LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..."

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S... : ?.Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, soru ve flekilleri k smen de olsa hiçbir suretle al n p yay nlanamaz. ED TÖR Yrd. Doç. Dr. Gülin KARABA D L UZMANI smail Emre YILMAZ ÖLÇME DE ERLEND RME UZMANI Dr. Nurcan ATEfiOK DEVEC GÖRSEL TASARIM Abdulkadir GÜROL Erhan DÜNDAR REHBERL K UZMANI Nurten ÖZBAN PROGRAM GEL fit RME UZMANI Sonay OSMANA AO LU ISBN : Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 286 say l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve 3398 say l yaz s ile üçüncü defa adet bas lm flt r.

3

4

5

6

7 DERS K TABI

8 Ç NDEK LER DERS K TABI KULLANIM KILAVUZU...9 OKUL HEYECANIM TEMASI...10 OKULA HAZIRIM...12 UNUTTU UM B R fiey VAR MI?...14 BAKIMLI OLMAK Ç N...15 NEREDES N?...16 KURALLAR B Z M Ç N...18 SEÇ M VAR...20 GAZETEM Z...22 BAYRA IMIZ VE ST KLÂL MARfiI MIZ...26 DENGEL VE DÜZENL BESLENEL M...28 EN Y YAPTI IM fi...29 B Z ARKADAfiIZ...30 SEV N NCE NE YAPARSINIZ?...32 BU OKUL HEP M Z N...33 OKUL YOLU...34 KARfiILAfiTI IMIZ NSANLAR...36 VÜCUDUMUZ DE ERL D R...38 SA LI IMIZI KORUYAB L R Z...40 E LENCE VAR...42 E R S DO RUSU...44 NSANLAR KONUfiA KONUfiA...45 MESLEKLER VE ÖZELL KLER...48 OKULUMU SEV YORUM...50 B L NÇL TÜKETEL M...52 OKULUMUZU KORUYALIM...54 Ö REN M HAYATIM...55 CUMHUR YET BAYRAMI...56 D NÎ BAYRAMLARIMIZ...60 K TAPLARDAN Ö RENMEK...61 ÇÖZÜM ARIYORUM...62 NELER Ö REND K?...64 LKÖ RET M HAFTASI...66 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ...67 YAfiASIN CUMHUR YET!...68 ATATÜRK HAFTASI...70 BEN M EfiS Z YUVAM TEMASI...72 YAfiADI IMIZ YER...74 EV M SEV YORUM...75 GÜNEfi HANG YÖNDEN DO AR?...76 EV N Z NEREDE?...77 ADRES N Ö REN...78 NE LE, NASIL B R LET fi M?...80 ORGANLARIM GÖREV BAfiINDA...82 SA LIKLI BÜYÜMEK ST YORUM...84 YEMEKTEY Z...86 PLANLIYIM, BAfiARILIYIM...88 ONLAR DA ÇOCUKTU...90 MESLEKLER HAYATI KOLAYLAfiTIRIR...92 NASIL B R ÇOCUKTU?...94

9 DERS K TABI KULLANIM KILAVUZU Bu köfle, hangi temada oldu unuzu gösterir. A B C Okul Heyecan m Benim Eflsiz Yuvam Dün, Bugün, Yar n BAKIMLI OLMAK Ç N Neden banyo yapar z? Bu bafll klar, dikkatinizi çekerek sizlere farkl bir bak fl aç s kazand racakt r. A Bu bölüm konuya haz rl k bölümüdür. Bu bölümdeki sorulara kendi hayat n zdan cevaplar bulmaya çal fl n z. Zeynep okula haz rlanmak için erken kalkt. Elini, yüzünü y kad. Saçlar n kendisi tarayam yordu. Annesinden yard m istedi. Annesi Zeynep in saçlar - n tarad. Z eynep kiflisel bak m n yaparken z a m a n z a m a n büyüklerinden yard m al r. 15 Kahvat dan sonra difllerini f rçalad. Okul k yafetini giydi. Zeynep art k okula haz rd. 1. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m almadan yap yorsunuz? 2. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m alarak yap yorsunuz? Bu bölüm de erlendirme çal flmalar n n bulundu u bölümdür. Buradaki sorular arkadafllar n zla tart fl n z ve bir sonuca ulaflmaya çal fl n z. ÇK Nu.: 19, 21 Görselleri inceleyiniz, metinleri dikkatlice okuyunuz. Bu bölümde anlat - lanlar kendi hayat - n zla karfl laflt r n z. Bu bölüm bilgilerinizi tazelemek ve hat rlatmak amac yla haz r lanm flt r. Çal flma kitab nın ilgili sayfas n gösterir. Ders kitab n n sayfa numaras d r. 9

10 OKUL HEYECANIM 10

11 11

12 A OKULA HAZIRIM Gün içinde neler yap yorsunuz? Bugün hayat bilgisi dersinin konusu okul ile ilgili ifllerdi. S n fta okul ile ilgili ifllerin neler oldu u ve bunlar n önemi hakk nda konufluldu. S n fça okul ile ilgili iflleri öncelik s ras na koyman n gerekti i görüflünü benimsedik. Zaman nda uyanmak Kahvalt yapmak Okula zaman nda gitmek Okul dönüflü dinlenmek Ödevleri yapmak K yafetleri ve okul çantas n haz rlamak Zaman nda yatmak Ben de okulla ilgili ifllerimi listeledim ve önceliklerine göre s ralad m. fllerimi bu s raya uygun flekilde yapmaya karar verdim. Sabah, saat 7.00 de uyand m. Okul k yafetimi giydim ve kahvalt m yapt m. 12 Okula zaman nda gittim.

13 A Okul dönüflü annem beni kap da karfl - lad. Okulda ö rendiklerimi tekrar ettikten sonra ödevlerimi tamamlad m. Okul çantam haz rlad m. Ö retmenim, Atatürk ün disiplinli ve planl çal flt n bunun için baflar l oldu unu söyledi. Ö retmenim, Atatürk verdi i kararlar mutlaka uygulard, dedi. Ben de onun gibi disiplinli ve planl çal flaca m. Verdi im kararlar mutlaka uygulayaca m. Atatürk gibi çok çal fl p baflar l olaca m. Siz de okul ile ilgili yapt n z iflleri öncelik s ras na koyarak bir liste haz rlay n z. Haz rlad n z listeyi arkadafllar n zla paylafl n z. 13 ÇK Nu.: 14, 16

14 A UNUTTU UM B R fiey VAR MI? Bugün çantan zda hangi araç ve gereçler var? Haftal k Ders Program Çarflamba Perflembe Pazartesi Sal Cuma Hayat B. Hayat Hayat B. Hayat B. Türkçe B. Mat. Mat. Mat. Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Müzik Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Görsel S. Görsel Görsel Beden Serbest Serbest E. S. S. E. E. Serbest E. Mat. Beden E. Serbest E. Serbest E. Hayat B. Mat. Türkçe Türkçe Görsel S. Mat. Ömer in ders program na göre sal günü; hayat bilgisi, Türkçe, matematik ve görsel sanatlar dersleri vard. Ömer çantas na, görsel sanatlar dersi için resim defteri ve boya kalemlerini koydu. Matematik dersi için say boncu unu ald. Ders ve çal flma kitaplar n özenle çantas na yerlefltirdi. Yaz kalemlerini de kalemli ine yerlefltirerek çantas na koydu. Ders araç ve gereçlerinizi neye göre haz rl yorsunuz? 14 ÇK Nu.: 17, 18

15 BAKIMLI OLMAK Ç N Neden banyo yapar z? A Zeynep okula haz rlanmak için erken kalkt. Elini, yüzünü y kad. Saçlar n kendisi tarayam yordu. Annesinden yard m istedi. Annesi Zeynep in saçlar - n tarad. Kahvat dan sonra difllerini f rçalad. Okul k yafetini giydi. Z e ynep kiflisel bak m n yaparken z a m a n z a m a n büyüklerinden yard m al r. Zeynep art k okula gitmeye haz rd. 1. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m almadan yap yorsunuz? 2. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m alarak yap yorsunuz? 15 ÇK Nu.: 19, 21

16 Ana S n f Müdür Odas A NEREDES N? S n f n z okulunuzun neresindedir? Ad m Ömer. Okulumun ad Anıttepe lkö retim Okulu. Okulum Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beflevler semtindedir. Okulumuz üç katl d r. Müdür Yard mc lar 2 B S n f Rehberlik Servisi Koridor Zemin Kat Merdivenleri 2 C S n f 2. Kat Merdivenleri Girifl Kap s 1 A S n f Resim Odas Koridor 16 Müzik Odas 2 A S n f Lavabolar Ömer: Sınıfımız 2 C dir. Bizim sınıfımız okulun birinci kat ndadır. Okulun ana kapısından girince soldaki ilk sınıf, bizim s n f m zd r.

17 Ömer: S n f m za girince sa tarafımızda elbise askılıkları ve levhalar var. Sol tarafımızda yazı tahtası ve ö retmen masası var. Sınıfın sol tarafındaki duvarda büyük pencereler, arka duvarda ise yaptı ımız çalıflmaları sergiledi imiz panomuz var. Ben ve arkadaflım Burcu yaz tahtas n n önünde ikinci s rada oturuyoruz. A Pano Pencereler Ömer - Burcu S ralar Elbise Ask l klar Ö retmen Masas Yaz Tahtas S n f Kap s S n f n z n ve s ran z n yerini flekil çizerek gösteriniz. 17 ÇK Nu.:22

18 A KURALLAR B Z M Ç N Okulunuzdaki kurallar nelerdir? Ali bu y l dördüncü, kardefli Buse ise birinci s n fa gidiyor. Buse okul kurallar n yeni ö reniyordu. ki kardefl okuldan eve dönerken okul kurallar ile ilgili konufluyorlard. A abey, okul kurallar n n neden konuldu unu aç klayabilir misin? Ali: Okul kurallar olmazsa okulda çeflitli sorunlar yaflar z. Örne in; okulumuzu ve s n f m z temiz tutmazsak okulumuz kirlenir. Temiz olmayan bir okulda hasta oluruz. Kirli ve da n k olan bir yerde ders yapmak istemeyiz. Koridorlarda koflarsak baflkalar na çarpabilir ve onlar n düflmelerine neden olabiliriz. 18

19 Buse: Hakl s n a abey. Peki, neden s n fta söz alarak konufluyoruz? Akl ma gelen bir fleyi hemen söylesem olmaz m? A Ali: Derste söz almadan konuflursan, di er arkadafllar n da senin gibi davran rsa ayn anda birçok kifli konufltu u için söylenenler anlaflılmaz. Buse: Do ru söylüyorsun. Hep beraber konuflursak anlaflamay z. Tek tek konuflursak birbirimizi dinleyebilir ve anlayabiliriz. Okul Kurallar Okulu ve s n f temiz tutmal y z. Oyun oynarken oyun kurallar na uymal y z. Elektrik ve suyu gereksiz yere harcamamal y z. S n fta ö retmen varsa kap y çalarak girmeleyiz. Ders s ras nda bir fley yememeliyiz. Ders zili çald nda s n fa girmeliyiz ve yerimize oturmal y z. Okuldan izinsiz olarak ayr lmamal y z. Ertesi gün Buse, okulda arkadafllar na a abeyi ile yapt konuflmay anlatt. Okuldaki kurallar n daha iyi, daha güzel, daha temiz bir ö renme ortam oluflturmak için konuldu unu söyledi. Okulda uygulanan bir kural belirleyerek bu kural n neden konuldu unu araflt r n z. Araflt rma sonuçlar n arkadafllar n zla paylafl n z. 19 ÇK Nu.:23

20 A SEÇ M VAR S n f baflkan n nas l seçiyorsunuz? Bugün s n f m zda baflkanl k seçimi vard. Birçok arkadafl m z s n f baflkan olmak için aday oldu. Herkes özgürce tercihini yaparak istedi i adaya oy verdi. S n f baflkan ve kulüp üyeli i seçimlerine hepimiz oy kullanarak kat ld k. Böylece s n f m zda demokratik bir ortam oluflturduk. 20

21 Adaylar aras nda en çok oyu alan, s n f baflkan seçildi. Baflkana en yak n oyu alan arkadafl m z da baflkan yard mc s oldu. Baflkan ve baflkan yard mc s seçilen arkadafllar m z s n fça tebrik ettik. Okul baflkan adayları seçim süresince uyulması gereken temel kuralları belirlediler. Herkese eflit haklar tan narak adalet sa lanmal d r. Herkes birbirinin hakk na sayg göstermelidir. Karfl l kl anlay fl ve hoflgörü içinde olunmal d r. A Herkes birbirinin düflüncesine sayg göstermelidir. Düflünceler özgürce aç klanabilmelidir. Arkadafllar! Ben 6A s n f nday m. Ad m Meral Günefl. Okulumda ö renci meclis baflkanl na aday m. Oylar n z bana vererek baflkanl a beni seçerseniz okulumuzda bir kütüphane oluflturulmas için çal flaca m. 1. S n f n zda hangi seçimler yap l yor? 2. Okulunuzda hangi seçimler yap l yor? 3. Siz bu seçimlere nas l kat l yorsunuz? 21 ÇK Nu.:24

22 A GAZETEM Z Hangi kulüp çal flmalar na kat l yorsunuz? GAZETE ÇIKARIYORUZ Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri S n f Gazetesi Ç karma Projesi haz rlad lar. Projeye göre her kulüp, çal flma konusu ile ilgili bölümler haz rlayacakt. Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri proje hakk nda di er kulüp üyelerini bilgilendirdiler. Bütün kulüpler bu projeye kat lacaklar n aç klad lar. S n ftaki bütün kulüpler kendilerine ait birer bölüm haz rlamak için görev da l m yapt lar. Ben çok güzel bulmacalar haz rlar m. Sayfam z için kim, ne yapmak ister? fiiirleri ben bulurum. O zaman görev listemizi haz rlayal m. Hikâyeleri de ben bulurum. Kulüp üyesi olarak yapmak istedi iniz çal flmalar nelerdir? 22

23 A Kulüpler hangi konularda birbirlerine destek olabilirler? Bir a aç resmine ihtiyac m z var. Kültür ve Edebiyat Kulübü nden iki ö renci, kendi kulüplerine destek sa lamak istediler. Bu amaçla Yeflili Koruma Kulübü ne gittiler. Size yard mc oluruz. Biz de a aç sevgisiyle ilgili atasözleri ar yoruz. stedi iniz resimleri bulduk. Çok teflekkür ederiz. KÜLTÜR VE EDEB YAT KULÜBÜ Yeflili Koruma Kulübü, Kültür ve Edebiyat Kulübü nün istedi i resimleri getirdi. Kültür ve Edebiyat Kulübü de Yeflili Koruma Kulübü ne, istemifl olduklar atasözlerini verdi. Böylece kulüpler aras nda bir yard mlaflma ve dayan flma gerçekleflmifl oldu. Bu dayan flman n sonuçlar n di er arkadafllar na anlatt lar. Böylece 2B s n f ndaki di er ö renciler de dayan flman n okul hayat n kolaylaflt rd n fark ettiler. Sizden yardım isteyen kulüplere nas l yard mc oluyorsunuz? 23

24 A Çal flmalar s ras nda ümitsizli e düflen bir arkadafl n za neler önerirsiniz? Sayfam z istedi imiz gibi olacak m acaba? Bu konuda endiflelerim var. flin ço unu bitirdik zaten. Yapt klar m z da çok güzel oluyor. Endifle etmemize gerek yok. Çal flmalar m z planlad m z gibi yürüyor. Bana düflen iflin ço unu tamamlad m. htiyac olana yard mc olabilirim. Kulüp üyeleri, ümitsizli e düflen arkadafllar n cesaretlendirdiler. Hep birlikte gazetenin ç kmas için daha da istekli çal flt lar. Gerekti inde birbirlerine yard m edebileceklerini söylediler. Gazetenin, kendileri ile ilgili bölümünün haz rlanmas nda daha istekli çal flt lar. 1. Kulübünüzdeki arkadafllar n za ne gibi yard mlarda bulundunuz? 2. Kulüp arkadafllar n z hangi durumlarda cesaretlendirdiniz? 24

25 A Kulüp çal flmalar n n yararlar neler olabilir? Kulübümüzde grup hâlinde çal flt k. Bu çal flmalar bize, birlikte çal flmay ve araflt rma yapmay ö retti. Yeteneklerimizi fark etmemizi, yeni çal flmalar yapmak için istek duymam z sa lad. Benzer ifller yapmak için cesaretlendim. Bu projede, birlikte çal flmay ve araflt rma yapmay ö rendik. Dayan flma, ifllerimizi kolaylaflt rd. Kulüp üyeleri S n f Gazetesi Projesi nin kendilerine neler kazand rd n söylediler. Kulüp çal flmalar size ve arkadafllar n za ne gibi yararlar sa lad? 25 ÇK Nu.: 25, 27

26 A BAYRA IMIZ VE ST KLÂL MARfiI MIZ Türk bayra n görünce neler hissediyorsunuz? fianl bayra m z, stiklâl Marfl söylenerek göndere çekilir. Gönderden yine stiklâl Marfl söylenerek veya selamlanarak indirilir. Bayrak töreni s ras nda haz r ol vaziyetinde durulur. stiklâl Marfl na efllik edilir. Dünyadaki her ba ms z devletin bir bayra vard r. Bayrak, ba ms zl simgeler ve ait oldu u ülkeyi temsil eder. Bayrak milletimizin birlik ve beraberli ini temsil eder. Bayra m za sayg göstermekle milletimize sayg göstermifl oluruz. Hangi ülkeye ait olursa olsun bayra a sayg bir insanl k görevidir. 26

27 Bütün devletlerin bir millî marfl vard r. Bizim millî marfl m z stiklâl Marfl d r. A 1921 y l na kadar bir millî marfl m z yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Millî Marfl Yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya pek çok eser kat ld. Kat lan eserler aras ndan Mehmet Âkif Ersoy un yazd stiklâl Marfl adl fliir birinci oldu. stiklâl Marfl Mecliste ikinci defa okunurken ayakta dinlendi. Alk fllarla millî marfl olarak belirlendi. ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy stiklâl Marfl da bayra m z gibi milletimizin ba ms zl n ifade eder. Bundan dolay stiklâl Marfl na da sayg gösteririz. 1. Türk bayra na neden sayg gösterilmelidir? 2. stiklâl Marfl na neden sayg gösterilmelidir? 27 ÇK ÇK Nu.:28 Nu.:28

28 A DENGEL VE DÜZENL BESLENEL M Evinizde hangi besinler tüketiliyor? Biz, boylar n z uzat r, yaralar n z iyilefltiririz. Biz, sizi hastal klardan koruruz. Biz gün içinde yapaca n z ifller için size güç veririz. nternet adresinden sa lıklı beslenmek ile ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Dengeli beslenmeliyiz. Çünkü her besinin faydalar farkl d r. Bu nedenle her türlü besinden yeteri kadar yemeliyiz. Düzenli beslenmeliyiz. Gün içinde güçlü olmak için belirli aral klarda yemek yememiz gerekir. Güne sabah kahvalt s ile bafllamalı, ö le ve akflam yemeklerini de aksatmamal y z. Neden dengeli ve düzenli beslenmeliyiz? 28 ÇK Nu.:29

29 EN Y YAPTI IM fi A Okulda yapt n z ifller nelerdir? Ben güzel resim yapabilir ve flark söyleyebilirim Ben de çarpma ifllemini baflar yla yapar m. Ali ve Ayfle okulda baflar l olduklar alanlar söylediler. Ben de güzel fliir okurum. Kiflilerin ilgi, yetenek ve becerileri farkl olabilir. Bizler birbirimizin farkl özelliklerine sayg duyuyoruz. Okulda hangi alanlarda daha baflar l s n z? 29 ÇK Nu.:30

30 A B Z ARKADAfiIZ En önemli özelli iniz nedir? Dünyada hiçbir insan birbirinin ayn de ildir. nsanlar benzer ve farkl özelliklere sahiptir. Arkadafllar m ve ben de farkl özelliklere sahibiz. Benzer ve farkl yanlar m z arkadafll m z güçlendiriyor. Ömer, çok iyi basketbol oynar. Arkadaflları onu, her zaman kendi takımlarında görmek isterler. Onur yard msever biridir. Bilge tam bir kitap kurdudur. Buket, tahtay iyi göremiyordu. Gözlük kullanmaya bafllad. fiimdi, tahtay daha iyi görebiliyor. 30

31 A Burak, tekerlekli sandalye kullanmak zorundad r. Arkadafllar aras nda satrançta rakibi yoktur. Ahmet kumrald r ve 30 kilodur. Eda sar fl nd r ve 26 kilodur. Arkadafl m Erdem ve ben masal dinlemeyi çok seviyoruz. Bunun d fl nda Erdem köpekleri çok sevdi i için köpek resimleri biriktiriyor. Ben ise arkadafllar mla oyun oynamaktan hofllan yorum. Farkl özelliklerimiz bizi rahats z etmiyor. Benzerliklerimizin ve farkl l klar m z n olmas n n do al oldu unu düflünüyoruz. Farkl özelliklere sahip arkadafllar n zla ilgili düflünceleriniz nelerdir? 31 ÇK Nu.:31

32 A SEV N NCE NE YAPARSINIZ? Bir arkadafl n z n s n ftan ayr lmas sizi nas l etkiler? Ahmet resim yar flmas nda birinci oldu. Ahmet baflar s n arkadafllar na anlatt. Anlat rken çok sevinçli ve heyecanl yd. Onun bu sevinci arkadafllar n da sevindirdi. Burcu sevinçten ellerini ç rpt, Mert havaya z plad. Zeynep Ahmet i tebrik etti. Bütün arkadafllar Ahmet le birlikte sevindi. Ahmet ve arkadafllar duygular n baflkalar n rahats z etmeden yaflad lar. 1. Gün içinde hangi duygular yafl yorsunuz? 2. Yaflad n z duygular sizi nas l etkiliyor? 3. Yaflad n z duygular arkadafllar n z nas l etkiliyor? 32 ÇK Nu.:32

33 BU OKUL HEP M Z N S n f n zda hangi eflyalar kullan yorsunuz? A Okulda ve s n fta de iflik eflyalar kullanmaktay z. Yararlan lan bu eflyalar özenli kullanmaya dikkat etmeliyiz. Özenli kullanmayanlar uyarmal y z. Çünkü bizden sonra baflka ö renciler de bu eflyalar kullanacak. Onlara, temiz ve y pranmam fl eflyalar b rakmal y z. Okul Eflyalar Panolar Çöp kutusu Yang n tüpleri Bahçedeki oturma banklar Bilgisayarlar S n f Eflyalar S ra ve masalar Ö retmen masas S n f dolab (kitapl ) Yaz tahtas Panolar fieref köflesi Küre-cetvel-tebeflirsilgi Harita Çöp kutusu Vatan n seven bireyler ülke mal na zarar vermez. Okul ve s n f eflyalar n korur. Okul ve s n f eflyalar n niçin özenli kullanmal y z? 33 ÇK Nu.:33

34 A OKUL YOLU Hangi araçlarla yolculuk yap labilir? Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Uçak Hava Yolcu tafl r Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Gemi Denizde Yolcu ve yük tafl r. Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Tren Karada Yolcu ve yük tafl r. 34

35 Tafl tlar n ve yayalar n uymas gereken kurallar vard r. Kendimizin ve baflkalar n n güvenli i için bu kurallara uymal y z. Pek çok kaza, yayalar n ve sürücülerin bu kurallara uymamas ndan kaynaklan r. A 1. Karada, havada ve denizde hareket eden ulafl m araçlar nelerdir? 2. Trafikteki yanl fl davran fllar n sonuçlar neler olabilir? 35 ÇK Nu.: 34, 35

36 A KARfiILAfiTI IMIZ NSANLAR Okula gidifl ve okuldan dönüfllerde kimlerle karfl lafl yorsunuz? Zeynep, okula gidifl ve okuldan dönüfllerde ö renci servisine biner. Servis floförü, onu ve di er çocuklar güler yüzle karfl lar. Zeynep de servise binerken floföre ve arkadafllar na $Günayd n!# der. Fatma okula gidifl gelifllerinde belediye otobüsünü kullanır. Otobüste farkl insanlarla karfl lafl r. Kuca nda bebek olanlara, yafll ve hastalara yer verir. 36

37 A Ayfle ve Betül ayn mahallede oturuyorlar. Ayfle yi her gün okuldan annesi al yordu. Annesi o gün Ayfle yi almaya gelemedi. Ayfle, babas yla birlikte evine dönen Betül e Annem bugün gelemedi. Eve kadar birlikte yürüyebilir miyiz? dedi. Ömer okuldan eve dönerken tan mad bir grup çocuk oyun oynuyordu. Ömer i oyuna ça rd lar. Ömer ne yapaca n, nas l davranaca n düflündü. Eve gitmesi gerekti ini söyledi. Okula gidifl ve okuldan dönüfllerde karfl laflt n z kiflilere nas l davran rs n z? 37 ÇK Nu.:36

38 A VÜCUDUMUZ DE ERL D R nsan ve bal k vücudu aras ndaki farklar nelerdir? Bafl m z, gövdemiz, kollar m z ve bacaklar m z vücudumuzun bölümleridir. Bafl m zda a z, burun, gözler, kulaklar ve beynimiz vard r. Gövdemiz iç organlar m z korur. Kollar m z ve bacaklar m z haraket etmemizi sa lar. 38

39 Buras alçak. Haydi, daha yüksekten atlayal m. Özür dilerim. Oyunca ndan ç kan boncuk gözüme çarpt. A Hay r, baca m çok ac yor. Okulda ve okul d fl nda farkl oyunlar oynar z. Baz oyunlar oynamak bize ve arkadafllar m za ciddi zararlar verebilir. Bu davran fllar n zla birbirinize zarar verebilirsiniz. Kesici, delici, patlay c ve yan c oyuncaklardan uzak durmal y z. Böyle oyuncaklarla oynamak bizim ve arkadafllar m z n bedenine zarar verebilir. tmek, vurmak, kovalamak gibi baz davran fllar tehlikelidir. Bu tür davran fllarda bulunursak vücudumuza zarar verebilir, arkadafllar m z n can - n n yanmas na neden olabiliriz. Vücudumuz neden de erlidir? 39 ÇK Nu.:37

40 A SA LI IMIZI KORUYAB L R Z Sa l kl olmak deyince akl n za neler geliyor? Sa l m korumadı ımda hasta oluyordum. Ancak sa l m korumak için neler yapmam gerekti ini bilmiyordum. Araflt rd m ve bunlar Hastal klardan korunmak için afl olmal y m. Temizli e dikkat etmeli, ellerimi mutlaka sabunla y kamal y m. Hava durumuna göre giyinmeliyim. Düzenli olarak difllerimi f rçalamal y m. Dengeli ve düzenli beslenmeli, meyveleri y kayarak tüketmeliyim. 40

41 Sa l k her yerde! Sa l m korumak için okulda yapmam gerekenleri de araflt rd m. A Art k temizli in önemini biliyorum. Çöpleri çöp kutusuna at yorum. Aç kta sat lan yiyecekleri alm yorum. Terliyken so uk su içmiyorum. Okulda beslenme kurallar na uyuyor, yemekten önce ve sonra ellerimi y k yorum. Teneffüslerde s n f m z havaland r yoruz. Sa l n z korumak için okulda yapman z gerekenleri söyleyiniz. 41 ÇK Nu.:38

42 A E LENCE VAR Arkadafllar n zla hangi özel günleri kutlad n z? 2B s n f ö rencileri, S n f Günü e lencesi düzenlemeyi düflündüler. Bunun için yap lacak iflleri belirlediler. Ö retmen de ö renciler taraf ndan belirlenen iflleri, elindeki kartona yazarak panoya ast. E lencenin yerini, tarihini ve saatini belirlemeliyiz. E lence sonunda temizlik yap lmal. S n f süslenmeli. Sunucu seçilmeli. Müzik için gerekli araç ve gereç belirlenmeli ve getirilmeli. Davetiyeler haz rlanmal ve da t lmal. S n f Günü e lencemizde, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Yer : 2B sınıfı, Tarih : Saat : Al flverifl listesi oluflturulmal ve al flverifl yap lmal. 42

43 A Baz ö renciler müzikçalar ile s n f süslemek için malzeme getirdi. Belirlenen yiyecek ve malzemeleri almak üzere iki ö renci markete gitti. 2B s n f ö rencileri S n f Günü için yapt klar plan baflar yla uygulad lar. Kutlamak istedi iniz özel gün ile ilgili bir plan yap n z. 43 ÇK Nu.:39

44 A E R S DO RUSU Arkadafllar n z n hangi davran fllar sizi üzer? Zehra, arkadafl Ayd n dan ald boya kalemlerini ifli bittikten sonra vermesi gerekirken vermedi. Ayd n görsel sanatlar dersinde çal flmas n tamamlayamad. Zehra bu duruma neden oldu u için çok üzüldü. Ayd n dan özür diledi. Serkan saklambaç oynarken gözünü tam kapatm yor. Bu nedenle arkadafllar n n sakland yeri kolayl kla buluyor. Arkadafllar Serkan a bu davran fl n n do ru olmad n söyledi. Esra güler yüzlüdür. Yalan söylemez, taraf tutmaz, arkadafllar na yard mc olmaya çal fl r. Esra ya herkes güvenir. Bundan dolay Esra y ö retmeni ve arkadafllar çok sever. Arkadafllar m zla iliflkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? 44 ÇK Nu.:40

45 NSANLAR KONUfiA KONUfiA Arkadafl n zdan kalemini nas l istersiniz? A - Yan na oturabilir miyim? Günayd n ö retmenim. Günayd n Ali, nas ls n? Hoflça kal. Görüflmek üzere. Yard m n için teflekkür ederim. Rica ederim, önemli de il. Merhaba, ben Ahmet. Memnun oldum, benim ad m Ebru. 45

46 A Bir yere gitti inizde Hofl geldin. diye karfl lanmazsan z neler hissedersiniz? Karagöz : Merhaba Hacivat! Hacivat : Merhaba Karagöz üm! Hofl geldin. Seni görmek ne güzel! Karagöz : Ver bakay m elindeki kitab. Hacivat : Öyle denmez, Karagöz üm! $Lütfen, kitab verir misin?# denir. Karagöz : Gülten gelir misin? Hacivat : Ne Gülten i Karagöz üm! $Lütfen, kitab verir misin?# denir, dedim. Hem yanl fll k yap nca $Özür dilerim.# dersin. Karagöz : Görür, giderim. Hacivat : Yanl fl anlad n, Karagöz üm! $Özür dilerim, dersin.# dedim. 46

47 A Karagöz : Çok özür dilerim. Art k benim gitmem gerek. Fakat ayr l rken ne dendi ini unuttum. Hacivat : Ayr l rken $Hoflça kal.# veya $Görüflmek üzere.# denir. Karagöz : Öyleyse hoflça kal. Hacivat : Güle güle Karagöz üm! Yine beklerim. Karagöz : Anlamad m. Neyi eklerim? Hacivat : Yine beklerim, dedim Karagöz üm! Karagöz : Ben de gelirim arkadafl m. Murad Ali CEHR nsanlarla iletiflim kurarken neden nezaket ifadelerini kullanmal y z? 47 ÇK Nu.: 41, 43

48 A MESLEKLER VE ÖZELL KLER Çevremizdeki insanlar n meslekleri nelerdir? Çevremizde çeflitli mesleklerde çal flan kifliler vard r. Bütün meslekler farkl özelliklere sahip olmayı gerektirir. Afla da baz meslekler ile ilgili bilgiler verilmifltir. Sahip olmas gereken özellikler: Mesle i ile ilgili e itim alm fl olmal. Mesle ini, insanları ve çocukları sevmeli. Güler yüzlü bilgili, yaratıcı, açık fikirli ve arafltırmacı olmalı. Türkçeyi do ru ve etkili kullanmal, iyi bir dinleyici olmal. Mesle in Ad : Ö retmenlik Yapt fl: E itim - Ö retim Yap ld Yer: Okullar Araç ve Gereç: Defter, kitap, yaz tahtas, kalem K yafeti: Serbest Sahip olmas gereken özellikler: Hukuk e itimi alm fl olmal. Tarafs z ve ba ms z olmal. Adil olmal. Ön yarg s z davranmal. Mesle in Ad : Hâkimlik Yapt fl: Adaleti sa lamak Yap ld Yer: Mahkemeler Araç ve Gereç: Kanun kitaplar, dava dosyalar K yafeti: Hâkimlik cübbesi Sahip olmas gereken özellikler: Veterinerlik e itimi alm fl olmal. Hayvanlar sevmeli. 48 Mesle in Ad : Veteriner Hekimlik Yapt fl: Hayvan sa l Yap ld Yer: Hayvan klinikleri Araç ve Gereç: laç, reçete K yafeti: Beyaz önlük

49 Mesle in Ad : Çiftçilik Yapt fl: Tar m ve hayvanc l k Yap ld Yer: Ba, bahçe, tarla, çiftlikler Araç ve Gereç: Traktör, ba, bahçe ve tarla ifllerinde kullan lan malzemeler K yafeti: Serbest Sahip olmas gereken özellikler A r ve yorucu ifllere karfl dayan kl olmal. Topra, hayvanlar ve bitkileri sevmeli. Bu alanda çal flmaktan hofllanmal. Sahip olmas gereken özellikler tfaiyeci her an göreve haz r olmal. flini dikkatli yapmal. Cesaretli olmal. lk yard m bilgisine sahip olmal. Heyecanlanmamal. A Mesle in Ad : tfaiyecilik Yapt fl: Yang n söndürme ve kurtarma çal flmalar Yap ld Yer: Olay yeri Araç ve Gereç: Kurtarma malzemeleri, yang n söndürme aletleri, itfaiye arac, ilk yard m malzemeleri. K yafeti: Özel haz rlanm fl üniforma Sahip olmas gereken özellikler: T p e itimi almal. nsanlar sevmeli, sab rl ve yard msever olmal. Mesle in Ad : Doktorluk Yapt fl: Sa l k Yap ld Yer: Hastaneler Araç ve Gereç: laç, reçete, steteskop K yafeti: Beyaz önlük Annenizin veya baban z n mesle inin gerektirdi i özellikler nelerdir? 49 ÇK Nu.:44

50 A OKULUMU SEV YORUM Okuldaki ilk gününüz ile ilgili duygu ve düflünceleriniz nelerdir? Okula bafllayaca m için çok heyecanl yd m. Okulu çok kalabal k ve büyük bir bina olarak düflünüyordum. Okulun içinde kaybolaca m san yordum. Art k okulun kalabal k ve büyük oldu unu düflünmüyorum. Kaybolmaktan korkmuyorum. Çünkü okulun bölümlerini biliyorum. Ö retmenim okulda olmad nda kendimi güvensiz hissediyorum. Ö retmenimiz s n fa girince çok seviniyorum. Ö retmenimi çok seviyorum. 50

51 Okula yeni bafllad - mda ya hiç arkadafl m olmazsa diye korkuyordum. Mahalledeki arkadafllar m çok özlüyordum. fiimdi okulda birçok arkadafl m var. Onlarla birlikte okulda olmak ve oynamak çok güzel. A Okulum ve arkadafllar mla ilgili duygu ve düflüncelerimi anlatan bir poster haz rl yorum. Okulunuz, ö retmeniniz ve arkadafllar n zla ilgili duygu ve düflüncelerinizi anlatan bir poster haz rlay n z. 51 ÇK Nu.:45

52 A B L NÇL TÜKETEL M Al flverifl yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Annem, al flveriflten önce ihtiyaç listesi yapar. Okul çantas nda indirim varm fl. Alal m m baba? Çocu um, al flverifl listemizde çanta yok. Zaten senin çantan var. Bu kaza almak istiyorum. Ama çok pahal. ndirime girdi inde al r m. 52 Bunun son kullanma tarihi geçmifl. ade etmek istiyorum. Bilinçli Tüketicinin Özellikleri Al flveriflte ihtiyaçlar na öncelik verir. Sat n alaca mal n bütçesine uygun olup olmad na bakar. Alaca mal n sa lam olup olmad na dikkat eder. Haklar n bilir ve haklar na sahip ç kar. Kaynaklar, araç ve gereçleri özenli kullan r. Kaynaklar ihtiyac kadar kullan r.

53 A Arkadafllar! Vatan m z sevmenin bir yolu da kaynaklar verimli kullanmak ve bilinçli tüketmektir. S n f n z nas l s t yorsunuz? Hava s cak ve güneflliyken sobam z yakm yoruz. Suyu ihtiyac m kadar kullan r m. flim bittikten sonra muslu u mutlaka kapat r m. S n f m z flimdi ayd nl k. Ifl k yakmak gereksiz. Gereksiz yere aç k olan fl klar kapat n z. Bilinçli bir tüketici, kaynaklar nas l kullan r? Nedenini aç klay n z. 53 ÇK Nu.:46

54 A OKULUMUZU KORUYALIM Okulunuzda yap lan bak m ve onar m çal flmalar nelerdir? Arkadafllar! okulumuzun çevre düzenlemesi yeni yap ld. Bak m ve onar m da tamamland. Okulumuzu ve çevresini korumak için biz de bir fleyler yapmal y z. Yeflil alanlar korumak için uyar levhalar ve afifller haz rlayal m. Elektrik dü melerinin ve lavabolar n yan na da uyar levhalar asal m. Kap, pencere, duvar ve okul eflyalar n korumam z gerekti ini de anlatal m. Osman: Yapaca m z çal flmalarla ilgili kampanyam z bütün okula duyurarak herkesin deste ini almal y z. Leyla: Çevrenin korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas bir vatandafll k görevidir. 2B s n f ö rencileri okulu ve çevresini korumak ve güzellefltirmek için kampanya bafllatt lar. Ö retmenlerin yard m ile de bütün okula kampanyalar hakk nda bilgi verdiler. Okulunuzu korumak ve güzellefltirmek için yapabileceklerinizi listeleyiniz. 54 ÇK Nu.:47

55 Ö REN M HAYATIM Atatürk ün ö renim hayat yla ilgili neler biliyorsunuz? A Okudu um okullar ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ö renim hayat ma, Selanik teki mahalle mektebinde bafllad m. Daha sonra ça dafl e itim yapan fiemsi Efendi Okuluna geçerek ilkokulu burada bitirdim. Selanik Askerî Rüfltiyesine yaz ld m. Burada ö retmenim bana Kemal ad n verdi. Manast r Askerî dadisine gittim. Daha sonra stanbul Harp Okuluna devam ederek te men rütbesi ile mezun oldum. Buradan Harp Akademisine geçtim. Kurmay yüzbafl olarak Harp Akademisinden mezun oldum. Ayn y l orduya kat ld m. Atatürk ün okudu u okullar n adlar nelerdir? 55 ÇK Nu.:48

56 A CUMHUR YET BAYRAMI 29 Ekim günü hangi bayram kutluyoruz? Zeynep in okulunda Cumhuriyet Bayram n kutlama haz rl klar bafllad. Okuldaki her s n f farkl etkinlikler haz rl yordu. Zeynep ve arkadafllar Cumhuriyet Bayram kutlamalar na haz rlanmak için farkl etkinlikler önerdiler. Eda bayramda palyaço k yafeti, Mert de millî k yafetler giyebileceklerini söyledi. Sinem, Erdem ve Zeynep oyun ve yar flma etkinlikleri düzenlemeyi önerdiler. Zeynep ve arkadafllar Cumhuriyet Bayram töreni için istekli bir flekilde çal flt lar. Zeynep törende okumak için bir de fliir ezberledi. 29 Ekim günü her yer bayraklarla süslenmiflti. Cumhuriyet Bayram bütün ülkede ve Zeyneplerin okulunda birlik ve beraberlik içinde, coflkuyla kutland. 56

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı