GAZETEcILIK MESLEGI. Gazetecilerin bir inceleme. çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL. 0. Bohère. Editor Prof. Dr. Ruçhan. üzerine.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEcILIK MESLEGI. Gazetecilerin bir inceleme. çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL. 0. Bohère. Editor Prof. Dr. Ruçhan. üzerine."

Transkript

1 GAZETEcILIK MESLEGI Gazetecilerin bir inceleme üzerine 0. Bohère Editor Prof. Dr. Ruçhan çeviren: Y. Doç. Dr. Nurhan SURAL ULUSLARARASI örgoto ANKARA

2 Yayin Hakkz 1984 Uluslararasi yayinlan, Genel Yayin Hakki 2. Protokolü cercevesinde yaym hakkindan yararlanir. Ancak, kaynak belirtmek kaydiyla, izin kisa alintilar yapilabilir. çogaltma ye tercüme izni alabilmek için Publications Branch (Rights and Permission), International Labour Office CH Geneva, 22, Switzerland, adresine muracaat edilmelidir. liluslararasi bu tür sürekli aciktir. ISBN tngilizce Basun 1984 TurkceBasim 1986 Milletler uygulamasinda oldugu gibi, Uluslararasi Yayrnlan, Uluslararasi herhangi bir üike, bölge ya da ilgill yöneticilerinin hukuki st.atüsune ya da ülkelerin smirlanna goiçermemektedlr. tmzah makalelerde ya da diger bölüthlerde belirtilen yalnizca soz konusu yazaxlann fikirlerini ifade etmektedir. Uluslararasi yayinlanndan belirtilen Uluslararasi olarak tiegerlendirihnemelidfr. Baski MAYA Matbaacilik Vayincilik Ltd. $ti. Esat Cad. No:44. KUcUkesat ANKARA Tel :

3 ONS OZ Bu kitap, uco'nun gazetecilere yönelik Bundan önceki dört yarim yuzyil öncesine alt olup sirnrli zaxnan dilimlerini içerinektedir yilinda basilan ye bir çevreye dagitimi yapilan ilk gazetecilerin ye yansitmaktaydi. 1928'de Profesyonel ler Tavsiye Komitesine sunulan ikinci hiikmu" uzerine kisa bir rapordu ye izleyen yilda yapilan bir ekieme lie tamamlandi. Profesyonel sorununa egilen ye 1929 yilinda ayni Komite 1cm üçür!cu rapor, gazetecilere de deginrnekte idi yilrnda da Komiteye gazetecilerin toplu hakkinda bir rapor sunuldu. Ikinci Dunya sonrasrnda bagimli ye profesyonel iki komitenin yerine kurulan Ucretli ye Profesyonel Tavsiye Komitesi, gazetedilik mesleginin sorunlarinin incelenecegi özel bir toplanti önerdi ise de uco henüz boyle bir toplantiyi Uçö, elli yil sonra yeniden gazetecinin bir olarak konumuna egilmektedir. Konu öylesine genie ye ki butunuyle ele alinaxnamaktadir. örnegin, gazeteciler 1cm telif hakiari sorunu Ayni gazetecilerin gorsel ye kitle araçlarinda istihdarn edilmelerinin yarattigi özel sorunlara yeterince egilinmemektedir. Yazar, dergilere, raporlara, meslektekilerle röportajlara, yasalarin ye ayrica toplu tahliine ye 1978 yihnda çogu uco'nun yerel burolari vasitasiyla dagitilan ankete verilen yanitlarin içerdigi ye olanakiar. elverdigince bilgilere dayandirmaktadir. V

4 Gazetecilik meslegi Yazar, kitaba katkida bulunan kamu lere borçludur. mesleki örgutlere ye Not Conditions of work and life of journalists, Studies and Reports, L Serisi (Professional Workers), S. 2, Cenevre/1928. vi

5 I çindekiler Onsoz v 1 1. yapisi 7 Mesleki taiumlar dizini 7 Profesyonel statu 10 türleri Editor 14 Editor yarduncisi 15 Muhabir 16 Radyo ye televizyon gazetecisi 17 Egitim 17 onegitim 17 Meslek içi egitim 23 Birden fazia Meslekte istihdam 33 Toplum ye basin 33 Gazetedilerin sayisi Teknolojik ye ekonomik engeller ye istihdam soninlari 45 Teknolojik 45 Ekonomik engeller 55 Gazeteciler arasrnda sorunlan Gazetecilikte alilaki standartlar 63 Ahiak yasalara 63 Vicdan hukmu (inanç hiikmü) (conscience clause) 68 vu

6 yesorunlari Gazetedilik meslegi 71 Meslekte ilerleme ye akuni 74 Terfi 74 Merdiveni tirmanma ye hizmet primleri Dereceler akimi lien (diizeyde) egitim Erkek ye kadinlar arasinda firsat Haftahk hafta tatili ye yiliik ücretli izin 85 Haftalik suresi 85 Hafta tatilj 87 Yilhk Ucretli izin Ucret Asil Ucret Primler ye ödenekler Geçim (hayat pahaliligi) odenegi Uzun sureli hizmet ek ödemesi Kãra katilma ye icraat veya liyakat primi Serbest gazetecilerin Ucretleri Kadinlarin Ucretleri 8. GUvenlik ye saglik Güvenlik Saglik 9. iliftisinin sona ennesi Istifa çikarma çikarma nedenleri Bildirim Kidem tazminati 10. Sosyal guvenllk VIa

7 11. Endustriyel Gazeteciler arasinda sendikacilik Uluslararasi Toplu pazarlzgin bazi yönleri tjygulama alani Yöntemler!çerik gazetediler ye toplu pazarhk Sonuç karar sürecine katilmalari Ek profesyonel istihdam ye üçlü toplantismda kabul edilen profesyonel istihdam ye adil uygulama ye ilkeler manzumesinden alintilar (Cenevre,22-30 Kasim 1977) 173 Tablolar 1. Gazetecilerin bazi i.ilkelerde araclarina dagilimi (gercek rakamiaria veya yiizdeierie) Ingiltere: yillan arasinda egitilen muhabirlerin tahsil duzeyleri (ylizde olarak) Ulkeler itibariyle gazetelerin ye siireli yayrnlarin sayisi ye tiraji GiinlUk gazetelerin bolgeler, gruplar ye iilkeler itibarlyle sayisi ye tiraji Kimi iilkeler itibariyle gazeteci sayisi Normal stiresi ye hafta tatii Yilhk ücretli izin Fazla gece pazar gunü ye bayramlarda 9. Bildirun önelj (istifa ye cikarilma) çikarma ye kadroda indirime gidilmesinde kidem tazminati Ix

8

9 Eski Roma'da okuryazar olanlar, en son haberleri duvar ilanlarini okuyarak ogrenirlerdi. SozlU kiyaslanacak oldugunda belli bir mesafe ti. Fakat sozlii ylne de araciyth ye enhormasyonun kitlelere hizia yayilmasi henüz çok uzakta idi. Bu noktaya, yuzyilda matbaanm ortaya cikmasmndan, ayni ylizyilda bazi Avrupa Ulkelerinde posta hizmetleri. nm kurulmasmdan ye izleyen yuzyuilarda irdeleyici bir zihniyeti ye yazma hiisrni haiz "haber kovalayan", "oncu gazeteci" ye "haber dedektifleri"nden birkaç ku. geçmesinden once açiklama tanmnmasi sik sik de aynl derecedé Onemlidir. Kitlelere yayilabilmesi için okuma yeterince geregi, son olarak ye belki de özellikie belirtilebilir ki bu husus ondokuzuncu yüzyilda rotatifin ye linotipin icadi ile Aynca potansiyel okuyucu kitlesinin aiim guciine olarak gazete fiyatlarrnmn kara, hava ye demiryolu ebe. kelerinin gibi salt ekonomik ye ticari etkenler de vardir. Bu belinrken, basin, enformasyonun ye aktarilmasi araci olarak toplumdaki rolünu giicunii ye Dördüncii GUç Unvanmni Modem toplumda yazili ye sozlu basimn önemi, yalrnzca tiraj veya radyo veya televizyon setlerinin sayisi lie Olçilemez; basmnmn de ha. ber verme, kamuoyunu etkileme, egitme ye eglendirme dikkate alinmak zorundadir. Basin, haber verir. Bu noktada olayi arnnda yakalayip aktaran radyonun (veya televizyonun) ne olçiide gazetenin yerini alahilecegi ye hangi enformasyon alanlarmnda basmnmn yerinin doldurulamayacagm belirlenmeye Genel olarak degerlendirildiginde yazih ye sozlii basimn temel mlii, uluslararasi, ulusal veya yerel ye turn sektörlerde (politika, ekonomi, sosyal, sa- 1

10 Gazetedilik meslegi nat, din, spor, bilim, vs.) neler oldugunu ye nelerin duyurmaktir. Basin aynca; birtakim pratik bilgiler de Yerel basin bu baglamda, sinema programlari, nobetci eczaneler, bolgesel hava durumu, gelgit olaylarinin zamani gibi hususlari duyurarak vazgecilemez bir hizmet sunar. Böylelikle, gazetelerin gecici yokiukiari grey esnasi gibi kendini derhal hissettirir. Basin, yardimci olur. Haber vermekle kalmayip haberi açiklar ye yorumlar. Enformasyon.ile yorumu biribirinden késin olarak ayirmak oklukca zordur. Haberi ye biçimi lie basin, kamuoyu Uzerinde guçlu bir etki kurar ye olaylarin da etkiler. sanat veya politika dunyaveya gazetelerdeki haberlere veya yorumlara borçlu olan sayisiz insan vardir. Basin egitir ye eglendirir. Genel enformasyon sunan giinhik ye haftalik ca gazetelerde yer alan cok sayidaki yazi, belirli konulara yonelik sayisiz sureli yayinda yer alanlarla birlikte, okuyuculara onlari hem egiten hem eglendiren ye siirekli yenilenerek gerçek bir ansiklopedi Gene! kani, böylesi gazetelerin "paralel egitim" saglayan kaynaklardan birini dugu yönundedir. Basin, çok etkin bir aracidir ye sosyologlarin tamamen ilgisiz olanlari ayrik olmak Uzere niçin bu denli gazetelerin etkilerini tanimlamaya ye incelemeye anlamak hiç de zor degildir. Bu nm amaci, etkinligin irdelenmesi degil fakat bu etkinligin nedenlerinden birinin incelenmesidir. TUrn gibi bir gazete de iki unsurdan Sermaye ye Bu ikinci unsur ye bu unsuru kategorilerden yalnizca gazeteciler uzerine Bir gazetenin ekonomik ya- ammnl ye gazetenin diger de beden (matbaa çah- anlarlnl) etkileyen olaylarin dolayh olarak fikir (gazet.ecilerin) durumlarini da etkileyecegi hususu gözardi edilmemeli ise de sorunlarmin farkim olmasm nedeniyle idari personel ye matbaa deginilmeyecektir. Gazeteciler bir bütun olarak ele almmrken, agirlik özellikle yazilm veya görsel- kitle araçlannda, güncel haberlerle gunluk bazda ornegin gazete ye haber ajanslarmndaki gazetecilere verilecektir. Bu turlu enformasyon guncelligini hemen yitirecek cinsten bir metadir.. Awnda tüketilmek Uzere iiretffir. Bu meta, pazara zamanmda izleyiciler daha taze haberlere yoneleceginden ilgi görrneyecektir. Haber hemen açiklanrnadigi takdirde, buyuk bir önemi de haiz degilse olacak ye "Si. cagi haber niteligini derhal yitirecektir. Haber, ayni nedenle, siki bir rekabetin iirunüdür. En azrndan diger yapimcilarin ürilnleri kadar hizli hatta miimkünse daha da erken 2

11 Bu hiz. gilniuk gazetenin özelliklerinden biiidir ye sonuçta gazetecinin ma temposuna egemen olur. Gazetedilik ozveri isteyen ye bazen de tehlikeli bir meslek olmasina kaidmiabileceginden fazia istek!iyi kendine çekmektedir. Bunun nedenleri, hiç yoktur ki, meslegin gerektirdigi sorumluluk, verdigi yetki, olaylarla ye olaylan yaratanlarla iciçe olma, gozle gorulur bir hareketliik (gazetediik bazi durumlarda monoton olsa da), macera arama gibi faktörlerdir. Bu meslegin de mutevazi vardir ye bunlar, aslinda buyük çogunlugu Birkaç makale ye sutun yazari ile isim yabanci gazete ye televizyon muhabirlerinin yani sira gözden irakta, emekierini iiretimi bicimlendiren ye standardize eden yiginlarca isimsiz ajans yazarlari, editor yardimcilari, muhabirler vs. mevcuttur. Bunlar, devirlerin ye yeni duzenlemelerin bu tiir operasyonlar onlari insafina bag- Ii olarak büro ye rotatifler ornegi bir digerine gecen Entellektuel ye hattâ yaratici bir meslek olarak gazeteciligin, ilk diger cogunda mevcut belirleyen duzenlemeler cikmazina kotü bir bicimde oturtuldugu goriilmektedir. Gazetediik en azindan buyuk bir kismrni bu giderek artan denetimi aitma girmektedir. saatlerinin gazetelerin çikanlmasma gore ayarlanmasi geregi, gazetecilerin çogunun ücretle oldugu ye çikarlarinin her zaman çikarlariyla gerçegi, ma hayatmi en ince kadar diizeniemek isteyen modern egilim, mesleki kategorilerin birbirlerine bagimhligi, toplumun giderek artan ye diger faktörler, gazetedilerin diger Ucretli 1cm getirilen gene! nitelikteki duzenlemelere bagh tutulmayip özel bir yasal ye akdi diizenlemenin benimsenip Ozendirici niteliktedir. Hhkukun diger alanlarinda çözumlerini bulan belirli sorunlan ornegin flkri hakiar çercevesinde ele alinan telif hakiari ayiracak olursak, gazetecilerin istihdam ye genellikie, için OngOrulen gene! düzenlemeye tâbidir. Basin yasalari, toplu ve/veya hizmet ile ayrintilarda farklilik gosteren bazi ek düzenlemeler yapi!maktadir. Basin yonelik özel düzenlemeler konusunda noktalar belirtilebiir: istihdam ye içeren 1946 tarihli Arjantin yasasi (Estatuto del Periodista Professional); Yasasi'nin profesyonel gazetecilere olarak ademeler, izinler ye basin kimilk kartlari konularrnda düzenlemeler 3

12 Gazetecilik getiren bölüinu; Hizmet sona erdirilmesi azami saatlerini, ücretli izin hakkirn diizenleyen ye bir Ucret Komitesi kurulmasim ongoren, gazetediler ye diger gazete hakkinda 1955 tarihli Hin. distan Gazetediler (Hizmet ye HUküxnler Yasasi; Madagaskar'da yukanda deginilen gorev ye yukümluiüklere ek olarak ten cikarilma, vergi,öngörulemeyen riskiere sigorta ye telif hakian konularinda gazetecilerin hakiarini tanimlayan bir imtiyaz berati niteligindeki 1974 tarihli kararname; Gazete mensuplarrnrn, gazeteciler ye diger Ucret diizeylerini belirleyecek bir Ucret komitesi öngören ye yen, basinda hakkinda 1973 tarihli Pakistan Yasasi;!svicre'de gazetelerin ye sureli yayrnlarin yazi personeli için saatlerini ye haftalik izinleri duzenleyen 1966 tarihli Kararname. Diger düzenlemeler Ozel bir statiiyli haiz olan gazeteciler hakkindadir. örnegin: Kamenm'da enformasyon dairelerinde deviet memurlarina (film yapimcilari, gazeteciler, basin sozculeri, kâtipler), özel bir statti tarnyan ye bu memurlarin istihdami ye terfii konularini hiikme baglayan 1975 tarihli kararname; Aym hususlar, Kongo'da çikanlan ye haber merkezieri mensuplarmin genel statillerini duzenleyen 1975 tarihli kararnamenin konusudur. Gambia'da kamu görevlisi gazeteciler kamusal hizmetlere mevzuata tâbidirler; Irak'ta "sosyalist" olarak adlandrnlan (özel sektörtin olarak) sektörde ozel yasa ye tiiziiklerle belirlenrnektedir. Libya Amp Cumhuriyeti'nde akredite gazetediler (% 55) kamu hizmeti hakkinda 1956 tarihli yasaya, Ucretleri giinluk olarak ödenen gazeteciler (% 34) 1970 tarihli Yasasi'na ye ile gazeteciler (% 11) 1971 tarihli bir ttizuge tâbidirler. Bu yasal düzenlemelerin yamsira ülkelerin çogunda mesleki ulusal düzeyde veya basin gruplari ile toplu yapmaktadirlar. Bu soziçerikleri hakkmda ayrintih bilgi izleyen bölumlerde bulunabilir. Bazi ülkelerin Kamerun.(kamu sektöru), Kosta Rika, Gambia, Honduras, Hong Kong, Kuveyt, Libya Halk Sosyalist Cemahiriyesi ye Madagaskar bu lerden yararlaninadigrni belirtmek bu yeterli olacaktir. Gazetedilerle hizmet yapilmasi evrensel bir uygulama degildir. 4

13 Hizmet Kosta Rika ire Polonya'da turn gazeteciler, Karnerun ire Irak' t.a ozel söktörde gazeteciler lie Danimarka'da toplu ire Hong Kong'da istihdama karamame kapsarnina girmeyen gazeteciler 1cm zorunludur. Brezilya'da yalnizca üst düzeylerde veya spor gibi belirli alanlarda 1cm sozkonusudur. Kosta Rika 'da sozlü olarak yapilan bir Fransa'da ulusal toplu hukümleri uyarinca yapilmasi zorunlu olan ye ilgili mesleki nitelikierini, uygun toplu ni, referans kodunu, flilen tarihini, Ucret ye belirleyen bir taahhüt mektubu (letter of engagement) niteligindedir. Taahhiit mektubu, 1972 tarihli Hizmet Yasasi uyarinca Ingiltere'de de uygulanmaktadir. Kimi ülkelerde belirli kategorilerde o kategorilere ozgu hizmet ornegin giinluk gazetelerin editörleri 1cm Federal Almanya'da veya Danimarka'da ire diger ülkelerdeki pek çok bagitlanmaktadir. Notlar 1 Yasa, Merkezi Hükumete Ucret Komitesinin gibi halinde bir mahkeme kurma yetkisi veren 1979 taxihli olmak üzere birkaç kez de- 2 Kongo'da, gazetecilen denetleyen Enformasyon Dairesi'nin diger turn idari birimler gibi uçlü karar mekanizrnasi ilkesi sendikasi ye parti temsilcilerinden uclu bir kurul lie belirtmek kayda 5

14

15 YAPISI 1 Gazetecilik meslegi, ortalama bir gözlemcinin hayal edebileceginden daha iyi bir yapiyi haizdir. Kesinlik derecesi ülkeye gore bir kurallar zincirine uygun olarak yiiriitiilür. Gazeteciler arasrnda rastlanilan ye tahsil çenoktalarindan ele alindigrnda gazetediik meslegi sonsuz bir göruniimdedir. Gazetecilerin sik sik birden fazia ye yan oldugu gercegi dikkate alindiginda, meslegin tanmilanmasi oldukca zordur. MESLEKTEK! TANIMLAR DIZINI "Gazeteci, terimi, sik sik cok anlamda kullanthr ye arada sirada veya nadiren gazetelere katkida bulunanlari da (yazi verenleri) icerir. Asil ücret- Ii veya Ucretsiz, geçici olarak makale veren Universite ogretim üyeleri veya politikacilar için kullarnlmayacagi aciktir. Fakat daha belirsiz durumlar da vardir. örnegin, bir gazetenin, asil geliri bir diger kaynaktan olan yerel muhabiri, gazeteden para alsa dahi, gazeteci sayilacak midir? tstihdam ye söz konusu oldugunda, faaliyet türü hakkrnda daha kesin bir uikre sahip olmak gerekir. Yasa koyucularrn ye mesleki rin tanimlar formiile etmelerinin nedeni budur. Arjantin'de profesyonel gazetedilere yasalar, gazeteci iinvanini, gunlük veya süreli yayinlarda ye haber ajanslarrnda, verilen ücret yapan tanimaktadir. Gazete haberi niteligindeki enformasyon veya haberi veren, yayan veya gösteren radyo yayin ye sinemada veya televizyon gruplarinda ayni yapanlar da tamma dahildirler. Rekiam ajanslari ye arada sirada yapanlar (occasional collaborators) veya meslegin kalanlar aynk Belçika'da akredite gazeteci olmak 1cm gereklidir (1) en az 21 yaolmak; (2) ceza yasasmin bazi maddeleri uyarinca hakiardan yoksun kilin- 7

16 Gazetecilik meslegi bulunmak; (3) gazeteciik meslegini en az iki yil ash veya yan olarak yapmak, bir difler gazetelerin (günluk veya süreli) yayrnina, radyo veya televizyon haber programlarina, sinema haber programlarma veya basin ajansina genel enformasyon saglamak suretiyle katilmak; (4) herhangi bir ticari faaliyette ye özellikle reklamcilikla ilgili bir faaliyette bulunmamak. düzenli olarak ye Ucret bir güniuk gazete veya siireli yayinda olan... ye geçimini büyiik ölçüde bu yan gazetecidir. Muhabir, 'belli bir iicret aldigi ye (yukarida) belirtilen takdirde profesyonel bir gazetecidir'. Profesyonel gazetecilere yazi lie dogrudan baglantili istihdam edilenler, yani çeviriciler, stenograflar, editor yardimcilari, karikatiiristler, gazete fotografçilari da (reklam ajanslari ye yalnizca arada sirada yapanlar hariç ' dahildir. Bircok tamm arasindan seçilen bu üç ulusal tanimin birkac ortak noktasi vardir. Ilk olarak, gazetediik, ilgili veya olmamasi halinde de düzenli olarak yurtittiigu meslegi olmalidir. Arada sirada veya marjinal ginde bulunanlar ye ozellikie geçimlerini esas olarak bir diger saglayanlar aynk Ikinci olarak, bu ücret yapilmalidir. Böylelikle, zaten arada sirada katkida bulunduklari ye gazeteciikten geçimlerini saglama di- Inda bir beklentileri oldugu 1cm kapsam tutulanlar bu kez de Ucret unsuru tamma dahil edilmemektedirler. Dahasi, bu tanimlar, haber ajanslarindan, Arjantin ye Belçika Orneklerinde ayrica radyo, televizyon ye sinemadan da bahsederek, gazeteciik ünvanini yalnizca gazetede yazanlara hasretme- Sinemadan bahsetmenin artik faziaca bir önemi yoktur, zira sinema haber programlarinin modasi Haber bültenlerini ye radyo ye televizyon haber programlarini hazirlayan ye sunanlarin gazeteciik meslegmne dahil edilmelen ise Onemlidir. Rekiam ajanslanirnn aynik tutulmalari da ilginçtir. Son nokta hariç, yukanicla belirtilen ortak Ozellikler, Uluslararasi Gazeteciler Federasyonu 'nun (International Federation of Journalists - IFJ) profesyonel gazeteciyi, ash, surekli ye ücretli bir veya birkaç yazih veya gorse! kitle iletiaracina yazi veya resimle katkida bulunmak olan ye kazancinin çogunu boyieee saglayan olarak tammlayan model Onsöziiniln son de de bulunabiir. Bu bin önceki tanimdan farkli oldugunu belirtmek gerekir. Model daha once, "daimi surette istihdam olünan gazetecileri' içermekteydi. Bu dar tanim, katkisiyla orantili iicret Odenen arada sirada yapanlar ile hiçbir basin Orgiitilne bagli olmaksizin 'serbest gazetecileri" kapsam birakmaktaydi. Serbest gazetecinin durumunda birtakim dezavan- 8

17 tajiar mevcuttur ye IFJ'nin bu onlarin durumlarirn istedigi bir husustur. Meslekierin uluslararasi standart siniflandirilmasinda statusü bir kenara birakilarak yalrnzca meslekier tarnmlanmaktathr. "gazetelerde ye süreli yayrnlarcla yayimlanmak veya radyo veya televizyondan yayinlanmak lizere guneel olaylari ye haberleri toplayan, veren ye yorumlayan" kategorilerdeki gazetecilerin hakkinda daha kesin tanimlamalar ileride verilecektir. yukaridaki tammiarda yer alan yazih ye sözlu basin veya haber ajansinda duzenli bir bicimde yurutülmesi ye ugh için gelir kaynagi olmasi esaslarma dayanan özlü bir tarnm yeterlidir. Birçok ülkedeki meslege hukme baglayan mevzuat dikkate alindigmda, gazetecinin daha kesin bir tannin gerekmektedir. Gazeteci olmayi istemekle gazeteci olunamayacagi soylenebiir. Meslege sayisiz bicimlerde kontrol edilmekte, profesyonel gazeteci Unvarn yasa veya meslegin kendisi tarafindan taninmakta ye korunmakta, bu da uygulamada bazi guvenceler, avantajiar saglarken, birtakim yiikiimluiukleri de özellikle ahiaki açidan beraberinde getirmektedir. Ulkelerin bir kisminda, özel bir tarafindan mesleki sicile tesdil ye bir kart çikarilmak suretiyle gazetediik statusü tanrnmaktadir. Arjantin'de,6 ulusal gazeteciler siciine kaydolmak zorunludur ye yukarida verilen tamma uyanlar bu haktan yararlanirlar; kayit paso yerine gecen, kamuyu ilgilendiren haber kaynakiarirnn, istasyonlarin, limanlarin, vs. acan, belli kamu hizmetlerinden indirimli yararlanmayt saglayan rneslek karti ile belgelendirilir. Benzer biçimde Belcika'da profesyonel gazetecilik statiisii hukuken tanimr ye korunur, "onaylama komitesi" (agreation) olarak tamnan özel bir komite adaylar iizerinde karar verir, ulusal basin karti, paso ye özel araba plaka.. lan bu düzenleme çercevesinde saglanir. Brezilya'da gazetecilik meslegi Bakanhgi'na tescili takiben icra edilebiir. Kosta Rikada gazetecilerden bir mesleki icolej, mevzuat lie öngöriilen standartlara uygun olarak meslege kabule karar verir. Fransa'da, belirli idari kolaylikiar saglayan kimlik karti, yedi gazete direktörü ye yedi gazeteciden kurulu Profesyonel Gazetediler Kimlik Karti Komitesi'nce (Commission de Ia carte d'identite des journalites professionnels) verilmektedir. Benzeri bir komite Ma-. dagaskar'da mevcut olup yedi üyeden tki hukiimet temsilcisi, gazete ye ajans direktörlerinin kendi aralarindan seçtikleri lid üye ye gazetecilerin kendi aralarindan seçtikleri üç Uye. ttalya'cla Gazeteciler Enstitüsü Konseyi'nin gorevle. rinden bin de gazeteciler siciline tescil edilecek kimseleri Liik 9

18 Gazetecilik semburg'da, basrnm ye gazetedilerin sayida temsilcilerinden bir basin konseyi, gazetediik icra etmek için bulunmasi veya bulunmamasi gereken belirler ye belgelerle paso yerine gecen kimlilderini verir. tsvicre'de, iki mesleki sicil vardir : bin tsviçre Gazeteciler Federasyonu ye tsviçre Gazete Sa. hipleni Birligi ortak komitesi tarafrndan yonetilen yazth. basin sidii, digeri de radyo ye televizyon gazetecileri sidii. sicilenin amacinrn profesyonelligi oldugu açiktir. Amatönleni ayrik tutmak ye teknik özellikler ile biçimlerinde yuksek bir mesleki standart saglamak amaciyla adaylardan belli ye bu meslege alindiktan sonra da surdurmeleri bekienir. tngiltere'deki Basin Kraliyet Komisyonu'nun (Royal Commission on the Press) Gazeteciler EnstitüsUnUn (Institute of Journalists- IOJ) benzer bin tescil sisteminin kurulmasi Onerisine tavri kayda deger. IOJ ye gore tescil sistemi, kamuoyunda gazeteclligin standardmm yilkselrnesini, disiplin mekanizmasi kurulmasim ye geleneksel basin özgunlü. gu tehlikeye konulmaksizin profesyonel gazetecilere guvencesini saglayacak bicimde OrgUtlenmeliydi. Komisyon Oneriyi, tescil yukumlulugünun meslege engeller disiplin suçu nedeniyle sicilden çikanilmarnn ilgili gazeteci. lenin olanaldanini Onemli ölçüde azaltacagi, dahasi, siciin disiplin yöniinün bu sektorde esasen mevcut formaliteler yiginini içinden çikilamayacak hale getirecegi gerekceleriyle önemin mesleki önglitlenmeye veya basin Ozgurlugunun bir unsuru olarak degerlendirilen meslege serbestce girebilmeye verilmesine gore, gazeteciligin etkii biçimde icrasi iilkeden ülkeye Profesyonel statü Yukanda venilen tanimlardan üzere gazeteci addolunabilmek gazetediigin iicnet diizenli olarak icrasma baglidir. Gazetediler, bagimli veya serbest olarak meslegi icra edebiinler. Gazeteci, basmin bin böllimiinde (giinliik veya diger bir süreli yayin,haber ajansi, radyo yeya teleyizyon istasyonunun haber menkezi) istihdam ediliyorsa, yazih olan veya olmayan, hizmet veya bin diger lie bagli olacak ye bu ongörillen yararlanacaktir. Genel olarak, bu özellikle güvencesi, iicret düzeyleni, saatleri, izinlen ye sosyal yardimlar acisindan ayni profesyonel kategonide bulunanlar icin standarttin. Gazetecilenin buyük çogunlugu Ozel sektorde Resmi veya yani resmi da Ozel mevzuata tâbi olarak cok sayida gazeteci mevcuttur. Kimi radyo ye televizyon gazatecilenin durumu 10

19 yapisu boyledir ye kamu faaliyette bulunmak ba.zi simrlamalar içerdigi gibi birtakim yararlar cia saglar. Gazeteciler bazen de ya idareye olarak Ian ya da ilikedeki turn gazeteciler veya Gambia ye Kongoda oldugu gibi gazetedilerin buyuk çogunlugu o durumda 1cm deviet memuru statlisiindediner. 'Serbest gazeteci", hiçbir basm bagli olmaksizin gazeteci", 'bagimsiz gazeteci", "yerel muhabir" bunlar, dogrudan dogruya veya bin ajans vasitasiyla, bin Ucret belinli bin (ma. kale, resim, fotograf veya radyo veya televizyon programi) teklif eden veya tabin bin gazeteye satmaya serbest gazetecileni ifade etmek Uzere kullánilan terimlerden bazilaridir. Serbest gazeteciler, dogrudan dogruya haber merkezince, ornegin bin doldurmak iizere gecici olarak istihdam olunan farklidirlar. Serbest gazeteci, ayrn anda bin veya binkac gazeteye düzenli olarak katkida bulunabiir ye böylece bagnnsizligini korurken tam gun olabilir. Bu yolla, yeterli ye duzenli bin ücret ile ozgiinlugunil ye bu çerçevesinde ilgili gazete tarafindan izienilen politikaya tens açiklama ozgurlugunii olur. Fakat bu ikili yararm hiçbir guvencesi olmadigi gibi, serbest gazeteciigin, 1977 yihnda Uluslararasi Gazeteciler Federasyonunca bir açikça ortaya koydugu mahzunlani da mevcuttur.9 Bu gore, bu tür bin gazeteci, basin karti alirken sorunlanla Mevcut hukuk kurallani asgani ücret ye telif hakiarinin Otesinde pek bin ey getmrmedigi içiii, Ucret konusu, yalmzca bir 1km iilkede doyurucu bir biçimde Uygulamada, serbest gazetecilenin gelirleni büyuk ölcude pazarhk guclerine ye bu baglamda durumlarmin saglamligma oldugu kadar ilgili gazetenin mali kaynakiarma dayanrnakta, meslege yeni serbest gazetecilere kendilerini kamtlayana kadar çok az bin Oderne yapilrnaktadir. Sosyal guvenlik açisrndan genellikle, diizenli biçimde istihdam olunan oranla daha kötu bin durumdadirlar. Ozellikie, Ulkelerin çogunda basnun sonuçlanina korumasizdinlar. Kisaca, bagimszz genelde oldukiani sorunlar serbest gazeteciler 1cm de sözkonusudur., Bu sorunlar, birçok iilkede, özel yasal Onlemler1 veya koruma saglamak amaciyla kapilanini gazetedilere de açan sendikalanimn devreye ginneleni ile Gazetedilenin toplam sayisimn önemli bin bölurnunü etkilemesi nedeniyle sorunlanmn ciddi oldugu suphesizdir. Daha kesin olarak ifade ediirse, Avusturya'da 350 civaninda, Belçlkada 150, Danimarka'da anasinda, Finlandiya'da 350, Fransa'da 1.400, Norveç'de 200, tsveçde 500, tsviçre'de 480 ye tngiltere'de serbest gazeteci mevcuttur. 11

20 Haber Gazetecilik türleri Yukarida basinin dört farkit dali arasindaki ayrnm Ilk ikisi olan gunluk gazeteler ye diger sureli yayrnlar, yayin arahklari ye bunun sonucu olarak haber lie birbirinden ayrihr : ilkinde "sicagi sicagma" haber, ikincisinde haberin sonradan verilmesi ye yorumlanmasi sözkonusudur. Böylece, gazetecinin farkhdir. Her lid durumda da yazilari zamarnnda 1cm ciddi bir planlama gerekirse de haftalik veya ayhk yayrnlarda çayapma ye sunma için daha fazia zamanlari vardir ye glinluk gazetelerdeki rotatiflerin dönmeye kadar karoldukiari yliksek tansiyona daha az maruzdurlar. Bir gazetecinin ayni zamanda, her iki yayin turiinde de sayilabilecek bir taraf yoktur. ajanslarina gelmnce, onlarin görevi haberi bulmak ye gazetelerden, radyo ye televizyon istasyonlarrndan satmaktir. Haber ajanslarinda aramlan nitelikier hiz, güvenirlik, tarafsizhk ye dunya ölçeginde faaliyette bulunmaktir. Bu beklentiler, haber ajanslannda istihdam olunan gazetedilerin ajans muhabirleri bazi özel nitelikieri haiz olmalanrn gerektirir. Mesleki açidan, haberleri elekten gecirebllmeli, dogrulayabilineli, acik ye veciz olarak sunabilmelidirler. Haber ajansi, bu nedenle, çok sayida gazetecinin beceri ye deneyim kazandikiari zorlu bir okuldur. Haber ajanslarinin, özellikle belli ii uluslararasi ajanslar soz konusu oldugunda, oldukça zengin kadrolari vardir: 1976 itibariyle Agence France -Press (AFP) 954 gazeteci ye muhabir, 1422 serbest gazeteci ye katkida bulunan;12 Associated Press (AP) 2500 gazeteci ye fotografci, serbest gazeteci, United Press (UP) 2.000'den fazla gazeteci; Reuters 500 gazeteci ye 800 serbest gazeteci ye katkida bulunan ye Tass yapan personel istihdam etmekteydi.13 Büyük haber ajanslari, 24 saat siirekli personellerinin çogundan uygun olmayan saatlerde de isterler. Haber ajanslarinda zaman faktörü son derece onemlidir; haber ajanslan, bilgisayarlardan yararlanmada çabuk Bu durum, personel acisindan, bilgisayarlarin kaçinilmaz olarak beraberinde getirdigi insani sorunlara yol Radyo ye televizyon haber merkezieri de bu incelenen dördiincu tür bazi özel srnirlamalara tâbidirler.verdikleri haber biiltenleri genellikie kisadir; yapilan normal bir haber programmin metni gunluk bir gazetede birkaç slitunda verilebiir. Hangi olaylarm haber olarak verilecegi bir terclh sorunudur ye bicimi, gazete dinyasmdakinden farkh bir gazetediik teknigmni gerektirir. Bazi yonlerden biribirlerinden farkli olan radyo haberdiigi ile televizyon haberciigi 12

21 yapisi özel nitelikier ongörur. Fakat temposu, gunluk gazetenin çikarilma ternposu ile benzerlik gosterir. Yazth veya sözlu veya göruntulü verilsin, verilecek haber mutlaka belli bir zarnana yet ye bu nedenle yazi birimleri hep ayrn kati bekientilerle Ylne gazeteci açisindan, haftalik veya ayhk bir mecmuanin hazirlanmasi ile radyo veya televizyon haber progranurnn házirlanmasrnin bircok ortak noktasi varthr. Tablo 1. Gazetedilerin bazi Ulkelerde araçlarina dagthmi (gercek rakamlarla veya yüzdelerle) GÜnIUk Difler Ulke Gazeteler Yayrnlar Ajanslar Radyo/TV Avusturalya( ) Avusturya (1976) % 12 % 17 % 10 % 12 Belçika (1974) Danimarka( ) Fransa( ) % 42 % 26 % 7 % 9 Gana (1978) % 50 % 5 % 20 % 25 tsvec (1976) ttalya (1977) Polonya (1979) Yeni Zelanda (1971) Yeni Zelanda (1978) Bilinmeyen Kaynak anketine yanitlar, 1978;Avusturya hk.:massen -Medien in tisterreich (Viyana, Internationale Publikationen Gesellschaft, 1977); Belçika hk.: International Federation of Journalists; Fransa hk.: Study and Research Centre on Qualifications (CEREQ). Gazetedilerin bu araçlarrna dagihmi hakkrndaki istatistiki yeriler sirnrlidir. Uluslararasi düzeyde yapmaya olanak Tablo 1, kimi ülkelerdeki dört aracinda istihdam edilenlerin dagilunim yukari yansitarak kismen bir fikir vermektedir. Yazili basin, olarak, en btiyuk Fakat, araclarinda kullanüan teknikler arasindaki farkhliklara aralannda kesin bir ayirun yoktur ye cok sayida gazeteci iletiaraclarindan birinde veya digerinde ayni anda veya zamanlarda becerilerini sergilemektedirler. 13

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanligi ÇEVRE DENETÇILERI EL KITABI

T.C. Çevre ve Orman Bakanligi ÇEVRE DENETÇILERI EL KITABI T.C. Çevre ve Orman Bakanligi ÇEVRE DENETÇILERI EL KITABI ANKARA 2007 Bu çalisma T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü Ölçüm ve Denetim Dairesi Baskanligi Tarafindan Hazirlanmistir.

Detaylı

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ EL KİTABI Gazetecisi EKONOMİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİSİ EL KİTABI

Detaylı

Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi

Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi Alan ve meslek seçimi Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi Bilindiği gibi ÖSS de bir çok değişiklikler olmuştur. Lisede öğrencinin kendisine en uygun alanı seçmesinin önemi daha da artmış, alanı

Detaylı

MEDYADA FİKİR İŞÇİLERİNE TANINAN HAKLAR SÜRECİ VE KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

MEDYADA FİKİR İŞÇİLERİNE TANINAN HAKLAR SÜRECİ VE KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMA ÖRNEKLERİ MEDYADA FİKİR İŞÇİLERİNE TANINAN HAKLAR SÜRECİ VE KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Aydın Üniversitesi ÖZET Basının kamusal görevlerle donatılması ve kendine özgü bir özgürlükten, basın özgürlüğünden

Detaylı

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (UÇÖ-ILO) TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BELGELER Kamil ATEŞOĞULLARI Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanlık Danışmanı EĞİTİM YAYINLARI:2 İÇİNDEKİLER Tarihçe

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2524 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1495 BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI Yazarlar Doç.Dr. Serap BENLİGİRAY (Ünite 1) Doç.Dr. Erhan GÜMÜŞ (Ünite 2) Doç.Dr. Erdal

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

TÜBİTAK. Avrupa Birliği'nin Bilim-Teknoloji-Mühendislik Alanlarına İlişkin Akreditasyon Kural ve Kurumları Çalışma Grubu

TÜBİTAK. Avrupa Birliği'nin Bilim-Teknoloji-Mühendislik Alanlarına İlişkin Akreditasyon Kural ve Kurumları Çalışma Grubu TÜBİTAK Avrupa Birliği'nin Bilim-Teknoloji-Mühendislik Alanlarına İlişkin Akreditasyon Kural ve Kurumları Çalışma Grubu Yükseköğretimde Kalite Yönetimi Alt Grubu Raporu 1 ÖZET TÜBA-TÜBİTAK-TTGV'nin sağladığı

Detaylı

Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği

Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Orhan Ersun CİVAN Arzu GÖKALP ÖZET İşgücünün bir ülkeden başka ülkeye göç etmesi önemli sorunlara neden olmaktadır. Zira göçmenler, göç ettikleri

Detaylı

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi.

Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S. Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi. Egitim ve Kültür Genel Müdürlügü S O C R A T E S Egitim Alaninda Topluluk Faaliyet Programi (2000-2006) Basvuru Rehberi Avrupa Komisyonu Avrupa Birligi konusunda daha fazla bilgi Internet ten edinilebilir.

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN 54 > Makaleler DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN SORUNLARI Yasemin Kaya AYDIN Stj. Avukat Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan avukatlık staj sistemi, diğer ülke sistemleriyle

Detaylı

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır

Sosyal Diyalog. İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı. Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu El Kitabı Avrupa Birliği fonlarıyla hazırlanmıştır Sosyal Diyalog İşçi Sendikası Eğitim El Kitabı Bu belge, Avrupa Birliği nin mali desteğiyle, Avrupa

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR SORUNLARINA BAKIŞI: KAYSERİ VE NEVŞEHİR YEREL MEDYASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR SORUNLARINA BAKIŞI: KAYSERİ VE NEVŞEHİR YEREL MEDYASINA YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 125-157 YEREL MEDYA ÇALIŞANLARININ

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı