Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Meclisi dünki oturumda 2015 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý."

Transkript

1 Kýþ tedbirleri tamam Kýþ mevsiminde alýnacak tedbirler Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda görüþüldü. * HABERÝ 6 DA Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda toplantý düzenlendi. Baþkan Melih Gökçek in plaketini Asým Balcý aldý Þen den Gökçek ve Balcý ya itfaiye aracý teþekkürü Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin Kargý'ya x itfaiye aracý hediye edeceðini belirterek, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asýl Balcý'ya teþekkür etti. * HABERÝ DE ÇORUM KASIM SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Hafta sonu pastýrma sýcaðý var Geçtiðimiz hafta sonundan bu yana etkili soðuk hava, bu hafta içinden itibaren yerini sýcak havaya býrakýyor. * HABERÝ 5 DE Belediye bütçesi 88 milyon Belediye Meclisi 5 Bütçesi'ni 88 milyon 6 bin TL olarak onayladý. Belediye'nin idari ve mali yönetiminin emin ellerde olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, akýllý yatýrýmlar yaparak, Çorum Belediyesi'nin yatýrýma en fazla bütçe ayýran belediyelerden olduðunu belirtti. * HABERÝ 5 DE Baþkan geceleri rüyamýza giriyor CHP Belediye Meclis üyesi Özgür Kýlýç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün geceleri rüyalarýna girdiðini söyledi. * HABERÝ 5 DE Özgür Kýlýç Binnur Ulucay hayatýný kaybetti Meral ve Kemal Seydim in kýzý, Rýza ve Hüsnü Seydim in kýzkardeþi, Feyyaz Ulucay ýn eþi, Yiðit Ulucay ýn annesi Binnur Ulucay Binnur Ulucay, dün hayatýný kaybetti. * HABERÝ 6 DA Çorum bölgesinde fiyat artýþý * HABERÝ DE Belediye Meclisi dünki oturumda 5 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý. Meclis te bütçe maratonu baþladý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün baþladý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 5 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine geçildi. * HABERÝ DA Ýl Özel Ýdaresi nin 5 mali yýlý teklif bütçesi 6 milyon bin TL olarak Plan ve Bütçe Komisyonu na havale Belediye özel güvenlik alacak Çorum Belediyesi, özel güvenlik hizmet alým ihalesi yaptý. * HABERÝ DE Ýhaleye ayrý teklif sunuldu. Eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler Oðuzlar ý ziyaret etti. Yabancý öðrenciler Çorum u tanýyor Hitit Üniversitesi nin yaptýðý Mevlana ve Erasmus Deðiþim Programlarý ile ikili iþ birliði anlaþmalarý kapsamýnda dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler Oðuzlar ý ziyaret etti. * HABERÝ DE Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Aslan, bilgi verdi. BÝK Sinop ta yerel basýný bilgilendirdi Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Aslan, yerel gazetelerin daha rahat çalýþabilmeleri için yeni düzenlemelerin yapýldýðýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Çiftçiye don uyarýsý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, çiftçilere don uyarýsýnda bulundu. * HABERÝ 6 DA

2 SALI KASIM Kaþgarlý Mahmut Hikaye Yarýþmasý nýn Türkiye etabý sonuçlandý GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER emþehrimiz Yazar HOsman Çeviksoy un jüri üyeliði yaptýðý III. Uluslararasý Kaþgýrla Mahmut Hikaye Yarýþmasý Türkiye etabý tamamlandý. Buna göre yarýþmanýn ilk etabýnda "Süt Kardeþim" adlý eseriyle Emel Dinseven birinci oldu. Çeviksoy,ilk aþamada, þartnameye uymayan eserlerin elendiðini aktarýrkan, Ýkinci aþama, þartnameye uygun eserlerin her üye tarafýndan müstakil olarak okumasý ve puanlamasý biçiminde gerçekleþtirilmiþtir. Bu aþamada sonucunda en yüksek toplam puaný alan on altý eser belirlenmiþtir. Üçüncü aþamada, bu on altý eser jüri üyeleri tarafýndan tekrar müstakil olarak okunup yeniden puanlanmýþtýr. Dördüncü ve son aþamada ulusal jüri toplanarak en yüksek toplam puaný alan dört hikâyeyi, karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunarak 'inci, 'nci ve 'üncü olmak üzere oy birliði ile derecelendirmiþtir. Derecelendirmeden sonra kapalý zarflar açýlarak yazarlarýn açýk Hemþehrimiz Yazar Osman Çeviksoy un jüri üyeliði yaptýðý III. Uluslararasý Kaþgýrla Mahmut Hikaye Yarýþmasý Türkiye etabý tamamlandý. kimlikleri görülmüþ, yarýþma sonuçlarý kendileriyle ve kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. dedi. Buna göre,birinciliðe "Süt Kardeþim " adlý hikâyesiyle Emel Dinseven, ikinciliðe "Kýrýk Kalem" adlý hikâyesiyle Muhammet Emin Gürdamur, üçüncülüðe "Semud un Torunlarý" adlý hikâyesiyle Caner Çaylak ve "Peruze" adlý hikayesiyle Sevim Yakýcý nýn layýk görüldüðünü bildiren Çeviksoy, Türkiye dýþýndan, Türkiye Türkçesiyle yarýþmaya katýlan yazarlarýn 6 adet hikâyesinin de ayný puanlama yöntemiyle incelenerek derecelendirildiðini ve ilk üç dereceye giren hikâye yazarlarýnýn "Jüri Teþvik Ödülü" adý altýnda ödüllendirileceðini kaydetti. Bu kategoride ise, birinciliðe "Hayali Yazarýn Çevirileri" adlý hikâyesiyle Peyker Ýbrahiova, ikinciliðe "Kesilen Salýncak adlý hikâyesiyle Nurgali Jusipbay,üçüncülüðe "Çýðlýk" adlý hikâyesiyle Janna Ýmankulova seçildi. EDEBÝYAT DÜNYASININ SIKINTISI Deðerlendirmesin de yarýþmalarda edebiyat dünyasýnýn yaþadýðý sýkýntýya da deðinen hemþehrimiz Çeviksoy, Ülkemizde þiir, hikâye, roman, tiyatro gibi edebî türlerde düzenlenen yarýþmalarýn ve bu türlere her yýl verilen ödüllerin geçmiþte olduðu kadar ilgi görmediði, ses getirmediði ortada. Bu olumsuzluðun; "ciddiyetsizlik, adam kayýrma, ideolojik tavýr, al gülüm ver gülüm" gibi sebeplerden baþka sebepleri de olabilir. Konu; bütün yönleriyle araþtýrýlýp soruþturulmalý, titizlikle deðerlendirilmeli, elde edilen sonuç edebiyat dünyasýyla paylaþýlmalý. Bununla birlikte Avrasya Yazarlar Birliði'nin eþgüdümünde bu yýl üçüncüsü düzenlenen Uluslararasý Kaþgarlý Mahmut Hikâye Yarýþmasý, giderek daha çok ilgi çekmekte, daha çok heyecan uyandýrmaktadýr. Ulusal ve uluslararasý boyutu olan bu yarýþma her defasýnda daha çok kabul görmekte ve hýzla gelenekselleþmektedir. yorumunu yaptý. Baþkan Melih Gökçek in plaketini Asým Balcý aldý Þen den Gökçek ve Balcý ya itfaiye aracý teþekkürü EROL TAÞKAN argý Belediye Baþ- Zeki Þen, An- Kkaný kara Büyükþehir Belediyesi'nin Kargý'ya x itfaiye aracý hediye edeceðini belirterek, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asýl Balcý'ya teþekkür etti. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Kargý'da düzenlenen güreþ müsabakalarýna katýldý. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek adýna düzenlenen teþekkür plaketini alan Doç. Dr. Asým Balcý, Kargýlýlar'a Gökçek'in selamlarýný iletti. Düzenlenen güreþ müsabakalarýnýn ardýndan baþlayan plaket töreninde, müsabakalara saðladýðý katkýlar nedeniyle Gökçek adýna hazýrlanan teþekkür plaketi, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan hemþehrimiz Asým Balcý'ya takdim edildi. Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý'ya itfaiye aracý verileceðini belirttiði konuþmasýnda, "Ankara'ya her gittiðimizde Sayýn Asým Balcý, bizlerle yakýndan ve samimiyetle ilgilendi. Bu ilgisi ve desteði için kendisine minnettarýz." dedi. Balcý da yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, kendisinin de bir Çorumlu olarak Kargý'ya destek saðlanýyor olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu, kendisinin de bizzat elinden gelen desteði saðlamaya gayret ettiðini, ilçe belediyelerine saðladýðý destek nedeniyle de Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e hemþehrileri adýna teþekkür ettiðini kaydetti. Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) naturel nohudun kilogramý,5 liradan iþlem gördü. Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) naturel nohudun kilogramý,5 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK (LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert. grup ekmeklik buðday,8,95 Yemlik kýrmýzý,8,86 Tritikale,,58 ARPALAR Arpa yemlik,,8 BAKLÝYATLAR Naturel nohut,5,5(aa) Çorum bölgesinde fiyat artýþý ýllýk bazda fiyatlarýn en fazla arttýðý bölge yüzde Y, ile Þanlýurfa, Diyarbakýr oldu En düþük fiyat artýþý ise yüzde,6 ile Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir bölgesinde gerçekleþti. Çorum bölgesinde ise aylýk deðiþim yüzde,99, yýllýk deðiþim yüzde 8,98 oranýnda oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, ekimde bir önceki yýlýn ayný ayýna göre fiyatlar yüzde 8,96 artýþ kaydetti. Yýllýk bazda en yüksek artýþýn gözlendiði bölgeler, yüzde, ile "Þanlýurfa, Diyarbakýr", yüzde, ile "Balýkesir, Çanakkale", yüzde 9,6 ile "Ankara", yüzde 9, ile "Ýzmir", 9, ile de "Tekirdað, Edirne, Kýrklareli" olarak kayýtlara geçti. En düþük fiyat artýþý ise yüzde,6 ile "Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir" bölgesinde gerçekleþti. Yýllýk bazda TÜFE artýþý (Ýstanbul'da yüzde 8,) olarak hesaplandý. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde aylýk fiyat artýþý yüzde,99, yýllýk fiyat artýþý yüzde 8,98 (AA) (Ç.HAK:5)

3 Pancar üreticileri þikayetçi orum un Sungurlu Çilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý, pancar üreticisi çiftçilerimiz periþan durumda diyerek, Bütün zorluklara raðmen çiftçilerimiz ürettiði mahsulü satarken de günlerce Þeker Fabrikasý önünde sýra beklemektedir dedi. Ýlçemiz Aydoðan Köyü ve Salman Köyü nde bulunan Pancar toplama sahalarý ve tartý kantarlarýnýn özelleþtirme adý altýnda satýlmasýndan dolayý çiftçilerimiz bu sýkýntýyý yaþamaktadýr diyen Karslý, Bu sahalar satýlýrken, pancar üreticileri kooperatifi acaba hangi iþle meþguldü ki Çorum un Sungurlu ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý buralarýn satýlmasýnýn çiftçimizin aleyhine olacaðýný ilgili mercilere neden iletmediler. Bu soruyu çiftçilerimiz adýna pancar üretici kooperatiflerine sormak lazým diye konuþtu. Karslý, Sungurlulu çiftçilerimiz ürettikleri þeker pancarýný daha önceden Aydoðan ve Salman Köyü nde bulunan pancar alým sahalarýna teslim ederken þimdi ise direk fabrikaya Çorum a teslim ediliyor. Nakliye farký çiftçilerimizin üzerine kalýyor. Çiftçilerimizin nakliye iþinde ayrýca bir sorun da toprak parasý adý altýnda 5 TL de para alýnmaktadýr. Kamyon Taþýyýcýlar Kooperatifine sesleniyorum. En insaf. Bu kadar fýrsatçý olmayýnýz. Her zaman birbirimize muhtacýz. Çiftçimiz üretmezse sen neyi taþýyacaksýn. Buna da bir çözüm getirilmesi, çiftçilerimizin bu sýkýntýlardan kurtarýlmasý için ilgili kurumlara, siyasi yetkililere büyük görev düþüyor ifadelerini Elmada geleneksel üretim devam ediyor üleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi SBahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Özkan, ülke genelinde üretilen milyon ton elmadan bin tonunun ihraç edilebildiðini belirterek, bu oranýn artýrýlabilmesi için üretimin modern tekniklerle yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Özkan, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yüze yakýn elma çeþidi bulunduðunu, öne çýkanlarýn 5- civarýnda olduðunu söyledi. Dünyadaki elma çeþidinin çok fazla olduðuna dikkati çeken Özkan, "Kaç çeþit olduðundan çok, hangi çeþitleri revaçta, piyasada hangi çeþitler çok daha iyi pazarlanabilir, tüketiciler hangilerini daha çok tercih ediyor, buna bakmak lazým. Çeþitliliði dünyada takip edip onu üretime sokmak lazým" diye konuþtu. Prof. Dr. Özkan, Türkiye'de elma üretiminde modern teknikleri kullanan þirketler olduðunu anýmsatarak, "Yeni yeni küçük üreticilerimiz de bu teknikleri kullanmaya baþladý. Elmanýn yüzde 5'ini modern tekniklerle üretiyoruz. Yabancýlarla kýyas yaptýðýmýzda onlar yüzde 9'ýný modern tekniklerle üretiyor. Biz de bundan sonra üreticilerimizi bilgilendirerek, en son bahçe kurma teknikleriyle bahçelerin kurulumunu saðlamalýyýz. Ayrýca çiftçilerimiz de bu konuda eðitilmeli" ifadesini kullandý. Modern tekniklerin Isparta, Konya ve Niðde gibi illerde kullanýldýðý bilgisini veren Özkan, Tokat, Amasya ve Çorum'da ise geleneksel üretim yapýldýðýný anlattý. Yakup Özkan, elmanýn 8 ilde de yetiþtirilebileceðine iþaret ederek, þunlarý dile getirdi: "Uygun ekolojiyi ziraat mühendisleri ve teknik elemanlar tespit ettiðinde çok güzel bahçeler kurulabilir ve kaliteli üretim yapýlabilir. Türkiye genelinde üretilen milyon ton elmadan bin tonunu ihraç ediyoruz. Bu, yeterince kaliteli elma üretemiyor olmamýzdan kaynaklanýyor. milyon tondan bin tonunu satabiliyorsak bu, üretimimizin otuzda biri oluyor ancak. Halbuki Belçika, ürettiði ürünün yüzde 8'ini ihraç ediyor. Burada tek sýkýntýmýz kalite. Bunun için de üreticiyi en son tekniklerle buluþturmak gerekiyor. Avrupa, Ýtalya, Hollanda ve Fransa'nýn yaptýðý gibi çiftçi birlikleri, kooperatifler kurmak gerek. Büyük birliklerle son teknikleri uygulayabiliriz." (AA) Nitelikli insan, güçlü toplum Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve AKBütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Afyonkarahisar da gerçekleþtirilen Ýstiþare Toplantýsý na iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Afyonkarahisar NF Güral Otel de gerçekleþen ve üç gün süren AK Parti. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý sona erdi. Toplantý süresince milletvekilleri ve bakanlarla görüþen ve çalýþmalarý sosyal medya üzerinden takipçileri ve seçmenleri ile paylaþan Baðcý, toplantýya iliþkin deðerlendirme yaptý. Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýnýn ekonomimizin geleceði ile ilgili bilgilendirmeleri üzerine; Öncelikli dönüþüm programý, hedefleri ve. Kalkýnma Planý amaçlarýna ulaþýlmasý açýsýndan önem taþýyan, temel yapýsal sorunlara çözüm olabilecek, dönüþüm sürecine katkýda bulunabilecek, genellikle birden fazla Bakanlýðýn sorumluluk alanýna giren, kurumlar arasý etkin ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanlarý için tasarlanan programýdýr. Bu çerçevede 5 öncelikli dönüþüm performans göstergeleri ortaya HURÞÝT BOZKURT Çorum Belediyesi, özel güvenlik hizmet alým ihalesi yaptý. Veteriner Ýþleri Müdürlüðü, Mezarlýklar Müdürlüðü, Engelli Eðitim Merkezi, Mali Hizmetler Müdürlüðü gelir servisi(vezneler), Kuruköprü batýsý yeþil alan, Hünkar Hacý Bektaþi Veli Parký, Aþýklar Tepesi, Kültürpark, Namazgah Parký, Mehmetçik Parký, Pir Baba Parký, Yunus Emre Parký, Bosna Parký, Hýdýrlýk Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký, Çevreci Rüstem Eren Parký, Sýklýk Tabiat Parký, daire sahasý mücavir alan sýnýrlarý içerisinde park, mesire, yeþil alanlarda bina ve sosyal tesisler vb. yerlerde toplam 5 personelle güvenliði saðlamak Cahit Baðcý amacýyla t özel güvenlik hizmet alýmý iþi ihale edildi. SALI KASIM Çorum Belediyesi, özel güvenlik hizmet alým ihalesi yaptý. Belediye özel güvenlik alacak Belediye Ýhale Salonu'nda dün saat.'de Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda Ýhaleye ayrý teklif sunuldu. gerçekleþtirilen ihaleye, ayrý teklif sunuldu. Evrak eksikliðinden dolayý bir firma kabul edilmezken, 8 firma milyon bin 86. Krþ. ile ayný miktarda teklifi verdi. Bir firma ise milyon 6 bin 88. Krþ. olarak teklif sundu. Yaklaþýk maliyeti milyon 9 bin 55.6 Krþ. olarak açýklanan ihale komisyon tarafýndan deðerlendirmeye alýndý. konulacaktýr. Programýnýn hayata geçirilebilmesine yönelik eylem planlarý ve yýllýk nitelikli insan, güçlü toplum, yenilikçi üretim, istikrarlý yüksek büyüme, yaþanabilir mekanlar ve sürdürülebilir çevre hedefleri ve politikalarý çerçevesinde Yeni Türkiye nin inþasýnda yeni bir kalkýnma hamlesi için ülkemizin ihtiyaç duyduðu yapýsal reformlar hayata geçirileceði vurgulandý. dedi. Baðcý ayrýca;. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý nda ekonomide genel durum ve gelecek hakkýnda ekonomi bakanlarýnýn sunum yaptýðýný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun açýkladýðý üzere Türkiye ekonomisini güçlendirmenin ve hedeflerine ulaþmanýn yol haritasýný sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaþtý. Ekonomi, dýþ politika, iç güvenlik ve çözüm süreci ile deðerlendirmelerin yapýldýðýný da belirten Baðcý, Yeni Türkiye, Yeni Güç, Hedef sloganý ile gerçekleþen toplantýya AK Parti nin tam kadro katýldýðýný da belirtti. (Haber Merkezi) Nazým Hikmet ve Þiiri ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube- haftalýk olarak düzenlediði Düþünce Semi- Tsi nin nerleri nin bu haftaki konusu Nazým Hikmet ve Þiiri olacak. Yarýn akþam saat 9. da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Çok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþecek programa konuþmacý olarak Eðitimci- Þair Hüseyin Kýr katýlacak. (Haber Merkezi)

4 SALI KASIM Mesleði arazide öðreniyorlar H itit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programý öðrencileri Alaca Koçhisar Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Proje sahasýna teknik gezi düzenlendi. Öðrencileri iþ hayatýna atýlmadan eðitimleri esnasýnda meslekleri hakkýnda bilgilendirmek ve kendilerine yön çizmelerine yardýmcý olmak amacýyla teknik geziler düzenleniyor. Mezuniyet sonrasý çalýþabilecekleri arazi toplulaþtýrma ve tar- la içi geliþtirme hizmetleri projesi iþlerinin tanýnmasý amacýyla yapýlan geziye, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, TAAD Þube Müdürü Vasfi Dolak, Kontrol Mühendisi Erol Sarý, Ziraat Mühendisleri Ferit Özgören ve Ali Çayýroðlu katýldý. Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, arazi toplulaþtýrmasýnýn önemi ve yapýlan iþlemlerde haritacýlarýn rolü hakkýnda bilgiler vererek kendilerini hangi konularda yetiþmeleri gerekti- ðini ifade ettiler. Kontrol Mühendisi Erol Sarý ise, arazi toplulaþtýrmasýnýn her iþ aþamasýnda haritacýlarýn görev aldýklarýný, toplulaþtýrma iþlemlerinde % 6 lara varan harita iþi olduðunu, ülkemiz açýsýndan bu projelerin önemi hakkýnda bilgiler aktardý. Projenin yaklaþýk 8- bin hektarlýk bir alaný yani yerleþim yerini ( köy mahalle ) içerisine aldýðýný, tarýmsal vasýflý taþýnmazlarýn baðýmsýz yolu ve sorunsuz su kaynaðýna ulaþacaðýný, dolayýsýyla bu proje sonucun- Teknik Bilimler MYO Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programý öðrencileri arazi çalýþmasý yaptý. Alaca Koçhisar Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Proje sahasýna teknik gezi düzenlendi. da küçük ve parçalý tarlalarýn birleþerek dikdörtgensel alaný, düzgün yollarý ve sulama imkaný olan büyük parseller haline geleceðini, böylelikle hububat tarýmýna yönelik ürün çeþitliliðinin deðiþerek sulu tarýma geçileceðini, bir yýlda iki ürün yetiþtiriciliðinin yapýlabileceðinin ve verimin dolaylý olarak da çiftçi gelirinin artacaðýný ifade etti. Gezide Alaca Koçhisar Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Projesi yüklenici ve denetleyici firma yetkili mühendisleri Gözlem Mühendislik Þantiye Þefi Murat Altunsu, açýlan yollar ve alt yapýlarý hakkýnda, TÜMAÞ Müþavirlik yetkilisi Özlem Topçu uygulama alaný ve alan içerisinde yapýlan iþlemlerin takibi ve aþamalarý hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Gezi kapsamýnda son olarak bölge içerisinde olan ve arazi toplulaþtýrma projesine ayrý olarak devam eden MAFER Karaca Ýnþaat Koçhisar Sulama Þantiyesine geçilerek Harita Teknikeri Selçuk Vural dan sulama iþlerinde haritacýlýk mesleðinin uygulamalarý hakkýnda bilgiler alýndý. Gerçekleþtirilen teknik gezi ile derslerde gördükleri teorik bilgilerin günlük yaþamda pratik uygulamalarýný öðrenme ve görme imkaný saðlayan öðrenciler, yetkililere teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.haber Merkezi Uzmanlarýndan eðitim aldýlar S osyal Güvenlik Uzmanlarý Ahmet Soðuksu ve Muzaffer Akkoca tarafýndan Hitit Üniversitesi nde eðitim verildi. Orta Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Ýþbirliði Platformu (OKÜP) kapsamýnda, nitelikli ve etkin çalýþma gücü saðlamak amacýyla Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Primleri (/C liler dahil), Genel Saðlýk Sigorta Primleri, Kamu Görevlilerinin Ýþe Giriþ Çýkýþlarý ile Ýlgili Primler, Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar ve Ýþyeri Tescil konularý ele alýndý. Rektörlük Konferans Salonu nda iki gün süre ile düzenlenen eðitim seminerine Hitit Üniversitesi personelinin yaný sýra Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Çankýrý Karatekin Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi personelleri de katýldý. Etkinliðin sosyal programý kapsamýnda da þehir turu ve Çorum Müzesi ziyaret edildi.haber Merke- zi Sosyal Güvenlik Uzmanlarý Ahmet Soðuksu ve Muzaffer Akkoca tarafýndan Hitit Üniversitesi nde eðitim verildi. H Yabancý öðrencilerin Oðuzlar turu H itit Üniversitesi nin yaptýðý Mevlana ve Erasmus Deðiþim Programlarý ile ikili iþ birliði anlaþmalarý kapsamýnda dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler Oðuzlar ý ziyaret etti. Gezi programý çerçevesinde ilk olarak Oðuzlar Belediye Baþkanlýðýný ziyaret eden öðrenciler, Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ten ilçe hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, yabancý uyruklu öðrencilerin bulunduklarý bölgeyi daha yakýndan tanýmalarý ve yörenin geleneklerini, kültürel hayatý hakkýnda bilgi sahibi olmalarý adýna oldukça anlamlý bir gezi olduðunu belirterek, Oðuzlar Belediyesi olarak her zaman üniversiteye destek vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Ardýndan ilçe merkezinde bulunan Karadonlu Can Baba Türbesi, ceviz iþleme tesisini gezen öðrenciler, ayný zamanda kültürel etkinlik çerçevesinde ilçedeki bir düðünü de ziyaret ederek hem bölgenin geleneklerini yakýndan tanýma fýrsatý buldular hem de oldukça eðlenceli zaman geçirdiler. Son olarak Obruk Barajý ný ziyaret eden öðrenciler düzenlenen tekne turlarýna katýlarak doðal güzellikler eþliðinde keyifli anlar yaþadýlar.haber Mer- kezi Gezi programý çerçevesinde ilk olarak Oðuzlar Belediye Baþkanlýðýný ziyaret edildi. Yabancý öðrenciler Obruk Barajý nda gezinti yaptý. Öðrenciler Oðuzlar da davul-zurna ile karþýlandý. HÜMÖD de Serbest Kürsü G Rektör den hayýrlý olsun ziyareti itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ahmet Emin Naycý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal devlet anlayýþý ve insan odaklý yaklaþýmlarla kredi/burs, barýnma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunarak yüksek öðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine ve kiþisel geliþimlerine büyük bir katký saðladýðýný belirten Rektör Alkan, üniversitenin Kredi ve Yurtlar Kurumu ile her türlü iþbirliðine hazýr Eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler Oðuzlar ý ziyaret etti. Eðitim sonrasý tarihi ve turistik mekanlar ziyaret edildi. olduðunu belirterek, Naycý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ahmet Emin Naycý da, çalýþmalarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak ziyaretten ve üniversite ile ortak projeler yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacaðýný açýkladý. (Haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ahmet Emin Naycý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. BÝ Çorum Ýl Koordinatörile gençlerin gündeme dair fikullanma cesareti göstermesi" lüðü tarafýndan Hitit Ünikirlerini rahat bir þekilde kendi gerekmektedir. Ýþte GBÝ Serversitesi Mezunlarý ve Öðrenciakranlarýyla paylaþabileceði fibest Kürsü'ler vasýtasýyla, günleri Derneði'nde Serbest Kürsü kir platformlarý oluþturacaktýr. deme iliþkin olarak belirlenen etkinliði gerçekleþtirildi. Bu platformlar ile gençliðin ülbir konunun üniversite gençliði ke ve dünya sorunlarýna iliþkin tarafýndan tartýþýlmasý saðlanagbý Çorum Ýl Koordinatödüþüncelerini daha görünür kýlcak ve bu tartýþmalarda ortaya rü Faruk Ardoðan, toplumsal manýn yanýnda bu sorunlara çöçýkan sonuçlarýn raporlamasý sorunlarýn merkezinde yer alan züm önerileri sunmayý da yapýlarak gençliðin, sorunlara ve toplumlarý çatýþmaya sürükamaçlamaktadýr. "Gençler geleve olaylara iliþkin somut görüþleyen nedenlerin baþýnda ileticeðimiz!" edebiyatýyla büyüleri ortaya konulacaktýr. '' dedi. þim probleminin geldiðini beyen, soru sormaktan ve çeþitli lirterek, "Karþýlýklý iletiþimsizhümöd'de gerçekleþtirkaygýlarla fikirlerini açýklalik, insanlarýn birbirini yanlýþ len Serbest Kürsü 'Birlikte Yamaktan çekinen, kýsacasý sisanlamalarýna ve çoðu zaman en þam Ýçin Empati' üst baþlýðý ettem içerisinde etken deðil edilufak meselelerin bile çözümsüz kinlik düzenlendi. (Haber Mergen bir rol oynamaya mahkûm bir hale gelmesine neden olkezi) edilen Türkiye gençliðinin artýk maktadýr. Ýletiþim kurmanýn en Kant'ýn ifadesiyle "kendi aklýný önemli yolu ise, konuþmak, diyalog kurmaktýr. Ancak böylelikle insanlar birbirini daha iyi anlama fýrsatý yakalayacak ve uzlaþma yoluyla toplumsal problemlere çözüm stratejileri geliþtirme imkaný bulacaklardýr. Bu bilinçle, GBÝ Akademi Direktörlüðü, üç haftada bir organize ettiði GBÝ Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Serbest Kürsü'ler Öðrencileri Derneði'nde Serbest Kürsü etkinliði gerçekleþtirildi.

5 SALI KASIM 5 bütçesi 88 milyon 5 Ýçiniz ferah, gönlünüz rahat olsun EROL TAÞKAN B Baþkan Külcü, bütçe için, Ýçiniz ferah olsun dedi. CHP Belediye Meclis Grubu bütçe kalemleri üzerine görüþlerini aktardý. AK Parti Belediye Meclis Grubu bütçeyi onayladý. Belediye bütçesi 588 milyon lira olarak onaylandý. elediye Meclisi 5 Bütçesi'ni 88 milyon 6 bin TL olarak onayladý. Belediye'nin idari ve mali yönetiminin emin ellerde olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, akýllý yatýrýmlar yaparak, Çorum Belediyesi'nin yatýrýma en fazla bütçe ayýran belediyelerden olduðunu belirtti. Bütçe üzerinde söz alarak, belediyenin 66 milyonluk borç öngörüsünde bulunduðunu ifade eden CHP Meclis Üyesi Özgür Kýlýç, nereye borçlanýlacaðýný sordu. "Ýçiniz ferah gönlünüz rahat olsun." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni terminal binasýnýn yatýrýmýndan örnek vererek, "Binamýzýn arsa ve inþaat maliyeti toplam milyon TL'nin üzerindedir. Burasý iþletmeye açýldýðýnda, belediyemizin buradan edeceði gelir de az çok hesap edilebilir. Bu rakam, belediyemizin geçmiþ dönem borcu kadardýr. Biz hesap adamýyýz, alacaðýmýzýn da vereceðimizin de hesabýný iyi yaparýz. Ýçiniz rahat olsun." diye konuþtu. - sene kalacak yatýrýmlarýn ödemelerinin 5- yýllýk vadelere yayýlmasý ve ona göre ödeme planý çýkarýlmasýnýn daha mantýklý olduðunu anlatan Külcü, temizlik iþlerine alýnan araçlardan da örnek vererek þunlarý dile getirdi; "- sene kalacak yatýrýmlarýn 5- yýllýk vadelere yayýlýr.,5 yýl önce temizlik iþlerinin tüm araçlarýný satýn aldýk. Aylýk 5 bin TL kira öderken, mevcut borcumuzu 6 sonra bitiriyoruz. Biz hesap adamýyýz, belediyenin mali yapýsý konusunda içiniz rahat olsun. Geçen yýlýn gelir verilerine oranla yapýlan hesaplarýmýz sonucunda, belediyemize 5 yýlýnda 88 milyon 6 bin TL bütçe öngördük. Bunun milyon TL'si kendi gelir kaynaklarýmýz ve Ýller Bankasý'ndan gelecek ödeneklerle karþýlanacakken, 66 milyon TL'lik kýsmýnýn da Ýller Bankasý'ndan kullanýlacak kredilerle karþýlanmasýný öngördük." Belediye Meclisi dünki oturumda 5 yýlý bütçe görüþmelerini yaptý. Baþkan geceleri rüyamýza giriyor C HP Belediye Meclis üyesi Özgür Kýlýç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün geceleri rüyalarýna girdiðini söyledi. Gündem dýþý söz alarak, Belediye tarafýndan þehrin muhtelif yerlerine kurulan elektronik ekranlarda sürekli Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü gördüklerini ve artýk rüyalarýna girmeye baþladýðýný anlatan Kýlýç, Külcü den ekranlarýn kiraya verilerek, belediyeye gelir elde etmesini CHP Belediye Meclis üyesi Özgür Kýlýç önerdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Kýlýç a verdiði cevapta, söz konusu Belediye Meclisi gündemdeki maddeleri görüþtü. Hafta sonu pastýrma sýcaðý var G Çorum'da tahmin edilen en yüksek sýcaklýk derece. eçtiðimiz hafta sonundan bu yana etkili soðuk hava, bu hafta içinden itibaren yerini sýcak havaya býrakýyor. Çorum geride býraktýðýmýz hafta sonuyla birlikte soðuðu yaþýyor. Ancak Meteoroloji'den sýcak havayý özleyenlere iyi haber var. Edindiðimiz bilgiye göre, soðuk hava yerini hafta ortasýndan itibaren pastýrma sýcaklarýna býrakýyor. Sýcaklýk önümüzdeki hafta sonu mevsim normallerine çýkacak. Çorum'da tahmin edilen en yüksek sýcaklýk derece. (Haber Merkezi) HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU. KM. ÇORUM TEL : 6 5 ekranlarýn belediyenin hizmetlerinin tanýtýmý için yapýldýðýný belirterek, Ekranlar hizmetlerimizi göstermeye devam edecek. O ekranlarýn yapýlma amacý faaliyetlerimizin tanýtýmýdýr. Diðer çalýþma arkadaþlarýmýn da fotoðraflarý yer alýrken, Belediye Baþkaný olarak benim fotoðraflarým daha çok yayýnlanýyor. Yarýn bir baþkasý belediye baþkaný olduðunda da onun fotoðraflarý çýkar. dedi. Külcü ayrýca esnafýn reklam yapacaðý mecralarýn fazlasýyla var olduðunu da hatýrlatarak, Çorum da 5 nin üzerinde reklam panosu yer aldýðýný ifade etti.

6 6 SALI KASIM Kýþ tedbirleri tamam YÜKSEL BASAR K Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda toplantý düzenlendi. Toplantýya ilgili kurumlarýn temsilcileri katýldý. ýþ mevsiminde alýnacak tedbirler Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda görüþüldü. Valilik Toplantý Salonu'nda dün saat.'de düzenlenen toplantýya, Ýlçe Kaymakamlarý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Özel Ýdare Genel Sekreter Vekili Ünal Demiray, Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, jandarma ve emniyet yetkilileri katýldý. Kýþ mevsimi öncesi alýnacak tedbirlerin görüþüldüðü toplantýda konuþan Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, birimler arasý koordinasyonun saðlanmasý amacýyla toplantý düzenlediklerini söyledi. Binnur Ulucay hayatýný kaybetti Binnur Ulucay DENÝZ URAL Meral ve Kemal Seydim in kýzý, Rýza ve Hüsnü Seydim in kýzkardeþi, Feyyaz Ulucay ýn eþi, Yiðit Ulucay ýn annesi Binnur Ulucay, dün hayatýný kaybetti. Binnur Ulucay, dün kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Gazi Caddesi nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Binnur Ulucay(56) Seydimler Apartmaný nýn boþluðunda aðýr yaralý olarak bulundu. acil ambulansýyla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlan Binnur Ulucay burada hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre Binnur Ulucay ýn cenazesi yurt dýþýndaki oðlunun Türkiye ye dönüþünün ardýndan topraða verilecek. Bahçelievler minikleri Müze'ye konuk oldu EMRE KUT 'B u Gece Müzede Misafiriz' Projesi kapsamýnda Bahçelievler Ýlköðretim Okulu -Ý sýnýfýndan 8 öðrenci tarihi Çorum Müzesi'nde gece konaklayarak Hitit Medeniyeti hakkýnda uygulamalý bilgi edindi. Bahçelievler Ýlköðretim Okulu Sýnýf Öðretmeni Ali Ekber Öztürk'ün nezaretinde öðrenciler müzeyi gezerek proje kapsamýnda müzede oluþturulan Çocuk Eðitim Atölyesi, Hitit Evi ve Eðitim Bölümü'nde uygulama yaptýlar. Müze eðitimcisi Hititolog Meral Yýlmaz çocuklara Hititler hakkýnda bilgi verdi. Sýnýf Öðretmeni Ali Ekber Öztürk, öðrencilerin uygulamalý olarak edindikleri bilgileri hayatlarý boyunca hatýrlayacaklarýný vurguladý. Bahçelievler Ýlköðretim Okulu -Ý sýnýfý öðrencileri Bu Gece Müzede Misafiriz' Projesi ne katýldý. Tarihi Paþa Tabyalarý'nda düzenlenen toplantýya yerel gazete temsilcileri katýldý. BÝK Sinop ta yerel basýný bilgilendirdi B asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Aslan, yerel gazetelerin daha rahat çalýþabilmeleri için yeni düzenlemelerin yapýldýðýný söyledi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ile Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý Sinop'taki yerel basýn temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Paþa Tabyalarý'nda düzenlenen toplantýya; Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu Delegesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Gazeteciler Konfederasyonu Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baþkaný Sefa Özdemir, Sinop 5 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cengiz Demirel ile Sinop'ta yayýn yapan günlük yerel gazetelerin sahip ve temsilcileri katýldý. Programda konuþan Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak Anadolu nun dört bir yanýnda ziyaretler Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Aslan, bilgi verdi. gerçekleþtirerek gazete Konfederasyonumuz 8 bilgiler verecek ve temsilcilerini gazeteciler sizlerin bizlere iletmek bilgilendirdiklerini federasyonundan istediðimiz soru ve söyledi. Kolaylý, oluþuyor. Yedi bölgede sorunlarý dinleyerek Bizim bu kuruldu. Bu yedi çözüm yollarý ziyaretlerimizin amacý, bölgenin dýþýnda birde konusunda istiþarelerde Kars tan Edirne ye, en Ankara merkezli bulunacaðýz. Elbette kuzeyden en güneye medya Ýhtisas elimizde sýnýrsýz bir kadar dolaþmamýzýn Gazetecileri yetki yok. Ama sizlerin nedeni hem Federasyonu var. Bu sorunlarýnýn çözümü konfederasyonumuzun federasyonla birlikte noktasýnda sonsuz bir kuruluþ sürecini toplamda 8 azim ve kararlýlýðýmýz anlatmak hem de basýn federasyonla bu var Diye konuþtu. ilan kurumu ile ilgili konfederasyonu Mustafa Aslan, son üç dönemdir, kurduk. Þu anda yerel gazetelerin BÝK bizlerin yaptýðý bizimle birlikte 8 mevzuatýna göre çalýþmalar, Mustafa gazeteciler meslek tutmasý gereken defter beyin yönetim örgütü bizimle birlikte tasdiklerinin bundan kurulunda bizzat hareket ediyor ve tek böyle noterler yerine yaptýðý çalýþmalarý ve amacýmýz mesleðimiz illerde valilikler, uygulanan yenilikleri ile ilgili sorunlarýmýzý ilçelerde de anlatmak. Uygulamaya çözmek" dedi. kaymakamlýklar konulan yeniliklerden Basýn Ýlan vasýtasýyla çoðu arkadaþýmýzýn Kurumu (BÝK) yapýlabileceðini haberi olmuyor. Bizler Yönetim Kurulu söyledi. Ýlan sizlere bu yeniliklerden Üyesi, Anadolu Gazete faturalarýndaki tevkifat bahsedebilmek, Sahipleri Temsilcisi ve konusunda da eni bir sizlerin sorunlarýný Konya Yenigün düzenlemeye dinleyerek, aþýlamayan Gazetesi Sahibi gidilebileceðini dile sorunlarý yönetim Mustafa Arslan da getiren Aslan, yerel kurulunda, Basýn Ýlan yerel gazete sahiplerine gazetelerin güçlenmesi Kurumu genel Basýn Ýlan Kurumu ve ilan pastasýndan kurulunda dile mevzuatýnda yapýlan daha fazla getirmek ve birazda deðiþiklikler hakkýnda yararlanabilmesi için hasbýhal edebilmek bilgiler verdi. Arslan, çalýþmalarýn sürdüðünü için ziyaretler Mevzuatlarda yapýlan sözlerine ekledi.(ýha) gerçekleþtiriyoruz. yenilikler hakkýnda Bizim gazeteciler Kadýnlara özel program Ý Öðrenciler Hitit Medeniyeti hakkýnda uygulamalý bilgi edindi. lke-der & Çorum ÝHH iþbirliðinde kadýnlara özel konferans düzenlenecek. Konferansý Psikolog ve Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk sunacak. 9 Kasým Pazar günü saat. da ÝHH/Ýlke-Der konferans salonunda düzenlenecek konferansta modern toplumda Müslüman hanýmlarýn ve gençlerin sorunlarý, þahsiyet oluþumunun önündeki engeller ve bu engellerin çözümleri konuþulacak. (Haber Merkezi) Psikolog ve Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk

7 SALI KASIM Osmancýk Anadolu ÝHL ihale aþamasýna geldi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý nýn giriþimleriyle Osmancýk'ta inþa edilecek olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde ön hazýrlýklar tamamlanarak ihale aþamasýna gelindi. Osmancýk Okulun önümüzdeki öðretim yýlýna yetiþtirilmesi planlanýyor. Þenyurt Mahallesi nde derslikli olarak inþa edilecek olan okulun inþaat alaný 5 m, katlý olarak toplam kapalý alaný da 5 m olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý ndan alýnan özel izin ile tüp proje yerine özel proje kullanýlacak olan okul, Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde ada ve parsel de inþa edilecek. Okulun önümüzdeki öðretim yýlýna yetiþtirilmesi planlanýyor. (Haber Merkezi) Özaydýn kahkahaya boðdu F orever Eagle Akademi Baðýmsýz Distribütörleri Çorum Ofisi'nin açýlýþ programýnda Timsah Kenan lakaplý Kenan Özaydýn Stand Up gösterisi gerçekleþtirildi. 6 ülkede saðlýk ve güzellik ürünleri alanýnda genel müdürlükleri aracýlýðýyla faaliyetlerini sürdüren Forever Eagle Akademi Baðýmsýz Distribütörleri Çorum Ofisi açýlýþ programý için geçtiðimiz Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda bir etkinlik düzenlendi. Forever Living Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Daðýtým Ltd. Þti. Türkiye Genel Müdürlüðünde Safýr Menajer olarak çalýþmalarýný sürdüren ve ayný zamanda stand up gösterileri yapan Timsah lakaplý Kenan Özaydýn, Çorum'da Forever Living Distribütörleri ve onlarýn özel davetlilerine yönelik olarak ücretsiz stand up gösterisi sundu. Ayrýca program esnasýnda davetiye numarasýna göre sürpriz hediye çekiliþi yapýlarak, hediyeler sahiplerine Bursa Çorumlular Derneði programýn ikinci gününde Osmancýk'ý gezdi. Bursa Çorumlular Derneði Osmancýk ý gezdi B ursa Çorumlular Derneði programýn ikinci gününde Osmancýk'ý gezdi. Kafile baþkanlýðýný Dernek Baþkaný Hüseyin Görgülü'nün yaptýðý kafile, ilk önce Çampýnar köyünü ziyaret etti. Bursa ekibi ilk önce Koyunbaba türbesini gezdi. Daha sonra Koyunbaba Köprüsü, Osmancýk Kalesi ve su tünellerini inceleyen konuklar, Koca Mehmet Paþa Camii'ni gezdikten sonra çeltik fabrikasýnda pirincin hikayesini dinlediler. Ayrýca Bursa As Tv Osmancýk Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ misafirlerle ilgilendi. Osmancýk Kültür tarafýndan ÝBD Park ve Turizm Derneði Dinlenme Tesislerinde Baþkaný Sakin aðýrlanan gezi kafilesi Karakaþ misafirlerle akþam saatlerinde ilgilendi. (Haber Osmancýk'tan kargý Merkezi) ilçesine yolcu edildi. ekibinin Ömer Aydoðdu ile Gönül Köprüsü programý içinde çekimler yapýldý. AK Parti Osmancýk Ýlçe baþkaný Oðuzhan Kaya Sonbaharý fotoðrafladýlar Timsah Kenan lakaplý Kenan Özaydýn Stand Up gösterisi gerçekleþtirildi. orum Eðitim Ç Sen fotoðraf Topluluðu'nun yeni Etkinliðe Çorum KANDER (Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði) üyeleri de katký verdi. sahnede takdim edildi. Yine programda Forever Living Saðlýk ve Güzellik Ürünleri distribütörleri ve kullanýcýla- rý, kullandýklarý ürünlerden elde ettikleri olumlu sonuçlarý izleyicilerle paylaþtýlar. Etkinliðe Çorum KANDER (Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði) üyeleri de katký verdi. (Haber Merkezi) ÇESOB aþure daðýttý Ç orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan Muharrem ayý dolayýsýyla ayrý noktada bin kiþiye aþure daðýtýlarak, birlik ve beraberlik duygularý pekiþtirildi. Hürriyet Meydaný, Özdoðanlar Kavþaðý, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Rüstem Eren Parký'nda gerçekleþtirilen aþure daðýtýmýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Necmettin Uzun ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun ve bazý Oda Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Yapýlan dua sonrasý açýlan aþure kazanlarýnýn ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç kendi elleri ile vatandaþlara aþurelerden ikram etti. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bu yýl ilk defa daðýttýklarý aþure ikramýný geleneksel hale getireceklerini ifade ederek, Aþure Günü'nün Muharrem ayýnýn en kýymetli günü olduðunu kaydetti. Aþureden tadan vatandaþlarda ÇESOB yöneticilerine teþekkür ederek, Baþkan Yalçýn Kýlýç'ý bu duyarlý davranýþýndan dolayý tebrik ettiler. (Haber Merkezi) Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði aþure ikram etti. Yapýlan dua sonrasý açýlan aþure kazanlarýnýn ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç kendi elleri ile vatandaþlara aþurelerden ikram etti. fotoðraf çekim alaný Sýklýk ve Kent Ormaný oldu. Toplam saat süren fotoðraf çekimlerinin ana konusu sonbahar ve deðiþen doða baþlýðý altýnda; görsel estetik, görsel bakýþ ve fotoðraf çekim kurallarý çerçevesinde gerçekleþti. Etkinlik sonunda çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve fotoðraf okumalarý da yapýldý. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde, Çorum Eðitim Sen ve Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen fotoðraf kursunun Sýklýk ve Kent Ormaný nda yapýlan çekimlerine Armaðan Kocabýyýk, Özkan Koyun, Hakan Nergisli, Gürkan Yaðmur, Necla Özlü, Ýlkay Çelik, Kemal Ulubay, Cemalettin Tunç, Mustafa Gül, Hüseyin Eker, Ekin Özeskici, Meftun Yerli, Erdal Baykara, Mehmet Þimþek, Cafer Þimþek, Ayten Þimþek, Mustafa Þahinkaya, Yýldýz Özbay, Zekiye Çalýþkan, Kamile Çorum Eðitim Sen fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim alaný Sýklýk ve Kent Ormaný oldu. Etkinlik sonunda çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve fotoðraf okumalarý da yapýldý. Tosun, Fatma Çakýr, Demet Uyar, Ferhat Parlak, Tekin Bayatlý, Ömer Küçükoðlu, Nagihan Küçükoðlu ve Bünyamin Çevik katýldý. (Haber Merkezi)

8 8 SALI KASIM Tablo. Kuraklýðýn Beklenen Çok Yönlü Etkileri ) Ekonomik Etkileri * Ürün kayýplarý * Böcek istilâsý, Bitki hastalýklarý * Ürün kalitesinde düþüklük * Hayvancýlýkta kayýp, Su ürünlerinde kayýp * Otlaklarýn verimliliðinin azalmasý * Hayvanlar için su ve besin temin edilememesi * Orman ürünlerinde kayýplar, yangýnlar * Aðaç hastalýklarý, Böcek istilâsý * Orman alanlarýnýn verimliliðinin azalmasý * Yiyecek üretiminde düþüþ, yiyecek stoklarýnda azalma * Finansal kaynak bulma zorluðu, kredi riski * Yeni ve ilâve su kaynaklarýnýn geliþtirilmesinde pahalýlýk farklýlaþabilmektedir. * Çiftçi gelirlerinde kayýplar * Turizmde kayýplar * Enerji üretiminde azalma * Tarýmsal üretimle ilgili endüstride kayýplar * Üretimdeki düþüþe baðlý iþsizlik * Ulusal büyümede kayýp, ekonomik geliþmede gecikme * Vergi gelirlerinde kayýplar ) Çevresel Etkileri * Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu * Bitki alanlarýnýn zarara uðramasý * Su kalitesinin bozulmasý * Hayvan kalitesindeki bozulmalar * Hayvanlarýn doðal yaþam alanlarýnýn daralmasý ) Sosyal Etkileri * Sosyal huzursuzluk * Göç olaylarýnda artýþ * Yoksullukta artýþ Bu kapsamda küresel iklim deðiþikliklerinin küresel ölçekte tarým ve ilgili sektörler üzerine olumsuz etkiler yapacaðý dikkate alýnarak, gerekli önlemlerin ulusal ve uluslar arasý düzeyde yürütülmesi önemlidir...aile çiftçiliði ve politikalar 5'de dünya nüfusunun 9 milyar civarýnda olacaðý tahmin edilmektedir. Açlýðýn büyük bir tehdit olarak öngörüldüðü bu dönemde tarým üreticiliðinin devamlýlýðýný saðlamak ve tarým sektörünün stratejik önemini korumak önemli olacaktýr. Dünya'da yaklaþýk 5 milyon tarým iþletmesi bulunmaktadýr. Bunlarýn %88'ini küçük iþletmeler oluþturmakta, dünya gýda üretiminin ise %8'nini Kamuda tasarruf maaþ zamlarýný vurdu 5 yýlý memurlar, emekliler, asgari ücretliler ve kamu için zor geçecek. 5 yýlý programýna göre, memura, emekliye ve asgari ücretliye gelecek yýl verilecek zam yüzde ü geçmeyecek. Kamu da tasarruf önlemlerinden payýný alacak. Kýrtasiyeden, temizliðe kadar tüm alanlarda kamuda tasarruf geçerli olacak. ASGARÝ ÜCRETLÝYE + Bakanlar Kurulu nun 5 yýlý Programý kararý Resmi Gazete nin mükerrer sayýsýnda yayýnlandý. Buna göre, halen brüt. TLdüzeyinde olan asgari ücret için gelecek yýl yüzde artý zam verilmesi planlanýyor. Asgari ücret, iþçi, iþveren ve hükümet temsilcilerinden oluþan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafýndan belirleniyor ve aralýk ayý sonunda açýklanýyor. Küresel Ýklim Deðiþikliðinin Tarým Yayýmý ve Politikalarý Üzerine Olasý Etkileri üretmektedirler. Bu iþletmelerin büyük çoðunluðu ise dekarýn altýnda aile iþletmesi niteliðindedir. Özellikle aile iþletmeleri sürdürülebilirlik, biyolojik çeþitlilik ve doðal kaynaklarýn korunmasýnda önemli roller üstlenmektedir(fao, ). Bu bakýmdan son yýllarda aile çiftçiliði kavramý çokça kullanýlýr olmuþtur. Aslýnda bu kullaným özellikle geliþmiþ ülkelerde iþletme büyüklüðünü artýrmaya dönük politikalarýn baþarýlý olmasý sonucu ortaya çýkan sürdürülebilirlik, biyolojik çeþitlilik ve doðal kaynaklarýn korunmasýna yönelik kaygýlardan kaynaklanmýþtýr, denilebilir. Ülkelerin geliþmiþlik durumlarýna göre aile çiftçiliðinin rolü Bu nedenle programda yer alan oranlar kesinlik taþýmýyor, ancak hükümetin bu konudaki hazýrlýðýný göstermesi açýsýndan önem taþýyor. DÝÐER ÜCRETLÝLER ÝÇÝN DE ZOR GEÇECEK Programda yer alan bilgilere göre, SSK ve Bað-Kur emekli aylýklarý da benzer bir þekilde artýrýlacak. Bu kapsamda SSK ve Bað-Kur emekli aylýklarý ocak ve temmuz aylarýnda sýrasýyla yüzde.5 ve yüzde.6 oranýnda artýrýlacak. Memurlar için de Memur-Sen le yapýlan toplu sözleþme kapsamýndaki hükümler geçerli olacak. Bu çerçevede memur maaþlarý ve memur emekli aylýklarý 5 yýlýnýn Ocak ayýnda yüzde ve Temmuz ayýnda yüzde.6 oranýnda artacak. Yüzde ün üzerine gelen.6 ise enflasyon farký olarak memur ve emekliye verilecek. HER YERDE TASARRUF Kamu da sýký tasarruf tedbirlerinden payýný alacak. Bu çerçevede, savunma ve güvenlik giderlerinde reel artýþ yapýlmayacak; buna karþýlýk kýrtasiye ve büro malzemesi alýmlarý, temizlik hizmetleri, temsil, tanýtma ve personel taþýmasý hizmetlerinde tasarrufedilecek. Bununla birlikte, 5 yýlý içerisinde özel okul desteði programý kapsamýnda,6 milyar TLharcama yapýlacak. Ayrýca, 5 yýlýnda yapýlacak genel seçimler nedeniyle siyasi partilere yardým için,5 milyar TL; genel seçim giderlerine yönelik olarak, milyar TL ödenek ayrýlacak.(hürriyet) Örneðin ABD'de 95'lerde tarým iþletmesi sayýsý 5.8 milyon iken, bu rakam 'lerde. milyona (USDA,); Almanya'da ise,9 milyondan bine gerilemiþtir(bml,8). Bu durum her geçen yýl çiftçi sayýsýnýn düþtüðünü ortalama iþletme geniþliðinin ise büyüdüðünü göstermektedir. Türkiye'de ise ayný dönemde,5 milyondan, milyona yükselmiþtir. Bu durum Türkiye'de tarým iþletmelerinin küçülmeye devam ettiðini görmek bakýmýndan önemlidir(tüýk; ; Özçatalbaþ,). Bu durum Türkiye'de tarým iþletmelerinin küçük ve daðýnýk yapýda olmasý, pazara eriþim ve örgütlemedeki yetersizlikler önemli kayýplara yol açmaktadýr. Yine eðitim ve yayým hizmetlerinin etkin ve yaygýnlaþtýrýlamamýþ olmasý da önemli sorun alanlarýný oluþturmaktadýr(okp,). Dolayýsýyla Türkiye küçük iþletme konusunu tarýmda yapýsal bir sorun olarak tanýmlamaktadýr. Bu kapsamda özellikle son yýllarda arazi toplulaþtýrmasý çalýþmalarý ve miras hukukundaki düzenlemelerle iþletme geniþliðini artýrmaya ve ölçek büyütmeye yöneliktir. Mevcut durumda Türkiye'de FAO'nun aile çiftliði olarak belirlediði dekar altýndaki iþletme sayýsý bir milyonun üzerindedir ve bu deðer toplam iþletmelerin %,8'ine karþýlýk gelmektedir..sonuç ve öneriler Küresel ýsýnma bir zincir halinde olumsuz etkiler doðurarak ilerlemektedir. Küresel ýsýnma iklimi, iklim tarýmsal üretimi, tarýmsal üretim gýda üretimini ve doðrudan ekonomiyi etkilemektedir (Simpson ve Burpee, ). Bu durum kaynaklarýn her koþulda etkili ve doðru bir þekilde kullanýlmasý ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý çok önemli hale getirmektedir. Bunun içinse insan kaynaklarýnýn üzerine odaklanmak ve geliþtirilmesini saðlayacak uygun politikalara ihtiyaç olacaktýr. Buna göre tarým sektörüne yönelik karar alýcýlara ve özellikle iklim deðiþikliklerine uyumun saðlanmasý ve olumsuz etkilerinin azaltýlmasý bakýmýndan tarým yayýmýna çok büyük ölçüde görev düþecektir. Bu kapsamda kamu yayým ve tarým danýþmanlýðýnda karþýlaþýlan güçlükleri kaldýrmaya dönük doðru bir yayým politikasýnýn geliþtirilerek yaygýnlaþtýrýlmasý üzerinde durulmasý yararlý olacaktýr(özçatalbaþ,o.,). Küresel ýsýnma ve "iklim deðiþikliðinin olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve yeni koþullara uyum saðlamak" için eðitim-öðretim ve yayýmýn bilinçlendirme ve beceri kazandýrma rolünden yararlanmak önemli olacaktýr. Yapýlan bazý uluslararasý çalýþmalarda tarým bilimleri ile ilgili lisans programlarýna iklim deðiþikliðinin tarým üzerine etkisi; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel iklim adaptasyonu ve deðiþiklikle baþa çýkma yöntemleri; doðal kaynak yönetimi ve ilgili alanlarda yayým içerikli derslerin konulmasý önerilmektedir (Dorani ve Mahsasadvandi,). Buna göre tarýmsal üretim ve üretim kaynaklarýnýn devamlýlýðýný tehdit etmesi beklenen iklim deðiþiminin etkileri konusunda; her düzeyde eðitim ve yayým çalýþmalarýný kapsayacak politika karar ve uygulamalarýna yer verilmesi gerekli görülmektedir. Dolayýsýyla bu süreçte orta ve uzun vadede önemli bir çalýþma alaný olarak; etkili tarým ve eðitim-yayým politikalarý ve uygulamalarý üzerinde durulmasý gerektiði açýktýr. Küresel ve ulusal düzeyde tarým ve gýda üretim sektörüne yönelik uygun yayým sistem ve yaklaþýmlarý üzerinde yeni ve sürdürülebilir doðru politika önlemlerinin alýnmasý doðru olacaktýr. Sonuç olarak; Türkiye de küresel ýsýnmanýn olumsuz etkilerinin farkýna varan ülkelerle birlikte gerekli uluslararasý yükümlülüklerini yerine getirme kararlýlýðýndadýr. Bu kapsamda Türkiye'nin, Ýklim Deðiþikliði Stratejisi ve Türkiye Ýklim Deðiþikliði Ulusal Eylem Planý çerçevesinde iklim politikalarýný sürdürülebilir kalkýnma stratejileriyle bütünleþtirerek; enerji, endüstri, ulaþtýrma, ormancýlýk kadar önemli olan tarým alanýnda da kararlýlýkla çalýþmaya devam etmesi doðru olacaktýr. Kaynaklar ÇOB,. Küresel Ýklim Deðiþikliði ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Ormancýlýk Bakanlýðý, Ankara. ÇÞB,. Türkiye Ýklim Deðiþikliði Stratejisi -, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ankara. ÇÞB,. Türkiye Ýklim Deðiþikliði Ulusal Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAÞ Eylem Planý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ankara. Dorani,M,K. Mahsasadvandi,. Integrating Climate Change Issues into Agricultural Education Programsat Razi University: A Delphi Approach, st ESEE Extension Education Worldwide: Editor O.Özçatalbaþ, -6 Sept,Antalya,Turkiye. FAO,. Family Farming Year, World Food and Agriculture Organization. Rome. Maccracken, M.C.,, Global Warming: A Science Overview, pp in Global Warming and Energy Policy, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, pp. (Akt: Korkmaz, K.,. Küresel Isýnma ve Tarýmsal Uygulamalara Etkisi, Alatarým dergisi, 6 (): -9.) Önol, B., Y.S.Ünal, H.N.Dalfes, 9, Ýklim deðiþimi senaryosunun Türkiye üzerindeki etkilerinin modellenmesi, ÝTÜ Dergisi / Mühendislik, Cilt 8, Sayý 5, 69-, Ýstanbul. OKP,. Türkiye Cumhuriyeti Kalkýnma Bakanlýðý Onuncu Kalkýnma Planý (-8). Ankara. Özçatalbaþ,O.,. Aile Çiftçiliði, Uluslararasý Bölge Aile Çiftçiliði Çalýþtayý Bildirisi, Çorum. Simpson,B.M.,C.G.Burpee,. Adaptation under the "New Normal" of Climate Change: The Future for Agricultural Extension and Advisory Services. MEAS Discussion Paper() by USAID project "Modernizing Extension and Advisory Services" (MEAS).www.meas-extension.org, No. AID- OAA-L--,US. TAGEM,. Ýklim Deðiþikliklerinin Tarým Üzerindeki Etkileri. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Ýklim Deðiþikliklerinin Tarým Üzerindeki Etkileri Paneli, Ankara. TÜÝK,. GenelTarým Sayýmý,Türkiye Ýstatistik Kurumu. Ankara. Thomas, Chris D., Alison Cameron, Rhys E. Green, Michel Bakkenes, Linda J. Beaumont, Yvonne C. Collingham, Barend F. N. Erasmus, Marinez Ferreira de Siqueira, Alan Grainger, Lee Hannah, Lesley Hughes, Brian Huntley, Albert S. van Jaarsveld, Guy F. Midgley, Lera Miles, Miguel A. Ortega-Huerta, A. Townsend Peterson, Oliver L. Phillips and Stephen E. Williams,. Extinction risk from climate change, Nature, 5-8(8 January ), doi:.8/nature UNFCCC,. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (Son) Ekim ayý enflasyon rakamlarý açýklandý ylül ayýnda 5 ay sonra ilk kez yüz- 9'un altýna geileyen enflasyon Ede rakamlarýnda merakla beklenen ekim ayý rakamlarý açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu Ekim ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. 9 AYIN ZÝRVESÝNE ÇIKTI Ekim ayýnda enflasyon aylýk bazda,9 artýþla dokuz ayýn en yüksek seviyesine çýktý. Ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde,9, Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) yüzde,9 arttý. Yýllýk enflasyon tüketici fiyatlarýnda yüzde 8,96, yurt içi üretici fiyatlarýnda yüzde, oldu. TÜFE TÜFE de (=) yýlý Ekim ayýnda bir önceki aya göre %,9, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,5, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,96 ve on iki aylýk ortalamalara göre %8,65 artýþ gerçekleþti. Aylýk en yüksek artýþ %9,95 ile giyim ve ayakkabý grubunda gerçekleþti Ana harcama gruplarý itibariyle yýlý Ekim ayýnda endekste yer alan gruplardan konutta %,9, gýda ve alkolsüz içeceklerde %,65, lokanta ve otellerde %,86, çeþitli mal ve hizmetlerde %, artýþ gerçekleþti. Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup %,8 ile ulaþtýrma oldu Ana harcama gruplarý itibariyle yýlý Ekim ayýnda endekste düþüþ gösteren bir diðer grup ise %, ile haberleþme oldu. Yýllýk en fazla artýþ %, ile lokanta ve oteller grubunda oldu TÜFE de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre gýda ve alkolsüz içecekler (%,56), saðlýk (%9,9), çeþitli mal ve hizmetler (%9,), giyim ve ayakkabý (%8,8) artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. ÜFE Yurt içi üretici fiyat endeksi (YÝ- ÜFE), yýlý Ekim ayýnda bir önceki aya göre %,9, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre %8,, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %, ve on iki aylýk ortalamalara göre %, artýþ gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðý sektöründe %, artýþ, imalat sanayi sektöründe %,5 artýþ, elektrik ve gaz sektöründe %6,9 artýþ ve su sektöründe %,5 artýþ olarak gerçekleþti.(ekotrent)

9 ünya Müslüman Alimler Birliði'den Mescid-i Aksa Dkorunmasý için yazýlý açýklama. Dünya Müslüman Alimler Birliði'nin, Mescid-i Aksa'nýn korunmasý için Müslümanlara "genel seferberlik" çaðrýsýnda bulunduðu belirtildi. Birlik Baþkaný Yusuf el-karadavi ve Genel Sekreteri Ali Karadaði'nin imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada, Müslümanlarýn, Ýsrail'in Kudüs ve Mescidi Aksa'ya yönelik ihlallerine karþý sessiz kalmamalarý gerektiði kaydedildi. Açýklamada, "Mescid-i Aksa'nýn korunup, zaman ve mekan olarak ikiye bölünmesini önlemek için tüm Müslümanlarý seferber olmaya çaðýrýyoruz" ifadesi kullanýldý. Açýklamada, Kudüs halkýndan Mescid-i Aksa'da SALI KASIM 9 Mescid-i Aksa için genel seferberlik çaðrýsý baskýnlara karþý nöbet tutmalarý talep edilirken, Arap ve Ýslam ülkelerine Mescid-i Aksa'yý koruma konusunda üzerlerine düþen tarihi sorumluluðu yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulundu. Ýsrail'in, Aksa'ya herhangi bir zarar verme veya buranýn Müslümanlara kapatýlmasý konusunda uyarýldýðý da bildirildi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanlarýn ilk kýblesi özelliðini taþýyor. Yahudiler, içinde Kýble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yaný sýra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduðu Mescid-i Aksa Külliyesi altýnda, Süleyman Mabedi kalýntýlarýnýn bulunduðu inancýyla bu alanda kazý çalýþmalarý yapýyor. Yahudi Yerleþimciler ve Ýsrailli yetkililer zaman zaman Aksa Külliyesi içine de girerek cami cemaatini ve eðitim gören öðrencileri taciz ediyor.(aa) Domates Ekim in zam þampiyonu üketici fiyatlarý bazýnda ekim ayýnda en yüksek Tfiyat artýþý gerçekleþen ürün belli oldu. Tüketici fiyatlarý bazýnda ekim ayýnda en yüksek fiyat artýþý yüzde, ile domateste görüldü. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, geçen ay zam þampiyonu domates oldu. Domatesin fiyatý yüzde, artýþ gösterdi. Bu ürünü fiyatý yüzde, artan kadýn botu ve fiyatý yüzde,8 artan erkek kazaðý izledi. Ekimde fiyatý en çok artýþ gösteren diðer ürünler arasýnda yüzde 8,8 ile kadýn hýrkasý, yüzde, ile erkek ceketi, yüzde 6,6 ile anorak tipi erkek kabaný, yüzde 5,9 ile kadýn kabaný, yüzde,9 ile çocuk kazaðý, yüzde 6,5 ile kabak, yüzde 5,6 ile çarliston biber, yüzde, ile kuru soðan yer aldý. LÝMON UCUZLADI Geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda ise limon geldi. Ekimde limonun fiyatý yüzde 9,6 düþerken, bu ürünü fiyatý yüzde 9, düþen yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ile fiyatý yüzde,9 azalan yurt dýþý bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi. Ekimde elmanýn fiyatý yüzde 8,, kuru fasulyenin fiyatý yüzde 6,5, nevresim takýmýnýn fiyatý yüzde,, tavuk etinin fiyatý yüzde, azaldý. Geçen ay fiyatý en az artan ürün ise yüzde, ile benzinli otomobil oldu.(haber) Elektronik parti kuruluyor nkara Baðýmsýz Milletvekili Emrehan Halýcý, AElektronik Parti'nin kuruluþuyla ilgili konuþtu. Ankara Baðýmsýz Milletvekili Emrehan Halýcý, Elektronik Parti'nin kuruluþuyla ilgili çalýþmalarý sürdürdüklerini, iki hafta içinde kuruluþ dilekçelerini Ýçiþleri Bakanlýðýna sunmayý planladýklarýný bildirdi. Eski baþbakanlardan Bülent Ecevit, vefatýnýn 8. yýlýnda kabri baþýnda düzenlenen törenin ardýndan AA muhabirine açýklamada bulunan Halýcý, hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle Ecevit'i anmayý planladýklarýný belirtti. "ÝKÝ HAFTA ÝÇÝNDE PARTÝYÝ KURUYORUZ" Türkiye'de bir siyasi parti adýna ilk internet sitesini DSP'nin kurduðunu hatýrlatan Halýcý, bunun Ecevit'in talimatýyla gerçekleþtiðini söyledi. Ecevit'in bu konulara inanarak yaklaþtýðýný ifade eden Halýcý, siyasi partilerde biliþim teknolojilerinin kullanýlmasýna yönelik ilk adýmýn Bülent Ecevit tarafýndan atýldýðýný söyledi. Kendisinin de Elektronik Parti'yi kurma çalýþmalarýný sürdürdüðünü dile getiren Halýcý, "Partimiz kuruluþ aþamasýnda. Ýki hafta içinde kuruluþ dilekçemizi Ýçiþleri Bakanlýðýna vereceðiz" dedi. CHP nin yeni seçim stratejisi HP Genel Baþkaný Kemal CKýlýçdaroðlu, partisinin 5 seçim stratejisini günlük Antalya Kampý'nda açýkladý. CHP'nin 5 seçim kampanyasýnýn temasý "Umuda yolculuk" olacak. CHP'nin gün süren Antalya Kampý, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun basýna kapalý olarak gerçekleþtirdiði toplantý ile son buldu. Kýlýçdaroðlu o toplantýda, partisinin genel seçim stratejisini milletvekillerine anlattý. ÝÞTE CHP'NÝN SEÇÝM STRATEJÝSÝ -5 seçim kampanyasýnýn temasý "Umuda yolculuk" olacak. -Her vatandaþa iþ imkaný saðlanacak. -Asgari ücretten vergi kaldýrýlacak. -CHP iktidarýnýn ilk iki yýlýnda Türkiye'deki tüm üniversite öðrencilerine yetecek yurtlar yapýlacak. -Atanamayan öðretmenler atanacak. -Sosyal yardým alan tüm aileler ziyaret edilecek. Yardýmlar artacak. 'AK SARAY'I SÝLÝKON VADÝSÝ YAPACAÐIM' Kýlýçdaroðlu toplantýda Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ný kast ederek "Size söz veriyorum AK Saray'ý Silikon Vadisi yapacaðým" dedi. Kýlýçdaroðlu, CHP'li tüm belediyelere de kreþ açma talimatý verdiðini, seçimden önce kreþlerin tamamlanacaðýný söyledi.(ntv) Tarýmsal veriler tek merkezde toplanýyor ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Tarým GBilgi Sistemi ile bütün tarýmsal verileri tek bir merkezde birleþtiriyor.bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, tarým alanýnda dünyanýn en büyüðü olan entegre sistem, tarýmsal ürünlerin tarladan sofraya takibinden, orta ve uzun vadeli tarýmsal politikalarýn oluþturulmasýna kadar birçok konuda katký saðlayacak. Bu sistemle vatandaþlarýn yapacaðý tüm baþvurular internet ortamýnda yapýlabilecek, iþletmelerle ilgili tüm iþlemler tek bir ekrandan yönetilecek. Çalýþmalarýna yýlýnda baþlanan ve Türkiye tarýmýný teknolojiyle buluþturan projeyle, tarým parselleri, çiftçi ve ürün bilgileri gibi tarýmla ilgili bütün bilgiler merkezi bir veri tabanýna aktarýlýyor, bakanlýk bünyesindeki tüm bilgi sistemleri de sisteme entegre ediliyor. Projenin ilk aþamasýnda uydu görüntülerinden faydalanarak tarým alanlarýnýn tamamý sayýsallaþtýrýldý. Belirlenen tarým parselleri ile bu parselleri kullanan çiftçilere ait bilgiler sisteme kaydedildi. Yeni sistemle ayrýca parsel bazlý verim hesaplamasýyla doðru alana doðru tarýmsal desteðin verilmesi de saðlanýyor. DÜNYANIN EN BÜYÜÐÜ Tarým Bilgi Sistemi'nde 'ü teknik yazýlýmcý olmak üzere toplam 5 personel görev yapýyor. Türkiye ve dünyanýn en büyük entegre bilgi sistemi projeye Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) de teknik destek saðlýyor. Proje kapsamýnda, ilk etapta Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi, Organik ve Ýyi Tarým Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri; Sertifikalý Tohum, Bitki Koruma Ürünleri ve Veteriner Týbbi Ürünleri Kayýt ve Takip Sistemleri; Arýcýlýk, Örtü altý, Özel Ürünler, Kooperatif Kredileri ve Su Ürünleri Kayýt Sistemleri gibi modülün 6'sý sisteme kaydedildi. Bakanlýk, Tarým Bilgi Sistemi kapsamýnda Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) iþbirliðiyle " Tam Tarým Sayýmý"ný da baþlattý. TAR- GEL personeli tarafýndan ÝTÜ'den tedarik edilen bin tabletle baþlayan tarým sayýmý ile ekim alanlarý, alet ve ekipman sayýlarý, hayvan sayýlarý gibi tarýmsal üretime iliþkin bütün veriler anlýk olarak sisteme aktarýlýyor. VATANDAÞIN ÝÞÝ KOLAYLAÞACAK Bütün tarýmsal verilerin sisteme kaydedilmesi ve bakanlýk bünyesindeki mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla da tüm bilgiler tek bir merkezde toplanmýþ olacak. Böylece, vatandaþlarýn kuruma yapacaðý tüm baþvurular internet ortamýnda yapýlabilecek, iþletmelerle ilgili tüm iþlemler tek bir ekrandan yönetilecek. Arazi üzerindeki geçmiþ yýllarda yapýlmýþ bütün üretim faaliyetlerinin görülebileceði sistemle, tarladan alýnan ürünün iþlenip pazara ulaþýncaya kadarki tüm aþamalarý tek bir merkezden takip edilecek. Çiftçilerin her aþamada bilgilenmelerini saðlayacak ve üretim planlamalarýna ýþýk tutulacak projeyle, raporlama sistemleri ile anlýk ve doðru bilgiler elde edilecek. Ayrýca, her parselin toprak, topografya ve iklim özelliklerinin bilinir hale gelmesiyle de tarýmda ilk defa üretim simülasyonlarýnýn yapýlmasýnýn önü açýlacak. Sistem, orta ve uzun vadeli tarým politikalarýnýn oluþturulmasýna da katký saðlayacak.(aa)

10 SALI KASIM Meclis te bütçe maratonu baþladý RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün baþladý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda Ýl Özel Ýdaresi nin 5 mali yýlý teklif bütçesi görüþmelerine geçildi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Muharrem Ayý nýn anlam ve öneminden bahsetti. Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün baþladý. görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. GÜNDEMÝ BAÞKAN BELÝRLEYECEK Kasým ayýnýn ilk oturumu olan toplantýda Ýl Genel Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki, Meclis Baþkaný na verildi. yýlý Kasým ayý gündeminin Meclis in bilgisine sunulmasý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn periyodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði, Baþkan Halil Ýbrahim Kaya yapýlan oylama ile yetkili kýlýndý. 5 BÜTÇESÝ 6 MÝLYON BÝN TL Ýl Özel Ýdaresi nin 5 mali yýlý teklif bütçesi hakkýnda bilgi veren Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, 58 milyon TL si gider, milyon bin TL si ise finansman olmak üzere bütçenin toplam tutarýnýn 6 milyon bin TL olduðunu hatýrlattý. Bütçe kalemlerinin Kasým ayý toplantýsýnda ayrýntýlý bir þekilde ele alýnacaðýný hatýrlatan Halil Ýbrahim Kaya nýn açýklamalarý sonrasý 5 mali yýlý teklif bütçesi incelenmek üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. Toplantýda ayrýca Çorum merkeze baðlý Kayý Köyü ile Alaca ilçesine baðlý Kuzkýþla Köyü ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat. da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Ýktidar ve muhalefetten Muharrem Ayý mesajlarý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Hicri Yýlbaþý, Aþure ve Kerbelâ konulu bir konuþma yaptý. Tüm Ýslâm âleminin Hicri Yýlbaþý ný tebrik eden Halil Ýbrahim Kaya, Muharrem Ayý nýn anlam ve önemi hakkýnda bilgiler verdi. Kerbela olayýnýn yýl dönümünde her müslümanýn kalbini hüzün kaplar diyen Kaya, inançlý her kiþinin bu Nurettin Karaca olaydan ayrýlýk, gayrýlýk deðil birlik ve beraberlik anlamý çýkarmasý gerektiðini söyledi. Kaya, Ýslam coðrafyasýnda nice Kerbelalar yaþanmaya devam ediyor. Bu da yaþanan acýlardan gereken derslerin alýnmadýðýný gösteriyor dedi. KARACA ve ERDEM DEN ORTAK MESAJ Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca ve CHP Grup Baþkanvekili Haydar Erdem de gündem dýþý söz alarak Muharrem Ayý Haydar Erdem nedeniyle birer konuþma yaptýlar. Ýslâm coðrafyasýnda kardeþ kaný akmaya devam ediyor. Bu da tarihten ders alýnmadýðýný gösteriyor diyen Nurettin Karaca, Muharrem ayýnda birlik ve beraberlik mesajlarý üzerinde hassasiyetle durulmasý gerektiðini söyledi. Karaca, Bu nedenle Kerbela yý doðru okumak, doðru anlamak ve ibretler çýkarmak zorundayýz dedi. Muharrem Ayý nýn sevinç ve hüznün bir arada yaþandýðý bir dönem olduðunu belirten Haydar Erdem ise peygamberler tarihinden örnekler vererek Kerbela da yaþanan dramý anlattý. Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu durumun ortada olduðunu vurgulayan Erdem, Fikirlerimiz ayrý olsa da bu vatan ve millet için bir ve beraber olmamýz gerekiyor diye konuþtu. Ýl Özel Ýdaresi nin 5 mali yýlý teklif bütçesi 6 milyon bin TL olarak Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. Polat, Çorum daki madenlerin iþ güvenliði konusunda araþtýrma önergesi teklifinde bulundu. Çorum daki madenler mercek altýna alýnsýn CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Burçin Solmaz Polat, Çorum daki madenlerin iþ güvenliði ve ne durumda olduðunun incelenmesi konusunda araþtýrma önergesi teklifinde bulundu. Soma nýn acýsý unutulmadan denetimlerin yetersizliði nedeniyle Ermenek te ayný acý yaþandý diyen Burçin Solmaz Polat, Çorum daki denetimlerin Yusuf Kaya kalp ameliyatý oldu AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, geçirdiði kalp rahatsýzlýðý nedeniyle ameliyat oldu. Yusuf Kaya nýn saðlýk durumunun iyi olduðunu açýklayan Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýskilipli üyenin tedavisi nedeniyle 5 gün rapor aldýðýný kaydetti. Kaya nýn bu süre içinde Meclis çalýþmalarýna katýlamayacaðýný belirten Halil Ýbrahim Kaya, Arkadaþýmýza yeterliliðinin araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Bazý Meclis üyelerinin de konuyla ilgili görüþlerini dile getirmesinin ardýndan ilgili kamu kurumu yöneticilerinin Çorum daki madenlerin durumu konusunda Meclis i bilgilendirmesi ve bir maden iþletmesinin ziyaret edilerek çalýþmalarýn yerinde görülmesi kararlaþtýrýldý. Çocuk felci hastalýðý yok Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum da çocuk felci hastalýðýna rastlanmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak hazýrladýklarý araþtýrma önergesinin sonuçlarýný paylaþan Yurdanur Özzehinli, sýðýnmacý ailelerden dolayý bu hastalýðýn yayýldýðý yönündeki endiþelerin yersiz olduðunu kaydetti. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Toplum Saðlýðý Merkezi ni ziyaret ederek uzmanlardan bilgi aldýklarýný anlatan Özzehinli, Türkiye genelinde yapýlan baþarýlý aþýlama Burçin Solmaz Polat Özzehinli, Çorum da çocuk felci hastalýðýna rastlanmadýðýný açýkladý. Yurdanur Özzehinli çalýþmalarý nedeniyle çocuk felci hastalýðýnýn önlendiðini söyledi. Türkiye nin Dünya Saðlýk Örgütü nce Çocuk Felcinden Arýnmýþ Bölge olarak ilan edildiðini belirten Özzehinli, Yaptýðýmýz araþtýrma ve görüþmelere göre Çorum da çocuk felci hastalýðý görülmüyor ve bugüne kadar hiçbir vak a tespit edilmemiþ. Aileler rutin hizmetler çerçevesinde önerilen aþý takvimi doðrultusunda ve ayrýca uygulanacak olan çocuk felci aþýlama günlerinde çocuklarýný mutlaka aþýlatmalý ve bu konuda saðlýk personeline yardýmcý olmalý diye konuþtu. Yusuf Kaya

11 SALI KASIM Toyota serviste Forever fýrsatlarý RECEP MEBET Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Toyota Forever Kart sahiplerine Kasým ayýnda kaçýrýlmaz fýrsatlar sunuyoruz dedi. Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Kasým ayý fýrsatlarý hakkýnda bilgiler verdi. Toyota Forever Kart sahiplerine serviste benzersiz ayrýcalýklar sunuluyor. Forever kazandýrýr sloganýyla düzenlenen kýþ bakýmý kampanyasý tanýtýldý. Furkan Þimþek in karikatürü Hüküm de RECEP MEBET Çorumlu genç çizer Furkan Þimþek in karikatürü Hüküm Dergisi nin Kasým sayýsýnda yayýmlandý. Þarkýcý Leman Sam ýn kurbanla ilgili tartýþma oluþturan sözlerini konu alan karikatür, Ýhsan Þenocak ýn kurucusu olduðu Ýlmi ve Fikri Araþtýrmalar Merkezi (ÝFAM) nin yayýn organý Hüküm de yer aldý. Hüküm Dergisi editörü Çorumlu genç çizerin çalýþmalarýnýn devamýný dilerken konuyla ilgili açýklama yapan Furkan Þimþek ise karikatürünün yurt çapýnda daðýtýlan bir dergide yayýmlanmasýndan mutluluk duyduðunu ifade etti. Forever kazandýrýr sloganýyla düzenlenen kýþ bakýmý kampanyasý hakkýnda bilgi veren Fatih Kýrdý, 9 ve öncesi model Toyota sahiplerine yüzde 5 ten baþlayan yedek parça indirimi, yüzde den baþlayan iþçilik indirimi ve yüzde 5 e varan BP akaryakýt hediyesi sunuyoruz diye konuþtu. Tüm modeller için geçerli olan fýrsatlara da deðinen Kýrdý, litre Toyota orijinal motor yaðý hediyesinin yaný sýra ücretsiz far parlatma ve lastik alýmlarýnda bir sonraki bakým için indirim çeki sunduklarýný söyledi. Forever Kart ýn Toyota kullanýcýlarýna benzersiz imkanlar sunduðuna dikkat çeken Kýrdý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kampanya dahilinde plazamýza gelen Toyota sahipleri, 9 yýlý ve öncesi modellerde yüzde 5'ten baþlayan yedek parça, yüzde 'den baþlayan iþçilik indirimi ile yüzde 5 e varan akaryakýt hediyesinden yararlanacaklar. Tüm modellerin bakýmýnda ise litre Toyota orijinal motor yaðý hediye ederken ücretsiz far parlatma imkaný ve lastik alýmlarýnda bir sonraki bakým için indirim çeki de Toyota sahiplerinin olacak. Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve büyük avantajlardan yararlanmak için yapmalarý gereken tek þey, otomobillerini servisimize getirmeleri ve Toyota Forever'ýn ayrýcalýklar dünyasýndan faydalanmaya baþlamak olacak. Toyota Forever kartý olmayan müþteriler, Þamlýoðlu Otomotiv de anýnda kartýný çýkartarak, ayný gün içinde servis avantajlarýndan yararlanmaya baþlayabilirler. Kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve Forever Kart ayrýcalýklarýndan yararlanmak isteyen herkesi Toyota yetkili servisi Þamlýoðlu Otomotiv e bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyenler Toyota yetkili servisi Þamlýoðlu Otomotiv e davet edildi. Hüküm Dergisi yeni sayýsý Furkan Þimþek in karikatürü Hüküm Dergisi nde yayýmlandý. Eðitim-Sen Þube yönetimi, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Eðitim-Sen den suç duyurusu Hacýalioðlu Çorum da DENÝZ URAL Gözde ve Burhan Çelik in sahibi olduðu Hacýalioðlu Çið Köftecisi, Osmancýk Caddesi Ulucamii civarý numara /B de hizmete girdi. Önceki gün hizmete açýlan iþletmeyi tanýtan Gözde Çelik, meþhur Hacýalioðlu Çið Köftesi ni Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný söyledi. Etsiz çið köfte lezzetini müþterilerine sunarken hijyene büyük önem verdiklerini belirten Çelik, kaliteden asla ödün vermediklerini vurguladý. Çelik, Tamamen organik olan köftemizde et suyu, bulyon, çin tuzu gibi maddeler bulunmuyor. Ayrýca tüm ürünlerimiz gýda mühendisleri ve kimyagerler gözeiminde el deðmeden üretiliyor dedi. Çorum halkýnýn damak tadýna uygun lezzetler sunduklarýný anlatan Çelik, Ürünlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Hacýalioðlu Çið Köftecisi ne bekliyoruz diye konuþtu. Mehmet Öztürk DENÝZ URAL Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen), Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri hakkýnda görevi kötüye kullanmak ve yanlý davranmak iddiasýyla Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, konuyla ilgili olarak dün Adalet Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. Bazý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu açýklamada okul müdürlerinin atanmasý sürecinde oluþturulan sözlü sýnav komisyonlarýnýn adaletsiz bir yaklaþým sergilediðini öne süren Mehmet Öztürk, Eðitim Sen olarak haksýzlýk ve hukuksuzluk karþýsýnda hiçbir zaman susmadýk dedi. Uygulamayý eleþtiren Öztürk, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: HAKSIZLIÐIN VE HUKUKSUZLUÐUN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ Milli Eðitim Bakanlýðý, ilk defa ve yeniden okul müdürlüðü için yapýlan sözlü sýnav komisyonlarý ile siyasi kadrolaþmada hukuksuz uygulamaya geçen hafta imza atmýþtý. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde oluþturulan iki komisyonda Eðitim Bir- Sen üyelerinin dýþýnda kalan büyük bir çoðunluk sözlü sýnav komisyonlarý tarafýndan týrpanlanmýþtý. Bizler de sendika olarak geçen hafta Perþembe günü basýn açýklamasý yaparak yapýlan haksýz, hukuksuz, kayýrmacý uygulamayý kamuoyu ile paylaþmýþtýk. Yaptýðýmýz kamuoyu bilgilendirmesinin ne kadar doðru olduðu Kasým tarihinde ibreti vesika olarak ortaya çýktý. Kasým tarihinde yapýlan Çorum Eðitim Bir-Sen Þubesi Genel Kurulu'nda basýndan öðrendiðimiz bilgiler ýþýðýnda Sendika olarak okullara yönetici atanma sürecinde etkin rol oynadýklarýný ve üyelerinin yüzde oranýnda atanmasýný saðladýklarýný açýkladý. Þube Baþkaný Tahir Eþkil bizleri doðruladý. Çünkü puanlamayý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nde oluþturulan iki komisyon ile birlikte kendileri yaparak yüzde baþarý saðladýlar. Yandaþ-Sen, oluþturulan komisyonun ta kendisidir. Nasýl oluyor da bir sendika baþkaný yüzde baþarý saðladýk diyebiliyor? Yönetici deðerlendirme sürecinin aktif parçasý olan Eðitim Bir-Sen kimden güç alýyor da böyle bir açýklama yapýyor. Mülakatta yüzde baþarý saðlandýysa görünen o ki puanlarý komisyon ile Eðitim Bir-Sen Çorum Þubesi birlikte vermiþtir. Yapýlan bu uygulama ve açýklama ile öðretmenlerle, eðitim çalýþanlarýyla adeta dalga geçilmiþtir. Bu hukuksuzluðun bütün unsurlarý tarihe utançla geçecektir. Alýn sizin olsun artýk hiç bir deðeri kalmayan o koltuklar, tepe tepe kullanýn. Kul hakký ve mazlum edebiyatý yaparak, haksýzlýk karþýsýnda susarak ve onun bir parçasýna dönüþerek müdür olunur, bu tür müdürler tarihte çok görülmüþtür. Ancak ahlaken ve vicdanen mahkum olunmuþtur. TAM BÝR EKÝP ÇALIÞMASI 6- Ekim tarihleri arasýnda yapýlan sözlü sýnav komisyonunda da okul müdürlüðü için bir çok ilde olduðu gibi ilimizde de mülakattan önce AKP iktidarý ile milli eðitim müdürlükleri ve yandaþ-sen temsilcileri tarafýndan okul okul liste yapýlmýþ ve bu listedeki kiþilere yüksek puanlar verilmiþtir. Tekrar belirtiyoruz, bu sonuçlar tam bir ekip çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Milli Eðitim Müdürlükleri ve yandaþ sendika temsilcileri ile AKP iktidarý büyük bir çalýþma içine girerek, kimsenin gözden kaçmamasý için tek tek notlara müdahale etmiþlerdir. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü sözlü sýnav komisyonunun verdiði puanlar hükümsüzdür ve kabul edilemez. Hele ki, komisyonlarda görevlendirilen þube müdürlerinin atanmalarý hakkýnda yargýnýn yürütmeyi durdurma kararý da ortadadýr. Meþru olmayan komisyonlarca verilen bu deðerlendirme puanlarý da meþru deðildir. Çorum da 8 münhal kadro için Eðitim Bir-Sen üyesi kendi belirledikleri barajý geçmiþtir. Bunun yanýnda Türk Eðitim-Sen, 8 Eðitim-Sen, Eðitim-Ýþ, Aktif-Sen, 9 sendikasýz öðretmene ve üzerinde puan verilmiþtir. Ayrýca Eðitim Bir-Sen üyesi öðretmenlere bol kepçe puanlar verilirken diðerlerine çay kaþýðý ile verilmiþtir. Bu kadar adaletsiz, haksýz bir dayatma ile karþýlaþan eðitim emekçilerinin gözünde deðerlendirmelerin hiç bir geçerliliði yoktur. Eðitim Sen olarak haksýzlýk ve hukuksuzluk karþýsýnda hiçbir zaman susmadýk. Her zaman adaletten ve eþitlikten yana olduk. Bugün burada; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri hakkýnda verilen görevi kötüye kullanmaktan, yanlý davranmaktan dolayý Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunuyoruz.çünkü; bizler gerçek hukuk ve adalete güveniyoruz. Gözde Çelik, Hacýalioðlu Çið Köftesi ni Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný söyledi. Hacýalioðlu Çið Köftecisi, Osmancýk Caddesi numara /B de hizmete girdi.

12 SALI KASIM Davutoðlu tüm illere gidecek nayasa'yý deðiþtirmek için gerekli Aolan vekili çýkarmak için kollarý sývayan Davutoðlu, Haziran 5'e kadar bütün þehirlere gidecek. AK Parti, baþkanlýk sistemi ve bunun için gerekli olan yeni Anayasa'yý çýkarabilecek Meclis çoðunluðunu saðlamak için seferberlik ilan etti. Genel Seçimlerinde yüzde 9.9 oy alarak 6 milletvekili ile Meclis'e giren AK Parti, 5'teki genel seçimlerde oylarýný daha da artýrarak yeni Anayasa için gerekli olan en az milletvekili çýkarmak için kollarý sývadý. Çalýþmalara Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin hemen ardýndan baþlayarak 8 il, 9 ilçe, 96 belde, bin mahalleyi kapsayacak þekilde Türkiye'yi 6 bölgeye ayýran parti yönetimi, Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu koordinatörlüðünde 5. Olaðan Kongre Bilgilendirme ve Eðitim toplantýlarý ile teþkilatý bilgilendirdi. Denizli, Þanlýurfa, Erzurum, Ýstanbul, Ankara ve Nevþehir'de yapýlan toplantýlara her bölgenin milletvekilleri ile bölge sýnýrlarý içerisinde yer alan illerin milletvekilleri, il baþkanlarý, ilçe baþkanlarý ve diðer teþkilat üyeleri katýldý. Geçtiðimiz hafta yapýlan Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda kongre ve seçim süreci boyunca gitmediði vilayet kalmayacaðýný hatta büyük ilçeleri de ziyaret edeceðini söyleyen Baþbakan Ahmet Davutoðlu, kongre çalýþmalarýyla ilgili olarak Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu'dan sürekli bilgi alýyor.(türkiye) KYK müracaatlarýnda devrim gibi uygulama YK, baþvurularý 'Çok Noktalý KKontrol' sistemiyle denetlemeye baþladý. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) müracaatlarýnda 'devrim' gibi uygulama... Gençlik ve Spor Bakanlýðý, KYK'ya yapýlan yurt, burs ve kredi baþvurularýnda kullanýlan puanlama sisteminde yeni bir uygulamayý hayata geçirdi. Yeni sisteme göre; KYK'nýn yurtlarýnda konaklamak ya da kredi ve burs almak isteyen öðrencilerin beyanlarý, aralarýnda Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Þehircilik, Adalet, Gümrük ve Ticaret Bakanlýklarý'nýn da yer aldýðý farklý noktanýn bulunduðu 'Çok Noktalý Kontrol' adlý sistemden taranarak kontrol ediliyor. Bakanlýk böylelikle, özellikle ailesinin maddi durumu, yurtlarda öncelik tanýnan dezavantajlý gruplar içerisinde yer alma gibi sýralamayý ve burs-kredi sonuçlarýný etkileyen bilgilerde mümkün olan en doðru sonuca ulaþýyor. BEYANLARDAKÝ SUÝÝSTÝMAL ÖNLENECEK Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, konuya iliþkin deðerlendirmesinde, yeni sistemin suiistimalin önlenmesi ve mümkün olan en hakkaniyetli sonuca ulaþýlmasý için oldukça faydalý olduðunu belirtti. KREDÝ-BURS SONUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK Kýlýç, yakýn zamada burs ve kredi baþvuru sonuçlarýnýn açýklanacaðýný belirterek, "Yýl sonuna kadar 9 bin öðrenciyi tek bir çatý altýnda birleþtirecek Türkiye'nin en genç, en dinamik, en umutlu ailesiyiz" dedi.(akþam) Hýzla obezleþiyoruz zmanlar, Türk insanýnýn vücut aðýrlýðýnda artýþ Ugörüldüðünü belirterek, obezitenin hýzla arttýðýna dikkat çekti. Tüm dünyada ve Türkiye'de saðlýk harcamalarýnýn hýzla arttýðýný hatýrlatan Halk Saðlýðý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. M. Emin Dinççað, " Modern teknoloji ve bilgisayar saðlýk hizmetlerinde kaliteyi en üst düzeye çýkarttý. Ýnsanlarýn eðitim düzeyi arttý ve saðlýk hizmetlerine ulaþým kolaylaþtý. Vatandaþýn alým gücü arttý ve daha saðlýklý yaþamak için elinden geleni de yapýyor. Ama maalesef hastalýklar da hýzla artýyor. Bu çeliþki ve izah edilmesi gereken durum, önümüzdeki en önemli sorundur. Ebola korkusu, geliþmekte olan ülkelerdeki sýtma ve benzeri saðlýk sorunlarý, hýzla artan obezite ve beraberindeki kalp damar hastalýklarý, artan diyabet ve beraberindeki saðlýk problemleri, alzheimer gibi ciddi yaþam sorunlarý,artan ilaç tüketimi, tüm saðlýk uzmanlarýna raðmen,geliþmiþ enformasyon sistemlerinin devrede olmasýna karþýn epidemi þeklinde hem dünya hem de ülkemizde günümüzün ciddi saðlýk problemleri arasýnda önemini korumaktadýr. Geçtiðimiz günlerde yapýlan. Nefroloji Kongresi'nde sunulan araþtýrmaya göre, Trükiye'de obezite hýzla artmaktadýr. Bel çevresi esas alýndýðýnda 6 yýlýnda yüzde. olan obezite sýklýðý, günümüzde yüzde.8'e yükselmiþtir. 6 yýlýnda yüzde 5. olan hipertansiyon, bugünlerde yüzde.6'ya çýkmýþtýr. Son -5 yýlda diyabet oraný Türkiye'de ikiye katlanmýþtýr. Bugün her yüz kiþinin 'ü diyabettir (tip diyabet). Ortalama vücut aðýrlýðýmýz 5 yýllýk sürede. kilo artmýþtýr. Kalp damar hastalýklarý için önemli bir gösterge olan bel çevresi. santim artmýþtýr. Obezitenin en önemli ölçüsü olan vücut kitle indexi (VKÝ) 6.'den,.'e çýkmýþtýr. Bütün bu verilerin ýþýðýnda, her türlü harcamaya, her türlü bilgi birikimine raðmen artan saðlýk sorunlarý ve harcamalar, global düzeyde yeni stratejilere yeni anlayýþa gerek duyulduðunu göstermektedir" dedi. Saðlýk projeksiyonlarýnda, korunmaya ve önleyici saðlýk hizmetlerine daha çok önem verilmesi ve bu konuda eksikliklerin hýzla giderilmesi gerektiðinin altýný çizen Halk Saðlýðý ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. M. Emin Dinççað, "saðlýk hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduðu ve multisektörel bir yaklaþýmla, hastalýklarýn olmadan önüne geçmenin bir zorunluluk olduðu görülmelidir. Saðlýk, sadece saðlýk profesyonellerinin çabasý ve yaptýklarý ile baþarýlý olunabilecek bir alan deðildir" diye konuþtu. Ebola salgýnýnýn medyada yer almasýnýn halk saðlýðýna katký saðlayacak düzeyde olmadýðýný ifade eden Dr. Dinççað, "Medyanýn olayý yansýtmasý vatandaþta sadece korku ve panik oluþturmaktadýr. Oysa hem ebola salgýnýnda hem de hepatit, HIV ve diðer virutic bulaþýcý hastalýklarda korunma ve karantina tedbirleri aynýdýr ve panik oluþturmak yerine eðitim ve toplumun bilinçlendirilmesi daha faydalý olacaktýr" uyardý.(ýha) Ýklim deðiþikliði dönülmez yolda M den korkutan iklim Braporu!BM: iklim deðiþikliði dönülmez yolda BM Ýklim Raporuna göre küresel ýsýnma, deniz seviyesinin yükselmesi ve iklimsel deðiþiklikler sürecek. Tüm senaryolara göre. yüzyýl boyunca yüzey ýsýnmasýnýn artacaðý ve sera gazý salýnýmý hemen durdurulsa bile iklim deðiþikliði etkilerinin yüzyýllarca süreceði belirtildi. DENÝZ SEVÝYESÝ YÜKSELÝYOR Raporda ayrýca 9. yüzyýl ortalarýndan itibaren meydana gelen deniz seviyesindeki yükselmenin son bin yýlda olandan çok daha fazla olduðu ve 9- arasýnda deniz seviyesi yükselmesinin 9 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. Ýnsan kaynaklý sera gazlarý salýmýný, ekonomi ve nüfus yoðunluðundan kaynaklý olarak endüstri çaðý öncesinden artmakta olduðu ancak þimdi hepsinden daha yüksek olduðu vurgulanan raporda, atmosferdeki karbondioksit, metan ve nitrikoksid birleþiminin 8 bin yýlda yaþanmamýþ düzeyde olduðu kaydedildi. GELECEKTEKÝ RÝSKLER Raporda, süren sera gazlarý salýmýnýn iklimin tüm bileþenlerinde daha ileri düzeyde ýsýnma ve uzun süreli deðiþikliklere neden olacaðý, geri dönüþü olmayan etkileri olacaðý, iklim deðiþikliðini yavaþlatmak için gaz salýnýmlarýnýn sürekli ve saðlam bir þekilde düþürülmesini gerektiðinin altý çizildi. Tüm senaryolara göre. yüzyýl boyunca yüzey ýsýnmasýnýn artmasýnýn öngörüldüðü belirtilen raporda, "Muhtemelen sýcak dalgalarý daha sýk ve uzun süreli olacak, aþýrý yaðýþ vakalarý yoðunlaþarak ve sýklaþarak birçok bölgede sürecek. Okyanuslar ýsýnmaya ve asitlenmeye ve deniz seviyesi yükselmeye devam edecek. Sera gazý salýnýmý hemen durdurulsa bile iklim deðiþikliðinin etkileri yüzyýllarca sürecek" tespitlerine yer verildi.(trthaber) Kredi kartýyla borçlanma cazip hale geliyor lke ekonomisinin en büyük sorunu cari açýðýn Ükredi kartýyla kolay borçlanma sebebiyle büyüdüðü belirtildi. Tüketici Sorunlarý Derneði (TÜSODER) Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, Merkez Bankasýnýn (MB) kredi kartý faiz oranlarýný otomatiðe baðlamasýyla gelecek süreçte kart faiz oranýnýn daha cazip hale gelebileceðini söyledi. Aðaoðlu, MB'nin son yayýmladýðý tebliðe göre, kredi kartý akdi faiz oranlarýnýn sabitleneceðini anlattý. Bu oranlarýn, altýna veya üstüne geldiðinde deðiþtirileceðini belirten Aðaoðlu, þöyle konuþtu: "Kredi Kartlarý Kanunu'nun. maddesi, faiz artýþýnýn en az gün önce bildirilmesi ve tüketiciye 6 gün zarfýnda borcunu eski faiz oranýyla kapama imkaný tanýmýþ olduðundan borçlu, yeni faizi reddedebilecek, artýþtan etkilenmeyebilecektir. Oysa tüketici kredisi faiz oraný,5'in altýna indiðinde kart faiz oraný da düþmüþ olacak ve kredi kartýyla borçlanma daha cazip hale gelebilecektir. Bu, þu demek oluyor. Bankalar ve kart çýkaran kuruluþlarca kredi kartlarýna uygulanabilecek azami akdi faiz oraný, tüketici kredilerine uygulanan faiz oranýnýn azami yüzde 'si kadar yüksek olabilecek. Tüketici kredisi faiz oranlarý arttýkça, tüketici kredisiyle kredi kartý faiz makasý da kapanacak. Hýzlý ve kolay saðlanmasý nedeniyle nakit ihtiyacýndaki tüketicileri kartla borçlanmaya özendirebilecektir."

13 SALI KASIM.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: MUHARREM: 6 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Teþrin-i Evvel Hýzýr:8 KASIM ABD'de Barack Obama'nýn baþkan seçilmesi (8) - Lodos Rüzgârlarý - UNESCO Günü. 5.5 ÖÐLE ÝKÝNDÝ.. AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 8 Tüketici Hattý 5 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri 8 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) 9- HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 8 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY -8 METEOROLOJÝ Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna ehemmiyet vermeyenin imaný gider. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" VEFAT EDENLER -Gökdere Köyü' nden gelme, Eski Muhtar Mehmet ÇELÝKÇÝ' nin eþi, Avukat Mehmet ÇELÝK- ÇÝ' nin annesi; Nafiye ÇELÝKÇÝ. -Talat ve Aslan ARIDICI' nýn annesi, Ziya TAHTACI ve Abdullah KOÇAK' ýn kayýnvalidesi, Çorum Belediyesi' nden emekli Merhum Teyfik ARI- DICI' nýn eþi; Memnune ARIDICI. -Narlýk Köyü' nden gelme, Cengiz ve Baki AY- DOÐAN' ýn babasý; Ali Rýza AYDOÐAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kutlu görevlendirme Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Sungurlu Nolu ASM Çorum Tabip Odasý Delegesi Aziz Devletimizin güzide kurumlarý Saðlýk Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliði ile organize edilen Hac Saðlýk Ekibinde doktor olarak görevlendirildim. Bu görevlendirme gönüllülük esasý ile katýlmýþ olduðumuz mülakat sýnavý sonucunda saðlanmýþtý. Çok farklý bir heyecandý. Elbette oraya asil vazife olarak hac ibadetlerini yerine getirmeye gidecek olan hacýlarýmýza saðlýk hizmeti sunmaya gidecektik. Mesaimizden arta kalan zamanlarda da ibadet fýrsatý bulacaktýk. Gidiþ hazýrlýklarýna baþladýk, sevdiklerimizle vedalaþtýk. Buluþma noktasý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýydý oradaki toplantýya katýldýk. Henüz uçaða dahi binmeden saðlýk ekibi olarak tanýþmaya, kaynaþmaya baþladýk. Oradaki dostluk, kardeþlik ve samimiyet ortamýnýn kokularý gelmeye baþlamýþtý bile.. Havaalanýna ulaþtýk uçaðýmýza bindik besmeleler ve dualar ile yola koyulduk. Saðlýk ekibi de kendi arasýnda farklý guruplarý bulunuyordu. Biz Mekke Saðlýk ekibindendik. 8 Eylül gecesi uçaða bindik ve 9 Eylül sabahý Medine'ye ulaþtýk. Peygamberimizin Kabri Þeriflerini ziyaret ettik Mescidi Nebevi de namazlarýmýzý kýldýk. Burada bir buçuk günlük konaklamanýn ardýndan mikat sýnýrýnda ihrama girerek görev yerimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Mekke Diyanet Hastanesi'ne ulaþtýk. Bizden önce göreve baþlamýþ olan arkadaþlarýmýz tarafýndan ufak çaplý ama çok samimi bir karþýlama töreni ile karþýlandýk. Arkadaþlarýmýz bavullarýmýzý odalarýmýza kadar taþýmamýza yardým ettiler. Eþyalarýmýzý odalarýmýza yerleþtirdikten sonra guruplar halinde umre vazifemizi gerçekleþtirmek için Kabe'ye gittik ve ihramdan çýktýk. Devletimiz Mekke Aziziye Mahallesinde onaltý katlý bir bina kiralamýþ ve hastane olarak düzenleyip hacýlarýmýzýn hizmetine sunmuþ. Ayný zamanda bizlerin barýnmasý için de bu binanýn belirli katlarý tahsis edilmiþ. Tam teþekküllü bir hastanede bulunmasý gereken alanýnda uzman tüm hekimlerimiz tecrübeli yardýmcý saðlýk personeli ile birlikte poliklinik ve yataklý tedavi hizmeti sunarken, acil saðlýk hizmetleri, Türkiye'den getirilen ambulanslar ile ambulans hizmetleri ve hastaneye uzak otellerde açýlan civar otellerde kalan hacýlarýndan hizmet aldýðý saðlýk ocaklarý ile birinci basamak saðlýk hizmetleri hastanemizde sunulmaktaydý. Bir günlük dinlenmenin Kerbela ardýndan tanýþma ve koordinasyon toplantýsý yapýldý görev daðýlýmý oluþturuldu. Görevimize baþladýk. Her gün 8 saat vazife yapýyorduk kalan zamaný ise ibadet ve dinlenmeye ayýrýyorduk. Çok sýcak ve samimi bir ortam vardý. Profesör Hocalarýmýz baþta olmak üzere ülkemizde Bakan Müþavirliði Doçent, Saðlýk Müdürü Baþhekimlik gibi üst düzey konumda bulunan meslektaþlarýmýz gayet mütevazi olarak adeta ne iþ verilirse yapma gayretindeydi. Gurur kibir yoktu. Bu muazzam organizasyonu görünce devletimizin büyüklüðüne bir kere daha þahit oldum. Hacýlarýmýz için her þey düþünülmüþtü. Türkiye'den týrlar dolusu ilaç getirilmiþti. Arafat Sahra Hastanesi Günler çalýþma ibadet ve yeni dostluklar ile geçerken hepimizin heyecanla beklediði günler gelip çatmýþtý. Haccýn en önemli rüknü olarak Arafat Vakfesi için ''Arefe Gününden'' bir gün önce yani ''Terviye Günü'' nde Arafat Meydanýna gidilmesi gerekiyordu. Bunun öncesinde Arafat'da Çadýr Hastane kurulacaktý. Arkadaþlar gün öncesinden Baþhekimimiz ve Baþhekim yardýmcýlarýmýz önderliðinde diðer görevli arkadaþlar ve gönüllülerden oluþan ekip ile çalýþmalara baþladý. Kamyon kamyon malzeme hastanemizden Arafat'a taþýndý. Bununla birlikte yoðun bakým hastalarý ve servis hastalarý da kendilerine yardýmcý olmak üzere belirlenmiþ saðlýk personeli (doktor hemþire saðlýk memuru vs) arkadaþlarýmýzýn yardýmý ile Arafat'a ambulans ve otobüsler ile götürüldü.sorumlu arkadaþlarýmýz hastalarý Arafat'taki çadýr hasta servislerine yatýrdýlar. Arafat günü ihramlarýmýzla üçer saatlik nöbetler þeklinde görev yaptýk. Arafat'ta ibadet ve vazife tam olarak bir aradaydý. Çok farklý tecrübeler yaþýyorduk. Arafat'taki vakfemizi tamamlayýp Müzdelife'ye oradan da þeytan taþlamak için Mina'ya hareket ettik. Tabiki öncelikli olarak yine hastalar nakledildi hastalarýmýz taþlama ibadetini vekalet vererek yerine getirdiler. Durumu çok kötü olan hacýlar helikopterlerle vakfelerini yerine getirdiler. Bizler de Müzdelifeye otobüsle intikal ettik. Müzdelife vakfesini tamamlayýp taþ topladýk. Daha sonra yürüyerek Minaya haraket ettik. Bir buçuk saatlik bir yürüyüþün ardýndan Minaya ulaþtýk þeytan taþladýk. Ayný gece týraþ olup ihramdan çýktýk. Ertesi gün mesaimize devam ettik, mesai sonrasý ziyaret tavafýný gerçekleþtirdik. Ziyaret tavafýna gidemeyecek durumdaki hacýlarýmýzý yine görevli saðlýk personeli arkadaþlarýmýz sedyelerle tekerlekli sandalyelerle tavaf ettirdiler. Daha sonra bayramýn. ve. günleri tekrar þeytan taþlayarak hac vazifemizi tamamlamýþ olduk. Günler su gibi akýp geçmiþ vedalaþma vakti gelmiþti. O an vazife baþýnda olmayan ve daha sonra dönecek olan tüm arkadaþlarýmýz bizi hastane kapýsýndan uðurladýlar. Tam bir duygu yoðunluðu içerisindeydik. Kaldýðýmýz bir aylýk süre içerisinde bulunduðumuz manevi atmosferde öyle bir gönül baðlarý oluþmuþtu ki sanki ailemizden ayrýlýr gibi hissediyorduk. Bir yandan da mubarek beldeden ayrýlmanýn vermiþ olduðu burukluk vardý. Cidde havaalanýna ulaþtýk ve güzel memleketimize Allah'ýn izni ile vazifemizi ve ibadetlerimizi yerine getirmiþ olmanýn mutluluðu ile döndük. Buradan bir kere daha bu organizasyonda emeði geçen tüm yetkililerimize kurumlarýmýza ve orada görev yaptýðým tüm hacý arkadaþlarýma, bizim yokluðumuzda yerimize vekalet eden gözümüzü arkada býrakmayan iþ arkadaþlarým Dr. Hakký KORKMAZ ve Dr. Tuncay BOLAT'a selam saygý ve en derin þükranlarýmý sunuyorum. Bebek ölümleri 8 yýlda yarý yarýya azaldý Türkiye'de 6'da binde 6,5 olan bebek ölüm hýzý 'te,8'e geriledi. Türkiye'de 6'da binde 6,5 olan bebek ölüm hýzý 'te,8'e geriledi.bebek ölüm hýzý Doðu Marmara Bölgesi'nde bin canlý doðumda 5,5 iken Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde,9 çýktý. Hükümetin 5 yýlý programýnda, Saðlýkta Dönüþüm çerçevesinde yapýlan uygulamalar hakkýnda bilgi verildi. Yeni programa göre, kiþi baþý hekime müracaat sayýsý 'de, iken yýlýnda 8,'ye yükseldi. Saðlýk personeli sayýsý 8 binden 5 bine, aþýlama oraný ise yüzde 'den yüzde 98'e çýktý. Bu iyileþmeler doðrultusunda saðlýk hizmetlerinden duyulan memnuniyet oraný yýlýnda yüzde, olarak belirlendi. Yaklaþýk bin kiþiye düþen yatak sayýsý 6 yýlýnda 5,, 'de 6,5 ve 'te 6, oldu. Yaklaþýk bin kiþiye düþen hekim sayýsý ise 6'da 5 iken, 'de 'ye ve 'te 5'e yükseldi. Hemþire sayýsý ise yüz bin kiþiye 6'ta 9, 'de 8 ve 'te 8 oldu. Hekim baþýna düþen hemþire sayýsý da 6'da,9, ve 'te, olarak belirlendi. Bebek ölüm hýzý, annenin eðitim düzeyiyle orantýlý azalýyor Bebek ölüm hýzý 6'da binde 6,5 iken 'te,8'e geriledi. yýlýnda bebek ölüm hýzý Doðu Marmara Bölgesi'nde bin canlý doðumda 5,5 iken Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde,9 çýktý. Bu oran, yýlýnda OECD'de ortalama bin canlý doðumda, 'de ise AB'de bin canlý doðumda olarak kaydedildi. Bebek ölüm hýzýnýn, gelir seviyesi ve annenin eðitim düzeyiyle orantýlý olarak azaldýðýna dikkat çekildi. Anne ölüm oranlarý da yüz bin canlý doðumda 6'da 8,5'den 'te 5,9'a düþtü. SEZARYENLE DOÐUM YAKLAÞIK ÝKÝ KAT ARTTI ve yýllarý arasýnda doðum öncesi bakým alma oraný yüzde 8'den yüzde 98'e, doðumun saðlýk kuruluþunda yapýlma oraný ise yüzde 8'den yüzde 98'e yükseldi. Sezaryenle yapýlan doðumlarýn oranýnýn AB, OECD ve dünya ortalamasýnýn üzerinde çýktýðý vurgulandý. yýlýnda yüzde olan sezaryenle yapýlan doðum oraný yýlýnda yüzde 5,'e yükseldi. Bu oran yýlýnda AB'de yüzde 6,8, yýlýnda OECD ülkelerinde ise yüzde, olarak gerçekleþti. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 5 KASIM SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) 5 6 (pbx) 5 6 (pbx) 5 (Fax) Kerbela Asýrlar boyunca ehli imanýn yüreðinde bir acý olarak anýlan bir hicran idir Kerbele Anlatýldýðýnda gözlerden yaþlar aktý.. Kerbela Esaletin ve baþ kaldýrýnýn sergilendiði bir meydan idi Hilafet ve saltanatýn mücadelesi verildi.. "Adaleti izafiye" "Adaleti Hakikiye" Hazreti Ali (ra) ile baþlayan bir kavram idi.. Hilafetine itaat edenler ile, karþý çýkanlarýn mücadelesi idi.. Hazret Hasan (ra) ýn kanlý olaylarý engellemek maksadý ile hilafetten feragatinden sonra hadiseler hiç dinmemiþti.. Ýþte bu kanayan yarayý dindirmek için gitmiþti Hazreti Hüseyin (ra) Küfe ye Fakat aldatýlmýþ ve ihanet çemberine uðramýþtý.. Ýki cihan serverinin(asm) güzide torunu hazret Hüseyin (ra) Cennetin efendisi Ehli beytin güzidesi Güzel insan Bu acý hicraný gözyaþlarý ile her yýl anan alevi kardeþlerimizi takdir ile anmak lazým Benim çocukluðum Çorum da Alevi kardeþlerimizin yoðun olarak yaþadýðý Milönü semtinde geçti Çok güzel komþuluk iliþkilerimiz vardý Onlarýn zaman zaman bizleri "Yezit tohumu" diye rencide etmeleri çok zorumuza giderdi Yezit gibi zalim birini ehli imanýn sevmesi ve kabullenmesi mümkün deðildi Bu iddialarý ileri sürenler, ehli sünnet ve Alevileri birbirine kýrdýrmak istemeyi hedeflemiþlerdi.. Ýki gurubun infialine sebep olan Marksis kitleler ve derin kuvvetler malum Çorum hadiselerinin patlak vermesine zemin hazýrlamýþlardýr.. (Sürecek) 8, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 8.9 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 SALI KASIM TTB yi gerçek sahiplerine kavuþturmalýyýz Tedbir alýnmazsa kayýplar devam eder ðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet EÖztürk, Türkiye ekonomisinin iþçilerin ölü bedenleri üzerinde yükseldiðini bildirdi. Ýþ güvenliði önlemlerinin maliyet olarak deðerlendirildiði müddetçe her ün yeni kayýplarýn verileceðini belirten Öztürk, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Soma`da gazla boðulan iþçilerin acýsý dinmemiþken, Ermenek`te iþçi kardeþlerimiz suyla boðulurken son olarak Isparta`da öldürülen iþçilerin haberleri Türkiye'nin üzerine bir asansör gibi düþtü. Ahbap çavuþ kapitalizminin ahlaksýz iþ yaþamýnda kar sömürü ile birlikte yoksullarýn ocaðýna bir kez daha ölüm düþtü. Alýnmayan önlemler ve yapýlmayan denetimler sonucunda insanlarýmýz iþ cinayetlerine kurban verilmektedir. Ýþ cinayetlerinde dünya birincisi olan Türkiye`de iþverenler katil, devlet ise cinayetlerin bir numaralý sorumlusudur. Artýk emekçilerin ölü bedenleri ile zenginleþen bu sisteme dur deme vakti gelmiþtir. Herkes madenlerde, inþaatlarda, tarlalarda can veren emekçilerin yasýný alanlara çýkarak tutmalý, bugün Ermenek`te timsah gözyaþlarý döken yetkililerden hesap sormalýdýr. Türkiye ekonomisi biz öldükçe büyümekte (?), biz yaralandýkça grafikler yükselmektedir. Ýþ güvenliði önlemleri fazladan maliyet olarak deðerlendirildiði sürece her gün yeni kayýplar verilmeye devam edecektir. Meclis`te bu sýralarda yapýlan merkezi bütçe görüþmelerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý`na ayrýlan bütçenin düþürülmesi zaten yapýlmayan denetimlerin önümüzdeki dönemde iyice azalacaðýný göstermektedir. AKP hükümeti mevsimlik tarým iþçileri, inþaat iþçileri, ev eksenli çalýþan iþçiler ve madenlerde çalýþan iþçilerle ilgili uluslararasý sözleþmeleri imzalamamakta, cinayetleri kaderci mantýkla açýklamaya devam etmektedir. Dün Ermenek`te kameralara þov yapan bakanlar madenci ailelerini enel Saðlýk-Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi Gve Çorum Tabip Odasý Merkez Konsey Delegesi Dr. Selçuk Önce, Kasým günü bir çok ilin tabip odalarýndan olaðanüstü genel kurul için Ankara'ya giden delegelerin umduklarýný bulamadýðýný ve Kasým Kobani Direniþ Günü etkinliklerinin ortasýnda kaldýðýný söyledi. Türk Tabipler Birliði'nin 65. Olaðanüstü Genel Kurulu nda skandal bir karara imza atýlarak Kasým ýn Kobani için direniþ günü ilan edildiðini belirten Önce, Yaklaþýk ay önce hekim sorunlarýnýn tartýþýlacaðý ve idari konularýn karara baðlanacaðý gerekçeleri ile TTB Merkez Konseyi tarafýndan Kasým günü için olaðanüstü genel kurul çaðrýsý yapýlmýþ ve tüm tabip odalarý delegelerine duyurulmuþtu. Son haftadýr basýn yoluyla Kasým'da Kobani için direniþ günü ilan edileceðinin haberlerini almaktaydýk. ay öncesinden planlanmýþ TTB kongresinin, sözde Kasým Kobani Direniþ Günü ne denk gelmesi bu nedenle tesadüf olamaz! Bu durum açýkça gösteriyor ki, Kobani kapsamýndaki planlar çok daha öncesinden yapýlmýþ ve organize edilmiþtir. Parantez açarak belirtmekte fayda var ki, Suriye'deki komþularýmýza Kürt, Türkmen, Arap olsun farketmez, devletimiz topyekün kucak açmýþtýr. Komþuluk görevi yerine getirilmiþtir. Fakat buna raðmen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýndan aldýðý güçle ülkemizdeki tüm hekimleri temsil etme yetkisine sahip bu güzide kurumun temsilcilerinin, hekim sorunlarýyla ilgilenmek yerine yakýn bir zamanda Kobani'de basýn açýklamasý yapmalarý da bu açýdan bakýldýðýnda manidardýr. Sanki tüm sorunlarýmýz bitmiþ, sýra Kobani ye gelmiþtir. dedi. TTB Merkez Konseyi nin, 9 Ekim'de Cumhuriyet Bayramý tebrik mesajý dahi yayýnlamamasýnýn, son yaþanan genel kurulda milletin yapmýþ olduðu eþsiz ve manevi deðeri son derece yüksek olan Kurtuluþ Mücadelesi'nin Kobani ye eþdeðer pozisyona getirmesinin, yine önceki genel kurullarda Ýstiklal Marþý'nýn dahi okunmasýnýn gerekli olup olmadýðýný tartýþmaya açmasýnýn, durumun vehametini ortaya serdiðini ifade eden Dr. Önce, Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" diyerek ülkesinin hekimlerine duyduðu güveni açýkça dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkesine baðlý vatansever hekimleri olarak, ülke menfaatlerinin aksi yönde hareket ettiði açýkça belli olan odaklarca temsil edilmesine karþý dik duracaðýz. Türk Tabipler Birliði'nin konumu asla bu olmamalýdýr. Bu ülkenin hekimleri olarak TTB'yi yeniden gerçek sahiplerine kavuþturmak boynumuzun borcudur. Bu düþünce doðrultusundaki hekim arkadaþlarýmýzýn çoðunlukta olduðunu, ziyaretlerimizde verdikleri tepkilerden anlamaktayýz. Fakat sesimizin güçlü olmasý için çoðunluk olmamýz þart. Bu neden duyarlý tüm meslektaþlarýmý tabip odalarýna üye olmaya davet ediyorum. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Sorunlu deðil sorumlu sendikacýlýk aðlýk-sen Çorum Þu- Basýn ve Ýletiþim Sbesi Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, sendikal çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, Biz sendikacýlýða yeni bir boyut getirdik. Bizim anlayýþýmýz, çözüm odaklý anlayýþ. Sorunlu sendikacýlýk deðil sorumlu sendikacýlýk yapýyoruz. dedi. Dr. Selçuk Önce Saðlýkta yaþanan geliþmelerin ve deðiþmelerin yeni Türkiye hedefi ile birlikte gerçekleþtiðini belirten Lafcý, þu açýklamalarda bulundu; Yeni dönemde saðlýk çalýþanlarýnýn önemli beklentileri bulunmaktadýr. Bu beklentilerin karþýlanmasý için var gücümüz ile çalýþmaya devam edeceðiz. Demokrasiye her zaman inanýyoruz. Türkiye de demokrasinin tesisi çok kolay deðildir. Özellikle 96'lý yýllardan sonra, çok partili döneme geçildikten sonra bu ülkede millet üzerinde her yýlda bir bazý oyunlar oynandý. Ama son yýldýr demokrasi adýna, milletin iradesinin sandýða yansýtýlmasý adýna önemli adýmlar atýldý. Aðustos sabahý Türkiye'de yeni bir Türkiye sloganýyla uyandýk. Yeni Türkiye'nin bu günlere gelmesinde Saðlýk- Sen'in demokratik anlayýþý, demokrasiye ve insan haklarýna olan inancý, insana olan saygýsýnýn da katký saðladýðýna inanýyorum. Saðlýk-Sen olarak sendikacýlýðý farklý bir noktaya taþýdýk. Bu süreçte Saðlýk-Sen ailesi olarak millet iradesinin sandýða yansýmasýna ve Mehmet Öztürk millet üzerinde oynanan oyunlarýn son bulmasýna en büyük katkýyý hep beraber verdik. Saðlýkta dönüþüm ciddi olarak baþladý Saðlýk çalýþanlarýnýn da bu dönüþümden fayda saðlamalarý gerekiyor. Bu yüzden özlük haklarýna kavuþturulmalarý lazým. Özellikle saðlýk çalýþanlarýna þiddet olaylarýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerekiyor. Sendika olarak da bunun mücadelesini veriyoruz. Biz sendikacýlýða yeni bir boyut getirdik. Bizim anlayýþýmýz, çözüm odaklý anlayýþ. Elbette yeri geldiðinde meydanlara inilecektir ve demokratik haklar kullanýlacaktýr. Kullanýlmasý da gerekir. Demokratik tepki verilmesi gerekir. So- Hacý Nuri Lafcý runlu sendikacýlýk deðil sorumlu sendikacýlýk yapmak lazým. 9 yýlýndan bu yana çok fazla kazaným elde ettik. Neyi nerede, ne zaman isteyeceðinizi bilirseniz sonuca ulaþýyorsunuz. Bunu bilmeniz, çözüm odaklý olmanýz lazým. Saðlýk konusundaki çalýþmalarýmýzda da sonuç aldýk. (Haber Merkezi) azarlayacak kadar densizleþmiþtir. Isparta`nýn Yalvaç ilçesi yakýnlarýnda bahçeden elma toplayarak geçinen mevsimlik tarým iþçisi kiþilik midibüse 5 kiþi bindirilip çoðu kadýn olmak üzere 8 kiþi trafik kazasýnda feci þekilde can verdi. Bu sonuç kabile devleti anlayýþý ile sürdürülen çalýþma yaþamýnýn kendisidir. Bizler Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý olarak toplumsal emeðin sahip olduðumuz en deðerli þey olduðunun farkýndayýz. Bu yüzden emek alanýnda yaþanan her ölümün bütün deðerlerimizi bizden almak için iþleyen devlet ve sermaye iþbirliðinde gerçekleþtiðini biliyoruz. Okullarda ve üniversitelerde katledilen iþçilerin çocuklarýný yetiþtiren biz emekçilerin; artýk yeni cinayet haberleri duymaya tahammülü yok. Madende yaþayabildiði sürece çalýþan ama çocuklarýnýn baþýný okþayacak vakti kalmayan, inþaatta çalýþmak için hiç tanýmadýðý memleketlere giden, kendi topraklarý iþgal altýnda olduðundan baþkalarýnýn tarlalarýnda çalýþan anneleri ve babalarý sinsice katleden bu sistemde bizlerin öðrenecek hiç bir þeyi kalmamýþtýr. Sendikamýz hiçbir katliamýn ve cinayetin yanýnda yer almayan onurlu insanlarýn emek örgütüdür. Bu ülkenin geleceði olan çocuklarýmýza sýnýflarda pembe hayaller kurdurmayý ve yalanlarla onlarý kandýrmayý reddediyoruz. Her gün yeni canlarýmýzý alarak büyüyen ekonomide isimlerimizi deðil sayýlarýmýzýn ölçülmesine izin vermeyeceðiz. 9. yüzyýlda madenlerde yaþanan toplu ölümleri, Baðcýlar`da, Adýyaman`da ve Bursa`da katledilen kadýn iþçileri ve daha onlarca kaybýmýzý unutmuyor, unutturmuyoruz. Herkesi yaþanan katliamlara karþý ses çýkarmaya çaðýrýyor; Isparta`da katledilen iþçilerin ailelerine baþ saðlýðý diliyor, yaralýlarýn bir an önce saðlýklarýna kavuþmalarýný umut ediyoruz." (Haber Merkezi) 'Allah'tan korkun' diye uyardý MURAT ÇETÝN ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Teðitimde yönetici atama sisteminin iflas ettiðini savunarak, "Yandaþ operasyonu için düðmeye basanlar, operasyonu yönetenler, operasyonun birer piyonu haline gelenler hiçbir þeyden korkmuyorsa, Allah'tan korkmalýdýr." dedi. Sendika binasýnda dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yönetici görevlendirme konusundaki eleþtirilerini sýraladý. Üyelerin de katýldýðý toplantýda önce Eðitim Bir-Sen Baþkaný Tahir Eþkil'i eleþtiren Aydýn daha sonra da Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e cevaplandýrmak üzere sorular sordu. Aydýn konuþmasýnda, yöneticilik görevlendirmelerinde kýyým yaþandýðýný dile getirerek, "Tüm bu yaþanan kýyým sürecini, iddialarýmýzý bizzat Eðitim Bir-Sen baþkaný Tahir Eþkil kongrelerinde yapmýþ olduðu açýklama ile teyit etmiþtir." diye konuþtu. Aydýn konuþmasý sýrasýnda Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e de þu sorularý sordu: "Size baðlý bu þube müdürlerinizin bu ifadeleri dinlemelerinden rahatsýzlýk duymadýnýz mý? Bu sendika yönetici atama sürecinde nasýl etkin bir rol üstlenmiþtir? Birilerinin etkinliklerini deklare etmesinden sonra; Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine iliþkin yönetmelik çerçevesinde eðitim kurumlarýmýza müdür olarak görevlendirilecek yöneticiler için müdürlüðünüz toplantý salonunda yapýlan sözlü sýnavda, mülakata alýnan yönetici adaylarýnýn sýnavlarýný yaparken ve sonrasýnda komisyon tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerin doðruluk-dürüstlük-hakhakkaniyet-adalet-liyakat ölçülerini gözeterek yapýldýðýný söyleyebilecek misiniz? Hiçbir þekilde hiçbir kimseye imtiyaz tanýnmadýðýný, torpil yapýlmadýðýný, birilerinin ya da bir grubun komisyon üyelerine liste hazýrlatmadýðýný mý düþünüyorsunuz? Þayet bu düþüncedeyseniz çýkan sonuçlarý ve etkin rol oynayan bu þahsýn ifadelerini nereye koyacaksýnýz? Bir önceki müdürlük deðerlendirmelerinde müdürlük unvanýný taþýyamadýðý gerekçesiyle verilen notla 5 puan barajý altýnda býrakýlan kiþiler, Yýlý Müdürlüðe Ýlk Defa Ve Yeniden Görevlendirmeye Ýliþkin Sözlü Sýnavda, aradan geçen 5 gün içinde nasýl bir geliþme gösterdiler de barajýn üstünde kaldýlar? Komisyona bu durumu sordunuz mu? Milli Eðitim þube müdürü atamalarýný Danýþtay iptal etmiþtir. Danýþtay kararý ile atamalarý usulsüz olan þube müdürlerinin yaptýðý mülakatlar sizce hukuki midir?" Aydýn, neticede yönetici atama sisteminin iflas ettiðini vurgulayarak, "Eðitimciler nazarýnda böylesine usulsüz yapýlan yönetici atamalarýnýn hiçbir geçerliliði yoktur. Artýk tuz kokmuþ, adalet ölmüþtür. Bu süreçte kimlerin etkin rol oynadýðý, kimlerin tetikçilik yaptýðý gün yüzüne çýkmýþtýr. Yandaþ operasyonu için düðmeye basanlar, operasyonu yönetenler, operasyonun birer piyonu haline gelenler hiçbir þeyden korkmuyorsa, Allah'tan korkmalýdýr." uyarýsýnda bulundu. Aydýn toplantýnýn sonunda Kur'an-ý Kerim'den alýntý yaptý. Kayýt dýþý mülakat hukuksuz A ktif Sen Çorum Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Milli eðitim Bakanlýðý'nýn kayýt dýþý mülakatýnýn hukuksuz olduðunu iddia etti. Aðustos ayýnda binlerce okul müdürünü hukuku, hak ve adaleti hiçe sayarak görevden alan MEB'in, görevden alýnanlarýn yerine görevlendirilecek yeni müdürleri belirlerken de þaþýrtmadýðýný vurgulayan Yücel, açýklamasýnda özetle þöyle dedi; "Hükümeti koþulsuz destekleyen bir sendikaya üye olmayan müdürlerin neredeyse tamamýný görevden alan MEB, Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinde yapýlan göstermelik mülakatla, onlarýn yerine aðýrlýklý olarak siyasi/sendikal vesayete 'evet' diyenleri okul müdürlüklerine getirdi. Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri, okul müdürlüklerine görevlendirme yapmak için, sonucu daha en Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, basýn açýklamasý yaptý. baþýndan belli olan ve kimlerin müdür olacaðýnýn yazýldýðý listelerin ortalýkta dolaþtýðý bir ortamda göstermelik ve hukuksuz bir mülakat yaptý. Objektiflikten uzak, hiçbir ilmi kriteri bulunmayan bu mülakat sonucunda ortaya, "güler misin, aðlar mýsýn" dedirtecek, evlere þenlik bir sonuç çýktý. Aktif Eðitimciler Sendikasý olarak daha en baþta MEB'i uyarmýþ; kayýrmacýlýðýn, haksýzlýðýn, hukuksuzluðun önlenebilmesi için mülakatlarýn görüntülü kayda alýnmasýný önermiþtik. Ancak, son dönemde yaptýðý tartýþmalý eðitim düzenlemeleriyle milletimizi sürekli tedirgin eden MEB, bu yöndeki talepleri hiçe saydý. Ne görüntülü ve sesli kayýt yapýldý ne de verilen cevaplar tutanaða yazýldý. Ýstisnai olarak yazýlanlar da, okutulup imzalatýlmadý. Deðerlendirme sonuçlarýna göre, mülakata katýlan adaylardan birsendikanýn il ve ilçe teþkilatlarýnda görevli kiþilere, 9-95 gibi Aktif Sen Çorum Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Milli eðitim yüksek puanlar verilirken diðer adaylara ise daha düþük puanlar verilmek suretiyle idareci olma þansý tanýnmadý. Aktif Eðitim Sen olarak haksýzlýða uðradýðýný düþünen meslektaþlarýmýzý maruz kaldýklarý hukuksuzluklar karþýsýnda yasal zeminde sendikal mücadeleye davet ediyoruz. Yapýlmasý gereken öncelikle milli eðitim müdürlüklerine itiraz edilmesi, ardýndan da -gerekirsehukuki mücadele baþlatýlmasýdýr." dedi. (Haber Merkezi)

15 Doktora saldýrýya kýnama Üþüdür, EMEP Ýl Baþkaný oldu E mek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Baþkanlýðý na Meliha Üþüdür seçildi. Emek Partisi nin. Olaðan Genel Kurulu önceki gün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Genel Kurula; Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, KESK Dönem Sözcüsü ve SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Eðitim Sen Þube Sekreteri Cemal Gülcihan ve yönetim kurulu üyeleri, Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þube Baþkaný ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði Baþkaný Nurettin Aksoy, HDPÝl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý ile çok sayýda Emek Partisi üyesi katýldý. Divan Baþkanlýðý na Erdoðan Bolat ýn üyeliklere ise Hasibe Beyaz ve Kaðan Durak ýn getirildiði genel kurul, emek ve demokrasi mücadelesinde hayatýný kaybedenler için dakikalýk saygý duruþu ile baþladý. EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn ýn konuþmasý ile devam eden genel kurulda sýrasý ile EMEP GYK Üyesi Ýbrahim Akkaya ve sendika temsilcileri birer konuþma yaptý. Tek liste halinde yapýlan seçim sonucuna göre Meliha Üþüdür Ýl Baþkanlýðý na getirilirken, il yönetim kurulu üyeleri ise Muharrem Özünel, Seher Bolat, Ayhan Oðuz, Ercan Gökkaya, Cafer Gökmen ve Cuma Ercan dan oluþtu. Seçimden sonra kýsa bir deðerlendirmede bulunan Üþüdür, emekçi kadýn mücadelesi içerisinde geldiðini ve EMEP in de kadýn mücadelesine hassasiyetle yaklaþan bir parti olduðunu belirterek, Ýl Baþkanlýðý görevi boyunca Çorum da ezilen, sömürülen, haksýzlýða uðrayan tüm toplumsal kesimlerin mücadelesinin yanýnda olacaklarýný bildirdi. Dr. Mustafa Azak orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa ÇAzak, beraberinde Uzm. Dr. Mustafa Sungur, Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ve Dr. Selçuk Önce yle, hasta yakýnlarýnýn sözlü saldýrýsýna ve hakaretlerine uðrayan Uzm. Dr. Özgül Þimþek i görev yerinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasýnda açýklamalarda bulunan Tabip Odasý Baþkaný Dr. Azak, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Servisinde Nöbetçi Uzman Hekim olarak görev yapan meslektaþýmýz Dr. Özgül Þimþek, acilen sezaryene alýnmasý gereken hastasýnýn yakýnlarý tarafýndan hakaret ve sözlü saldýrýlarýna maruz kalmýþtýr. Hamile kadýnýn ve bebeðinin hayati risk durumu dahi varken kocasý ve yakýnlarýnca ameliyat masasýndan kaldýrýlmasý talep edilmiþ ve hasta tam kez ameliyat masasýndan kaldýrýlmýþtýr. Buna raðmen kadýnýn acil durumunun ciddiyetinin farkýnda olan Kadýn Doðum Uzmanýmýz; eþinin bu kritik durumunu önemsemeyen koca ve kayýnvalideyi ikna için de çabalamýþtýr. Geçen saatin sonucunda hasta yakýnlarý ancak ikna edilebilmiþtir ve hastanýn tedavisi baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Bu inanýlmasý zor durumu gerçekleþtirenlerin, toplam yýl Týp eðitimi görmüþ uzman arkadaþýmýza iþini öðretmeye kalkmalarý ise hadsizliktir. Edilen küfürlere ve hakaretlere raðmen vazifesinin bilinciyle hareket edip hastasýnýn acil durumunu göz önünde tutup baþarýlý bir ameliyat yapan Dr. Özgül Þimþek i, göstermiþ olduðu özveri nedeniyle kutluyor, tüm meslektaþlarým adýna teþekkürlerimi sunuyorum. Hastane duvarlarýný tekmeleyen, kamu düzenini bozan ve de en önemlisi özveriyle görevini yerine getirmeye çalýþan meslektaþýmýza aðza alýnmayacak küfürler yaðdýran bu þehir magandalarý ayný zamanda, biri kanamalý olmak üzere serviste bulunan diðer hastanýn tedavilerinin de aksamasýna sebep olmuþlar ve nöbet tutan tüm personeli periþan etmiþlerdir. Tüm bu duruma sebebiyet verenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gerekli tüm giriþimler yapýlacak ve Tabip Odasý olarak bizzat olayýn takipçisi olacaðýz. dedi. (Haber Merkezi) SP il yönetimi Ordu da eðitime katýldý Geçtiðimiz Pazar günü Ordu da 9 ilin il yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla eðitim düzenlendi. Eðitime Saadet Partisi (SP) Çorum Ýl Yönetimi katýldý. AKP SÝYASETEN BÝTMÝÞTÝR EMEP GYK Üyesi Ýbrahim Akkaya, AK Parti iktidarýnýn artýk siyaseten bittiðini ifade etti. EMEP Ýl Örgütü nün. Olaðan Ýl Kongresi nde konuþan Akkaya, Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Baþkanlýðý na Meliha Üþüdür seçildi. S aadet Partisi (SP) 5 seçimlerinin startýný verdiði -6 Ekim tarihlerinde Ankara da tüm ilçe baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlediði Çelikleþme ve Üretim eðitim programýndan sonra teþkilat içi eðitimlerine baþladý. Bu kapsamda geçtiðimiz Pazar günü Ordu da 9 ilin il yönetim kurulu üyelerinin katýlýmýyla yapýlan teþkilat içi eðitimlerine Saadet Partisi (SP) Çorum Ýl Yönetimi eksiksiz olarak katýldý. 5 seçimlerinde tek kurtuluþ yolunun Saadet Partisi olacaðý bilinci ile çalýþmalara hýz verildi. Hacý Arslan Tök yeniden baþkan Seçimlerden önce ilçe kongrelerini de tamamlayacak olan Saadet Partisi Ýl Teþkilatý, Pazar günü Sungurlu Ýlçe Kongresi ni de gerçekleþtirdi. Sungurlu kongresinde Ýlçe Baþkanlýðýna tek aday olarak giren Hacý Arslan Tök tekrar Ýlçe Baþkanlýðýna seçildi. (Haber Merkezi) AKP nin yýl önce iktidara gelirken, Y ile mücadele edeceðini söylediðini belirterek, Bu Y; yolsuzluk, yoksulluk ve Meliha Üþüdür yasaklardý. Gelinen noktada cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluðu bu iktidar döneminde oldu. Yoksulluk azalmamýþ tam tersi atmýþtýr. Yüzlerce iþçi katledilmiþtir. Yasaklar ise kaldýrýlmadýðý gibi yeni güvenlik önlemleri alýnmaya baþlandý dedi. Dünya emperyalist-kapitalist sisteminin büyük bir bunalým içerisinde olduðunu ifade eden Akkaya, kapitalistlerin kesin hâkimiyetini ilan ettiði 89-9 larda dünya halklarýna tek kutuplu, savaþsýz, sömürüsüz bir dünya vaadinde bulunduðunu ifade ederek, Emperyalistlerin bu yalanlarý çok uzun sürmedi. Dünyanýn birçok yerinde zulüm, iþgal, kan ve gözyaþý hâkim oldu. Halklar birbirine düþmanlaþtýrýldý. Umudumuzu emperyalistler ve onlarýn iþbirlikçilerinde deðil, kendi birleþik gücümüzden almak zorundayýz þeklinde konuþtu. Akkaya, direnen halklarýn her zaman emperyalistlerin oyununu bozduðunu vurguladý. Konuþmasýnýn devamýnda AK Parti nin uyguladýðý politikalara dikkat çeken Akkaya, iktidarýn artýk siyaseten bittiðini ifade ederek, Yalan ve kara propaganda ile kitleleri yedeklediler. Ancak ne yolsuzluklarla, ne yoksullukla, ne de yasaklarla mücadele ettiler. Yüzlerce iþçi katliamý bu dönemde oldu. Cumhuriyetin en büyük yolsuzluðu bu dönemde oldu. En demokratik kitlesel gösteriler yasaklandý dedi. Akkaya, EMEP in görevinin bu sistemden zarar gören tüm toplumsal çevreleri bir araya getirerek iþçi sýnýfýnýn iktidarýný kurmak olduðunu söyledi. (Haber Merkezi) SALI KASIM 5 Konferansa, TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu da katýldý. Kadýn Giriþimciler Ankara da toplandý nkara Kalkýnma AAjansý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler Kurulu iþbirliðinde Sürdürülebilir Kalkýnma Ýçin Giriþimcilik ve Ýnovasyonda Kadýn Konferansý Ankara'da gerçekleþtirildi. Konferansa, TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli, Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Üyeleri Serpil Kadife, Yüksel Kavukçu ve Yurdagül Sivri katýldý. Meyra Palace Otel de yapýlan konferansýn açýlýþýna Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Çiðdem Erdoðan Atabek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoðlu, TOBB Baþkan Yardýmcýsý Faik Yavuz, TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Birten Gökyay, Ankara Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi Prodüksiyon Ýskilip i görüntüledi ursa, Çorum Ýl ve BÝlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýskilipli Hüseyin Görgülü'nün gayretleri ile Prodüksiyon ekibinden Yapýmcý Ömer Aydoðdu, Sunucu Sema Pekkaya, Görsel Yönetmen Erhan Aptioðlu ev Kameraman Ýlker Baþbuða Ýskilip'i görüntüledi. TV ekibi ile birlikte Bursa Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Þükrü Köse, Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu (BÝLDEF) Baþkaný Mustafa Dursun, Bursa Çorumlular Dernek Baþkaný Hüseyin Görgülü, Bursa Çorumlular Derneði Baþkan Yardýmcýsý Veysel Topaloðlu, Bursa Afyon Karahisarlýlar Dernek Baþkaný Beyhan Gündüz, Bursa Anadolu Dernekleri Baþkaný (BADEF) Biret Elik, Bursa Tatlýcýlar Odasý Baþkaný Necip Taþ, Bursa Gümüþhaneliler Dernek Temsilcisi Fikri Aydoðdu, Bursa'da Meydan Gazetesinden Boybey Çelik, Kent Gazetesinden Mustafa Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslamda katýldý. düzenlediðimiz zaman erkeklerin katkýlarý olmadan çözüm üretemeyeceðimize bizler inanýyoruz. Giriþimcilik ruhu taþýyan ve bu özelliklerini uygulamada ön plana çýkarabilen kadýn giriþimcilerin varlýðý, ülke kalkýnmasýnda ve rekabet gücünün arttýrýlmasýnda göz ardý edilemeyecek kadar bir öneme sahiptir" dedi. Açýlýþta konuþma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, kadýnlarýn çalýþma hayatýna katýlmalarýnýn hem kendileri hem de toplum için büyük önem taþýdýðýný Nesrin Semiz, Ankara Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Arif Þayýk ve çok sayýda davetli katýldý. Konferansýn açýþ konuþmasýný yapan TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Birten Gökyay, etkinliðin gerçekleþmesine verilen desteklerden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Birten Gökyay, Kadýn giriþimciliði küreselleþme sonucu artan rekabet ortamýnda, yaratacaðý yeni ekonomik fýrsatlar nedeniyle büyümesinin önemli bileþeni konumundadýr. Kadýnlarla ilgili toplantýlar Tanýsan, Hayat Gazetesinden Esin Emir, Meydan Gazetesinden Murat Civanoðlu, Bilal Kayaaltý, Bursa Haber Gazetesinden Umut Kutluca ile Batý Trakyalýlar Derneði temsilcileri, Balgöç Temsilcileri ve Bursa Edirneliler Derneði Temsilcileri Ýskilip'i gezdiler. KÜLTÜR KÖPRÜSÜ ADLI PROGRAM BURSA AS TV'DE YAYINLANACAK Misafir heyet Ýskilip'te çarþý ve arastalarý, Etnografya Müzesini, Yazmalý Konaðý, Çatalkara Kültür Sanat evini, Ýskilip Kalesini, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Meyra Palace Otel de yapýlan konferansýn açýlýþýna Mezar ve Külliyesini gezdiler. Prodüksiyon Ekibi Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinde Belediye Baþkaný Recep Çatma ile röportaj gerçekleþtirdikten sonra Anýt Mezar alanýna hatýra fidaný diktiler. Prodüksiyon Ekibinden Yapýmcý Ömer Aydoðdu yaptýðý açýklamada, Kültür Köprüsü adlý programý çerçevesinde Balkanlardan Kafkaslara tüm Anadolu'yu gezerek her þehirde farklý bir gönül sofrasýna oturacak ve milli kültür bilincine katkýda bulunulacaðýný söyledi. vurguladý. Ýslam, yýlýnda,8 olan kadýn istihdam oranýnýn yýlýnda yüzde,'e ulaþtýðýný ve eðitim seviyesi yükseldikçe kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oranýnýn da yükseldiðini belirtti. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Sürdürülebilir Kalkýnma Ýçin Giriþimcilikte Kadýn baþlýklý panele geçildi. Etkinliðin öðleden sonraki bölümünde ise Sürdürülebilir Kalkýnma Ýçin Ýnovasyonda Kadýn baþlýklý panel gerçekleþtirildi. (Haber Merkezi) Bursa, Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýskilip in tanýtýmýný yaptý. Aydoðdu "Programýn amacý, Anadolu'daki tüm yurttaþlarýmýzýn birbirini yakýndan tanýmasýný saðlamaktýr. Aðaç dikmemizin amacý da Prodüksiyon olarak misafir olduðumuz her þehre ve ülkeye bir aðaç dikmek suretiyle Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak gayesi ve birlikte yaþama arzusu ile milletimizi temsilen geleceðe güçlü bir aný býrakmaktýr." dedi. Çekilen program ve Belediye Baþkaný Recep Çatma ile yapýlan röportaj önümüzdeki günlerde Bursa As TV'de yayýna girecek. (Haber Merkezi)

16 6 SALI KASIM Özel çocuklardan aþure etkinliði isk/emekli Sen Çorum Þube Baþkaný Ömer DSözüdoðru, zamlarý, iþçi ölümlerini, trafik kazalarýný ve verilmeyen promosyonlarý protesto etti. Sözüdoðru, Ýþ cinayetleri aralýksýz sürüyor. Soma da iþçi, Torunlar inþaatta iþçi, her gün ülkenin deðiþik kentlerinde en az 5 iþçi ve 8 Ekim tarihinde Karaman Ermenek ten gelen facia haberi. Hemen arkasýndan gelen Ýsparta Yalvaç'ta 8 ölümlü tarým iþçilerini taþýyan minibüsün devrilmesi sonucu kaza ve bugün de kaçak insanlarý taþýyan teknenin devrilmesi kaza ve gene 8 ölüm. Hep ölüm hep ölüm. Artýk emek örgütü olara bu ölümlere dur demek gerekmektedir. dedi. Ülkenin iþ cinayeti tarlasýna döndüðünü söyleyen Sözüdoðru, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Evet, 8 Ekim tarihinde öðlen saatlerinde, Karaman Ermenek te, 8 madenci suyun bastýðý ocak ta mahsur kaldý. Ne yazýk ki, yine özel sektör, yine maden ve yine iþ cinayeti, sizin anlayacaðýnýz, karþý karþýya olduðumuz facia öncekilerin tekrarýndan baþka bir þey deðildir. Bu facia duyulur duyulmaz, gerekli tedbirleri almayan ve aldýrmayan sorumlu bakanlar televizyon ekranlarýnda boy göstermeye baþlayýp, her seferinde duyduðumuz, ihmal varsa gereði yapýlacak, sorumlular hesap verecek açýklamalarý peþ peþe geldi. Buradan açýklýkla ifade ediyoruz, bizim bu nutuklara karnýmýz tok, eðer bu bakanlarda bir azýcýkta olsa vicdan kaldýysa kendileri ve sorumlu tüm bürokratlar derhal istifa ederler. Artýk yeter; biz Katliamdan, Katliama çizme giyen bakanlarý görmek, her katliamdan sonra söylenen yalanlarý ve temennileri tekrar tekrar duymak, istemiyoruz. Artýk yeter; adalet istiyoruz, ve diyoruz ki, adalet yoksa, eþitlik yoksa, emek düþmanlýðý, ayrýmcýlýk ve iþ cinayetleri devam ediyorsa, elimiz sizin yakanýzda olacak. Bildiðiniz gibi hükümet, doðalgaz ve elektrik fiyatlarýna Ekimde tarihinden geçerli olmak üzere, %9 zam yaptý. Doðrusunu sorarsanýz bu zam bizi çok þaþýrtmadý. Çünkü hükümet, her yýl ayný senaryoyu sahneye koymakta ve kýþ aylarýný fýrsat bilerek kýþýn temel tüketim ürünü olan enerji ürünlerine Ekim ayýnda zam yapmaktadýr. Asýl ilginç olan ise hükümetin kýþý fýrsata çevirme politikasýný toplumun kanýksamýþ olmasýdýr. Bu nedenle, her yýl tekrarlanan bu rutin uygulama çok cýlýz birkaç açýklama dýþýnda fazlaca tepki çekmemektedir. Ne yazýk ki hükümet bir kez daha, yanlýþ ekonomik ve siyasi politikalarýnýn sonucu ortaya çýkan bütçe açýðýnýn faturasýný vatandaþa çýkarmýþ ve fýrsatçýlýk yaparak kýþýn soðuk kýþ günlerinde 6 milyon vatandaþýn tüketmek zorunda kalacaðý enerji fiyatlarýna zam yapmak suretiyle fýrsatçýlýk yapmýþtýr. Sizin anlayacaðýnýz hükümetin, bu zamlarý savunurken, ekonomik þartlar zorladý, dolar yükseldi þeklinde ki açýklamalarý gerçeði yansýtmamaktadýr. Kuþkusuz bu zam, içinde milyonlarca emeklinin de bulunduðu tüm emekçi kesimleri vuracak ve onlarý yoksulluða KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü Saat:. KASIM Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme iþi hizmet alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 9 Ada No, l Parsel No,,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.86, Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat:.-.5 KASIM Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon MErkezi Müdürlüðü Saat:. KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü (Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No: 5 Çorum) Saat:. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý 8. kat Saat: 5. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri, Yiyecek Ýçecek Bölümü öðrencileri aþure ikram etti. 5 EY plakalý model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý 8. kat Saat:. KASIM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 5 ve 6 yýllarý için özel güvenlik personeli ( kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat:. KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Kat 5 Saat:. Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 5-6- Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: Çorum Saat:. 6 KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü 5-6- mali yýllarý 6 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Akkent Mah. Akkent Cad. No: ) Saat:. KASIM sürükleyecektir. Zira sanayi ve hizmet sektörlerinin temel girdilerinden olan enerji ürünlerine yapýlan bu zam, diðer tüketim ürünlerinin fiyatlarýnýn peþ peþe artmasýna yol açmaktadýr. Ülkemizin, dar ve sabit gelirli yurttaþlarýnýn, hayatlarýný çekilmez hale getiren bu uygulamalarýn asýl nedeni, insana yatýrým yapmayýp, her þeyi kýsa yoldan para kazanma üzerine kuran ve bunca doðal kaynaðýna raðmen bu ülkeyi enerjide dýþa baðýmlý hale getiren iktidar politikalarýdýr. Elbette bu politika sadece bu günkü iktidarýn uygulamasý deðildir. Geçmiþten bu güne uzun yýllardýr, Türkiye yi yöneten birçok iktidar, uluslar arasý sermayenin önlerine koyduðu ekonomik programý uyguladý. Dolayýsýyla kendi kendine yetecek kaynaða sahip olan bu ülkede, ülkenin kaynaklarýný deðerlendiren planlý bir enerji politikasý izlenmemiþ ve gerekli yatýrýmlar yapýlmayarak, Türkiye enerjide dýþa baðýmlý hale getirilmiþtir. Biz çok iyi biliyoruz ki, eðer Türkiye yi yöneten iktidarlar, planlý bir yatýrým programý izlemiþ olsalardý bu gün ülkemiz dýþa baðýmlý olmayacaktý. Ancak hepinizin de yakýndan takip ettiði ve bildiði gibi, 98 li yýllardan buyana ülkemizde uygulanmakta olan yeni liberal politikalarla, devletin planlama yapmasý ve halkýn ihtiyaçlarýný gözeten yatýrýmlara yönelmesi engellenmiþ ve 6 milyon insanýn geleceði uluslararasý tekellerin insafýna terk edilmiþtir. Doðalgaz ile elektrik fiyatlarýnýn TÜÝK tarafýndan açýklanan, yýllýk enflasyon oranýnýn üzerinde arttýrýlmasý enflasyon rakamlarýnýn gerçek oranlarý yansýtmadýðýnýn itirafýdýr. Ancak biz biliyoruz ki, piyasada zamlarý peþ peþe tetikleyecek olan bu yüksek artýþa raðmen hükümet yýlbaþýnda enflasyon düþtü naralarý atacak ve milyonlarca çalýþan ile emeklinin maaþlarýný, TÜÝK in açýkladýðý sözde enflasyon oraný kadar arttýracaktýr. Bu ürünlerin fiyatlarýnýn her yýl Ekim ayýnda arttýrýlmasýnýn açýklanmasýna ihtiyaç vardýr. Zira her yýl Ocak ayýnda maktu vergilere belli bir zam gelir. Bu zamlarýn belirlenmesinde kullanýlan endekse yeniden deðerlenme oraný denir. Yeniden deðerlemede oranýnýn tespitinde, her yýl TÜÝK in Ekim ayý sonu itibariyle açýkladýðý yýllýk enflasyon oraný dikkate alýnýr. Bir yýl önceki Ekim ayý ile için de bulunulan yýlýn Ekim ayý arasýndaki yýllýk süre için, TÜÝK tarafýndan açýklanan enflasyon oraný, yeni yýlýn Ocak ayýnda maktu vergilerin artýþ oranýný belirlemektedir. Dolayýsýyla piyasanýn tamamýna etkisi olacak olan enerji ürünlerinin fiyatlarýnýn her yýl Ekim ayýnda arttýrýlmasý bir sonraki yýlýn Ekim ayýna kadar geçecek bir yýllýk süreye yayýlacak olan zamlarýn etkisini azaltmaktadýr. Hükümeti, ülkemiz insanýnýn geleceðini ipotek altýna alan, dýþa baðýmlý ekonomik politikalarýný terk etmeye ve içinde sendikamýz üyelerinin de bulunduðu milyonlarca insaný kýþ aylarýnda maðdur edecek olan bu zammý geri almaya, tüm demokrasi güçlerini ise rantçý hükümet politikalarýna karþý mücadeleye çaðýrýyoruz. (Haber Merkezi) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Saat:.-.5 Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik T.C. Çorum. Ýcra Dairesi hizmet alýmý iþi.. Taþýnmaz: Çorum il, merkez Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve ilçe, 8 ada no, 5 parsel no, Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Ulukavak Mahallesi nde 6 Rektörlük Binasý. Kat Ýhale baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý Salonu iþi. Saat:. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Salonu Yurdu Müdürlüðü Saat:.-.5 Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü 5-6- mali yýllarý 6 aylýk. Taþýnmaz: Çorum il, merkez silahsýz özel güvenlik hizmet ilçe, 55 ada no, parsel no, alýmý iþi. Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No: 5 Çorum) Saat:. ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 95 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 99 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum.8 m mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 69 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.9, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 5 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Ç orum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri, Yiyecek Ýçecek Bölümü Alan Þefi Serdar Yýlmaz koordinesinde Muharrem ayý nedeniyle 'Aþure Etkinliði' düzenledi. Okul Müdürü Cafer Can, okul olarak her yýl olduðu gibi bu yýl da aþure etkinliðini gerçekleþtirdiklerini, etkinlikte emeði geçen Yiyecek Ýçecek Bölümü öðretmen ve öðrencilerini kutluyorum" dedi. Hazýrlanan aþure, okul bahçesinde öðrenci ve öðretmenlere daðýtýldý. (Haber Merkezi) Emekli-Sen den protesto Ömer Sözüdoðru Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5 ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 9 ada No, 59 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.,5. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 5 Ada No, 6 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, / hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 AN 8 plakalý, 99 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat:.-. 5 OCAK 5 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 5 ada no, 8 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no, sayfa no 5, nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65. Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat:.-. Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Yürüyüþü yapýldý. Saðlýk için yürüdüler alk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi koordi- Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü perso- Hnasyonunda, neli ve öðrencilerin katýlýmýyla Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Yürüyüþü yapýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü saat 9. da Yunus Emre Parký nda yapýlan yürüyüþte saðlýklý yaþamla ilgili pankart ve dövizler de taþýndý. Yürüyüþe Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Çiftçiye don uyarýsý Kobane de direnenler kazanacak Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, Halk Saðlýðý Laboratuarý Müdürü Mümtaz Altan, saðlýk personeli ve aileleri ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Mesleki ve Teknik Eðitim - Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Destek Hizmetleri Þube Müdürü Arslan Arslan, lise müdürleri ve 5.Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri katýldý. Ýki kurum arasýndaki samimi muhabbetin ardýndan etkinlik sona erdi. (Haber Merkezi) ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, çiftçi- don uyarýsýnda bulundu. Glere Bugün Çorum da orta kuvvette don olayý beklendiði belirtilen açýklamada tarýmsal faaliyetle uðraþan tüm vatandaþlarýn don olayýna karþý dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. (Haber Merkezi) Kasým Dünya Kobane ile Dayanýþma Günü ne- Kobane Dayanýþma Platformu tarafýndan deniyle yapýlan açýklamada, Kobane de direnenler ve onlarla dayanýþma içinde olanlar kazanacaktýr. IÞÝD ve AKP hükümeti kaybedecektir. denildi. Kasým, Dünya Kobanê ile Dayanýþma Günü ilan edildi. Dünyanýn birçok ülkesinde milyonlarca insan, Kobanê de IÞÝD vahþetine karþý direnenlerle dayanýþmalarýný ifade edecekler. Almanya dan Ýtalya ya, Ýskandinav ülkelerinden Fransa ya, Ýngiltere den Yunanistan a, Kanada dan Avustralya ya, Hindistan dan Ekvador'a, Ýspanya dan ABD ye kadar dünyanýn her köþesinde, yüzlerce kentte Kobanê deki direniþsahiplenilecek, dayanýþma sergilenecek, destek mesajlarý verilecek. Aralarýnda Nobel Barýþ Ödülü sahiplerinin, akademisyenlerin, aydýnlarýn, yazarlarýn, sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin de bulunduðu binlerce kiþinin çaðrýsý ile ilan edilen Kasým Dünya Kobane Günü münasebetiyle yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Demokratik, dayanýþmacý, þiddetten uzak, barýþçý bir hakkýn kullanýmý olarak gerçekleþecek etkinlikler, basýn açýklamalarý, toplantýlar ve yürüyüþler ile IÞÝD barbarlýðýna karþý ortak bir sesin yükselmesi, küresel düzeyde bir duygu birliðinin oluþmasý saðlanacak. Halklarýmýz da, küresel eylemin ruhuna ve içeriðine uygun olarak, dünyanýn çok farklý ülkelerinde gerçekleþecek olan dayanýþma etkinliklerine Türkiye den bir mesaj gönderip, demokratik ve barýþçý gösteri haklarýný kullanarak, Kobanêiçin yükselen ortak sese ve duyguya katýlacaktýr. Kobanê, dünyanýn her köþesinde, IÞÝD vahþetine ve saldýrganlýðýna karþý bir sembol haline gelmiþtir. Kobanê ile dayanýþmayý büyütmek, Irak ve Suriye de bu saldýrganlýðýn önünün alýnmasý ve püskürtülmesi için önemli bir duygu ve fikir birliðinin yaratýlmasýna yol açacaktýr. Dünyanýn diðer ülkelerinde olduðu gibi, Türkiye de de hükümetin yasaklama veya müdahale etme yerine, demokratik haklarýný kullanacak olan insanlara saygý göstermesi, anayasal güvence altýnda olan haklarýn kullanýmý konusunda duyarlý davranmasý, etkinliklerin demokratik bir çerçevede gerçekleþmesine imkan sunmasý gerekir. Oysa hükümet, özellikle Halklarýn Demokratik Partisi þahsýnda halkýmýzý tehdit etmektedir. En meþru hakkýmýz olan yürüyüþ hakkýný yasadýþý ilan etmekte ve gösterilere katýlacak olanlarý tehdit etmektedir. Biz barýþ dedikçe hükümet daha fazla kalekol yapmaktadýr. Biz kardeþlik dedikçe sözde Cumhurbaþkaný insanlarý sen Alevisin, sen Zazasýn diye bölmeye çalýþmaktadýr. Hükümet daha fazla demokrasi ve özgürlük yerine her yakýlan Toma nýn yerine beþ tane alacaðýz diye naralar atmakta ve diktatörlük yolundaki adýmlarýný hýzlandýrmaktadýr. Bizler bu ülkenin devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever insanlarý olarak tüm halklarýn eþit olduðu, tüm toplumsal kesimlerin devlet olanaklarýndan eþit yararlandýðý, emek sömürüsünün son bulduðu, barýþ, huzur ve kardeþliðin egemen olduðu bir Türkiye için mücadele ettik ve bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceðiz. Hükümetin gayrýmeþru tehdit ve þantajlarýna asla boyun eðmeyeceðiz. Hiçbir faþist hükümet, bugüne kadar bizleri hizaya sokmayý baþaramamýþtýr ve bundan sonra da baþaramayacaktýr. AKPhükümeti, bölücü ve ayrýþtýrýcý politikalarýný kanlý bir diktatörlüðe çevirme hevesindedir. Bunun için de emniyet güçleri ile halký karþý karþýya getirme çabasý içerisindedir. AKP hükümeti þayet çatýþmaya hevesli ise baþta emanet baþbakanýn, daha sonra da bakan, milletvekili ve ihalelerle zengin ettikleri sermayedarlarýn çocuklarýný göndersinler askere. Hükümet, gariban emekçi çocuklarýnýn kaný üzerinden halký tehdit etmeyi býraksýn. Aksi takdirde bu politikalarýn altýnda kalacaðý kesindir. (Haber Merkezi) T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ /6 ESAS Örnek No: 5* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %5'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %5'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 9// l.ýhale Tarihi : 6// günü, saat 5:5-6: arasý.. Ýhale Tarihi : // günü, saat 5:5-6: arasý. Ýhale Yeri : KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 9. SK NO: 6 ÇORUM No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL.., %8 9kk Plakalý, Model, RENAULT Marka, F9QU6C65 Motor No'lu, VFFLBKB66Y5995 Þasi No'lu, 9KK PLAKA SAYILI ARAÇ, MODEL, RENAULT MARKA, TRAFÝC G. CONFORT 9 66M TÝP, GRÝ RENKLÝ MÝNÝBÜSTÜR, ARACIN ÞANZUMANI YOK, FARLAR VE ÖN PANJUR YOK, YAN AYNALAR YOK, ARKA BAGAJ KAPAÐI YOK, YAN (SAÐ) KAPISI YOK, ANAHTAR YOK, LASTÝKLER ORTA DERECEDE, ÖN SAÐ KAPI CAMI YOK, ARKASTOP LAMBALARI YOK, ARKA KOLTUKLARI YOKTUR. (ÝÝK m./,/) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 6'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 6)

17 . Küme gollü baþladý SALI KASIM. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: Hitit Gençlikspor - Çorumspor Ýl Özel Ýdarespor - Eti Lisesi Gençlik Osmancýk Belediye- Osmancýkspor Ýskilipgücüspor - Ýskilipspor PUAN DURUMU : Centilmenlik gösterisi Çorumspor - Hitit Gençlikspor maçý öncesinde iki takým kaptan ve idarecileri ile hakemlere çiçek verirken görülüyor Ç orum. Amatör Küme Büyükler Liginde mücadele hafta sonu oynanan maçlarla baþladý. Oynanan maçlar öncesinde kulüpler birbirlerine çiçekler vererek baþarýlar dilediler ve centilmence bir sezon temennisinde bulundular. Sezonun ilk maçýnda iki kardeþ kulüp Çorumspor ile Hitit Gençlikspor karþýlaþtý. Ýki kulübün maçý Hitit Gençlikspor Baþkaný Niyazi Bulut Çorumspor antrenörü Korkmaz Alben e ile öncesinde yöneticiler centilmenlik gösterisi damga vurdu. Ýlk olarak Çorumspor ve Hitit Gençlikspor kaptanlarý ve idarecileri hem birbirlerine hemde maçýn hakemlerine çiçek vererek yeni sezonun baþarýlý geçmesini dilediler. Daha sonra ise Hitit Gençlikspor Baþkaný Niyazi Bulut, Çorumspor antrenörü Korkmaz Alben e Çorumspor logosu ve çiçek hediye ederek baþarýlar dilediler. Korkmaz Alben de Hitit Gençlikspor a ve tüm kulüpleri yeni sezonun kazasýz belasýz geçmesi dileðinde bulundu, Cumhuriyet Kupasý Genç Kýzlar Basketbol Turnuvasý sona erdi isesi Genç Kýzlar Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasýnda L mücadele sona erdi. Beþ takýmýn katýlýmý ile baþlayan ancak Spor Lisesi nin ihraç edilmesinin ardýndan dört takýmma oynanan turnu sonunda Anadolu Lisesi son maçýnda Ata- türk Anadolu Lisesi ni -8 yenerek turnuva þampiyonluðunu kazandý. Turnuvada dereceye giren takýmlarýn kupalarý bu akþam erkeklerde oynanacak final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törende verilecek. Atatürk Anadolu Lisesi: 8 - Anadolu Lisesi : SALON : Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral Ýbra- him Coþkun. ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Edanur, Ayça, Büþra, Zeynep, Göksu,. Beyza, Yeþim, Ýrem, Þeyma, Ece, Ýdil, Fedranes. ANADOLU LÝSESÝ : Ebru, Mine, Nuriye, Þeyda, Rana, Ezgi, Simge, Cansu, Meltem, PERÝYOTLAR :. Periyot: -5. Periyot: -9. Periyot: 6-8,. Periyot: 5- Atatürk Anadolu kýz takýmý ilk maçýnda Mehmetcik karþýsýnda ikinci periyotta gitti TAKIMLAR. Hitit Gençlik. Osmancýkspor. Eti Lisesi. HE Kültürspor 5. Ýskilipspor 6. Ýskilipgücüspor. Çimentospor 8.Osmancýk Bel. 9. Ýl Özel Ýdare. Çorumspor O G B M A Alaca Belediyespor ligden çekildi 9 Kasým Pazar : : - : - : - : - Y P HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor. Çorumspor - Çimentospor. Eti Lisesi Gençlik- Hitit Gençlikspor. Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor. Ýskilipspor - Osmancýk Belediyespor.. Amatör Küme de mücadele gollü baþladý Ligde oynanan dört maçta dört ve üzerinde gol atýlýrken gol yemeden haftayý kapatan Hitit Gençlikspor liderliðe oturdu. Haftanýn tek beraberliði ise Ýskilip derbisinden çýktý.. Amatör Küme Büyükler Liginde ilk hafta maçlarý sonunda Hitit Gençlikspor liderliðe yükseldi. Ligde ilk hafta maçlarýnda dört takým haftayý üç puanla kapatýrken haftanýn tek beraberliði Ýskilip derbisinden çýktý. Ligin ilk haftasýnda oynanan dört maçta 8 gol atýlýrken üç takým dört gol atma baþarýsýný gösterdi. Hitit Gençlikspor, Çorumspor önünde üç puaný dört golle kazanýrken Eti Lisesi ise Özel Ýdarespor önünde - lik üstünlükle üç puanýn sahibi oldu. Osmancýk derbisinde sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan Osmancýkspor, Osmancýk Belediyespor karþýsýnda ilk yarýda bulduðu gollerle -. Ýskilip derbisinde ise gülen taraf olmadý. Geçen sezonki BAL tecrübesi aðýrlýklý kadroyla lige giren Ýskilipgücüspor, genç bir kadro ile sezona baþlayan Ýskilipspor karþýsýnda son dakika golüyle iki puan kaybetti. Ligde ikinci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Ýkinci haftada üç maç merkezde oynanýrken iki maç ise ilçe sahalarýnda oynanacak. Sezona þampiyonluk parolasýyla giren Eti Lisesi Gençlikspor ilk maçýndaki galibiyeti ile iddiasýný ortaya koydu Kargý da baþpehlivan Recep Kara K argý Panayýrý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen karakucak güreþleri Kýrkpýnar güreþlerini aratmadý. Çayýr mevkiinde gerçekleþtirilen güreþler yoðun ilgi gördü. Güreþleri izlemeye gelen vatandaþlar sabahýn erken saatlerinden itibaren stadyuma akýn etti. Dua ile baþlayan güreþlerde Kargý nýn yaný sýra Çorum ve diðer illerden olmak üzere toplam sporcu kispet giydi. Güreþleri Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý, Garnizon Komutaný J.Üsteðmen Süleyman Erden, Ýlçe Emniyet Amiri Bünyamin Dede, Tosya Belediye Baþkaný Kazým Þahin, Hukukçular Derneði Baþkaný Avukat Cavit Tatlý ve binlerce güreþ severler izlerken dünya güreþ þampiyonu ve ayný zamanda Kargýlý olan Nazmi Avluca da onur konuðu olarak protokolde yerlerini aldý. Güreþ müsabakalarýna gösterilen ilginin yoðun olduðunu dile getiren Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ata sporumuz olan güreþe ilgi oldukça yoðun, ilçemizden ve özellikle farklý þehirlerden gelen izleyici- lerin sabahýn erken saatlerinde tribünlerdeki yerini aldýklarýný gördük. Buda güreþlere olan ilgili gösteriyor. Müsabakalara katýlýmda çok iyi bu yýl güreþçimiz Kargý çayýrýnda güreþiyor, Kargýnýn güreþte bu derece ilerlemesini tabi ki Kargý da yetiþmiþ bu topraklarýn insanlarý baþta olimpiyat þampiyonumuz Teyfik Kýþ, dünya þampiyonu olan Nazmi Avluca ve son olarak geçtiðimiz yýl Akdeniz Oyunlarýnda Dünya. olan Emrah Kuþ un çok etkisi var. Onlar bu baþarýlarý ile baþta ülkemizi ve ilimizi sonrada ilçemizi gururlandýrdýlar, onlarla Kargý olarak gurur duyuyoruz dedi. Þen, müsabakalara katýlan güreþçiler ve izleyicilere teþekkür etti. Güreþlerde her yýl olduðu gibi bu yýlda gü- reþ aðasý seçimi yapýldý. adayýn yarýþtýðý aðalýk yarýþý bin liradan açýldý. Panyýr güreþ aðalýðý için 5 bin lira veren iþ adamý Cafer Özsoy yýlý panayýr aðasý seçildi. Karakucak güreþlerinde her zaman olduðu gibi yine en büyük ilgiyi baþpehlivanlýk güreþleri gördü. Son derece çekiþmeli geçen baþpehlivanlýk mücadelesi sonunda rakibini yenen Recep Kara baþpehlivan olurken, Fatih Atlý ikinci, Murat Gençtürk ve Bayram Ertan da üçüncü oldu. Baþpehlivan olan Recep Kara nýn madal- yasý Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, ikinci olan Fatih Atlý nýn Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, üçüncü olan Murat Gençtürk ve Bayram Ertan a da madalyalarý Kargý Panayýrý Güreþ Aðasý Ýþ adamý Cafer Özsoy tarafýndan verildi. Baþpehlivanlýk güreþlerinde dereceye girenler ödül töreninde bir arada Kargý güreþlerinde baþpehlivanlýk için mücadele eden pehlivanlar davetliler ile birlikte toplu halde görülüyor

18 8 SALI KASIM Futbolcularýmý kutluyorum golünü gördük. Golden sonra bir süre bocaladýk daha sonra toparlandýk ve tekrar öne geçtik. Ýkinci yarýda rakip saha avantajýný kullanarak beraberlik için yüklendi bizde bu bölümde iyi kapandýk ve kontrataklardan rahatlatacak golü aradýk. Savunmada baþarýlý olarak rakibe gol izni vermedik son bölümde bulduðumuz golle maçý - kazanmayý baþardýk. Yoðun yaðmur altýnda çok zorlu bir mücadele Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir veren ve sonunda hakettikleri üç puaný alan futbolcularý oldukça zorlu bir maçtan üç puanla ayrýldýklarý için kutluyorum, Ligde üst üste iki maçý kazanarak çýkýþa mutlu olduklarýný bu galibiyetlerin takýmýn öz güvenini geçtik ve hakettiiðimiz yerlere geleceðimize inanýyorum, Geç oluþmuþ bir takým olarak her geçen gün daha kazandýrdýðýný belirterek tüm futbolcularý kutladý. Aydemir, geçen hafta Ladik Belediyespor karþýsýda iyi gidiyoruz. Þimdi önümüzde üç tane zorlu maç var. alýnan galibiyetin takýma büyük moral olduðunu bu Bu maçlardan alabileceðimiz en fazla puaný alarak moralle Fatsa maçýnýda galibiyet için hazýrlandýklarýný çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz dedi. belirterek Rakimizde son sýralardan kurtulmak ve Aydemir, takým olarak elde edilen bu baþarýlarda çýkýþa geçmek için sahasýndaki maçý kazanmak amacýyla maça çok istekli çýktý. önemli olduðunu söyledi. Futbolcularýn ekonomik yeni oluþan yönetimin yaptýðý çalýþmalarýnda son derece Ýki gün devam eden ve maç sýrasýnda da bi ara sorunlarý ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda yapýlan oldukça yoðun þekilde yaðan yaðmur nedeniyle saha olumlu çalýþmalarýn futbolcularýn moral motivasyonunu oldukça aðýrlaþmýþtý. Maça oldukça iyide baþladýk ve artýrdýðýný belirterek, alýnan bu galibiyetlerinde yönetimin çalýþmalarýna çok büyük katký verdiðini sözlerine erken bulduðumuz golle öne geçtik. Ancak hemen golden sonraki bir anlýk rehavetle kalemizde beraberlik ekledi ve baþkan ve yönetime teþekkür etti. Zirvedekiler kaybetti Ulukavakspor üste tutundu BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Fatsa Belediye - Ulukavakspor : - 9 Bafraspor - Ünyespor : - Ladik Belediye- Kastamonuspor : - Sinopspor - Karabük Soðuksu Yenice : - Güzel Orduspor - Çarþambaspor : -6 Bartýnspor -Termespor : - Turhalspor - Yeni Amasyaspor : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Yeni Amasya Kastamonuspor Karabük Yenice Termespor 5 Çarþambaspor 6 Ladik Belediye Bartýnspor 8 Güzel Orduspor 9 Turhalspor Ulukavakspor 9 Bafraspor Sinopspor Ünyespor Fatsa Belediye O G B M A Y P Önümüzdeki hafta programý 9 Kasým Pazar Ulukavakspor - Yeni Amasyaspor. Çarþambaspor - Bartýnspor. Kaptan DÇ Karabük Yenice- Güzel Orduspor. Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor. Sinopspor - Turhalspor. Termespor - 9 Bafraspor. Ünyespor - Ladik Belediyespor Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, Ladik galibiyetin verdiði moralle Fatsa deplasmanýnda yoðun yaðmur altýnda oynanan maçta zorlu mücadeleyi kazanan futbolcularýný kutladý. Aydemir, her geçen gün daha iyiye gittiklerini yeni yönetimin çalýþmalarýnýnda bu iyiye gidiþe önemli katký yaptýðýný belirterek Çýkýþýmýz sürecek dedi. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta yedinci hafta maçlarýnda zirvedeki takýmlar puan kaybetti ve zirve yarýþý iyice kýzýþtý. Temsilcimiz Ulukavakspor üst üste ikinci maçýnýda kazanarak üst sýralara tutunmayý baþardý. Grup lideri Yeni Amasyaspor, Turhalspor deplasmanýnda maðlup duruma düþmesine karþýn son dakikalarda bulduðu golle deplasmandan - lik beraberlikle dönerek bu haftayýda namaðlup geçerek zirvedeki yerini korudu. Liderip takipcisi Kastamonuspor da Ladik Belediyespor deplasmanýndan - lik beraberlikle dönerek haftayý bir puanla kapattý ve liderlik fýrsatýndan yararlanamadý. Sezona çok kötü baþlayan ancak sonraki haftalarda çýkýþa geçen Karabük Soðuksu Yenice takýmý Sinopspor deplasmanýndan tek golle üç puaný alarak ayrýldý ve üçüncü sýraya kadar yükseldi. Grupta zirve mücadelesi veren iki takým Bartýnspor ile Termespor arasýndaki maçtan - lik galibiyetle üç puan alarak ayrýlan Termespor zirve yarýþýný sürdürdü. Haftanýn en sürpriz sonucu ise Güzel Orduspor ile Çarþambaspor maçýndan çýktý. Konuk takým altý maçta beþ gol atarken bu maçta 6- galip dönerek haftayý üç puanla kapattý. Bafraspor ise Ünyespor önünde aldýðý - lik galibiyetle çýkýþýný sürdürdü. Temsilcimiz Ulukavakspor ise geçen hafta Ladik Belediyespor önünde aldýðý üç puanýn verdiði moralle çýktýðý Fatsa Belediyespor deplasmanýndan - lik galibiyet ve üç puanla dönerek grupta üst sýralara tutunmayý baþardý. Ligde sekizinci hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Ulukavakspor bu hafta sonu grup lideri ve þampiyonluk adaylarýndanyeni Amasyaspor u sahasýnda konuk edecek orum Belediyespor U Ç6 takýmý Teknik Direktörü Alpay Ardýk UEFAAkursuna katýldý. Alpay Ardýk dün baþlayan Zonguldak havalarda Ç orum Belediyespor un grubunda liderliðini sürdüren Zonguldak Kömürspor havalarda. Yedi yýl aradan sonra. lige yükseldiði sezon BAL daki kadrosunu yaptýðý takviyelerle baþlayan ve çok iyi bir hava yakalayan Zonguldak Kömürspor tüm maçlarýný -8 bin kiþiye Zonguldak Kömürspor da liderlik keyfi sürüyþor Alpay Ardýk UEFA A kursuna katýldý oynuyor. Taraftarlarýnýn verdiði destekle iç saha maçlarýnda rakiplerine büyük üstünluk kuran Zonguldak Kömürspor son olarakta grubun güçlü takýmlarýndan Manavgatspor karþýsýnda aldýðý galibiyet büyük coþkuya neden oldu. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan sahada futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük coþku yaþadýlar. Haftayý lider kapatan Zonguldak Kömürspor da 9 numalarý formayý giyen Kenan Aþkan da arkadaþlarýyla birlikte saha içinde bir arkadaþlarýný havaya atarak galibiyet sevincini doruða çýkardýlar. ve 5 Kasým a kadar Manavgat Sendede Lüxe Otel de yapýlacak olan UEFAAkursunun ikinci aþamasýna katýlýyor.. Kursa eðitmen olarak Futbol Federasyonu antrenörlerinden Yücel Uyar, Atila Yüce, Nedim Karadeniz ve Osman Öngen katýlacak. Kursun ilk aþamasý Mayýs ile 5 Haziran tarihleri arasýnda yapýlmýþtý. Alpay Ardýk ikinci kursa katýlarak A Osmancýk ÝBD Badminton da baþarýlarýna bir yenisini ekledi Mesut Sezer den bir altýn bir gümüþ Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badminton da baþarýlarý hýz kesmeden devam ediyor. Son olarakta 5 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý nda Mesur Sezer bir altýn bir gümüþ madalya kazandý. Kasým ile Aralýk tarihleri arasýnda Ankara da yapýlan 5 Yaþ Altý Türkiye Badminton Þampiyonasý nda Osmancýk ÝBD Antrenöre Burak Köse yönetiminde katýlan sporculardan Mesut Sezer karýþýk çiftler kategorisinde Erzincan dan Dilara Subaþý ile birlikte mücadele etti ve Türkiye Þampiyonluðunu 5 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý nda karýþýk çiftlerde altýn, tek erkeklerde ise gümüþ madalya kazanan Mesut Sezer madalya töreni sonunda Badminton Federasyonu Baþkaný Murat Özmekik ve antrenörü Burak Köse ile birlikte görülüyor ayanlar. Voleybol BLigindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sezonun ilk maçýnda sahasýnda Samsun Spor Lisesi önünde - öne geçtiði maçý - kaybederek sezona bir puanla baþladý. Pazar günü Osmancýk Spor Salonu nda oynanan maçta Osmancýk ÝBD takýmýný mülki amirler ile birlikte beþ yüz kadar taraftar taraftar izledi. Maça oldukça etkili baþlayan temsilcimiz Osmancýk ÝBD rakibi önünde ilk seti 5- ikinci setide 5-5 kazanarak rakibi önünde - öne geçti. Üçüncü seti alarak maçtan üç puanla ayrýymayý çok yakýn olan Osmancýk ÝBD kýz takýmý bu sette final bölümünde savunmada yaptýðý hatalarla seti 5- kaybetti. Bu setten sonra ilk iki sette fiziksel üstünlüðünü kaybeden temsilcimiz rakibin savunmadaki direnci karþýsýnda etkili olamadý ve dördüncü setide 5- kaybederek karþýlaþmayý tybreak setine taþýdý. Final setinde rakibi önünde maçý kazanma adýna verdiði mücadele ile öne çýkan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bu setide 5- kaybedince salondan - maðlup ayrýlarak sezona bir puanla baþlarken konuk takým iki puanýn sahibi oldu. Osmancýk ÝBD bayan voleybol takýmý sezonun ikinci maçýnda bu hafta sonunda Samsun kazandý. Sezer, tek erkekler kategorisinde ise final maçýný kaybederek Türkiye ikincisi oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Osmancýk ÝBD Badminton Antrenörü Burak Köse, elde ettikleri bu baþarýlarýn her zaman kendilerini yalnýz býrakmayan ve yanlarýnda olan kulüp Baþkaný Ýsmail Burak Derindere ye teþekkür etti. Burak Köse ayrýca bu þampiyona giderlerini karþýlanmasýnda kendilerine sponsor olan Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz a teþekkür etti. Burak Köse, ilçede Badminton branþýnda elde edilen bu baþarýlar karþýlýðýnda yýllardýr ihtiyaç duyduklarý kort ve tüy top ihtiyaçlarý konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný belirterek bu konuda ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi. - ÝBD nin sultanlarý - - ý koruyamadý Voleybol. ligindeki temsilcimiz Osmancýk ÝBD ilk maçýnda sahasýnda Samsun Spor Lisesi önünde - öne geçtiði maçta sonraki bölümde fiziksel olarak oyundan düþünce salondan - maðlup ayrýldý. 9 Mayýs Üniversitesi deplasmanýnda mücadele edecek, Hakan Çýtak lý milli takýmdan iki madalya Kemer de yapýlan Uluslararasý Bocce turnuvasýnda Hakan Çýtak ýn görev yaptýðý Erkekler vole petank branþlarýnda bir altýn bir gümüþ madalya kazandý. Kültürspor an- Hakan HEtrenörü Çýtak ýn da görev aldýðý Antalya Kemer Uluslararasý Bocce turnuvasýnda milli takým baþarýlý sonuçlara imza attý. Geçtiðimiz hafta içinde Kemer de yapýlan Uluslararasý Bocce turnuvasý Kemer Ralli Alaný nda yapýldý. Turnuvaya Türkiye ile birlikte Fransa, Cezayir, Tunus, Japonya Ýsviçre ve Letonya dan yaklaþýk sporcu katýldý. Turnuvada HE Kültürspor Antrenörü ve Bocce Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak Petank ve Volo maçlarýnda milli takým antrenörü olarak görev yaptý. Çýtak ýn görev yaptýðý branþlardan Erkekler Vole gelenekselde milli takým birinciliði kazanýrken Petank müsabakalarýnda ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. Hakan Çýtak, milli takým ve Uluslararasý turnuvalarda elde ettiði tecrübeleri Çorum da sporcularýnada aktararak önümüzdaki yýllarda milli takýma sporcu göndermeyi Hakan Çýtak milli takýmla derece yapan sporcularla birlikte amaçladýklarýný söyledi.

19 Milli Eðitim Bakanlýðý, Rotasyon Yönetmelik Taslaðýný yeniden deðerlendirecek. Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði taslaðý yeniden deðerlendirilecek. Taslak kamuoyuna açýlarak binin üzerinde görüþ alýndý. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Haklarý Genel Müdürü Hamza Aydoðdu, deðerlendirmelerin büyük çoðunluðunun olumlu olduðunu ancak 8 yýl ayný kurumda bulunan öðretmenlerin yer deðiþtirmesi ve özel sektörde çalýþan eþlerin kesintisiz yýl sigortalý olmasý yönündeki düzenlemelere bazý YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 5-8 arasý cilt faturayý kaybettim. Hükümsüzdür. Serkan SÝPAHÝ Macit oðlu //995 Çorum Doðumlu Ayýþýðý Yapý Sistemleri Kale Mah. Uður Mumcu Cad. No: 58 ÇORUM (Ç.HAK:5) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum arasý A serili cilt irsaliyeli faturamý ve arasý Aserili cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut ÖZGENÇ Vergi No:696 (Ç.HAK:) YÝTÝK Sivas Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 58 FY 95 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Yasemin OZAN Mehmet kýzý //98 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:6) Yitik Osmancýk Kaymakamlýðýndan Almýþ Olduðum Adýma Kayýtlý Ve Ruhsatlý Tekkýrma Yerli 6 Cal, 9 Seri Numaralý ve Çift Kýrma Yerli 6 Cal, Seri Numaralý Yivsiz Av Tüfeklerimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Durna Ali Oðlu 965 doðumlu. Öbektaþ Köyü Osmancýk (Ç.HAK:9) Gýdalarla ilgili yeni düzenleme Bal, katý ve sývý yaðlar, tereyaðý, kaymak, fermente süt ürünleri, yaprak çay ve kuru makarnaya eklenemeyecek katký maddeleri artýrýldý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn "Türk Gýda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliði Taþýyan Gýda Bileþenleri Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, bal, bitkisel ve hayvansal kaynaklý emülsifiye edilmemiþ katý ve sývý yaðlar, tereyaðý, aromalandýrýlmamýþ pastörize ve sterilize (UHT dahil) süt, pastörize krema ve kaymak, fermentasyondan sonra ýsýl iþlem görmemiþ aromalandýrýlmamýþ fermente süt ürünleri, aromalandýrýlmamýþ yayýk altý, kahve (aromalandýrýlmýþ kolay çözünebilen kahve hariç) ve kahve ekstraktlarý, aromalandýrýlmamýþ yaprak çay, þeker, kuru makarnaya (glutensiz, gluteni azaltýlmýþ ve düþük proteinli diyet amaçlý makarnalar hariç) eklenemeyecek katký maddeleri artýrýldý. Söz konusu gýda ürünlerinin imalatýnda bugünden itibaren aralarýnda "vinylbenzene" ve "methyl methanethiosulfonate"ýn da bulunduðu katký maddeleri kullanýlamayacak. Bugünden önce faaliyete baþlamýþ gýda iþletmecileri tarafýndan piyasaya arz edilen ve belirtilen maddeleri eleþtiriler geldiðini söyledi. Bazý haberlerde taslakta yer alan rotasyona iliþkin "sürgün ve kýyým" ifadelerinin kullanýldýðýný hatýrlatan Aydoðdu, bunun Milli Eðitim Bakanlýðýna atýlan "büyük bir iftira" olduðunu belirtti. Aydoðdu, eðitimin niteliðini ve okullarýn dinamizmini düþünmek zorunda olduklarýný vurguladý. Rotasyonda, 8 yýl þartýnýn taslaða konduðunu ifade eden Aydoðdu, "Gelen görüþler, önerilen doðrultusunda yýl, yýl üzerinde de tartýþýlabilir, konuþulabilir. Ýyi niyetle yapýlmýþ bir þeyi de bu kadar çarpýtmanýn da vicdanlarý yaraladýðýný düþünüyorum" diye konuþtu.(trthaber) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Go plus programýný iyi derecede kullanabilen ön muhasebe için bayan eleman alýnacaktýr. Þahin Boya Küçük Sanayi Sitesi. Cad. 8. Sok. No: 5 Mür. Tel: (Ç.HAK:9) içeren ürünlerle bu ürünleri içeren gýdalar Ocak 6 tarihine kadar piyasada bulunabilecek. Bugünden önce piyasaya arz edilmiþ ve bu maddeyi ihdas eden yönetmelik eki listede yer alan aroma verici maddeleri içeren bir gýda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek.(aa) MEB te rotasyon deðerlendirilecek SATILIK ARAÇLAR * model Transporter.5 TDÝ City Wan + hususi. * 5 model Peugeot (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl.. Cad. No: Tel: 5 ELEMAN ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ BAY ELEMAN ALINACAKTIR MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASINI RÝCA EDERÝZ. TEMÝZEL MERMER /GRANÝT KÜÇÜK SAN SÝTESÝ 9.CAD NO: TEL: (Ç.HAK:) ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Galeri Mýstýk üzerinde (Ç.HAK:8) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) X5 dizel (Ç.HAK:) adet kiralýk büro Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda 8 m müstakil katlý 8 kata imarlý iþyeri satýlýk (Ç.HAK:) ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere ikili iliþkilerde ve ekip çalýþmasýna uyumlu satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: /A (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:68) veya kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:) SALI KASIM 9 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Usta ve Çýrak ile Muhasebe servisinde görevlendirilmek üzere Bayan eleman alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM SEBAT MAKÝNA ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ KÜÇÜK SAN. SÝT.. CAD. NO.6-8 ÇORUM TEL: 6 FAX: 8 (Ç.HAK:) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR (Ç.HAK:8) FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No: TEL: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý, Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ tercihimizdir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Cad. No: ÇORUM Mür. Tel: 5 9 (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:8) Halý Yýkamaya Ortak Aranýyor Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) Þoför Aranýyor SRC belgesi olan uzun yol deneyimli Týr Þoförleri aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: ÇORUM Tel: 6 Sanayi Cad. No: SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da m, katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr

20 En anlamlý gol sevinci Son dakikalar bitmedi Çorum Belediyespor haftalardýr süren iç saha galibiyet hasretini Çatalcaspor karþýsýýnda aldýðý - lýk galibiyetle son verdi. Alýnan galibiyet tabiki çok sevindirdi ancak galibiyet golünden sonra sevinç tablosuda bir o kadar anlamlýydý. Oðuzhan Yalçýn ýn penaltý golüyle takýmýný - öne geçirdikten sonra takým arkadaþlarýyla birlikte tapalý tribüne doðru dönen Çorum Belediyespor lu futbolcularýn büyük bir bölümü asker selamý vererek son dönemde kalleþçe silahsýz olarak öldürülen þehitleri selamladýlar. Bu sahne tribündeki tüm taraftarlarýnda Çorum Belediyespor haftalar sonra sahasýnda kazandýðý Çatalcaspor maçýnda son dakikalar bitmek bilmedi. Rakibi önünde ilk yarýda penaltýdan bulduðu golle - öne geçen Çorum Belediyespor maçta hem kendini hemde tribünleri rahatlatacak ikinci golü bir türlü bulamadý. Dakikalar ilerledikçe stres herkesi sardý. Sahada rakibe pozisyon vermesede bir kaza golüyle iki puan kaybý yaþamak istemeyen Belediyespor da son dakikalarda tüm stadý saran heyecan tabiki yedek kulübesinde de yaþandý. Yedek futbolcular ve Teknik Heyet maçýn son dakikalarýný ayakta izlediler. Hakemin bitiþ düdüðünden sonra ise herkes derin bir nefes aldý ve rahatladý. Tuzla hazýrlýðý bugün baþlýyor Haftalar süren iç saha galibiyet hasretine Çatalcaspor maçýyla son veren Çorum Belediyespor dünü izinli geçirdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Çatalcaspor maçýndan sonra futbolculara bir gün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Çorum Belediyespor bugün saat.5 de Ulukavak sahasýnda SALI KASIM yapacaðý antrenmanla hafta sonu Tuzlaspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Beelediyespor da cezasý biten Akýn ile birlikte sakat futbolculardan Osman ve Sefa Akýn ýn hafta sonu forma giyebilecekleri, Mehmet Akif ve Emre nin bu haftada oynamalarýnýn zor olduðu öðrenildi. Kazanmak güzel Ýyi oynayýp çok kaçýrdýklarý maçlardan sonra kazanmaktan baþka bir düþüncelerinin olmadýðý maçta tek gollede olsa üç puan aldýklarý için mutlu olduklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Bunu istikrarlý hale getirmek istiyoruz. Grupta tablo netleþmeye baþladý. Ýlk yarý sonuna kadar toplayacaðýmýz puanlarla ilk beþ içinde yer almak istiyoruz. Devre arasýnda yapacaðýmýz takviyelerle sezon sonunda hedefe ulaþacaðýmýza inanýyorum dedi. Çatalcaspor karþýsýnda tek hedeflerinin üç puan olduðunu belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal bunu aldýklarý için mutlu olduklarýný ve bunu istikrarlý hale getirmek istediklerini söyledi. Ligde iyi oynadýk- larý sayýsýz pozisyon bulduklarý maçlardan beraberlikle ayrýlarak istedikleri puanlarý toplayamadýklarýný belirten Ýncedal Hafta boyunca Çatalca maçýný kazanmak üzerine yoðunlaþtýk ve bu doðrultuda çalýþtýk. Sakat ve cezalý futbolcularýn çok- luðu nedeniyle bazý arkadaþlarý deðiþik mevkilerde oynatmak zorunda kaldýk. Maçýn genelinde vasatý geçemeyen iki takým maçý pozisyon açýsýndan son derece kýsýr geçti. Ýlk yarýda bulduðumuz penaltý golüyle öne geçtik ve bunuda maç sonuna kadar korumayý baþardýk. Dediðim gibi bizim için asýl önemli olan üç puandý bunu kazandýðýmýz için mutluyuz. Her zaman söylüyorum lig uzun bir maraton ve önemli olan sezon sonunda ligi istediðimiz yerde bitirmek. Lig ilerledikçe takýmlar kadro yapýlarý ve istikrarlý görüntüleri ile öne çýkmaya baþladýlar. Biz istikrarý yakalayarak ilk yarý sonunda ilk beþ içinde yer almayý amaçlýyoruz. Takým olarak eksiklerimizi gidermeye yönelik çalýþmalarýmýzý giderme çabasýndayýz. Ýlk Babalarýný bekliyorlar... Çorum Belediyespor da futbolcu eþleri maçlarda kocalarýný yalnýz býrakmýyorlar. Ýç saha maçlarýnda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelerek eþlerine destek veren Çorum Belediyespor un futbolcu eþleri maçýn bitiþ düdüðünden sonra ise protokolün boþalttýðý alandan soyunma odasýna alkýþlarla gönderiyorlar. Futbolcu eþleri beraberinde getirdikleri çocuklarý kucaklarýnda tutarak babalarýný hem alkýþlattýrýyorlar hemde galibiyet sevincini babalarýyla birlikte yaþatýyorlar, Maç sonunda Belediyespor lu futbolcu aileleri ve çocuklarý galibiyet sevincini yaþarken yarý sonunda istediðimiz puanlarý alarak devre arasýnda eksiklerimi takviye ederek ikinci yarýda daha güçlü olmak amacýndayýz. Sahamýzda oynadýðýmýz maçlarda yanýmýzda olan taraftarýmýza teþekkür ediyorum. Onlara haftalar sonra galibiyet sevinci yaþattýðýmýz için mutluyuz. Bugünden itibaren Çatalca galibiyetini unutup Tuzlaspor ile oynayacaðýmýz maçý düþünmeye baþlayacaðýz. Hedefimiz Cezalý ve sakatlar tribünde Çatalcaspor maçýnda Belediyespor un sakat ve cezalý futbolcularý maçý tribünden izlediler. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Akýn ile sakat futbolcular Mehmet Akif, Osman Bodur, Sefa Akýn ve Emre maçý tribünden izlediler. Futbolcular maç boyunca tribünde büyük heyecan yaþarken maçýn bitiminden sonra ise soyunma odasýna giderek arkadaþlarýyla galibiyet sevincini hep birlikte yaþadýlar, Taraftar objektifinden galibiyet sevinci Sakat ve cezalý futbolcular tribünde maçý izlerken Kazanan her zaman haklýdýr. Evet Çorum Belediyespor altý maçlýk beraberlik serisinin ardýndan Çatalcaspor maçýný kazanarak üç puan hasretine son verdi. Ligde sahasýndaki son üç maçtan beraberlikle ayrýlan Çorum Belediyespor kazandýðý üç maçý da -'lýk skorlarla kazandý. Dedikya kazanan her zaman haklýdýr diye. Cezalý ve sakatlarýn çok olmasý nedeniyle oldukça alternatifsiz kadro iyice sýkýntýlý bir hale geldi. Teknik Heyet Buðra'yý oyundan çýkardýktan sonra saha içinde dört futbolcunun daha mevkisini deðiþtirdi. Domino taþý gibi. Geçen sezonda kadro yapýlanmasýnda yaþanan sýkýntýlar dile getirilmiþti. Bu sezon içinde ayný sorunlarýn devam ettiði ortada. Sezon baþý kadro planlamasýnda hatalar olduðu kesin. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'da bunun farkýnda ve devre arasý için yeni bir planlamanýn sinyallerini veriyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþýndaki en büyük iki gol umudu Çaðlar ve Turgay maalesef geçen dokuz haftada henüz beklenen performanstan çok uzaklar.. ligde kapanan takýmlarý açmak için erken gol bulmak önemli. Yoksa iþiniz çok zor. Kilidi açmak içinde çilingir gerekiyor. Belediyespor'un iki çilingiri arýza yapýnca sorun tavan yapýyor. Tabiki olayý tek baþýna iki forvete baðlamak yanlýþ. Nerde bu takýmýn iki kanat oyuncusu nerde orta sahadan forveti takviyeleyen isimleri. Artýk günümüz futbolunda sürpriz isimler ortaya çýkmadýðý sürece kilidi açmak zor. Çaðlar fizik yapýsý ve geçen sezonki gol Çorum Belediyespor-Çatalcaspor maçýndan sonra taraftarlarý önünde galibiyete hasret kalan futbolcular büþük sevinç yaþadýlar. Futbolcularýn maraton tribünündeki taraftarlar önünde yaþadýðý sevinci basýn mensubu arkadaþlar kural gereði sahaya giremediði için çekemiyorlar. Bu fotoðrafý maraton tribününde bulunan bir taraftar çekmiþ ve sosyal paylaþým sitesinden paylaþmýþ. Bizde onun iznini almadan yayýnlýyoruz..:: GÖZLEM ::. Kadro planlama yanlýþý Halil ÖZTÜRK sayýsý ile hep olumlu bir transfer olduðunu söyledik. Ancak geriden kalan dokuz haftada beklediðimizi göremedik. Eminim ki Çaðlar'da kendisinden memnun deðildir. Turgay içinde ayný þeyleri söylemek mümkün. Bu iki isim istediðimiz düzeye gelmediði takdirde Belediyespor'un özlenen yerlere gelmesi çok zor. Murathan hala geçen sezonu hayal ettiriyor ve bekletiyor. Sað kanatta ise Yavuz hoca Ali sürprizi yaptý ancak maalesef yine beklenen ýþýk görülmedi. Ender oyuna girdi yine bildiðimiz gibi. Yani iki kanatta arýzalý ve bir türlü aranan isim bulunamadý. Gerçi Yavuz hocam ayný isimlerde ýsrar ediyor ancak olmayacak gibi görünüyor. Furkan ve Oðuzhan hücumsal anlamda fazla katký vermedikleri kesin. Savunma ve kesicilik anlamýnda ise Okan sahanýn yýldýzý oldu. Gerçekten verdiði mücadele ile en büyük alkýþý almayý hak etti. Sezon baþý forma þansý bulamayan Eray ise maç boyunca iki kanat arasýnda git gel yapsa da gücü oranýnda bir þeyler yapmaya çalýþtý ve joker oyuncu olduðunu bir kez daha gösterdi. Grupta dokuzuncu hafta sonunda öne çýkan takýmlar belli olmaya baþladý. Sezon baþý öne çýkan isimlerden Sebat ve Petrol hala altlarda sürünüyorlar. Zonguldak ise yýl sonra çýktýðý. ligde çok iyi bir baþlangýç yaptý. Belediyespor'un henüz kaybettiði bir þey yok. Ligde kalan haftalar kazanmaya daha yakýn takým Belediyespor. Bunu derken geçen sezon düþme hattýndaki takýmlara kaybedilen puanlar aklýmýza geliyor. Futbolda hiç bir maç oynamadan kazanýlmaz. Ancak kaðýt üzerinde avantajlý olan tarafsak ona göre maça motive olmak ve çýkmaz zorundayýz. BAL'daki temsilcimiz Ulukavakspor çýkýþta. Siyah beyazlýlar sýkýntýlý bir sezon baþýnýn ardýndan yeni yönetimin oluþmasý ve sorunlarýn çözülmesi, takýma son katýlan tecrübeli isimlerinde katkýsý ise üst üste ikinci galibiyetini alan Ulukavakspor ligde çýkýþta. Çorum futbolu adýna aldýklarý galibiyet moral verici. Dileriz bu çýkýþlarýný sürdürerek puan sýralamasýnda daha üst sýralarda ligi bitirirler. NOT: Çorum Belediyespor otopark uygulamasý son derece olumlu. Gerek kulübe ekonomik katkýsý gerekse ihtiyacý olanlara yer bulma konusundaki rahatlýðý nedeniyle. Ancak dur kalk yapan araçtan bile.5 lira ücret istenmesi yanlýþ. on daakikalýk beklemeye ücret alýnmasý halinde bu uygulamaya tepki artýr. Belediyespor yönetimi bu konuyu çözüme kavuþturulmalý.

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı