Derleme Review Laparoskopik Cerrahi ve Kardiyorespiratuar Fonksiyonlara Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derleme Review Laparoskopik Cerrahi ve Kardiyorespiratuar Fonksiyonlara Etkileri"

Transkript

1 Review Laparoskopik Cerrahi ve Kardiyorespiratuar Fonksiyonlara Etkileri Laparoscopic Surgery and Its Effects on Cardiorespiratory Functions Özet Gökhan KALAYCI 1 Duygu ÇAKIL 2 Fatih EKİCİ 2 1 Narlısaray Aile Sağlığı Merkezi, Vezirköprü, Samsun 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat İletisim Bilgisi / Correspondence Dr. Fatih EKİCİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat Laparoskopik cerrahi, sağladığı klinik avantajlar nedeniyle günümüzde özellikle safra kesesi ameliyatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Laparoskopik cerrahiler laparotomilerde olduğu gibi, ameliyat sonrası dönemde kardiyak ve respiratuar değişiklikler oluşturmaktadır. Respiratuar değişikliklerin en önemlileri vital kapasite ve fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalması, hipoksemi, torakal solunumun baskın hale geçmesi ve solunum yükünün artmasıdır. İnsizyonun yeri ve büyüklüğü, postoperatif ağrı ve diafragmatik disfonksiyon ameliyat sonrası respiratuar değişikliklerin patojenezine katkıda bulunan faktörlerdir. Laparoskopik cerrahilerde görülen kardiyak değişiklikler ise başlıca kardiak indeks ve strok volümde düşme, buna paralel olarak sistemik vasküler rezistans ve Pa- CO 2 de artışla karakterizedir. Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, Pnömoperitoneum, Kardiyorespiratuar Sistem Tel: / 1234 E-posta: Absract Because of its clinical benefits, laparoscopic surgery is used widely, especially in gall bladder surgeries. Laparascopic surgery, as like laparatomies, cause abnormal cardiac and respiratory changes after surgery. The most important respiratory changes are; reduction in vital and functional residual capacity, hypoxemia, dominance of thoracal respiration and increase in respiratory load. The incision site and its size, postoperative pain and diaphragmatic dysfunction are the factors that make contribution in the pathogenesis of respiratory changes after surgery. The cardiac alterations seen in laparoscopic surgeries are characterized by reduction in cardiac index, stroke volume and increase in vascular resistance and PaCO2. Keywords: Laparoscopic surgery, Pneumoperitoneum, Cardiorespiratory System 1

2 Geniş abdominal insizyonu olmayan laparoskopi, cerrahi travmada, postoperatif ağrıda ve opioid gereksiniminde önemli bir azalma sağlar. Laparoskopik kolesistektomi, açık kolesistektomi ile kıyaslandığında ameliyat sonrası akciğer fonksiyon bozukluğuna daha az neden olur. Ameliyat öncesi akciğer fonksiyonlarına dönüşte hızlanma, atelektazi ve hipoksemi oluşumunda azalma görülür. Bununla birlikte laparoskopik kolesistektomi sonrasında pulmoner disfonksiyon belirgindir. Bu pulmoner disfonksiyonun patojenezinde, CO 2 pnömoperitoneumu, ameliyat sırasındaki hasta pozisyonu, abdominal duvarın delinmesi ve safra kesesi yatağına ait inflamasyonun rolü tam olarak bilinmemektedir. Laparoskopik Cerrahi Laparoskopi; karnı açmadan karın içini görüntüleyip gerekli girişimleri yapmak olarak tanımlanabilir (1). Teknolojideki gelişmeler, postoperatif ağrının azlığı, hastanede yatış süresinin kısalığı ve normal günlük aktiviteye dönüşün hızlı olması gibi nedenler laparoskopik girişimlerin cazibesini artırmıştır (2-4). Laparoskopik ilk cerrahi uygulama olan kolesistektominin etkinlik ve avantajlarının iyi analiz edilmiş çalışmalarla kanıtlanması nedeniyle, birçok cerrahi işlemde minimal invaziv teknikler denenmiş ve denenmektedir (5). Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre en önemli avantajı postoperatif morbiditeyi ve hatta mortaliteyi azaltmasıdır (1). Laparoskopi, ameliyat sonrası analjezik madde gereksiniminde azalma ve daha az postoperatif adhezyon formasyonuyla karakterizedir (2, 6). Laparoskopik prosedürlerde iyileşme süresi aynı operasyonun yapıldığı laparotomilerden daha kısadır. Bu abdominal insizyonun çok küçük olmasına bağlı olabilir (2). Laparoskopinin estetik yönü de önemli bir avantajıdır. Hastaya geniş bir insizyon yerine 5 mm'den 12 mm'ye değişen birkaç trokar insizyonu yapıldığı için operasyon skarı kozmetik olarak kabul edilebilir düzeydedir (2-4). Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastaların genellikle hastanede 1-2 günden fazla kalmaları gerekmemektedir. Açık kolesistektomiden sonra işe dönme süresi gün civarında iken laparoskopik kolesistektomide bu sürenin 8-12 güne indiğini gösteren çalışmalar mevcuttur (6,7). Laparoskopik kolesistektomi yaşlı hastalarda da mükemmel sonuçlar verir ve semptomatik kolelithiazisin tedavisinde ilk sıra tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir (8). Günümüzde laparoskopik cerrahi safra kesesi patolojileri yanında gastrik, kolorektal, splenik hastalıklar ve abdominal duvar hernilerinin tedavisinde (9), ayrıca karaciğer hastalıklarının teşhisinde ve abdominal travmada kullanılmaktadır. Operatif laparoskopi özellikle son 20 yılda önemli ölçüde ilerlemiştir (10). Laparoskopik teknik açık cerrahiyle kıyaslandığında ameliyata bağlı stres cevabı ve fizyopatolojik değişikliklerin azalmasıyla karakterize klinik yararlara sahiptir (11). Laparoskopik Cerrahinin Tarihsel Gelişimi Laparoskopiyi ilk kullanan kişi abdominal kaviteyi endoskopla inceleyen Alman bilim adamı Dr. George Kelling'tir yılında, canlı bir köpekte ponksiyon iğnesi kullanarak steril bir pamuktan geçirdiği havayı karına vermek suretiyle pnömoperitoneum oluşturmuş ve Nitze sistoskopu yardımıyla batın içini incelediği bu yönteme "Koelioskopi" adını vermiştir. Aynı yıl içinde bir Rus jinekoloğu olan Ott, "Ventroskopi" olarak isimlendirdiği, laparoskopiden daha çok laparotomiyi andıran teknikle karın boşluğunu gözlemlemiştir. Laparoskopi terimini ilk kez kullanan ise Jacobaeus olmuştur. İnsanlarda yapılan ilk majör laparoskopi serileri 1911'de bu kişi tarafından yayınlanmıştır (1, 10, 12-15). Yine aynı yıl, Bernheim pnömoperitoneum oluşturmadan basit bir proktoskopla periumblikal bölgeden laparoskopi uygulamış ve mekanik iktere sebep olan pankreas kanseri ve kronik apandisit tespit etmiştir. Yöntemini ise "Organoskopi" olarak isimlendirmiştir (12, 13) yılında Stone "Peritoneoskopi", Steiner "Abdominoskopi" terimlerini kullanmış (12, 14); Zollikofer ise pnömoperitoneum oluşturmak için ilk defa CO 2 kullanımını tanımlamıştır. 1927'de Kalk 135 dereceli lens sistemini ve 1929'da çift trokarlı tekniği tanıtmıştır.

3 1933 yılında ilk terapötik laparoskopiyi uygulayan Fervers tarafından laparoskopik adhezyolizis gerçekleştirilmiştir (13, 14) yılında Ruddock ve Anderson laparoskopik biyopsi ve tüp ligasyonunu tarif etmişlerdir (12-15). 1938'de Veress pnömoperitoneum oluşturmak için ilk iğneyi kullanmıştır (1). Laparoskopi sırasında ince barsaklar ve retroperitoneal büyük damarlarda görülen yaralanmaları minimuma indirmek için 1944'de Decker ve Cherry, yeni bir metod geliştirdiler. Bu amaçla laparoskopu Cul-de Sac yoluyla pelvise yerleştirdiler ve metodlarına "Kuldoskopi" adını verdiler (13). Laparoskopi alanındaki iki önemli adımdan birincisi, 1960'lı yıllarda Hopkins tarafından rod-lens sisteminin tanımlanması ve optik lens sistemlerinde görülen teknik gelişme; ikincisi, Hirschowitz tarafından fiberoptik sistemin endoskoplarda kullanımının geliştirilmesidir (10, 12-14). Modern laparoskopik cerrahi jinekolog Semm'in önderliğindeki Kiel ekolünce geliştirilmiştir. Otomatik-kontrollü gaz insüflatörü Semm tarafından 1960'larda tasarlanmıştır (12, 16). Laparoskopik cerrahide kulanılan ısıtıcı prob, koterli makas, endo-loop düğüm aplikatörü, yüksek frekanslı koagülasyon cihazları gibi birçok spesifik alet ile diseksiyon, sütür, Roeder's loop ligasyon tekniği gibi yöntemler Semm ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (12-14,17). Günümüzde geçerli laparoskopik jinekolojik girişimlerin hemen hepsi ilk olarak bu merkezde gerçekleştirilmiştir (12). Semm, laparoskopik yaklaşımı ektopik gebelikler, endokoagülasyon ile tubal sterilizasyon, salpingostomi ve myom enükleasyonunda, ooforektomi, salpinjektomi, adneksektomi ve over biyopsilerinde kullanmıştır (13, 14) yılında Hasson, peritoneal kaviteye açık teknikle direkt görüş altında girmeyi sağlayan özel bir kanül dizayn etmiş ve bunu Hasson kanülü olarak isimlendirmiştir. Bu teknikle komplikasyon riski azaltılmıştır (16). Operatif laparoskopide laser kullanılmasıyla ilgili ilk klinik çalışma ise Bruhat ve Mage tarafından 1979'da yayınlanmıştır (14). Genel cerrahide laparoskopinin kullanıma girmesi 1980'lerde kompüter çipli 3 televizyon kameralarının kullanılmasıyla birliktedir ve bu tip kameralar videolaparoskopinin uygulanmasına olanak sağlamıştır (12,13,15). Laparoskopi o güne kadar daha çok jinekolojik cerrahilerde kullanılırken 1987 yılında Fransız jinekolog Mouret ilk başarılı laparoskopik kolesistektomiyi uygulamıştır (9,10,12,13,15,18). Bazı araştırmacılara göre ilk laparoskopik kolesistektomiyi Mouret'ten iki sene önce Alman Muhe gerçekleştirmiştir (17). Bu tarihten sonra laparoskopik kolesistektomi dünyanın her tarafında hızla yayılmış ve endoskopik cerrahinin diğer formlarının gelişmesinde de en önemli etken olmuştur (12,13). Laparoskopik Cerrahide Pnömoperitoneum ve Kullanılan Gazlar Laparoskopik cerrahi girişimlerde, abdomenin görüntülenebilmesi ve manipülasyon için pnömoperitoneum oluşturulması zorunludur (16). Laparoskopik cerrahinin başlangıç dönemlerinde pnömoperitoneum için kullanılan oda havasının hava embolisi, pnömomediastinum ve pnömoperikardium gibi komplikasyonları görülmüştür (1). Oksijen ve nitrojenin de yüksek emboli riskleri ve yanıcı ve patlayıcı olmaları nedeniyle bu prosedür için optimal bir gaz bulunması zorunlu hale gelmiştir (16). Günümüzde pnömoperitoneum oluşturmada N 2 O veya CO 2 kullanılmaktadır. Ancak özel sistemler ile karın içine verilebilen bu gazlardan N 2 O, CO 2 'ye göre daha yavaş emilmekte, ameliyat sonrası daha az ağrıya neden olmakta, periton irritasyonu ve ritm bozuklukları oluşturmamaktadır. N 2 O pnömoperitoneumu özellikle kronik kardiopulmoner hastalıklı kişilerin uzun süreli laparoskopik operasyonlarında CO 2 pnömoperitoneumuna etkili bir alternatiftir. Ancak patlayıcı bir gaz olduğu için elektrokoter kullanılan durumlarda tercih edilmemelidir (1,16,19). Ayrıca, N 2 O dolaşımda tehlikeli düzeylere ulaşırsa anestezik etkide uzama ve hipoksi riski söz konusudur (16). CO 2 ise çabuk absorbe olması, ucuz ve kolay temin edilebilmesi, patlayıcı olmaması, yüksek oranda çözünmesi, diffüzyon hızının yüksek, gaz embolisi riski-

4 nin düşük olması ve kandan süratli atılması gibi avantajlarından dolayı laparoskopik girişimlerde daha çok tercih edilen gazdır (1,16). Ancak çok çözünür bir madde olduğu için arteryel CO 2 konsantrasyonlarında yükselmeye neden olabilir (20). CO 2 'nin peritonu irrite etmesiyle batında hassasiyet görülebileceği için laparoskopi sonrası gazın tamamen karın dışına alınmasına özen gösterilmelidir (1). Ağrı, CO 2 'nin peritoneal yüzeylerde karbonik aside dönüşmesi sonucunda görülür (16). Ayrıca, diafragmanın CO 2 ile irritasyonu sonucu postoperatif saat süren omuz ağrısı sıklıkla görülen bir şikayettir. Uzun süreli Trendelenburg pozisyonu da omuz ağrılarına sebep olur (21). Helyum pnömoperitoneumu CO 2 pnömoperitoneumuna bir diğer uygun alternatiftir (22-24). Ağır kardiopulmoner hastalığı olan seçilmiş hastalarda abdominal insüflasyon (gaz vererek şişirme) oluşturmak için güvenle kullanılabilir (23). Helyum pnömoperitoneumu ile CO 2 retansiyonu ve asidozdan kurtulmak mümkündür. CO 2 retansiyonu özellikle pulmoner disfonksiyonlu hastalarda sorun oluşturabilir (24). Pnömoperitoneum oluşturulurken optimal gaz akım hızı 1 lt/dk ve kullanılan toplam gaz miktarı 3-4 lt'dir. Diagnostik laparoskopi genellikle mmhg basınç altında yapılmaktadır (1). Pnömoperitoneum sırasında gaz akım hızı ve karın içi basınca dikkat etmek gerekir. Çünkü özellikle ileri yaş ve kardiorespiratuar problemler gibi risk faktörleri bulunan hastalarda hızlı insüflasyon ve buna bağlı intraperitoneal yüksek basınç refleks olarak kardiak ritm bozuklukları, hipotansiyon ve kollapsa neden olmaktadır (16). Laparoskopik Cerrahinin Kardiyovasküler Sisteme Etkileri Laparoskopide pnömoperitoneum ve Trendelenburg pozisyonuna bağlı en dramatik hemodinamik değişiklikler insüflasyondan sonra gözlenir. Bu değişiklikler kardiak indeks ve strok volümde düşme, buna paralel olarak sistemik vasküler rezistansta artışla karakterizedir (25). Kalp debisi ameliyat öncesi değerin % 50'si düzeyine düşebilir (26). Metabolik parametrelerden PaCO 2 artar ve ph düşer. Aldosteron ve arginin vazopressinde Trendelenburg pozisyonu ve insüflasyon sonrasında artış görülür (25). Kan basıncında görülen yükselme adrenerjik stres yanıttan daha çok, vazopressinin vazokonstrüktif etkisine bağlıdır (26). Ayrıca, plazma renin aktivitesi insüflasyonun yapılmasını izleyen dönemde dramatik bir artış gösterir. Volüm açığı olmayan bir hasta bütün bu değişiklikleri tolere edebilir. Fakat, kardiovasküler hastalığı (kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı gibi) veya akciğer problemi olan bir hasta yeterli düzeyde kompanze edemeyebilir (25). Hastanın yükü, intraperitoneal basıncın mümkün olduğu kadar düşük düzeyde (10 mmhg'nın altında) tutulması, ameliyat süresinin kısaltılması ve aşırı hasta pozisyonlarından kaçınılmasıyla azaltılabilir (26). İnsüflasyon basıncı laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda hemodinamik değişimleri önemli ölçüde etkilediği için optimal basınç ayarlanmalıdır (27). Laparoskopik cerrahide kardiyak etkiler aritmileri, hipotansiyonu, kardiyak arresti, gaz embolizmini, akciğer ödemini ve miyokardiyal iskemiyi veya infarktüsü içerir. Bu etkilerin bazıları, her ne kadar nadiren görülseler de, potansiyel olarak fataldir (4). Abdominal distansiyondan dolayı diyaframın yukarıya doğru yer değiştirmesi plevral basıncı artırır. Bu artış, kardiyak odalara kısmen iletilir. Bunun sonucunda kardiyak dolum basınçlarında (santral venöz basınç ve pulmoner arter kama basıncı) artış görülür. Sağlıklı insanlarda ekokardiyografi ile ölçülen ventriküler hacimler artmadığı için, yükselmiş pulmoner arter kama basıncı (PAKB) ve azalmış kardiyak indeks (CI) kalbin dilatasyonuna neden olmaz (28). Pnömoperitoneum, venöz dönüş üzerine olan etkisine ek olarak, abdominal arterlere ve dallarına da doğrudan basınç uygular. Afterload'taki bu artış da kardiyak indeksi ters yönde etkiler. Bu sırada sistemik vasküler dirençte görülen artma bunu destekler (28). 4

5 Uzun süreli CO 2 insüflasyonu sırasında, ortalama arteriyel kan basıncı ile sistemik vasküler direnç değişikliklerinin ve kardiyak indeksin dengede tutulabilmesi için, kişinin oldukça etkili nörohümoral cevaplar göstermesi gerekir (28). Laparoskopik Cerrahinin Respiratuar Sisteme Etkileri Abdominal karbondioksit insüflasyonu respiratuar sistemin kompliyansında (hem akciğer, hem de göğüs duvar komponentlerinde) ve FRC'de azalmaya, respiratuar sistemin maksimal rezistansında, akciğer ve göğüs duvarının viskoelastik özelliklerindeki artıştan kaynaklanan bir yükselmeye yol açar (29). Akciğer kompliyansındaki azalma diyaframın insüflasyon sırasında yukarıya doğru yer değiştirmesinden ileri gelir (28). Ventilasyon/perfüzyon oranındaki düşüş ve pulmoner venöz kan akımının artışı arteriyel oksijenasyonda azalmaya neden olur (26). Ayrıca, arteriyel CO 2 basıncıyla yakından ilişkili olan end-tidal CO 2 basıncında bir artış görülür (29). Bu artış tek başına CO 2 absorbsiyonuyla ilişkili olabileceği gibi, buna pulmoner fonksiyondaki değişikliklerin de katkısı olabilir. Bir çalışmada endtidal CO 2 basıncı 1. saatin sonunda 1.6 kpa, 2. saatin sonunda ise 2 kpa artış göstermiştir. Fakat bu artış, verilen CO 2 'nin total hacmi ile ilişkili gibi görünmemektedir (30). CO 2 peritoneal membrandan hızla absorbe edilerek sistemik dolaşıma katılır ve CO 2 homeostazisinde değişime neden olur (28). CO 2, karbonik asit üreterek hiperkapneik asidoz gelişir (26). Lokal ya da rejional anestezi altında uyanık olan hastalarda hiperkapneik asidoz solunumun artışı ile kompanze edilebilir. Genel anestezi ile kontrollü mekanik ventilasyondaki hastada ise end-tidal CO 2 değerine göre ventilasyon ayarlanmalıdır (kapnografi) (26). Hiperkapni ameliyat sonrası dönemde birkaç saat devam eder (31). Pnömoperitoneum sırasında dakika solunum hacmi başlangıç değerin % 50'si düzeyinde tutulmalıdır. Yetersiz bir ventilasyon sonucunda arteriyel CO 2 basıncı 70 mmhg'nın üzerine çıkabilir (26). Laparoskopik kolesistektomi solunum fonksiyonunda önemli bir azalmaya ve arteriyel gaz basıncında hafif bir değişikliğe neden olmasına rağmen, açık kolesistektomiye göre bu bozulma daha azdır. Solunum fonksiyonunda açık kolesistektomiyle kıyaslandığında laparoskopi sonrası daha küçük değişikliklerin olması, laparoskopide, arteriyel kan oksijenasyonunun daha iyi olduğunu gösterir (31). Laparoskopik hastalarda O 2 saturasyonunda hemen hemen hiç değişiklik görülmez. PaO 2 'de ise hafif bir düşme gözlenir (31) veya sabit kalır (28). Bu, ameliyat öncesi değerlere göre PaO 2 ve O 2 saturasyonunun ciddi ölçüde düştüğü açık kolesistektomi sonrası görülen hipoksemiye ters bir durumdur (31). Akciğer fonksiyonlarındaki bozulma oranına ait azalmanın, ameliyata bağlı pulmoner komplikasyonların görülme oranındaki azalmaya paralel olduğu düşünülmektedir (31). Di Massa ve ark.'nın (32) yaptığı çalışmada laparoskopik kolesistektomi ve laparoskopik ovaryan cerrahi uygulanan hastaların respiratuar fonksiyonlarında önemli ölçüde azalma tespit edilmiş, restriktif tarzda izlenen bu değişiklikler pnömoperitoneum sonucu gelişen diyafragmatik fonksiyon bozukluğuna bağlanmıştır. Uzun süreli CO 2 insüflasyonu sırasında ciddi miktarda sistemik emilim meydana gelir ve hiperkarbi, kardiyak indeksin düzelmesinde ve artmış karın içi basıncın hemodinamik yan etkilerini azaltmada muhtemelen önemli bir rol oynar. Laparoskopik kolesistektomi sırasında CO 2 'nin pulmoner eliminasyonu bifaziktir. Bu durum, insüflasyon başladıktan hemen sonra CO 2 eliminasyonunda görülen hızlı artışı takiben, daha az hızlı artışla karakterizedir. Baştaki dikey artış, CO 2 'nin başlangıçtaki hızlı peritoneal emilimini ve bunu izleyen, peritoneal damarların kompresyonuyla peritoneal yüzeyin geriliminden dolayı azalan absorbsiyonu yansıtır (28). Laparoskopik kolesistektomi sırasında CO 2 homeostasisi başlıca dikkat edilecek noktadır. Hiperkarbi, CO 2 emiliminin yanında, kompliyansın azalmasına bağlı 5

6 yeterli miktarda pulmoner gaz değişiminin sağlanamamasıyla ilişkilidir (28). Yapılan çalışmaların çoğunda ekspiratuar akciğer hacimlerinde azalma araştırılmıştır. Çeşitli araştırmalarda açık kolesistektomi sonrası VC ve FEV 1 'de % arasında azalma görülmüş, laparoskopik kolesistektomiden sonra ise bu düşüşün % arasında olduğu bulunmuştur. VC ve FEV 1 'deki azalma, diyaframın inspiratuvar fonksiyonunda küçük bir düşüşü ifade eder (48). Açık kolesistektomi sonrası 2. günde FEF %25-75 'te izlenen azalma laparoskopik kolesistektomi sonrasının yaklaşık iki katıdır (33). Laparoskopik kolesistektomi vakalarında iyileşme daha hızlı olmasına rağmen, solunum fonksiyon test değerleri postoperatif 3. günde preoperatif değerlerin ortalama % 80'idir. Bu, postoperatif 72. saatte rezidüel solunum disfonksiyonu olduğunu göstermektedir (33). Sonuç olarak laparoskopik cerrahide; minimal invazyon ve doku hasarı içermesine rağmen, başlıca pnömoperitoneuma bağlı artmış intraabdominal basınç ve hiperkarbiyle ilişkili ciddi kardiyorespiratuar değişiklikler görülür (4). Ayrıca operasyon sırasındaki hasta pozisyonu da bu değişikliklerde etkilidir (34). KAYNAKLAR 1. Alaçayır İ, Aydınuras K. Diagnostik laparoskopi. T Klin Cerrahi 1997;2: Meeks GR. Advanced laparoscopic gynecologic surgery. In: Scott-Conner CEH, Kernstine KH, editors. The surgical clinics of north america. Minimal access surgery, part II. Philadelphia: WB Saunders, 2000: Paw P, Sackier JM. Complications of laparoscopy and thoracoscopy. J Intensive Care Med 1994;9: Sharma KC, Kabinoff G, Ducheine Y, Tierney J, Brandstetter RD. Laparoscopic surgery and its potential for medical complications. Heart Lung 1997;26:52-64;quiz Gürer S. Gastro-özofageal reflü tedavisinde minimal invaziv cerrahi teknikler. T Klin Cerrahi 1997;2: Freeman JA, Armstrong IR. Pulmonary function tests before and after laparoscopic cholecystectomy. Anaesthesia 1994;49: Sayek İ, Daphan ÇE. Laparoskopik cerrahide maliyet analizi. T Klin Cerrahi 1997;2: Milheiro A, Castro Sousa F, Oliveira L, Joao Matos M. Pulmonary function after laparoscopic cholecystectomy in the elderly. Br J Surg 1996;83: Rosen M, Ponsky J. Minimally invasive surgery. Endoscopy 2001;33: Vecchio R, MacFayden BV, Palazzo F. History of laparoscopic surgery. Panminerva Med 2000;42: Kehlet H, Rosenberg J, Ottesen BS. Laparoscopic surgery--an update of current status. Ugeskr Laeger 2001;163: Taşkın M, Zengin K. Laparoskopik cerrahinin tarihçesi. İçinde: Alemdaroğlu K, Taşkın M, Apaydın BB, editörler. Laparoskopik cerrahi. İstanbul: İ. Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1995: Avcı C. Videoskopik cerrahinin tarihçesi. İçinde: Avcı C, Avtan L, editörler. Videoskopik cerrahi. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık, 2000: Gomel V, Taylor PJ. Diagnostic and operative gynecologic laparoscopy. USA: Mosby, 1995: 68-9, Spaner SJ, Warnock GL. A brief history of endoscopy, laparoscopy, and laparoscopic surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 1997;7: Avtan L, Özmen V. Pneumoperitoneum. İçinde: Avcı C, Avtan L, editörler. Videoskopik cerrahi. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık, 2000: Litynski GS. Kurt Semm and the fight against skepticism: endoscopic hemostasis, laparoscopic appendectomy, and Semm's impact on the "laparoscopic revolution". JSLS 1998;2: Litynski GS. Profiles in laparoscopy: Mouret, Dubois, and Perissat: the laparoscopic breakthrough in Europe ( ). JSLS 1999;3: Aitola P, Airo I, Kaukinen S, Ylitalo P. Comparison of N2O and CO2 pneumoperitoneums during laparoscopic cholecystectomy with special reference to postoperative pain. Surg Laparosc Endosc 1998;8: Wittgen CM, Naunheim KS, Andrus CH, Kaminski DL. Preoperative pulmonary function evaluation for laparoscopic cholecystectomy. Arch Surg 1993;128:880-5; discussion Çiçek Y, Zengin K. Laparoskopik girişimlerde komplikasyonlar. İçinde: Alemdaroğlu K, Taşkın M, Apaydın BB, editörler. Laparoskopik cerrahi. İstanbul: İ. Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1995: McMahon AJ, Baxter JN, Murray W, Imrie CW, Kenny G, O'Dwyer PJ. Helium pneumoperitoneum for laparoscopic cholecystectomy: ventilatory and blood gas changes. Br J Surg 1994;81:

7 23. Fleming RY, Dougherty TB, Feig BW. The safety of helium for abdominal insufflation. Surg Endosc 1997;11: Neuberger TJ, Andrus CH, Wittgen CM, Wade TP, Kaminski DL. Prospective comparison of helium versus carbon dioxide pneumoperitoneum. Gastrointest Endosc 1996;43: Stone J, Dyke L, Fritz P, Reigle M, Verrill H, Bhakta K, Boike G, Graham J, Gerbasi F. Hemodynamic and hormonal changes during pneumoperitoneum and trendelenburg positioning for operative gynecologic laparoscopy surgery. Prim. Care Update Ob Gyns 1998;5: Avtan L. Videoskopik cerrahide anestezi. İçinde: Avcı C, Avtan L, editörler. Videoskopik cerrahi. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık, 2000: Wallace DH, Serpell MG, Baxter JN, O'Dwyer PJ. Randomized trial of different insufflation pressures for laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1997;84: Wahba RW, Beique F, Kleiman SJ. Cardiopulmonary function and laparoscopic cholecystectomy. Can J Anaesth 1995;42: Pelosi P, Foti G, Cereda M, Vicardi P, Gattinoni L. Effects of carbon dioxide insufflation for laparoscopic cholecystectomy on the respiratory system. Anaesthesia 1996;51: Kendall AP, Bhatt S, Oh TE. Pulmonary consequences of carbon dioxide insufflation for laparoscopic cholecystectomies. Anaesthesia 1995;50: Chumillas MS, Ponce JL, Delgado F, Viciano V. Pulmonary function and complications after laparoscopic cholecystectomy. Eur J Surg 1998;164: Di Massa A, Avella R, Gentili C. Respiratory dysfunction related to diaphragmatic shoulder pain after abdominal and pelvic laparoscopy. Minerva Anestesiol 1996;62: Johnson D, Litwin D, Osachoff J, McIntosh D, Bersheid B, Church D, Yip R, Gallagher C. Postoperative respiratory function after laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc 1992;2: Cunningham AJ. Anesthetic implications of laparoscopic surgery. Yale J Biol Med 1998;71:

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery

Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery 119 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Laparoskopik Cerrahinin Temel Fizyolojik Etkileri Basic Physiologic Effects of Laparoscopic Surgery Cenk Acar, Cihan Toktaş Pamukkale

Detaylı

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe Dalağın Embriyolojisi Dalağın Anatomisi Dalağın Histolojisi Dalağın Fonksiyonları Splenektomi Sonrası Dönem ve Splenektomi Komplikasyonları. Açık Splenektomi

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ Dr.

Detaylı

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri

Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(2): 185-192 Geliş Tarihi/Received: 20/07/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 21/07/2011 Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun

Detaylı

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29(4): 192-199 SELÇUK TIP DERGİSİ Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri ve Tedavileri The Causes and Treatment of Nonobstetric Acute Abdomen in

Detaylı

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 4 31-39 ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU ABDOMINAL HYPERTENSION AND ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME Cem Kaan PARSAK, Gürhan SAKMAN

Detaylı

ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ

ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ 1 Mart 2013 KC Nakli ve Genel Cerrahi Operasyon Odası ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ Genel Bilgiler Genel Cerrahiye ayrılan operasyon salonu sayısı 6 adettir: 15, 16, 17, 18, 19 ve 21. Bu salonlardan 15 ve 16

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu**

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** (*) Özel Emsey Hospital Anesteziyoloji Kliniği, (**) Zeynep

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon

Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon Kritik Hastada Hemodinamik Monitörizasyon Seda Banu AKINCI* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA Yoğun bakım hastalarında hemodinamik monitörizasyon;

Detaylı

KOAH da Mekanik Ventilasyon

KOAH da Mekanik Ventilasyon Derleme Review 65 KOAH da Mekanik Ventilasyon Mechanical Ventilation in COPD Dr. İrfan UÇGUN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir ÖZET Kronik obstrüktif

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Anestezi Dergisi 2012; 20 (2): 63-72 zdefl: Robotik Cerrahide Anestezi DERLEME / REVIEW ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Seval ZDEfi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ KARBOKSİHEMOGLOBİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ KARBOKSİHEMOGLOBİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. M. Cavidan ARAR SİGARA İÇEN VE İÇMEYENLERDE GENEL ANESTEZİ SIRASINDA KULLANILAN TAZE GAZ AKIMININ

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARDA STANDART MONİTÖRİZASYON YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stajyer Diş

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Uğur Boylu, Cem Başataç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Detaylı

2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ

2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESi FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2 BOYUTLU (2D) VE 3 BOYUTLU (3D) FULL HD LAPAROSKOPĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM FANTOMU TASARIMI VE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ ÖZHAN BAġBOĞA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2015 2 BOYUTLU

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı