LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..."

Transkript

1 LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S... : ?.Y Her hakk sakl d r ve Millî E itim Bakanl na aittir. Kitab n metin, soru ve flekilleri k smen de olsa hiçbir suretle al n p yay nlanamaz. ED TÖR Yrd. Doç. Dr. Gülin KARABA D L UZMANI smail Emre YILMAZ ÖLÇME DE ERLEND RME UZMANI Dr. Nurcan ATEfiOK DEVEC GÖRSEL TASARIM Abdulkadir GÜROL Erhan DÜNDAR REHBERL K UZMANI Nurten ÖZBAN PROGRAM GEL fit RME UZMANI Sonay OSMANA AO LU ISBN : Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 286 say l karar ile ders kitab olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü ünün gün ve 3398 say l yaz s ile üçüncü defa adet bas lm flt r.

3

4

5

6

7 DERS K TABI

8 Ç NDEK LER DERS K TABI KULLANIM KILAVUZU...9 OKUL HEYECANIM TEMASI...10 OKULA HAZIRIM...12 UNUTTU UM B R fiey VAR MI?...14 BAKIMLI OLMAK Ç N...15 NEREDES N?...16 KURALLAR B Z M Ç N...18 SEÇ M VAR...20 GAZETEM Z...22 BAYRA IMIZ VE ST KLÂL MARfiI MIZ...26 DENGEL VE DÜZENL BESLENEL M...28 EN Y YAPTI IM fi...29 B Z ARKADAfiIZ...30 SEV N NCE NE YAPARSINIZ?...32 BU OKUL HEP M Z N...33 OKUL YOLU...34 KARfiILAfiTI IMIZ NSANLAR...36 VÜCUDUMUZ DE ERL D R...38 SA LI IMIZI KORUYAB L R Z...40 E LENCE VAR...42 E R S DO RUSU...44 NSANLAR KONUfiA KONUfiA...45 MESLEKLER VE ÖZELL KLER...48 OKULUMU SEV YORUM...50 B L NÇL TÜKETEL M...52 OKULUMUZU KORUYALIM...54 Ö REN M HAYATIM...55 CUMHUR YET BAYRAMI...56 D NÎ BAYRAMLARIMIZ...60 K TAPLARDAN Ö RENMEK...61 ÇÖZÜM ARIYORUM...62 NELER Ö REND K?...64 LKÖ RET M HAFTASI...66 DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ...67 YAfiASIN CUMHUR YET!...68 ATATÜRK HAFTASI...70 BEN M EfiS Z YUVAM TEMASI...72 YAfiADI IMIZ YER...74 EV M SEV YORUM...75 GÜNEfi HANG YÖNDEN DO AR?...76 EV N Z NEREDE?...77 ADRES N Ö REN...78 NE LE, NASIL B R LET fi M?...80 ORGANLARIM GÖREV BAfiINDA...82 SA LIKLI BÜYÜMEK ST YORUM...84 YEMEKTEY Z...86 PLANLIYIM, BAfiARILIYIM...88 ONLAR DA ÇOCUKTU...90 MESLEKLER HAYATI KOLAYLAfiTIRIR...92 NASIL B R ÇOCUKTU?...94

9 DERS K TABI KULLANIM KILAVUZU Bu köfle, hangi temada oldu unuzu gösterir. A B C Okul Heyecan m Benim Eflsiz Yuvam Dün, Bugün, Yar n BAKIMLI OLMAK Ç N Neden banyo yapar z? Bu bafll klar, dikkatinizi çekerek sizlere farkl bir bak fl aç s kazand racakt r. A Bu bölüm konuya haz rl k bölümüdür. Bu bölümdeki sorulara kendi hayat n zdan cevaplar bulmaya çal fl n z. Zeynep okula haz rlanmak için erken kalkt. Elini, yüzünü y kad. Saçlar n kendisi tarayam yordu. Annesinden yard m istedi. Annesi Zeynep in saçlar - n tarad. Z eynep kiflisel bak m n yaparken z a m a n z a m a n büyüklerinden yard m al r. 15 Kahvat dan sonra difllerini f rçalad. Okul k yafetini giydi. Zeynep art k okula haz rd. 1. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m almadan yap yorsunuz? 2. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m alarak yap yorsunuz? Bu bölüm de erlendirme çal flmalar n n bulundu u bölümdür. Buradaki sorular arkadafllar n zla tart fl n z ve bir sonuca ulaflmaya çal fl n z. ÇK Nu.: 19, 21 Görselleri inceleyiniz, metinleri dikkatlice okuyunuz. Bu bölümde anlat - lanlar kendi hayat - n zla karfl laflt r n z. Bu bölüm bilgilerinizi tazelemek ve hat rlatmak amac yla haz r lanm flt r. Çal flma kitab nın ilgili sayfas n gösterir. Ders kitab n n sayfa numaras d r. 9

10 OKUL HEYECANIM 10

11 11

12 A OKULA HAZIRIM Gün içinde neler yap yorsunuz? Bugün hayat bilgisi dersinin konusu okul ile ilgili ifllerdi. S n fta okul ile ilgili ifllerin neler oldu u ve bunlar n önemi hakk nda konufluldu. S n fça okul ile ilgili iflleri öncelik s ras na koyman n gerekti i görüflünü benimsedik. Zaman nda uyanmak Kahvalt yapmak Okula zaman nda gitmek Okul dönüflü dinlenmek Ödevleri yapmak K yafetleri ve okul çantas n haz rlamak Zaman nda yatmak Ben de okulla ilgili ifllerimi listeledim ve önceliklerine göre s ralad m. fllerimi bu s raya uygun flekilde yapmaya karar verdim. Sabah, saat 7.00 de uyand m. Okul k yafetimi giydim ve kahvalt m yapt m. 12 Okula zaman nda gittim.

13 A Okul dönüflü annem beni kap da karfl - lad. Okulda ö rendiklerimi tekrar ettikten sonra ödevlerimi tamamlad m. Okul çantam haz rlad m. Ö retmenim, Atatürk ün disiplinli ve planl çal flt n bunun için baflar l oldu unu söyledi. Ö retmenim, Atatürk verdi i kararlar mutlaka uygulard, dedi. Ben de onun gibi disiplinli ve planl çal flaca m. Verdi im kararlar mutlaka uygulayaca m. Atatürk gibi çok çal fl p baflar l olaca m. Siz de okul ile ilgili yapt n z iflleri öncelik s ras na koyarak bir liste haz rlay n z. Haz rlad n z listeyi arkadafllar n zla paylafl n z. 13 ÇK Nu.: 14, 16

14 A UNUTTU UM B R fiey VAR MI? Bugün çantan zda hangi araç ve gereçler var? Haftal k Ders Program Çarflamba Perflembe Pazartesi Sal Cuma Hayat B. Hayat Hayat B. Hayat B. Türkçe B. Mat. Mat. Mat. Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Müzik Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Görsel S. Görsel Görsel Beden Serbest Serbest E. S. S. E. E. Serbest E. Mat. Beden E. Serbest E. Serbest E. Hayat B. Mat. Türkçe Türkçe Görsel S. Mat. Ömer in ders program na göre sal günü; hayat bilgisi, Türkçe, matematik ve görsel sanatlar dersleri vard. Ömer çantas na, görsel sanatlar dersi için resim defteri ve boya kalemlerini koydu. Matematik dersi için say boncu unu ald. Ders ve çal flma kitaplar n özenle çantas na yerlefltirdi. Yaz kalemlerini de kalemli ine yerlefltirerek çantas na koydu. Ders araç ve gereçlerinizi neye göre haz rl yorsunuz? 14 ÇK Nu.: 17, 18

15 BAKIMLI OLMAK Ç N Neden banyo yapar z? A Zeynep okula haz rlanmak için erken kalkt. Elini, yüzünü y kad. Saçlar n kendisi tarayam yordu. Annesinden yard m istedi. Annesi Zeynep in saçlar - n tarad. Kahvat dan sonra difllerini f rçalad. Okul k yafetini giydi. Z e ynep kiflisel bak m n yaparken z a m a n z a m a n büyüklerinden yard m al r. Zeynep art k okula gitmeye haz rd. 1. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m almadan yap yorsunuz? 2. Kiflisel bak m n zla ilgili neleri yard m alarak yap yorsunuz? 15 ÇK Nu.: 19, 21

16 Ana S n f Müdür Odas A NEREDES N? S n f n z okulunuzun neresindedir? Ad m Ömer. Okulumun ad Anıttepe lkö retim Okulu. Okulum Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beflevler semtindedir. Okulumuz üç katl d r. Müdür Yard mc lar 2 B S n f Rehberlik Servisi Koridor Zemin Kat Merdivenleri 2 C S n f 2. Kat Merdivenleri Girifl Kap s 1 A S n f Resim Odas Koridor 16 Müzik Odas 2 A S n f Lavabolar Ömer: Sınıfımız 2 C dir. Bizim sınıfımız okulun birinci kat ndadır. Okulun ana kapısından girince soldaki ilk sınıf, bizim s n f m zd r.

17 Ömer: S n f m za girince sa tarafımızda elbise askılıkları ve levhalar var. Sol tarafımızda yazı tahtası ve ö retmen masası var. Sınıfın sol tarafındaki duvarda büyük pencereler, arka duvarda ise yaptı ımız çalıflmaları sergiledi imiz panomuz var. Ben ve arkadaflım Burcu yaz tahtas n n önünde ikinci s rada oturuyoruz. A Pano Pencereler Ömer - Burcu S ralar Elbise Ask l klar Ö retmen Masas Yaz Tahtas S n f Kap s S n f n z n ve s ran z n yerini flekil çizerek gösteriniz. 17 ÇK Nu.:22

18 A KURALLAR B Z M Ç N Okulunuzdaki kurallar nelerdir? Ali bu y l dördüncü, kardefli Buse ise birinci s n fa gidiyor. Buse okul kurallar n yeni ö reniyordu. ki kardefl okuldan eve dönerken okul kurallar ile ilgili konufluyorlard. A abey, okul kurallar n n neden konuldu unu aç klayabilir misin? Ali: Okul kurallar olmazsa okulda çeflitli sorunlar yaflar z. Örne in; okulumuzu ve s n f m z temiz tutmazsak okulumuz kirlenir. Temiz olmayan bir okulda hasta oluruz. Kirli ve da n k olan bir yerde ders yapmak istemeyiz. Koridorlarda koflarsak baflkalar na çarpabilir ve onlar n düflmelerine neden olabiliriz. 18

19 Buse: Hakl s n a abey. Peki, neden s n fta söz alarak konufluyoruz? Akl ma gelen bir fleyi hemen söylesem olmaz m? A Ali: Derste söz almadan konuflursan, di er arkadafllar n da senin gibi davran rsa ayn anda birçok kifli konufltu u için söylenenler anlaflılmaz. Buse: Do ru söylüyorsun. Hep beraber konuflursak anlaflamay z. Tek tek konuflursak birbirimizi dinleyebilir ve anlayabiliriz. Okul Kurallar Okulu ve s n f temiz tutmal y z. Oyun oynarken oyun kurallar na uymal y z. Elektrik ve suyu gereksiz yere harcamamal y z. S n fta ö retmen varsa kap y çalarak girmeleyiz. Ders s ras nda bir fley yememeliyiz. Ders zili çald nda s n fa girmeliyiz ve yerimize oturmal y z. Okuldan izinsiz olarak ayr lmamal y z. Ertesi gün Buse, okulda arkadafllar na a abeyi ile yapt konuflmay anlatt. Okuldaki kurallar n daha iyi, daha güzel, daha temiz bir ö renme ortam oluflturmak için konuldu unu söyledi. Okulda uygulanan bir kural belirleyerek bu kural n neden konuldu unu araflt r n z. Araflt rma sonuçlar n arkadafllar n zla paylafl n z. 19 ÇK Nu.:23

20 A SEÇ M VAR S n f baflkan n nas l seçiyorsunuz? Bugün s n f m zda baflkanl k seçimi vard. Birçok arkadafl m z s n f baflkan olmak için aday oldu. Herkes özgürce tercihini yaparak istedi i adaya oy verdi. S n f baflkan ve kulüp üyeli i seçimlerine hepimiz oy kullanarak kat ld k. Böylece s n f m zda demokratik bir ortam oluflturduk. 20

21 Adaylar aras nda en çok oyu alan, s n f baflkan seçildi. Baflkana en yak n oyu alan arkadafl m z da baflkan yard mc s oldu. Baflkan ve baflkan yard mc s seçilen arkadafllar m z s n fça tebrik ettik. Okul baflkan adayları seçim süresince uyulması gereken temel kuralları belirlediler. Herkese eflit haklar tan narak adalet sa lanmal d r. Herkes birbirinin hakk na sayg göstermelidir. Karfl l kl anlay fl ve hoflgörü içinde olunmal d r. A Herkes birbirinin düflüncesine sayg göstermelidir. Düflünceler özgürce aç klanabilmelidir. Arkadafllar! Ben 6A s n f nday m. Ad m Meral Günefl. Okulumda ö renci meclis baflkanl na aday m. Oylar n z bana vererek baflkanl a beni seçerseniz okulumuzda bir kütüphane oluflturulmas için çal flaca m. 1. S n f n zda hangi seçimler yap l yor? 2. Okulunuzda hangi seçimler yap l yor? 3. Siz bu seçimlere nas l kat l yorsunuz? 21 ÇK Nu.:24

22 A GAZETEM Z Hangi kulüp çal flmalar na kat l yorsunuz? GAZETE ÇIKARIYORUZ Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri S n f Gazetesi Ç karma Projesi haz rlad lar. Projeye göre her kulüp, çal flma konusu ile ilgili bölümler haz rlayacakt. Kültür ve Edebiyat Kulübü üyeleri proje hakk nda di er kulüp üyelerini bilgilendirdiler. Bütün kulüpler bu projeye kat lacaklar n aç klad lar. S n ftaki bütün kulüpler kendilerine ait birer bölüm haz rlamak için görev da l m yapt lar. Ben çok güzel bulmacalar haz rlar m. Sayfam z için kim, ne yapmak ister? fiiirleri ben bulurum. O zaman görev listemizi haz rlayal m. Hikâyeleri de ben bulurum. Kulüp üyesi olarak yapmak istedi iniz çal flmalar nelerdir? 22

23 A Kulüpler hangi konularda birbirlerine destek olabilirler? Bir a aç resmine ihtiyac m z var. Kültür ve Edebiyat Kulübü nden iki ö renci, kendi kulüplerine destek sa lamak istediler. Bu amaçla Yeflili Koruma Kulübü ne gittiler. Size yard mc oluruz. Biz de a aç sevgisiyle ilgili atasözleri ar yoruz. stedi iniz resimleri bulduk. Çok teflekkür ederiz. KÜLTÜR VE EDEB YAT KULÜBÜ Yeflili Koruma Kulübü, Kültür ve Edebiyat Kulübü nün istedi i resimleri getirdi. Kültür ve Edebiyat Kulübü de Yeflili Koruma Kulübü ne, istemifl olduklar atasözlerini verdi. Böylece kulüpler aras nda bir yard mlaflma ve dayan flma gerçekleflmifl oldu. Bu dayan flman n sonuçlar n di er arkadafllar na anlatt lar. Böylece 2B s n f ndaki di er ö renciler de dayan flman n okul hayat n kolaylaflt rd n fark ettiler. Sizden yardım isteyen kulüplere nas l yard mc oluyorsunuz? 23

24 A Çal flmalar s ras nda ümitsizli e düflen bir arkadafl n za neler önerirsiniz? Sayfam z istedi imiz gibi olacak m acaba? Bu konuda endiflelerim var. flin ço unu bitirdik zaten. Yapt klar m z da çok güzel oluyor. Endifle etmemize gerek yok. Çal flmalar m z planlad m z gibi yürüyor. Bana düflen iflin ço unu tamamlad m. htiyac olana yard mc olabilirim. Kulüp üyeleri, ümitsizli e düflen arkadafllar n cesaretlendirdiler. Hep birlikte gazetenin ç kmas için daha da istekli çal flt lar. Gerekti inde birbirlerine yard m edebileceklerini söylediler. Gazetenin, kendileri ile ilgili bölümünün haz rlanmas nda daha istekli çal flt lar. 1. Kulübünüzdeki arkadafllar n za ne gibi yard mlarda bulundunuz? 2. Kulüp arkadafllar n z hangi durumlarda cesaretlendirdiniz? 24

25 A Kulüp çal flmalar n n yararlar neler olabilir? Kulübümüzde grup hâlinde çal flt k. Bu çal flmalar bize, birlikte çal flmay ve araflt rma yapmay ö retti. Yeteneklerimizi fark etmemizi, yeni çal flmalar yapmak için istek duymam z sa lad. Benzer ifller yapmak için cesaretlendim. Bu projede, birlikte çal flmay ve araflt rma yapmay ö rendik. Dayan flma, ifllerimizi kolaylaflt rd. Kulüp üyeleri S n f Gazetesi Projesi nin kendilerine neler kazand rd n söylediler. Kulüp çal flmalar size ve arkadafllar n za ne gibi yararlar sa lad? 25 ÇK Nu.: 25, 27

26 A BAYRA IMIZ VE ST KLÂL MARfiI MIZ Türk bayra n görünce neler hissediyorsunuz? fianl bayra m z, stiklâl Marfl söylenerek göndere çekilir. Gönderden yine stiklâl Marfl söylenerek veya selamlanarak indirilir. Bayrak töreni s ras nda haz r ol vaziyetinde durulur. stiklâl Marfl na efllik edilir. Dünyadaki her ba ms z devletin bir bayra vard r. Bayrak, ba ms zl simgeler ve ait oldu u ülkeyi temsil eder. Bayrak milletimizin birlik ve beraberli ini temsil eder. Bayra m za sayg göstermekle milletimize sayg göstermifl oluruz. Hangi ülkeye ait olursa olsun bayra a sayg bir insanl k görevidir. 26

27 Bütün devletlerin bir millî marfl vard r. Bizim millî marfl m z stiklâl Marfl d r. A 1921 y l na kadar bir millî marfl m z yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Millî Marfl Yar flmas düzenledi. Bu yar flmaya pek çok eser kat ld. Kat lan eserler aras ndan Mehmet Âkif Ersoy un yazd stiklâl Marfl adl fliir birinci oldu. stiklâl Marfl Mecliste ikinci defa okunurken ayakta dinlendi. Alk fllarla millî marfl olarak belirlendi. ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy stiklâl Marfl da bayra m z gibi milletimizin ba ms zl n ifade eder. Bundan dolay stiklâl Marfl na da sayg gösteririz. 1. Türk bayra na neden sayg gösterilmelidir? 2. stiklâl Marfl na neden sayg gösterilmelidir? 27 ÇK ÇK Nu.:28 Nu.:28

28 A DENGEL VE DÜZENL BESLENEL M Evinizde hangi besinler tüketiliyor? Biz, boylar n z uzat r, yaralar n z iyilefltiririz. Biz, sizi hastal klardan koruruz. Biz gün içinde yapaca n z ifller için size güç veririz. nternet adresinden sa lıklı beslenmek ile ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Dengeli beslenmeliyiz. Çünkü her besinin faydalar farkl d r. Bu nedenle her türlü besinden yeteri kadar yemeliyiz. Düzenli beslenmeliyiz. Gün içinde güçlü olmak için belirli aral klarda yemek yememiz gerekir. Güne sabah kahvalt s ile bafllamalı, ö le ve akflam yemeklerini de aksatmamal y z. Neden dengeli ve düzenli beslenmeliyiz? 28 ÇK Nu.:29

29 EN Y YAPTI IM fi A Okulda yapt n z ifller nelerdir? Ben güzel resim yapabilir ve flark söyleyebilirim Ben de çarpma ifllemini baflar yla yapar m. Ali ve Ayfle okulda baflar l olduklar alanlar söylediler. Ben de güzel fliir okurum. Kiflilerin ilgi, yetenek ve becerileri farkl olabilir. Bizler birbirimizin farkl özelliklerine sayg duyuyoruz. Okulda hangi alanlarda daha baflar l s n z? 29 ÇK Nu.:30

30 A B Z ARKADAfiIZ En önemli özelli iniz nedir? Dünyada hiçbir insan birbirinin ayn de ildir. nsanlar benzer ve farkl özelliklere sahiptir. Arkadafllar m ve ben de farkl özelliklere sahibiz. Benzer ve farkl yanlar m z arkadafll m z güçlendiriyor. Ömer, çok iyi basketbol oynar. Arkadaflları onu, her zaman kendi takımlarında görmek isterler. Onur yard msever biridir. Bilge tam bir kitap kurdudur. Buket, tahtay iyi göremiyordu. Gözlük kullanmaya bafllad. fiimdi, tahtay daha iyi görebiliyor. 30

31 A Burak, tekerlekli sandalye kullanmak zorundad r. Arkadafllar aras nda satrançta rakibi yoktur. Ahmet kumrald r ve 30 kilodur. Eda sar fl nd r ve 26 kilodur. Arkadafl m Erdem ve ben masal dinlemeyi çok seviyoruz. Bunun d fl nda Erdem köpekleri çok sevdi i için köpek resimleri biriktiriyor. Ben ise arkadafllar mla oyun oynamaktan hofllan yorum. Farkl özelliklerimiz bizi rahats z etmiyor. Benzerliklerimizin ve farkl l klar m z n olmas n n do al oldu unu düflünüyoruz. Farkl özelliklere sahip arkadafllar n zla ilgili düflünceleriniz nelerdir? 31 ÇK Nu.:31

32 A SEV N NCE NE YAPARSINIZ? Bir arkadafl n z n s n ftan ayr lmas sizi nas l etkiler? Ahmet resim yar flmas nda birinci oldu. Ahmet baflar s n arkadafllar na anlatt. Anlat rken çok sevinçli ve heyecanl yd. Onun bu sevinci arkadafllar n da sevindirdi. Burcu sevinçten ellerini ç rpt, Mert havaya z plad. Zeynep Ahmet i tebrik etti. Bütün arkadafllar Ahmet le birlikte sevindi. Ahmet ve arkadafllar duygular n baflkalar n rahats z etmeden yaflad lar. 1. Gün içinde hangi duygular yafl yorsunuz? 2. Yaflad n z duygular sizi nas l etkiliyor? 3. Yaflad n z duygular arkadafllar n z nas l etkiliyor? 32 ÇK Nu.:32

33 BU OKUL HEP M Z N S n f n zda hangi eflyalar kullan yorsunuz? A Okulda ve s n fta de iflik eflyalar kullanmaktay z. Yararlan lan bu eflyalar özenli kullanmaya dikkat etmeliyiz. Özenli kullanmayanlar uyarmal y z. Çünkü bizden sonra baflka ö renciler de bu eflyalar kullanacak. Onlara, temiz ve y pranmam fl eflyalar b rakmal y z. Okul Eflyalar Panolar Çöp kutusu Yang n tüpleri Bahçedeki oturma banklar Bilgisayarlar S n f Eflyalar S ra ve masalar Ö retmen masas S n f dolab (kitapl ) Yaz tahtas Panolar fieref köflesi Küre-cetvel-tebeflirsilgi Harita Çöp kutusu Vatan n seven bireyler ülke mal na zarar vermez. Okul ve s n f eflyalar n korur. Okul ve s n f eflyalar n niçin özenli kullanmal y z? 33 ÇK Nu.:33

34 A OKUL YOLU Hangi araçlarla yolculuk yap labilir? Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Uçak Hava Yolcu tafl r Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Gemi Denizde Yolcu ve yük tafl r. Arac n ad Hareket etti i yer Yapt ifl Tren Karada Yolcu ve yük tafl r. 34

35 Tafl tlar n ve yayalar n uymas gereken kurallar vard r. Kendimizin ve baflkalar n n güvenli i için bu kurallara uymal y z. Pek çok kaza, yayalar n ve sürücülerin bu kurallara uymamas ndan kaynaklan r. A 1. Karada, havada ve denizde hareket eden ulafl m araçlar nelerdir? 2. Trafikteki yanl fl davran fllar n sonuçlar neler olabilir? 35 ÇK Nu.: 34, 35

36 A KARfiILAfiTI IMIZ NSANLAR Okula gidifl ve okuldan dönüfllerde kimlerle karfl lafl yorsunuz? Zeynep, okula gidifl ve okuldan dönüfllerde ö renci servisine biner. Servis floförü, onu ve di er çocuklar güler yüzle karfl lar. Zeynep de servise binerken floföre ve arkadafllar na $Günayd n!# der. Fatma okula gidifl gelifllerinde belediye otobüsünü kullanır. Otobüste farkl insanlarla karfl lafl r. Kuca nda bebek olanlara, yafll ve hastalara yer verir. 36

37 A Ayfle ve Betül ayn mahallede oturuyorlar. Ayfle yi her gün okuldan annesi al yordu. Annesi o gün Ayfle yi almaya gelemedi. Ayfle, babas yla birlikte evine dönen Betül e Annem bugün gelemedi. Eve kadar birlikte yürüyebilir miyiz? dedi. Ömer okuldan eve dönerken tan mad bir grup çocuk oyun oynuyordu. Ömer i oyuna ça rd lar. Ömer ne yapaca n, nas l davranaca n düflündü. Eve gitmesi gerekti ini söyledi. Okula gidifl ve okuldan dönüfllerde karfl laflt n z kiflilere nas l davran rs n z? 37 ÇK Nu.:36

38 A VÜCUDUMUZ DE ERL D R nsan ve bal k vücudu aras ndaki farklar nelerdir? Bafl m z, gövdemiz, kollar m z ve bacaklar m z vücudumuzun bölümleridir. Bafl m zda a z, burun, gözler, kulaklar ve beynimiz vard r. Gövdemiz iç organlar m z korur. Kollar m z ve bacaklar m z haraket etmemizi sa lar. 38

39 Buras alçak. Haydi, daha yüksekten atlayal m. Özür dilerim. Oyunca ndan ç kan boncuk gözüme çarpt. A Hay r, baca m çok ac yor. Okulda ve okul d fl nda farkl oyunlar oynar z. Baz oyunlar oynamak bize ve arkadafllar m za ciddi zararlar verebilir. Bu davran fllar n zla birbirinize zarar verebilirsiniz. Kesici, delici, patlay c ve yan c oyuncaklardan uzak durmal y z. Böyle oyuncaklarla oynamak bizim ve arkadafllar m z n bedenine zarar verebilir. tmek, vurmak, kovalamak gibi baz davran fllar tehlikelidir. Bu tür davran fllarda bulunursak vücudumuza zarar verebilir, arkadafllar m z n can - n n yanmas na neden olabiliriz. Vücudumuz neden de erlidir? 39 ÇK Nu.:37

40 A SA LI IMIZI KORUYAB L R Z Sa l kl olmak deyince akl n za neler geliyor? Sa l m korumadı ımda hasta oluyordum. Ancak sa l m korumak için neler yapmam gerekti ini bilmiyordum. Araflt rd m ve bunlar Hastal klardan korunmak için afl olmal y m. Temizli e dikkat etmeli, ellerimi mutlaka sabunla y kamal y m. Hava durumuna göre giyinmeliyim. Düzenli olarak difllerimi f rçalamal y m. Dengeli ve düzenli beslenmeli, meyveleri y kayarak tüketmeliyim. 40

41 Sa l k her yerde! Sa l m korumak için okulda yapmam gerekenleri de araflt rd m. A Art k temizli in önemini biliyorum. Çöpleri çöp kutusuna at yorum. Aç kta sat lan yiyecekleri alm yorum. Terliyken so uk su içmiyorum. Okulda beslenme kurallar na uyuyor, yemekten önce ve sonra ellerimi y k yorum. Teneffüslerde s n f m z havaland r yoruz. Sa l n z korumak için okulda yapman z gerekenleri söyleyiniz. 41 ÇK Nu.:38

42 A E LENCE VAR Arkadafllar n zla hangi özel günleri kutlad n z? 2B s n f ö rencileri, S n f Günü e lencesi düzenlemeyi düflündüler. Bunun için yap lacak iflleri belirlediler. Ö retmen de ö renciler taraf ndan belirlenen iflleri, elindeki kartona yazarak panoya ast. E lencenin yerini, tarihini ve saatini belirlemeliyiz. E lence sonunda temizlik yap lmal. S n f süslenmeli. Sunucu seçilmeli. Müzik için gerekli araç ve gereç belirlenmeli ve getirilmeli. Davetiyeler haz rlanmal ve da t lmal. S n f Günü e lencemizde, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Yer : 2B sınıfı, Tarih : Saat : Al flverifl listesi oluflturulmal ve al flverifl yap lmal. 42

43 A Baz ö renciler müzikçalar ile s n f süslemek için malzeme getirdi. Belirlenen yiyecek ve malzemeleri almak üzere iki ö renci markete gitti. 2B s n f ö rencileri S n f Günü için yapt klar plan baflar yla uygulad lar. Kutlamak istedi iniz özel gün ile ilgili bir plan yap n z. 43 ÇK Nu.:39

44 A E R S DO RUSU Arkadafllar n z n hangi davran fllar sizi üzer? Zehra, arkadafl Ayd n dan ald boya kalemlerini ifli bittikten sonra vermesi gerekirken vermedi. Ayd n görsel sanatlar dersinde çal flmas n tamamlayamad. Zehra bu duruma neden oldu u için çok üzüldü. Ayd n dan özür diledi. Serkan saklambaç oynarken gözünü tam kapatm yor. Bu nedenle arkadafllar n n sakland yeri kolayl kla buluyor. Arkadafllar Serkan a bu davran fl n n do ru olmad n söyledi. Esra güler yüzlüdür. Yalan söylemez, taraf tutmaz, arkadafllar na yard mc olmaya çal fl r. Esra ya herkes güvenir. Bundan dolay Esra y ö retmeni ve arkadafllar çok sever. Arkadafllar m zla iliflkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? 44 ÇK Nu.:40

45 NSANLAR KONUfiA KONUfiA Arkadafl n zdan kalemini nas l istersiniz? A - Yan na oturabilir miyim? Günayd n ö retmenim. Günayd n Ali, nas ls n? Hoflça kal. Görüflmek üzere. Yard m n için teflekkür ederim. Rica ederim, önemli de il. Merhaba, ben Ahmet. Memnun oldum, benim ad m Ebru. 45

46 A Bir yere gitti inizde Hofl geldin. diye karfl lanmazsan z neler hissedersiniz? Karagöz : Merhaba Hacivat! Hacivat : Merhaba Karagöz üm! Hofl geldin. Seni görmek ne güzel! Karagöz : Ver bakay m elindeki kitab. Hacivat : Öyle denmez, Karagöz üm! $Lütfen, kitab verir misin?# denir. Karagöz : Gülten gelir misin? Hacivat : Ne Gülten i Karagöz üm! $Lütfen, kitab verir misin?# denir, dedim. Hem yanl fll k yap nca $Özür dilerim.# dersin. Karagöz : Görür, giderim. Hacivat : Yanl fl anlad n, Karagöz üm! $Özür dilerim, dersin.# dedim. 46

47 A Karagöz : Çok özür dilerim. Art k benim gitmem gerek. Fakat ayr l rken ne dendi ini unuttum. Hacivat : Ayr l rken $Hoflça kal.# veya $Görüflmek üzere.# denir. Karagöz : Öyleyse hoflça kal. Hacivat : Güle güle Karagöz üm! Yine beklerim. Karagöz : Anlamad m. Neyi eklerim? Hacivat : Yine beklerim, dedim Karagöz üm! Karagöz : Ben de gelirim arkadafl m. Murad Ali CEHR nsanlarla iletiflim kurarken neden nezaket ifadelerini kullanmal y z? 47 ÇK Nu.: 41, 43

48 A MESLEKLER VE ÖZELL KLER Çevremizdeki insanlar n meslekleri nelerdir? Çevremizde çeflitli mesleklerde çal flan kifliler vard r. Bütün meslekler farkl özelliklere sahip olmayı gerektirir. Afla da baz meslekler ile ilgili bilgiler verilmifltir. Sahip olmas gereken özellikler: Mesle i ile ilgili e itim alm fl olmal. Mesle ini, insanları ve çocukları sevmeli. Güler yüzlü bilgili, yaratıcı, açık fikirli ve arafltırmacı olmalı. Türkçeyi do ru ve etkili kullanmal, iyi bir dinleyici olmal. Mesle in Ad : Ö retmenlik Yapt fl: E itim - Ö retim Yap ld Yer: Okullar Araç ve Gereç: Defter, kitap, yaz tahtas, kalem K yafeti: Serbest Sahip olmas gereken özellikler: Hukuk e itimi alm fl olmal. Tarafs z ve ba ms z olmal. Adil olmal. Ön yarg s z davranmal. Mesle in Ad : Hâkimlik Yapt fl: Adaleti sa lamak Yap ld Yer: Mahkemeler Araç ve Gereç: Kanun kitaplar, dava dosyalar K yafeti: Hâkimlik cübbesi Sahip olmas gereken özellikler: Veterinerlik e itimi alm fl olmal. Hayvanlar sevmeli. 48 Mesle in Ad : Veteriner Hekimlik Yapt fl: Hayvan sa l Yap ld Yer: Hayvan klinikleri Araç ve Gereç: laç, reçete K yafeti: Beyaz önlük

49 Mesle in Ad : Çiftçilik Yapt fl: Tar m ve hayvanc l k Yap ld Yer: Ba, bahçe, tarla, çiftlikler Araç ve Gereç: Traktör, ba, bahçe ve tarla ifllerinde kullan lan malzemeler K yafeti: Serbest Sahip olmas gereken özellikler A r ve yorucu ifllere karfl dayan kl olmal. Topra, hayvanlar ve bitkileri sevmeli. Bu alanda çal flmaktan hofllanmal. Sahip olmas gereken özellikler tfaiyeci her an göreve haz r olmal. flini dikkatli yapmal. Cesaretli olmal. lk yard m bilgisine sahip olmal. Heyecanlanmamal. A Mesle in Ad : tfaiyecilik Yapt fl: Yang n söndürme ve kurtarma çal flmalar Yap ld Yer: Olay yeri Araç ve Gereç: Kurtarma malzemeleri, yang n söndürme aletleri, itfaiye arac, ilk yard m malzemeleri. K yafeti: Özel haz rlanm fl üniforma Sahip olmas gereken özellikler: T p e itimi almal. nsanlar sevmeli, sab rl ve yard msever olmal. Mesle in Ad : Doktorluk Yapt fl: Sa l k Yap ld Yer: Hastaneler Araç ve Gereç: laç, reçete, steteskop K yafeti: Beyaz önlük Annenizin veya baban z n mesle inin gerektirdi i özellikler nelerdir? 49 ÇK Nu.:44

50 A OKULUMU SEV YORUM Okuldaki ilk gününüz ile ilgili duygu ve düflünceleriniz nelerdir? Okula bafllayaca m için çok heyecanl yd m. Okulu çok kalabal k ve büyük bir bina olarak düflünüyordum. Okulun içinde kaybolaca m san yordum. Art k okulun kalabal k ve büyük oldu unu düflünmüyorum. Kaybolmaktan korkmuyorum. Çünkü okulun bölümlerini biliyorum. Ö retmenim okulda olmad nda kendimi güvensiz hissediyorum. Ö retmenimiz s n fa girince çok seviniyorum. Ö retmenimi çok seviyorum. 50

51 Okula yeni bafllad - mda ya hiç arkadafl m olmazsa diye korkuyordum. Mahalledeki arkadafllar m çok özlüyordum. fiimdi okulda birçok arkadafl m var. Onlarla birlikte okulda olmak ve oynamak çok güzel. A Okulum ve arkadafllar mla ilgili duygu ve düflüncelerimi anlatan bir poster haz rl yorum. Okulunuz, ö retmeniniz ve arkadafllar n zla ilgili duygu ve düflüncelerinizi anlatan bir poster haz rlay n z. 51 ÇK Nu.:45

52 A B L NÇL TÜKETEL M Al flverifl yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Annem, al flveriflten önce ihtiyaç listesi yapar. Okul çantas nda indirim varm fl. Alal m m baba? Çocu um, al flverifl listemizde çanta yok. Zaten senin çantan var. Bu kaza almak istiyorum. Ama çok pahal. ndirime girdi inde al r m. 52 Bunun son kullanma tarihi geçmifl. ade etmek istiyorum. Bilinçli Tüketicinin Özellikleri Al flveriflte ihtiyaçlar na öncelik verir. Sat n alaca mal n bütçesine uygun olup olmad na bakar. Alaca mal n sa lam olup olmad na dikkat eder. Haklar n bilir ve haklar na sahip ç kar. Kaynaklar, araç ve gereçleri özenli kullan r. Kaynaklar ihtiyac kadar kullan r.

53 A Arkadafllar! Vatan m z sevmenin bir yolu da kaynaklar verimli kullanmak ve bilinçli tüketmektir. S n f n z nas l s t yorsunuz? Hava s cak ve güneflliyken sobam z yakm yoruz. Suyu ihtiyac m kadar kullan r m. flim bittikten sonra muslu u mutlaka kapat r m. S n f m z flimdi ayd nl k. Ifl k yakmak gereksiz. Gereksiz yere aç k olan fl klar kapat n z. Bilinçli bir tüketici, kaynaklar nas l kullan r? Nedenini aç klay n z. 53 ÇK Nu.:46

54 A OKULUMUZU KORUYALIM Okulunuzda yap lan bak m ve onar m çal flmalar nelerdir? Arkadafllar! okulumuzun çevre düzenlemesi yeni yap ld. Bak m ve onar m da tamamland. Okulumuzu ve çevresini korumak için biz de bir fleyler yapmal y z. Yeflil alanlar korumak için uyar levhalar ve afifller haz rlayal m. Elektrik dü melerinin ve lavabolar n yan na da uyar levhalar asal m. Kap, pencere, duvar ve okul eflyalar n korumam z gerekti ini de anlatal m. Osman: Yapaca m z çal flmalarla ilgili kampanyam z bütün okula duyurarak herkesin deste ini almal y z. Leyla: Çevrenin korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas bir vatandafll k görevidir. 2B s n f ö rencileri okulu ve çevresini korumak ve güzellefltirmek için kampanya bafllatt lar. Ö retmenlerin yard m ile de bütün okula kampanyalar hakk nda bilgi verdiler. Okulunuzu korumak ve güzellefltirmek için yapabileceklerinizi listeleyiniz. 54 ÇK Nu.:47

55 Ö REN M HAYATIM Atatürk ün ö renim hayat yla ilgili neler biliyorsunuz? A Okudu um okullar ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ö renim hayat ma, Selanik teki mahalle mektebinde bafllad m. Daha sonra ça dafl e itim yapan fiemsi Efendi Okuluna geçerek ilkokulu burada bitirdim. Selanik Askerî Rüfltiyesine yaz ld m. Burada ö retmenim bana Kemal ad n verdi. Manast r Askerî dadisine gittim. Daha sonra stanbul Harp Okuluna devam ederek te men rütbesi ile mezun oldum. Buradan Harp Akademisine geçtim. Kurmay yüzbafl olarak Harp Akademisinden mezun oldum. Ayn y l orduya kat ld m. Atatürk ün okudu u okullar n adlar nelerdir? 55 ÇK Nu.:48

56 A CUMHUR YET BAYRAMI 29 Ekim günü hangi bayram kutluyoruz? Zeynep in okulunda Cumhuriyet Bayram n kutlama haz rl klar bafllad. Okuldaki her s n f farkl etkinlikler haz rl yordu. Zeynep ve arkadafllar Cumhuriyet Bayram kutlamalar na haz rlanmak için farkl etkinlikler önerdiler. Eda bayramda palyaço k yafeti, Mert de millî k yafetler giyebileceklerini söyledi. Sinem, Erdem ve Zeynep oyun ve yar flma etkinlikleri düzenlemeyi önerdiler. Zeynep ve arkadafllar Cumhuriyet Bayram töreni için istekli bir flekilde çal flt lar. Zeynep törende okumak için bir de fliir ezberledi. 29 Ekim günü her yer bayraklarla süslenmiflti. Cumhuriyet Bayram bütün ülkede ve Zeyneplerin okulunda birlik ve beraberlik içinde, coflkuyla kutland. 56

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

F Z KSEL ÖZELL KLER M

F Z KSEL ÖZELL KLER M Hayat Bilgisi Okul Heyecan m F Z KSEL ÖZELL KLER M Duyu organlar m zla alg lad m z farkl l klar bizim fizikî özelliklerimizdir. Buna d fl görünüfl de diyebiliriz. nsanlar fiziksel özellikleri ile kolayca

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM

Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM Ad : Soyad : S n f : No.: OKUL HEYECANIM 2. SINIF 1. FAS KÜL Okula Haz r m Okula Gitmeye Haz rlan yorum: Günlük hayat m zda ifllerimizi bir düzen içinde yapar z. Uyan p yataktan kalkmam z, elimizi, yüzümüzü

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI

LKÖ RET M. B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK. Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI LKÖ RET M B L fi M TEKNOLOJ LER 7. BASAMAK Ö RENC ÇALIfiMA K TABI YAZARLAR pek NCE Burcu fienyüzlü Benlihan U UR DEVLET K TAPLARI BEfi NC BASKI..., 2011 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4448 DERS K

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 01.09.2009

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf DERS 1 Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek DÜZEY: 3. Sınıf Kazanımlar: 1. İnsanların benzer ve farklı fiziksel özellikleri ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olduğunu fark eder. 2. Engellilerin toplumsal

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir.

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir. GÜNLÜK YAZMA 19 Temmuz 2006 Sevgili Günlü üm, Bugün çok mutluyum. Çünkü babam hafta sonu tatile gidece imizi söyledi. Her y l oldu u gibi bu y l da yazl m za gidece iz. Oradaki arkadafllar m çok özledim.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir?

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S TEST 28 1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Parmaklar m ince ve uzun oldu- u

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

2. S n f HAYAT B LG S. 1. Okulla ilgili günlük ifllerimizi bir planlama ile yürütebiliriz.

2. S n f HAYAT B LG S. 1. Okulla ilgili günlük ifllerimizi bir planlama ile yürütebiliriz. HAYAT B LG S. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... OKUL HEYECANIM Test. Okulla ilgili günlük ifllerimizi bir planlama ile yürütebiliriz. Afla dakilerden hangisinin verilen zaman diliminde yap

Detaylı

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Gerçekleflen Düfller Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler Bulufl, bir fleyin ilk kez ortaya konulmas, icat edilmesidir. Bulufl yap lmas nda insanlar n ihtiyaçlar n n etkisi

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATURK

MUSTAFA KEMAL ATATURK .. MUSTAFA KEMAL ATATURK Ç NDEK LER A Temas : Okul Heyecan m DERS K TABI KULLANIM KILAVUZU...12 Tema Girifl Kapa...15 Kendimi Tan yorum...16 Duygular m...18 Yapabildiklerim ve Hoflland klar m...20 Bir

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı