T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip, yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans, yükseklisans ve daha üst eğitim gören başarılı, ancak gelir düzeyi düşük yüksek öğrenim gören öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Lüleburgaz Belediyesi bütçesinden yapılacak eğitim yardımı ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- Bu Yönetmelik, tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin b fıkrası ile 06 Mart 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) "Başkan: Belediye Başkanını, b) "Belediye: Lüleburgaz Belediyesini, c) "Komisyon: Lüleburgaz Belediyesi Eğitim Yardımı Komisyonunu, d) "Öğrenci: Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresi boyunca eğitim yardımı almaya hak kazanan kişiyi ifade eder. Uygulama İkinci Bölüm Esaslar MADDE 4- (1) Yönetmelik esaslarına göre dağıtılacak eğitim yardımının kaynağı, Lüleburgaz Belediye bütçesinden ayrılan ödenekten oluşur. (2) Eğitim Yardımı Komisyonu tarafından, eğitim-öğretim dönemi başlangıcından itibaren eğitim yardımının niteliği ve yararlanma koşulları ilan edilerek öğrencilere ulaşabilecek şekilde duyuru yapılır.

2 (3)Yönetmeliğin Kapsam bölümünde belirtilen başarılı ve muhtaç öğrenciler Eğitim yardımı almak için her yıl 15 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğü ne başvuracaklardır. Eğitim Yardımından Yararlanma Koşulları MADDE 5- (1) Öğrencilerin Eğitim Yardımından yararlanabilmesi için; a) T.C. vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, c) Sabıka kaydı bulunmamak, d) Devam ettiği okullardan disiplin cezası almamak, e) Ailesinin Lüleburgaz Belediyesi sınırları içerisinde en az 2 yıldır ikamet ediyor olması, f) Ailenin toplam gelirinin, ailedeki fert başına bölünmesi sonucu çıkan miktarın asgari ücretten az olması, g) Özel Okullardan burslu okuyanlar hariç, Açık Öğretimde veya paralı özel üniversitelerde eğitim görmüyor olmak, h) Öğrencinin hastalık, doğal afet gibi olağanüstü haller hariç, dönem not ortalamasının 4 lü sistemde en az 2.00 ve üzeri, 100 lü sistemde en az 60 ve üzeri olması ve her eğitim-öğretim dönemi sınıf geçtiğini, disiplin cezası almadığını, yeni dönem için kayıt yaptırdığını belirten öğrenci belgesini süresi içerisinde teslim ederek, kayıt yenileme işlemini yapmış olması, şartı aranır. (2) Önlisan, Lisans, Yükseklisans ve daha üst eğitim gören gazi ve şehit çocukları koşulsuz olarak eğitim yardımından yararlanır. Ancak Öğrencinin hastalık, doğal afet gibi olağanüstü haller hariç, dönem not ortalamasının 4 lü sistemde en az 2.00 ve üzeri, 100 lü sistemde en az 60 ve üzeri olması ve her eğitim-öğretim dönemi sınıf geçtiğini, disiplin cezası almadığını, yeni dönem için kayıt yaptırdığını belirten öğrenci belgesini süresi içerisinde teslim ederek, kayıt yenileme işlemini yapmış olması, (3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim yardımı almaya yeterli bulunmayan öğrencilere eğitim yardımı verilmez. Eğitim Yardımı Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri MADDE 6- (1) Belediye Başkanının Başkanlığında; Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü, Belediye Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı ve Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı olmak üzere 7 kişiden oluşur. Komisyona Belediye Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılmadığı zamanlarda komisyona Başkanın görevlendireceği komisyon üyelerinden biri başkanlık eder. (2) Komisyon her eğitim-öğretim yılı sonunda önümüzdeki dönem eğitim yardımına ilişkin olarak formların hazırlanması, eğitim yardımının duyurulması, başvuruların değerlendirilmesini sağlamak üzere komisyon bünyesindeki ve dışındaki birimlerle koordineli çalışmayı düzenler, görevlendirme yapar, çalışmaları izler, denetler ve yönetmeliğin uygunluğunu sağlar. Her yıl için verilecek olan aylık eğitim yardımı alacakların adet ve miktarının belirlenmesi ve karar ittihazı için Belediye Meclisine sunar.

3 Başvuru Şekli MADDE 7- (1) Eğitim Yardımı almak isteyen öğrenciler, kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Öğrenci kendisinden istenilen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Eğitim yardım başvurusu her yıl 15 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen ya da Lüleburgaz Belediyesi resmi web sitesine doğrudan yapabilir. (2) Başvurularda; a) Başvuru yapan tarafından imzalanarak Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek yada Belediyenin resmi web sitesinden doldurulacak Yönetmelik eki Ek:1 Başvuru ve Bilgi Formu istenir. Eğitim Yardımı İçin araştırma, Tahsis ve Eğitim Yardımı Alacakların Seçimi MADDE 8- (1) Eğitim Yardımı başvuruları Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından alındıktan sonra; a) Başvuru formunda tüm bilgilerin doldurulması zorunlu olup eksik doldurulan formlar değerlendirmeye konulmaz. Eksiksiz başvuru evrakı bulunanlar hakkında, başvurudaki bilgilerin doğruluğu yönünde Eğitim Yardımı Komisyonu ve Zabıta Müdürlüğü tarafından araştırma yapılabilir. Bu araştırmada Yönetmelik eki EK-4 Öğrencinin Sosyal Durumunu Araştırma formu kullanılır. b) Başvuru belgeleri Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve öğrenciler aldıkları puana göre sıra cetveline yazılır.sıralama cetveli esas alınarak en fazla puan alanlardan başlamak suretiyle tespit edilen kontenjan kadar öğrenci asil, yine sıraya göre kontenjanın %10 uda yedek olarak seçilir. Seçilen öğrencilere bu durum yazılı veya diğer yollar ile duyurulur. c) Başvuru evrakı eksiksiz olan ve başvurularının bu yönetmelikte belirtilen hak sahipliği şartlarına haiz olduğu anlaşılanlara Eğitim Yardımı Komisyonunca eğitim yardımı tahsisi yapılır. ç) Eğitim yardımı yapılması uygun görülen öğrencilerden, bankadan hesap numarası getirmeleri istenerek, öğrenci yardım çizelgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilir ve yardımların uygulanması sağlanır. d) Talepleri bu yönetmeliğe uymayan ve hak sahibi olmadıkları tespit edilen başvurulara ait dosyalar ayrı klasörlerde arşivlenir ve gerekirse yeniden değerlendirme yapılabilir.

4 Sıralama Esasları MADDE 9- (1) Sıralama esas olmak üzere belgelerini tamamlayan her öğrenciye 50 şer puan verilir. Ayrıca öğrencinin başarı durumu, aile fert sayısı ve ailede öğrenim gören öğrenci sayıları kıstaslar esas alınarak oluşturulacak puantaja göre puanlamaya gidilerek sıralama yapılır. Değerlendirme sırasında Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 3 Lüleburgaz Belediyesi Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri Formu kullanılır. (2) Puanların eşit olması durumunda, öğrencinin not durumu dikkate alınır. Öğrenim Yardımı Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler MADDE 10- (1) Yardıma hak kazananlardan; a) 2 adet fotoğraf b) Kayıtlı olduğu eğitim kuruluşundan her eğitim-öğretim yılı için güz ve bahar döneminde dönem not ortalaması 4 lü sistemde en az 2.00 ve üzeri, l00 lü sistemde en 60 ve üzeri olduğunu belgelemesi, c) Kayıtlı olduğu eğitim kuruluşundan disiplin cezası alıp almadığına dair belge, d) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı, e) Ailenin gelir beyanı ile ilgili olarak çalışan aile bireyleri için resmi yerlerden alınacak onaylı belgeler, varsa maaş belgesi, vergi levhası veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak emekli aylık belgesi veya kayıtlarının bulunmadığına dair belge, f) Ailesinin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi g) Özürlü veya sürekli ilaç kullanıyor ise resmi kurum raporu, h) Ortaöğretimi devlet bursu ile okumuş ise burs aldığına dair belge, i) Şehit ya da gazi çocuğu ise, şehit ya da gazi çocuğu olduğuna dair belge istenir. j) Konut Bildirim Formu fotokopisi veya ikametgah ilmühaberi, k) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, l) Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimlik fotokopisi istenir. (2) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenci, takip eden dönem ve yıllar için ailenin gelirinde herhangi bir artış olmadığını belgelemesi ve başarı not ortalamasının 4 lü sistemde en az 2.00 ve üzeri, l00 lü sistemde en 60 ve üzeri olması halinde ayrıca değerlendirmeye tutulmaksızın eğitim yardımı almaya devam eder. (3) Bu belgeler 15 gün içerisinde Lüleburgaz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Eğitim Yardımının Nakdi Karşılıksız Olduğu MADDE 11- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde sağlanan eğitim yardımları nakdi karşılıksızdır. Ancak eğitim yardımı alan yardım aldığı süre ile sınırlı olmaksızın Lüleburgaz ın kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü proje çalışmalarına katılmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

5 Kent Konseyi Meclis ve Çalışma gruplarının projelerinde bilgilendirilmesi durumunda aktif olarak görev alır. Tahsisle İlgili İtirazın İncelenmesi MADDE 12- (1) Eğitim yardımı isteği yerine getirilmeyen öğrenci, eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesini kurumdan ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumun yeniden incelenmesini isteyebilir. Bu durum kurul tarafından tekrar incelenerek bir yanlışlık varsa düzeltilerek telafi yoluna gidilir. Eğitim Yardımının Süresi, Sürekliliği, Kesilmesi MADDE 13- (1) Eğitim Yardımı, ders yılı başından itibaren her eğitim-öğretim yılı içinde güz ve bahar dönemlerinde 4+4 ay olarak verilir. (2) Eğitim Yardımının sürekliliği, öğrencinin başarısı, muhtaç olma durumuna göre, öğrencilik halinin devam etmesi, eğitim yardımı almasına engel bir durum olmaması ve her eğitim-öğretim yılı başında bu durumu belgelemesi koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince devam eder. (3) Öğrencinin başarısız olması, ekonomik durumunun iyileştiğinin tespit edilmesi, öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışlar, okulda disiplin cezası alınması, üst sınıfa geçilmemesi her eğitim-öğretim yılı başında eğitim yardımı almasına engel bir durum olmadığını belgeleyememesi veya öğrenciliğin sona ermesi durumunda takip eden ilk aydan itibaren, eğitim yardımı ödemesi kesilir. (4) Yapılan yardımlar Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Eğitim Yardımı İzleme Formu ile izlenir. Eğitim Yardımının Ödenmesi MADDE 14- (1) Eğitim Yardımı ödemeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından her ayın 15 inde öğrencilerin hesabına yatırılır. Belediye Tarafından Yapılacak İşlemler MADDE 15- (1) Belediye yüksek öğrenim öğrencilerine eğitim yardımı vermesi, nakdi yardım yapılması halinde yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgileri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün belirleyeceği formata uygun olarak Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kredi Yurtlar Kurumuna bildirir.

6 Üçüncü Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Burs ve Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. MADDE 17- (1) Eğitim Yardımı alacak öğrenci sayısı Belediye Meclisince belirlenir. MADDE 18- (1) Her öğrenim yılı için öğrenciye yapılacak olan eğitim yardımı miktarı Belediye Meclisince belirlenir. MADDE 19- ( 1) Eğitim-Öğretim yılı için talep edilecek eğitim yardımı başvuruları, eğitim yardımı yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içinde kabul edilir. Yürürlük MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür.

7 EK 1 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU VE BİLGİ FORMU Tarih : / / Başvuru No:.. Adınız-Soyadınız : T.C. Kimlik No : Baba Adı / Ana Adı : Doğum Yeri ve Tarihi : Öğrenim Gördüğü Okul/Bölüm : Okula Giriş Tarihi : Kaldığınız Yer : Kira ( ) Lojman ( ) Yurt ( ) İkamet Adresi : Telefon Numarası : Elektronik Posta Adresi : Banka Hesap No : Yıl Sonu Başarı Ortalaması : Arası ( ) Arası ( ) Fiziksel Engeleniz Var mı? : Yok ( ) Var ( ) Varsa Tanımı: Sürekli Kullandığınız ilaç Var mı? : Yok ( ) Var ( ) Varsa Tanımı: (Resmi Kurumdan Raporlu) Ailenizde Ciddi Rahatsızlığı Var mı? : Yok ( ) Var ( ) Varsa Tanımı (Resmi Kurumdan Raporlu) Anne-Babanızın Durumu : İkisi de Sağ ( ) Anne Vefat ( ) Baba Vefat ( ) Kanunen Ayrı ( ) Babanızın Mesleği : Esnaf ( ) Memur ( ) İşçi ( ) Emekli ( ) Çiftçi ( ) İşsiz ( ) İşyeri Babanıza mı Ait : Evet ( ) Hayır ( ) Annenizin Mesleği : Esnaf ( ) Memur ( ) İşçi ( ) Emekli ( ) Ev Hanımı ( ) Ailenizin Net Geliri (Aylık) : 0-500YTL ( ) YTL ( ) YTL ( ) Ailenizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı : 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 5 ten fazla ( ) Ailenize Ait Ev Var mı? : Hayır ( ) 1 Ev Var ( ) 2 Ev Var ( ) Ailenize ait Araba Var mı? : Hayır ( ) Evet ( ) Varsa Değeri : Ailenize Ait Yazlık/Yayla Evi Var mı? : Yok ( ) Var ( ) Ailenize Ait Tarla/Bahce Var mı? : Yok ( ) Var ( ) Ailenizde Eğitim Gören İlköğretim Öğrenci Sayısı : 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ve üzeri ( ) Ailenizde Eğitim Gören Yüksekokul Öğrenci Sayısı : 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ve üzeri ( ) Başka Bir Yerden Burs Alıyor musunuz? : Hayır ( ) Vakıf-Dernek ( ) Yurt-Kur ( ) Başvuru formundaki bilgilerin gerçekleri yansıtacak şekilde tarafımdan doldurulduğunu ve eğitim yardımı koşullarını incelediğimi, bilgilerimde gerçeği aykırı bir durum ortaya çıktığı taktirde Belediye Encümeni nin alacağı kararları kabul edeceğimi beyan eder, eğitim yardımı programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.././.. İmza : Ad-Soyad:

8 EK 2 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ EĞİTİM YARDIMI İZLEME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BABA ADI : ANNE ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : İKAMET ADRESİ (AİLENİN) : YÜKSEK ÖĞRENİM ÜNİVERSİTE : FAKÜLTE/ Y.O/M.Y.O : BÖLÜM-SINIF-ÖĞRENCİ NO : ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ TARİHİ : ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM SÜRESİ : SINIF GEÇME BAŞARI DURUMU : DEVAMSIZLIK VEYA ALDIĞI CEZALAR : EKONOMİK DURUMUNDA İYİLEŞME VAR MI: EĞİTİM YILINDA YAPILAN YARDIM : YARDIM ALMA HAKKINI KAYIP ETTİ Mİ : NOT: 1) Her eğitim yılında değerlendirme tekrarlanır. 2) Öğrenci belgesi her eğitim yılında öğrenciden istenir. 3) Bu form öğrenci dosyasında saklanır.

9 EK 3 LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ EĞİTİM YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Ailenin Toplamı ,00 YTL + 50 Ailenin bir evi var - 10 Aylık Net Geliri ,00YTL + 30 Ailenin iki evi var , ,00 YTL + 5 İşyeri kendisine ait - 20 İkamet yeri lojman + 5 Arabası , ,00 YTL - 10 Ev kira ,00-YTL ve üzeri - 30 Ailede Eğitim gören (İlk ve orta öğretim) Yazlık veya yayla evi Öğrenci + 5 Arsa, tarla veya bahçesi varsa 2. Öğrenci + 10 (Değeri ,00 YTL üzeri) Öğrenci + 20 Fazla ise (Kaç kişi olduğunu belirtiniz) + 30 Ailenin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı Ailede Eğitim gören (Yükseköğrenimde) 3 kişi kişi Öğrenci kişi Öğrenci ten fazla Öğrenci + 40 Fazla ise + 50 Başka yerden burs alıyor musunuz? Hayır + 10 Anne ve baba ikisi ölü ise + 50 Vakıf-Dernek - 5 Yurt-Kur - 5 Anne veya babadan biri ölü ise + 25 Ailede ciddi bir hastalık (Resmi Kurumdan Raporlu) + 20 Öğrencinin herhangi bir fiziksel özrü olup- Olmadığı (Görme özürlü-felçli v.b.) + 15 Öğrencinin sürekli kullandığı ilaç (Resmi Kurumdan Raporlu) + 15 Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 4 lü sistemde arası arası lü sistemde arası arası + 10

10 EK 4 ÖĞRENCİNİN SOSYAL DURUMUNU ARAŞTIRMA FORMU: ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI : ÖĞRENCİNİN GÖRDÜĞÜ OKUL DÖNEMİ : BABASININ MESLEĞİ VE NET GELİRİ : ANNESİNİN MESLEĞİ VE NET GELİRİ : KARDEŞ SAYISI VE EĞİTİM DURUMU : AİLENİN TOPLAM AYLIK GELİRİ : ANNE VE BABANIN DURUMU (EVET/HAYIR) KANUNEN AYRILAR : SAĞ VE BERABERLER : BABA ÖLÜ-ANNE SAĞ : ANNE ÖLÜ-BABA SAĞ : HER İKİSİ DE ÖLÜ : SAĞLIK SORUNUNUZ/ÖZÜRÜNÜZ VAR MI? : MEDENİ DURUMUNUZ : EVİNİZ KİRA MI? : (Kira ise aylık kira miktarını belirtiniz) EVİNİZ VAR MI? : İŞYERİNİZ KİRA MI? : (Kira ise aylık kira miktarını belirtiniz) OTOMOBİLİNİZ VAR MI? : (Marka, model, değeri, plakasını belirtiniz) ÇALIŞIYORMUSUNUZ (Aylık Geliriniz) : İKAMET DURUMUNUZ : KREDİ YURTLARI/ÖZEL YURT/ KİRA/AİLE YANI: BAŞKA BİR BURS KREDİ ALIYOR MUSUNUZ? : (Alıyorsanız Kurumun adını ve miktarını belirtiniz)

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ

SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli ikiz, üçüz, dördüz gençlerin öğrenimleri (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) süresince

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI Üniversite Senatosunun 15.06.2010 tarih ve 07 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İnönü Üniversitesinin fakülte,

Detaylı

MEB Müfettişleri Yönetmeliği

MEB Müfettişleri Yönetmeliği MEB Müfettişleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29009 YÖNETMELİK Milli

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR ORMANCI PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmeliğin Amacı Orman Bakanlığı Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfınca;

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ESASLARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

Detaylı