DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS"

Transkript

1 DEK POLMERZASYON YÖNTEMLERNN FARKLI KONSANTRASYONLARDA CAM FBERLE GÜÇLENDRLEN POL (METL METAKRLAT) PROTEZ KADE REZNNN TRANSVERS DAYANIMINA ETKS EFFECT OF DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS OF POLY (METHYL METHACRYLATE) DENTURE BASE RESIN REINFORCED WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF GLASS FIBER ON TRANSVERS STRENGTH Arife DOAN ** Özgül KARACAER ** Orhan Murat DOAN * Giray BOLAYIR * Bülent BEK * ÖZET Amaç: Bu in vitro çalmann amac, farkl konsantrasyonlarda cam fiber ile güçlendirilen poli (metil metakrilat) (PMMA) kaide rezininin, iki farkl polimerizasyon ilemi sonras, transvers dayanmn ve elastiklik modülünü aratrmaktr. Gereç ve Yöntem: Kaide rezini olarak s ile polimerize olan Paladont 65 materyali, güçlendirici olarak E-cam fiber kullanld. Fiberler üç farkl konsantrasyonda (%1, %3 ve %5) olacak ekilde tartld, A 174 silan ile kapland, akril tozu içerisine katld. Transvers test için hazrlanan her bir örnek () s ve gamma n ile polimerize edilerek transvers dayanm ve elastiklik modülü yönünden de2erlendirildi. Elde edilen veriler için iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri uyguland. Bulgular: Silanize cam fiber ilavesi PMMA rezin örneklerin transvers dayanm ve elastiklik modülü de2erlerini kontrol grubuna göre önemli ölçüde artrd (p<0.05). Is veya gamma nlama ile polimerize edilen PMMA kaide rezinlerinin transvers dayanmnda ayn konsantrasyonda fiber ilavesi farkllk oluturmazken, her iki polimerizasyon eklinde de yüksek konsantrasyonda fiber kullanm transvers dayanm ve elastiklik modülünü olumlu etkiledi. Sonuç: Silanize cam fiberle güçlendirmenin s veya gamma nlama ile polimerize edilen PMMA kaide rezininde ölçülen mekanik özellikler için düzelme sa2layabilece2i ve kaide pla2 yapmnda gamma nlamann konvansiyonel s ile polimerizasyona alternatif olabilece2i sonucuna varld. Anahtar kelimeler: Poli (metil metakrilat) rezin, cam fiber, gamma nlama, transvers dayanm, elastiklik modülü GR Protez kaide materyali olarak yaygn kullanlan akrilik rezinler uygun çalma koullar, estetik ve ekonomik olma avantajlarna karn baz mekanik özellikler yönünden yetersizdirler. Zayf çarpma ve yorulma dayanmnn SUMMARY Purpose: The aim of this study is to investigate the transvers strength and elasticity modulus of a poly(methyl methacrylate) denture base resin reinforced with glass fibers in different concentrations according to polymerization type and surface treatment of fibers. Material and Methods: A heat -cured denture base material, and E- glass fiber were chosen to test. Fibers were weighed in 1.3 and 5% concentrations, and incorporated into acrylic powder after silanized with A 174. Each specimen prepared for transverse test () was polymerized with heat or gamma irradiation and subjected to three point bending test to determine transverse strength and elasticity modulus. Data obtained were analyzed by two way variance analysis and Tukey HSD. Results: Transverse strength and elasticity modulus of the specimens reinforced with silanized glass fibers were found to be higher than those of control specimens (p<0.05). While the same concentration of fibers had no any effect on transverse strength of the specimens polymerized with heat or gamma irradiation, the use higher amount of fibers affected positively transverse strength and elasticity modulus of the specimens polymerized with both methods. Conclusion: It was concluded that incorporation of silanized glass fibers into PMMA resin specimens polymerized with heat or gamma irradiation could provide an improvement of mechanical properties measured.. In this respect, gamma irradiation was also considered to be an alternative to heat curing in the construction of denture bases. Key words: Acrylic resin, glass fiber, gamma irradiation, silanization, transverse strength, elasticity modulus artrlmasna yönelik farkl yaklamlar arasnda rezinin baz doldurucular ile güçlendirilmesi giderek önem kazanm; bu amaçla karbon, 1-4 aramid, 2-5 polietilen, 6-11 ve cam fiberler kullanlmtr. Karbon ve aramid fiberlerin estetik olmamalar, intraoral kullanmlarda biyouyum sorunu, akril dna * Cumhuriyet Universitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, S)VAS. ** Gazi Universitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal, ANKARA. 20

2 tama halinde pürüzlü bir yüzey oluturarak polisaj zorluuna neden olmalar kullanmlarn kstlamtr. 6,10,15,27 Polietilen fiberler yumuak, kolay krlmayan, düük densiteli, biyolojik olarak uyumlu ve doal renkleri nedeniyle oldukça populer bir materyaldir, ancak polietilen fiberlerin yüzey enerjisinin düük ve polar gruplarn eksik olmas nedeniyle rezin matrikse balantlar zayftr. 12 Balant problemini gidermek amacyla yüzeyleri plazma ile kaplanmaktadr Öte yandan cam fiberler daha üstün estetik ve biyouyum, polimer matrikse iyi adezyon ve kolay uygulanabilirlik nedeniyle giderek daha yaygn kullanm alan bulmutur ,28 Cam fiber, SiO 2 yap arasnda dalm dier metal oksitler ve oksijen atomlar ile birbirine balanm kristal olmayan silikon dört yüzlü adan oluur. 29 Bu yap cam fiberleri görünebilir a transparan, yüksek sya dirençli ve izotropik klar. Cam fiber yüzeyinin silan balayc ajanlarla kaplanmas halinde polimer matrikse daha iyi baland bildirilmitir. 12,16,29,30 Protetik uygulamalarda kaide pla olarak kullanlan poli (metil metakrilat) (PMMA) rezinler genellikle s ile polimerize edilir. Gamma nlama ile polimerizasyon, di hekimliinde yaygn kullanlan bir yöntem olmasa da polimer endüstrisinde sklkla kullanlmaktadr. Gamma nlar materyalde s art oluturmakszn penetre olma özelliine sahip olduundan, gamma nlamann PMMA polimerizasyonunda sl ilem derecesi ve hzn artrd ve monomeri çok daha etkili ekilde polimere dönütürdüü belirtilmitir. 31 Dolaysyla, gamma nlama minimum artk monomerli daha homojen bir materyal oluturarak, materyalin mekanik özelliklerini gelitirebilir. 31,32 Ayrca, bu tip polimerizasyonla gamma nlar ayn zamanda polimer zincirlerinde fazla sayda serbest radikal merkezleri oluturarak PMMA ile silan balant ajan arasnda daha güçlü bir ba oluumunu artrabilir. Artk monomer ve hava kabarcklarnn, mekanik baarszlkta, önemli nedenler arasnda olduu düünüldüünde 30 gamma nlama ile polimerizasyon yöntemi her ikisini de minimum düzeye indirmek açsndan 31,32 s ile polimerizasyona alternatif olabilir. Bu çalmann amac, silan ile ilem görmü, ksa kesilmi E-cam fiberin, rezin matriks içine farkl konsantrasyonlarda rasgele katlm ile PMMA larn transvers dayanmlar ve elastiklik modüllerine etkisini polimerizasyon yöntemlerine göre deerlendirmektir. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalmada protez kaide materyali olarak s ile polimerize edilen PMMA kaide rezini (Paladont 65 Kulzer, GmbH, Werheim, Germany) ve rezini güçlendirmek amac ile düz, ksa kesilmi formda E- cam fiber (Cam Elyaf Sanayi A.I., Kocaeli, Türkiye) kullanld. Üretici firmaca belirtildii üzere fiber içerii %54 SiO 2, %17.5 CaO, %14Al 2 O 3, %8 B 2 O 3 ; younluu 2540kg.m -3, aksiyal çekme modülü 76GPa ve aksiyal çekme dayanm 1.5GPa dr. Tablo I. Çalmada yer alan gruplar * Grup Alt grup Polimerizasyon tipi Fiber içerii Grup A Kontrol s - B1 B2 B3 C1 C2 C3 s gamma nlama %1 %3 %5 %1 %3 %5 * Grup A cam fiber ile güçlendirilmemi s ile polimerize edilen PMMA rezin örneklerini; cam fiber katlan ve s ile polimerize edilen PMMA rezin örnekleri; cam fiber katlan ve gamma n uygulanan PMMA rezin örnekleri temsil etmektedir. Her bir grupta yer alan ve 1, 2 ve 3 le iaretlenen örnekler ise %1, %3 ve %5 fiber katlan PMMA rezin alt grup örnekleri temsil etmektedir. Transvers dayanm örnekleri ADA Spesifikasyon No.12 ye göre hazrland. 65x10x2.5mm boyutundaki standart paslanmaz çelik kalp kullanlarak kontrol grubunun yan sra Tablo I de verilen her bir deneysel grup için 7 standart mum örnek hazrland. Mum örnekler bilinen usullerle muflalanarak akril tepimine hazr hale getirildi. 3mm uzunluunda fabrikasyon olarak kesilmi fiberler, hassas tartm sonras (Sartorius AG, Gottingen, Germany) arlkça %1, 3 ve 5 konsantrasyonlarnda PMMA toza katld. A-174 (Nmetakriloksipropiltrimetoksi silan) (HÜLS, VEBA Group Company Germany) ile muamele için fiberler, içerisinde silan bulunan petri kabnda 5 dakika kadar bekletildi; kat peçete arasna konularak silan fazlal giderildi ve kurumas için 25 dakika kadar oda ssnda bekletilerek PMMA tozuna katld. Toz/likit oran 2.34gr/ml olacak ekilde akril hamuru hazrland ve mufla içindeki örnek boluuna yerletirildi. Akril fazlalnn çkmas için muflaya 5 dakika boyunca hidrolik basnç (Rucker PHI, Birmingham, UK) uyguland. Tüm gruplar önce 60 C de 40 dakika 21

3 tutuldu ve s ile polimerize edilen gruplar kaynar suda 30 dakika daha tutularak polimerizasyon tamamland. Gamma n ile polimerize edilen gruplar ise ayn ön polimerizasyonu takiben Co model Gammacell cihazna (Atomic Energy-Ottowa, Canada) yerletirildi ve 15 kilorad/saat dozla polimerize edildi. Polimerizasyon tipi ve fiber oranna göre test edilen gruplar Tablo I de verildi. Buna göre: Grup A (Kontrol Grubu) cam fiber ile güçlendirilmemi, s ile polimerize edilen PMMA rezin örneklerini, cam fiber katlan ve s ile polimerize edilen PMMA rezin örnekleri, cam fiber katlan ve gamma n uygulanan PMMA rezin örnekleri temsil etmektedir. Her bir grupta yer alan ve 1, 2 ve 3 le iaretlenen örnekler ise %1, %3 ve %5 fiber katlan PMMA rezin alt grup örnekleri temsil etmektedir. Mekanik test, bilgisayar destekli universal test cihaznda (Lloyd Lr 30 K, Lloyd Ins. Ltd, Fareham, Hampshire, UK) yapld Transvers dayanm ölçümü için üç nokta eme testinde, çeneler aras mesafe 50mm ve hz 5mm/dak olacak ekilde ayarland ve örnekler krlncaya kadar kuvvet uyguland. Transvers dayanm ve elastiklik modülü deerleri aadaki formüllere göre hesapland: S=3PL/2bd 2 ve E=PL 3 /4bd 3 S Burada S=transvers dayanm (MPa), E=elastiklik modülü (MPa), P=krlma öncesi maksimum yük (N), L=destekler aras mesafe (50mm), b=örnek genilii (10mm) ve d=örnek kalnln (2.5mm) belirtmektedir. Elde edilen deerlerin ortalama ve standart sapmalar istatistiksel program yardmyla hesapland (10.0 version, SPSS Inc., Chicago, USA) Gruplar arasnda fark olup olmadn belirlemek için iki yönlü varyans analiz (ANOVA) testi ve farkl gruplar için Tukey HSD testi yapld. BULGULAR Mekanik test sonras elde edilen transvers dayanm ve elastiklik modülü deerlerinin ortalama ve standart sapma deerleri Tablo II de görülmektedir. En yüksek transvers dayanm gamma n ile polimerize edilen %5 fiber katlan grupta (3: 86.19MPa), elastiklik modulü ise s ile polimerize edilen, %5 cam fiber katlan grupta (3: MPa) gözlenirken, fiber katlan gruplar içinde en düük deerleri s ile polimerize edilen %1 cam fiber katlan örnekler gösterdi. (1: Transvers dayanm MPa; elastiklik modülü MPa ) )ki yönlü (ANOVA) testi ile rezin içerisindeki cam fiber miktar, ve rezinin polimerizasyon ekli arasnda transvers dayanm ve elastiklik modülü yönünden etkileim olduu belirlendi ve örneklerin transvers dayanm ve elastiklik modülü ortalamalar arasndaki farklar istatistiksel olarak anlaml bulundu. (pt0.05) (Tablo II) Tablo II. Fki-yönlü ANOVA ya göre örneklerin transvers dayanm ve elastiklik modüllerinin ortalama ve standart sapmalar (MPa) * Transvers Dayanm Elastiklik Modülü Gruplar Ortalama ± St. sapma Ortalama ± St. sapma Grup A Kontrol ± ± B1 B2 B3 C1 C2 C ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± * Grup A cam fiber ile güçlendirilmemi s ile polimerize edilen PMMA rezin örneklerini, cam fiber katlan ve s ile polimerize edilen PMMA rezin örnekleri, cam fiber katlan ve gamma n uygulanan PMMA rezin örnekleri temsil etmektedir. Her bir grupta yer alan ve 1, 2 ve 3 le iaretlenen örnekler ise %1, %3 ve %5 fiber katlan PMMA rezin alt grup örnekleri temsil etmektedir. Tukey HSD testi ile fiber içeriine göre tüm deneysel gruplar kontrol grubuna göre daha yüksek transvers dayanm gösterdiler (p<0.05). Ayn konsantrasyon için hem s ve hem de gamma polimerize örnekler aras farklar anlaml bulunmad (B1-C1; B2-C2; B3-C3) (p>0.05). Ancak, farkl fiber konsantrasyonu yönünden polimerizasyon tipleri kendi içlerinde karlatrldnda; %1 fiber katlan örneklerin dayanm verileri %3 ve %5 fiber katlanlardan anlaml ölçüde daha düük bulundu (B1 ile B2 ve B3; C1 ile C2 ve C3) (p<0.05); %3 ve %5 fiberli örnekler arasnda önemli fark gözlenmedi (B2- B3; C2-C3) (p<0.05) (Tablo III). Elastiklik modülü yönünden s ile polimerize edilen ve %5 fiber içeren grup (B3) gerek kontrol ve gerekse s ve/veya gamma nlama ile polimerize edilen tüm dier örneklerden daha yüksek deer gösterdi ve bu farkllklar istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05) (Tablo IV). Test edilen dier tüm gruplarda fiber konsantrasyonu ve polimerizasyon yöntemi elastiklik modülü sonuçlarnda etkili bulunmad (p>0.05). 22

4 Tablo III. Transvers dayanm Tukey HSD test sonuçlar * Transvers Grup A Dayan)m B1 B2 B3 C1 C2 C3 Grup A * * * * * * B1 * * * * * B2 * * * B3 * * * C1 * * * * * C2 * * * C3 * * * * Grup A cam fiber ile güçlendirilmemi s ile polimerize edilen PMMA rezin örneklerini, cam fiber katlan ve s ile polimerize edilen PMMA rezin örnekleri, cam fiber katlan ve gamma n uygulanan PMMA rezin örnekleri temsil etmektedir. Her bir grupta yer alan ve 1, 2 ve 3 le iaretlenen örnekler ise %1, %3 ve %5 fiber katlan PMMA rezin alt grup örnekleri temsil etmektedir. pt0.05 Tablo IV. Elastiklik modülü Tukey HSD test sonuçlar * Elastiklik Grup A Modülü B1 B2 B3 C1 C2 C3 Grup A * B1 * B2 * B3 * * * * * C1 * C2 * C3 * * Grup A cam fiber ile güçlendirilmemi s ile polimerize edilen PMMA rezin örneklerini, cam fiber katlan ve s ile polimerize edilen PMMA rezin örnekleri, cam fiber katlan ve gamma n uygulanan PMMA rezin örnekleri temsil etmektedir. Her bir grupta yer alan ve 1, 2 ve 3 le iaretlenen örnekler ise %1, %3 ve %5 fiber katlan PMMA rezin alt grup örnekleri temsil etmektedir. pt0.05 TARTIMA PMMA kaide rezinlerini güçlendirmek amacyla kullanlan cam fiberler daha üstün estetik, rezin matriks yapya adezyon ve biyolojik uyumun yan sra laboratuar ilemlerinin kolay olmas nedeniyle giderek daha yaygn kullanlmaya balanmtr. Fiberle güçlendirme ileminde sonuç yapda mekanik baarnn fiber tipi, dalm, miktar ve matrikse balants gibi çok sayda faktörle ilikili olduu belirtilmitir. 11,17,18,25,27 Fiberlerin matriks içerisinde dalm gerek maniplasyon, gerekse mekanik özellikler yönünden elde edilen yapy önemli ölçüde etkiler. Cam fiberlerin polimer içerisindeki pozisyonuna yönelik çalmalarda rasgele fiber yerletiriminin laboratuar ilemlerini kolaylatrd ve akrilik rezine tüm yönlerde ayn ve izotropik mekanik özellik kazandrd ifade edilmitir. 24 Bu noktadan hareketle, bu çalmada üç deiik konsantrasyonda, düz ksa kesilmi rasgele fiber dalmnn etkisi test edildi. Polimer matriks ve fiber arasndaki adezyonla ilgili çalmalarda yüzeyi ilem görmemi fiberlerin yabanc cisim gibi davranarak matriks yapy zayflattna ve fiberlerin silan gibi kimyasal bir balant ajan ile ilem görmesinin mekanik özellikleri olumlu yönde etkilediine dikkat çekilmitir. 16,29,33 Solnit, 12 silan ile ilem görmü cam fiberlerin ilem görmemi fiberlere nazaran transvers dayanm %7 artrdn, silan ile ilem görmemi fiberlerin akrilik rezinin homojen yapsn bozduunu, dolaysyla yapy zayflattn gözlemitir. Vallittu, 16 iki deiik silann polimer matrikse adezyonunu aratrm ve A 174 silann daha iyi sonuçlar verdiini bildirmitir. Dolaysyla, bu çalmada cam fiberlerin A 174 silan ajan ile kaplanmasnn mekanik özelliklere etkisi test edildi. Polimer matriks içindeki fiber miktarnn sonuç yapya etkisi yönünden literatür verileri çelikilidir. Vallittu ve arkadalar, baz çalmalarda optimum güçlendirme için fiber katlm orannn yüksek olmas gerektiine iaret etmiler ve bir çalmada 18 s ile polimerize olan akrilik rezine arlk olarak %58 orannda cam fiber katldnda transvers direncin, cam fiber ile desteklenmemi gruba nazaran %146 artn ifade etmilerdir. Öte yandan Stipho, 13,14 akrilik rezinlerin %1 konsantrasyonda cam fiber ile güçlendirme ileminin krk direnci ve deformasyonda iyi sonuçlar verdiini ve yüksek cam fiber yüzdesinin rezini zayflattn; Gutteridge 6,9 ise, %3 den fazla fiber kullanmnn fayda salamadn bildirmilerdir. Bu görüler 5,25,32,34 referans alnarak, bu in vitro çalmada %1, %3, %5 konsantrasyonlarnda fiber kullanld. Çalma sonuçlar irdelendiinde, fiber katlmam (kontrol) grubun transvers dayanmnn, fiber katlan gruplara nazaran daha düük olduu belirlendi. Bu sonuç, dier çalmaclarn 12,18,,26,35,36 sonuçlar ile benzer niteliktedir. Her iki polimerizasyon eklinde de fiber miktarnn art transvers dayanmn artrr göründü. Elastiklik modülüne yönelik deerlendirmede ise, sadece s ile polimerize %5 konsantrasyonda cam fiber içeren grubun dier tüm gruplara göre daha yüksek olduu belirlendi. Mevcut çalmada, istatistik olarak önemli olmamakla birlikte transvers dayanm deerleri gamma n ile polimerize edilen %5 fiber katlan grupta daha yüksek bulundu. Sonuçlara dayal olarak, gamma nlama konvansiyonel s ile polimerizasyon tekniine alternatif olarak deerlendirilebilir. Di hekimliinde rutin 23

5 kullanlan s, k, ve mikrodalga ile yaplan polimerizasyon, yüksek scaklk esasna dayaldr. Bu yöntemlerde yaklak 65 o C de benzoil peroksit parçalanarak serbest radikaller verir. Bu durum, lokal s artna ve o C lik kaynama noktasna sahip monomerin gaz faza geçiine ve dolaysyla polimer matrikste oluan yaygn gaz kabarcklar materyalin zayflama ve krlmasna neden olabilir. 21 Gamma n ile polimerizasyon ise minimum artk monomer ile düük scaklkta tamamlanabilir ki bu, souk bir polimerizasyon tipidir ve yap içinde lokal scaklk art gözlenmez. Böylece elde edilen polimerize yap daha homojendir ve minumum defektler gösterir. Gamma nlar ayn zamanda, fiberlerin PMMA içinde distorsiyonsuz yerlemesini salayacak kimyasal çapraz balanty da balatabilir. Is ve gamma nlar ile polimerize edilen protez kaide materyalinin dinamik mekanik analizlerinin mukayesesi 32 bu veriyi destekler görünmektedir. SONUÇLAR Bu çalmann snrlar içinde aadaki sonuçlar çkarlabilir: 1. Rezin içerisindeki cam fiber miktar ve rezinin polimerizasyon tipi arasnda transvers dayanm ve elastiklik modülü yönünden etkileim vardr. 2. Transvers dayanm ve elastiklik modulu fiber art ile orantl artmtr. 3. %5 fiber katlan grupta en yüksek transvers dayanm gamma nlama ile en yüksek elastiklik modülü ise s ile polimerize edilen örneklerde gözlenmitir. KAYNAKLAR 1. De Boer J, Vermilyea SG, Brady RE. The effect of carbon fiber orientation on the fatique resistance and bending properties of two denture resins. J Prosthet Dent 1984; 51: Uzun G, Hersek N, Tinçer T. Effect of five woven fiber reinforcement on the impact and transverse strength of a denture base resin. J Prosthet Dent 1999; 81: Viguie G, Malquarty G, Vincent B, Bourgeois D. Epoxy / carbon composite resins in dentistry: Mechanical properties related to fiber reinforcements. J Prosthet Dent 1994; 72: Yazdanie N, Mahood M. Carbon fiber acrylic resin composite: An investigation of transverse strength. J Prosthet Dent 1985; 54: Berrong JM, Weed RM, Young JM. Fracture resistance of kevlar-reinforced poly (methyl methacrylate) resin: A preliminary study. Int J Prosthodont 1990; 3: Gutteridge DL. The effect of including ultra-high modulus polyethylene fibre on the impact strength of acrylic resin. Br Dent J 1988; 164: Dixon DL, Breeding LC. The transverse strength of three denture base resins reinforced with polyethylene fibers. J Prosthet Dent 1992; 67: Braden M, Davy KW, Parker S, Ladizesky NH, Ward IM. Denture base poly (methyl methacrylate) reinforced with ultra-high modulus polyethylene fibres. Br Dent J 1988; 164: Gutteridge DL. Reinforcement of poly (methyl methacrylate) with ultra high-modulus polyethylene fibre. J Dent 1992; 20: Ramos V, Runyan DA, Christensen LC. The effect of plasmatreated polyethylene fiber on the fracture strength of polymethyl methacrylate. J Prosthet Dent 1996; 76: Samadzadeh A, Kugel G, Hurley E, Aboushale A. Fracture strength of provisional restorations reinforced with plasma-treated woven polyethylene fiber. J Prosthet Dent 1997; 78: Solnit GS, The effect of methyl methacrylate reinforcement with silane-treated and untreated glass fibers. J Prosthet Dent 1991; 66: Stipho HD. Repair of acrylic resin denture base reinforced with glass fiber. J Prosthet Dent 1998; 80: Stipho HD. Effect of glass fiber reinforcement on some mechanical properties of autopolymerizing polymethyl methacrylate. J Prosthet Dent 1998; 79: Vallittu PK, Lassila VP. Reinforcement of acrylic resin denture base material with metal of fibre strengtheners. J Oral Rehabil 1992; 19: Vallittu PK. Comparison of two different silane compounds used for improving adhesion between fibers and acrylic denture base material. J Oral Rehabil 1993; 20: Vallittu PK. Acrylic resin-fiber composite-part ll: The effect of polymerization shrinkage of polymethyl methacrylate applied to fiber roving on transverse strength. J Prosthet Dent 1994; 71: Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Transverse strength and fatique of denture acrylic-glass fiber composite. Dent Mater 1994; 10: Vallittu PK, Lassila VP, Lappalainen R. Acrylic resin-fiber composite-part l: The effect of fiber concentration on fracture resistance. J Prosthet Dent 1994; 71: Vallittu PK, Narva K. Impact strength of a modified continuous glass fiber-poly(methyl methacrylate ) composite. Int J Prosthodont 1997; 10:

6 21. Vallittu PK. The effect of void space and polymerization time on transverse strength of acrylic-glass fibre composite. J Oral Rehabil 1995; 22: Vallittu PK. The effect of glass fiber reinforcement on the fracture resistance of a provisional fixed partial denture. J Prosthet Dent 1998; 79: Lassila LVJ, Tezvergil A, Lahdenpera M, Alander P, Shiya A, Ahinya A, Vallittu PK. Evaluation of some properties of two fiberreinforced composite materials, Acta Odontol Scand 2005; 63: Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with undirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999; 81: Karacaer Ö, Polat TN, Tezvergil A, Lassila LVJ, Vallittu PK. The effect of length and concentration of glass fibers on the mechanical properties of an injected- and a compression-molded denture base polymer. J Prosthet Dent 2003; 90: Kim S-H, Watts DC. The effect of reinforcement with woven E- glass on the impact strength of complete dentures fabricated with high-impact acrylic resin. J Prosthet Dent 2004; 91: Jagger DC, Harrison A, Jandt KD. The reinforcement of dentures. J Oral Rehabil 1999; 26: Saha S, Pal S. Improvement of mechanical properties of acrylic bone cement by fiber reinforcement. J Biomechanics 1984; 17: Plueddman EP. Reminiscing on silane coupling agents, In: Mittal KL. Silane and other coupling agents. Uthrecht: VSP; p Sehajpal SB, Sood VK. Effect of fibers on some physical properties of acrylic resin. J Prosthet Dent 1989; 61: Karacaer Ö, Doan A, Doan, OM, Usanmaz A. Dynamic mechanical properties of dental base material reinforced with glass fiber. J Appl Polym Sci 2002; 85: Usanmaz A, Eser Ö, Doan A. Thermal and dynamic mechanical properties of -ray cured poly (methyl methacrylate) used as a dental-base material. J Appl Polym Sci 2001; 81: Vallittu PK. Curing of a silane coupling agent and its effect on the transverse strength of autopolimerizing poly (methyl methacrylate) glass fibre composite. J Oral Rehabil 1997; 24: Chow TW, Cheng YY, Ladizesky NH. Polyethylene fibre reinforced poly (methyl methacrylate) dimensional changes during immersion. J Dent 1993; 21: Polat NT, Karacaer Ö. Cam Fiber ile güçlendirilmi iki farkl protez kaide polimerinin transvers direnç ve elastikiyet modülünün incelenmesi. CÜ Di Hek Fak Der 2002; 5: Uzun G, Keyf F. The effect of woven, chopped and longitudional glass fibers reinforcement on the transverse strength of a repair resin. J Biomater Appl 2001; 15: Adresi: Prof. Dr. Arife DO\AN Gazi Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesi Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Emek / ANKARA Tel: Faks: E-posta: 25

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ*

KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 1, Sayfa 69-74,1995 POLİETİLEN VE KARBON FİBER İLE KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLERİ DESTEKLENMİŞ AKRİLİK REZİNLERİN Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN**, Rıza GÜRBÜZ* ÖZET Bu

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 Farklı Zaman Aralıklarında Suda Bekletmenin Protez Kaide Materyallerinin Transvers Bükülme ve Transvers

Detaylı

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi)

Karbon, Aramid ve Polietilen Fiber ile Güçlendirilen Protezlerin Değerlendirilmesi (Protezlerin Güçlendirilmesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2001; 6: 31-35 31 The Evaluation of Denture Reinforcement With Carbon, Aramid and Polyethylene Fiber (Reinforcement of Denture) Doç. Dr. Özgül

Detaylı

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ

AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Atatürk Ümv.Diş Hck.Fak.Derg. Cilt 12, Sayı:I, Wa:46-53,2Ö02 AKRİLİK REZINLERIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Handan YILMAZ* Doç. Dr. Cemal AYDIN* ÖZET Polimeri Imetakri fal, 1940'lardîuı beri. kııidc

Detaylı

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ

CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ CAM FİBER VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN POLİMETİL METAKRİLATLARIN ARTIK MONOMERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF GLASS FIBER AND TWO DIFFERENT POLYMERIZATION METHODS ON THE RESIDUAL MONOMER OF POLYMETHYL

Detaylı

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER!

TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! TAM PROTEZLER!N YAPIMINDA KULLANILAN AKR!L!K REZ!NLER! GÜÇLEND!RME YÖNTEMLER! REINFORCING METHODS OF THE ACRYLIC RESINS USED FOR THE FABRICATION OF COMPLETE DENTURES Dr. Rukiye KAPLAN* Dr. T. Burak ÖZÇEL!K**

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 3-14, 2006 Fiber ile Güçlendirmenin Akrilik Esaslı Protez Kaide Materyalinin Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Detaylı

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ

FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ FİBER İLE GÜÇLENDİRMENİN VE FARKLI POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN, İKİ FARKLI PROTEZ KAİDE REZİNİNİN SU EMİLİM MİKTARINA ETKİSİ Dr.İbrahim Halil Tacir * Dr.Ayşe MEŞE * Doç.Dr.Kahraman Gündüz GÜZEL * ÖZET

Detaylı

A R A Ş T I R M A L A R

A R A Ş T I R M A L A R A R A Ş T I R M A L A R POLİETİLEN FİBERLE GÜÇLENDİRMENİN VE İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN AKRİLİK REZİNLERİN ARTIK MONOMER MİKTARINA ETKİSİ* THE EFFECT OF REINFORCEMENT WITH POLYETHYLENE FIBER

Detaylı

AKRİLİK REZİNLERİN SİTOTOKSİSİTELERİ ÜZERİNE CAM FİBER ve İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİSİ

AKRİLİK REZİNLERİN SİTOTOKSİSİTELERİ ÜZERİNE CAM FİBER ve İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİSİ AKRİLİK REZİNLERİN SİTOTOKSİSİTELERİ ÜZERİNE CAM FİBER ve İKİ FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF GLASS FIBER AND POLYMERIZATION METHOD ON THE CYTOTOXICITY OF ACRYLIC RESINS Çiğdem ARSLAN

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

POLİMERLERDE ARTIK MONOMER KONSANTRASYONU ÜZERİNE İLAVE ISI UYGULAMASININ ETKİSİ

POLİMERLERDE ARTIK MONOMER KONSANTRASYONU ÜZERİNE İLAVE ISI UYGULAMASININ ETKİSİ POLİMERLERDE ARTIK MONOMER KONSANTRASYONU ÜZERİNE İLAVE ISI UYGULAMASININ ETKİSİ THE EFFECT OF ADDITIONAL HEAT TREATMENT ON RESIDUAL MONOMER CONCENTRATION OF POLYMERS Gökçe MERİÇ 1 ÖZET Amaç: Silika- camfiberler

Detaylı

Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi

Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_2: 62-67 Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi Reinforcement Of Acrylic Resin Denture Base Material

Detaylı

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES

TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES TAM PROTEZ KADE PLAI KIRILMA NEDENLERNN DEERLENDRLMES EVALUATION OF THE REASONS FOR COMPLETE DENTURE BASE FRACTURES Ahmet Duru PAMR * Bora BAI" ** Rukiye DURKAN ** Ay&egül KÖROLU *** ÖZET Tam protezlerin

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. brahim Erhan GELGÖR

Yrd. Doç. Dr. brahim Erhan GELGÖR ÖZET Bu çal flmada ortodontik akrilik rezinin yatay yüklenilme ve maksimum deformasyonu üzerinde cam fiberin yüzdesel miktar n n farkl etkileri araflt r ld. Üretici firman n talimatlar na göre k rk adet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J.

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAġ * Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAġARAN ** Yrd. Doç. Dr. M.BarıĢ GÜNCÜ * Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU *** Dr. Lippo V.J. AraĢtırma/ AKTAŞ, Research BAŞARAN, Article GÜNCÜ, FĠBER ĠLE GÜÇLENDĠRME KOMPOZĠT REZĠNLERĠN EĞĠLME DĠRENCĠNE ETKĠ EDER MĠ? DOES FIBER REINFORCEMENT EFFECT ON FLEXURAL STRENGTH OF COMPOSITE RESINS? Yrd.

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications

Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri. Position of Fiber-Reinforced Composites in Prosthetic Applications DERLEME (Review) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 49-60, 2009 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozitlerin Protetik Uygulamalardaki Yeri Position of Fiber-Reinforced Composites

Detaylı

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler

Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi,

Detaylı

MİKRODALGA VE OTOKLAV POST-POLİMERİZASYON UYGULAMALARININ SERT BESLEME AKRİLİKLERİNİN BÜKÜLME DİRENCİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MİKRODALGA VE OTOKLAV POST-POLİMERİZASYON UYGULAMALARININ SERT BESLEME AKRİLİKLERİNİN BÜKÜLME DİRENCİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 48, Sayı: 2 Sayfa: 13-21, 2014 13 ARAŞTIRMA MİKRODALGA VE OTOKLAV POST-POLİMERİZASYON UYGULAMALARININ SERT BESLEME AKRİLİKLERİNİN BÜKÜLME DİRENCİNE

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT*

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT* Olgu Sunumu/ Case Report POLİAMİD YAPIDAKİ PROTEZ KAİDE MATERYALİ İLE HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMI: İKİ VAKA SUNUMU FABRICATION OF REMOVABLE PARTIAL DENTURE WITH POLYAMID DENTURE BASE MATERIAL: TWO

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 2006 ASTARLAMA ÖNCESİ AKRİLİK REZİN YÜZEYİNE ULTRAVİYOLE IŞINLAMA VE NİTRİK ASİT UYGULAMANIN KAİDE REZİNİ VE YUMUŞAK ASTAR MATERYALLERDE OLUŞTURDUĞU KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT)

FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZT KÖPRÜ (VAKA RAPORU) Cumhuriyet Üniversitesi FIBER-REINFORCED COMPOSITE BRIDGE (CASE REPORT) Yrd.Doç.Dr.Derya ÖZDEM3R DO6AN* Dr.Dt.Faik TU6UT* Yrd.Doç.Dr.Defne YELER** ÖZET Günümüzde

Detaylı

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi

Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Acta Odontol Turc 2014;31(3):160-6 Derleme Diş hekimliğinde kullanılan kompozit rezinlerin güçlendirilmesi Nihal Pehlivan,* Özgül Karacaer Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 203-211, 1989 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ BİR AJANIN ALÇI MODEL YÜZEYİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Caner YILMAZ*** GİRİŞ Protetik laboratuar

Detaylı

Farklı yumuşak astar malzemelerinin uzama miktarlarının ve bağlanma dayanımının karşılaştırılması

Farklı yumuşak astar malzemelerinin uzama miktarlarının ve bağlanma dayanımının karşılaştırılması Cumhuriyet Dent J 2012;15(2):83-92 doi:10.7126/cdj.2012.1090 Farklı yumuşak astar malzemelerinin uzama miktarlarının ve bağlanma dayanımının karşılaştırılması PMMA kaideye Comparison of elongation amount

Detaylı

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ AraĢtırma/ Research Article FĠBERLE GÜÇLENDĠRMENĠN NANOFĠL KOMPOZĠTĠN EĞME DĠRENCĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ EFFECT OF FIBER REINFORCEMENT ON THE FLEXURE STRENGTH OF NANOFILLED-RESIN COMPOSITE Makale Kodu/Article

Detaylı

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS

POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS POLETLEN FBER LE GÜÇLENDRLM REZN TUTUCULU KÖPRÜ RESTORASYONU: OLGU SUNUMLARI POLYETHYLENE FIBER REINFORCED RESIN-BONDED BRIDGE: CASE REPORTS Çidem ARSLAN GÜNER * Özgül KARACAER * ÖZET Eksik di varlnda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esra KUL * Prof. Dr. L. Ġhsan ALADAĞ *

Yrd. Doç. Dr. Esra KUL * Prof. Dr. L. Ġhsan ALADAĞ * Derleme/ Review POLĠMETĠLMETAKRĠLAT PROTEZ KAĠDE MATERYALĠNĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK OLARAK GÜÇLENDĠRĠLMESĠ THE PHYSICALLY AND MECHANICALLY REINFORCEMENT OF POLYMETHYLMETHACRYLATE DENTURE BASE MATERIAL Yrd.

Detaylı

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 73-78, 1994 ÇEŞİTLİ PROTEZ TEMİZLEYİCİ AJANLARIN AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE YATAY DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 53-63, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*,

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Konvansiyonel ve İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Kaide Materyallerinde Güncel Gelişmeler

Konvansiyonel ve İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Kaide Materyallerinde Güncel Gelişmeler DERLEME Konvansiyonel ve İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Kaide Materyallerinde Güncel Gelişmeler Gülfem ERGÜN, a Zeynep ŞAHİN a a Protetik Diş Tedavisi AD, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

Farklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki Bağlanma Direncine Etkisi

Farklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki Bağlanma Direncine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Farklı İçeceklerin Silikon Esaslı Yumuşak Astar Maddesi ile Kaide Rezini Arasındaki Bağlanma Direncine Etkisi Faik TUĞUT, a M. Emre COŞKUN, a Hakan AKIN a a Protetik Diş Tedavisi AD,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES

AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 45-49, 2008 AKRİLİK TAM PROTEZLERDE KIRIK ACRYLIC COMPLETE DENTURE DAMAGES Yasin TÜRK 1, Gül IŞIK 1 ÖZET Protez kırıkları

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS

YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS YORULMA TESTNN, ÜÇ FARKLI TAM SERAMK YAPIM SSTEM VERTKAL KIRILMA DRENC ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF FATIQUE TEST ON THE COMPRESSIVE FRACTURE STRENGTH OF THREE ALL CERAMIC CROWNS Yrd.Doç.Dr.Mustafa ZORTUK

Detaylı

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN * Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ ** Arş.Gör.Dt. Esra İNCESU * Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA *** ABSTRACT

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN * Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ ** Arş.Gör.Dt. Esra İNCESU * Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA *** ABSTRACT Araştırma/ ÖZDOĞAN; Research YEġĠL Article DUYMUġ, FARKLI SIVILARIN AKRİLİK REZİNLERİN YÜZEY SERTLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT SOLUTIONS ON SURFACE HARDNESS OF

Detaylı

Post systems in prosthetic dentistry

Post systems in prosthetic dentistry Gaziantep Medical Journal Research Article Post systems in prosthetic dentistry Protetik diş hekimliğinde post sistemleri Özge Parlar Öz 1, Aslı Seçilmiş 2, Cemal Aydın 3 1Department of Dentistry, Gaziantep

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Işık ile Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Dönüşüm Derecelerinin Geğerlendirilmesinde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi:Prof.

Detaylı

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 301-309, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 301-309, 2005 Bölme Duvar Amaçl Alç Panellerin Baz Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi M. Haluk ÇEL4K,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi Doktora Maddeler Bilgisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi Doktora Maddeler Bilgisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bülent BEK Doğum : 30.06.1946 Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu : Doktora EĞİTİM Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Hekimliği Gazi Üniversitesi 1968-1973 Doktora Maddeler Bilgisi

Detaylı

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİT BÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI FIBER REINFORCED COMPOSITES USED IN FIXED PARTIAL DENTURES Arş. Grv. Dt. Osman KARAALİOĞLU* Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ*

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ARAMİD, NOVOLOİD VE POLİETİLEN LİFLERİNİN RADYASYON ETKİSİ ALTINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf ULCAY * Şule ALTUN * İrfan BAYCAN * Özet: Yüksek performanslı polietilen, aramid ve novaloid

Detaylı

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (3): 83-88 Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Effect

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD

e-mail: gokcemeric@yahoo.com DDS DFaculty of Dentistry Gazi University 1996-2001 Facuty of Dentistry, PhD Curriculum Vitae Name Surname: Gökçe Meriç Date of birth: 30 Agust 1979 Contact information: phone: (+90) 5338426443 Education: e-mail: gokcemeric@yahoo.com Faculty University DDS DFaculty of Dentistry

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** GİRİŞ

PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 171-187, 1989 PROTEZLERDE KULLANILAN FARKLI İKİ KAİDE MATERYALİNİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ**** Betül KALIPÇILAR* Lale KARAAĞAÇLIOĞLU*

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability of Composite Resins

Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability of Composite Resins ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 2, Sayfa: 77-82, 2006 Kompozitlerin Renk Stabilitelerine Işık Kaynaklarının Etkisi* Effect of Light Sources on Color Stability

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Doç. Dr. Tonguç Özdemir

Doç. Dr. Tonguç Özdemir Doç. Dr. Tonguç Özdemir E-posta: tonguc.ozdemir@mersin.edu.tr Tel: 0-324-361 00 01/7387 Eğitim ve Akademik Ünvanlar Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul, Kimya Mühendisliği 2010 Doktora: Orta Doğu Teknik

Detaylı

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS

YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS YUMUAK ASTAR MADDELER SOFT DENTURE LINING MATERIALS Dr. Bilge Turhan BAL* Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ** ÖZET Yumuak astar maddeleri, dihekimli.inde maxillofasiyal ve tam protezlerde tutuculu.u arttrmak,

Detaylı

FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ***

FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ*** G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 93-98, 1995 FARKLI PROTEZ TAMİR YÜZEYLERİNİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Gülay KANSU*, Nilüfer DENLİ**, Yüksel TÜRKÖZ*** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ

AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt V, Sayı 2, Sayfa 115-122, 1988 AKRİLİKLERDE SU EMİLİMİNE BAĞLI BOYUTSAL DEĞİŞİMİN FARKLI YÖNLERDEN İNCELENMESİ Yüksel TÜRKÖZ* GİRİŞ Bir protezin kaide kısmını oluşturan akril,

Detaylı

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Say: 1 s.111-116, 2007 Vol: 10 No: 1 pp.111-116, 2007 Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Tayfun UYGUNO1LU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe

Detaylı

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ**

SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES. Prof. Dr. Handan YILMAZ** SEROMERLER VE FBERLE GÜÇLENDRLM KOMPOZTLER CEROMERS AND FBER-RENFORCED COMPOSTES Dt. Esra Çi*dem KURT* Dt. M. Sertaç ÖZDO.AN* Prof. Dr. Handan YILMAZ** ÖZET ABSTRACT Rezin kimyasndaki son gelimeler, fiziksel

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL *

Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL * Olgu Sunumu/ Case Report DİREKT FİBER ADEZİV KÖPRÜ UYGULAMALARI (İKİ OLGU SUNUMU) DIRECT FIBER REINFORCED ADHESIVE BRIDGE APPLICATIONS (TWO CASE REPORTS) Arş.Gör.Dt.Pınar GÜL * Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES

KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES KAN KONTAMNASYONUNUN DAM VE GEÇC YAPITIRMA SMANLARININ KOMPRESSF DAYANIKLILIK VE SERTL*NE ETKSNN NCELENMES EFFECT OF BLOOD CONTAMINATION ON THE COMPRESSIVE STRENGTH AND HARDNESS OF PERMANENT AND TEMPORARY

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 57-63, 1985 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖLÇÜ DEZENFEKSİYONUNUN MATERYALİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİNE ETKİSİ A. DOĞAN* Diş hekimliğinde hasta ile hekim ya da laboratuar personeli

Detaylı

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi ARAŞTIRIMA Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi Ondokuz Mayıs Un iv Pis Hekim Fak D erg 2010: 10(3):87-95 The effect of using of different intraoral

Detaylı

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU

ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Olgu KÜMBÜLOĞLU, Sunumu/ Case YERLİOĞLU, Report ELTER, ALT ANTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DİREKT KOMPOZİT KÖPRÜ UYGULAMALARI: BEŞ OLGU SUNUMU Makale Kodu/Article code: 769

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume: 2, Issue: 1, 2015, pp 19-25 ALÜMİNA - SİLİS MİKTAR VE ORANININ SIR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS OF ALUMINA-SILICA AMOUNTS AND RATIO OF ON THE GLAZE PROPERTIES Öz Ensar TAÇYILDIZ* *Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ki Anterior Diastema Vakas n n Fiberle Güçlendirilmifl Kompozit Materyali Kullan larak Ortodontik Pekifltirme Tedavilerinin Yap lmas #

ki Anterior Diastema Vakas n n Fiberle Güçlendirilmifl Kompozit Materyali Kullan larak Ortodontik Pekifltirme Tedavilerinin Yap lmas # Ondokuz Mayis Univ Dis Hekim Fak Derg 2006; 7 (3): 199 204 OLGU SUNUMU ki Anterior Diastema Vakas n n Fiberle Güçlendirilmifl Kompozit Materyali Kullan larak Ortodontik Pekifltirme Tedavilerinin Yap lmas

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

Tam ve Bölümlü Protezlerde Kullanılan Akrilik Rezin Dişlerin Sertliklerinin Karşılaştırılması

Tam ve Bölümlü Protezlerde Kullanılan Akrilik Rezin Dişlerin Sertliklerinin Karşılaştırılması ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı:, Sayfa: 5-6, 2007 Tam ve Bölümlü Protezlerde Kullanılan Akrilik Rezin Dişlerin Sertliklerinin Karşılaştırılması The Comparison

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65)

www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 1 (55-65) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 3, No: 1 (55-65) ECJSE Makale / Research Paper Kürleştime Basıncının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013).

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013). 1. Adı Soyadı : ÖZLEM KARA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 30/05/1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23 AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2016) Laboratuarın Adı: Plastik ve Kauçuk Teknolojisi: Karakterizasyon Laboratuvarı Laboratuarın Koordinatörü: Doç.Dr. Ayşe AYTAÇ Projeler: 1- Ayşe AYTAÇ(Yürütücü),

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI CAM FİBERLE GÜÇLENDİRİLEN AKRİLİK REZİNLERDE FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİNİN REST MONOMER MİKTARINA ETKİSİNİN VE

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 61-66, 2008 FARKLI POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALLERİN MİKROSERTLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Evaluation of Microhardness of Different Posterior Composite Resin

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS

K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI. COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS K FARKLI CO-CR HBP ALAIMININ MEKANK ÖZELLKLERNN KARILATIRILMASI COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF TWO DIFFERENT Co-Cr RPD ALLOYS Yrd.Doç.Dr.Yurdanur UÇAR * Yrd.Doç.Dr.Cem KURTO2LU * ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Bölüm 6: Mekanik Özellikler

Bölüm 6: Mekanik Özellikler Bölüm 6: Mekanik Özellikler Gerilme ve birim şekil değişimi: Nelerdir? Ve neden yük ve uzama terimler kullanılmaz? Elastik davranış: Yükler az ise, ne kadar deformasyon yaratır? Hangi malzemeler en az

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı