ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi"

Transkript

1 VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk Üniversitesi

2 ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk Üniversitesi Özet 7 gün 24 saat internet üzerinden rahatça erişilebilecek zengin bir bilgi kaynağõ platformu, ProjeEvi adõ altõnda bir internet sitesinde toplanõyor. Türkiye nin ve dünyanõn dört bir tarafõndan paylaşõma açõlan nitelikli içerikler ve projeler çok çeşitli sektörlere hizmet verebilir. Kolay kullanõmõ, güven ve paylaşõma dayalõ prototipiyle önümüze bir aydõnlõk düşünce açõyor. Bilgiye hõzlõ ulaşmak, günümüzde hiç şüphe yok ki en önemli avantajlardan birisi. Bunu ProjeEvi ile gerçekleştirmek mümkün olabilecek. Bu bildiride de ProjeEvi nin genel prensiplerinden, amaçladõklarõndan kõsaca bahsedilmektedir. Prototip halindeki projenin, genel fonksiyonel işleyişi de doküman içersinde yer almaktadõr. İlk aşamada ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Işõk Üniversitesinde gerçekleştirilen bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yer alacağõ bir bilgi kaynağõ sitesi olarak başlamasõ hedeflenmektedir. ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Bilgiyi paylaşmak isteyen, daha çok bilgi edinebilir. Burak Koyuncu I ProjeEvi Tanõtõm I.1 ProjeEvi Nedir? ProjeEvi, internet üzerinden haftanõn 7 günü 24 saat ulaşõlabilecek bir e-kütüphane dir. ProjeEvi, değerli bilgileri tek bir platform üzerinde toplayõp, bu bilgileri çok sayõda insana ulaştõrmak amacõyla kurulmuş olan bir web sitesidir. Kullanõcõlar, tüm bilim dallarõ ve mühendislik alanlarõnda çalõşan ve araştõrma geliştiren tüm kişilerden oluşur. Bu kullanõcõlarõn vasõtasõyla oluşturulmak istenen portföy ise bilim, teknik ve mühendislik alanlarõna yönelik tüm makaleleri, akademik ve kişisel araştõrmalarõ, eleştirileri, özetleri, yüksek lisans ve doktora tezlerini, ve kişisel ve kurumsal projeleri kapsayan geniş hatta sõnõrsõz bir yelpazedir. ProjeEvi ni bir çeşit e-alõşveriş sitedir. Ancak bu platform üzerinde alõşveriş, para yerine bilgiyle yapõlõr. Kullanõcõlar, bilgi almak için bilgi verirler... Bu sisteme bilgi değiş-tokuşu diyebiliriz. 2

3 I.2 Projeler nelerdir? ProjeEvi nde, basit olarak, bilgi içeren her şey bir proje olarak ele alõnõr. Bir makale, bir araştõrma yazõsõ, kişisel bir araştõrma, lisans tezi, yüksek maliyetli kurumsal bir proje, hatta tek bir çizim bile eğer bilgi içeriyorsa bir proje olarak değerlendirilebilir. Burada önemli olan nokta, projenin insanlara faydalõ olabilecek bir takõm nitelikli içeriğe sahip olmasõdõr. I.3 ProjeEvi nin ana kullanõcõlarõ kimlerdir? 1. Öğrenciler 2. Akademisyenler 3. Şirketler 1. Öğrenciler Amacõmõz öğrencilere bilgiyi en hõzlõ şekilde ulaştõrmaktõr. Normalde günlerce, haftalarca arayacaklarõ bilgiyi dakikalar içersinde bulma fõrsatõna sahip olabilecekler. Günümüz teknolojisinde en önemli kavramlardan biri bilgiye en hõzlõ ulaşmak ise, o zaman burada öğrenciler hem bilgiye hõzlõ ulaşabilecek, hem de bilgilerine bilgi katõp, araştõrmalarõnõ geliştirme fõrsatõ bulacaklar. Diğer tarafta ise paylaşma duygusunu da geliştirecekler. 2. Akademisyenler Üniversitelerin öğretim görevlileri ve akademisyenler de ProjeEvi ne ulaşabilecekler. Sõklõkla bu siteyi kullanarak kendilerine yararlõ bilgilere günün 24 saati sahip olabilecekler. Bununla beraber akademisyenler kendi görev arkadaşlarõyla, çeşitli sektörlerde kişilerle ve profesyonellerle buluşma fõrsatõ bulabileceklerdir. En önemlisi de, bu platform ile daha çok insan akademisyenlerin değerli bilgilerinden faydalanabilecektir. 3. Kurumlar Günümüzde dünyanõn en önde gelen şirketleri paylaşmanõn değerini kavramaya başlamõşlardõr. Bununla birlikte bilgilerini paylaşmak üzere diğer şirketlerle birlik olarak tek bir masa etrafõnda toplanma yoluna gidiyorlar. Bu birliktelik onlara hem güç katõyor, hem de rakipleriyle aralarõnda önemli farklar yaratõyor. Bir bilgiye karşõlõk bir bilgi düşüncesi, günden güne genişleyerek ilerliyor. Şirketler bu yolla maliyetlerini de önemli oranlarda düşürebiliyorlar. Bizim amacõmõz da kurum ve şirketlere diğer kurum ve şirketlerle birlikte bilgilerini paylaşabilecekleri bir buluşma noktasõ yaratmaktõr. Bu sayede ortaya önemli projelerin çõkabileceğini tüm dünyada görmekteyiz. Şirketler aynõ zamanda özel kişilerle de fikir alõşverişine giderek bilgilerine bilgi katacaklardõr. 3

4 I.4 ProjeEvi nin avantajõ nedir? Türkiye içinden ve dõşõndan tüm kişiler bu bilgi havuzundan yararlanabilecek. Her bilgiye ihtiyaç duyan kişi tek ve basit bir adõmla platforma girecek. Başka bir avantaj olarak internet üzerinden tüm dokümanlar, dijital formatta, hõzlõ ve kolay bir şekilde görülebilecektir. Önümüzdeki zamanlarda, ProjeEvi, ayrõntõlõ, yüksek kaliteli içeriğiyle, özenli ve dikkatli editör kontrolü ile dünya çapõnda yayõlabilecek potansiyele sahiptir. Tüm Türkiye, belki de dünyadan gelen kaynak ile beslenen bilgi bankasõnõn binlerce, yüz binlerce dokümandan oluşacağõ zamanõ düşünürsek, dijitalizasyon kaçõnõlmaz olacaktõr. I.5 ProjeEvi nin alt yapõsõ Türkiye içinden ve dõşõndan tüm kişiler bu bilgi havuzundan yararlanabilecek. Her bilgiye ihtiyaç duyan kişi tek ve basit bir adõmla platforma girecek. Başka bir avantaj olarak internet üzerinden tüm dokümanlar, dijital formatta, hõzlõ ve kolay bir şekilde görülebilecektir. Önümüzdeki zamanlarda, ProjeEvi, ayrõntõlõ, yüksek kaliteli içeriğiyle, özenli ve dikkatli editör kontrolüyle dünya çapõnda yayõlabilecek potansiyele sahiptir. ProjeEvi için belki de en kritik konu bu projenin işleyişi ne şekilde olacak. Bunun için temelde 3 farklõ sistem düşünüldü. Eldeki kaynak ve yatõrõma göre bu 3 temel öneriden birisi uygulamaya geçirilebilir. Asõl düşünülen ve bahsi geçen sistem ilk sistem, diğer ikisi de alternatif sistem olarak sunulmaktadõr. Düşünülen ilk sistem daha önce bahsi geçen şekilde yani deneyimli, dallarõnda uzman bir geniş bir akademik kadro oluşturmaktõr. Bu sistem ile her projeye değerini, ProjeEvi kadrosu verir. Tabii ki bunun olabilmesi için proje sahiplerinin ve kullanõcõlarõn, yapõlan değerlendirmelere inancõ tam olmalõdõr. Bunu sağlamak en zor iş olarak gözükmektedir. Bunun için değerlendirme kriterleri son derece açõk ve net bir şekilde, bilimsel kurallar çerçevesinde yapõlmalõdõr. Bu sistemde kural şöyledir: Verilen değer puanlama şeklinde yapõlõr. Her proje, ProjeEvi ne yollandõktan sonra belirli bir puanla ölçülecek ve proje sahibinin onayõ da alõnõrsa, o verilen puan ile ProjeEvi nde yerini alacaktõr. Verilen bu puan hem projenin değeri hem de proje sahibine verilen, bir başka deyişle proje sahibinin ProjeEvi ndeki hesabõna aktarõlan puan olacaktõr. Böylece proje sahibi arzu ederse, elindeki puanlar ile ProjeEvi nden ilgilendiği proje ya da projeleri, ProjeEvi nin her iki tarafõ korumaya yönelik hazõrlamõş olduğu telif haklarõ çerçevesinde kullanabilecektir. İkinci sistem ise, her projenin değerinin projenin sahibi tarafõndan belirlenmesidir. Nasõl ki günlük hayatõmõzda yaptõğõmõz alõş-verişlerde bir ürün alõrken, o ürünün sahibi tarafõndan verilmiş değere bakõyor ve kendimize uygun buluyor ya da bulmuyorsak, ProjeEvi nde de aynõ şekilde basit ticaret kuralõ uygulanabilir. Buna 4

5 temel ticaret sistemi diyebiliriz. Bu sistemde elbette ilk sistemdeki gibi puan değil, gerçekten günümüz ekonomisinde geçerli olan bir fiyatlandõrma uygulanacaktõr. Her projenin proje sahibi tarafõndan belirlenmiş bir fiyatõ olacaktõr. Bu fiyatlandõrma sonucunda projeyi satõn almak isteyen kullanõcõlar direk web üzerinden bu satõn alma işlemini gerçekleştireceklerdir. Üçüncü ve en son sistem en basit ve yatõrõm gerektirmeyecek sistemdir. Burada yine ProjeEvi nin amacõna uygun projeler ProjeEvi ne herhangi bir ücret karşõlõğõnda değil, sadece paylaşõm amacõyla gönderilecektir. Kullanõcõlar da herhangi bir ücret ödemek ya da puan sahibi olmak durumunda kalmaksõzõn istedikleri projelere sahip olacaklardõr. I.6 ProjeEvi Telif Haklarõ Politikasõ Telif Haklarõ, Yeni Baskõlar ve İzinler ProjeEvi' nin Telif Haklarõ Politikasõ aşağõdaki temel esaslara dayanmaktadõr: Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazõ, makale, proje, doküman, fikir ürünleri ve data bankasõ içeriği Telif Haklarõ ile ilgili yasal mevzuat uyarõnca korunmakta olup, ProjeEvi'nin (ProjeEvi gerekli görür ise ilgili doküman sahibinin de) yazõlõ izni olmadõkça kullanõlamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapõlamaz. ProjeEvi, siteye gönderilen tüm materyallerin yazarlarõna ya da sahiplerinin haklarõnõ ve çõkarlarõnõ sonuna kadar koruyan bir politika içerisindedir. ProjeEvi'nin misyonu, ülke çapõnda araştõrmacõlara, kurum ve kuruluşlara büyük oranda mühendislik ile ilgili alanlarda bilgi kaynağõ olmaktõr. Buna ek olarak bilginin getirdiği yenilikler ve yeni teknolojinin yardõmõyla varolan değerlere değer katmak da bizim yapacaklarõmõz arasõndadõr. Amacõmõz her zaman yazarlarla (dosya sahipleri) işbirliği içersinde çalõşarak, onlarõ en iyi olduğu dallarda ilerletmektir. Yazar Haklarõ (Dosya Sahibi): ProjeEvi, yazarlarõn siteye gönderdikleri materyallerin telif haklarõnõ aşağõda yazõlõ maddeler çerçevesinde, yazarlarõn iznine gerek olmadan üzerine almõş bulunur. Yazarlar, kendi çalõşmalarõnda yeniden kullanmak üzere ProjeEvi'nden herhangi bir izin almak zorunda değillerdir. Telif Haklarõ politikamõz çerçevesinde yapabileceklerimiz şunlardõr: -Elektronik yayõnlarõmõzõ geliştirmek ve müşteri ihtiyaçlarõ doğrultusunda, müşterilere ulaştõrmak ve de yazarlarõn çalõşmalarõnõ maksimum oranda yaymak. -Yazarlarõn ahlaki haklarõnõ korumak, çalõntõ kullanõmlarõ ve yasadõşõ çoğaltmalarõ önlemek ve bunun dõşõnda her türlü telif haklarõ ihlaline karşõ gelmek. - Projelerin, ProjeEvi önderliğinde yapõlacak ticari kullanõmlarõnda, gerçek proje sahibi telif hakkõ ücreti alacaktõr. ProjeEvi, araştõrma ve geliştirme ödülü olarak, 20,000 Amerikan Dolarõ tutarõndaki bir sõnõra kadar telif hakkõ ücretinin %20'si kadarlõk bir pay alacaktõr. 5

6 ProjeEvi, varolan ve potansiyel yazarlara karşõ ciddi bir sorumluluk hisseder. ProjeEvi' nin bütün yayõn, iletişim ve hizmet biriminden yararlanmak ve siteye herhangi bir materyal gönderebilmek için, ProjeEvi üyesi olmanõz gerekmektedir. ProjeEvi kendi veritabanõna gönderilmiş olan materyallerin incelenmesi, düzenlenmesi, puanõnõn verilmesi ve siteye girilmesi, ProjeEvi'nin uzman kadrosunun sorumluluğudur. ProjeEvi'nin uzman kadrosu, siteye verilmiş olan materyaller ile ilgili yapmõş olduğu düzenlemelerde tamamõyla bağõmsõz ve tarafsõz bir tutum içersindedir. Bu düzenlemeler ile ilgili ProjeEvi dõşõndan bir kimse itiraz hakkõna sahip değildir. Gerekli durumlarda yazõlõ olarak belirtilen dilekçeler, e-postalar vs. dikkate alõnabilir. Kullanõcõ Haklarõ ve İzinleri: ProjeEvi, yazarlarõ olduğu kadar müşterilerinin, bir başka deyişle kullanõcõlarõnõn da haklarõnõ ve isteklerini göz önünde bulundurur. ProjeEvi' ne gönderilen tüm projelerin telif hakkõ ve bunun gibi haklarõ için, ProjeEvi' nin muhatabõ projeyi gönderen değil, projenin gerçek sahibidir. Lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora tezi hazõrlayanlar, öğretim ve araştõrma görevlileri, bilim adamlarõ, kurum ve kuruluşlarda araştõrma ve geliştirme çalõşanlarõ, şirketler, vb. gibi özel çalõşma yapan tüm kişiler ProjeEvi' nin bütün yayõn, iletişim ve hizmet biriminden yararlanmak ve siteden herhangi bir materyal alabilmek için, öncelikle ProjeEvi üyesi olmanõz gerekmektedir. ProjeEvi' nin izni olmadan, bir kişi herhangi bir şekilde bu materyalleri kullanõr ise, yasalar karşõsõnda suç işlemiş sayõlabilir. ProjeEvi'nden herhangi bir materyal alan bir üye, o materyalin kendi kişisel kullanõmõ haricindeki kullanõmlarda yani herhangi bir ticari, yatõrõm ya da kar amaçlõ kullanõmda, ProjeEvi ve Telif Hakkõ sahibinin bilgisi haricinde kesinlikle hareket edemez. Bu tip ticari kullanõmlarda, karşõlõklõ taraflarõn anlaşmasõ halinde, ProjeEvi'nin öncülüğünde yapõlacak bir anlaşma ile kullanõlabilir. ProjeEvi, varolan materyallerin sahiplerine karşõ sorumluluk duyduğu için bu anlaşmalarda, telif haklarõ politikasõ esaslarõ göz önünde bulundurulur ve buna göre gerekli hallerde yatõrõmcõ proje sahibine belirli bir oranda telif hakkõ ücreti öder. ProjeEvi'nin müşterileri iki ana gruba ayrõlabilir: 1. Kişisel Amaçlõ 2. Ticari Amaçlõ Kişisel Amaçlõ Kullanõm: ProjeEvi'nin öngördüğü kurallara uygun olarak ProjeEvi' nin içeriğinden alõnan materyallerin tamamen kişisel amaçlõ kullanõmlarõnda, materyal sahibinin haklarõ göz önünde bulundurularak, kaynak belirtilerek bazõ alõntõlar yapõlabilir. Herhangi bir şüpheye sebep olabilecek durumlarda ProjeEvi ile temasa geçilmesi taraflar açõsõndan yararlõ olacaktõr. ProjeEvi' nin yazarlarõn haklarõnõn korunmasõnda göstermiş olduğu hassasiyeti, değerli müşterilerin de göstereceğinden şüphemiz yoktur. 6

7 Ticari Amaçlõ Kullanõm: Ticari kurum ya da kuruluşlar da ProjeEvi' ndeki değerli bilgilerden faydalanabilir ve yer alan projeleri hayata geçirmek için ProjeEvi' yle işbirliği yapabilir. Bu yolla hem zaman kazanabilirler, hem de belki de büyük bir mali yükten de sõyrõlabilirler. ProjeEvi'nin içeriğinde yer alan bir materyalden ticari amaçla faydalanmak isteyen kişi ya da kurumlar, telif hakkõnõn sahibi büyük oranda sahibi ve koruyucusu olan ProjeEvi' nden izin almak zorundadõrlar. ProjeEvi' nden alõnan izin doğrultusunda taraflar karşõlõklõ iş anlaşmasõ yaparlar. Gerekli durumlarda bu anlaşmalarda, ProjeEvi' nin inisiyatifine göre yazar da söz sahibi olabilir. Bu anlaşmalarda, yazar(proje sahibi) 20,000 Amerikan Dolarõ tutarõndaki bir meblağa kadar %20 oranõnda telif hakkõ ücreti alõr. ProjeEvi de kalan tutardaki ücreti alõr ve anlaşmanõn şartlarõna göre ek ücret talep edebilir. ProjeEvi olarak bu telif hakkõ politikasõyla, yazarlarõn haklarõnõ koruduğuna inanmakla birlikte, genel anlamda telif hakkõ ile ilgili sorulara yanõt vermiş olduğuna inanõyoruz. Açõkça söylemek gerekir ki, gelişen elektronik bilgi ve teknoloji ilerleyen zamanlarda çeşitli değişiklikler getirebilir. ProjeEvi, bilgiyi paylaştõrõrken, daha çok bilgi akõşõ sağlamaya hep devam edecektir. Yazarlarõn ve müşterilerin görüş ve düşünceleri ProjeEvi için her zaman önem teşkil edecektir. II ProjeEvi Web Üzerinde ProjeEvi, örnek teşkil etmesi açõsõndan temel olarak prototip olarak hazõrlandõ. Amaç temel fonksiyonlarõn gösterilmesi ve genel olarak işleyişin tanõtõlmasõydõ. Bu sebeple, geliştirilen yazõlõma bitmiş bir proje değil de, temelde iskelet çalõşmasõ tamamlanan bir prototip olarak bakmakta fayda var. ProjeEvi nde yazõlõm olarak ASP (Active Server Pages) teknolojisi kullanõldõ. Aşağõda ProjeEvi nin web uygulamasõnõn tanõtõmõ ve linklerin açõklamalarõ yer almaktadõr. II.1 Ana Sayfa ProjeEvi nin ana sayfasõ aşağõda Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu sayfadan siteye üyeler giriş (login) yapabilir, üye olmayanlar da üyelik formu sayfasõndan üyelik başvurusunda bulunabilirler. Aynõ zamanda tüm kullanõcõlar projenin genel özelliklerine ve özetlerine göz atabilirler. 7

8 Şekil 1. Ana Sayfa II.2 Üye Başvuru Formu Üye olmak için formu doğru bir şekilde doldurmak gerekiyor. Özellikle Üyelik Sözleşmesi nin dikkatlice okunup, okunduğuna dair işaret konulmasõ gerekiyor. Aksi taktirde kullanõcõlar düzeltmeleri için çeşitli uyarõlarla karşõ karşõya kalõyorlar. II.3 Üye Girişi (Login) Üyeler, siteye kullanõcõ adõ ve parolalarõyla giriş yapabilirler. II.4 Üye Ana Sayfasõ Sisteme giriş yaptõktan sonra, üyeler otomatik olarak üyeler için hazõrlanmõş olan ana sayfaya yönlendiriliyor. Bu sayfada her üye kendine özel bilgilere ulaşabiliyor, aynõ zamanda sadece üyelerin ulaşabileceği sayfalarõ gezebiliyorlar. Şekil 2 de üyeler için özel bir menünün bulunduğu tablo gösterilmiştir. Şekil 3 da da her üyeye özel bilgi tablosu gösterilmiştir. 8

9 Şekil 2. Üyeler Ana Sayfasõnõn Üst Tablosu Şekil 3. Özel Üye Tablosu II.5 ProjeEvi Nedir? Sayfasõ Yeni üyeler siteyi gezmeden önce, ProjeEvi hakkõnda genel bilgilere bu linkten ulaşabilirler. İçeriğin ve genel amacõn anlaşõlmasõ açõsõndan bu link oldukça önemlidir. II.6 Yardõm Sayfasõ Yardõm sayfasõnda kullanõcõlar belli başlõ sorularõn cevaplarõnõ bulabilirler. II.7 Üyelik Görüntüleme ve Güncelleme Üyelik Bilgilerimi Görüntüle ve Üyelik Bilgilerimi Güncelle linklerinden üyeler üyelik bilgilerini görebilir ve ya üyelik bilgilerini güncelleyebilirler. II.8 Projeler Sayfasõ Projeler sayfasõna hem üyeler hem de üye olmayanlar ulaşabiliyorlar. Bu sayfada ara modülü ve ara modülüyle ilgili kõsa bir bilgi yer almaktadõr. Arama modülüyle ProjeEvi ndeki tüm projelere anõnda ve kolayca ulaşmak mümkün. Arama modülünde üç farklõ arama yapõlabiliyor ve aynõ zamanda bu aramalarõ birlikte de kullanmak mümkün. Konulara göre arama, tarihe göre arama ve kelimeye göre arama yapõlabileceği gibi, örneğin hem tarihe göre aratõp hem de belirli bir kelimeye göre de arama yaptõrõlabiliyor. Kullanõcõ girişleri yapõp arama yaptõrdõktan sonra, arama sonuçlarõna ulaşõyor. Arama sonuçlarõ birden çok sayfaya yayõldõysa sayfalar arasõnda gezerek diğer sayfalara da rahatça ulaşõlabiliniyor. Arama sonuçlarõnõn yansõdõğõ tablo üzerinden de başlõklara (Proje Adõ, Proje Konusu, Proje Puanõ, Dosya Boyutu, Gönderilme Tarihi) basõlarak projeler kendi içinde yeni bir düzenlemeyle listelenebiliyor. 9

10 II.9 Proje Detayõ Arama tablosunda iki farklõ link ile projelerin detaylarõna ulaşmak mümkün. İlki proje isimleri üzerinden, diğeri de Dosyayõ Göster linkindendir. Proje detaylarõna giden linklerden birine basõldõğõnda hem üyelerin hem de üye olmayan kullanõcõlarõn görebildiği sayfaya ulaşõlõyor. Ancak bu sayfa üzerindeki Proje İndir seçeneği sadece üyelere sunuluyor. Eğer üye bir projeyi kendi bilgisayarõna indirmek isterse, öncelikle projenin sitedeki değerini belirten Proje Puan õna bakmasõ gerekir. Eğer üyenin o projeyi almaya yetecek puanõ var ise, gelen pencerede onay vererek, projeyi sorunsuz bir şekilde alabilir. Bir kere indirilen projeye üye tekrar tekrar ulaşma hakkõna sahip oluyor. Bu sebeple muhtemel bağlantõ ya da diğer teknik sorunlar herhangi bir sorun yaratmõyor. II.10 Proje Özeti Proje Özeti için buraya tõklayõnõz linki üzerinden de proje özetine ulaşõlõyor. II.11 Dosya Gönderme (Upload) Formu Üyeler, ProjeEvi nde kullanacaklarõ puanlarõ ProjeEvi ne doküman (proje) göndererek kazanabiliyorlar. Proje göndermek için Proje Göndermek İstiyorum linkine tõklanõyor öncelikle. Bu sayfada gönderilmek istene proje seçiliyor ve detaylarõ forma giriliyor. Eğer dosya formatõ sayfada yazan formatlara uygun ise Yükle butonuna basõldõktan sonra proje ProjeEvi ne ulaşmõş oluyor. II.12 Çõkõş (Logoff) Üye, eğer sistemden çõkmak isterse Özel Üye Tablosu üzerindeki çõkõş işaretine basmasõ yeterli. Bir sonraki gelişte üye, siteye üye girişi yaparak tekrar girebilir. Fakat çõkõş yapmadan ayrõlõrsa üye, bir sonraki gelişte sistem üyeyi otomatik olarak tanõyacaktõr ve giriş yapmadan siteye giriş yapabilecektir. II.13 İletişim Bu sayfada ProjeEvi yle iletişim bilgileri görünmektedir. II.14 Copyright Telif Haklarõyla ilgili önemli bilgiler de bu sayfada sunulmuştur. 10

11 II.15 Site Yönetimi (Administration) Site yöneticileri, sitenin veri bankasõ (database) üzerinde hem online hem de offline olarak çalõşabiliyorlar. Web tabanlõ olan bu yönetim sistemi kolayca kullanõlabiliyor. II.15.1 Yönetici Girişi Her yönetici kendi üye adõ ve şifresiyle, yönetim aracõna giriş yapõyor. II.15.2 Yönetici Ana Sayfasõ Burada yönetilecek database ler görünmektedir. Şu anda iki ana database mevcuttur. Birisi yöneticilerin bilgilerinin tutulduğu database, diğeri ise ProjeEvi nin asõl database i. II.15.3 ProjeEvi nin Database i Yöneticiler burada database üzerindeki tablolarõ görebiliyor. Tablolar üzerinde arama, düzeltme ve silme işlemleri yapabiliyorlar. Ayrõca herhangi bir tablonun kayõtlarõna ulaşabiliyor. II.15.4 Tablolarõ Yönetmek Bu sayafada yöneticiler tablo üzerindeki verileri görüyorlar. Yeni Giriş Yap ile yeni bir kayõt girilebiliyor, Aksiyon sütun üzerinden de küçük resimlere basõlarak veri düzeltme ve ya silme işlemleri yapõlabiliyor. Aynõ zamanda istenilen kayõtlarõn yanõndaki kutular işaretlenerek seçildikten sonra Seçili Olanlarõ Sil e basõlõnca o seçilen verilerin hepsi birden silinebiliyor. Aksiyon tablosundaki küçük iki resim düzeltme ve silme işlemleri için kullanõlõyor. Küçük kağõt resmi o kaydõ düzeltmek ve ya güncellemek, küçük çöp kutusu resmi de o kaydõ silmek için kullanõlõyor. Küçük kutucuk ise o kaydõ seçmek amacõyla dizayn edilmiş. II.15.5 Kayõt Güncelleme Bu sayfada güncellenecek kaydõn tüm özellikleri görülebiliyor. Yönetici, değiştirmek istediği özellikleri güncelleyebiliyor. Kaydet butonuna bastõktan sonra kayõt database e işlenmiş oluyor. III Son Söz ProjeEvi, bir düşünce projesidir. Gelişen dünya ve teknoloji karşõsõnda hõzlõ erişim ve paylaşõm çok önemli faktörler haline geldi. Bilgi geçmişte de çok önemliydi, gelecekte de öyle olacak. Bilgiye yatõrõm yapan ülkeler ön plana çõkacak, her zaman olduğu gibi. Bilgiye yatõrõm yapan insanlõk, bilgeliğe ulaşacak, her zaman olduğu gibi. ProjeEvi, bir prototip projedir. Amacõmõz, yeni düşüncelere ufuk açmak, eksik olan bilgi kaynağõnõ çoğaltmak, ve genişletmektir. Türkiye nin böyle bir kaynağa ihtiyacõ var. Türkiye eğer bilgiyi paylaşmak isterse, daha çok bilgi edinebilir... 11

12 Referanslar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] Performance Engineering of the World Wide Web: Application to Dimensioning and Cache Design, Fifth International World Wide Web Conference, May 6-10, 1996, Paris, France. [28] Darrell E. Landrum, Web Application and Databases Security, Sans Institude, April 2, [29] Scott Mitchell, James Atkinson, Sams Teach Yourself Active Server Pages 3.0 in 21 Days, February,

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ Sisteme Giriş Sisteme http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ linkinden ulaşılmaktadır. Sisteme giriş için T.C. Kimlik Numarası ile şifre istenmektedir. Görevli

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Tarık TALAN [MOODLE SİSTEMİ TEMEL KULLANIM KILAVUZU]

Tarık TALAN [MOODLE SİSTEMİ TEMEL KULLANIM KILAVUZU] Tarık TALAN [MOODLE SİSTEMİ TEMEL KULLANIM KILAVUZU] İçindekiler Sisteme Giriş... 1 Derslere Erişim... 2 Moodle Etkinliklerine Katılma... 2 Profil Düzenleme... 3 Mesajlar... 4 Sınav Etkinliği... 5 Ödev

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü. AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü. AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 12.04.2013 Yayın Final Hazırlayan Umut

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu

Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi. Kısa Tanıtım Kılavuzu Akademik Veri ve Performans Yönetim Sistemi Kısa Tanıtım Kılavuzu Sistem Hakkında Sisteme Giriş Akademik Çalışmalara Yönelik Veri Alanlarının Detaylı Olarak Tasarlanmasının Nedeni Kişisel Verilerin Girilmesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ DİYARBAKIR İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2013-2014 Öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin

Detaylı

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Web Anasayfası nda Kullanıcı Girişi tıklanır. Karşınıza Tek Noktadan Erişim sağlamak için giriş yapacağınız ekran gelir.

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması na Nasıl Ulaşırsınız?

Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması na Nasıl Ulaşırsınız? Ege Orman Vakfı E-Kart Uygulaması Nedir? Ege Orman Vakfı E-Kart uygulaması; kişi veya firmaların sisteme üye olarak sevdiklerine, dostlarına, çözüm ortaklarına, personeline fidan bağışını e-kart olarak

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER Referans No: İKD.1-KK-001 İlk Yayım Tarihi: 09.09.2015 Revizyon Tarihi / No: 01.07.2016/01 Doküman Sahibi Departman: Ücret Yönetimi ve Raporlama Bölümü Yayımlayan Departman: Organizasyon ve

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı

BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP (Bayi İletişim Portalı) Kullanıcı Dökümanı BIP, BSH Ev Aletleri bayilerinin kullanımı için hazırlanan; mevcut uygulamalara tek ekrandan giriş yapmalarını sağlamak; sıkça kontrol ettikleri Stok Durumu,

Detaylı

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI.

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI. CONSTRUCTION MANAGEMENT ASSOCIATION OF AMERICA STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI (İkinci Baskõ) İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan 10 Aralõk 1948 günü kabul ve ilan edilen İnsan Haklarõ Evrensel Bildirgesi'nin tam metni. Bu tarihi kararõn ardõndan Genel Kurul tüm üye ülkeleri Bildirge metnini,

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ U Z A K T A N E Ğ İ T İ M M E R K E Z İ Öğretim Yönetim Sistemi ve Sanal Sınıf (ESLMS) Öğrenci Kılavuzu İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K

MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜ DAD ONLİ NE Ü YELİ K MÜDAD (Mümessil Dayanışma Derneği) resmi sitesi www.mudad.org, 20 Temmuz 2015 tarihinde yeni yüzüyle yayına başlamıştır. Yeni tasarımı ile birçok yeni özelliği de beraberinde getiren

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, yetiştirme yurtlarõndaki

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Fırat Üniversitesi Hastanesi Dinamik Web Sayfası Ayhan Akbal 1, Erhan Akbal 2 1 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ Son Güncelleme tarihi 26.02.2014 http://uakbis.uludag.edu.tr Uludağ Üniversitesi anasayfasında yeralan butondan veya http://uakbis.uludag.edu.tr adresini kullanarak

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kuruluş Madde 5-Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacõyla, özerk ve tarafsõz bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK YARDIM. Soru 1: Yayınlarımı girdikten sonra ham puanın hesaplanmasında sorun yaşıyorum?

AKADEMİK TEŞVİK YARDIM. Soru 1: Yayınlarımı girdikten sonra ham puanın hesaplanmasında sorun yaşıyorum? AKADEMİK TEŞVİK YARDIM SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1: Yayınlarımı girdikten sonra ham puanın hesaplanmasında sorun yaşıyorum? Cevap: Yazarlar listesini yayın yazarları tablosundan silerek yeniden ekleyin

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

1.adım. 2.adım. eruzem.erciyes.edu.tr adresine girin CANLI DERS LİNKİNE TIKLAYINIZ.

1.adım. 2.adım. eruzem.erciyes.edu.tr adresine girin CANLI DERS LİNKİNE TIKLAYINIZ. UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK OLAN TÜRK DİLİ I, YABANCI DİL I VE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERSLERİNE ÖĞRENCİLERİNİN ERİŞİM YAPABİLMELERİ İÇİN KULLANILACAK YÖNTEM. 1. Adım eruzem.erciyes.edu.tr

Detaylı

...eğitim gören engelli gençlere destek Tanıtım Rehberi www.q4s.eu (www.engelsizegitim.com)

...eğitim gören engelli gençlere destek Tanıtım Rehberi www.q4s.eu (www.engelsizegitim.com) ...eğitim gören engelli gençlere destek Tanıtım Rehberi www.q4s.eu (www.engelsizegitim.com) Q4S Projesi nedir? Bu proje 16 yaş üzerinde engeli olan ve kaynaştırma eğitimi alan gençlere yönelik bir web

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu Sayın Yönetici, 2018 yılında üniversitemiz birimlerinde kullanılması planlanan elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve Maliye Bakanlığının MYS yazılımında

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2004 2004 Hesap Yõlõ Ortaklar Genel Kurul Toplantõsõ 28 Mart 2005 Kayõtlõ Sermaye 20.000.000.000.000-TL (20.000.000 YTL) Çõkarõlmõş Sermaye 3.565.000.000.000-TL

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0)

Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) Usta Aritmetik Bayi Kontrol Programı Kullanım Kılavuzu (V.1.3.0) A. Öğretmen Girişi a b c d B. Ana Menü a. Kullanıcı bilgisi : Bu alana yazılacak bilgiyi size Usta Aritmetik firması sağlamaktadır. b. Şifre

Detaylı

Yaratıcı Drama Dergisi ne Makale Başvuru Aşamaları

Yaratıcı Drama Dergisi ne Makale Başvuru Aşamaları Yaratıcı Drama Dergisi ne Makale Başvuru Aşamaları Değerli bilim insanı, öncelikle dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu rehber makale başvuru aşamalarını detaylı bir şekilde

Detaylı

Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi

Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi Yaratıcı Drama Dergisi Hakem Rehberi Değerli bilim insanı, öncelikle dergimize sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bu rehber hakem değerlendirme sürecini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Detaylı