OVKO v ARI~MASI SARTNAMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OVKO v ARI~MASI SARTNAMESi"

Transkript

1 GEN(:LiK Vii: SPOR BAKANLIGI GEN\- KALEI\ILER OVKO v ARI~MASI SARTNAMESi YARI~MANIN ADI: Gene Kalemler OykO Yansmasi GiRi~ Gene;:lerin kultur ve sanat bilincini, sadece popoler olandan yola cikarak degil, kendi gee;:mi~ive milli kulturune odaklanarak edinebilmesi; kendi kulturel deqerlerirniz, orf ve adetlerimiz, geleneksel sanat dallanrruz hakkmda doqru bilgiye sahip olabilmesi, ulkesine, tarihine, dolayrsryla gelecegine sahip cikacak nesillerin yetisrnesi icin cok onernlidir. Bu arnacla daha fazla gence bu faaliyetlere katrlma imkarurun saqlanmasr, yetenekli qenclerin kesfedilrnesi ve sanatci duyarllllgma sahip bireyler yetistirilrnesi icm yapilan catrsmalann arttmlmasi gerekmektedir. Aynca, yuzyrllardrr Anadolu'da sureqelen sanatlanrmz ve koltorel degerlerimizin unutulrnarnasr, qenclenmizin kultururnuze daha fazla ilgi gostermesinin saqlanmasi icin yapilan calismalarm arttmlmas: bir zorunluluktur. Dolayrsiyla genc;:lerin kisisel ve sosyal geli~imini desteklemek, potansiyellerini tam anlarruyla ortaya crkarabilecekleri irnkanlan haztrlarnak gerekmektedir. Sanatsal ve koltorel faaliyetlerin sayrst ve niteligi ile toplumu olusturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve koltorel degerlere duyarllllgl, sagllkll ve sag lam bir toplumsal yaprnrn guvencesidir. Ulkernizin bu yapryi olusturmasrrun yolu ise qenclerden gegmektedir. 3/6/2011 tarih ve 638 sayrh Kanun HOkmOnde Kararname ile kurulan Genclik ve Spor Bakanlrqmca genc;:lerin qelislmine katki saqlarnak, egitim ve koltor alarnnda yapllabilecek faaliyetleri planlamak, bilim, sanat ve kulturel alanlara qenclerin ilgisini arttrrrnaya yonelik faaliyetler yorotmek ve bu faaliyetleri desteklemek arnac edinllmistir. Bu kapsamda, duzenlenecek olan bu yarrsma ile qenclerimizin ozqun eserler ortaya crkarrnasma firsat verilerek, tarihi, koltorel ve sanatsal deqerlerimize dayah oykoleri edebiyatrrruza kazandtrmalanna ortam haztrlanrnaktadir. 1

2 Edebiyat dunyasma yeni yazarlar kazandirmak, OykOcOIOgOngene; kusaklarca da surdurulrnesini tesvik etmek, Sanatsal, kulturel, tarihi veya geleneksel deqerlerimizin oykulerle yazth hale getirilmesini saqlarnak, Genclerin kisisel ve sosyal qelisimin] desteklemek, Genclerin potansiyellerini ortaya crkarabllecekleri uygun zemini hazrrlarnak, Genclerin 6ykO yoluyla, sahip olduqurnuz tarihi ve koltorel degerleri taruyip benimsemesine katkrda bulunmak, Okuyan, dusunen ve yazan gene;ligin ortaya crkmasina katkida bulunmak, Nesiller arasi koprulerin kurulmasiru saqlarnak, Dilin doqru ve etkin bicirnde kullarulrnastru tesvik etmek, Oil suurunun toplumda yerlesmesi ve qefismesini saqlarnak. KONU BA$LlKLARI EMPATi HO$GORO $OKOR GELENEKLERiMiz KOM$ULUK VEFA KATEGORiLER Gene; Kalemler Oyku Yansmasi iki kategori halinde dozenlenecektir. 1. Kategori: Ortaokul ve lisede okuyan ogrenciler ve yas arasi (19 dahil) oykuye ilgi duyan butun gene;ler katrlabilir. 2. Kategori: yas arasi (29 dahil) qencler katilabilir. 2

3 VONTEM Yansrna Secici Kurulu tarafmdan her bir kategoride ilk uce giren eserler ile mansiyon 6dOlO almaya hak kazanan her bir kategori i<;in ilk bes eser ilan edilecektir. KATILIM ~ARTLARI 1) Yansrnaya Olke genelinde ortaokul ve lisede okuyan ogrenciler ile Oniversitede okuyan ogrenciler ve oykuye ilgi duyan botongen<;ler katrlabilir. 2) Yansmaya girecek 6ykOIerin daha once yayrnlanrnarrus, baska bir yansrnaya veya herhangi bir yaym grubuna qonderilmemis olmasi gerekmektedir. 3) Yansrnaya bireysel olarak katrhrn saqlanacaktrr. 4) Her bir katrhrnct 6ykO yansrnasma bir oyku ile katrlabilir. 5) Katrhrnci, kimliginin bir fotokopisini, doqruluk beyaruru, basvuru formu ile birlikte bir adet fotoqrafm: ayn bir zarfa koyarak, oykusunun yer aldlgl ve uzerinde sadece rumuzunun yazrh olduqu buyuk zarfm i<;ine koyacaktrr. 6) Yansrna Secici Kurul uyeleri ve bunlann birinci derece yakinlan yansmaya kattlarnazlar. 7) OykO bilgisayarda, arial yazi karakteri ile 12 punto buyuklugunde, 1,5 satrr aralrqrnda yazrlrnah, A4 boyutundaki olculerle en fazla 10 sayfa uzunluqunu qecmernelidir. 8) Oykuler daha sonra kitap seklinde basrlacaqi icin Word forrnatmda hazrrlanrrus 0<;<;Iktl ile birlikte CO'ye yuklenmi~ olarak gonderilmelidir. 9) Yansrnaya katrlacaklar, 6ykOIerini bulunduklan ilin Genclik Hizmetleri ve Spor il MOdOrlOklerine 25/10/213 tarihi saat 18:00'a kadar sahsen, elden veya posta yoluyla (en qec son basvuru tarihinde Gencllk Hizmetleri ve Spor II MOdurluklerinde olacak sekilde) basvurabilecektir. Postayla yapilacak basvurulann taahhutlu, iadeli taahhutlu, acele posta servisi gibi yollarla yaprlmasi zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son basvuru tarihinden sonra Genclik Hizmetleri ve Spor II Mudurluklerinin kayrtlarina ge<;en basvurular He eksik beige ve bilgiyle yaprlan basvurular dikkate almrnayacaktrr. 10) Yarismaya katrlrnak uzere Genclik Hizmetleri ve Spor II MudurlUklerine teslim edilen/g6nderilen 6ykO metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hi<; bir hak iddia edemeyecektir. 3

4 p'o~ f ~ ~\ ~ ~,~ '!~G HC;LI~~ SPOR111 ~ BAKAI-IU~~ ~~ 11) Genclik ve Spor Bakanhqr, odul alan veya almayan butun eserleri afis, katalog, brosur, kitapcik vb. her turlu tarutrrn malzemesi olarak kullanma hakkina ve bu eserlerin 5846 sayrh yasadan doqan tum telif haklanna sahip olacaktrr. 12) Yarrsrna sonucunda her bir kategoride ilk uce giren oykuler kitap haline getirilecektir. Yayirnlanacak eserlere aynca telif ucreti odenrneyecektir. 13) Yansmacrlar kattlacaqi kategoriyi, rurnuzlanru ve e-posta adreslerini teslim edecekleri/qonderecekleri buyuk zarfin uzerine yazmahdirlar. 14)Katlllmcllann, yansmaya qonderecekleri oykulerln almn veya kopya olrnadrqma, oykuleri baska bir yansrnaya veya herhangi bir yayrn grubuna qondermedlkierine iliskin doqruluk beyaruru mutlaka irnzalarms olrnalan gerekmektedir. Doqruluk beyaruru imzalarnarrus yansrnacmrn eseri yansrnaya all nrnayacakti r. 15) Ahnti veya kopya olduqu, baska bir yansrnaya veya herhangi bir yaym grubuna qonderilmis oldugu tespit edilen eserler adul kazanrrus olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hicbir hak iddia edemeyecektir. 16)Yan ma sonuclart ve web sitelerinde aciklanacak olup, Genclik ve Spor Bakanhqi tarafmdan duzenlenecek bir torenle Ankara'da verilecektir. Dereceye giren yartsmacilann Ankara'ya geli - gidi ve konaklama ucretleri Genclik ve Spor Bakanhqmca karsrlanacaktrr. 17) Yansrna Secici Kurul kararlan kesindir ve itiraz edilemez. 18) Yansrnaya katrlanlar. yukanda yer alan sartlann tarnarmrn kabul etrnis sayihrlar. YARI~MANIN DUYURULMASI Yansrna; Genclik ve Spor Bakanhqrrun, Milli Egitim Bakanliqmm (e-okul sistemi dahil), ulke genelindeki ortaoqretirn kurumlanrun, universitelerin ve sivil toplum kuruluslanrnn, gen91ik merkezlerinin, Genclik Hizmetleri ve Spor II ve llce Mudurluklerinin, turn Valiliklerin ve Yuksek Ogrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel MudurlCigunun internet sitelerinde ve hizmet binalarmda yansrna aflslen ve brosurleri yoluyla, Yerel ve ulusal dergi, gazete ve televizyon kanallan vasrtasiyla, web sitesinde, Genclik Spor Dergisinde duyurulacaktrr. 4

5 Yansmaci, kimlik fotokopisinin, bir adet fotoqrafm, basvuru formunun, irnzalanrms dogruluk beyarurun, katrhrn sartlarma uygun Word formatrnda hazirlanrrus U9 91ktl ile birlikte CO'ye yuklenrnis oyku kopvasrrun, uzerinde sadece rumuzunun, katrlacaqt kategorinin ve e-posta adresinin yazil: oldugu zarfa koyarak, bulunduklan ilin Genclik Hizmetleri ve Spor II MudOrluklerine 25/10/2013 tarihi saat 18:00'a kadar sahsen, elden veya posta yoluyla (en ge9 son basvuru tarihinde Genclik Hizmetleri ve Spor II Mudurluklerlnde olacak sekilde) basvurabilecektir. Postayla yapllacak basvurulann taahhutlu, iadeli taahhutlu, acele posta servisi gibi yollarla yaprlrnasi zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son basvuru tarihinden soma Genclik Hizmetleri ve Spor II Mudurluklerinin kayitlanna qecen basvurular ile eksik beige ve bilgiyle yapilan basvurular dikkate ahnmayacaktrr. BA~VURU ADRESi Genclik ve Spor Bakanhqt Gene Kalemler Oyku Yansmasi Genclik Hizmetleri ve Spor II Mudurlukleri Sorulanmz icin e-posta adresi: Basvuru formu belgesi ve doqruluk beyarn, ve adreslerinden temin edilebilir. YARI~MA seclcl KURULU Be~ir AYVAZOGLU Prof. Dr. Yakup <;ELiK Dogan HIZLAN Cemil KAVUK<;U Prof. Dr. iskender PALA Yrd. Doc. Dr. Tacettin ~im~ek Sadrk YALSIZU<;ANLAR olmak uzere 7 uyeden olusur. Almti veya kopya oldugu, baska bir yansmaya veya herhangi bir yaym grubuna qonderilmis olduqu tespit edilen eserler 5/ tarih 5

6 ve 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregince Yansma Secici Kurulu tarafrndan iptal edilir. OEGERLENOiRME Kurul taraftndan her bir kategoride ilk uge giren eserler ile mansiyon 6dulu almaya hak kazanan her bir kategori igin ilk bes eser ilan edilir. Oegerlendirme olcutleri asaqrda bellrtilrnistir. Ozqunluk Kurgu Oslup Turkce'nin doqru kullarulrnast 2013 YIII konu bashklarindan birinin islenrnis olrnast SONUC;LARIN AC;IKLANMASI sonuctar ve web adreslerinde ilan edilecektir. OOULLER Birinci kategoride dereceye girenler > Birinci: 10 Cumhuriyet Alnm > lkinci : 6 Cumhuriyet Altrru > Uguncu: 3 Cumhuriyet Altrru ikinci kategoride dereceye girenler > Birinci: 10 Cumhuriyet Altrrn > lkinci : 6 Cumhuriyet Altrru > Uguncu: 3 Cumhuriyet Altiru 6

7 Mansiyon Odulleri > Her kategoride beser eser 1 Cumhuriyet Altrru ile odultendirilecektir. ileti~im SiLGiLERi Genclik ve Spor Bakanligl Egitim, Kultur ve Arastrrrna Genel MOdOrlOgO Adres: Ornek Mah. Oruc Reis Cad. No:13 Kat:4 Altmdag / ANKARA Telefon: Faks: internet Adresi: 7

8 GENCLiK VE SPOR BAKANLIGI GENC KALAMLER OYKU YARI~MASININ SOREci Yansrna Duyurusunun 03/06/2013 Yaprlrnast Eserlerin Teslimi lcin Son Tarih 25/10/2013 Eserlerin Yansrna Secici Kurulu Tarafmdan lcin Son Tarih 18/12/2013 Deqertendirilmesi B Odul T6reni 27/12/2013 8

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2014 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Cem Tayfur Demirsal [Şirket adını yazın] 01.01.2014 ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERLE İLGİLİ

Detaylı

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ

ANADOLU TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 1. ANATEKDER PROJE FİKİRLERİ YARIŞMASI REHBERİ Referans No: ANATEKDER-PFY-2014-01 Giriş: Anadolu Teknik Elemanlar Derneği teknik elemanların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN-2012 1 MERSİN YAHYA AKEL FEN LİSESİ 2. FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATI UYGULAMA KILAVUZU KONU: Mersin geneli İlköğretim okulları 8. sınıflar

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETİŞKİNLER DALINDA VERGİ KONULU ÖZGÜN TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı hizmet anlayışı ile vergi bilincinin arttırılması ve vergide

Detaylı

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ ANKARA 2013 T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI T.C. Gençlik

Detaylı

Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir. BAKSİFED LOGOSU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Amacı Yarışma Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın Konusu

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİR FİKRİM VAR LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 KAYSERİ 2014 İçindekiler 1. BÖLÜM...3 1. ÇALIŞMANIN

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi için Özgün Logo Yarışması

Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi için Özgün Logo Yarışması Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi için Özgün Logo Yarışması YARIŞMA ADI: Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Logo Yarışması YARIŞMA AMACI: İzmir ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR YARIŞMA KONUSU İstiklalden İstikbale sloganıyla milletine, bayrağına, milli değerine ve bağımsızlığına sahip çıkan üniversitemiz için, hedef

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME Yarışmanın Adı Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. YARIŞMA ŞARTNAMESİ ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması TÜRÜ: Resim Yarışması AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları

Detaylı

İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR

İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB 9. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB, geleceğe yatırım yapmak ve ülkemizdeki yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralamak amacıyla, Türkiye'nin en kapsamlı Halı

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı