ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1:"

Transkript

1 ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR Madde 1: SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Sendikanın Adı: ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI Sendikanın Kısa Adı: ULAŞTIRMA MEMUR-SEN Sendikanın Genel Merkezi: ANKARA Sendikanın Genel Bağlı Konfederasyonu: MEMUR-SEN KONFEDERASYONU Sendikanın Adresi: GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 32/2 DEMİRTEPE/ANKARA Sendikanın Genel Merkezi nin başka bir ile nakli Genel Kurul Kararıyla, il içindeki adres değişikliği ise (ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla) Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararıyla gerçekleştirilir. SENDİKANIN FAALİYET ALANI Madde 2: Sendika 4688 Kamu Görevleri Sendikaları Kanununun 8 no.lu Ulaştırma Çalışanları hizmeti kolunda kurulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı ve Bağlı Genel Müdürlükleri ile T.C. Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlükleri ve Denizcilik Müsteşarlığı, kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu kurumlara bağlı bulunan iş yerlerini kapsar

2 SENDİKANIN AMACI Madde 3: Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Demokratik, laik, Sosyal Hukuk Devleti anlayışıyla yönetilen Türkiye de üyeleri arasında ırk, din, dil, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin ulusal bütünlük çağdaş değerler içerisinde evrensel insan hakları ve özgürlüklerine bağlı olarak, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, akademik, mesleki, hukuki, bireysel özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı demokratik, laik, çağdaş, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı Dünya ailesi içinde kendi milli ve manevi değerlerinden kopmadan, onurlu ve uygar bir yaşam sürecek nitelikli bir toplum oluşturmayı tüm ulaştırma hizmetlerini gelişmiş ülkelerin sahip olduğu son teknolojik olanaklarla ulusumuzun hizmetine sunmayı, bunları gerçekleştirmek için ulaştırma hizmetlerinin tüm süreçlerinde söz ve karar sahibi olmayı ve bunu sağlamak içinde etkin önlemler almayı amaçlar. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Engelli çalışanların mesleki faaliyetlerinin kolay- laştırılmasına, temel hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı, Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğ- retim hakkından faydalanmasını, İnsanlar arasında din, dil, ırk, mezhep ve siyasi dü- şünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını bilerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve girişimlere destek vermeyi, Kadın çalışanların, hakları konusunda yetersizlik- lerin giderilerek temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında eşitliğin sağlanması, Ülkemizin çıkarlarını zedeleyen her türlü oligarşiye karşı çıkarak katılımcı çoğulcu demokrasiye ulaşmayı, Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bu düşüncelerini hayata geçirmek için gerekli mücadeleyi vermeyi, Grevli ve Toplu sözleşmeli Sendikal hakları elde etmeyi görev bilir. d. e. f. g. h. ı. ı. Sendika mensuplarının en iyi şekilde bilgi dona- nımı ile mesleklerinde ilerlemelerinin sağlanması, aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamayı, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalandırılmalarını, İşverence Mağdur edilmeleri halinde Sendika men- suplarına hukuki ve sosyal yardımlar sağlamayı, Bağlı bulunduğu Konfederasyon ve bağlı sendika- larla her türlü dayanışma ve birlikteliği sağlamayı, a. b. c. ç. Sendika üyelerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için en uygun ücret ile sosyal yardımlar ve bununla birlikte daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı. SENDİKANIN TÜZÜĞÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 4: Tüzük değişikliğinde genel kurul, delege tam sayısının 2/3 üye toplanır ve toplantıya katılanların 2/3 ü çoğunluğuyla karar verir. İlk toplantıda delege tam sayısının 2/3 ünün sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıya katılanlar, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz ve karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3 ünden az olamaz. Genel Kurulda mevcut delegelerden 1/10 u tarafından genel kurul Divan Başkanlığı na verilen yazılı önergenin mevcut delegelerin 2/3 açık oyla kabul edilmesiyle gerçekleşir.tüzük değişikliği Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır

3 SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 5: Sendika, Anayasa, Yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslar arası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. Bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkilerden başka; a. Yasal yetkiler çerçevesinde üyesi olduğu konfede- rasyonla birlikte Toplu görüşmeye esas teklifler hazırlar ve toplu görüşme çalışmalarına katılır. Temsilci gönderir. b. Toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mu- tabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurumlara üyeler arasından temsilciler gönderir. c. Yetki ve toplu görüşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunurlar. ç. Devlet Personel Mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurumlara temsilci gönderird. Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu görüşme- den, doğan hususlarda üyelerinin ve mirasçılarının davalarını takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur. e. Mevzuat ve uluslar arası antlaşma, sözleşme hü- kümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir. f. Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili ra- porlar düzenler, önerilerde bulunur ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar. g. Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur. h. Üyesi olan sendika mensuplarına ve topluma hiz- met için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur, işletir. ı. Üyesi olan sendika mensuplarının ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap yayını, süreli ve süresiz yayınlar yapar. i. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlen- me, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur. j. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vu- kuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10 unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynı ve nakdi yardımda bulunur. k. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla koope- ratifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun %10 undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir. l. Üye sendikaların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslar arası sendikalara üye olabilir, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. m. Nakit mevcudunun%10 undan fazla olmamak kay- dıyla sınaî ve ekonomik teşebbüslere yatırım yaparn. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşın- maz mülk edinir. o. Anayasa, mevzuat ve uluslar arası onaylanmış söz- leşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir

4 II-ÜYELİK SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, ÜYE- LİKTEN ÇEKİLME-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİK- TEN ÇIKARMA SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER Madde 6: Sendikaya adaylık devresini tamamlamış olmak kaydıyla bu tüzüğün 2.Maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri ile daha sonra sendikanın faaliyet alanına dâhil edilecek kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler. ÜYELİĞİN KAZANILMASI Madde 7: Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır. Üyelik başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmediğinden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin bu kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneği kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklamak üzere işverene gönderilir. çekilme üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelik formunun kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi tarafından kayıt numarası ve tarih verilen çekilme formundan bir nüshasını üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir suretini on beş gün içinde Sendika Genel Merkezine gönderir. Çekilme (istifa)başvurma tarihinden başlamak sureti ile otuz gün sonra gerçekleşmiş olur. Çekilen üyenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikasına üyeliği bu bir aylık sürenin bitim tarihinde kazanılmış olur. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Madde 9: Sendika üyeliği; a. Sendika üyeliğinden ayrılırsa, b. Sendika üyeliğinden çıkarılırsa (ihraç edilir- se), c. Kamu görevinden emeklilik, istifa, görevine son verilmesi vs. sebeplerle ayrılırsa ç. Farklı bir hizmet koluna atanması veya görev unvan değişimi nedeniyle üye olamayacak kapsama girmesi, d. Ölümü nedeniyle sona erer. Bir üyenin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı üyeliğin sona ermesi ile varsa sendika organlarındaki görevleri de sona ermiş olur. Ancak emekliye ayrılanların sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI Madde 10: ÜYELİKTEN ÇEKİLME (AYRILMA) Madde 8: Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten Ücretsiz izinli olarak silâhaltına alınan üye- lerin üyelikleri bu görevleri sona erinceye kadar askıya alınır. Kurumundan ücretsiz izin alan üyenin bu izni a. b

5 bitinceye kadar üyelikleri askıya alınır. Sendikanın Genel Merkez veya Şubelerin yö- netim kurullarında görevli olmaları sebebiyle kanun gereğince kurumlarından ücretsiz izinli sayılarak profesyonel sendikacılık yapan üyelerin aidatlarını ödemek kaydıyla. Sendikanın faaliyet alanını içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma geçen sendika üyelerinin üyelikleri devam eder. c. ç. d. e. Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak Sendikanın adını kullanarak şahsi menfaat sağlamak. Sendika Genel Merkez ve Şube yöneticileri hakkında asılsız ihbar, şikâyet veya bunları tahkir edici beyanlarda bulunmak. Sendika sırlarını açığa vurmak veya Sendika- nın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunmak. f. ÜYELİKTEN ÇIKARMA Madde11: Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer. ÜYELİKTEN ÇIKARMAYI GEREKTİREN HALLER Madde 12: Aşağıda belirtilen fiil ve durumlar üyelikten çıkarmayı gerektirir. a. Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı davra- nışlarda bulunmak. b. Sendikanın ana tüzüğü ve çıkarılan yönet- menlik ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak. c. Sendikanın amaçlarına ulaşmasına veya ge- lişmesine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunmak. ç. Aynı hizmet kolunda başka bir sendikaya üye olmak veya yönetimlerinde görev almak ya da kurucu olmak o sendikayı desteklemek. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlar ve fiillerin hangi hallerde gerçekleştiği ve üyelikten çıkarmaya yönelik Disiplin soruşturmasına yönelik disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmenlikle düzenlenir. III. SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI Madde 13: a. b. c. ç. Sendikanın Genel Merkez zorunlu organları Genel Kurul Genel Yönetim Kurulu Genel Denetleme Kurulu Genel Disiplin Kurulu İSTİŞARİ DANIŞMA KURULLARI a. Başkanlar Kurulu b. Temsilciler Kurulu c. Onur Kurulu ç. AR-GE Kurulu d. Kadınlar Kurulu e. Engelliler Kurulu f. Hukuk ve İstişare Başkanlar Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuru

6 lu, Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşur. Başkanlar kurulunun Başkanlığı Genel Başkan tarafından, yokluğu halinde Genel Sekreter tarafından yürütülür. Başkanlar Kurulu, istişari bir organ olup Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısıyla 4 ayda bir toplanır. Başkanlar Kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup Genel Yönetim Kurulunda değerlendirilir. İstişare (danışma) kurulları Sendika çalışmalarına ışık tutacak ve onların görüşlerinden yararlanmak üzere oluşturulan sendika üyeleri, öğretim üyeleri, Bürokrat, işadamı ve emekli memurlardan oluşur. Bu danışma kurullarında Genel Merkez Yönetim Kurulunun isteği ile gerektiği zaman toplanır. Memurların ekonomik ve sosyal hakları ile Kurum uygulamaları, Kanun Tüzük Yönetmeliklerle ilgili olarak Kurullar görüş bildirir. Yönetim Kurulu bu görüşleri değerlendirerek ilgili mercilere bildirir gerekirse kamuoyuna açıklar. SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞMASI Madde14: Sendika Genel Kurulu Sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup 200 delegeden oluşur. Sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatları ile Genel Kurula delege olarak katılırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki Genel Kurul delegelerinin şubelere dağılımı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından aşağıda şu esaslara göre gerçekleştirilir. Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurul üyeleri hariç toplam aidatlı üye sayısının toplam delege sayısına bölünerek bir delegeye düşen üye sayısı belirlenir. Şubelerin aidatlı üye sayısı bu sayıya bölünerek şubelere düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirli sayılar dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlamak suretiyle şubelere dağıtılır. Toplam aidatlı üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazete de yayınlanmış sayı, şubelerin aidatlı üye sayısının belirlenmesinde ise mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır. Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar ise; Genel yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Seçilen delegelerde aranacak şartlar istenecek belgeler vs. bu yönetmelikle detaylı olarak bildirilir. GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde 15: Sendikanın ilk Genel Kurulu Tüzel kişilik kazanmasından itibaren 6 ay içinde yapılır. Sendika Olağan Genel Kurulu üç yılda bir sendika Genel Merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Genel Kurula çağrı, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının da günü, saati ve yeri ilk toplantı tarihinden 15 gün önce bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. Şayet ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ilanda belirtilen gün, saat ve yerde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantı da salt çoğunluk aranmaz. Bütün kararlar delege tam sayısının 1/3 ünden az olmamak kaydıyla oylamaya katılanların 54 55

7 salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul salt çoğunlukla karar vermiş olmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut ta Genel Kurul üye veya delegelerinin en az 1/5 inin yazılı olarak başvurusu ile ve bu taleplerin hepsinin de aynı talepte bulunmaları şartı ile en geç 60 gün içerisinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurulda gündemde belirtilen Maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul delegelerine; iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur. Genel Merkez Olağan Genel Kurulu, son olağan Genel Kuruldan 2 yıl sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile toplanabilir. GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULÜ Madde 16: Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir üye tarafından açılır ve yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısı mevcut ise Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir Başkan, iki Başkan vekili ile en fazla üç sekreterden oluşan başkanlık Divanı teşekkül ettirilir. Olağanüstü Genel Kurul hariç olmak üzere Genel Kurul gündemine yeni madde ilavesi ve gündemde yer alan bir maddenin çıkarılması, mevcut delegelerin 1/10 u tarafından yazılı teklifi ile olur. Organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, açık oylama suretiyle alınır. Organların seçimleri kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantı gündemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri Genel Kurul kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve tutanaklar Genel Kurul başkanlık divanınca imza edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 17: a. Sendika Genel Merkez zorunlu organlarını seçmek b. Tüzükte değişiklik yapmak. c. Genel Yönetim ve Denetim raporlarını görüşüp ib- rasına karar vermek. ç. Genel Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görü- şüp karara bağlamak. d. Sendika tüzüğünde ve mevzuatında Genel Kurulca yapılması belirtilen veya herhangi bir sendika organının görev alanına girmeyen konuların çözümünde Genel Yönetim kuruluna yetki vermek. e. Sendika hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu taşıt almaya, satmaya, sendika namına gayrimenkul almaya, satmaya, mevcut gayri menkulleri sendika menfaatine kiraya vermeye ve motorlu taşıt ve gayrimenkul alımı için kredi almaya, Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. f. Sendika Genel Merkez ve şube organlarında görev 56 57

8 alacak yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile sendika adına çalıştırılan diğer görevlilerin ücret, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek. g. Sendika şubelerinin birleştirilmesine veya kapatıl- masına karar vermek. h. Sendika Şube açılması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. i. Aynı hizmet kolunda bulunmak şartı ile başka bir sendikanın sendikamıza katılmasına veya sendikamızın delegelerinin 3/5 inin olumlu kararı ile başka bir sendikaya katılmasına karar vermek. j. Konfederasyonlara üye olmaya veya çekilmeye ka- rar almak. k. Amaçlar uygun olarak Türkiye de ya da diğer ülke- lerde kurulmuş ya da kurulacak olan üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek. l. Sendika üyesi olduğu ulusal veya uluslararası sen- dikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmeye yetki vermek. m. Delege sayısının 3/5 inin oyuyla, Sendikanın fes- hine ve feshi halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek. SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI Madde 18: Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu 6 asil 6 yedek üyeden oluşur. (Genel Başkanı ve Üyeleri) Genel Merkez delegeleri tarafından, gizli oy açık sayım esasına göre (iki dereceli olarak gerçekleştirilir.) Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimlerinde yönetim kurulundaki üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Seçimlerde Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelikleri için birden fazla aday olması durumda en çok oyu almış adaylar seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde adaylar arasında kura çekilmek suretiyle kazanan aday belirlenmiş olur. Genel Başkan kurumundan aylıksız izinli olarak sendikal görevini yürütür. Yönetim kurulu Başkan ve üyeliklerinden herhangi birinin çeşitli nedenlerle boşalması halinde en çok oyu alan yedek üyeden başlanmak üzere boşalan sekreterliğin yerine 30 gün içerisinde göreve çağrı yapılır. Yedek üyenin görevi kabul etmemesi ya da üyeliğin düşmüş olması durumunda devam eden 30 gün içerisinde oy sırasına göre diğer yedek üye çağrılır. Çekilme, göreve son verilmesi veya çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananların sendika üyelikleri, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri de sona ermiş olur. Emekliye ayrılanların ise sendika şubeleri ile sendika Genel Merkez veya konfederasyon organları ile görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli nedenlerle 5 kişiden aza düşerse Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla sekreterliklerin görevleri birleştirilir. Ayrılmalar sebebiyle yedek üyelerinde çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısından aza düşmesi halinde mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri 1 ay içerisinde Genel Kurulu Toplantıya çağırır. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra en az 3 ay içerisinde kendilerinin eşlerinin velayetleri altındaki çocukların mal varlığını noter aracılığıyla bildirmek zorundadırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilenlerin, Şube, İl ve İlçe zorunlu organlarındaki görevi sona erer

9 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR YETER SAYISI Madde 19: Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Toplantılar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla gerçekleştirilir. Olağanüstü toplantılar ise Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar ise katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile oyların eşit olması halinde Genel Başkanın oyunu kullandığı karar esas alınır. Genel Başkanın katılmadığı hallerde toplantıya Genel Sekreter Başkanlık eder. Oylamaların gizli veya açık yapılması, alınacak kararlarla belirlenir. Genel Sekreterlikler komisyonlar şeklinde örgütlenip toplantılar yapabilirler. Her sekreter kendi komisyonunun başkanıdır. Ancak komisyon toplantılarına Genel Başkan iştirak etmişse Genel Başkan toplantıya Başkanlık eder. GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 20: Sendika Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: a. Sendikanın çalışma programını hazırlamak. b. Toplu görüşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. c. Toplu görüşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusunda ilişkin eylem alanları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak. ç. Menkul malların alımı ile Genel Kurul tarafından d. Genel Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organ- larında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin kuruluna sevk etmek. Disiplin Kurulunca verilecek ihraç kararını değer- e. f. g. verilen yetki çerçevesinde, motorlu taşıt ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve kredi almak. Toplu görüşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. Genel Kurulu toplantıya çağırmak. lendirerek uygulamak. h. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube aç- mak. ı. Şube merkezinin bulunduğu ilin ilçelerinde temsil cilikler açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek. i. j. k. Şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşa- mayan illerde temsilcilik açmak Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak. Sendikanın tüzükte yer verilen amaçlarını gerçek- leştirmesine yönelik gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacak personeli atamak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak. l. m. Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek, bu konuda şubelere yetki vermek. n. Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gere- kirse Uzmanlar kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek. o. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük ö. yapmak. Genel Denetleme Kurlunun gerekli görmesi halinp. değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım 60 61

10 de veya Genel Kurul delegelerinin1/5 inin isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmak. r. Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak. s. Sendikanın, iç işleyişine, seçimlere, disipline yö- nelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri ilgili kurulların katılımıyla hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak. ş. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulun- duğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılacakları tespit etmek. t. Kanun, yönetmelik, toplu iş görüşmesi ve uluslar arası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek. u. İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yar- gı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek. ü. Sendikayı ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukat tutarak vekâlet vermek. v. Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 21: Sendikayı Genel Yönetim Kurulu adına yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil etmek. Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına baş- kanlık etmek. a. b. Genel Başkan olarak sendika büroları ve şubeleri- nin her türlü çalışmalarını inceleyip denetlemek. c. Sendika adına basın toplantısı yapmak resmi beya- natta bulunmak. ç. Sendika yazışmalarını ilgili sekreterle müşterek im- zalamak ilgili sekreterin yokluğunda yönetim kurulundan biriyle imzalamak. d. Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmek. e. Belgeye dayalı olarak bütçede belirtilen temsil öde- neğini gerektiğinde harcamada bulunmak veya bu yetkisini diğer yönetim kurulu üyelerinden birisine devretmek. f. Sendikanın banka hesaplarından, yetkili Genel Merkez Yönetim kurulu üyesiyle birlikte para çekmek. g. Sendika adına çıkarılan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. h. Sendikanın bağlı olduğu konfederasyonla Sendika arasındaki koordinasyonu sağlamak yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermek veya yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapılmasını sağlamak ı. Sendikada gerekli sayıda danışman görevlendirmek (Danışmanlıkta üye ve kamu görevlisi olma şartı aranmaz.) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 22: a. Genel Başkan ın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet eder. b. Sendikanın her türlü yazışmalarını Sendikanın ilke ve amaçları doğrultusunda yapmak. Sendikaya gelen veya Sendikadan giden her türlü bilgi ve belge işlerini derlemek. c. Yönetim Kurulunda görüşülmesi gereken konuları 62 63

11 ayda bir defa gündem hazırlayarak Genel Yönetim Kuruluna getirmek. Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu Gündemi ha- zırlamak. ç. ç. d. e. f. g. h. ı. a. Çalışma hayatı ve Sosyal güvenlikle ilgili yasa Tü- zük ve mevzuatlarla ilgili gelişmeleri takip ederek değişiklik ve gelişmeleri başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm teşkilata bildirmek. Sendika adına gerek Sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kuruluşlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. Sosyal ilişkileri tanzim etmek. Hizmet kolunda merkez ve taşra teşkilatı birim- lerine ilişkin olarak üyelerden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek gerektiğinde açılan idari davalarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak. Sendikanın amaç ve ilkeleri ile araştırma ve değer- lendirmeye yönelik istatistiklerin değerlenmesini sağlamak ve bu konudaki konuları gerektiğinde yönetim kuruluna sunmak İlgili Yönetim Kurulu üyesi ile Toplu görüşmeler için gerekli teklifleri hazırlamak toplu görüşme sonuçlarını takip etmek ve yasal safhaları izlemek. Sendika ile bağlı olduğu konfederasyon ve bağlı sendikalar arasındaki koordinasyonu saptamak. Yapılan ve yapılacak çalışma konusunda Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek. Sendikanın yetkili organları, Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek. GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 23: b. c. ç. d. e. f. g. h. ı. i. j. Sendikanın muhasebe işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerini uygulamasını sağlamak. Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunmak. Sendika gelirlerinin toplanmasını(sarfların) gider- lerin bütçe esaslarına göre yapılmasını muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek. Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak. Şubelere ait gider avanslarının zamanında gönde- rilmesini sağlamak ve giderlerin gözetim ve denetimini yapmak. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgili olarak kurula- cak teknik komisyonda görev yapmak. Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak. Sendika tarafından kullanılacak yardımlaşma san- dığıyla sendikanın mali ilişkilerini düzenlemek ve takip etmek, Sendika hesaplarının, her ay iç ve dış denetime ha- zır bulundurulmasını sağlamak. Genel yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak. Genel kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alına

12 cak kararlara ilişkin olarak Genel yönetim kuruluna teklif sunmak. k. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemleri- ne ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek. l. Genel kurula sunulacak bilânço ve tahmini bütçe- leri hazırlamak ve Genel Yönetim kurluna sunmak. m. Sendika gelirlerini, elde ettikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel yönetim kurulunca belirlenecek bankalara ve özel finans kurumlarına yatırmak. n. Zorunlu giderler için yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde sendika kasasında azami gelirlerin %5i aşmamak kaydıyla nakit bulundurmak. o. Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak. ö. Kanun gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek. p. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemle- ri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmakr. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli plan- larını yapmak. s. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 24: a. Tüzüğün ikinci Maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerinde teşkilatlanmayı sağlamak. b. Şubenin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak. c. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. ç. Sendika üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak. d. Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin bir nüshasını şube aracılığıyla 15 gün içinde işverene göndermek. e. Şubelerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim kuruluna rapor sunmak, f. Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin za- manında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. g. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim kuruluna bilgi vermek. h. Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak. ı. Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek 66 67

13 ve uygulamaya yönelik olarak yönetim kuruluna teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak. Genel Kurul toplantısından önce delegelere gön- derilecek evrak ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden takip etmek, gönderilmesi zorunlu olan raporların delegelere tebliğini sağlamak. Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürüt- mek. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dâhil olmak üzere şube, temsilcilikler ve işyeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek. Konfederasyon ve/veya sendika tarafından alınan i. j. k. l. eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarının gerçekleştirmek. m. Şube ve temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n. Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak sendikanın Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerini düzenlemek ve Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütmek. Genel Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına kao. rar verilmesi halinde, teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak. ö. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli plan ları yapmak. p. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duyr. s. dukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak. 20_. Genel Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk milli eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak. t. Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak. u. Eğitim çalışmalarının sürekli bilgilenme ve geliş- me isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak. ü. Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eği tim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak. v. Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haf- talarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek. y. Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak. z. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak. Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huaa. zurevi, kreş vb. sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisiler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak proab. jeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak. ac. Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kay

14 dıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10 ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak. ad. Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere soysa-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek. GENEL EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde:25 a- Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duy dukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak. b- Genel Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla, Türk milli eğitim sisteminin çağın gereklerine uygun hale gelmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitimöğretim yöntem ve teknikleri, müfredat programları, eğitim materyalleri geliştirmeye yönelik panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, aynı amaç doğrultusunda geçici süreli komisyonlar oluşturmak. c- Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak. Eğitim çalışmalarının sürekli bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak. d- Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında sendika faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak. e- Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek. f- Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak. g- Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak. h- Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş vb. sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisiler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. ı- Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Yönetim Kuruluna bilgi sunmak. i- Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kaydıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10 ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve 70 71

15 kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak. j- Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere soysa-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek. GENEL MEVZUAT, TOPLU GÖRÜŞME VE DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 25. Genel mevzuat ve toplu görüşme sekreterinin görev ve yetkileri: a) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek ve arşiv hazırlamak, b) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarını izlemek, bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlamak, c) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, konu ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesini sağlamak, d) Toplu görüşmelerden ve mevzuattan doğan anlaşmazlıklarda idare ile doğacak itilaflarda ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde ve hukuki yardım ihtiyacının ortaya çıkması durumunda üyeleri ve mirasçılarını her düzeyde ve her derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olma işlerini yürütmek, e) Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerini izlemek, tespit edilen aksaklıkları yönetim kuruluna sunmak, f) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir. GENEL BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 26. Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterinin görev ve yetkileri a) Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütmek. b) Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb araç gereci) temin etmek, bu amaçla bütçeye ödenek konulması için teklifte bulunmak. c) Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslar arası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak. ç) Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimi gerçekleştirmek. d) Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. e) Sendikanın web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak

16 f) Sendikanın yayın organlarıyla ilgili arşiv oluşturmak. g) Basın-yayın komisyonu kurmak ve başkanlığını yaparak komisyon çalışmalarını düzenlemek, istendiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili raporu Başkana ve Yönetim Kuruluna sunmak. h) Sendikanın tanıtımını ve sendika şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak. ı) Yönetim kurulunca oluşturulmasına karar verilmesi halinde basın-yayın bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak. i) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak. j) Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI, GÖREV VE YETKİLERİ Madde 27: Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Denetleme yapabilmek için en az iki üyenin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme kurulu asil üyelerinden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde en çok oyu alandan başlamak üzere sırayla yedek üyeler göreve çağrılır. Yeniden görev dağılımı yapılabilir. Denetleme kurulu üyeleri 4 ayda bir sendika Genel Merkezinde toplanarak denetimlerini yaparlar. Sendikaya ait evrak, belge, doküman, defter vb. sendika dışına çıkaramaz ve denetleme amacı dışında kullanamaz. Sendika Genel Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. a. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerini Genel Kurul kararları ve tüzüğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. b. Sendika tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetim raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunmak. c. Genel Yönetim Kurulunun talebi üzerine şubele- rin denetimini yapmak. Yapılan denetim raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunmak. Gerek görmesi halinde yönetim kurulundan şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek. ç. Gerek görülmesi durumunda Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağır - masını istemek. d. Yapılan denetim ve incelemelerde sendikanın mali işlemlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edilmesi halinde durumu Genel Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek. Ayrıca gerek görülmesi halinde soruşturmanın sağlıklı yapılması için bu fiilde hatalı olanların geçici olarak görevden uzaklaştırmanı istemek. e. Genel Yönetim Kurulunca Denetim Kurulunun bu talebi kabul edilmemesi halinde Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek. Genel Yönetim Kurulu Denetleme Kurulunun bu talebini göz önünde bulundurarak Genel Kurulu en geç 60 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. f. Dönem sonu Denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak. g. Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yap- mak

17 GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde 28: Sendika Genel Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından serbest gizli oy açık tanım ve sayım esasına göre üst kurul delegeleri arasından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Genel Disiplin kurulunun görev süresi 3 yıldır. Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulu takip eden en geç 15 gün içinde asil üyeleri kendi aralarında bir başkan bir raportör birde üye seçerek göreve başlarlar. Genel Disiplin Kurulu asil üyelerden herhangi bir nedenle bir veya bir kaçının ayrılması halinde yedek üyelerden seçimlerde en çok oy alandan başlanmak üzere göreve çağrılır. Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun kararıyla veya denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilmesi halinde (sınırlı olmak üzere) Genel Denetleme Kurulunun çağrısı üzerine toplanır Genel Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısını salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Genel Disiplin Kurulu sorumlu üyelerin ifade ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verir ve gereğinin yapılması için dosyayı Genel Merkez Yönetim kuruluna sunar. GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 29: Genel Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. Sendika tüzüğüne amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Sendika Genel Merkez ve Sendika Şube Yöneticileri veya Sendika üyeleri hakkında soruşturma yapmak. soruşturma sonunda suçlu bulunanlara suçun ağırlığına göre, uyarma, kınama ve geçici olarak üyeliği geçici olarak askıya alma kararı alır, üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklif eder. BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞMASI GÖ- REV VE YETKİLERİ Madde 30: Başkanlar Kurulu Genel Yönetim Kurulu Asil üyeleri Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ile Şube Başkanları ve il temsilcilerinden oluşur. Başkanlar Kurulu Sendika Genel Yönetim kurulunun çağrısı üzerine 4 ayda bir defa lüzum görülmesi halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır. Başkanlar Kurulu toplantılarına Sendika Genel Başkanı yokluğunda ise Genel Sekreter başkanlık eder. a. Başkanlar kurulu toplantılarında gündemi önemli Maddelerin tartışılıp gerekirse oylayarak çoğunluğun talebi doğrultusunda çözüme kavuşturmak. b. Şubelerin sorunlarını dile getirip çözüm önerilerin- de bulunmak. c. Kurulların çalışmaları hakkında bilgi edinerek ça- lışmaların daha verimli hale getirmesi için görüş ve önerilerde bulunmak. ç. Kamu görevlilerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler ve bunların tasarıları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak. d. Sendika geleceği ile ilgili görüş önerilerde bulun- mak

18 ŞUBE ORGANLARI VE GÖREVLERİ İLE ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI ŞUBE OLUŞTURMA USÜL VE ESASLARI Madde 31: Sendika Şubeleri Genel Kurulun Genel Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye dayanılarak en az 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şube kurulabilir. Bir il veya ilçede istenilen üye sayısına ulaşılamadığı takdirde birden fazla il ilçe ve belde temsilcilikleri birleştirilmek suretiyle de Şube oluşturulabilir. Bu şekildeki birleştirilmelerde ilgili il, ilçe ve belde temsilciliklerinin görüşü alınır. Yeni Kurulan şubenin Geçici Yönetim Kurulu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar kanununun 8.Maddesi gereğince istenen belgeleri tamamlamak kaydıyla (Nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh il muhabiri (muhtardan onaylı))iş yerlerinden görevli oldukları gösteren belge ile kimlik fotokopileri bunlardan birer adet aslı 2 şer adet fotokopi olmak üzere 3 nüsha olarak hazırlanmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 7 kişi olarak atanırlar. Bu şekilde atanan Geçici Yönetim Kurulu atandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde Şube Genel Kurulunu yapmak zorundadır. Süresi içerisinde Genel Kurullarını yaparak Şube Organlarında görev alan yöneticilerden Geçici Yönetim Kurulu üyelerinden yukarıda belirtilen belgeler istenir. Açılan, kapatılan veya birleştirilen Şubeler en geç 30 gün içerisinde Şubenin açıldığı kapatıldığı veya birleştirildiği mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Atananların, Seçilenlerin isimleri yazının ekinde Şube zorunlu organlara atanan ve seçilenlerden istenen belgeler ve 1 adet tüzük ile Sendika Şubesinin adresi ile Genel Yönetim Kurulunun kararı eklenir. Bu bilgilerin ilgili mahallin mülki amirliğine verilmesiyle kurulan Şube kuruluşu resmiyet kazanmış olur. ŞUBELERİN ORGANLARI Madde 32: Sendika Şubelerinin Zorunlu Organları a. b. c. d. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu Şube Denetleme Kurulu Şube Disiplin Kurulu Madde 33: ŞUBE GENEL KURULU Şube Genel Kurulu Şubenin en yetkili organı olup Şubenin üyeleri arasından seçilen 100 delegeden oluşur. Şube Yönetin ve Denetim Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla Şube Genel Kuruluna delege olarak katılırlar. Şube Genel Kurulunu oluşturan diğer delegeler ise Şube Genel Kurulundan en az (30) gün önce iş yerlerindeki üye sayısına göre belirlenen sayıda delegelik için başvuranlar arasında gizli oy açık döküm sayım esasına göre en çok oyu alanlardan başlamak üzere istenilen sayıda delege seçimi ile gerçekleştirilir. Her iş yerinde belirlenen delege sayısında veya daha az sayıda delegelik için müracaat olursa bu iş yerinde seçim yapılmaz delege olmak isteyenlerin isimleri delege olarak bildirilir. Şubeler, ayrı ayrı iş yerlerindeki delege sayısını belirlemek için, toplam üye sayısını Genel Kurulu oluşturacak delege sayısına bölerek hangi iş yerine kaç delege düşeceği belirlenir. Bu belirlemede küsuratlar en fazla üyesi bulunan iş yerinden başlanmak üzere yukarıdan aşağı sayı tamamlanana kadar dağıtılır. İş yerindeki delege seçimlerindeki Şube ve İl temsilcilerinin sandık kurullarında bir başkan iki üyeden oluşan oy pusularına delege sayısından fazla aday yazılamaz her üye ancak kendi iş yerinde seçim bölgesinde delege oy kullanabilir

19 Delege seçimlerine katılacak adayların listeleri seçim gününden 5 gün önce kendi şubesinde de askıya çıkarılır. Delege seçimleri önceden iş yeri amirlerine bildirilir. Gerekirse güvenlik yardımı için mülkü amirliğe bir yazı yazılır. Oylama her üyenin kimlik kontrolü ile imza karşılığı kapalı zarf oy kullanma esasına göre yapılır. Delege seçimlerinin başlangıcı ve sonuçları sandık kurulları tarafından bir tutanak düzenlenerek Şube Başkanlığına teslim edilir. Şube Başkanlıklarınca birinci nüshalar Genel Merkeze gönderilir. ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTI ESASLARI VE KARAR YETER SAYISI Madde 34: Şube Genel Kurulları Sendika Genel Kurulunun toplantı tarihinden en az iki ay önce tamamlanmak kaydıyla Sendika Genel Yönetim kurulunun mutabakatı alınarak 3 yılda bir şubenin faaliyet gösterdiği mahalde Şube Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte olağan olarak toplanılır. Genel kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Bu mümkün olmazsa mahalli imkânla ilan edilir. Şube Genel Kuruluna çağrı Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanmaması halinde en geç 15 gün içinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının yeri, günü ve saati belirtilir. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir. Ayrıca, salt çoğunluk ile karar verilmiş olmak kaydıyla Şube Yönetim Kurulunun, Şube Denetleme Kurulunun kararıyla veya delegelerin 1/5 inin aynı yönde talebi ya da Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü Genel Kurul yapılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında sadece gündemde belirtilen Maddeler görüşülür. Gündem değişikliği teklif edilemez. Genel Kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazete aracılığı ile ilan edilir. Şube Genel Kurulları delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 35: Şube Genel Kurullarının görev ve yetkileri a. Şubede zorunlu organlarında görev alacakları seç- mek b. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşülüp ibra etmek c. Sendika üst kurul delegelerini seçmek ç. Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yeri ne getirilmesi ve başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması d. Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI TOPLANTI ZAMANI VE TOPLANTI KARAR YETER SAYISI Madde 36: Şube Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulunu oluşturan delegeler tarafından gizli oylama açık sayım esasına göre seçilen en çok 7 asil üyeden oluşur. Ayrıca asil üye kadarda yedek üye seçilir. Seçimlerde birden fazla aday varsa en çok oyu alan adaylar kazanmış olur

20 Şube yönetim kurulu seçime müteakip 15 gün içinde yapacakları ilk toplantıda görev dağılımı yaparlar. Seçilen asil yönetim kurulu üyelerinden birisinin herhangi bir nedenle ayrılması durumunda en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere göreve çağrılarak boşalan üye sayısı tamamlanmış olur. Gerekirse Yönetim Kurulu üyeleri arasında yeniden görev dağılımı yapılabilir. Şube yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerek görüldüğünde şube başkanının çağrısı üzerine yönetim olağanüstü olarak toplanır. Şube yönetim kurulu toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü kabul edilmiş olur. Şube yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak 3 defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer. ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YA- SAL İZİN HAKKI Madde 37: 400 ile 3000 üyesi olan şubelerinde 1 yönetim kurulu üyesi 3001 ile 5000 üyesi olan şubelerinde 2 yönetim kurulu üyesi 5001 ile 7500 üyesi olan şubelerinde 3 yönetim kurulu üyesi 7501 ile üyesi olan şubelerinde 4 yönetim kurulu üyesi den fazla üyesi olan sendika şubelerinde 5 yönetim kurulu üyesi Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla aylıksız izinli sayılır. (profesyonel sendikacılık yaparlar). Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 38: Şube Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. a. Şubenin çalışma programını yapmak. b. Şube harcamalarının usulüne uygun yapılması- nı sağlamak. Her ayın giderlerini bir sonraki ayın 15 ine kadar faturalarıyla birlikte Genel Merkeze bildirmek. c. Şube Genel Kurulunun gündemi ve Genel Kurula sunulacak raporu hazırlamak ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak. ç. Kendi iş kolunda sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üye kayıt formunu en kısa sürede Genel Merkeze ulaştırmak. Bu formlar Genel Merkezce onaylanıp şube ve işyerine gönderildiğinde aidat kesintisi yapılıp yapılmadığını takip etmek çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılanları Genel Merkeze bildirmek. d. Şube merkezinin kapsamı içinde bulunan illerin sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlardaki iş yerlerinde, sendikaya temsilen faaliyetlerde bulunup varsa o iş yerlerinde ki üyelerin sorunlarını çözmeye çalışmak temsilcilikler belirlemek çözemediği sorunlarla birlikte Genel Merkeze bildirmeke. Öncelikle üyelerinin sosyal ve demokratik hakları- nı korumak ve geliştirmek amaçlı olmak kaydıyla toplumu ilgilendiren veya kamuoyu gündeminde bulunan konular hakkında, basın bildirisi yayımlamak, basın toplantısı yaparak basın açıklamasında bulunmak eylem, miting vs. sendikal faaliyetlerde bulunmak. f. Şubede çalıştırılacak eleman için Genel Merkeze talepte bulunmak. g. Şube Demirbaş malzemelerinin kullanılması ve ko

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Türkiye

Detaylı

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü 8 Eylül 2001 Türk İmar-Sen Türkiye Kamu-Sen Üyesidir Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe/ ANKARA Tel: ( 0312) 424 22 88 (PBX) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

İlkeli ve Seviyeli Sendikacılığın Öncüsü EKSEN

İlkeli ve Seviyeli Sendikacılığın Öncüsü EKSEN İlkeli ve Seviyeli Sendikacılığın Öncüsü EKSEN Nisan 2014 EKSEN SAĞLIK-BİR-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası GMK Bulvarı 102/2 Maltepe/Ankara www.eksensaglikbirsen.org Yayın No:

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Dernek Tüzüğü AFRIKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Sayfa 1 Derneğin adı ve merkezi Madde: 01 - Derneğin adı AFRiKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Derneğin

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi . ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE 1- (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı