ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi"

Transkript

1 VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk Üniversitesi

2 ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk Üniversitesi Özet 7 gün 24 saat internet üzerinden rahatça erişilebilecek zengin bir bilgi kaynağõ platformu, ProjeEvi adõ altõnda bir internet sitesinde toplanõyor. Türkiye nin ve dünyanõn dört bir tarafõndan paylaşõma açõlan nitelikli içerikler ve projeler çok çeşitli sektörlere hizmet verebilir. Kolay kullanõmõ, güven ve paylaşõma dayalõ prototipiyle önümüze bir aydõnlõk düşünce açõyor. Bilgiye hõzlõ ulaşmak, günümüzde hiç şüphe yok ki en önemli avantajlardan birisi. Bunu ProjeEvi ile gerçekleştirmek mümkün olabilecek. Bu bildiride de ProjeEvi nin genel prensiplerinden, amaçladõklarõndan kõsaca bahsedilmektedir. Prototip halindeki projenin, genel fonksiyonel işleyişi de doküman içersinde yer almaktadõr. İlk aşamada ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Işõk Üniversitesinde gerçekleştirilen bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yer alacağõ bir bilgi kaynağõ sitesi olarak başlamasõ hedeflenmektedir. ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Bilgiyi paylaşmak isteyen, daha çok bilgi edinebilir. Burak Koyuncu I ProjeEvi Tanõtõm I.1 ProjeEvi Nedir? ProjeEvi, internet üzerinden haftanõn 7 günü 24 saat ulaşõlabilecek bir e-kütüphane dir. ProjeEvi, değerli bilgileri tek bir platform üzerinde toplayõp, bu bilgileri çok sayõda insana ulaştõrmak amacõyla kurulmuş olan bir web sitesidir. Kullanõcõlar, tüm bilim dallarõ ve mühendislik alanlarõnda çalõşan ve araştõrma geliştiren tüm kişilerden oluşur. Bu kullanõcõlarõn vasõtasõyla oluşturulmak istenen portföy ise bilim, teknik ve mühendislik alanlarõna yönelik tüm makaleleri, akademik ve kişisel araştõrmalarõ, eleştirileri, özetleri, yüksek lisans ve doktora tezlerini, ve kişisel ve kurumsal projeleri kapsayan geniş hatta sõnõrsõz bir yelpazedir. ProjeEvi ni bir çeşit e-alõşveriş sitedir. Ancak bu platform üzerinde alõşveriş, para yerine bilgiyle yapõlõr. Kullanõcõlar, bilgi almak için bilgi verirler... Bu sisteme bilgi değiş-tokuşu diyebiliriz. 2

3 I.2 Projeler nelerdir? ProjeEvi nde, basit olarak, bilgi içeren her şey bir proje olarak ele alõnõr. Bir makale, bir araştõrma yazõsõ, kişisel bir araştõrma, lisans tezi, yüksek maliyetli kurumsal bir proje, hatta tek bir çizim bile eğer bilgi içeriyorsa bir proje olarak değerlendirilebilir. Burada önemli olan nokta, projenin insanlara faydalõ olabilecek bir takõm nitelikli içeriğe sahip olmasõdõr. I.3 ProjeEvi nin ana kullanõcõlarõ kimlerdir? 1. Öğrenciler 2. Akademisyenler 3. Şirketler 1. Öğrenciler Amacõmõz öğrencilere bilgiyi en hõzlõ şekilde ulaştõrmaktõr. Normalde günlerce, haftalarca arayacaklarõ bilgiyi dakikalar içersinde bulma fõrsatõna sahip olabilecekler. Günümüz teknolojisinde en önemli kavramlardan biri bilgiye en hõzlõ ulaşmak ise, o zaman burada öğrenciler hem bilgiye hõzlõ ulaşabilecek, hem de bilgilerine bilgi katõp, araştõrmalarõnõ geliştirme fõrsatõ bulacaklar. Diğer tarafta ise paylaşma duygusunu da geliştirecekler. 2. Akademisyenler Üniversitelerin öğretim görevlileri ve akademisyenler de ProjeEvi ne ulaşabilecekler. Sõklõkla bu siteyi kullanarak kendilerine yararlõ bilgilere günün 24 saati sahip olabilecekler. Bununla beraber akademisyenler kendi görev arkadaşlarõyla, çeşitli sektörlerde kişilerle ve profesyonellerle buluşma fõrsatõ bulabileceklerdir. En önemlisi de, bu platform ile daha çok insan akademisyenlerin değerli bilgilerinden faydalanabilecektir. 3. Kurumlar Günümüzde dünyanõn en önde gelen şirketleri paylaşmanõn değerini kavramaya başlamõşlardõr. Bununla birlikte bilgilerini paylaşmak üzere diğer şirketlerle birlik olarak tek bir masa etrafõnda toplanma yoluna gidiyorlar. Bu birliktelik onlara hem güç katõyor, hem de rakipleriyle aralarõnda önemli farklar yaratõyor. Bir bilgiye karşõlõk bir bilgi düşüncesi, günden güne genişleyerek ilerliyor. Şirketler bu yolla maliyetlerini de önemli oranlarda düşürebiliyorlar. Bizim amacõmõz da kurum ve şirketlere diğer kurum ve şirketlerle birlikte bilgilerini paylaşabilecekleri bir buluşma noktasõ yaratmaktõr. Bu sayede ortaya önemli projelerin çõkabileceğini tüm dünyada görmekteyiz. Şirketler aynõ zamanda özel kişilerle de fikir alõşverişine giderek bilgilerine bilgi katacaklardõr. 3

4 I.4 ProjeEvi nin avantajõ nedir? Türkiye içinden ve dõşõndan tüm kişiler bu bilgi havuzundan yararlanabilecek. Her bilgiye ihtiyaç duyan kişi tek ve basit bir adõmla platforma girecek. Başka bir avantaj olarak internet üzerinden tüm dokümanlar, dijital formatta, hõzlõ ve kolay bir şekilde görülebilecektir. Önümüzdeki zamanlarda, ProjeEvi, ayrõntõlõ, yüksek kaliteli içeriğiyle, özenli ve dikkatli editör kontrolü ile dünya çapõnda yayõlabilecek potansiyele sahiptir. Tüm Türkiye, belki de dünyadan gelen kaynak ile beslenen bilgi bankasõnõn binlerce, yüz binlerce dokümandan oluşacağõ zamanõ düşünürsek, dijitalizasyon kaçõnõlmaz olacaktõr. I.5 ProjeEvi nin alt yapõsõ Türkiye içinden ve dõşõndan tüm kişiler bu bilgi havuzundan yararlanabilecek. Her bilgiye ihtiyaç duyan kişi tek ve basit bir adõmla platforma girecek. Başka bir avantaj olarak internet üzerinden tüm dokümanlar, dijital formatta, hõzlõ ve kolay bir şekilde görülebilecektir. Önümüzdeki zamanlarda, ProjeEvi, ayrõntõlõ, yüksek kaliteli içeriğiyle, özenli ve dikkatli editör kontrolüyle dünya çapõnda yayõlabilecek potansiyele sahiptir. ProjeEvi için belki de en kritik konu bu projenin işleyişi ne şekilde olacak. Bunun için temelde 3 farklõ sistem düşünüldü. Eldeki kaynak ve yatõrõma göre bu 3 temel öneriden birisi uygulamaya geçirilebilir. Asõl düşünülen ve bahsi geçen sistem ilk sistem, diğer ikisi de alternatif sistem olarak sunulmaktadõr. Düşünülen ilk sistem daha önce bahsi geçen şekilde yani deneyimli, dallarõnda uzman bir geniş bir akademik kadro oluşturmaktõr. Bu sistem ile her projeye değerini, ProjeEvi kadrosu verir. Tabii ki bunun olabilmesi için proje sahiplerinin ve kullanõcõlarõn, yapõlan değerlendirmelere inancõ tam olmalõdõr. Bunu sağlamak en zor iş olarak gözükmektedir. Bunun için değerlendirme kriterleri son derece açõk ve net bir şekilde, bilimsel kurallar çerçevesinde yapõlmalõdõr. Bu sistemde kural şöyledir: Verilen değer puanlama şeklinde yapõlõr. Her proje, ProjeEvi ne yollandõktan sonra belirli bir puanla ölçülecek ve proje sahibinin onayõ da alõnõrsa, o verilen puan ile ProjeEvi nde yerini alacaktõr. Verilen bu puan hem projenin değeri hem de proje sahibine verilen, bir başka deyişle proje sahibinin ProjeEvi ndeki hesabõna aktarõlan puan olacaktõr. Böylece proje sahibi arzu ederse, elindeki puanlar ile ProjeEvi nden ilgilendiği proje ya da projeleri, ProjeEvi nin her iki tarafõ korumaya yönelik hazõrlamõş olduğu telif haklarõ çerçevesinde kullanabilecektir. İkinci sistem ise, her projenin değerinin projenin sahibi tarafõndan belirlenmesidir. Nasõl ki günlük hayatõmõzda yaptõğõmõz alõş-verişlerde bir ürün alõrken, o ürünün sahibi tarafõndan verilmiş değere bakõyor ve kendimize uygun buluyor ya da bulmuyorsak, ProjeEvi nde de aynõ şekilde basit ticaret kuralõ uygulanabilir. Buna 4

5 temel ticaret sistemi diyebiliriz. Bu sistemde elbette ilk sistemdeki gibi puan değil, gerçekten günümüz ekonomisinde geçerli olan bir fiyatlandõrma uygulanacaktõr. Her projenin proje sahibi tarafõndan belirlenmiş bir fiyatõ olacaktõr. Bu fiyatlandõrma sonucunda projeyi satõn almak isteyen kullanõcõlar direk web üzerinden bu satõn alma işlemini gerçekleştireceklerdir. Üçüncü ve en son sistem en basit ve yatõrõm gerektirmeyecek sistemdir. Burada yine ProjeEvi nin amacõna uygun projeler ProjeEvi ne herhangi bir ücret karşõlõğõnda değil, sadece paylaşõm amacõyla gönderilecektir. Kullanõcõlar da herhangi bir ücret ödemek ya da puan sahibi olmak durumunda kalmaksõzõn istedikleri projelere sahip olacaklardõr. I.6 ProjeEvi Telif Haklarõ Politikasõ Telif Haklarõ, Yeni Baskõlar ve İzinler ProjeEvi' nin Telif Haklarõ Politikasõ aşağõdaki temel esaslara dayanmaktadõr: Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazõ, makale, proje, doküman, fikir ürünleri ve data bankasõ içeriği Telif Haklarõ ile ilgili yasal mevzuat uyarõnca korunmakta olup, ProjeEvi'nin (ProjeEvi gerekli görür ise ilgili doküman sahibinin de) yazõlõ izni olmadõkça kullanõlamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapõlamaz. ProjeEvi, siteye gönderilen tüm materyallerin yazarlarõna ya da sahiplerinin haklarõnõ ve çõkarlarõnõ sonuna kadar koruyan bir politika içerisindedir. ProjeEvi'nin misyonu, ülke çapõnda araştõrmacõlara, kurum ve kuruluşlara büyük oranda mühendislik ile ilgili alanlarda bilgi kaynağõ olmaktõr. Buna ek olarak bilginin getirdiği yenilikler ve yeni teknolojinin yardõmõyla varolan değerlere değer katmak da bizim yapacaklarõmõz arasõndadõr. Amacõmõz her zaman yazarlarla (dosya sahipleri) işbirliği içersinde çalõşarak, onlarõ en iyi olduğu dallarda ilerletmektir. Yazar Haklarõ (Dosya Sahibi): ProjeEvi, yazarlarõn siteye gönderdikleri materyallerin telif haklarõnõ aşağõda yazõlõ maddeler çerçevesinde, yazarlarõn iznine gerek olmadan üzerine almõş bulunur. Yazarlar, kendi çalõşmalarõnda yeniden kullanmak üzere ProjeEvi'nden herhangi bir izin almak zorunda değillerdir. Telif Haklarõ politikamõz çerçevesinde yapabileceklerimiz şunlardõr: -Elektronik yayõnlarõmõzõ geliştirmek ve müşteri ihtiyaçlarõ doğrultusunda, müşterilere ulaştõrmak ve de yazarlarõn çalõşmalarõnõ maksimum oranda yaymak. -Yazarlarõn ahlaki haklarõnõ korumak, çalõntõ kullanõmlarõ ve yasadõşõ çoğaltmalarõ önlemek ve bunun dõşõnda her türlü telif haklarõ ihlaline karşõ gelmek. - Projelerin, ProjeEvi önderliğinde yapõlacak ticari kullanõmlarõnda, gerçek proje sahibi telif hakkõ ücreti alacaktõr. ProjeEvi, araştõrma ve geliştirme ödülü olarak, 20,000 Amerikan Dolarõ tutarõndaki bir sõnõra kadar telif hakkõ ücretinin %20'si kadarlõk bir pay alacaktõr. 5

6 ProjeEvi, varolan ve potansiyel yazarlara karşõ ciddi bir sorumluluk hisseder. ProjeEvi' nin bütün yayõn, iletişim ve hizmet biriminden yararlanmak ve siteye herhangi bir materyal gönderebilmek için, ProjeEvi üyesi olmanõz gerekmektedir. ProjeEvi kendi veritabanõna gönderilmiş olan materyallerin incelenmesi, düzenlenmesi, puanõnõn verilmesi ve siteye girilmesi, ProjeEvi'nin uzman kadrosunun sorumluluğudur. ProjeEvi'nin uzman kadrosu, siteye verilmiş olan materyaller ile ilgili yapmõş olduğu düzenlemelerde tamamõyla bağõmsõz ve tarafsõz bir tutum içersindedir. Bu düzenlemeler ile ilgili ProjeEvi dõşõndan bir kimse itiraz hakkõna sahip değildir. Gerekli durumlarda yazõlõ olarak belirtilen dilekçeler, e-postalar vs. dikkate alõnabilir. Kullanõcõ Haklarõ ve İzinleri: ProjeEvi, yazarlarõ olduğu kadar müşterilerinin, bir başka deyişle kullanõcõlarõnõn da haklarõnõ ve isteklerini göz önünde bulundurur. ProjeEvi' ne gönderilen tüm projelerin telif hakkõ ve bunun gibi haklarõ için, ProjeEvi' nin muhatabõ projeyi gönderen değil, projenin gerçek sahibidir. Lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora tezi hazõrlayanlar, öğretim ve araştõrma görevlileri, bilim adamlarõ, kurum ve kuruluşlarda araştõrma ve geliştirme çalõşanlarõ, şirketler, vb. gibi özel çalõşma yapan tüm kişiler ProjeEvi' nin bütün yayõn, iletişim ve hizmet biriminden yararlanmak ve siteden herhangi bir materyal alabilmek için, öncelikle ProjeEvi üyesi olmanõz gerekmektedir. ProjeEvi' nin izni olmadan, bir kişi herhangi bir şekilde bu materyalleri kullanõr ise, yasalar karşõsõnda suç işlemiş sayõlabilir. ProjeEvi'nden herhangi bir materyal alan bir üye, o materyalin kendi kişisel kullanõmõ haricindeki kullanõmlarda yani herhangi bir ticari, yatõrõm ya da kar amaçlõ kullanõmda, ProjeEvi ve Telif Hakkõ sahibinin bilgisi haricinde kesinlikle hareket edemez. Bu tip ticari kullanõmlarda, karşõlõklõ taraflarõn anlaşmasõ halinde, ProjeEvi'nin öncülüğünde yapõlacak bir anlaşma ile kullanõlabilir. ProjeEvi, varolan materyallerin sahiplerine karşõ sorumluluk duyduğu için bu anlaşmalarda, telif haklarõ politikasõ esaslarõ göz önünde bulundurulur ve buna göre gerekli hallerde yatõrõmcõ proje sahibine belirli bir oranda telif hakkõ ücreti öder. ProjeEvi'nin müşterileri iki ana gruba ayrõlabilir: 1. Kişisel Amaçlõ 2. Ticari Amaçlõ Kişisel Amaçlõ Kullanõm: ProjeEvi'nin öngördüğü kurallara uygun olarak ProjeEvi' nin içeriğinden alõnan materyallerin tamamen kişisel amaçlõ kullanõmlarõnda, materyal sahibinin haklarõ göz önünde bulundurularak, kaynak belirtilerek bazõ alõntõlar yapõlabilir. Herhangi bir şüpheye sebep olabilecek durumlarda ProjeEvi ile temasa geçilmesi taraflar açõsõndan yararlõ olacaktõr. ProjeEvi' nin yazarlarõn haklarõnõn korunmasõnda göstermiş olduğu hassasiyeti, değerli müşterilerin de göstereceğinden şüphemiz yoktur. 6

7 Ticari Amaçlõ Kullanõm: Ticari kurum ya da kuruluşlar da ProjeEvi' ndeki değerli bilgilerden faydalanabilir ve yer alan projeleri hayata geçirmek için ProjeEvi' yle işbirliği yapabilir. Bu yolla hem zaman kazanabilirler, hem de belki de büyük bir mali yükten de sõyrõlabilirler. ProjeEvi'nin içeriğinde yer alan bir materyalden ticari amaçla faydalanmak isteyen kişi ya da kurumlar, telif hakkõnõn sahibi büyük oranda sahibi ve koruyucusu olan ProjeEvi' nden izin almak zorundadõrlar. ProjeEvi' nden alõnan izin doğrultusunda taraflar karşõlõklõ iş anlaşmasõ yaparlar. Gerekli durumlarda bu anlaşmalarda, ProjeEvi' nin inisiyatifine göre yazar da söz sahibi olabilir. Bu anlaşmalarda, yazar(proje sahibi) 20,000 Amerikan Dolarõ tutarõndaki bir meblağa kadar %20 oranõnda telif hakkõ ücreti alõr. ProjeEvi de kalan tutardaki ücreti alõr ve anlaşmanõn şartlarõna göre ek ücret talep edebilir. ProjeEvi olarak bu telif hakkõ politikasõyla, yazarlarõn haklarõnõ koruduğuna inanmakla birlikte, genel anlamda telif hakkõ ile ilgili sorulara yanõt vermiş olduğuna inanõyoruz. Açõkça söylemek gerekir ki, gelişen elektronik bilgi ve teknoloji ilerleyen zamanlarda çeşitli değişiklikler getirebilir. ProjeEvi, bilgiyi paylaştõrõrken, daha çok bilgi akõşõ sağlamaya hep devam edecektir. Yazarlarõn ve müşterilerin görüş ve düşünceleri ProjeEvi için her zaman önem teşkil edecektir. II ProjeEvi Web Üzerinde ProjeEvi, örnek teşkil etmesi açõsõndan temel olarak prototip olarak hazõrlandõ. Amaç temel fonksiyonlarõn gösterilmesi ve genel olarak işleyişin tanõtõlmasõydõ. Bu sebeple, geliştirilen yazõlõma bitmiş bir proje değil de, temelde iskelet çalõşmasõ tamamlanan bir prototip olarak bakmakta fayda var. ProjeEvi nde yazõlõm olarak ASP (Active Server Pages) teknolojisi kullanõldõ. Aşağõda ProjeEvi nin web uygulamasõnõn tanõtõmõ ve linklerin açõklamalarõ yer almaktadõr. II.1 Ana Sayfa ProjeEvi nin ana sayfasõ aşağõda Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu sayfadan siteye üyeler giriş (login) yapabilir, üye olmayanlar da üyelik formu sayfasõndan üyelik başvurusunda bulunabilirler. Aynõ zamanda tüm kullanõcõlar projenin genel özelliklerine ve özetlerine göz atabilirler. 7

8 Şekil 1. Ana Sayfa II.2 Üye Başvuru Formu Üye olmak için formu doğru bir şekilde doldurmak gerekiyor. Özellikle Üyelik Sözleşmesi nin dikkatlice okunup, okunduğuna dair işaret konulmasõ gerekiyor. Aksi taktirde kullanõcõlar düzeltmeleri için çeşitli uyarõlarla karşõ karşõya kalõyorlar. II.3 Üye Girişi (Login) Üyeler, siteye kullanõcõ adõ ve parolalarõyla giriş yapabilirler. II.4 Üye Ana Sayfasõ Sisteme giriş yaptõktan sonra, üyeler otomatik olarak üyeler için hazõrlanmõş olan ana sayfaya yönlendiriliyor. Bu sayfada her üye kendine özel bilgilere ulaşabiliyor, aynõ zamanda sadece üyelerin ulaşabileceği sayfalarõ gezebiliyorlar. Şekil 2 de üyeler için özel bir menünün bulunduğu tablo gösterilmiştir. Şekil 3 da da her üyeye özel bilgi tablosu gösterilmiştir. 8

9 Şekil 2. Üyeler Ana Sayfasõnõn Üst Tablosu Şekil 3. Özel Üye Tablosu II.5 ProjeEvi Nedir? Sayfasõ Yeni üyeler siteyi gezmeden önce, ProjeEvi hakkõnda genel bilgilere bu linkten ulaşabilirler. İçeriğin ve genel amacõn anlaşõlmasõ açõsõndan bu link oldukça önemlidir. II.6 Yardõm Sayfasõ Yardõm sayfasõnda kullanõcõlar belli başlõ sorularõn cevaplarõnõ bulabilirler. II.7 Üyelik Görüntüleme ve Güncelleme Üyelik Bilgilerimi Görüntüle ve Üyelik Bilgilerimi Güncelle linklerinden üyeler üyelik bilgilerini görebilir ve ya üyelik bilgilerini güncelleyebilirler. II.8 Projeler Sayfasõ Projeler sayfasõna hem üyeler hem de üye olmayanlar ulaşabiliyorlar. Bu sayfada ara modülü ve ara modülüyle ilgili kõsa bir bilgi yer almaktadõr. Arama modülüyle ProjeEvi ndeki tüm projelere anõnda ve kolayca ulaşmak mümkün. Arama modülünde üç farklõ arama yapõlabiliyor ve aynõ zamanda bu aramalarõ birlikte de kullanmak mümkün. Konulara göre arama, tarihe göre arama ve kelimeye göre arama yapõlabileceği gibi, örneğin hem tarihe göre aratõp hem de belirli bir kelimeye göre de arama yaptõrõlabiliyor. Kullanõcõ girişleri yapõp arama yaptõrdõktan sonra, arama sonuçlarõna ulaşõyor. Arama sonuçlarõ birden çok sayfaya yayõldõysa sayfalar arasõnda gezerek diğer sayfalara da rahatça ulaşõlabiliniyor. Arama sonuçlarõnõn yansõdõğõ tablo üzerinden de başlõklara (Proje Adõ, Proje Konusu, Proje Puanõ, Dosya Boyutu, Gönderilme Tarihi) basõlarak projeler kendi içinde yeni bir düzenlemeyle listelenebiliyor. 9

10 II.9 Proje Detayõ Arama tablosunda iki farklõ link ile projelerin detaylarõna ulaşmak mümkün. İlki proje isimleri üzerinden, diğeri de Dosyayõ Göster linkindendir. Proje detaylarõna giden linklerden birine basõldõğõnda hem üyelerin hem de üye olmayan kullanõcõlarõn görebildiği sayfaya ulaşõlõyor. Ancak bu sayfa üzerindeki Proje İndir seçeneği sadece üyelere sunuluyor. Eğer üye bir projeyi kendi bilgisayarõna indirmek isterse, öncelikle projenin sitedeki değerini belirten Proje Puan õna bakmasõ gerekir. Eğer üyenin o projeyi almaya yetecek puanõ var ise, gelen pencerede onay vererek, projeyi sorunsuz bir şekilde alabilir. Bir kere indirilen projeye üye tekrar tekrar ulaşma hakkõna sahip oluyor. Bu sebeple muhtemel bağlantõ ya da diğer teknik sorunlar herhangi bir sorun yaratmõyor. II.10 Proje Özeti Proje Özeti için buraya tõklayõnõz linki üzerinden de proje özetine ulaşõlõyor. II.11 Dosya Gönderme (Upload) Formu Üyeler, ProjeEvi nde kullanacaklarõ puanlarõ ProjeEvi ne doküman (proje) göndererek kazanabiliyorlar. Proje göndermek için Proje Göndermek İstiyorum linkine tõklanõyor öncelikle. Bu sayfada gönderilmek istene proje seçiliyor ve detaylarõ forma giriliyor. Eğer dosya formatõ sayfada yazan formatlara uygun ise Yükle butonuna basõldõktan sonra proje ProjeEvi ne ulaşmõş oluyor. II.12 Çõkõş (Logoff) Üye, eğer sistemden çõkmak isterse Özel Üye Tablosu üzerindeki çõkõş işaretine basmasõ yeterli. Bir sonraki gelişte üye, siteye üye girişi yaparak tekrar girebilir. Fakat çõkõş yapmadan ayrõlõrsa üye, bir sonraki gelişte sistem üyeyi otomatik olarak tanõyacaktõr ve giriş yapmadan siteye giriş yapabilecektir. II.13 İletişim Bu sayfada ProjeEvi yle iletişim bilgileri görünmektedir. II.14 Copyright Telif Haklarõyla ilgili önemli bilgiler de bu sayfada sunulmuştur. 10

11 II.15 Site Yönetimi (Administration) Site yöneticileri, sitenin veri bankasõ (database) üzerinde hem online hem de offline olarak çalõşabiliyorlar. Web tabanlõ olan bu yönetim sistemi kolayca kullanõlabiliyor. II.15.1 Yönetici Girişi Her yönetici kendi üye adõ ve şifresiyle, yönetim aracõna giriş yapõyor. II.15.2 Yönetici Ana Sayfasõ Burada yönetilecek database ler görünmektedir. Şu anda iki ana database mevcuttur. Birisi yöneticilerin bilgilerinin tutulduğu database, diğeri ise ProjeEvi nin asõl database i. II.15.3 ProjeEvi nin Database i Yöneticiler burada database üzerindeki tablolarõ görebiliyor. Tablolar üzerinde arama, düzeltme ve silme işlemleri yapabiliyorlar. Ayrõca herhangi bir tablonun kayõtlarõna ulaşabiliyor. II.15.4 Tablolarõ Yönetmek Bu sayafada yöneticiler tablo üzerindeki verileri görüyorlar. Yeni Giriş Yap ile yeni bir kayõt girilebiliyor, Aksiyon sütun üzerinden de küçük resimlere basõlarak veri düzeltme ve ya silme işlemleri yapõlabiliyor. Aynõ zamanda istenilen kayõtlarõn yanõndaki kutular işaretlenerek seçildikten sonra Seçili Olanlarõ Sil e basõlõnca o seçilen verilerin hepsi birden silinebiliyor. Aksiyon tablosundaki küçük iki resim düzeltme ve silme işlemleri için kullanõlõyor. Küçük kağõt resmi o kaydõ düzeltmek ve ya güncellemek, küçük çöp kutusu resmi de o kaydõ silmek için kullanõlõyor. Küçük kutucuk ise o kaydõ seçmek amacõyla dizayn edilmiş. II.15.5 Kayõt Güncelleme Bu sayfada güncellenecek kaydõn tüm özellikleri görülebiliyor. Yönetici, değiştirmek istediği özellikleri güncelleyebiliyor. Kaydet butonuna bastõktan sonra kayõt database e işlenmiş oluyor. III Son Söz ProjeEvi, bir düşünce projesidir. Gelişen dünya ve teknoloji karşõsõnda hõzlõ erişim ve paylaşõm çok önemli faktörler haline geldi. Bilgi geçmişte de çok önemliydi, gelecekte de öyle olacak. Bilgiye yatõrõm yapan ülkeler ön plana çõkacak, her zaman olduğu gibi. Bilgiye yatõrõm yapan insanlõk, bilgeliğe ulaşacak, her zaman olduğu gibi. ProjeEvi, bir prototip projedir. Amacõmõz, yeni düşüncelere ufuk açmak, eksik olan bilgi kaynağõnõ çoğaltmak, ve genişletmektir. Türkiye nin böyle bir kaynağa ihtiyacõ var. Türkiye eğer bilgiyi paylaşmak isterse, daha çok bilgi edinebilir... 11

12 Referanslar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] Performance Engineering of the World Wide Web: Application to Dimensioning and Cache Design, Fifth International World Wide Web Conference, May 6-10, 1996, Paris, France. [28] Darrell E. Landrum, Web Application and Databases Security, Sans Institude, April 2, [29] Scott Mitchell, James Atkinson, Sams Teach Yourself Active Server Pages 3.0 in 21 Days, February,

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ MEHMET ERKAN Hesap Uzmanõ Mehmet Erkan, 1970 yõlõnda Şanlõurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Şanlõurfa'ta tamamladõktan

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE FEDERAL YARGILAMA SİSTEMİ VE BU SİSTEM İÇİNDE CEZAİ YARGININ YERİ VE İŞLEYİŞİ ÇİÇEK ZOROĞLU EMED METNİ HAZIRLAYAN HUKUKÇULAR Hukuk Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ ÖMER LÜTFİ ANTALYALI

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI...

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI... Netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı