RiHi. TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im. Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RiHi. TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im. Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU."

Transkript

1

2 G EolTORLER Yrd. Do~. Dr. ~enol ~AVU~ Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp ~OLAKOGlU TORK TURizM Yapisal ve Sektorel Geli~im RiHi Allkara, 2009 istani:!ul BiLO! UNnlERSITY LIBrum.Y

3 DETAY YAYINLARI 1. Baskl ISBN YaYlncl Sertifika No : 303 : Nisan 2009 : : Copyright Detay Anatolia Akademik YaYlnclhk Ltd. ~ti. Her halelel salc/ldlr. Yazanndan ve yaymevinden yazdi izin almmaleslzm bu leltabm [otoleopl veya diger yollarla /nsmen veya tamamen <;oga/tllmasl. basdmasl ve yaymlanmasl yasa/ctlr. Akslne davram, 5846 saylli Rleir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Turle TIcaret Kanunu geregince 2 Ylldan 6 yda leadar para cezasma <;evrilemeyen hapis, 10 bin TL'den 150 bin TL'ye I<adar para cezalan ile fololeopi ve baslm aletlerine el Iconulmasuu gereklirir. Bu kitabl, yotclugunda hep eksik /caldlgi11l. a11la manevi va1'lzgmdan her zaman guq aidzgzm, ca1l!11l babammaziz hatzrasma ithaf ediyo1'u111. Nul' iqillde yatman dilegimle; Seni haia qotc ozliiyorllm... ~enol <;:'AVU~ Dizgi I<apak Baskl ve Cilt : Detay YaYlnclhk : Detay YaYlnclhk : Sozkesen Matbaaclhk Bu eseri camm mmeme ve babama ithaf ediyorum. Zehra EGE GENEL DAGITIM ve isteme ADRESI DETAY ANATOLlAAKADEMIK YAYINCILIK LTD. ~Ti. Adakale Sokak No: 14/1 Klzllay/ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) Web:

4 ONSOZ Giiniimiizde sanayinin geli~mesi, ki~i ba~ma dii~en gelirin artmasl, refah diizeyinin yiikselmesi, ins ani ann serbesh;e kullanabilecekleri bo~ zamanlannm \=ogalmasl, turizme, tarihte insanlann ticari, dini ve askeri ama\=larla yaptlklan seyahatlerden farkh bir ~ekil vermi~tir. Bu nedenle turizm, xx. yiizylhn sosyal ve ekonomik oiayi niteligini kazanml~tir. <;ah~ma ~artlannm getirdigi artan dinlenme ihtiyacl, bu ~artlardan ve \=evreden uzakla~ma istegini de beraberinde getirmektedir. Bunun yanmda i~ hayatma getirilen diizenlemeler, turizmin ilk ~artl olan bo~ zaman faktorii yamnda, ikinci ~arti olan gelir faktoriinii de olu~turmu~, turizme parasal ve kitlevi bir olay niteligi kazandlnm~tir. Tiirkiye 1963 yllmdan bu yana planh karma ekonomi modelini benimsemi~tir. Politikamn biitiin ayrmtilan, Be~ Ydhk Kalkmma Planlannda yer almaktadlr. Bu planlarm dayandlgl temel ilkelerden biri, karma ekonomi ve te~ebbiis ozgiirliigu ilkesidir ve Tiirkiye ekonomisinin bu ilke dogrultusunda kalkmdmlmasl esas kabul edilmi~tir. Bu temel ilke, kamu sektorii i\=in emredici, ozel sektor i\=in ozendirici olmasl zorunlulugunu ifade etmektedir. Turizm sektoriinde de bu ilkeler dogrultusunda alt yapmm kamu sektorii tarafmdan ger\=ekle~tirilmesi, ozel sektoriin ise iist yaplyl olu~turmasl kabul edilmi~tir. Bunun sonucunda iist yapl yahnmlarmm ozendirilmesi amaclyla yiiriirliige konulan 2634 saylh Turizmi Te~vik Kanunu \=en;evesinde yatinmcllara saglanan te~vikler ve turizme daha fazla 1<aynak aynlmasl, turizm sektoriiniin kalite ve kantite bakimmdan geli~mesine neden olmu~tur. Tiirkiye bugiin, uluslararasl turizm hareketleri kapsammda 31 milyon ki~inin ziyaret ettigi ve 21 milyar dolar turizm gelid elde eden bir iilke konumundadlr. Diinya'da, en ~ok turist ~eken ve en fazla gelir elde eden iilkeler slralamasmda Tiirkiye artik ilk on iilke i~inde yerini almaya ba~laml~tir. Tiirkiye, sahip oldugu turizm varhklan, fizi1<i ve teknik kapasitesi, sektorel deneyimi, yeti~mi insangiicii ile Diinya turizm liginde daha iist slraiara ~lkabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak, bugiin gelinen nokta dahi, oylesine onemli ve biiyiik bir ba andlr ki, bu ba anyl oziimseyebilmek ve bu noktadan daha da ileriye gidebilmek i~in oncelikle Tiirkiye'de turizmin ge\=mi ini iyi bilmek gerekir. Tiirkiye'de turizmin ge~mi ini ve geli~me siirecini merak eden veya bu konuda inceleme ve ara tlrma yapmak isteyen bir ki i, turizm yazmmda mevcut yazdi kaynaklarm neredeyse tiimiinii tek tek taramak zorunda kalmaktadlr. Zaten smlrh saylda olan bu kaynaklara eri ilebildigi taktirde ise, kar da Ilan bilgilerin, Tiirkiye'de turizm bilim alamnda ilk profesorliik derecelerine sahip olan, bizlerin de yeti mesinde ~ok biiyiik haklan ve emekleri

5 olan. her zaman ~iikran duygulan He hatirlayacaglmlz ~ok degerli hocalanmlz tarafmdan yazllml~ <;e~itli eserlerden, <;ok kez dagmlk bir ~ekilde aktanlml~ bilgiler oldugu gozlenmektedir. Oiger yandan, i<;inde Tiirk turizminin geli~mesi ile ilgili bilgilerin de yer aldlgl eserler, dogal olarak farkh ama<;larla ortaya pktiklan ve turizmin farkh yonlerine aglrhk verdikleri i<;in, bu eserlerde ge<;mi~e yonelik sistematik ve derinligine analiz edilmi~ bilgi kiimesine rastlamak <;ok kez miimkiin olmamaktadlr. OolaYlsl He, Tiirkiye'de turizmin tarihsel geli~imi ile ilgili turizm yazmmda yer alan dagmlk bilgileri daha rafine edilmi~ bir ~ekilde, sistematik olarak ve tarih suzgecinden ge<;irerek degerlendiren bir esere olan gereksinim kendiliginden ortaya pkmaktadlr. Tilrfe Turizm Tarihi: Yaplsal ve SektOrel Geli~im isimli bu, eser, boyle bir gereksinimi kar~rlamak dii~iincesinden dogmu~tur. Eserin temel amacl, Cumhuriyet oncesinde ve Cumhuriyet'in ilamndan bugiine kadar ge<;en surede Turkiye'de turizmin yaplsal ve sektorel baklmdan tarihsel geli~imini <;e~itli yonieri ile ve kronolojik olarak inceleyerek Turk Turizm Tarihine l~lk tutmaktlr. Eserin hedef kitlesi, turizm alamnda lisans ve lisansiistii diizeyde turizm egitimi alan ogrenciler ve ara~tirmacllar, turizm egitim kurumlannda <;alr~an akademisyenler, turizm sektoriinde merkezi ve yerel karar vericiler, turizm yatmmcrian ve i~letmeciler, klsacasl turizme ilgi duyan herkestir. Bu eser, onii<; boliimden olu~maktadlr. Eserin her boliimiiniin, doktora derecesine sahip, 'alamnda uzman ki~iler tarafmdan yazdlnlmasma ozen gosterilmi~tir. Her boliim, once editorler tarafmdan titizlikle incelenmi~ ve gerekli diizeltmeler i<;in yazarlanna gonderilmi~tir. Yazarlar tarafmdan yapllan diizeitmelerin ardmdan, her boliim tekrar gozden ge<;irilmi~ ve gerekli gorlilen son degi~iklikler yaplidlktan sonra yayma hazlr hale getirilmi~tir. Bu eser, iki ylll a~km bir siirede yiiriitiilen yogun ve titiz <;ah~malarm ortak iiriinii olarak ortaya <;lkrm~trr. Eserin ortaya <;lkmasmda emegi ge<;en degerli meslekta~lanmlzln her birine esere olan katkrlan, gostermi~ olduklan sablr, anlayl~ ve i~birliginden dolayl ayn ayn te~ekkilr ederiz. Aynca, eserin baslm ve yaylmml ger<;ekle~tiren Oetay Yaymclhk'm degerli sahibi ve <;ah~anlanna ~iikranlanlnlzl sunanz. Bu eserin, gelecekte daha da geli~tirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi l<;m yapilacak her tilrlil ele~tiri ve katkiian biiyi.ik bir mutlulukla kar~rlayacaglmlzl bildirir, eserin Tiirkiye'de turizme ilgi duyan herkese yararh olmasml dileriz. Yrd. 00<;. Dr.!;lenol c;.a VU$ Yrd. 00<;. Dr. Zehra EGE Yrd. 00<;. Dr. Osman E. c;.olakoglu Ku~adasl, Nisan 2009 YAZARLAR LisTESi Bu kitabm hazlrlanmasmda agaglda soyadma gore alfabetik olarak slralanan akademisyenler yazar olarak katkl saglamlglardlr. Boli.imlerin bilimsel sorumluluklan yazarlarma aittir. ilgileri ve emekleri i<;in kendilerine en i<;ten duygularla giikranlanmlzl sunanz. Editorler Yrd. Do~. Dr. Liitfi A TA Y <;:anakkale Onsekiz Mart Universitesi. Turizm igletmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu <;:ANAKKALE, Prof. Dr. Cevdet A VCIKURT Bahkesir Universitesi, Turizm Igletmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, BALIKESiR Yrd. Do~. Dr. Diiriye BOZOK BalIkesir Universitesi, Turizm igletmeciligi ve Otelcilik Yiiksekoklllll, BALIKESiR durive Yrd. Do~. Dr. ~enol <;:A VU~ Adnan Menderes UniversHesi, Tllrizm Igletmeciligi ve Ote1cilik Yiiksekokulu KUgadaSl-A YDIN, Yrd. Do~. Dr. Osman Eralp <;:OLAKOGLU Adnan Menderes Universitesi, Turizm Igletmeciligi ve Ote1cilik Yiiksekoklliu Kw;;adasl-A YDIN, Yrd. Do~. Dr. Zehra EGE Adnan Menderes Universitesi, Turizm igletmeciligi ve Ote1cilik Yiiksekokulu KUgadaSl-A YDIN, Yrd. Do~. Dr. Duygu EREN Nevgehir Universitesi, Ticaret ve Turizm Egitim Faki.iltesi, NEV$EHiR Ogr. Gor. Aysu HATiPOGLU Aksaray Universitesi. Aksaray Meslek Yiiksekokulu, AKSARA Y Yrd. Do~. Dr. ismet KA YA Bahkesir Universitest Burhaniye Meslek Yiiksekokulu, Burhaniye-BALIKESiR Yrd. Do~. Dr. Ahmet KOROGLU Bahkesir Dniversitesi, Turizm i~letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, BALIKES R akorog

6 Do<;. Dr. Zeynep KU$LUVAN Nev ehir Universitesi, Ticaret ve Turizm Egitim Fakiiltesi, NEV$EHiR Yrd. 00<;. Dr. Melek Ece ONCUER Adnan Menderes Universitesi, Turizm i letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu Ku adasl-a YDIN, Yrd. 00<;. Dr. Osman N. OZDOGAN Adnan Menderes Universitesi, Turizm i letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu Ku adasl-a YDIN, 00<;. Dr. Mehmet SARW1IK Kocaeli Universitesi, Derbent Turizm i letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu Derbent-KOCAELI, Ar. Gor. Mehmet SARIOGLAN Bahkesir Universitesi, Turizm i letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, BALIKESiR Yrd. 00<;. Dr. R. Pars $AHBAZ Gazi Universitesi, Ticaret ve Turizm Egitim Fakiiltesi, Turizm I letmeciligi Egitirni B6liimii, ANKARA, Ar. Gor. Seda $AHiN Bahkesir Universitesi, Turizm i letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, BALIKESIR Yrd. 00<;. Dr. Alunet TA YFUN Gazi Universitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakiiltesi, Turizm i letmeciligi Egitirni Bi:ili.imi.i, Turizm Ekonomisi Ana Bilim Dah, ANKARA, Dr. Billent TOKU~OGLU Kemal Ankan Caddesi No.4 Giirsoy Apt. K. 2 D. 9, Ku adasl - AYDIN Prof. Dr. Kurban UNLUONEN Gazi Universitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakultesi, Turizm i letmeciligi Egitimi Bi:iliimii, Turizm Ekonornisi Ana Bilim Dah, ANKARA, Hacl Mehmet YILDIRIM ~anakkale Onsekiz Mart Universitesi, Turizm i letmeciiigi ve Otelcilik Yiiksekokulu ~ANAKKALE, i<;indekiler Ons6z... Vll Yazarlar Listesi IX Birinci Boliim Turk Turizminin Dunya Turizmindeki Yeri Prof. Dr. Cevdet A VCIKURT Yrd. Do<;. Dr. Ahmet KOROGLU Ar~. Gor. Mehmet SARIOGLAN ikinei BOlum Turk Turizminin Turkiye Ekonomisindeki Yeri Prof. Dr. Kurban DNLDoNEN Yrd. Do<;. Dr. AhmetTAYFUN Deuneu Bolum Turkiye'de DI~ Turizm Talebinin YaplSl ve Geli~imi Yrd. Do<;. Dr. Zehra EGE Dorduneu Bolum Turkiye'de i<; Turizm Talebinin Yapisl ve Geli~imi Do<;. Dr. Zeynep KU$LUV AN Yrd. Do<;. Dr. Duygu EREN Be inci Bolum Turkiye'de Konaklama Sektorunun Geli~imi Yrd. Do<;. Dr. $enol <;A VU$ Yrd. Do<;. Dr. Melek Ece ONcDER AltmCI Boliim Turkiye'de Seyahat AcentaClhgmm Geli~imi Yrd. Do<;. Dr. Lutfi ATAY Haci Mehmet YILDIRIM

7 xii TUrk Turizm Tarihi: Yaplsal ve Sektorel Geli~im Yedinci Boltim Turkiye'de Turistik Ama<;h Ula~tlrma 5ektorunun Geli~imi Yrd. 00<;. Dr. R. Pars ~AHBAZ Sekizinci Boltim Ttirkiye'de Rehberligin Geli~imi : Yrd. 00<;. Dr. Osman Eraip C;OLAKOGLU Ookuzuncu Boltim Ttirkiye'de Yiyecek-i<;ecek Sekt6runtin Geli~imi <;. Dr. Mehmet 5ARII~IK Ogr. Gor. Aysu HATiPOGLU Onuncu BOlum Turkiye'de Turizm Orgtitlenmesi Yrd. 00<;. Dr. ismet KA YA Onbirinci Boltim Turkiye'de Turizm Egitiminin Yapisl ve Geli~imi Yrd. 00<;. Dr. Osman N. OZOOGAN Yrd. 00<;. Dr. $enol C;avu~ Onikinci Boliim Ttirkiye'de Uygulanan Turizm Politikalan Yrd. 00<;. Dr. Otiriye BOZOK Ar~. Gor. 5eda ~AHiN Oniiciincii Boliim Tiirkiye'de Turizln MevzuatI Dr. BULENT TOKUC;OGLU Ozet Birinci BolUm TORK TURizMiNiN DONYA TURizMiNDEKi VERi Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT*..... ** Yrd. 00<;. Dr. Ahmet KOROGLU Ar~. Gor. Mehmet SARIOGLAN'" Bu bolilmde, diinya turizmindeki gelifjmeler r;en;evesinde Tiirk turizminill gelifjim siired anlatzlmaktadzr. Ozellilcle 1980'li yzllardan som"a ol1em kaza1111laya bafjlayan ve hzzlz bir gelifjme gosteren Tiirk tul"izminin gelifji111 trendi ve bu gelifjime etlci edell falctorler iizerinde durul111alctadzl". KOl1ular ele alzllll"ken once uluslararasz tui"iz111in gelifjme trendi uzerinde du1"ull11ufj, Tiirkiye'11in uluslararasz turizmden aldzgz pay, iillceye olan talep ve turiz111 gelirler! ar;zsl1ldan ele aiz111tl!fjtzr. C;alz;;111ada, Turk turizminin 1963 yzlz itibariyle bafjlayan Befj Yzllzk Kalkmma Planlan ile biiyiik bir iv111e kazandzgz, 1980 yzlz itibal"iyle de Tiirle eleol10111isillde one111li bi1" yere ulafjtzgz belirlenmz'fjtir. C;alzfjmada turiz11l selctoriiniin tari/1sel gelifji111inill incelelllnesi sollucunda, Tiirk turizm selctoriillde stratejik planlar. dallilinde uygulamaya ger;ilmesi ve diinya turiz111!ndelci egilimler dogrztltusunda gelecege yonelile olumlu ongoriilerde bulumclabilecegi sonucuna ulafjzi111zfjtl1", Boliimiin Amacl Bu <;ah~manm amacl Turk turizminin ulusiararasl turizmdeki yerini ve 6nemini belirlemektir. Bu dogrultuda, uiusiararasl turizmin geli~im trendi turist saylsl ve turizm gelirleri a<;lsmdan degerlendirilerek, Turk turizmindeki geli~im evreleri planh ve planslz donem olarak aynntlh bir ~ekilde incelenmektedir. Aynca bu <;ah~mamn, gelecege yonelik ongortilerde bulunulurken yararlamlacak bir kaynak te~kil etmesi ama<;lanml~tir. Bahkesir Universitesi, Turizm I~letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, BahkeSlr Universitesi, Turizm i~letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu, Bahkesir Universitesi, Turizm I~letmeciligi ve Otelcilik Yiiksekokulu.

8 2 TOrk Turlzm Tanh!: Yaplsal ve Sektorel Geli~im Giri Tarihsel bilgilerin l lgmdan yararlamldlgmda, eski ~aglardan ba lamak iizere turizmin biiyiik bir onem ta ldlgml ileri siirmek gii~ degildir (HaclOglu, 1984: 3-4). Mlslr, Yunan ve Roma uygarhkiannda, ozellikle bu uygarhklann en parlak olduklan devirlerde ~e itli turizm tiirlerine rastlamlmaktadlr. Sava lan yaratan sebepler ve olaylar incelendiginde, yeni yerler kazanmak hlrslannm yanmda, yeni Ulkeleri gormek, yeni kiyafetlerle giyime diizen vermek, degi ik lrklann ve milletlerin insanlanyla ili kiler kurmak gibi doyurulmak istenildigi ve biitiin bunlann sonunda turistik hareketlere yol a~hgl ve turizmin geli mesi iizerinde etkile.ri oldugu kolayhkla ileri siiriilmektedir (Goksan, 1968: 2). Ilk ~aglarda, sava lann dl mda gozlenen tapmak ziyaretlerituristik faaliyetlerde ornek olarak gosterilebilmektedir (Eralp, 1983: 2-3). ilk~aglardan itiba :en insanlar, gezip-gormek, ~e itli etkinliklere katilmak (Yunanistan'da yapilan Ilk spor yan lan) ve ifa bulmak (kaphca ve i~melerin yer aldlgl alanlar) am a Clyla turizm hareketlerine katilml lardlr. Daha sonralan dinsel aklmlarm geli mesiyle biriikte turistik hareketlilikte dini ama~h turizm geli meye ba Iaml ttr. Bu doneme bakildlgmda Miisliimanlann Mekke'yi, Hristiyanlann Kudiis'ii ziyaret etmeleri, grup seyahatlerin ba langlcl olarak gosterilebilmektedir (HaclOglu, 2000: 3). Aynca zenginlerin ve soylularm yazhk, kl hk konutlan, sayfiye meraki, ozellikle Roma imparatorlugu'nun son zamanlannda olduk~a artml tlr (Goksan, 1978: 5). Ancak, Romahlarm zevk i~in seyahat eden ilk turistler oidugu kanaati literatiirde yaygmdlr. Nitekim, Roma imparatorlugu vatanda lan, daha dogrusu Romah asiller Mlslr'a, Yunanistan'a, Anadolu'daki sanat eserieri ve haykellere kar l ilgi duymalan nedeniyle seyahat etmekteydiler. Bununla iigiii olarak Roma'h yazar Lucilius Funierus oyle demektedir; "Zengin hazineleri, mermer siitunlan, antik eserieri ve zengin hazineieri oian fevkaiade tapmaklan ziyaret etmek i~in biz biitiin tehlikelere ve hatta oliime kafa tutarak iilkeleri ve denizieri bir ba tan bir ba a doia maktaylz" (Toskay, 1983: 78). iierleyen donemlerde iinlii gezgin Marco Polo'nun uzun yolculugu ve yazdlgl eseri de, turizm hareketlerinin artmasma neden oimu tur (Usta, 2008: 32). XIX. yiizyijda motoriu ara~lann icat edilmesiyle turizm hareketlerinde bir canlanma goriilmii tiir. Aynca endiistri devriminin bu yiizyilda ivme kazanma Sl turizm faaliyetlerini geli tirmi tir (HaclOglu, 2000: 3). Ancak diinyada turizm faaiiyetlerindeki asll geli meler II. Diinya sava mdan soma ya anml hr. UluslararaSl ~rizm hareketlerinin geli mesinde etkili olan faktorler U ekilde slralanabilir (I~oz ve Kozak, 1998: 23-24): Turist gonderen iilkelerdeki ekonomik biiyiime sonucunda milli gelirin ve harcanabilir gelir diizeyinin artmasl, Turk Turizmlnin Dunya Turjzmlndekl Veri 3 Bo zaman artl l ile birlikte seyahate aynlan zamanm artmasl, Ulkelerarasl seyahat klsltlamalannm kaldlnlmasl ve seyahat ozgiirliigiini.i.n artmasl, Havayolu ta lmaclhgmm geli mesi sonucunda bu alanda rekabetin artmasl ve uiuslararasl seyahatlerin ucuziamasl, Hlzla artan organize paket turlar ve buniarm ~ok saylda uluslararasl bolgeyi kapsamasl, insanlann tatili ya amlanmn bir par~asi ya da beklentisi olarak gormeye ba lamalan, Teknoiojik geli meler sonucunda seyahat ile iigili i lemlerin kolayla mas I ve seyahat siiresinin klsalmasl, ula tlrma arac;:ianmn kalitesinin ve gi.i venilirliginin artmasl, Demografik degi imler (ya am siiresinin uzamasi sonucunda emeklilik siiresinin artmasl, ailede e lerin birlikte c;:ah masl, c;:ocuksuz aile saylslmn artmasl). Biitiin bu geli meler c;:erc;:evesinde, giiniimiiz diinyasmda turizm sektorii, gerek turist hareketleri gerekse gelirier ac;:lsmdan biiyiik bir biiyiime gostermi tiro Nitekim turizm sektorii diinya ekonomisi ic;:erisinde petro-kimya ve otomotiv He birlikte enfazla gelir yaratan ii~ sektor arasmda yer almaktadlr (Sarioglan, 2007: 619) yilmda 25,3 mil yon olan diinya turist sayisi, 1990 yllmda 439,5 milyona, 2000 JIhnda 687 milyona, 2007 yllmda ise yakia lk 903 milyona ula ml tlr. Bu hlzh arti aym ekilde diinya turizm geiirierinde de ya anml tir. Nitekim 1950 JIhnda 2,1 miiyar doiar olan diinya turizm geiirleri, 1990 yllmda 270,2 milyar doiara, 2000 yilmda 481,6 milyar dolara, 2007 yilmda ise 856 miiyar dolara uia ml tlr (Diinya Turizm Orgiitii, 2008). Turizm sektoriindeki bu biiyiimenin oniimiizdeki donemierde de devamhhgmm siirdiiriilmesi beklenmektedir. Zira Diinya Turizm Orgiitii'niin 2020 stratejik vizyonunda, turist sayislmn 1,5 milyara, turizm gelirierinin de 2 trilyon dolara C;:lkacagl ongoriilmektedir (Diinya Turizm Orgiitii, 2008). UIuslararasl turizm hareketlerine bakildlgmda turist aklmianmn, geli mi olan iilkelerden geii mekte oian iilkeiere, Amerika'dan Avrupa'ya, Kuzey ve Bat! Avrupa'dan Akdeniz boigesine, sanayi bolgelerinden deniz klyilanna, Amerika ve A vrupa iiikeierinden Dogu Asya Pasifik bolgesine dogru oldugunu gorebilmekteyiz (HaclOgiu, 1984). Tiirk turizm sektoriiniin ulusiararasl turizm hareketlerinden ve gelirierinden aidlgl pay giin gec;:tikc;:e artmaktadlr yilmda Tiirk turizminin uiusiararasl turizm gelirierinden aldlgl pay yakia lk oiarak %0,2 iken bu oran 2007 yilmda yakla lk olarak %2,2'ye yiikseimi tir. Nitekim bu geii me onemli a amaiar so-

9 4 Turk Turizm Tarihl: Yap,sal ve Sektorel Geli~im Turk Turizminin Dunya Turizmindeki Yerl 5 nucunda elde edilmi~tir. Bu b6liimde, Tiirk turizminin ge<;irdigi evreler turist SaYISI ve gelirler dikkate alm.arak tarihsel kronoliji <;en.;:evesinde sunulmu~tur. Geli~mi~ iilkeler Amel'ika'dan Kuzey ve Bah A vrupa' dan Sanayi b6lgelel'inden A vrupa ve Amerika'dan 1. Cumhuriyet Oncesi Donemde Tiirk Turizmi Geli~mekte olan iiikeler Avrupa'ya Akdeniz b6lgesine Deniz Klyrlanna Dogu Asya Pasifik bi::ilgesine Homerous ve diger tal'ih<;iler Ege'deki tapmaklann belirli zamanlal'da <;ok saylda insan tarafmdan ziyaret edildigini aniatmaktadir. Efes ve. Didim gibi ~ehil' lerdeki tapmaklar, bu akrmlardan biiyiik 61<;iide yararlanml~lardlr. Aynca Efes'te (Efeslilerin dini ile ilgisi oimayan) Serapis tap magi kurularak memleket Ierinden uzak bulunaniara Ege bi::ilgesinde kaldlklan zaman bu tapmak nedeniyle Efes'e gelmeleri olanagl hazlrlanml~tir (Gi::iksan, 1978: 5). Osmanlr imparatorlugu'nda turistik faaliyetler, biiyiik bir cografi alana yayrlml~ olmasl ve b6lgeler arasl ticaret hacminin yiiksek olmasl nedeniyle ticari ama<;h siirdiiriilmekteydi. Osmanh imparatorlugu'nun cogl'afi a<;ldan ticaret yollan iizerinde yer almasl imparatorluga yurt dl~mdan ticari ama<;h seyahatleri de arttil'ml~tr. impal'atorluk biinyesinde giivenlik tedbirlerinin de ahnml~ olma Sl Osmanh'ya ticari ama<;h olan seyahatleri i::izendirmekteydi. Bununla birlikte Osmanh imparatorlugu'nda ula~lln olanaklannm ve altyapmm geli~mi~ olmasl Anadolu'ya olan seyahatleri artirlm~hr (Toskay, 1983: 84-85). Modern alandaki turizm ise 1841 ylhnda Thomas Cook'un Loughborough'da ilk grup gezisini hazlrlamaslyla ve bu ama<; i<;in turistik geziler biirosunun kurulmaslyla ba~laml~hr yrlmda lokomotifin bulunu~u, ilk olarak 1830 Ylhnda Manchester ile Liverpool arasmda ticari i~letme aracl olarak kullamlacak duruma getirilmi~tir. Thomas Cook ilk gezisinden 15 yll soma Paris, 25 yil soma Amerika ve 31 YII sonra da 222 giin siiren ilk diinya turunu diizenlemi~tir (G6ksan, 1968: 3). Tiirkiye cografi konumu geregi, <;ok eski tarihlerden itibaren seyahatlere sahne olmu~tur. ilk ve orta<;aglarda termal kaynaklan ve dinsel merkezler sayesinde <;ok saylda insamn ilgisini <;ekmi~tir. Sel<;uklular di::ineminde de i::inemli yo liar iizerinde yer alan han ve kervansaraylar Anadolu'nun yolcu trafigini canh tutmu~tur. Osmanh imparatorlugu'nda da kii<;iik 61<;ekli seyahatler oluyordu, ancak ilk modern turizm hareketi 1863 yllmda Sergi-i Umumi-i Osmani adml ta~lyan serginin a<;lh$l dolaylslyla ba~ta A vusturya olmak iizere ~e~itli yerlerden turistlerin gelmesi Be olmu~tur. Hemen hemen ay11l tarihlerde Istanbul'dan da ilk turist gruplan yurt dl~ma gitmi~tir. 2. Cumhuriyet Sonrasl Donemde Turk Turizminin Dunya Turizmindeki Yeri Tul'kiye'de planh di::inem i::incesinde, 1923 yrlmda ba~lahlan turiz~le ilgili <;~h~malar di::ineminde son del'ece smll'h olmu~tur. B~~ done.m~e bll' yandan diinyadaki siyasal konjoktiirde ya~anan ini~-<;lkr~lar Be ulkelenn I<;mde bulundugu sava~ hali turizm faaliyetlel'inin diinya genelinde s~~ derece. klsi:h olmasma yol a<;ml~ ve bu geli~meler Tiil'kiye'yi de olumsuz yonde etkileml~, diger yandan yeni kuru Ian Tiil'kiye Cumhuriye~i'n~n ~<;te ve ~l~ta ~i::i~n:esi gereken ekonomik, siyasal ve topiumsal sorunlar, Turklye de tunzmle llglh <;ah~malann istenilen diizeyde yaprlamamasma neden olmu~tur (Oktayer vd., 2007:43). Bu nedenle bu boliim, Planh d6nem oncesi ( ) ve Planh donem olmak iizel'e incelenmi~tir Planh Donem Oncesi 1950 yllmda diinya turist saylsl 25,3 mil yon ki~i ve uluslararasl turizm gelirleri de 2,1 milyar dolardlr. Srraslyla diinya turist saylsl 1960, 1961, 1962 YIll~nnda 69,2 milyon ki~i, 75,3 milyon ki~i ve 81,3 milyon ki~iye ula~ml~tir. Aym donemde diinya turizm gelirleri de yine siraslyle 6,8 milyar dolar, 7,2 mi1yal' dolar ve 8,0 milyar dolal'dlr (Gi::iksan, 1968: 15). Bu d6nemde Tiil'kiye'ye yoneli1< ~~usla~ ral'asl turizm talebine baktiglmlzda ise, 1950 yllmda yabancl tunst ulkeyl ziyal'et etmi~, bu rakam 1959 ylhnda 'a ula~ml~tir. Bu ~o~e~~e T~l'k~ye'nin turizm gelirleri ise 5,4 milyon dolardll'. 27 Mayls 1960 Ih:ll.ah Il~ T~rkJye'de yeni geli~meye ba~lami~ olan turizm sekt6rii durgunluk Ipne gmm:;tir yllmda iiikeye gelen turist sayisl iken bu rakam 1960 yllmda 'ye gerilemi~tir. (Tablo 1). Plan 6ncesi bu d6nemde ( ) Tiirk turizm sekt6riinde <;ok biiyiik O'eli~meler elde edilmemesine ragmen, Tiirkiye'nin o d ~ sanayile~me yoniindeki yo gun <;abalan11ln ve ozellikle alt yap~. l~~n.~su~ a saglanan geli~melerin planh kalkmma d6neminde turizm sektorunun uzennde i::inemle durulmasl gereken bir sekti::il' oldugunun bilimnesi avantajm.l saglaml~tir (Bozok, 1996: 72).

10 6 Tilrk Turizm Tarihi: Yapisal ve Sektorel Geli~lm Tablo 1 Planh Donem Oncesmde ( ) Tiirkiye'de Turizm Yll , , , , , , , , , ,2 1, , ? ,2 4, , ,1 5, , ,1 6, , O,? 7, ,09 Kaynal~lar: Barut<;:ugll, , G6ksan, 1968:15; Di.inya Tunzm Orgiiti.i, Kiilti.ir ve Tl.lnzm Bal<anhgl ve Tiirkiye Istatistik Kl.lrl.lml.l verilerinden yararlamlarak hazlrlanml tir Planh Donemler Tiirkiye'de planli doneme kadar turizm alanmda onemli bir geli me saglanamaml tlr. Planh kalkmma 1961 Anayasasl He ba laml tir. Giiniimiize kadar olan si.ire<;:te 5 yllhk planlar yapllml tir. I. Kall<mma Plam ylhm, II. Kalkmma plam ylhm, III. Kalklnma Plam Vlhm, IV. Kalkmma Plam , V. Kalkmma Plam ylhm, VI. K~lkmma Plam yihm, VII. Kalkmma Plam yllim, VIII. Kalkmma Plam yihm ve IX. Kalkmma Plam yilml kapsamaktadlr (Devlet Planlama Te kilatr, 2008). Be yilhk kalkmma planlannm turizm sektoriine olumlu yonde etkisi 01- n:u ~u:, I. Be YIlhk ~(alkmma Plam uygulamaya konuldugu 1963 yllmda Tiir ~lye mn, tunstle uluslararasl turizrn.den aldigl pay yakla lk olarak 3100,002.8 ll<en,.\?:i. Be yllhk kalkmma plam sonu olan 2005 yilma gelindiginde 21,1.mllyon kl l de uluslararasl turizmden aldlgl pay %2,6'ya yiikselmi tir. Be Yll~ll< Kal~l~ma Planlanna turizm gelirleri a<;:lsmdan bakrldlgmda 1963 yllmda tunzm gelm 0,007 milyon dolarla uluslararasl turizm gelirinden yakla lk olarak Tilrk Turizminln Dilnya Turizmindeki Veri 7 % 0,63'liik bir pay ahrken VIII. Kalkmma Plam sonu olan 2005 ylhnda uluslararasi turizm gelirlerinden aldlgl pay %2,1'e yiikselmi tir (Tabl02 ve Tablo 3). Tiirk turizm sektorii 1963 yili itibariyle biiyiik bir ivme kazanmasma ragmen 1980'li yillara kadar istenilen biiyiikhige ula amaml hr. Ancak tarihli resmi gazetede yaymlanan 2634 sayill Turizmi Te vik Kanunu ile birlikte turizm sektoriinde nicel ve nitel yatlnmlann oranmda biiyiik arti lar gozlenmi tiro Bu kanunun Tiirk turizm sektoriine yanslmasl 1985 ylll itibariyle gen;ekle meye ba laml tir. Bu <;:er<;:evede planh donem turizm istatistikleri donemi (Tablo 2) ve donemi (Tablo 3) olmak iizere iki ayn tabloda gosterilmi tir. Ulus1ararasl turizmin ge1i mesi a<;:lsmdan da 1980'li yillann ayn bir ozelliligi bulunmaktadll 1980'li Yillarda uluslararasl turizm hareketlerindeki geli meier iki donem halinde incelenmektedir. Birincisi, arasl donem, digeri de arasi donemdir ylll ba lanna kadar ulus1ararasl turizm bir artl trendi i<;:inde iken, 1980'li yillann hemen ba larmda ortaya pkan diinya ekonomisindeki durgunluk diinyadaki top lam turizm talebini ini e ge<;:irmi tir. Insanlann harcanabilir gelir miktarmdaki dii ii, sonu<;:ta seyahatlerin maiiyetini arttirml ; boylece insaniarm daha klsa siireli tatilleri, daha ucuz konaklama i letmeierini ve klsa mesafedeki dl iilkelerin yamslra iilke i<;:indeki seyahatleri tercih etmelerine yol a<;:ml tlr (i<;:oz ve Kozak, 1998: 27). Diinyadaki bu durum ile birlikte 70'li Yillann sonlan ve 80'1i yillarm ba lannda Tiirkiye'de ya anan siyasi istikrarslzlik da Tiirk turizmini etkilemi tir. 1980'li yillann ikinci yansmda meydana ge1en <::ernobil niik1eer kazasl ve uluslararasl terorizm Afrika, Ortadogu iilkelerine ve Tiirkiye'ye yonelik u1uslararasl turizm talebini olumsuz yonde etkilemi tir. Bu donemden itibaren Pasifik iilkeleri daha <;:ok tercih edilmeye ba laml hl 1990'1I yillardan itibaren de uluslararasl turizmin geli im hlzl tekrar eski temposunu yakalaml hr. Tiirkiye'ye yonelik uiusiararasl turizm talebi 1993 ve 1994 Yillanna terorist faaliyetlerden dolayl ini e ge<;:mi ancak 1995 YllInda tekrar ivme kazanml tir. Tiirkiye'ye yoneiik uluslararasl turizm talebinde 1998 ve 1999 Yillannda bir gerileme soz konusudur. Bunun nedeni, iilkede son yillarda ya anan teror olgusunun belirgin bir rol oynamasl, ya anan deprem felaketi, diinya iilkelerinde kapitalizmin durgunluk siirecinde bulunmasl, Ispanya, Yunanistan, Portekiz gibi iilkelerin fiyatlarda onemli oranda dampinge gitmesi ve Tiirkiye'nin sezonluk turizm anlayl mdan 12 ay turizm stratejisi aniayl ma ge<;:ememesi etkin rol oynaml tir (<::lmat ve Bahar, 2003: 5). Tiirkiye'ye yonelik uluslararasl turizm talebi 2000 yllmda yiikselmi tir ve bu tarihten itibaren yiikseli ini devam ettirmektedir.

11 8 Turk Turizm Tarihi: Yap,sal ve Sektorel Geli~im Turk Turizminin Dunya Turizmindeki Veri 9 Tablo 2. Planh D6nemierde Tiirkiye'ye Y6nelik Uiuslararasl Turizm Hareketleri ve Diinya Turizminden AIdl?;l Pay ( ) Tablo 3. Planh D6nemlerde Tiirkiye'ye Y6nelik Uluslararasl Turizm Hareketleri ve Diinya Tunzminden AIdlgl Pay ( ) Yillar Ylilar ,20 93,8 0, ,8 0, ,23 105,7 0, ,6 0, ,36 112,9 0, ,7 0, ,44 129,3 0, ,1 0, ,57 137,9 0, ,1 0,07 I.BYKP Toplaml 1,80 579,6 0,0031 0,45 60,3 0, ,60 141,6 0, ,0 0, ,70 154,1 0, ,5 0, ,72 165,8 0, ,4 0, ,92 181,5 0, ,2 0, ,00 198,1 0, ,0 0,43 II. BYKP Toplaml 3,94 841,1 0,0044 0,26 91,1 26, ,3 215,1 0, ,4 0, ,1 0, ?7,7 0, ,5 213,0 0, ,8 0, ,6 219,0 0, ,0 OA ,6 225,0 0, ,0 0,48 III.BYKP Toplaml 7,1 1081,2 0,0065 0,94 168,9 0, ,5 270,0 0, ,0 0, ,3 278,1 0, , ,4 278,6 0, , ,3 276,9 0, , , , OAO IV. BYKP Toplaml 7,1 1385,4 0,0051 1,77 493,1 0,36.. Kaynak: Diinya Tunzm Orgi.itii, Ki.ilti.ir ve Tunzm Bakal1hgl ve Ti.lrkiye Istatistik Kurumu verilerinden yararlamlarak hazlrlanml tlr V. BYKP Toplaml VI. BYKP Toplaml VIl.BYKP Toplaml VIII. BYKP Toplaml ,6 2,3 2,9 4,2 4,5 16, ,5 7,1 6,5 6,6 30,8 7,7 8,6 9,6 9,7 7A 43,0 11,6 13,2 14,0 17,5?I,1 77,4 320,1 330,2 359,7 385,0 410,1 1085,1 439,5 442,5 479,8 495,7 519,8 2377,3 540,6 575,0 598,6 616,7 639,6 2970,5 686,7 707,0 694,6 765,1 803,0 3656,4 0,8 1,5 119,1 0,7 1,2 145,0 0,8 1,7 179,1 1,1 2,4 207,9 1,1 2,6 265,6 9,4 907,7 0,9 1,2 2,7 270,2 1,2 2,7 283, ,6 326,6 1,3 4,0 I 332, ,3 362,1 17,3 1547,9 1,3 1,4 4,9 410, ,6 446,0 1,6 7,0 450,4 1,6 7,1 451,4 1,2 5,2 464,5 29, ,5 1,7 8,1 469,9 1,9 8,5 488,2 2,0 9,7 534,6 2,3 12,1 634,7 2,6 13,9 682,7 2,1 10,4 2810,1 18,9 22,2 846,2 897,7 2,2 2,4 16,9 18,5 742,0 856,0 Kaynak: Diinya Turizm Orgi.iti.i, Kiiltur ve Tunzm Bakanhgl ve Tiirklye IstahstIk Kurumu verilerinden yararlamlarak hazlrlanml tir. 1,25 0,82 1, ,04 0,99 0,95 1,10 1,20 1,18 1,08 1,19 1,26 1,55 1, ,33 1,72 1, ,91 2,04 2,27 2,16

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi Sultan K. Turner 1. GiRi~ Bu makale, Londra'da ya ayan Turk-ingiliz ve Turk-Turk ailelerle bir doktora tezi I;,!erl;,!evesinde yapllan

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

OSMANLISANAYIl 1913, 1915 YILLARI SANAyIIS'A,15,111

OSMANLISANAYIl 1913, 1915 YILLARI SANAyIIS'A,15,111 OSMANLISANAYIl 1913, 1915 YILLARI SANAyIIS'A,15,111 OTTOMAN INDUSTRY INDUSTRIAL CENSUS OF 1913, 1915 Tarihi Istatistikl.r Dizisi Ci/' 4 Historical Statistics Series Volume Nazl,la,an Prepared by Prof.

Detaylı

İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları

İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com İran İslam Cumhuriyeti nin Orta Asya ve Azerbaycan Politikaları Atay Akdevelioğlu Arş. Gör.,

Detaylı

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi*

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. Sa}'l, 2010/1,121-151 TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* THE SENDING STUDENTS ABROAD IN THE PERIOD OF TANZIMAT AND

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yücel Bozdağlıoğlu*, Çınar

Detaylı

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Mustafa Kibaroğlu Doç. Dr.,

Detaylı

Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye nin Avrasya daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği

Detaylı

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda

Detaylı

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara

TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi. TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000. , 1! j . ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TURKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi TURKIYE CUMHURIYETI ANAYASASI ONERisi AN A Y ASA 2000, 1! j. ~. Nisan 2000, TOBB, Ankara TOBB, Yaym No: Genel 357, BOM 58 ISBN TOBB-2000 2000 Adet Basllml trr. Aydogdu

Detaylı

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri

Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-Liberal Politikaların Etkileri

Detaylı

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA UNiVERSiTESi AVRUPA BiRLiGi ENSTiTUSU YA YINI A PUBLICATION OF MARMARA UNIVERSITY EUROPEAN UNION INSTITUTE Yaymlayan I Publisher

Detaylı

"KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)*

KNOW-HOW VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* AVRUPAARA$TIRMALARI DERGiSi CiLT: 8 SAYI : 1-2 2000 155 "KNOW-HOW" VE TiCARi SIRLAR (TEKNOLOJi TRANSFERi VE FiKRi HAKLARLA ilgili LiSANS ANLA~MALARI)* Ozet*** Deniz Ilgaz** Know-How, smai alanda ozellikle

Detaylı

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

4- Dava konusu yerde Istiklal Caddesi boyunca caddenin her iki tarafmi kapsayan siliietler,

4- Dava konusu yerde Istiklal Caddesi boyunca caddenin her iki tarafmi kapsayan siliietler, -------"'---..._-----...,.,...,..,.r T.e. ISTANBUL 9. idare MAHKEMESi BASKANLIGI'NA BiLiRKiSi RAPORU DOSY A ESAS NO : 2010/448 HAKiM : Hakim Ay~egi.il Dokurlar (101832) DAVACI :TMMOB Mimarlar Odasl istanbul

Detaylı

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Berdal Aral Doç. Dr., Fatih Üniversitesi,

Detaylı

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

Bureaucracy: Steady Power From Monarchy to Republic OZET

Bureaucracy: Steady Power From Monarchy to Republic OZET BUROKRASi: MONAR~iDEN CUMHURiYETE DEGi~MEYEN iktidar Bureaucracy: Steady Power From Monarchy to Republic Yrd. Do~;. Dr. Asian DELiCE * OZET Frans1z ihtilalini izleyen yillarda Avrupa'da ortaya c;1kan liberal

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES Giri M. Hakan ÖZBARAN nsanların toplu halde ya amaları, toplu ya amın gerektirdi i bazı ihtiyaçların kar ılanması gere ini

Detaylı

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com GİRİŞ GİRİŞ Sanayi devrimi ile birlikte insanların gelir seviyelerindeki artışlar, ulaşım imkanlarının giderek çoğalması, yoğun iş temposunun yüklediği stresten uzaklaşmak, dinlenme-eğlenme, gezme-görme amaçlı

Detaylı