Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil - 1991"

Transkript

1 Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil Degerli Meslektaglarlm, Turk Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu meslegimizin sorunlarl ve iilkemizde Farmakoloji bilim dallnln dahada yucplmesi iqin yapllan girigimleri ve yapllacaklarl tartlgmak ve siz degerli uyelerimize duyurmak ve onerilerinizi almak uzere belirli arallklarla toplantllarlnl surdurmektedir. Bu arada degerli arkadaglmlz ve hocamlz Prof. Dr. i. Hakkl Ayhan'ln aktif girigimleri ile yeni bir dernek kuruldugunu ve dernegin adlnln "Klinik Noropsikofarmakoloji Dernegi" oldugunu her halde pek ~ ok uyemiz duymugtur. Farmakoloji ailesinin bu yeni derneginin merkezi A. U. TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim dalldlr. Bu yeni dernegimiz Prof. Dr. i. Hakkl Ayhan'ln organizasyonunda Ekim 1991 tarihleri araslnda Milas, Gulluk'te uluslararasl bir sempozyum duzenlemigtir. "Current aspects in Clinical Psychopharmacology" bagllgl ile organize edilen bu sempozyuma sahaslnln tanlnmlg aragtlrlcllan davet edilmigtir. Cok yararll olacaglna inandlglm bu sempozyum kugkusuz tum uyelerimiz iqin bir bilimsel ziyafet olacaktlr. Farmakoloji ailesini mutlu kllan bir diger olay degerli arkadaglmlz ve hocamlz Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp'in 1991 TUB~TAK bilim odulunu kazanmasldlr. Boylece ulkemizde degerli qallgmalar~ ile Farmakoloji bilimine uluslararas~ ustun duzeyde katkllarda bulunmug degerli uyelerimizin sayllar~ hlzla artmakta ve dernegimiz bunlardan onur duymaktadlr. Tum bunlara kargln geqen saylmlzda vurguladlglm bazl olaylar dernegimizin onurlu yagamlna darbe vurmaktadlr. Bunun en qarplcl ornegi bu saylmlzda goreceginiz bir gazete kupurunun ve i~eriginin bizi ve siz degerli arkadaglarlml qok uzecek bir nitelik taglmasldlr. Gazete kupuru Farmakoloji ailesini bu denli uzen olay~n nereden ve ' kimlerden kaynaklandlglnl aqlkqa gostermektedir. Bu ve buna benzer olaylar bizi kamu oyunda kuquk dugurur ve sayglnllglmlza onemli olqude darbe vurur. Yonetim - kurulumuzun bu olaydan duydugu uzuntuyu vurgularken gazete kiipurunde hedef allnan Hocamlz ve en buyugumuz Prof. Dr. Alaeddin Ak~asu'nun emekli olsa dahi degigmez bagkanlmlz oldugunu bir defa daha vurgulamak ister. Geqen saylmlzda size duyurdugumuz "Astlm patogenez ve tedavisinde yeni geligmeler" bagllkll sempozyumu 2 Kaslm 1991 tarihinde Gazi ~niversitesi TIP Fakultesinde yapllacaktlr. Degerli meslektaglarlml sempozyumda gormek dilegi ile hepinize iqten saygllar sunarlm. Prof. Dr. R. Kazlm TURKER

2

3 PROF. DR. ORHAN N. ULUTIN Prof. Dr. R. KGzlm Turker Ulkemizin yetigtirdigi qok az sayldaki saygln bilim adamlarlmlzdan I. U. Cerrahpaga TIP Fakultesi ogretim uyesi Prof. Dr. Orhan N. Ulutin geqtigimiz Temmuz aylnda yag haddi nedeniyle emekliye aynldl. [Jlkemizin ve qallgtlg~ kurumun adlnl uluslararasl platformda defaatqa duyurmug ve sayglnllk kazandlrmlg bu buyuk bilim adamlnln yagamlndan bazl noktalarl genq bilim adamlarlna duyurmak onu yaklndan tan~yanlar iqin mutluka yerine getirilmesi zorunlu bir gorev olmalldlr. Zira saygln bilim adamlar~mlzln yagam oykuleri, bilime yonelmig gen~ler iqin kitaplardan kolayca ogrenemeyecekleri birer derstirler. Ulutin'le ayni bilim dallnln uzmanlar~ degiliz. Ancak bu se~kin aragtlrlclnln dunya bilim litemraturune olan katkllarlnl ve ozellikle damar endotelinin fizyolojik iglevleri hakklndaki buluglarlnl, kendi qallgma alanlma yaklnllgl nedeniyle yaklndan incelemek flrsatlnl elde ettim ylllndanberi tanldlglm ve dostluk kurdugum bu buyuk bilim adamlnl tanltlrken onun erigilmesi guq aragtlrlclllk yetenegini, ustun insani niteliklerini ve katlkslz Ataturk hayranllglnl ve yurt sevgisini sergiliyebilirsem kendimi mutlu sayacaglm. Ulutin, henuz yurumeye baglamlg kuquk bir qocugun etraflnl kegfetme, blktlrlrcaslna sualler sorma ve tum gorduklerini haflzaslna slgdlrma yeteneklerini, emekli oldugu 67 yaglna kadar hiq eksiltmeden devam ettirmig ve kugkusuz yagaml boyunca devam ettirecek ender yaradlllgta bir insandlr. Kargllagtlglm her an kendi aragtlrma alanl ile ilgili cevapland~r~lmas~ son derece guq sualleriyle kargllaglr ve tartlgmaya gireriz. Bu tartlgma ortaml onun taraflndan ozellikle hazlrlanlr ve bilmedigim pek qok geyi ogrenme olanagl elde ederim. Ustun bagarlslnln onemli gizi zannedersem bu huyunda yatmaktadlr. igte bu nedenle bilgi, gorgu ve dugijncelerini qok comertqe etraf~ndakilere ileten ve dolaylsiyle ~niversitelerimize pek qok eleman. yetistiren ve- bir Universite hocaslndan bek16nen aragtlrma alanlnln devaml~l~g~n~ saglayan en. onem! vecibeyi yerine getirmig bir bilim adamldlr Ulutin. Ulutin'in qallgmalarl buyuk olqutlerde TUBITAK taraflndan desteklenmigtir. Kurdugu Hemostazis unitesinde ustun duzeyde bilim ve beyin uretimi yapmlgtlr li ylllardan sonra bu kurumdan gerekli destegi gorememig buna ek olarak ~niversiteside qallgmalarlnl elinden gelen her geyi yapmlg ve hatta bu buyuk bilim adamlnln onurunu zedeliyecek eylemlerde bulunmugtur. Ne var ki Ulutin'i tanlyan ve bilimsel erkini qok iyi bilen batllllar onun kafaslndan yararlanmlg ve qallgmalarlnl gunumuze kadar desteklemig ve eminim desteklerneye devam edeceklerdir. [Jlkemizde ve ulkemiz dlglnda duzenledigi bilimsel toplantllarda bilimin evrensel niteligini eyleme donugturmug ve her biri birer bilgi hazinesi olan kitaplar yaylmlamlgtlr. Ulutin bir Ataturk hayranldlr. Onun "yagamda en gerqek yo1 gosterici, bilim ve fendir" ozdeyigini bizzat kendinde uygulayan ve etraflna uygulatan ve ogrencilerini bu dugunceden hiq odun vermeden yetigtiren bir bilim adam~dlr. Uluslararasl duzeyde yapt~gl bilimsel yaylmlarla Ataturk'e laylk bir kigi olmanln hakll - gururunu taglmlgtlr. Son ylllarda Ataturk devrimlerine kargl girigilen saldlrllar ve yozlagtlrma girigimleri Ulutin'i qok rahatslz etmigtir. Ataturk'un "Ne mutlu Turkum diyene" ozdeyigini belkide en iyi kavramlg ender rastlanan hocalardand~r. Uluslararasl bilimsel toplantllarda yaptlg~ konugmalarda bir noktayl aydlnlatmlg ve bir yere damgasln~ vurmu9 Turk bilim adamlarlnln adlar~nl defaatqa tekrarlar ve boylece bizde de bir bilim esprisi oldugunu yllmadan duyururdu. Cok defa onemli kegifleri ile adlarlnl tekrarladlglrnlz yabancl bilirn adamlarlnln ustunluklerini takdir eder, fakat hemen arkaslndan "bu duzeyde insanlar bizdede vardlr sakln aqatjlllk kompleksine kapllmaylnlz" diye bilim adamlarlnl motive ederdi. Ulutin'in emekli olup kogesine ~ekilecegine inanmak benim iqin son derece guqtur. Cunku bu aragtlrma tutkunu insanln aktif ara~tlrmadan yoksun blrakllmasl kendisinde mutlaka bir "yoksunluk sendromu" olugturur. Bunu onlemek iqin o her an istedigini bulmaya, yani ara~tlrma ve inceleme yapmaya gayret edecektir. inanlyorumki bunlarl buyuk olqutlerde d~g bilim dunyaslnln kendisine kargl olan sonsuz guveni ve ilgisinden kaynaklanacaktlr.

4

5 Levent, Begonya sokaktaki evinden i~eri girdiginizde daha e~ikten bagl~yarak, yatak odaslna kadar kitaplar, makaleler, dergilerle dolu oldugunu goreceksiniz. Yeni yay~mlanm~~ bir makalesi veya editoru oldutju bir kitab~ ayak ustu tanltma ve onemli noktalarlnl vurgulama onun zevk duydugu ve vazgeqemeditji hobisidir. Du~unuyorumda acaba emekli oldugu kurum bu plr~l p~r~l katadan batll~lar kadar yararlanabilecek mi? Eger bunu yapabilirlerse ge~mi~teki onemli hatalartn~ k~smen tamir edeceklerdir. Ama bir konuda kesinlikle eminin ki Turk Hematoloji Dernegi, Turk bilim adamlar~ ve hangi bilim dal~nda olursa olsun geng Turk ara~t~rmac~lar~ bu se~kin hocalarlnln onurlu yasamlnl daima ornek alacaklard~r. I Emekli baqkan olur mu? I "Farmakoloji", ilaqlann etki ve ku-myla ugra- $an bilim.. Yunancada "farmakon" ilaq demek ya.. Fhfmakoloji, iiniversitelerimizde bir ana bilim dah.. Oniversite ayesi farmakologlar, iiq ydda bir, ana bilirn dah ba~kanlanni seqiyorlar.. Istanbul Oniversitesi Cerrahpa~a TIP fikiiltesi Emekli generallere, "emekli diye hitap e- dilrnez yp... aplu onun gibi.. 6 Ternrnuz 1991 tarihli Sabah Gazetesinde yay~rnlanrnl~ bir ilan~ hig yorurn yaprnadan degerli rneslektaglar~rn~z~n goru~lerine sunrnak iizere Bultenirnize aynen al~yoruz. Turkiye'de Farrnakoloji'nin yerle~rnesi ve geli~rnesinde Ord. Prof. Dr: Akil Muhtar'dan sonra en buyuk katkls~ olan hocarn~z Prof. Dr. Alaeddin Ak~asu ernekli olsa dahi ailernizin degivrnez lideri ve bagkan~dlr.

6

7 Farmakoloji ailesine yeni kat~lan arkadaqlar~m~zdan, dernegimize uye olmak iqin baqvurular olmaktad~r. Bu arkadaqlarlm~zln uyelik kayd~n~n yap~labilmesi iqin ekte sundugumuz formlar~ doldurup, 1 adet vesikal~k fotograf ve giriq aidatln~n yat~r~ld~g~n~ gesteren posta qeki dekontunun bir kopyaslyla birlikte dernek yazlqma adresine gandermeleri gerekmektedir y111 iqin giriq aidat~ TL. ve uyelik aidatlda TL.dlr. Bu aidatlar Turk Farmakoloji Derneginin nolu posta qeki hesapma yat~r~lmal~d~r. Sundugumuz kay~t formlar~, fotokopiyle qogalt~larakda baqvurular yap~labilir. Ad1 ve Soyadl Baba ad1 Ana ad1 Uyrugu Dogum Yeri Do4um Ylll ikametgah adresi : fg adresi Meslegi Telef on no NUfus ciizdanl kaydi ile ilgili bilgiler: Vilayeti Hazasi Nahiye Hoyu-mahalle Soka41 Ev no, Cilt noo Sahife nun Meden!. hali Ciizdan no, Yukaridaki bilgiler bana aittir,

8

9 TURK FARMAKOLOJ~ DERNEG~ BASKANLI~INA ANKARA ayl~k Dernege uye olmak istiyorum. Senelik aidatlrn~ - olarak y~ll~k Gerekli i~lemin yapllmaslnl rica ederim.... lira odeyecegim. Aday~n : Ad I... Soyad~... isi... Mezun oldugu Universite ve Fakulte:... Adresi : Turk Farmakoloji Dernegine uye olmak isteyen Sayln uyelige kabuliinu tavsiye ederiz. i mza... Ad I... Ad I... Soyad~... Soyad~... Uye kay~t No :... Uye kay~t No... i mza... imza... Say~n... Turk Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu... tarihli oturumunda talebiniz uzerine asli.. sizin Dernege - uye olarak kabul edilmenize karar vermistir. Ba~ar~lar diler, uye kay~t defteri slra nu- = fahri maranlzln... oldugunu bildiririrn. Turk Farmakoloji Dernegi Ba~kan~

10

11 istekleriniz uzerine bultenimizin bu say~slnda, Yuksektbgretim Kurulu Dokumantasyon Merkezi'ne gelen Farmakoloji'yle ilgili mecmualarln- adlarln~ ve hangi say~dan itibaren mevcut oldugunu belirten bir liste verilmigtir. Bu dergilerden faydalanmak i~in, aqag~da fotokopisi verilen formun doldurularak, fakulteniz kutuphanesi arac~l~g~yla Yuksekijgretim Kurulu Dokumantasyon Merkezine ulaqt~rmanlz gerekmektedir. Formu fakulteniz kutuphanesinden temin edebileceginiz gibi, gerektiginde aqag~daki formu fotokopiyle ~ogaltarak kullafiman~zda mumkundur.

12

13 ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA. + SUPPLEMENTS 1983, 52. ADVANCES IN BEHAVIORAL PHARMACOLOGY 1984, 4. ADVANCES IN BIOCHEMICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 1983, 36. ADVANCES IN DRUG RESEARCH ADVANCES IN HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY 1984, 3. ADVANCES IN PHARMACOTHERAPY 1982, 1. ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, THROMBOXANE AND LEUKOTRINE RESEARCH ADVERSE DRUG REACTIONS AND ACUTE POISONING REVIEWS 1985, 4. ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 1983, 2t,. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 1985, 27. ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIE ET DE THERAPI ARZNEIMITTEL - FORSCHUNG / DRUG RESEARCH 1983, 33. BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 1983, 32. BIOMEDICINE AND PHARMACOPTHERAPY 1985, 39. BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 15. BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1983, 78. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1983, 61. CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 1985, 14. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 1984, 11. CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY 1985, 8. CURRENT ADVANCES IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 1984, 1. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 1985, 15. DRUG AND CHAMICAL TOXICOLOGY 1984, 7. DRUG AND COSMETIC INDUSTRY 1983, 133. DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 1984, 10. * - DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 1984, 4. DRUG INTELLIGENCE AND CLINICAL PHARMACY 1983, 17. DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 1983, 11. DRUG METABOLISM REVIEWS 1983, 14. DRUG THERAPY 1983, 13. DRUGS 1984, 27. DRUGS OF CHOICE DRUGS UNDR EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 1985, 11. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 24. EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMAKINETICS 1985, 10. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1982, 86. FARMACO 1983, 38. GENERAL PHARMACOLOGY 1983, 14. IMMUNOPHARMACOLOGY 1984, 7. INDIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1983, 27. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY. THERAPY AND TOXICOLOGY 1984, 22. INTERNATIONAL JOURNAL OF CRUDE DRUG RESEARCH 1983, 21. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 1985, 7. JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1983, 33. JOURNAL DE PHARMACOLOGIE 1983, 14. JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG EDUCATION 1985, 40. JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY 1984, 4. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY + SUPPLEMENT 1984, 6. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 23. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 1985, 5.

14

15 JOURNAL OF DRUG EDUCATION 1985, 15. JOURNAL OF DRUG ISSUES 1985, 15. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 1985, 13. JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 1985, 7. JOURNAL OF PHARMACOBIO - DYNAMICS 1984, 7. JOURNAL OF PHARMACOKINETICS AND BIOPHARMACEUTICS 1983, 11. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL 1984, 11. JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 1983, 224. JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY. + SUPPLEMENTS 1983, 35. JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1984, 7. METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY 1984, 6. MOLECULAR PHARMACOLOGY 1983, 23. NAUNYN - SCHMIEDEBERG'S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 1984, 325. NEUROPHARMACOLOGY 1983, 22. PEDIATRIC PHARMACOLOGY 1985, 5. PHARMA INTERNATIONAL PHARMACOLOGICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 1983, 15. PHARMACOLOGICAL REVIEWS 1983, 35. PHARMACOLOGIST 1983, 25. PHARMACOLOGY 1983, 26. PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1984, 24. PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 1984, 20. PHARMACOTHERAPY 1984, 4. PHARMATHERAPEUTICA 1984, 4. PROGRESS IN BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 1985, 20. PROGRESS IN DRUG RESEARCH 1983, 27. PROGRESS IN HORMONE BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY PROGRESS IN NEURO - PSYCHOPHARMACOLOGY AND BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1985, 9. PSYCHOPHARMACOLOGY 1984, 82. PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN 1983, 19. RATIONAL DRUG THERAPY 1983, 17. RESEARCH COMMUNICATIONS IN CHEMICAL PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 1984, 10. REVIEWS IN PURE AND APPLIED PHARMACOLOGICAL SCIENCES REVIEWS OF PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AN-D EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY 1984, 99. SIDE EFFECTS OF DRUGS ANNUAL 1984, 8. THERAPEUTIC DRUG MONITORING 1985, 7. TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1983, 67. TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 1984, 5. WESTERN PHARMACOLOGY SOCIETY. PROCEEDINGS 1983, 26.

16

17 TURK FIRMAKOLOJ~ DERNE~~ taraflndan TUB~TAK'I~ katk~lar~yla 2 Kas~m 1991 tarihinde, Gazi Oniversitesi TIP Fakiiltesi Konferans Salonunda "Brongiyal Ast~m Patogenez ve Tedavisinde Yeni Geliqmeler" konulu bir sempozyum diizenlenmiqtir. Sempozyum programtnl ve kat~l~m formunu sunuyoruz. TUm iiyelerimizi sempozyumda g6rmek isteriz Ac111s Prof.Ur. H.Kazlm TuHKkH T. Farmakoloji Uernegi Genel Baskan1 Prof.Dr. Enver HRSANOGLU G.u. Tlp Fakultesi Dekanl 1. OTURUM OI'URUM BASKANI: Prof.Dr. Alaattin AKCASU 91 I:> - 9 z. 1:> Solunum Yollarinda Noronal Regu 1 asyon Prof.Dr. Nustafa ILHAN 9.31>-9~c> Solunum Yollari Noropeptidleri. Prof.Dr. ilker KANZIK ~1:1 fmml~nolojik Mekanizmalar Prof.Dr. Figen EHSOY 101"-10"" Mast Hucreleri ve Monoaminler Prof.Dr. Alaattin AKCASU 10.~~:~- lo-f:' Tartlsma 1(-Jst:>-11 A'> RRR 2. OTURUN OTURUM BASKANI: Prof.Dr. Melih ALTAN 111c'-11~'2 Prostaglandinler ve PAF Lokotrienler 1 s 1:) Epitelial Faktorler 12~':'-12zt:a Tartlsma - - l l. ~ ~ : ~ - ~ l ~ t : ~ :' ':":' YEMEK ARASI Prof.Dr. Sevim ERCAN Doc.Dr. Mehmet MELLi Doc.Dr. inci SAHiN I 3. OTURUM OTURUM BASKANI: Prof.Dr. Turkan TATLlClOGLU 141>1:1-14zt:> Bronsiyal Astlm Tedavisinde Gene1 ilkeler 14~1: Bronsiyal Astlmda Sempatomimetikler Prof.Dr. izzet BAHIS ve Ksantinler Prof.Dr. Sezen KOSAY 1441='-150c' Bronsiyal Astlmda Kortikosteroidler ve Kromonlar 1 s~:>t:>-l ~ZS:> Antikolinerjik ilaclar r f r Doc.Dr. I'.firda BOKESOY Sule OKTAY t:' Tartlsma 4. OTURUM OTURUM BASKANI : Prof. Dr. R. Kaz lm T~JHKER 161>'>-16":' ilaclara Bag11 Qstlm Prnf.Dr. bsl I ozeh 16zt:~- 164'' DiQer Farmakolojik Yakla5lmlar Prof.Dr. Hakan ZENGiL lh4"-17"" Tartlsma ve Kapanls

18

19 KRTILMR FORWU L' FIdl Soyadl : Kururnu : Simpozyurna Katllmak isteyenlerin bu formu doldurarak asaqldaki adrese gondermeleri ve katilma ucretlerini de Yap1 ve Kredi Bankasl, Hacettepe Subesi, Nolu hesaba yatlrrnalarl rica olunur. Katllrna ucreti L,.. OQretirn uyeleri : TL. Aragtlrrna Gorevlileri ve Uzmanlar : TL. Bilgi icin : Prof.Dr. ilker KRNZIK Gazi universitesi -Eczaclllk Fakultesi Etiler/FINKARR Tel :

20

21 Biiltenimisin daha ijnceki say~lar~nda duyurduqumuz gibi, uyelerimizin 1989 ve daha sonraki y~llara ait uluslararas~ yay~nlar~n~ yay~nlamak uzere bekliyoruz. Bu say~m~zda, DOG. Dr. Sule OKTAY'ln uluslararas~ yayln listesini bulacaks~n~z. DiQer uyelerimizinde yay~nlar~n~ gondermelerini bekliyoruz. YEGEN, B., DEDEOGLU A., AYKAC I., OKTAY $., YALClN S. Effect of cold - restraint stress onglutathione and lipid peroxide levels in the liver and glandular stomach of rats. Pharmacol Res 1990; 22 : KURTEL H., YEGEN BC., DEDEOGLU A., ULUSOY NB., OKTAY $. Muscarinic receptor subtypes of guinea - pig gallbladder smooth muscle. Arch Int Pharmacodyn Ther 1990 ; 308 : YEGEN, BC., TANKUT E., G~JMEN N., BAYRAM M., OKTAY $., ULUSOY NB. Inhibition of cholecystokinin - induced gallbladder contraction by pirenzepine and atropine in man. Digestion 1990; 45 : AKTAN S., AYKUT C., ERCAN S., OKTAY $., YEGEN B., KELE$ E., AYKAC I. The alterations of leukotriene C 4 and prostaglandin E 2 levels following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 1991 ; 42 : ONAT FY., KURTEL H., YEGEN BC., LAWRENCE R., OKTAY A., OKTAY S. Site of action of grayanotoxins in mad honey in rats. J Appl Toxicol 1991 ; 11 : ONAT FY., KURTEL H., YEGEN BC., LAWRENCE R., OKTAY A., OKTAY 3. Mad honey poisoning in man and rat. Rev Environ Health 1991; (basklda). ULUSOY NB., OKTAY $., YEGEN B., TANKURT E. Cholecystokinininduced contractions in the opossum gallbladder (letter). Gastroenterology 1991 ; 100 : 847. AKTAN S., AYKUT C., OKTAY $., YEGEN B., ERCAN S. Nicardipine reduces the levels of LTC4 and PGE2 following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Aclds 1991 ; (basklda). KARAHAN F., ALICAN i., OZKUTLU U., ONAT F., YEGEN BC., ULUSOY NB., OKTAY $. Muscarinic Receptor Subtypes of Guinea Pig Common Bile Duct. Archieves Internationales de Pharmacodymanie et de The rapie 1991; (basklda).

22

23 MARMARA ~JN~VERS~TES~ TIP FAK~JLTES~ FARMAKOLOJI ANAB~L~M DALl 1982 ylllnda kurulan Marmara ljniversitesi TIP Fakultesi, 1 Kas~m 1983 ylllnda egitim ve ogretim faaliyetlerine baglamlgtlr. ogretim dili ingilizce olan TIP Fakultesinde Farmakoloji ogretimi 1985 ylllndan bu yana surdurulmektedir. TIP Fakultesi yanlnda Sagl~k Hizmetleri Meslek Yiiksek Okulu Hem~irelik ve Radyoloji bolumlerine de Farmakoloji dersleri verilmektedir. Anabilim dal~ ba~kanllglnl kurulugundan bu yana Prof. Dr. Kemal BERKMAN yurutmektedir. Marmara Universitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallnda DOC;. Dr. Sule OKTAY ogretim uyesi olarak, Dr. Alpaslan DEDEOGLU, Dr. Filiz ONAT, Dr. Funda KARAHAN doktora ogrenimi yapan ara~tlrma gorevlileri olarak bulunmaktadlrlar ylllnda kendi yerine ta51nan Farmakoloji Anabilim Dal~ Laboratuvarlarlnda Fizyoloji ve Gastroentoroloji Bilim Dallar~yla ortak olarak yapllan muskarik reseptorlerin ~egitli dokulardaki alt tipleri ayrlca Fizyoloji Anabilim Dallyla ortak olarak yapllan kan baslcl regulasyonunda rol oynayan mekanizmalar, stress ulseri tedavisi, analjeziyle ilgili C;e$itli ~all~malar ve t~p Fakultesi hastanesindeki bazl klinik dallarla baolantll~ olarak ilac; duzey tayini yapllmaktadlr Sandoz Farmakoloji bilim odulleri yarl~maslnda 2. lik ve 3. luk odulleri bu anabilim dallnln, dioer -bilim dallar~yla ortakla~a yaptlgl C;all$malara verilmigtir.

24

25 VASKULER DUZ KAS GEVSET~C~ FAKTOR (MDRF) Ecz. Hilal ALTIPARMAK Gazi [Jniversitesi Eczacll~k Fakijltesi Ilk kez 1980'de endotelden gevqetici bir faktor (EDRF) salindlgl ve bu faktorun vaskuler duz kas hucrelerinde gevqemeye neden oldugu bildirilmiqtir (1). Daha sonra yapllan qal~qmalarda EDRF'nin farmakolojik ve kimyasal ozelliklerinin nitrik oksit (NO) ile yakln benzerlik gosterdigi ve NO olabilecegi one surulmuqtur (2). Diger yandan endoteli kazlnml~ s~g~r pulmoner arter hiicrelerinden perfuzyonla MDRF ad1 verilen vaskijler duz kas gevqetici bir faktor sal~ndigl kaskat - biyoessey yontemi ile endotelsiz slg~r pulmoner arter halkalar~nda saptanm~gt~r (3). MDRF'nin biyolojik aktivitesinin EDRF gibi superoksit dismutaz ile arttlgl ve oksihemoglobin ile ortadan kaldlrllabildigi gosterilmi~tir. Ayr~ca NO'nun endojen substrat1 oldugu bilinen L - arjinin (4) ile 24 saat inkubasyon suresi sonunda arter halkalar~nda endotelden bagimsiz bir gevgeme olugtugu saptanmlgtlr. L - arjininden arltllml~ arter halkalarinda bu gevgemeye siklik GMP ve nitrit birikirninin eglik ettigi ve bu yanltlarin N - nitro - L - arjinin, metilen mavisi ve oksihemoglobin ile inhibe edildigi gozlenmigtir (3). Sonu~ta vaskuler duz kasdan farmakolojik, fizyolojik ve kirnyasal ozellikler bakimlndan NO'ya yaklndan benzerlik gosteren bir gevqetici bir faktor sal~vermesinin, in vivo endotel hasarln bulundugu durumlarda, qiddetli vazokonstriksiyon ve vazospazmin ender olarak oluqmaslnln nedenini aq~klaylcl bir olgu olabilecegi duqunulmektedir. KAYNAKLAR 1 - Furchgott RF and Zawadski JV (1980) Nature (London) 288, Palmer RMJ, Ferrige AG, Moncada S (1987) Nature (London) 327, Wood KS, Buga GM, Byrns RE, lgnarro LJ (1990) Biochem. Biophys. Res. Comm. 170 (l), Palmer RMJ, Ashton DS, Moncada S (1988) Nature (London) 333,

26

27 5. Eylul : TIP Alanlnda Bilimsel Yayinlar. istanbul Cerrahpa~a TIP Fakultesi ve TUBITAK TIP Ara~tlrma Grubu. istanbul Universitesi Cerrahpa~a TIP Fakultesi Toplant1 Salonunda araslnda yapllacak ve tum izleyicilere aqk. Eylul 30 - Ekim : Biology of Nitric Oxide, London, UK. Ms G. Mason, IBC Technical Services Ltd, Bath House, 56 Holborn Viaduct, London EC 1A 2EX, UK. Ekim : Current Aspects in Clinical Psychopharmacology, Gulluk, Tijrkiye. Dr. Seher Korkmaz, Ankara Universitesi TIP Fakultesi, Farmakoloji Anabilim Dal~, Sihh~ye 06339, Ankara. Kas~m : 9th International Symposium on Atherosclerosis. Chicago, USA. Prof. Y. Stein, PD Box 983, Jerusalem Israel. Kas~m : Molecular Neuro biology : Structure and Function of Neurotransmitter Receptors and Ion Channels, Paris, France. Dr. J. Hende Kovic, European Science Foundation, Iguai Lezay - Marnesia, F Strasbourg, France. Kas~m : K~zllcahamam, Ankara. Mutasyon Kursu. Turk Tabipleri Birligi Sonbahar Okulu , Duzenleme Kurulu. Mithatpa~a Cad. 62 / Yeni~ehir / Ankara. Nisan : Brain Research Association 9th National Meeting, Nottingham, UK. Dr. R. W. Clarke. Dept. Physiology and Environ. Science, Univ. Nottingham, Sutton Bonington, Loughborought LEI2 5RD, UK. m

28

29 H A B E R L E R - Ankara Universitesi Eczacll~k Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~ Otjretim Uyesi Prof. Dr. Orhan Altlnkurt, May~s 'de emekliye aynlmlst~r. Hocam~za tiizmetlerin- den oturu tesekkur eder, yeni yagamlnda mutlu satjl~kl~ gunler dileriz. - Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastlrma Kurumunun 1991 y111 TIP Bilim odulune Hacettepe TIP Fakultesi Farma- koloji Anabilim Dal~ Bagkan~ Prof. Dr. S. OQuz Kayaalp lay~k gorulmustur. Hocam~z~ kutluyoruz. - Dernetjimiz uyelerinden Ataturk Universitesi TIP Fa- kultesi Fizyoloji Anabilim Dal~ Baskan1 Prof. Dr. Uner Tan Amerikan Biyografi Enstitijsu'nce 1991 ylllnln bilim adam1 se~ilmigtir. Hocamlz~ kurtuyoruz. TURK FARMAKOLOJI DERNEG~ B~JLTEN~ Turk Farmakoloji Dernegi Yayln~ Sahibi Prof. Dr. Kaz~rn TURKER Sorumlu Yay~n Muduru Prof. Dr. ilker KANZIK Yay~n Kurulu Prof. Dr. Meral TUNCER Prof. Dr. Sevirn Ercan prof: Dr. Melih ALTAN Doc. Dr. Mehrnet MELLI Doc. Dr. Nurettin ABACIOGLU Dr. Eyijp ~abri AKARSU Teknik Kurul Dr. Mehrnet UGUR Uzm. Ecz. Tanju OZCELIKAY = Dr. Ersin YARlS Dr. Sarni EREN Ecz. Bahar TUNCTAN Bultende yay~rnlanan yaz~lar~n sorurnlulu~u, yazarlarlna aittir. Bulten, iicretsiz olarak,turk Farmakoloji Dernegi uyelerine gonderilir.

30

31 G~JNDE TEK DO2 UYGULANAN TEK SEFALOSPOR~N seftriakson. Farmakokinetik ijzellikleri sayesinde gijnde tek doz uygulanma avantajl olan.. Solunum yolu, deri ve yumu~ak doku, uriner sistem. kemik ve eklem enfeksiyonlan. intraabdominal enfeksiyonlar, gonore, pelvis enflamatuvar hastallg~, bakteriyel septisemi. menenjit ve cerrahi profilakside yuksek klinik ve bakteriyolojik basan saglayan. Du~uk yan etki s~kllg~yla mukemmel hasta uyumu sunan.. Tedavi maliyeti aqs~ndan ekonomik,. im enjeksiyon ipin : 0.59 seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iperen flakon ve 2ml %l'lik lidokain HCI pozeltisi i~eren qozucu ampul lg seftriakson'a evdeger seftriakson sodyum i~eren flakon ve 3.5 ml % l'lik lidokain HCI ~ozeltisi iperen qozucu ampul iv enjeksiyon i ~in : 0.59 seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 5ml distile su i~eren pozucu ampul lg seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum i~eren flakon ve loml distile su iqeren pozucu ampul Ayrlnt~l~ bilgi firmamlzdan temin edilebilir. FAKO IlACLARl A.$ Leverll - ISTANBUL

32

iki ayda bir yaylmla

iki ayda bir yaylmla Say1 : 7 iki ayda bir yaylmla Sayg I Deger Meslektaglar~m, Bultenimizin yaylmlanmaslndan sonra geqen sureq iqinde Dernegimize uye olan meslektaglar~m~z~n saylslnda anlamll art19 oldu. Bu durum ulkemizde

Detaylı

Sayr : 52 iki ayda bir yayrmlanrr KASIM 1998

Sayr : 52 iki ayda bir yayrmlanrr KASIM 1998 Sayr : 52 iki ayda bir yayrmlanrr KASIM 1998 ICINDEKILER I. Onsoz Degerli Meslekdqlarrm, Son giinlerin, bizim aqimizdan, g&cl bir haberi, sizlerin de gnzetelerden okuyup televiqvonlard(in dinlediginiz

Detaylı

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Ulusal Kongrenin Genel Bir Değerlendirmesi: Lazopeptitlerin Keşfine Doğru.. Türk Farmakoloji Derneği XXVII. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SAYI:107 OCAK-MART 2011

SAYI:107 OCAK-MART 2011 SAYI:107 OCAK-MART 2011 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TFD Yönetim Kurulu 2010 Yılı Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu Türkiye de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği Çalışma Toplantısı nın ardından Bir başka DAFT

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 121, EYLÜL EKİM 2013 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 113, MAYIS HAZİRAN 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. İÇİNDEKİLER Önsöz 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 4 7 Kasım 2013 Rixos Lares, ANTALYA www.tfd.org.tr/kongre

Detaylı

SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:102 EKİM-ARALIK 2009 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Prof. Dr. Gültekin Sunam ı yitirdik Hocamız Prof. Dr. Gültekin Sunam ın ardından Bir kitap üzerine ve Gültekin Hoca ya dair... Antihipertansif

Detaylı

T. C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T. C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü T. C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 Yılı Özdeğerlendirme Raporu SUNUŞ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler gereğince,

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2013 Sayı: 8 ISSN: 1309-4769 www.vetfarmatoks.org.tr BAŞLARKEN Saygıdeğer meslektaşlarım;

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ THD Eylül 2009 Sayı 3 2009 MARDİN KAPI ŞEN OLDU TÜRK HEMATOLOJİ OKULU MARDİN DE BULUŞTU EHA 2014-2015 KONGRESİNE ADAYIZ Hepimizin bildiği gibi Avrupa

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 19 22 Ekim 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İletişim: info@t bd.org.tr Sayı: 7 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013)

İletişim: info@t bd.org.tr Sayı: 7 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013) İletişim: info@t bd.org.tr (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013) Yedinci Sayımızdan... Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt Fizyoloji Ailesinin Degerli Üyeleri; Bir önceki sayımız yayına hazırlanırken, Prof. Dr. Oğuz Kerim

Detaylı

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE

4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE 4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~SC~L~GE Mevliit CAN Cal~qma ve Sosyal Giivenlik Bakanllg~ Bas iq Miifettiqi 25.08.1999 tarihli ve 4447 say111 "igsizlik Sigortas~ Kanunu", 08.09.1999 gun ve 23810 say111

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 115, EYLÜL-EKİM 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı 4-6 Mart 2009 Ilgaz, Kastamonu SEMİNER ÖZETLERİ Murat OLUKMAN Ceren

Detaylı

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI

21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI www.uroturk.org.tr 21. ÜROLOJİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANKET SONUÇLARI İstanbul LütŞ Kırdar Kongre Merkezinde 30.10.2010-03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal

Detaylı

2013 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU SUNUŞ Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans programının amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ THD Sayı 2 2009 Haziran 2009 GİRDİK; SCI-E DEYİZ! TJH NİN BÜYÜK HEDEFİ GERÇEKLEŞTİ Türk Hematoloji Derneği nin resmi bilimsel yayın organı olan Turkish

Detaylı

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu

Prof. Dr. Mine Yurtseven Ertem emekli oldu Değerli Üyelerimiz, Yaz dönemine ait bültenimiz değerli hocamız Prof. Dr. Candan Özoğul un katkılarıyla hazırlandı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Derneğimizin süreli yayını olan Cell and Tissue Biology

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur".

UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI. Girig. Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur. UST KADEME YONETICILERININ VE YARGICLARIN YETI~TIRILMESI Atilla INAN Sayl~fay Uzman Denet~isi ve Kamu Yonetimi Uzmanl "Her Alanda Ust Kademedekiler Iyi Olmazsa Halk da Bozulur". Konfucyiis Girig Ister

Detaylı

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor S olunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır a ktüel A ustos 2013 www.solunum.org.tr YIL 4 / SAYI 12 / SSN: 1309-5285 BAŞKAN'DAN TÜSAD'ın 43. YAŞGÜNÜ MESAJI TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek

Detaylı

TürkHematoloji HematolojiDerneği

TürkHematoloji HematolojiDerneği TürkHematoloji HematolojiDerneği Ocak-Şubat 2013 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ THD VE EHA ORTAKLIĞI TRABZON'DA DEVAM EDİYOR Türk Hematoloji Derneği, Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) ile ortak

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:93 TEMMUZ-EYLÜL 2007

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:93 TEMMUZ-EYLÜL 2007 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:93 TEMMUZ-EYLÜL 2007 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yan tlar n Gözlenmesi ve Görüntüleme Bafll kl XIV. Farmakoloji E itim Sempozyumu Diyarbak

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. Prof. Dr. Atilla ERTAN Yine Aram zda Sayfa 2 Diş Hekimleri Odas Sayfa 6 Nurcan n Alt n Madalya Sevinci Sayfa 11 Prof. Dr Bedri UZUNALİMOĞLU Sayfa 12 UGH 2004 Günlü ü Kongre Gazetesi 2 Eylül 2004 Say :

Detaylı