Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. SAYFA 3 TE 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. SAYFA 4 TE Spor'a Darbe gibi' yapýlacak ihale adýna konuþan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin: Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Av. Bekir Çetin Göðsüne demir korkuluk saplandý Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý,,, SAYFA 4 TE Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili bugün yapýlacak ihale adýna kamuoyunda ki rahatsýzlýk hergeçen gün artmaya devam ediyor. Diðer yandan yapýlacak ihaleden sonra konuyu dava açarak, mahkemeye hazýrlananlar olduðu bilgisine ulaþýldý. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý. SAYFA 7 DE SAYFA 4 TE Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. SAYFA 5 TE Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Þemsi Bayraktar TIR'ý kül olmaktan itfaiye kurtardý Çorum-Ankara karayolu üzerinde kömür yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldý. TIR'ý kül olmaktan itfaiye ekipleri kurtardý.olay, Þeker Fabrikasý önünde meydana geldi. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret KYK baþvurularý baþladý Üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan bütün gözlerin çevrildiði Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan beklenen açýklama geldi. SAYFA 7 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:01 05:40 12:52 16:40 19:52 21:23 Bulgaristan'ýn Türk'ü sýnýr dýþý etmesi (1950) - Sandýklý'nýn kurtuluþu - Pamuk toplama zamaný Hakîki sevgi; iyilik gördüðünde artmayan, kötülük gördüðünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Derinden derine ýrmaklar aðlar, Uzaktan uzaða çoban çeþmesi, Ey suyun sesinden anlýyan baðlar, Ne söyler þu daða çoban çeþmesi. "Göynünü Þirin'in aþký sarýnca Yol almýþ hayatýn ufuklarýnca, O hýzla daðlarý Ferhat yarýnca Baþlamýþ akmaða çoban çeþmesi..." O zaman baþýndan aþkýndý derdi, Mermeri oyardý, taþý delerdi. Kaç yanýk yolcuya soðuk su verdi. Deðdi kaç dudaða çoban çeþmesi. Vefasýz Aslý'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazýna cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaþ gönderen bu... Sýzmadý topraða çoban çeþmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok þimdi daðlarda, Ateþten kýzaran bir gül arar da, Gezer baðdan baða çoban çeþmesi, Ne þair yaþ döker, ne aþýk aðlar, Tarihe karýþtý eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çaðlar, Bir sola, bir saða çoban çeþmesi... Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7676 2,7682 EUR 3,0557 3,0576 STERLiN 4,3150 4,3177 2,2148 2, JPY YENi Günün Þiiri ÇOBAN ÇEÞMESÝ HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Aydýn'dan Rektör Alkan'a ziyaret Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Dodurga Belediyesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projelerde üniversite ile iþ birliði içerisinde olmak istediklerini Aydýn, üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade ederek, 1986 yýlýnda Fikret Koçak (Çorum Valisi), Necdet Diken (Belediye Baþkaný), Turhan Kýlýçcýoðlu, Vahit Benderli, Erdal Eralp, Ýlhan Bayrak, Ali Emiroðlu, Ümit Uzel, Erdem Gökeþme, Kenan Bezgin, Kadir Dalyan, Attila Yeþil, Ýsmail Alapala, Ahmet Turgut Cerit ve Ömer Ertuðrul Soyacak'ýn yer aldýðý 15 kiþilik yönetim kurulu tarafýndan Çorum Kültür, Sosyal ve Saðlýk Vakfý adý ile kurulan vakýf 1989 yýlýnda Çorum Vakfý adýný almýþtý.daha sonra gerçekleþtirilen çalýþmalar ile birlikte Reha Metin Alkan, Naki Çolak, Ýlknur Tosun Satýr, Mustafa Bilgin, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý, Mustafa Tolga Çýrak ve Ali Kýlýçarslan'dan oluþan yönetim kurulu ve yapýlan son deðiþiklikler beraberinde vakýf isminin Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirilmesi Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan uygun görülüldüðü belirtildi.yapýlan açýklamaya göre; Yenilenen vakýf senedinde de ifade edildiði gibi Çorum Hitit Vakfý; - Üniversite kurmak, - Bilimsel ve akademik faaliyetlere destek vermek, - Bilimsel toplantýlar yapmak, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik etti. Üniversite kurumlar arasý iþ birliðine çok önem verdiðini belirterek Hitit Üniversitesi'nin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilçelerdeki kurumlarla da diyalog halinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan iþbirlikleri sayesinde üniversitenin her geçen gün hýzla büyüyerek baþarýlý çalýþmalara imza baþta olmak üzere bölgede sosyal, kültürel, ve eðitim, öðretim faaliyetlerinde bulunarak bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak, tüm bu konularda tesisler yapmak, faaliyet halinde olanlarýn ihtiyaçlarýný saðlamak, bütünleþmeyi temin ve bu konularda temel çalýþmalar yapmayý amaç edinmiþtir. YÝTÝK 19 KT 962 plakalý aracýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür. Hürol Temizlik Ýlaçlama Mak. Yemekçilik Bilgisayar Ýnþaat Malzemeleri ve Ýnþaat Taþýmacýlýk San. ve Tic. Lim. Þir. ÇVD: YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mahmut oðlu Sefa Bolat attýðýna dikkat çekti.rektör Prof. Dr. Alkan ziyaretlerinden ötürü Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Aydýn'a teþekkür ederek kendisine baþarýlarýnýn devamýný diledi.uður Çýnar AK Parti meclis toplantýlarý devam ediyor Çorum'da AK Parti aylýk olaðan ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor. AK Partililer, yaz dönemi olmasýna raðmen parti çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.aðustos ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarý kapsamýnda Alaca, Ortaköy ve Oðuzlar ilçelerinde toplantý ve çeþitli ziyaretler düzenlendi. Alaca Ýlçe Danýþma Meclisi Ýlçe Koordinatörleri Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü, Mustafa Kýlýç, Adem Candan, Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve diðer partililerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Oýtaköy Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý ise Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Mahmut Öztemiz, Ýlçe Koordinatörü Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollan Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ýlçe Kadýn Kollan Baþkaný Serap Özdemircan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Oðuzlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna da; Ýlçe Koordinatörleri Bünyamin Aydemir, Hüseyin Özpolat, Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun ve ilçe teþkilatý katýldý. Toplantýlarda; parti politikalarý ele alýnarak ilçelerde yapýlan çalýþmalarýn son durumu gözden geçirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarýnda 7 Haziran seçimlerinin genel deðerlendirmesi yapýlarak, hükümetin kuruluþ süreci, koalisyon görüþmeleri, ülke sorunlarý, ilçe ve köylerin sorunlarý, yapýlmasý gereken çalýþmalar ve izlenecek yol deðerlendirildi. Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor Çorum'un Alaca Ýlçesi'nde faaliyetlerini sürdüren Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor. Engellilere akülü veya engelli sandalyesi baðýþlayarak önemli bir hayýr hizmetini yerine getiren Alaca Engelliler Derneði, diðer taraftan da kurduðu bir atölye ile engelli araçlarýnýn tamirini yapýyor. Dernek, ayrýca engellilere ve fakir- fukaraya sosyal yardýmlarýyla da hizmet veriyor.hayýrsever vatandaþlarla ihtiyacý olan vatandaþlar arasýnda bir köprü vazifesi gören dernek, ilçe halkýnýn taktirini topluyor.dernek yöneticileri, engellilere ve fakirlere hizmet ulaþtýrýrken, bir yandan da insanlarý hayýr yapmaya teþvik ediyor. Bir çok hayýrsever vatandaþ, hayýrlarýný dernek vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Alaca'nýn Killik Köyü'nden olup, Almanya'da oturan Aslan Lafçý, ihtiyaç sahibi engellilerin kullanmasý için derneðe bir sandalye baðýþladý. Zeki Duygun ile birlikte demeði ziyaret eden Aslan Lafçý, engellilerle tanýþarak bir süre sohbet etti.yýlmaz Mert Çorum Hitit Vakfý Kuruldu YÝTÝK Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Osman kýzý 1988 doðumlu Merve Taþ Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. Muhtar Hanefi Özdemir Ýþ adamý Sait Kömürcü nün özellikle Ulukavak mahallesinde çok ciddi emekleri ve katkýlarý olduðunu vurgulayarak bir kez daha Ulukavak sakinleri adýna Sait Kömürcü bey ve ailesine teþekkür ediyoruz dedi. Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okulunun eksiklerini gidermek,bakým ve onarýmýný gerçekleþtirmek için harekete geçildiðini belirten Özdemir,"Bu anlamda Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e ve gerek Ulukavak mahallesine gerekse Ulukavakspora her zaman yardýmlarýný yapan,zor zamanlarda yanýmýzda bulunan Sayýn Sait Kömürcü beye müteþekkir olduðumu belirtmek isterim.ulukavak sakinleri adýna kendilerine bir kez daha bu hayýrlarýndan dolayý teþekkür ederim. Ayrýca Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okullarý'nda kayýtlarýn baþladýðýný siz Saygýdeðer halkimýza duyurmak isterim" þeklinde konuþtu. Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Nisan ayýndan sonra azalmaya baþlayan aylýk yumurta üretiminin Mayýs ayýnda 1 milyar 367 milyon 593 bin adede, Haziran ayýnda ise 1 milyar 198 milyon 863 bin adede gerilediðini vurguladý. Yumurta üretiminin gerilemesinin temel sebeplerinden birinin mevsim þartlarýnýn yaný sýra, ihracattaki sýkýntý olduðuna dikkati çeken Bayraktar, aylýk yumurta üretiminin 2014 yýlý Aralýk ayýnda 1,5 milyar adede geçtiðini, 2015 Ocak ayýnda 1 milyar 551 milyon adede ulaþtýðýný, Þubat'ta 1 milyar 426 milyon, Mart'ta 1 milyar 514 milyon, Nisan'da 1 milyar 462 milyon adet yumurta üretildiðini belirtti. Bayraktar, 2014 yýlýnda 17 milyar 145 milyon olan toplam yumurta üretiminin, yýllýk bazda Nisan ayýnda 17 milyar 359 milyon 934 bine ulaþtýktan sonra, Haziran ayýnda 17 milyar 181 milyon 692 bin adede indiðini bildirdi. Tavuk eti üretiminin Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 artýþla 165 bin 301 tondan 170 bin 335 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, "2014 yýlýnda 1 milyon 894 bin 669 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 948 bin 101 tona çýktý. Hindi eti üretimi ise Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 14,5 artýþla 4 bin 538 tondan 5 bin 197 tona yükseldi yýlýnda 48 bin 662 ton olan hindi eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 53 bin 106 tona ulaþtý" dedi.bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn Haziran'da Mayýs ayýna göre yüzde 8,5 azalsa da geçen yýlýn ayný ayýna oranla, yüzde 3,1 artýþla 766 bin 885 tondan 790 bin 326 tona çýktýðýný, 6 aylýk dönemde ise yüzde 2,6 artýþla 4 milyon 568 bin 454 tondan 4 milyon 686 bin 254 tona yükseldiði bilgisini verdi.þemsi Bayraktar, 2014 yýlýnda 8 milyon 625 bin 743 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn, Haziran ayý itibarýyla 8 milyon 743 bin 542 tona ulaþtýðýný belirtti. -Ýhracatta düþüþ sürüyor- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2014 yýlýnda 651 milyon 175 bin 632 dolar olan kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 27,3 azalarak 315 milyon 784 bin 121 dolardan 229 milyon 676 bin 932 dolara indi. Geçen yýl 402 milyon 28 bin 752 dolar olan yumurta ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 175 milyon 70 bin 270 dolardan 144 milyon 342 bin 99 dolara geriledi. Yine 2014 yýlýnda 402 milyon 28 Þemsi Bayraktar bin 752 dolar olan süt ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 34,9 azalarak 210 milyon 602 bin 739 dolardan 137milyon 22 bin 485 dolara kadar düþtü. Önemli oranda gerileyen ihracatý acilen artýrmak için çalýþýlmalý. Mevcut pazarlar korunmalý, yeni pazarlar bulunmalý, ihracatýn önündeki engeller kaldýrýlmalý ve ihracat, üretim ve tüketim desteklenmeli. Üretim artýþýnýn sürmesinin, iç tüketiminin artmasýnýn yaný sýra önemli oranda da ihracata baðlý olduðu unutulmamalý. Ülkemizin potansiyeli sonuna kadar deðerlendirilmeli. Hayvancýlýk sektörümüzün milyonlarca insanýmýza aþ ve iþ saðladýðý göz ardý edilmemeli. Ýhracattaki sýkýntý devam ederse, üretimin gerilemesi kaçýnýlmaz bir þekilde sürer." Bekiroðlu, Müftü Vekili Süzen'i ziyaret etti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'i makamýnda ziyaret etti.partisinin siyasi çalýþmalarýnýn yaný sýra sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde bir takým çalýþmalarda da bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bürokratlara yönelik olarak da iliþkilerini sýcak tutmaya özen gösteriyor. Bekiroðlu, bu çerçevede önceki gün Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'e makamýnda ziyarette bulundu.ziyaret sýrasýnda Ahmet Süzen ile baþta Müftülük hizmetleri olmak üzere çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Süzen'e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.müftü Vekili Ahmet Süzen de Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Bekiroðlu'ndan esnaf ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.ýl baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de Foto Venüs'ü ziyaret etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya,CemalettinPolattaþ ile birlikte Gazi Caddesi üzerinden faaliyet gösteren iþyerine ziyarette bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Foto Venüs Sahibi Ümit Usta ve çalýþanlarý ile bir süre görüþtü. Bekiroðlu, esnafýn genel durumu ve iþ potansiyeli hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduðu ziyarette Ümit Usta'ya hayýrlý iþler temenni ederken, Ümit Usta da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bekiroðlu'ndan kahvehane sohbeti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, halkýn içinde halkla iç içe olmaya özen gösteriyor.toplumun tüm kesimleri ile diyalog halinde olan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de bir kahvehanede vatandaþlarla sohbet etti.ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Kahveciler Odasý eski Baþkaný Tahsin Yüzgeç'e ait 50. Yýl kýraathanesine giden Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, kahvehane önünde oturan vatandaþlarla bir araya geldi.ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de yer aldýðý sohbet sýrasýnda Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ülke gündeminde yer alan konular hakkýnda düþüncelerini vatandaþlarla paylaþýrken, mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinledi, taleplerini aldý.

4 Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý tebrik edip hayýrlý olsun ve baþarý dilediler. Baðcý; ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý 2015 yýlý içinde yapýlan yatýrýmlar ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kýz Ýmam hatip Lisesi ve Kýz Öðrenci Yurtlarý ile ilgili çalýþmalara destek istedi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Gökdere ise devam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatý ve tamamlanan yurdun tefriþi ile 2016 yýlý yatýrým programýna teklif edilmesi planlanan okullarla ilgili bilgi verdi. Osmancýk Fen Lisesi için yeni bir kampüs yapýlacak Baðcý "Okullarýmýzda altyapý sorunu kesinlikle olmayacak. Daha nitelikli okullarda eðitim imkâný saðladýk saðlamaya devam edeceðiz. El birliði içinde ilimiz ve ilçelerimizde eðitimde yurt ve okul sorunu kalmayacak çok eski okullarýmýzý da yeniden yapacaðýz. Osmancýk Fen Lisesine yeni bir kampüs içinde çalýþmalara baþladýk. Ýnþallah geliþme oldukça hemþehrilerimizi bilgilendireceðiz "dedi. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý.'þuþa'ya Azadlýk' isimli projesi hakkýnda bilgi veren Yýlmaz konuyla ilgili þunlarý ifade etti: 1992 Yýlýnýn Mayýs ayýnýn 8. Gecesi Ermeni birlikleri tarafýndan Sovyet Rusya'nýn da yardýmýyla Azerbaycan'ýn Þuþa kenti Ermeni iþgaline uðradý. Ýþgalin hemen ardýndan faili meçhul cinayetler ve kaybolma vakalarý artmaya;suçsuz yere katliamlar yapýlarak Þuþa kentinde yaþayan Azeri Türk kardeþlerimizin nüfusu azaltýlmaya çalýþýldý. Bunun yaný sýra o bölge de yaþayan Türklerin öz kimlikleri asimile edilmeye ve yeni doðan çocuklar Ermeniler gibi yaþamaya mahkumedildi. Öz kardeþlerimizin eþlerine ve çocuklarýna tecavüz edildi. Birleþmiþ Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Þuþa'yý Azerbaycan topraðý olarak tanýmasýna raðmen Ermenistan halen iþgalci durumunda ve Þuþa'yý boþaltmamaktadýr ve öz sahiplerine teslim etmemektedir. Bende hitit üniversitesi öðrenci konsey baþkaný olarak bir proje hazýrlamaya karar verdim. PROJE AMAÇLARIMIZ " Bir Türk yurdu olan Þuþa'nýn ülkemizde tanýtýmýný yapmak " Demokratik ve barýþçýl yöntemlerle Þuþa'ya haklarýnýn iade edilmesini saðlamak " Dünyanýn çeþitli ülkelerindeki öðrenci birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek Þuþa'ya haklarýnýn iade esilmesini saðlamak " Hiçbir siyasi amaç gütmeden esir Türk yurtlarýna farkýndalýk saðlamak " Kendi topraðýmýz olan kardeþ devletimiz Azerbaycan'ýn toprak bütünlüðü için özgardaþlarý olarak yanlarýnda olmak " Birçok sosyal önerme olarak eþitsizliklere adaletsizliklere ve iþgallere karþý öðrencilerin bir þeyler yapabileceðini göstermek. Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý SÝNOP ÝZLENÝMLERÝ-1 Her insanýn farklý arzusu ve istekleri vardýr. Benimde arzum isteðim 81 ilimizi ve ilçelerini gezip görebilmektir. Lakin bunun için ellisine kadar para yetmedi ellisinden sonra saðlýk ve ömür yeter mi bilmiyorum. Ama en azýndan imkânlar oranýnda gezmeye - gezerken hayatýn içerisinden gözlemlemeye, gözlemlediklerimi de gerek sosyal medyada gerekse yazýlý medyada paylaþmaya çalýþýyorum. Bu sayede de belki güzel bir örnek ziyadeleþirken, kötü bir örnek te eksileþir. Cennet vatanýmýzdaki her þehrin, her ilçenin, her gezi alanýnýn ayrý bir özelliði var. Gezerken bunu görüyor ve anýlar yaþýyorsunuz. Ýþte bu baðlamda ben de bu sene aile boyu komþumuz olan Sinop iline gitmeye karar verdim. Çorum Sinop arasý Kargý üzerinde 250 km. Yollar çok güzel. Harika bir doða manzarasý mevcut.30 yýl önce Kargý ilçesi Koyunkýran köyüne tayin olunca, köyü önceden görmek için; aralýk ayýnda Kargý - Ýstanbul otobüs bileti TL iken, biz altý kiþi TL'ye jeep tutup patika yollardan ve yaylalardan geçerek dura kalka köye ulaþmaya çalýþmýþtýk. Otuz sene sonra o yollardan tekrar özel arabamla geçecek olmam beni heyecanlandýrdý. ''Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez'' sýrrýnca; yolun, elektriðin, telefonun olmadýðý, traktörde yer bulunamadýðý ama þimdi yaþanmýþ o zorluklarý, acýlarý birer tatlý aný olarak çocuklarýma yerinde anlatma imkâný bulacaktým. O zaman Göl Köyünden bir vatandaþ tarlasýnýn kenarýndan büyük yol geçeceðini belirterek, 'tam þuraya benzinlik yapacaðým' dediðinde ''adam biraz üþütmüþ'' diye düþünmüþtüm. Þimdi gördüm ki adamcaðýz üþütmemiþ. Lakin Türkiye'de büyük yatýrýmlarýn sene önce söylenip ancak ondan sonra yapýlabildiðini biz idrak edememiþiz.( mesela Obruk barajý için, Osmancýk'taki ikinci köprü için 1950 yýllarda 'buraya baraj yapýlacakmýþ - köprü yapýlacakmýþ' diye halk arasýnda söylenti olduðunu büyüklerimiz anlatýyor) Þükür bu anlayýþ artýk son dönemlerde deðiþime uðradý. Söylenti ile yapým süresinin arasý kýsaldý. 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kargý yaylalarýnda sabah kahvaltýsýný yapabilmek için erkenden yola çýktým. Þuraya dönelim buraya dönelim derken Saraydüzü ilçesi yakýnlarýnda yolun kenarýnda çeþme, mescit, WC, masalar bulunan bir alan görünce oraya döndüm. Bu tür alanlarda benim en çok rahatsýz olduðum þey çevre kirliliðidir. Lakin burasý birazcýk farklý geldi. Çünkü oturma alanlarý temiz, yaðmurdan korunma alaný var, mescidi var, telefon þarj bölümü var ve en önemlisi WC' ler temiz. Daha da ötesi tuvalet kâðýdý bile var. Üstelik bu mekâný bekleyen kimselerde yok. Sadece her aðaca '' ÇEVRE- YÝ TEMÝZ TUTALIM, SONRAKÝ DE MEM- NUN KALSIN'' uyarý afiþleri asýlmýþ. Buraya yolu düþen insanlar bunu benimsemiþ olacak ki, iþi bittikten sonra çevre temizliðini yapmadan gitmiyor. Çoðu zaman merkezdeki piknik alanlarýna veya bazen umumi tuvaletlere giremediðimizi düþündüðümüzde Sinop - Saraydüzü - Asarcýk köyüne gýyaben teþekkür ve bunu da okurlarýmýzla paylaþmak vefa adýna elzem oldu. Bu istikametten Sinop'a gidecek okurlarýmýza kendi imkanlarýyla çay molasý verebilmek için böyle bir mekânýn olduðunu belirtmek adýna köþemde kaleme aldým. Zira güzel örnekler paylaþýldýkça ümit ederim çoðalýr. Kargý - Sinop yolu kenarlarýnda da aynýsýný Kargýlý hemþerilerimizden bekleriz. Belki de vardýr ama ben göremedim. Niye yalan söyleyim, biraz üzüldüm. Çünkü ben kahvaltýmý ilk göz aðrým olan Kargý sýnýrlarý içerisinde yapmak istiyordum. Kargý yaylalarýna selam olsun (Tel: ) '' Dedim: Dostum, var mý buralardan istediðin bir þey? Dedi: Sað ol be kardeþ, bizim memlekette var her þey'' Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. Þehrin deðiþik bölgelerinde özellikle akþam saatlerinde uygulamalar yapan ekipler abartýlý egzoz araçlarýn yaný sýra trafik kurallarýna uymayan sürücüler üzerinde de çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.çok sayýda aracýn kontrol edilerek kurallara uymayan araçlarýn yan sýra sürücülerine de cezai iþlemlerin uygulandýðý öðrenilirken abartýlý egzozlu araçlarla ilgili denetimlerin artarak süreceði belirtildi.haber Servisi

5 5 Rektör Alkan'dan Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e ziyarette bulundu. Gerçekleþtirilen ziyarette, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý, ile Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Bahri Sezen ve Sefa Karslý da hazýr bulundu.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampus inþaatýnýn Haziran 2014 de temelinin atýldýðýný, çalýþmalarýn çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini ve en kýsa zamanda ilk etap inþaatlarýnýn bitirilmesinin hedeflendiðini belirtti. Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda ek kontenjan yerleþtirmeleriyle birlikte 8 programda 1027 öðrenciye ulaþmayý planladýklarýný ifade eden Rektör Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþ adamlarýnýn yapacaklarý desteklerle ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýyla birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokulunun eðitimöðretim döneminde yeni kampüsünde faaliyetlerine devam edebileceðini vurguladý.sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Sungurlu Belediyesi olarak elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz" diyerek Üniversitemizin ve Sungurlu'nun geliþmesi ve büyümesi için her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Göðsüne demir korkuluk saplandý Çorum'da arkadaþlarýyla oynayan Iraklý bir çocuðun göðsüne bahçe duvarýndaki demir korkuluk saplandý. Korkuluðun kesilmesiyle kurtarýlan çocuk, göðsüne saplanan demirle hastaneye kaldýrýldý. Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. Dengesini kaybeden çocuðun göðsüne korkuluk demiri saplandý. Acý içinde çevresinden yardým isteyen çocuðun imdadýna olay yerinin hemen yakýnýnda bulunan 112 Acil Servis ekibi yetiþti. Saðlýk görevlileri çocuða ilk müdahaleyi yaptý. Ýtfaiye ekipleri ise spiral makinesiyle demir korkuluðu keserek çocuðu bulunduðu yerden kurtardý.göðsüne saplanan korkuluk demiriyle Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kadhým tedavi altýna alýndý. Demir korkuluk baþarýlý bir operasyonla çýkarýldý. Çocuðun saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.çorum Vizyon AK Ocaklar Osmanlýca Kursu sona erdi Arslan Bolat AK Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan ücretsiz olarak Osmanlýca kursu düzenlendi. Ak Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, kurs programýnýn tamamlandýðýný, kursa katýlanlarýn sertifikalarýný Ak Ocaklar Þube binasýndan alabileceðini bildirdi. Bolat, "emeði geçen ve sertifikayý almaya hak kazananlarý tebrik ediyor, katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu Baþkaný Selahattin Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette heyet, "Uðurludað ilçemiz sizin sayenizde ismini duyurmaya, hizmet almaya baþladý. Ýlçemize yapmýþ olduðunuz katký ve destekten dolayý teþekkür ederiz" dediler.uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, "Her zaman bizlerin yanýnda olarak projelerimize desteklerinizi verdiniz. Teþekkür ediyoruz. Ýki mahallemizin bordür ve kilit taþý yapýmý için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna proje hazýrladýk destek ve katkýlarýnýz bekliyoruz" dedi.uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Uðurludað ilçemize yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. "Uðurludað ilçemize bu güne kadar yaklaþýk 202,6 Milyon TL yatýrým yapýldý. Ýlçelerimizin önceliklerine göre destek ve katkýlarýmýz devam edecektir. Taleplere göre kamu yatýrýmlarýmýzý ilçelerimize ulaþtýrýlmasýný saðlamaya devam ediyoruz. " dedi.uslu, ayrýca Belediye Baþkaný Remzi To- Baþkaný Yakup Torun'a 23 Aðustos tarihinde yapýlmasý planlanan Beyoðlu Yayla Þenliklerinin iptal edilmesinin uygun olduðunu söyleyerek, "Türkiye yangýn yeriyken Bizler Uðurludað'da mutluluk adacýðý yaratamayýz. Bu mümkün deðil. Türkiye eðer mutlu ve huzurluysa bizler huzurla çalýþýrýz. Halkýmýz acý içerisindeyken þenliklerin yapýlmasý doðru olmaz"dedi.uslu'nun talebine karþýlýk Belediye Baþkaný Remzi Torun ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun Beyoðlu Þenliklerinin iptal edildiðini belirttiler.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı