayõ tüm kardiak hasta gruplarõnda sol atrial fonksiyon ekokardiografik olarak dikkatle değerlendirilmelidir. Şekil 1 de Mitral Stenoz patofizyoljisi özetlenmiştir. LVDP Mitral Stenoz (MKA ) Mitral Gradient Diastolde kõsalma (Taşikardi) AV senkron kaybõ (AF,kalp bloğu) Pulmoner venöz akõm (Volüm yüklenmesi) Sol atrial basõnç Sol atrial genişleme Pulmoner venöz basõnç Atrial aritmiler Pulmoner ödem Pulmoner arterial hipertansiyon Sağ ventrikül Hipertansiyonu,hipertrofisi,genişlemesi ve TY SEMPTOMLAR 10

11 Mitral Stenozda Klinik Bulgular MS in temel semptomu egzersiz dispnesidir ve büyük oranda azalmõş pulmoner kompliansa bağlõdõr.dispne öksürük ve wheezing ile birlikte olabilir. Hastalarõn vital kapasiteleri azalmõştõr.ciddi MS i olanlar olağan fizik aktiviteleri sõrasõnda bile dispne hissedebilirler.ortopne ve pulmoner frank ödemi ataklarõ geçirebilirler.bu hastalarda pulmoner ödem ; efor,emosyonel stres,solunum yollarõ enfeksiyonlarõ,gebelik,hõzlõ ventrikül yanõtlõ atrial fibrilasyon ve diğer taşiaritmilerle ortaya çõkabilir.pulmoner vasküler direnci belirgin derecede yüksek hastalarda sõklõkla sağ ventrikül yetmezliği bulgularõ da mevcuttur.( 15 ) Hemoptizi Hemoptizinin çeşitli sebepleri mevcuttur.1) Ani masif kanama (pulmoner apopleksi ) nadiren ölümcüldür;sol atrial basõnç artõşõ ile dilate ve duvarlarõ incelmiş olan bronşial venlerin rüptürü hemoptizinin sebebidir.pulmoner venöz hipertansiyonun persiste etmesiyle ven duvar kalõnlõklarõnda artõş olur ve hemoptizinin bu formu kaybolur. 2 ) Paroksismal noktürnal dispne ataklarõ sõrasõnda kan lekeli balgam 3 ) Alveolar kapiller rüptürün olduğu akut akciğer ödeminin pembe köpüklü balgamõ 4 ) Geç dönem kalp yetersizliğiyle ilgili pulmoner enfarktüs 5 ) Özellikle nemli ve soğuklu iklimlerdeki MS hastalarõnda kronik bronşit komplikasyonu olarak görülen kan lekeli balgam ( 16 ) Göğüs Ağrõsõ % 15 hastada gerçek anjina pektoristen ayõrt edilmesi zor bir göğüs ağrõsõ vardõr.bunun nedeni pulmoner vasküler hastalõğa ikincil, sağ ventiküler hipertansiyon veya birlikte olan 11

12 koroner atheroskleroz olabilir.nadir olarak koroner tõkanõklõk koroner embolizasyon ile olabilir.bazõ hastalarda tüm incelemelere rağmen neden saptanamayabilir. ( 17 ) Sistemik Embolizm Antikoagülasyon ve uygun cerrahinin olmadõğõ dönemde mitral kapak hastalõğõndan ölümlerin % 25 den embolik olaylar sorumluydu.ms li hastalarõn % i hastalõk seyrinde bir veya daha fazla embolik olay geçirirler.bu hasta grubunun % 90 da ritm atrial fibrilasyondur.sinüs ritmdeki bir hastada emboli, parosismal AF yi veya altta yatan bie endokarditi düşündürmelidir.embolilerin % 75 i serebraldir.embolik olay geçiren hastalarda yapõlan cerrahi sol atrial eksplorasyonda, trombüs saptama olasõlõğõ ise sadece % 25 dir.(16) Bu durum embolik fenomenden sorumlu sol atrial trombüsün yerinden tamamen koptuğunu göstermektedir.embolik olay insidansõ kardiak debi ile ters, yaş ve sol atrial appendiks boyutu ile düz orantõlõdõr; mitral kapak alanõ ile bir ilişki gösterilememiştir.aksine dispne bile gelişmemiş hafif MS de ilk semptom emboli kaynaklõ olabilir. Diğer semptomlar arsõnda genişlemiş sol atriumun rekürren larengeal sinire basõsõ, tekrarlayan hemoptizi ataklarõ sonrasõ oluşan pulmoner hemosiderozis, sistemik venöz hipertansiyona bağlõ hepatomegali, ödem, assit, ve hidrotoraks sayõlabilir. Fizik Muayene Ciddi MS li hastalarda düşük kardiak debi ve sistemik vazokonstriksiyon nedeniyle pembe-mor renkli yüz görünümü ( Facies mitrale ) oluşabilir. ( 18 ) Arteriel nabõz genellikle normaldir fakat düşük kardiak debide düşük volümlü olabilir.sinüs ritmindeki hastalarda juguler venöz nabõz trasesinde dev a dalgalarõ görülebilir. AF li hastalarda a dalgasõ kaybolur.prekardium palpasyonunda parasternal impuls ve ele gelen P2 pulmoner hipertansiyonda görülür.kapaklar mobil ise S1 ve diastolik rulman ele gelebilir.sağ ventrikül 12

13 yetersizliği geliştiğinde ise sol ventrikül impulsu laterale kayar presistolik ve erken sistolik dalga ( S3, S4 ) hissedilebilir.oskültasyonda mitral kapak hareketleri ileri derecede kõsõtlanmadõğõ veya ileri derecede mitral ve aort yetersizliği gelişmediği sürece S1 serttir.pulmoner hipertansiyonla beraber S2 sertleşir, sağ ventrikül yetersizliği geliştiğinde sağ kaynaklõ S^ve S+ duyulabilir.steteskop diyaframõ ile apeksde en iyi duyulan opening snap,s2 yi izler ve sol atrial basõnç arttõkça S2 ye yaklaşõr.opening snap varlõğõ darlõğõn hafif olduğunu göstermez ancak kapaklarõn pliabilitesini işaret eder.diyastolik rulman sõklõkla sadece apeksde duyulur.üfürümün diastol boyunca uzunluğu kapak darlõğõ ile doğru orantõlõdõr.presistolik şiddetlenme atrial kontraksiyon ile oluşur Laboratuar Bulgularõ Elektrokardiografi Hafif MS in saptanmasõnda EKG sensitif değildir ancak orta ve ciddi MS de karekteristik değişiklikler gözlemlenebilir.sol atrial genişleme ( D2 de p dalgasõ süresinin 0.12 sn den fazla olmasõ ve/veya +45 ve -30 derece arasõ p dalgasõ aksõ ) sinüs ritmindeki ciddi MS in temel bulgusudur.v1 de terminal negatif P dalgasõ ve çentikli, bifid P dalgasõ ( P mitrale ) sol atrium dilatasyonun bulgularõ arasõndadõr.sol atrial genişlemenin EKG bulgularõ, sol atrial volümle ilişkilidir ve başarõlõ valvotomi sonrasõ gerileyebilir.sağ ventikül hipertrofisi bulgularõ ( QRS aksõ < 80º ; V1 de R/S >1 ) pulmoner hipertansiyonlu hastalarõn yarõsõnda özellikle PA sistolik basõncõ mmhg arasõndaysa görülebilir.( 19 ) Teleradyografi MS li hastalarda sol atrial genişlemeye bağlõ radyogarfi bulgularõ belirgin olmasõna rağmen bazõ hastalarda yalnõzca apendiksin genişlemesine bağlõ kalbin sol konturunda düzleşme görülebilir.lateral ve sol anterior oblik bakõşlarda sol atrial genişleme izlenir.sol 13

14 ana bronşta elevasyon gözlenebilir.akciğer alanlarõndaki değişiklikler MS in ciddiyetini dolaylõ olarak yansõtõr.interstisyel ödem ciddi obstruksiyonun bir belirtecidir ve kendisini kostofrenik açõda Kerley B çizgileri şeklinde gösterir.ciddi uzun dönem MS in bulgusu hilusta izlenen Kerley A çizgileridir.nadiren pulmoner hemosiderozis ve ossifikasyonda bulunabilir. Ekokardiografi MS li hastalarõn tanõsal değerlendirilmesinde Ekokardiografi, bir köşe taşõdõr.mitral kapak iki boyutlu (2-D) transtorasik(tte) ve transözafagial(tee) ekokardiogramlar ile değerlendirilir.tte de mitral kapak, parasternal uzun eksen,parasternal kõsa eksen ve apikal dört boşluk olmak üzere, üç planda görüntülenir.( 20 ) Mitral stenozu 2-D ekokardiografide, anormal diastolik hareketi, komissürlerin füzyonu, daralmõş olan kapak alanõ, kalõnlaşmõş, deforme olmuş yer yer kalsifik yaprakçõk yapõsõ ile karakterizedir.deforme kapağõn artmõş ekojenitesi kapak orifis kenarlarõnda komissural füzyon hattõnda en belirgindir.kapak deformitesi ilerledikçe artmõş olan reflektivite annulusa doğru ilerler.ekojenite artõşõnõn uçlardan annulusa ilerlemesi romatizmal MS i mitral annuler kalsifikasyondan ayõrõr.dahaa çok anterior yaprakçõkta izlenen anormal hareket, yaprakçõk uçlarõnõn kõsõtlõlõğõ, anterior yaprakçõğõn sol ventrikül çõkõş yolu (LVOT) yönüne kubbeleşmesi ( doming), diastolik ilk kapanma hareketinin kõsmen veya tamamen kaybõ ile karakterizedir.diastolde hõzla açõlan posterior yaprakçõk sol atriuma iç bükeyhale gelip kõsõtlanõr.anterior yaprakçõk ise uçlarõ komissural füzyonla kõsõtlandõktan sonra,gövdesel olarak anterior hareketine devam eder ve uçlar eşlik etmediğinden karakteristik doming hareketi oluşur.anterior yaprakçõk gövdesi hem kendi hemde posterior yaprakçõk ucunu anteriora çekerek orifis alanõnõ daha da daraltõr.diastolik doming göreceli olarak MS a spesifik ise de mitral kapak prolapsusu sendromunda,mitrak kapak anterior yaprakçõk 14

15 ucunda vejetasyon veya kitle durumunda da görülebilir.ancak mitral kapak prolapsusunda hareket kõsõtlõlõğõ yoktur. Mitral stenozunun M-mod ile değerlendirilmesi ekokardiografinin ilk kullanõm alanõdõr.bu metodla tanõ; kalõn, deforme ve kalsifiye olan kapağõn artmõş ekojenitesinin, kapağõn açõlõm amplitüdünün azaldõğõnõn, posterior yaprakçõğõn anterior hareketinin ve diastolik E-F eğiliminin azaldõğõnõn gösterilmesi ile olur.e-f eğiminin stenozun ciddiyeti ile ilişkisini değerlendirmek için yapõlan çok sayõda çalõşma vardõr; ancak bu parametrenin etkilendiği faktörlerin ( yaprakçõk fibrozis ve kalsifikasyonu, sol ventrikül kompliansõ, tarnsmitral akõmõnõn hõz ve volümü, kalp hõzõ, mitral annulusun diastolik hareketi ) çokluğu da dikkat çekicidir.postterior yaprakçõğõn anteriordan bağõmsõz olarak posteriora hareket etmesi ve doming yapmasõ ancak % 18 vakada görülür.atrial kontraksiyonla kapak açõlõmõ yararlõ bir gösterge olabilir, bu durum kapak alanõn 1.2 cm2 nin üstünde olduğunu düşündürür.( 16 ) Özet olarak MS li hastalarda tipik M-mod ve 2-D inceleme algoritmasõ 1)Kalõnlaşmõş ve kalsifiye mitral yaprakçõk ve subvalvüler aparatõn değerlendirilmesi 2)M-Mod ile azalmõş E-F eğimi 3) Anterior yaprakçõğõn diastoldeki doming hareketinin ( Hokey sopasõ görünümü ) değerlendirilmesi 4)Posterior mitral yaprakçõk hareketlerinin kõsõtlõlõğõnõn değerlendirilmesi 5)Parasternal kõsa aks incelemede mitral orifisin balõk ağzõ şeklinde görünümünün değerlendirilmesi 6) Artmõş sol atrium boyutu ve potansiyel trombüs formasyonunun değerlendirilmesi ( 21 ) 15

16 Doppler ekokardiografi Mitral stenozunun ciddiyetinin ve pulmoner arter basõnçlarõnõn non-invaziv değerlendirilmesinde kullanõlan en doğru tekniktir.renkli doppler incelemede MS le birlikte olan Mitral yetmezliği, aort yetmezliği gibi diğer kapak hastalõklarõ değerlendirilebilir.triküspit yetmezliği hõz sinyalinden pulmoner arter basõncõ tahmin edilebilir.( 3 ) Mitral orifis alanõ daraldõkça ve sol atrial basõnç arttõkça akõm akselerasyonu ve pik velosite artar,deselerasyon hõzõ azalõr.velosite artõşõ direkt olarak sol atrium basõncõ ile ilgilidir;fakat pik velosite artõşõ tek başõna stenoz olarak yorumlanamaz ; zira mitral yetmezliği ve ventriküler septal defekt gibi tarnsmitral akõmõ arttõran patolojiler varlõğõnda velosite artõş gösterir.ancak bu koşullarda deselerasyon hõzõ normal veya artmõştõr.akõm velositesi atrial kontraksiyon mevcutsa tipik olarak ikinci bir artõş gösterir.atrial fibrilasyonda ise akõm velositesi gradient kaybolana veya ventriküler sistol olana kadar sürekli ve avaş bir azalma gösterir. Doppler ekokardiografide kapak üzerindeki gradient, kapak alanõn değerlendirmede non invaziv bir olanak sağlar. Artmõş ortalama transmitral gradient mitral stenozunun karakteristiğidir ve continuous wave Doppler ( CWD ) ile kesin ve tekrarlanabilir olarak ölçümü mümkündür.sol atrium ve ventrkül arasõndaki anlõk gradient modifiye Bernoulli eşitliği ile hesaplanõr: P = 4 V ² Ortalama gradient ise günümüz ekokardiografi cihazlarõnõn hesaplama program yazõlõmlarõ sayesinde hesaplanõr.mitral stenozunun ileri akõm jeti santral ve sol ventriküler apeks yönündedir.bu nedenle diğer kapaklarda karşõlaşõlan akõma paralel bir açõyõ elde etme güçlüğü ve olasõ hata, mitral stenozu için geçerli değildir. 16

17 Ortalama transmitral basõnç gradientine göre mitral stenozun derecelendirilmesi 2-5 mmhg Hafif 6-12 mmhg Orta >12 mmhg İleri Şeklindedir. Planimetrik kapak alanõ ölçümünde, mitral orifis, parasternal kõsa aksda görüntülenir.bu bakõda kesitler kapak uçlarõndan çeçmeli ve klasik balõk ağzõ görüntüsü ortaya çõkarõlmalõdõr.planimetrik yöntem ile kapak alanõ ölçümü hataya açõktõr ve bu konuda deneyim gerektirir. ( 16 ) Doppler ile mitral kapak alanõ hesaplanõrken diastolik basõnç yarõlanma zamanõ metodu kullanõlõr.ilk olarak kateterizasyona uygulanan bu metod ; prensip olarak darlõk derecesi arttõkça sol atrium ve sol ventrikül arasõndaki basõnç azalmasõnõn doğru orantõlõ olarak yavaşlamasõna dayanõr. Yarõlanma zamanõ tanõmsal olarak başlangõç pik basõnç gradientinin % 50 azalmasõ için gereken zamandõr.yarõlanma zamanõ, transmitral akõm velosite eğrisinden elde edilen deselerasyon zamanõ ( t ) kullanõlarak da elde edilebilir. t, pik velositenin erken diastolik akõm deselerasyonunun taban çizgisiyle kesişme noktasõna kadar geçen zamandõr. t 0.29 = T ½ dõr. Hatle ve arkadaşlarõnõn önerdiği formüle göre de mitral kapak alanõ, 220 sabit değeri, yarõlanma zamanõna bölünerek bulunur. ( 22 ) MKA = 220/ T ½ Doppler basõnç yarõlanma zamanõ ile kapak alanõ hesaplanõrken belirli kõsõtlamalar mevcuttur.sol atrium ile sol ventrikül arasõndaki izafi basõnç azalmasõ, mitral darlõğõn yanõnda inisyal transmitral basõnca, sol atrium kompliansõna ( valvuloplasti veya mitral kapak cerrahisi sonrasõ ), sol ventrikül kompliansõna ( sol ventrikül diastolik disfonksiyonu, şiddetli 17

18 sistemik hipertansiyon ve ciddi aort yetmezliği varlõğõnda LV diastol sonu basõncõnda hõzlõ bir artõş olmasõndan dolayõ ) bağlõdõr.( 23 ).Taşikardide E ve A dalgalarõ füzyonu oluştuğundan sağlõklõ bir ölçüm yapõlamaz.basõnç yarõlanma zamanõ ile hesaplanan kapak alanõnõn hastanõn klinik durumu ve transmitral gradient ile uyumsuzluk göstermesi durumunda kapak alanõ süreklilik denklemi ve proksimal akselerasyon metodu ile ölçülmeli ve 2-D görüntülemede planimetrik olarak teyid edilmelidir. Süreklilik denklemi ( continuity equation ) regurjitan akõm ve şant olmamak kaydõyla kapalõ bir sistemde bütün kapaklardan aynõ miktarda akõm geçmesi prensibine dayanõr.bir orifisden geçen volumetrik akõm; kapak orifis alanõ ve orifisten geçen akõmõn zaman hõz integralinin ( TVI ) çarpõmõna eşittir.bu yöntemle sol ventrikül çõkõş yolu akõmõ transmitral akõma eşitlenir.böylece kurulan süreklilik denkleminde ; MKA TVI m = A Lvot TVI Lvot MKA tek bilinmeyen durumundadõr.atrial fibrilasyonda her siklusda kapak akõmlarõ değiştiğinden bu yöntem geçersizdir.bir kapaktan geçen kan akõmõnõn diğerinden farklõ olduğu mtral ve aort yetmezliğinde formül yanlõş sonuç verir. Mitral kapak alanõnõ hesaplamak için diğer bir yöntem yaklaşan akõm bölgesi veya proximal isovelocity surface area ( PISA ) dõr.bu yöntem, stenotik olan mitral kapaktan geçen akõmõn kapak proksimalinde renkli akõm görüntülerinde konverjans göstermesine dayanõr.renkli akõm Pulsed Doppler inin Nyqist limiti düşük tutulur ve stenotik orifise yaklaşan akõmda velositenin artmasõna bağlõ aliasing oluşur.bu akõm konverjansõnõn stenotik orifise doğru uniform ve radyal bir özellik göstererek ve konsantrik izovelosite katmanlarõ oluşturarak yaklaştõğõ gözlenmiştir.orifisin prksimal hõzlanma alanõna oranla küçük ve sirküler olduğunda bu izovelosite yüzeyleri hemisferiktir.merkeze aynõ uzaklõkta olan her noktanõn velositeside aynõ olmalõdõr.bir izovelosite yüzeyi üzerindeki akõm ise 18

19 yüzey alanõ ve velositenin çarpõmõdõr.kütlenin korunmasõ kanununa ; dolayõsõyla süreklilik denklemine göre her katmandan hesaplanan akõm bunun aynõsõ orifisten de geçmek zorunda olduğundan orifis akõmõna eşittir.bu hesaplamada kullanõlan hemisfer yüzey alanõ aliasing olan ilk noktadan merkeze olan yarõçap kullanõlarak hesaplanõr ( 2π r ² ).Kapağõn huni şeklinde olmasõ, kapakçõklarõn kapanõrken aralarõnda açõ oluşmasõ akõmõn tam hemisferik olmasõnõ engellediğinden açõ düzeltmesi yapõlõr ( ά / 180 ).(24 ) Sonuç olarak PISA formülü; MKA = ( 2 π r ² ά /180 V nyquist ) / V max dir. Her ne kadar proksimal konverjansõn alanõnõn zamanlamasõ ve şekli konusunda tartõşmalar olsa da birçok çalõşma bu metodun diğer non invaziv ölçümlerle kõyaslanabilir bir doğrulukta olduğunu göstermiştir. MVA = 220 / PHT Şekil 2 ) Basõnç yarõlanma zamanõ ( PHT ) ile mitrak kapak alanõ hesaplanmasõ 19

20 MKA = ( 2 π r ² ά / 180 V nyquist ) / V max Şekil 3 ) PISA ile mitral kapak alanõn hesaplanmasõ Ekokardiografi mitral stenozlu hastalarda tedavi seçiminde özellikle komissurotomi için uygun olan hastalarõn belirlenmesinde rol oynar.ekokardiografik çalõşma teşhis, hastalõğõn ciddiyeti, eşlik eden kardiak patolojiler ve kapak morfolojisi hakkõnda önemli bilgi sağlar.kapak mobilitesi, kalõnlõk,kalsifikasyon ve subvalvuler tutulum kriterleri mitral balon valvuluplasti ( MBV ) prosedüründen fayda görecek hastalarõ belirlemede kritik öneme sahiptir.bu faktörlerin etkilediği valvüler tutulum Abascal,Wilkins ve arkadaşlarõ tarafõndan 1 den 4 e kadar derecelendirilmiştir.( 25 ).Bu Ekokardiografik skorlama sisteminde 8 ve daha az skora sahip hastalarõn valvuloplasti sonuçlarõ daha iyi saptanmõştõr.10 ve daha üzeri skoru olan hastalarda daha yüksek komplikasyon oranõ saptanmõştõr.başarõlõ balon 20

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Mitral Yetmezliği Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Akut Mitral Yetersizliğinin Nedenleri Mitral Annulus Patolojileri İnfektif endokardit (abse

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Mitral Kapak Darlığı. Etyoloji. vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal

Mitral Kapak Darlığı. Etyoloji. vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal Mitral Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 21.04.2008 vgn. Romatizmal %50-60 vnon romatizmal Anuler, leaflet kalsifikasyon Konjenital mitral kapak deformiteleri Karsinoid sendrom Neoplasm LA trombüs Endokardit

Detaylı

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 17.03.2008 Tarihçe v 1914: Tuffier Dijital yolla aort kapak dilatasyonu v 1952: Bailey LV den dilatör ile yaklaşım v 1954: Gibbon KALP AKCİĞER MAKİNASI Aortik valvotomi

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ ANİ ÖLÜMLE İLİŞKİLİ YAPISAL KALP HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ Dr. Murat Sucu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Tanım Eko, MR veya CT ile Herhangi

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD.

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Tanım Sıklık ve önem Fizyopatoloji Klinik tablolar Önlem ve Tedavi Kalp yetersizliği: Yapısal veya fonksiyonel bozukluk

Detaylı

ROMATİZMAL MİTRAL DARLIĞINDA İLERLEME HIZI VE İLERLEME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ROMATİZMAL MİTRAL DARLIĞINDA İLERLEME HIZI VE İLERLEME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ROMATİZMAL MİTRAL DARLIĞINDA İLERLEME HIZI VE İLERLEME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Selçuk ÖZTÜRK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Tanım: Kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hızlı ortaya

Detaylı

T.C. DR.SİYAMİ ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKUT NÖROLOJİK OLAY GEÇİREN SİNÜS RİTMİNDEKİ

T.C. DR.SİYAMİ ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKUT NÖROLOJİK OLAY GEÇİREN SİNÜS RİTMİNDEKİ T.C. DR.SİYAMİ ERSEK GÖGÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AKUT NÖROLOJİK OLAY GEÇİREN SİNÜS RİTMİNDEKİ HASTALARDA SOL ATRİYAL APENDİKS AKIM HIZININ EKOKARDİYOGRAFİK PREDİKTÖRLERİ

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

EDİNSEL MİTRAL KAPAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI SURGICAL TREATMENT INDICATIONS IN ACQUIRED MITRAL VALVULAR DISEASES

EDİNSEL MİTRAL KAPAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI SURGICAL TREATMENT INDICATIONS IN ACQUIRED MITRAL VALVULAR DISEASES EDİNSEL MİTRAL KAPAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI SURGICAL TREATMENT INDICATIONS IN ACQUIRED MITRAL VALVULAR DISEASES Necip BECİT, Yahya ÜNLÜ, Münacettin CEVİZ Atatürk Üniversitesi Tıp

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

İÇERİK. Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları

İÇERİK. Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları İÇERİK Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları GİRİŞ Endüstrileşmiş ülkelerde kalp kapak hastalığı (KKPH),koroner

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Hemodinamik Monitorizasyon

Hemodinamik Monitorizasyon Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı Amaç Fizyolojik parametrelerin izlenmesi Tedavilere kılavuzluk Organ disfonksiyonunun

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kaslara daha çok oksijen sağlanması ve oksijen kullanımı sonucu oluşan atık maddelerin kaslardan

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği)

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI (Kalp Yetmezliği) Kalp yetmezliği, kalbe gelen kanı, kalbin tekrar dokulara ihtiyacı olduğu miktarda iletememesi durumudur. Kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği (sol kalp yetmezliği) ve kronik kalp yetmezliği (sağ kalp

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Kapak Anatomisi. Kalp Kapak Acilleri. Mitral Darlığı. Mitral Darlığı Patofizyoloji. Mitral Darlığı - Patofizyoloji

Kapak Anatomisi. Kalp Kapak Acilleri. Mitral Darlığı. Mitral Darlığı Patofizyoloji. Mitral Darlığı - Patofizyoloji Kapak Anatomisi Kalp Kapak Acilleri Yrd. Doç. Dr. Cem Oktay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 4 kapak 3 parçalı Triküspit Pulmoner Aort 2 parçalı Mitral Her parça İki katlı endokard

Detaylı

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ASEMPTOMATİK PREEKSİTASYON VARLIĞINDA NE YAPALIM? Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Asemptomatik WPW İzole ventriküler preeksitasyon: Anormal EKG paterni, Semptomsuzluk, ECGpedia.org WPW

Detaylı

Aort Kapağının Akkiz Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Aort Kapağının Akkiz Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi Aort Kapağının Akkiz Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi - Kapak anatomisi - Patofizyoloji - Cerrahi tedavi Kapak Anatomisi: Aort kapağı 3 yaprakcıkdan oluşur.her yaprak ortalama 308 mm2 alana sahiptir. Hastaların

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI Dr. Sabri DEMIRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Slide 1 Slide 2 Yaş ve cinsiyete göre iskemik kalp hastalığı için hospitalizasyon

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze

Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi. Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Girişimsel Aritmi Komplikasyonlar ve Tedavisi Doç.Dr.Enis Oğuz Anadolu Sağlık Merkezi - Gebze Hasta grupları ve ablasyon endikasyonları (n=5330) AVNRT A.Yol AV nod A.Flatter AT Diğer Has. n 2243 1147 803

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

ŞOK Yetersiz oksijen sağlanması, oksijen ihtiyacının çok artmasına rağmen ihtiyacın karşılanamaması veya oksijenin kullanılamaması durumudur

ŞOK Yetersiz oksijen sağlanması, oksijen ihtiyacının çok artmasına rağmen ihtiyacın karşılanamaması veya oksijenin kullanılamaması durumudur ŞOK kaynaklar 1- Cecil Texbook of Medicine, 2011 2- Harrison s Principles of Internal Medicine,2005. 3- Klinik Bilimlere Giriş -2, şok fizyopatolojisi ve kliniği,2000 4- https://www.uptodate.com/contents/definitionclassification-etiology-and-pathophysiology-of-shock-inadults#h104104293

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun

Hipertrofik Kardiyomiyopati. Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Hipertrofik Kardiyomiyopati Epidemiyoloji ve Genetik Chapter 16 Dr. Sabri DEMİRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD, Samsun Copyright 2001 Harcourt Canada Ltd. Hipertrofik Kardiyomiyopati

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do

Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do Türk Kardiyol Dern rş - rch Turk Soc Cardiol 2015;43(1):109-116 doi: 10.5543/tkda.2015.91657 109 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Pulmoner hipertansiyon ekokardiyografik

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı