Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. SAYFA 3 TE 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. SAYFA 4 TE Spor'a Darbe gibi' yapýlacak ihale adýna konuþan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin: Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Av. Bekir Çetin Göðsüne demir korkuluk saplandý Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý,,, SAYFA 4 TE Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili bugün yapýlacak ihale adýna kamuoyunda ki rahatsýzlýk hergeçen gün artmaya devam ediyor. Diðer yandan yapýlacak ihaleden sonra konuyu dava açarak, mahkemeye hazýrlananlar olduðu bilgisine ulaþýldý. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý. SAYFA 7 DE SAYFA 4 TE Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. SAYFA 5 TE Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Þemsi Bayraktar TIR'ý kül olmaktan itfaiye kurtardý Çorum-Ankara karayolu üzerinde kömür yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldý. TIR'ý kül olmaktan itfaiye ekipleri kurtardý.olay, Þeker Fabrikasý önünde meydana geldi. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret KYK baþvurularý baþladý Üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan bütün gözlerin çevrildiði Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan beklenen açýklama geldi. SAYFA 7 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:01 05:40 12:52 16:40 19:52 21:23 Bulgaristan'ýn Türk'ü sýnýr dýþý etmesi (1950) - Sandýklý'nýn kurtuluþu - Pamuk toplama zamaný Hakîki sevgi; iyilik gördüðünde artmayan, kötülük gördüðünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh Derinden derine ýrmaklar aðlar, Uzaktan uzaða çoban çeþmesi, Ey suyun sesinden anlýyan baðlar, Ne söyler þu daða çoban çeþmesi. "Göynünü Þirin'in aþký sarýnca Yol almýþ hayatýn ufuklarýnca, O hýzla daðlarý Ferhat yarýnca Baþlamýþ akmaða çoban çeþmesi..." O zaman baþýndan aþkýndý derdi, Mermeri oyardý, taþý delerdi. Kaç yanýk yolcuya soðuk su verdi. Deðdi kaç dudaða çoban çeþmesi. Vefasýz Aslý'ya yol gösteren bu, Kerem'in sazýna cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaþ gönderen bu... Sýzmadý topraða çoban çeþmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok þimdi daðlarda, Ateþten kýzaran bir gül arar da, Gezer baðdan baða çoban çeþmesi, Ne þair yaþ döker, ne aþýk aðlar, Tarihe karýþtý eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çaðlar, Bir sola, bir saða çoban çeþmesi... Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7676 2,7682 EUR 3,0557 3,0576 STERLiN 4,3150 4,3177 2,2148 2, JPY YENi Günün Þiiri ÇOBAN ÇEÞMESÝ HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Baþkan Aydýn'dan Rektör Alkan'a ziyaret Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Dodurga Belediyesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projelerde üniversite ile iþ birliði içerisinde olmak istediklerini Aydýn, üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade ederek, 1986 yýlýnda Fikret Koçak (Çorum Valisi), Necdet Diken (Belediye Baþkaný), Turhan Kýlýçcýoðlu, Vahit Benderli, Erdal Eralp, Ýlhan Bayrak, Ali Emiroðlu, Ümit Uzel, Erdem Gökeþme, Kenan Bezgin, Kadir Dalyan, Attila Yeþil, Ýsmail Alapala, Ahmet Turgut Cerit ve Ömer Ertuðrul Soyacak'ýn yer aldýðý 15 kiþilik yönetim kurulu tarafýndan Çorum Kültür, Sosyal ve Saðlýk Vakfý adý ile kurulan vakýf 1989 yýlýnda Çorum Vakfý adýný almýþtý.daha sonra gerçekleþtirilen çalýþmalar ile birlikte Reha Metin Alkan, Naki Çolak, Ýlknur Tosun Satýr, Mustafa Bilgin, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý, Mustafa Tolga Çýrak ve Ali Kýlýçarslan'dan oluþan yönetim kurulu ve yapýlan son deðiþiklikler beraberinde vakýf isminin Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirilmesi Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan uygun görülüldüðü belirtildi.yapýlan açýklamaya göre; Yenilenen vakýf senedinde de ifade edildiði gibi Çorum Hitit Vakfý; - Üniversite kurmak, - Bilimsel ve akademik faaliyetlere destek vermek, - Bilimsel toplantýlar yapmak, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik etti. Üniversite kurumlar arasý iþ birliðine çok önem verdiðini belirterek Hitit Üniversitesi'nin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilçelerdeki kurumlarla da diyalog halinde olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan iþbirlikleri sayesinde üniversitenin her geçen gün hýzla büyüyerek baþarýlý çalýþmalara imza baþta olmak üzere bölgede sosyal, kültürel, ve eðitim, öðretim faaliyetlerinde bulunarak bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak, tüm bu konularda tesisler yapmak, faaliyet halinde olanlarýn ihtiyaçlarýný saðlamak, bütünleþmeyi temin ve bu konularda temel çalýþmalar yapmayý amaç edinmiþtir. YÝTÝK 19 KT 962 plakalý aracýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür. Hürol Temizlik Ýlaçlama Mak. Yemekçilik Bilgisayar Ýnþaat Malzemeleri ve Ýnþaat Taþýmacýlýk San. ve Tic. Lim. Þir. ÇVD: YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Mahmut oðlu Sefa Bolat attýðýna dikkat çekti.rektör Prof. Dr. Alkan ziyaretlerinden ötürü Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Aydýn'a teþekkür ederek kendisine baþarýlarýnýn devamýný diledi.uður Çýnar AK Parti meclis toplantýlarý devam ediyor Çorum'da AK Parti aylýk olaðan ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor. AK Partililer, yaz dönemi olmasýna raðmen parti çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.aðustos ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarý kapsamýnda Alaca, Ortaköy ve Oðuzlar ilçelerinde toplantý ve çeþitli ziyaretler düzenlendi. Alaca Ýlçe Danýþma Meclisi Ýlçe Koordinatörleri Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü, Mustafa Kýlýç, Adem Candan, Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve diðer partililerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Oýtaköy Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý ise Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Mahmut Öztemiz, Ýlçe Koordinatörü Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollan Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ýlçe Kadýn Kollan Baþkaný Serap Özdemircan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Oðuzlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna da; Ýlçe Koordinatörleri Bünyamin Aydemir, Hüseyin Özpolat, Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun ve ilçe teþkilatý katýldý. Toplantýlarda; parti politikalarý ele alýnarak ilçelerde yapýlan çalýþmalarýn son durumu gözden geçirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarýnda 7 Haziran seçimlerinin genel deðerlendirmesi yapýlarak, hükümetin kuruluþ süreci, koalisyon görüþmeleri, ülke sorunlarý, ilçe ve köylerin sorunlarý, yapýlmasý gereken çalýþmalar ve izlenecek yol deðerlendirildi. Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor Çorum'un Alaca Ýlçesi'nde faaliyetlerini sürdüren Alaca Engelliler Derneði hizmetlerine devam ediyor. Engellilere akülü veya engelli sandalyesi baðýþlayarak önemli bir hayýr hizmetini yerine getiren Alaca Engelliler Derneði, diðer taraftan da kurduðu bir atölye ile engelli araçlarýnýn tamirini yapýyor. Dernek, ayrýca engellilere ve fakir- fukaraya sosyal yardýmlarýyla da hizmet veriyor.hayýrsever vatandaþlarla ihtiyacý olan vatandaþlar arasýnda bir köprü vazifesi gören dernek, ilçe halkýnýn taktirini topluyor.dernek yöneticileri, engellilere ve fakirlere hizmet ulaþtýrýrken, bir yandan da insanlarý hayýr yapmaya teþvik ediyor. Bir çok hayýrsever vatandaþ, hayýrlarýný dernek vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Alaca'nýn Killik Köyü'nden olup, Almanya'da oturan Aslan Lafçý, ihtiyaç sahibi engellilerin kullanmasý için derneðe bir sandalye baðýþladý. Zeki Duygun ile birlikte demeði ziyaret eden Aslan Lafçý, engellilerle tanýþarak bir süre sohbet etti.yýlmaz Mert Çorum Hitit Vakfý Kuruldu YÝTÝK Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Osman kýzý 1988 doðumlu Merve Taþ Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý için Çorum Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayýrsever iþ adamlarýndan Sait Kömürcü ile bir araya geldi. Görüþmede Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de hazýr bulundu. Muhtar Hanefi Özdemir Ýþ adamý Sait Kömürcü nün özellikle Ulukavak mahallesinde çok ciddi emekleri ve katkýlarý olduðunu vurgulayarak bir kez daha Ulukavak sakinleri adýna Sait Kömürcü bey ve ailesine teþekkür ediyoruz dedi. Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okulunun eksiklerini gidermek,bakým ve onarýmýný gerçekleþtirmek için harekete geçildiðini belirten Özdemir,"Bu anlamda Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e ve gerek Ulukavak mahallesine gerekse Ulukavakspora her zaman yardýmlarýný yapan,zor zamanlarda yanýmýzda bulunan Sayýn Sait Kömürcü beye müteþekkir olduðumu belirtmek isterim.ulukavak sakinleri adýna kendilerine bir kez daha bu hayýrlarýndan dolayý teþekkür ederim. Ayrýca Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Okullarý'nda kayýtlarýn baþladýðýný siz Saygýdeðer halkimýza duyurmak isterim" þeklinde konuþtu. Ýhracattaki gerileme yumurta üretimini vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, ihracat sýkýntýsýnýn özellikle yumurta üretimini etkilemeye devam ettiðini bildirerek, "yumurta üretimindeki gerileme sürüyor. Mayýs'ta, geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde 1,9 gerileyen yumurta üretimi, Haziran ayýnda da yüzde 11,2 azaldý" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Nisan ayýndan sonra azalmaya baþlayan aylýk yumurta üretiminin Mayýs ayýnda 1 milyar 367 milyon 593 bin adede, Haziran ayýnda ise 1 milyar 198 milyon 863 bin adede gerilediðini vurguladý. Yumurta üretiminin gerilemesinin temel sebeplerinden birinin mevsim þartlarýnýn yaný sýra, ihracattaki sýkýntý olduðuna dikkati çeken Bayraktar, aylýk yumurta üretiminin 2014 yýlý Aralýk ayýnda 1,5 milyar adede geçtiðini, 2015 Ocak ayýnda 1 milyar 551 milyon adede ulaþtýðýný, Þubat'ta 1 milyar 426 milyon, Mart'ta 1 milyar 514 milyon, Nisan'da 1 milyar 462 milyon adet yumurta üretildiðini belirtti. Bayraktar, 2014 yýlýnda 17 milyar 145 milyon olan toplam yumurta üretiminin, yýllýk bazda Nisan ayýnda 17 milyar 359 milyon 934 bine ulaþtýktan sonra, Haziran ayýnda 17 milyar 181 milyon 692 bin adede indiðini bildirdi. Tavuk eti üretiminin Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3 artýþla 165 bin 301 tondan 170 bin 335 tona çýktýðýný belirten Bayraktar, "2014 yýlýnda 1 milyon 894 bin 669 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 948 bin 101 tona çýktý. Hindi eti üretimi ise Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 14,5 artýþla 4 bin 538 tondan 5 bin 197 tona yükseldi yýlýnda 48 bin 662 ton olan hindi eti üretimi, Haziran ayý itibarýyla yýllýk bazda 53 bin 106 tona ulaþtý" dedi.bayraktar, sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn Haziran'da Mayýs ayýna göre yüzde 8,5 azalsa da geçen yýlýn ayný ayýna oranla, yüzde 3,1 artýþla 766 bin 885 tondan 790 bin 326 tona çýktýðýný, 6 aylýk dönemde ise yüzde 2,6 artýþla 4 milyon 568 bin 454 tondan 4 milyon 686 bin 254 tona yükseldiði bilgisini verdi.þemsi Bayraktar, 2014 yýlýnda 8 milyon 625 bin 743 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarýnýn, Haziran ayý itibarýyla 8 milyon 743 bin 542 tona ulaþtýðýný belirtti. -Ýhracatta düþüþ sürüyor- TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2014 yýlýnda 651 milyon 175 bin 632 dolar olan kanatlý eti ve kanatlý ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 27,3 azalarak 315 milyon 784 bin 121 dolardan 229 milyon 676 bin 932 dolara indi. Geçen yýl 402 milyon 28 bin 752 dolar olan yumurta ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 17,6 azalarak 175 milyon 70 bin 270 dolardan 144 milyon 342 bin 99 dolara geriledi. Yine 2014 yýlýnda 402 milyon 28 Þemsi Bayraktar bin 752 dolar olan süt ve ürünleri ihracatý, 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 34,9 azalarak 210 milyon 602 bin 739 dolardan 137milyon 22 bin 485 dolara kadar düþtü. Önemli oranda gerileyen ihracatý acilen artýrmak için çalýþýlmalý. Mevcut pazarlar korunmalý, yeni pazarlar bulunmalý, ihracatýn önündeki engeller kaldýrýlmalý ve ihracat, üretim ve tüketim desteklenmeli. Üretim artýþýnýn sürmesinin, iç tüketiminin artmasýnýn yaný sýra önemli oranda da ihracata baðlý olduðu unutulmamalý. Ülkemizin potansiyeli sonuna kadar deðerlendirilmeli. Hayvancýlýk sektörümüzün milyonlarca insanýmýza aþ ve iþ saðladýðý göz ardý edilmemeli. Ýhracattaki sýkýntý devam ederse, üretimin gerilemesi kaçýnýlmaz bir þekilde sürer." Bekiroðlu, Müftü Vekili Süzen'i ziyaret etti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'i makamýnda ziyaret etti.partisinin siyasi çalýþmalarýnýn yaný sýra sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde bir takým çalýþmalarda da bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bürokratlara yönelik olarak da iliþkilerini sýcak tutmaya özen gösteriyor. Bekiroðlu, bu çerçevede önceki gün Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'e makamýnda ziyarette bulundu.ziyaret sýrasýnda Ahmet Süzen ile baþta Müftülük hizmetleri olmak üzere çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Süzen'e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.müftü Vekili Ahmet Süzen de Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Bekiroðlu'ndan esnaf ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.ýl baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de Foto Venüs'ü ziyaret etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya,CemalettinPolattaþ ile birlikte Gazi Caddesi üzerinden faaliyet gösteren iþyerine ziyarette bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Foto Venüs Sahibi Ümit Usta ve çalýþanlarý ile bir süre görüþtü. Bekiroðlu, esnafýn genel durumu ve iþ potansiyeli hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduðu ziyarette Ümit Usta'ya hayýrlý iþler temenni ederken, Ümit Usta da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bekiroðlu'ndan kahvehane sohbeti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, halkýn içinde halkla iç içe olmaya özen gösteriyor.toplumun tüm kesimleri ile diyalog halinde olan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, önceki gün de bir kahvehanede vatandaþlarla sohbet etti.ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Kahveciler Odasý eski Baþkaný Tahsin Yüzgeç'e ait 50. Yýl kýraathanesine giden Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, kahvehane önünde oturan vatandaþlarla bir araya geldi.ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de yer aldýðý sohbet sýrasýnda Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ülke gündeminde yer alan konular hakkýnda düþüncelerini vatandaþlarla paylaþýrken, mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinledi, taleplerini aldý.

4 Eðitimcilerden Baðcý'ya destek Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek 25. Dönem Milletvekili seçilmesinden dolayý tebrik edip hayýrlý olsun ve baþarý dilediler. Baðcý; ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý 2015 yýlý içinde yapýlan yatýrýmlar ve planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Kýz Ýmam hatip Lisesi ve Kýz Öðrenci Yurtlarý ile ilgili çalýþmalara destek istedi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Gökdere ise devam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatý ve tamamlanan yurdun tefriþi ile 2016 yýlý yatýrým programýna teklif edilmesi planlanan okullarla ilgili bilgi verdi. Osmancýk Fen Lisesi için yeni bir kampüs yapýlacak Baðcý "Okullarýmýzda altyapý sorunu kesinlikle olmayacak. Daha nitelikli okullarda eðitim imkâný saðladýk saðlamaya devam edeceðiz. El birliði içinde ilimiz ve ilçelerimizde eðitimde yurt ve okul sorunu kalmayacak çok eski okullarýmýzý da yeniden yapacaðýz. Osmancýk Fen Lisesine yeni bir kampüs içinde çalýþmalara baþladýk. Ýnþallah geliþme oldukça hemþehrilerimizi bilgilendireceðiz "dedi. Üniversite konseyi çalýþtaya katýldý Boðaziçi Üniversitesinin düzenlediði Türkiye'deki üniversite öðrenci konseyi baþkanlarýnýn katýldýðý hazýrlýk çalýþtayýna Hitit Üniversitesini temsilen öðrenci konsey baþkaný Rýdvan Yýlmaz katýldý. Katýldýðý çalýþtayta öðrenci konseyi baþkaný olarak hazýrlýk aþamasýndaki projesini tanýttý. Tanýtýmýný yaptý projesine Türkiye'nin dört bir tarafýndaki öðrenci konsey baþkanlarýnda destek aldý.'þuþa'ya Azadlýk' isimli projesi hakkýnda bilgi veren Yýlmaz konuyla ilgili þunlarý ifade etti: 1992 Yýlýnýn Mayýs ayýnýn 8. Gecesi Ermeni birlikleri tarafýndan Sovyet Rusya'nýn da yardýmýyla Azerbaycan'ýn Þuþa kenti Ermeni iþgaline uðradý. Ýþgalin hemen ardýndan faili meçhul cinayetler ve kaybolma vakalarý artmaya;suçsuz yere katliamlar yapýlarak Þuþa kentinde yaþayan Azeri Türk kardeþlerimizin nüfusu azaltýlmaya çalýþýldý. Bunun yaný sýra o bölge de yaþayan Türklerin öz kimlikleri asimile edilmeye ve yeni doðan çocuklar Ermeniler gibi yaþamaya mahkumedildi. Öz kardeþlerimizin eþlerine ve çocuklarýna tecavüz edildi. Birleþmiþ Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) Þuþa'yý Azerbaycan topraðý olarak tanýmasýna raðmen Ermenistan halen iþgalci durumunda ve Þuþa'yý boþaltmamaktadýr ve öz sahiplerine teslim etmemektedir. Bende hitit üniversitesi öðrenci konsey baþkaný olarak bir proje hazýrlamaya karar verdim. PROJE AMAÇLARIMIZ " Bir Türk yurdu olan Þuþa'nýn ülkemizde tanýtýmýný yapmak " Demokratik ve barýþçýl yöntemlerle Þuþa'ya haklarýnýn iade edilmesini saðlamak " Dünyanýn çeþitli ülkelerindeki öðrenci birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek Þuþa'ya haklarýnýn iade esilmesini saðlamak " Hiçbir siyasi amaç gütmeden esir Türk yurtlarýna farkýndalýk saðlamak " Kendi topraðýmýz olan kardeþ devletimiz Azerbaycan'ýn toprak bütünlüðü için özgardaþlarý olarak yanlarýnda olmak " Birçok sosyal önerme olarak eþitsizliklere adaletsizliklere ve iþgallere karþý öðrencilerin bir þeyler yapabileceðini göstermek. Abartý egzoz denetimi sýkýlaþtýrýldý SÝNOP ÝZLENÝMLERÝ-1 Her insanýn farklý arzusu ve istekleri vardýr. Benimde arzum isteðim 81 ilimizi ve ilçelerini gezip görebilmektir. Lakin bunun için ellisine kadar para yetmedi ellisinden sonra saðlýk ve ömür yeter mi bilmiyorum. Ama en azýndan imkânlar oranýnda gezmeye - gezerken hayatýn içerisinden gözlemlemeye, gözlemlediklerimi de gerek sosyal medyada gerekse yazýlý medyada paylaþmaya çalýþýyorum. Bu sayede de belki güzel bir örnek ziyadeleþirken, kötü bir örnek te eksileþir. Cennet vatanýmýzdaki her þehrin, her ilçenin, her gezi alanýnýn ayrý bir özelliði var. Gezerken bunu görüyor ve anýlar yaþýyorsunuz. Ýþte bu baðlamda ben de bu sene aile boyu komþumuz olan Sinop iline gitmeye karar verdim. Çorum Sinop arasý Kargý üzerinde 250 km. Yollar çok güzel. Harika bir doða manzarasý mevcut.30 yýl önce Kargý ilçesi Koyunkýran köyüne tayin olunca, köyü önceden görmek için; aralýk ayýnda Kargý - Ýstanbul otobüs bileti TL iken, biz altý kiþi TL'ye jeep tutup patika yollardan ve yaylalardan geçerek dura kalka köye ulaþmaya çalýþmýþtýk. Otuz sene sonra o yollardan tekrar özel arabamla geçecek olmam beni heyecanlandýrdý. ''Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez'' sýrrýnca; yolun, elektriðin, telefonun olmadýðý, traktörde yer bulunamadýðý ama þimdi yaþanmýþ o zorluklarý, acýlarý birer tatlý aný olarak çocuklarýma yerinde anlatma imkâný bulacaktým. O zaman Göl Köyünden bir vatandaþ tarlasýnýn kenarýndan büyük yol geçeceðini belirterek, 'tam þuraya benzinlik yapacaðým' dediðinde ''adam biraz üþütmüþ'' diye düþünmüþtüm. Þimdi gördüm ki adamcaðýz üþütmemiþ. Lakin Türkiye'de büyük yatýrýmlarýn sene önce söylenip ancak ondan sonra yapýlabildiðini biz idrak edememiþiz.( mesela Obruk barajý için, Osmancýk'taki ikinci köprü için 1950 yýllarda 'buraya baraj yapýlacakmýþ - köprü yapýlacakmýþ' diye halk arasýnda söylenti olduðunu büyüklerimiz anlatýyor) Þükür bu anlayýþ artýk son dönemlerde deðiþime uðradý. Söylenti ile yapým süresinin arasý kýsaldý. 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kargý yaylalarýnda sabah kahvaltýsýný yapabilmek için erkenden yola çýktým. Þuraya dönelim buraya dönelim derken Saraydüzü ilçesi yakýnlarýnda yolun kenarýnda çeþme, mescit, WC, masalar bulunan bir alan görünce oraya döndüm. Bu tür alanlarda benim en çok rahatsýz olduðum þey çevre kirliliðidir. Lakin burasý birazcýk farklý geldi. Çünkü oturma alanlarý temiz, yaðmurdan korunma alaný var, mescidi var, telefon þarj bölümü var ve en önemlisi WC' ler temiz. Daha da ötesi tuvalet kâðýdý bile var. Üstelik bu mekâný bekleyen kimselerde yok. Sadece her aðaca '' ÇEVRE- YÝ TEMÝZ TUTALIM, SONRAKÝ DE MEM- NUN KALSIN'' uyarý afiþleri asýlmýþ. Buraya yolu düþen insanlar bunu benimsemiþ olacak ki, iþi bittikten sonra çevre temizliðini yapmadan gitmiyor. Çoðu zaman merkezdeki piknik alanlarýna veya bazen umumi tuvaletlere giremediðimizi düþündüðümüzde Sinop - Saraydüzü - Asarcýk köyüne gýyaben teþekkür ve bunu da okurlarýmýzla paylaþmak vefa adýna elzem oldu. Bu istikametten Sinop'a gidecek okurlarýmýza kendi imkanlarýyla çay molasý verebilmek için böyle bir mekânýn olduðunu belirtmek adýna köþemde kaleme aldým. Zira güzel örnekler paylaþýldýkça ümit ederim çoðalýr. Kargý - Sinop yolu kenarlarýnda da aynýsýný Kargýlý hemþerilerimizden bekleriz. Belki de vardýr ama ben göremedim. Niye yalan söyleyim, biraz üzüldüm. Çünkü ben kahvaltýmý ilk göz aðrým olan Kargý sýnýrlarý içerisinde yapmak istiyordum. Kargý yaylalarýna selam olsun (Tel: ) '' Dedim: Dostum, var mý buralardan istediðin bir þey? Dedi: Sað ol be kardeþ, bizim memlekette var her þey'' Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý.ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. Þehrin deðiþik bölgelerinde özellikle akþam saatlerinde uygulamalar yapan ekipler abartýlý egzoz araçlarýn yaný sýra trafik kurallarýna uymayan sürücüler üzerinde de çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.çok sayýda aracýn kontrol edilerek kurallara uymayan araçlarýn yan sýra sürücülerine de cezai iþlemlerin uygulandýðý öðrenilirken abartýlý egzozlu araçlarla ilgili denetimlerin artarak süreceði belirtildi.haber Servisi

5 5 Rektör Alkan'dan Baþkan Þahiner'e ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e ziyarette bulundu. Gerçekleþtirilen ziyarette, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý, ile Sungurlu Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Bahri Sezen ve Sefa Karslý da hazýr bulundu.rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampus inþaatýnýn Haziran 2014 de temelinin atýldýðýný, çalýþmalarýn çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini ve en kýsa zamanda ilk etap inþaatlarýnýn bitirilmesinin hedeflendiðini belirtti. Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda ek kontenjan yerleþtirmeleriyle birlikte 8 programda 1027 öðrenciye ulaþmayý planladýklarýný ifade eden Rektör Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþ adamlarýnýn yapacaklarý desteklerle ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýyla birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokulunun eðitimöðretim döneminde yeni kampüsünde faaliyetlerine devam edebileceðini vurguladý.sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Sungurlu Belediyesi olarak elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz" diyerek Üniversitemizin ve Sungurlu'nun geliþmesi ve büyümesi için her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Göðsüne demir korkuluk saplandý Çorum'da arkadaþlarýyla oynayan Iraklý bir çocuðun göðsüne bahçe duvarýndaki demir korkuluk saplandý. Korkuluðun kesilmesiyle kurtarýlan çocuk, göðsüne saplanan demirle hastaneye kaldýrýldý. Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu yönetiminden Uslu'ya ziyaret Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Sokakta arkadaþlarýyla oynayan Iraklý Hasan Ali Kadhým (12), bahçe duvarýndaki demir korkuluðun üzerinden atlamaya çalýþtý. Dengesini kaybeden çocuðun göðsüne korkuluk demiri saplandý. Acý içinde çevresinden yardým isteyen çocuðun imdadýna olay yerinin hemen yakýnýnda bulunan 112 Acil Servis ekibi yetiþti. Saðlýk görevlileri çocuða ilk müdahaleyi yaptý. Ýtfaiye ekipleri ise spiral makinesiyle demir korkuluðu keserek çocuðu bulunduðu yerden kurtardý.göðsüne saplanan korkuluk demiriyle Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Kadhým tedavi altýna alýndý. Demir korkuluk baþarýlý bir operasyonla çýkarýldý. Çocuðun saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi.çorum Vizyon AK Ocaklar Osmanlýca Kursu sona erdi Arslan Bolat AK Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan ücretsiz olarak Osmanlýca kursu düzenlendi. Ak Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Arslan Bolat, kurs programýnýn tamamlandýðýný, kursa katýlanlarýn sertifikalarýný Ak Ocaklar Þube binasýndan alabileceðini bildirdi. Bolat, "emeði geçen ve sertifikayý almaya hak kazananlarý tebrik ediyor, katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile Ankara Uðurludað Köyleri Dernekler Federasyonu Baþkaný Selahattin Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette heyet, "Uðurludað ilçemiz sizin sayenizde ismini duyurmaya, hizmet almaya baþladý. Ýlçemize yapmýþ olduðunuz katký ve destekten dolayý teþekkür ederiz" dediler.uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, "Her zaman bizlerin yanýnda olarak projelerimize desteklerinizi verdiniz. Teþekkür ediyoruz. Ýki mahallemizin bordür ve kilit taþý yapýmý için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna proje hazýrladýk destek ve katkýlarýnýz bekliyoruz" dedi.uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Uðurludað ilçemize yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. "Uðurludað ilçemize bu güne kadar yaklaþýk 202,6 Milyon TL yatýrým yapýldý. Ýlçelerimizin önceliklerine göre destek ve katkýlarýmýz devam edecektir. Taleplere göre kamu yatýrýmlarýmýzý ilçelerimize ulaþtýrýlmasýný saðlamaya devam ediyoruz. " dedi.uslu, ayrýca Belediye Baþkaný Remzi To- Baþkaný Yakup Torun'a 23 Aðustos tarihinde yapýlmasý planlanan Beyoðlu Yayla Þenliklerinin iptal edilmesinin uygun olduðunu söyleyerek, "Türkiye yangýn yeriyken Bizler Uðurludað'da mutluluk adacýðý yaratamayýz. Bu mümkün deðil. Türkiye eðer mutlu ve huzurluysa bizler huzurla çalýþýrýz. Halkýmýz acý içerisindeyken þenliklerin yapýlmasý doðru olmaz"dedi.uslu'nun talebine karþýlýk Belediye Baþkaný Remzi Torun ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun Beyoðlu Þenliklerinin iptal edildiðini belirttiler.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Rumi Bekiroðlu'ndan parti kurmaylarýna vefa ziyareti AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, partinin kuruluþ sürecinde yönetim kurulu üyeliði yapan partilileri ziyaret etti. Bekiroðlu ve beraberindekiler, AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden Necmi Özkaya, Turan Aðca ve Osman Karateke'yi ziyaret ederek, vefa ve þükran duygularýný iletti. Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Arif Erkan, Ýl Disiplin Kurulu Üyesi Gökhan Külcü, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile birlikte partinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden Necmi Özkaya'yý ziyaret etti.ziyarette partinin kuruluþunda yaptýklarý çalýþmalardan bahseden Necmi Özkaya, Emniyet Müdürlüðüne partinin yönetim kurulu üyelerinin evraklarýný teslim ederken yaþadýðý anýsýný anlatarak güzel günler yaþadýklarýný, yapýlan ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Ýl Baþkaný Bekiroðlu ise, partinin kuruluþunda emeði geçen Necmi Özkaya'ya teþekkür ederek, "deðerli büyüklerimizin her zaman tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz" diye konuþtu. Bekiroðlu ve beraberindekiler daha sonra partinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden Turan Aðca'yý iþyerinde ziyaret ederek bir süre görüþtü. Turan Aðca'ya geçmiþ dönemdeki hizmetlerinden dolayý teþekkürlerini ileten ve bu hizmetlerin asla unutulmayacaðýný vurgulayan Bekiroðlu, "sizlere minnettarýz. Milletin partisi AK Parti'nin bugünlere gelmesinde ve 13 yýl boyunca ülkemize, milletimize hizmet etmesine vesile oldunuz, katkýda bulundunuz. Sizlerle birlikte AK Parti daha nice yýllar bu ülkeye hizmet etmeye devam edecektir" dedi.aðca ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, parti yöneticilerine teþekkür etti. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve beraberindekiler, ayrýca Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören, partinin Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden, eski belediye meclis üyesi, ayný zamanda eski Demirþeyh Beldesi Belediye Baþkaný Osman Karateke'yi ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.karateke ise ziyaretten son derece memnun olduðunu anlatarak, AK Parti heyetine teþekkür etti. Twitter takipçilerinden Uslu'ya ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Twitter takipçileri; Gülsüm Tatlýpýnar, Ertuðrul Çaðman, Mahir, Aytekin, Ömer Sezer, Zafer Kalabalýk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ederek,25. Dönem Milletvekilli ve TBMM Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ederiz" dediler. Günümüz teknolojisini yakýndan takip ettiðin belirten Uslu, Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaþlarýmýzla yakýn temas halindeyiz ve yaptýðýmýz faaliyetleri takipçilerimizle ve hemþehrilerimizle paylaþýyoruz diyerek, takipçilerine teþekkür etti. Uslu, ayrýca "Çaðýmýzda dijital medya ile kamuoyuna yönelik yoðun bir kara propaganda ile algý operasyonu oluþturup halkýmýz manipüle edilmeye çalýþýlýyor. Böyle bir süreçte sosyal medyanýn çok önemli olduðunu, arkadaþlarýmýzýn gönüllü bir çaba içerisinde olduklarýný biliyor, takdir ve tebrik ediyorum" dedi. Çorumlu emekli emniyet müdüründen Gezi itiraflarý Sanatçý Ezel Akay'a benzerliðiyle tanýnan emekli 1. Sýnýf Emniyet Müdürü ve öðretim görevlisi Çorumlu Tuðrul Özþengül, Gezi sürecindeki polis müdahaleleri ve polisin o dönem yaþadýðý sorunlarla ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Gezi sürecinde yaptýðý açýklamalar ile gündeme gelen Türkiye'nin sayýlý kriminal uzmanlarýndan Tuðrul Özþengül, ulusal bir gazeteye verdiði röportajda önemli açýklamalarda bulundu. Gezi sürecinde büyük tartýþmalara neden olan açýklamalarýna deðinen Özþengül, "Kavga halindeyken konuþulanlarla, kavgadan sonra konuþulanlar farklý olur. O günlerde ben resmi bir kiþiydim, teþkilat mensubuydum. 14 yaþýndan beri de teþkilatýn içindeyim. Dolayýsýyla, karþýmdaki muhataplarýmýn diliyle konuþmam mümkün deðildi. Her ne kadar orada polisin her yaptýðýný onaylamasam, aþýrý güç kullandýðýný kabul etsem de, 'polis yanlýþ yaptý!' deme lüksüm yoktu. Ýnsanlarýn bunu, benden beklemesi de normal deðil. Benim o programa çýkma sebebim polisi savunmak deðildi. 'Polis müdahalesinin yanlýþlarý nelerdir, nasýl olmasý gerekiyor?' gibi teknik konulardý. Fakat ister istemez bir anda siz de kavganýn içine düþüp taraf oluyorsunuz" dedi. "Polisi korumak refleksiyle hareket edince, hükümeti de korumuþ oluyorsunuz" diyen Özþengül, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Kendimi iyi ifade edememiþ olabilirim, buna katýlýyorum. Gösteri yapmak herkesin anayasal hakký ama kimse de þiddetli bir gösteriyi savunmamalý. Bunu kanunlara uygun þekilde yapmalý. Öðrencilerle ilgili açýklamalarým sonrasýnda ODTÜ'lüler tarafýndan müthiþ bir saldýrýya uðradým. Gazetelerde manþet, Twitter'da TT oldum. Ama bu vesileyle þunu da dile getirmiþ olayým. Türkiye'de artýk 'polis þiddeti' diye de bir þey var. Artýk bunun savunulacak bir hali yok. Bizim konuþtuðumuz þeyler iki yýl öncesinin olaylarý. Bu süre zarfýnda hükümet de polis de çok fazla agresifleþti. Hiç bir gösteriye izin verilmiyor. Hatta meslekten ihraç edilen polislerin yapacaðý, þiddet barýndýrmayan basýn açýklamalarýna bile. Bu demokratik bir ülkede yaþanmamasý gereken bir durum. Maalesef bu hale geldik." POLÝSLERÝN YÜZDE DOKSAN ýn Psikolojileri ciddi olarak etkilendi Türkiye'de özellikle son birkaç yýldýr polisin kimyasýnýn bozulduðunu dile getiren Özþengül, özellikle son dönemde yaþanan terör olaylarýnýn psikolojilerini ciddi etkilemiþ olabileceðini kaydetti. Özþengül, þöyle devam etti: "Her an vurulurum, her an evime birileri girer, her an suikasta uðrayabilirim endiþesiyle yaþamak çok zor bir durum. Polis bile yataðýnda güvende deðil artýk, vatandaþ nasýl olsun? Psikolojik destek üniteleri var. Ne kadar iyi çalýþýyor tartýþýlýr. Ayrýca psikolojik problem tespit edildiðinde, bu, o polisin siciline iþliyor. Ardýndan geri hizmete veriliyor. Bu yüzden polisler destek almak istemez, sorunlarýný saklar, göz ardý eder. Þunu rahatlýkla söyleyebilirim; polislerin yüzde 99'u ruh hastasýdýr. Ruh hastasý deyince, yanlýþ anlaþýlmasýn. Bu meslek öyle bir meslek ki, çalýþma þartlarý çok aðýr. Çok mesai ve stresli ortamlar Hýrsýzlýk, cinayet, gasp, þiddet, uykusuzluk Sürekli bunlarla mücadele etmek katlanýlmasý çok güç bir þey. Bu yüzden hep depresifler. Polisi rehabilite edecek çalýþmalarýn yapýlmasý lazým ama bizim böyle bir politikamýz yok. Gezi olaylarýnda benim en çok eleþtirdiðim þeylerden biriydi bu. Polis neden o kadar zor þartlarda çalýþtýrýldý, niye sokaklarda yatýrýldý? Daha depresif olsun, daha saldýrgan olsun diye. Taksim'de bütün oteller boþtu. Niye banklarýn, kartonlarýn üzerinde yatýrýldý. Sen polisi günlerce sokakta yatýrýrsan, o da sokakta yatmasýnýn sebebi olarak göstericileri görür ve o sebebi ortadan kaldýrýp, rahat etme psikolojisine girer. Tabi o zaman söyleyemiyorduk bunlarý. Söylesem ertesi gün kapýnýn önüne koyarlardý. Söylüyorduk ama ekranda deðil. Zaten o yüzden kötü olduk. Ne Ýsa'ya yaranabildim ne Musa'ya. Hükümeti koruyormuþum gibi görünüyordum ama o gün hükümet de korumadý bizi." EZEL AKAY MUAMELESÝ GÖRÜYORUM Sanatçý Ezel Akay'a benzerliði ile dikkat çeken Özþengül, bu konuda da þunlar söyledi: "Sokaða çýktýðýmda beni Ezel Akay'a çok benzetirler. Ýmza istemeseler de dikkatli dikkatli bakýyorlar. Ben de televizyonda program yaptýðým ve de sýk sýk bu tartýþma programlarýna çýktýðým için insanlar beni tanýyor da mý bakýyorlar yoksa Ezel Akay sandýklarý için mi tam emin olamýyorum. Kimileri uzaktan görüyor, kollarýný açarak yanýma doðru geliyor, yaklaþýnca bir duraksýyor. Emin olamýyorlar. Etiler'de bir ofisim vardý. Yan tarafýnda da Ezel Akay'ýn film þirketi. Zaman zaman karþýlaþýyoruz. Ýlk zamanlar þirket çalýþanlarý bile benzerliðimizi Ezel Bey'e göstermek için fotoðraflarýmý çekiyorlardý. Twitter'da yeni takipleþmeye baþladýk ama henüz bizzat tanýþamadýk. Umarým en kýsa zamanda tanýþýr, fajita yeriz kendisiyle." TUÐRUL ÖZÞENGÜL KÝMDÝR? 1966 yýlýnda Çorum'da doðdu yýlýnda babasýnýn görevi nedeniyle Ýstanbul'a taþýndý yýlýnda Polis Kolejine, 1984 yýlýnda Polis Akademisi'ne girdi yýlýnda emniyet hizmetleri sýnýfýndan akademik kadroya geçti. Araþtýrma Görevlisi olarak Ýngiltere Leicester Üniversitesinde Kriminoloji (Suç Bilimi) konusunda lisansüstü çalýþmalarýný yaptý. Halen Þükrü Balcý Polis Meslek Yüksek Okulunda öðretim görevlisi. Sosyoloji ve Devlet Güvenliði dersleri veriyor. Özellikle suç sosyolojisi, sahtecilik, suç oranlarý ve devlet güvenliði konularýnda araþtýrma ve çalýþmalar yaptý. Evli ve üç çocuðu var. Çorum Vizyon

7 Spor'a Darbe gibi' yapýlacak ihale adýna konuþan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin: 7 Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Av. Bekir Çetin Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili bugün yapýlacak ihale adýna kamuoyunda ki rahatsýzlýk hergeçen gün artmaya devam ediyor. Diðer yandan yapýlacak ihaleden sonra konuyu dava açarak, mahkemeye hazýrlananlar olduðu bilgisine ulaþýldý.bugün yapýlacak olan ihale ilgili olarak,' ihaleyi alacak firmanýn önceden kapalý kapýlar ardýnda belirlendiði ve pazarlýklarýn yapýldýðý da iddialar arasýnda yer alýyor' Muhalefet parti temsilcileri Spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konutlar yapýlacak olmasýný þiddetle eleþtirerek yanlýþtn vazgeçmesilmesini talep ettiler. MHP Ýl baþkaný Av. Bekir Çetin düþünülen projenin kamuoyunda asla kabul görmeyeceðini belirterek," Zaten yaþanan Trafik Problemi çok daha fazla katlanacaktýr. Alt yapý sistemi bu düþünülen projeyi asla kaldýrmaz. Alternatifini tamamlamadan ' Sosyal dontýlarý yýkamassýnýz' yýkarsanýz halkýnýzý yýkmýþ olursunuz. Kaldý ki Çorumun akciðeri konumunda bulunan bir bölgeden bahsediyoruz. Akþam saatlerinde rahatlatýcý olarak esen rüzgara dahi olumsuz etkisi olacaðý söylenmektedir. Önemli olan 3-5 kiþinin rantý ve mutluluðu deðil, Çorumun ve tüm halkýmýzýn mutluluðudur. Bu yanlýþtan bir an önce vazgeçilmelidir" þeklinde konuþtu. KYK baþvurularý baþladý Velipaþa Camii restore ediliyor Bekiroðlu'ndan Kaya'ya nezaket ziyareti Üniversite yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan bütün gözlerin çevrildiði Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Yüksek Öðretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan beklenen açýklama geldi.kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yapýlan açýklamaya göre üniversiteyi kazanan öðrenciler artýk yurt müracaatlarýný yapabilecekler. KYK, yurt müracaatlanwww.kyk.aov.tr adresinden yapýlacak ve bir hafta devam edecek. Üniversite öðrencileri 17 Aðustos 2015 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden müracaatlarýný gerçekleþtirebilecekler. Öðrencilerin herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý için belirtilen tarihler arasýnda internet sitesinden yurt müracaatlarýný kendilerinden istenilen bilgiler ýþýðýnda yapmalarý gerekiyor. Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, il baþkan yardýmcýlarý Adnan Týðýlý ve Adem Oðuzhan Kaya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti.çorum genelinde yapýlacak iþler hakkýnda ve atýlacak adýmlar ile ilgili fikir alýþ veriþi yapýlýrken Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi Çorum'un tarihî camilerinden Velipaþa Camii baþtan sona yenileniyor. Caminin restorasyon çalýþmalarý aralýk ayýnda tamamlanacak. Velipaþa Caddesi'nde bulunan ve daha çok "Velipaþa Camii" adýyla bilinen Abdülbaki Paþa Camii onarýlýyor.17. yüzyýlda yapýldýðý tahmin edilen caminin onarým iþi, Vakýflar Genel Müdürlüðü Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan ihale sonucu Toksoy Grup isimli firma tarafýndan yürütülüyor. Yüklenici firma yetkilisi Ýskender Gani Toksoy'un verdiði bilgiye göre, 7 Temmuz'da baþlatýlan onarým çalýþmalarý kapsamýnda Velipaþa Camii'nin tüm iç, dýþ ve çatý kýsýmlarý aslýna uygun bir þekilde yenilenecek.sözleþme bedeli 243 bin 448 lira olan projenin 3 Aralýk 2015 tarihinde tamamlanmasý hedefleniyor. Ebola'dan kurtulanlar, körlük tehlikesiyle karþý karþýya Son dönemin en ölümcül hasatlýklarýndan Ebola, hastalýðý atlatanlarýn peþini býrakmýyor. Küresel saðlýk uzmanlarýnýn açýklamalarýna göre bu hastalýktan kurtulanlar, þimdi de þiddetli aðrýlar ve göz iltihaplanmasý ile boðuþuyor. Özellikle Batý Afrika'da binlerce kiþinin þikâyet ettiði durumun, körlüðe neden olabileceði belirtiliyor. Ebola'dan kurtulanlarýn medikal problemlerle boðuþacaðýný söyleyen Dünya Saðlýk Organizasyonu uzmanlarý, durumu aciliyet içindeki aciliyet' olarak deðerlendirdi. Öte yandan Amerika'da lise öðrencileri arasýnda yapýlan anketlere göre öðrencilerin Ebola hakkýnda yeterli bilgi sahibi olmadýklarý belirlendi. Virüsün 2014 yýlýnda görüldüðü Amerika'da öðrencilerin özellikle virüsün nasýl yayýldýðý hakkýnda bir þey bilmedikleri açýklandý. TIR'ý kül olmaktan itfaiye kurtardý Çorum-Ankara karayolu üzerinde kömür yüklü bir TIR, seyir halindeyken alev aldý. TIR'ý kül olmaktan itfaiye ekipleri kurtardý.olay, Þeker Fabrikasý önünde meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine giden kömür yüklü TIR'da seyir halindeyken yangýn çýktý. Sol arka tekerleðinin alevler içinde kalmasý üzerine TIR þoförü aracý saða çekerek yardým istedi.olay yerine çaðrýlan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Çorum Vizyon

8 YAÞAM 8 Tam Aksi Kitapçý dükkanýna giren kadýn:"lütfen 'Zayýflamanýn en kýsa yolu' adlý kitaptan istiyorum" dedi."üzgünüm ama kalmadý efendim." "Eyvah! Ne yapacaðým þimdi?""çaresi kolay. Kelime Avý Þiþmanlamanýn en kýsa yolu adlý kitaptan alýrsýnýz." "Benimle dalga mý geçiyorsunuz siz?""ne münasebet efendim. Bu kitapta yazanlarýn tam aksini yaparsanýz, gene ayný sonucu almýþ olursunuz diye düþündüm de..." Günün Sudoku Bulmacasý Sofranýza bir sandalye daha ekleyin Aylarca belki de yýllarca eþinizle sessiz sedasýz baþ baþa oturduðunuz yemek masanýza cicili bicili bir sandalye eklendiðini ve ailenizin giderek büyüdüðünü düþünün. Ne güzel bir manzara deðil mi? Karnýmýz tok da olsa her akþam yemek masasýnda bizi karþýsýnda görmek isteyen bir babayla büyüdüðümden olsa gerek Yusuf Emin doðduðunda en büyük hayalim bir an önce sofrada bize eþlik etmeye baþlamasýydý. Fakat Yusuf Emin bu hayallerime pek de olumlu destek vermedi. Dokuzuncu ayýna girdiðinde masamýzda yerini hazýrladýk. Ancak öyle hareketli bir bebek ki beþ dakika oturmak ona adeta zulüm geliyordu. Birkaç ay boyunca her yolu denedik. Döküp saçmasý, etrafý kirletmesi pek de umrumda deðildi, yeter ki bizimle oturmaya alýþsýn istedim fakat maalesef o kazandý. Büyük bir hevesle aldýðýmýz mama sandalyesi þimdi bir köþede toz tutmuþ halde. Kendisi de biz yemek yerken yanýmýza gelir, aðzýna bir lokma alýr, hop yeni bir muzurluða koþar. Aile sofrasý kiþiliðini geliþtirir Bebeðimin yemek masasýnda bize eþlik etmesi benim için sadece huzurun göstergesiyken aslýnda durumun o kadar da basit olmadýðýný öðrendim. Çocuk Aile Danýþmaný Burçin Demirkan Baytar bebeðin aile sofrasýna geçiþinin önemine dikkat çekiyor: * Bebek kendi yemeðini yemeyi aile sofrasýnda kolayca öðrenir. * Bebeklik ve erken çocukluk döneminde özbakým becerileriyle ilgili her yeni kazaným bebeðin özgüvenin artmasý için atýlmýþ yeni bir adýmdýr. * Aile sofrasýnda kendi yemeðini yemesi için fýrsat tanýnan ve desteklenen çocuk aslýnda kendi kiþiliðini geliþtirmek için bir fýrsat yakalamýþ olur. * Bebek seçmeyi öðrenir. Ýleride önüne her konan yemeði yememeyi de öðrenir. Ne kadar yiyeceðine ne yiyeceðine dair de farkýndalýk yaþar. Bebeðinizi zorla yedirmeyin! Psikolog Burçin Demirkan Baytar bebekleri zorla yedirmemek konusunda uyarýyor: Birçok anne bebeðini kendi uzvunun bir parçasý olarak görür. Bu sebeple çoðu zaman bebek deðil, annenin zihni açtýr. Bebeðine yeterince ýsrar edebileceði için onu yemek masasýna oturtmak yerine önden yedirir. Ancak gereksiz ýsrarla bebeðin/çocuðun ruhunu istila ederek ona zarar verir. Bir gün aç kalan bebek hasta olmaz. Gerçekten acýktýðýnda zaten yer. Fakat sýk sýk istilaya uðrayan bir bebek ileride kaygýlý ve hayýr diyemediði için öfkeli bir yetiþkine dönebilir. Televizyonu kapatýn Psikolog Burçin Demirkan Baytar, televizyon karþýsýnda yemek yedirilen çocuklarýn ne yediðinin farkýna varmadýðýný ve bu sebeple ileride kilo problemi yaþayabileceðine dikkat çekiyor ve annelere bebek beslenmesi için önerilerde bulunuyor: Yemek ve uyku gibi alýþkanlýklarý çocuða kazandýrabilmek için annebabanýn en az 21 gün tutarlý olmasý gerekir. Yemek yerken sert kartondan yapýlmýþ hikâye kitaplarýna bakmak da bazý bebekler için iþe yarayabilir. 22:35 Baba Can'dýr Ceylan, Emrecan ýn evine gelir ve tüm ev ahalisine Emrecan ýn sözlüsü olduðunu söyler. Salih ve Nermin, Ceylan a inanýr. Salih, Ceylan la konuþup, onu Ürgüp e dönmeye ikna eder. Ceylan eve dönmeden önce Emrecan ýn kendi baþýný yine belaya soktuðunu fark eder ve yardýmýna koþar. Ceylan ýn yardýmý Emrecan a pahalýya patlayacaktýr. Haluk, Ece ile babasýnýn iliþkisi olduðundan þüphelenmeye baþlar ve Ece nin her adýmýný takip eder. Emrecan ýn sorumsuzluklarý Egemen in canýný sýkmaya baþlamýþtýr. Ýki kardeþ arasýndaki ipler iyice gerilir. Sinema 22:30 Tehlikeli Adam Eskiden özel kuvvetlerde görev yapan Shane Daniels, iþlemediði bir suçtan ötürü altý yýl hapis yattýktan sonra salýverilir. Özgürlüðe adýma atar atmaz kendini büyük bir hesaplaþmanýn ortasýnda bulur. Uyuþturucu parasý taþýyan ve genç bir kýzý rehin tutan Çin mafyasý, Daniels'ýn gözleri önünde bir polisi öldürür. Kýzý kurtarmak isteyen Daniels, mafya ve uluslararasý uyuþturucu tacirlerine karþý büyük bir mücadeleye giriþir.oyuncular : Steven Seagal, Mike Dopud, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Jesse HutchYönetmen : Keoni Waxman Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 19:45 Sinema Adalet Yok Kane in ekibi, Yeni Umut organizasyonunun seçimler sýrasýnda, halkýn oylarýný çarpýtma giriþimlerini engellemek için çalýþmaktadýr. Bu sýrada Bölge Savcýsý Lisa Clayton ýn çabalarýna raðmen bir tecavüzcü ceza almadan serbest býrakýlýr. Ancak Juliet bu duruma kendi yöntemleriyle karþý çýkacaktýr. Kane, yýllar önce katýldýðý savaþýn ardýndan, hala kabuslar görmektedir. Bu sýrada eski silah arkadaþlarýndan Ryan Robbins de savaþ sonrasý stres bozukluðu yaþamaktadýr. BANYOLU BÖREK I. Mahmud Okul çaðýna geldiði zaman babasýnýn hocasý Þeyhülislam Feyzullah Efendi'den dersler aldý. Þehzadeliðinde yüksek fen ve din ilimlerini öðrenerek yetiþti. Babasýnýn tahttan indirilmesinden sonra padiþah olan amcasý III. Ahmet de, þehzade Mahmut'un yetiþtirilmesine itina gösterdi. Nihayet III. Ahmet'in Patrona Halil Ýsyaný'yla saltanattan indirilmesi üzerine, 30 Eylül 1730'da tahta çýktý. III. Ahmet saltanattan çekilirken yeðenine nasihatlar etti ve tavsiyelerde bulundu.sultan I. Mahmud, padiþahlýðýnýn ilk günlerinde, kendisini tahta çýkaran isyancýlarýn isteklerini yerine getirmek zorunda kaldý. Sultan III. Ahmed devrinde yapýlmýþ olan köþk ve konaklarýn çoðu isyancýlarýn istekleri sonucu yakýlýp yýkýldý. Devlet adamlarý ve memurlar isyancýlarýn düþünceleri doðrultusunda atandý.ýsyancýlarýn önderi konumundaki Patrona Halil de Sultan Birinci Mahmud'a olan baðlýlýðýný bildirmiþ olmakla birlikte, devlet iþlerine müdahale etmekten vazgeçmiyordu. Bu müdahale öyle bir aþamaya geldi ki, Patrona Halil Sultan Birinci Mahmud'dan kendisini yeniçeri aðalýðýna getirmesini ve Rusya'ya karþý savaþ açmasýný istedi. 15 Kasým 1730 günü tören yapýlacaðý bahanesiyle saraya çaðrýlan Patrona Halil ve yandaþlarý yakalanarak öldürüldü. Patrona Halil yandaþlarý öldürülme korkusuyla tekrar ayaklandýlar. Sultan Birinci Mahmud, Sancak-ý Þerif çýkarttý ve halktan ayaklanmanýn bastýrýlmasý için yardým istedi. Ýsyanlardan býkmýþ olan halk, padiþaha yardýmcý olarak ayaklanmanýn 28 Ocak 1731 tarihinde kýsa sürede bastýrýlmasýný saðladý. Malzemeler 1/2 Kalýp Tuzsuz Beyaz Peynir Kýrmýzýbiber, Karabiber, Kimyon Maydanoz 3 Adet Yufka 1/2 Paket Tereyaðý 1 Yumurta Sarýsý Çörekotu Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak böreðin harcýný hazýrlayýn. Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn. Dilerseniz içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin. Tereyaðýný eritip, soðutun. Ýlk yufkayý serin ve üzerine yaðý gezdirin. Üzerine ikinci yufkayý serin. Ayný iþlemleri bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla, sigara böreði yufkasý formunda 16 "Hayat küçük þeylerden oluþur. Eðer sen seversen büyük olurlar." Osho üçgen parça kesin. Her parçanýn geniþ kenarýna peynirli harçtan koyarak, geniþçe sarýn.geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün börekleri içine atýn. Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki elinizin arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün. Dilerseniz çörekotu ve susam serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk alana dek piþirip servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Adalet Yok 21:40 Lav Fýrtýnasý 23:20 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 21:45 Haber Saati 23:45 Tv Filmi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Yasak Bölge 22:30 Tehlikeli Adam 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kalbim Ege de Kaldý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Dizi 22:35 Baba Can dýr 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 9 Yargýtay: Ücreti zamanýnda ödenmeyen iþçi istifa etse dahi tazminat alýr Konya'da çimento fabrikasýnda çalýþan bir iþçi, mesai ücretinin ödenmediði gerekçesiyle istifa ederek iþvereni yargýya þikâyet etti. Ýþçinin haklý nedenle iþ akdini feshettiðini ispatlamadýðý yönünde hüküm veren mahkemenin kararýný bozan Yargýtay, alacaklarýn ödenmemesi durumunda iþçinin haklý fesih imkâný olduðunu kaydetti. Çalýþtýðý çimento fabrikasýnda fazla mesai ücretinin ödenmediðini iddia eden iþçi istifa etti. Ýþvereni yargýya þikâyet eden iþçi, kýdem ve ihbar tazminatý ile nöbetçi amirliði ücreti, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesini talep etti. Mahkemeden eli boþ dönen iþçiye, müjdeli haber Yargýtay'dan geldi. Ýþçinin ücretinin iþverenin içine düþtüðü ödeme güçlüðü sebebiyle ödenememiþ olmasýnýn sonuca bir etkisi olmadýðýna dikkat çeken Yargýtay 7. Hukuk Dairesi, iþçinin haklý nedenle iþ akdini feshettiðini ispatlamadýðý yönünde hüküm kuran mahkeme kararýný bozdu. Kararda, ücretin zamanýnda ödenmemesi nedeniyle çalýþmama hakkýnýn kullanýlabileceðine vurgu yapýldý. Konya'da bir çimento fabrikasýnda 8 Haziran 2010 ile 4 Ocak 2013 tarihleri arasýnda üretim þefi olarak çalýþan kiþi, iþ akdini fazla mesai ücretinin ödenmemiþ olmasý ve iþ saðlýðý ve güvenliði koþullarýna uygun çalýþýlmadýðý için 4857 sayýlý kanunun 24/1. ve 24/2-a maddesi uyarýnca feshetti. Konya 2. Ýþ Mahkemesi'nde iþveren aleyhine alacak davasý açan iþçi, kýdem ve ihbar tazminatý ile nöbetçi amirliði ücreti, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan alacaklarýnýn ödenmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalý iþveren avukatý ise davacýnýn iþ akdini feshinin haklý nedene dayanmadýðýný, iþ güvenliði yönünden gerekli tedbirlerin alýndýðýný, davacýnýn ücretinin fazla çalýþmayý da içine alacak þekilde iþ sözleþmesinde kararlaþtýrýldýðýný bildirerek davanýn reddini istedi. Davacýnýn çalýþmasýnýn yýlda 270 saati geçmediðine dikkat çeken mahkeme, ücreti içinde yýllýk 270 saatlik fazla çalýþmanýn da bulunduðu, davacýnýn üst düzey yönetici konumunda olmasý ve ücretinin oldukça yüksek belirlenmesi karþýsýnda fazla mesai, hafta tatili ve nöbetçi amir ücretlerine iliþkin taleplerinin reddine hükmetti. Kararda, Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunda davacýnýn yetkili konumunda olup iþverene bu konudaki eksiklikleri bildirdiði halde iþveren tarafýndan bu eksikliklerin giderilmediðini ispatlayamadýðý ortadadýr. Bu sebeple her iki fesih sebebi bakýmýndan davacýnýn iþ sözleþmesini haklý nedenle feshettiðini ispatlayamadýðý gerekçesiyle kýdem tazminatýnýn ve iþ akdini kendisi feshettiðinin anlaþýldýðýndan ihbar tazminatýnýn reddine karar verilmiþtir. ifadelerine yer verildi. Karar, davacý tarafýndan temyiz edildi. Dava dosyasýný inceleyen Yargýtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararýný bozdu. Uyuþmazlýðýn iþçinin ödenmeyen iþçilik haklarý sebebiyle iþ sözleþmesini haklý olarak feshedip feshetmediði konusunda olduðuna vurgu yapýldý. Kararda, ikramiye, prim, yakacak yardýmý, giyecek yardýmý, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarýn ödenmemesi durumunda da iþçinin haklý fesih imkâný bulunduðu belirtildi. Üretim þefi olarak çalýþan iþçinin taleplerinin reddedilmesini hukuka uygun bulmayan Yargýtay 7. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararýnda, þu görüþlere yer verildi: Bu haliyle ödenmemiþ fazla mesai, hafta tatili ve nöbetçi amirliði ücret alacaklarý olan davacýnýn iþ akdini feshi haklý olup yararýna kýdem tazminatýna da hükmedilmelidir. Anýlan yönler gözetilmeksizin davanýn tümden reddine dair verilen karar usul ve yasaya aykýrý olup bozmayý gerektirmiþtir. Kararýn bozulmasýna oybirliði ile karar verilmiþtir. Hava Kuvvetleri F-35'i bekliyor Bakýcý desteði bekleyen annelere büyük þok Terör örgütü PKK ve IÞÝD kamplarýna hava operasyonlarýna devam eden Türk Hava Kuvvetleri, filosunu güçlendirmek için F-35 savaþ uçaklarýný bekliyor. ABD liderliðindeki konsorsiyum tarafýndan üretilen F-35'lerden þimdiye kadar 6 adet sipariþ veren Ankara, ilk uçaðý 2018 yýlýnda teslim almayý planlýyor. Edinilen bilgiye göre, ABD ile yapýlan görüþmelerde bir uçaðýn maliyeti 108 milyon dolar olarak hesaplandý. Toplamda 100 uçak alacak Türkiye'nin kasasýndan yaklaþýk 11 milyar dolar çýkacak. Eðitim ve lojistik masraflarýyla bu rakam artacak. 5. nesil savaþ uçaklarý F-35'ler, kamuoyunda sýkça tartýþýlan F-4'lerin 2020 yýlýnda tamamen envanterden çýkarýlmasýyla birlikte, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olacak. F- 16'lar ise hizmete uzun bir süre daha devam edecek. F-35'in üreticileri arasýnda ABD ile birlikte Ýngiltere, Ýtalya, Danimarka, Norveç, Avustralya, Kanada, Hollanda ve Türkiye yer alýyor. ABD, F-35 uçaklarýndan 2 bin 457 adet alacak. Görünmez olma ve geliþmiþ savaþ yetenekleri sebebiyle beþinci nesil olarak anýlan F-35'in geliþtirme programý devam ederken, ABD ordusu bir taraftan da bu uçaklarý kullanmaya baþladý. Projede yaþanan gecikme ve teknik sorunlar ABD kamuoyunun gündemini uzun süre meþgul etti. Fakat tartýþmalara raðmen projeye devam kararý çýktý. Yaþanan bu gecikmelerin, Türkiye'ye yapýlacak teslimatý da olumsuz etkileyebileceði belirtiliyor. Savunma Sanayii kaynaklarý, hükümetin 2023 için koyduðu yerli savaþ uçaðý hedefinin imkânsýz olduðunu, bu yüzden F- 35'lerin þu an için hayati önem taþýdýðýný kaydediyor aylýk çocuðu bulunan çalýþan anneler 300 Euro hibe alabilmek için bakýcýlara en az bin 82 lira maaþ ödeyecek. Bakýcýlarýn sigorta primlerini ve maaþlarýný düzenli olarak yatýrmasý gereken anneler aksi durumda destekten yoksun kalacak. Proje açýklandýðýnda büyük mutluluk yaþayan anneler, 900 lira civarýndaki desteðe karþýlýk sigorta primleriyle birlikte aylýk bin 500 lirayý geçen yük sebebiyle büyük þok yaþadý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliði (AB) destekli, 0-24 aylýk çocuk sahibi annelere 24 aya kadar aylýk 300 Euro hibe desteði saðlayacaðý projeyle ilgili önemli bir açýklama yaptý. 'Çocuk Bakým Desteðiyle Sigortalý Çalýþ, Çalýþtýr' sloganýyla hayata geçirilen uygulamayla ilgili açýklamada, çocuk bakýmý projesinden yararlanacak annelerin bakýcý adýna yapacaklarý prim ve maaþ ödemelerine iliþkin detaylý bilgilere yer verildi. Projenin kesin kayýtlarýnýn 6 Temmuz 2015 itibariyle baþladýðýna dikkat çekilen açýklamada, annelerin hibeden faydalanabilmeleri için istihdam ettikleri bakýcýnýn sosyal güvenlik primini ve maaþýný her ay düzenli olarak ödemesi gerektiðine vurgu yapýldý. TEMMUZ'DA KESÝN KAYIT YAPTIRANLAR AÐUSTOS'TA PRÝMLERÝ YATIRSIN Kural olarak çalýþanlarýn maaþ ve prim ödemeleri çalýþmanýn gerçekleþtiði ayý takip eden ay içerisinde yapýldýðýnýn dile getirildiði açýklamada, þöyle denildi: "Bu nedenle 2015 Temmuz ayý içerisinde kesin kayýt yaptýran annelerin, bakýcý için yapacaklarý ilk maaþ ve prim ödemelerini, 2015 Aðustos ayý içerisinde yapmasý gerekmektedir Aðustos ayý içerisinde kesin kayýt yaptýracak olan annelerin ise bakýcý için yapacaklarý ilk maaþ ve prim ödemelerini 2015 Eylül ayý içerisinde yapmasý gerekmektedir. Anneler proje süresi boyunca her ay bu yükümlülüðü yerine getirmek zorundadýrlar. Proje kapsamýnda saðlanan aylýk 300 Euro hibeye iliþkin ilk ödeme, faydalanýcý annelerin yukarýda belirtilen yükümlülükleri ve diðer proje þartlarýný yerine getirdiklerinin kontrolünün ardýndan 15 Eylül 2015 tarihinde annelerin Halk Bankasý Euro hesaplarýna yatýrýlacaktýr. Takip eden ödemeler ise ayný kontrollerin ardýndan hak sahipliðinin onaylanmasý halinde, proje süresi boyunca her ayýn 15'inde annelerin Euro hesaplarýna geçecektir." ÇOCUK BAKICISININ MAAÞI BÝN 82 LÝRADAN AZ OLMAYACAK 2015 yýlý ikinci altý aylýk dönem için gelir vergisinden muaf olan kiþiler için geçerli olan net asgari ücretin bin 82,47 lira olduðunun vurgulandýðý açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "Çocuk bakýcýlarýna ödenecek maaþýn bin 82 liranýn altýnda olmamasý gerekmektedir. Anne bakýcýnýn maaþýný, proje kapsamýnda Türkiye Halk Bankasý'nda açtýrmýþ olduðu lira hesabýndan, bakýcýnýn proje kapsamýnda Türkiye Halk Bankasý'nda açtýrmýþ olduðu lira hesabýna havale yapmak suretiyle ödeyecektir. Maaþ ödemesinin elden yapýlmasý veya baþka bir banka üzerinden veya ayný bankada bulunan baþka bir hesap üzerinden havale yapýlmak suretiyle ödenmesi durumlarýnda hibe desteði verilmeyecektir. Maaþ ödemelerinin idareye bildirilen Türkiye Halk Bankasý TL hesaplarý üzerinden yapýlmasý zorunludur. Örneðin, anne, asgari ücret ile çalýþan çocuk bakýcýsý için maaþ ödemesi yaparken, öncelikle Halk Bankasý'ndaki TL hesabýna bin 82,47 lira yatýracak, daha sonra bu parayý bakýcýnýn Halk Bankasýndaki TL hesabýna havaleyle gönderecektir. Havalenin açýklama kýsmýna 'Maaþ' yazýlmasý yeterlidir. Anne, bakýcýnýn primini yatýrmak için sosyal güvenlik primi tahsil etmeye yetkili bankalardan herhangi birine veya PTT'ye giderek, bakýcýsý için 'EK günden fazla prim ödemesi' yapmak istediðini bildirmek suretiyle, kendi T.C. Kimlik numarasýna tahakkuk etmiþ olan prim borcunu ödeyebilecektir. EK-9 prim borcu iþveren (anne) adýna tahakkuk ettiði için annenin, bankodaki görevliye, kendi T.C. kimlik numarasýný söylemesi gerekmektedir. Bakýcýnýn T.C. Kimlik numarasý üzerinden ödeme yapýlmamaktadýr." Proje kapsamýnda; ilk kez iþe baþlayacak, iþine geri dönecek veya kayýtsýz çalýþtýrdýðý çocuk bakýcýsýný kayýtlý hale getireceklere 24 aya kadar 300 Euro, çocuðuna tek baþýna bakan, engelli çocuðu olan ve resmi makamlarca onaylanmýþ sertifikalý çocuk bakýcýsý çalýþtýranlara ise 24 aya kadar aylýk 390 Euro mali destek verilecek. Madeni 5 Eurolar geliyor Tedavüldeki madeni eurolara bir yenisi ekleniyor. 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 Cent'lerin yaný sýra 1 ve 2 Euro madeni paralara 2016 yýlýndan itibaren madeni 5 eurolar katýlacak. Tedavüle sunulacak demir 5 Euro'nun dýþ halka ve iç kýsmý arasýnda, mavi ýþýk-geçiren polimer bir halka bulunacak. Baden-Württemberg, Bavyera ve Federal Merkez Bankasý Darphanesi'nin katkýlarýyla 10 yýllýk bir hazýrlýðýn ardýndan tasarlanan madeni 5 eurolarýn özel sayýsý dünyaya atfedildi. Bir yüzünde federal kartal bulunan madeni 5 euronun diðer yüzünde dünyayý temsil eden mavi halka, onun içerisinde ise Avrupa ve Afrika'nýn merkezde görüldüðü dünya haritasý bulunuyor. Mavi halka ile dýþ halka arasýnda ise çeþitli gezegenler görünüyor. Çapý 27,25 milimetre olacak 5 euronun merkezi 1 euro büyüklüðünde. Yeni 5 euro Almanya'da sadece Karlsruhe, Münih ve Stuttgart olmak üzere 3 merkezde basýlabilecek yýlýnýn Þubat ayýnda Berlin'de gerçekleþtirilecek Dünya Para Fuarý'nda (World Money Fair) özel tasarým 5 eurolarý görmek mümkün olacak.

10 10 Mevsime uygun sebze Güneþ kremi kullanýmýnýn meyve nasýl belli olur? Sebze ve meyveler taze olmalý. Çürük ve rengi deðiþik olmamalýdýr. Patates ve soðanýn çimlenmiþ ve yeþillenmiþ olmamasýna dikkat edilmelidir. Orta büyüklükte en iyi kaliteyi sunan sebze ve meyveler satýn alýnmalýdýr. Dondurulmuþ sebze-meyve alýrken saklama koþullarýna ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. Konserve sebzemeyvelerde konserve kutularýnýn þiþmiþ, bombe yapmýþ olanlarý tercih edilmemelidir. Taze sebze ve meyveler düzenli aralýklarla uygun miktarlara satýn alýnmalý tazeliklerini yitirmeden tüketilmelidir. Kurutulmuþ meyvelerin, temiz, rengi bozulmamýþ ve yumuþamamýþ olmasýna özen gösterilmelidir. Nasýl saklanmalý? Sebze ve meyvelerin kapalý poþetlerde saklanmalarý uygun deðildir. Kapalý poþetlerde saklamak hem sebzenin daha çabuk bozulmasýna hem de tadýnýn deðiþmesine neden olur. Delikli naylon poþet içinde buzdolabýnda 1-4 hafta saklanabilir. Poþete konmadan önce yýkanmak istenirse, çok iyi kurutulmalýdýr. Ýnce temiz bir tülbende veya kâðýt havluya sararak konulduðunda daha iyi dayanýr. Balkonda saklanan soðan, patates, sarýmsak dayanýklý sebzeler, nemden korunmalý. Soðuktan korumak için üzerleri kapatýlmalýdýr. Patates aydýnlýk yerde yeþerir, hava alan, fakat ýþýk geçirmeyen kutularda saklanmalýdýr. Muz, kavun-karpuz gibi sebzelerin buzdolabýnda saklanmasýna gerek yoktur. Buzdolabýnda saklama sýrasýnda özellikle kavun ve karpuzun besin deðerinde kayýplar olabilir. Kesildikten veya dilimlendikten sonra buzdolabýnda saklanmalarý daha uygundur. Soyulmuþ ve dilimlenmiþ sebze ve meyveler oda sýcaklýðýnda 2 saatten fazla kalmamalýlar. Kurutulmuþ sebze ve meyveler bez torbalarda kuru yerde saklanýr çevre nemli ise, iyice kuruduktan sonra, naylon torbaya konup sýkýca kapatýlýr. Konserve ürünler serin yerde (10-20ºC), kuru koþullarda saklanmalýdýr. Salça konservesi açýldýktan sonra, cam bir kavanoza konmalý, üzeri sývý yaðla örtülüp hava temasý kesilerek, buzdolabýn da saklanmalýdýr. Nasýl hazýrlanmalý ve piþirilmeli? Köklü sebzeler, kökleri alýndýktan sonra önce yýkanmalý, sonra doðranmalýdýr. Sebzeler bekletilmeden piþirilmeli, doðranmýþ sebze ve meyveler piþirileceði zaman kaynar suya atýlmalý, soðuk suya konarak piþirilmelidir. Taze sebzeler domates ve salça gibi asitli yiyecekle piþirilecekse piþme süresi uzar; domates, yemek piþmeye yakýn eklenmelidir. Sebzelere keskin koku veren kükürtlü maddeler soðan, sarmýsak, karnabahar ve lahanada bol bulunur. Karnabahar ve lahanada piþme süresi uzadýkça koku artar. Bu nedenle, bu sebzeler yumuþayýnca piþirme iþlemine son verilmelidir. Taze olanlarda koku daha hafif olur. Sebze ve meyveler yeterince suda piþirilmeli, piþme suyu atýlmamalý. Sebzeler, tuzla ovularak suyu sýkýlýp atýlýrsa besin deðerlerinde kayýplar olur. Haþlama sebze yapýlýrken, buharda piþirme yöntemi kullanýlmalýdýr. Yeþil renkli sebzeler piþerken, tencere kapalý tutulursa rengi kahverengiye döner. Piþme sýrasýnda kapak 1 kez açýlýp kapatýlmalýdýr. Yeþil sebzelere, renk korunmasý için eklenen soda hem yemeðin lezzetini bozar hem de besin deðerinde kayýplar olur, kullanýlmamalýdýr. Salatalarýn sirkeli ve limonlu soslarý, salata servise çýkarken eklenmelidir. Çünkü C ve A vitamini kayýplarý artar ve renk bozulur. Dondurulmuþ sebzeler, çözdürülmeden direkt piþirilmelidir. Çözünmüþ sebzeler hemen tüketilmeli, tekrar dondurulmamalýdýr. Konserveler, usulüne uygun hazýrlanmalý ve piþirilme sýrasýnda sularý dökülmemelidir. Meyve sularý, sýkýldýðý anda bekletilmeden tüketilmelidir. Buzdolabýnda bekletilen meyve sularýnda C vitamini kaybý artar ancak mutlaka bekletilmesi gerekiyorsa koyu renkli cam þiþelerde saklanmalýdýr. 10 püf noktasý Güneþin saðlýða zararý yanýnda UVB korumasý için SPF deðerine, pek çok olumlu etkisi de bulunuyor. UVA korumasý için IPD deðeri yer Isý verme, D vitamini yapýmý, bazý almalýdýr. SPF deðeri 30 olan bir Güneþ koruyucu güneþten yüzde 97 cilt hastalýklarýnda tedavi edici olarak kullanýlmasý, insan psikolojisine oranýnda korur. olumlu etkisi bunlardan sadece birkaçý. Son yýllarda ozon tabakasýnda durum özellikle yüzme ve terleme 3-Suya dayanýklý olmalýdýr. Bu oluþan incelme sonucu güneþ ýþýnlarý yeryüzünü daha çok etkilediðini masý için gereklidir. sonrasý ürünün ciltten uzaklaþma- ve buna baðlý olarak güneþ yanýklarý, 4-Sivilce oluþmasýný engellemek deri kanseri oluþumu, alerjik hastalýklar ve ýþýða baðlý cilt yaþlanmasý 5-Alerji riski yüksek maddeler için su bazlý olmalýdýr. riski arttýrýyor. içermemelidir. Dermatoloji Uzmaný Prof. Dr. 6-Güneþe çýkmadan en az 20 dakika önce sürülmelidir. Gonca Gökdemir, güneþ kremi kullanýrken dikkat edilmesi gereken ayrýntýlar olduðunu söylüyor. þýnda bulunulduðunda her saat 7-Deniz kenarý veya havuz ba- 1-Güneþ koruyucu kremin güneþ krem tekrar sürülmelidir. koruma faktörü ne kadar yüksekse o 8-Kremin son kullanma tarihine kadar iyidir. Ancak sadece UVB korumasý yeterli olmaz. UVA korumasý fazla kullanýlmamalýdýr. mutlaka bakýlmalý, bir krem 2 yýldan için belli deðerlerin de üründe yer 9-Kremler serin ve güneþ görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. almasý gerekir. 2-Güneþ koruyucu hem UVB 10- Açýk tenliler, sarýþýnlar, kýzýllar yüksek koruma faktörlü krem hem de UVA için koruyucu olmalýdýr. O nedenle ürünün üzerinde kullanmalýdýr. Müzik, beyin fonksiyonlarýný geliþtiriyor Müziðin nörobilim alanýnda önemli bir tedavi aracý olduðunu söyleyen Müzik Terapi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (MÜTEM) Müdürü Prof. Dr. Sevda Asqarova, özel eðitim gerektiren, zihinsel, fiziksel, konuþma ve dil geliþim güçlüðü, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranýþ problemleri olan hastalarýn baðýmsýz yaþam becerilerini geliþtirmek ve topluma uyumlarýný saðlamak amacýyla müziðin kullanýldýðýný kaydetti. Müziðin, ruhun çeþitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanat olduðunu kaydeden Asqarova, bu özelliðinden dolayý ruhsal davranýþlarý inceleyen psikolojiyle de müziðin arasýnda bað olduðunu belirtti. Kalp-damar hastalarý, yüksek sýcaklýklara dikkat! Uzmanlar, artan hava sýcaklýklarýna karþý vatandaþlarý uyardý. Sýcaklýklarýn artmasýyla özellikle kronik rahatsýzlýðý bulunan hastalarýn dikkat etmesini öneren Dahiliye Uzmaný Dr. Serpil Kýlýnç, Sýcaklýklar, kalp-damar hastalýklarý için yüksek risk oluþturuyor. Sýcaklarla birlikte bacak ve kollardaki damarlar geniþleyerek, dolaþýmda yavaþlamaya Suya yanlýþ atlamak felç ve kalp hýzýnda artýþa neden oluyor. Kalp hýzýnýn artmasý aritmilere, venöz dolaþýmýn yavaþlamasý ise kan basýncýnda düþmelere, pýhtýlaþma eðiliminde artýþlara sebep olup, kalp krizi riskini artýrýr. diyor. Uzman, Uzun süre güneþe veya yüksek sýcaklýða maruz ediyor Halk arasýnda balýklama olarak tabir edilen ve sýð sulara yapýlan atlayýþlar, tüm uyarýlara raðmen ciddi sakatlýklarla sonuçlanabiliyor. Suya yapýlan yanlýþ atlayýþlar tehlikeli ve dönüþü olmayan saðlýk sorunlarýna neden oluyor. Türkiye'de her yýl ortalama 500 boyun kýrýðý vakasýna rastlanýyor. Çoðunlukla yaþ arasý gençlerde görülüyor. Sýð suya balýklama atlayýþlarýn öncelikli olarak boyun kýrýklarýna sebep olabileceðini belirten Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Burcu Önal, bu kýrýk sonucu omurilikte zedelenme ve ezilme olabileceðini, ayný zamanda baþýný yere çarpan kiþilerde boyun omurgasýnýn zorlanmasýna baðlý hasarlar görülebileceðini belirtiyor. Bu hasar sonucu iþlevini kaybeden sinir hücreleri onarýlamaz ve vücudun bir kýsmýnda kalýcý felç oluþur. Eðer omuriliðin tamamý zarar görmüþse kiþi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkûm olabilir veya omurilik zedelenmesinin kýsmen yaþandýðý durumlarda kol ve bacaklarda güç kaybý meydana gelebilir. diyor.duyu ve hareket kaybýnýn yaný sýra iç organlarda da hasarlar olabileceðine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Burcu Önal, böbrek fonksiyonlarýnda bozulmalar, idrar tutamama, cilt direncinin azalmasý nedeniyle basýya baðlý yatak yaralarýnýn oluþumu, immobiliteye baðlý sýk tekrarlayan akciðer enfeksiyonlarý gibi durumlarýn söz konusu olabileceðini söylüyor.bu tip kazalarda öncelikle kiþiyi, uygun koþullarda en yakýn hastaneye ulaþtýrmak gerekir. Hastanýn taþýnmasý esnasýnda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hastanýn düz bir zeminde taþýnarak boynunun hareket etmesini engellemektir. Varsa boyunluk takýlmalýdýr. Bu vakalarda hastada gizli kýrýklar olabilir. Ýlk yardým sýrasýnda bu ihtimaller göz önünde bulundurularak yaralýya özenle müdahale edilmelidir. Yanlýþ bir ilk yardým uygulamasý, dönüþü olmayan sakatlýklarýn oluþumuna sebep olacaktýr. Uzman hekim gözetiminde hastaya gereken cerrahi ve medikal tedaviler yapýldýktan sonra, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci uygulanmaya baþlanacaktýr. kalmak, sýcak çarpmasý denilen durumun ortaya çýkmasýna neden olur. diye de ekliyor

11 2 AÐUS- 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA 11 Ýletiþim kuramayan çocuklar þiddete yöneliyor Konuþma ve iletiþim, hayatýmýzýn temel sistemlerinden birisidir. Anne-babalar çocuklarýndan baba' ve anne' gibi ilk kelimeleri duyduklarýnda nasýl heyecanlandýklarýný biliriz. Hayatýn farklý bir penceresi açýlmýþ ve kiþi artýk dýþ dünyayla baðlarýný farklý bir yönden kuvvetlendirmeye baþlamýþtýr. Bebeklik döneminde kazanýlan konuþma becerisi giderek artar ve insanýn kiþilik özelliðinin bir parçasý haline gelir. Bizim iletiþim becerimizi, etrafýmýza karþý tepkilerimizi, kendimizi nasýl anlattýðýmýzý hatta baþkalarýný nasýl anladýðýmýzda etkin rol oynar. Ýletiþim, aslýnda insanýn kiþilik yapýsýnýn þekillenmesinde de önemli bir rol oynar. Ýletiþime açýk mý, kapalý mý? Ýletiþime çok açýk', Kendini iyi ifade ediyor', Ýletiþim becerisi pozitif' gibi olumlu iletiþim vurgularýný sýk sýk duyarýz. Bunun dýþýnda Kendini ifade edemez', Ýletiþim kuramaz', Ýletiþime kapalý' gibi bazý negatif vurgular da bu konuyla alakalý olarak sýk sýk karþýmýza çýkar. Hayatýn pozitif veya negatif þekillenmesinde kurulan iletiþim veya kurulamayan iletiþimin etkili olduðunu görüyoruz. Kavgalardan boþanmalara, anlaþmazlýklardan fiziksel þiddet unsurlarýna kadar birçok alanda karþý tarafla saðlanamayan iletiþim söz konusudur. Evet, iletiþimin hayatýn hemen her alanda bize tesir ettiðini görüyoruz. Teknoloji çocuklarýn iletiþimini azalttý Ýletiþim araçlarý dendiði zaman birçok þey aklýmýza geliyor. Ancak medya ve internet sistemi aslýnda iletiþimi kuvvetlendirmek yerine tam tersi olarak azaltýyor. Sosyal medya dahil olmak üzere birçok alanda iletiþim kurmaya çalýþtýðýmýz kiþilerle aslýnda tek taraflý bir iletim' sürecine giriyoruz. Ýletiþim dediðimizde mutlaka karþýlýklýlýk olmasý gerekiyor. Yeni neslin kullandýðý teknolojik araçlar iletiþimi azaltarak tek taraflý bir iletim kurulmasýna sebebiyet veriyor. Mesajlar her ne kadar karþýlýklý hale gelse de yüz yüze konuþma yani face to face' iletiþimin yerini hiçbir þey tutmuyor. Eskilerin ru be ru'' dedikleri iletiþim yeni nesilde giderek azalýyor. Fikir üretemiyorlar Sonuç olarak zaman geçmeden önlem almak, çocuk ve gençlerin dil ve konuþma becerilerine destek olmak, onlarý tek taraflý iletim süreçleri yerine gerçek iletiþim süreçlerine katabilmek, eðitim ve öðretim sürecinde bu konuda güçlü bir þekilde þekillendirme yapmak çok önemlidir. Aksi takdirde fikir üretemeyen, ürettiði fikirleri iletiþimle aktarmak yerine iletimle dayatma yoluna giden bir toplum þekillenecektir. Bu durumda ise kavga, anlaþmazlýk ve þiddet giderek artacaktýr. Yeni neslin dil ve iletiþim becerisi geliþmiyor Mesleðim itibariyle çocuk ve gençlerle sýk sýk konuþmak durumunda kalýyorum. Kullandýklarý kelimeler, kendilerini ifade edebilme becerileri, duygularýný dýþa vurabilme kapasitelerinin giderek azaldýðýný fark ediyorum. Bu durum okunmayan kitaplar, sosyalleþmenin azalmasý, þehir hayatý ve yalnýz yetiþen çocuklarýn artmasý gibi etkenlerle açýklanabilir. Ancak temel etkenlerin baþýnda çocuk ve gençlerin okul ve eðitim süreçleri de dahil olmak üzere gerçek iletiþim imkâný bulamamalarý ve kendilerini teknolojiyle baþ baþa býrakmalarý dikkat çekmektedir. Bugün artýk okumalarýn yerini mesajlaþma, müzakerenin yerini tek taraflý fikirlerini dayatma almýþ durumda. Bu nedenle giderek artan bir þekilde beynimizin sözel becerilerini köreltip etkin iletiþim becerilerimizi azaltýyoruz. Eriþkinler bundan etkilense bile esas kayýp daha dil ve iletiþim becerilerini tamamlamamýþ yeni nesilde oluyor. Yaz kýyafetiyle de tam tesettürlü olunabilir! Sýcaklarýn arttýðý yaz mevsiminde muhatap olduðumuz özel sorulara yine muhatap olmaktayýz. Her yaz mevsiminde ýsrarla sorulan bu gibi önemli sorularda özetle deniyor ki: -Yazýn sýcak günlerinde kalýn kýyafetlerle tesettürlü dolaþmak insaný zorluyor. Ýnce yaz kumaþlarýyla da tesettürlü olunamaz mý? Mutlaka kalýn kýþ kumaþý ve hantal model taþýma mecburiyeti söz konusu mu yazýn bu sýcak günlerinde? Her yaz mevsiminde sorulan bu mealdeki sorulara, tesettürün tarifini yaparak çok net þekilde cevap vermiþtim geçmiþte. Ýsterseniz tesettürün o net tarifine bir daha göz atalým. Bakalým yaz giyimleriyle de tesettür ne kadar kolaymýþ bir daha görelim. Ýþte size tesettürlü giyimin bir cümle içinde tarifi: -Tesettürlü giyim: El-yüz dýþýnda' tüm bedeni örten bol bir giyimden ibarettir! Bu kýsa tariften de anlaþýlýyor ki, sýcakta taþýnmasý zor kalýn kýþ kumaþý ve hantal modeller giyme mecburiyeti yoktur tesettürlü giyimin tarifinde. Bu tarife göre, sýcak yaz aylarýnda kolayca taþýnacak kumaþlarla da tesettürlü olunabileceði gibi, soðuk kýþ aylarýnda da ihtiyaç duyulan kalýn kumaþlarla da tesettürlü olunabilmektedir. Nitekim sýcak Arabistan'daki hanýmýn tesettürlü giyimi çarþaf gibi ince ve bol giyimlerden oluþurken, soðuk Sibirya'daki hanýmýn tesettürlü giyimi de içi liflerle dolu kalýn tulumlardan oluþabilmektedir. Sibirya'daki haným ince çarþaf giyse anýnda donar, Arabistan'daki haným da kalýn tulum giyse anýnda yanar! Demek ki iklimlerin sýcak-soðuk ihtiyacýna göre tesettürlü giyim modelleri, kumaþ çeþitleri rahatça tercih edilebilir, belli bir kumaþ ve model çeþidi mecburiyeti söz konusu olmaz. Yeter ki, seçilen bu giyim modellerinin ihmal edilemez ilk þartý, beden hatlarýný teþhir etmeyen bollukta ve bedene yapýþmayan geniþlikte olsun. Tesettürlü giyimin bolluðu konusundaki þarta çarpýcý þekilde dikkat çeken Efendimiz (sas) Hazretleri, dikiþ yerlerini patlatacak derecede dar giyinerek bedenlerini teþhirde bulunanlarýn aslýnda giyinmemiþlerden sayýldýklarý uyarýsýnda bulunduðu hadisinde; -'Kasiyatün, ariyatün!' tabirini kullanmýþtýr. Yani giyinmiþler ama yine de giyinmemiþler gibi sayýlmaktalar! Demek ki, giyindikleri kumaþ, ya altýný gösterecek derecede ince ve þeffaftýr ya da beden hatlarýný teþhir edecek þekilde, dikiþleri patlatacak derecede dar ki, giyindikleri halde giyinmemiþler gibi görünmekteler. Hadisteki bu giyindikleri halde giyinmemiþler gibi' uyarýsý, bedenlerine yapýþtýrýr þekilde dar giyimleri tercih edenlerin kulaklarýnda hep yankýlanmalýdýr. Burada hemen ifade etmeliyim ki, arz ettiðimiz ölçülere uygun þekilde hazýrlanan tesettürlü giyimin modelleri çok, çeþidi de fazladýr. Ýklim þartlarýna, kültür zenginliðine, sosyal çevresine, iç dünyasýndaki isteklerine göre tesettürlü giyim modelleri oluþturmak ve beðendiðini de tercih etmek mümkündür. Hatta etek, tunik, ferace altýnda giyilen sirval denen þalvar gibi geniþ pantolon'un dahi tesettür temin ettiðini uygulamada görmek kabildir. Nitekim arabaya binip inerken, merdivenden çýkýp inerken etek altýndan giyilen geniþ pantolonun daha da koruyucu olduðunu söylemek yanlýþ olmasa gerektir. Yeter ki pantolonun üzerinde kabalarýný kapatan bir örtü olsun, kabalarý teþhir söz konusu olmasýn. Ayrýca dikkatli hanýmlarýn, tesettürlü giyimlerini çirkin göstermekten kaçýnmak gibi bir sorumluluklarý da vardýr. Çünkü tesettürlü giyim bir örnek giyim ise, bu örneðin herkesin sevebileceði ben de böyle giyinebilirim, ne güzel giyinmiþ bu hanýmefendi' diyebileceði sevimlilikte ve kullanýþlýlýkta olmasýna da dikkat etmesi gerekir. Tesettürlü bir giyimin uçlarýnýn zemindeki tozlarý, çamurlarý süpürdüðünü görenlerin ne güzel giyinmiþ bu haným' diye sempati ile bakacaklarýný düþünmek makul olmasa gerektir! Bununla beraber bizde ya hep, ya hiç'çilik yoktur! Tesettürü baþtan tam olarak gerçekleþtiremeyenler, ne kadarýný yapabiliyorlarsa onunla baþlayabilirler. Yeter ki tesettürün arz ettiðimiz kesin sýnýrlarýný bilsinler, ne kadarýný gerçekleþtirebildiðinin farkýnda olsunlar, ileride kalan eksiðini de tamamlama niyet ve azminde bulunsunlar, böylece inançlarýný korusunlar. Kurbanlýk hayvan sayýsý azaldý Kurbanlýk hayvan sayýsý yetersiz kalýrsa bu yýl fiyatlar daha pahalý olacak. Her yýl Kars'tan Eskiþehir'e kurbanlýk hayvan getirip satan Eskiþehirli besici Kerem Ertaþ, Geçen sene 115 hayvan getirdim Kars'tan, bu sene ancak 80 tane getirebildim. Hayvan yok, doðuda hayvancýlýk ölmüþ. dedi. Kurban Bayramý yaklaþtý. Besiciler bir yýl boyunca besledikleri Kurbanlýklarýna alýcý beklemeye baþladý. Henüz kurbanlýklarý pazara çýkarmayan besiciler, Türkiye genelinde hayvan sayýsýnýn az olduðunu, maliyetlerin arttýðýný, bunun da ister istemez fiyatlarý yükselteceðini belirtiyor. Besiciler bu yýl kurbanda küçükbaþ hayvanlarýn fiyatýnýn kýrmýzý et fiyatlarý doðrultusunda oluþacaðýný belirtiyor. Eskiþehir merkeze baðlý Turgutlular Mahallesi'nde besicilik yapan Kerem Ertaþ, Kars'tan getirdiði kurbanlýklarý pazara çýkaracak. Ertaþ, kurbanlýk fiyatlarýna iliþkin gözlemlerini þöyle anlattý: Geçen seneye göre bu sene hayvan sayýsý Türkiye genelinde çok az. Bu da ister istemez bu seneki bayramda fiyatlara yansýyacak. Ben bu hayvanlarý Kars'tan getirdim. Bizim köyde geçen sene bin hayvan vardý. Bu sene ben hayvanlarý buraya getirdiðimde 250 tane hayvan kalmýþ. Bu sene Türkiye genelinde hayvan sayýsý kýsýtlý. Devlet köylüye yeteri kadar yardým etmedi. Bu iþ çok zahmetli bir iþtir. Geçen sene 115 hayvan getirdim Kars'tan, bu sene ancak 80 tane getirebildim. Hayvan yok, doðuda hayvancýlýk ölmüþ. Hayvan azlýðýndan dolayý bu seneki satýþlardan umutlu olduklarýný vurgulayan Ertaþ, Özellikle bu sene tosun fiyatlarý çok pahalý. Piyasada tosun bulmakta zorlandýk. Kars'tan 8 bin-10 bin liraya tosun getirdik. dedi. Çoban bulmakta zorluk çektiklerini de belirten Ertaþ, çobana 3 bin lira maaþ vermelerine Uzmanlar özellikle son yýllarda birçok çocuðun depresyona girebildiðini söylüyor. Peki, çocuklar niye depresyona girer? Uzman Psikolog Z. Deniz Aktan'a göre aslýnda çocuklarýn depresyona girme sebepleriyle yetiþkinlerin depresyona girme sebepleri arasýnda pek fark yok. Mesela, anne-babasý iþ stresi dolayýsýyla yetiþememe ve kendini yetersiz hissetme' duygularýyla depresyona yatkýnlaþýrken, çocuk ayný duygularý yoðun okul stresi dolayýsýyla tecrübe ediyor. Yetiþkinler eþlerinden ya da partnerlerinden beklediði ilgiyi göremediði ya da yalnýz býrakýldýðý için bu duyguyu tecrübe ederken, çocuklar ayný duygularý anne-babalarýnýn sevgi ve eksiklikleri dolayýsýyla tecrübe ediyorlar. Aktan, Bizler yetiþkinler olarak hayatýn getirdiklerinden etkilenerek depresyona yatkýnlaþýrken, onlar ebeveynlerinin hayatlarýna getirdikleri yüzünden depresyona yatkýn hale geliyorlar uyarýsýný yapýyor. raðmen bu iþi yapacak insan bulamadýklarýný dile getirdi. Bir baþka besici Nihat Çiftçi de, bu sene satýþlardan umutlu olduklarýný ve hayvan pazarýnýn açýlmasýný beklediklerini dile getirdi. Hayvan bakmanýn maliyetli olmasýnýn kurbanlýk fiyatlarýna yansýyacaðýný belirten Çiftçi, Yem, saman, bakým parasý hayli artýyor. Tabii bu da ister istemez satýþlarda fiyata yansýyor. Bizler fazla para kazanmýyoruz ama bu bizim iþimiz, ekmek kapýmýz. diye konuþtu. Bu sene hayvan azlýðý ve masraflarýnýn artmasýnýn fiyatlarý yükselteceðini dile getiren Çiftçi, þunlarý söyledi: Küçükbaþ hayvan fiyatlarýnýn geçen yýllara göre daha pahalý olmasýný bekliyoruz. Hesaplar bu yönde. Ýnþallah zararýna satýþ yapmayýz. Bu alýþveriþlerden kimse zarar görmez. Bu kadar sýkýntýya raðmen yine de bu seneki satýþlardan ümitliyim. Çocuklar niye depresyona girer?

12 Tokmak Petrolspor'da 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA Batman Petrolspor, Antalyaspor A2 takýmýndan 20 yaþýndaki golcü Semih Tokmak'ý renklerine baðladý. 22 MAÇTA 9 GOL'Ü VAR Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, Antalyaspor A2 takýmýndan 20 yaþýndaki golcü Semih Tokmak'la anlaþtý. Kýrmýzý-Beyazlý ekiple dünden itibaren çalýþmalara baþlayan Tokmak, geçen sezon 22 maçta 9 gol kaydetti. Antalyaspor'un A2 takýmýnda yetiþen Tokmak, Kýrmýzý-Beyazlý ekibin baþarýsý için formasýný terleteceðini söyledi. Belediyespor'da hazýrlýklar tamam Kýzýlcahamam'da yaptýðý kampýn ardýndan izne ayrýlan Çorum Belediyespor, son etap hazýrlýklarýna bugün Çorum'da baþlayacak. 12 günlük Kýzýlcahamam kampýnýn ardýndan 3 günlük izne ayrýlan Çorum Belediyespor bugün Çorum'da tekrar bir araya gelecek ve bugün öðleden sonra yapacaðý antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan idaresinde Çorum'da bir araya gelecek olan Çorum Belediyespor, yarýn yapacaðý antrenmanla kendi sahasýnda oynayacaðý sezonun ilk maçý olan Dersimspor maçý hazýrlýklarýna baþlayacak. Bugün saat 17.00'de baþlayacak olan antrenman Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda gerçekleþtirilecek.yasin Yücel Kamp süreci verimli geçti Stadyumu yetiþtirmek için gece gündüz çalýþacaðýz Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ahmet Karayýlmaz ve Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ile birlikte Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda incelemelerde bulundular. Yeni sezonda maçlarýn stada oynamasý için yapýlmasý gereken iyileþtirme çalýþmalarý bir kez daha görüþüldü. Daha önceden tespit edilen eksiklerin giderilmesi için çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý gerektiðini belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, stadyumu yetiþtirmek için gerekirse geçe gündüz çalýþacaklarýný belirti. Çalýþmalar hakkýnda bilgi Caner, þunlarý söyledi;" Stadyumdaki eksikler daha önce tespit edilmiþti. Kapalý tribünlerin yýkýmý tamamlandý. Açýk tribünlerde, giriþ kapýlarýnda ve soyunma odalarýnda eksikler var. Bu eksikleri gidermek için Ankara'ya giderek gerekli ödeneði bulmuþtuk.eksiklerin giderilmesi için bir an evvel çalýþmalarýn baþlamasýný bekliyoruz. Yeni Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Ahmet Karayýlmaz ve Emniyet Müdürümüz Osman Ak ile bir kez daha incelemelerde bulunduk. Yapýlmasý gerekenleri konuþtuk. Sezonun baþlamasýna az bir zaman kaldý. Gece gündüz çalýþarak stadyumu yeni sezona yetiþtirmek istiyoruz.gerekirse ben ve taraftarlarýmýzda insan gücü olarak destek vermeye hazýrýz. Bunun için çalýþmalarýn bu hafta baþlamasý gerekiyor. Þu anda tamamen bu iþi halletmek için çalýþýyoruz. Çözersek rahat edeceðiz. Yapýlacak iþler belli. Bir çözüm bulduk. Eðer baþlanýrsa yetiþir. Soyunma odalarý iþini çözeceðiz. Çýkýþ kapýlarýný yapacaðýz. Bu iþin çözülmesi için herkes iyi niyetle çalýþýyor. Biliyorsunuz yeni sezon 23 Aðustos'ta baþlýyor. Bizim ilk iç saha maçýmýz 30 Aðustos'ta. Dolayýsý ile çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý lazým. Bu hafta içinde çalýþmalarýn baþlamasý ve bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacaðýz. Spor Servisi Hamit Iþýk Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk, geride kalan Kýzýlcahamam kampý ve kombine satýþlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Takýmýn çok iyi bir kamp sürecinden geçtiðini belirten Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk, takýma destek saðlamak adýna kombine satýþlarýnýn da aralýksýz devam ettiðini söyledi. Iþýk "Kýzýlcahamam'da 12 gün süren bir kamp dönemi geçirdik. 12 boyunca yapýlan antrenmanlarla sezona en iyi þekilde hazýrlanmak için gayret sarf ettik. Teknik Direktörümüz Fahrettin Sayhan bazý futbolcularýmýzda tespit ettiði 23 Aðustos Pazar günü kendi sahasýnda Dersimspor'u konuk ederek sezona baþlayacak olan Çorum Belediyespor'un ilk maç saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor'un da yer aldýðý 3.Lig programýný açýklarken, Çorum Belediyespor ilk hafta maçýný 17.00'da oynayacak. Lige kendi eksik yönler üzerinde durdu ve onlarý sezona hazýr hale getirmek için çaba verdi. Yapýlan hazýrlýk maçlarýnda iyi bir kamp süreci geçirdiðimizin sinyallerini verdik. Ortaya koyduðumuz futbolla sezona büyük oranla hazýr olduðumuzu göstermiþ olduk. Özellikle son hazýrlýk maçýnda futbolcularýmýz iyi bir performans sergiledi. Önümüzdeki hata sonu baþlayacak olan lig öncesinde de kulübe gelir saðlamak amacýyla kombine satýþlarýmýz devam ediyor. Ýþ adamlarýmýzýn aldýðý kombine biletler takýma bir katký saðlýyor. Bu katkýlarla bu takým ayakta kalacak. Kombine alan ve takýma destek veren herkese teþekkür ediyoruz" dedi. Yasin Yücel Ýlk maç 17.00'da sahasýnda oynayacaðý Dersimspor maçý ile baþlayacak olan Çorum Belediyespor 2.hafta maçýnda ise Manavgatspor'a konuk olacak bu maç ise 17.30'da baþlayacak. Sýcaklarý dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, 3.hafta maçlarýnýn bazýlarýný 15.30'a çekerken, Çorum Belediyespor'un kendi sahasýnda oynayacaðý 3.hafta maçý ise 16.00'da baþlayacak.spor Servisi "Uyum ve motive dört dörtlük" Darýca Gençler Birilði Baþkaný Abdullah Örs sarý yeþillilerin Abant kampýný deðerlendirdi. Abdullah Örs gerek takým iç uyum gerekse motivenin dört dörtlük olduðunu söyledi. Darýca Gençler Birliði kulübü Baþkaný Abdullah Örs takýmýnýn Bolu Abant'ta devam eden kampýný deðerlendirdi. Kamp sürecinin çok y geçtiðini ve takýmda morallerin çok yüksek olduðunu belirten Örs bugüne kadar oynadýklarý üç hazýrlýk maçýndan ikisinin tamamlandýðýný ve tamamlanan iki maçtan da galip ayrýldýklarýný önce Fethiyespor'u ardýndan Ýnegölspor'u maðlup etmeyi baþardýklarýný dile getirdi. Abdullah Örs, Çatalcaspor ile oynanan ve ilk yarýnýn bitmesine birkaç dakika kala Tuncay Fýndýkçý'nýn sakatlanmasý nedeniyle yarýda kalan maçta da iyi bir futbol sergilediklerini belirtti. Abdullah Örs maçta göðsüne aldýðý darbeden ötürü hastaneye kaldýrýlan Tuncay Fýndýkçý'nýn ciddi bir sakatlýðý olmadýðýný ve yarýnki hazýrlýk maçýnda forma giyme ihtimalinin yüksek olduði olarak çok iyi takým kurduklarýný kaydeden Baþkan Abdullah Örs tercih ettikleri kamp yerinde gerek mevsimsel anlamda gerekse takým uyumu anlamýnda havanýn çok güzel olduðunu belirtip, "Hazýrlýk maçlarýnda skor ikinci plandadýr. Bu maçlarda takým iç motive ve uyumun çok iyi olduðunu, dört dörtlük olduðunu gördük" dedi. Abdullah Örs sarý yeþillilerin bu hava ve moralle lige çok iyi bir giriþ yaparak sezon sonunda tüm camianýn mutlu olacaðýna inandýklarýný dile getirdi. Mütevazý bir bütçe ile çok iyi bir takým kurduklarýna iþaret eden Abdullah Örs teknik adam konusunda da Yavuz Ýncedal þahsýnda çok iyi bir tercihte bulunduklarýný kaydetti. Geçen sezonlardan aldýklarý derslerle yüksek meblaðlý harcamalar ve flaþ diye tabir edilen transferler ile bir yere varýlamayacaðýný gördüklerini belirten Abdullah Örs gelinen aþamada þampiyonluðu hedeflediklerini, çok çalýþmalarý ve Allah'ýn izin vermesiyle þampiyonluk ipini göðüslemelerinin mümkün olduðunu sözlerine ekle-

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı