Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil - 1991"

Transkript

1 Say1 : 9 iki ayda bir yaylmlanlr Eyliil Degerli Meslektaglarlm, Turk Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu meslegimizin sorunlarl ve iilkemizde Farmakoloji bilim dallnln dahada yucplmesi iqin yapllan girigimleri ve yapllacaklarl tartlgmak ve siz degerli uyelerimize duyurmak ve onerilerinizi almak uzere belirli arallklarla toplantllarlnl surdurmektedir. Bu arada degerli arkadaglmlz ve hocamlz Prof. Dr. i. Hakkl Ayhan'ln aktif girigimleri ile yeni bir dernek kuruldugunu ve dernegin adlnln "Klinik Noropsikofarmakoloji Dernegi" oldugunu her halde pek ~ ok uyemiz duymugtur. Farmakoloji ailesinin bu yeni derneginin merkezi A. U. TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim dalldlr. Bu yeni dernegimiz Prof. Dr. i. Hakkl Ayhan'ln organizasyonunda Ekim 1991 tarihleri araslnda Milas, Gulluk'te uluslararasl bir sempozyum duzenlemigtir. "Current aspects in Clinical Psychopharmacology" bagllgl ile organize edilen bu sempozyuma sahaslnln tanlnmlg aragtlrlcllan davet edilmigtir. Cok yararll olacaglna inandlglm bu sempozyum kugkusuz tum uyelerimiz iqin bir bilimsel ziyafet olacaktlr. Farmakoloji ailesini mutlu kllan bir diger olay degerli arkadaglmlz ve hocamlz Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp'in 1991 TUB~TAK bilim odulunu kazanmasldlr. Boylece ulkemizde degerli qallgmalar~ ile Farmakoloji bilimine uluslararas~ ustun duzeyde katkllarda bulunmug degerli uyelerimizin sayllar~ hlzla artmakta ve dernegimiz bunlardan onur duymaktadlr. Tum bunlara kargln geqen saylmlzda vurguladlglm bazl olaylar dernegimizin onurlu yagamlna darbe vurmaktadlr. Bunun en qarplcl ornegi bu saylmlzda goreceginiz bir gazete kupurunun ve i~eriginin bizi ve siz degerli arkadaglarlml qok uzecek bir nitelik taglmasldlr. Gazete kupuru Farmakoloji ailesini bu denli uzen olay~n nereden ve ' kimlerden kaynaklandlglnl aqlkqa gostermektedir. Bu ve buna benzer olaylar bizi kamu oyunda kuquk dugurur ve sayglnllglmlza onemli olqude darbe vurur. Yonetim - kurulumuzun bu olaydan duydugu uzuntuyu vurgularken gazete kiipurunde hedef allnan Hocamlz ve en buyugumuz Prof. Dr. Alaeddin Ak~asu'nun emekli olsa dahi degigmez bagkanlmlz oldugunu bir defa daha vurgulamak ister. Geqen saylmlzda size duyurdugumuz "Astlm patogenez ve tedavisinde yeni geligmeler" bagllkll sempozyumu 2 Kaslm 1991 tarihinde Gazi ~niversitesi TIP Fakultesinde yapllacaktlr. Degerli meslektaglarlml sempozyumda gormek dilegi ile hepinize iqten saygllar sunarlm. Prof. Dr. R. Kazlm TURKER

2

3 PROF. DR. ORHAN N. ULUTIN Prof. Dr. R. KGzlm Turker Ulkemizin yetigtirdigi qok az sayldaki saygln bilim adamlarlmlzdan I. U. Cerrahpaga TIP Fakultesi ogretim uyesi Prof. Dr. Orhan N. Ulutin geqtigimiz Temmuz aylnda yag haddi nedeniyle emekliye aynldl. [Jlkemizin ve qallgtlg~ kurumun adlnl uluslararasl platformda defaatqa duyurmug ve sayglnllk kazandlrmlg bu buyuk bilim adamlnln yagamlndan bazl noktalarl genq bilim adamlarlna duyurmak onu yaklndan tan~yanlar iqin mutluka yerine getirilmesi zorunlu bir gorev olmalldlr. Zira saygln bilim adamlar~mlzln yagam oykuleri, bilime yonelmig gen~ler iqin kitaplardan kolayca ogrenemeyecekleri birer derstirler. Ulutin'le ayni bilim dallnln uzmanlar~ degiliz. Ancak bu se~kin aragtlrlclnln dunya bilim litemraturune olan katkllarlnl ve ozellikle damar endotelinin fizyolojik iglevleri hakklndaki buluglarlnl, kendi qallgma alanlma yaklnllgl nedeniyle yaklndan incelemek flrsatlnl elde ettim ylllndanberi tanldlglm ve dostluk kurdugum bu buyuk bilim adamlnl tanltlrken onun erigilmesi guq aragtlrlclllk yetenegini, ustun insani niteliklerini ve katlkslz Ataturk hayranllglnl ve yurt sevgisini sergiliyebilirsem kendimi mutlu sayacaglm. Ulutin, henuz yurumeye baglamlg kuquk bir qocugun etraflnl kegfetme, blktlrlrcaslna sualler sorma ve tum gorduklerini haflzaslna slgdlrma yeteneklerini, emekli oldugu 67 yaglna kadar hiq eksiltmeden devam ettirmig ve kugkusuz yagaml boyunca devam ettirecek ender yaradlllgta bir insandlr. Kargllagtlglm her an kendi aragtlrma alanl ile ilgili cevapland~r~lmas~ son derece guq sualleriyle kargllaglr ve tartlgmaya gireriz. Bu tartlgma ortaml onun taraflndan ozellikle hazlrlanlr ve bilmedigim pek qok geyi ogrenme olanagl elde ederim. Ustun bagarlslnln onemli gizi zannedersem bu huyunda yatmaktadlr. igte bu nedenle bilgi, gorgu ve dugijncelerini qok comertqe etraf~ndakilere ileten ve dolaylsiyle ~niversitelerimize pek qok eleman. yetistiren ve- bir Universite hocaslndan bek16nen aragtlrma alanlnln devaml~l~g~n~ saglayan en. onem! vecibeyi yerine getirmig bir bilim adamldlr Ulutin. Ulutin'in qallgmalarl buyuk olqutlerde TUBITAK taraflndan desteklenmigtir. Kurdugu Hemostazis unitesinde ustun duzeyde bilim ve beyin uretimi yapmlgtlr li ylllardan sonra bu kurumdan gerekli destegi gorememig buna ek olarak ~niversiteside qallgmalarlnl elinden gelen her geyi yapmlg ve hatta bu buyuk bilim adamlnln onurunu zedeliyecek eylemlerde bulunmugtur. Ne var ki Ulutin'i tanlyan ve bilimsel erkini qok iyi bilen batllllar onun kafaslndan yararlanmlg ve qallgmalarlnl gunumuze kadar desteklemig ve eminim desteklerneye devam edeceklerdir. [Jlkemizde ve ulkemiz dlglnda duzenledigi bilimsel toplantllarda bilimin evrensel niteligini eyleme donugturmug ve her biri birer bilgi hazinesi olan kitaplar yaylmlamlgtlr. Ulutin bir Ataturk hayranldlr. Onun "yagamda en gerqek yo1 gosterici, bilim ve fendir" ozdeyigini bizzat kendinde uygulayan ve etraflna uygulatan ve ogrencilerini bu dugunceden hiq odun vermeden yetigtiren bir bilim adam~dlr. Uluslararasl duzeyde yapt~gl bilimsel yaylmlarla Ataturk'e laylk bir kigi olmanln hakll - gururunu taglmlgtlr. Son ylllarda Ataturk devrimlerine kargl girigilen saldlrllar ve yozlagtlrma girigimleri Ulutin'i qok rahatslz etmigtir. Ataturk'un "Ne mutlu Turkum diyene" ozdeyigini belkide en iyi kavramlg ender rastlanan hocalardand~r. Uluslararasl bilimsel toplantllarda yaptlg~ konugmalarda bir noktayl aydlnlatmlg ve bir yere damgasln~ vurmu9 Turk bilim adamlarlnln adlar~nl defaatqa tekrarlar ve boylece bizde de bir bilim esprisi oldugunu yllmadan duyururdu. Cok defa onemli kegifleri ile adlarlnl tekrarladlglrnlz yabancl bilirn adamlarlnln ustunluklerini takdir eder, fakat hemen arkaslndan "bu duzeyde insanlar bizdede vardlr sakln aqatjlllk kompleksine kapllmaylnlz" diye bilim adamlarlnl motive ederdi. Ulutin'in emekli olup kogesine ~ekilecegine inanmak benim iqin son derece guqtur. Cunku bu aragtlrma tutkunu insanln aktif ara~tlrmadan yoksun blrakllmasl kendisinde mutlaka bir "yoksunluk sendromu" olugturur. Bunu onlemek iqin o her an istedigini bulmaya, yani ara~tlrma ve inceleme yapmaya gayret edecektir. inanlyorumki bunlarl buyuk olqutlerde d~g bilim dunyaslnln kendisine kargl olan sonsuz guveni ve ilgisinden kaynaklanacaktlr.

4

5 Levent, Begonya sokaktaki evinden i~eri girdiginizde daha e~ikten bagl~yarak, yatak odaslna kadar kitaplar, makaleler, dergilerle dolu oldugunu goreceksiniz. Yeni yay~mlanm~~ bir makalesi veya editoru oldutju bir kitab~ ayak ustu tanltma ve onemli noktalarlnl vurgulama onun zevk duydugu ve vazgeqemeditji hobisidir. Du~unuyorumda acaba emekli oldugu kurum bu plr~l p~r~l katadan batll~lar kadar yararlanabilecek mi? Eger bunu yapabilirlerse ge~mi~teki onemli hatalartn~ k~smen tamir edeceklerdir. Ama bir konuda kesinlikle eminin ki Turk Hematoloji Dernegi, Turk bilim adamlar~ ve hangi bilim dal~nda olursa olsun geng Turk ara~t~rmac~lar~ bu se~kin hocalarlnln onurlu yasamlnl daima ornek alacaklard~r. I Emekli baqkan olur mu? I "Farmakoloji", ilaqlann etki ve ku-myla ugra- $an bilim.. Yunancada "farmakon" ilaq demek ya.. Fhfmakoloji, iiniversitelerimizde bir ana bilim dah.. Oniversite ayesi farmakologlar, iiq ydda bir, ana bilirn dah ba~kanlanni seqiyorlar.. Istanbul Oniversitesi Cerrahpa~a TIP fikiiltesi Emekli generallere, "emekli diye hitap e- dilrnez yp... aplu onun gibi.. 6 Ternrnuz 1991 tarihli Sabah Gazetesinde yay~rnlanrnl~ bir ilan~ hig yorurn yaprnadan degerli rneslektaglar~rn~z~n goru~lerine sunrnak iizere Bultenirnize aynen al~yoruz. Turkiye'de Farrnakoloji'nin yerle~rnesi ve geli~rnesinde Ord. Prof. Dr: Akil Muhtar'dan sonra en buyuk katkls~ olan hocarn~z Prof. Dr. Alaeddin Ak~asu ernekli olsa dahi ailernizin degivrnez lideri ve bagkan~dlr.

6

7 Farmakoloji ailesine yeni kat~lan arkadaqlar~m~zdan, dernegimize uye olmak iqin baqvurular olmaktad~r. Bu arkadaqlarlm~zln uyelik kayd~n~n yap~labilmesi iqin ekte sundugumuz formlar~ doldurup, 1 adet vesikal~k fotograf ve giriq aidatln~n yat~r~ld~g~n~ gesteren posta qeki dekontunun bir kopyaslyla birlikte dernek yazlqma adresine gandermeleri gerekmektedir y111 iqin giriq aidat~ TL. ve uyelik aidatlda TL.dlr. Bu aidatlar Turk Farmakoloji Derneginin nolu posta qeki hesapma yat~r~lmal~d~r. Sundugumuz kay~t formlar~, fotokopiyle qogalt~larakda baqvurular yap~labilir. Ad1 ve Soyadl Baba ad1 Ana ad1 Uyrugu Dogum Yeri Do4um Ylll ikametgah adresi : fg adresi Meslegi Telef on no NUfus ciizdanl kaydi ile ilgili bilgiler: Vilayeti Hazasi Nahiye Hoyu-mahalle Soka41 Ev no, Cilt noo Sahife nun Meden!. hali Ciizdan no, Yukaridaki bilgiler bana aittir,

8

9 TURK FARMAKOLOJ~ DERNEG~ BASKANLI~INA ANKARA ayl~k Dernege uye olmak istiyorum. Senelik aidatlrn~ - olarak y~ll~k Gerekli i~lemin yapllmaslnl rica ederim.... lira odeyecegim. Aday~n : Ad I... Soyad~... isi... Mezun oldugu Universite ve Fakulte:... Adresi : Turk Farmakoloji Dernegine uye olmak isteyen Sayln uyelige kabuliinu tavsiye ederiz. i mza... Ad I... Ad I... Soyad~... Soyad~... Uye kay~t No :... Uye kay~t No... i mza... imza... Say~n... Turk Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu... tarihli oturumunda talebiniz uzerine asli.. sizin Dernege - uye olarak kabul edilmenize karar vermistir. Ba~ar~lar diler, uye kay~t defteri slra nu- = fahri maranlzln... oldugunu bildiririrn. Turk Farmakoloji Dernegi Ba~kan~

10

11 istekleriniz uzerine bultenimizin bu say~slnda, Yuksektbgretim Kurulu Dokumantasyon Merkezi'ne gelen Farmakoloji'yle ilgili mecmualarln- adlarln~ ve hangi say~dan itibaren mevcut oldugunu belirten bir liste verilmigtir. Bu dergilerden faydalanmak i~in, aqag~da fotokopisi verilen formun doldurularak, fakulteniz kutuphanesi arac~l~g~yla Yuksekijgretim Kurulu Dokumantasyon Merkezine ulaqt~rmanlz gerekmektedir. Formu fakulteniz kutuphanesinden temin edebileceginiz gibi, gerektiginde aqag~daki formu fotokopiyle ~ogaltarak kullafiman~zda mumkundur.

12

13 ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA. + SUPPLEMENTS 1983, 52. ADVANCES IN BEHAVIORAL PHARMACOLOGY 1984, 4. ADVANCES IN BIOCHEMICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 1983, 36. ADVANCES IN DRUG RESEARCH ADVANCES IN HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY 1984, 3. ADVANCES IN PHARMACOTHERAPY 1982, 1. ADVANCES IN PROSTAGLANDIN, THROMBOXANE AND LEUKOTRINE RESEARCH ADVERSE DRUG REACTIONS AND ACUTE POISONING REVIEWS 1985, 4. ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 1983, 2t,. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 1985, 27. ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIE ET DE THERAPI ARZNEIMITTEL - FORSCHUNG / DRUG RESEARCH 1983, 33. BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 1983, 32. BIOMEDICINE AND PHARMACOPTHERAPY 1985, 39. BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 15. BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1983, 78. CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1983, 61. CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 1985, 14. CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 1984, 11. CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY 1985, 8. CURRENT ADVANCES IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 1984, 1. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 1985, 15. DRUG AND CHAMICAL TOXICOLOGY 1984, 7. DRUG AND COSMETIC INDUSTRY 1983, 133. DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 1984, 10. * - DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 1984, 4. DRUG INTELLIGENCE AND CLINICAL PHARMACY 1983, 17. DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 1983, 11. DRUG METABOLISM REVIEWS 1983, 14. DRUG THERAPY 1983, 13. DRUGS 1984, 27. DRUGS OF CHOICE DRUGS UNDR EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 1985, 11. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 24. EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMAKINETICS 1985, 10. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1982, 86. FARMACO 1983, 38. GENERAL PHARMACOLOGY 1983, 14. IMMUNOPHARMACOLOGY 1984, 7. INDIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1983, 27. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY. THERAPY AND TOXICOLOGY 1984, 22. INTERNATIONAL JOURNAL OF CRUDE DRUG RESEARCH 1983, 21. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 1985, 7. JAPANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1983, 33. JOURNAL DE PHARMACOLOGIE 1983, 14. JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG EDUCATION 1985, 40. JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY 1984, 4. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY + SUPPLEMENT 1984, 6. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1983, 23. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 1985, 5.

14

15 JOURNAL OF DRUG EDUCATION 1985, 15. JOURNAL OF DRUG ISSUES 1985, 15. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 1985, 13. JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 1985, 7. JOURNAL OF PHARMACOBIO - DYNAMICS 1984, 7. JOURNAL OF PHARMACOKINETICS AND BIOPHARMACEUTICS 1983, 11. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL 1984, 11. JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 1983, 224. JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY. + SUPPLEMENTS 1983, 35. JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1984, 7. METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY 1984, 6. MOLECULAR PHARMACOLOGY 1983, 23. NAUNYN - SCHMIEDEBERG'S ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 1984, 325. NEUROPHARMACOLOGY 1983, 22. PEDIATRIC PHARMACOLOGY 1985, 5. PHARMA INTERNATIONAL PHARMACOLOGICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 1983, 15. PHARMACOLOGICAL REVIEWS 1983, 35. PHARMACOLOGIST 1983, 25. PHARMACOLOGY 1983, 26. PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1984, 24. PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 1984, 20. PHARMACOTHERAPY 1984, 4. PHARMATHERAPEUTICA 1984, 4. PROGRESS IN BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 1985, 20. PROGRESS IN DRUG RESEARCH 1983, 27. PROGRESS IN HORMONE BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY PROGRESS IN NEURO - PSYCHOPHARMACOLOGY AND BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1985, 9. PSYCHOPHARMACOLOGY 1984, 82. PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN 1983, 19. RATIONAL DRUG THERAPY 1983, 17. RESEARCH COMMUNICATIONS IN CHEMICAL PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 1984, 10. REVIEWS IN PURE AND APPLIED PHARMACOLOGICAL SCIENCES REVIEWS OF PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AN-D EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY 1984, 99. SIDE EFFECTS OF DRUGS ANNUAL 1984, 8. THERAPEUTIC DRUG MONITORING 1985, 7. TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1983, 67. TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 1984, 5. WESTERN PHARMACOLOGY SOCIETY. PROCEEDINGS 1983, 26.

16

17 TURK FIRMAKOLOJ~ DERNE~~ taraflndan TUB~TAK'I~ katk~lar~yla 2 Kas~m 1991 tarihinde, Gazi Oniversitesi TIP Fakiiltesi Konferans Salonunda "Brongiyal Ast~m Patogenez ve Tedavisinde Yeni Geliqmeler" konulu bir sempozyum diizenlenmiqtir. Sempozyum programtnl ve kat~l~m formunu sunuyoruz. TUm iiyelerimizi sempozyumda g6rmek isteriz Ac111s Prof.Ur. H.Kazlm TuHKkH T. Farmakoloji Uernegi Genel Baskan1 Prof.Dr. Enver HRSANOGLU G.u. Tlp Fakultesi Dekanl 1. OTURUM OI'URUM BASKANI: Prof.Dr. Alaattin AKCASU 91 I:> - 9 z. 1:> Solunum Yollarinda Noronal Regu 1 asyon Prof.Dr. Nustafa ILHAN 9.31>-9~c> Solunum Yollari Noropeptidleri. Prof.Dr. ilker KANZIK ~1:1 fmml~nolojik Mekanizmalar Prof.Dr. Figen EHSOY 101"-10"" Mast Hucreleri ve Monoaminler Prof.Dr. Alaattin AKCASU 10.~~:~- lo-f:' Tartlsma 1(-Jst:>-11 A'> RRR 2. OTURUN OTURUM BASKANI: Prof.Dr. Melih ALTAN 111c'-11~'2 Prostaglandinler ve PAF Lokotrienler 1 s 1:) Epitelial Faktorler 12~':'-12zt:a Tartlsma - - l l. ~ ~ : ~ - ~ l ~ t : ~ :' ':":' YEMEK ARASI Prof.Dr. Sevim ERCAN Doc.Dr. Mehmet MELLi Doc.Dr. inci SAHiN I 3. OTURUM OTURUM BASKANI: Prof.Dr. Turkan TATLlClOGLU 141>1:1-14zt:> Bronsiyal Astlm Tedavisinde Gene1 ilkeler 14~1: Bronsiyal Astlmda Sempatomimetikler Prof.Dr. izzet BAHIS ve Ksantinler Prof.Dr. Sezen KOSAY 1441='-150c' Bronsiyal Astlmda Kortikosteroidler ve Kromonlar 1 s~:>t:>-l ~ZS:> Antikolinerjik ilaclar r f r Doc.Dr. I'.firda BOKESOY Sule OKTAY t:' Tartlsma 4. OTURUM OTURUM BASKANI : Prof. Dr. R. Kaz lm T~JHKER 161>'>-16":' ilaclara Bag11 Qstlm Prnf.Dr. bsl I ozeh 16zt:~- 164'' DiQer Farmakolojik Yakla5lmlar Prof.Dr. Hakan ZENGiL lh4"-17"" Tartlsma ve Kapanls

18

19 KRTILMR FORWU L' FIdl Soyadl : Kururnu : Simpozyurna Katllmak isteyenlerin bu formu doldurarak asaqldaki adrese gondermeleri ve katilma ucretlerini de Yap1 ve Kredi Bankasl, Hacettepe Subesi, Nolu hesaba yatlrrnalarl rica olunur. Katllrna ucreti L,.. OQretirn uyeleri : TL. Aragtlrrna Gorevlileri ve Uzmanlar : TL. Bilgi icin : Prof.Dr. ilker KRNZIK Gazi universitesi -Eczaclllk Fakultesi Etiler/FINKARR Tel :

20

21 Biiltenimisin daha ijnceki say~lar~nda duyurduqumuz gibi, uyelerimizin 1989 ve daha sonraki y~llara ait uluslararas~ yay~nlar~n~ yay~nlamak uzere bekliyoruz. Bu say~m~zda, DOG. Dr. Sule OKTAY'ln uluslararas~ yayln listesini bulacaks~n~z. DiQer uyelerimizinde yay~nlar~n~ gondermelerini bekliyoruz. YEGEN, B., DEDEOGLU A., AYKAC I., OKTAY $., YALClN S. Effect of cold - restraint stress onglutathione and lipid peroxide levels in the liver and glandular stomach of rats. Pharmacol Res 1990; 22 : KURTEL H., YEGEN BC., DEDEOGLU A., ULUSOY NB., OKTAY $. Muscarinic receptor subtypes of guinea - pig gallbladder smooth muscle. Arch Int Pharmacodyn Ther 1990 ; 308 : YEGEN, BC., TANKUT E., G~JMEN N., BAYRAM M., OKTAY $., ULUSOY NB. Inhibition of cholecystokinin - induced gallbladder contraction by pirenzepine and atropine in man. Digestion 1990; 45 : AKTAN S., AYKUT C., ERCAN S., OKTAY $., YEGEN B., KELE$ E., AYKAC I. The alterations of leukotriene C 4 and prostaglandin E 2 levels following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids 1991 ; 42 : ONAT FY., KURTEL H., YEGEN BC., LAWRENCE R., OKTAY A., OKTAY S. Site of action of grayanotoxins in mad honey in rats. J Appl Toxicol 1991 ; 11 : ONAT FY., KURTEL H., YEGEN BC., LAWRENCE R., OKTAY A., OKTAY 3. Mad honey poisoning in man and rat. Rev Environ Health 1991; (basklda). ULUSOY NB., OKTAY $., YEGEN B., TANKURT E. Cholecystokinininduced contractions in the opossum gallbladder (letter). Gastroenterology 1991 ; 100 : 847. AKTAN S., AYKUT C., OKTAY $., YEGEN B., ERCAN S. Nicardipine reduces the levels of LTC4 and PGE2 following different ischemic periods in rat brain tissue. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Aclds 1991 ; (basklda). KARAHAN F., ALICAN i., OZKUTLU U., ONAT F., YEGEN BC., ULUSOY NB., OKTAY $. Muscarinic Receptor Subtypes of Guinea Pig Common Bile Duct. Archieves Internationales de Pharmacodymanie et de The rapie 1991; (basklda).

22

23 MARMARA ~JN~VERS~TES~ TIP FAK~JLTES~ FARMAKOLOJI ANAB~L~M DALl 1982 ylllnda kurulan Marmara ljniversitesi TIP Fakultesi, 1 Kas~m 1983 ylllnda egitim ve ogretim faaliyetlerine baglamlgtlr. ogretim dili ingilizce olan TIP Fakultesinde Farmakoloji ogretimi 1985 ylllndan bu yana surdurulmektedir. TIP Fakultesi yanlnda Sagl~k Hizmetleri Meslek Yiiksek Okulu Hem~irelik ve Radyoloji bolumlerine de Farmakoloji dersleri verilmektedir. Anabilim dal~ ba~kanllglnl kurulugundan bu yana Prof. Dr. Kemal BERKMAN yurutmektedir. Marmara Universitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallnda DOC;. Dr. Sule OKTAY ogretim uyesi olarak, Dr. Alpaslan DEDEOGLU, Dr. Filiz ONAT, Dr. Funda KARAHAN doktora ogrenimi yapan ara~tlrma gorevlileri olarak bulunmaktadlrlar ylllnda kendi yerine ta51nan Farmakoloji Anabilim Dal~ Laboratuvarlarlnda Fizyoloji ve Gastroentoroloji Bilim Dallar~yla ortak olarak yapllan muskarik reseptorlerin ~egitli dokulardaki alt tipleri ayrlca Fizyoloji Anabilim Dallyla ortak olarak yapllan kan baslcl regulasyonunda rol oynayan mekanizmalar, stress ulseri tedavisi, analjeziyle ilgili C;e$itli ~all~malar ve t~p Fakultesi hastanesindeki bazl klinik dallarla baolantll~ olarak ilac; duzey tayini yapllmaktadlr Sandoz Farmakoloji bilim odulleri yarl~maslnda 2. lik ve 3. luk odulleri bu anabilim dallnln, dioer -bilim dallar~yla ortakla~a yaptlgl C;all$malara verilmigtir.

24

25 VASKULER DUZ KAS GEVSET~C~ FAKTOR (MDRF) Ecz. Hilal ALTIPARMAK Gazi [Jniversitesi Eczacll~k Fakijltesi Ilk kez 1980'de endotelden gevqetici bir faktor (EDRF) salindlgl ve bu faktorun vaskuler duz kas hucrelerinde gevqemeye neden oldugu bildirilmiqtir (1). Daha sonra yapllan qal~qmalarda EDRF'nin farmakolojik ve kimyasal ozelliklerinin nitrik oksit (NO) ile yakln benzerlik gosterdigi ve NO olabilecegi one surulmuqtur (2). Diger yandan endoteli kazlnml~ s~g~r pulmoner arter hiicrelerinden perfuzyonla MDRF ad1 verilen vaskijler duz kas gevqetici bir faktor sal~ndigl kaskat - biyoessey yontemi ile endotelsiz slg~r pulmoner arter halkalar~nda saptanm~gt~r (3). MDRF'nin biyolojik aktivitesinin EDRF gibi superoksit dismutaz ile arttlgl ve oksihemoglobin ile ortadan kaldlrllabildigi gosterilmi~tir. Ayr~ca NO'nun endojen substrat1 oldugu bilinen L - arjinin (4) ile 24 saat inkubasyon suresi sonunda arter halkalar~nda endotelden bagimsiz bir gevgeme olugtugu saptanmlgtlr. L - arjininden arltllml~ arter halkalarinda bu gevgemeye siklik GMP ve nitrit birikirninin eglik ettigi ve bu yanltlarin N - nitro - L - arjinin, metilen mavisi ve oksihemoglobin ile inhibe edildigi gozlenmigtir (3). Sonu~ta vaskuler duz kasdan farmakolojik, fizyolojik ve kirnyasal ozellikler bakimlndan NO'ya yaklndan benzerlik gosteren bir gevqetici bir faktor sal~vermesinin, in vivo endotel hasarln bulundugu durumlarda, qiddetli vazokonstriksiyon ve vazospazmin ender olarak oluqmaslnln nedenini aq~klaylcl bir olgu olabilecegi duqunulmektedir. KAYNAKLAR 1 - Furchgott RF and Zawadski JV (1980) Nature (London) 288, Palmer RMJ, Ferrige AG, Moncada S (1987) Nature (London) 327, Wood KS, Buga GM, Byrns RE, lgnarro LJ (1990) Biochem. Biophys. Res. Comm. 170 (l), Palmer RMJ, Ashton DS, Moncada S (1988) Nature (London) 333,

26

27 5. Eylul : TIP Alanlnda Bilimsel Yayinlar. istanbul Cerrahpa~a TIP Fakultesi ve TUBITAK TIP Ara~tlrma Grubu. istanbul Universitesi Cerrahpa~a TIP Fakultesi Toplant1 Salonunda araslnda yapllacak ve tum izleyicilere aqk. Eylul 30 - Ekim : Biology of Nitric Oxide, London, UK. Ms G. Mason, IBC Technical Services Ltd, Bath House, 56 Holborn Viaduct, London EC 1A 2EX, UK. Ekim : Current Aspects in Clinical Psychopharmacology, Gulluk, Tijrkiye. Dr. Seher Korkmaz, Ankara Universitesi TIP Fakultesi, Farmakoloji Anabilim Dal~, Sihh~ye 06339, Ankara. Kas~m : 9th International Symposium on Atherosclerosis. Chicago, USA. Prof. Y. Stein, PD Box 983, Jerusalem Israel. Kas~m : Molecular Neuro biology : Structure and Function of Neurotransmitter Receptors and Ion Channels, Paris, France. Dr. J. Hende Kovic, European Science Foundation, Iguai Lezay - Marnesia, F Strasbourg, France. Kas~m : K~zllcahamam, Ankara. Mutasyon Kursu. Turk Tabipleri Birligi Sonbahar Okulu , Duzenleme Kurulu. Mithatpa~a Cad. 62 / Yeni~ehir / Ankara. Nisan : Brain Research Association 9th National Meeting, Nottingham, UK. Dr. R. W. Clarke. Dept. Physiology and Environ. Science, Univ. Nottingham, Sutton Bonington, Loughborought LEI2 5RD, UK. m

28

29 H A B E R L E R - Ankara Universitesi Eczacll~k Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~ Otjretim Uyesi Prof. Dr. Orhan Altlnkurt, May~s 'de emekliye aynlmlst~r. Hocam~za tiizmetlerin- den oturu tesekkur eder, yeni yagamlnda mutlu satjl~kl~ gunler dileriz. - Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastlrma Kurumunun 1991 y111 TIP Bilim odulune Hacettepe TIP Fakultesi Farma- koloji Anabilim Dal~ Bagkan~ Prof. Dr. S. OQuz Kayaalp lay~k gorulmustur. Hocam~z~ kutluyoruz. - Dernetjimiz uyelerinden Ataturk Universitesi TIP Fa- kultesi Fizyoloji Anabilim Dal~ Baskan1 Prof. Dr. Uner Tan Amerikan Biyografi Enstitijsu'nce 1991 ylllnln bilim adam1 se~ilmigtir. Hocamlz~ kurtuyoruz. TURK FARMAKOLOJI DERNEG~ B~JLTEN~ Turk Farmakoloji Dernegi Yayln~ Sahibi Prof. Dr. Kaz~rn TURKER Sorumlu Yay~n Muduru Prof. Dr. ilker KANZIK Yay~n Kurulu Prof. Dr. Meral TUNCER Prof. Dr. Sevirn Ercan prof: Dr. Melih ALTAN Doc. Dr. Mehrnet MELLI Doc. Dr. Nurettin ABACIOGLU Dr. Eyijp ~abri AKARSU Teknik Kurul Dr. Mehrnet UGUR Uzm. Ecz. Tanju OZCELIKAY = Dr. Ersin YARlS Dr. Sarni EREN Ecz. Bahar TUNCTAN Bultende yay~rnlanan yaz~lar~n sorurnlulu~u, yazarlarlna aittir. Bulten, iicretsiz olarak,turk Farmakoloji Dernegi uyelerine gonderilir.

30

31 G~JNDE TEK DO2 UYGULANAN TEK SEFALOSPOR~N seftriakson. Farmakokinetik ijzellikleri sayesinde gijnde tek doz uygulanma avantajl olan.. Solunum yolu, deri ve yumu~ak doku, uriner sistem. kemik ve eklem enfeksiyonlan. intraabdominal enfeksiyonlar, gonore, pelvis enflamatuvar hastallg~, bakteriyel septisemi. menenjit ve cerrahi profilakside yuksek klinik ve bakteriyolojik basan saglayan. Du~uk yan etki s~kllg~yla mukemmel hasta uyumu sunan.. Tedavi maliyeti aqs~ndan ekonomik,. im enjeksiyon ipin : 0.59 seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iperen flakon ve 2ml %l'lik lidokain HCI pozeltisi i~eren qozucu ampul lg seftriakson'a evdeger seftriakson sodyum i~eren flakon ve 3.5 ml % l'lik lidokain HCI ~ozeltisi iperen qozucu ampul iv enjeksiyon i ~in : 0.59 seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 5ml distile su i~eren pozucu ampul lg seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum i~eren flakon ve loml distile su iqeren pozucu ampul Ayrlnt~l~ bilgi firmamlzdan temin edilebilir. FAKO IlACLARl A.$ Leverll - ISTANBUL

32

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası Prof. Dr. Erdal AĞAR 30 Ekim 2007 1/7 03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ TC Kimlik No 37372329118 Adı Soyadı Erdal AĞAR Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964 Medeni Durumu Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Fakülte

Detaylı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği ne Teşekkür Ederim. 1 1980 Robert Furchgott EDRF=Nitrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 25. kuruluş yılını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Marmara Bölgesi etkinliği olarak,

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi

1989-1995 Kandilli Kız Lisesi Burcu ÇEVRELİ KİŞİSEL BİLGİLER Adres :Eski Ankara Cad. Aydınlar Sit. B Blok Yenişehir Kurtköy-Pendik- İstanbul GSM : 0537 942 82 69 e-mail : burcucevreli@uskudar.edu.tr burcu-vet1978@hotmail.com Doğum

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.

Ayla Tisinli. Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail. Ayla Tisinli Çarmıklı Cad. 508K D.32 Mimaroba / Büyükçekmece / İst. Tel : (0212) 864 2446 Cep: 0537 257 5417 Email: aytisinli@gmail.com Eğitim: 2003 Doktora (PhD) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi,

Detaylı

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler 10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler Uluslararasý Klinik Nörofizyoloji Federasyonunun düzenlediði 10. EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresi Japonya nýn Kyoto þehrinde 15-19

Detaylı

Say1 : 4 iki ayda bir yay~mlan~r Kas~m - 1990

Say1 : 4 iki ayda bir yay~mlan~r Kas~m - 1990 Say1 : 4 iki ayda bir yay~mlan~r Kas~m - 1990 Degerli Meslektaglar~m~z : Onuncu Turk Farmakoloji Kongresi 9-12 Eylul 1990 tarihleri araslnda Bursada yap~ld~. Kongre organizasyonunda emegi geqen Bursa Uludag

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Türkiz Verimer İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Türkiz Verimer İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Türkiz Verimer İletişim Bilgileri Adres : Beyaz Dut Sok. Mimoza Apt. No:7 D:15 Gayrettepe, Beşiktaş- İstanbul Telefon Mail : 532 3147811 : tverimer@gmail.com 2. Doğum Tarihi :

Detaylı

Prof. Dr. Bahattin Yalçın. Türkiye Kimya Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahattin Yalçın. Türkiye Kimya Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Yalçın Türkiye Kimya Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Ülkemizde meslek olarak Kimya nın eğitimine, Osmanlı Darülfünunu Kimya Enstitüsünde, 1917 yılında

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi XV Farmakolojide kullanılan in vivo kayıt sistemleri " 30 Mayıs 2008, Erzurum I Farmakoloji ve Fizyolojik Araştırmalarda Radyoizotopla İşaretlenmiş Maddelerin Kullanılması 24 Nisan 1992, Eskişehir (Bu

Detaylı

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Prof. Dr.Yurdagül CANBERK ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Selma YILMAZER BAŞKAN Prof. Dr. Serap ARBAK İKİNCİ BAŞKAN Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Detaylı

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir.

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir. 18 Mayıs 2009 Sayın Türk Derneği Üyesi, Türk Derneği yönetim kurulu tarafından alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES

ELSEVIER E-REFERENCE KÜTÜPHANES ELSEVIER E-REFERENCE 1 Mimari, sanat, t p, i letme, ekonomi, kimya, bilgisayar, mühendislik, fizik, astronomi, sosyal bilimler, hukuk vb. konularda 79 adet elektronik ansiklopedi tam metin olarak yer almaktad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... Doğum Tarihi : 05.06.1981 Doğum Yeri İş Adresi : Gazimağusa/KIBRIS : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

BASLARKEN TURK FARMAKOLOJ~ DERNEGI OLAGAN GENEL KURULU D~VAN TUTANAGI. Say1 : 1 iki ayda bir yay~rnlanlr May~s - 1990

BASLARKEN TURK FARMAKOLOJ~ DERNEGI OLAGAN GENEL KURULU D~VAN TUTANAGI. Say1 : 1 iki ayda bir yay~rnlanlr May~s - 1990 Say1 : 1 iki ayda bir yay~rnlanlr May~s - 1990 BASLARKEN Turk Farmakoloji Dernegi, 1990 ylllndan itibaren her iki ayda bir bulten yaylnlama'karar~ almlgtlr. Bultenin ad1 "Turk Farmkoloji Dernegi Bu/teni"dir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DENEYSEL AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE EİKOSANOİDLERİN BİRBİRLERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Detaylı

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD

16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 16/11/15 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ABD 1 16/11/15 ACIBADEM ÜN. TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ABD Anabilim Dalımız, 2009 yılında üniversitemizin kuruluşu ile birlikte

Detaylı

Çevrimsel Araştırma. Prof.Dr. Yağız Üresin. İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD

Çevrimsel Araştırma. Prof.Dr. Yağız Üresin. İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD Çevrimsel Araştırma Prof.Dr. Yağız Üresin İ.Ü. İlaç Araştırmaları Birimi İTF Tıbbi Farmakoloji AD 1 2 Çevrimsel ve Klinik Bilim- Yeni bir bakış açısı zamanı Çevrimsel Araştırma yayınlarının yıllara göre

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU Mart 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜMÜZÜN SUNUMU YAYIN KURULU Istanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübünün çalışmaları

Detaylı

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı, 17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK

Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Arş.Gör. ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-2000 Lisans Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 5.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

Kurs Sekreteryası: Elif Kocaöğüt Erol

Kurs Sekreteryası: Elif Kocaöğüt Erol Ege Üniversitesi 29. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu EgeNeoSim 23-24 Eylül 2017 The Marmara Hotel Antalya Degĕrli Yenidoğan Yoğun Bakım Doktor ve Hemşirelerimiz; Ege U niversitesi

Detaylı

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Akdeniz Bölgesi etkinliği olarak, 3 Aralık 2011

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi XIV

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi XIV XIV Mikro düzeyde fizyolojik ve moleküler yaıtları gözlemesi ve görütüleme " 18 Mayıs 2007, Diyarbakır I Farmakoloji ve Fizyolojik Araştırmalarda Radyoizotopla İşaretlemiş Maddeleri Kullaılması 24 Nisa

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95

NİSAN AYI BÜLTENİ. Çağrı Merkezi: 0850 302 67 95 NİSAN AYI BÜLTENİ 30 NİSAN 2014 GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEGİ GENEL MERKEZİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cad.(Dereboyu Cad.) Alaca İş Merkezi 39/8 Şişli, İstanbul Çağrı Merkezi: 0850 302

Detaylı

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği

Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği Keşfetmeniz Gereken Cevher: ScienceDirect Üzerindeki İçerik Çeşitliliği 19.04.2014 AYHAN AKANAY SARACOGLU Satis Muduru Turkiye & Orta Asya A&G Sales - ELSEVIER BV 2 HER IKI DAKIKA DA SCIENCEDIRECT DE YENI

Detaylı

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış

İnfeksiyonlar ve İmmünizasyona Genel Bakış ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Karadeniz Bölgesi etkinliği olarak, 16-17

Detaylı

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA

14. MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU MUĞLA TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ OBEZİTE - LİPİD METABOLİZMASI - HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU MEZUNİYET SONRASI HİPERTANSİYON EĞİTİM KURSU 14. 11-12 MART 2017 SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI

Detaylı

Sayın Yetkililer, Klinik Aras tırmalar Derneg i

Sayın Yetkililer, Klinik Aras tırmalar Derneg i 2. DUYURU Sayın Yetkililer, Derneğimiz 2023 vizyonu çerçevesinde öncelik kazanan sag lık alanında, tüm paydaşlara klinik aras tırmanın önemini anlatmak ve farkındalığı artırmak, mevzuat hakkında bilgi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Bayram YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. : Prof. Dr. Bayram YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Prof. Dr. Bayram YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı : Rize, 1971 İş Adresi : Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 34755, Kayışdağı Cad. - ISTANBUL Tel: (0216)

Detaylı

30(1)51-52, (1)51-52,2001 BİLİMSEL TOPLANTILAR / SCIENTIFIC MEETINGS

30(1)51-52, (1)51-52,2001 BİLİMSEL TOPLANTILAR / SCIENTIFIC MEETINGS Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm., Ankara 30(1)51-52,2001 30(1)51-52,2001 BİLİMSEL TOPLANTILAR / SCIENTIFIC MEETINGS 52 Kongre Adı Ay Gün Şehir-Ülke 37 th Annual meeting of EASD (European Association

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum

Kronik Viral Hepatitlerde Güncel Durum Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği nin 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesindeki Doğu Anadolu Bölgesi etkinliğini 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Van

Detaylı

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim HIZMETICI EGITIME SISTEMLI YAKLASIM Seref EFE Sayljtay Derler~isi Egitim, insan kaynaklarl yonetiminin onemli bir bilegenidir. Geleneksel olarak eleman yetigtirme amaclnln otesinde, egitimin, kurumlarln

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Tıp Fakültelerinde Eğitim Faaliyetleri Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul -2010

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul -2010 1. Adı Soyadı : Duygu Vardağlı ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi :30/06/1983 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Lisansüstü (Doktora) mezunu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ege Üniversitesi 2002-2007

Detaylı

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan.

TOTBÝD Dergisi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008. Yazým Kurallarý. Dernek Baþkanýndan. TOTBÝD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði Dergisi Cilt 7 Sayý 1-2 2008 TOTBÝD Dergisi ISSN: 1303-6343 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði tarafýndan yýlda 4 kez 1 Temmuz ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya ÖZSOY 2. Doğum Tarihi: 24.08.1983 3. Unvanı: Öğr. Gör. Uzm. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Önlisans Yüksek Yüksekokulu

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

YAYlN KURALLARI. Temmuz - 1990. iki ayda bir yay~mlan~r. Say1 : 2

YAYlN KURALLARI. Temmuz - 1990. iki ayda bir yay~mlan~r. Say1 : 2 Say1 : 2 iki ayda bir yay~mlan~r Temmuz - 1990 Degerli Meslektaglar~m, Turk Farmakoloji Derneginin etkinlikleri degigik duzeylerde devam etmektedir. Yonetim Kurulumuz he? on beg gunde bir defa toplanarak

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

Kurs Sekreteryası: Elif Kocaöğüt

Kurs Sekreteryası: Elif Kocaöğüt Ege Üniversitesi 26. Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu EgeNeoSim 18-19 Şubat 2017 Crowne Plaza Otel - Bursa Degĕrli Yenidoğan Yoğun Bakım Doktor ve Hemşirelerimiz; Ege U niversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerin kesin kayıt işleminden

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Göğüs Cerrahisinde Yoğun Bakım Prensipleri ve Her Yönüyle Vücut Dışı Yaşam Destek Cihazları

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

Maltepe Üniversitesi-İstanbul

Maltepe Üniversitesi-İstanbul ÜNAK 04 22-2525 Eylül 2004 Maltepe Üniversitesi-İstanbul Amaç Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ğ ş ve

Detaylı

KARAR NO TOPLANTI SAYISI KARAR TARİHİ

KARAR NO TOPLANTI SAYISI KARAR TARİHİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO TOPLANTI SAYISI KARAR TARİHİ 862 21.03.2014 1. Fakültemiz Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr.Ecz.Şeyda AKKUŞ ARSLAN nın 05/03/2013 tarihinde

Detaylı

Prof.Dr. S.Gülten. Bayrak. Aktuğlu

Prof.Dr. S.Gülten. Bayrak. Aktuğlu Prof.Dr. S.Gülten Bayrak Aktuğlu Prof.Dr. S.Gülten Bayrak Aktuğlu 06. 06.1939 İstanbul Üsküdar da Mükerrem ve Muzaffer Bayrak çiftinin üçüncü kızları olarak doğdu Lise Eğitimi-İstanbul Kız Lisesi İstanbul

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1- Kayıt Tarihleri ve yerleri 2- Kayıt için gerekli belgeler 3- Kayıtlarla

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE

SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Turkish Society of EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: OP. DR. ASIM KAYAALP EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERLERİ: DOÇ. DR. HAKAN ÖZSOY DOÇ. DR. ALİ ÖÇGÜDER 6 MART 2015,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

- SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması

- SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması 17 Ekim 2017 (Salı) - SALON A - Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bireye Özgü Tıp ve Farmakolojiye Yansıması Konu Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Değerli Öğrencimiz; Hepinize başarılarla dolu, güzel anılar biriktireceğiniz bir üniversite yaşamı diliyorum. Üniversitemize hoş geldiniz.

Değerli Öğrencimiz; Hepinize başarılarla dolu, güzel anılar biriktireceğiniz bir üniversite yaşamı diliyorum. Üniversitemize hoş geldiniz. Değerli Öğrencimiz; Hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için geçirdiğiniz zorlu bir sınav döneminin ardından Yeditepe Üniversitesi ailesinin en yeni üyeleri olarak aramıza katıldınız. Sizleri ve bu başarıyı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNDE KULLANILACAK KAYNAK KİTAPLAR Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Rahman Yavuz 2014 Acil Tıp ismi Çeviri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı