Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. SAYFA 3 TE 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. SAYFA 4 TE Spor'a Darbe gibi' yapýlacak ihale adýna konuþan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin: Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Av. Bekir Çetin Göðsüne demir korkuluk saplandý Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý,,, SAYFA 4 TE Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili bugün yapýlacak ihale adýna kamuoyunda ki rahatsýzlýk hergeçen gün artmaya devam ediyor. Diðer yandan yapýlacak ihaleden sonra konuyu dava açarak, mahkemeye hazýrlananlar olduðu bilgisine ulaþýldý. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý. SAYFA 7 DE SAYFA 4 TE Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. SAYFA 5 TE Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Þemsi Bayraktar TIR'ý kül olmaktan itfaiye kurtardý Çorum-Ankara karayolu üzerinde kömür yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldý. TIR'ý kül olmaktan itfaiye ekipleri kurtardý.olay, Þeker Fabrikasý önünde meydana geldi. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret KYK baþvurularý baþladý Üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan bütün gözlerin çevrildiði Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan beklenen açýklama geldi. SAYFA 7 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:01 05:40 12:52 16:40 19:52 21:23 Bulgaristan'ýn Türk'ü sýnýr dýþý etmesi (1950) - Sandýklý'nýn kurtuluþu - Pamuk toplama zamaný Hakîki sevgi; iyilik gördüðünde artmayan, kötülük gördüðünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Derinden derine ýrmaklar aðlar, Uzaktan uzaða çoban çeþmesi, Ey suyun sesinden anlýyan baðlar, Ne söyler þu daða çoban çeþmesi. "Göynünü Þirin'in aþký sarýnca Yol almýþ hayatýn ufuklarýnca, O hýzla daðlarý Ferhat yarýnca Baþlamýþ akmaða çoban çeþmesi..." O zaman baþýndan aþkýndý derdi, Mermeri oyardý, taþý delerdi. Kaç yanýk yolcuya soðuk su verdi. Deðdi kaç dudaða çoban çeþmesi. Vefasýz Aslý'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazýna cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaþ gönderen bu... Sýzmadý topraða çoban çeþmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok þimdi daðlarda, Ateþten kýzaran bir gül arar da, Gezer baðdan baða çoban çeþmesi, Ne þair yaþ döker, ne aþýk aðlar, Tarihe karýþtý eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çaðlar, Bir sola, bir saða çoban çeþmesi... Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7676 2,7682 EUR 3,0557 3,0576 STERLiN 4,3150 4,3177 2,2148 2, JPY YENi Günün Þiiri ÇOBAN ÇEÞMESÝ HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Aydýn'dan Rektör Alkan'a ziyaret Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Dodurga Belediyesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projelerde üniversite ile iþ birliði içerisinde olmak istediklerini Aydýn, üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade ederek, 1986 yýlýnda Fikret Koçak (Çorum Valisi), Necdet Diken (Belediye Baþkaný), Turhan Kýlýçcýoðlu, Vahit Benderli, Erdal Eralp, Ýlhan Bayrak, Ali Emiroðlu, Ümit Uzel, Erdem Gökeþme, Kenan Bezgin, Kadir Dalyan, Attila Yeþil, Ýsmail Alapala, Ahmet Turgut Cerit ve Ömer Ertuðrul Soyacak'ýn yer aldýðý 15 kiþilik yönetim kurulu tarafýndan Çorum Kültür, Sosyal ve Saðlýk Vakfý adý ile kurulan vakýf 1989 yýlýnda Çorum Vakfý adýný almýþtý.daha sonra gerçekleþtirilen çalýþmalar ile birlikte Reha Metin Alkan, Naki Çolak, Ýlknur Tosun Satýr, Mustafa Bilgin, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý, Mustafa Tolga Çýrak ve Ali Kýlýçarslan'dan oluþan yönetim kurulu ve yapýlan son deðiþiklikler beraberinde vakýf isminin Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirilmesi Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan uygun görülüldüðü belirtildi.yapýlan açýklamaya göre; Yenilenen vakýf senedinde de ifade edildiði gibi Çorum Hitit Vakfý; - Üniversite kurmak, - Bilimsel ve akademik faaliyetlere destek vermek, - Bilimsel toplantýlar yapmak, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik etti. Üniversite kurumlar arasý iþ birliðine çok önem verdiðini belirterek Hitit Üniversitesi'nin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilçelerdeki kurumlarla da diyalog halinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan iþbirlikleri sayesinde üniversitenin her geçen gün hýzla büyüyerek baþarýlý çalýþmalara imza baþta olmak üzere bölgede sosyal, kültürel, ve eðitim, öðretim faaliyetlerinde bulunarak bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak, tüm bu konularda tesisler yapmak, faaliyet halinde olanlarýn ihtiyaçlarýný saðlamak, bütünleþmeyi temin ve bu konularda temel çalýþmalar yapmayý amaç edinmiþtir. YÝTÝK 19 KT 962 plakalý aracýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür. Hürol Temizlik Ýlaçlama Mak. Yemekçilik Bilgisayar Ýnþaat Malzemeleri ve Ýnþaat Taþýmacýlýk San. ve Tic. Lim. Þir. ÇVD: YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mahmut oðlu Sefa Bolat attýðýna dikkat çekti.rektör Prof. Dr. Alkan ziyaretlerinden ötürü Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Aydýn'a teþekkür ederek kendisine baþarýlarýnýn devamýný diledi.uður Çýnar AK Parti meclis toplantýlarý devam ediyor Çorum'da AK Parti aylýk olaðan ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor. AK Partililer, yaz dönemi olmasýna raðmen parti çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.aðustos ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarý kapsamýnda Alaca, Ortaköy ve Oðuzlar ilçelerinde toplantý ve çeþitli ziyaretler düzenlendi. Alaca Ýlçe Danýþma Meclisi Ýlçe Koordinatörleri Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü, Mustafa Kýlýç, Adem Candan, Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve diðer partililerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Oýtaköy Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý ise Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Mahmut Öztemiz, Ýlçe Koordinatörü Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollan Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ýlçe Kadýn Kollan Baþkaný Serap Özdemircan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Oðuzlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna da; Ýlçe Koordinatörleri Bünyamin Aydemir, Hüseyin Özpolat, Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun ve ilçe teþkilatý katýldý. Toplantýlarda; parti politikalarý ele alýnarak ilçelerde yapýlan çalýþmalarýn son durumu gözden geçirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarýnda 7 Haziran seçimlerinin genel deðerlendirmesi yapýlarak, hükümetin kuruluþ süreci, koalisyon görüþmeleri, ülke sorunlarý, ilçe ve köylerin sorunlarý, yapýlmasý gereken çalýþmalar ve izlenecek yol deðerlendirildi. Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor Çorum'un Alaca Ýlçesi'nde faaliyetlerini sürdüren Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor. Engellilere akülü veya engelli sandalyesi baðýþlayarak önemli bir hayýr hizmetini yerine getiren Alaca Engelliler Derneði, diðer taraftan da kurduðu bir atölye ile engelli araçlarýnýn tamirini yapýyor. Dernek, ayrýca engellilere ve fakir- fukaraya sosyal yardýmlarýyla da hizmet veriyor.hayýrsever vatandaþlarla ihtiyacý olan vatandaþlar arasýnda bir köprü vazifesi gören dernek, ilçe halkýnýn taktirini topluyor.dernek yöneticileri, engellilere ve fakirlere hizmet ulaþtýrýrken, bir yandan da insanlarý hayýr yapmaya teþvik ediyor. Bir çok hayýrsever vatandaþ, hayýrlarýný dernek vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Alaca'nýn Killik Köyü'nden olup, Almanya'da oturan Aslan Lafçý, ihtiyaç sahibi engellilerin kullanmasý için derneðe bir sandalye baðýþladý. Zeki Duygun ile birlikte demeði ziyaret eden Aslan Lafçý, engellilerle tanýþarak bir süre sohbet etti.yýlmaz Mert Çorum Hitit Vakfý Kuruldu YÝTÝK Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Osman kýzý 1988 doðumlu Merve Taþ Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. Muhtar Hanefi Özdemir Ýþ adamý Sait Kömürcü nün özellikle Ulukavak mahallesinde çok ciddi emekleri ve katkýlarý olduðunu vurgulayarak bir kez daha Ulukavak sakinleri adýna Sait Kömürcü bey ve ailesine teþekkür ediyoruz dedi. Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okulunun eksiklerini gidermek,bakým ve onarýmýný gerçekleþtirmek için harekete geçildiðini belirten Özdemir,"Bu anlamda Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e ve gerek Ulukavak mahallesine gerekse Ulukavakspora her zaman yardýmlarýný yapan,zor zamanlarda yanýmýzda bulunan Sayýn Sait Kömürcü beye müteþekkir olduðumu belirtmek isterim.ulukavak sakinleri adýna kendilerine bir kez daha bu hayýrlarýndan dolayý teþekkür ederim. Ayrýca Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okullarý'nda kayýtlarýn baþladýðýný siz Saygýdeðer halkimýza duyurmak isterim" þeklinde konuþtu. Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Nisan ayýndan sonra azalmaya baþlayan aylýk yumurta üretiminin Mayýs ayýnda 1 milyar 367 milyon 593 bin adede, Haziran ayýnda ise 1 milyar 198 milyon 863 bin adede gerilediðini vurguladý. Yumurta üretiminin gerilemesinin temel sebeplerinden birinin mevsim þartlarýnýn yaný sýra, ihracattaki sýkýntý olduðuna dikkati çeken Bayraktar, aylýk yumurta üretiminin 2014 yýlý Aralýk ayýnda 1,5 milyar adede geçtiðini, 2015 Ocak ayýnda 1 milyar 551 milyon adede ulaþtýðýný, Þubat'ta 1 milyar 426 milyon, Mart'ta 1 milyar 514 milyon, Nisan'da 1 milyar 462 milyon adet yumurta üretildiðini belirtti. Bayraktar, 2014 yýlýnda 17 milyar 145 milyon olan toplam yumurta üretiminin, yýllýk bazda Nisan ayýnda 17 milyar 359 milyon 934 bine ulaþtýktan sonra, Haziran ayýnda 17 milyar 181 milyon 692 bin adede indiðini bildirdi. Tavuk eti üretiminin Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 artýþla 165 bin 301 tondan 170 bin 335 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, "2014 yýlýnda 1 milyon 894 bin 669 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 948 bin 101 tona çýktý. Hindi eti üretimi ise Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 14,5 artýþla 4 bin 538 tondan 5 bin 197 tona yükseldi yýlýnda 48 bin 662 ton olan hindi eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 53 bin 106 tona ulaþtý" dedi.bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn Haziran'da Mayýs ayýna göre yüzde 8,5 azalsa da geçen yýlýn ayný ayýna oranla, yüzde 3,1 artýþla 766 bin 885 tondan 790 bin 326 tona çýktýðýný, 6 aylýk dönemde ise yüzde 2,6 artýþla 4 milyon 568 bin 454 tondan 4 milyon 686 bin 254 tona yükseldiði bilgisini verdi.þemsi Bayraktar, 2014 yýlýnda 8 milyon 625 bin 743 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn, Haziran ayý itibarýyla 8 milyon 743 bin 542 tona ulaþtýðýný belirtti. -Ýhracatta düþüþ sürüyor- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2014 yýlýnda 651 milyon 175 bin 632 dolar olan kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 27,3 azalarak 315 milyon 784 bin 121 dolardan 229 milyon 676 bin 932 dolara indi. Geçen yýl 402 milyon 28 bin 752 dolar olan yumurta ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 175 milyon 70 bin 270 dolardan 144 milyon 342 bin 99 dolara geriledi. Yine 2014 yýlýnda 402 milyon 28 Þemsi Bayraktar bin 752 dolar olan süt ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 34,9 azalarak 210 milyon 602 bin 739 dolardan 137milyon 22 bin 485 dolara kadar düþtü. Önemli oranda gerileyen ihracatý acilen artýrmak için çalýþýlmalý. Mevcut pazarlar korunmalý, yeni pazarlar bulunmalý, ihracatýn önündeki engeller kaldýrýlmalý ve ihracat, üretim ve tüketim desteklenmeli. Üretim artýþýnýn sürmesinin, iç tüketiminin artmasýnýn yaný sýra önemli oranda da ihracata baðlý olduðu unutulmamalý. Ülkemizin potansiyeli sonuna kadar deðerlendirilmeli. Hayvancýlýk sektörümüzün milyonlarca insanýmýza aþ ve iþ saðladýðý göz ardý edilmemeli. Ýhracattaki sýkýntý devam ederse, üretimin gerilemesi kaçýnýlmaz bir þekilde sürer." Bekiroðlu, Müftü Vekili Süzen'i ziyaret etti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'i makamýnda ziyaret etti.partisinin siyasi çalýþmalarýnýn yaný sýra sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde bir takým çalýþmalarda da bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bürokratlara yönelik olarak da iliþkilerini sýcak tutmaya özen gösteriyor. Bekiroðlu, bu çerçevede önceki gün Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'e makamýnda ziyarette bulundu.ziyaret sýrasýnda Ahmet Süzen ile baþta Müftülük hizmetleri olmak üzere çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Süzen'e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.müftü Vekili Ahmet Süzen de Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Bekiroðlu'ndan esnaf ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.ýl baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de Foto Venüs'ü ziyaret etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya,CemalettinPolattaþ ile birlikte Gazi Caddesi üzerinden faaliyet gösteren iþyerine ziyarette bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Foto Venüs Sahibi Ümit Usta ve çalýþanlarý ile bir süre görüþtü. Bekiroðlu, esnafýn genel durumu ve iþ potansiyeli hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduðu ziyarette Ümit Usta'ya hayýrlý iþler temenni ederken, Ümit Usta da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bekiroðlu'ndan kahvehane sohbeti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, halkýn içinde halkla iç içe olmaya özen gösteriyor.toplumun tüm kesimleri ile diyalog halinde olan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de bir kahvehanede vatandaþlarla sohbet etti.ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Kahveciler Odasý eski Baþkaný Tahsin Yüzgeç'e ait 50. Yýl kýraathanesine giden Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, kahvehane önünde oturan vatandaþlarla bir araya geldi.ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de yer aldýðý sohbet sýrasýnda Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ülke gündeminde yer alan konular hakkýnda düþüncelerini vatandaþlarla paylaþýrken, mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinledi, taleplerini aldý.

4 Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý tebrik edip hayýrlý olsun ve baþarý dilediler. Baðcý; ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý 2015 yýlý içinde yapýlan yatýrýmlar ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kýz Ýmam hatip Lisesi ve Kýz Öðrenci Yurtlarý ile ilgili çalýþmalara destek istedi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Gökdere ise devam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatý ve tamamlanan yurdun tefriþi ile 2016 yýlý yatýrým programýna teklif edilmesi planlanan okullarla ilgili bilgi verdi. Osmancýk Fen Lisesi için yeni bir kampüs yapýlacak Baðcý "Okullarýmýzda altyapý sorunu kesinlikle olmayacak. Daha nitelikli okullarda eðitim imkâný saðladýk saðlamaya devam edeceðiz. El birliði içinde ilimiz ve ilçelerimizde eðitimde yurt ve okul sorunu kalmayacak çok eski okullarýmýzý da yeniden yapacaðýz. Osmancýk Fen Lisesine yeni bir kampüs içinde çalýþmalara baþladýk. Ýnþallah geliþme oldukça hemþehrilerimizi bilgilendireceðiz "dedi. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý.'þuþa'ya Azadlýk' isimli projesi hakkýnda bilgi veren Yýlmaz konuyla ilgili þunlarý ifade etti: 1992 Yýlýnýn Mayýs ayýnýn 8. Gecesi Ermeni birlikleri tarafýndan Sovyet Rusya'nýn da yardýmýyla Azerbaycan'ýn Þuþa kenti Ermeni iþgaline uðradý. Ýþgalin hemen ardýndan faili meçhul cinayetler ve kaybolma vakalarý artmaya;suçsuz yere katliamlar yapýlarak Þuþa kentinde yaþayan Azeri Türk kardeþlerimizin nüfusu azaltýlmaya çalýþýldý. Bunun yaný sýra o bölge de yaþayan Türklerin öz kimlikleri asimile edilmeye ve yeni doðan çocuklar Ermeniler gibi yaþamaya mahkumedildi. Öz kardeþlerimizin eþlerine ve çocuklarýna tecavüz edildi. Birleþmiþ Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Þuþa'yý Azerbaycan topraðý olarak tanýmasýna raðmen Ermenistan halen iþgalci durumunda ve Þuþa'yý boþaltmamaktadýr ve öz sahiplerine teslim etmemektedir. Bende hitit üniversitesi öðrenci konsey baþkaný olarak bir proje hazýrlamaya karar verdim. PROJE AMAÇLARIMIZ " Bir Türk yurdu olan Þuþa'nýn ülkemizde tanýtýmýný yapmak " Demokratik ve barýþçýl yöntemlerle Þuþa'ya haklarýnýn iade edilmesini saðlamak " Dünyanýn çeþitli ülkelerindeki öðrenci birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek Þuþa'ya haklarýnýn iade esilmesini saðlamak " Hiçbir siyasi amaç gütmeden esir Türk yurtlarýna farkýndalýk saðlamak " Kendi topraðýmýz olan kardeþ devletimiz Azerbaycan'ýn toprak bütünlüðü için özgardaþlarý olarak yanlarýnda olmak " Birçok sosyal önerme olarak eþitsizliklere adaletsizliklere ve iþgallere karþý öðrencilerin bir þeyler yapabileceðini göstermek. Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý SÝNOP ÝZLENÝMLERÝ-1 Her insanýn farklý arzusu ve istekleri vardýr. Benimde arzum isteðim 81 ilimizi ve ilçelerini gezip görebilmektir. Lakin bunun için ellisine kadar para yetmedi ellisinden sonra saðlýk ve ömür yeter mi bilmiyorum. Ama en azýndan imkânlar oranýnda gezmeye - gezerken hayatýn içerisinden gözlemlemeye, gözlemlediklerimi de gerek sosyal medyada gerekse yazýlý medyada paylaþmaya çalýþýyorum. Bu sayede de belki güzel bir örnek ziyadeleþirken, kötü bir örnek te eksileþir. Cennet vatanýmýzdaki her þehrin, her ilçenin, her gezi alanýnýn ayrý bir özelliði var. Gezerken bunu görüyor ve anýlar yaþýyorsunuz. Ýþte bu baðlamda ben de bu sene aile boyu komþumuz olan Sinop iline gitmeye karar verdim. Çorum Sinop arasý Kargý üzerinde 250 km. Yollar çok güzel. Harika bir doða manzarasý mevcut.30 yýl önce Kargý ilçesi Koyunkýran köyüne tayin olunca, köyü önceden görmek için; aralýk ayýnda Kargý - Ýstanbul otobüs bileti TL iken, biz altý kiþi TL'ye jeep tutup patika yollardan ve yaylalardan geçerek dura kalka köye ulaþmaya çalýþmýþtýk. Otuz sene sonra o yollardan tekrar özel arabamla geçecek olmam beni heyecanlandýrdý. ''Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez'' sýrrýnca; yolun, elektriðin, telefonun olmadýðý, traktörde yer bulunamadýðý ama þimdi yaþanmýþ o zorluklarý, acýlarý birer tatlý aný olarak çocuklarýma yerinde anlatma imkâný bulacaktým. O zaman Göl Köyünden bir vatandaþ tarlasýnýn kenarýndan büyük yol geçeceðini belirterek, 'tam þuraya benzinlik yapacaðým' dediðinde ''adam biraz üþütmüþ'' diye düþünmüþtüm. Þimdi gördüm ki adamcaðýz üþütmemiþ. Lakin Türkiye'de büyük yatýrýmlarýn sene önce söylenip ancak ondan sonra yapýlabildiðini biz idrak edememiþiz.( mesela Obruk barajý için, Osmancýk'taki ikinci köprü için 1950 yýllarda 'buraya baraj yapýlacakmýþ - köprü yapýlacakmýþ' diye halk arasýnda söylenti olduðunu büyüklerimiz anlatýyor) Þükür bu anlayýþ artýk son dönemlerde deðiþime uðradý. Söylenti ile yapým süresinin arasý kýsaldý. 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kargý yaylalarýnda sabah kahvaltýsýný yapabilmek için erkenden yola çýktým. Þuraya dönelim buraya dönelim derken Saraydüzü ilçesi yakýnlarýnda yolun kenarýnda çeþme, mescit, WC, masalar bulunan bir alan görünce oraya döndüm. Bu tür alanlarda benim en çok rahatsýz olduðum þey çevre kirliliðidir. Lakin burasý birazcýk farklý geldi. Çünkü oturma alanlarý temiz, yaðmurdan korunma alaný var, mescidi var, telefon þarj bölümü var ve en önemlisi WC' ler temiz. Daha da ötesi tuvalet kâðýdý bile var. Üstelik bu mekâný bekleyen kimselerde yok. Sadece her aðaca '' ÇEVRE- YÝ TEMÝZ TUTALIM, SONRAKÝ DE MEM- NUN KALSIN'' uyarý afiþleri asýlmýþ. Buraya yolu düþen insanlar bunu benimsemiþ olacak ki, iþi bittikten sonra çevre temizliðini yapmadan gitmiyor. Çoðu zaman merkezdeki piknik alanlarýna veya bazen umumi tuvaletlere giremediðimizi düþündüðümüzde Sinop - Saraydüzü - Asarcýk köyüne gýyaben teþekkür ve bunu da okurlarýmýzla paylaþmak vefa adýna elzem oldu. Bu istikametten Sinop'a gidecek okurlarýmýza kendi imkanlarýyla çay molasý verebilmek için böyle bir mekânýn olduðunu belirtmek adýna köþemde kaleme aldým. Zira güzel örnekler paylaþýldýkça ümit ederim çoðalýr. Kargý - Sinop yolu kenarlarýnda da aynýsýný Kargýlý hemþerilerimizden bekleriz. Belki de vardýr ama ben göremedim. Niye yalan söyleyim, biraz üzüldüm. Çünkü ben kahvaltýmý ilk göz aðrým olan Kargý sýnýrlarý içerisinde yapmak istiyordum. Kargý yaylalarýna selam olsun (Tel: ) '' Dedim: Dostum, var mý buralardan istediðin bir þey? Dedi: Sað ol be kardeþ, bizim memlekette var her þey'' Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. Þehrin deðiþik bölgelerinde özellikle akþam saatlerinde uygulamalar yapan ekipler abartýlý egzoz araçlarýn yaný sýra trafik kurallarýna uymayan sürücüler üzerinde de çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.çok sayýda aracýn kontrol edilerek kurallara uymayan araçlarýn yan sýra sürücülerine de cezai iþlemlerin uygulandýðý öðrenilirken abartýlý egzozlu araçlarla ilgili denetimlerin artarak süreceði belirtildi.haber Servisi

5 5 Rektör Alkan'dan Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e ziyarette bulundu. Gerçekleþtirilen ziyarette, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý, ile Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Bahri Sezen ve Sefa Karslý da hazýr bulundu.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampus inþaatýnýn Haziran 2014 de temelinin atýldýðýný, çalýþmalarýn çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini ve en kýsa zamanda ilk etap inþaatlarýnýn bitirilmesinin hedeflendiðini belirtti. Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda ek kontenjan yerleþtirmeleriyle birlikte 8 programda 1027 öðrenciye ulaþmayý planladýklarýný ifade eden Rektör Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþ adamlarýnýn yapacaklarý desteklerle ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýyla birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokulunun eðitimöðretim döneminde yeni kampüsünde faaliyetlerine devam edebileceðini vurguladý.sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Sungurlu Belediyesi olarak elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz" diyerek Üniversitemizin ve Sungurlu'nun geliþmesi ve büyümesi için her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Göðsüne demir korkuluk saplandý Çorum'da arkadaþlarýyla oynayan Iraklý bir çocuðun göðsüne bahçe duvarýndaki demir korkuluk saplandý. Korkuluðun kesilmesiyle kurtarýlan çocuk, göðsüne saplanan demirle hastaneye kaldýrýldý. Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. Dengesini kaybeden çocuðun göðsüne korkuluk demiri saplandý. Acý içinde çevresinden yardým isteyen çocuðun imdadýna olay yerinin hemen yakýnýnda bulunan 112 Acil Servis ekibi yetiþti. Saðlýk görevlileri çocuða ilk müdahaleyi yaptý. Ýtfaiye ekipleri ise spiral makinesiyle demir korkuluðu keserek çocuðu bulunduðu yerden kurtardý.göðsüne saplanan korkuluk demiriyle Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kadhým tedavi altýna alýndý. Demir korkuluk baþarýlý bir operasyonla çýkarýldý. Çocuðun saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.çorum Vizyon AK Ocaklar Osmanlýca Kursu sona erdi Arslan Bolat AK Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan ücretsiz olarak Osmanlýca kursu düzenlendi. Ak Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, kurs programýnýn tamamlandýðýný, kursa katýlanlarýn sertifikalarýný Ak Ocaklar Þube binasýndan alabileceðini bildirdi. Bolat, "emeði geçen ve sertifikayý almaya hak kazananlarý tebrik ediyor, katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu Baþkaný Selahattin Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette heyet, "Uðurludað ilçemiz sizin sayenizde ismini duyurmaya, hizmet almaya baþladý. Ýlçemize yapmýþ olduðunuz katký ve destekten dolayý teþekkür ederiz" dediler.uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, "Her zaman bizlerin yanýnda olarak projelerimize desteklerinizi verdiniz. Teþekkür ediyoruz. Ýki mahallemizin bordür ve kilit taþý yapýmý için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna proje hazýrladýk destek ve katkýlarýnýz bekliyoruz" dedi.uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Uðurludað ilçemize yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. "Uðurludað ilçemize bu güne kadar yaklaþýk 202,6 Milyon TL yatýrým yapýldý. Ýlçelerimizin önceliklerine göre destek ve katkýlarýmýz devam edecektir. Taleplere göre kamu yatýrýmlarýmýzý ilçelerimize ulaþtýrýlmasýný saðlamaya devam ediyoruz. " dedi.uslu, ayrýca Belediye Baþkaný Remzi To- Baþkaný Yakup Torun'a 23 Aðustos tarihinde yapýlmasý planlanan Beyoðlu Yayla Þenliklerinin iptal edilmesinin uygun olduðunu söyleyerek, "Türkiye yangýn yeriyken Bizler Uðurludað'da mutluluk adacýðý yaratamayýz. Bu mümkün deðil. Türkiye eðer mutlu ve huzurluysa bizler huzurla çalýþýrýz. Halkýmýz acý içerisindeyken þenliklerin yapýlmasý doðru olmaz"dedi.uslu'nun talebine karþýlýk Belediye Baþkaný Remzi Torun ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun Beyoðlu Þenliklerinin iptal edildiðini belirttiler.

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı