GAZETEcILIK MESLEGI. Gazetecilerin bir inceleme. çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL. 0. Bohère. Editor Prof. Dr. Ruçhan. üzerine.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEcILIK MESLEGI. Gazetecilerin bir inceleme. çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL. 0. Bohère. Editor Prof. Dr. Ruçhan. üzerine."

Transkript

1 GAZETEcILIK MESLEGI Gazetecilerin bir inceleme üzerine 0. Bohère Editor Prof. Dr. Ruçhan çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL ULUSLARARASI örgoto ANKARA

2 Yayin Hakkz 1984 Uluslararasi yayinlan, Genel Yayin Hakki 2. Protokolü cercevesinde yaym hakkindan yararlanir. Ancak, kaynak belirtmek kaydiyla, izin kisa alintilar yapilabilir. çogaltma ye tercüme izni alabilmek için Publications Branch (Rights and Permission), International Labour Office CH Geneva, 22, Switzerland, adresine muracaat edilmelidir. liluslararasi bu tür sürekli aciktir. ISBN tngilizce Basun 1984 TurkceBasim 1986 Milletler uygulamasinda oldugu gibi, Uluslararasi Yayrnlan, Uluslararasi herhangi bir üike, bölge ya da ilgill yöneticilerinin hukuki st.atüsune ya da ülkelerin smirlanna goiçermemektedlr. tmzah makalelerde ya da diger bölüthlerde belirtilen yalnizca soz konusu yazaxlann fikirlerini ifade etmektedir. Uluslararasi yayinlanndan belirtilen Uluslararasi olarak tiegerlendirihnemelidfr. Baski MAYA Matbaacilik Vayincilik Ltd. $ti. Esat Cad. No:44. KUcUkesat ANKARA Tel :

3 ONS OZ Bu kitap, uco'nun gazetecilere yönelik Bundan önceki dört yarim yuzyil öncesine alt olup sirnrli zaxnan dilimlerini içerinektedir yilinda basilan ye bir çevreye dagitimi yapilan ilk gazetecilerin ye yansitmaktaydi. 1928'de Profesyonel ler Tavsiye Komitesine sunulan ikinci hiikmu" uzerine kisa bir rapordu ye izleyen yilda yapilan bir ekieme lie tamamlandi. Profesyonel sorununa egilen ye 1929 yilinda ayni Komite 1cm üçür!cu rapor, gazetecilere de deginrnekte idi yilrnda da Komiteye gazetecilerin toplu hakkinda bir rapor sunuldu. Ikinci Dunya sonrasrnda bagimli ye profesyonel iki komitenin yerine kurulan Ucretli ye Profesyonel Tavsiye Komitesi, gazetedilik mesleginin sorunlarinin incelenecegi özel bir toplanti önerdi ise de uco henüz boyle bir toplantiyi Uçö, elli yil sonra yeniden gazetecinin bir olarak konumuna egilmektedir. Konu öylesine genie ye ki butunuyle ele alinaxnamaktadir. örnegin, gazeteciler 1cm telif hakiari sorunu Ayni gazetecilerin gorsel ye kitle araçlarinda istihdarn edilmelerinin yarattigi özel sorunlara yeterince egilinmemektedir. Yazar, dergilere, raporlara, meslektekilerle röportajlara, yasalarin ye ayrica toplu tahliine ye 1978 yihnda çogu uco'nun yerel burolari vasitasiyla dagitilan ankete verilen yanitlarin içerdigi ye olanakiar. elverdigince bilgilere dayandirmaktadir. V

4 Gazetecilik meslegi Yazar, kitaba katkida bulunan kamu lere borçludur. mesleki örgutlere ye Not Conditions of work and life of journalists, Studies and Reports, L Serisi (Professional Workers), S. 2, Cenevre/1928. vi

5 I çindekiler Onsoz v 1 1. yapisi 7 Mesleki taiumlar dizini 7 Profesyonel statu 10 türleri Editor 14 Editor yarduncisi 15 Muhabir 16 Radyo ye televizyon gazetecisi 17 Egitim 17 onegitim 17 Meslek içi egitim 23 Birden fazia Meslekte istihdam 33 Toplum ye basin 33 Gazetedilerin sayisi Teknolojik ye ekonomik engeller ye istihdam soninlari 45 Teknolojik 45 Ekonomik engeller 55 Gazeteciler arasrnda sorunlan Gazetecilikte alilaki standartlar 63 Ahiak yasalara 63 Vicdan hukmu (inanç hiikmü) (conscience clause) 68 vu

6 yesorunlari Gazetedilik meslegi 71 Meslekte ilerleme ye akuni 74 Terfi 74 Merdiveni tirmanma ye hizmet primleri Dereceler akimi lien (diizeyde) egitim Erkek ye kadinlar arasinda firsat Haftahk hafta tatili ye yiliik ücretli izin 85 Haftalik suresi 85 Hafta tatilj 87 Yilhk Ucretli izin Ucret Asil Ucret Primler ye ödenekler Geçim (hayat pahaliligi) odenegi Uzun sureli hizmet ek ödemesi Kãra katilma ye icraat veya liyakat primi Serbest gazetecilerin Ucretleri Kadinlarin Ucretleri 8. GUvenlik ye saglik Güvenlik Saglik 9. iliftisinin sona ennesi Istifa çikarma çikarma nedenleri Bildirim Kidem tazminati 10. Sosyal guvenllk VIa

7 11. Endustriyel Gazeteciler arasinda sendikacilik Uluslararasi Toplu pazarlzgin bazi yönleri tjygulama alani Yöntemler!çerik gazetediler ye toplu pazarhk Sonuç karar sürecine katilmalari Ek profesyonel istihdam ye üçlü toplantismda kabul edilen profesyonel istihdam ye adil uygulama ye ilkeler manzumesinden alintilar (Cenevre,22-30 Kasim 1977) 173 Tablolar 1. Gazetecilerin bazi i.ilkelerde araclarina dagilimi (gercek rakamiaria veya yiizdeierie) Ingiltere: yillan arasinda egitilen muhabirlerin tahsil duzeyleri (ylizde olarak) Ulkeler itibariyle gazetelerin ye siireli yayrnlarin sayisi ye tiraji GiinlUk gazetelerin bolgeler, gruplar ye iilkeler itibarlyle sayisi ye tiraji Kimi iilkeler itibariyle gazeteci sayisi Normal stiresi ye hafta tatii Yilhk ücretli izin Fazla gece pazar gunü ye bayramlarda 9. Bildirun önelj (istifa ye cikarilma) çikarma ye kadroda indirime gidilmesinde kidem tazminati Ix

8

9 Eski Roma'da okuryazar olanlar, en son haberleri duvar ilanlarini okuyarak ogrenirlerdi. SozlU kiyaslanacak oldugunda belli bir mesafe ti. Fakat sozlii ylne de araciyth ye enhormasyonun kitlelere hizia yayilmasi henüz çok uzakta idi. Bu noktaya, yuzyilda matbaanm ortaya cikmasmndan, ayni ylizyilda bazi Avrupa Ulkelerinde posta hizmetleri. nm kurulmasmdan ye izleyen yuzyuilarda irdeleyici bir zihniyeti ye yazma hiisrni haiz "haber kovalayan", "oncu gazeteci" ye "haber dedektifleri"nden birkaç ku. geçmesinden once açiklama tanmnmasi sik sik de aynl derecedé Onemlidir. Kitlelere yayilabilmesi için okuma yeterince geregi, son olarak ye belki de özellikie belirtilebilir ki bu husus ondokuzuncu yüzyilda rotatifin ye linotipin icadi ile Aynca potansiyel okuyucu kitlesinin aiim guciine olarak gazete fiyatlarrnmn kara, hava ye demiryolu ebe. kelerinin gibi salt ekonomik ye ticari etkenler de vardir. Bu belinrken, basin, enformasyonun ye aktarilmasi araci olarak toplumdaki rolünu giicunii ye Dördüncii GUç Unvanmni Modem toplumda yazili ye sozlu basimn önemi, yalrnzca tiraj veya radyo veya televizyon setlerinin sayisi lie Olçilemez; basmnmn de ha. ber verme, kamuoyunu etkileme, egitme ye eglendirme dikkate alinmak zorundadir. Basin, haber verir. Bu noktada olayi arnnda yakalayip aktaran radyonun (veya televizyonun) ne olçiide gazetenin yerini alahilecegi ye hangi enformasyon alanlarmnda basmnmn yerinin doldurulamayacagm belirlenmeye Genel olarak degerlendirildiginde yazih ye sozlii basimn temel mlii, uluslararasi, ulusal veya yerel ye turn sektörlerde (politika, ekonomi, sosyal, sa- 1

10 Gazetedilik meslegi nat, din, spor, bilim, vs.) neler oldugunu ye nelerin duyurmaktir. Basin aynca; birtakim pratik bilgiler de Yerel basin bu baglamda, sinema programlari, nobetci eczaneler, bolgesel hava durumu, gelgit olaylarinin zamani gibi hususlari duyurarak vazgecilemez bir hizmet sunar. Böylelikle, gazetelerin gecici yokiukiari grey esnasi gibi kendini derhal hissettirir. Basin, yardimci olur. Haber vermekle kalmayip haberi açiklar ye yorumlar. Enformasyon.ile yorumu biribirinden késin olarak ayirmak oklukca zordur. Haberi ye biçimi lie basin, kamuoyu Uzerinde guçlu bir etki kurar ye olaylarin da etkiler. sanat veya politika dunyaveya gazetelerdeki haberlere veya yorumlara borçlu olan sayisiz insan vardir. Basin egitir ye eglendirir. Genel enformasyon sunan giinhik ye haftalik ca gazetelerde yer alan cok sayidaki yazi, belirli konulara yonelik sayisiz sureli yayinda yer alanlarla birlikte, okuyuculara onlari hem egiten hem eglendiren ye siirekli yenilenerek gerçek bir ansiklopedi Gene! kani, böylesi gazetelerin "paralel egitim" saglayan kaynaklardan birini dugu yönundedir. Basin, çok etkin bir aracidir ye sosyologlarin tamamen ilgisiz olanlari ayrik olmak Uzere niçin bu denli gazetelerin etkilerini tanimlamaya ye incelemeye anlamak hiç de zor degildir. Bu nm amaci, etkinligin irdelenmesi degil fakat bu etkinligin nedenlerinden birinin incelenmesidir. TUrn gibi bir gazete de iki unsurdan Sermaye ye Bu ikinci unsur ye bu unsuru kategorilerden yalnizca gazeteciler uzerine Bir gazetenin ekonomik ya- ammnl ye gazetenin diger de beden (matbaa çah- anlarlnl) etkileyen olaylarin dolayh olarak fikir (gazet.ecilerin) durumlarini da etkileyecegi hususu gözardi edilmemeli ise de sorunlarmin farkim olmasm nedeniyle idari personel ye matbaa deginilmeyecektir. Gazeteciler bir bütun olarak ele almmrken, agirlik özellikle yazilm veya görsel- kitle araçlannda, güncel haberlerle gunluk bazda ornegin gazete ye haber ajanslarmndaki gazetecilere verilecektir. Bu turlu enformasyon guncelligini hemen yitirecek cinsten bir metadir.. Awnda tüketilmek Uzere iiretffir. Bu meta, pazara zamanmda izleyiciler daha taze haberlere yoneleceginden ilgi görrneyecektir. Haber hemen açiklanrnadigi takdirde, buyuk bir önemi de haiz degilse olacak ye "Si. cagi haber niteligini derhal yitirecektir. Haber, ayni nedenle, siki bir rekabetin iirunüdür. En azrndan diger yapimcilarin ürilnleri kadar hizli hatta miimkünse daha da erken 2

11 Bu hiz. gilniuk gazetenin özelliklerinden biiidir ye sonuçta gazetecinin ma temposuna egemen olur. Gazetedilik ozveri isteyen ye bazen de tehlikeli bir meslek olmasina kaidmiabileceginden fazia istek!iyi kendine çekmektedir. Bunun nedenleri, hiç yoktur ki, meslegin gerektirdigi sorumluluk, verdigi yetki, olaylarla ye olaylan yaratanlarla iciçe olma, gozle gorulur bir hareketliik (gazetediik bazi durumlarda monoton olsa da), macera arama gibi faktörlerdir. Bu meslegin de mutevazi vardir ye bunlar, aslinda buyük çogunlugu Birkaç makale ye sutun yazari ile isim yabanci gazete ye televizyon muhabirlerinin yani sira gözden irakta, emekierini iiretimi bicimlendiren ye standardize eden yiginlarca isimsiz ajans yazarlari, editor yardimcilari, muhabirler vs. mevcuttur. Bunlar, devirlerin ye yeni duzenlemelerin bu tiir operasyonlar onlari insafina bag- Ii olarak büro ye rotatifler ornegi bir digerine gecen Entellektuel ye hattâ yaratici bir meslek olarak gazeteciligin, ilk diger cogunda mevcut belirleyen duzenlemeler cikmazina kotü bir bicimde oturtuldugu goriilmektedir. Gazetediik en azindan buyuk bir kismrni bu giderek artan denetimi aitma girmektedir. saatlerinin gazetelerin çikanlmasma gore ayarlanmasi geregi, gazetecilerin çogunun ücretle oldugu ye çikarlarinin her zaman çikarlariyla gerçegi, ma hayatmi en ince kadar diizeniemek isteyen modern egilim, mesleki kategorilerin birbirlerine bagimhligi, toplumun giderek artan ye diger faktörler, gazetedilerin diger Ucretli 1cm getirilen gene! nitelikteki duzenlemelere bagh tutulmayip özel bir yasal ye akdi diizenlemenin benimsenip Ozendirici niteliktedir. Hhkukun diger alanlarinda çözumlerini bulan belirli sorunlan ornegin flkri hakiar çercevesinde ele alinan telif hakiari ayiracak olursak, gazetecilerin istihdam ye genellikie, için OngOrulen gene! düzenlemeye tâbidir. Basin yasalari, toplu ve/veya hizmet ile ayrintilarda farklilik gosteren bazi ek düzenlemeler yapi!maktadir. Basin yonelik özel düzenlemeler konusunda noktalar belirtilebiir: istihdam ye içeren 1946 tarihli Arjantin yasasi (Estatuto del Periodista Professional); Yasasi'nin profesyonel gazetecilere olarak ademeler, izinler ye basin kimilk kartlari konularrnda düzenlemeler 3

12 Gazetecilik getiren bölüinu; Hizmet sona erdirilmesi azami saatlerini, ücretli izin hakkirn diizenleyen ye bir Ucret Komitesi kurulmasim ongoren, gazetediler ye diger gazete hakkinda 1955 tarihli Hin. distan Gazetediler (Hizmet ye HUküxnler Yasasi; Madagaskar'da yukanda deginilen gorev ye yukümluiüklere ek olarak ten cikarilma, vergi,öngörulemeyen riskiere sigorta ye telif hakian konularinda gazetecilerin hakiarini tanimlayan bir imtiyaz berati niteligindeki 1974 tarihli kararname; Gazete mensuplarrnrn, gazeteciler ye diger Ucret diizeylerini belirleyecek bir Ucret komitesi öngören ye yen, basinda hakkinda 1973 tarihli Pakistan Yasasi;!svicre'de gazetelerin ye sureli yayrnlarin yazi personeli için saatlerini ye haftalik izinleri duzenleyen 1966 tarihli Kararname. Diger düzenlemeler Ozel bir statiiyli haiz olan gazeteciler hakkindadir. örnegin: Kamenm'da enformasyon dairelerinde deviet memurlarina (film yapimcilari, gazeteciler, basin sozculeri, kâtipler), özel bir statti tarnyan ye bu memurlarin istihdami ye terfii konularini hiikme baglayan 1975 tarihli kararname; Aym hususlar, Kongo'da çikanlan ye haber merkezieri mensuplarmin genel statillerini duzenleyen 1975 tarihli kararnamenin konusudur. Gambia'da kamu görevlisi gazeteciler kamusal hizmetlere mevzuata tâbidirler; Irak'ta "sosyalist" olarak adlandrnlan (özel sektörtin olarak) sektörde ozel yasa ye tiiziiklerle belirlenrnektedir. Libya Amp Cumhuriyeti'nde akredite gazetediler (% 55) kamu hizmeti hakkinda 1956 tarihli yasaya, Ucretleri giinluk olarak ödenen gazeteciler (% 34) 1970 tarihli Yasasi'na ye ile gazeteciler (% 11) 1971 tarihli bir ttizuge tâbidirler. Bu yasal düzenlemelerin yamsira ülkelerin çogunda mesleki ulusal düzeyde veya basin gruplari ile toplu yapmaktadirlar. Bu soziçerikleri hakkmda ayrintih bilgi izleyen bölumlerde bulunabilir. Bazi ülkelerin Kamerun.(kamu sektöru), Kosta Rika, Gambia, Honduras, Hong Kong, Kuveyt, Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi ye Madagaskar bu lerden yararlaninadigrni belirtmek bu yeterli olacaktir. Gazetedilerle hizmet yapilmasi evrensel bir uygulama degildir. 4

13 Hizmet Kosta Rika ire Polonya'da turn gazeteciler, Karnerun ire Irak' t.a ozel söktörde gazeteciler lie Danimarka'da toplu ire Hong Kong'da istihdama karamame kapsarnina girmeyen gazeteciler 1cm zorunludur. Brezilya'da yalnizca üst düzeylerde veya spor gibi belirli alanlarda 1cm sozkonusudur. Kosta Rika 'da sozlü olarak yapilan bir Fransa'da ulusal toplu hukümleri uyarinca yapilmasi zorunlu olan ye ilgili mesleki nitelikierini, uygun toplu ni, referans kodunu, flilen tarihini, Ucret ye belirleyen bir taahhüt mektubu (letter of engagement) niteligindedir. Taahhiit mektubu, 1972 tarihli Hizmet Yasasi uyarinca Ingiltere'de de uygulanmaktadir. Kimi ülkelerde belirli kategorilerde o kategorilere ozgu hizmet ornegin giinluk gazetelerin editörleri 1cm Federal Almanya'da veya Danimarka'da ire diger ülkelerdeki pek çok bagitlanmaktadir. Notlar 1 Yasa, Merkezi Hükumete Ucret Komitesinin gibi halinde bir mahkeme kurma yetkisi veren 1979 taxihli olmak üzere birkaç kez de- 2 Kongo'da, gazetecilen denetleyen Enformasyon Dairesi'nin diger turn idari birimler gibi uçlü karar mekanizrnasi ilkesi sendikasi ye parti temsilcilerinden uclu bir kurul lie belirtmek kayda 5

14

15 YAPISI 1 Gazetecilik meslegi, ortalama bir gözlemcinin hayal edebileceginden daha iyi bir yapiyi haizdir. Kesinlik derecesi ülkeye gore bir kurallar zincirine uygun olarak yiiriitiilür. Gazeteciler arasrnda rastlanilan ye tahsil çenoktalarindan ele alindigrnda gazetediik meslegi sonsuz bir göruniimdedir. Gazetecilerin sik sik birden fazia ye yan oldugu gercegi dikkate alindiginda, meslegin tanmilanmasi oldukca zordur. MESLEKTEK! TANIMLAR DIZINI "Gazeteci, terimi, sik sik cok anlamda kullanthr ye arada sirada veya nadiren gazetelere katkida bulunanlari da (yazi verenleri) icerir. Asil ücret- Ii veya Ucretsiz, geçici olarak makale veren Universite ogretim üyeleri veya politikacilar için kullarnlmayacagi aciktir. Fakat daha belirsiz durumlar da vardir. örnegin, bir gazetenin, asil geliri bir diger kaynaktan olan yerel muhabiri, gazeteden para alsa dahi, gazeteci sayilacak midir? tstihdam ye söz konusu oldugunda, faaliyet türü hakkrnda daha kesin bir uikre sahip olmak gerekir. Yasa koyucularrn ye mesleki rin tanimlar formiile etmelerinin nedeni budur. Arjantin'de profesyonel gazetedilere yasalar, gazeteci iinvanini, gunlük veya süreli yayinlarda ye haber ajanslarrnda, verilen ücret yapan tanimaktadir. Gazete haberi niteligindeki enformasyon veya haberi veren, yayan veya gösteren radyo yayin ye sinemada veya televizyon gruplarinda ayni yapanlar da tamma dahildirler. Rekiam ajanslari ye arada sirada yapanlar (occasional collaborators) veya meslegin kalanlar aynk Belçika'da akredite gazeteci olmak 1cm gereklidir (1) en az 21 yaolmak; (2) ceza yasasmin bazi maddeleri uyarinca hakiardan yoksun kilin- 7

16 Gazetecilik meslegi bulunmak; (3) gazeteciik meslegini en az iki yil ash veya yan olarak yapmak, bir difler gazetelerin (günluk veya süreli) yayrnina, radyo veya televizyon haber programlarina, sinema haber programlarma veya basin ajansina genel enformasyon saglamak suretiyle katilmak; (4) herhangi bir ticari faaliyette ye özellikle reklamcilikla ilgili bir faaliyette bulunmamak. düzenli olarak ye Ucret bir güniuk gazete veya siireli yayinda olan... ye geçimini büyiik ölçüde bu yan gazetecidir. Muhabir, 'belli bir iicret aldigi ye (yukarida) belirtilen takdirde profesyonel bir gazetecidir'. Profesyonel gazetecilere yazi lie dogrudan baglantili istihdam edilenler, yani çeviriciler, stenograflar, editor yardimcilari, karikatiiristler, gazete fotografçilari da (reklam ajanslari ye yalnizca arada sirada yapanlar hariç ' dahildir. Bircok tamm arasindan seçilen bu üç ulusal tanimin birkac ortak noktasi vardir. Ilk olarak, gazetediik, ilgili veya olmamasi halinde de düzenli olarak yurtittiigu meslegi olmalidir. Arada sirada veya marjinal ginde bulunanlar ye ozellikie geçimlerini esas olarak bir diger saglayanlar aynk Ikinci olarak, bu ücret yapilmalidir. Böylelikle, zaten arada sirada katkida bulunduklari ye gazeteciikten geçimlerini saglama di- Inda bir beklentileri oldugu 1cm kapsam tutulanlar bu kez de Ucret unsuru tamma dahil edilmemektedirler. Dahasi, bu tanimlar, haber ajanslarindan, Arjantin ye Belçika Orneklerinde ayrica radyo, televizyon ye sinemadan da bahsederek, gazeteciik ünvanini yalnizca gazetede yazanlara hasretme- Sinemadan bahsetmenin artik faziaca bir önemi yoktur, zira sinema haber programlarinin modasi Haber bültenlerini ye radyo ye televizyon haber programlarini hazirlayan ye sunanlarin gazeteciik meslegmne dahil edilmelen ise Onemlidir. Rekiam ajanslanirnn aynik tutulmalari da ilginçtir. Son nokta hariç, yukanicla belirtilen ortak Ozellikler, Uluslararasi Gazeteciler Federasyonu 'nun (International Federation of Journalists - IFJ) profesyonel gazeteciyi, ash, surekli ye ücretli bir veya birkaç yazih veya gorse! kitle iletiaracina yazi veya resimle katkida bulunmak olan ye kazancinin çogunu boyieee saglayan olarak tammlayan model Onsöziiniln son de de bulunabiir. Bu bin önceki tanimdan farkli oldugunu belirtmek gerekir. Model daha once, "daimi surette istihdam olünan gazetecileri' içermekteydi. Bu dar tanim, katkisiyla orantili iicret Odenen arada sirada yapanlar ile hiçbir basin Orgiitilne bagli olmaksizin 'serbest gazetecileri" kapsam birakmaktaydi. Serbest gazetecinin durumunda birtakim dezavan- 8

17 tajiar mevcuttur ye IFJ'nin bu onlarin durumlarirn istedigi bir husustur. Meslekierin uluslararasi standart siniflandirilmasinda statusü bir kenara birakilarak yalrnzca meslekier tarnmlanmaktathr. "gazetelerde ye süreli yayrnlarcla yayimlanmak veya radyo veya televizyondan yayinlanmak lizere guneel olaylari ye haberleri toplayan, veren ye yorumlayan" kategorilerdeki gazetecilerin hakkinda daha kesin tanimlamalar ileride verilecektir. yukaridaki tammiarda yer alan yazih ye sözlu basin veya haber ajansinda duzenli bir bicimde yurutülmesi ye ugh için gelir kaynagi olmasi esaslarma dayanan özlü bir tarnm yeterlidir. Birçok ülkedeki meslege hukme baglayan mevzuat dikkate alindigmda, gazetecinin daha kesin bir tannin gerekmektedir. Gazeteci olmayi istemekle gazeteci olunamayacagi soylenebiir. Meslege sayisiz bicimlerde kontrol edilmekte, profesyonel gazeteci Unvarn yasa veya meslegin kendisi tarafindan taninmakta ye korunmakta, bu da uygulamada bazi guvenceler, avantajiar saglarken, birtakim yiikiimluiukleri de özellikle ahiaki açidan beraberinde getirmektedir. Ulkelerin bir kisminda, özel bir tarafindan mesleki sicile tesdil ye bir kart çikarilmak suretiyle gazetediik statusü tanrnmaktadir. Arjantin'de,6 ulusal gazeteciler siciine kaydolmak zorunludur ye yukarida verilen tamma uyanlar bu haktan yararlanirlar; kayit paso yerine gecen, kamuyu ilgilendiren haber kaynakiarirnn, istasyonlarin, limanlarin, vs. acan, belli kamu hizmetlerinden indirimli yararlanmayt saglayan rneslek karti ile belgelendirilir. Benzer biçimde Belcika'da profesyonel gazetecilik statiisii hukuken tanimr ye korunur, "onaylama komitesi" (agreation) olarak tamnan özel bir komite adaylar iizerinde karar verir, ulusal basin karti, paso ye özel araba plaka.. lan bu düzenleme çercevesinde saglanir. Brezilya'da gazetecilik meslegi Bakanhgi'na tescili takiben icra edilebiir. Kosta Rikada gazetecilerden bir mesleki icolej, mevzuat lie öngöriilen standartlara uygun olarak meslege kabule karar verir. Fransa'da, belirli idari kolaylikiar saglayan kimlik karti, yedi gazete direktörü ye yedi gazeteciden kurulu Profesyonel Gazetediler Kimlik Karti Komitesi'nce (Commission de Ia carte d'identite des journalites professionnels) verilmektedir. Benzeri bir komite Ma-. dagaskar'da mevcut olup yedi üyeden tki hukiimet temsilcisi, gazete ye ajans direktörlerinin kendi aralarindan seçtikleri lid üye ye gazetecilerin kendi aralarindan seçtikleri üç Uye. ttalya'cla Gazeteciler Enstitüsü Konseyi'nin gorevle. rinden bin de gazeteciler siciline tescil edilecek kimseleri Liik 9

18 Gazetecilik semburg'da, basrnm ye gazetedilerin sayida temsilcilerinden bir basin konseyi, gazetediik icra etmek için bulunmasi veya bulunmamasi gereken belirler ye belgelerle paso yerine gecen kimlilderini verir. tsvicre'de, iki mesleki sicil vardir : bin tsviçre Gazeteciler Federasyonu ye tsviçre Gazete Sa. hipleni Birligi ortak komitesi tarafrndan yonetilen yazth. basin sidii, digeri de radyo ye televizyon gazetecileri sidii. sicilenin amacinrn profesyonelligi oldugu açiktir. Amatönleni ayrik tutmak ye teknik özellikler ile biçimlerinde yuksek bir mesleki standart saglamak amaciyla adaylardan belli ye bu meslege alindiktan sonra da surdurmeleri bekienir. tngiltere'deki Basin Kraliyet Komisyonu'nun (Royal Commission on the Press) Gazeteciler EnstitüsUnUn (Institute of Journalists- IOJ) benzer bin tescil sisteminin kurulmasi Onerisine tavri kayda deger. IOJ ye gore tescil sistemi, kamuoyunda gazeteclligin standardmm yilkselrnesini, disiplin mekanizmasi kurulmasim ye geleneksel basin özgunlü. gu tehlikeye konulmaksizin profesyonel gazetecilere guvencesini saglayacak bicimde OrgUtlenmeliydi. Komisyon Oneriyi, tescil yukumlulugünun meslege engeller disiplin suçu nedeniyle sicilden çikanilmarnn ilgili gazeteci. lenin olanaldanini Onemli ölçüde azaltacagi, dahasi, siciin disiplin yöniinün bu sektorde esasen mevcut formaliteler yiginini içinden çikilamayacak hale getirecegi gerekceleriyle önemin mesleki önglitlenmeye veya basin Ozgurlugunun bir unsuru olarak degerlendirilen meslege serbestce girebilmeye verilmesine gore, gazeteciligin etkii biçimde icrasi iilkeden ülkeye Profesyonel statü Yukanda venilen tanimlardan üzere gazeteci addolunabilmek gazetediigin iicnet diizenli olarak icrasma baglidir. Gazetediler, bagimli veya serbest olarak meslegi icra edebiinler. Gazeteci, basmin bin böllimiinde (giinliik veya diger bir süreli yayin,haber ajansi, radyo yeya teleyizyon istasyonunun haber menkezi) istihdam ediliyorsa, yazih olan veya olmayan, hizmet veya bin diger lie bagli olacak ye bu ongörillen yararlanacaktir. Genel olarak, bu özellikle güvencesi, iicret düzeyleni, saatleri, izinlen ye sosyal yardimlar acisindan ayni profesyonel kategonide bulunanlar icin standarttin. Gazetecilenin buyük çogunlugu Ozel sektorde Resmi veya yani resmi da Ozel mevzuata tâbi olarak cok sayida gazeteci mevcuttur. Kimi radyo ye televizyon gazatecilenin durumu 10

19 yapisu boyledir ye kamu faaliyette bulunmak ba.zi simrlamalar içerdigi gibi birtakim yararlar cia saglar. Gazeteciler bazen de ya idareye olarak Ian ya da ilikedeki turn gazeteciler veya Gambia ye Kongoda oldugu gibi gazetedilerin buyuk çogunlugu o durumda 1cm deviet memuru statlisiindediner. 'Serbest gazeteci", hiçbir basm bagli olmaksizin gazeteci", 'bagimsiz gazeteci", "yerel muhabir" bunlar, dogrudan dogruya veya bin ajans vasitasiyla, bin Ucret belinli bin (ma. kale, resim, fotograf veya radyo veya televizyon programi) teklif eden veya tabin bin gazeteye satmaya serbest gazetecileni ifade etmek Uzere kullánilan terimlerden bazilaridir. Serbest gazeteciler, dogrudan dogruya haber merkezince, ornegin bin doldurmak iizere gecici olarak istihdam olunan farklidirlar. Serbest gazeteci, ayrn anda bin veya binkac gazeteye düzenli olarak katkida bulunabiir ye böylece bagnnsizligini korurken tam gun olabilir. Bu yolla, yeterli ye duzenli bin ücret ile ozgiinlugunil ye bu çerçevesinde ilgili gazete tarafindan izienilen politikaya tens açiklama ozgurlugunii olur. Fakat bu ikili yararm hiçbir guvencesi olmadigi gibi, serbest gazeteciigin, 1977 yihnda Uluslararasi Gazeteciler Federasyonunca bir açikça ortaya koydugu mahzunlani da mevcuttur.9 Bu gore, bu tür bin gazeteci, basin karti alirken sorunlanla Mevcut hukuk kurallani asgani ücret ye telif hakiarinin Otesinde pek bin ey getmrmedigi içiii, Ucret konusu, yalmzca bir 1km iilkede doyurucu bir biçimde Uygulamada, serbest gazetecilenin gelirleni büyuk ölcude pazarhk guclerine ye bu baglamda durumlarmin saglamligma oldugu kadar ilgili gazetenin mali kaynakiarma dayanrnakta, meslege yeni serbest gazetecilere kendilerini kamtlayana kadar çok az bin Oderne yapilrnaktadir. Sosyal guvenlik açisrndan genellikle, diizenli biçimde istihdam olunan oranla daha kötu bin durumdadirlar. Ozellikie, Ulkelerin çogunda basnun sonuçlanina korumasizdinlar. Kisaca, bagimszz genelde oldukiani sorunlar serbest gazeteciler 1cm de sözkonusudur., Bu sorunlar, birçok iilkede, özel yasal Onlemler1 veya koruma saglamak amaciyla kapilanini gazetedilere de açan sendikalanimn devreye ginneleni ile Gazetedilenin toplam sayisimn önemli bin bölurnunü etkilemesi nedeniyle sorunlanmn ciddi oldugu suphesizdir. Daha kesin olarak ifade ediirse, Avusturya'da 350 civaninda, Belçlkada 150, Danimarka'da anasinda, Finlandiya'da 350, Fransa'da 1.400, Norveç'de 200, tsveçde 500, tsviçre'de 480 ye tngiltere'de serbest gazeteci mevcuttur. 11

20 Haber Gazetecilik türleri Yukarida basinin dört farkit dali arasindaki ayrnm Ilk ikisi olan gunluk gazeteler ye diger sureli yayrnlar, yayin arahklari ye bunun sonucu olarak haber lie birbirinden ayrihr : ilkinde "sicagi sicagma" haber, ikincisinde haberin sonradan verilmesi ye yorumlanmasi sözkonusudur. Böylece, gazetecinin farkhdir. Her lid durumda da yazilari zamarnnda 1cm ciddi bir planlama gerekirse de haftalik veya ayhk yayrnlarda çayapma ye sunma için daha fazia zamanlari vardir ye glinluk gazetelerdeki rotatiflerin dönmeye kadar karoldukiari yliksek tansiyona daha az maruzdurlar. Bir gazetecinin ayni zamanda, her iki yayin turiinde de sayilabilecek bir taraf yoktur. ajanslarina gelmnce, onlarin görevi haberi bulmak ye gazetelerden, radyo ye televizyon istasyonlarrndan satmaktir. Haber ajanslarinda aramlan nitelikier hiz, güvenirlik, tarafsizhk ye dunya ölçeginde faaliyette bulunmaktir. Bu beklentiler, haber ajanslannda istihdam olunan gazetedilerin ajans muhabirleri bazi özel nitelikieri haiz olmalanrn gerektirir. Mesleki açidan, haberleri elekten gecirebllmeli, dogrulayabilineli, acik ye veciz olarak sunabilmelidirler. Haber ajansi, bu nedenle, çok sayida gazetecinin beceri ye deneyim kazandikiari zorlu bir okuldur. Haber ajanslarinin, özellikle belli ii uluslararasi ajanslar soz konusu oldugunda, oldukça zengin kadrolari vardir: 1976 itibariyle Agence France -Press (AFP) 954 gazeteci ye muhabir, 1422 serbest gazeteci ye katkida bulunan;12 Associated Press (AP) 2500 gazeteci ye fotografci, serbest gazeteci, United Press (UP) 2.000'den fazla gazeteci; Reuters 500 gazeteci ye 800 serbest gazeteci ye katkida bulunan ye Tass yapan personel istihdam etmekteydi.13 Büyük haber ajanslari, 24 saat siirekli personellerinin çogundan uygun olmayan saatlerde de isterler. Haber ajanslarinda zaman faktörü son derece onemlidir; haber ajanslan, bilgisayarlardan yararlanmada çabuk Bu durum, personel acisindan, bilgisayarlarin kaçinilmaz olarak beraberinde getirdigi insani sorunlara yol Radyo ye televizyon haber merkezieri de bu incelenen dördiincu tür bazi özel srnirlamalara tâbidirler.verdikleri haber biiltenleri genellikie kisadir; yapilan normal bir haber programmin metni gunluk bir gazetede birkaç slitunda verilebiir. Hangi olaylarm haber olarak verilecegi bir terclh sorunudur ye bicimi, gazete dinyasmdakinden farkh bir gazetediik teknigmni gerektirir. Bazi yonlerden biribirlerinden farkli olan radyo haberdiigi ile televizyon haberciigi 12

21 yapisi özel nitelikier ongörur. Fakat temposu, gunluk gazetenin çikarilma ternposu ile benzerlik gosterir. Yazth veya sözlu veya göruntulü verilsin, verilecek haber mutlaka belli bir zarnana yet ye bu nedenle yazi birimleri hep ayrn kati bekientilerle Ylne gazeteci açisindan, haftalik veya ayhk bir mecmuanin hazirlanmasi ile radyo veya televizyon haber progranurnn házirlanmasrnin bircok ortak noktasi varthr. Tablo 1. Gazetedilerin bazi Ulkelerde araçlarina dagthmi (gercek rakamlarla veya yüzdelerle) GÜnIUk Difler Ulke Gazeteler Yayrnlar Ajanslar Radyo/TV Avusturalya( ) Avusturya (1976) % 12 % 17 % 10 % 12 Belçika (1974) Danimarka( ) Fransa( ) % 42 % 26 % 7 % 9 Gana (1978) % 50 % 5 % 20 % 25 tsvec (1976) ttalya (1977) Polonya (1979) Yeni Zelanda (1971) Yeni Zelanda (1978) Bilinmeyen Kaynak anketine yanitlar, 1978;Avusturya hk.:massen -Medien in tisterreich (Viyana, Internationale Publikationen Gesellschaft, 1977); Belçika hk.: International Federation of Journalists; Fransa hk.: Study and Research Centre on Qualifications (CEREQ). Gazetedilerin bu araçlarrna dagihmi hakkrndaki istatistiki yeriler sirnrlidir. Uluslararasi düzeyde yapmaya olanak Tablo 1, kimi ülkelerdeki dört aracinda istihdam edilenlerin dagilunim yukari yansitarak kismen bir fikir vermektedir. Yazili basin, olarak, en btiyuk Fakat, araclarinda kullanüan teknikler arasindaki farkhliklara aralannda kesin bir ayirun yoktur ye cok sayida gazeteci iletiaraclarindan birinde veya digerinde ayni anda veya zamanlarda becerilerini sergilemektedirler. 13

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas.

OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas. OSMAN KARAKAŞ Uluslararası Deneyimli ve Ödüllü Gazeteci Tel: +90(533) 638 31 89 e-posta: okarakas@hotmail.com, web: http://osmankarakas.com ÖZET BİLGİ Yerel gazete muhabirliği ile başlayan gazetecilik

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN Uluslararası SAT 1 1000 Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level 2 courses

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Ocak - Haziran Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA

TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA TÜRKİYE DE FİNANSAL PLANLAMA 2 Sunum Planı 1. Finansal Planlamanın Temel Kavramları 2. Financial Planning Standards Board 3. Certified Financial Planner Lisansı 4. Finansal Planlama Derneği 5. Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

Garanti Bankası. İstanbul, Nişantaşı Şubesi, Şube Kodu: 132 TR

Garanti Bankası. İstanbul, Nişantaşı Şubesi, Şube Kodu: 132 TR AFS Programları 2018 2019 Başvuru Koşulları 1. T.C. Vatandaşı olmak, 2. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı liselerdeki; Lise Hazırlık, 9, 10,11 ve 12.

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT

GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT GTIP 6004: ENI 30 CM.YI GEÇEN, AGIRLIK ITIBARIYLE % 5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERIK IPLIK VEYA KAUÇUK IPLIK IÇEREN ÖRME MENSUCAT ARALIK 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 6004 GTIP koduna

Detaylı

GAZETECİ TANIM A- GÖREVLER

GAZETECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek yorumlayan ve anlaşılır bir şekilde bu bilgileri iletişim araçları ile

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler NISAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 Genel Görünüm: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STAJ KILAVUZU

T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STAJ KILAVUZU T.C. ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ STAJ KILAVUZU I. GENEL ĠLKELER 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu T.C. Plato Meslek Yüksekokulu Yayın Komisyonu Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" kapsamında,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim?

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 1. Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 2. TSEV eğitimleri ücretli midir? 3. Eğitim programlarınız ne kadar sürüyor? 4. Eğitim programlarınızın zaman planı nasıl? 5. TSEV, kuruma özel eğitimler düzenliyor

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı