ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1:"

Transkript

1 ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR Madde 1: SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Sendikanın Adı: ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI Sendikanın Kısa Adı: ULAŞTIRMA MEMUR-SEN Sendikanın Genel Merkezi: ANKARA Sendikanın Genel Bağlı Konfederasyonu: MEMUR-SEN KONFEDERASYONU Sendikanın Adresi: GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 32/2 DEMİRTEPE/ANKARA Sendikanın Genel Merkezi nin başka bir ile nakli Genel Kurul Kararıyla, il içindeki adres değişikliği ise (ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla) Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla gerçekleştirilir. SENDİKANIN FAALİYET ALANI Madde 2: Sendika 4688 Kamu Görevleri Sendikaları Kanununun 8 no.lu Ulaştırma Çalışanları hizmeti kolunda kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı ve Bağlı Genel Müdürlükleri ile T.C. Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlükleri ve Denizcilik Müsteşarlığı, kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurumlara bağlı bulunan iş yerlerini kapsar

2 SENDİKANIN AMACI Madde 3: Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Demokratik, laik, Sosyal Hukuk Devleti anlayışıyla yönetilen Türkiye de üyeleri arasında ırk, din, dil, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin ulusal bütünlük çağdaş değerler içerisinde evrensel insan hakları ve özgürlüklerine bağlı olarak, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, akademik, mesleki, hukuki, bireysel özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı demokratik, laik, çağdaş, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı Dünya ailesi içinde kendi milli ve manevi değerlerinden kopmadan, onurlu ve uygar bir yaşam sürecek nitelikli bir toplum oluşturmayı tüm ulaştırma hizmetlerini gelişmiş ülkelerin sahip olduğu son teknolojik olanaklarla ulusumuzun hizmetine sunmayı, bunları gerçekleştirmek için ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinde söz ve karar sahibi olmayı ve bunu sağlamak içinde etkin önlemler almayı amaçlar. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Engelli çalışanların mesleki faaliyetlerinin kolay- laştırılmasına, temel hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı, Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğ- retim hakkından faydalanmasını, İnsanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ve siyasi dü- şünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını bilerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve girişimlere destek vermeyi, Kadın çalışanların, hakları konusunda yetersizlik- lerin giderilerek temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında eşitliğin sağlanması, Ülkemizin çıkarlarını zedeleyen her türlü oligarşiye karşı çıkarak katılımcı çoğulcu demokrasiye ulaşmayı, Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bu düşüncelerini hayata geçirmek için gerekli mücadeleyi vermeyi, Grevli ve Toplu sözleşmeli Sendikal hakları elde etmeyi görev bilir. d. e. f. g. h. ı. ı. Sendika mensuplarının en iyi şekilde bilgi dona- nımı ile mesleklerinde ilerlemelerinin sağlanması, aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamayı, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalandırılmalarını, İşverence Mağdur edilmeleri halinde Sendika men- suplarına hukuki ve sosyal yardımlar sağlamayı, Bağlı bulunduğu Konfederasyon ve bağlı sendika- larla her türlü dayanışma ve birlikteliği sağlamayı, a. b. c. ç. Sendika üyelerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için en uygun ücret ile sosyal yardımlar ve bununla birlikte daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı. SENDİKANIN TÜZÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 4: Tüzük değişikliğinde genel kurul, delege tam sayısının 2/3 üye toplanır ve toplantıya katılanların 2/3 ü çoğunluğuyla karar verir. İlk toplantıda delege tam sayısının 2/3 ünün sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıya katılanlar, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz ve karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3 ünden az olamaz. Genel Kurulda mevcut delegelerden 1/10 u tarafından genel kurul Divan Başkanlığı na verilen yazılı önergenin mevcut delegelerin 2/3 açık oyla kabul edilmesiyle gerçekleşir.tüzük değişikliği Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır

3 SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 5: Sendika, Anayasa, Yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslar arası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. Bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkilerden başka; a. Yasal yetkiler çerçevesinde üyesi olduğu konfede- rasyonla birlikte Toplu görüşmeye esas teklifler hazırlar ve toplu görüşme çalışmalarına katılır. Temsilci gönderir. b. Toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mu- tabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurumlara üyeler arasından temsilciler gönderir. c. Yetki ve toplu görüşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunurlar. ç. Devlet Personel Mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurumlara temsilci gönderird. Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu görüşme- den, doğan hususlarda üyelerinin ve mirasçılarının davalarını takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur. e. Mevzuat ve uluslar arası antlaşma, sözleşme hü- kümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir. f. Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili ra- porlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar. g. Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur. h. Üyesi olan sendika mensuplarına ve topluma hiz- met için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur, işletir. ı. Üyesi olan sendika mensuplarının ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap yayını, süreli ve süresiz yayınlar yapar. i. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlen- me, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur. j. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vu- kuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10 unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynı ve nakdi yardımda bulunur. k. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla koope- ratifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun %10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir. l. Üye sendikaların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslar arası sendikalara üye olabilir, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. m. Nakit mevcudunun%10 undan fazla olmamak kay- dıyla sınaî ve ekonomik teşebbüslere yatırım yaparn. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşın- maz mülk edinir. o. Anayasa, mevzuat ve uluslar arası onaylanmış söz- leşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir

4 II-ÜYELİK SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, ÜYE- LİKTEN ÇEKİLME-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİK- TEN ÇIKARMA SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER Madde 6: Sendikaya adaylık devresini tamamlamış olmak kaydıyla bu tüzüğün 2.Maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri ile daha sonra sendikanın faaliyet alanına dâhil edilecek kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler. ÜYELİĞİN KAZANILMASI Madde 7: Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır. Üyelik başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmediğinden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneği kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklamak üzere işverene gönderilir. çekilme üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelik formunun kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi tarafından kayıt numarası ve tarih verilen çekilme formundan bir nüshasını üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir suretini on beş gün içinde Sendika Genel Merkezine gönderir. Çekilme (istifa)başvurma tarihinden başlamak sureti ile otuz gün sonra gerçekleşmiş olur. Çekilen üyenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikasına üyeliği bu bir aylık sürenin bitim tarihinde kazanılmış olur. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Madde 9: Sendika üyeliği; a. Sendika üyeliğinden ayrılırsa, b. Sendika üyeliğinden çıkarılırsa (ihraç edilir- se), c. Kamu görevinden emeklilik, istifa, görevine son verilmesi vs. sebeplerle ayrılırsa ç. Farklı bir hizmet koluna atanması veya görev unvan değişimi nedeniyle üye olamayacak kapsama girmesi, d. Ölümü nedeniyle sona erer. Bir üyenin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı üyeliğin sona ermesi ile varsa sendika organlarındaki görevleri de sona ermiş olur. Ancak emekliye ayrılanların sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI Madde 10: ÜYELİKTEN ÇEKİLME (AYRILMA) Madde 8: Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten Ücretsiz izinli olarak silâhaltına alınan üye- lerin üyelikleri bu görevleri sona erinceye kadar askıya alınır. Kurumundan ücretsiz izin alan üyenin bu izni a. b

5 bitinceye kadar üyelikleri askıya alınır. Sendikanın Genel Merkez veya Şubelerin yö- netim kurullarında görevli olmaları sebebiyle kanun gereğince kurumlarından ücretsiz izinli sayılarak profesyonel sendikacılık yapan üyelerin aidatlarını ödemek kaydıyla. Sendikanın faaliyet alanını içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçen sendika üyelerinin üyelikleri devam eder. c. ç. d. e. Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak Sendikanın adını kullanarak şahsi menfaat sağlamak. Sendika Genel Merkez ve Şube yöneticileri hakkında asılsız ihbar, şikâyet veya bunları tahkir edici beyanlarda bulunmak. Sendika sırlarını açığa vurmak veya Sendika- nın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak. f. ÜYELİKTEN ÇIKARMA Madde11: Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. ÜYELİKTEN ÇIKARMAYI GEREKTİREN HALLER Madde 12: Aşağıda belirtilen fiil ve durumlar üyelikten çıkarmayı gerektirir. a. Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davra- nışlarda bulunmak. b. Sendikanın ana tüzüğü ve çıkarılan yönet- menlik ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak. c. Sendikanın amaçlarına ulaşmasına veya ge- lişmesine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunmak. ç. Aynı hizmet kolunda başka bir sendikaya üye olmak veya yönetimlerinde görev almak ya da kurucu olmak o sendikayı desteklemek. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlar ve fiillerin hangi hallerde gerçekleştiği ve üyelikten çıkarmaya yönelik Disiplin soruşturmasına yönelik disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmenlikle düzenlenir. III. SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI Madde 13: a. b. c. ç. Sendikanın Genel Merkez zorunlu organları Genel Kurul Genel Yönetim Kurulu Genel Denetleme Kurulu Genel Disiplin Kurulu İSTİŞARİ DANIŞMA KURULLARI a. Başkanlar Kurulu b. Temsilciler Kurulu c. Onur Kurulu ç. AR-GE Kurulu d. Kadınlar Kurulu e. Engelliler Kurulu f. Hukuk ve İstişare Başkanlar Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuru

6 lu, Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşur. Başkanlar kurulunun Başkanlığı Genel Başkan tarafından, yokluğu halinde Genel Sekreter tarafından yürütülür. Başkanlar Kurulu, istişari bir organ olup Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısıyla 4 ayda bir toplanır. Başkanlar Kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup Genel Yönetim Kurulunda değerlendirilir. İstişare (danışma) kurulları Sendika çalışmalarına ışık tutacak ve onların görüşlerinden yararlanmak üzere oluşturulan sendika üyeleri, öğretim üyeleri, Bürokrat, işadamı ve emekli memurlardan oluşur. Bu danışma kurullarında Genel Merkez Yönetim Kurulunun isteği ile gerektiği zaman toplanır. Memurların ekonomik ve sosyal hakları ile Kurum uygulamaları, Kanun Tüzük Yönetmeliklerle ilgili olarak Kurullar görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşleri değerlendirerek ilgili mercilere bildirir gerekirse kamuoyuna açıklar. SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞMASI Madde14: Sendika Genel Kurulu Sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup 200 delegeden oluşur. Sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatları ile Genel Kurula delege olarak katılırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki Genel Kurul delegelerinin şubelere dağılımı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından aşağıda şu esaslara göre gerçekleştirilir. Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurul üyeleri hariç toplam aidatlı üye sayısının toplam delege sayısına bölünerek bir delegeye düşen üye sayısı belirlenir. Şubelerin aidatlı üye sayısı bu sayıya bölünerek şubelere düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirli sayılar dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlamak suretiyle şubelere dağıtılır. Toplam aidatlı üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazete de yayınlanmış sayı, şubelerin aidatlı üye sayısının belirlenmesinde ise mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır. Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar ise; Genel yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Seçilen delegelerde aranacak şartlar istenecek belgeler vs. bu yönetmelikle detaylı olarak bildirilir. GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde 15: Sendikanın ilk Genel Kurulu Tüzel kişilik kazanmasından itibaren 6 ay içinde yapılır. Sendika Olağan Genel Kurulu üç yılda bir sendika Genel Merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Genel Kurula çağrı, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının da günü, saati ve yeri ilk toplantı tarihinden 15 gün önce bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. Şayet ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ilanda belirtilen gün, saat ve yerde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantı da salt çoğunluk aranmaz. Bütün kararlar delege tam sayısının 1/3 ünden az olmamak kaydıyla oylamaya katılanların 54 55

7 salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul salt çoğunlukla karar vermiş olmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut ta Genel Kurul üye veya delegelerinin en az 1/5 inin yazılı olarak başvurusu ile ve bu taleplerin hepsinin de aynı talepte bulunmaları şartı ile en geç 60 gün içerisinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda gündemde belirtilen Maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul delegelerine; iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur. Genel Merkez Olağan Genel Kurulu, son olağan Genel Kuruldan 2 yıl sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile toplanabilir. GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ Madde 16: Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir üye tarafından açılır ve yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısı mevcut ise Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir Başkan, iki Başkan vekili ile en fazla üç sekreterden oluşan başkanlık Divanı teşekkül ettirilir. Olağanüstü Genel Kurul hariç olmak üzere Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi ve gündemde yer alan bir maddenin çıkarılması, mevcut delegelerin 1/10 u tarafından yazılı teklifi ile olur. Organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, açık oylama suretiyle alınır. Organların seçimleri kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantı gündemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri Genel Kurul kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve tutanaklar Genel Kurul başkanlık divanınca imza edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: a. Sendika Genel Merkez zorunlu organlarını seçmek b. Tüzükte değişiklik yapmak. c. Genel Yönetim ve Denetim raporlarını görüşüp ib- rasına karar vermek. ç. Genel Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görü- şüp karara bağlamak. d. Sendika tüzüğünde ve mevzuatında Genel Kurulca yapılması belirtilen veya herhangi bir sendika organının görev alanına girmeyen konuların çözümünde Genel Yönetim kuruluna yetki vermek. e. Sendika hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu taşıt almaya, satmaya, sendika namına gayrimenkul almaya, satmaya, mevcut gayri menkulleri sendika menfaatine kiraya vermeye ve motorlu taşıt ve gayrimenkul alımı için kredi almaya, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. f. Sendika Genel Merkez ve şube organlarında görev 56 57

8 alacak yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile sendika adına çalıştırılan diğer görevlilerin ücret, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek. g. Sendika şubelerinin birleştirilmesine veya kapatıl- masına karar vermek. h. Sendika Şube açılması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. i. Aynı hizmet kolunda bulunmak şartı ile başka bir sendikanın sendikamıza katılmasına veya sendikamızın delegelerinin 3/5 inin olumlu kararı ile başka bir sendikaya katılmasına karar vermek. j. Konfederasyonlara üye olmaya veya çekilmeye ka- rar almak. k. Amaçlar uygun olarak Türkiye de ya da diğer ülke- lerde kurulmuş ya da kurulacak olan üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek. l. Sendika üyesi olduğu ulusal veya uluslararası sen- dikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmeye yetki vermek. m. Delege sayısının 3/5 inin oyuyla, Sendikanın fes- hine ve feshi halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek. SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI Madde 18: Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu 6 asil 6 yedek üyeden oluşur. (Genel Başkanı ve Üyeleri) Genel Merkez delegeleri tarafından, gizli oy açık sayım esasına göre (iki dereceli olarak gerçekleştirilir.) Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimlerinde yönetim kurulundaki üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Seçimlerde Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelikleri için birden fazla aday olması durumda en çok oyu almış adaylar seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde adaylar arasında kura çekilmek suretiyle kazanan aday belirlenmiş olur. Genel Başkan kurumundan aylıksız izinli olarak sendikal görevini yürütür. Yönetim kurulu Başkan ve üyeliklerinden herhangi birinin çeşitli nedenlerle boşalması halinde en çok oyu alan yedek üyeden başlanmak üzere boşalan sekreterliğin yerine 30 gün içerisinde göreve çağrı yapılır. Yedek üyenin görevi kabul etmemesi ya da üyeliğin düşmüş olması durumunda devam eden 30 gün içerisinde oy sırasına göre diğer yedek üye çağrılır. Çekilme, göreve son verilmesi veya çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananların sendika üyelikleri, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri de sona ermiş olur. Emekliye ayrılanların ise sendika şubeleri ile sendika Genel Merkez veya konfederasyon organları ile görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli nedenlerle 5 kişiden aza düşerse Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla sekreterliklerin görevleri birleştirilir. Ayrılmalar sebebiyle yedek üyelerinde çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aza düşmesi halinde mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri 1 ay içerisinde Genel Kurulu Toplantıya çağırır. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra en az 3 ay içerisinde kendilerinin eşlerinin velayetleri altındaki çocukların mal varlığını noter aracılığıyla bildirmek zorundadırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilenlerin, Şube, İl ve İlçe zorunlu organlarındaki görevi sona erer

9 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR YETER SAYISI Madde 19: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Toplantılar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla gerçekleştirilir. Olağanüstü toplantılar ise Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar ise katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile oyların eşit olması halinde Genel Başkanın oyunu kullandığı karar esas alınır. Genel Başkanın katılmadığı hallerde toplantıya Genel Sekreter Başkanlık eder. Oylamaların gizli veya açık yapılması, alınacak kararlarla belirlenir. Genel Sekreterlikler komisyonlar şeklinde örgütlenip toplantılar yapabilirler. Her sekreter kendi komisyonunun başkanıdır. Ancak komisyon toplantılarına Genel Başkan iştirak etmişse Genel Başkan toplantıya Başkanlık eder. GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 20: Sendika Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: a. Sendikanın çalışma programını hazırlamak. b. Toplu görüşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. c. Toplu görüşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusunda ilişkin eylem alanları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak. ç. Menkul malların alımı ile Genel Kurul tarafından d. Genel Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organ- larında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin kuruluna sevk etmek. Disiplin Kurulunca verilecek ihraç kararını değer- e. f. g. verilen yetki çerçevesinde, motorlu taşıt ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve kredi almak. Toplu görüşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. Genel Kurulu toplantıya çağırmak. lendirerek uygulamak. h. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube aç- mak. ı. Şube merkezinin bulunduğu ilin ilçelerinde temsil cilikler açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek. i. j. k. Şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşa- mayan illerde temsilcilik açmak Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak. Sendikanın tüzükte yer verilen amaçlarını gerçek- leştirmesine yönelik gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacak personeli atamak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak. l. m. Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek, bu konuda şubelere yetki vermek. n. Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gere- kirse Uzmanlar kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek. o. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük ö. yapmak. Genel Denetleme Kurlunun gerekli görmesi halinp. değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım 60 61

10 de veya Genel Kurul delegelerinin1/5 inin isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmak. r. Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak. s. Sendikanın, iç işleyişine, seçimlere, disipline yö- nelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri ilgili kurulların katılımıyla hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak. ş. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulun- duğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılacakları tespit etmek. t. Kanun, yönetmelik, toplu iş görüşmesi ve uluslar arası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek. u. İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yar- gı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek. ü. Sendikayı ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukat tutarak vekâlet vermek. v. Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 21: Sendikayı Genel Yönetim Kurulu adına yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil etmek. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına baş- kanlık etmek. a. b. Genel Başkan olarak sendika büroları ve şubeleri- nin her türlü çalışmalarını inceleyip denetlemek. c. Sendika adına basın toplantısı yapmak resmi beya- natta bulunmak. ç. Sendika yazışmalarını ilgili sekreterle müşterek im- zalamak ilgili sekreterin yokluğunda yönetim kurulundan biriyle imzalamak. d. Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmek. e. Belgeye dayalı olarak bütçede belirtilen temsil öde- neğini gerektiğinde harcamada bulunmak veya bu yetkisini diğer yönetim kurulu üyelerinden birisine devretmek. f. Sendikanın banka hesaplarından, yetkili Genel Merkez Yönetim kurulu üyesiyle birlikte para çekmek. g. Sendika adına çıkarılan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. h. Sendikanın bağlı olduğu konfederasyonla Sendika arasındaki koordinasyonu sağlamak yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermek veya yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapılmasını sağlamak ı. Sendikada gerekli sayıda danışman görevlendirmek (Danışmanlıkta üye ve kamu görevlisi olma şartı aranmaz.) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 22: a. Genel Başkan ın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet eder. b. Sendikanın her türlü yazışmalarını Sendikanın ilke ve amaçları doğrultusunda yapmak. Sendikaya gelen veya Sendikadan giden her türlü bilgi ve belge işlerini derlemek. c. Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken konuları 62 63

11 ayda bir defa gündem hazırlayarak Genel Yönetim Kuruluna getirmek. Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu Gündemi ha- zırlamak. ç. ç. d. e. f. g. h. ı. a. Çalışma hayatı ve Sosyal güvenlikle ilgili yasa Tü- zük ve mevzuatlarla ilgili gelişmeleri takip ederek değişiklik ve gelişmeleri başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm teşkilata bildirmek. Sendika adına gerek Sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kuruluşlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. Sosyal ilişkileri tanzim etmek. Hizmet kolunda merkez ve taşra teşkilatı birim- lerine ilişkin olarak üyelerden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek gerektiğinde açılan idari davalarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak. Sendikanın amaç ve ilkeleri ile araştırma ve değer- lendirmeye yönelik istatistiklerin değerlenmesini sağlamak ve bu konudaki konuları gerektiğinde yönetim kuruluna sunmak İlgili Yönetim Kurulu üyesi ile Toplu görüşmeler için gerekli teklifleri hazırlamak toplu görüşme sonuçlarını takip etmek ve yasal safhaları izlemek. Sendika ile bağlı olduğu konfederasyon ve bağlı sendikalar arasındaki koordinasyonu saptamak. Yapılan ve yapılacak çalışma konusunda Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek. Sendikanın yetkili organları, Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek. GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 23: b. c. ç. d. e. f. g. h. ı. i. j. Sendikanın muhasebe işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerini uygulamasını sağlamak. Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunmak. Sendika gelirlerinin toplanmasını(sarfların) gider- lerin bütçe esaslarına göre yapılmasını muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek. Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak. Şubelere ait gider avanslarının zamanında gönde- rilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgili olarak kurula- cak teknik komisyonda görev yapmak. Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak. Sendika tarafından kullanılacak yardımlaşma san- dığıyla sendikanın mali ilişkilerini düzenlemek ve takip etmek, Sendika hesaplarının, her ay iç ve dış denetime ha- zır bulundurulmasını sağlamak. Genel yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak. Genel kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alına

12 cak kararlara ilişkin olarak Genel yönetim kuruluna teklif sunmak. k. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemleri- ne ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek. l. Genel kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçe- leri hazırlamak ve Genel Yönetim kurluna sunmak. m. Sendika gelirlerini, elde ettikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel yönetim kurulunca belirlenecek bankalara ve özel finans kurumlarına yatırmak. n. Zorunlu giderler için yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde sendika kasasında azami gelirlerin %5i aşmamak kaydıyla nakit bulundurmak. o. Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak. ö. Kanun gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek. p. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemle- ri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmakr. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli plan- larını yapmak. s. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 24: a. Tüzüğün ikinci Maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerinde teşkilatlanmayı sağlamak. b. Şubenin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak. c. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. ç. Sendika üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak. d. Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını şube aracılığıyla 15 gün içinde işverene göndermek. e. Şubelerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim kuruluna rapor sunmak, f. Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin za- manında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. g. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim kuruluna bilgi vermek. h. Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak. ı. Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek 66 67

13 ve uygulamaya yönelik olarak yönetim kuruluna teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak. Genel Kurul toplantısından önce delegelere gön- derilecek evrak ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden takip etmek, gönderilmesi zorunlu olan raporların delegelere tebliğini sağlamak. Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürüt- mek. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dâhil olmak üzere şube, temsilcilikler ve işyeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek. Konfederasyon ve/veya sendika tarafından alınan i. j. k. l. eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarının gerçekleştirmek. m. Şube ve temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n. Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak sendikanın Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerini düzenlemek ve Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütmek. Genel Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına kao. rar verilmesi halinde, teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak. ö. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli plan ları yapmak. p. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duyr. s. dukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak. 20_. Genel Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk milli eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak. t. Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak. u. Eğitim çalışmalarının sürekli bilgilenme ve geliş- me isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak. ü. Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eği tim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak. v. Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haf- talarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek. y. Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak. z. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak. Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huaa. zurevi, kreş vb. sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisiler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak proab. jeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak. ac. Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kay

14 dıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10 ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak. ad. Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere soysa-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek. GENEL EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde:25 a- Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duy dukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak. b- Genel Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk milli eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitimöğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak. c- Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak. Eğitim çalışmalarının sürekli bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak. d- Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak. e- Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek. f- Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak. g- Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak. h- Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş vb. sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisiler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. ı- Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak. i- Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kaydıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10 ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve 70 71

15 kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak. j- Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere soysa-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek. GENEL MEVZUAT, TOPLU GÖRÜŞME VE DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 25. Genel mevzuat ve toplu görüşme sekreterinin görev ve yetkileri: a) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek ve arşiv hazırlamak, b) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarını izlemek, bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlamak, c) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, konu ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesini sağlamak, d) Toplu görüşmelerden ve mevzuattan doğan anlaşmazlıklarda idare ile doğacak itilaflarda ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde ve hukuki yardım ihtiyacının ortaya çıkması durumunda üyeleri ve mirasçılarını her düzeyde ve her derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olma işlerini yürütmek, e) Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerini izlemek, tespit edilen aksaklıkları yönetim kuruluna sunmak, f) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir. GENEL BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 26. Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin görev ve yetkileri a) Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütmek. b) Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb araç gereci) temin etmek, bu amaçla bütçeye ödenek konulması için teklifte bulunmak. c) Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslar arası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak. ç) Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimi gerçekleştirmek. d) Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. e) Sendikanın web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak

16 f) Sendikanın yayın organlarıyla ilgili arşiv oluşturmak. g) Basın-yayın komisyonu kurmak ve başkanlığını yaparak komisyon çalışmalarını düzenlemek, istendiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili raporu Başkana ve Yönetim Kuruluna sunmak. h) Sendikanın tanıtımını ve sendika şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak. ı) Yönetim kurulunca oluşturulmasına karar verilmesi halinde basın-yayın bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak. i) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak. j) Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ Madde 27: Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Denetleme yapabilmek için en az iki üyenin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme kurulu asil üyelerinden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde en çok oyu alandan başlamak üzere sırayla yedek üyeler göreve çağrılır. Yeniden görev dağılımı yapılabilir. Denetleme kurulu üyeleri 4 ayda bir sendika Genel Merkezinde toplanarak denetimlerini yaparlar. Sendikaya ait evrak, belge, doküman, defter vb. sendika dışına çıkaramaz ve denetleme amacı dışında kullanamaz. Sendika Genel Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. a. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerini Genel Kurul kararları ve tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. b. Sendika tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetim raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunmak. c. Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine şubele- rin denetimini yapmak. Yapılan denetim raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunmak. Gerek görmesi halinde yönetim kurulundan şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek. ç. Gerek görülmesi durumunda Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağır - masını istemek. d. Yapılan denetim ve incelemelerde sendikanın mali işlemlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edilmesi halinde durumu Genel Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek. Ayrıca gerek görülmesi halinde soruşturmanın sağlıklı yapılması için bu fiilde hatalı olanların geçici olarak görevden uzaklaştırmanı istemek. e. Genel Yönetim Kurulunca Denetim Kurulunun bu talebi kabul edilmemesi halinde Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. Genel Yönetim Kurulu Denetleme Kurulunun bu talebini göz önünde bulundurarak Genel Kurulu en geç 60 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. f. Dönem sonu Denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak. g. Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yap- mak

17 GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde 28: Sendika Genel Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından serbest gizli oy açık tanım ve sayım esasına göre üst kurul delegeleri arasından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Genel Disiplin kurulunun görev süresi 3 yıldır. Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulu takip eden en geç 15 gün içinde asil üyeleri kendi aralarında bir başkan bir raportör birde üye seçerek göreve başlarlar. Genel Disiplin Kurulu asil üyelerden herhangi bir nedenle bir veya bir kaçının ayrılması halinde yedek üyelerden seçimlerde en çok oy alandan başlanmak üzere göreve çağrılır. Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun kararıyla veya denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilmesi halinde (sınırlı olmak üzere) Genel Denetleme Kurulunun çağrısı üzerine toplanır Genel Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısını salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Genel Disiplin Kurulu sorumlu üyelerin ifade ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verir ve gereğinin yapılması için dosyayı Genel Merkez Yönetim kuruluna sunar. GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 29: Genel Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. Sendika tüzüğüne amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Sendika Genel Merkez ve Sendika Şube Yöneticileri veya Sendika üyeleri hakkında soruşturma yapmak. soruşturma sonunda suçlu bulunanlara suçun ağırlığına göre, uyarma, kınama ve geçici olarak üyeliği geçici olarak askıya alma kararı alır, üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklif eder. BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞMASI GÖ- REV VE YETKİLERİ Madde 30: Başkanlar Kurulu Genel Yönetim Kurulu Asil üyeleri Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ile Şube Başkanları ve il temsilcilerinden oluşur. Başkanlar Kurulu Sendika Genel Yönetim kurulunun çağrısı üzerine 4 ayda bir defa lüzum görülmesi halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır. Başkanlar Kurulu toplantılarına Sendika Genel Başkanı yokluğunda ise Genel Sekreter başkanlık eder. a. Başkanlar kurulu toplantılarında gündemi önemli Maddelerin tartışılıp gerekirse oylayarak çoğunluğun talebi doğrultusunda çözüme kavuşturmak. b. Şubelerin sorunlarını dile getirip çözüm önerilerin- de bulunmak. c. Kurulların çalışmaları hakkında bilgi edinerek ça- lışmaların daha verimli hale getirmesi için görüş ve önerilerde bulunmak. ç. Kamu görevlilerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler ve bunların tasarıları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak. d. Sendika geleceği ile ilgili görüş önerilerde bulun- mak

18 ŞUBE ORGANLARI VE GÖREVLERİ İLE ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI ŞUBE OLUŞTURMA USÜL VE ESASLARI Madde 31: Sendika Şubeleri Genel Kurulun Genel Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye dayanılarak en az 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şube kurulabilir. Bir il veya ilçede istenilen üye sayısına ulaşılamadığı takdirde birden fazla il ilçe ve belde temsilcilikleri birleştirilmek suretiyle de Şube oluşturulabilir. Bu şekildeki birleştirilmelerde ilgili il, ilçe ve belde temsilciliklerinin görüşü alınır. Yeni Kurulan şubenin Geçici Yönetim Kurulu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar kanununun 8.Maddesi gereğince istenen belgeleri tamamlamak kaydıyla (Nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh il muhabiri (muhtardan onaylı))iş yerlerinden görevli oldukları gösteren belge ile kimlik fotokopileri bunlardan birer adet aslı 2 şer adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha olarak hazırlanmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 kişi olarak atanırlar. Bu şekilde atanan Geçici Yönetim Kurulu atandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde Şube Genel Kurulunu yapmak zorundadır. Süresi içerisinde Genel Kurullarını yaparak Şube Organlarında görev alan yöneticilerden Geçici Yönetim Kurulu üyelerinden yukarıda belirtilen belgeler istenir. Açılan, kapatılan veya birleştirilen Şubeler en geç 30 gün içerisinde Şubenin açıldığı kapatıldığı veya birleştirildiği mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Atananların, Seçilenlerin isimleri yazının ekinde Şube zorunlu organlara atanan ve seçilenlerden istenen belgeler ve 1 adet tüzük ile Sendika Şubesinin adresi ile Genel Yönetim Kurulunun kararı eklenir. Bu bilgilerin ilgili mahallin mülki amirliğine verilmesiyle kurulan Şube kuruluşu resmiyet kazanmış olur. ŞUBELERİN ORGANLARI Madde 32: Sendika Şubelerinin Zorunlu Organları a. b. c. d. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu Şube Denetleme Kurulu Şube Disiplin Kurulu Madde 33: ŞUBE GENEL KURULU Şube Genel Kurulu Şubenin en yetkili organı olup Şubenin üyeleri arasından seçilen 100 delegeden oluşur. Şube Yönetin ve Denetim Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla Şube Genel Kuruluna delege olarak katılırlar. Şube Genel Kurulunu oluşturan diğer delegeler ise Şube Genel Kurulundan en az (30) gün önce iş yerlerindeki üye sayısına göre belirlenen sayıda delegelik için başvuranlar arasında gizli oy açık döküm sayım esasına göre en çok oyu alanlardan başlamak üzere istenilen sayıda delege seçimi ile gerçekleştirilir. Her iş yerinde belirlenen delege sayısında veya daha az sayıda delegelik için müracaat olursa bu iş yerinde seçim yapılmaz delege olmak isteyenlerin isimleri delege olarak bildirilir. Şubeler, ayrı ayrı iş yerlerindeki delege sayısını belirlemek için, toplam üye sayısını Genel Kurulu oluşturacak delege sayısına bölerek hangi iş yerine kaç delege düşeceği belirlenir. Bu belirlemede küsuratlar en fazla üyesi bulunan iş yerinden başlanmak üzere yukarıdan aşağı sayı tamamlanana kadar dağıtılır. İş yerindeki delege seçimlerindeki Şube ve İl temsilcilerinin sandık kurullarında bir başkan iki üyeden oluşan oy pusularına delege sayısından fazla aday yazılamaz her üye ancak kendi iş yerinde seçim bölgesinde delege oy kullanabilir

19 Delege seçimlerine katılacak adayların listeleri seçim gününden 5 gün önce kendi şubesinde de askıya çıkarılır. Delege seçimleri önceden iş yeri amirlerine bildirilir. Gerekirse güvenlik yardımı için mülkü amirliğe bir yazı yazılır. Oylama her üyenin kimlik kontrolü ile imza karşılığı kapalı zarf oy kullanma esasına göre yapılır. Delege seçimlerinin başlangıcı ve sonuçları sandık kurulları tarafından bir tutanak düzenlenerek Şube Başkanlığına teslim edilir. Şube Başkanlıklarınca birinci nüshalar Genel Merkeze gönderilir. ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTI ESASLARI VE KARAR YETER SAYISI Madde 34: Şube Genel Kurulları Sendika Genel Kurulunun toplantı tarihinden en az iki ay önce tamamlanmak kaydıyla Sendika Genel Yönetim kurulunun mutabakatı alınarak 3 yılda bir şubenin faaliyet gösterdiği mahalde Şube Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte olağan olarak toplanılır. Genel kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Bu mümkün olmazsa mahalli imkânla ilan edilir. Şube Genel Kuruluna çağrı Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanmaması halinde en geç 15 gün içinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının yeri, günü ve saati belirtilir. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir. Ayrıca, salt çoğunluk ile karar verilmiş olmak kaydıyla Şube Yönetim Kurulunun, Şube Denetleme Kurulunun kararıyla veya delegelerin 1/5 inin aynı yönde talebi ya da Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü Genel Kurul yapılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında sadece gündemde belirtilen Maddeler görüşülür. Gündem değişikliği teklif edilemez. Genel Kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Şube Genel Kurulları delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 35: Şube Genel Kurullarının görev ve yetkileri a. Şubede zorunlu organlarında görev alacakları seç- mek b. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşülüp ibra etmek c. Sendika üst kurul delegelerini seçmek ç. Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yeri ne getirilmesi ve başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması d. Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI TOPLANTI ZAMANI VE TOPLANTI KARAR YETER SAYISI Madde 36: Şube Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulunu oluşturan delegeler tarafından gizli oylama açık sayım esasına göre seçilen en çok 7 asil üyeden oluşur. Ayrıca asil üye kadarda yedek üye seçilir. Seçimlerde birden fazla aday varsa en çok oyu alan adaylar kazanmış olur

20 Şube yönetim kurulu seçime müteakip 15 gün içinde yapacakları ilk toplantıda görev dağılımı yaparlar. Seçilen asil yönetim kurulu üyelerinden birisinin herhangi bir nedenle ayrılması durumunda en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere göreve çağrılarak boşalan üye sayısı tamamlanmış olur. Gerekirse Yönetim Kurulu üyeleri arasında yeniden görev dağılımı yapılabilir. Şube yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerek görüldüğünde şube başkanının çağrısı üzerine yönetim olağanüstü olarak toplanır. Şube yönetim kurulu toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü kabul edilmiş olur. Şube yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak 3 defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer. ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YA- SAL İZİN HAKKI Madde 37: 400 ile 3000 üyesi olan şubelerinde 1 yönetim kurulu üyesi 3001 ile 5000 üyesi olan şubelerinde 2 yönetim kurulu üyesi 5001 ile 7500 üyesi olan şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi 7501 ile üyesi olan şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi den fazla üyesi olan sendika şubelerinde 5 yönetim kurulu üyesi Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla aylıksız izinli sayılır. (profesyonel sendikacılık yaparlar). Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 38: Şube Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. a. Şubenin çalışma programını yapmak. b. Şube harcamalarının usulüne uygun yapılması- nı sağlamak. Her ayın giderlerini bir sonraki ayın 15 ine kadar faturalarıyla birlikte Genel Merkeze bildirmek. c. Şube Genel Kurulunun gündemi ve Genel Kurula sunulacak raporu hazırlamak ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak. ç. Kendi iş kolunda sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üye kayıt formunu en kısa sürede Genel Merkeze ulaştırmak. Bu formlar Genel Merkezce onaylanıp şube ve işyerine gönderildiğinde aidat kesintisi yapılıp yapılmadığını takip etmek çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılanları Genel Merkeze bildirmek. d. Şube merkezinin kapsamı içinde bulunan illerin sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlardaki iş yerlerinde, sendikaya temsilen faaliyetlerde bulunup varsa o iş yerlerinde ki üyelerin sorunlarını çözmeye çalışmak temsilcilikler belirlemek çözemediği sorunlarla birlikte Genel Merkeze bildirmeke. Öncelikle üyelerinin sosyal ve demokratik hakları- nı korumak ve geliştirmek amaçlı olmak kaydıyla toplumu ilgilendiren veya kamuoyu gündeminde bulunan konular hakkında, basın bildirisi yayımlamak, basın toplantısı yaparak basın açıklamasında bulunmak eylem, miting vs. sendikal faaliyetlerde bulunmak. f. Şubede çalıştırılacak eleman için Genel Merkeze talepte bulunmak. g. Şube Demirbaş malzemelerinin kullanılması ve ko

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

EKSEN TAPU VE KADASTRO YAPI İNŞAA YOL İŞLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ

EKSEN TAPU VE KADASTRO YAPI İNŞAA YOL İŞLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ EKSEN TAPU VE KADASTRO YAPI İNŞAA YOL İŞLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ GENEL ESASLAR Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi Madde 1- Sendikanın adı; EKSEN TAPU VE KADASTRO YAPI İNŞAA

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Türkiye

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ (a) Sendikanın adı "Üniversite Çalışanları Sendikası"dır. Kısa adı ÜNİ-SEN dir. (b) Sendikanın Merkezi Muş'tadır. (c) Adresi: Saray

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

c) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğinde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

c) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğinde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi Ve Adresi Madde 1. a) Sendikanın adı "ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI", kısa adı ise "ÖGESEN" dir. Sendikanın

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ (22/11/2013)* BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ (22/11/2013)* BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ (22/11/2013)* Sendikanın Adı BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Madde 1- Sendikanın adı; Aktif Eğitimciler Sendikasıdır. Kısa adı ise AKTİF EĞİTİM-SEN dir. Sendikanın Merkezi

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.4 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ SOSYAL EKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜRK ULAŞIM-SEN (TUS) ANA TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM

TÜRKİYE ULAŞTIRMA HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜRK ULAŞIM-SEN (TUS) ANA TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM TÜRKİYE ULAŞTIRMA HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜRK ULAŞIM-SEN (TUS) ANA TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Sendikanın Adı: MADDE-1: Sendikanın adı: Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikasıdır.

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Sendikanın Adı Madde 1- Sendikanın adı; Aktif Eğitimciler

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

UFUK TARIM VE ORMANCILIK HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ

UFUK TARIM VE ORMANCILIK HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ UFUK TARIM VE ORMANCILIK HĠZMETLERĠ MEMURLAR SENDĠKASI TÜZÜĞÜ ANKARA - 2014 ~ 1 ~ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1 Sendikanın adı: Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikasıdır.

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN Amaç ve Kapsam TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ

KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ ÖRGÜTLENME KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 3 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 9 GENÇ İŞÇİLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ 15 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Esaslar Sendikanın Adı TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (TÜRK SAĞLIK-SEN) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Sendikanın Adı Madde 1 - Sendikanın Adı; Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinde öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, çalışma,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı